You are on page 1of 13

kroz prirodu

do zdravlja
JESEN - ZIMA 2014

TEME BROJA:

ARTRITIS
VJEBATI JE
BOLESTI
ZDRAVO
SRCA
DIABETES
ZDRAVSTVENI SAVJETI - PREPORUKE - DRUENJE - NAJAVE - ZDRAVLJE - LJEPOTA
U OVOM IZDANJU DONOSIMO RIJE
UREDNICA Nataa Kufek
08.10. SVJETSKI DAN UREDNICE
str. 4
OBOLJELIH OD ARTRITISA!

SAVIJET LIJECNIKA: Dragi nai itatelji,

Artroza str. 6

P
red nama je nova sezona i jesenski broj asopisa Kroz
Dr.med. Paolo Bonas prirodu do zdravlja! Izabrali smo teme koje karakteriziraju
Spec. Fizikalne medicine i rehabilitacije ovaj dio godine. Zahladnjenje donosi i bolove u zglobovi-
ma - kostima, pojaane reumatske tegobe, oscilacije
promjenjivog vremena utjeu na osobe sa sranim tegobama i
visokim tlakom, pribliava nam se i Svjetski dan dijabetesa, tako
da smo i tome posvetili dosta panje. Naravno da smo napravili osvrt na Vikend zdravlja i pjesme
premium spa kolekcija str. 21 koji se odrao u Istarskim toplicama 17.-18. 05. 2014. te vas pozivamo da nam se pridruite na
naem novom druenju u Daruvarskim toplicama koje e se odrati 20.-22. 02. 2015. godine gdje
S MINERALIMA MRTVOG MORA vas eka jo vie zdravstvenih aktivnosti i pregrt zabave.

U ovom broju donosimo vam savjet lijenika dr. Paulo Bonasa, koji pie o Artrozi. Isto tako biti e
tu dosta interesantnih tema o drugim zdravstvenim tegobama te predstavljanja novih proizvoda,
RIJE UREDNIKA str. 3 kao i kolekcije proizvoda za njegu lica i tijela. Nadamo se da e vam i ovog puta nai savjeti po-
moi u rjeavanju vaih dilema vezanih uz zdravstvene tegobe i da ete nas itati i dalje.
CHONDORSAMIN str. 5
BOLESTI SRCA str. 8 Terrapromo d.o.o.

VJEBATI JE ZDRAVO str. 10


ZDRAVE NEMIRNICE I NJIHOV UTJECAJ NA NA ORGANIZAM str. 11
VIKEND ZDRAVLJA I PJESME - Istarske toplice
NAJAVA VIKEND ZDRAVLJA I PJESME - Daruvarske toplice
str. 12
str. 13
#TERRAPROMO
tel:
CELLIANT i njegova primjena kod diabetesa str. 14 Terrapromo d.o.o.

JESEN - ZIMA 2014


+385 31 350 330
KISIK MOLEKULA KOJA IVOT ZNAI str. 16 J.J.Strossmayera 341,
+385 91 335 5018
60-.ta OBLJETNICA HRVATSKOG SAVEZA DIJEBETIKIH UDRUGA str. 17 HR 31000 Osijek +385 98 969 02 71
BNM FORMULA 5 str. 18 OIB: 94414658601 web shop:
IBAN:HR3523400091110644361
www.terrapromo.eu
NOVI PROIZVODI : Imuno Expert - PRO VIta & ORTHO Immun Liquid str. 20 e-mail:
KAPSULE SA KLOROGENINOM KISELINOM (CLA) str. 24
info@terrapromo.eu

kroz prirodu kroz prirodu


www.terrapromo.eu - 031 350 330 - info@terrapromo.eu 2 3 www.terrapromo.eu - 031 350 330 - info@terrapromo.eu
do zdravlja do zdravlja
R
eumatoidni artritis je kronina upalna
CHONDROSAMIN je njemaki proizvod od 100%
reumatska bolest. Glavno i prepoznat-
ljivo obiljeje bolesti jesu otekline i prirodnih sastojaka, namijenjen obnovi i ouvanju
chondorsamin
[ ]
zglobne hrskavice te smanjivanju boli. Posebice se
bolovi zglobova na rukama i nogama.
preporua ljudima koji pate od osteoartritisa (ar-
Otekline zglobova posljedica su upalnog
troze), razliitih vrsta artritisa, reumatskih tegoba,
procesa. Uzrok upalnog procesa jo uvijek Chondrosamin kliniki dokazano pomae kod razliitih oblika Artritisa.
osteoporoze i openito kod problema sa zglobovi-
nije poznat, no posljednjih je desetak godi-
ma. Glavni sastojci kondroitin i glukozamin sulfat
na postignut veliki napredak u razjanjavanju Pomou Chondrosamina moemo ouvati hrskavicu i ponovo je izgraditi!
potiu obnavljanje zglobne hrskavice i zglobnih
uzroka bolesti i mehanizama razvija bolesti.
maziva prirodnim putem, olakavaju kretanje te
umanjuju bolove, a samim time podiu kvalitetu
ivota. Kondroitin je vaan sastojak zglobne hrskavice koji nalazimo u vezivnim tkivima svih sisavaca. U zglob-

[ ]
Bolest najee poinje polagano, a bolesnik noj hrskavici kondroitin ima nekoliko vanih uloga: osigurava stvaranje zglobnih maziva (a time i prehranu
se ali na jutarnju zakoenost pojedinih zglo- zglobnih struktura, te zatitu od mehanikih oteenja), titi zdravu hrskavicu od preranog propadanja (spr-
bova. Neki bolesnici ovu pojavu opisuju kao jeavajui stvaranje odreenih enzima koji oteuju vezivna tkiva, te neutralizirajui uinak drugih enzima
ukoenost (treba im vrijeme da se razgibaju), PROBLEMI SA ZGLOBOVIMA? koji sprjeavaju transport hranjivih tvari u hrskavicu).
neki kao zamrznutost (treba im vrijeme da se
odmrznu!). Poneki spominju samo nespret- TEKO SE KREETE? Ove kao i ostale tvari, u koncentriranoj formi, glavni su sastojci Chondrosamin-a s NCO peptidima! Kao
nost pri uobiajenim svakodnevnim radnjama glavna komponentagrae zgloba i njegove efikasnosti kolagen je najvanija sastavnica vezivnog tkiva koja
ujutro nakon buenja ne mogu primiti et- pomaenjegovo obnavljanje nakon aktivnosti ili operacija, osiguravajui potrebnu elastinost.
kicu za zube ili ealj, ne mogu zakopati dug- Sada postoji rjeenje! Svi oni koji imaju problema sa
mad (osobito sitnije dugmie), ene ne mogu artritisom, artrozom i openito sa zglobovima znaju Funkcija zglobnih struktura naeg tijela ovisi o stanju hrskavica, tetiva, ligamenata te zglobne tekuine. S
zakopati grudnjak na leima, ne mogu nar- da kad se istroi zglobna hrskavica dolazi do bolova, godinama te se strukture neizbjeno troe, jer neprestanim kretnjama te sve manjom mogunou ob-
ezati kruh ili otvoriti prethodno neotvaranu
08.10. SVJETSKI DAN OBOLJELIH OD ARTRITISA!

to oteava kretanje. Sve do nedavno smatralo se navljanja, dolazi do njihova propadanja uz pojavu bolova i oteanu pokretljivost. Starenjem se smanjuje i
bocu, ne mogu se potpisati. Ukoenost zglo- da je to stanje neizljeivo i da tu nema pomoi, sa produkcija kondroitin sulfata, a time i njegova koncentracija u zglobnim strukturama to se odraava na
bova tipino se pojavljuje nakon razdoblja dananjeg stajalita to je netono! Pomou Chon- funkcionalnu sposobnost lokomotornog sustava. Brojna klinika ispitivanja su pokazala da smanjenje kon-
mirovanja. Najee je to ujutro nakon spa- drosamina moemo ouvati hrskavicu i ponovo je centracije kondroitina znaajno pridonosi razvoju osteoartritisa, ali i nastanku razliitih mehanikih ozljeda
vanja, no pojavljuje se i nakon duljeg sjeden- izgraditi! Ako se stanice hrskavice ciljano hrane, zglobnih struktura.
ja (primjerice dulja vonja automobilom). U moe se postii njihov prirodni proces regeneracije!
nelijeenih se bolesnika razdoblje zakoenos- U tom procesu odluujuu ulogu igraju kondroitin Svakodnevnim uzimanjem ove kure, opskrba zglobova je zagarantirana!
ti produava, pa moe trajati od pola sata i glukozamin. Oni se dobivaju iz kolagena pomou
pa sve do nekoliko sati. Nakon poputanja enzimske hidrolize. Starenjem organizam gubi mo Razne klinike studije, kako u Europi, tako i u SAD-u iz 90-tih godina, dokazale su da glukozaminski sulfat
ukoenosti bolesnik se moe normalno slui- apsorbiranja kondroitinskog i glukozaminskog sul- posjeduje mogunost smanjenja oteklina i boli u zglobovima i da se oteenu hrskavicu kao i tkivo tetive
ti zglobovima, odnosno, moe obaviti bez fata iz namirnica. Uz to je vano napomenuti da u moe regenerirati! Svakodnevnim unosom ovog preparata eksperimentalne i klinike studije dokazale su
veih potekoa sve gore spomenute radnje. modernoj ishrani nema kondroitinskog sulfata! slijede: da dolazi do znaajne redukcije boli kod pacijenata koji boluju od osteoartritisa, funkcija zglobova
znaajno se poboljava, sama hrskavica se stabilizira te se jaa njezina struktura, a s vremenom dolazi i do
Ortoped, dr. Ludwig Weh je u jednoj studiji, pred- obnavljanja.
Bolovi i otekline zglobova sljedee su obil- stavljenoj na ortopedskom kongresu u Berlinu,
jeje bolesti. Zglobovi su vidljivo oteeni, dokazao da se ve samo nakon tromjesene tera-
bole na dodir i prilikom pokreta, a mogu pije kondroitinom i glukozaminom mogunost op-
biti spontano bolni. Vrlo esto su oteeni tereivanja zglobova poboljava. Kod redovite up-
zglobovi topliji od normalne koe i ponekad otrebe ovih tvari, podupiremo rad naih zglobova,
su crveni. Oteeni zglobovi su jako bolni, kostiju i hrskavice te poveavamo tjelesnu pokret-
pa ponekad blagi dodir moe bolesniku uz- ljivost!

790,00 Kn
rokovati dodatno pojaavanje boli. Zbog iz-
raenih bolova je opseg pokreta bolesnika Glukozamin je vana karika kompletnog mehaniz-
ogranien, jer svaki pokret moe izazvati po- ma za kretanje. Istovremeno stimulira proizvodn-
jaavanje jo jau bol. Najee su zahvaeni ju hrskavice i zglobnih maziva! Glukozamin sulfat
zglobovi na akama i zapeu te stopalima je neophodan i za proizvodnju kolagena i ukljuen
i glenjevima. Koljena, laktovi i ramena su je u neprekidno obnavljanje hrskavice, tetiva i lig-
takoer esto zahvaeni, a zglob kuka je vrlo
rijetko zahvaen u reumatoidnom artritisu.
amenata. Osigurava zglobnoj hrskavici elastinost
i sposobnost ublaavanja udaraca te je uva od
50% POPUST
oteenja. Starenjem se njegova sinteza smanjuje,

395,00 Kn
TERRAPROMO nudi rjeenje! Chondrosamin a potrebe za njim rastu. U hrani se rijetko nalazi
kliniki dokazano pomae kod razliitih obli- (rakovi i koljke) i to u malim koliinama. Glukozam-
ka Artritisa, Glavni sastojci kondroitin i gluko- in sulfat pomae kod upalnih bolesti vezivnog tkiva,
zamin sulfat potiu obnavljanje zglobne hr- zglobova, miia te oteenja tkiva. Dokazano je da
skavice i zglobnih maziva prirodnim putem, obnavlja oteenu zglobnu hrskavicu.
olakavaju kretanje te umanjuju bolove, a
samim time podiu kvalitetu iavota.
kroz prirodu
5 www.terrapromo.eu - 031 350 330 - info@terrapromo.eu
do zdravlja
SAVIJET LIJECNIKA: Dr.med. Paolo Bonas Spec. Fizikalne medicine i rehabilitacije

jaih optereenja. Bol nestaje mirovanjem i ponovo i razni hondroprotektivni lijekovi na bazi glukozamin i hondroitin sulfata kojima se usporava troenje hr-
Artroza je bolest zglobova.Degenerativne prom- se javlja pri optereenju. Tegobe nestaju nakon krat-
jene primarno se javljaju na hrskavici i kotanim skavice. Njih mogu troiti i mlae osobe kojima su zglobovi podvrgnuti veem optereenju, npr sportai.
kog razgibavanja pa se moe nastaviti s hodanjem ili
dijelovima, uzrokujui stvaranje novih kotanih nekim drugim poslom. Kada bolest napreduje i blago Univerzalnog lijeka kojim bi se izlijeila artroza naalost ne postoji, ali promjenom ivotnih navika i raznim
izdanaka ili izraslina. Artroza zahvaa i kral- optereenje pa i pokret u mirovanju uzrokuju bol u medicinskim metodama lijeenja one se mogu znaajno ublaiti.
jenicu, te je onda poznata kao spondiloartroza. zglobu, dok u jako razvijenoj fazi pokreti mogu biti
Degenerativne promjene zglobova vrlo su uestale.
Bolest se javlja podjednako u mukaraca i ena svih
ak i ogranieni. esto se boljavlja pri promjeni vre- Dr. med. Paolo Bonas
mena i pogorava izlaganjem hladnoi i vlazi.
rasa, a iznad 55. godine ivota ee se vidi u ena. Spec. Fizikalne medicine i rehabilitacije
Posebna vrsta artroze je ona koja zahvaa bazalni Zakoenostje esto prvi znak artroze. Javlja se ujutro
zglob palca i krajnje zglobove prstiju ake. Artroza ili nakon dueg odmora tijekom dana. Traje obine de-
prstiju esto se javlja obiteljski, obino u ena nakon
prestanka menstruacijskog ciklusa. Po uestalosti
setak minuta, a razgibavanjem ubrzo nestane.Defor-
macija najee nastaje na krajnjem zglobu prsta,
Glukozaminska krema
zahvaenosti slijede zglobovi koljena, kuka i stopala. ake, kuku i koljenu. Tzvoteklinanastaje zbog opeg
Pravi uzrok artroze nije poznat. Dokazano da neki ili djelominog zadebljanja zglobnih tijela ili nastaje Pate vas ukoeni, bolni i upaljeni zglobovi? Teko se kreete? Predstavljamo vam kremu sa Glukozam-
imbenici imaju odreenu, iako nejasnu ulogu kao prava oteklina zbog stvaranja vika zglobne tekuine. inom od 100% prirodnih sastojaka koja pomae stvaranju vezivnog tkiva, olakava kretanje, smiruje
npr. dob, spol, debljina, hormoni, genetska predispo- U ena se u potkonom tkivu u okolini zglo- upaljene i bolne zglobove, smanjuje oticanje te potie obnovu vezivnog tkiva i ligamenata!
zicija, optereenje,trauma te brojni vanjski imben- ba (lakat, koljeno) nakupljaju naslage sala Zglobna hrskavica je glatko, elastino tkivo, koji omoguuje da dvije kosti
ici. u obliku manjih ili veih elastinih jas- u zglobu klize jedna preko druge i tako omoguavaju pokret. Nalazi se na
tuia koji su vie ili manje osjetljivi na dodir. mjestima gdje su potrebne kretnje, prije svega u zglobovima, kraljenikim
Promjene hrskavice razvijaju se odreenom brzinom Kod uznapredovale artroze smanjuje se opseg diskusima i na krajevima naih rebara. Ona kao tanki film presvlai kotane
na mjestima najveeg optereenja u smislu mekan- pokreta uzglobu i posljedino razvija slabost miia krajeve i na taj nain smanjuje trenje pri pokretanju. S godinama dolazi do
ja i postupne degeneracije. Kost ispod hrskavice vie u okolini zgloba. troenja hrskavice to stvara probleme pri kretanju, a esto i bolove koji nas-
nije zatiena pri optereenju pa reagira na nain da taju zbog trenja meu kostima, koji nemaju dovoljno podmazivanje. to se
postaje gua, tvra i deblja. Na rubovima zglobnih Za postavljanje dijagnoze potreban je pre- najee oituje kod razliitih vrsta artritisa.
tijela buja kotano tkivo koje stvara izrasline, upra- gledfizijatrate rendgenska slika zahvaenog zgloba.
vo ondje gdje se dodiruju zglobna opna (sinovijalna Svakodnevnim nanoenjem ove kreme potaknuti ete proizvodnju zglobnih
opna) i zglobna hrskavica. One oteavaju pokrete u Rendgenska slika otkriva kotane promjene i suenje maziva i olakati kretanje!
zglobu i izazivaju bol te dodatno suavaju zglobni zglobnog prostora kao znak nestajanja hrskavice.
prostor to takoer oteava gibljivost u zglobu. SASTAV: glukozamin sulfat, parafin, glicerin, ulje eukaliptusa, kamfor,
U lijeenju artroze primjenjuju se analgetici i an-
Subjektivne tegobe i znakove bolesti nema- tireumatici kroz nekoliko dana. U akutnoj fazi ako

200,00 Kn 150,00 Kn
PRIMJENA: nekoliko puta dnevno lagano utrljati kremu na problematino
ju svi bolesnici s rendgenski uoljivim znak- je prisutna upala zgloba preporuuje se stavl- podruje.
ovima artroze. Simptomi koji upuuju na janje leda ili hladnih obloga na zahvaeni zglob
artrozu jesu umor, bolovi, zakoenost i U lijeenju artroze, napose kada je praena izljevom
deformacije, odnosno zadebljanja i smanjenje u zglob ili kod jae boli, daju se kortikosteroidijed-
pokreta, ponekad izljev u zglob i slabost okolnih miia. nomdo dva puta godinje.
U poetku se osjea umor u zglobovima, najprije pri
Gel sa sintetiki obraenim otrovom egrtue
duem, a poslije i pri kraem optereenju. Odmorje za zglobove zahvaene artrozom vrlo vaan. Proizvod irokog spektra koji koristi neurotoksina svojstva zmijskog otrova Brazilske egrtue. Dizajniran za
Izdani odmor, napose u poslijepodnevnim satima, masau miino-kotanog sustava. Primjenjuje se kod: reumatskih tegoba, artritisa i openito kod upalnih
Bol je najei znak artroze i glavni razlog zato bole- smanjuje optereenje i uspostavlja normalne od- procesa zglobova, miia i tetiva, bolova u leima, koljenima, kukovima, kod ozljeda, kontuzija, modrica,
snik dolazi fizijatru. U veine bolesnika u poetku se nose u zglobu (ivlji metabolizam i oputanje miia). uganua, oputa stvrdnutu ljuskavu kou kod osoba s psorijazom, ublaava simptome raznih konih proble-
opisuje kao tupa ili podmukla i duboka, ograniena Inae, nije preporuenostalno mirovati, nego hodati ma (ekcemi, strije, modrice,..), pomae kod proirenih vena, hemoroida, ubrzava zacjeljivanje manjih pov-
na zahvaeni zglob, a zglob je bolan samo nakon onoliko koliko bol i ostale tegobe dozvoljavaju. Pre- rinskih ozljeda (ogrebotina, uboda insekata, posjekotina, manjih opeklina) te je uinkovit i kod herpesa.
porua se i redovito vjebanje da se odri fizioloki
opseg pokreta zglobova te odri tonus i sprijei sla- DOZIRANJE: 1-3 puta dnevno nanesite tanak sloj na problematino podruje, izbjegavajui otvorene rane i
bost miia.Treba izbjegavati dugo sjedenje na jed- sluznicu. Obavezno gel drati na hladnom!
nom mjestu, jer je u tom sluaju prehrana hrskavice
smanjena. KONTRAINDIKACIJE: osobe koje su alergine na ivotinjske toksine
ne bi trebali koristiti ovaj preparat. U rijetkim sluajevima postoji mo-
gunost preosjetljivosti u vidu crvenila na koi kod ljudi koji su alergini
Takoer se preporuuje provoenje fizikalne terapi- na neke od sastojaka. U takvom sluaju treba prekinuti koritenje
je, bilo ambulantne ili stacionarne. proizvoda.Proizvod mogu koristiti i djeca od 3 godine starosti.

SASTAV: glicerin, sintetiki obraen otrov egrtue, kamfor, eukalip-


tus, mentol, arnika, kalendula, benzilni alkohol, ..
Potrebna je regulacija tjelesne teine. Smanjen-

300,00 Kn 150,00 Kn
jem tjelesne teine kod pretilih osoba smanjuju se i SADRAJ: 600 ml
tegobe vezane uz artrozu. Zadnjih godina koriste se
kroz prirodu www.terrapromo.eu - 031 350 330 - info@terrapromo.eu 6
do zdravlja
BOLES TI
Na drugome mjestu je kretanje. Svakog dana trebalo bi vjebati najmanje pola sata. Vonja bicklom je odlina,
kao i redovito hodanje. Kuanski poslovi, rad u vrtu i penjanje stubama takoer su vrlo korisni. Prehrana bo-
gata svjeim povrem, itaricama, maslinovim uljem, vinom i velikom koliinom ribe idealna je za srce. Ljudi
koji se tako hrane imaju ak 50-70 posto manji rizik od sranih bolesti.

SRCA
Ne jedite preno

O
Zasiene masnoe, kojih najvie ima u prenoj hrani, glavni su krivac za gomilanje sala oko trbuha. Takva vrsta
d sranih bolesti u svijetu umre 17,5 milijuna debljine faktor je rizika za srane bolesti.
ljudi, a one su i najei uzrok smrti u Hrvat-
skoj - na godinu od njih umre vie od 9000 Pokuajte se opustiti
Hrvata. U povodu Svjetskog dana srca, koji se
obiljeava 29. rujna, Svjetska zdravstvena organizacija penisa. Stres je takoer tetan za srce. este glavobolje, napetost i razdraljivost znak su da vam je potrebno oputanje.
istie da su srane bolesti i glavni uzrok smrti meu Probajte duboko disanje ili sluajte glazbu.
enama, a razlog tomu su i netipini simptomi. Bol u Dugotrajan umor
prsima dulji od pola sata najkarakteristiniji je znak Obiteljska povijest
sranog udara, no on esto moe izostati. Primjerice, Nekoliko tjedana prije sranog udara vie od 70 posto
kod ena bol esto moe biti zamijenjen peckanjem. ena iskusilo je snaan umor zbog kojeg nisu mogle Ako su vai roditelji, braa i sestre imali problema sa srcem ili povien tlak, svake godine kontrolirajte kolester-

Q10
ustati iz kreveta. Takve simptome javite lijeniku. ol, eer i tlak da biste mogli reagirati na vrijeme.
Osim toga, mukarci ee osjeaju bol u lijevoj ruci,
a ene u obje ili izmeu lopatica. Izuzetno je vano Oticanje nogu Q10 aktiv je dodatak prehrani, priznatog
potraiti lijeniku pomo tijekom prvih sat vremena njemakog proizvoaa, bez glutena, sladila i um-
jer to znaajno poveava anse oporavka. Munina i Ako srani mii ne radi kako treba, krv ne moe is- jetnih boja! 30 Ampula koje u sebi sadre 100%
bol u elucu jedan su od najzanemarenijih znakova prati otpadne tvari iz tkiva, pa moe doi do edema, prirodne sastojke: ulje nourka, emulziju mat-
sranog udara - od lagane garavice do snane mu- odnosno oticanja, najprije u stopalima i glenjevima. ine mlijei, aloe veru, folnu kiselinu, selen, cink,
nine i greva, a najei su u ena i ljudi starijih od 60 kompleks vitamina, minerala i koenzima Q10 koji
godina. Naravno, najee bol u elucu ima druge uz- Stop bolestima srca
pomau vaem organizmu pri podizanju energije i
roke, no ako niste pojeli nita sumnjivo, dobro je javiti uinkovitosti rada stanica, jaaju rad srca, aktivira-
se lijeniku. Znak infarkta je i kaalj ili hripanje zbog Srani udar moe se sprijeiti - ak 90 posto prvih
nakupljene tekuine u pluima. Simptomi slini gripi, sranih udara izazvali su puenje, povieni tlak, preh- ju metabolizam i pomae detoksikaciji organizma.
poput znojenja, iscrpljenosti i slabosti, takoer mogu rana, debljina, neaktivnost i stres.
biti znak infarkta, osobito ako ih ne prati visoka tem- Ono to veina nas nije znala je da je Koenzim Q10

AKTIV
peratura. Uzroci bolesti srca za ene nisu isti kao za mukarce. jedna od najmonijih stvari u naem organizmu
U ena dijabetes tipa dva poveava rizik od bolesti srca neophodan je za odravanje svih biolokih proc-
Tegobe s erekcijom vie nego u mukaraca. Depresija je takoer mnogo esa u organizmu, sudjeluje u stvaranju energije u
vei imbenik rizika za ene, a ugroavaju ih i kon- svakoj stanici naeg organizma.
ak dvije treine mukaraca oboljelih od sranih tracepcijske pilule. ene koje pue izlau se dvostruko
bolesti imalo je tekoa s erekcijom i prije dijagnoze. veoj opasnosti od sranog udara nego mukarci. No Od svog otkria, koenzim Q10 se uspjeno koristi
Razlog tomu je suenje krvnih ila - oko srca i oko za oba spola prestanak puenja neto je najkorisnije kao dodatak lijeenju mnogih kardiovaskularnih bolesti poput: ishemije, zatajenja srca, aritmije, visokog
to mogu uiniti za srce.
krvnog tlaka, angine pektoris, arterioskleroze te kao prevencija sranog i modanog udara. Koenzim Q10

11
poveava i elastinost krvnih ila. Isto tako istraivanja su dokazala da ovaj prirodni sastojak usporava raz-
voj Parkinsove bolesti za ak 40%.
DUGOTRAJAN BOL
Isto tako dokazano je da podie Imunitet za
VRTOGLAVICA 57% te pomae u borbi s virusima i bakteri-
SIGURNIH ZNAKOVA

jama.
BOL KOJI ZAHVAA DRUGE DIJELOVE TIJELA
LJEPLJIVA KOA, Koenzim Q10 se koristi i kao dodatna terapija
za dijabetiku neuropatiju
SIVILO LICA TE JAK OSJEAJ OPE SLABOSTI
Osim ranije navedenih bolesti, LOLAFE Q10
UBRZAN, NEPRAVILAN PULS pokazao je znaajno djelovanje na: Alergije,
Alzheimerovu bolest, kronini umor, migrene,
NESVJESTICA depresije, mravljenje i poboljanje kvalitete
spermija.
TJESKOBA
Pakiranje od 30 ampula dostatno je za mjesec
HLADAN ZNOJ dana.
Kataloka cijena:
ZADIHANOST TIJEKOM MIROVANJA
750,00 Kn Jednostavno poslije obroka izlijte
NALET HLADNOG ZNOJA
9
375,00 Kn 1 ampulu u au vode i popijte.
www.terrapromo.eu - 031 350 330 - info@terrapromo.eu
kroz prirodu
do zdravlja
VJEBATI JE Zdrave namirnice
ZDRAVO
i njihov utjecaj na na
organizam
BUINO ULJE dragocjene viestruko nezasiene: linolnu i linolen-
sku kiselinu te veliku koliinu vitamina E. Unos ove
umanjite rizik od kardio vaskularnih oboljenja.. Ovo je jedno od najzdravijih i na- drevne namirnice prua zatitu od kroninih degen-
jukusnijih ulja koja postoje, a vrlo erativnih bolesti i povezuje se sa smanjenim rizikom
je jako te intenzivnog mirisa. Osim od bolesti srca, prevencijom karcinoma te snaen-
pomalo gorkastog i oraastog ok- jem imunolokog sustava. Takoer, pripisuju mu se
usa, ono je i vrlo hranjivo. Sadri i protuupalna svojstva te zatitni uinak na eluanu
Rizik od smrti uzrokovanih kardiovaskularnim obol- 8.499 ee. Istraivai su ih pratili tijekom pet godi-
fitosterole koji dokazano sniava- sluznicu. BOB ee posegnemo za grakom i gra-
jenjima vei za 70 posto u usporedbi s onim osoba- na, odnosno do prvog kardiovaskularnog oboljenja
ju razinu kolesterola u krvi, kao i hom, a bob zapostavljamo zaboravljajui da ba on
ma koje su tjelesno aktivnije. ili smrti. vitamin E koji djeluje kao antiok- ima najvie bjelanevina, odmah iza soje i kikirikija.
Rezultati velikog istraivanja pokazali su da je rizik sidans te usporava oteenje i starenje stanica. Sadri lecitin, vitamine skupine B, fosfor i eljezo.
Rezultati su pokazali da su ispitanici u skupini ni-
od kardiovaskularnih bolesti kod oboljelih od Osim u obliku variva, moe se jesti i sirov.
ske tjelesne aktivnosti imali 25 posto vei rizikod ULJE LANA
dijabetesa tipa II izravno povezan s uestalou ioboljenja srca ili krvnih ila te 70 posto vei rizik od
trajanjem vjebanja. fatalnog kardiovaskularnog oboljenja u usporedbi
KESTEN
Ulje od lanenih sjemen-
s onima u skupini intenzivnije tjelesne aktivnosti. ki odlian je izvor ome- Sezona kestena je jesen, no ako se oieni pravil-
Kod osoba koje vjebaju rjee, zabiljeeno je da Rezultati su izraunati kao statistiki znaajni i
ga 3 masnih kiselina. no zamrznu, itavi ili u obliku
je rizik od smrti uzrokovanih kardiovaskularnim odrivi s obzirom na imbenike kao to su dob,
Ve jedna lica tog ulja pirea, mogu vam sluiti cijele
oboljenjima vei za 70 posto u usporedbi s onim spol, trajanje bolesti, tip hipoglikemijskog lijeenja
pruit e vam nevjero- godine kao umak ili nadjev
osobama koje su tjelesno aktivnije. i puenje. jatnih sedam grama tih uz peenje, nadjev za kolae,
Dosadanje studije nedvojbeno su pokazale da je zdravih masti koji djeluju a ak i povru i kruhi daruju
Redovna tjelesna aktivnost vaan je dio tretiran- protuupalno, uvaju od demencije i poznate su po onaj slatkast, oraast okus.
kod osoba oboljelih od dijabetesa tipa II i do pet puta ja dijabetesa tipa II i ovi podaci naglaavaju njezinu
vei rizik od oboljenja od sranih bolesti ili sranog antikancerogenim svojstvima. Budui da je ukusno, Dobar su izvor vitamina C.
vanost kao sastavnog dijela ivotnog stila, izjavili moete da dodati u gotovo svaku salatu i poveati Brano od kestena danas
udara. imbenici rizika za razvoj bolesti jasno su su istraivai.
odreeni dob, obiteljska povijest bolesti i pretilost, dnevni unos omega 3. se prodaje i u trgovinama
zbog ega su prvi koraci u lijeenju zdrava prehrana, sa zdravom hranom. Ne zaboravite ga dodati vaim
Glavni autor istraivanja dr. Bjrn Zethelius sa v- ULJE KONOPLJE
smanjenje tjelesne teine i redovita tjelovjeba. palainkama!
edskog Sveuilita u Uppsali (University of Uppsala)
naglasio je: Ovo odlino ulje ima brojne zdravstvene dobrobi- BRUSNICE
Novo istraivanje provedeno u vedskoj na velikoj
ti, ali i dobar okus. Bogato je esencijalnim masnim
skupini ispitanika oboljelih od dijabetesa tipa II Poruka istraivanja je jasna izbjegavajtesjedilaki kiselinama, ukljuujui omega 3 i omega 6 i to u Brusnice su zbog okusa, ali i blagotvornog utjecaja
pokazalo je da onima koji su bili manje tjelesno ak- nain ivotai vie se kreite! Uz pravilnu prehranu, uravnoteenom omjeru tri naprema jedan. Djeluje na zdravlje, doista vrijedne spomena. Ne samo da
tivni prijeti znaajno vei rizik od kardiovaskularnih to je temelj lijeenja dijabetesa tipa II. Ako trenut- protuupalno, a savjetuje se ljudima s autoimunim smanjuju rizik od odreenih infekcija, sadre vitamin
bolesti i smrti nego onima koji su vjebali ee. Is- no niste tjelesno aktivni, pokrenite se! Dodao je bolestima te genetskom sklonou za nastanak kar- C, a poboljavaju i dobar kolesterol u krvi. Kao aj
traivanje je objavljeno u asopisu European Journal da poveanje tjelesne aktivnosti kod oboljelih od cinoma. sve su popularnije, no ne zaboravite ih u kolaima,
of Preventive Cardiology. dijabetesa tipa II ima vanu ulogu i za javno zdravlje slatko-kiselim umacima uz peenje...
openito, zbog trenda sve uestalijih pojava bolesti. MASLINOVO ULJE
U istraivanju je niska razina tjelesne aktivnosti Istaknuo je i da su rezultati istraivanja vjerodostojni
bila definirana kao potpuni izostanak vjebanja ili i znaajni jer su obuhvatili velik broj ispitanika obol- Kralj meu uljima, naravno ako je to extra djevian-
vjebanje jednom do dvaput tjedno u trajanju od jelih od dijabetesa tipa II iz nacionalnog registra, sa sko ulje! Maslinovo ulje svoj
30 minuta, dok je visoka razina tjelesne aktivnosti irokog podruja. blagotvoran uinak na zdravl-
bila odreena kao vjebanje tri ili vie puta tjedno. je duguje i povoljnom profilu
Skupina je obuhvatila ukupno 15.465 ispitanika iz masnih kiselina koje sadri.
vedskog nacionalnog registra dijabetesa (Swedish Maslinovo ulje sadri i zasiene
National Diabetes Register), u prosjenoj dobi od masne kiseline poput palmit-
60 godina, meu kojima je 6.963 vjebalo rjee, a inske i stearinske kiseline, ali i
kroz prirodu kroz prirodu
www.terrapromo.eu - 031 350 330 - info@terrapromo.eu 10 11 www.terrapromo.eu - 031 350 330 - info@terrapromo.eu
do zdravlja do zdravlja
VIKEND ZDRAVLJA I PJESME NAJAVA:
17.-18. 05. 2014.
TERRAPROMO
VIKEND ZDRAVLJA I PJESME
ISTARSKE TOPLICE
20.-22. 02. 2015.
DARUVARSKE TOPLICE
Tvrtka Terrapromo u suradnji s Istarskim toplicama organizirala je VIKEND ZDRAVLJA I PJESME u sklopu
kojeg su posjetitelji mogli uivati u bogatom zdravstveno terapeutskom programu te preventivnim pregled-
ima/mjerenjima tlaka, pulsa, mjerenja unutranjih i vanjskih masnoa te zasienosti kisikom. Osim toga bile
su tu i vjebe s fiozioterapeutom te konzultacije sa fizijatrom.

Uivali smo u ljekovitom fangu i bazenu s ljekovitom termalnom vodom, a na kraju bila je tu i feta koju su
svojim prisustvom uveali Elio Pisak i Vesna Nei-Rui svojim hitovima, kao i bogate nagrade organizirane
od strane Terraproma i Istarskih toplica. Sve u svemu, bilo je korisno, informativno i nadasve zabavno.

Oekujemo Vas i na naem slijedeem druenju VIKENDA ZDRAVLJA I PJESME! Pridruite nam se na jo jednom VIKENDU ZDRAVLJA I PJESME, ovaj put manifestacija e se
odrati u Daruvarskim toplicama u periodu od 20. do 22. 02. 2015. Za Vas smo pripremili jo bo-
gatiji program, s vie zdravstvenih aktivnosti, preventivnih pregleda, vjebama s fizioterapeutom u
bazenu i dvorani, konzultacijama s fizijatrom, .. uivajte u wellness-spa oazi i ljekovitom fangu te
termalnoj ljekovitoj vodi. Osim toga eka vas i izlet u drevni Daruvar, kuhanje kotlia u prirodi te
naravno feta s tamburaima i gostom veeri Borisom irom Gaparcem te bogatim nagradama.
Sve u svemu biti e nam jo bolje nego proli put, a to nam je i cilj!

Ne propustite uiniti neto dobro za sebe i svoje zdravlje, iskoristite jedinstvenu priliku i

rezervirajte svoju kartu jo danas!


Sve rezervacije i informacije na telefone
031/350 330, 091/3355 063, 098/969 0271
ili na
info@terrapromo.eu

od 08-16 h, pon-pet.

CIJENA ARANMANA
3 dana, 2 noi, POLUPANSION:

490,00 kn .
kroz prirodu kroz prirodu
www.terrapromo.eu - 031 350 330 - info@terrapromo.eu 12 13 www.terrapromo.eu - 031 350 330 - info@terrapromo.eu
do zdravlja do zdravlja
CELLIANT
CELLIANT SLEEP PROGRAM ZA POTPUNU OBNOVU
ORGANIZMA SA SREBROM OXO

U
potrebljavajui nanotehnologiju OxO proizvodi podiu nivo kisika u tkivu i time omoguuju
bolju obnovu miia, popravljaju cirkulaciju, posebice u rukama i nogama, umanjuju bolove
I NJEGOVA PRIMJENA KOD DIJABETESA u miiima i zglobovima, omoguuju vam da se probudite puni energije i potpuno svjei

V
nakon sna, a ujedno ubrzavaju i zacjeljivanje rana te bri oporavak nakon bolesti i operacija te
e neko vrijeme na naem tritu je prisutna revolucionarna tkanina pod nazivom Celliant. Celliant je se osobito preporuuju bolesnicima koji dosta vremena provode u krevetu. Najnoviji dodatak
jedina terapeutska tkanina iza koje stoji medicina i kao takva je jedina sa kliniki dokazanom uinko- naem programu OxO je SREBRO koje je utkano u vlakno s Celliantom kako bi postigli antibak-
vitou!!
terijski i antialergijski uinak.
Celliant je specijalno formulirano vlakno sa optiki aktivnim mikroesticama prirodnih minerala koji upijaju
i reflektiraju vidljivu i nevidljivu (infracrvenu) svijetlost, koju emitira nae tijelo u vidu topline te se putem
odreenih valnih duljina vraaju natrag u tijelo, oputajui na taj nain kapilare, ubrzavajui cirkulaciju, JASTUK OPTIMAL JASTUK OXY
podiui nivo energije i volumen kisika u krvi te regulirajui tjelesnu temperaturu. Na taj nain se ubrzava
oporavak nakon operacija i bolesti, pospjeuje bre zarastanje rana, smanjuju otekline i edemi i kliniki
dokazano uklanjaju bolovi. A time se automatski podie i sama kvaliteta ivota.
To je jedina terapeutska tkanina koja radi s naim organizmom na njegovom oporavku. Kliniki je dokazano
da zbog svojeg djelovanja na organizam pomae kod Arteroskleroze i vaskularnih bolesti, reumatskog artri-
tisa i svih oblika reume, apneje, bolovA kraljenice, dijabetesa i bolesti periferne cirkulacije.
Ljudi s dijabetesom mogu razviti mnogo razliitih problema s stopalima. Najee se ti problemi javljaju
kada postoji oteenje ivaca zvano neuropatija, koja dovodi do oslabljenog osjeta u koi stopala i donjem 780,00 Kn
dijelu nogu. Slaba cirkulacija takoer moe izazvati i dodatne probleme ukljuujui i perifernu arterijsku
bolest. ak i blagi problemi mogu se pogorati i dovesti do vie ozbiljnih komplikacija.
Oko 60-70% ljudi s dijabetesom ima neki oblik neuropatije (NDIC. 2009.). Simptomi mogu biti utrnulost
i trnci, loa probava, povraanje, proljev, zatvor, vrtoglavica, problemi s mokrenjem, erektilna disfunkcija i
slabost, zajedno s emocionalnim potekoama koje se razvijaju kao posljedica prije navedenih simptoma.
Kataloka cijena
JASTUKA:
375,00 Kn
Rizik od razvoja perifene arterijske bolesti je 2 do 4 puta vei kod dijabetiara nego kod zdravih ljudi ( Wiki-
pedia 2010.).Uinci ove bolesti mogu biti poraavajui. U stvari 70% netraumaskih amputacija prethodio je
dijabetes u kombinaciji s perifernom arterijskom bolesti. Trenutno se dijabetes u kombinaciji s ovim bolesti-
NADMADRAC S MEMORY PJENOM I ZATITOM OD
ma lijei s mnotvom lijekova ili ak operacijom, to moe izazvati ak i jo vie komplikacija. TETNIH ZRAENJA OxO

O
Hologenix LLC, proizvoa Cellianta, razvio je neinvazivan i u potpunosti siguran nain u lijeenju di- sim gornje gornje navlake od Cellianta
jabetiara kod kojih se javljaju odreena vaskularna i neuropatska stanja. Nosei odjevne predmete s Cel-
liantom (kao to su arape, pojas za lea i sl.) ili spavajui na posteljini od Cellianta, cirkulacija se moe koji radi terapiju na cijelo tijelo, punjen je
dramatino popraviti, poveava se koliina kisika u krvi do 30% te se ublaava osjeaj boli i neugode. memory pjenom tako da dri kraljenicu
u pravilnom poloaju. Isto tako moete ga koris-
Za one ljude koji se svakodnevno bore s bolovima, korist od Cellianta je sama po sebi razumljiva. Za osobe titi kod istroenih madraca ili kaueva da popuni
s vie ozbiljnijih problema, Celliant moe biti ono to e prevagnuti kod sprjeavanja eventualne amputacije. praznine te omogui kvalitetan i zdrav san. U
Stoga smo posebno ponosni na suradnju s udrugama dijabetiara u cilju kako bi pomogli u lijeenju potreba sebi sadri i zatitu protiv tetnih zraenja koja
njihovih korisnika.
se nalazi na poleini nadmadraca. Madrac se
Celliant je dostupan u mnogim oblicima. Najkorisniji proizvodi koje preporuujemo dijabetiarima su ar- radi po tonim mjerama vaeg leaja
ape posebno kreirane upravo za njih, a veliku pogodnost za lake noenje s bolesti nudi se i program za
spavanje sa Celliantom.
Kataloka cijena:
MEDI TEC- ARAPE ZA DIJABETIARE I OPENITO
PROBLEME SA CIRKULACIJOM 6.180,00 Kn 4.326,00 Kn
dizajnirane za ljude koji pate od neuropatije i ostalih oblika neuralgija, dijabetiara NAVLAKA ZA MADRAC OxO
kao i ostalih koji oenito imaju problema sa cirkulacijom.

Kliniki dokazano popravljaju cirkulaciju, umanjuju bolove, greve i trnce u


nogama, smanjuju oticanje nogu, reguliraju temperaturu nogu, a zbog teh-
nologije kojom su raene reguliraju i vlagu tako da tako da stopalo dri u
sigurnom i suhom okruenju bez bakterija i gljivica. Sama arapa izuzetno je
P raktina i prenosiva, prua vaem tijelu kval-
itetan odmor i rekuperaciju organizma preko
noi. Potie bri oporavak nakon tekih tjele-
snih napora, umanjuje bolove, podie nivo energije
i ubrzava oporavak i obnovu miinog tkiva. Navlaka
njena, avovi su raeni prema vani, a samo stopalo arape je njeno i meka- se radi po tonim mjerama Vaeg leaja
no da se ne iritira osjetljivo stopalo kod dijabetiara.
Kataloka cijena:
200,00 Kn 180,00 Kn 5.430,00 Kn Kataloka cijena:
kroz prirodu
do zdravlja
www.terrapromo.eu - 031 350 330 - info@terrapromo.eu 14 3.801,00 Kn
U nedostatku kisika, proizvodnja energije drastino opada. Istovremeno, kisik je jedan
od najugroenijih elemenata, ija se razina u vodi i zraku konstantno smanjuje, pogotovo
60-ta OBLJETNICA
KISIK MOLEKULA KOJA IVOT ZNAI
u gradovima. Osim promjena u okoliu, ije zagaenje negativno utjee na koncentraciju
kisika, postoje i drugi imbenici zbog kojih nae tijelo dobiva sve manje kisika. Moderni,
sjedei nain ivota, stres koji ini miie napetima, plitko disanje, nekvalitetna prehra-
na, nedostatak kretanja, sve to uzrokuje smanjen unos kisika u organizam. Zbog siro- HRVATSKOG SAVEZA DIJABETIKIH UDRUGA
mane opskrbljenosti kisikom, stanice postaju slabije i podlonije razvoju bolesti. Prvi

04. - 06.10.2014.
su simptomi manjka kisika u organizmu umor, osjeaj hladnoe, slabljenje pamenja i
koncentracije, lupanje srca, bolovi u miiima, vrtoglavica, razdraljivost, este infekcije,
probavne tegobe, nateeni zglobovi, opa slabost. Neke od njih primijetili ste, ali zbog
niske razine kisika dolazi i do smanjenja apsorpcije vanih vitamina, minerala i drugih

P
nutrijenata, to se ne moe primijetiti odmah.
Znanstvenici su doli do okantnog otkria da je u nekoliko tisua godina razina kisika u atmosferi pre-
polovljena: bila je 38%, a danas je ispod 20%, i ima tendenciju daljeg smanjenja zbog zagaenja i industrijal- ovodom 60-te obljetnice Hrvatskog saveza dijabetikih udruga .04.- 06. 10. 2014. u Daruvar-
izacije. Stoga nije teko zakljuiti da mi jednostavno ne moemo dobiti onoliko kisika koliko naem tijelu treba. skim toplicama odralo se druenje gdje je sudjelovao i Terrapromo sa svojim programom za
dijabetiare. Uz bogat zdravstveni program na prirodnoj bazi te preventivnim zdravstvenim
Zdravstveni simptomi koji ukazuju na postojanje kroninog nedostatka kisika jesu: eluana kiselina, bak-
terijska, virusna, parazitska infekcija, kronini bronhitis, loa cirkulacija. To su i depresija, umor, nerazumno pregledima upotpunili smo ovaj dogaaj. Velika vanost redovitih mjerenja eera, tlaka, i os-
ponaanje, uzrujanost, slabiji imunitet na prehlade, gripu i druge infekcije, slabije pamenje, bolovi u miiima, talih preventivnih mjerenja, uvelike moe sauvati vae zdravlje, kao i pravilna prehrana i vjebanje.
cjelokupna tjelesna slabost, loa probava, tumori, deponiranje tetnih naslaga...
Karcinom ima samo jedan poetni uzrok: on je zamjena za normalno stanino disanje na bazi kisika s an- Terrapromo svojim programima edukacije ukazuje na vanost prevencije i vraanju prirodnim vrijed-
aerobnim (nedostatak kisika) staninim disanjem. Nedostatak kisika u organizmu glavni je uzronik da stanice nostima (zdrava prehrana i proizvodi na prirodnoj bazi).
postanu kancerogene. Pravi su razlog alergija smanjeni oksidacijski procesi unutar naeg organizma, to uz-
rokuje da osoba postane nenormalno osjetljiva na unos odreenih sastojaka izvana. Samo kada se oksidacijski Osim toga Terrapromo e se predstaviti sa svojim programom za dijabetiare i u Zagrebu 08.11. 2014.
mehanizam vrati na poetnu razinu najvie uinkovitosti, ta osjetljivost se uklanja. U hotelu Dubrovnik povodom Svjetskog dana dijabetesa gdje emo isto tako predstaviti svoj program
Nae tijelo u nedostatku kisika postaje bolesno i, ako nedostatak kisika potraje, tijelo umire. Za to postoji proizvoda za dijabetiare na prirodnoj bazi. Posjetite nas i tamo i uinite neto za svoje zdravlje!
jednostavno objanjenje: zbog oslabljenih oksidacijskih procesa, u naem organizmu nakupljaju se otrovi koji
uzrokuju nastanak bolesti.
Najbolji znanstvenici dananjice postaju sve vie svjesni da ovjek nigdje ne dolazi u doticaj s onom ko-
liinom kisika koja je neophodna za dobro zdravlje, vitalnost, dobar imunoloki sustav i dug ivot.
Mr.sc. Silvija Zec Sambol, dr.med

200,00 Kn ANATOMSKI JASTUI ZA VRAT I RAMENA


Umanjuje bolove u vratu i vratnoj kraljenici, pomae kod glavobolja izazvanih
zakrenjem vratnih ila, oslobaajui dotok krvi i kisika u mozak i popravlja
openito cirkulaciju u gornjem dijelu tijela. Umanjuje trnce u rukama. Davajui
njenu potporu vratu, smanjuje napetost u ramenima i vratu, umanjuje umor
i stvara osjeaj ugode. Moete ga nositi dok putujete, mirujete ili jednostavno
Kataloka cijena:
obavljate svakodnevne aktivnosti.

180,00 Kn
POJAS ZA KRIA I KUKOVE 200,00 Kn
Kao i svi proizvodi od Cellianta radi istu terapiju (pospjeuje cirkulaciju,
obogauje krv kisikom, regulira tjelesnu temperaturu i kliniki dokazano
umanjuje bolove. Preporua se ljudima koji pate od diskopatija u lum-
balnom dijelu kraljenice(lumbago, iijas, discus hernija,..), ljudima koji
pate od bolnih kukova ili su operirali iste, ljudima koji imaju problema s
bubrezima (dijaliza ili transplantacija bubrega) te kod ena koje pate od Kataloka cijena:
menstrualnih tegoba. Steznici su univerzalne veliine i dostupni su u plavoj
boji. 180,00 Kn
PRSLUCI OD CELLIANTA
450,00 Kn Prsluci od Cellianta izvana izgledaju kao i obini prsluci, no iznutra su
obloeni terapeutskom tkaninom Celliant koji kliniki dokazano umanju-
je bolove, pospjeuje cirkulaciju te obogauje krv kisikom. Stoga ga se pre-
porua ljudima koji imaju problema sa cirkulacijom u gornjem dijelu tijela,
bolovima u vratu i ramenima, problema sa srcem i ostalim unutranjim org-
anima jer Celliant kliniki dokazano pospjeuje cirkulaciju i podie volumen
kisika u krvi i tkivu do 30% to je ve dovoljno da organi koji su u disfunkicji
dobiju dovoljnu koliinuhrane te lake rade na svom oporavku . Bolovi u
Kataloka cijena: vratu i rameninma se umanjuju kao i trnci u rukama. kroz prirodu
360,00 Kn 17 www.terrapromo.eu - 031 350 330 - info@terrapromo.eu
do zdravlja
TERRAPROMO PREPORUUJE Svjedoanstva naih korisnika
Draga gospoo Nataa,
U BNM Formuli 5
sloeni ugljikohidrati polagano i ravnomjerno dospi-
jevaju u krv, razina eera se pomalo poveava, tako
da inzulin lako moe uspostaviti ravnoteu i viak Moje ime je Ante Krvavica i inae sam iz Solina kod Splita. Zadnjih par mjeseci kako
glukoze ne ostaje u krvi. koristim va proizvod Chondrosamin ja sam drugi ovjek. Kao mladi baviosam se
Pri izradi BNM Formule 5 glavna smjernica je bila nogometom, dok nisam ozljedio koljeno. Od tada igram rekreativno, koliko mi koljeno
nizak glikemijski indeks, uravnoteivanje organizma, dozvoljava. U zadnje vrijeme bolovi su postali neizdrivi i koljeno mi je oteklo. Doktor
zatita srca i krvnih ila pomou vitamina i aminok- je ustanovio da se radi o artrozi koljena. Sluajno sam preko prijatelja uo za vas i za
iselina. Sastavni elementi BNM Formule 5 zbog ni-
skog glikemijskog indeksa smanjuju formiranje tri- va proizvod Chondrosamin i poeo ga piti. Evo sad sam na 3 kuri i mogu vam rei da je
glicerida u krvi, a L-karnitin je molekula prijenosnik oteklina splasnula, bolovi su puno manji, a mogu vam rei da sad letim ka tica!! Hvala
triglicerida u mitohondrije, a taj postupak poveava vam puno i primite ljepe pozdrave iz Dalmacije!
izdrljivost sranog miia.
Apsorbirajua vlakna BNM Formule 5 ispiru toksine, Ante, Solin
fermentiranu trule i bakterije natopljene probavnim
sokovima. Vlakna uvuku u sebe vodu i probavne Draga gdjo. Nataa,
tekuine, ubrzavaju prolaz kroz crijeva i normalizaci- IDEJE ZA PRIPRAVAK BNM FORMULE
jom stolice otklanja se zatvor. 2 june lice BNM Formule 5 pomijeati sa 3 dl. Piem vam da vam se zahvalim na vaem proizvodu HADI gel od zmijskog otrova. Inae
BNM Formula 5 pokree proizvodnju eera unu- hladne tekuine i protresti u shakeru. Tekuina moe imam problema sa koljenima koji znaju jako boljeti i otiu mi. Zadnjih 3 tjedna maem
tar stanice, u tom procesu koristi se viak proteina biti voda, mlijeko, mlijeko bez laktoze, jogurt, kefir, se svakodnevno vaim Hadi gelom i mogu vam rei da su se bolovi smanjili, otekline su
i masti. aj, 100% voni sok.
splasnule i ja se kreem bez potekoa. Moj fizioterapeut mi je rekao da oigledno sas-
Pola sata nakon to unesete BNM Formulu 5 osjetit Upotreba vonog soka se preporua ujutro i
ete energizirajui uinak, te e se u kratkom vre- popodne, a za veeru voda, mlijeko, jogurt, aj bez tav tog gela potie proizvodnju zglobnih maziva i smiruje upale, kao to ste i sami rekli
menu aktivirati rad stanica i osloboditi se toksinih eera. Na ovaj nain je BNM Formula 5 napitak od- na TV-u. stoga vam piem da se zahvali i da podjelim svoja iskustva sa drugim ljudima
tvari. Koritenjem BNM Formule 5 vidljivo e se mah upotrebljiv, ali moete ga pripremiti po vlasti- koje mue moda isti problemi.
poboljati izgled koe, kose i noktiju. tom ukusu.
Valja istaknuti kako dodaci u proizvodu vitamin C, Za doruak slobodno umiksajte voe u napitak: ba- Hvala vam i srdaan pozdrav,
citrus bioflavonoidi, vitamin E, koenzim Q10 zajedno nane, borovnice, maline, jagode.
tite nae stanice od unitenja. Moemo pomijeati i sa pahuljicama, a dijabetiari Milan Bosak, Zagreb
PREPORUA SE: dijabetiarima, osobama koji pate ga koriste sa vodom ili raznim temeljcima od povra.
od kardiovaskularnih tegoba, osobama koji pate od Priprema temeljca od mahuna ( preporuamo di- Draga Nataa,
problema s probavom i gastritisom, trudnicama, jabetiarima zbog visokog sadraja kalija u mahuna-
osobama s prekomjernom tjelesnom teinom. ma): Pozdrav od bodulije! Piem vam jer elim podjeliti svoja iskustva s drugim ljudima. Mo-
1 doza ( dvije june lice BNM Formule 5 ) sadri 10g U pola litre vode kuhati 20-30 dag mahuna, tapnim ram rei da od vaih proizvoda koristim jako puno toga. arape za cirkulaciju, detokse,
ugljikohidrata tako da dijabetiari mogu zamijeniti mikserom napraviti kau od mahuna. 3 dl tako do- kreme, ali ono zbog ega vam se javljam su Q10 i Chondrosamin. Godinama se muim
bilo koji obrok njime.
Kataloka cijena: 420,00 Kn bivene smjese pomijeati sa 2 june lice BNM For-
mule 5 protresti i popiti.
s bolovima u ramenu. ak je dolo do toga da nisam mogao vie micati ljevu ruku zbog
bolova i ukoenosti, isto tako imao sam i srani udar te se ljeim i od toga, a pijem i
315,00 Kn tablete za tlak. Nakon samo par tjedana kako sam poeo piti Chondrosamin mogao
BIO VITAL BALZAM sam puno lake micati ruku, a i bolovi su mi se smanjili. Danas nako 3 mjeseca mogu
Idealan je za uklanjanje hrapave, suhe i ispucale koe na stopalima, posebno se normalno sluiti s rukom i nemam nikakvih problema. Nastaviti u ga piti i dalje jer
na petama. Posebno se preporuuje dijabetiarima. mi ini dobro. to se tie Q10 to je neto fantastino! Tlak mi se normalan, imam puno
PRIMJENA: nakon oputajue kupke, istrljajte problematino podruje vie force i sve mi je lake!
balzamom i pustite da odstoji.
Postupak ponavljati svaki dan. Ostajet mi dobro i zdravo,
SASTAV: Aqua, urea, vazelin, cetearil alkohola, gliceril stearat JI, Etilheksil
stearat, glicerin, oktildodekanol, Aloe barbadensis gel, ceteareth-12, cet- Pozdrav s Krka!
eareth-20, salicilna kiselina, Abies Sibirski ulje, Cinnamomum camphora ulje,
150,00 Kn eukaliptus globulus ulje, Citrus limonum, Juniperus virginiana Extract, Citrus
aurantium Bergamia oguliti ulje, parfem, Fenoksietanol, methylparaben, etil-
Mate Juras
Kataloka cijena: paraben, Propilparaben, butilparaben isobutylparaben, Methylchloroisothi-
azolinone, metilizotiazolinon, natrijev benzoat, kalijsorbata, limunska kiseli-
120,00 Kn na , CI 42051, CI 19140, citral, Citronellol, geraniol, linalol, limonen.
kroz prirodu
19 www.terrapromo.eu - 031 350 330 - info@terrapromo.eu
do zdravlja
NOVO U PONUDI - TERRAPROMO PREDSTAVLJA

Immuno Expert ProVita premium spa kolekcija


Dodatak prehrani s kombinacijom vitamina 100 % prirodni sastojci!
S MINERALIMA MRTVOG MORA

Z bog dananjeg naina ivota i loe prehrane tijelo nije


vie u stanju samo se obraniti od vanjskih utjecaja i
napada razliitih bakterija i virusa, stoga nae tijelo
treba pomo pri jaanju imunolokog sistema kako bi spri-
jeilo razvoj mnogih bolesti. P redstavljamo vam SAL-VENTO PREMIUM SPA
KOLEKCIJU S MINERALIMA MRTVOG MORA
koja u sebi sadri ljekovitu vodu, blato i 26 min-
sjaj i meku kou. Posebna blatna maska djeluje tako
da upija toksine iz koe i ispunjava vanjske slojeve
koe mineralima.
erala koje moete nai jedino u Mrtvom moru. 100%
Imuno expert jaa imunitet za 4 puta, vee slobodne prirodna specijalna formula Sal-Vento skin care - Maska je obogaena umirujuim i hidratantnim
radikale koji doprinose zdravlju crijevne mikroflore, sman- proizvoda pokazati e vam iznenaujue rezultate ekstraktima organski uzgojenih krastavaca i brokule
juje oxidativni stres i jaa imunosistem. ve prvim koritenjem! dobivenih hladnim preanjem koji obogauju kou
vitaminima B1, B3, B6, vitaminom E, retinolom, vit-
SADRAJ: B12, B6, C, E, A, D vitamini, selen, cink i eljezo, Usprkos godinama istraivanja jedinstvenog uinka aminom A i K, te 26 minerala i elemenata u tragovi-
koji su bitni za jaanje imunosistema i prirodne otpornosti minerala, blata i vode iz Mrtvog mora, znanstvenici ma koje potiu vlanost koe.
organizma. Oligofruktoza koja potie odravanje normalne ak niti danas jo uvijek nemaju odgovore na to kako
flore u probavnom traktu, to dodatno jaa imuno sistem. to da voda, blato ili minerali iz najnie toke na svije- - Avokado svojim svojstvima potie poveavanje
Tu su jo i betaglukan, ginseng i umbir za koje je dokazano tu (- 306 m nadmorske visine) imaju takav pozitivan proizvodnje kolagena i regeneraciju koe.
da isto tako podiu imunitet. uinak na kou lica i tijela!
* NONA KREMA
PRIMJENA: dobro protresti boicu prije upotrebe! Izliti sa- No ak i bez konkretnog, znanstveno baziranog do-
draj boice u 2 dl vode, pomijeati i popiti! kaza, na stotine klinikih pokusa, provoenje irom - Nona krema hrani, obnavlja i pomlauje kou
svijeta u svrhu rjeavanja medicinskih problema, uk- inei je glatkom i hidratiziranom. Obogaena je
Sadraj u pakiranja 7x25 ml boica ljuujuu kone bolesti, artritis, ak i kod pacijenata umirujuim i hidratantnim ekstraktima organski
koji boluju od raka i koji su na kemoterapiji, dokazali uzgojenih krastavaca i brokule dobivenih hladnim
Djeca od 3-10 god, pola boice dnevno, ostali 1 boica dnevno. su da visoka koncentracija minerala iz Mrtvog mora preanjem koji obogauju kou vitaminima B1, B3,
gotovo trenutno popravlja prirodnu obnovu koe, B6, vitaminom E, retinolom, vitaminom A i K, te

Ortho Immun Liquid olakava reumatske bolove i oputa napete miie. 26 minerala i elemenata u tragovima koje potiu
vlanost koe.
PROIZVODI PREMIUM SPA COLLECTION
piling, maska, nona krema i gel za podruje Avokado svojim svojstvima potie poveavanje
Dodatak prehrani vezan uz pad imuniteta, pogotovo kod osoba s kro- oko oiju proizvodnje kolagena i regeneraciju koe.
ninim infekcijama uha, grla i nosa.

O
* PILING ZA LICE - Prolin i lizin pomau ponovnom pokretanju proiz-
vodnje kolagena, poveavaju vrstou i elastinost
rto-imuni-tekuina sadri specifinu kombinaciju
esencijalnih vitamina i elemenata u tragovima, Ovaj piling za lice je prva stepenica revolucionarnog koe.
nadopunjenom sa imunoaktivnim metabolitima. tretmana koji ukljuuje ienje lica blatnom maskom,
Zbog posebne potrebe u specifinom podruju koritenje hranjive kreme i gela za podruje oko o- - Rezultati su vidljivi u roku od 14 dana. Rezultati su
primjene, doze su pojaane vitaminom C i E. Kod akutnih iju a koji energiziraju vae lice u samo 10 minuta. hidratizirana koa i dramatino smanjenje bora.
i kroninih infekcija poveava se potreba za mikronutri- * GEL ZA PODRUJE OKO OIJU
jentima, budui da je imuno sustav izloen naprezanju. Piling sadri blato i vodu Mrtvog mora, ekstrakte
Nedostaci vitalnih hranjivih tvari ograniavaju funkciju im- krastavca, brokule i avokada koji uljepavaju i revi- - 100% prirodan njean gel za podruje oko oiju s

pr em i um s pa
unolokog sustava, no uz opskrbu mikronutrijenata imu- taliziraju vau kou, te potiu proizvodnju kolagena. ekstraktima, krastavca, brokule i avokada, te vodom
nolokih sustav posebno je ojaan. iz Mrtvog mora - poveava koliinu vlage koe oko
Uklanja neistoe i mrtve stanice koe i odepljuju oiju, reducira bore i znakove umora i starenja. Ek-
Mjeavina Vitamina C i E i, uz dodatak ekstrakta brusnice, pore. Time e ostaviti vae lice osvjeenim i glatkim, strakti organski uzgojenih krastavaca i brokula do-
podravaju ienje slobodnih radikala te doprinose op- istim i blistavim. bivenih hladnim preanjem, zasipaju kou kiom
skrbi kisikom i zatiti stanica. Elementi u tragovima poput multivitamina (A, B1, B3, B6, E, K, te retinol) i 26
- bez parabena, proizvod dobiven 100% prirodnim minerala koji potiu vlanost koe.
cinka i selena takoer su neophodni za rad imunolokog
postupcima
sustava.
- organsko ulje avokada, te biljni ekstrakti pomau
PRIMJENA: dobro protresti boicu prije upotrebe! Izliti sa- * MASKA OD BLATA MRTVOG MORA ZA REVITAL- pri proizvodnji kolagena i regeneraciji koe
draj boice u 2 dl vode, pomijeati i popiti! IZACIJU I IENJE LICA
- vidljivi rezultati smanjenja dubine i koliine bora
- tonira, revitalizira i isti kou, te uklanja viak mas- kroz 14 dana
Sadraj u pakiranja 7x25 ml boica. noe. Oblikuje i zatee tkivo ostavljajui barunasti
Kataloka cijena: 420,00 Kn
315,00 Kn
TERRAPROMO PREPORUUJE TERRAPROMO PREPORUUJE

AUGOSAMIN ampon za kosu s uljem konoplje


500 ml
je dodatak prehrani od 100% prirodnih sastojaka bez glutena,nam-
Njeni ampon za sve tipove kose
ijenjenih zatiti makule (sredinjeg dijela mrenice ili uta mrlja) od
tetnih utjecaja, takoer pomae u razgradnji slobodnih radikala u Specijalni sastav ampona pridonosi njezi kose, koe i tjemena te nji-
predjelu oka te na taj nain sprjeava i usporava stvaranje degeraci- hovoj vitalnosti. Zahvaljujui originalnom receptu koji sadri visoko
je makule. Glavni sastojci ija je osnovna svrha odravati zdravu kvalitetno ulje kanabisa koje djeluje umirujue, olakavajui pranje kose
makulu te usporiti degeneraciju su: lutein i zeaxantin, vitamini C, i koe, te kosu odrava prirodno mekom i svilenkastom.
E, Betakarotin i cink. Posebno se preporua ljudima koji pate od
makularne degeneracije, dijabetike reniopatije te openito kod
problema sa vidom.

Balzam/Regenerator za kosu s uljem konoplje


500 ml
GOLD DETOX JASTUII ZA IENJE ORGANIZMA
Prirodni balzam za kosu s uljem konoplje, pomae zatititi kosu od
U sebi sadre biljne ekstrakte koji kroz stopala iste organizam od toksina koje svakod-
stresa uzrokovanog boravkom u zagaenom prostoru. Balzam st-
nevno unosimo u sebe.
vara zatitni sloj koji e poboljati dugotrajnu zatitu kose. Proizvod
Stopala su po osjetljivosti na drugom mjestu - odmah poslije srca. Zbog zatite, tijelo je pogodan za tretman nakon pranja kose. Zahvaljujui original-
alje toksine to dalje od srca, to znai, nakupljanje toksina u donjem dijelu tijela!! nom receptu koji sadri visoko kvalitetno ulje kanabisa koje djeluje
Tonije u stopalima!!! Kombinacija paljivo odabranog bilja i drugih prirodnih sastojaka umirujue, olakavajui pranje kose i koe, te kosu odrava prirod-
njeno grije i otvara akupunkturne toke na stopalima, koje u sebe povlae sve toksine no mekom i svilenkastom.
iz organizma.

Posebno se preporuaju ljudima koji pate od problema sa krvoilnim sustavom, loim GEL OD KONOPLJE 500 ML
radom bubrega ili jetre te ljudima koji svakodnevno piju lijekove ili ive nezdravim Prirodna formula od 5% ulja kanabisa, mentola s ekstraktom kestena, gavezom,
nainom ivota (stres, puenje, alkohol, ...). kamforom i eukaliptusom . Pogodan za osobe sa alergijskim reakcijama i upalnim
procesima na koi te kod razliitih vrsta dermatitisa kao i atopinog dermatitisa.
Pakiranje od 10 flastera, dostatno za kuru od 5 dana. Ljudima koji piju vie lijekova
dnevno, preporuamo kuru od 10 dana. Primjenjuje se kod: bolnih zglobova, miia i tetiva, smanjuje upalu i bolove, potie
cirkulaciju i grije, ime pridonosi smanjenju ukoenosti, bolovima u zglobovima
SASTAV: destilirani ocat bambusa, eukaliptus, chitosan, turmailn, vitamin C, biljna vlak- i popravlja pokretljivost. Ubrzava zacjeljivanje i obnavlja zatitnu barijeru koe,
na, ulje narane, pomae kod lijeenja suhe i ispucale koe kod psorijaze, omekava ronatu kou
stopala, te hrapavost kod laktova i koljena.
GEL OD PUEVE SLUZI SASTAV: 5% ulje kanabisa, glicerin, mentol, kamfor, eukaliptus, arnika, echinacea,
kalendula, timijan, ginko baloba, citrus, lavanda, rumarin, benzilni alkohol
Fascinantna sposobnost pueve sluzi da regenerira i zacijeli oteenu kou posljednji je hit na tritu PRIMJENA: gel nanositi u tankom sloju na problematino podruje, izbjeg-
kozmetikih preparata. Iako se ini neobinim i bizarnim, pueva sluz ima velik znaaj pri zaglaivanju, avajui otvorene rane i sluznicu. Ponoviti 2-3 puta dnevno. Prije svakog na-
pomlaivanju i regeneraciji koe. Diljem svijeta sve su popularniji tretmani koji vidljivo smanjuju bore noenja oistiti kou radi boljeg uinka.
ioiljke na licu ili na koi openito!
Pueva sluz sastoji se od tvari iji spoj rezultira nevjerojatnom mo- KONJSKI BALZAM S EKTRAKTOM DIVLJEG KESTENA
gunouregeneracijei oporavka koe. Ti sastojci obnavljaju stanice
koe i uinkoviti su kodzacjeljivanjaposjekotina, zatezanja koe i bor- I ULJEM KONOPLJE 500 ML
bi protiv vidljivih znakova starenja, bora.
Najzasluniji za to jeprirodni alantoiniz pueve sluzi koji sprjeava Namijenjen je ljudima koji pate od problema s reumom, upale
nastanak bora i uinkovit je kod uvrivanja koe i njezine regener- vena, artritisom, openito kod problema sa zglobovima, proble-
acije. Uz alantoin, jedan od najjaih sastojaka pueve sluzi jeglikolna ma sa suhom i ispucalom koom. Njeni masani gel zahvaljujui
kiselina. Ona isti kou i ima uinak jakog pilinga koji brie bore i ne- hladno preanom ulju konoplje ima pozitivan uinak na atopijski
pravilnosti s lica. Uz nju, hijaluronska kiselina koi osiguravahidratac- ekcem i kod psorijaze jer masaom ovog gela pomae se i ubrzava
ijukoja je potrebna za zdravu kou i smanjen nastanak bora. zacjeljivanje te se obnavlja zatitna barijera koe.
Pueva sluz sadri proteine ivitaminekoji jaaju kou te je dodatno SASTAV: ekstrakt divljeg kestena, gavez, arniku, bijelu smreku,
zaglauju. U tome pomae i prirodni kolagen koji zatee kou i ini je patuljasti bor, eukaliptus, hladno preano ulje konoplje,..
vrstom i otpornom. Prirodni antibiotici iz pueve sluzi sprjeavaju PRIMJENA: gel njeno umasirati na problematino podruje, po
kone infekcije te pospjeujustvaranje zdravog tkivai brzog ozdravl- potrebi ponoviti nekoliko puta dnevno. Iskljuivo za vanjsku up-
jenja kod konih bolesti i nepravilnosti na koi. otrebu.
KAPSULE SA
KLOROGENINOM
KISELINOM CLA

[ Klorogenina kiselina je kljuni sastojak ZELENE KAVE


jer upravo ona potie sagorijevanje nagomilanih masnoa,
smanjuje apetit i regulira probavu. ]
Karakteristike proizvoda: monalno osjetljivu aktivnost lipaze. To je enzim
- Smanjuje masne naslage na tijelu koji razgrauje masti pohranjene u masnim
stanicama na tijelu. Masne kiseline se vraaju
- Poveava nemasnu masu miia u krvotok kako bi ih upotrijebile miine stan-
- Potie sagorijevanje masti ice kao izvor energije. CLA je pokazala da spr-
jeava lipoproteinsku lipazu. To je enzim koji
- Pomae pri mravljenju razgrauje globule masti u krvi kako bi se mo-
glo odvijati nagomilavanje adipocita (masnih
- Regulira razinu glukoze u krvi
stanica). Sprjeavanje lipaze lipoproteina re-
- Djeluje kao antioksidans zultira smanjenjem masnih naslaga. CLA ima
takoer snana antioksidantna svojstva.
CLA-3, posebna omega-6 masna kiselina,
je vrlo brzo postala jedno od najpoznatijih Vri regulaciju razine glukoze u krvi, smanjuje
sredstava za mravljenje od njena uvoenja u tjelesnu masu i udio masnog tkiva, a ujedno
javnost krajem devedesetih. Iako se male ko- djeluje i kao antioksidans.
liine mogu dobiti iz mesa i mlijenih proiz-
voda, nadomjetanje moe imati znaajan
odraz na uinkovitost naeg tijela da kemijski
razgradi i odlae masti u naim stanicama. PAKIRANJE: 60 kapsula

Nedavna istraivanja su pokazala da koriten- NAIN PRIMJENE: 1 kapsula ujutro i 1 naveer


je CLA je dokazano kao vrlo uinkovito u 30 min prije obroka.
smanjenju tjelesnih masti i poveanju miine
mase.

CLA sprjeava tjelesni mehanizam u nagomi- 250,00 Kn


lavanju masti i potie tijelo da koristi rezerve
masti kao energiju. CLA takoer poveava hor-
Kataloka cijena:

200,00 Kn