You are on page 1of 1

1

Popunjava predmetni
OBRAZAC za evidenciju osvojenih poena na predmetu i predlog ocjene nastavnik

STUDIJSKI PROGRAM: MATEMATIKA STUDIJE: MAGISTARSKE AKADEMSKE


PREDMET: Broj ECTS NASTAVNIK: SARADNIK:
GEOMETRIJA kredita:
SVJETLANA TERZI SVJETLANA TERZI

)UKUPNi BROJ POENA


BROJ OSVOJENIH POENA ZA SVAKI OBLIK PROVJERE ZNANJA STUDENTA

ZADACI DOMAi
STAVPRISUSNA
ZAVRNI ISPITI
I max = 50 ; II max = 50
TESTOVI, SEMINARI KOLOKVIJUMI

OCJENEPREDLOG
I max = ; II max = I max = 30 ; II max =20
BrojEvidencioni

III max = ; IV max = IP max =30 ; IIP max =20 I semestar II semestar
PREZIME
I IME STUDENTA

( tekuci max =
Popr/A
Popr/A
tekue

red

red
stanje I II III IV I IP/A II IIP/A

9/16 Anton okaj 30 20


2/16 Lucija Palibrk 21 18
316 Nataa oki 10 7 9.5
6/16 Milena uki 14.5 7.5
10/16 Bojan Mikovi 6 14 10.5
4/16 Kristina Radovi 2.5 13.5 13
8/16 Simonida Matanovi 7.5 8.5
1/16 Ivana Lazarevi 10.5 16 10
7/16 Lidija Slovi 2.5 7.5
3/11 Evgenija Rai 9 7.5
5/16 Danijela Seni 10

POTPIS NASTAVNIKA