You are on page 1of 11

William Shakespeare HAMLET, HONG

TAN MCH
Chia s ebook : http://downloadsach.com/

Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/caphebuoitoi

H ong t Hamlet, con vua an Mch, c vuachagi sang trng i hc Wittemberg,


nc c, hon tt vic hc. l{ mt thiu nin ti tr, mt trang dng kit, mt vn
nh}ntao nh~, a hoa thm v{ ngun hyvng ca vng quc. Nhng trc khi kha hc chm
dt, chng b triu hi v nc v nh vua va t ngt bng h{. Hamlet bun kh nhiu, bi
chng rt mcyu mn cha. au n v su thm sut cuc hnh trnh, khi vn l}u {i
Elseneur(1), chng thy hong hu Gertrude, m ch{ng ~ t|i gi|. Trc khi i gi{yb{ mang
tin a ngi chng c kp mn, trc khi hai th|ng tri qua l{m kh nc mt, b{ ~ ly
em trai ca nh vua qu c. Hong t Hamlet khnga ch mnh t n{o, ng ta kh|c xa ngi
chayu qu m chnggi mi hnh nh trong tm khm. Tm hn chng khng chu ni s lng
qun mau chng . Tuy nhin, triu nh n ch{ng rt tng bng. Nh vua mi khng cho
php chng quay li trng i hc, mungi li bn cnh mnh v thi t ca vngquc rt
c m qu mn, ~ khuyn ch{ng nn sm ngui ngoai, bi v cha cht trc con cng l{
iu t nhin thi, v{ tn vinh chng, nh vua va ung ru mng sc khe chng, va ra
lnh bn i b|c. NhngHamlet vn u su v sng st khi mt ngi bn cng v an Mch d
|m tang, v{ cng nh ch{ng, b bt ng v gp hn l, n bo cho chng hay mt vic l k. Mi
m c|c s quan phng v s}n trc ca l}u {i Elseneur u trng thy mt hn ma ln
khut, v trang t ch}n n u, th thn n lc ggy sng mi bin mt. Horatio ~ thcrnh
xem v tn mt trng thy; qua b o gip v nht l{ qua i m{y nhu li, anh ~nhn ra nh
vua quc. C lnh gc, c Horatio na u khip hi, khng ai dmni chuyn vi ngi. Hamlet,
xc ng mnh lit, bo bn hygiu kn s vic l lng v{ngay m sau, khong mi mt
gi n na m, ch{ng thp thm i ch hn ma xut hin. Trn khu sn rng bnggi|, ht
hiu gi bc, v hong t tr ngi ch gia lc kn v ting i bc bo hiu rnggia tic, v vua
Claudius va nc cn bnh ru cht x Rhin. Mi hai gi vag, hn ma mc o gip, xanh
xao v{ n xut hin trc mt chng. Hamlet run ly by v cgp li cha, vi khn:
Du rng ngi l vong linh hay oan hn, nh ca ngi him c haynhn i, ta, Hamlet
hong t an Mch, gi ngi l{ vua cha! i! H~y tr li ta! Ti sao xng ct ngi c th sng
dy? Ti sao m phn li h cnh ca cm thch nng n cho ngi thot ra? Ti sao ngi
ng , c|i t thi mang kh gii t ch}n n u, khin ta kinh ho{ng di |nh trng, v ta b
m nh bi nhng tng t bn kia ci cht? Thot ci, hn ma li ch{ng i, v{ mc d khip
s, Hamlet vn bc theo, bung xui cho nh mnh, rikhi nhng ngi bn ang kinh h~i
v s bng bt ca chng. Hn ma dng li ni:
Ta l vong hn cha cacon b hnh pht, ban m th phi lang thang vt vng }y, v{ ban
ng{y th bng ch|y cho n khi n xong ti li. Nu ta kcon nghe v ngc tht ca ta, lngcon
s tan nt v con s t|ng m kinh hn. Nhng tit l vi i tai ph{m tc v chn vnh cu
cngchng ch g. H~y nghe }y! i! H~y nghe }y! Nu con vn thngchavHamlet rn r,
ku trih~y b|o th cho cha i vi con qu tin v v lu}n . Hn ma k li ci cht tc
ti ca mnh. aem khn nn ~ u c ngi, lc ngi thiu thiu ng trong vn, ot c v
v{ ngai v{ng, a ng{i sang th gii bn kia, hn yti li, khng kp sm hi, khng l ra ti.
Ngi van ni Hamlet hy chm dt s kin nhc , h~ycu con mi |ng thng khi bn
tay s|t nh}n, nhng tuyt i khng c ng n m, c mc thng trng pht b v
lng hi hn cu x b. Ri thy |nh s|ng om m nht dn, vng ng sp l dng, hn ma
bin mt sau khi nhc li:Vnh bit, Hamlet, hy nh n cha! Hnh nh t tri rungchuyn
quanh Hamlet khi chng nghe tit l cu chuyn bi thm . Bao k nim ph phim, bao p
li hay trong sch v v nhng n tng v mt thi qu kh vng son, tt c nhngg tui tr
~ hp th, cht nht nha i v{ bin khi k c; Trong tm no chngch cn li vn vn mt
li th st |: v}ng li hn ma v{ khng c qun li dn. i vi l bn t m, chng
khnggii thch g, ch ni:Ta l{ mt k xu s, ta phi i cu nguyn }y!. Ch{ng buc cc bn
phi th trn li kim ca chng l h sgi kn mi chuyn trong khi t lng t vng ln
ting ni vangrn:H~y th i!. Ri trc s kinh ngc ca bn b, Hamlet ni thm:Cn bit
bao iu trong tri t m trit hc ca cc bn cha h vi ti!. Bn th}n ch{ngcng rt
hoang mang, bi ch{ngchar iu hn ma ni c ng l{ s tht khng vchng tr tnh sb
mt tm ra manh mi v |n. nh mnh khc nghit ~ t ln i vai gyyu ca chngmt
nhim v nng n: tm ra s tht v bo th. Bng nhin c ting n lan khp triu nh
rnghong t Hamlet ~ i hn tnh nt: trang phc xcxch, o m phanh ngc, ch{ng i lang
thang, tt giy lem luc bn thu, dy buc cu th, mt m{y t|i xanh, bc ng nghing vi ci
nhn o n~o, nh th chng va t a ngc tho|t ra gieo kinh ho{ngcho con ngi; thnh
thong chng dng li, m m nhn mt khun mt tnh c bt gp, ri th di, long chong
bc i, n v{ng ng|c. Chng ai nhn ra chng na, kc nhng bn c hay quan th v
Polonius v tiu th Ophlia du hin m Hamlet vn thngyu; ho{ng hu, m chng vvua
Claudius, ch ch{ng, cng th. Nh{ vua ngh haygi v ngh, v{ khi ngi e ngi khng h lm
rng hong t tr b khng hong tinh thn bi qu su mun v ci cht ca vuacha. c vua
vhong hu giao cho hai ngi bn thi th u cachng l Rosencrantz v Guildenstern
nhim v an i chng, nu c th, v nht l tm hiu ch{ng. NhngHamlet nhanh chng
hiurac|i l do ch thc khin chng n vi chng, nn lin tun ra vi chng nhng li l
in r, hai ngha. Theo ch{ng, an Mch l mt nh ngc vi ngc ti, x lim v vng canh;
chng c th chui vo v tri h {o v{ t y, c th xem mnh nh chat nhiu lnh th bao
la cng v v{n nhng iu phi l kh|c, nhng ch{ng lun t v ht sc trn trng v lch s
i vi hai ngi bn. V bi chngth nhn rng mnh ~ mt ht nim hng khi v xao lng
mi cuc luyn tp, rng chng rt u bun v phin mun, hai ngi bn mi lu ch{ng v
o{n h|t m{ trc }y ch{ng vn thch, va n l}u {i. Trong lc b{n t|n v thnh tch ca
nhm kch s n{y so vi c|c o{n h|t kh|c, Hamlet cht ny ra mt nh k quc, ph hp vi
tm trng bi ri ca chng. Chng tip n nim n gnh ht rong, bn lun v cc vai tr v
din vin, mun c thng thc tc khcc|i trng on m chng thch th nht cu
chuyn trong ch{ng Ene(2) kcho n ho{ngDidon(2) nghe ngi ta ~ git cht c vua gi
Priam ra saori chng nh quan th v Polonius trng coi xp t cho tha |ng vicn ca
o{n h|t. Sau , mt mnh vi trng o{n, ho{ng t yu cu hn ta trnh din mt v do
mnh chn la, C|i cht cavua Gonzague v{ chen v{o mi hai c}u th do ch{ng s|ng
tc. Bi chng hong t thy l{ mt th thch quyt nh. V tung, do chng sa i, s din
li v mu s|t cha ch{ng chnh x|c n ni, ch cn nghe thi, bn th phm cng khng th no
chegiu xc ng v{ nh th, bui trnh din chc chn s l{ c hi chng bt chp c
lng t}m nh{ vua. V Hamlet vn yu ui v{ a cm vn chatin hn nhng li ni ca hn
ma, ch{ng ngh rng vong hn y bit }u chng him c, v ch tm c|ch {y a chng m
thi. Vi ch t lit, tm hn mmng, chng nguyn ra ti |c, nhng khng d|m ra tay trng
pht, khinh mit k s|t nh}n nhngchng c can m vch mt n, thiu quyt tm bo th, t
an i mnh bng li ni hn l{ h{nh ng, n ni cui cng phi buc ti hn ma bo
chacho s bt lc ca bn th}n mnh. Trong khi , mi ngi u rp tm tm hiu nguyn
nhn s in lon hin nhin v ngy cng trm trngca hong t Hamlet. Polonius, cha c gi
p tuyt trn Ophlia, ng nh mnh ~ hiu ra. Vi tnh cch mt ngi cha thn trng, ng
ra lnh cho con g|i ngnghechuyn, cng ng nhn tng vt g caHamlet, v qu}n vng
tng lai khng th no lm chng n{ng c. Nhn thy hong t hon ton mt tr, ng
cho rng tnhyu b ht hi ~ khin chng ngy di v{ chngphi c|i g kh|c hn l{ mt cn
in lon v tnh. ng vi chy i b|o cho c vua v hong hu v iu mnh va pht hin, th
l c bn quyt nh bycch th ch{ng. Ngi ta t c Ophlia du hin, vi quyn sch m
rng trc mt, cho vic nng ngi mt mnh d chp nhn hntrong mt hnh lang m
Hamlet vn thng lui ti trm mc. Ri nh vua v Polonius np sau mt bc tng, rnh nghe
cuc tr chuyn ca i la c th khng nh cn in ca hong t c phi l do tht vng
v tnh khng.Chng mychc Hamlet bc v{o, i chm ri, va lm bm nhngcu trit l
theo thi quen, ngh n nhnghn ma bng qu v ranh gii ngn c|ch ngi sng vi k cht:
Tn ti hay khng tn ti, l{ vn . Cht, ng! Chngc g hn. C th ni gic ng chm dt
mi thng kh m xc thn phi chu ng! Cht, hay ng. Ng, l nm m, c l. , cu hi
chnh l . Cn m n{o s n vi ta tronggic ng trin min caci cht? l{ iu buc ta
phi suy ngh tr trn. My ai thch gnh chu s khinh mit ca ngi i, nhng ni bt cng,
nhng iu s nhc, ni au kh ca tnh ph khi ngi ta c th t tm n vi bnh yn thanh
thn bng mt nh|t dao gm? M}yai mun rn sit v{ m hi di gnh nng ca mt kip
sng nhc nhn m li chng c iu phi s hi sau khi lt vo ci cht, ci x s xa l m
chngdu khch n{o li c tr v! Ri ch{ng ngh rng s hn h ca ngi i chng qua
l do s hi nhngiu cha bit. i mt du dngca Ophlia c ngha g trc nhng vn
khc khoi ? Tuy nhin, khi trng thy n{ng, ch{ng cng nh~ nhn ch{o v{ ng li tr
chuyn. C th ch{ng ao c c nng an i chng? Nhng v hn gin, hoi nghi, chng tht
ln nhng li cay ng khin c g|i |ng thng kinh ho{ng; ch{ng khng tinai ht, k c nng,
d trong trng v du hin l th. Ri hi tng li qu kh, chng ni tht ph ph{ng:
Ng{y xa, ti ~ tngyu tiu th.
Qu thc, tha ng{i, ng{i ~ khin ti tin nh th.
L ra tiu th chng nn tin ti, bi ti khng cn yu tiu th na. Ri ch{ng ni n nhng
iu xu xa bng my li bnggi kh hiu:
Hy vo tu vin i, v{o tu vin i, v{ nhanh ln n{o. Tt cchng ta u l nhng k u gi qu
i; chng nn tin mt ai trong chng ta c. Vnh bit! V chngb mc c gi ti nghip, sng
s khip m, c t nh thm: i! Hi nhng quyn lc thing ling, hy tr li ltr cho chng!
Bt hnh thaycho ti, phi nhn thy v p tuyt vi ca thanh xun b hy hoi v in lon!.
Nh vua hiu r cn bnh mt tr ca ngi chu nn lo lng tt , ngi quyt nh tc khc
a ch{ng ri khi an Mch v gi ch{ng sang nc Anh vi mt s mnh. Nh vua cho
rngcuc hnh trnh, mt bin, vi nhng khungcnh mi l din ra trc mt s xua tan ni
su mun v nhng nh kin ca ch{ng nhngc|i iu m tn phn trc khng ni ra yl cuc
hnh trnh phi c t chc nh th n{o Hamlet khng bao gi cn quay li na. Tuynhin,
vua Claudius cn phi ch hong hu gp mt con, sau bui kch, cho b tm cch lm cho
con mnh th l nguyn nhn ni su kh n vn p trong lng, mi loan bo d nh . Tn
quan th v Polonius va tht bi trong mu ca hn, ra v xun xoe ri rt xin lnh phn rnh
m cuc tip xc ca hai m con. m h|t ~ chun b bt u. C triu nh u n d trong l
phc long trng, mi ngi ngi theo chc v ca mnh, thnh hnh vng cung quanh hong hu
v{ c vua, ng trn ngai i din vi bn kch s. Sau khi nhc li nhngc}u th cho c|c din
vin iu m{ Hamlet quan t}m hn c l mi ngi phi nghe tht rchng t chi ch ngi
vinh d bn cnh m, bi chng mun quan s|t tng tn nt mt nh{ vua. Hn na, ln u
tin ch{ng ~ tit l phn no nhng ni ng vc ca mnh cho Horatio bit, anh ta c
thgip chng d xt sc din ca tn phn bi. Hong t nh mun a bn, n ngi di
chn nng Ophliadu hin, pha cui vngcung. T , a mt v pha m chng ni:
Hy xem nt mt hn h ca m ti ka, cha tich mi mt hai gi thi y! Nghe th, cb hn
nhin Ophlia, ng}y th tr li:
Khng }u! Tha ng{i, ~ hai ln hai thng ri ych!
Sao, lu th c {! Hamlet chgiucht ~ l}u th m{ cha b lng qun! Th th hy vng rng
k c v mt bc v nh}n c th s khng phai m sau khi cht s|u th|ng, nhng Th|nh mu i!
Mun th, ngi y phi xy dng bao nhiu nh th! Sut mn kch c}m v{ on m u, mi
ngi lng im phng phc! Ri v kch khi din. Trn sn khu, mt ng vua v mt hong hu
i thoi bng th; cn di ny Hamlet oang oanggii thch ct truyn cho Ophlia nghe.
Ngi ta thy cnh v vua gi{ nhu nhc c b v xo quyt ru ng bng nhng li th
nguyn chung thy, ri ngay sau , b k ng la vi b{ u c. ng lc , vua Claudius
ng bt dy, bc nhanh ra khi phng vgia s nhn nho lin sau , Hamlet cc vi
Horatio mt nghn lirve rng, hn ma ~ ni ng, bi v ch mi ting u c thi, khin
tn st nhn phi b i. Trc khi Hamlet kp trn tnh, m chng cho gi ch{ng n bn b,
khngqun ni vi Rosencrantz v Guildenstern vi li cung di, din tip vai tr m chng
vn t racho mnh. Chng chua xt lm bm mt mnh:
Bn h ri s bin ta thnh k in mt, v c buc ta phi gi in m~i th n{y. H~y i tm m
ta vy! ~n gi ca nhng ph php v m, gim{ c|c ngha trang nhra nhng ngi cht
v{ a ngc thi u kh trn lan mt t. i! Tim ta i! H~y ng |nh mt bn tnh ca mnh!
ng bao gi tm hn mt Nron(3) len li vo gia ngc ta. C tn nhn i, nhng ng v
lun. Ming ta c phng ra to{n dao gm, nhng tay ta s khng h ng n mt ai. Polonius
n np sn sau bc m{n rnh nghe cuc i thoi gia hong hu v con trai b, bi v nh
ng ta tu vi nh vua gi }y ~ nht quyt thanh ton hong t, tt hn l{ mt ngi khc
khng phi l m, t nhin phi thin v con mnhn nghe ln nhng iu m cu chuyn c
th tnh c l ra. Cn li mt mnh, nh vua ln ting cu nguyn, c n nn v{ hi tic ti c
~g}y ra, nhng vn khng thc, bi v chng phi l{ ng ta ang th hngthnh qu do
ti c ca chnh ng ta gy ra mang li sao? Trong lc ng ta qu gi, ku gi thin thn cu
ri, th Hamlet lng l bc vo, tnh mng k th k nh nm trong tay, chng c th mctnh
h{nh ng, nhng ch{ng vn cn chn ch, v c mi qun quanh vi mnh.
Ka, hn ta ang cu nguyn! Tac th kh hn trong lc n{y. Nhng nh th, hn s c ln
thin {ng! B|o th m{ nh th ? l{ iu cn ngh li. Sao! Tn v li ~ git cha ta gia lc
cha ta ang trong tnh trng ti li nghim trng, v{ theo nh ta bit, nhng tili y nng
trn ngi. Th m{ ta, acon duy nht, ta li a tn phn trc n{y ln thin {ng, gia lc
tm hn hn thanh khit, khc no hn c chunb tt cho cuc hnh trnh vo ci cht!
Khng! Hy dnh cho hn nh|t gm khng khip hn: ta s h hn khi no hn ang say sa,
m ng, ang truy hoan hay lng ngn nghch o. linh hn hn cng b {y a v{ en ti
nh a ngcm hn phi ri v{o! Chnh trong t}m trng , ch{ng n gp m. Chng tht ln
nhng li c a, ri bt thnh lnh nghec ting ng sau bc m{n, rt gm ra }m b}ng qu
mt nht, vala ln:Mt con chut! ri git cht Polonius n trong . V{ ch{ng li tip tc
aynghin m bng nhng li tr|ch mc hung hng, dn b{ n trc chn dungca hai anh
em, buc b phi so snh, lm tnh lm ti b{ iu; bng nhin hn mahin ra, ri ct ln
tingni:
Con i! ng qun cuc ving thm ca ta khng nhm mc ch n{o kh|c hn l{ nung nu ci
ch bo th gi }y hu nh ~ ngui lnh trong con! Nhn m cacon ka: b y v tm hn b
y angcu x nhau. Con hycan thip vo cuccu x i. Chnh nhng kyu ui nht mi
l nhng k m{ tr tng tng hot ng mnh nht. Hamlet! Hy ni vi m con i.
NhngHamlet nhn tr}n tri vo khong khng, tc dng ngc v khip m, c ch cho hong
hu thy hn ma, nhng v ch.
Hi cc v thin s, hy che ch v bao ph ta bng i c|nh cac|c ngi Ng{i, ng{i ka! H~y
nhn nh mt nht nht ca ngi. Ngi khin | cng phi mi lng. Hy nhn ka! Hy nhn
bc chn ngi xa dn nh th n{o. l{ cha ta ht nh khi ngi cn sng. Hynhn ka!
Ngi va bc ra khi ca! Hong hu chng thyg c, ng chng li ln cn in lon:
Hamlet i! Con khin m tan n|t ci lng! Nhngch{ng vn ni mi, t co m bng nhng li
c c v thch bc bo vi nh vua v s gi in ca mnh ri ch{ngi ra, li theo c|i x|c ca
Polonius va tng ln b{i iu vnsau }y:Thc ra, lc sng vin c vn n{y l{ mt thng ngc
v{ ba hoa nhng b}ygi hn ~ tht s lng thinh kn |o v{ nghim trangri. i thi, tha ng!
Th l xong nh! Chc m ng ngon!. V st nhn l bngchng s in lon cach{ng. Nhng
vch{ng c thn dn yu mn, nn nh vua chng d|m ng n chng ngay ti an Mch. V
vy, vin c ch{ng~ tr nn nguy him, Claudius thc hin a ch{ng sang Anh, km theo
hai ngi bn Rosencrantz v Guildenstern, vi nhng l| th nim kn. Ho{ng t nghi ng c
cm by, nn trongcuchnh trnh chng tm cch ly trm ci bc ng th, v{ c bit c
lnh git ch{ng ngay khi n t Anh, nh mt tn in lon khngc kh nng tr v. Chng lin
tho l| th kh|c, in v{o y lnh x t khngc tr hon nhng k mang th, ri lc tm
trong ti n tn ca cha, mu qucn ca nc an Mch, kho n ni l| th vn y nguyn nh
c khi ch{ng t tr trong bao. Hai ngy sau, mt bn cp bin cp st tu ri p ln git sch
thy th o{n, ch thacht cho mi hong t, m chng hy vng s c lnh tin chuc. Chng
bao l}u sau , nh{ vua nhn c th ca bn thy th bo tin ngy v nhanh chng ca v
hong t |ngght; ng ta bn nghin ngm mu kmi; ng ta khi gi lng th hn
caLaerte, con trai Polonius, khi v n Elseneur haycha mnh b git cht v em gi l Ophlia
ha di. C gi du hin khng th cng mt lc chu ng hai ni kh au qu| ln giy xo lng
c; s rung b caHamlet v ci cht ca cha nng. Trong nhiu ng{y,n{ng th thn khp cc
phng trong l}u {i, k l vi nhng ngi bn u su nhng chuyn }u }u, i khi ht ln,
ri ht nghu ngao nhng b{i trc }y n{ngcha h dm ht. Nng m trong taynhiu b hoa
di; thnh thong phn pht cho tng ngi tytm trng mi lc. Nhng hm sau, n{ng n
mt c|nh ng ven dng sng, ngi di gc mt cy liu soi bng l xanh trn mt nc im
lm, nng kt nhng trng hoa k d vi n{o maolng, tmma, hong cc v vi my cnh hoa
di m{u thm thnggi lhoa lng n; ri nng li mun treo ci trng hoa sc s yln
cnh liu. N{ng nho{i ngi ta vo nhnh cy, cnh liu on xung, vc b Ophlia trong
trng cng vi tr{ng hoa trt dn xung nc. Trongmt lt, qun o ni lnh bnh gi nng
trn mt sng nh mt nng tin c, v tht hn nhin, nng vn ct ln nhng khc ht c xa.
Nhng xim y thm t nng dn, ko nng xung v nngchm xung |y nc bt tm. Khi
hayci cht bi thm , Laerte bt bnh v phn ut, ng thun cng vi nh vua xp t mt
cuc so gm, trong li gm tm c ca hn nht nh chm v{o ngi Hamlet. cho
c chcchn hn, nh{ vua cn pha ch mt cc nc gmghicc th vnh vin l{m ng c
mu ca ngi ung lc kht. H tin chc ln nychng khngth n{o tho|t c. Tuy nhin,
khi tr v, Hamlet khng vi v vo thnh Elseneur, m c qun quanh bn ngoi. Chng dng
bc mt ngha tranggn , ni nhng ngi phu {o huyt va{o va ci a, t|n
chuyn gu vi nhau. Hamlet vp nhng khc xng m{ c|i xng va ht ln, li bt u suy
tng v ci cht v s sng:
Ci s n{y }ychngni vi Horatioxa kia cha ng mt c|i li c th ca h|t. Nh c|i thi
xng qu|i qu va khin anh ng~ ln kia, chngkh|c n{o l{ xng h{m ca Cain(4) l k u
tin phm ti git ngi. Cng c th l{ mt c|i u ca mt nh chnh tr, mt k tin rng
mnh c th |nh la c Thng. V bygi, th y, mc cho di b chui rc, li phi nhn
mt nht xng vo mm. Nh vyl ch to ra nhng mnh xng n{y chng tn bao cng sc
cng nh ch c th dng chng chi ki(5) thi! Phn ti, ch ngh n xngcacha mnh,
~ thy au ri. G~ phu {o huyt vn bn ct, g nghu ngao nhng iu dn ca va nu ln
nhng tr chi ch, va {o mt ci huyt m theo g ni, khng phi cho mt ngi {n b{,
m cho mt ngi ~ tng l{ {n b{. G~ khoe mnh bt u hnh ngh ngv{o ng{y cu b
Hamlet ra i v bygi th cu ta tr nn in r v b tng sangAnh quc. Hamlet n lnh c
mnh, nhngbcu chuyn m hoc bn hi: Phi mt bao nhiu nm, con ngi chn di t
mi mc r~?.
T|m hay chn nm g~kia |pc|i s n{y ~ nm }y t hai mi ba nm. l{ s ca Yorick,
tn h ca nh vua.
Than i! Ti nghip cho Yorick!Hamlet ku lnTa bit hn, Horatio . l{ mt chng trai rt
vui tnh, tr tng tnght sc phong ph. Hn ~ nghn ln cng ta trn lng, m{ b}ygi ch
tng tng n cng rn tc gy! Ta bun nn qu! Kia lcp mi ta ~ hn bao ln. Gi
}y cn }u nhng li bn ct, nhng tr vui nhn, nhng khc ht, nhng c}u bng ln,
tnggy ra nhng trn b~o ci trong cung in? Gi }y, cng chng cn nhng li khi hi
n{o chgiu c|i nhn nh ca chnh ngi na. Ngi ~ phi hon ton cm ming li ri!
V{ trong lc ch{ng mnh phiu diu theo nhng t tng th thm , mt |m tang i ti.
l{ mt am tang theo nghi thc trng th, c mt c vua, hong hu v tt c qun thn.
Chng trng thy theo nhp tingchung ngn, trong trang phc trng tinh, u kt vng hoa
trng, tiu th Ophlia du hin ~ cht. Chng thy hong hu vn tip tc rc hoa ln quan ti
v ph nhngg kiu dim nht ln thi hi c gi kiu dim v{Laerte in cung v au n,
nhy ba xung huyt hn a em gi thn yu ln cui. Hn ghen v tc gin, Hamlet nhy
b ln anh ta, vc hai ln x vo cuc u c lit. Ngi ta phi nhc nhn lm mi can h ra
c. Hamlet ht ln:
Tayu Ophlia! D bn vn ngi anh dn tt c tnh thng li cng khng th no snh ni
lng ta yu n{ng! Ngi ta tm cch bucchng nn lng, h c gng hagii hai ngi, v hong
hu dt con mnh i. Nhng nh{ vua vn cha qun nhng mu en ti ca mnh. V ngy
sau, mt s quan t n ngh cng Hamlet mt trn so kim vi Laerte. Nh{ vua |nh cuc
bng su con ngaBc Phi rng con gh ca mnh s thng cuc, cn mn cuc caLaerte ch c
s|u trng kim v{ s|u on kim kiu Php vi mi th ph tng kh|c. iu kin trn u ~
c qui nh, nh vua cho rngLaerte khng th no chm c v{o ngi Hamlet ba ln
trong mi hai hip; cn Laerte th |nh cuc rng mnh s }m trng chn ln. Nh kim thut
li lc nh sng dy trong Hamlet v chng qun khuy trong mt lc ni m mng ca mnh
ch ngh n trn u. Trn u c chun b rn rp v trng th vi s hin din cacc v
qu}n vng. Trc khi bt u, hai ch th nh nhn cam kt s xa b ht mi hn th. Ngi
ta chn kim tht cn thn. Nh vua quyt nh rng minht kim |nh trng ca Hamlet s
c loan bo bng mt ph|t i bc, v mi ln nh th, chng s c ung cn mt cc ru
ngm ngc trai t|n thngch{ng. Ngi ta sa son nhiu bnh ru vang, cn tn gian tr
th hm sn cc ru c. Hamlet nhanh chng }m trngLaerte, nhng saysa v trn u,
chng t chi khng ung v{ nh mnh c nghit ~ mun rng hong hu bng dng kh|t
nc, vi cm lyv ungcn cc ru c, ng v{o lc n ltLaerte chm kim v{o ngi
Hamlet. Trong cn hng say, h i kim cho nhau, vc hai ln lt trng thng bi li
gm c tm c nn u r m|u. Lc ho{ng hu bng ng~ ln ra, ai cng ng b{xc ng v
trng thy m|u, nhng b{ cht hiu ra, v ku ln:
Khng, khng, v ru y. ! Hamlet, con thnyu ca m, m ~ b uc.
Bn phn trc! Hamlet la lnH~y ng tt c cc ca li! C s phn bi! Phi tm cho ra t
}u!
ngay }y thi! Laerte, b lng t}m gi{y v, nn th nhnHamlet i! Ng{i ~ b mu s|t.
Chng c thuc no trn th gian cha ni cho ngi,ngi ch cn sng khong nagi thi. Cng
c phn bi ang trong tayng{i y, gm ghic v{ c hi. Mu k him |c ~ hi c ti. Kit
sc ri, ti s qu xung }y v{ chng bao gi tr dy na. Chnh nh{ vua, chnh nh{ vua ~g}y
ra mi iu! Ln ny, Hamlet khngchn ch na. Ch{ng }m tn vua phn bi mt nht kim
tm thuc c ri ti ru c ln ngi hn. Th l tt c nn nhn ca nhau, u nggc
theo li ni cui cng ca Hamlet:
Ci cn li l s im lng! i vi chng ta, phi chng nn kt lun bng nhn nh ca mt
trong nhng nhn vt:
C ci g thi ra trongvng quc an Mch. Ch thch
1) Tn an Mch l Hen -xingi, mt hi cng ca an Mch. y c lu i Crng-bo
(Kronborg) ni Shakespeare dng lm bi cnhcho v kch Hamlet ny.
2) Nhn vt trong v kch ca nh th c i La M Vicgin (7019 Trc CN)
3) Tn bo cha ca La M c i (37-68trcCN) ni ting v ra lnh t chy thnh Roma,
git m, git v.
4) Nhn vt trong kinh thnh, con ca Adamv Eva, git cht emca mnh l Aben
5) Ki (quille): mt tr chi trong ngi ta dng mt qu bng qut ng nhng qun ki
lm bng g nh ci chy con.