You are on page 1of 2

EKG W PIGUCE

Elektrokardiografia metoda obrazowania zmiennoci potencjau elektrycznego wytwarzanego przez serce.


Rejestracja EKG:
odprowadzenia koczynowe dwubiegunowe:
I rejestruje rnic potencjaw pomidzy lewym przedramieniem (+) a prawym przedramieniem (-)
II rejestruje rnic potencjaw pomidzy lewym podudziem (+) a prawym przedramieniem (-)
III rejestruje rnic potencjaw pomidzy lewym podudziem (+) a lewym przedramieniem (-)
odprowadzenia koczynowe jednobiegunowe
aVR rejestruje warto potencjau z prawej koczyny grnej
aVL rejestruje warto potencjau z lewej koczyny grnej
aVF rejestruje warto potencjau z lewej koczyny dolnej
odprowadzenia jednobiegunowe przedsercowe
V1 rejestruje bezwzgldn warto potencjau w IV m przy prawym brzegu mostka
V2 rejestruje bezwzgldn warto potencjau w IV m przy lewym brzegu mostka
V3 rejestruje bezwzgldn warto potencjau w poowie odlegoci midzy punktami V2 i V4
V4 rejestruje bezwzgldn warto potencjau w V m w linii rodkowo-obojczykowej lewej
V5 rejestruje bezwzgldn warto potencjau na poziomie V4 w linii pachowej przedniej lewej
V6 rejestruje bezwzgldn warto potencjau na poziomie V4 w linii pachowej rodkowej lewej
Technika badania
badanie najlepiej wykona w pozycji lecej na wznak, tak aby kkg nie stykay si z tuowiem, a kkd ze sob,
w sytuacjach szczeglnych moliwe jest wykonanie badania w pozycji siedzcej
zapewni cisze i spokj oraz komfort cieplny (unika dre miniowych)
w celu zmniejszenia oporu elektrycznego midzy skr a elektrodami, wskazane jest odtuszczenie skry alkoholem lub
benzyn w miejscu przyoenia elektrod, mona te stosowa el do EKG
naley ustawi dan szybko przesuwu papieru:
o 25mm/s => 1 mm = 0,04s 5mm = 0,2s
o 50mm/s=> 1mm = 0,02s 5mm = 0,1s
cecha powinna by zaznaczona na kadym odcinku badania EKG; suy ona obiektywnym i porwnywalnym
pomiarom amplitudy zaamkw
o 1 cm = 1mV
o 1mm=0,1mV
znajc szybko przesuwu papieru mona obliczy czas trwania poszczeglnych zaamkw, odcinkw i odstpw, a
take czas trwania jednej ewolucji sercowej. Przy miarowym rytmie najdokadniejszy wynik uzyskamy stosujc wzr:
o dla przesuwu 25mm/s 1500:x
o dla przesuwu 50mm/s 3000:x, gdzie x oznacza dugo odstpu RR w mm
warto odstpu RR, a czsto rytmu serca (dla przesuwu papieru 25 mm/s)
o RR 5 mm => 300/min
o RR 10 mm => 150/min
o RR 15 mm => 100/min
o RR 20 mm => 75/min
o RR 25 mm => 60/min
o RR 30 mm => 50/min
Skadowe prawidowego elektrokardiogramu
Linia izoelektryczna to linia pozioma zarejestrowana w czasie, gdy w sercu nie stwierdza si pobudzenia (aktywnoci). W
stosunku do niej okrela si przemieszczenia wszystkich odcinkw i amplitud zaamkw. Najatwiej j wyznaczy wg odcinka
TP lub odcinka PQ, a gdy to jest niemoliwe wg linii czcej punkty pocztkowe ssiadujcych zespow QRS
Zaamek wychylenie od linii podstawowej (izoelektrycznej)
Odcinek cz krzywej zawarta midzy zaamkami
Odstp cz krzywej obejmujca odcinek i ssiadujcy z nim zaamek
Cz przedsionkowa EKG: zaamek P i odcinek PQ
Cz komorowa EKG: zesp QRS, odcinek ST oraz zaamek T
ZAAMEK P:
Jest wyrazem depolaryzacji m. przedsionkw. Czas trwania od 0,04 do 0,11s, amplituda do 2,5 mm (0,25mV) w odprowadzeniach
koczynowych i do 3 mm (0,3mV) w odprowadzeniach przedsercowych.
Cech rytmu zatokowego jest obecno dodatnich zaamkw P w odprowadzeniach I i II oraz ujemnych w odprowadzeniu aVR

ODCINEK PQ:
Wyraa przewodzenie bodca przez wze a-v, pczek Hisa, jego odnogi oraz wkna Purkinjego. Przebiega w linii izoelektrycznej

ODSTP PQ:
Prawidowo czas jego trwania wynosi od 0,12 do 0,20s

ZESP QRS:
Jest wyrazem depolaryzacji minia komr. Skada si z zaamkw Q,R,S. czas trwania zespou wynosi od 0,06 do 0,10s. Amplituda zespou
(R+S) w odprowadzeniach kk wynosi od 5 do 24 mm, a odprowadzeniach przedsercowych od 8 do 24 mm.
Zesp w ktrym brak zaamka R nazywa si zespoem QS

PUNKT CZCY J:
Jest to punkt, w ktrym koczy si zesp QRS i rozpoczyna odcinek ST. Prawidowo przemieszczenie punktu J nie powinno przekracza 1
mm w gr lub w d od linii izoelektrycznej w adnym odprowadzeniu.

ODCINEK ST:
Cze krzywej EKG mierzona od koca zespou QRS do pocztku zaamka T. Jest wyrazem pocztkowej fazy repolaryzacji minia komr.
Czas jego trwania wynosi od 0,02 do 0,12s. Prawidowo przebiega w linii izoelektrycznej. Jego obnienie nie powinno przekracza 0,5mm w
adnym odprowadzeniu, a uniesienie 1 mm w odprowadzeniach kk i 2 mm w odprowadzeniach przedsercowych

ZAAMEK T:
Jest wyrazem kocowej fazy repolaryzacji minia komr. Czas trwania wynosi od 0,12 do 0,16s. Amplituda wynosi do 6 mm w
odprowadzeniach kk i do 10 mm w odprowadzeniach przedsercowych.

ODSTP QT:
Mierzony od pocztku zespou QRS do koca zaamka T. Wyraa czas trwania potencjau czynnociowego (depolaryzacji i repolaryzacji
komr). Czas trwania odstpu QT zaley m.in. od czstoci rytmu serca, jednak nie powinien przekracza 0,40s. Im czsto rytmu serca
wiksza tym odstp QT jest krtszy.

ZAAMEK U:
Spotykany w ok. 25% zapisw EKG. Wystpuje bezporednio po zaamku T, wyprzedzajc zaamek P nastpnego cyklu. Jest zaamkiem
dodatnim o amplitudzie do 3mm. Jest wyrazem repolaryzacji wkien Purkinjego lub wyrazem potencjau powstaego w wyniku rozcigania
m. serca w rozkurczu, podczas napywu krwi do komr.

ODCINEK TP:
Cz krzywej mierzona od koca zaamka T do pocztku nastpnego zaamka P. Odpowiada okresowi, w ktrym komory i przedsionki
znajduj si w rozkurczu. Przebiega w linii izoelektrycznej

ODSTP RR:
Odlego pomidzy wierzchokami dwu kolejnych zaamkw R. jest wyrazem czasu trwania jednej ewolucji serca. W prawidowym rytmie
zatokowym rnice midzy dwoma odstpami RR nie przekraczaj 0,16s. Jest wykorzystywany do obliczenia czstoci rytmu serca.

ODSTP PP:
Odlego pomidzy wierzchokami dwu kolejnych zaamkw P. W przypadku miarowego rytmu zatokowego odstp PP jest rwny
odstpowi RR.