You are on page 1of 3

Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji

Biotehniki fakultet - Trg Kralja Nikole bb, 81000 Podgorica


Tel: 020 206 713 Fax: 020 206 712
E-mail: extension-pg@t-com.me

RADOVIUVINOGRADUTOKOMZIME

1. Rezidbavinoveloze

Rezidbajeveomavanaagrotehnikamjerauvinogradarskojproizvodnjiisigurno
prvamjeraprigajenjuvinoveloze.Uzavisnostiodvremenaizvoenjarazlikujemozimsku
i zelenu rezidbu. Zimska je aktuelna od decembra mjeseca uglavnom u vinogradima sa
veimbrojemokotaradiekonominostiizavretkarezidbe,poslijekojeslijedeoperacije
izvlaenjaorezanelozeivezivanjelastara.Uvinogradimamanjepovrinesarezidbomse
moepoetikrajemjanuaraazavritidobubrenjaokacauprolee.Vrijemerezidbejako
zavisiiodklimatskihuslovaupojedinimvinogradarskimreonima..Vanojedajevrijeme
suvoibezpadavina.

Kada je rije o zelenoj rezidbi, ona ima vie mjera a izvode se tokom vegetacije
odreenimredosledomuskladusavegetativnimporastom.

Poredosnovnogciljarezidbeformiranjeuzgojnogoblikaiodravanjeoptimalnerodnosti
kojapodrazumijevakvalitetanproizvodgroezaproizvodnjuvinairakijakaoizastonu
upotrebu,ciljevirezidbesu:

Odravanjeobrazovanogstablaudugomperiodurodnostikakobisvinjegovi
djelovibilizdravi,asviorganilozepravilnorasporeeniuprostoru
Regeneracijaipodmlaivanjeokota.Zbogtogasesvakegodinesaokota
uklanjajuizdueni,deformisaniistarineaktivnidjelovistabla
Uklanjanjesuvihiogoljenihdjelovakaoidjelovakojisuoteenipoddejstvom
grada,jakihmrazevaimehanikihpovredaodmaina

Rezidbanazrelo,tzvzimskarezidba

Nakonstupanjaokotaupunurodnost,svakegodineseobavljaosnovnazrela
rezidba.Onapodrazumijevaostavljanjeodreenogbrojaokacaizkojiheserazvitinovi
rodnilastari.Uzavisnostiodbiolokihosobinagajenihsorti,uzgojnogoblikaipotrebnog
stepenaoptereenjaokotarodnimokcima,primenjujesekratka,dugailimjeovita
rezidba.

Sl.1,2i3kratkaimjeovitarezidba

2. Izvlaenjelozovine
Izvlaenjelozejemjerakojasesprovodiuzasadimavinograda poobavljenojrezidbi
na zrelo. Njome se uklanjaju orezani drvenasti djelovi okota koji su planom prinosa
postali viak, izroeni ili dformisani djelovi okota kao i oni koji poloajem ometaju rad
radnika i mehanizacije. Za tu svrhu koristi se traktor sa prikljukom u vidu iljaka koji
prolazei du redova sakupljaju i vuku orezanu lozu do pomonih puteva. Sve vie se
orezanamasakoristizapeletiranje.

3. Popravljanjenaslona(konstrukcija)

Vjetar, optereenje ice, teina lisnate mase i groa ili mehanika oteenja
izazvanaljudskomnepanjomiziskujuitzv.remontnaslona,prikomesevri:zamjena
oteenih stubova i iupanih lengera, pokidanih anker ica, uvrivanje stubova,
zatezanjeicaitd.Vanojeoveaktivnostivaljanouraditi,jersustuboviiicaoptereeni
teinomlukova,lastara,akasnijeigroa.

4. Vezivanjelukova

Nakondosadanabrojanihaktivnosti,uvinogradusepristupavezivanjurezidbom
ostavljenihlukovaplastificiranomtrakomiligumenimvezivomuijojjeosnovitankaica
a moe i rafijom. U zasadima sa vie desetina hiljada okota veoma je dobro koristiti
savremene pneumatske maine za vezivanje ostavljenih lukova zbog boljeg uinka ove
mjereiutederadnesnage.

Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji


-2-

Sl.4pneumatskemakazezavezivanjeloze

Pravilnimvezivanjemlukoviserasporeujuuravniokotanapalirskomnaslonu.
Natajnainobezbjeujemopravilanrasporedzelenihlastarakojisekasnijerazvijajuna
lukovima.Najeeselukovivezujupoloenopoiciiliimsedajelunioblik.Vezivanjese
vri pri kraju perioda mirovanja kada su lastari zasieni vodom, elastini su pa se lako
savijaju. Naravno, vezivanje se mora zavriti prije bubrenja okaca da bi izbjegli njihovo
oenjivanje.

5. ubrenje

Najboljejeredovnomtrogodinjomagrohemijskomanalizomzemljitapratitikvalitet
zemljitaikoliineiznijetihhranjivagodinjimprinosom.Naosnovurezultataprimjenjivati
preporuene doze kako organskog (u kasnu jesen prije obrade zemljita ) tako i
mineralnogubrivatokomjanuara.

mr.PajoviLjiljana

strunisaradnikzavoarstvoivinogradarstvo

Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji


-3-