You are on page 1of 15

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

REPUBLIKE HRVATSKE
ZA RAZDOBLJE 2014. 2020.

POPIS MJERA S OSNOVNIM INFORMACIJAMA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
OUJAK 2015.
POPIS MJERA S OSNOVNIM INFORMACIJAMA

MJERA 1
PRENOENJE ZNANJA I AKTIVNOSTI INFORMIRANJA

Via obrazovna struktura poljoprivrednog stanovnitva e u konanici pozitivno utjecati na drutveno-gospodarski


razvoj ruralnih podruja i konkurentnost hrvatske poljoprivrede.
Od ove mjere korist e imati svi oni koji se ve bave ili tek kreu u poljoprivrednu proizvodnju. Sredstvima programa
financirat e se njihova edukacija i stalno usavravanje.

Podmjera 1.1
Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vjetina

Tip operacije:
1. Strukovno osposobljavanje za viestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoli i klimatske promjene,
ekoloki uzgoj
2. Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike
3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike
4. Radionice za subjekte koji su ukljueni u kratke lance opskrbe i proizvoake grupe i organizacije

Podmjera 1.2.
Potpore za demonstracijske aktivnosti i informativne aktivnosti

Tip operacije:
1. Demonstracijske aktivnosti

Korisnici (ovisno o operaciji)


Savjetodavna sluba
Privatne i javne institucije registrirane za djelatnost obrazovanja
Privatne i javne institucije, udruge

Prihvatljivi trokovi
Priprema i provedba programa
Izrada materijala za obuku, troak prostora, opreme
Trokovi za polaznike (trokovi puta, trokovi smjetaja).

Potpora
Intenzitet potpore iznosi do 100% vrijednosti prihvatljivih trokova

SADRAJ PUBLIKACIJE ISKLJUIVA JE ODGOVORNOST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, UPRAVE ZA UPRAVLJANJE EU


FONDOM ZA RURALNI RAZVOJ, EU I MEUNARODNU SURADNJU I NI NA KOJI SE NAIN NE MOE SMATRATI DA
ODRAAVA STAVOVE EUROPSKE UNIJE.

3
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. 2020. POPIS MJERA S OSNOVNIM INFORMACIJAMA

MJERA 2 MJERA 3
SAVJETODAVNE SLUBE, SLUBE ZA UPRAVLJANJE SUSTAVI KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE
POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVOM I POMO PROIZVODE I HRANU
POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA
Registracijom i zatitom naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopi-
snog podrijetla ili oznakom zajameno tradicionalnog specijaliteta podie se vrijednost istog, to istovremeno znai i
Svi savjeti vezani uz poljoprivrednu proizvodnju i umarstvo, od sada e biti plaani iz sredstva Programa ruralnog poveanje dohotka za proizvoaa tog proizvoda. Ne manje vaan je i utjecaj takvih proizvoda na doprinos odrivom
razvoja. Korist od mjere e imati i sami savjetodavci, budui e sredstvima mjere biti financirano i njihovo stalno usa- razvoju ruralnih podruja, jaanje turistike ponude i broji drugi.
vravanje.

Podmjera 3.1.
Podmjera 2.1. Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete
Potpora za pruanje savjetodavnih usluga
Tip operacije
Tip operacije: 1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
1. Savjetovanje o viestrukoj sukladnosti, mjeri poljoprivreda, okoli i klimatske promjene
i ekolokoj poljoprivredi Korisnici
2. Savjetovanje o modernizaciji i poveanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava Aktivni poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika koji su ukljueni u EU ili nacionalni sustav kvalitete; udru-
3. Savjetovanje umoposjednika enja ekolokih poljoprivrednih proizvoaa.
4. Savjetovanje mladih poljoprivrednika
Prihvatljivi trokovi
Trokovi ulaska u sustav kvalitete; godinji trokovi sudjelovanja u sustavu kvalitete; trokovi strune kontrole i certi-
Podmjera 2.3. fikacije ovlatenog kontrolnog tijela.
Potpora za osposobljavanje savjetnika
Potpora
Do 100% vrijednosti prihvatljivih trokova, najvie 3.000 EUR/ godinje po korisniku
Tip operacije
1. Osposobljavanje savjetnika

Korisnik Podmjera 3.2.


Savjetodavna sluba Potpora za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvoaa
na unutarnjem tritu
Prihvatljivi trokovi
Trokovi nastali pruanjem savjetodavnih usluga Tip operacije
Osposobljavanje savjetnika 1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja
Potpora Korisnici
Podmjera 2.1.: Intenzitet potpore je 100% od vrijednosti ukupno prihvatljivih trokova, do najvie 1.500 EUR Skupina proizvoaa (udruga) koji su ukljueni u EU ili nacionalni sustav kvalitete; udruenja ekolokih poljoprivred-
po savjetovanju. nih proizvoaa iji su lanovi sudjelovali u programu ekoloke proizvodnje.
Podmjera 2.3.: Intenzitet potpore je 100% od vrijednosti ukupno prihvatljivih trokova, do najvie 200.000 EUR
tijekom 3 godine. Prihvatljivi trokovi
organizacija i/ili sudjelovanje na sajmovima; izrada promotivnih materijala, multimedijalni proizvodi, web razvoj i pro-
mocija; kupnja oglasnog prostora; promotivne kampanje i organizacija namjenski promotivnih dogaanja, ukljuu-
jui edukativne ture; radionice i seminari; promotivne aktivnosti putem razliitih komunikacijskih kanala, promotivne
aktivnosti na prodajnim mjestima od nacionalnog znaaja ili EU ili HoReCa kanala.

Potpora
Do 70% prihvatljivih trokova, 30.000 EUR-a godinje po korisniku, najvie do 100.000 EUR tijekom programskog raz-
doblja.

4 5
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. 2020. POPIS MJERA S OSNOVNIM INFORMACIJAMA

MJERA 4 Tip operacije


2. Zbrinjavanje, rukovanje i koritenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja tetnog utjecaja na okoli
ULAGANJA U FIZIKU IMOVINU Korisnici
Fizike i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Proizvoake grupe/organizacije
U sklopu ove mjere prihvatljiva su brojna ulaganja koja su Hrvatskim poljoprivrednicima postala dostupna ve za
trajanja pretpristupnog programa IPARD. Sada je opseg ulaganja daleko iri. Mjera omoguava brojna ulaganja u Prihvatljivi trokovi
primarnu poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i u djelatnosti usmjerene ka navodnjavanju poljo- ulaganje u graenje skladinih kapaciteta za stajski gnoj i digestate ukljuujui opremu za rukovanje i korite-
privrednih povrina i ouvanja krajobraznih vrijednosti. nje stajskog gnoja i digestata te ulaganja u poboljanje uinkovitosti koritenja gnojiva (strojevi i oprema za
utovar, transport i primjenu gnojiva)

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)


Podmjera 4.1. Od 5.000 do 1.000.000 EUR
Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
Intenzitet potpore
Tip operacije Do 75 % vrijednosti ukupno prihvatljivih trokova, a moe se uveati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:
1. Restrukturiranje, modernizacija i poveanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava mlade poljoprivrednike, zajednike projekte, integrirane projekte, ulaganja u planinska podruja, podruja sa
znaajnim prirodnim ogranienjima i ostala podruja s posebnim ogranienjima, ulaganja unutar Europskoga
Korisnici inovacijskog partnerstva (EIP), ulaganja povezana s agro-okolinim i klimatskim djelatnostima i ekolokom
Fizike i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (osim fizikih i pravnih osoba ija je ekonomska poljoprivredom
veliina manja od 6.000 eura ukoliko ulau u sektor voa, povra i cvijea i manja od 8.000 eura za ulaganja u
ostalim sektorima) Tip operacije
Proizvoake grupe/organizacije 3. Koritenje obnovljivih izvora energije

Prihvatljivi trokovi Korisnici


ulaganje u graenje i/ili opremanje objekata za ivotinje, zatvorene/zatiene prostore, objekte za uzgoj Fizike i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
jednogodinjeg i viegodinjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva, skladitenje, hlaenje, ienje,
suenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda, Prihvatljivi trokovi
ulaganje u opremu za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, ulaganja u graenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije, objekata za prijem, obradu i skladite-
ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme i gospodarskih vozila ukljuujui sektor vino- nje sirovina, za obradu, preradu, skladitenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu.
gradarstva,
ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojeih viegodinjih nasada iskljuujui restrukturiranje Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)
postojeih vinograda za proizvodnju groa za vino, Od 5.000 do 1.000.000 EUR
ulaganje u izgradnju i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, Kod ulaganja u zajedniki projekt, najvia vrijednost javne potpore moe iznositi 5.000.000 EUR-a
te poboljanje postojeih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu te kupnju
zemljita i objekata radi realizacije projekta. Intenzitet potpore
Do 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih trokova, a moe se uveati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:
Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti) mlade poljoprivrednike, zajednike projekte, integrirane projekte, ulaganja u planinska podruja, podruja sa
Od 5.000 do 2.000.000 EUR, odnosno do 3.000.000 EUR za ulaganja u sektore: znaajnim prirodnim ogranienjima i ostala podruja s posebnim ogranienjima, ulaganja unutar Europskoga
govedarstva, za ulaganja u graenje i/ili opremanje objekata za dranje muznih krava i/ili za tov junadi i/ili inovacijskog partnerstva (EIP), ulaganja povezana s agro-okolinim i klimatskim djelatnostima i ekolokom
svinjogojstva, za ulaganja u graenje i/ili opremanje objekata za tov svinja i/ili repro centara i/ili poljoprivredom.
peradarstva, za ulaganje u graenje i/ili opremanje valionica i/ili
voa i povra, za ulaganja u zatvorene/zatiene prostore i/ili ulaganja u podizanje novih
viegodinjih nasada.

Najvia vrijednost javne potpore po projektu za ulaganja iskljuivo u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opre-
me, radnih strojeva te gospodarskih vozila moe iznositi 1.000.000 EUR.

Intenzitet potpore
Do 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih trokova, a moe se uveati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:
mlade poljoprivrednike, zajednike projekte, integrirane projekte, ulaganja u planinska podruja, podruja sa
znaajnim prirodnim ogranienjima i ostala podruja s posebnim ogranienjima, ulaganja unutar Europskoga
inovacijskog partnerstva (EIP), ulaganja povezana s agro-okolinim i klimatskim djelatnostima i ekolokom
poljoprivredom.

6 7
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. 2020. POPIS MJERA S OSNOVNIM INFORMACIJAMA

Podmjera 4.2. Tip operacije


Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda 2. Koritenje obnovljivih izvora energije

Korisnici
Tip operacije:
Fizike i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Dodatka I. Ugovora o EU.
1. Poveanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
Prihvatljivi trokovi
Korisnici
ulaganja u graenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije, objekata za prijem, obradu i skladite-
Fizike i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Dodatka I. Ugovora o EU.
nje sirovina, za obradu, preradu, skladitenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu.
Prihvatljivi trokovi
Visina potpore
ulaganje u graenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka, za klanje, rasjeca-
Od 10.000 do 1.000.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti
nje, preradu (mesa, jaja), za preradu voa, povra, groa (osim za proizvodnju vina), aromatinog, zainskog
i ostalog bilja, cvijea i gljiva, za preradu maslina, komine masline, za preradu itarica, uljarica i industrijskog
Intenzitet potpore
bilja, za preradu, punjenje i pakiranje pelinjih proizvoda, za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih
Do 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih trokova, a moe se uveati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:
proizvoda te ulaganje u kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme i kupnju zemljita i
ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP),
objekata radi realizacije projekta
ulaganja koja provode proizvoake organizacije.

Podmjera 4.3.
Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu
poljoprivrede i umarstva

Tip operacije
1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Korisnici
Jedinice podrune (regionalne) samouprave

Prihvatljivi trokovi
gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, povrinska i/ili podzemna drenaa kao elementi
funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mrea, nadzorno upravljaki sustav, itd.)

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)


Od 150.000 do 15.000.000 EUR.

Intenzitet potpore
Do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih trokova projekta

Tip operacije
2. Komasacija poljoprivrednog zemljita

Korisnici
Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti) Jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave
Od 10.000 do 3.000.000 EUR, odnosno do 5.000.000 EUR za ulaganja u sektore:
mesa za ulaganja u graenje i/ili opremanje klaonica, rasjekaonica, hladnjaa, objekata za preradu mesa s Prihvatljivi trokovi
pripadajuom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uklanjanje mea i graevina (ograda, bunara i slino), graenje nove mree poljoprivrednih putova, pripada-
mlijeka za ulaganja u graenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripa- juih mostova i propusnih graevina
dajuom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, ukljuujui rashladnu opremu za sirovo mlijeko.
Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti):
Intenzitet potpore Od 150.000 do 3.000.000 EUR.
Do 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih trokova, a moe se uveati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:
ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP) Intenzitet potpore
ulaganja koja provode proizvoake organizacije. Do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih trokova

8 9
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. 2020. POPIS MJERA S OSNOVNIM INFORMACIJAMA

Tip operacije
3. Ulaganje u umsku infrastrukturu
MJERA 5
Korisnici
OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG
umoposjednici POTENCIJALA NARUENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA
trgovaka drutva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o umama gospodare umama i umskim
zemljitima u vlasnitvu Republike Hrvatske I KATASTROFALNIM DOGAAJIMA TE UVOENJE
udruenja umoposjednika
jedinice lokalne samouprave ODGOVARAJUIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI
Prihvatljivi trokovi
Projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne (traktorski putovi i traktorske vlake), umske prometne
infrastrukture rekonstrukcija umskih cesta, mostova i druge umske prometne infrastrukture te kupovina umskog i Podmjera 5.2
drugog zemljita u maksimalnom iznosu od 10% od ukupnih prihvatljivih trokova Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljita i proizvodnog potencijala
naruenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i
Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti):
Od 10.000 do 1.000.000 EUR.
katastrofalnim dogaajima

Intenzitet potpore Tip Operacije:


Do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih trokova 1. Obnova poljoprivrednog zemljita i proizvodnog potencijala

Korisnici
Podmjera 4.4. Poljoprivrednici i skupine poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednika
Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolinih Prihvatljivi trokovi
i klimatskih ciljeva investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljita;
izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajue infrastruktu-
Tip Operacije re za poljoprivrednu proizvodnju;
1. Neproizvodna ulaganja vezana uz ouvanje okolia popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju (prihvat-
ljiva je i kupnja rabljene opreme);
Korisnici nabava osnovnog stada/matinog jata kod domaih ivotinja;
poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva kupnja i sadnja viegodinjeg bilja,
javne ustanove i tijela, ukljuujui javne ustanove za upravljanje zatienim podrujima (dravne, regionalne i opi trokovi
lokalne javne ustanove )
jedinice lokalne samouprave i civilne udruge koje se bave zatitom i promicanjem kulturnih vrijednosti i Potpora
zatite okolia. Potpora e se dodjeljivati na temelju stvarnih trokova temeljem rauna ili drugih dokumenata koji dokazuju da su
trokovi plaeni, u iznosu do 100 % vrijednosti prihvatljivih trokova
Prihvatljivi trokovi
ulaganje u izgradnju terasa, u podizanje suhozida i ivica,uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivred- Tip operacije
nog zemljita, nabava elektrinog pastira s pripadajuom opremom i/ili autohtonog pastirskog psa (tornja- 2. Razminiranje poljoprivrednog zemljita
ka), izgradnja novih i obnova postojeih nastambi za stoku na podruju prirodne rasprostranjenosti velikih
zvijeri, obnova stanita vanih za ouvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljitu, ulaganje u obnovu Korisnici
zaputenih lokvi za napajanje stoke te kupnja zemljita za realizaciju projekta do 10% vrijednosti ukupno Jedinice podrune (regionalne) samouprave
prihvatljivih trokova projekta.
Prihvatljivi trokovi
Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti): Trokovi pretraivanja i/ili razminiranja poljoprivrednih povrina
Od 600 do 150.000 EUR
Intenzitet potpore
Intenzitet potpore Do 100 % ukupnih prihvatljivih trokova
Do 100 % vrijednosti ukupnih prihvatljivih trokova

10 11
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. 2020. POPIS MJERA S OSNOVNIM INFORMACIJAMA

MJERA 6
RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA I POSLOVANJA

Demografska obnova opustoenih ruralnih podruja Republike Hrvatske, jedan je od vanijih ciljeva Programa rural-
nog razvoja. Kako bi se potakao ostanak mladih u ruralnim podrujima odnosno njihov povratak iz gradova, nuno je
osigurati primjerene ivotne i radne uvjete. Upravo je jedan od vanijih ciljeva ove mjere, omoguiti mladima zapo-
ljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja.

Podmjera 6.1.
Potpora mladim poljoprivrednicima Podmjera 6.3.
Korisnici Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
Osobe starosti izmeu 18 i 40 godina, koje posjeduju odgovarajue profesionalne vjetine i znanja o poljoprivredi i
koje su prvi put postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ne due od 18 mjeseci prije podnoenja Za- Korisnici
htjeva). Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnoenja Zahtjeva za potporu mora pripada ekonomskoj veliini Mala poljoprivredna gospodarstva, ija je ekonomska veliina izmeu 2.000 i 7.999 EUR-a
u rasponu od 8.000 do 49.999 EUR-a
Prihvatljivi trokovi
Prihvatljivi trokovi Kupnja domaih ivotinja, jednogodinjeg i viegodinjeg bilja, sjemena i sadnog materijala; kupnja, graenje i/ili
kupnja domaih ivotinja, jednogodinjeg i viegodinjeg bilja, sjemena i sadnog materijala; kupnja, graenje i/ili opremanje zatvorenih/zatienih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata ukljuujui vanjsku i unutarnju
opremanje zatvorenih/zatienih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata ukljuujui vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade
infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojeih nasada; ureenje i trajnije poboljanje kvalitete poljopri-
proizvoda iz Priloga I; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojeih nasada; ureenje i trajnije poboljanje kvalitete vrednog zemljita u svrhu poljoprivredne proizvodnje; graenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vla-
poljoprivrednog zemljita u svrhu poljoprivredne proizvodnje; graenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezen- stitih poljoprivrednih proizvoda ukljuujui i trokove promidbe; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljita; kupnja
taciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda ukljuujui i trokove promidbe; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljita; poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.
kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.
Potpora
Potpora do 100% ukupnih prihvatljivih trokova, 15.000 EUR-a po korisniku
Do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih trokova, 50.000 EUR-a po korisniku

Podmjera 6.4.
Podmjera 6.2. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim podrujima
Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom podruju
Korisnici
Korisnici Poljoprivredna gospodarstva upisana
p
 oljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, u Upisnik poljoprivrednika u rangu
fi
 zike osobe u svojstvu nositelja ili lana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreu novu nepo- mikro i malih poslovnih subjekata,
ljoprivrednu djelatnost u ruralnim podrujima. fizike osobe u svojstvu nositelja ili
lana obiteljskog poljoprivrednog
Potpora se dodjeljuje za novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije zapoeta do vremena podnoenja Zahtjeva za gospodarstva.
potporu.
Prihvatljivi trokovi
Prihvatljivi trokovi Prihvatljivi trokovi su iz sektora: turizam u ru-
Potpora se dodjeljuje za provoenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu. ralnom podruju; tradicijski, umjetniki obrti,
Prihvatljive su aktivnosti iz sektora: turizam u ruralnom podruju; tradicijski, umjetniki obrti, izrada suvenira; usluge izrada suvenira; usluge u ruralnim podrujima;
u ruralnim podrujima; prerada/ trenje proizvoda. prerada/ trenje proizvoda.

Potpora Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih trokova, 50.000 EUR-a po korisniku Do 70% ukupnih prihvatljivih trokova, izme-
u 3.500 200.000 EUR-a.

12 13
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. 2020. POPIS MJERA S OSNOVNIM INFORMACIJAMA

MJERA 7 Tip operacije


1. Ulaganja u graenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i proiavanje otpadnih voda
TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM
Korisnici
PODRUJIMA Javni isporuitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

Prihvatljivi trokovi
Graenje (gradnja novih/rekonstrukcija postojeih) i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju i proi-
Osiguranjem kvalitetne komunalne i drutvene infrastrukture, ruralna podruja e opet postati poeljna mjesta za avanje otpadnih voda, koja se provode u naseljima s najvie 2 000 stanovnika.
ivot i rad. To je upravo cilj ove mjere.
Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih trokova, izmeu 30.000 1.000.000 EUR-a
Podmjera 7.1.
Sastavljanje i auriranje planova za razvoj opina i sela u ruralnim podrujima i njihovih Tip operacije
temeljnih usluga te planova zatite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i 2. Ulaganja u graenje nerazvrstanih cesta
druga podruja visoke prirodne vrijednosti
Korisnici
Jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi trokovi
graenje (gradnja novih/rekonstrukcija postojeih) i/ili opremanje nerazvrstanih cesta (u naselju s najvie 5 000 sta-
novnika).

Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih trokova, izmeu 30.000 1.000.000 EUR-a

Podmjera 7.4.
Ulaganja u pokretanje, poboljanje ili proirenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovnitvo, ukljuujui slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu

Korisnici
Jedinice lokalne samouprave; trgovaka drutva u veinskom vlasnitvu jedinica lokalne samouprave; javne ustanove
neprofitnog karaktera u kojima su osnivai jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih
i regionalnih razvojnih agencija); udruge/organizacije civilnog drutva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim
i drutvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovnitvo (iskljuujui LAG-ove) i ije su djelatnosti
sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane sa prihvatljivim ulaganjem; lokalne akcijske
Tip operacije grupe (LAG-ovi) koje su odabrane unutar Programa.
1. Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim podrujima
Prihvatljivi trokovi
Korisnici Ulaganje u graenje i/ili opremanje vatrogasnog doma i spremita; drutvenog doma/ kulturnog centra; planinar-
Opine i gradovi do 10.000 stanovnika skog doma i sklonita; turistikog informativnog centra; djejeg igralita; sportske graevine; objekta za slatkovodni
sportski ribolov (ribiki dom, nadstrenica i drugo.); rekreacijske zone na rijekama i jezerima; biciklistike staze i trake;
Prihvatljivi trokovi tematskog puta i parka; graevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zatite djece do polaska
Izrada ili izmjena i dopuna prostornog plana ureenja opine ili grada; stratekog razvojnog programa opine ili gra- u osnovnu kolu (djeji vrti, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvoenje programa predkole u osnovnoj koli te
da; stratekih planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora opine ili grada (poljoprivreda, ribarstvo, umarstvo, rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjinici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi,
industrija, turizam, trgovina, promet, obrtnitvo, graevinarstvo, informatika, energija.). udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode krai programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i pred-
kolske dobi); javne zelene povrine (park i slino.); pjeake staze; pjeake zone; otvorenog odvodnog kanala (koji
Potpora nije sastavni dio ceste); groblja (komunalna infrastruktura i pratee graevine); trnice; javne prometne povrine (trg,
Do 100% ukupnih prihvatljivih trokova, izmeu 5.000 70.000 EUR-a pothodnik, nadvonjak, javne stube i prolaz). Ulaganja su prihvatljiva u naselju s najvie 5 000 stanovnika.
Podmjera 7.2. Ulaganja u izradu, poboljanje ili proirenje svih vrsta male infrastrukture, ukljuujui ulaganja u obnov-
ljive izvore energije i utedu energije Potpora
Od 80 - 100% ukupnih prihvatljivih trokova, 15.000 1.000.000 EUR-a

14 15
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. 2020. POPIS MJERA S OSNOVNIM INFORMACIJAMA

MJERA 8
ULAGANJA U RAZVOJ UMSKIH PODRUJA I POBOLJANJE
ODRIVOSTI UMA

Podmjera 8.5 Korisnici


Potpora za ulaganja u poboljanje otpornosti i okoline vrijednosti umskih ekosustava umoposjednici;
udruenja umoposjednika;
obrti, mikro, mala i srednja poduzea registrirana sukladno nacionalnim propisima
Tip opreracije
1. Konverzija degradiranih umskih sastojina i umskih kultura
Prihvatljivi trokovi
Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, ureaja i opreme za sjeu, privlaenje, izvoenje i iznoenje drva; za proizvod-
Korisnici
nju umske biomase; za daljinski prijevoz drva; za umsko uzgojne radove za pripremu umskog tla za sjetvu ili sadnju;
umoposjednici
izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladitenje, zatitu i suenje drvnih proizvoda (silosi, skladita
Trgovaka drutva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o umama gospodare umama i umskim
za drvnu sjeku, utovarivai, atomizeri, suare itd.); opi trokovi
zemljitima u vlasnitvu Republike Hrvatske
Udruenja umoposjednika
Potpora
Do 50% ukupnih prihvatljivih trokova, izmeu 5.000 - 700.000 EUR-a.
Prihvatljivi trokovi
Konverzija degradiranih umskih sastojina i umskih kultura
Tip operacije
Potpora 2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
Do 100% ukupno prihvatljivih trokova, izmeu 5.000 700.000 EUR-a.
Korisnici
Obrti, mikro, mala i srednja poduzea registrirana za djelatnosti prerade drva
Tip operacije
2. Uspostava i ureenje pounih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
Prihvatljivi trokovi
Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, ureaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile); za proi-
Korisnici
zvodnju peleta i briketa; instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja
umoposjednici
drva i predindustrijske prerade drva; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za suenje, parenje, skladi-
Trgovaka drutva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o umama gospodare umama i umskim
tenje i zatitu proizvoda od drva (suare, parionice, silosi, skladita za drvnu sjeku, utovarivai, atomizeri itd.); opi
zemljitima u vlasnitvu Republike Hrvatske
trokovi
Udruenja umoposjednika
Udruge civilnog drutva i druge pravne osobe aktivne u zatiti prirode
Potpora

Do 50% ukupnih prihvatljivih trokova, izmeu 10.000 - 1.000.000 EUR-a
Prihvatljivi trokovi
Materijali, oprema, usluge i radovi te druga prihvatljiva mala infrastruktura; opi trokovi
Tip operacije
Potpora 3. Marketing drvnih i nedrvnih umskih proizvoda
Do 100% ukupnih prihvatljivih trokova, izmeu 5.000 100.000 EUR-a
Korisnici
umoposjednici;
Podmjera 8.6 udruenja umoposjednika;
obrti, mikro, mala i srednja poduzea;
Potpora za ulaganja u umarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruenja.
umskih proizvoda
Prihvatljivi trokovi
Tip operacije Marketing drvnih i nedrvnih (umskih proizvoda); opi trokovi
1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i umskouzgojnim radovima
Potpora
Do 50% ukupno prihvatljivih trokova, izmeu 5.000 30.000 EUR-a

16 17
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. 2020. POPIS MJERA S OSNOVNIM INFORMACIJAMA

MJERA 9 Korisnici
Poljoprivrednici i grupe poljoprivrednika, upisani u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, ije su povrine i/ili ivo-
USPOSTAVA PROIZVOAKIH GRUPA I ORGANIZACIJA tinje registrirane u odgovarajuim registrima.

Potpora
Navedena je uz svaki tip operacije. Potpora je bespovratna u vidu godinjeg plaanja po jedinici povrine ili uvjetnom
grlu kao naknada korisniku za gubitak prihoda i dodatne trokove koji su rezultat pridravanja posebnih uvjeta koji
Podmjera 9.1. nadilaze minimalno propisane uvjete.
Uspostava proizvoakih grupa i organizacija u poljoprivrednom i umarskom sektoru

Tip operacije Podmjera 10.2.


1. Uspostava proizvoakih grupa i organizacija Potpora za ouvanje i odrivu uporabu i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
Korisnici
Tip operacije
Proizvoake grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzea, priznate ili u postupku
1. Ouvanje, odrivo koritenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi.
priznavanja od strane ministarstva nadlenog za poljoprivredu.
Korisnici
Prihvatljivi trokovi
Javne ustanove koje obavljaju djelatnost ouvanja biljnog ili ivotinjskog genetskog materijala.
Trokovi rada koji su u skladu s Poslovnim planom proizvoake grupe ili organizacije.
Potpora
Potpora
Do 100% prihvatljivih trokova, najvie 30.000 EUR-a
Najvie 10 % vrijednosti godinje utrene proizvodnje, ne vie od 100.000 EUR godinje, bez obzira na stvarni obraun
mogue potpore.

MJERA 10
POLJOPRIVREDA, OKOLI I KLIMATSKE PROMJENE

Podmjera 10.1.
Plaanja obveza povezanih s poljoprivredom, okoliem i klimatskim promjenama

Tipovi operacija (u zagradama je naveden godinji iznos potpore):


1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranine jednogodinje kulture (141 EUR/ha)
2. Zatravnjivanje trajnih nasada (331 EUR/ha)
3. Ouvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (Kontinentalna nizinska regija 183 EUR/ha, Brdsko-planinska
regiju 147 EUR/ha i Mediteranska regija 102 EUR/ha)
4. Pilot mjera za zatitu kosca - Crex crex (244 EUR/ha)
5. Pilot mjera za zatitu leptira (za Movarnog okaa - 326 EUR/ha, za Movarnog plavaca, Zagasitog livadnog
plavaca i Velikog livadnog plavaca iznosi - 274 EUR/ha)
6. Uspostava poljskih traka (za uspostavu cvjetnih traka 346 EUR/ha trake, za uspostavu travnih traka 169 EUR/
ha trake)
7. Odravanje ekstenzivnih vonjaka (385 EUR/ha)
8. Odravanje ekstenzivnih maslinika (804 EUR/ha)
9. Ouvanje ugroenih izvornih i zatienih pasmina domaih ivotinja (maksimalna visina potpore 200 EUR/UG).

18 19
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. 2020. POPIS MJERA S OSNOVNIM INFORMACIJAMA

MJERA 11 MJERA 13
EKOLOKI UZGOJ PLAANJA PODRUJIMA S PRIRODNIM OGRANIENJIMA ILI
OSTALIM POSEBNIM OGRANIENJIMA
Podmjera 11.1.
Plaanja za prijelaz na prakse i metode ekolokog uzgoja
Podmjera 13.1.
Korisnici Plaanja u gorsko planinskim podrujima GPP
Poljoprivrednici ili grupe poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji odgovaraju definiciji aktivnog po-
ljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi, ije su povrine upisane u ARKOD sustav, koji su u prijelazu na eko- Visina potpore iznosi 226 EUR/ha.
loku proizvodnju.

Potpora Podmjera 13.2.


Ratarske kulture 347,78 EUR /ha, Plaanja u podrujima sa znaajnim prirodnim ogranienjima ZPO
Trajni nasadi 868,18 EUR/ha,
Povre 576,94 EUR /ha, Visina potpore iznosi 119,85 EUR/ha.
Trajni travnjak 309,94 EUR /ha.
Podmjera 13.3.
Plaanja u podrujima s posebnim ogranienjima PPO
Podmjera 11.2.
Plaanja za odravanje praksi i metoda ekolokog uzgoja Visina potpore iznosi 82 EUR/ha.

Korisnici Korisnici
Poljoprivrednici ili grupe poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji odgovaraju definiciji mladog po- Fizike i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika su-
ljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi, ije su povrine upisane u ARKOD sustav, koji nastavljaju ekoloku kladno Zakonu o poljoprivredi, ije su povrine upisane u ARKOD sustav.
proizvodnju.

Potpora Napomena:
Ratarske kulture 289,92 EUR /ha, Popis Jedinica lokalne samouprave koje ulaze u jednu od gore navedenih kategorija (GPP, ZPO i PPO) odreen je Pra-
Trajni nasad 723,48 EUR /ha, vilnikom o odreivanju podruja s prirodnim ili ostalim posebnim ogranienjima.
Povre 480,78 EUR /ha,
Trajni travnjak 258,28 EUR/ ha.

Potpora je bespovratna u vidu godinjeg plaanja po hektaru kao nadoknada korisniku zbog gubitka prihoda i dodat-
nih trokova koji su rezultat usklaivanja sa posebnim uvjetima, a koji nadilaze minimalno propisane uvjete.

20 21
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. 2020. POPIS MJERA S OSNOVNIM INFORMACIJAMA

MJERA 16 Prihvatljivi trokovi


trokovi istraivanja i razvoja (laboratorijska ispitivanja, terenska ispitivanja, istraivanja trita, studije izvedi-
SURADNJA vosti, razvoj ambalae za izradu novog proizvoda ili procesa);
tekui trokovi suradnje ukljuujui materijalne trokove i trokove vezane uz opremu, objekte, zemljite itd.

Potpora
Do 100% prihvatljivih trokova, izmeu 50.000 - 300.000 EUR-a.
Podmjera 16.1
Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva (EIP)
za poljoprivrednu produktivnost i odrivost Podmjera 16.4
Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za
Tip operacije uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih trita te za promicanje aktivnosti
1. Potpora za osnivanje operativnih skupina u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih trita
Korisnici
Pravne osobe osnovane u Republici Hrvatskoj koje se bave djelatnostima u okviru predloenih aktivnosti npr. Tip operacije
promicanje energetske uinkovitosti, smanjenje negativnih utjecaja na okoli, razvoj i unapreenje skladite- 1. Kratki lanci opskrbe i lokalna trita
nja gnoja i metoda koritenja, unapreenje i uvoenje inovacija vezanih uz zdravlje i dobrobit ivotinja.
Fizike i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Korisnici
pravne osobe iz poljoprivrednog i prehrambenog sektora i njihova udruenja;
Prihvatljivi trokovi proizvoake grupe i organizacije;
Paualni iznos potpore za sve trokove nastale tijekom razvoja projektne ideje i uspostave partnerstva. druge pravne osobe koje sudjeluju u kratkim lancima opskrbe i drugi relevantni dionici.

Potpora Prihvatljivi trokovi


Paualni iznos potpore je 5.000 EUR-a. tekui trokovi suradnje
promotivne aktivnosti
Tip operacije Potpora
2. Operativne skupine Do 100% prihvatljivih trokova, izmeu 10.000 - 50.000 EUR-a.
Korisnici
Operativne skupine u poljoprivrednom i prehrambeno-preraivakom sektoru.
Partneri u predloenoj operativnoj skupini su fizike i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi trokovi
tekui trokovi za rad operativnih skupina za vrijeme trajanja projekta
MJERA 17
izravni trokovi provedbe projekta, ukljuujui i istraivake aktivnosti vezane za pojedini praktini projekt
ako su primjenjive na temelju detaljnog plana
UPRAVLJANJE RIZICIMA
Potpora
Do 100% prihvatljivih trokova, izmeu 30.000 - 200.000 EUR-a.
Podmjera 17.1.
Premije za osiguranje usjeva, ivotinja i biljka

Podmjera 16.2 Tip operacije


Potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija 1. Osiguranje usjeva, ivotinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama,
ivotinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolinim incidentom i mjerom donesenom u skladu s
Direktivom 2000/29/EZ)
Tip operacije
1. Pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija Korisnici
Fizike ili pravne osobe ili grupe fizikih ili pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika.
Korisnici
Udruge proizvoaa, proizvoake grupe/organizacije i zadruge iz poljoprivrednog sektora Prihvatljivi trokovi
Operativne skupine Vaea premija osiguranja koja pokriva gubitke proizvodnje vee od 30%.

Potpora
Intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, najvie 75.000,00 EUR godinje po korisnku

22 23
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. 2020. POPIS MJERA S OSNOVNIM INFORMACIJAMA

MJERA 19 Prihvatljivi trokovi


LEADER (CLLD) Projekti koji su u skladu sa lokalnom razvojnom strategijom i Programom ruralnog razvoja.
Potpora
Intenzitet potpore za pojedini projekt e ovisiti o intenzitetu potpore za svaku pojedinu mjeru/podmjeru/operaciju iz
Programa ruralnog razvoja (mogunost poveanja do 20% temeljem odluke lokalne akcijske grupe prikazane u lokal-
noj razvojnoj strategiji) Najvii iznos potpore je do 3.000.000 EUR-a po odabranoj lokalnoj akcijskoj grupi
Podmjera 19.1.
Pripremna pomo
Podmjera 19.3.
Korisnici
Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a
Lokalne akcijske grupe (koje su odobrene i koje nisu odobrene unutar IPARD programa).
Korisnici
Prihvatljivi trokovi:
Odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2 i lokalni dionici s podruja LAG-a koji su odabrani za sudjelovanje u projektu
Izgradnja kapaciteta za zaposlenike, volontere i lanove LAG-a u svrhu izrade LRS; umreavanje u svrhu izrade LRS;
suradnje.
treninzi za lokalne dionike u svrhu izrade LRS; izrada studija za podruje LAG-a (ukljuujui i studije isplativosti za neke
od projekata koji e biti opisani u LRS); izdaci vezano za izradu LRS (ukljuujui i konzultantske izdatke te izdatke za ak-
Prihvatljivi trokovi
tivnosti konzultiranja dionika u svrhu bolje pripreme LRS); administrativni trokovi (rad ureda i trokovi zaposlenika)
Priprema aktivnosti suradnje lokalne akcijske grupe (trokovi putovanja i smjetaja tijekom traenja partnera za su-
za LAG koji nije ostvario potporu za tekue trokove u razdoblju 2007 2013 i za LAG kojemu je istekao IPARD ugovor.
radnju; trokovi prijevoda, simultanog prijevoda, organizacije sastanaka, itd.; specifina znanja vezana uz djelokrug
planiranog projekta suradnje) i provedba aktivnosti suradnje lokalne akcijske grupe (trokovi provedbe meuteritori-
Potpora
jalnih projekata suradnje - unutar granica RH; trokovi provedbe transnacionalnih projekata suradnje - izmeu drava
Do 100% ukupnih prihvatljivih trokova, najvie do 100.000 EUR-a
lanica ili s treim dravama).

Prihvatljivi partneri su lokalne akcijske grupe te lokalna javna i privatna partnerstva na ruralnom ili urbanom podruju
Podmjera 19.2. koji provode neku vrstu lokalne razvojne strategije, unutar ili izvan EU.
Provedba operacija unutar CLLD strategije
Potpora
Korisnici Do 100% ukupnih prihvatljivih trokova, najvie do 100.000 eura po odabranom LAG-u.
Nositelji projekta sa podruja LAG-a (koji su podnijeli zahtjev LAG-u) i odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2.

Podmjera 19.4.
Tekui trokovi i animacija

Korisnici:
Odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2.

Prihvatljivi trokovi
Tekui trokovi: djelatnici i administrativni trokovi odabranih LAG-ova kao to su trokovi ureda LAG-a (najamnine,
reije, uredski materijal itd.),trokovi djelatnika (place, putni trokovi itd.), uredska oprema itd.; trokovi treninga za
djelatnike i lanove (treninzi za promotore projekata se ne smiju financirati unutar tekuih trokova) kao to su tro-
kovi strunjaka, najam prostora za trening, hrana i pie, putni trokovi, dnevnice itd.; trokovi vezano za odnose sa
javnou kao to su promotivni materijali, mrene stranice, promotivne aktivnosti itd.; financijski trokovi kao to su
bankovne i potanske naknade, itd.; trokovi umreavanja kao to je sudjelovanje djelatnika i lanova LAG-a na sa-
stancima, ukljuujui sastanke Mree za ruralni razvoj i Europske mree za ruralni razvoj, nacionalne i europske mree
LAG-ova; trokovi monitoringa i evaluacije LRS (na nivou LAG-a) kao to su trokovi strunjaka, itd.

Animacija: razmjena znanja izmeu dionika kao to su trokovi puta u smjetaja, kotizacije, itd.; informiranje i promid-
ba LRS kao to su javni skupovi, letci, broure, web stranice, itd.; pomo potencijalnim korisnicima za razvoj projekata
i pripremu prijave kao to su putni trokovi, uredska oprema, itd.; operativni trokovi nastali za potrebe animacije kao
to su najamnine, reije, uredski materijal, uredska oprema, itd.; trokovi osoblja nastali provedbom animacije kao to
su plae, putni trokovi, itd.; trokovi nastali provedbom animacije kao to su uredski materijal, troak strunjaka, itd.

Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih trokova, ukupno do 25 % dodijeljenih javnih izdataka lokalne razvojne strategije

24 25
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. 2020.

KONTAKT ADRESE
OKVIRNA RASPODJELA SREDSTAVA PO MJERAMA Lokacija ulaganja na podruju Bjelovarsko-bilogorske, Koprivniko-krievake i Virovitiko-podravske upanije:
AGENCIJA ZA PLAANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podrunica u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji
Ljudevita Gaja 2
43000 Bjelovar
Mjera Ukupno () Tel: 043/638-755, 043/638-756, 043/638-760

M1 - Prenoenje znanja i aktivnosti informiranja 13.333.333,33


Lokacija ulaganja na podruju Primorsko-goranske, Istarske, Liko-senjske i Karlovake upanije:
M2 - Savjetodavne slube, slube za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomo AGENCIJA ZA PLAANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
21.176.470,59
poljoprivrednim gospodarstvima Podrunica u Primorsko-goranskoj upaniji
Frana Kurelca 8
M3 - Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu 7.058.823,53 51000 Rijeka
Tel: 051/321-064, 051/688-545
M4 - Ulaganja u fiziku imovinu 667.058.823,53

M5 - Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala naruenog elementarnim nepo- Lokacija ulaganja na podruju Splitsko-dalmatinske, Dubrovako-neretvanske, ibensko-kninske i Zadarske upanije:
118.117.647,06
godama i katastrofalnim dogaajima te uvoenje odgovarajuih preventivnih aktivnosti AGENCIJA ZA PLAANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podrunica u Splitsko-dalmatinskoj upaniji
M6 - Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 262.928.104,58
Mauranievo etalite 24b
21000 Split
M7 - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim podrujima 265.882.352,94 Tel: 021/682-835, 021/682-837

M8 - Ulaganja u razvoj umskih podruja i poboljanje odrivosti uma 92.941.176,47


Lokacija ulaganja na podruju Osjeko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske
M9 - Uspostava proizvoakih grupa i organizacija 8.888.888,89 i Poeko-slavonske upanije:
AGENCIJA ZA PLAANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
M10 - Poljoprivreda, okoli i klimatske promjene 138.830.280,00 Podrunica u Osjeko-baranjskoj upaniji
Europske avenije 5
M11 - Ekoloki uzgoj 128.309.623,50 31000 Osijek
Tel: 031/445-464, 031/445-465
M13 - Plaanja podrujima s prirodnim ogranienjima ili ostalim posebnim ogranienjima 321.600.000,00

M16 - Suradnja 8.333.333,33 Lokacija ulaganja na podruju Grada Zagreba, Zagrebake, Varadinske, Krapinsko-zagorske, Sisako-moslavake
i Meimurske upanije:
AGENCIJA ZA PLAANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
M17 - Upravljanje rizicima 56.673.373,50
Podrunica u Zagrebakoj upaniji
Ulica grada Vukovara 70/VI
M18 - Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaanja za Hrvatsku 139.875.000,00 10126 Zagreb
Tel: 01/6446-299, 01/6446-300
M19 - LEADER (CLLD) 67.540.725,00

M20 - Tehnika pomo 64.746.543,59 Agencija za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb
UKUPNO 2014 - 2020 2.383.294.499,84 Tel: (01) 6002-700 (centrala) / Fax: (01) 6002-851
Tel. (01) 6002-742 i (01) 6002-743 (Sluba za odnose s javnou i informiranje)
e-mail: info@apprrr.hr

Ministarstvo poljoprivrede
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Tel: 01 6106 908 / Fax: 01 6106 909
e-mail: eafrd@mps.hr
www.mps.hr

26
EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ: EUROPA ULAE U RURALNA PODRUJA
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. 2020.
SUFINANCIRANO SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE - MJERA TEHNIKA POMO