BEDRIJFSOBJECT

Mijn visie.
Mijn onderneming.
Mijn bedrijfspand.
In dit magazine
Compleet aanbod in de regio
Nieuwe faciliteit terbeschikkinggesteld pand
BEDRIJFSMAKELAARS
E E N S E L E C T I E U I T H E T A A N B O D V A N V A N V L I E T B E D R I J F S M A K E L A A R S . J U N I 2 0 1 0
GOED GEREGELD, VOOR ELKAAR
Bel voor het m
aken van een
afspraak naar: 0184-658555
Univé verlaagt uw lasten
én uw risico's!
Univé biedt ondernemers een uitgebreid
pakket zakelijke verzekeringen tegen scherpe
premies. Uw adviseur brengt eerst samen
met u de risico's in beeld en onderzoekt de
mogelijke preventiemaatregelen. Pas daarna
wordt de premie bepaald. Die is alleen geba-
seerd op het werkelijke risico. Bovendien
werkt Univé zonder winstoogmerk. Dat resul-
teert dus in extra lage kosten!
Neem contact op voor een kostenbesparende
afspraak!
Univé Alblasserwaard en Omstreken
Dordrecht, Spuiboulevard 438-440
Gorinchem, Stadhuisplein 70
Ridderkerk, Koninginneweg 79
Sliedrecht, Stationspark 125
Werkendam, Raadhuislaan 2-051
Telefoon (0184) 658555
alblasserwaard@unive.nl
Vernieuwing . . .
Ridderkerk (hoofdkantoor)
Jhr. Van Karnebeekweg 6B
Postbus 111
2980 AC Ridderkerk
Telefoon 0180 - 43 43 43
E-mail ridderkerk.bedrijfshuisvesting@vanvliet.net
Internet www.vanvliet.net
Sliedrecht
Stationspark 150
Telefoon 0184 - 42 42 42
E-mail sliedrecht@vanvliet.net
BedrijfsObject is een uitgave van Van Vliet
Bedrijfsmakelaars BV te Ridderkerk, Sliedrecht
en Dordrecht.
BedrijfsObject verschijnt 4 maal per jaar in een
oplage van ca. 11.000 exemplaren.
De gegevens in deze BedrijfsObject zijn met grote
zorgvuldigheid samengesteld doch zijn geheel
vrijblijvend. Ook kunnen er geen rechten worden
ontleend aan de informatie en/of eventuele type-
of drukfouten. Alle in deze uitgave genoemde
metrages zijn circa.
BEDRIJFSMAKELAARS
Mijn visie.
Mijn onderneming.
Mijn bedrijfspand.
Dordrecht
Spuiboulevard 438 - 440
Telefoon 078 - 62 000 62
E-mail dordrecht@vanvliet.net
In deze economisch lastige tijden en met de verkiezingen net achter de rug moeten we alle zeilen bijzetten om
positief gestemd te blijven. Dat valt niet altijd mee, maar we blijven natuurlijk wel ons best doen. Zaken omtrent
hypotheekrenteaftrek en de vele benodigde bezuinigingen zijn niet van de lucht. Onze nieuw te vormen
regering staat straks dan ook voor een moeilijke opgave. Toch is niets onmogelijk, want één ding staat als een
paal boven water en dat is het feit dat er na regen weer zonneschijn zal komen. We kunnen inmiddels wel
concluderen dat deze regenbui langer aanhoudt dan wij de laatste decennia gewend zijn geweest. Dus aan
zachte heelmeesters heeft dit land op dit moment hoegenaamd niets!
Maar goed, we kunnen er lang en breed over praten, uiteindelijk begint alles bij ons zelf.
Ook wij wachten al enige tijd op betere tijden om weer te gaan investeren in zaken als automatisering en een
nieuw kantoorinterieur. Echter, soms moet je gewoon zaken forceren en de beslissing maar nemen om op deze
manier jezelf en je personeel te blijven motiveren.
In de vorige editie kondigden wij de verbouwingen al aan, echter we zijn nog niet zover om in deze editie de
nieuwe kantoren in zowel Ridderkerk als Sliedrecht te presenteren. De werkzaamheden zitten er zo goed als op,
de nieuwe automatisering werkt prima en de samenvoeging van de administraties bevalt uitstekend.
In de volgende editie komen wij middels een uitgebreide reportage hierop terug.
Al met al zijn we weer gesteld voor de komende jaren en hopen we u in een nieuw jasje weer als vanouds van
dienst te kunnen zijn.
Nu nog het juiste kabinet zodat wij in dit land weer aan een opgaande lijn kunnen gaan denken!
Met vriendelijke groet,
Van Vliet Bedrijfsmakelaars
Kantoor Ridderkerk Kantoor Sliedrecht/Dordrecht
D.R. Norbruis RT J.N. Zandbergen RT
J. Scheurwater RT A.P. Blokland
J. Herrewijnen
P. Oskamp
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 4 Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 4
BEDRIJFSMAKELAARS R E D A C T I O N E E L
Inleiding
In ons vorige artikel hebben wij aandacht besteed aan de regels
betrefende het afschrijven op onroerend goed dat in erfpacht
wordt gehouden. Dit keer zullen wij de vrijstelling behandelen voor
de inbreng van een terbeschikkinggesteld pand in een B.V. of N.V.
(hierna: vennootschap)
Eerst wordt de regeling inhoudelijk besproken. Daarna wordt
afgesloten met een cijfervoorbeeld.
Terbeschikkingstelling
Als een privépersoon onroerend goed bezit en het betrefende pand
ter beschikking (verhuur) stelt aan een vennootschap waarin hij, of
een met hem verbonden persoon, een aanmerkelijk belang heeft is
er sprake van terbeschikkingstelling. Van een aanmerkelijk belang is
sprake als een privépersoon meer dan 5% van de aandelen van een
vennootschap bezit. Een verbonden persoon kan bijvoorbeeld de
echtgeno(o)t(e) van de terbeschikkingstellende persoon zijn, maar
ook een geregistreerd partner, samenwoner of minderjarig kind.
Bij toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling wordt de
waarde van het terbeschikkinggestelde pand niet langer belast in
Box III, maar worden de daadwerkelijke opbrengsten in Box I belast.
Overigens is er sinds 2010 een vrijstelling van 12% op inkomen uit
terbeschikkinggesteld vermogen van toepassing.
De terbeschikkingstellingsregeling is dus in veel gevallen geen
voordelige regeling. Een manier om te zorgen dat de regeling
niet van toepassing is, is het betrefende pand in te brengen een
vennootschap. Dit kan dezelfde vennootschap zijn waaraan het pand
terbeschikking werd gesteld, of een andere die speciaal voor dit doel
is opgericht. Op deze manier hoeft de privépersoon slechts belasting
te betalen als de vennootschap dividend uitkeert, en dan nog maar
25% over het uitgekeerde dividend. De vennootschap moet uiteraard
wel vennootschapsbelasting betalen als er winst wordt gemaakt met
de exploitatie van het pand.
Het is echter niet zomaar mogelijk om een terbeschikkingstelling
te beëindigen door het betrefende pand in te brengen in een
vennootschap. Als de terbeschikkingstelling ophoudt, om welke
reden dan ook, moet over de boekwinst op het pand worden
afgerekend. Dat wil zeggen, het verschil tussen de werkelijke waarde
op het moment van beëindigen en de zogenaamde boekwaarde.
Laatstbedoelde waarde is de kostprijs zoals deze werd vastgesteld
toen de terbeschikkingstelling begon minus afschrijvingen.
Overigens mag een terbeschikkinggesteld pand maar tot 50% van de
WOZ-waarde worden afgeschreven. De eerdergenoemde boekwinst
wordt tegen een tarief van maximaal 52% belast. Aangezien een
winstvrijstelling van 12% geldt bedraagt de feitelijke hefng 45,76%.
Een dergelijke hefng werkt belemmerend voor mensen die hun
pand zouden willen inbrengen, zeker omdat er bij inbreng geen
daadwerkelijke winst wordt gemaakt waaruit de belasting betaald
kan worden.
Geruisloze inbreng
Sinds 1 januari 2010 staat er echter een nieuwe faciliteit in de wet die
het inbrengen van een terbeschikkinggesteld pand vergemakkelijkt.
Let op; deze regeling geldt alleen in 2010! Na 31 december 2010
moet bij elke inbreng weer gewoon worden afgerekend. Als u deze
regeling zou willen toepassen is het dus zaak om tijdig te handelen.
De nieuwe regeling bepaalt dat een terbeschikkinggesteld pand
geruisloos in een vennootschap mag worden ingebracht. Dit betekent
dat de boekwinst niet belast wordt! Daarnaast hoeft er ook geen
overdrachtsbelasting (6% van de werkelijke waarde van het pand) te
worden voldaan. De vennootschap daarentegen moet het verkregen
pand wel tegen de boekwaarde op de balans zetten. In feite wordt
de belastingclaim dus doorgeschoven van de privépersoon naar de
vennootschap, maar aangezien in de vennootschapsbelasting op dit
moment een maximum tarief van 25,5% geldt is dit nog altijd een
stuk voordeliger dan afrekenen.
De geruisloze inbreng heeft dus een aantal voordelen:
- De opbrengst van het pand wordt tegen een lager tarief belast;
45,76% in Box I (rekening houdend met de 12% vrijstelling)
versus een maximumtarief van 25,5% in de vennootschapsbelasting.
Op het moment dat de nettowinst door de vennootschap aan de
privépersoon wordt uitgekeerd is 25% belasting verschuldigd
(box II);
- Doordat de belastingclaim naar de vennootschap wordt
doorgeschoven wordt een rentevoordeel behaald, omdat de
verschuldigde belasting pas in de (verre) toekomst moet worden
betaald;
De inbreng van een terbeschikkinggesteld pand in een rechtspersoon (b.v. of n.v.)
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 5 Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 5
BEDRIJFSMAKELAARS R E D A C T I O N E E L
De inbreng van een terbeschikkinggesteld pand in een rechtspersoon (b.v. of n.v.)
- Als de vennootschap het pand niet langer nodig heeft hoeft er
niet direct te worden afgerekend zoals bij een terbeschikkinggesteld
pand wel het geval is;
- Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
Formele vereisten
Aan deze regeling zijn wel enkele voorwaarden verbonden:
Ten eerste moet de inbreng plaatsvinden tegen uitreiking van
aandelen in de vennootschap; de privépersoon mag niet betaald
worden voor de inbreng. Een bijbetaling (in geld) van maximaal
€ 2.500 is toegestaan. Er hoeven geen aandelen te worden uitgereikt
als de privépersoon alle aandelen in de vennootschap houdt; hij
mag het pand dan inbrengen zonder dat de vennootschap daar iets
tegenover stelt.
Ten tweede moet de privépersoon na de inbreng minstens 90%
van de aandelen in de vennootschap houden. Als meerdere
privépersonen samen een pand bezitten en elk hun eigen deel
terbeschikkingstellen mogen zij dit pand geruisloos inbrengen in
een nieuw opgerichte vennootschap zonder dat zij elk 90% van de
aandelen in die vennootschap moeten verkrijgen.
Ten derde moeten zowel de privépersoon als de vennootschap
instemmen met de geruisloze inbreng.
Casus
Mevrouw A bezit een bedrijfspand dat een boekwaarde heeft
van € 50.000. Tevens houdt zij 100% van de aandelen in C B.V.
Mevrouw A verhuurt haar bedrijfspand aan C B.V., die hierin
kantoor houdt. De inkomsten van mevrouw A vallen nu onder de
terbeschikkingstellingsregeling.
Het pand van mevrouw A is in 2009 € 100.000 waard. C B.V. betaalt
€ 10.000 huur per jaar. Als het pand bij mevrouw A in Box III
belast zou worden, zou zij 30% belasting betalen over het fctieve
rendement van 4%. Dit komt neer op een bedrag van € 1.200. Nu de
terbeschikkingstellingsregeling geldt, wordt van de € 10.000 eerst de
12% terbeschikkingsvrijstelling afgetrokken. Het restant ad € 8.800
wordt belast tegen het progressieve tarief. Als we aannemen dat
mevrouw A in de hoogste schijf zit moet zij dus 52% betalen, of €
4.576 ( € 10.000 x 88% x 52% = € 4.576). De netto verhuuropbrengst
bedraagt dus € 5.424.
In 2010 maakt mevrouw A gebruik van de tijdelijke inbrengvrijstelling
en brengt het pand in C B.V. in, die het pand als kantoorruimte blijft
gebruiken. De aftrekbare kosten van C B.V. nemen dus met € 10.000
af. De winst van C B.V. neemt toe met € 10.000. De vennootschap
keert haar nettowinst jaarlijks uit als dividend. Aangenomen dat C
B.V. in de hoogste schijf zit betaalt zij over de € 10.000 extra winst
25,5% vennootschapsbelasting, of € 2.550. De resterende € 7.450
wordt uitgekeerd als dividend. Mevrouw A moet over dit dividend
25% aan Box II hefng betalen, dus € 1.862. De totale belastingdruk is
€ 4.412. Mevrouw A verdient netto € 5.588.
Als mevrouw A haar pand zonder faciliteit zou overdragen aan C B.V.
zou zij 45,76% inkomstenbelasting over de boekwinst van € 50.000
verschuldigd zijn, € 22.880, plus 6% overdrachtsbelasting, € 6.000.
De totale belasting die wordt geheven bij de inbreng bedraagt dan €
28.880. C B.V. zet het pand voor € 100.000 op haar balans.
Als mevrouw A ervoor kiest van de faciliteit gebruik te maken hoeft
zij deze belastingen niet te betalen. C B.V. moet het pand echter voor
€ 50.000 op haar balans zetten.
Conclusie
De geruisloze inbreng van een terbeschikkinggesteld pand kan een
zeer voordelige regeling zijn. Het is raadzaam om binnenkort te
onderzoeken of u dit jaar (2010) in aanmerking zou kunnen komen
voor toepassing van de regeling. Wij adviseren u hiervoor contact
op te nemen met een deskundig adviseur omdat deze inbreng goed
begeleid moet worden.
Mocht u over dit onderwerp (of andere fscale zaken) vragen hebben dan
kunt u contact opnemen met ondergetekenden.
Drs. P.B. Kranendonk Mr. J. Lagerwerf
De Graaf en Plaisier
Accountants en belastingadviseurs
Wolweverstraat 32 Tel: 0180 - 48 14 44
Postbus 44 Fax: 0180 - 48 14 45
2980 AK Ridderkerk accountants@graafplais.nl
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 6
Degelijk vrijstaand kantoorgebouw in 3 lagen bestaande uit ca. 1.507 m² vvo
kantoorruimte verdeeld in diverse compartimenten. Het object is gelegen op eigen
grond, bevindt zich op het representatieve bedrijventerrein Bijdorp en is zichtbaar
vanaf de A15. Deelverhuur mogelijk.
- Fraaie entreepartij met centrale trap, lift en sanitaire voorzieningen;
- kantoorruimten voorzien van systeemplafonds met verlichtingsarmaturen,
verwarming met c.v.-installatie en radiatoren, topkoeling en wandgoten;
- 47 parkeerplaatsen op eigen terrein;
- oplevering per direct mogelijk.
Bijdorp-Oost 5
BARENDRECHT TE HUUR / TE KOOP
Afmetingen:
Huurprijs:
Vraagprijs:
Info:
kantoorruimte: 1.507 m²
€ 115,- per m
2
per jaar exclusief BTW
€ 2.400.000,- k.k. exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Vrijstaand kantoorgebouw
Deze representatieve kantoorunit, maakt deel uit van een bedrijfsverzamelgebouw
wat omstreeks 2002 is gebouwd. Gunstig gelegen aan de rand van
bedrijventerrein ‘De Vinkenwaard’, nabij de op- en afritten van de rijksweg A15.
- Kantoorruimte in 2 lagen, v.v. wandgoten, aluminium draai-/kiepramen, systeem
plafond met verlichting, wandafwerking glasvliesbehang;
- pantry op begane grond v.v. close-in boiler en aansluiting vaatwasmachine,
verwarming d.m.v. CV-installatie, 3 eigen parkeerplaatsen;
- huurperiode 3 jaar;
- oplevering op korte termijn mogelijk.
Hertzweg 3
ALBLASSERDAM TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 147 m²
€ 1.590,- per maand exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Representatieve kantoorunit
Transportweg 73-87
Aan de voet van de op- en afritten van de rijksweg A15 bij Hardinxveld-Giessendam
wordt dit kantoorgebouw gerealiseerd. Naast bedrijven als Boerman Transport,
Hoogenboezem en Van Noordenne Glas en Verf.
Het complex ligt op zichtlocatie aan de rijksweg is goed bereikbaar.
Van het bedrijfs-/kantoorgebouw is de bedrijfsruimte reeds verhuurd en wordt het
kantoordeel te huur aangeboden. Het gaat om 4 bouwlagen, die per bouwlaag
gesplitst zijn in 2 units.
Voldoende parkeergelegenheid op zowel het maaiveld als het boven de bedrijfsruimte
gelegen parkeerdek.
- Gevels opgetrokken met metselwerk (voor- en zijgevel) in combinatie met
gevelbeplating (zij- en achtergevel);
- aluminium kozijnen met draai-/kiepramen;
- toiletgroep (dames en heren gescheiden) per kantoorunit;
- liftinstallatie en trappenhuis met bordestrappen in centrale ruimte;
- kantoorruimten nader door huurder indeelbaar;
- oplevering minimaal 3 maanden na ondertekening huurovereenkomst.
Nieuwbouw kantoorcomplex aan rijksweg A15, in delen verhuurbaar
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorunits vanaf 175 m²; totale gebouw ca. 1.550 m²
vanaf € 110,- tot 125,- per m
2
, per maand exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
HARDINXVELD-GIESSENDAM TE HUUR
Reeds 3 units verhuurd,
2 units onder optie
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 7 Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 7
Bijdorpplein 33-35
Vrijstaande kantoorvilla in drie lagen die deel uitmaakt van een representatief kantorenpark bestaande uit zeven
cirkelvormig gesitueerde kantoorvilla’s. Het kantorenpark wordt gekenmerkt door haar fraaie architectuur, hoog-
waardig materiaalgebruik en de ruime opzet van het terrein.
- Compleet opleverniveau, o.a. voorzien van luxe entree met elektrische schuifdeuren, scheidingswanden, koeling,
ruime sanitaire voorzieningen, zonwering, etc.;
- magazijnruimte voorzien van overheaddeur,
- 15 eigen parkeerplaatsen + ruime algemene parkeergelegenheid;
- uitstekende bereikbaarheid vanaf A15, A16 en A29;
- oplevering op korte termijn mogelijk.
Vrijstaande kantoorvilla met ruime parkeergelegenheid
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 855 m
2
, magazijnruimte: 30 m
2
€ 8.500,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
BARENDRECHT TE HUUR
Functionele kantoorverdieping bestaande uit
diverse kantoorruimten. Gelegen op bedrijven-
terrein ‘Vlietskade’ te Arkel.
- Gezamenlijke entree met eigenaar/gebruiker
van begane grond; spreekkamer / ontvangst
ruimte op de begane grond;
- kantoorverdieping ingedeeld in diverse kantoor
ruimten; airconditioning; verwarming;
- oplevering per direct mogelijk.
Vlietskade 4022
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 156 m²
€ 1.500,- per maand excl. BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Kantoorruimte op de 1e verdieping
ARKEL TE HUUR
Representatieve kantoorruimte in twee lagen gelegen op fraaie zichtlocatie op
bedrijventerrein Ziedewij in Barendrecht.
- Hoogwaardig en compleet opleverniveau, oa. voorzien van systeemplafonds,
verlichting, cv-installatie en radiatoren, pantry en luxe toiletgroep;
- uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15, A16 en A29;
- 4 eigen parkeerplaatsen;
- oplevering per direct mogelijk.
Ebweg 1L
BARENDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 150 m
2
€ 1.675,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Kantoorruimte op zichtlocatie
Diverse functionele kantoorunits in een kantoorverzamelgebouw aan de Benelux-
haven in Rotterdam-Europoort. De kantoorunits zijn gelegen op de begane grond,
eerste en tweede verdieping en beschikken over een schitterend uitzicht over de
vertrek-/aankomstplaats van P&O Ferries en Stena Line.
- Keurig opleverniveau;
- gezamenlijke toiletgroep en pantry op iedere verdieping;
- goede bereikbaarheid en ruime parkeergelegenheid;
- oplevering per direct mogelijk.
Sureweg 2
ROTTERDAM-EUROPOORT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: vanaf 25 m
2
€ 90,- per m
2
per jaar exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Kantoorunits met schitterend uitzicht
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 8
Zwolseweg 17 - 25
De kantoorgebouwen zijn gelegen op een schitterende zichtlocatie op bedrijventer-
rein Vaanpark IV. Het complex wordt gekenmerkt door een fraaie architectuur en het
gebruik van hoogwaardige materialen.
Op het terrein zijn o.a. gevestigd Ikea, Karwei, Buva Bouwmaterialen, Zuiderster en
het Inge de Bruijn Sportfondsenbad. Vaanpark IV is gelegen aan het vernieuwde
knooppunt Vaanplein, waar de snelwegen A15 en A29 samen komen.
- Fraaie entree met veel daglichttoetreding;
- ruime parkeergelegenheid op eigen terrein;
- luxe sanitaire ruimten;
- wandgoten;
- koeling middels airco splitunits;
- brandmeldinstallatie;
- wanden afgewerkt middels gesausd glasweefsel;
- oplevering per korte termijn mogelijk.
Nieuwbouw kantoorgebouwen gelegen op zichtlocatie langs de Carnisser Baan
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
Zwolseweg 19: 286 m², Zwolseweg 21: 212 m², Zwolseweg 23: 271 m², Zwolseweg 25:. 231 m²
€ 135,- per m² per jaar exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
BARENDRECHT TE HUUR
Nog enkele
lagen beschikbaar
Tweetal kantoorunits gelegen op de verdieping van een representatief, vrijstaand
kantoorgebouw dat centraal is gelegen in woonwijk Carnisselande.
- Luxe en compleet opleverniveau;
- gezamenlijke entree, pantry en toiletruimten;
- openbaar vervoer op loopafstand;
- oplevering per direct mogelijk.
Meerwedesingel 54a en 54b
BARENDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: resp. 59 m
2
en 51 m
2
Resp. € 625,- en € 550,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Tweetal kantoorunits in Carnisselande
Representatieve kantoorruimte gelegen op de verdieping van een herkenbaar
gelegen bedrijvenverzamelcomplex op bedrijventerrein Bijdorp in Barendrecht.
- Functioneel ingedeelde kantoorverdieping, o.a. voorzien van systeemplafonds
met verlichting, toiletgroep, afsluitbare pantry, topkoeling, wandgoten,
zonwerende screens;
- uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15, A16 en A29;
- oplevering per direct mogelijk.
Bijdorp-West 22
BARENDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 227 m²
€ 2.295,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Kantoorverdieping op zichtlocatie
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 9
BEDRIJFSMAKELAARS
www.vanvliet.net
In deze kantoorvilla wordt de begane grond en 3
e
verdieping te huur aangeboden.
Op een ruim opgezet terrein zijn een tweetal kantoortorens ontwikkeld met vol-
doende parkeergelegenheid op het afsluitbare terrein. Gelegen aan de voet van de
op- en afritten alsmede op zichtlocatie van de rijksweg A15.
- Betegelde entree met trappenhuis en liftinstallatie, stalen trap met
hardhouten treden;
- tapijt, wandafwerking spuitwerk, systeemplafond met verlichting, ingedeeld met
systeemwanden, pantry en toiletgroep;
- cv-installatie, airco middels plafondunits, oplevering per direct mogelijk.
Hakgriend 18
TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: BG 186 m² en 3
e
verdieping 203 m²;
4 parkeerplaatsen per laag.
BG € 1.995,- en 3e verd. € 2.150,- per maand exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Kantoorruimte op de begane grond en 3
e
verdieping
HARDINXVELD-GIESSSENDAM
Kantoorruimte op de verdieping van een bedrijfscomplex. De ruimte is toegankelijk
middels eigen entree. De verdieping is ingedeeld in diverse kantoren door middel
van toepassing van systeemwanden. Gelegen op bedrijventerrein ‘Langeveer’, op
redelijk korte afstand van de op- en afritten van de A15.
- Vloer voorzien van tapijt, gedeeltelijk (overloop) betegeld;
- betegelde toiletgroep met voorportalen voorzien van handwasbak;
- wandgoten; verwarming middels cv-installatie met radiatoren; airco;
- handbed. screens; aluminium draai-/kiepramen;
- oplevering: per direct.
Transportweg 57
HARDINXVELD-GIESSENDAM TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 180 m²
€ 1.650,- per maand exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Nette kantoorverdieping met airconditioning
Een nieuwbouw bedrijfscomplex waarvan kantoorruimte te huur wordt aange-
boden. Gelegen op bedrijventerrein ‘Nieuweweg’, op zeer korte afstand van de
op- en afritten van de rijksweg A15.
- Gezamenlijke entree met trappenhuis en liftinstallatie, centrale ruimte met
betegelde vloeren, kantoorruimte door huurder evt. nader in te delen, systeem-
plafond met verlichting en koeling, aluminium draai-/kiepramen;
- pantry met close-in boiler en vaatwasser, toiletgroep (dames en heren
gescheiden), c.v.-installatie met radiatoren;
- voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein, oplevering per direct mogelijk.
Wiedhaak 20a
HARDINXVELD-GIESSENDAM TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 320 m², algemene ruimte: 20 m²
nader te bepalen, afhankelijk van opleveringsniveau
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Kantoorruimte op 2e verdieping
Op hoek gelegen kantoorruimte in twee lagen op bedrijventerrein De Schans in
Ridderkerk.
- Ruime daglichttoetreding en hoogwaardig opleverniveau, o.a. voorzien van
maatwerkbureaus, inbouwkasten, airco, verwarming, alarm, wandgoten,
lichtkoepels, etc.;
- 2 eigen parkeerplaatsen, tevens ruime openbare parkeergelegenheid;
- oplevering per direct mogelijk.
De Schans 38
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 100 m²
€ 950,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
RIDDERKERK
Representatieve kantoorruimte
TE HUUR
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 10
BEDRIJFSMAKELAARS
Mijn visie. Mijn onderneming. Mijn bedrijfspand.
Functionele kantoorruimte deel uitmakend van een bedrijvenverzamelcomplex
op bedrijventerrein De Bosschen.
- Alles gelijkvloers op de begane grond;
- voorzien van diverse compartimenten;
- ruime openbare parkeergelegenheid;
- goede bereikbaarheid, busverbindingen op loopafstand aanwezig;
- oplevering op korte termijn mogelijk.
LJ Costerstraat 15a
OUD-BEIJERLAND TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 250 m
2
€ 1.450,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Functionele kantoorruimte
Een nieuwbouw, hoogwaardig opgeleverd kantoorappartement op de 2
e
ver-
dieping van een kantoorgebouw op zichtlocatie aan een doorgaande weg. Het
kantoorappartement is gelegen op bedrijventerrein ‘Nieuwland’ te Papendrecht.
- Toegankelijk door middel van gezamenlijke entree/trappenhuis met liftinstallatie,
brievenbussen en bellentableau, alarminstallatie;
- systeemplafond met TL-verlichting; wandgoten tbv bekabeling;
- verwarming door middel van cv-installatie; airconditioning; pantry en toilet.
- oplevering per direct mogelijk.
eventueel te combineren met Nieuwland Parc 78.
Nieuwland Parc 74
Afmetingen:
Huurprijs:
Koopsom:
Info:
kantoorruimte: 130 m², parkeerplaatsen: 3 stuks
€ 1.670,- per maand exclusief BTW
op aanvraag
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Hoogwaardige kantoorappartement
PAPENDRECHT TE HUUR / TE KOOP
Op het monumentale landgoed ‘Het Huys ten Donck’ zal geheel in stijl met de
omgeving een kleinschalig kantoorgebouw worden gerealiseerd, met de vorm en
uitstraling van een traditionele houtloods met aantrekkelijke moderne elementen.
- Onder architectuur gebouwd kantoorgebouw met landelijk karakter;
- luxe en hoogwaardige afwerking;
- fraaie, bosrijke omgeving;
- afwerking/indeling kunnen in overleg worden bepaald;
- na overeenstemming zal de bouwtijd ca. 8-9 maanden in beslag nemen.
Benedenrijweg 459c
RIDDERKERK TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
2 kantoorunits van ieder 135 m
2
€ 2.350,- per unit per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Nieuwbouw kantoor op landgoed ‘Huys ten Donck’
Kantoorruimte gelegen op de begane grond en 1e verdieping van een van een
uitstekend bereikbaar kantoorgebouw met een hoogwaardige entreepartij op een
directe zichtlocatie aan de rijksweg A15! Het kantoorgebouw is gelegen aan de
buitenrand van het bedrijventerrein “De Nieuweweg” in de nabijheid van de op-
en afritten van de rijksweg A15.
- Onderheide betonfundering, opbouw betonconstructie, betonnen vloeren;
- centrale entree met intercom, pantry, koeling middels topkoeling systeem in de
plafonds, alarminstallatie, patchkast;
- 7 eigen parkeerplaatsen per laag, oplevering per direct mogelijk.
Hakgriend 40-42
HARDINXVELD-GIESSENDAM TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: nr. 40: 241 m² en nr. 42: 257 m²
nr. 40: € 2.150,- en nr. 42: € 2.250,- per maand exclusief BTW.
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Kantoorruimte op de begane grond en 1
e
verdieping
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 11
Diverse representatieve kantoorruimten vanaf 24 m
2
in herkenbaar gelegen
kantoorverzamelgebouw nabij winkelcentrum Vlietplein in de woonwijk Drievliet.
De kantoorruimten zijn gelegen op de begane grond, eerste en tweede verdieping.
- Zeer compleet opleverniveau;
- gezamenlijke pantry en toiletgroep op iedere bouwlaag;
- BTW-vrijgestelde verhuur mogelijk, flexibele huurperioden;
- ruime openbare parkeergelegenheid;
- gelegen in woonwijk;
- oplevering per direct mogelijk.
Houtzaagmolen 99-113
RIDDERKERK TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: vanaf 24 m
2
€ 125,- per m
2
per jaar exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Kantoorruimten in representatief kantoorgebouw
In diverse kantoorgebouwen bieden wij nette kantoorunits aan vanaf ca. 100 m²,
waarbij de units zelfstandig afsluitbaar zijn en de entree en het sanitair gedeeld
worden met derden. De kantoorruimten worden tevens in grotere afmetingen te
huur aangeboden.
- Zeer scherpe huurprijs;
- net opleveringsniveau;
- flexibele looptijden;
- ruime parkeervoorzieningen;
- oplevering per direkt beschikbaar.
Keurmeesterstraat 22, 24 en 28
RIDDERKERK TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: vanaf 100 m
2
€ 65,- per m
2
per jaar exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Collegiaal met Jones Lang Lasalle (www.jll.nl)
Scherpe huurprijs, flexibele looptijd
Kantoorunits gelegen in een representatief kantoorverzamelgebouw aan de
Noordenweg, nabij Ridderkerk-centrum.
- Representatieve centrale entree,
- de kantoorunit is voorzien van systeemplafonds met verlichtingsarmaturen,
tapijt, intercom, zonwering, etc.
- oplevering per direct mogelijk.
Noordenweg 24
RIDDERKERK TE HUUR
Afmeting:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: vanaf 28 m
2
vanaf € 300,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Kantoorunits in verzamelgebouw
Gerenoveerde kantoorunits gelegen op de begane grond van een in het centrum
van Ridderkerk gelegen kantoorgebouw.
- Nog 3 units beschikbaar;
- de kantoorunits zijn voorzien van nieuw tapijt en een vernieuwd systeemplafond;
- nieuwe pantry en toiletruimte (voor gezamenlijk gebruik);
- ruime openbare parkeergelegenheid, busverbindingen op loopafstand;
- oplevering per direct mogelijk.
Jhr. Van Karnebeekweg 6a
RIDDERKERK TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: vanaf 29 m²
Vanaf € 300,- per maand (geen BTW)
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Kantoorunits in Ridderkerk-centrum
BEDRIJFSMAKELAARS
www.vanvliet.net
Het kwaliteitsregister van Makelaars en Taxateurs
Herken de prof Iedereen mag zich tegenwoordig makelaar of taxateur noemen.
Dit is een risicovolle ontwikkeling. Bij de aankoop of taxatie van onroerend goed gaan aanzienlijke bedra-
gen om. Daarom bent u gebaat bij een vakkundige makelaar of taxateur. VastgoedCert borgt die kwaliteit.
Iedereen die bij ons is geregistreerd voldoet aan hoge vakbekwaamheidseisen. U herkent ze aan de titel RMT
(Registermakelaar-Taxateur) of RT (Register-Taxateur). Dus… als u een professionele makelaar of taxateur
zoekt, check dan even www.vastgoedcert.nl . De échte prof is dan zo gevonden.
Stichting VastgoedCert, Postbus 4188, 3006 AD Rotterdam,T 010 – 212 07 80 info@vastgoedcert.nl
*VastgoedCert werkt samen met de brancheorganisaties NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars), LMV (Landelijke
Makelaars Vereniging), NVR (Kon. Nederlandse Vereniging van Rentmeesters) en RVT (Vereniging van Register Vastgoed
Taxateurs), evenals met vele opdrachtgevende partijen, zoals Vereniging Eigen Huis (VEH).
Iedereen mag zich tegenwoordig makelaar noemen
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 13 Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 13
BEDRIJFSMAKELAARS
www.vanvliet.net
Fraaie kantoorverdieping van een kantoorgebouw in twee lagen gelegen op de
hoek van een kleinschalig bedrijvenverzamelcomplex aan de Oosterparkweg in
Ridderkerk.
- Prachtig uitzicht op het park;
- moderne glasgevels met representatieve entree;
- systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, verwarming middels c.v.-installatie
met radiatoren, wanden afgewerkt met gesausd glasweefsel, luxe sanitair;
- zeer ruime parkeergelegenheid;
- oplevering per direct mogelijk.
Oosterparkweg 35
RIDDERKERK TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 250 m
2
€ 2.500,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Representatieve kantoorruimte/showroom
Deze kantoorruimte is gelegen op de tweede verdieping van een bedrijven-
verzamelgebouw langs de Nieuwe Maas in Ridderkerk-Bolnes.
- Ingedeeld in compartimenten;
- systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
- sanitaire voorzieningen;
- koeling middels 3 plafondunits;
- wandgoten;
- riant uitzicht over het water;
- oplevering per direct mogelijk.
Ringdijk 510c
RIDDERKERK TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: ca. 257 m
2
€ 1.600,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Kantoorruimte met schitterend uitzicht op De Nieuwe Maas
Op een hoek gelegen zelfstandige kantoorruimte die deel uitmaakt van een
representatief bedrijvenverzamelgebouw op bedrijventerrein Woude in Ridderkerk.
- Kantoorruimte in twee lagen o.a. voorzien van systeemplafonds, verlichting,
toilet, afsluitbare pantry, cv-installatie, airco, etc;
- bushalte op loopafstand;
- 3 eigen parkeerplaatsen;
- oplevering per direct mogelijk.
Zadelmakerstraat 1
RIDDERKERK TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 97 m
2
€ 1.050,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Zelfstandige kantoorunit
Recent gebouwde kantoorruimte in twee lagen gelegen op fraaie zichtlocatie langs
de Donkerslootweg in Ridderkerk.
- Systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, airco, pantry, dames- en herentoilet,
wandgoten, etc.;
- ruime daglichttoetreding;
- 3 eigen parkeerplaatsen en ruime openbare parkeergelegenheid;
- uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer;
- oplevering per direct mogelijk.
Tinstraat 6z
RIDDERKERK TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 134 m²
€ 1.650,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Kantoorruimte op zichtlocatie
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 14
Door de Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden worden doorlopend diverse
(kleinschalige) kantoor- en bedrijfsunits te huur aangeboden voor startende en
doorstartende ondernemers.
- Kantoren voorzien van tapijt, systeemwanden, wandgoten, systeemplafond met
verlichting, aluminium kozijnen met te openen ramen, gezamenlijke toiletgroep
en pantry;
- bedrijfsunits met eigen entree, betonvloer, overheaddeur, verlichting, etc;
- secretariaatsservice, gezamenlijk gebruik vergaderruimte en telefooncentrale.;
- per direct bedrijfsunit beschikbaar.
Prisma 100
SLIEDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorunits: vanaf 33-78 m², bedrijfsunits: 88-92 m²
vanaf € 572,14 per maand exclusief BTW inclusief voorschot
energie en servicekosten
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Bedrijvencentrum Sliedrecht
Een voormalige bedrijfswoning die geheel in jaren 30 stijl is gerenoveerd. Het
object beschikt over kantoorruimte in 3 lagen met een (archief )kelder. Gelegen op
bedrijventerrein ‘Kerkerak’, nabij dorpskern.
- Vloerbedekking tapijt, wandafwerking gesausd glasvliesbehang, wandgoten
ten behoeve van bekabeling;
- houten gevelkozijnen, systeemplafond met TL-verlichting;
- binnen jaren 30 elementen als schouw en glas-in-lood ramen;
- toilet en pantry op begane grond en verdieping, cv-installatie;
- openbare parkeergelegenheid.
Industrieweg 61a
SLIEDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 143 m², soutterrain: 13 m²
€ 1.350,- per maand exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Kantoorruimte in gerenoveerde bedrijfswoning
Een middels gezamenlijke entree met trappenhuis en liftinstallatie toegankeli-
jke kantoorruimte op de tweede verdieping van een kantoor-/bedrijfsgebouw.
Gelegen op het representatieve bedrijventerrein ‘Noord-Oost Kwadrant’. Uitstekend
bereikbaar vanaf de A15.
- Centrale entree met luifel, bellentableau en brievenbussen, lift en trapopgang;
- vloerbedekking tapijt, wandafwerking sauswerk, wandgoten, aluminium
draai-/kiepramen, systeemplafonds met TL-verlichting;
- cv-installatie, pantry, toiletgroep, parkeerplaatsen op eigen terrein;
- oplevering: per drect mogelijk.
Sportlaan 259
SLIEDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 159 m²
€ 1.675,- per maand exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Kantoorunit op 2e verdieping
BEDRIJFSMAKELAARS
Mijn visie. Mijn onderneming. Mijn bedrijfspand.
Een bedrijfs-/kantoorruimte op de hoek van een verzamelgebouw wat omstreeks
2006 is gerealiseerd. De unit bestaat uit een bedrijfshal met op de verdieping
aan de voorzijde een kleinschalige kantoorruimte. Gelegen op bedrijventerrein
‘Hogendijk’ te Alblasserdam, nabij op-/afritten A15.
- Metselwerk gevels, onderheide betonvloer (1.500 kg/m²);
- vrije hoogte 5,80 meter, handbed. overheaddeur, loopdeur, toilet, pantry
- afgesloten kantoorruimte op de verdieping met cv-installatie, gesausd
glasvlieswanden, systeemplafond met TL-verlichting, daglichttoetreding;
- oplevering in overleg, 2 eigen parkeerplaatsen.
Kleine Beer 52
ALBLASSERDAM
Afmetingen:
Huurprijs:
Koopsom:
Info:
bedrijfsruimte: 79 m², kantoorruimte: 20 m²,
€ 995,- per maand exclusief BTW
€ 149.500,- k.k. exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Hoek bedrijfs-/kantoorunit
TE HUUR / TE KOOP
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 15
Representatieve kantoorlagen deel uitmakend van een herkenbaar en fraai gelegen
kantoorgebouw op kantorenpark Westkeetshaven langs de Oude Maas.
- Functioneel en compleet ingerichte kantoorlagen;
- systeemplafonds, topkoeling, afsluitbare pantry en toiletgroep op iedere laag,
luchtbevochtigingsinstallatie, wandgoten, etc.;
- ruime parkeergelegenheid op afgesloten parkeerterrein;
- uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer;
- oplevering per direct mogelijk.
Scheepmakerij 310 en 320
ZWIJNDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
1
e
verdieping: 464 m
2
kantoorruimte
2
e
verdieping: 471 m
2
kantoorruimte
€ 89,- per m
2
per jaar exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Kantoorlagen in fraai gelegen kantoorgebouw
Een unieke kans: volledig tot kantoorruimte gerenoveerde authentieke kapel nabij
het centrum van Sliedrecht. Het pand beschikt over een bijzondere indeling in 2
lagen, is gelegen op loopafstand van het NS-Station en goed bereikbaar vanaf de
rijksweg A15.
- Betegelde vloer, stucwerk wanden, gelakt houten balkenplafond, houten
gevelkozijnen met glas-in-lood, dubbel glas en openslaande deuren;
- voorportaal met trapopgang, keuken met vaatwasser, koelkast en kookplaat,
toiletgroep, vloerverwarming, kabelgoten, alarminstallatie;
- openbare parkeergelegenheid rondom het gebouw, oplevering: september 2010.
Stationsweg 109
SLIEDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 115 m²
€ 1.750,- per maand
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Kantoorruimte in authentieke kapel
Stationspark 402-403
Kantoorruimte op de eerste verdieping met eigen entree, gelegen op ‘Stationspark I’, direct aan de rijksweg A15 en
op loopafstand van het NS-Station. Het kantoorgebouw is in gebruik bij diverse huurders. Eventueel kan er in twee
delen worden gehuurd: 116 en 130 m².
- Aparte entree, centrale ruimte met pantry voorzien van close-in boiler, toiletgroep;
- vloeren: PVC-stroken in houtlook, wandafwerking spuitwerk, wandgoten, aluminium draai-/kiepramen, systeem
plafonds met TL-armaturen;
- 10 gemarkeerde parkeerplaatsen:
- Oplevering per direct beschikbaar.
Kantoorruimte(n) op eerste verdieping
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 246 m²
€ 99,- per m² per jaar exclusief BTW
€ 375,- per parkeerplaats per jaar exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
SLIEDRECHT TE HUUR
Begane grond van een op fraaie zichtlocatie
gelegen kantoorgebouw in drie lagen.
- Compleet en hoogwaardig opleverniveau;
- ruime parkeergelegenheid;
- uitstekend bereikbaar via A29 en knooppunt
Ridderkerk (A15 en A16);
- oplevering in overleg.
Ebweg 12
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 195 m²
€ 1.975,- p/mnd exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Kantoorlaag op zichtlocatie
BARENDRECHT TE HUUR
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 16
In dit zeer representatieve kantoorgebouw worden kantoorruimten op de begane
grond, 2
e
en 5
e
verdieping te huur aangeboden.
- Fraaie entree, lift, uitstekende parkeermogelijkheden op eigen terrein,
NS-station Zwijndrecht op loopafstand;
- de kantoorruimten die beschikken over veel daglichttoetreding zijn grotendeels
ingedeeld in compartimenten en voorzien van topkoeling, pantry, ruime sanitaire
voorzieningen, systeemplafonds, verlichting, etc.;
- uitstekende bereikbaarheid;
- oplevering per mei 2010 mogelijk.
Scheepmakerij 200, 220 en 250
ZWIJNDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bg.: 292 m
2
kantoorruimte, 2
e
verd.: 460 m
2
kantoorruimte
5
e
verd.: 478 m
2
kantoorruimte
vanaf € 120,- per m
2
per jaar
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Kantoorlagen in representatief kantoorgebouw
Direct tegenover het Centraal Station staat het luxe kantoorgebouw Burgraadt,
bestaande uit een viertal gebouwen, gegroepeerd rondom een privé-plein. De
gebouwen hebben een hedendaagse uitstraling en een luxe afwerking. De
kantoorlagen kunnen flexibel worden ingedeeld waardoor vanaf ca. 30 m
2
kan wor-
den gehuurd.
- Representatieve uitstraling; moderne faciliteiten;
- uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer en auto; eigen parkeerplaatsen;
- direct tegenover het centraal station; op 1 minuut lopen van het centrum.
- oplevering per direct beschikbaar.
Burg. De Raadtsingel 49-71
DORDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: van 30 - 2.800 m
2
€ 135,- per m
2
per jaar exclusief BTW
Dordrecht, 078 - 62 000 62
(Kleinschalige) kantoorruimten in centrum Dordt
Begane grond van een luxe kantoorruimte op zich-
tlocatie langs de Zuidwende.
- Representatieve, gezamenlijke entree;
- luxe kantoorunit met eigen pantry, wandgoten,
plavuizen, etc;
- bushalte op loopafstand;
- 2 eigen parkeerplaatsen;
- oplevering in overleg.
De Veldoven 4
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 40 m²
€ 750,- p/mnd exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Kantoor op zichtlocatie
H.I. AMBACHT TE HUUR
Trapezium 230-234
Direct langs A15, op prominente zichtlocatie gelegen showroom-/kantoorgebouw bestaande uit 3 bouwlagen.
De 1e en 2e verdieping worden te huur aangeboden. Het gebouw is gelegen op bedrijventerrein ‘Noord-Oost
Kwadrant’, gunstig gesitueerd ten opzichte van de op- en afritten van de snelweg.
- Gezamenlijke entree met automatische schuifdeuren, bellentableau en brievenbussen;
- wandgoten ten behoeve van bekabeling, kunststeen vensterbanken, stompe binnendeuren, systeemplafond
met verlichtingsarmaturen;
- cv-installatie met radiatoren, luchtbehandelingssysteem met topkoeling;
- per laag een pantry en toiletgroep;
- 8 parkeerplaatsen per laag beschikbaar, groenvoorziening rondom het gebouw.
Kantoorruimte op zichtlocatie rijksweg A15
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 1.041 m² (te huren vanaf 513 m²)
€ 125,- per m² per jaar en € 350,- per parkeerplaats per jaar exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
SLIEDRECHT TE HUUR
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 17
Stationsweg 43
- Zeer representatief, uitstekend bereikbaar kantorencomplex bestaande uit vier gebouwen;
- in totaal komt 1.567 m² hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte beschikbaar verdeeld over twee verdiepingen;
- het kantoorgebouw ligt op een uitstekende zichtlocatie en heeft voorzieningen die van een modern kantoor-
gebouw gevraagd mogen worden;
- op de begane grond is een restaurant gevestigd welke in overleg gezamenlijk geëxploiteerd kan worden;
- de kantoren zijn gesitueerd in de directe nabijheid van de rijksweg A-16 (Rotterdam-Breda/Antwerpen) met
aansluiting op de A15 (Rotterdam-Gorinchem/Utrecht). Tegenover het NS station, het regionale busstation en
aan de rand van het centrum;
- op eigen terrein zijn 29 parkeerplaatsen beschikbaar, tevens is er parkeerruimte in het openbaar gebied;
- indeling en binnenafwerking in overleg met verhuurder te bepalen. Oplevering per direct mogelijk.
Zeer representatieve kantoorruimte op toplocatie
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 1.567 m
2
nader te bepalen, afhankelijk van opleveringsniveau
Dordrecht, 078 - 62 000 62
ZWIJNDRECHT TE HUUR
In 2003 gerenoveerde kantoor-/winkelruimte in
Rotterdam-IJsselmonde.
- Functionele indeling en hoogwaardige
afwerking;
- centraal gelegen in Rotterdam-IJsselmonde met
goede verbindingen van en naar A16;
- ruime openbare parkeergelegenheid;
- oplevering op korte termijn mogelijk.
Burg. Hazenberglaan 415-417
Afmetingen:
Huurprijs:
Vraagprijs:
Info:
kantoor-/winkelruimte: 140 m
2
€ 1.250,- p/mnd excl. BTW
€ 190.000,- k.k. excl. BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Gerenoveerde kantoorruimte
ROTTERDAM TE HUUR / TE KOOP
Functionele bedrijfsruimte met kantoorruimte op de verdieping. Het moderne
verzamelgebouw ligt op bedrijventerrein ‘Nieuwland’ met uitstekende ontsluiting
naar A15.
- Entree met toegang naar bedrijfsruimte en trapopgang, onderheide betonvloer
(2.000 kg/m²), elektr. bed. overheaddeur, heater, TL-verlichting, toiletruimte, vrije
hoogte ca. 7 meter;
- kantoorruimte nader af te werken, pantry met close-in boiler;
- 4 eigen parkeerplaatsen, omliggende terrein afsluitbaar middels hekwerk;
- oplevering per direct beschikbaar.
Nieuwland Parc 160
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: ca. 200 m²,
kantoorruimte: ca. 39 m²
€ 1.275,- per maand exclusief BTW (vraag naar de voorwaarden)
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Nieuwbouw bedrijfs-/kantoorunit
PAPENDRECHT TE HUUR
Scherpe huur,
korte huurperiode
Zelfstandige kantoorruimte deel uitmakend van een representatief
bedrijvenverzamelcomplex gelegen op bedrijventerrein Woude.
- Kantoorruimte in twee lagen, o.a. voorzien van systeemplafonds met
verlichtingsarmaturen, toiletruimte, afsluitbare pantry, cv-installatie;
- 4 eigen parkeerplaatsen;
- uitstekende verbindingen van en naar A15 en A16;
- oplevering per direct mogelijk.
Zadelmakerstraat 55
RIDDERKERK
Afmetingen:
Huurprijs:
Vraagprijs:
Info:
kantoorruimte: 105 m
2
€ 1.025,- per unit per maand exclusief BTW
€ 175.000,- k.k. (geen BTW)
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Zelfstandige kantoorruimte
TE HUUR / TE KOOP
18
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net
BEDRIJFSMAKELAARS
Mijn visie. Mijn onderneming. Mijn bedrijfspand.
Een kantoorverdieping met eigen toegang op de
begane grond. De kantoorruimte ligt op bedrijven-
terrein Noord-Oost Kwadrant te Sliedrecht, nabij
op- en afritten van de A15.
- Eigen entree met trapopgang;
- ingedeeld in diverse kantoorruimten;
wandafwerking spuitwerk/sauswerk,
systeemplafonds met TL-verlichting;
- aluminium kozijnen met draai-/kiepramen;
- pantry en toiletgroep, oplevering per direct.
Kubus 65
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 98 m²
1 parkeerplaats
€ 950,- per maand excl. BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Kantoorruimte op verdieping
SLIEDRECHT TE HUUR
Nog 2 units te koop. Tweetal, in aanbouw zijnde bedrijfs-/kantoorruimten deel
uitmakend van een representatief nieuwbouwcomplex op bedrijventerrein De
Gieterijstraat.
- Fraaie kantoorverdieping met een hoogwaardig en compleet opleverniveau;
- functionele bedrijfsruimte, oa. voorzien van elektrisch bedienbare overheaddeur,
vloerbelasting 1.000 kg/m², verlichting, verwarming, etc.;
- uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15 en A16;
- oplevering 3
e
/ 4
e
kwartaal 2010.
Nieuwbouw Havenkade
RIDDERKERK TE KOOP
Afmetingen:
Koopsom:
Info:
Unit 1: bedrijfsruimte: 64 m², kantoorruimte: 31 m²
Unit 6: bedrijfsruimte: 63 m², kantoorruimte: 70 m²
Unit 1: € 149.000,-, unit 6: € 246.500,- v.o.n. excl. BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Herkenbaar gelegen nieuwbouwcomplex
Nieuwland Parc
Op bedrijventerrein Nieuwland wordt aan rivier De Noord een verhard en afsluitbaar buitenterrein te huur aange-
boden. Het terrein is gesplitst in twee gedeelten, beiden met een eigen toegangspoort. Bedrijventerrein Nieuwland
is strategisch gelegen nabij de op- en afritten van de rijksweg A15 (Europoort-Rotterdam-Gorinchem) en nabij
knooppunt Ridderkerk (A15-A16) alsmede knooppunt Gorinchem (A15-A27).
- Verhard middels repack en voorzien van drainage;
- omheind door middel van een zwart stalen hekwerk;
- toegankelijk middels 2 schuifpoorten;
- deelverhuur in overleg.
Verhard en afsluitbaar buitenterrein op bedrijventerrein Nieuwland
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
buitenterrein: 6.441 m² en 7.204 m²
€ 17,50 per m² per jaar exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
ALBLASSERDAM TE HUUR
Koop
bespreekbaar
Een showroom-, kantoor- en bedrijfsruimte deeluitmakend van een fraai vorm-
gegeven verzamelgebouw direct op zichtlocatie aan de rijksweg A15. De units
kenmerken zich door de moderne uitstraling en ruime parkeer-/expeditiemogelijk-
heden en zijn gelegen op bedrijventerrein “Vinkenwaard”.
- Bedrijfsruimte: onderheide betonvloer, vloerbelasting 1.500 kg/m²,
handbedienbare overheaddeur (b x h, 4,00 x 4,20 meter);
- kantoor-/showroomruimte: in 2 lagen, wandafwerking glasvliesbehang,
systeeemplafond, toiletgroep, pantry, 6 eigen parkeerplaatsen;
- oplevering op korte termijn beschikbaar.
Kelvinring 56d
ALBLASSERDAM TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoor-/showroomruimte: 136 m² (in 2 lagen);
bedrijfsruimte: 113 m².
€ 2.450,- per maand exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Showroom-/kantoorruimte met bedrijfshal
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 19
OFFICETORENS MET STATUS
OfficetOrens met status,
aanzien en uitstraling
www.statuur.cOm
20
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net
Representatieve showroom/kantoorruimte herkenbaar gelegen direct naast
meubelboulevard Reijerwaard in Barendrecht.
- Vrij indeelbare showroom met ruime daglichttoetreding;
- fraaie entree met luifel, systeemplafonds, verlichting, toiletruimte, pantry,
nooduitgang in de achtergevel;
- parkeergelegenheid op eigen terrein;
- uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer;
- oplevering per direct mogelijk.
Van ‘t Hoffstraat 39-41
BARENDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
showroom: 460 m
2
, kantoorruimte: 60 m
2
€ 4.950,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Showroom-/kantoorruimte nabij meubelboulevard
In de historische binnenstad nabij het recent ontwikkelde winkelcentrum
“De Drievriendenhof” ligt deze representatieve winkelruimte.
- Winkelruimte met magazijn/opslagruimte;
- aluminium pui met vouw-/schuifsysteem;
- warmtegordijn ter hoogte van entree;
- cv-installatie, pantry, toiletruimte;
- parkeergarage op loopafstand;
- oplevering per direct mogelijk.
Vriesestraat 92
DORDRECHT TE HUUR / TE KOOP
Afmetingen:
Huurprijs:
Koopsom:
Info:
winkel 60 m², magazijn 30 m²
€ 1.500,- per maand excl. BTW
€ 235.000,- k.k. excl. BTW
Dordrecht, 078 - 62 000 62
Winkelruimte met magazijn
DORDRECHT TE HUUR / TE KOOP
Pittsburghstraat 31
In verzamelgebouw Noordweststaete wordt een fraaie showroom/kantoorruimte te
huur aangeboden. De showroom/kantoorruimte die deels gelegen is op de begane
grond en deels op de verdieping is functioneel van opzet, vrij indeelbaar en beschikt
over een ruime daglichttoetreding. De verdieping is eveneens uitstekend als kantoor-
ruimte te gebruiken.
Noordweststaete is herkenbaar gelegen aan de buitenrand van bedrijventerrein
Noord-West en biedt uitstekende verbindingen van en naar rijkswegen A13 en A20.
Busverbindingen op loopafstand.
- Net en compleet opleverniveau;
- vrij indeelbaar;
- eigen entree, systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, gezamenlijke sanitaire
voorzieningen, brandslanghaspel, etc.;
- 8 eigen parkeerplaatsen;
- oplevering op korte termijn mogelijk.
Fraaie showroom/kantoorruimte op zichtlocatie
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
showroom: 208 m², kantoorruimte: 93 m²
€ 3.175,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180-43 43 43
ROTTERDAM TE HUUR
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 21
Fraai op een hoek gelegen, recent gerevitaliseerde, bedrijfs-/kantoorruimte op
bedrijventerrein Donkersloot-Noord in Ridderkerk.
- Kantoorruimte (in 2 lagen): nieuw gesausde wanden, nieuwe systeemplafonds
met verlichtingsarmaturen, pantry en toilet;
- maximale vloerbelasting 1.000 kg/m², overheaddeur, lichtstraat, vrije hoogte
ca. 6,00 meter;
- uitstekende verbindingen van en naar rijkswegen A15 en A16;
- oplevering op korte termijn mogelijk.
Glasblazerstraat 2
RIDDERKERK TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 144 m², kantoorruimte: 64 m²
€ 1.400,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Gerevitaliseerde bedrijfs-/kantoorruimte
Deventersweg 64
Representatief, vrijstaand bedrijfsobject gelegen op Vaanpark 4 in Barendrecht. Het
geheel bestaat uit een luxe kantoorruimte in twee lagen, een functionele bedrijfsruimte
en een verhard en omheind buitenterrein.
Kantoorruimte:
- compleet en hoogwaardig opleverniveau;
- airconditioning;
- luxe pantry en sanitaire voorzieningen;
- middels luxe scheidingswanden ingedeeld in diverse compartimenten.
Bedrijfsruimte:
- maximale vloerbelasting 3.500 kg/m
2
;
- vrije hoogte ca. 5,90 meter;
- 3 elektrisch bedienbare overheaddeuren in de voorgevel, 1 elektrisch bedienbare
overheaddeur in de achtergevel;
- krachtstroomaansluitingen;
- aparte chauffeursingang.
Oplevering op korte termijn mogelijk.
Vrijstaand bedrijfscomplex op Vaanpark 4
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 2.305 m
2
, kantoorruimte: 342 m
2
, entresolvloer: 110 m
2
, achterterrein: 300 m
2
€ 16.250,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
BARENDRECHT TE HUUR
Tweetal kantoorruimten deel uitmakend van een nieuwbouwcomplex dat momen-
teel in aanbouw is aan de doorgaande weg naar Ridderkerk-centrum.
- Hoogwaardig en compleet opleverniveau;
- systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, wanden afgewerkt met
gesausd glasweefsel, wandgoten, pantry, toilet, etc.;
- de units beschikken over respectievelijk 3 en 8 eigen parkeerplaatsen;
- uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15 en A16;
- oplevering 3
e
/ 4
e
kwartaal 2010.
Nieuwbouw Havenkade
RIDDERKERK TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: resp. 102 m² en 218 m²
resp. € 1.300,- en € 2.650,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Nieuwbouw kantoorruimten op zichtlocatie
Al meer dan 25 jaar het vertrouwde adres
voor al uw (opleverings-) schoonmaakwerkzaamheden,
glazenwasserij en hogedrukreiniging.
Wat doen we
eigenlijk niet?
Bezoek ook eens onze website:
www.de-schouw.nl
Schoonmaakbedrijf De Schouw, Waaldijk 65, 2988 AV Ridderkerk
Tel. 0180-424643, Fax. 0180-432471, info@de-schouw.nl
O Kantoren, gebouwen,
scholen en winkels
O Opleveringsschoonmaak
O Glazenwasserij
O Milieuvriendelijk stralen
O Hogedrukreiniging
O Gevelreiniging
O Gevelimpregnering
Onderhoud van o.a.:
FIJN
PROEVER
Tomaten ontvellen: de ware culinista zweert erbij. Nog zoiets: groente beetgaar blancheren.
Het houdt de groente fris van kleur, knapperig en vitaminerijk. Ook dat gaat razendsnel met de
Quooker-kraan. Met één draai aan de knop hebt u altijd vers kokend water bij de hand. Gezuiverd,
lekker water. En kunt u alle tijd besteden aan het echte culinaire werk. Voor honderdduizenden
keukenprinsen is de Quooker inmiddels een onmisbare hulp. Omdat de kokend-water-kraan veilig,
zuinig en multi-inzetbaar is. Omdat je er zo snel tomaten mee kunt ontvellen, bijvoorbeeld. Naast de
‘gewone’ Quooker is er de Quooker COMBI. Een reservoir in het keukenkastje dat niet alleen
kokend water (100ºC) levert via de Quooker-kraan, maar ook warm water (50-65ºC) via de keuken-
mengkraan. Waarmee het meteen de zuinigste warmwatervoorziening voor uw keuken is.
Thee en koffie zetten, pasta en groenten koken, babyflesjes steriliseren, pannen ontvetten...
Meer weten over de vele toepassingen van de Quooker? Bel 0180-420488 of kijk op www.quooker.nl.
Adv. VanVlietMakelaars:Quooker 28~05~20l0 l4:26 Pagina l
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 23 Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 23
BEDRIJFSMAKELAARS
www.vanvliet.net
Zwolseweg
Representatief nieuwbouwcomplex, bestaande uit 12 bedrijfs-/kantoorunits, dat is
gerealiseerd op een schitterende zichtlocatie langs de Carnisser Baan in Barendrecht.
- Hoogwaardig en bijzonder compleet opleverniveau;
- functionele bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.000 kg/m², elektrisch bedienbare
overheaddeur, verwarming, toilet;
- het kantoor wordt bijzonder compleet opgeleverd met oa. airco, pantry, lamellen
en tapijt (kleur in overleg);
- ruime parkeergelegenheid;
- uitstekende ontsluiting van en naar rijksweg A15 en A29;
- oplevering op korte termijn mogelijk.
Nieuwbouw bedrijfs-/kantoorunits op schitterende zichtlocatie
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 76 m², kantoorruimte: 48 m²
€ 1.325,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
BARENDRECHT TE HUUR
Houtschelf 1
Op de Houtschelf wordt dit markante, achthoekige gebouw ‘Octagon’ totaal
gerevitaliseerd. De bedrijfs-/kantoorruimte is reeds verhuurd. Het vierlaagse
kantoorgebouw wordt te huur aangeboden. Op zichtlocatie aan de A15, royaal
parkeerterrein en op zéér korte afstand van de op- en afritten van de A15.
- Per laag te huren, gezamenlijke entree met trappenhuis en liftinstallatie, vloeren
voorzien van tapijt;
- aluminium gevelkozijnen met draai-/kiepramen en elektrisch bedienbare screens,
systeemplafonds, wandgoten tbv bekabeling, per laag een eigen toiletgroep en
pantry, verwarming, airconditioning;
- 10 gemarkeerde parkeerplaatsen per laag;
- oplevering op korte termijn mogelijk.
Gerevitaliseerd kantoorgebouw aan de A15
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: vanaf 261 m² tot 1.055 m²
vanaf € 120,- per m² per jaar exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
TE HUUR HARDINXVELD-GIESSSENDAM
Nieuwland Parc 303-304
Op het nieuw in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein ‘Nieuwland’ te Alblasserdam
wordt een relatief kleinschalig perceel bouwgrond te koop aangeboden.
Bedrijventerrein Nieuwland is logistiek goed gelegen, op korte afstand van de
op- en afritten van de A15 (Europoort-Rotterdam-Gorinchem).
- Bestemmingsplan met milieaucategorie t/m 3.1;
- de infrastructuur op het bedrijventerrein wordt gefaseerd tot en met medio
november 2010 definitief aangelegd;
- oplevering: per direct beschikbaar.
Perceel bouwgrond zonder bouwclaim
Afmetingen:
Koopsom:
Info:
bouwgrond: circa 2.962 m²
€ 230,- per m² v.o.n. exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
ALBLASSERDAM TE KOOP
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 24
Een winkelruimte met een frontbreedte van
ca. 7,50 meter. De winkelruimte is gelegen aan
de Voorstraat, tussen de Pelserstraat en de
Botgensstraat. Parkeergarage op korte afstand.
- Houten winkelpui met glazen entreedeur;
- vrije hoogte: 3 m¹, verwarming, toiletruimte;
- houten vloer, wandafwerking sauswerk;
- oplevering op korte termijn mogelijk.
Voorstraat 403
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
winkelruimte: 64 m²
€ 1.250,- per maand excl. BTW
Dordrecht, 078 - 62 000 62
Winkelruimte
DORDRECHT TE HUUR
Bedrijfs-/kantoorunit op de hoek van een bedrijvenverzamelgebouw. Gelegen op
bedrijventerrein ‘Vinkenwaard’ te Alblasserdam. Gunstige ligging ten opzichte van
de op- en afritten van de rijksweg.
- Kantoorruimte in 2 bouwlagen, vloerbedekking tapijt, wandafwerking behang,
wandgoten, aluminium gevelkozijnen met draai-/kiepramen;
- systeemplafond met TL-verlichting, airco, radiatoren, pantry, toiletruimte;
- bedrijfsruimte met onderheide betonvloer (1.500 kg/m²), hoogte 2,80 tot 6,50 m¹,
entresolvloer (500 kg/m²), elektr. overheaddeur bxh 4 x 4,35 m¹;
- heater, brandblusmiddelen, alarm, 4 parkeerplaatsen.
Huygensweg 1
ALBLASSERDAM TE KOOP
Afmetingen:
Koopsom:
Info:
kantoorruimte: 88 m², bedrijfsruimte: 100 m², entresolvloer: 44 m²
€ 250.000,- k.k. exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Representatieve hoek bedrijfs-/kantoorruimte
Trapezium 240-244
Een nieuwbouw bedrijfsobject bestaande uit showroom-/kantoorruimte met bedrijfsruimte op de begane grond en
kantoorruimte op de verdieping. Het moderne gebouw is direct achter een op prominente zichtlocatie aan de A15
gelegen kantoorgebouw gesitueerd. Het gebouw is gerealiseerd op bedrijventerrein ‘Noord-Oost Kwadrant’ dat
direct aan de rijksweg A-15 (Europoort-Rotterdam-Gorinchem) is gesitueerd.
- Het ruwe casco is reeds opgeleverd, de afbouw kan in overleg met huurder gerealiseerd worden;
- entree voorzien van aluminium, automatische schuifdeur, monoliet afgewerkte betonvloer;
- handbedienbare overheaddeur, grotendeels vrije hoogte onder staaldak;
- per laag een pantry en toiletgroep, verwarming, mechanische ventilatie;
- buitenterrein verhard middels betonklinkers in combinatie met groenvoorziening. Oplevering in overleg.
Bedrijfs-/kantoorgebouw nabij op- en afritten rijksweg A15
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
showroom-/kantoorruimte: 354 m², bedrijfsruimte: 294 m², entresolvloer 144 m²
€ 5.500,- per maand exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
SLIEDRECHT TE HUUR
Een bedrijfs-/kantoorruimte bestaande uit een royale bedrijfshal met hoogte van
6,20 meter, kantoorruimte in 2 lagen en eigen parkeerplaatsen voor de deur. De
bedrijfs-/kantoorruimte is gelegen op bedrijventerrein ‘De Peulen’, op korte afstand
van de rijksweg A15.
- Bedrijfsruimte met onderheide, gecoate betonvloer (1.500 kg/m²), TL-verlichting,
krachtstroom, elektrisch bedienbare overheaddeur bxh 5,95 x 4,50 meter,
verwarming, daglicht middels gevelkozijnen en lichtstraat;
- kantoren met verlichting, verwarming, airconditioning, kantine met pantry,
toiletgroep, showroom-/magazijnruimte en 5 parkeerplaatsen.
Ambachtsstraat 2
TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 658 m², kantoorruimte: 207 m².
€ 3.950,- per maand exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Bedrijfs-/kantoorruimte op ‘De Peulen’
HARDINXVELD-GIESSSENDAM
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 25
Nieuwbouw bedrijfsruimte met entresolvloer gelegen op bedrijventerrein
Bakestein in Zwijndrecht.
- Vloerbelasting 1.000 kg/m
2
, verwarming middels heater, overheaddeur
(ca. 3,55 meter breed en ca. 4,50 meter hoog), toiletruimte;
- 1 eigen parkeerplaats;
- directe aansluiting op rijksweg A16;
- oplevering op korte termijn mogelijk.
Daltonstraat 30
ZWIJNDRECHT TE HUUR
Afmeting:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 59 m
2
, entresolvloer: 44 m
2
€ 725,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Nieuwbouw bedrijfsruimte met entresolvloer
BEDRIJFSMAKELAARS
www.vanvliet.net
Een bedrijfs-/kantoorunit bestaande uit een tweelaagse kantoorruimte en een bed-
rijfsruimte met entresolvloer. Gelegen op bedrijventerrein “Vinkenwaard”,
gunstig gelegen ten opzichte van de op- en afritten van de rijksweg A15.
- Onderheide fundering, onderheide betonvloer max. vloerbelasting
1.500 kg/m², opbouw; staalconstructie;
- bedrijfsruimte: handbedienbare overheaddeur, houten entresolvloer;
- kantoorruimte: portaal met toegang tot bedrijfsruimte en kantoor, pantry;
- 3 parkeerplaatsen op eigen terrein;
- oplevering per direct mogelijk.
Hertzweg 11
Afmetingen:
Huurprijs:
Vraagprijs:
Info:
kantoorruimte: 57 m², bedrijfsruimte: 118 m², entresolvloer: 90 m².
€ 1.525,- per maand exclusief BTW
€ 260.000,- k.k. exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Bedrijfs-/kantoorunit met entresolvloer
ALBLASSERDAM TE HUUR / TE KOOP
Luxe afgewerkt kantoor-/bedrijfspand, bestaande uit een kantoorgedeelte in twee
lagen, een achterlegen assemblageruimte, een op de verdieping gelegen show-
room/kantoorruimte en achtergelegen bedrijfsruimte.
- Hoogwaardig en compleet opleverniveau;
- functionele bedrijfsruimte: elektrisch bedienbare overheaddeur, vrije hoogte
ca. 6,00 meter, lichtstraat, etc.;
- 8 eigen parkeerplaatsen, uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer;
- oplevering per direct mogelijk.
Bijdorp-West 73
BARENDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 310 m², bedrijfsruimte: 75 m²,
assemblageruimte: 75 m²
€ 3.375,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Herkenbaar gelegen kantoor-/bedrijfsruimte
Representatieve bedrijfs-/kantoorruimte gelegen op fraaie zichtlocatie aan de 1e
Barendrechtseweg in Barendrecht.
- Hoogwaardig en compleet opleverniveau;
- systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, pantry, toilet, wanden voorzien van
gesausd glasweefsel, wandgoten, etc.;
- bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.500 kg/m², elektrisch bedienbare overheaddeur,
verlichting, verwarming, uitstortgootsteen;
- oplevering per direct mogelijk.
Fennaweg 13
BARENDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 219 m², kantoorrumte: 80 m²
€ 2.150,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Bedrijfs-/kantoorruimte op zichtlocatie;
26 Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net
Functionele bedrijfsruimte met entresolvloer deel uitmakend van een recent
gebouwd verzamelcomplex op bedrijventerrein Donkersloot-Zuid in Ridderkerk.
- Vloerbelasting 1.200 kg/m
2
, overheaddeur, betegeld toilet,
direct gestookte heater, etc.;
- entresolvloer;
- uitstekende verbindingen van en naar rijksweg A15 en A16;
- 1 eigen parkeerplaatsen;
- oplevering per direct mogelijk.
Tinstraat 6j
RIDDERKERK TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 55 m
2
, entresolvloer: 38 m
2
€ 700,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Bedrijfsruimte met entresolvloer
Functionele bedrijfsruimte met entresolvloer gelegen op bedrijventerrein Vaanpark
IV in Barendrecht, grenzend aan rijksweg A29.
- Vloerbelasting 1.000 kg/m², verwarming middels heater, overheaddeur,
toiletruimte;
- entresolvloer ca. 40 m², maximale vloerbelasting 400 kg/m²;
- 1 eigen parkeerplaats;
- uitstekend bereikbaar vanaf rijksweg A29 en uitstekende verbindingen van
en naar rijkswegen A15 en A16;
- oplevering per direct mogelijk.
Deventerseweg 38
BARENDRECHT TE HUUR / TE KOOP
Afmetingen:
Huurprijs:
Vraagprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 60 m², entresolvloer: 40 m²
€ 750,- per maand exclusief BTW
€ 127.500,- k.k. exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Bedrijfsruimte met entresolvloer
Nieuwland Parc, project Noordpark.com
Dit prestigieuze plan ‘Noordpark.com’ bestaat uit een blok met bedrijfs-/kantoor-
units, waarvan er reeds 6 zijn gerealiseerd, alsmede nog te ontwikkelen kantoor-
gebouw(en) aan rivier ‘De Noord’. Van het reeds gerealiseerde deel zijn nog 3 units
per direct beschikbaar.
Representatieve bedrijfs-/kantoorunits met een goede vloerbelasting, royale hoogte
en kantoorruimte op de verdieping.
Gelegen op bedrijventerrein ‘Nieuwland’. Dit in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein
is uitstekend gelegen ten opzichte van de rijksweg A15, met op korte afstand op-
en afritten. Het terrein kenmerkt zich door de hoogwaardige en ruim opgezette
bebouwing.
- Onderheide betonvloer (1.500 kg/m²), elektrisch bedienbare overheaddeur,
4 meter breed en 4,20 meter hoog;
- unitscheidende wanden: kalkzandsteen Vellingkantblokken, stalen dakplaten
voorzien van isolatie en bitumineuze dakbedekking;
- verwarming middels gasgestookte heater, TL-verlichtingsarmaturen, pantry met
close-in boiler, toiletruimte;
- nader indeelbare kantoorruimte met aluminium draai-/kiepramen, cv-installatie
met radiatoren, systeemplafond met TL-verlichting;
- oplevering per direct beschikbaar.
3 bedrijfs-/kantoorunits per direct beschikbaar. Nog te realiseren: kantoorgebouw aan rivier ‘De Noord’
Afmetingen:
Huurprijs:
Koopsom:
Info:
bedrijfsruimte: 224 m², kantoorruimte: 58 m², 4 parkeerplaatsen
€ 2.300,- per maand exclusief BTW
€ 344.500,- v.o.n. exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
ALBLASSERDAM TE HUUR / TE KOOP
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 27
Van Hennaertweg 25
Op bedrijventerrein ‘Hoogendijk’ is dit bedrijfsgebouw gelegen met een uitstekende
bereikbaarheid ten opzichte van de op- en afritten van de rijksweg A15.
De bedrijfshal heeft grotendeels een vrije hoogte van 7,25 m en is voorzien van een
elektrisch bedienbare overheaddeur en dockshelter.
De kantoorruimte is verdeeld over 2 bouwlagen en bevindt zich met name op de
verdieping. Het buitenterrein is verhard en voorzien van afsluitbaar hekwerk.
Tevens bevinden zich minimaal 9 parkeerplaatsen op eigen terrein.
De kantoorruimte is voorzien van o.a.:
- airconditioning;
- pantry/kantine voorzien van complete inrichting;
- wandgoten t.b.v. bekabeling;
- verwarming d.m.v. CV-ketel met radiatoren.
De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
- onderheide betonvloer (3.000 kg/m²), lichtstraten;
- krachtstroom;
- verwarming d.m.v. gasgestookte heaters.
Vrijstaand bedrijfsgebouw bestaande uit bedrijfhal, kantoorruimte en afsluitbaar buitenterrein
Afmetingen:
Huurprijs:
Vraagprijs:
Info:
kantoorruimte: 345 m²; bedrijfsruimte: 746 m²; buitenterrein: 450 m²
€ 8.500,- per maand, excl. BTW en servicekosten
€ 1.175.000,- k.k. exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
ALBLASSERDAM TE HUUR / TE KOOP
Transitoweg 5
Functionele cross-docking terminal voorzien van dockshelters met docklevellers, 1 overheaddeur op maaiveld-
niveau, kantoorruimte in twee lagen en ruim verhard buitenterrein ten behoeve van parkeren en manoeuvreren.
- Vloerbelasting 4.000 m
2
, verwarming, ruime sanitaire voorzieningen, vrije hoogte ca. 6 meter;
- 23 parkeerplaatsen voor personenauto’s en 5 parkeerplaatsen voor trailers;
- gelegen op afgesloten terrein dat toegankelijk is middels bewaakte toegangspoort met slagbomen;
- uitstekende bereikbaarheid van en naar rijksweg A17;
- oplevering per direct mogelijk.
Cross-docking terminal met kantooor
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
cross-docking terminal: 3.550 m
2
, kantoorruimte: 230 m
2
bedrijfsruimte: € 40,- per m
2
per jaar exclusief BTW
kantoor: € 80,- per m
2
per jaar exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
MOERDIJK TE HUUR
In de historische binnenstad is deze kleinschalige
winkelruimte gelegen. De winkelruimte is geres-
taureerd en bestaat uit een begane grond en een
verdieping.
- Authentieke pui;
- pantry en toiletruimte op de begane grond;
- open ruimte op de begane grond en de
verdieping;
- oplevering per direct mogelijk.
Voorstraat 431B
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
ca. 30 m² winkelruimte b.g.
ca. 34 m² op de verdieping
€ 875,- per maand excl. BTW
Dordrecht, 078-62 000 62
Winkel met kantoor-/opslagruimte
DORDRECHT TE HUUR
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 28
Representatieve bedrijfs-/kantoorruimte gelegen op bedrijvenpark Bijdorp in
Barendrecht.
- Hoogwaardig en compleet opleverniveau, o.a. voorzien van airco (verdieping),
toilet, pantry, etc.;
- vloerbelasting 1.500 kg/m², elektrisch bedienbare overheaddeur, verwarming,
vrije hoogte ca. 6,00 meter;
- uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15, A16 en A29;
- 4 eigen parkeerplaatsen;
- oplevering per direct mogelijk.
Bijdorp-West 79
BARENDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 211 m², kantoorruimte: 108 m²
€ 2.325,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Herkenbaar gelegen bedrijfs-/kantoorruimte
Carneool 100-146
Op bedrijventerrein ‘Dordtse Kil III’ zijn 24 bedrijfsunits gerealiseerd. De 24 units
vormen fase 2, in vervolg op de in medio 2005 gerealiseerde 1e fase aan de Zirkoon.
De units zijn gesitueerd aan de rand van het bedrijventerrein en hebben een fraaie,
eigentijdse uitstraling.
‘Dordtse Kil III’ is gunstig gelegen ten opzichte van de op- en afritten van de rijksweg
A16 (Rotterdam-Breda), de N3 (verbindingsweg Dordrecht-Papendrecht) en de
Kiltunnel richting ’s-Gravendeel.
- Casco opleveringsniveau, naar wens door koper af te (laten) bouwen;
- mogelijkheid om units onderling te schakelen waardoor een groter
vloeroppervlak ontstaat;
- onderheide betonvloer (500 kg/m²), stalen draagconstructie, handbedienbare
overheaddeur (afmeting 3,1 m¹ breed en 3,1 m¹ hoog);
- separate loopdeur met gevelkozijn daarboven tbv daglichttoetreding;
- betonnen entresolvloer met mogelijkheid tot realiseren van kantoorruimte en/of
extra opslagruimte, toegankelijk middels houten trapopgang;
- afgedopte aansluiting voor een toiletruimte;
- afgedopte aansluiting in meterkast tbv nutsvoorzieningen;
- oplevering per direct mogelijk.
Per direct nieuwbouw bedrijfsunits beschikbaar op ‘Dordtse Kil III’
Afmetingen:
Huurprijs:
Koopsom:
Info:
bedrijfsruimte: 70 m², entresolvloer: 21 m², 2 toegewezen parkeerplaatsen
vanaf € 715,- per maand exclusief BTW
vanaf € 109.500,- v.o.n. exclusief BTW
Dordrecht, 078 - 62 000 62
DORDRECHT TE HUUR / TE KOOP
Tweetal functionele bedrijfsruimten met entresolvloer deel uitmakend van een
nieuwbouwcomplex op bedrijventerrein Bakestein.
- Vloerbelasting 1.000 kg/m
2
, overheaddeur (ca. 3,55 meter breed en
ca. 4,50 meter hoog), toilet, verwarming, verlichting, etc.;
- 1 eigen parkeerplaats;
- uitstekende bereikbaarheid van en naar rijksweg A16;
- oplevering per direct mogelijk.
Daltonstraat 29 en 35
Afmetingen:
Huurprijs:
Koopsom:
Info:
bedrijfsruimte: 59 m
2
, entresolvloer: 44 m
2
€ 725,- per maand exclusief BTW
€ 135.000,- v.o.n. exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Nieuwbouw bedrijfsruimte
ZWIJNDRECHT TE HUUR / TE KOOP
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 29
BEDRIJFSMAKELAARS
www.vanvliet.net
Nieuwland Parc 14b
Een bedrijfs-/kantoorruimte gelegen aan kopzijde van een bedrijfsverzamelgebouw
op bedrijventerrein Nieuwland te Alblasserdam. Het kantoorgebouw bestaat uit drie
bouwlagen, gelegen aan een dijk (fietspad). Achter het kantoorgebouw is de royale
bedrijfsruimte gesitueerd. Rondom het gebouw zijn voldoende parkeerplaatsen
beschikbaar en is er eveneens voorzien in beplanting.
- Betegelde entree met trapopgang in vide, vloeren gedeeltelijk voorzien van
laminaat, deels gietvloeren;
- wandafwerking gesausd glasvlies, systeemplafonds met verlichting, per laag een
pantry en toiletgroep, liftinstallatie, verwarming en deels koeling.
- onderheide betonvloer (2.000 kg/m²), vrije hoogte 7,25 m¹, lichtstraten,
overheaddeur 4,50x4,50 m¹;
- oplevering in overleg, afhankelijk van oplevering nieuwbouw.
Hoogwaardige en moderne bedrijfs-/kantoorruimte
Afmetingen:
Koopsom:
Info:
kantoorruimte: 623 m², bedrijfsruimte: 1.211 m²,
buitenterrein: 1.400 m², 30 parkeerplaatsen
€ 2.075.000,- k.k. exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
ALBLASSERDAM TE KOOP
Tinstraat 109 - 131
Representatief nieuwbouwcomplex bestaande uit 12 functionele bedrijfsunits met
entresolvloer aan de Tinstraat in Ridderkerk.
- Functionele bedrijfsunit met een compleet opleverniveau;
- vloerbelasting 1.000 kg/m², elektrisch bedienbare overheaddeur, betegeld toilet,
verwarming middels direct gestookte heater, verlichting, brandslanghaspel;
- solide entresolvloer met een maximale vloerbelasting van 500 kg/m²;
- uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer;
- oplevering per direct mogelijk.
Nieuwbouwcomplex op bedrijventerrein Donkersloot-Zuid
Afmetingen:
Huurprijs:
Koopsom:
Info:
bedrijfsruimte: 50 m², entresolvloer: vanaf 40 m²
€ 675,- per maand exclusief BTW
€ 140.000,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
RIDDERKERK TE HUUR/TE KOOP
nog 1 unit
te koop
Pittsburghstraat 31
Kantoorruimten gelegen op de tweede verdieping van een fraai verzamelgebouw op
zichtlocatie op bedrijventerrein Noord-West in Rotterdam.
- De kantoorruimten zijn middels scheidingswanden ingedeeld in diverse
compartimenten, o.a. voorzien van systeemplafonds met verlichtingsarmaturen,
afgewerkte wanden, wandgoten, gezamenlijke sanitaire voorzieningen, etc.;
- ruime daglichttoetreding;
- parkeergelegenheid;
- oplevering per direct mogelijk.
Verzamelgebouw op zichtlocatie
Afmetingen:
Huurprijzen:
Info:
kantoorruimte: resp. 135 m² en 200 m²
Resp. € 1.475,- en € 2.175,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
ROTTERDAM TE HUUR
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 30
Functionele bedrijfs-/kantoorruimte met verhard achterterrein gelegen op
bedrijventerrein Reijerwaard in Barendrecht.
- Bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.500 kg/m
2
, overheaddeur in voor- en achter-
gevel, verwarming, inpandige kantoorruimte;
- kantoorruimte in twee lagen;
- uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer;
- nabij meubelboulevard Reijerwaard;
- oplevering per direct mogelijk.
Van ‘t Hoffstraat 33
BARENDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 52 m
2
, bedrijfsruimte: 170 m
2
€ 1.950,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Bedrijfs-/kantoorruimte op Reijerwaard
Bedrijfs-/kantoorruimte gelegen op fraaie zichtlocatie aan de Eerste
Barendrechtseweg.
- Functionele opzet en hoogwaardig materiaal gebruik;
- kantoorruimte in twee lagen oa. voorzien van systeemplafonds, verlichting,
pantry, toilet, etc.;
- bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.500 kg/m
2
, overheaddeur, verwarming,
lichtstraat, uitstortgootsteen;
- 4 eigen parkeerplaatsen;
- oplevering per direct mogelijk.
Fennaweg 15
BARENDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 219 m
2
, kantoorruimte: 80 m
2
€ 2.100,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Bedrijfs-/kantoorruimte op zichtlocatie
Representatieve bedrijfs-/kantoorruimte, bestaande uit een kantoorruimte in twee
lagen en een achtergelegen, functionele bedrijfsruimte.
- Bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.500 kg/m
2
, elektrische overheaddeur, vrije hoogte
ca. 6,60 meter, lichtstraat, krachtstroom;
- kantoorruimte: zeer compleet opleverniveau met oa. airco, pantry, toiletruimten,
wandgoten, etc.;
- 5 eigen parkeerplaatsen;
- oplevering per direct mogelijk.
Ebweg 14
BARENDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 385 m
2
, kantoorruimte: 245 m
2
€ 4.675,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Representatieve bedrijfs-/kantoorruimte
BEDRIJFSMAKELAARS
Mijn visie. Mijn onderneming. Mijn bedrijfspand.
Representatieve bedrijs-/kantoorruimte op bedrijventerrein Bijdorp in Barendecht.
- Compleet opleverniveau, o.a. voorzien van airco, pantry, toiletruimte, wanden
voorzien van gesausd glasweefsel, systeemplafonds, etc;
- bedrijfsruimte: maximale vloerbelasting 1.500 kg/m², elektrisch bedienbare over
headdeur, vrije hoogte ca. 6,00 meter, uitstortgootsteen;
- 4 eigen parkeerplaatsen;
- uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer;
- oplevering per direct mogelijk.
Bijdorp-West 77
BARENDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 211 m², kantoorruimte: 108 m²
€ 2.355,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Kantoor in twee lagen met bedrijfsruimte
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 31
BEDRIJFSMAKELAARS
www.vanvliet.net
Functionele bedrijfs-/kantoorruimte gelegen op bedrijventerrein Reijerwaard in
Barendrecht.
- Bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.500 kg/m
2
, overheaddeur, lichtstraat, kantine met
keukenblok, krachtstroom, etc.;
- de kantoorruimte heeft een net opleverniveau;
- 2 eigen parkeerplaatsen;
- uitstekende bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer;
- nabij meubelboulevard Reijerwaard;
- oplevering per direct mogelijk.
Zeemanstraat 25
BARENDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 165 m
2
, kantoorruimte: 125 m
2
€ 1.800,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Bedrijfs-/kantoorruimte op Reijerwaard
Een kantoorgebouw bestaande uit 4 bouwlagen, een parkeerkelder en een
parkeerdek. Het gebouw is letterlijk aan de voet van de op- en afritten van de
rijksweg A15 gelegen en beschikt over een representatieve entree, een gefacili-
teerd bedrijfsrestaurant en een hoogwaardig opleveringsniveau.
- Representatieve, rolstoelvriendelijke entree met tochtportaal, receptie met
toegang tot liftinstallatie en trappenhuis;
- computervloeren, tapijttegels, systeemwanden, systeemplafond;
- verwarming, airconditioning, per laag een pantry en toiletgroep;
- oplevering in overleg.
Industriestraat 28
HARDINXVELD-GIESSENDAM TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte 2
e
verdieping: 730 m²,
kantoorruimte 3
e
verdieping: 753 m², deelverhuur mogelijk
€ 125,- per m², € 375,- tot € 750,- per parkeerplaats p/jaar excl. BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Functionele, representatieve bedrijfsruimte
Functionele bedrijfs-/kantoorruimte gelegen op een uitstekend bereikbare
zichtlocatie op bedrijventerrein De Put in Dordrecht, langs randweg Laan der
Verenigde Naties.
- Bedrijfsruimte met betonnen vloer, twee elektrisch bedienbare overheaddeuren,
verwarming, lichtkoepels, vrije hoogte ca. 4,00 meter;
- kantoorruimte in twee lagen voorzien van systeemplafonds met verlichting,
verwarming, pantry en toiletgroep;
- vrijwel directe aansluiting op rijksweg A16 (Rotterdam-Dordrecht-Breda);
- oplevering per direct mogelijk.
Edisonstraat 1-3
DORDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 800 m², kantoorruimte: 72 m²
€ 4.170,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Bedrijfs-/kantoorruimte op zichtlocatie
Representatieve bedrijfs-/kantoorruimte gelegen aan de Grotenoord nabij rijksweg
A15.
- Functionele bedrijfsruimte voorzien van overheaddeur, heater, ruime
daglichttoetreding en inpandige kantoorruimte;
- nette kantoorruimte op de begane grond;
- mogelijkheid om de entresolvloer (boven de kantoorruimte) af te bouwen tot
een kantoorruimte met daglichttoetreding;
- 8 eigen parkeerplaatsen;
- oplevering per direct mogelijk.
Grotenoord 35
H.I. AMBACHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 202 m², kantoorruimte: 45 m²;
entresolvloer: 45 m²
€ 2.000,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Functionele bedrijfsruimte met kantoor
Ru i mt e v o o r o n d e r n e me n !
‘Om eerlijk te zijn, ik
weet niet eens wat ik
níet weet. Ze moeten
het gewoon voor me
regelen.’
w
w
w
.
a
c
c
o
n
a
v
m
.
n
l
Sliedrecht
Stationspark 200
3364 DA Sliedrecht
tel. 0184 - 61 21 66
info@acconavm.nl
Zwaalweg 10 t/m 32
Representatief nieuwbouwcomplex bestaande uit een op de kop gelegen kan-
toorgebouw in drie lagen en 6 bedrijfs-/kantoorruimten gelegen op schitterende
zichtlocatie langs de 1
e
Barendrechtseweg.
Kantoorgebouw:
- representatieve entree met trapopgang en lift;
- hoogwaardig materiaal gebruik en bijzonder compleet opleverniveau;
- vrij indeelbare kantoorlagen, o.a. voorzien van systeemplafonds met verlichtings-
armaturen, koeling, wandgoten, toiletgroep, panty, etc.;
- ruime parkeergelegenheid.
Bedrijfs-/kantoorruimten:
- bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.500 kg/m
2
, vrije hoogte ca. 6,60 meter, elektrisch
bedienbare overheaddeur, heater en uitstortgootsteen;
- kantoorruimte in twee lagen: systeemplafonds met verlichtingsarmaturen,
wanden voorzien van spuitwerk, toiletruimte, pantry;
- 4 eigen parkeerplaatsen.
- uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15, A16 en A29;
- oplevering op korte termijn mogelijk.
Nieuwbouw bedrijfs-/kantoorruimten en kantoorgebouw op zichtlocatie langs de 1e Barendrechtseweg
Afmetingen:
Huurprijzen:
Info:
kantoorgebouw: eerste verdieping: 355 m
2
, tweede verdieping: 335 m
2
bedrijfs-/kantoorruimten: bedrijfsruimte: 315 m
2
, kantoorruimte: 100 m
2
kantoorgebouw: vanaf € 3.900,- per maand exclusief BTW, bedrijfs-/kantoorruimten: € 3.200,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
BARENDRECHT TE HUUR
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 33
Grotenoord 41
Dit complex was voorheen in gebruik bij Berkhout Vleeswaren en is uitermate
geschikt voor voedselverwerkende en –producerende bedrijven. De kantoorruimte
is verdeeld over twee lagen en biedt tevens ruimte aan was-/kleedruimten en een
kantine. De bedrijfsruimte is geheel ingericht conform de HACCP-norm en is in
diverse compartimenten ingedeeld. Het verharde, omheinde buitenterrein biedt
uitstekende parkeer- en manoeuvreermogelijkheden. Gelegen op 4.444 m² eigen
grond. 22 parkeerplaatsen op eigen terrein.
- Ruysvloeren;
- Metaflex-deuren;
- koud- en heetwatersysteem;
- persluchtleidingnet;
- koolzuur- en stikstofleidingen;
- kruipruimte bereikbaar voor leidingwerk en installaties;
- koelleidingnet met condensors;
- luchtbehandelingssysteem;
- volledig geconditioneerde ruimten;
- oplevering per direct mogelijk.
Bedrijfscomplex conform HACCP-norm op zichtlocatie
Afmetingen:
Huurprijs:
Vraagprijs:
Info:
productie-/bedrijfsruimte: 1.325 m², kantoor- en nevenruimte: 532 m², technische ruimte: 117 m²
€ 190.000,- per jaar exclusief BTW
€ 2.250.000,- k.k. exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
TE HUUR / TE KOOP H.I. AMBACHT
Een op bedrijventerrein ‘Gelkenes’ gelegen bedrijfs-/kantoorgebouw. De helft van
het gebouw wordt te huur aangeboden. Gelegen nabij de provinciale weg N216
met verbindingen naar Sliedrecht/Dordrecht en Gorinchem/Meerkerk.
- Bedrijfsruimte met onderheide betonvloer (2.000 kg/m²), elektrisch bed. over
headdeur bxh 4,0 x 4,5 m¹, vrije hoogte 6,50 m¹;
- daglichttoetreding middels lichtstraat en gevelkozijnen, vloerverwarming;
- kantoorruimte in 2 lagen, systeemplafond met TL-verlichting, alarm;
- cv-installatie, pantry, toiletruimte, stalen luifel etc. 3 parkeerplaatsen.
Edisonweg 20a
GROOT-AMMERS TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 250 m², kantoorruimte: 80 m²
€ 1.750,- per maand exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Bedrijfs-/kantoorruimte
Een bedrijfshal met zadeldak met interne kantoorruimte alsmede een verhard en
afsluitbaar buitenterrein. Het object is gelegen op bedrijventerrein ‘De Peulen’, ligt
op korte afstand van de op- en afritten van de rijksweg A15.
- Onderheide betonfundering, stalen draagconstructie, betonstenen gevels ;
- kantoorruimte met daglichttoetreding, verwarming, verlaagd plafond met
TL-verlichting, pantry, toiletruimte, alarminstallatie;
- bedrijfshal met Stelconplaten vloer, elektrisch bedienbare stalen roldeur,
TL-verlichting, daglichttoetreding middels gevelkozijnen, verhard (asfalt)
en met hekwerk omheind buitenterrein, oplevering in overleg.
Ambachtsstraat 10
TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 346 m², kantoorruimte: 226 m²,
buitenterrein: 761 m²
€ 3.250,- k.k. exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Bedrijfs-/kantoorruimte met afsluitbaar buitenterrein
HARDINXVELD-GIESSENDAM
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 34
Functionele bedrijfs-/kantoorruimte gelegen op bedrijventerrein ‘De Peulen’, nabij
de op- en afritten van rijksweg A15. De unit bestaat uit een bedrijfsruimte op de
begane grond en een kantoorruimte op de verdieping.

- Bedrijfsruimte: onderheide betonvloer (2.000 kg/m²), vrije hoogte 5,20 – 5,50 m,
krachtstroom (380 V), handbed. overheaddeur.
- kantoorruimte: toiletruimte, pantry, verwarming d.m.v. cv-installatie met
radiatoren, intercominstallatie, alarminstallatie,
- vier parkeerplaatsen op eigen terrein;
- oplevering: per direct.
Ambachtsstraat 1a
HARDINXVELD-GIESSENDAM TE HUUR / TE KOOP
Afmetingen:
Huurprijs:
Vraagprijs:
Info:
kantoorruimte: 122 m², bedrijfsruimte : 233 m²
€ 2.500,- per maand exclusief BTW
€ 365.000,- k.k. exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Bedrijfs-/kantoorruimte
Nieuwland Parc project De Keijzer
De bouw van dit nieuwbouwproject zal eind dit jaar starten en bestaat uit een zestal
gecombineerde bedrijfs-/kantoorunits in diverse afmetingen. Van deze 6 units zijn er 5
op zichtlocatie van de doorgaande weg (Burg. Keijzerweg) gelegen. Het geheel krijgt
door de te gebruiken materialen en de omliggende buitenruimte een hoogwaardige
uitstraling.
Bedrijventerrein Nieuwland wordt gekenmerkt door een ruime opzet en een fraaie
stedebouwkundige uitstraling. De definitieve infrastructuur zal dit jaar worden aange-
legd, waarbij het gehele bedrijventerrein wordt voorzien van ruime groenstroken,
bomenrijen, fiets- en wandelpaden, design-lantaarnpalen e.d.
Unit Kantoorruimte Bedrijfsruimte
1 601 m² 953 m²
2 158 m² 443 m²
3 116 m² 250 m²
4 116 m² 283 m²
5 473 m² 350 m²
6 340 m² 905 m²

Bovengenoemde afmetingen zijn in BVO
Op zichtlocatie gelegen nieuwbouwproject
Koopsom:
Oplevering:
Info:
Vanaf € 465.000,- v.o.n. excl. BTW en bouwrente
Eind 2011
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
PAPENDRECHT TE KOOP
Scherpe
huurvoor-
waarden
Representatief bedrijfs-/kantoorcomplex gelegen op een zichtlocatie. Uitstekende
verbindingen van en naar rijkswegen A15 en A16.
- Kantoorruimte (in 2 lagen): diverse compartimenten, systeemplafonds met
verlichtingsarmaturen, aantal compartimenten voorzien van airco, toiletruimten
en pantry;
- bedrijfsruimte: maximale vloerbelasting 1.500 kg/m², heaters, overheaddeur,
ruime daglichttoetreding, toiletruimte;
- 10 eigen parkeerplaatsen;
- oplevering op korte termijn mogelijk.
Grotenoord 23
H.I. AMBACHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 460 m², bedrijfsruimte: 400 m², bruikbaar zij- en
achterterrein: 625 m²
€ 7.000,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Bedrijfs-/kantoorcomplex op zichtlocatie
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 35
Planckstraat 69
Het gebouw bestaat in zijn geheel uit één bouwlaag, met aan de voorzijde het kan-
toorgedeelte en daarachter de bedrijfsruimte. Het gebouw beschikt naast de bedrijfs-
ruimte over een afsluitbaar terrein en aan de voorzijde over een eigen parkeerterrein
(8 parkeerplaatsen).
- Kantoorruimte: wandgoten, systeemplafond met verlichtingsarmaturen,
geheel betegelde toiletgroep, pantry, verwarming middels cv-installatie,
alarminstallatie etc.
- bedrijfsruimte: onderheide betonvloer met maximale vloerbelasting van
2.000 kg/m², elektrisch bedienbare over headdeur bxh 3,60 x 4,00 meter,
vrije hoogte ca. 5 meter, krachtstroom, verwarming middels heater;
- gelegen op bedrijventerrein ‘Dordtse Kil II’, nabij de op- en afritten van de rijksweg
A16 en de N3 met aansluiting op de A15, oplevering per direct mogelijk.
Vrijstaand bedrijfs-/kantoorgebouw op ‘Dordtse Kil II’
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 235 m², bedrijfsruimte: 598 m², terrein: 90 m²
€ 4.975,- per maand, excl. BTW en servicekosten
Dordrecht, 078 – 62 000 62
TE HUUR DORDRECHT
Zwolseweg 45
Vrijstaande, onlangs gerealiseerde kantoor-/bedrijfsruimte op Vaanpark 4 in Baren-
drecht. De kantoorruimte/showroom is verdeeld over twee lagen en beschikt over een
fraaie entree met vide. Het gebouw is eigentijds vormgegeven en afgewerkt met
hoogwaardige materialen.
Kantoorruimte: Bedrijfsruimte:
- koeling; - monoliet afgewerkte betonvloer;
- luxe sanitaire voorzieningen; - electrische overheaddeur;
- systeemplafonds met verlichtingsarmaturen; - verwarming en verlichting;
- stalen bordestrap met hardhouten treden; - vloerbelasting 1000 kg/m
2
- veel daglichttoetreding; - vrije hoogte ca. 6,50 meter.
- 17 parkeerplaatsen op eigen terrein;
- oplevering per direct mogelijk.
Vrijstaand bedrijfspaviljoen op Vaanpark 4
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte/showroom: 593 m², bedrijfsruimte: 181 m²
€ 8.350,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
BARENDRECHT TE HUUR
Tinstraat 3b – 3e
Representatief nieuwbouwcomplex bestaande uit 6 functionele bedrijfsunits met
luxe kantoorverdieping op bedrijventerrein Donkersloot-Zuid in Ridderkerk.
- Hoogwaardig en complete kantoorverdieping, o.a. voorzien van systeemplafonds
met verlichtingsarmaturen, wanden afgewerkt met gesausd glasweefsel,
verwarming, airco, luxe pantry, wandgoten;
- bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.500 kg/m², overheaddeur, toiletruimte, verlichting,
verwarming;
- 2 parkeerplaatsen per unit + ruime openbare parkeergelegenheid;
- uitstekende bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer;
- oplevering op korte termijn mogelijk.
Nieuwbouw bedrijfsunits met kantoorverdieping
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 60 m², kantoorruimte: 60 m²
vanaf € 1.135,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
RIDDERKERK TE HUUR
BEDRIJFSMAKELAARS
www.vanvliet.net
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 36
Representatief vrijstaand bedrijfs-/kantoorgebouw, bestaande uit een kantoor-
gedeelte in 3 lagen, een achtergelegen bedrijfsruimte en een ruim verhard buiten-
terrein. Perceelgrootte 5.201 m² eigen grond.
- Bedrijfsruimte: vloerbelasting 2.000 kg/m², elektrisch bedienbare overhead-
deuren, bovenloopkraan, verwarming, vrije hoogte ca. 8,44 meter;
- nette kantooruimte;
- uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15, A16 en A29;
- deelverhuur mogelijk: vanaf 950 m² bedrijfsruimte;
- oplevering in overleg.
Klompenmakerstraat 10
RIDDERKERK TE KOOP
Afmetingen:
Vraagprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 1.895 m², kantoorruimte: 1.116 m²,
buitenterrein: 1.900 m²
€ 2.600.000,- kosten koper exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Vrijstaand bedrijfsgebouw met buitenterrein
Hoogwaardige bedrijfs-/kantoorruimte die deel uitmaakt een
representatief bedrijvencomplex nabij Ridderkerk-centrum.
- Compleet afgewerkte kantoorruimte in twee lagen;
- bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.000 kg/m
2
, overheaddeur, verwarming middels
heater, verlichting, voldoende wandcontactdozen, etc.;
- 3 eigen parkeerplaatsen;
- uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15 en A16;
- oplevering per direct mogelijk.
Gieterijstraat 47
RIDDERKERK TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 110 m
2
, kantoorruimte: 74 m
2
, entresolvloer: 40 m
2
€ 1.825,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Nieuwbouw bedrijfs-/kantoorruimte
Op het terrein van Boerman Transport worden deze bedrijfs-/kantoorruimte en
bedrijfsruimte aangeboden. Gelegen op bedrijventerrein ‘Langeveer’, aan de
rijksweg A15, met goede ontsluiting naar de op- en afritten.
- Bedrijfsruimte met 2 overheaddeuren, onderheide betonvloer (2.500 kg/m²),
verlichting, verwarming, houten entresolvloer, krachtstroom;
- interne kantoorruimte in 2 lagen;
- parkeren op eigen terrein, huurder krijgt beschikking over
sleutel/pas van de toegangspoort van het terrein;
- oplevering per mogelijk.
Transportweg 50
HARDINXVELD-GIESSENDAM TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 485 m², entresol:
295 m², kantoorruimte: 215 m²
€ 3.500,- per maand exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Bedrijfs-/kantoorruimte en bedrijfsruimte
Representatieve bedrijfs-/kantoorruimte herkenbaar gelegen op de hoek van een
onlangs gerealiseerd bedrijvencomplex op bedrijventerrein De Gieterijstraat nabij
Ridderkerk-centrum.
- Fraai kantoorruimte met ruime daglichttoetreding en bijzonder compleet
opleverniveau met o.a. koeling, pantry en luxe sanitair;
- functionele bedrijfsruimte met entresolvloer, overheaddeur, heater, etc.;
- 3 eigen parkeerplaatsen;
- uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15 en A16;
- oplevering per direct mogelijk.
Gieterijstraat 48
Afmetingen:
Huurprijs:
Koopsom:
Info:
bedrijfsruimte: 71 m
2
, kantoorruimte: 98 m
2
, entresolvloer: 48 m
2
€ 2.150,- per maand exclusief BTW
€ 378.500,- k.k. (geen overdachtsbelastng) exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Herkenbaar gelegen bedrijfs-/kantoorruimte
RIDDERKERK TE HUUR / TE KOOP
BEDRIJFSMAKELAARS
Mijn visie. Mijn onderneming. Mijn bedrijfspand.
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net
BEDRIJFSMAKELAARS
www.vanvliet.net
Functionele bedrijfs-/kantoorruimte met entresolvloer gelegen op bedrijventerrein
Donkersloot-Noord.
- Kantoorruimte in twee lagen o.a. voorzien van systeemplafonds, verlichting,
wandgoten, pantry, toilet, cv-installatie en verwarming;
- bedrijfsruimte: vloerbelasting, overheaddeur, verlichting, verwarming,
vluchtdeur in achtergevel;
- uitstekend bereikbaar;
- 2 parkeerplaatsen;
- oplevering per direct mogelijk.
Glasblazerstraat 12e
RIDDERKERK TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Vraagprijs:
Info:
kantoor: 70 m
2
, bedrijfsruimte: 155 m
2
, entresolvloer: 118 m
2
€ 1.795,- per maand exclusief BTW
€ 239.000,- k.k. exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Op hoek gelegen bedrijfs-/kantoorruimte
Bedrijfsruimte met kantoorverdieping nabij het centrum van Ridderkerk.
- Bedrijfsruimte: elektrische overheaddeur, verwarming, vrije hoogte
ca. 4,00 - 5,58 meter, toilet en pantry;
- kraanbaan (1,5 ton);
- kantoorverdieping van ca. 250 m
2
;
- oplevering in overleg.
Houtstraat 2a
RIDDERKERK
Afmetingen:
Huurprijs
Vraagprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 1.145 m
2
, kantoorruimte: 250 m
2
€ 5.400,- per maand exclusief BTW
€ 675.000,- k.k. exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Bedrijfsruimte met kraanbaan en kantoor
TE HUUR / TE KOOP
Vrijstaande bedrijfsruimte met kantoor in 2 lagen en een verhard en omheind
buitenterrein op bedrijventerrein Donkersloot-Noord in Ridderkerk.
- Kantoorruimte (in 2 lagen): representatief afgewerkt en ingedeeld in diverse
compartimenten, de verdieping is verhuurd aan derden;
- bedrijfsruimte: maximale vloerbelasting 2.000 kg/m², 2 overheaddeuren,
heaters, daglichttoetreding, vrije hoogte ca. 6,70 meter;
- 3.474 m² eigen grond waarvan ca. 976 m² afsluitbaar buitenterrein;
- 14 parkeerplaatsen op eigen terrein (waarvan 7 verhuurd);
- oplevering in overleg.
Leidekkerstraat 4
RIDDERKERK TE HUUR / TE KOOP
Afmetingen:
Huurprijs:
Vraagprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 1.493 m², kantoor: 703 m² (waarvan 381m
2
verhuurd)
€ 144.000,- per jaar exclusief BTW
€ 1.875.000,- k.k. (géén BTW)
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Vrijstaand bedrijfscomplex met ruim buitenterrein
Langs de doorgaande weg naar Ridderkerk-centrum wordt momenteel een repre-
sentatief nieuwbouwcomplex gerealiseerd waarin diverse bedrijfs-/kantoorunits te
huur worden aangeboden.
- Bedrijfsruimte: maximale vloerbelasting 1.000 kg/m², elektrisch bedienbare
overheaddeur, heater, verlichting, en toilet;
- de op de verdieping gelegen kantoorruimte wordt bijzonder compleet
opgeleverd;
- uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15 en A16;
- oplevering 3
e
/ 4
e
kwartaal 2010.
Nieuwbouw Havenkade
RIDDERKERK TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 60 m², kantoorruimte: 38 m²
€ 950,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Nieuwbouw bedrijfs-/kantoorunits
37
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 38
BEDRIJFSMAKELAARS
Mijn visie. Mijn onderneming. Mijn bedrijfspand.
Drietal functionele bedrijfs-/kantoorruimten deel uitmakend van een bedrijvenver-
zamelcomplex langs de Nieuwe Maas in Ridderkerk.
- De kantoorruimte in twee lagen beschikt over een fraai uitzicht over de
Nieuwe Maas en is oa. voorzien van toilet, pantry, cv-installatie en radiatoren;
- bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.500 kg/m
2
, vrije hoogte ca. 6,00 meter, lichtstraat;
- optioneel kunnen de ruimten worden gehuurd inclusief kade;
- oplevering oktober 2010.
Ringdijk 510b, 512a en 512bc
RIDDERKERK TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: vanaf 205 m
2
, kantoorruimte: vanaf 205 m
2
zonder kade: vanaf € 1.850,- per maand exclusief BTW
met kade: vanaf € 2.125,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Functionele bedrijfs-/kantoorruimten
Representatieve bedrijfs-/kantoorruimte deel uitmakend van een
bedrijvenverzamelcomplex op bedrijventerrein Donkersloot-Zuid in Ridderkerk.
- Kantoorruimte in twee lagen, o.a. voorzien van systeemplafonds met verlichting,
cv-installatie en radiatoren, afsluitbare pantry en toilet;
- bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.000 kg/m
2
, vrije hoogte ca. 6,00 meter,
overheaddeur, etc;
- entresolvloer van 25 m
2
waarop een spreekkamer is gerealiseerd;
- oplevering per direct mogelijk.
Tinstraat 29
RIDDERKERK TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 85 m
2
, entresolvloer: 70 m
2
€ 1.445,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Representatieve bedrijfs-/kantoorruimte
Bedrijfs-/kantoorruimte bestaande uit een kantoorruimte in twee lagen met een
bedrijfshal waarin een werkplaatskantoor met entresolvloer is gerealiseerd. De unit
ligt direct langs een doorgaande weg over bedrijventerrein ‘Noord-Oost Kwadrant’.
Nabij op- en afritten rijksweg A15.
- Bedrijfsruimte: onderheide betonvloer (1.500 kg/m²), krachtstroom,
elektr. bed. overheaddeur bxh 3.80 x 4 m, heater en cv, vrije hoogte 5.80 m.
- kantoorruimte: cv-installatie met radiatoren, toiletruimte, alarminstallatie,
4 eigen parkeerplaatsen;
- oplevering in overleg.
Kubus 41
SLIEDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
58 m² kantoorruimte, 157 m² bedrijfsruimte,
32 m² werkplaatskantoor, 32 m² entresolvloer.
€ 1.750,- per maand exclusief BTW.
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42.
Bedrijfs-/kantoorruimte Noord-Oost Kwadrant
Van het nieuwbouwproject “d’-Hoogendijck” te Papendrecht worden nog enkele
bedrijfs-/kantoorunits te koop / te huur aangeboden. Het bedrijfsverzamelgebouw
is gelegen op bedrijventerrein ‘Nieuwland’ te Papendrecht, een uitstekend ontslo-
ten bedrijventerrein.
- Voorzieningen bedrijfsruimte: onderheide betonvloer (1.500 kg/m²);
handbedienbare overheaddeur; verwarming; verlichting;
- voorzieningen kantoorruimte: cv-installatie; draai-/kiepramen; TL-verlichting;
pantry; toiletruimte. 3 parkeerplaatsen per unit;
- oplevering per direct mogelijk.
Nieuwland Parc 66 - 82
PAPENDRECHT TE HUUR / TE KOOP
Afmetingen:
Huurprijs:
Koopsom:
Info:
bedrijfsruimte: 117 m², kantoorruimte: ca. 58 m²
vanaf € 1.650,- per maand exclusief BTW
vanaf € 219.500,- v.o.n. exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42 (collegiaal met Waltmann & Co)
Bedrijfs-/kantoorunits “d’-Hoogendijck”
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 39
Representatieve bedrijfs-/kantoorruimte fraai op een hoek gelegen van een
onlangs gerealiseerd nieuwbouwcomplex op bedrijventerrein Bakestein.
- Hoogwaardig en luxe afwerking;
- functionele bedrijfsruimte voorzien van overheaddeur, toilet, entresolvloer
(ca. 29 m
2
), verwarming, verlichting, etc.;
- 5 eigen parkeerplaatsen;
- Bakestein is gesitueerd direct aan de op-/afrit van rijksweg A16;
- oplevering per direct mogelijk.
Daltonstraat 28
Afmetingen:
Huurprijs:
Koopsom:
Info:
bedrijfsruimte: 85 m
2
, kantoorruimte: 79 m
2
€ 1.650,- per maand exclusief BTW
€ 275.000,- v.o.n. exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Nieuwbouw bedrijfs-/kantoorruimte op Bakestein
ZWIJNDRECHT TE HUUR / TE KOOP
Representatieve bedrijfs-/kantoorruimte, bestaande uit een kantoor in twee lagen
en een achtergelegen bedrijfsruimte.
- Bedrijfsruimte: vloerbelasting 2.000 kg/m
2
, vrije hoogte ca. 6,00 meter,
verwarming, overheaddeur en verlichting;
- de kantoorruimte heeft een bijzonder compleet opleverniveau;
- 4 eigen parkeerplaatsen;
- zowel met auto (A15 en A16) als openbaar vervoer uitstekend bereikbaar;
- oplevering per direct mogelijk.
Wolweverstraat 33
RIDDERKERK TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 305 m
2
, kantoorruimte: 135 m
2
€ 2.995,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Representatieve bedrijfs-/kantoorruimte
In aanbouw zijnde bedrijfs-/kantoorunits deel uitmakend van een
verzamelcomplex op bedrijventerrein Bakestein, langs rijksweg A16.
- Kantoorruimte in twee lagen met een hoogwaardig en compleet
opleverniveau;
- functionele bedrijfsruimte met entresolvloer, elektrisch bedienbare
overheaddeur, verlichting, etc;
- herkenbare ligging en uitstekende bereikbaarheid;
- oplevering medio 2010.
Bakestein
ZWIJNDRECHT TE HUUR / TE KOOP
Afmetingen:
Huurprijs:
Koopsom:
Info:
bedrijfsruimte: 124 m
2
, kantoorruimte: 84 m
2
, entresolvloer: 55 m
2
€ 1.800,- per maand exclusief BTW
€ 285.000,- v.o.n. exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Fraaie nieuwbouw bedrijfs-/kantoorunits
Kantoorruimte in twee lagen met achtergelegen bedrijfsruimte deel uitmakend van
een bedrijvenverzamelcomplex op bedrijventerrein Bonaventura.
- Compleet ingerichte kantoorruimte;
- vloerbelasting 1.500 kg/m², 2 elektrisch bedienbare overheaddeuren,
verwarming, ruime daglichttoetreding, etc.;
- goede bereikbaarheid van en naar de Rijkswegen A16 en A29;
- nabij Winckelaer, Reedijk Wonen en Technische Unie;
- oplevering per direct mogelijk.
Edisonweg 8-8a
STRIJEN TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 334 m², kantoorruimte: 221 m²
entresolvloer: 90 m²
€ 3.850,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Herkenbaar gelegen bedrijfs-/kantoorruimte
BEDRIJFSMAKELAARS
www.vanvliet.net
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 40
Lübeck 3a, 5 en 5a
Representatief bedrijfscomplex bestaande uit 20 bedrijfs-/kantoorruimten gelegen op
bedrijventerrein Vaanpark 2 in Barendrecht. In dit complex worden diverse ruimten te
huur aangeboden.
Het recent opgeleverde comlex, dat gelegen is nabij Ikea, Zuiderster en Volvo De Jong,
wordt gekenmerkt door een eigentijdse uitstraling, het gebruik van hoogwaardige
materialen en een zeer functionele opzet.
Een aantal units is uitgerust met een solide entresolvloer.
De meerprijs van de units met entresolvloer bedraagt € 50,- per maand exclusief BTW
- Kantoorruimte: zeer compleet opleverniveau met o.a. systeemplafonds met
verlichtingsarmaturen, pantry, toiletruimte, wanden voorzien van gesausd
glasweefsel, verwarming en koeling;
- bedrijfsruimte: maximale vloerbelasting 1.500 kg/m
2
, vrije hoogte ca. 6,00 meter,
overheaddeur, verwarming, etc;
- 3 eigen parkeerplaatsen;
- uitstekende bereikbaarheid;
- oplevering per direct mogelijk.
Nieuwbouw bedrijfs-/kantoorruimten op Vaanpark 2
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 122 m
2
, kantoorruimte: 80 m
2
vanaf € 1.775,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
BARENDRECHT TE HUUR
Nog enkele
units beschikbaar
Dit recent gebouwde en goed onderhouden bedrijfsobject met verhard en om-
heind voorterrein. Het gebouw bestaat uit bedrijfsruimte op de begane grond met
kantoorruimte en opslag op de verdieping. Uitstekend bereikbaar vanaf de A15.
- Betonvloer (1.500 kg/m²), betonnen verdiepingsvloer (500 kg/m²), elektrisch bed.
overheaddeuren, TL-verlichting, heater, toiletruimte;
- vrije hoogte bedrijfsruimte 3,95 m¹, hoogte verdieping 2,60 - 3,10 m¹;
- kantoor: siergrindvloer, glasvliesbehang, systeemplafond met verlichting, airco,
WTW-installatie, toiletruimte, kantine;
- oplevering op korte termijn mogelijk.
Nieuwland Parc 13a
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 186 m², kantoorruimte: 124 m², opslag 62 m²
buitenterrein 120 m², 6 gemarkeerde parkeerplaatsen
€ 3.200,- per maand exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Bedrijfs-/kantoorruimte op kop verzamelgebouw
ALBLASSERDAM TE HUUR
Nieuwbouw bedrijfs-/kantoorruimte deel uitmakend van een herkenbaar gelegen
nieuwbouwcomplex op bedrijventerrein Bakestein in Zwijndrecht.
- Bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.000 kg/m
2
, overheaddeur, heater, verlichting,
toilet, etc;
- kantoor: systeemplafond met verlichtingsarmaturen, wanden afgewerkt met
gesausd glasweefsel, wandgoten, toilet en pantry;
- uitstekende bereikbaarheid van en naar rijksweg A16;
- 2 eigen parkeerplaatsen;
- oplevering per direct mogelijk.
Daltonstraat 41, 42 en 43
Afmetingen:
Huurprijs:
Koopsom:
Info:
kantoorruimte: 87 m
2
, bedrijfsruimte: 58 m
2
, entresolvloer: 43 m
2
€ 1.425,- per maand exclusief BTW
€ 222.500,- v.o.n. exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Functionele bedrijfsruimte met kantoor
ZWIJNDRECHT TE HUUR / TE KOOP
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 41
LJ Costerstraat 13a-13e
Bedrijfs-/kantoorruimten gelegen op bedrijventerrein De Bosschen in Oud-Beijerland.
De units zijn hoogwaardig afgewerkt en beschikken over ruime eigen
parkeergelegenheid.
Nabij Korporaal Installatietechniek en Van Oordt Portion Pack en middels de provinciale
weg N217 binnen enkele minuten bereikbaar vanaf rijksweg A29.
- De kantoorruimten hebben een compleet opleverniveau met o.a. systeemplafonds
met verlichtingsarmaturen, afgewerkte wanden, betegelde pantry en toilet;
- bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.500 kg/m
2
, vrije hoogte ca. 6,50 meter, overheaddeur,
verwarming, verlichting;
- uitstekende bereikbaarheid;
- zeer ruime parkeergelegenheid;
- oplevering per direct mogelijk.
Nieuwbouw bedrijfs-/kantoorruimten op bedrijventerrein De Bosschen
Afmetingen:
Huurprijs:
Vraagprijs:
Info:
unit 1: kantoorruimte: 135 m
2
, bedrijfsruimte: 47 m
2
, unit 4: kantoorruimte: 73 m
2
, bedrijfsruimte: 77 m
2
, unit 5: kantoorruimte: 105 m
2
, bedrijfsruimte: 79 m
2
unit 1: €1.950,- per maand exclusief BTW, unit 4: € 1.450,- per maand exclusief BTW, unit 5: € 1.750,- per maand exclusief BTW
unit 1: € 315.000,- v.o.n. exclusief BTW, unit 4: € 235.000,- v.o.n. exclusief BTW, unit 5: €285.000,- v.o.n. exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
OUD-BEIJERLAND TE HUUR / TE KOOP
Bedrijfsruimte met functionele kantoorruimte op de verdieping, deel uitmakend
van een vrijstaand bedrijfsgebouw op bedrijventerrein De Geer in Zwijndrecht.
- Kantoorverdieping: systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, 2 betegelde
toiletruimten, pantry, airco, etc.;
- bedrijfsruimte: overheaddeur, vrije hoogte ca. 5,55 meter, kraanbaan (1 ton),
heater, daglichttoetreding;
- uitstekende verbinding van en naar rijksweg A16;
- oplevering per direct mogelijk.
Houtkopersstraat 22
ZWIJNDRECHT TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 190 m², bedrijfsruimte: 145 m²
€ 1.800,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Functionele bedrijfsruimte met kantoorverdieping
Tweetal bedrijfs-/kantoorruimten met kade gelegen aan de Nieuwe Maas in
Ridderkerk.
- De kantoorruimte in twee lagen beschikt over een fraai uitzicht over de
Nieuwe Maas en is oa. voorzien van toilet, pantry, cv-installatie en radiatoren;
- bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.500 kg/m
2
, vrije hoogte ca. 6,00 meter, lichtstraat;
- optioneel kunnen de ruimten worden gehuurd inclusief kade;
- oplevering oktober 2010.
Ringdijk 514-516
RIDDERKERK TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: vanaf 470 m
2
, kantoor: vanaf 105 m
2
zonder kade: vanaf € 2.950,- per maand exclusief BTW
met kade: vanaf € 3.375,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Bedrijfs-/kantoorruimten met kade aan de Nieuwe Maas
Edisonweg 60
Een op zichtlocatie aan de rijksweg A15 gelegen half vrijstaand bedrijfs-/kantoor-
gebouw met een groot afsluitbaar buitenterrein. De kantoorruimte bestaat uit twee
bouwlagen op de kop van het gebouw met aangrenzend de bedrijfsruimte. De bedrijf-
sruimte wordt aan twee zijden voorzien van in totaal 8 overheaddeuren. Deze bedrijfs-/
kantoorruimte wordt aaneengebouwd met een nieuwe vestiging van Scania Beers B.V.
De mogelijkheid bestaat om het object met minder buitenterrein te huren.
Kantoorruimte:
- het kantoorgedeelte is nader indeelbaar; betegelde toiletgroep en pantry op de
begane grond en de verdieping; verwarming dmv cv-installatie.
Bedrijfsruimte:
- onderheide betonvloer; maximale vloerbelasting 1.500 kg/m²; 8 aluminium overhead
deuren (bxh) 4,00 x 4,50 m met lichtdoorlatende elementen; 2 separate loopdeuren,
vrije hoogte ca. 5,95 meter.
Buitenterrein:
- omheind door middel van een degelijk hekwerk.
Oplevering op korte termijn mogelijk
Nieuwbouwbedrijfs-/kantoorruimte met groot buitenterrein
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
kantoorruimte: 225 m², bedrijfsruimte: 650 m², buitenterrein: 6.380 m²
€ 15.175,- per maand exclusief BTW en servicekosten. Deze huurprijs is afhankelijk van de te huren vierkante meters buitenterrein.
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
ALBLASSERDAM TE HUUR
Aventurijn 1020
Recent is het bedrijfsverzamelgebouw MidiCenter Dordrecht III opgeleverd. Nog een bedrijfsunits wordt te koop
aangeboden. Huren behoort eveneens tot de mogelijkheden. De unit is gelegen op bedrijventerrein ‘Dordtse Kil III’,
nabij de op- en afritten van de rijksweg A16 (Rotterdam-Breda-Antwerpen) en de N3 (randweg Dordrecht, tevens
verbindingsweg A16-A15). Een modern en ruim opgezet bedrijventerrein.
- Onderheide betonvloer, maximale vloerbelasting 1.000 kg/m², stalen draagconstructie, metselwerk plint met
stalen gevelbeplating in horizontale golfprofiel, stalen dakplaten met isolatie en bitumineuze dakbedekking;
- houten gevelkozijnen, kalkzandsteen scheidingswanden; afgedopte leidingen tbv toilet en handwasbak;
- handbedienbare overheaddeur, ca. 4 meter breed en ca. 4,20 meter hoog; vrije hoogte: ruim 6 meter;
- oplevering: per direct beschikbaar.
Laatste bedrijfsunit van recent opgeleverd bedrijfsverzamelgebouw
Afmetingen:
Huurprijs:
Koopsom:
Info:
bedrijfsruimte: 230 m²
€ 1.940,- per maand exclusief BTW
€ 291.000,- v.o.n. exclusief BTW
Dordrecht, 078 - 62 000 62
DORDRECHT TE HUUR / TE KOOP
nog 1 unit
beschikbaar
Een bedrijfsunit die deel uitmaakt van een
verzamelgebouw, gelegen op bedrijventerrein
‘Vinkenwaard’ te Alblasserdam. Goed bereikbaar
vanaf rijksweg A15.
- Handbed. overheaddeur met lichtdoorlatende
elementen;
- onderheide betonvloer (1.500 kg/m²);
- TL-verlichting, verwarming, toiletruimte;
- vrije hoogte 5,80 meter, 2 parkeerplaatsen.
Huygensweg 5
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 50 m²
€ 600,- per maand excl. BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Bedrijfsruimte
ALBLASSERDAM TE HUUR
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 42
Peulenstraat 189
3371 AM Hardinxveld Giessendam
Telefoon: 0184 67 07 33
E-mail: info@alblasserwaard.nl
Website: www.alblasserwaard.nl
Stationspark 150
3364 DA Sliedrecht
Telefoon: 0184 42 42 42
E-mail: sliedrecht@vanvliet.net
Website: www.vanvliet.net
Rivierdijk 636
3371 EE HARDINXVELD-GIESSENDAM
Telefoon: 0184 61 23 47
E-mail: info@merwestreek.nl
Website: www.merwestreek.nl
Bedrijfskantoorunits van ca. 110 m
2

tot ca. 630 m
2
vanaf € 155.000,-
Tweetal kantoorunits van ca. 287 m
2

en ca. 471 m
2
vanaf € 435.000,-
Bedrijfsunits van ca. 43 m
2

tot ca. 95 m
2
vanaf € 62.500,-
Storageunits van ca. 21 m
2

vanaf € 24.790,-
Op een fraaie locatie in Boven-Hardinxveld verrijst
binnenkort een uniek bedrijfsverzamelgebouw, gelegen
tussen twee dijken aan de Merwede. Het gebouw voegt zich
op natuurlijke wijze naar het gebied tussen de dijken en
volgt de belijning die door de dijken wordt bepaald.
BedrijfSverzaMelgeBOuw
MerwepOOrT
Alle prijzen zijn v.o.n. excl. BTW.
210373 Merwepoort adv.indd 1 04-06-10 11:19
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 44
BEDRIJFSMAKELAARS
Mijn visie. Mijn onderneming. Mijn bedrijfspand.
Tweetal functionele bedrijfsruimten met entresolvloer deel uitmakend van een
nieuwbouw bedrijvenverzamelcomplex naast de Gamma in Ridderkerk-centrum.
- Vloerbelasting 1.000 kg/m
2
, overheaddeur, vrije hoogte onder het staaldak
ca. 6,25 meter, vrije hoogte onder de entresolvloer ca. 2,90 meter, toilet,
verlichting, verwarming, etc.;
- 1 eigen parkeerplaats;
- uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15 en A16;
- oplevering per direct mogelijk.
Gieterijstraat 42 en 43
RIDDERKERK TE HUUR
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 64 m
2
, entresolvloer 45 m
2
€ 775,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Functionele bedrijfsruimten met entresolvloer
Functionele bedrijfsruimte die deel uitmaakt van een op zichtlocatie gelegen
bedrijfscomplex op bedrijventerrein De Sandeling.
- Vloerbelasting 1.500 kg/m
2
, vrije hoogte ca. 6,00 meter, overheaddeur,
toilet, verlichting, verwarming;
- ruime daglichttoetreding middels lichtdoorlatende segmenten in
de overheaddeur;
- bedrijventerrein De Sandeling is gelegen direct langs rijksweg A16;
- oplevering op korte termijn mogelijk.
De Veldoven 23
H.I.AMBACHT TE HUUR
Afmeting:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 53 m
2
€ 625,- per maand exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Functionele bedrijfsruimte
Functionele bedrijfsruimte met entresolvloer en
2 parkeerplaatsen op eigen terrein. Gelegen op
bedrijventerrein ‘Nieuwland’ met uitstekende
uitvalsmogelijkheden.
- Onderheide betonvloer (1.500 kg/m²),
Profielnorm® entresolvloer (500 kg/m²);
- verwarming dmv heater, handbedienbare
overheaddeur, toiletruimte, alarminstallatie;
brandblusmiddelen, oplevering op korte termijn.
Nieuwland Parc 10d
Afmetingen:
Vraagprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 53 m²,
entresol: 27 m²
€ 105.000,- k.k., excl. BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
Bedrijfsruimte met entresolvloer
ALBLASSERDAM TE KOOP
Marconiweg 4-6
Twee goed onderhouden bedrijfspanden die zowel gezamenlijk als afzonderlijk kunnen worden verworven. De
bedrijfspanden bestaan uit bedrijfsruimte, showroom, inpandige kantoorruimte en een dienstwoning.
De Marconiweg is gelegen op bedrijventerrein ‘Louter Bloemen’, nabij de op- en afritten van de rijksweg A16
(Rotterdam-Breda). De onder- en bijgelegen grond betreft een erfpachtsrecht.
- Jaren zestig bouwstijl met metselwerk gevels en een rondlopende, houten kapconstructie gedekt met
bitumineuze dakbedekking;
- deels Stelconplaten vloer, deels onderheide betonvloer; TL-verlichting; verwarming door middel van cv-installatie
met radiatoren en een heater, vrije hoogte van 3,75 tot 5,60 meter, toiletruimte, complete keuken;
- stalen roldeur en stalen vouwdeur, royale openbare parkeergelegenheid, oplevering in overleg.
Twee geschakelde bedrijfspanden op bedrijventerrein ‘Louter Bloemen’
Afmetingen:
Koopsom:
Info:
bedrijfsruimte: 618 m², kantoorruimte c.q. kantine (dienstwoning): 186 m²
€ 495.000,- k.k.
Dordrecht, 078 - 62 000 62
DORDRECHT TE KOOP
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 45
BEDRIJFSMAKELAARS
www.vanvliet.net
Functionele kantoorunit met houten entresolvloer, deel uitmakend van een
representatief bedrijvenverzamelcomplex op bedrijventerrein Woude in Ridderkerk.
- Vloerbelasting 1.000 kg/m2, handbedienbare overheaddeur, krachstroom,
toiletruimte;
- uitstekende verbindingen van en naar rijksweg A15 en A16;
- 2 eigen parkeerplaatsen voor de overheaddeur;
- oplevering per direct mogelijk.
Zadelmakerstraat 41
RIDDERKERK TE HUUR / TE KOOP
Afmetingen:
Huurprijs:
Vraagprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 60 m
2
, entresolvloer: 40 m
2
€ 675,- per maand exclusief BTW
€ 115.000,- k.k. exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Functionele bedrijfsunit
Representatieve bedrijfsruimte gelegen aan de voorzijde van onlangs
opgeleverd bedrijvenverzamelcomplex op nabij Ridderkerk-centrum.
- Maximale vloerbelasting 1.500 kg/m
2
;
- vrije hoogte ca. 4,75 tot 8,00 meter;
- elektrisch bedienbare overheaddeur, ca. 4,20 meter hoog;
- verwarming en verlichting;
- betonnen entresolvloer met daglichttoetreding;
- toiletruimte en pantry;
- oplevering per direct mogelijk.
Zinkstraat 9
Afmetingen:
Huurprijs:
Vraagprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 138 m
2
, entresolvloer: 46 m
2
€ 1.550,- per maand exclusief BTW
€ 260.000,- v.o.n. exclusief BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Nieuwbouw bedrijfsruimte met entresolvloer
Representatieve bedrijfsruimte met entresolvloer
gelegen op bedrijventerrein Vaanpark IV
in Barendrecht.
- Vloerbelasting 1.000 kg/m
2
, overheaddeur,
verwarming, toilet;
- uitstekend bereikbaar vanaf A29, A15 en A16;
- 1 eigen parkeerplaats;
- oplevering op korte termijn mogelijk.
Deventerseweg 20
Afmetingen:
Huurprijs:
Info:
bedrijfsruimte: 60 m
2
entresolvoer: 40 m
2
€ 725,- per maand excl. BTW
Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
Functionele bedrijfsruimte
BARENDRECHT TE HUUR
Nieuwland Parc 6-7
Deze bouwkavel is strategisch gelegen op het hoogwaardige en duurzame bedrijventerrein Nieuwland.
Het jonge bedrijventerrein Nieuwland is een kwalitatief goed ontworpen en verzorgd bedrijventerrein.
De kavel ligt nabij de op- en afritten van de rijksweg A15 richting Gorinchem – Rotterdam.
- Kavel zonder bouwclaim;
- bouwplan + bouwvergunning voor de kavel aanwezig;
- hoogwaardig opgezet bedrijventerrein vanwege het door de gemeente Alblasserdam opgestelde
kwaliteitshandboek;
- bestemming: bedrijfsdoeleinden I (cat. I t/m III);
- beschikbaarheid: op korte termijn.
Kavel bouwgrond bedrijventerrein Nieuwland
Afmeting:
Koopsom:
Info:
ruim 4.900 m²
€ 1.295.000,- v.o.n. exclusief BTW
Sliedrecht, 0184 - 42 42 42
ALBLASSERDAM TE KOOP
RIDDERKERK TE HUUR / TE KOOP
Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net 46
BEDRIJFSMAKELAARS
Midden in het groene hart van de Alblasserwaard ligt dit multifunctionele object, voorzien van hyper­
moderne kantoorruimtes en met een aangebouwde bedrijfsruimte. Deze bedrijfsruimte is momenteel
in gebruik als presentatieruimte, maar biedt tal van andere mogelijkheden.

Het gebouw verkeert, evenals het luxe landhuis in uitstekende staat van onderhoud en is gelegen in
een zeer rustige landelijke omgeving.

Een unieke plek om wonen en werken te combineren.

Vraagprijs € 1.795.000,­ kk

D­E­R­U­I­M­T­E, Zuidzijde 96 in Goudriaan.
Van Vliet Bedrijfsmakelaars, tel. (0184) 42 42 42, www.vanvliet.net
Collegiaal in verkoop met Graafstroom makelaardij tel. (0184) 69 33 60
TE HUUR:
St oreParc
Alblasserdam
StoreParc is een uniek concept waarin
u echt alles kwijt kunt.
BI NNENKORT I N VERHUUR
PROFI TEER NU
VAN BOUWKORTI NG!
Fraai gesitueerd op het nieuw te ontwikkelen bedrijven-
terrein Nieuwland tussen de A15 en De Noord.
Storestudios Alblasserdam; vanaf 110 m hoogwaardige
opslag- en bedrijfsruimte. Verdeeld over twee ver-
diepingen, op eigen grond. Zeer goed geïsoleerd en
hoogwaardig afgewerkt; Met stromend (warm) water,
elektriciteit, inpandige toiletgelegenheid en een pantry.
Eventueel voorzien van centrale verwarmingsinstallatie.
Daarnaast parkeert u op eigenterrein.
In totaal realiseert Storeparc in Alblasserdam 14 units
waarvan de 4 kopunits zijn voorzien van een ruime
glaspartij in de eindgevel waardoor deze units voor
veel uiteenlopende doeleinden geschikt zijn.
Uw eigen Storestudios heeft u al vanaf 1.200,- per
maand exclusief BTW.
2

Kijk voor meer informatie opwww.storeparc.nl
(0184) 424242, sliedrecht@vanvliet.net
BEDRIJFSMAKELAARS
Historisch landhuis in Ridderkerk-Rijsoord
Elke dag vakantie. Zo voelt wonen in dit sfeervolle, monumentale landhuis uit 1866. Landelijk leven in het tempo van
toen, met alle comfort van nu. Ook de fraaie, onder architectuur aangelegde tuin ademt de sfeer van vrijheid en ruimte.
Wandelen, luieren, genieten: aan deze idyllische tuin beleef je elke dag plezier.
Al vroeg in het seizoen kunt u genieten van het luxe verwarmde zwembad met solardeck (11 x 5,5 m). Ruim genoeg voor
u, uw familie en uw vrienden. Dit droomhuis met tuin beslaat in totaal bijna 2900 m
2
oppervlakte om dagelijks in alle
rust te vertoeven. Compleet met karakteristiek koetshuis, tuinhuis en vele faciliteiten.
Onvoorstelbaar dat dit bijzondere object zich zo dicht bij de Randstad bevindt... Vraagprijs € Tel. 0180 - 43 43 43
Elke dag een vakantiegevoel
Voor uitgebreide informatie, kijk op: www.vanvliet-rijksstraatweg66.nl
1.325.000,- k.k.
Fraai gelegen vrijstaand woonhuis met kantoor-/praktijkruimte (met eigen entree!),
ruime woonkamer, 5 slaapkamers en inpandige garage. De woning is ook geschikt
voor dubbele bewoning. Verder beschikt de woning over een fraai aangelegde
tuin met veel privacy, totaal 636 m² eigen grond. Gelegen op korte afstand van het
centrum en uitvalswegen.
Seringenstraat 2-4, Ridderkerk
Vraagprijs:
Info:
€ 698.000,- k.k.
Ridderkerk, 0180 - 48 88 88
Waaldijk 1 te Ridderkerk-Rijsoord
Sfeervol, vrijstaand woonhuis op ca. 719 m² eigen grond
direct aan ’t Waaltje. De tuin is gelegen op het Zuid-
Westen en biedt schitterend uitzicht over ‘t Waaltje!
Het woonhuis is gebouwd in 1956 en verkeert in een
goede staat van onderhoud. De woning beschikt op de
begane grond over een lichte woonkamer en half-open
keuken en op de verdieping over 4 slaapkamers en een
badkamer. Tevens beschikt de woning over een souter-
rain met diverse gebruiksmogelijkheden. De inhoud
van de woning is ca. 585 m³. De zeer fraaie tuin op het
Zuid-Westen is ingericht met een garage, veel groen,
terrassen en een aanlegsteiger aan ’t Waaltje. De loca-
tie leent zich ook uitstekend om de bestaande woning te
amoveren en geheel volgens eigen wensen een nieuwe
woning te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden!
Vrijstaand woonhuis of bouwlocatie aan ’t Waaltje!
Info:
Kavelgrootte: ca. 14 x 52 meter
Vraagprijs: e 795.000,- k.k. Ridderkerk, 0180 - 43 43 43
T
E

K
O
O
P
BETROUWBAAR, SCHAALBAAR & BETAALBAAR
HELMINK
telecommunicatie & ict