You are on page 1of 4

Ke arah Merealisasikan

PdP ABAD KE-21


Excellence : Ultimate Reach of an Organization (EURO)
Kecemerlangan : Capaian Muktamad Sesebuah Organisasi

Top Kemahiran
Insaniah
(Softskills)

Etika Kerja yang Terbaik

Boleh Diharap

1
Susunan kerusi meja dalam kumpulan
menggalakkan pelajar menjalankan kerja
secara kolaboratif
Sikap Positif

Bermotivasi

Boleh Bekerja dalam Kumpulan


Hasil kerja murid dipamerkan dan
diberikan penghargaan. 2
Pengurusan Baik

Berdaya Tahan

Komunikasi Berkesan

Fleksibel

Keyakinan

Pembelajaran Abad ke-21 bertujuan menyediakan murid dengan kemahiran komunikasi, kolaboratif,
8
pemikiran kritis dan kreatif selaras dengan 6 aspirasi murid yang digariskan dalam PPPM

3 Sokongan peralatan ICT supaya warga Malaysia mampu bersaing dan dapat menangani cabaran di peringkat global.
PERBANDINGAN PDP ABAD KE-20 & KE-21 STRATEGI PdP BERKESAN
(9 KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH)
ABAD KE-20 ABAD KE-21
Dipimpin guru Berpusatkan murid PEMBELAJARAN BELAJAR CARA BELAJAR KEMAHIRAN BERFIKIR
SECARA KRITIS DAN KREATIF
Arahan langsung Pembelajaran kolaboratif KONTEKSTUAL
Pengetahuan Kemahiran Pembelajaran kontekstual ialah kaedah Menjanakan idea
pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan Menghubungkaitkan
Kandungan Proses dengan pengalaman harian individu, masyarakat Membuat inferens
dan alam pekerjaan. Kaedah ini menyediakan Guru tentukan

KREATIF
Meramalkan
Kemahiran asas Pemikiran aras tinggi pembelajaran secara konkrit yang melibatkan objektif/
Membuat hipotesis
aktiviti hands-on dan minds-on. Proses teknik sediakan teknik/
Teori Praktikal belajar dengan aktiviti/ pilih
Mensintesiskan
Pengalaman harian individu guru/ tanpa guru bahan PdP/ Mengitlakan
Kurikulum Kemahiran hidup berbincang Membuat gambaran mental
Menganalogikan
Individu Berkumpulan Pengalaman Mereka cipta
Harian Individu
Bilik darjah Komuniti Peranan murid:
kenal pasti Mencirikan
Pentaksiran sumatif Pentaksiran formatif kecenderungan/nilai
Membanding/membezakan
keupayaan untuk belajar/
Mengumpul/menjelaskan
Belajar untuk peperiksaan Belajar untuk kehidupan tetapkan matlamat/

KRITIS
Kehidupan berbincang
Membuat urutan
Persekolahan
Masyuarakat Menyusun ikut keutamaan
Menganalisis
Mengesan kecondongan
STANDARD GURU MALAYSIA Menilai
Membuat kesimpulan
Alam Pekerjaan

Penglibatan Murid Penguasaan Pembelajaran Murid Hasil Kerja Murid Perancangan & Persediaan Guru
TEORI PEMBELAJARAN SECARA PENGAJARAN BERASASKAN
Kaedah Penyampaian Kemahiran Komunikasi Penggunaan Sumber Pendidikan Penilaian Lisan & Bertulis KECERDASAN PELBAGAI KONSTRUKTIVISME KAJIAN MASA DEPAN
Pembelajaran Guru sebagai
Teknik Penyoalan Penggunaan Isi Kandungan Pengurusan Kelas Amalan Profesionalisme Keguruan berpusat fasilitator /
Pemahaman
Konsep
pelajar pembimbing Masa Depan
Pengumpulan
Pemahaman Apakah Maklumat dan
Dimensi sebabnya Analisis Trend
Kemapanan yang diingin Apakah
Pembinaan
KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21
perlu Masa Apakah yang
pengetahuan dikekalkan Depan sedia ada?
Pembelajaran melalui teknik Penjelasan Saya terangkan
Naturalis Interpersonal Logik- Visual- Interaksi sosial Scaffolding Nilai dan mengapa
berlaku melalui
Proses menyampai dan menerima pandangan atau idea dan Masa Jika sudah
Matematik Ruang proses aplikasi
membawa membina
tahu, saya
kepada senario yang
boleh Ramalan dan
diingini
perasaan dengan tujuan menukar persepsi atau tingkah laku pemikiran aras meramal Analisis
Komunikasi tinggi Bayangkan apa

Mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan yang diingini Saya
mengembangkan
Pelajar Apakah ramalan itu
Wujud
penerima interaksi
bertanggungjawab
terhadap
Pembinaan
Senario
yang telah
berubah?
Mungkin ada

Dapat mewujudkan perasaan puas hati, rasa dihargai dan


masalah atau
dalam pembelajaran kebimbingan Penggunaan
Intrapersonal Kinestetik Muzik Verbal - kalangan sendiri Proses Imaginasi dan
Strategi
keinginan untuk saling bekerjasama antara pihak yang terlibat Linguisik pelajar Inovasi
Sosial
Mengatasi
Kebimbangan
Kreativiti

Kolaboratif Bekerjasama mencapai matlamat untuk memperkembang PEMBELAJARAN MASTERI PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
bakat serta kepakaran dengan baik. AKSES KENDIRI DAN KOMUNIKASI (ICT)

Melibatkan perkongsian maklumat kemahiran dan idea Tempat Stail

4K untuk kemajuan bersama


Penerokaan
Jaringan
komunikasi yang

Pemikiran Penggunaan operasi berfikir yang asas untuk menganalisis, Bahan efektif dan cepat
mentafsir dan menilai sesuatu hujah dengan mendalam.
Kritis Melihat masalah dari perspektif yang baru, menghubung kait Masa
Bimbingan
pembelajaran seluruh mata pelajaran dan disiplin.

Menggunakan pendekatan baru untuk mendapatkan sesuatu


Mudah dan Hasilkan
yang inovatif dan kreatif. Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu program yang
Kreatif Kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk
memberi murid akses kepada tempat, bahan, bimbingan,
stail dan tempoh masa belajar. Murid belajar secara
cepat kerja yang

dan 7 kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran dan


proses PdP berkualiti
menerokai pelbagai kemungkinan, menghasilkan sesuatu yang memilih aktiviti pembelajaran sendiri serta menilai dan
memantau kemajuan mereka sendiri. Dengan ini murid
dan mantap
Inovatif baru, asli, luar biasa dan bernilai sama ada bersifat maujud, mempunyai autonomi dan bertanggungjawab dan
berdikari ke atas pembelajaran mereka.
abstrak, atau gagasan.
Peta Pemikiran ialah merupakan alat berfikir yang membolehkan guru CIRI-CIRI MURID ABAD KE-21
menyampaikan kurikulum dalam bentuk yang lebih bermakna. (6 ASPIRASI MURID)
Peta Pemikiran dipersembahkan dalam 8 bentuk Peta Pemikiran secara
visual yang mudah diguna pakai dan difahami merentas kurikulum.
i Innovative Think Thinking
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika & Identiti
Berfikir Dwibahasa Kepimpinan Kerohanian Nasional
Peta Pemikiran Proses Pemikiran Contoh Soalan Contoh Peta Pemikiran
Bijak Berupaya Yakin Mengambil Fleksibel Bangga
Peta Bulatan Bagaimanakah kamu menyoal membuat berkomunikasi risiko Mampu sebagai
- Mendefinisikan mendefinisikan benda
atau idea ini?
Dahaga ilmu hubung kait Menguasai Tidak bekerja rakyat
mengikut konteks
- Sumbang saran Apakah konteksnya? Ingin tahu Menjana idea kemahiran berputus asa dengan Malaysia
idea Apakah rujukan kamu? Berkemahiran literasi Mendengar orang lain Teguh
kritis dan Berintegriti dengan
Peta Buih Bagaimanakah kamu Mampu membuat Berkeperibadian Rukun
Menerangkan atau menerangkan sesuatu refleksi tinggi
memerihalkan benda? Apakah kata sifat
berfikir sendiri negara
Membuat Berani
Memahami
menggunakan yang paling sesuai untuk
adjektif menerangkan benda ini?
inisiatif mencuba
sejarah
Menyelesaikan Membuat
perubahan negara
Peta Buih Apakah persamaan dan masalah
Berganda perbezaan kedua-dua Memahami
Membanding benda ini? Mana satu
beza sesuatu yang akan kamu pilih? aspirasi dan
Kenapa?
masa depan
negara
Peta Pokok Apakah isi utama, isi
- Membuat sokongan dan maklumat SENARAI SEMAK CIRI-CIRI GURU ABAD KE-21
pengelasan berkenaan tentang
- Mengklasifikasi maklumat ini?
bahan atau idea

Mahir
Peta Dakap Apakah komponen atau menggunakan
- Hubungan bahagian yang Menguasai
teknologi
bahagian-seluruh membentuk objek fizikal
- Menanalisis objek ini? terkini ilmu / subjek
fizikal
Memiliki
(kandungan
kemahiran
kurikulum)
kaunseling
Peta Alir Apakah yang berlaku?
Membuat urutan Apakah urutan bagi
sesuatu sesuatu peristiwa yang Ciri-ciri
berlaku? Apakah pering-
kat perkembangannya?
Guru Abad
Ke-21 Mahir dan
Memahami berketrampilan
Peta Pelbagai Alir Apakah yang menyebab-
kan perkara ini dan
psikologi dalam pedagogi
Menunjukkan dan
menganalisis kesan-kesannya? Apakah pembelajaran
hubungan sebab dan yang mungkin berlaku?
akibat
Memahami
perkembangan
Peta Titi Apakah perkaitan atau
dan menyayangi
Mengaplikasikan analogi antaranya?
proses analogi dengan murid
menggunakan faktor
6 penghubung
PENAMBAHBAIKAN SEKOLAH KBAT
Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
Komuniti Pembelajaran Profesional
(Professional Learning Community) kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah,
PLC adalah satu pembudayaan sekolah yang menggalakkan pembelajaran guru secara membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.
kolaboratif untuk melaksanakan penambahbaikan Fullan, 2007
Menggunakan stimulus secara ekstensif
FOKUS Item berbeza setiap tahun
NORMA DAN untuk menjana kemahiran inferens dan
DIALOG PERKONGSIAN SECARA KOLEKTIF Menggunakan bahan yang
TERHADAP KOLABORATIF NILAI penaakulan kritis
REFLEKTIF AMALAN DIKONGSI
melangkaui bahan buku teks,
PEMBELAJARAN
MURID BERSAMA buku kerja, buku latihan, dll
Mempelbagai kata
Kumpulan Bimbingan Rakan Analisis Data Pasukan Melintang & Aktiviti Visi tugas untuk mentaksir
Belajar Sebaya Guru (Data Analysis) Menegak (Vision Activities) pelbagai aras pemikiran
(Study Groups) (Peer Coaching) (Horizontal & Vertical dalam domain kognitif
Teams)
Kumpulan Panduan
Menggunakan Belajar Rakan Kritikal Berasaskan
Protokol menggunakan (Critical Friends Induksi Guru Prinsip Mencabar murid untuk Menggunakan situasi baharu
Perbincangan Groups) Baharu / Pementoran (Guiding menyelesaikan suatu masalah di luar bilik darjah
RPH Principles)
(Using Discussion (New teacher
Protocols) (Lesson Study) Induction / Mentoring)
kehidupan sebenar dengan Menggalakkan murid berfikir
menggunakan lebih mendalam dan bukan
Pemetaan Aktiviti Nilai pembelajaran daripada sekadar mengingat semula apa
Kelab Buku Jelajah Kurikulum Kumpulan (Value Activities) pelbagai disiplin ilmu yang dipelajari dalam bilik
(Book Clubs) Pembelajaran (Curriculum Penyelesai Masalah
(Learning Walks) darjah
Mapping) (Problem Solving
Groups) Strategi &
Kritikan Video
Tradisi yang Kembangkan soalan KBAR menjadi KBAT
Pengajaran
Guru Sesi Perkongsian Pentaksiran Dikongsi
Unit atau Projek Soalan KBAR Soalan KBAT
(Video Critiques Guru Serentak Bersama
Antara Pelbagai Bidang
of Teaching (Teacher Sharing (Common (Interdisiciplinary (Common Ritu-
Moments) Sessions) als & Strategies) (1) Cari min, median dan mod Cari lima nilai yang mempunyai min 25 dan median 18.
Assessments) Units & Projects)
bagi data berikut: Terangkan jawapan anda.
15, 16, 18, 37, 39
Strategik PLC Deskripsi
(2) Nilaikan: Letakkan + atau - dalam setiap petak berikut supaya
Bimbingan Rakan Memerhatikan pengajaran guru lain secara sistematik dengan menggunakan
Sebaya Guru -5 + (-6) - (-3) - (+9) menghasilkan nilai terbesar.
kitaran prakonferens, pemerhatian dan pascakonferens 5 6 3 9
(Peer Coaching)

Belajar Menggunakan Sekumpulan guru secara usaha sama membina satu rancangan pengajaran; (3) Bundarkan 718 kepada Apakah nombor yang boleh dibundarkan kepada 700?
Rancangan Pengajaran diikuti dengan pengajaran / memerhatikan pengajaran, membuat
Harian (Lesson Study) ratus terdekat.
penambahbaikan semasa sesi pengajaran.
Jelajah Pembelajaran Berjalan di sekeliling sekolah dan memerhatikan pengajaran guru lain dan aktiviti
(Learning Walks) bilik darjah dengan menggunakan protokol atau fokus yang spesifik. Kemahiran berfikir Maklumat lanjut sila
aras tinggi biasanya rujuk buku KBAT yang
Sesi Perkongsian Guru Sekumpulan guru bertemu secara kerap untuk berkongsi amalan pengajaran
(Teacher Sharing merujuk kepada dibekalkan oleh
terbaik.
Sessions) empat tahap KBAT Lembaga Peperiksaan
kemahiran teratas KPM
Analisis Data Secara kolektif mengkaji dan membincangkan data agregat murid. Tujuannya dalam
(Data Analysis) adalah untuk mencari pola atau tema agar dapat membuat keputusan tentang KBAR
Taksonomi Bloom
penambahbaikan dalam bidang kurikulum atau mengkategorikan kembali dalam
Taksonomi Bloom Taksonomi Anderson