You are on page 1of 4

PETNAEST MOLITVI sv.

Brigite vedske

O Boe, doi i spasi me!


Gospodine, doi to prije i pomozi mi!
Vjerovanje.

I. MOLITVA
ISUSOVA MUKA NA MASLINSKOJ GORI I TRNOVA KRUNA

O Gospodine Isuse Kriste, vjena slasti onih koji Te ljube, sreo to natkriljuje svaku radost i svaku elju,
spasenje i ljubavi onih koji se kaju, kojima si rekao: Moja je radost biti sa sinovima ljudskim i postao si ovjek
za ljudski spas; sjeti se ljubavi koja Te nagnala da uzme nau ljudsku narav i svega to si pretrpio od asa
Svoga zaea do svoje otkupiteljske muke odreene u vjenosti po Bojem naumu. Sjeti se boli koju si osjetio u
Dui kada si rekao: alosna je dua Moja do smrti, kada si na Posljednjoj veeri sa svojim uenicima, dajui
im za hranu Svoje Tijelo i Svoju Krv i perui im noge, tjeei ih s ljubavlju, prorekao Svoju skoranju muku.
Sjeti se straha, tjeskobe i boli koju si pretrpio u Svom Presvetom Tijelu prije nego su Te pribili na kri, kada Te
je poto si triput, molio Oca i znojio se krvavim znojem, izdao jedan od Tvojih uenika, kada su Te optuili
lani svjedoci i nepravedno na smrt osudila tri suca; u najsveanije vrijeme Pashe, izdali su Te, izrugali, skinuli
Ti odjeu, zavezali Te i iukali, privezali uza stup, bievali i okrunili trnovom krunom. U spomen na ove
alosti, molim Te, udijeli mi ljupki Isuse, prije moje smrti, istinsko pokajanje, iskrenu ispovijed i oprotenje
svih mojih grijeha. Amen.

O preljupki moj Gospodine Isuse Kriste, smiluj se meni greniku!


O Isuse, Sine Boji, koji si roen od Marije Djevice, smiluj nam se!
Oe na.Zdravo Marijo.

II. MOLITVA
POGRIVANJE ISUSA

O, Isuse, istinska radosti anela i raju slasti, sjeti se strahovitih muka, koje si pretrpio kad su Te razdrli Tvoji
neprijatelji kao krvoloni lavovi, ponizivi Te ukama, pljuvanjem, deranjem koe i drugim neuvenim
zlostavljanjem. Zbog pogrdnih rijei, surovih udaraca i pretekih muka koje su Ti zadali Tvoji neprijatelji,
molim Te da se udostoji osloboditi me mojih neprijatelja, vidljivih i nevidljivih i dopustiti mi da pod Tvojim
okriljem pronaem put vjenog spasenja. Amen.

O preljupki moj Gospodine Isuse Kriste, smiluj se meni greniku!


O Isuse, Sine Boji, koji si roen od Marije Djevice, smiluj nam se!
Oe na, Zdravo Marijo...

III. MOLITVA
ISUSOVO RAZAPINJANJE NA KRIU

O, Rijei utjelovljena, Svemogui Stvoritelju svijeta, koji si neizmjeran i neshvatljiv, sjeti se pregorke boli, koju
si pretrpio, kada su Ti ruke i noge proboli otrim avlima i pribili na drvo kria. Koliku si bol iskusio, o Isuse,
kada su okrutni krvnici razdrli Tvoje udove i iaili Tvoje zglobove, kada su razvukli Tvoje Tijelo na sve
strane po svojoj volji. Molim Te, u spomen na ovako velike boli, koje si pretrpio na kriu, dopusti mi da Te
ljubim sve vie i vie. Amen.

O preljupki moj Gospodine Isuse Kriste, smiluj se meni greniku!


O Isuse, Sine Boji, koji si roen od Marije Djevice, smiluj nam se!
Oe na, Zdravo Marijo...

IV. MOLITVA
ISUSOVA MOLITVA ZA SVOJE MUITELJE.
Isuse, nebeski Lijenie, sjeti se patnji i boli koje si osjetio na razderanim udovima, kada se podizao kri.
Nijedan dio Tvoga Tijela od glave do pete nije bio lien muka, pa ipak uza svu tu patnju, nisi zaboravio moliti
Oca za Svoje neprijatelje govorei: Oe, oprosti im jer ne znaju to ine. Zbog neizmjerne Svoje ljubavi i
milosra, kao i za uspomenu na Svoje muke, dopusti mi da se sjeam Tvoje preljubljene muke, da bi mi ona
pomogla da dobijem potpuno oprotenje svih svojih grijeha. Amen.

O preljupki moj Gospodine Isuse Kriste, smiluj se meni greniku!


O Isuse, Sine Boji, koji si roen od Marije Djevice, smiluj nam se!
Oe na, Zdravo Marijo...

V. MOLITVA
ISUSOVO MILOSRE ZA RASKAJANE GRENIKE

O, Isuse, zrcalo vjene jasnoe, sjeti se gorine, koju si osjetio kada si unato spasenju koje si ponudio duama
posredstvom Svoje muke, predvidio i to da ga mnoge nee prihvatiti. Ti si, milostivi Isuse, pokazao beskrajno
Milosre, ne samo kada si osjeao bol zbog izgubljenih i oajnih dua, nego i kada si razbojniku rekao: Jo
danas e biti sa mnom u raju. Stoga Te molim da se udostoji izliti na mene to isto Milosre, u asu moje
smrti. Amen.

O preljupki moj Gospodine Isuse Kriste, smiluj se meni greniku!


O Isuse, Sine Boji, koji si roen od Marije Djevice, smiluj nam se!
Oe na, Zdravo Marijo...

VI. MOLITVA
ISUSOVA OPORUKA NA KRIU

O, Isuse, ljupki Kralju, sjeti se boli koju si pretrpio kad si visio na kriu gol i prezren, a da nisi meu tolikim
prijateljima i znancima to su Te okruivali, imao nikoga da Te utjei, osim svoje ljubljene Majke. Njoj si
preporuio Svoga najmilijeg uenika, rekavi: eno, evo ti sina, a ueniku si rekao: Evo ti Majke.
Puna pouzdanja, molim Te, premilostivi Isuse, sjeti se maa koji Ti je probo duu, te mi se smiluj u svakom
jadu i muci, bilo tjelesnoj ili duevnoj, i utjei me pruajui mi pomo i radost u svakoj kunji i nevolji. Amen.

O preljupki moj Gospodine Isuse Kriste, smiluj se meni greniku!


O Isuse, Sine Boji, koji si roen od Marije Djevice, smiluj nam se!
Oe na, Zdravo Marijo...

VII. MOLITVA
ISUSOVA E

O, Gospodine, Isuse Kriste, izvore beskrajne miline, s ljubavlju si rekao na kriu: edan sam, to jest, elim
iznad svega spasenje ljudskog roda. Rasplamti ,molimo Te, u nama elju da sveto ivimo, gasei u potpunosti
e svojih pouda i potragu za svjetovnim uicima. Amen.

O preljupki moj Gospodine Isuse Kriste, smiluj se meni greniku!


O Isuse, Sine Boji, koji si roen od Marije Djevice, smiluj nam se!
Oe na, Zdravo Marijo...

VIII. MOLITVA
ISUSOV NAPITAK NA KRIU

O, Gospodine Isuse Kriste, slasti srdaca i radosti duha, smiluj se nama grenicima. Zbog gorkog octa i ui koje
si kuao u asu Svoje smrti, daj da u svako doba, a osobito u asu smrti, uzmognemo dostojno blagovati Tvoje
Tijelo i Tvoju Krv kao lijek i utjehu naim duama. Amen.

O preljupki moj Gospodine Isuse Kriste, smiluj se meni greniku!


O Isuse, Sine Boji, koji si roen od Marije Djevice, smiluj nam se!
Oe na, Zdravo Marijo...

IX. MOLITVA
ISUSOV TJESKOBNI VAPAJ NA KRIU

O, Gospodine, Isuse Kriste, radosti duha, sjeti se tjeskobe i boli, koju si pretrpio, kad si zbog gorine smrti i
uvreda to su Ti ih uputili idovi, zavapio Ocu: Boe Moj, Boe Moj, zato si me ostavio? Zbog toga Te
molim, Gospodine i Boe moj, da me ne ostavi u asu moje smrti. Amen.

O preljupki moj Gospodine Isuse Kriste, smiluj se meni greniku!


O Isuse, Sine Boji, koji si roen od Marije Djevice, smiluj nam se!
Oe na, Zdravo Marijo...

X. MOLITVA
ISUSOVE VELIKE RANE NA KRIU

O, Gospodine Isuse Kriste, poetni i krajnji Cilju, nae ljubavi, koji si od glave do pete potpuno uronio u more
patnji, molim Te da me u ime Svojih, velikih i dubokih Rana, naui ivjeti u potpunosti s istinskom ljubavlju,
po zakonu i po Tvojim savjetima. Amen.

O preljupki moj Gospodine Isuse Kriste, smiluj se meni greniku!


O Isuse, Sine Boji, koji si roen od Marije Djevice, smiluj nam se!
Oe na, Zdravo Marijo...

XI. MOLITVA
ISUSOVE DUBOKE RANE NA KRIU

O, Gospodine Isuse Kriste, bezdane samilosti i milosra, molim Te, u ime dubokih Rana koje su Ti prodrle ne
samo do mesa i sri kostiju, nego i do najdublje utrobe: pridigni me iz mojih grijeha i sakrij me u Svoje Rane.
Amen.

O preljupki moj Gospodine Isuse Kriste, smiluj se meni greniku!


O Isuse, Sine Boji, koji si roen od Marije Djevice, smiluj nam se!
Oe na, Zdravo Marijo...

XII. MOLITVA
ISUSOVE KRVAVE RANE NA KRIU

O, Isuse Kriste, zrcalo istine, znamenje jedinstva i vezo milosra, sjeti se nebrojenih Rana, koje su Ti prekrile
Tijelo, razderano i grimizno crveno od Tvoje vlastite predragocjene Krvi. Moli Te, Gospodine, upii tom istom
Krvlju Svoje Rane u moje srce, da se u razmatranju Tvoje boli i Tvoje ljubavi, obnovi u meni svaki dan, bol
Tvoje Muke, da uzraste ljubav i da Ti ja nastavim neprestano zahvaljivati do kraja svoga ivota, kada budem
dola Tebi, puna svih dobara i zasluga, koje si mi dao iz riznice Svoje muke. Amen.

O preljupki moj Gospodine Isuse Kriste, smiluj se meni greniku!


O Isuse, Sine Boji, koji si roen od Marije Djevice, smiluj nam se!
Oe na, Zdravo Marijo...

XIII. MOLITVA
ISUSOVA SMRTNA TJESKOBA NA KRIU

O, Gospodine, Isuse Kriste, nepobjedivi i besmrtni Kralju, sjeti se boli koju si osjetio, nakon to su te napustile
sve snage u Tijelu i u Srcu, rekao: Gotovo je. Zato Te molim, smiluj mi se u posljednjem asu moga ivota,
kada moju duu uzmuti tjeskoba agonije. Amen

O preljupki moj Gospodine Isuse Kriste, smiluj se meni greniku!


O Isuse, Sine Boji, koji si roen od Marije Djevice, smiluj nam se!
Oe na, Zdravo Marijo...

XIV. MOLITVA
ISUSOVA SMRT NA KRIU

O, Isuse Kriste, jedinoroeni Sine Svevinjeg Oca, odsjaju i sliko Njegove biti, sjeti se ponizne molitve, kojom
si preporuio Ocu svoj Duh, kad si rekao: Oe, u tvoje ruke, predajem Duh Svoj., te si sagnuvi glavu i
predajui za nas Milosre Svoga Srca, izdahnuo. Zbog ove predragocjene smrti, moli Te Kralju svetaca, ojaaj
me protiv napasti avla, svijeta i tijela, da bih umrijevi za svijet, ivjela samo u Tebi, i u zadnjem asu moga
ivota, primi moj duh, koji se nakon duga progonstva i lutanja, eli vratiti svojoj domovini. Amen.

O preljupki moj Gospodine Isuse Kriste, smiluj se meni greniku!


O Isuse, Sine Boji, koji si roen od Marije Djevice, smiluj nam se!
Oe na, Zdravo Marijo...

XV. MOLITVA
ISUSOVO POSLJEDNJE SVEPROLIE KRVI

O, Gospodine, Isuse Kriste, istinski i plodni ivote, sjeti se Svoje obilno prolivene Krvi, kada Ti je vojnik,
poto Ti je glava klonula na kriu, probo grudi iz kojih su potekle posljednje kapi krvi i vode. Zbog Svoje
pregorke Muke, rani, molim Te, premili Isuse, moje srce kako bi lilo suze pokajnice iz ljubavi. Obrati me
potpuno k Sebi, da moje srce bude Tvoje trajno boravite, da Ti se svidi i bude Ti ugodno moje obraenje, te da
svretak mojega ivota bude dostojan toga da zasluim, razmatrati Te, zajedno sa svima svetima, u vijeke.
Amen.

O preljupki moj Gospodine Isuse Kriste, smiluj se meni greniku!


O Isuse, Sine Boji, koji si roen od Marije Djevice, smiluj nam se!
Oe na, Zdravo Marijo...

ZAKLJUNA MOLITVA

Pomolimo se:

O, Gospodine, Isuse Kriste, Sine Boga ivoga, primi ovu molitvu s jednakom ljubavlju s kojom si podnio sve
rane na Svom presvetom Tijelu; udijeli Svoje Milosre, Svoju Samilost, otputenje svih grijeha i muka i ivot
vjeni, nama i svim vjernicima, ivima i mrtvima. Amen.