You are on page 1of 30

Obrtnička komora

Zeničko-dobojskog
kantona

Proizvodnja organske hrane
primjenom alginskog preparata
Opšte informacije
• Organska hrana predstavlja namirnice
proizvedene po ekološkim principima, uz
poštovanje zakona prirode i osnovnog principa
– zdravlja ljudi.
• Da bi hrana proizvedena u takvim uslovima
zaista bila zdrava, ona mora da bude uzgojena
na zdravom zemljištu i ekološki ispravnim
uslovima, te se proizvodnja organske hrane
bavi i očuvanjem okoline.
Opšte informacije
• Organski proizvodi razlikuju se od uobičajeno
proizvedenih po smanjenom sadržaju (pesticida i
teških metala) i potencijalnih kancerogenih
nitrata, te potpunom nedostatku aditiva,
konzervanasa, emulgatora, vještačkih boja i
aroma, antibiotika, hormona, lijekova i GMO.
• Vrijednost organske hrane je u povećanoj
biološkoj i nutritivnoj vrijednosti koja se ogleda
kroz povećan sadržaj vitamina, minerala
(kalcijum, magnezijum, gvožđe), omega 3 masnih
kiselina i antioksidanata, te povećanom sadržaju
proteina u pojedinim namirnicama.
Zagađenje zemljišta u Zenici
• Nakon pokretanja integralne
proizvodnje u kompaniji
ArcelorMittal, vršena su
ispitivanja zagađenosti tla i
biljaka u okolini fabrike.
• Utvrđen je visok sadržaj
teških metala, preporučen
uzgoj samo krtolastog
povrća, fitoremedijacija tla i
nastavak ispitivanja
zagađenja tokom 5 godina.
Teški metali u biljkama
• Eko forum je uz
podršku ZDK
realizovao pilot-
projekat
fitoremedijacije tla
pomoću alginskog
preparata u
naselju Tetovo.
Organska hrana u Zenici?
• Poznato je da organska hrana
postiže više cijene na tržištu
od industrijski proizvedene
hrane i hrane tretirane
pesticidima.
• Može li se proizvoditi organska hrana u
području koje je izloženo prekomjernom
zagađenju zraka, vode i tla?
• Mogu li se posljedice zagađenja sanirati brže?
• Je li samo industrija zagađivač tla i biljaka?
Stočna đubriva
• Stočna đubriva su značajan izvor
zagađivanja okoline, najveći su
zagađivač u seoskim područjima,
ali i u mnogim prigradskim
naseljima, gdje god se uzgaja stoka.
• Iako u javnosti često vlada zabluda da se sa
stajskim đubretom proizvodi zdrava, odnosno
higijenski ispravna hrana, stvarnost je najčešće
drugačija: stajnjak je lošim načinima korištenja
izvor velikog zagađivanja okoline, pa i ljudske
hrane, što može imati vrlo teške posljedice.
Kontaminacija stajskim đubrivom
• Patogeni mikrobi iz stajskog đubriva mogu zagaditi
različite medije, te putem njih, dospijevati do ljudi.
Kontaminacija može nastati
direktnim ili indirektnim načinom.
• Direktna kontaminacija je ona
koja se ostvaruje direktnim
kontaktom sa česticama đubriva.
Ovako se obično kontaminiraju ruke, tlo i biljke.
• Indirektna kontaminacija nastaje posrednim
putem, najčešće preko insekata i glodara. Na ovaj
način se kontaminiraju hrana i predmeti opšte
upotrebe.
Indirektna kontaminacija
• Đubrišta su najčešće leglo pacova i insekata
koji raznose polutante. Među posebno važnim
insektima su muhe, koje tu nalaze hranu za sebe i
uslove za razmnožavanje. Na nožicama i krilcima im
se nalaze čestice đubriva sa patogenim mikrobima,
koje one prenose na hranu ili na predmete opšte
upotrebe, te ih tako kontaminiraju.
• Prema jednom tvrđenju, muhe su tokom
istorije, prenoseći patogene mikrobe iz
septičkih jama, sa đubrišta i ostalih izvora zaraze,
uzrokovali smrt više ljudi nego svi ratovi zajedno!
Bolesti
• Pogrešnom primjenom stajnjaka po biljnim
dijelovima, naročito onim koji se jedu nekuhani
(salata, zeleni luk, paradajz, jagode itd.), prenose
se patogeni mikroorganizmi iz đubreta na biljne
dijelove, odnosno ljudsku hranu, čime se na ljude
mogu prenijeti teške bolesti – zoonoze.
• Uzročnici tih bolesti se mogu na razne načine
prenijeti na čovjeka. Tako se i česticama zemlje,
koje kišne kapi rasprskavaju po biljakama, mogu iz
rasturenog stajnjaka prenijeti patogeni mikrobi.
Najznačajniji patogeni mikrobi
• protozoe (Cryptosporidium
parvum, Giardia sp.)
• bakterije (Listeria
monocytogenes, Escherichia coli O157:H7,
Salmonella sp., i Mycobacterium
paratuberculosis, Brucellae, Bacillus antraxis)
• različiti enterovirusi (poliovirus, coxsackie
virus, echovirus, hepatitis A, rotavirus)
Tečno đubrivo
• Neka organska đubriva, naročito
židak stajnjak, osoka i fekalije,
mogu biti veliki zagađivači
čovjekove okoline, mnogo veći
od mineralnih đubriva.
• Tečan stajnjak svojim smradom zagađuje
vazduh mnogo više nego čvrst stajnjak. Razlog
tome jeste što tečan stajnjak ima mnogo više
amonijačnog azota (50-70%) nego čvrst
stajnjak (oko 15% od ukupnog azota).
Đubrivo - kompost
• Većina nedostataka
stajskog đubriva se
može eliminisati
kompostiranjem.
Kompostiranje s alginskim preparatom
Kompost protokol
Visokokvalitetni kompost za 6 sedmica
1. Sedmica
• Dozirati 250 ml BIOCOMPLEX tip 3. – 5. Sedmica
400 na m3 komposta • Pri temperaturi od 26 oC izmješati
• Pri temperaturi od 65 oC izmješati kompost – jednom sedmično
kompost • Dnevno dodavati 5 litara vode na
• Dnevno dodavati 5 litara vode na m3 komposta
m3 komposta

1. Sedmica 2. Sedmica 3.- 5. Sedmica 6. Sedmica

2. Sedmica
• Pri temperaturi od 26 oC izmješati 6. Sedmica
Bez procjedne
kompost – jednom sedmično
vode, patogena i • Visokokvalitetni KOMPOST
teških metala • Dnevno dodavati 5 litara vode na
m3 komposta
Osnova biologije
• Termofilna te
ko mpostiranja
mp. prva sedmic
• Mezofilna te a od 50 – 70 oC
mp. nakon prve
• Vlažnost kom sedmice od 25
– 26 oC
posta od 45 – 65
Potrebno je: %
• Održavati vl
ažnost pokrivan
• Dovoditi kisi jem i dodavanjem
vode
k aerobnim mik
komposta robima miješanj
em
Kompostiranje s alginskim preparatom
Emisija amonijaka
• Dodavanjem alginskog preparata ubrzava se
proces razgradnje organskog otpada, što se
vidi iz emisija amonijaka. Emisija je mjerena na
dvije ekvivalentne količine organskog otpada.
• Gornji grafik:
netretirani otpad,
• Donji grafik:
otpad tretiran
alginskim
preparatom.
Korijenski sistem
• Lijevo: korijenski sistem trave, trava nije
tretirana.
• Desno: uvećana
korijena masa
tretirana
alginskim
preparatom.
Korijenski sistem
• Prilikom propagacije biljaka
metodom kulture in vito,
korišteni su mladi izdanci
ljiljana bez korijena.
• U poređenju kontrole i
eksperimenta; može se
vidjeti da kontrola ima jako
sitne i tanke listove.
• Eksperimentalne biljke imaju
novoformiranih lukovica,
bolje listove i početke
formiranja korijena, dok na
kontroli nisu uočeni korijeni.
Biocomplex 900
• Vrhunsko prirodno sredstvo za stimuliranje rasta i
razvoja biljaka proizvedeno iz najstarijie biljke na
zemlji - morske alge.
• Sadrži poliuronske sastojke iz morske alge
identične smeđim huminskim kiselinama, te
mikroelemenate, vitamine, aminokiseline i alginske
kiseline.
• Djelovanjem navedenih sastojaka biljke mogu u
potpunosti ostvariti svoj genetski potencijal.
• Tretirane biljke su zdravije, bolje iskorištavaju
raspoloživa hranjiva i daju veće i kvalitetnije urode.
Tretirani poljoprivredni proizvodi
Tretirani poljoprivredni proizvodi
Tretirani travnjaci – Bilino polje
Tretirani travnjaci – FIFA trening centar
Bioremedijacija
• Zbog problema kompleksnosti lanaca ugljovodonika
laboratorijski se ne mogu uzgojiti jednostavni
mikroorganizmi, koji mogu konzumirati široku
paletu ugljovodonika u tlu.
• Brojni mikrobi koji se nalaze u tlu su u mogućnosti
da izvrše remedijaciju. Proces prirodne remedijacije
traje jako dugo (godinama, decenijama) jer je
potrebna velika količina enzima za razgradnju
lanaca ugljovodonika.
• Korištenjem alginskog preparata mikroorganizmi iz
tla stiču uslove za brzo konzumiranje ugljovodonika,
što ubrzava proces razgradnje. Smanjuje se broj
mikroorganizama, ali i količina teških metala u tlu.
Bioremedijacija depoa naftnih derivata
Bioremedijacija depoa naftnih derivata
Proizvodnja biogasa
Proizvodnja biogasa
• Anaerobnom digestijom (razgradnja organskog
otpada mikrobima bez prisustva zraka) može
se dobiti biogas – ekološki prihvatljivo gorivo.
• Primjenom alginskog preparata eliminišu se
neugodni mirisi, prečišćava otpadna voda i
smanjuje sadržaj zagađujućih materija u
otpadnoj vodi
i digestatu.
Rezime
• Alginske preparate EKO GEA, kao 100%
prirodne i ekološki prihvatljive preparate, smo
do sada uspješno koristili za različite namjene:
– Fitoremedijacija zagađenog tla
– Pospješivanje rasta trave na sportskim terenima
– Ubrzavanje procesa kompostiranja
– Povećanje prinosa poljoprivrednih proizvoda
• Mogu se koristiti i u proizvodnji bioplina,
gašenju požara, preradi otpadnih voda,
tretiranju deponijskog plina, itd.
Mogućnosti za saradnju
• Eko forum Zenica i Obrtnička komora
namjeravaju povećati svijest javnosti o
prednostima organske proizvodnje hrane.
• Kompostiranje organskog otpada, odvojeno
prikupljanje otpada, proizvodnja biogasa,
organska hrana, otvaraju mogućnosti za
poduzetništvo i razvoj malih obrta.
• Time se smanjuje ovisnost od metalurške
industrije i ekonomski jača društvo u cjelini.