You are on page 1of 4

Basketbola turnra

VIDZEMES VASARAS LGA 2017


NOLIKUMS.

I MRI UN UZDEVUMI.

1.Veicint veselgu dzvesveidu Valmieras pilstas un Vidzemes iedzvotju vid.


2. Noskaidrot 2017.g. Vidzemes vasaras lgas kausa ieguvja komandu.
3. Popularizt basketbolu Vidzem.

II VADBA.

1. Basketbola turnru VIDZEMES VASARAS LGA (VVL) organiz BIEDRBA


BASKETBOLA KLUBS VIDZEME (Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola)
sadarbb ar VALMIERAS PILSTAS PAVALDBU.
2. Basketbola turnru VIDZEMES VASARAS LGA vada, un par t norisi atbild
turnra galvenais tiesnesis.
3. Jautjumus par turnra Nolikuma prkpumiem un disciplinro sodu
piemroanu lemj turnra disciplinr komisija.
4.Basketbola turnra galvenais tiesnesis: Sandis Buks. Turnra tiesnese Keitija
Litte. Disciplinr komisija: Roberts Zeile, Sandis Buks.

III VIETA UN LAIKS.

1. Basketbola turnrs VIDZEMES VASARAS LGA notiek Valmier, Ja Dalia


stadion, uz tur eso basketbola laukuma. Turnrs risinsies no 2017.gada
17.jnija ldz 31.augustam. Sples notiek darbdiens no plkst. 18: 30 un
sestdiens, atbilstoi galven tiesnea sastdtajam spu kalendram, emot vr
komandm vlamo laiku.
2. Organizatori patur tiesbas spu laiku un vietu maint sliktu laikapstku d.

IV DALBNIEKI.

1. Vidzemes Vasaras lg 2017 basketbol katr komand drkst piedalties viens


spltjs, kas prstv kdu no BBL komandm un Aldaris LBL 1.divzijas
komandu. Lai piedaltos PLAY-OFF spls, spltjam ir jaizvada vismaz 4(!)
regulr empionta sples.
2. Komandm pieteikumi jiesniedz ldz 2017. gada 10. jnijam. Pirms pirms
sples jiemaks 50% no kopjs summas. Atlikus dalbas maksas daa jiemaks
ldz 2017. gada 15.jlijam. Komandas, kuras nebs nokrtojuas maksjumus, var
tikt nepielaistas pie splm un saemt tehnisko zaudjumu ar 0:20.
3. Par sacensbu norisi katrai komandai tiek noteikta dalbas maksa - EUR 320.
4. Katra komanda turnram var pieteikt ne vairk k 12 spltjus un 1 komandas
prstvi.
5. Turnram pieteiktais spltjs drkst splt tikai vien komand.
6. Pc pieteikuma nodoanas papildus spltjus turnra laik var pieteikt ldz 3.
spu krtai.
V PIETEIKUMI.

1. Komandu sastvu pieteikumi jiesta ldz 2017.gada 10. jnijam Sandim


Bukam. e-pasts: sandis.bukss@va.lv ; kontakttlrunis: 29975935
2. Pieteikumi jpilda uz pielikum esos veidlapas.

VI NORISE.

1.Sples laiks regulraj empiont ir 4 x 8 mintes. Pagarinjums 3 mintes.


Pusfinlos un spls par 1.vietu un 3.vietu sples laiks 4 x 10. Pagarinjums 5
mintes.
2. Sples laik uz laukuma jatrodas 5 spltjiem.
3.Regulraj empion izsples kartba atkarga no komandu skaita, kas
pieteiksies turnram. Ldz 12 komandm, komandas aizvada vienu apli, katra ar
katru. Ja pieteiksies vairk nek 12 komandas, komandas tiks sadaltas divs
apakgrups.
4. Pc komandu pieteikans noslguma tiks sasaukta sapulce ar komandu
prstvjiem un tiks norunts turnra galjais formts.
5. Izslganu spu krtba tiks paziota, kad bs veiksmgi iescies turnrs un
zinms komandu skaits.
6. Uzvara tiek vrtta ar 2 punktiem, zaudejums ar 1 punktu. Ja komanda
neattaisnoti neierodas uz spli, tai tiek pieirts zaudjums ar 0:20 un 0 punktu.
7. Komanda, kura ieguvusi lielko punktu skaitu, ieem augstku vietu tabul. Ja
punktu skaits divm vai vairk komandm ir viends:
a) em vr savstarpjo spu rezulttus;
b) em vr +/- punktu attiecbu savstarpjs spls;
c) Mazk ielaisto punktu.

VII NODROINJUMS

1. Turnra organizatori nodroina sporta bzi (sples laukumu, spu laukuma


tiesneus, spu sekretrus, k ar atbild par sabiedrisks krtbas nodroinanu spu
viet). Papildus noteiktos posmos tiks pieaicints fotogrfs, k ar veidoti video sieti.
2. Turnra dalbnieki sedz komandas cea, dinanas un apdroinanas izdevumus.
3. Spltji un prstvji par savas veselbas stvokli sacensbu laik atbild pai un to
ar savu parakstu apliecina komandas spltju pieteikum.

VIII APBALVOANA

Godalgoto vietu ieguvji saems balvas no atbalsttjiem, k ar uzvartju kausus un


medaas. Turnr tiks apbalvoti ar individuli labkie spltji:
1.MVP Turnra vrtgkais spltjs.
2.Rezultatvkais spltjs
3.Turnra All-Star 5
IX SPU PRCELANA, PROTESTI UN SODA NAUDAS.

1.Katra komanda kalendr paredzto spli drkst prcelt tikai VIENU REIZI,
saskaojot to ne vlk k 48 stundas iepriek ar pretinieka komandu un pc tam ar
SACENSBU GALVENO TIESNESI.
2. Komanda, kas iesniedz protestu, pc sples nekavjoties par to pazio galvenajam
tiesnesim. Protesta iesnieganu fiks sples protokol 15 min. laik pc sples.
Protesta iesnieganu ar savu parakstu apliecina komandas kapteinis vai komandas
prstvis.
3. Rakstiskais protests, kuru parakstjis komandas kapteinis vai komandas prstvis ar
izsmeou motivciju 24 stundu laik jnosta vai jnogd galvenajam tiesnesim.
4. Protestu iesniedzot, komandai jiemaks EUR 50,00. Ja protestu apmierina,
iemakst nauda tiek atgriezta protesta iesniedzjam.
5. Par neieraanos uz spli komandai tiek pieirts zaudjumu ar rezulttu 0:20 un 0
punktu. Par neieraanos uz spli komanda tiek sodta ar naudas sodu EUR 70,00, kur
jnomaks ldz nkamajai splei. Ja soda nauda netiek nomaksta, tad komanda netiek
pielaista pie splm un saem zaudjumu 0:20 un 0 punktu. Pc atkrtotas neieraans
uz spu kalendr noteikto spli, komanda tiek izslgta no dalbas lg.
6. Par tehnisko piezmi naudas sods EUR 5.
7. Par diskvalificjoo piezmi EUR 15, un jizlai nko (viena) sple.
8. Par atkrtotas diskvalificejos piezmes vai atklti nesportiskas rcbas
prkpumiem spltjs tiek diskvalificts no turpmks dalbas turnr.
9.Saemot ceturto tehnisko piezmi, spltjs tiek diskvalificts no turpmks dalbas
turnr.

Uz tikanos Basketbola laukumos.

BK Vidzemes Augstskola
Biedrba "Basketbola klubs "Vidzeme""
Miera iela 2b, Valmiera, LV-4201, Latvija
Reistrcijas Nr. 40008167844
Konts: LV62HABA0551029688952, Swedbank
VIDZEMESA VASARAS LGAS 2017
KOMANDU PIETEIKUMS

Komandas nosaukums:
________________________________________________________

Pilsta vai novads:

Iesnieganas datums: __/__/. __/__/. __/__/__/__/.

N. Sp. # Spltjs Dzimanas dati Pozcij Spltja


p.k (Nr.) (Vrds, uzvrds) (Gads-mn.-dat.) a paraksts
. (V,U,A,
K)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Krekls Bikses
Komandas formas
krsas:

Vrds, uzvrds Dzimanas dati Mob.


Komandas vadba (Gads-mn.-dat.)
Treneris
Prstvis