You are on page 1of 9

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA


ZENIKO-DOBOJSKI KANTON
OPINA ZENICA
VIJEE OPINE ZENICA

ODLUKA
O ZAGRIJAVANJU STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA
GRADA ZENICE DALJINSKIM GRIJANJEM

1
Na osnovu lana 2. taka 3., a u vezi sa lanom 4. Zakona o komunalnim djelatnostima (Slubeni
list SR BiH br.20/90) i lana 34. Statuta opine Zenica-preien tekst (Slubene novine opine
Zenica br. 3/98 i 6/99.), Vijee opine Zenica na sjednici odranoj 12.09.2002. godine, donijelo je

ODLUKU
O ZAGRIJAVANJU STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA GRADA
ZENICE DALJINSKIM GRIJANJEM

I OSNOVNE ODREDBE

lan 1.
Ovom Odlukom ureuju se uslovi izgradnje, rekonstrukcije i odravanja objekata daljinskog grijanja
stambenog i poslovnog prostora grada Zenice, isporuka i koritenje toplotne energije i meusobni
odnosi subjekata u procesu zagrijavanja prostora daljinskim grijanjem.

lan 2.
Zagrijavanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenice daljinskim grijanjem je komunalna
djelatnost od posebnog znaaja za opinu Zenica.

lan 3.
Proizvodnja toplotne energije za zagrijavanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenice
daljinskim grijanjem vri se iz centralnog izvora koji je vlasnitvo BH STEEL ELJEZARA
ZENICA, lociranog u krugu BH STEEL ELJEZARA ZENICA, radi racionalnijeg i ekonominijeg
zagrijavanja i smanjenja broja izvora koji zagauju ivotnu sredinu.

lan 4.
Proizvoa toplotne energije je BH STEEL ELJEZARA ZENICA (u daljem tekstu: Proizvoa).
Distributer i isporuilac toplotne energije je JP GRIJANJE Zenica (u daljem tekstu: Distributer).
Potroai su sva fizika i pravna lica koja koriste toplotnu energiju iz vrelovodne mree za
zagrijavanje prostora i pripremu potrone vode (u daljem tekstu: Potroai).

II IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ODRAVANJE IZVORA


TOPLOTE, VRELOVODNE MREE, KUNIH PRIKLJUAKA
I KUNIH INSTALACIJA

lan 5.
Izgradnja i rekonstrukcija izvora toplote, vrelovodne mree i kunih prikljuaka moe se vriti samo
na osnovu urbanistike saglasnosti i odobrenja za gradnju nadlenog opinskog organa.
Odobrenje za gradnju obavezno mora imati ocjenu ovlatene ustanove o ekolokom uticaju izvora
topline na bliu i dalju okolinu sa ciljem ouvanja ekolokog ambijenta.
lan 6.
Potroa koji eli da svoje objekte zagrijava putem daljinskog grijanja duan je pribaviti
odgovarajuu investiciono-tehniku dokumentaciju.
U postupku pribavljanja odobrenja za prikljuenje objekata na vrelovodno grijanje naelnu i
energetsku saglasnost investitor je duan pribaviti od Distributera na dio tehnike dokumentacije
koja se odnosi na kunu instalaciju centralnog grijanja.

2
Distributer je duan o zahtjevu, kojim se trai odobrenje prikljuka (energetsku saglasnost), odluiti
u roku od 30 dana od dana prijema, u protivnom e se smatrati da je izdato odobrenje.
Izdata pismena ili preutna saglasnost daje pravo podnosiocu zahtjeva za prikljuenje objekta na
vrelovodnu mreu samo pod uslovom da je izvrio uplatu cijene prikljuka.

lan 7.
Cijenu prikljuka ine stvarni trokovi za izvrenje prikljuka objekta (izgradnja kunog prikljuka i
toplotne podstanice) i naknada za irenje vrelovodne mree u iznosu koju utvrdi JP "Grijanje"
Zenica, a u skladu sa vaeim dokumentom o razvoju izvora i mree daljinskog grijanja.
Iznos naknade za prikljuak za objekte koji se prikljuuju obraunava se na osnovu kvadrature za
stambeni i poslovni prostor ili instalisane snage.
Instalisana snaga se uzima iz projekta, raunata za vanjsku temperaturu -18C i uveana za 10% na
raun gubitka u mrei.

lan 8.
Na trasi vrelovodne mree zabranjena je bilo kakva gradnja bez saglasnosti Distributera.
Ukoliko Distributer da saglasnost za vrenje graevinskih radova na lokacijama gdje prolaze
vrelovodi, investitor je duan o svom troku izvriti izmjetanje, ili obezbijediti drugo tehniko
rjeenje koje garantuje normalno koritenje i odravanje vrelovoda.
O rjeenjima iz prethodnog stava moraju se usuglasiti Investitor i Distributer.

lan 9.
Proizvoa i Distributer su duni da na svom dijelu instalacije vre tekue i investiciono odravanje
po tehnikim propisima, propisima namjene i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije
iz vrelovodne mree, tako da se obezbjedi proizvodnja i distribucija toplotne energije do krajnjeg
potroaa.
Potroa (vlasnici stanova, vlasnici individualnih objekata, kao i korisnici stanova u drutvenoj
svojini putem JP Zenica-stan ili nekog drugog pravnog lica, kome je povjereno odravanje tih
stanova) duni su da vre tekue i investiciono odravanje instalacija centralnog grijanja u svom
stambenom i poslovnom prostoru, kao i zajednikih instalacija centralnog grijanja zakljuno sa
izlaznim ventilom u toplotnoj podstanici.
Kod izvoenja rekonstrukcije radi proirenja kapaciteta mree kao i dogradnji dodatnog prostora,
investitor je obavezan da obezbijedi urbanistiku saglasnost i graevinsku dozvolu kao i za novi
objekat.

lan 10.
Prikljuenje i proirenje kapaciteta daljinskog grijanja bez prijave i saglasnosti Distributera smatra
se ilegalnim koritenjem toplotne energije i protiv prekrioca e se poduzeti odgovarajue mjere.

lan 11.
Granica izmeu postrojenja, koje pripadaju Proizvoau i Distributeru, je mjesto mjerenja
isporuene energije, a granicu izmeu postrojenja Distributera i potroaa ine pregradni ventili-
zasuni na izlasku iz toplotne podstanice, tako da na osnovu toga:
a) Proizvoau pripadaju:
- ureaji za proizvodnju i otpremu vrele vode,
- ureaji za proizvodnju vode (medija) i
- dio vrelovoda u krugu eljezare Zenica.

3
b) Distributeru pripadaju:
- magistralni vrelovodi,
- ogranci vrelovoda,
- kuni prikljuak (vrelovod od magistralnog voda ili ogranaka do toplotne podstanice)
u kanalu i objektu,
- toplotna podstanica sa kompletnim ureajima (sa cirkulacionim pumpama,
izmjenjivaima toplote i ureajima elektromotornog pogona),
c) Potroau pripadaju:
- kuna instalacija,
- sva troila (radijatori, registri, konvektori, kaloriferi),
- kalorimetri ukoliko su ugraeni na vodu od podstanice do korisnika,
- ureaji zranog grijanja,
- ureaji za klimatizaciju,
- priprema sanitarne vode,
- ekspanzioni sistemi,
- podruna mrea,
- sekundarni vodovi ako se vie objekata prikljuuje na jednu toplotnu podstanicu, kao
i sekundarni vod za svaki objekat posebno,

lan 12.
Potroai (za stambeni prostor u dravnoj i privatnoj svojini) duni su nakon prikljuenja objekta na
vrelovodnu mreu da izvre regulaciju kune instalacije, kako bi zagrijavanje svih instalacija bilo
ravnomjerno.
Ako se u toku koritenja na instalaciji vre promjene, odnosno poveanja kapaciteta (prikljune
snage) obavezno se mora izvriti regulacija.

III ISPORUKA I KORIENJE TOPLOTNE ENERGIJE

lan 13.
Isporuka toplotne energije za zagrijavanje prostora prikljuenih objekata traje redovno od
15. oktobra tekue godine do 15. aprila naredne godine.

lan 14.
Distributer u toku sezone grijanja mora isporuiti potrebne koliine toplotne energije prema
dogovorenom reimu rada vrelovodnog sistema, a potroa je duan da preuzme ugovorene koliine
toplotne energije osim u sluaju privremenog ili trajnog odustajanja od obaveza preuzimanja
toplotne energije.

PRIVREMENO odustajanje od preuzimanja toplotne energije (privremeno iskljuenje) odobrava se


zbog:
- nepredvienih dogaaja u prostorijama potroaa-via sila (poar, eksplozije poplava,
i sl.),
- veih radova na kunim instalacijama,
- preureenje ili proirenje kunih instalacija,
- pismene saglasnosti od Proizvoaa energije,
- na lini zahtjev potroaa (ne boravi u stanu dui period, nije u mogunosti da plati, i
sl.),
Za vrijeme privremenog prestanka preuzimanja toplotne energije potroa je obavezan da plaa
Distributeru na ime angaovane toplotne energije za grijanje stambenog prostora potroaa paual u
iznosu od 10% cijene grijanja KM/m2, izuzev u sluaju vie sile.
4
TRAJNO odustajanje od preuzimanja toplotne energije (trajno iskljuenje) odobrava se iskljuivo za
cijeli objekat (energetsku cjelinu).
Dijelovi objekta ili stanovi koji ne ine zasebnu cjelinu ne mogu se trajno iskljuivati iz sistema
grijanja izuzev kada se obezbjedi saglasnost Distributera.
Kod ponovnog prikljuenja potroaa koji su TRAJNO ISKLJUENI, isti moraju obezbjediti
saglasnost Distributera i moraju platiti puni iznos na ime naknade za angaovanu snagu-kapacitet.
Trokove privremenog i trajnog iskljuenja i prikljuenja snosi potroa.

lan 15.
Sistem daljinskog grijanja u Zenici je sistem kontinuiranog grijanja.
Distributer je obavezan da tokom sezone grijanja, u intervalu od 06,00 do 22,00 sata obezbijedi u
prostorijama potroaa standardne temperature, pod uslovom da je instalacija ispravna, pravilno
dimenzionisana, izregulisana i ako je objekat izgraen u skladu sa standardom JUS U.J5.600.
U intervalu od 22,00 do 6,00 sati sistem grijanja radi sa smanjenom isporukom toplotne
energije(zavisno od vanjskih temperatura).

lan 16.
Utvrivanje isporuene, odnosno utroene koliine toplotne energije, nain obrauna i nain
plaanja vri se:
1. izmeu Proizvoaa i Distributera, po odredbama posebnog ugovora, a u skladu sa ovom
Odlukom,
2. izmeu Distributera i potroaa, prema Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije
iz vrelovodne mree, Odluke o cijenama i odredbama ove Odluke.
Izuzetno, odnosi izmeu Distributera i potroaa regulisat e se posebnim ugovorom samo kada to
izriito zahtijeva potroa ili distributer.

lan 17.
Prije poetka svake sezone grijanja proizvoa i distributer sainjavaju meusobni ugovor o
proizvodnji toplote u kome e radi normalnog funkcionisanja sistema daljinskog grijanja biti
definisane sljedee obaveze proizvoaa:
a) da e za potrebe prikljunog konzuma isporuivati koliine toplotne energije do izgraenog
kapaciteta izvora potujui reim rada kompletnog sistema grijanja (dijagram pritiska i
temperaturni dijagram),
b) da e u najkraem roku otkloniti svaku smetnju koja se pojavi u isporuci toplotne energije,
c) da nee vriti obustavu isporuke toplotne energije izuzev u sluaju sporazuma i u
sluajevima predvienim u Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz
vrelovoda mree regulisanim u posebnom ugovoru izmeu Proizvoaa i Distributera,
d) da e omoguiti ovlatenim licima Distributera da vre provjeru parametara medija na
mjernim mjestima i toplotnim podstanicama.

lan 18.
Distributer se obavezuje:
a) da e u sezoni grijanja potroaima distribuirati toplotnu energiju u potrebnim
koliinama za zagrijavanje prostora na standardnu temperaturu,
b) da e u najkraem moguem roku otkloniti svaku smetnju koja se pojavi pri prijenosu i
distribuciji toplotne energije,
c) da nee vriti obustavu isporuke toplotne energije izuzev u sluaju dogovora i u
sluajevima predvienim u Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz
vrelovodne mree,

5
d) da e obustaviti isporuku toplotne energije potroau koji duguje vie od 2 mjesene rate.
Trokovi iskljuenja i ukljuenja padaju na teret potroaa

lan 19.
U koritenju toplotne energije potroai se obavezuju:
a) da e o svom troku odravati u ispravnom stanju instalacije grijanja u svom objektu,
(odravanje instalacija grijanja u objektima koji su povjereni na upravljanje
JP "Zenica-stan" Zenica vri samo JP "Zenica-stan" ili organizacija kojoj je povjeren
objekat),
b) da e u najkraem roku otkloniti smetnje na svom dijelu postrojenja koje spreava
preuzimanje toplotne energije,
c) da nee obustaviti preuzimanje toplotne energije izuzev u sluaju sporazuma i u
sluajevima predvienim Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije,
d) da e omoguiti pregled instalacija i troila ovlatenim licima Distributera,
e) da e Distributeru u svako doba omoguiti nesmetan prilaz toplotnim podstanicama.

lan 20.
Obraun i plaanje utroene toplotne energije vri se u zavisnosti je od toga u koju kategoriju je
svrstan potroa.
Svi potroai svrstani su u sljedee kategorije:
1. potroai sa stambenim prostorom (stanovi),
2. potroai sa poslovnim prostorom.

lan 21.
Cijenu grijanja utvruje Upravni odbor Distributera uz saglasnost Vijea opine Zenica.

lan 22.
Osnov za obraun po kojem potroa plaa utroenu toplotnu energiju za stambeni prostor je
povrina zatvorenog prostora utvrena Ugovorom o koritenju stana ili ugovorom o kupoprodaji
stana, a za poslovni prostor je povrina prostora na koju je izdata energetska saglasnost za
prikljuenje na vrelovodnu mreu.
Za stambene i poslovne prostore sa visinom prostorija iznad 3m osnov za obraun je povrina
zatvorenog prostora uveana za minimalno 30%, a zavisno od visine prostorija(zapremine).
Pored obrauna isporuene toplotne energije na osnovu povrine prostora koji se grije, moe se
obraun vriti na i osnovu isporuene toplotne energije mjerene kalorimetrom.

lan 23.
Proizvoa nema pravo da naplati isporuenu toplotnu energiju za koju se utvrdi da je isporuena
kao viak u odnosu na potrebu prema temperaturnom dijagramu zavisno od temperature vanjskog
zraka.
Ako se prostor u objektima slabije zagrijava od uslova iz lana 18. ove Odluke, arbitraa e
ustanoviti injenino stanje, a Distributer e od potroaa, na ime trokova grijanja za isporuenu
toplotnu energiju naplatiti iznos koji je proporcionalan sa stepenom zagrijavanja prostora.
Naplata trokova grijanja u sluajevima iz prethodnog stava regulisana je Uslovima za isporuku
preuzimanja toplotne energije iz vrelovodne mree.

6
IV RJEAVANJE MEUSOBNIH SPOROVA

lan 24.
Sporove koji nastanu u primjeni ove Odluke, Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz
vrelovodne mree ili ugovora i sporazuma zakljuenih na osnovu ove Odluke, rjeavat e arbitrana
komisija.

lan 25.
Arbitranu komisiju imenuje Sluba za prostorno ureenje opine Zenica, a sainjavaju je
predstavnici opinske inspekcije, Proizvoaa, Distributera, potroaa i predstavnika organa koji
upravlja prostorom.
Odluka arbitrane komisije je obavezna za uesnike u daljinskom grijanju koji se spore.
Nezadovoljna stranka naknadu eventualne tete moe traiti u sudskom postupku.

V- NADZOR NAD PROVOENJEM ODLUKE

lan 26.
Nadzor nad provoenjem ove Odluke vrit e Sluba za prostorno ureenje opine Zenica.

lan 27.
Ako se utvrdi da se neki od uesnika u daljinskom grijanju ne pridrava odredaba ove Odluke i
Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz vrelovodne mree, organ koji vri nadzor
moe narediti:
1. da se nastali kvar na instalaciji u odreenom roku popravi,
2. obustavu isporuke toplotne energije ako uslijed kvara moe doi do tete,
3. da se izvri regulacija instalacije i ureaja,
4. da se kvalitet grijanja prostorija uskladi sa propisanim normativima,
5. iskljuenje sa mree daljinskog grijanja potroaa koji su bespravno prikljueni na mreu
daljinskog grijanja,
6. iskljuenje sa mree daljinskog grijanja korisnika koji nenamjenski koristi toplotnu
energiju,
7. iskljuenje sa mree daljinskog grijanja korisnika koji ne plate izvrenu uslugu dva
mjeseca uzastopno.

VI KAZNENE ODREDBE

lan 28.
Novanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit e se za prekraj pravno lice ili fiziko
lice koje:
1. objekat prikljui na mreu daljinskog grijanja bez energetske saglasnosti
Distributera (l.6.),
2. na trasi vrelovodne mree izgradi objekat bez saglasnosti Distributera (l.7.),
3. povea povrinu prostora koji se grije bez saglasnosti distributera (l.12.),
4. isporuenu toplotnu energiju koristi protivno namjeni (l.19.),
5. oteti instalacije centralnog grijanja (l.19.).
Za prekraj iz prethodnog stava kaznit e se odgovorno lice u pravnom licu novanom kaznom u
iznosu od 50,00 do 500,00 KM.
Novane kazne iz stava 1. i 2. ovog lana ne iskljuuju naknadu tete vlasniku postrojenja.

7
lan 29.
Novanom kaznom od 200,00 KM do 2.000,00 KM kaznit e se za prekraj pravno lice ili fiziko
lice koje:
1. ne odrava instalacije centralnog grijanja u ispravnom stanju,
2. u najkraem roku ne otklone smetnje na svom dijelu postrojenja,
3. onemogui pregled instalacija i troila ovlatenim licima,
4. onemogui prilaz toplotnim podstanicama,
5. ne sprovede odluku arbitrane komisije.
lan 30.
Distributer e se kazniti za prekraj novanom kaznom od 100,00 do 1.000,00 KM ako bez
opravdanog razloga iskljui pojedine objekte iz mree daljinskog grijanja.
Novanom kaznom do 50,00 KM do 500,00 KM kaznit e se odgovorno lice Distributera za radnju
iz prethodnog stava.
Kaznama iz stava 1. i 2. ovog lana kaznit e se i uesnik u daljinskom grijanju, odnosno odgovorno
lice uesnika koji ne postupa u skladu sa naredbom iz lana 27. ove Odluke.

VII PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

lan 31.
Sastavni dio ove Odluke su Uslovi za preuzimanje i isporuku toplotne energije iz vrelovodne mree
koje donosi Vijee opine Zenica.

lan 32.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da vai Odluka o zagrijavanju stambenog i poslovnog
prostora grada Zenice daljinskim grijanjem (Sl. novine opina: Zenica i Busovaa br. 5/85),
Uslovi za isporuku toplotne energije iz vrelovodne mree (Sl. novine opina: Zenica i Busovaa
br. 8 /85) i privremene Odluke Distributera donesene od 1992. do 2001. godine.

lan 33.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenim novinama" opine
Zenica.

Broj: ________________ Predsjedavajui


Zenica, 12.09.2002.godine Vijea opine Zenica

Cicmil Ljiljana

8
SADRAJ

ODLUKA
O ZAGRIJAVANJU STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA GRADA ZENICE
I - OSNOVNE ODREDBE 2
II - IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ODRAVANJE IZVORA TOPLOTE,
VRELOVODNE MREE, KUNIH PRIKLJUAKA I KUNIH INSTALACIJA 2
III - ISPORUKA I KORIENJE TOPLOTNE ENERGIJE 4
IV - RJEAVANJE MEUSOBNIH SPOROVA 6
V - NADZOR NAD PROVOENJEM ODLUKE 7
VI - KAZNENE ODREDBE 7
VII - PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE 8