You are on page 1of 1

VOARSKI

VOSAK
za cijepljenje i
zaraivanje rana
Zimska se rezidba moe obaviti od Voarski vosak Fitokol je odmah Vosak se ne koristi za vrijeme kie. Najbolje
opadanja lia u jesen pa sve do kretanja spreman za uporabu. Nanosi se ga je koristiti kad je temperatura zraka
vegetacije krajem zime i poetkom premazivanjem (kistom ili lopaticom) iznad 5 C.
proljea. Nuno je znati da se zimska u tankom sloju debljine 2-3mm. Nakon Ako se vosak istroi potrebno ga je
rezidba izvodi kad temperatura ne pada suenja voska, tretirani dio je u potpunosti ponovo nanijeti u tankom homogenom
ispod 0C. zatien. sloju. Moe se upotrebljavati tijekom cijele
Poto je zimska rezidba veoma bitna Primjenom voarskog voska Fitokol godine.
za buduu rodnost i kakvou plodova ubrzavamo zacjeljivanju nastalih rana,
potrebno je imati odgovarajui pribor tj. te sprjeavamo prodor patogenih
alat (voarske kare i noeve za obradu mikroorganizama i tetnog djelovanja
rana, voarske pile i voarski vosak). hladnog zraka i vlage iz okoline. Na taj
Voarski vosak Fitokol koristi se nain orezana voka manje je podlona
neposredno nakon zimske rezidbe (u nepovoljnim imbenicima (mraz, tetnici,
vrijeme mirovanja vegetacije) ili proljetne bolesti itd.)
(zelene) rezidbe i kod svih oblika cijepljenja Kod veih prereza i ozljeda stabla
drvenastog bilja (u vonjaku, vinogradu i potrebno je cijeli postupak
na ukrasnom bilju). premazivanja ponoviti.

PROIZVODI:
Brati Ritoa d.o.o.
. Kurelia 20/5,
52 000 Pazin
ALAT ZA REZIDBU Tel +385 52 610 200
Faks. +385 52 610 210
www.ritosa .com