You are on page 1of 7

Fisa de date

SECTORIALE
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA

Adresa postala: Sucursala Regionala CF Bucuresti, str.Piata Garii de Nord, nr. 1-3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Punct
(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 213199539, In atentia: Caroleta Floricel, Email: caroleta.floricel@cfr.ro, Fax: +40 213182378, Adresa
internet (URL): www.cfr.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Servicii feroviare

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-07-2016 15:22 Pagina 1/7


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Reparatii curente la intalatiile SCB de pe raza Sectiei CT2 Bucuresti instalatii BLA Chiajna - Gradinari

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta

Locul principal de prestare: Distanta Chiajna - Gradinari

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Lucrari de reparatii curente la instalatiile SCB, conform Caiet de sarcini

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45234115-5 Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caiet de sarcini si Antemasuratori

Valoarea estimata fara TVA: 252,500.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


60 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Val.GP in cuantum de:5.050 lei;GP poate fi constituita sub una din urmatoarele forme:a)virament bancar;ordin de plata n favoarea
autoritatii contractante CUI 15548207; cont nr.RO 33 BITR 0044 1003 8162 RO01 deschis Veneto Banca Scpa Italia Montebelluna,SRCF
Buc, confirmat de banca emitenta pna la data limita de depunere a ofertelor;b)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancara sau de o societate de asigurari;Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta
autoritatii contractante n original.GP poate fi constituita si n alta moneda dect lei, la un curs de reconversie afisat de BNR,din data
publicarii anuntului de participare in SEAP.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai trziu la data si ora
limita de depunere a ofertelor.Ofertantii care fac dovada ca sunt IMM beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume, conform Legii
nr.346/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.n cazul depunerii de oferte n asociere, garantia de participare trebuie constituita n
numele asocierii si sa mentioneze ca acopera n mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Perioada de valabilitate a GP este
cel putin egala cu cea a ofertei si anume 90 de zile,de la data limita stabilita pentru depunere a ofertelor.Entitatea contractanta are dreptul
de a retine GP a ofertantului pierznd astfel suma constituita atunci cnd acesta din urma se afla n oricare din urmatoarele situatii:a)si
retrage oferta,n perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita cstigatoare, nu constituie garantia de buna executie in
termenul prevazut la art.45, alin(3) din HG 394 /2016c)oferta sa fiind stabilita cstigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial n
perioada de valabilitate a ofertei.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-07-2016 15:22 Pagina 2/7


Fisa de date
Garantia de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului de executie lucrari, fara TVA. Mod de constituire a garantiei de buna
executie a contractului :- Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari .- prin retineri
succesive de 5 % din plata cuvenita pentru facturile partiale. n acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia
entitatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil
distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant n contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai
mica de 0,5 % din pretul contractului.Pe parcursul ndeplinirii contractului, entitatea contractant urmeaz s alimenteze acest cont de
disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pn la concurenta sumei stabilite drept garantie de bun
executie Entitatea contractant va nstiinta contractantul despre vrsmntul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis
estepurttor de dobnd n favoarea contractantului.Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor
sume, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile ti completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Buget de stat

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 681/29.07.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca n situatiile prevazute la art.177, 178, 180 din Legea
nr.99/2016.Prezentarea DUAE conform .art.202 alin.1 din Legea 99/2016.
Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi :
Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la
bugetul general consolidat ( MFP - ANAF) la data prezentarii .
Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local
la data prezentarii
Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control n cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2) ,
art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale
Pentru persoanele fizice / juridice straine orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva .
Pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la art.73 din Legea nr. 99/2016, declaram mai jos persoanele cu functie de decizie/ persoanele
mplicate n procedura de atribuire si persoanele ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire, n vederea atribuirii contractului :
Maraloi Laurentiu Director Regional;Ungurean Cristian-Sef Divizie Trafic;Radu Liviu Contabil Sef Regional; Dragan Daniel - Sef Divizie
Instalatii; Gheorghe Vasilica Sef Oficiu Juridic ;Vasile Tatiana Sef Serviciu Financiar; Cincescu Ionica-Sef Serviciu Pregatire
Documentatii;Stan Ioan - Sef Serviciu IS;Lospa Liliana Sef Serviciu Achizitii Publice;Epuran Danut Consilier juridic;Condila Dragos
AndreiServiciul Pregatire Documentatii;Floricel Caroleta - Biroul Achizitii Publice

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


n conformitate cu prevederile art. 186 din Legea nr. 99/2016, se solicita documente relevante care sa dovedeasca forma de nregistrare si,
dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, n conformitate cu cerintele legale din tara n care este stabilit
operatorul economic.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de nregistrare n conditiile legii din tara de
rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla n niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi :
1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lnga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate
principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora , iar informatiile sa fie reale/actuale la data prezentarii.
Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente echivalente emise in tara de rezidenta .
2.Autorizatie de Furnizor Feroviar eliberata de AFER pentru lucrari de intretinere si reparatii la instalatiile SCB conform cerintelor OMT
290/2000 valabila la data prezentarii
3.Agrement Tehnic Feroviar eliberat de AFER pentru, lucrari de constructii montaj si reparatii curente la instalatiile SCB conform cerintelor
OMT 290/2000 valabil la data prezentarii
Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente echivalente emise in tara de rezidenta
Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016
Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-07-2016 15:22 Pagina 3/7


Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra medie de afaceri anuala din ultimii 3 ani, 2013 , Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016
2014 , 2015 n valoare de cel putin: 252.500 lei Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor
Documente relevante: asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
- situatii financiare sau extrase din situatiile financiare la 31.12.2015 sau solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
orice alte documente relevante. pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt:
-Fisa de informatii generale. Insotita de situatii financiare sau
extrase din situatiile financiare sau orice alt document
Pentru echivalentata lei/valuta se va tine cont de cursul mediu
anual lei/valuta comunicat de BNR.
(1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului / candidatului poate fi Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016
sustinuta, pentru ndeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor
de natura relatiilor juridice existente ntre ofertant si persoana respectiva. (2) asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
n cazul n care ofertantul/candidatul si demonstreaza situatia economica si solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
financiara invocnd si sustinerea acordata, n conformitate cu prevederile pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea
alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi evaluarii ofertelor.
entita?ii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces Aceste documente sunt:
n orice moment la resursele necesare, prezentnd un angajament n acest -Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului
sens din partea tertului/tertilor.
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari realizate n ultimii 5 ani, nso?ita de certificate de Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016
buna execu?ie pentru lucrarile cele mai importante; Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.
Experienta similara.Pentru demonstrarea experientei similare ofertantul Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016
trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani a executat lucrari de natura si Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor
complexitate similara / compatibila cu lucrarile care fac obiectul asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
contractului / operatiuni de tipul celor precizate in obiectul contractului a solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
caror valoare/valoare cumulata a fost de min. 252.500 lei la nivelul unui pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea
contract maxim doua contracte. evaluarii ofertelor.
Pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual
lei/valuta comunicat de BNR .
Pentru dovedirea experientei similare ofertantul va prezenta certificari de
buna executie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul
beneficiar din care sa reiasa executarea de lucrari, respectiv: Proces verbal
de receptie la terminarea lucrarilor / receptie partiala / receptie finala a
lucrarilor/ recomandari din partea beneficiarilor /Documente constatatoare
emise de autoritati contractante la finalizarea contractelor de lucrari sau alte
documente.
Declaratie privind numarul mediu anual de personal al operatorului Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016
economic care executa lucrari si numarul personalului de conducere din Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor
ultimii 3 ani asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are personal autorizat pentru solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
executarea contractului, respectiv : pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea
a) 1 responsabil tehnic de specialitate SCB avand cel putin functia de evaluarii ofertelor.
electromecanic SCB cu autorizare AFER conform MTCT 2262/29.12.2005
si Ordinul 815 / 27.10.2010-Anexa 1.2 se va prezenta autorizatie AFER
valabila la data prezentarii
b) 1 responsabil cu siguranta circulatiei (SC) (cu autorizare AFER conform
Instructiei 002 Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara, Ordinul
MTCT nr. 2262/29.12.2005 si Ordinul 815 / 27.10.2010-Anexa 1.2) se va
prezenta autorizatia AFER, valabila la data limita de depunere a ofertelor;
c) personal de executie calificat ( electromecanici SCB , montatori SCB )
autorizat AFER conform Ordinul MTCT nr. 2262/29.12.2005 si Ordinul 815 /
27.10.2010-Anexa 1, 2 - se vor prezenta autorizatii AFER, valabile la data
prezentarii
Declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016
dispozitia operatorului economic care presteaza servicii pentru executarea Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor
contractului . asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.
(1)Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016
sustinuta, pentru ndeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor
de natura relatiilor juridice existente ntre ofertant si persoana respectiva. (2) asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
n cazul n care ofertantul/candidatul si demonstreaza capacitatea tehnica solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
si profesionala invocnd si sustinerea acordata, n conformitate cu pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea
prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de evaluarii ofertelor.
a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a Aceste documente sunt:
avea acces n orice moment la resursele necesare, prezentnd un -Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a
angajament n acest sens din partea tertului/tertilor. ofertantului
Declaratie privind partea/partile din contract pe care operatorul economic Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016
urmeaza sa o/ le subcontracteze. Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-07-2016 15:22 Pagina 4/7


Fisa de date
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016
management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor
Nota: n cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
unei oferte comune (asociere). Aceasta cerinta se va ndeplini de catre solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
fiecare asociat n parte pentru partile din contract pe care acesta/acestia le pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea
realizeaza evaluarii ofertelor
Ofertantul va face dovada implementarii unui sistem de management al Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016
protectiei mediului in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent. Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor
Nota: n cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
unei oferte comune (asociere). Aceasta cerinta se va ndeplini de catre solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
fiecare asociat n parte pentru partile din contract pe care acesta/acestia le pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea
realizeaza evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-07-2016 15:22 Pagina 5/7


Fisa de date
Propunerea tehnica va fi prezentata astfel nct sa se asigure posibilitatea corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice
prevazute n Caietul de sarcini .
n acest scop propunerea tehnica va contine urmatoarele:
a)listele cantitatilor de lucrari completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari (Formular F3 ). Ofertantii vor respecta cerintele
calitative si cantitative prevazute n Caietul de sarcini.
b)listele cu resursele de materiale, forta de munca, utilaje, transport, echipamente si utilaje tehnologice necesare executiei lucrarilor
Formularele C6, C7, C8, C9.
c)graficul de executie
d)anexa prin care ofertantul va nominaliza furnizorul/furnizorii de materiale mentionate in Formularul C6-Lista consumurilor de resurse
materiale.
e)Autorizatie de Furnizor Feroviar si Certificat de Omologare Tehnica Feroviara eliberate de AFER pentru produsele folosite pentru executia
lucrarii , valabile la data prezentari.
f)declaratie pe proprie raspundere in care ofertantul va indica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile
de munca si protectia muncii conform reglementarilor in vigoare la nivel national. Informatii detaliate privind respectarea normelor de
protectia muncii si a conditiilor de munca se pot obtine de la Ministerul Muncii , Familiei si Protectiei Sociale , strada Dem. I. Dobrescu , nr.2-
4 , sector 1 , Bucuresti , tel 021/3136267; 021/3158556 , respectiv Inspectoratele teritoriale . A se vedea www.mmuncii.ro.
g)declaratie pe proprie raspundere in care ofertantul va indica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la protectia
mediului conform reglementarilor in vigoare la nivel national. Informatii detaliate privind respectarea normelor de protectia mediului se pot
obtine de la Ministerul Mediului , Apelor si Padurilor , B-vdul Libertatii ; , nr.12 , sector 5 , Bucuresti , tel 021/408 . 96.15; 021/ 408 96.42 .
A se vedea www.mmediului.ro
Perioada de garantie a lucrarilor este de 2 ani , iar pentru materialele utilizate se va asigura o garantie de 24 luni
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul trebuie sa prezinte :
1.Formularul de oferta (Formularul 10 din Sectiunea Formulare) care reprezinta elementul principal al propunerii financiare;
2.Anexa la formularul de oferta
3.Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari , pe obiecte , inclusiv taxa pe valoarea adaugata care va fi evidentiata distinct.
Propunerea financiara se va transmite obligatoriu numai n SEAP, n conformitate cu prevederile art. 67 din HG 394/2016, n format
electronic n sectiunea destinata documentelor propunerii financiare. Valoare totala a propunerii financiare se cripteaza n SEAP. Toate
documentele de fundamentare a valorii ofertate se depun prin mijloace electronice, fiind ncarcate ntr-o sectiune dedicata a portalului
SEAP, iar continul acestora fiind vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare. Un exemplar de contract, semnat si
stampilat. Valoarea prevazuta n oferta are caracter ferm (preturi de referinta nemodificabile pe parcursul executarii lucrarii). Nu se va
permite nicio modificare a valorii ofertei sau a continutului acesteia dupa expirarea termenului limita de depunere. Pretul include toate
cheltuielile si comisioanele care vor fi angajate de catre executant pentru executie lucrarii. Propunerea financiara va fi exprimata ferm n lei,
fara TVA, respectiv n euro. Data pentru care se determina echivalenta lei/ euro: 4,4794 lei/euro din data de 27.04.2016, din Devizul general
Valabilitatea ofertei financiare: 90 de zile, de la data limita de depunere a ofertelor.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Adresa la care se depune oferta si documentele de inscriere: SEAP (www.e-licitatie.ro). Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora,
cad in sarcina operatorului economic.
Nu se accepta oferte nesemnate cu semnatura electronica extinsa valida a semnatarului ofertei, bazata pe un certificat calificat nesuspendat
sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica a semnatarului
respectivelor documente.
Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie transmisa in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor, mentionata in
cadrul anuntului de participare conform prevederilor art. 67 alin (1) din HG nr. 394/2016. Pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de
calificare prevazute n Fisa de Date a achizitiei,ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar documentul unic european(DUAE)
accesand urmatorul link: https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Doar ofertantul clasat pe locul I are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma
ndeplinirea cerintelor de calificare,atunci cnd primeste din partea autoritatii contractante o solicitare n acest sens, n termenul prevazut n
respectiva solicitare.
Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor face in SEAP utilizand facilitatile oferite in acest sens de sistem.
Pentru informatii suplimentare privind depunerea in format electronic a ofertelor in SEAP, ofertantii se pot adresa la Agentia pentru Agenda
Digitala a Romaniei (AADR), tel. 021/303.29.97, fax: 021/305.28.99, e-mail: contact@aadr.ro
Fisier 1 - documentele de inscriere
Fisier 2 - documentele de calificare
Fisier 3 - propunerea tehnica
Fisier 4 - propunerea financiara
Documentele de inscriere (Fisierul 1) care vor fi depuse sunt urmatoarele:
1. Imputernicirea scrisa, prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru incheierea
acordului cadru/contractului sectorial (Formularul 1 din Sectiunea Formulare). Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate al
persoanei imputernicite (buletin de identitate/ carte de identitate/ pasaport).
2. Garantia de participare
Nota: In cazul instrumentelor de garantare emise de societati bancare sau de societati de
asigurari, acestea, pe langa incarcarea in SEAP in format electronic, vor fi transmise in original la sediul Sucursalei Regionale CF Bucuresti ,
str. Piata Garii de Nord , nr.1-3 , sector 1 , Bucuresti , Serviciul Achizitii Publice , cam 59 ( casa scarii , poarta B ) , etaj I , cel mai tarziu pana
la data si ora limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu-si asuma raspunderea pentru garantia de participare
depusa/transmisa la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul/invitatia de participare.
Documente care atesta inregistrarea si faptul ca, ofertantul este IMM (atunci cand este cazul),
3. Acord de asociere, daca este cazul.
Pentru evitarea aparitiei unor erori pe parcursul analizei ofertei, ofertantii vor numerota paginile ofertei, astfel incat acestea sa poata fi
identificate in mod facil.
Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de
atribuire referitoare la documentele de calificare, si propunerea tehnica.
Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, entitatea contractanta selecteaza in
SEAP, ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme.
Propunerile financiare transmise de ofertanti in SEAP nu sunt accesibile entitatii contractante pana la momentul finalizarii verificarilor
documentelor de calificare si a propunerii tehnice.
Oferta castigatoare va fi desemnata in baza criteriului "pretul cel mai scazut", in conditiile indeplinirii tuturor specificatiilor din documentatia
de atribuire.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: NU

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-07-2016 15:22 Pagina 6/7


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: n cazul n care n urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire pretul cel mai
scazut, comisia de evaluare constata in cazul n care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, entitatea contractanta solicita
ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Remedierile si caile de atac se vor formula conform Legii nr.101/2016 art . 6 , alin (1) , lit. b) si art . 8 , alin (1) , lit. b)

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al entitatii contractante Sucursala Regionala CF Bucuresti

Adresa postala: str.Piata Garii de Nord,nr.1-3,sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Tel. +40 213199539, Fax: +40 213182378

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-07-2016 15:22 Pagina 7/7