You are on page 1of 52

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.

net

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

+â Òg΂
( 43X 42) {Z

141

ä3¹ ÔÃ^Ñ÷ áZzG
g ¹ {zLL
nZ²ZÐyZc*
,™êyxgŠÆyZÂN Wk0* /ZQÔÃxZw÷áZz
Æ\W{z¤
/ZgzZÐN à:yv¼Ã\W{z¦
\W¤ / /ZgzZB™
Ù ÂB™nZ²ZÐyZ\W¤
C
›ÐVßZzä™s»ZvZµšÔÙêÐs»ZyxgŠÆyZ Â,™ê
ÆyZ²ÐN ¯ëùÃ\W{zgzZÔì@*
¬»vZ~Tì]ZgÂk0* ™
+ÓZ)óXó 7ðñ¦
(43Ô42:>Z /Ù vßtgzZ÷D™ãZŠ¤
C /zgˆÆkZ{zQÔì

g ™ Î y»[pÔ™è ¦¾I8Ð g] ĺÛû‰ø
ëÃG þ
y»aÆ ÏÎYŽ ¿(Z Ôì ÌkÎY ± Å^Û$ ‰ø q Æ ‰Ô÷
-Š 4,
Xì @* $W¸/
ƒãZzÌÐ( 41)e ¦ā 6Ô}OŠ
! Ž tig (Z ªÔì –Ð wâ gzZ ð¾Â » kºvû‰ö
IL“*
ï þ
zŠðƒð¾ÐVh§^
X{)z]ØggzZª ,Y**
Ôð¾Å È c*
,
kò‰Ôƒg¬z)
Š Z%Ð kºvû‰öª XX^ø†( Ö] VkövûŠ% Ö]ZZ:c* ¦
Û ähŠ&0vZ†**
â
Dxnv‘ å‚߉æ QOPKP °†f› †nŠËiE Xì ]Øg
{z ª XX^ø†( Ö]ZZ :c*
â
Û ~‚Å ävZ¶g {Š yx â Z
3
Dxnv‘ å‚߉æ QOPKP °†f› †nŠËiEX ÷á Zzä3]Øg
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

ÏÎY:ÏzŠÅyZÌ~e
$WÃk
, +»VÐ~',
iÔì[ƒ{™E FÅŠ·
Xåw©»yZ¢‹~VhÐ)gfÆ]ØgªÔìyÒ»~gp]ØggzZ
àeû gÃûÒø ^øm EE:c*Û äavZwÎg~}g!*
⁠Æ(xZw) kv‰Ç
’E
¿{z G! { ç? 0ª} Z L L DD kõvû‰ö køføøÞ ÜºvûøÖ èøß$ røÖû] Øøìö‚ûøm àûøÖ äö Þ$āô (éø†ørûÂö
ó Xó ðƒÐx Zw( lgz6, Í »Tǃ74ZŠ~¼
)“ A¦/
Ù
C
DàŠu å‚߉æ NTMT V ±Ú…]‚Ö] à߉E
æø ±øô]†$ Ö] a äô ×# Ö] Ùçû‰ö…ø àøÃø Öø ZZ : ì yÒ » h z/0vZ† **
¦
e gzZ ¶Š ]Øg ä a vZ wÎg XX±øôiø †û ÛöÖû ]
Û Ò6,( VâzŠ ) á Zz h
ð⠁
DàŠu å‚߉æ OQTL Væ] ±eœ à߉E Xì
DIZ~}g!*
Æe$WkZ þ
Xìc™)tq ƉgzZìc™tq
-Š4, -Š4,
ƉÔì@*
Yc*s%ZV;Æ
0*
$W :c*
:e ⁠¦
Û äh k„0vZ† **
c* Û ê~ yZ \W ÂN Wk0*
N ⁠/Z L L
Æ \W ( Š·)t ¤
:c*
⁠Š™ c™ÐZQ ó Xó B™nZ²Z
Hc*
Û gzZ Š
ävZŽB‚ÆqkZN ⠁
ó Xó Åwi ** Û ê~yZ\W L L DPT Vé‚ñ^ÚE
DàŠu å‚߉æ OQUL Væ] ±eœ à߉E
Ô,™nZ²Z c* Û êā åg (Z ~ ä™êà a *™Ñ ¬
N â
*™ê~ yZ VZi Zˆ ªì c™¬ª ˆÆ e
~gz¢ * $W™¯Zy
Wp

`i§t:c*
⁠٠ixâZ
Û ävZ¶g ~C þ
c*
N* $gZñz t£(Ãòg»zŠ·)¹Zāì ;g W
ßs§ÅVßZz +ŠÆyZ~ g
4
ë Â,™ê~kZëāN WÉgzŸ', ~}g!*ÆuË{zāt äÆS ÔÇñY

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

:c*
â
Û Ð wÎg LZ ä \¬vZ XÐ ,™ê » yZ Ð )gf ÆvZ [Â
/ZgzZLL
s»ZyxgŠÆyZÂ,™ê\W¤
Dxnv‘ å‚߉æ MUNOT | ONMKML Ñ]‡†Ö] ‚f Ìß’ÚE óXó ,™êB‚Æ
141 ™›ÐVßZzä™s»ZvZµšL L
óXó ì@* þ
À
Û ãZz̤ÅkZˆÆs »Z êL 7
Vß Zzä™s »Zāì ˆ~Š ⠁
Xì CYƒVc*+'
úh × ÌZÅkZÐTì @*
™›vZÐ
vZ¶g y§ 0 L
Þ £ xâ Z ûý ü þ
Ôì ( ¬» ) WgÆ]gúzŠ%{”~Š ÷
á ~ kZ :÷ D ⠁ $WkZ
Û ~‚Åe
ü :c*Û 2X쬻&¤(Å]x)ÅyZgzZyZZ6,
⁠a·
QÐ hˆÆ( ]oz s
ügzZX ì ** # Ÿz) yÒ Š Z%Ðû
DàŠu å‚߉æ MMOSKP Üi^u ±eœ àe] †nŠËiEX ÷Š Z%~Š·Ðû
{z ªì yÒ »ŠÁgzZ ª
˜ ÅyZ VŒ L L:÷ ˜ ÙZ£Z sÑZ #
èr™
X슎ñ~>ZgÂê»kZ÷ìgÑk0*
\Wë@* Æ\W)lŽā÷… Y
# pƒ−¼ Ú/Å > ZgÂê»\Wh
Z á ā÷DÑ)lakZk0*
+÷ Æ
T÷gïZÐ +â ÐZ {z Âì @*
ƒ» > ZgŽì @*
ƒ „z Ìê»\W
nZ¾Z KZt ~ÝZX6,\W:gzZ ÷n
pgyZZ6,> ZgÂ{z Â:āì @*$U*
ƒ" Ð
™Ýq» Ôr~EŠ„]§èÑ»yZgzZ÷}ÈÆ
(138m) óXó ì**
-Z VŒ û
á Z s§Å b ëZ q
ì {g ÷ ü þ
gzZ c* Û ê CZ ä \¬vZ&ì ŠŽñ¬»vZ 0Ð Wg~ ]Zg Âā
Šg Z Œ
Bt vߎ Z®Ô ¹„ c™ÐZ:gzZ Åh
+Š F, Û ',ÐZ
ÅkZ:èYÔ 3g ÌgZ Œ
Å
Æ™g ïZ »Wg}āìt„î0@+aÆyZ7ŠŽñ¬»Wg~ˆyWŒ Û ā÷
5
f oZzXìg™7g (Z Âlzg: c*
v!* Š·
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

Ø% vômø ^Úø VÙø^Ïø Êø aäô ×# Ö] Ùø绉ö…ø Ùø^* ‰ø ¡÷ qö…ø á$ ]ô VÙø^Îø Üø×ø ‰»]* àôe» ‚ômû ‡ø à»Âø DQQQ
(^âø …ø]‡ø]ô ^ãøn»×øÂø ‚% ŽöiøEE Vaäô ×# Ö] Ùö绉ö…ø äü Öø Ùø^Ïø Êø [˜ºñô ^uø ±øâôæø ±»iô ]* †ø Ú» ] àôÚô ±»Öô
Ôì yÒ» ÅZ0h +i ó¡÷‰ø†» Úö ±% Úô …]‚$ Ö]æø ÔºÖô ^Úø åö ]æø…ø DD^âø¡ø»^øeô ÔøÞö^,ø Ü$ $ö
²Ôì w' HÐ ~ç~÷a}÷ā Y7 Ð a vZ wÎg ä ¿q -Z
+!*
( Ðg Zi Z )Q Ô|0 Ð ï¢g Zi Z » kZ L L:c*Û äavZ wÎg ?ƒ î~EJ$ q {z
â
Xì HyÒË%äòg ZŠgzZ´ â ÐZ ó Xó ì w'a}¾zÑZz6, zZ
óàŠu
MLOS| NPMKM ±Ú…]‚Ö] à߉ (MNN |QSKM ÔÖ^Ú Ý^Ú] ª›çÚ
á MZ¯ŒLZpÔìË%ÅkZ
({)z 212:ŠzZŠ!Zò¶ Š)XìŒÐzzÅ@÷

Xì x Zw* 4)6Ð
*™~çG.nE
X
~ç~¬ª è q þ

** +ÃÐ { á Zz6,
VZ {Z zZÐ g Zi Z ƒ:˜}.» äƒ µZz ~ x Zw¤ /Z þ
X {)zg )zk1ªÔì ^
,Y
o×F Âø Ùô^%ø ÛôÖ» ] àôÂø köÖ» ˆø Þø kö–»uô ]ƒø ]ô köß» Òö Vk»Öø ^Îø kèø øñô ^Âø à»Âøæø DQQR
óø æö]ø ç»eö ]ø åö ]æø…ø †ø ãö _»Þø oj# uø äö ß» Úô áö‚»Þø Ü»Öø æø aäô ×# Ö] Ùø绉ö…ø h»†ö Ï» Þø Ü»×ø Êø (†ôn» ’ôvøÖ» ]
ÔCYW6,ð"™F,ZÐ _~Â@*W¬Z # =āì e $ZzgÐkÈ ¬{¦
X ‰Cƒ: d$ŒÛ Æa vZ wÎg Ô'Yƒ: u 0* -Z
J # ( ]Yzi ) ëQ
Xì He $ZzgäŠzZŠ1ZÐZ
óÌnÕ å^߉ā
N S M V æ ]  ± e œ àß ‰ 6
Xì wÒZ îGÈ!{g fx ZgzZìg˜wq°ZyúZ1Z
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

141 # Ÿz Ôì ƘŠäΈ Æ ò i ú~ g
™s $u Ë H 
( { h »zZÔtŠ ™y¢ƒq ) X ,Š
d‚f]!*
tñYÅ]!* $Zzg/£ÆIÐkZ 
0Ð e
gäa*™Ñ~}g !* ÆTì ‰ Ü z{zÑZzˆµÐòāce6g
ÆðaÆ#Ö Z ~÷!vZ} Z L L DD^âø…ôçûÓöeö ±ûÊô ±ûjô Ú$ Ÿô. Õû…ô^eø Ü$ ãö ×# Ö] EE:c*
â
Û ¬Š
à߉ (MNMN V°„Ú†jÖ] à߉ (NRLR Væ] ±eœ à߉ (xnv‘E ó Xó ⠁',~ ‰
Û• Ü z
Då†nÆæ PMRKO ‚Ûuœ ‚ßŠÚ (NOTN V…ç’ßÚ àe ‚nÉ à߉ (NNOR Väq^Ú àe]
z]c*
½c* Ü zÆðā Zƒx¥Ð g
',~‰
™ÎÐZ Z®Ôì • $ukZ
$u 9Ë%Z Ôce *
Ô7ƘÅäÎ~ g *™7ù Ÿ™7,~]1‰
D ,ÅyZÔ÷®Ðg ±Zƍ{zì™f »Æ˜~X
:ì sfø
a äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø oãF Þø Lā ¦~ ( 189) BÏZ à â Z þ
L ì ~z%Ðh Z**
¬ Ð [ëW qƒäa vZ wÎg XX ý‹ôÛû$ Ö] Åôçû×ö ›ö Øøfû Îø Ýôçûß$Ö] àôÂø
Xì HIÐäÎ
GÒ‘
45 &~Åe
:÷ èG ,Y
$ZzgkZ :{ ^
<Z†0…â :1
DSNMQ Vgm†ÏjÖ]E Xì ¹g ðG
4Nh!Mäv0ZƒqÐZ
DOQO V‚nßrÖ] àe] lŸ]©‰E XXðõ ±ûøeô ‹ø nû Öø ZZ:c*Û ä¥0¼x â Z
â
Ô0ßg :2
7
DUUQKO ØÚ^ÓÖ]E Xì c* Û pô)ä~°0ZƒqÃ]c*
Šg Z Œ ZzgÅkZ
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

( 2206)zâ 0Z òā 6Ôì û XXÝçß$Ö]ZZ āì @*
ƒx¥Ð íZ Œ
Û :3
Xì XXýÝôçûŠ$ Ö] àôÂø aäô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø oãF Þø ZZ:~
Xì u. Þ ‡** $Zzgtāì @*
gzZ®e YƒãZzÐV=Ñ!* {gÃè
G
§A 4ÓÉ
-XGE
Øøìøø ZZāì ~z%Ðh Z**¦ Ì~ ( 4406) ö yZÑZ ™
XXýèº Ûø ñô ^Þø ±øâô æø xøfû ’% Ö] o×$ ‘ø áû]* ‚øÃû eø èø Ûø ›ô^Êø o×ø Âø aäô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø
„gΈÆi úÅ ð\W²Ô ñÑp=V; ÆkÒÃ{¦avZwÎg
Ö Ð ~ Vj¸ ! e }÷} Z L L:c*
qƒÐò qƒÔƒ # â
Û ä \WÔ‰

qË~ kZ ( ™{gg ZË) Z®Ôì Cƒ„Å tig yxgŠÆ VÍßJ
ó Xó ™g (Z
0 yzg ; 0 <Z †~ Å kZèY Ôì ®Je ,Y
$Zzgt :{ ^
:G
-X ! E
ê zuzá{ çG.2“
ö ŠÔì ~zZg[|!*
X {)zs®zb`
Ð äΈÆòi ú~T7g
$u 9ðÃ+Z ._ÆD}g ø
Ôì Y Y Ìc*
ë@* Πƒ ~# q ÅäΤ/ZˆÆò i ú Z®ÔƒŠg Zz Ƙ
',ï
á yZX ǃgz¢•
vZY ÷ IL“!*
** /
gZ¦~sz^+4ðï GLG
¢z
™ ãZz Ð bÑŠ ?ì CYƒ µZz t : ˆ ~Š ~ ¬ï GLÅq H 
( [²~Š:Ô~g »ZÝ°Z†) X ,Š
Ù ~ðsZ ï
Ìt :X ÷ ŠŽñ*Zçz wßZÆA çC GLšG
$Ñ 
/
: „ {g Z ¦%ÆkZgzZ ñY W" /Z ªÔì q
$âŶŠ t :¤ -ZÐ ~¹Z
Hy¨
X ǃg Ç{ k KZ {zvŠ]gzì ~gz¢~È0*
Å°Z ¸¦ÑÌA $Ôƒ
äi/0vZ†** ¦ā 6Ôì 7%Z {h
+IbŠ t :~ ¬ï GLÅq
:c*Û ä\W Âðƒ¸Ã a*™ÑQÔ~Št :~x c*
⁠Z¹ZÃ~çKZZ #
8
DQNQN V°…^ífÖ] xnv‘Eó Xó á™qŽg { zāzŠ¬ÐZ L L DD^ãøÃûqô]†ønö×Ê åö †ûÚö EE
û ø
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

: ÷ñ ⠁ -ZÆt ÕäŒÅZ[ÂävZ¶g ~g gx â Z
Û Üp ÖZt~[!*
q
XXàômû ‚øâô^ø ‚öãôûmö æø Åõ^Ûøqø †ônû Æø àûÚô ]†÷âô^›ø ^ãø Ïø ×( _øm% áû]* èô ß$Š% Ö] Ñö¡
ø ›øæøZZ
4)6²
gzZƒÅ: ~çG.nE
X
qāì ¸t :._Æ<
Ô ñY~Š t :~Ôèª L
141 ,
DQNQM V&m‚u ØfÎ °…^ífÖ] xnv‘EX N Ya™gH{ ZÍzŠ ( 6 kZ )
¦Z
0vZ† ** # āì zz ¸ Ôì y%) bŠ t :~ ¬ª

è q
qkZ äi/
¬» qŽg Ug ¯¹Z äa*™Ñ Â~Š t :Ã~çKZ~ª
X c*
Š
t :{z H Â}Š}Š t :Ã~ç KZ~x c* /Zāìt wZÎ[Z
Z yZ ðä
?σ( g Ñ) µZz
kûfø ŠôuöZZ :÷ D ⠁ ¦~ }g !*
$Zzg Å h / **
Û {z Ôì ôÜe kZ Â
X ¶ˆÅg Ñ6, qª XXèõ Ïø nû ×ô _ûjø eô ±$ ×ø Âø
ít :ˆ~Š~¬ª
DQNQO V°…^ífÖ] xnv‘E
CÅ XX^ò÷nû ø ^âø†ø mø ÜûÖø æø ZZ ä Y f‰Ôì ò: » DIZ g/6,ÏZ
6,Š ã
X H7g ÑªÔ Œ:¼ÐZäh/0vZ†**
¦āì Hs %Z
Då†nÆæ NMTQ Væ] ±eœ à߉E
]ZZ ëÑÐZ äg/ā 6Ô7ùôÜaÆg Ñx°x¯t p
ÿkZ ä \Wāì Yƒ Ìt x|» kZèYÔ c* Û "ÐZgzZ Œ7
Šg Z Œ
Æ XXèõ Ïø nû ×ô _ûjø eø ±$ ×ø Âø kûfø ŠôuöZZ gzZ Œ: ú â Ð qŽg c*
Ô Œ: 9gzZ „
 gŠ
DZvZzXì @*
0* Û ÌSZgx|¸~«£
gZŒ
pÔce * 
*™[AZ Z®Ôì y%) bŠ t :~ ¬ª
è q :cāÜ
X ÏñYƒ( g Ñ) µZz{zÂÆ}Š ðä
/Z
9

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

t ÜZÆyZZIZ
ÝôçûnøÖ]æø äô ×# Ö^eô àöÚô ©ûmö áø^Òø àûÚøEE Va äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø (éø †ø mû †ø aö ±ûeô]* àûÂø
àûÚøæø äö Ëønû•ø Ýû†ôÓûnö×ûÊø †ôìô¤] ÝôçûnøÖ]æø äô ×# Ö^eô àöÚô ©ûmö áø^Òø àûÚøæø (åö …ø^qø ƒô ©ûmö ¡øÊø †ôìô¤]
DDkûÛö’ûnøÖô æû]* ]†÷nûìø ØûÏönø×ûÊø †ôìô¤] ÝôçûnøÖ]æø äô ×# Ö^eô àöÚô ©ûmö áø^Òø
yŠÆ]y WgzZvZŽ L L:c*
þ ⁠$ZzgÐh{k
Û äavZwÎgāì e ,C ¦
Ù 1Z **
]yWgzZvZ ðÎgzZ ñà: 1ÃÏz7,LZāceÐQÔì ‚ rgyZZ6,
x- gzZvZ ðÎgzZ}™]³Åy¶LZāceÐZÔì ‚ rgyZZ6,yŠÆ
ó Xó ìglñ{c* ¾ ]!* +4( å)āceÐZì ‚rgyZZ6,]y W
±Ê Ü׊Úæ (DRLMTE ÜÎ… ( h¢] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ
DPSEÜÎ… (á^Ûm¦]
X ÷ 4ZŠ ~ yZZ wqZāì ?Š ~ g $u kZ DM
{zQ ó ì
ó ‚rg yZZ6,yŠÆ ]yWgzZ \¬vZ ðÎ L L:y⠁ Û » avZ wÎg
Xì ?Š {÷ÅkZÔ}™wqZ {gÃè
]âøÔ5ZŠZÅøZ Û :‰Ô÷Dƒ0ÐvZt£ÂLwqZÆyZZ DN
X÷ï÷ á ÌÈÐ]!* gzZÔI]!*
~', Åí~}%iÏZÔ{)z** ™[AZÐ
ÅÏz7,Ô *ƒÅy¶‰Ôì @* ƒ ÌЊ mZ t £m»wqZ yZ L
X {)zÔ* *™m, /
¤Ðäà17ZÔ*ƒ
·™ UÐ5ZgÆð>ÐZÔì Z # Zz«™Åy!* iā Zƒx¥Ìt DO
:}Ôì Š Hc*2]{~ awÎg ì " Š qZÔ[Š ZtgzZ YY Zhg7g'"
ILG
10
0Z 9gzZ(9{z299B4)£Z µ Ž g $u Å h [i¬ 0 Y Z',** ¦
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

(Z ðÃ=!wÎgÆvZ}Z :¹äòŠWq -ZāÔ슎ñ~ø)z(97B2)yx
(Äøñô^røÖû] ÜôÃô ›û^*ÊøEE :c*Û ä a \W ÂÔ}Š™4ZŠ ~ ¼
⁠A =Ž NC ¿
Ì$ ÓöÊø (ÔøÖôƒø Ðû_ôiö ÜûøÖ áû¬ôÊø (†ôÓøßûÛöÖû] àôÂø äøÞû]æø (Íôæ†öÃûÛøÖû^eô †ûÚö ]+æø (áø«Ûû¿$ Ö] Ðô‰û]æø
141
ÔÃzgÐðZ', ÔzŠ¬»nÔƒ öã0* ÃÐ\ Ôƒ î ** 3ÃÆÈZZDD†ônûíøÖû] àøÚô Ÿ$āô ÔøøÞ^ŠøÖô
óXó Åg™uzg~gñZvŠ{z´Æð>Ãy!* iKZÂnpg7‰ Ü ¤ÅVñ»yZ¤ /Z
gzZ4z] .¹ aÆ äXÐ VÂ!* ªÑÃy!* i G™xa ÏZ
X¸D™x ÈZm{
Ô{ izgÔe}Ô~yZgzŠÆ¿m{Ëc* Ô'¿(ÐZgzZxglñ{å DP
X ðÎ7~È0* ðÃ+Zä<ÑèY7„  gŠ ‡** ™ (Z~{)zÔsMZ
KZ {zāì ƒ  o¸aÆy¨ KZ C Ù !ßyY:¹ä ~zâ)´
ƒãZzÅ~T}™W„zsÜX}™«™ÐWÅnC Ù Åy!* i
xglñ{V;zÂÔVƒ', Z',VâzŠ xglñ{gzZ Ü1Ðg ±ZÆÅV˜gzZ
x ¬ (ZgzZì îŠ àJ -{z( c* x ZwÌW^ ,Y ]‡zZ ‰èYÔì < L„
DQRU” ànvÖ^’Ö] š^m…E Xì 7qðÃ' , Z', Æäs²Ôì
x Zw bŠ 1 ÐZ gzZ Z # Zz *ƒÅ Ïz7,ā Zƒ " $U* Ðg $u kZ DQ
:ì \¬~g !* á g ZçOÔì
›÷

B‚Æ kZgzZ Ôz™]Š „ÅvZgzZ ZZ
gzZ VBÔ Vzg ZŠ " $Z Œ Û gzZ Ôz™yˆZB‚Æ +−ZzgzZ Ôƒ ¯ #
Ö q -ÑÃË
ó ÌB‚ÆñäbZgzZÔ ñäg ZŠ"
DOR Vð^ŠßÖ]KPE ó ' $Z ŒÛ ÔV»
ÆvZ} Z :Š HHn²Ð a vZ wÎgāì e $ZzgÐ h{k ,C ¦
Ù 1Z **
11
B
bg Ì} izgÆyŠgzZ Ôì f7,Ì( z)i úÃ]Zg]gúV# !a wÎg
äa *™Ñ Ôì îŠ 1ÃV±z7,LZ Ôì ðZ',~y!* i ÅkZ²Ôì
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

ó Xó ì ~3{zÔ7íðÃ~kZ ZZDD…ô^ß$ Ö] oÊô oøaô (^`ønÊô †ønûìø ŸøEE :c*
â
Û
B
bg} izgÆypg gzZi ún Û ]gúV#ā Š HHÄc*gŠÐ \W2
Ðy!* iKZÃÏz7,²( ì Á]Š „rª)ì ̑œg rLgzZì
ó Xó ì ~¼ A {zZZDDèô ß$ røÖû] oÊô ±øâô EE:c*Û äa\W ÂCà71zZ j
⁠+Z
ÜÒ^vÖ]æ DQSRPE á^fu àe] ävv‘æ DMMUE †ËÛÖ] h¢] (xnv‘E
D±fa„Ö]æ MTPKP
CƒJ -yŠ &ÄMXì Z # Zz *
*™~g ZŠ§{ ÅkZgzZ ]³Åy¶ DR
~÷Ôì yÒ » h ôÑ1Z ** ¦Ôì ]Zg z yŠ q -Z ~g ZŠ§{ Åy¶gzZì
áø^Òø àûÚø ýEE:¸ìg â Ü zTHgZh
Û \W‰ +Š » avZwÎgäV\WVâzŠ
[äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø äö iö ˆø ñô ^qø ^Úø æø VÙø^Îø DDäö øiˆøñô^qø äö Ëønû•ø Ýû†ôÓûnö×ûÊø †ôìô¤] ÝôçûnøÖ]æø äô ×$ Ö^eô àöÚô ©ûmö
DDóäô nû×øÂø èºÎø‚ø‘ø çø`ö Êø ÔøÖôƒø ø ð]…øæø áø^Òø ^ÛøÊø (Ýõ^m$*] èöø$¡øø$ èöÊø^nø–( Ö]æø (èº×ønûøÖæø ݺçûømEEVÙø^Îø
xZ™/ôóXó }™*ƒ^ ,YÅy¶LZÔ{zì ‚ rgyZZ6, yŠÆ]y WgzZvZŽ LL
ÄMgzZ]ZgzyŠq -ZLL:c* â Û ä\W?ì H{^ ,Y!wÎgÆvZ}Z :Hn²ä
DRMOQV°…^ífÖ] xnv‘E óXó ì‘œ{zǃŽˆÆkZÔìJ -yŠ&
ā²M ÚZ V; Æy!* ö{zā7ƒ  oÌaÆy¶Ë b§ÏZ
āì e $Zzg Ð „ h ôÑ1Z ** ¦X } Š w Z e ~ 1 Ð Z Æ }I
Ø% vôøm Ÿøæø (èº×ønûøÖæø ݺçûøm äö iöˆøñô^qøæø (Ýõ^m$]* èöø$¡øø$ èöÊø^nø–( Ö]EE:c*
â
Û ä avZ wÎg
Ìønû Òø æø (äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø V]çÖö ^Îø (DDäö Ûø$ô©ûmö oj$uø äô nìô]* ‚øßûÂô ÜønÏô mö áû]* Üõ×ô ŠûÚö Øõqö†øÖô
-izg &~i Zây¶L L óDDäô eô äô m†ôÏûøm äö øÖ øðoûø Ÿøæø åö ‚øßûÂô ÜönÏô möEE VÙø^Îø [äö Ûö$ô ©ûmö
J
Ôì ‘œ{z Š HH ay  Ž6,y¶VZi ZˆÔì ]Zgz yŠ q -Z ~g ZŠ§{gzZ Ôì
ó óX}Š™g ÕÐZā}IÚZ k0* Æy!* öā7^ ,YaÆ( y¶)kZ
:c* âÛ ä\W ?Ç}™ùg ÕÐZ ! wÎgÆvZ} Z :Hn²äjx Z™/ô 12
( 48:›9) ó Xó ñYW b¬Ð~i Zây¶ÅkZ {zā}IÚ Zk0* ÆkZ L L
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

( 6:m) ‘1vZ m, $ug ïZŽ
³gzZg
141 ¦Ý>Z÷Z DP
áø†û Ïö Ö] Ÿ$ô a ±( fôß$Ö] àôÂø ^ßø fû jø Òø ^Úø ZZ:ì yÒ » h Z**
Û Ð a *™Ñ ä ë XXèô Ëø nvô’$ Ö] åô „ôaø ±ûÊô ^Úø æø
ŽgzZ –7¼ {z´ÆyWŒ
D3179V°…^ífÖ] xnv‘EXì ~±kZ¼
(†ôn‰ô*Ÿ] Õö^ÓøÊø æø (ØöÏû Ãø Ö]ZZ:c* ¦ ?å H~ ±kZ
Š [ZŽ ä h Z**
Ɓ $Š XX†õÊô ^Óøeô ܺ×ô ŠûÚö Øöjø Ïû mö øŸæø
Û » Ëy›ðÃāt gzZ ð;g ÅV-{gzZ e
D111V°…^ífÖ] xnv‘E +
X ÇñYH7O~á$
7¼ŽÐavZwÎg~:÷Dâ
{z ù ¦ DQ
Û im°Z0z/0vZ†**
c* Û (¼ )XVj™Šc*
ŠuzgÐä™ (Z=äVwŒ ÐZā @*
å@* 
™ 1Ƀ
KZ ªÆa vZ wÎgèÑqÔ÷ f
Ô÷ y¨ eÉ{z ÷ F ! Ž \Wā ¹gzZ
g ]*
Š™uF,rä~ Z®Ô÷D™W ( Ì)~ª
wÎgQÔc* qÅÙpgzZV
iZs§Å (ugI)‚Š LZ ä (a)\WXH™f ( »]!* kZ)Ð avZ
Ÿ$āô äö ßûÚô tö†öíûøm ^Úø åô ‚ônøeô ±ûŠôËûøÞ °û„ô$Ö]çøÊø gûjöÒû] EE :c*Û ñƒ D™ {g÷
⁠á ZÐ
hñZÎÐ (ì) kZ !ì yY ~÷~B; ÆTnÅ]Zf kZԏLLDDÐ' uø
D65/10V‚Ûuœ ‚ßŠÚ (xnv‘ å‚߉æ (3646Væ] ±eœ à߉EóXó À
_7¼gzZÆ
äö Öø köÛû×$ Ãø jø Êø a äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø ±ûÞô †ø Úø ]* ZZ:÷D ⠁ 0h
$U*
Û h" ¦ DR
+i **
Üû×ø Êø (äö jö Ûû×$ Ãø jø Êø DD±ûeô^jøÒô o×øÂø øç`ö øm àöÚøe ^Úø äô ×# Ö]æø ±ûÞôùāôEE VÙø^Îø æø (ø ç`ö mø hø^jø Òô
(äö Öø ]. †ø Îû ]* æø gøjø Òø ]ƒø ô äö Öø göjö Òû ]* kößû ÓöÊø (äö jö Îû „øuø oj$uø †õ`û ø Ìö’ûÞô Ÿ$ô ±ûeô †$ Ûömø

13
\WX àJk ,’ÅV-Š· ä ~ Â c* Š ¬= ä a vZ wÎgXXäô nû Öø ô gøjô Òö ]ƒø ô
7Š OZ=6,kZ Vƒ @*
Z¼ŽÐ V-Š· ~ !nÅvZ L L:c*
â
Û ä ( a)
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~ kZ ~ā}g /
¦: ‹ zŠ X à J ( y!*
i Å V-Š·) ä ~çO ó Xó ì
# gzZ å @*
ðÃZ ™ –„~ Â@*
ƒ** # Ã ( a) \WQÔ Š
Z¼ Z Ù â [p
HƒC
‹(Ì)™|7,
Xå@* Ã\WÂCWk0* ,
Æ\Wk’
D2715V°„Ú†jÖ] à߉ (àŠu å‚߉æ (3645 Væ] ±eœ à߉E
:÷D ⠁ Û šZ ã;0±¼1Z DS
Û vZ¶g ~
VŸ÷æ$ ]* xöjø Ëû iö àônû jø ßø m‚ôÛøÖû ] °% ]* VØøòô ‰öæø (±û‘ô^Ãø Öû ] àôeû æ†ôÛûÂø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø ‚øßû Âô ^ß$Òö
tø†ø ìû^* Êø VÙø^Îø (к×ø uø äö Öø Ñõæ‚ößû ’öeô äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^Âø‚øÊø [èö n$Úô æ…ö æû]* èö n$ßô n_ôßû _øŠûÏö Öû ]
(göjö ÓûÞø a äô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø Ùøçûuø àövûÞø ^Ûøßø nû eø Väô ×# Ö] ‚öfû Âø Ùø^Ïø Êø VÙø^Îø (^e÷ ^jø Òô äö ßû Úô
[èö n$Úô æ…ö æû]* èö n$ßô n_ôßû _øŠûÎö VŸ÷æ$ ]* xöjø Ëû iö àônû jø ßø m‚ôÛøÖû ] °% ]* Va äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Øøòô ‰ö ƒû ô
XX èø n$ßô n_ôßû _øŠûÎö ±ûßô Ãû mø DDŸ÷æ$ ]* xöjøËûiö ØøÎû†øaô èößøm‚ôÚøEE Va äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Ïø Êø
VzàzŠā Š
HY7Ð yZgzZ¸ŠŽñk0*
Æ( i)à°Z0z/0vZ†ë
Vòä( h)vZ†Q ?ðzg c*  à‚yÃÐ~
èX ǃì¬Ðƒ
-ZÐ ~ ( tz1) kZQ :¹ ( ävZ¶g¼1Z ) X c*
[ Âq Zjtz1ÑZz
ìgÉk0*
ÆavZwÎgë :c*Û ä( h)vZ†Q :¹ ( ä~zZg )X à ï
â
ìà ‚yìРƒ
 ~ VzàzŠā Š # X¸
HHwZÎÐa vZ wÎg Z
Xèª óà Ù ¬ L L:c*
ó »÷C ⁠$ ?ðzg c*
Û äavZ wÎg A è ?ǃ
D422/4(555/4 ÜÒ^v×Ö Õ…‚jŠÛÖ] (xnv‘ å‚߉ æ (6645|177/2 ‚Ûuœ ‚ߊÚE
ÔõÖô ^Úø àôeû ‹ôÞø ]* o×ø Âø ^Þø †ø %ø Òû ]* ]ƒø ô ^ß$Òö ZZ:ì e
$ZzgÐvZ¶g wh06 DT
^`ø jö fû jø ÓøÊø a ±( fôß$Ö] àøÚô ^`ø jö Ãû Ûô‰ø åô „ôaø: Ùø^Ïø Êø (åö ‚øßû Âô Ÿ÷^vøÚø ^ßø nû Öø ô tø†ø ìû]* h
a}g ø {z ÂD™g ZÜZ {Š c*
iÐh ´ â 0÷Z Z
# ë XXäô nû ×ø Âø ^`ø jö •û†ø Âøæø
$Š qZ ) {z ÷t: D ⠁
Ñ ä ~Ž (āg Ig  ZŠ c*
Û Q Ô s ï[Â Å“ KZ
14
( a)\WgzZ –¹ZQÔ‰”Ða*™
X ‰Å76,
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

DàŠu å‚߉æ 6452|574,573/3 ÜÒ^v×Ö Õ…‚jŠÛÖ]E
:c* âÛ äa*™Ñāì e $ZzgÐhfv .** ¦ DU
èô ñø ^Úô ‹øÛûìøæø ^Ë÷ Öû ]* äö Öø ^ßø fû jø ÓøÊø DDŒô^ß$ Ö] àøÚô Ýô¡ø‰û¦ô^eô ÀøË$ ×øiø àûÚø oÖô ]çföjöÒû]EEZZ
141 XX èõ ñø ^Úô ‹öÛûìøæø ̺Öû ]* àövûÞø æø Íö^íøÞø : ^ßø ×û Ïö Êø (Øõqö…ø
|l, }÷™Éx**
e äëçOó Xó î Ñk0* Ý»xsZvߎ L L
ÆyZ÷`|7,
²Ô÷{Šispë :¹ä ë ÂG 7~ # .Å\W™Éx**
Ö } ÆVzŠ%gZD
Ù
D377VÜ×ŠÚ xnv‘ (3060V°…^ífÖ] xnv‘E Ù | l,
Xì ˆƒgZD eŠ Z®~gø
: ÷D ⠁
Û ( | 124°õ Z )vZ¶g ~O²Z›0·–1Zx â Z DML
Ùö ‚øßû Âô ±øaôæø (èô Îø ‚ø’$ Ö] oÊô äö fø jø Òø °û„ôÖ$] aäô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø hô^jø Òô èö íøŠûÞö åô „ôaøZZ
(†ø ÛøÂö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àöeû ÜöÖô ^‰ø ^`ø nÞô ]* †ø Îû ]* Vhõ^`ø ô àöeû ] Ùø^Îø (hô^_$ íøÖû ] àôeû †ø ÛøÂö
äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÚô ˆômˆôÃø Öû ] ‚ôfû Âø àöeû †ö ÛøÂö îøŠøjø Þû ] ojô Ö$] ±øaôæø (^`ø `ôqûæø o×ø Âø ^`ø jö nû ÂøçøÊø
ì ÜtXX&øm‚ôvøÖû ] †ø Òø „øÊø (†ø ÛøÂö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû ÜôÖô ^‰øæø †ø ÛøÂö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû
,
(k’)t gzZ ¶ðZ0Æ ( > 2i ª)‘œä a vZ wÎgŽ Åk ,
’kZ
E
,
Ý‚Ã ( k Æ[ éŒBÄZ0/wW
’) kZ :¹ä( vZ¶g )[Þ0ZX ¶pôk0*
Zð7,Ðíä( vZ¶g )/0vZ†0
gzZ 1™¡ b§ÏZÃkZ ä~QÔ c*
0Ý‚gzZ/0vZ†0vZ†ä( vZ¶g ) m,
+Z†0/ÃTìk
,’„zt
Zz™ÜÐ( vZÂg )/0vZ†
$uQX åc*
(1570Væ] ±eœ à߉EX Åy Òg
D1967V±ß_Î…]‚Ö] à߉ (1454VÜÒ^v×Ö Õ…‚jŠÛÖ] (àŠu å‚߉æ
]o9 !*
¼ Ð á ZjÆ g
$u "
$Â ~ # .Å‘1 vZ m,
Ö } ³
Zîp¸ÌgzZ]oŠ¼6,yZÄkZX ÷Kn²
7™f¹ZÐg eƪ
$ÂÅg
Xì M]ozŠŽz»¡gzZ" ¦X H
$u~āg I]§Å a·**
15
X÷ X9 !*
]uZz Vp~g ZzŠ Zá ZzˆgzZ j +”Zg ñ#Ç
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

¾ ¿ðʎz!* /ZXì ŠŽñí™f »g
ÆbÑŠgzZ]oãZ¤ $u"
$Â~
` ´6f Gÿ,Z Âì ]oðà »"
$ÂÅkZ:gzZì ŠŽz »g
$u:ā
Å Xì ]gz¢”ZÅ
/Z ÷ @W
ì ]Zg ÌyŠ ÂÈ ¤
» [ëW > ì H g] ~ kZ
āVƒ@* /~#
™lgZ¦ .Å+ª~„ÆkZgzZ‘1vZ m,
Ö } ³~VŒ
gZŒ ƽŜyWŒ
Û @', Û ÃyZgzZ÷ë ó h $ŠqZ\W
ó uàZzZrLÃLāgIg
j/ôkñ**
!!!ìˆðVZiZ6, ‚gkñ**
gzZª ~g$ŠqZyZèYÔ÷ïŠ
W¼:%gÐ ~ˆyWŒ
āgI]c* Û ä ë~ËÆnZ‹Z kZÆ\W
gzZ l]Z0`ZziZ Å\WgzZ a·ā÷y7ë~ÝzgÅXX ÷Å™f
Û \WÐáZjkZÔì Š
yWŒ HH™fÃVîUXÆV70
+i Å j xZ™/ô
LÑZ vZg »yWÅZûgzZ yWÅZ}ÔyWŒ +?Ð,™I I H0ƈ
Û ',
D
WvŠ ÜyZgzZ {Š™™f ňyWÛŒā÷ y7 ëÐ g
]c* $u+”
GáZz
?Ð,™Irb ˜ZÅ ó ó]c*
WàZzZrL LÌaÆāgI
$uL LÅ a·ÃVÍßXÝZgŠ ! Mg ‡id
yZÔƒgzZ]ÐÐ ó óg
x £ ?σ ¿Z z › HÐ j /ôá Zz ä™yÒ Ãg
$u~ VߊÆ
$u{zgzZ 7„ì qðÃÅx **
Ãg ó óg $u+”
$u L LV; Æg Gāì ]ª
Ðì¾]!* Å j /ôá Zz ä™yÒ Ãg
Å kñ** $u Â7„ … â
Ð ]gξР~ VÂgÎ114 ň yWŒ
Û äg G ?÷ D™
$u +”
q ÅyZZgzZ xsZ ä ¿Tā 1™x¥
Å\WgzZ ¬ŠÃ a ·~ ª
$WÏyùZÔ ÇñY¹ ó ó! ôL LÐZ Åg (ZÄ
Å a·ā Zƒx¥Ðe
16
¦,g ‡z!*
à h & œ–1Z ** gzZ aZÐ ƒ
 ~ Vâ ›ˆÆ]Ãz
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

V¹]!* H¹Ý>Z÷ZÃkZgzZ Š
Û ÔŠ
t ~ˆyWŒ HHgHdY » a 9
¦Ñ}ŠÔ h / **
gzZ h y¢ ** ¦Ñ}uzŠÆ Vâ ›āì ŠŽñ
¦āÏA V¹]!*
i Z0Œ** ¦Ñ¸a
Û Ô÷h Z**
t ~ˆyWŒ
141 Šp™ Z™ *~ Vƒ¤
/zŠÆ Vâ ›gzZÆ6,µÆ ÄÜaÆ V¸b
Å ó ó{w{‚ L LgzZ ó ó+”Zg ñ# L LÔ‰ ƒ gZŠS
nŠ Ð £Æ ÄÜ
÷‰KyÒ(¾~ˆyWŒ Æjx Z™/ôï÷
Û x ** á ~yZgzZ b ˜Z
¦Ð ~ Vî RÆa *™Ñāì ŠŽñV¹~ˆyWŒ
gzZ { Ú** Û ]!*
t
†Ô agzZ Hlâx Y »]Š Þä h { Ú **
¦gzZ ñƒy› i k„ **
¦
¦āì Zƒ –V¹~ˆyWŒ
** Û Ô¸ 𸊠Zi RÆ\W j ÔQgzZ ZÔvZ
¦Ôy¢**
iZ** ¦Ôm°Z1Z **
¦ÔOÆa\W i/**
¦gzZ &œ–1Z
k /ÔV Ã
Ó Å a \W l ÒÃgzZxßx Z ÔµgÔ 5
MiÔŠ â ZŠÆa \W
Ô {ŠÎÔ"} .ÔÐZâÆa \W i @** ¦ÔŒ**¦Ô ÕY Å a \W
G
îG 3¢tg â Ô:™Ô/ÔÖx Zԍx ZÔ¾›
0‹E M5MiÔ`
M5
› MiÔî~©E8ÔÈ ¬
?÷Vc* ,
çÅ a\W ltkŽgzZ
& œ–1ZÝ>Z÷Zā Zƒx¥Ðx £¾ÆˆyWŒ $u+”
Û Ãg G
0fv Ö ZkZ hb Z›Z0{D1ZÔ¸g ¸g c*
.Ô¸}ZÆ# Æa\W h
gzZ ¶',
Z', 0`
$U*
ÆVzŠ%zŠ „ZÍÅ h " Ô¸ ó ówÎgyZŠi Zg L L h yZ
?¸ó ówÎg „g Zj L L hx Z¶Z0Ûi
vߎ Ô÷ ŠŽñ~ g
$Š qZ Ã Â'!*
QQÐ yZgzZ '!*
ˆÅ™f
kñ**
gzZ ª {z Ô÷ ë li ‚Åkg ÃÃg
‚g kñ** $ugzZ … â 7Ãg
$u
$u®{zJ
ÔÐ3â 7Ãg -Z C¾b ˜Z Å/ô
# ?÷D™wEZ6,Š ã
17
XÐ÷g܇ÌÐh »! ôË{z´Æhh
ex ** ¦{zJ
+i ** -A
$
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

( 3:m)

Ð% vøÖû ]æø èô ß$Š% Ö] Øôaû]* göaø„ûÚø ZZ :¹ ä ( | 676 °õ Z ) vZ¶g ~zâ)´ DMP
Üû`ö Þ$]* æø Üû`ôÖô ^jø Îô Øömæô^+ iø æø Üû`ö ßø nû eø †ø røø ^Û$ Âø Õö^ŠøÚû ¬ôÖû ]æø Üû`ôeô à( ¿$ Ö] áö^Šøuûô
Ø% Òö ‚øÏø jø Âû] Øôeø ^nø Þû ‚% Ö] ˜ ø vûÚø Ÿøæø è÷ nø ’ôÃû Úø ]æ‚ö’ôÏû mø ÜûÖø áøçÖö æ( ^* jø Úö áøæ‚ö`ôjø rûÚö
áø^Òø æø äô ×# Ö] †ôÚû ]* oÖø ô Äøqô†û nø Öô äö Öö ^jø Îô äô nû ×ø Âø gøqøçøÊø Éõ^eø äö Ëö Öô ^íøÚö æø Ð% vôÛöÖû ] äö Þ$]* Ðõm†ôÊø
õ ^`ø jô qûŸô äö Þ$Ÿô* ^- _øíøÖû ] oÊô ]…÷ æ„öÃû Úø ^ò÷_ôíûÚö Üû`ö –öÃû eø æø ^f÷n’ôÚö Üû`ö –öÃû eø
Ð% vôÛöÖû ] çøaö äö ßû Âø äö ×$ Ö] oø•ô…ø ±' ×ô Âø áø^Òø æø äô nû ×ø Âø Üø$û ô Ÿø ^* _øìû]* ]ƒø ô ‚ö`ôjø rûÛöÖû ]æø
XXóèô ß$Š% Ö] Øôaû]* göaø„ûÚø ]„øaø hôæ†ö vöÖû ] Ôô×û iô oÊô gön’ôÛöÖû ]
Æ( j x Z™/ô) yZāìt <
3góŒ~}g !* Ø è » hIZgzZ wZ IZ
gzZ ñY ;gi !* xá Zz äƒyxgŠÆyZgzZ ñY
Ð ä™ ( yÒ)Ã]Z`
³vZ ) ä V,Z Ô¸ á Zz ä™sz@*
${zèYÔ}™sz@*
ÅwyÆ yZ
Ù ( Ð ~ yZ )É Ô H7{Š Zg Z » ( wâ Æ ) *Š ¡gzZ ã⠁
ÛC
& Å ( Vz
Û **
{zā @*
ìZ# Zz * ³ #»kZgzZì 6,h{zā å&
*™wyÐ kZÎÔì ©!*
~ æ{zgzZ6,æ‰gzZ¸6,hÐ~yZ ‰X ñW^ßs§Å%ZÆvZ
kZ6,
kZ Âì @* # $gzZ HŠ ¿Z äV,ZèYÔ¸gzmÌ
™ æ~Š ¿ZZ
L IZÔ¸6,
Xì ñ¸ »< ¦gzZ7{ k
h~VlyZ hZ** Hðû
DàjËÖ] h^jÒ 16/18 Ü×ŠÚ o×F  °æçß×Ö |†E
àønû eø †ø røø ^Û$ Úô †õnû %ô Òø àûÂø Ì% ÓøÖ]ZZ :¹ä ( |748 °á)vZ¶g If x â Z DMQ
18
oÊô ÔøÖô ƒø ^ßø eô †% Ûömø Ùø]‡ø ^Úø æø ! àønû Ãô Ûøqû]* Ü`ö ßû Âø äö ×# Ö] oø•ô…ø ! Ü`ôÖô ^jø Îô æø (èô eø ^vø’$ Ö]
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

(̺nû Ãô •øæ (ĺ_ôÏø ßû Úö ÔøÖô ƒø †ö %ø Òû ]* àûÓôÖø æø (ô ð]ˆø qû*Ÿ]æø (gôjö ÓöÖ]æø (àômæ]æø‚$ Ö]
(åö ¨ö^Ëø ìûôæø äö n% ›ø oÇô fø ßû nø Êø (^ßø ñô ^Ûø×ö Âö àønû eø æø ^ßø mû ‚ômû ^* eô ^Ûønû Êô ]„øaøæø (hº„ôÒø äö –öÃû eø æø
o•( †ø j$Ö]æø (èô eø ^vø’$ Ö] g( uö o×ø Âø †ø Ê$ çøjø iø æø (höçû×ö Ïö Ö] çøËö ’ûjø Öô (äö Úö ]‚øÂûô Øûeø
141 “ö ì$ †ø mö ‚ûÎø æø (ô ð^Ûø×ø Ãö Ö] ô ^uøæø (èô Ú$ ^Ãø Ö] àôÂø àºn( Ãø jø Úö ÔøÖô ƒø áö^Ûøjû Òö æø (Üö`ö ßû Âø
½ô†û øeô (pçø`ø Ö] àøÚô p( †ôÃø Ö] (Ìô ’ôßû ÛöÖ] ÜôÖô ^Ãø ×û Öô é÷ çø×û ìø ÔøÖô ƒø èô Ãø Ö^_øÚö oÊô
™VÙçûÏö mø &önû uø !oÖø ^Ãø iø ! äö ×# Ö] ^ßø Ûø×$ Âø ^ÛøÒø (Ü`ö Öø †ø Ëô Çû jø Šûmø áû]*

^ÛøÖô éº †ø Ë( ÓøÚö Ùº^ÛøÂû]* æø Ðöeô]çø‰ø Ü`ö Öø Ýö çûÏø Ö^Êø óD10 V†ö vÖ]E—
‚õuø]* oÊô ç×ö Çû mø àûÛ$ Úô ^ßø ŠûÖø æø (èº ’øv( ÛøÚö éº ø ^fø Âöæø (º ð^v$ Úø º ^`ø qôæø (Üö`ö ßû Úô ÄøÎø æø
ó˜õ Ãû eø àûÚô Øö–øÊû ]* Ü`ö –øÃû eø á$ ^* eô Äö_øÏû Þø (èø Ûø’ûÃô Ö] Ü`ônû Êô oÂô‚$ Þø øŸæø (Ü`ö ßû Úô
xz ]Ã%ZÐ ¹ Ž yxgŠÆ( j) x Z™/ô
( yÒ)ÃyZ ñƒ ]Z`
„g,qtå ~Y Z b
ZgzZ V1ÂÔVzZg}g øÔce **
Y u¥Ð ä™
¼ŽtX ÷ KÑÐ~ yZ ‰gzZ ÷ ®gzZ {Ð ~ yZ ÒZp÷
xznÉ Og {æ7™ÐZāì xiÑÔìt ‚ÆY f}g øgzZ}g ø
i›Å ( j)x Z™/ôgzZN Yƒs ™wŠā @*
ÐyZgzZƒ{Š c* ce bŠ™
Ôì ~gz¢´g—ÐDIZx ¬zVÍßx ¬( gñZBZ)m{tXƒ~qŸg
ˆ~ŠÁgÅ·_ÆkZ~]ïƒ:zc»]÷ZpŽÃݬ` Z'
× ë%Z
2…ä\¬vZ b§TÔ}™g lZaÆyZ {zªÆÔì
á g ZXì c*
›÷
™:ì \¬~g !*
ˆÆyZŽ vß {zgzZ L L —
~yZZŽÃVǸyZ}gøgzZ …}Š j![g}gø} Z :÷ë ñW
19
ó Xó ñÑyZZŽ ¯:aaÆVÍßyZ~Vߊ}gøgzZ‰á 'Ðë
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

ÅyZ ÌŠ ˜gzZ÷ {gñ »]Ã%ZÆyZ wqZzgñZiZaÆVÍßyZ :
Ð~yZë2Ôì îŠ SÃVƒk
HÆyZ Ì]Š „gzZì ÑZz¶Š SÃVîæ
D™òúŠ »è9ÅyZë:gzZÔ7áZz ä™0Ì~}g!*
Æq-Z Ë
D39/7 ð¡fßÖ] Ý¡Â] †n‰E pg¢ëX ÷
X ÷aZЉ‰ā÷n
‚õuø]* oÖø ô gøŠøßû mö áû]* ‡ö çrömø ŸøZZ :c*
â
Û ä ( | 671 °á )vZ¶g ?Œ
Û x â Z D MR
]æö ]…ø ]* æø åö ç×ö Ãø Êø ^ÛønÊô ]æ‚ö`ø jø qû] Üö`ö ×$ Òö ]çÞö ^Òø ƒû ô (äô eô źç_öÏû Úø ^1 _øìø èô eø ^vø’$ Ö] àøÚô
†ø røø ^Û$ Âø Ì( ÓøÖû ^eô ^Þø ‚ûf$Ãø iø ‚ûÎø æø (èº Û$ ñô ]* ^ßø Öø Üû`ö ×% Òö Üûaöæø (Ø$ qøæø ˆ$ Âø äø ×# Ö]
o( fôß$Ö] oô`û ßø Öô æø èô fø vû’% Ö] èô Úø †û vöÖô (†ôÒû „( Ö] àøŠøuû^* eô Ÿ$ô Üûaö†ø Òö „ûÞø Ÿ$]* æø (Üû`ö ßø nû eø
^•ø†( Ö^eô †ø fø ìû]* æø (Üû`ö Öø †ø Ëø Æø äø ×# Ö] á$ ]* æø (Üû`ôf( ‰ø àûÂø Üø×$ ‰øæø äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] o×$ ‘ø
XXóÜû`ö ßû Âø
# ÔñY H[™Ã æ6,gî¬s§Å! ôËÐ ~/ôā7^
āZ ,Yt
pg {Š Zg Z »„ ( Ÿg ) Å\¬vZgzZ å${z~kZ H¿ÌäTÐ~yZ
n
Ð kZëÔ Zƒs %ZŽ yxgŠÆyZÔ÷x â Z}g øƒ
Ɓgi !*  { zX ¸
Æ x Z Z j x Z™/ôèY ÔÐ ,™~ „ i Z0
+Z ŒZ™f » yZ ëX ÷ È0*
ä \¬vZµš Ôì H IÐ ì > Z',¹Z äa *™ÑgzZ ÷ 
D382/19 á†ÏÖ] Ý^Óu¢ ÄÚ^rÖ]EXì ~Š¸ÅäƒèZgÐyZgzZ c*
Šj¹Z
èô ß$Š% Ö] Øöaû]* ÐøËø i$]ZZ :c*Û ä ( |852 °á ) vZ¶g ã?v0Z ƒq DMS
â
àûÚô Üû`ö Öø ÄøÎø æø ^Úø gôfø Šøeô èô eø ^vø’$ Ö] àøÚô ‚õuø]* o×ø Âø àôÃû _$ Ö] Äôßû Úø hôçqöæö o×ø Âø
àôÂø Ÿ$ô hôæ†ö vöÖû ] Ôø×û iô oÊô ]ç×ö iô ^Ïø mö ÜûÖø Üû`ö Þ$Ÿô* Üû`ö ßû Úô Ð$ vôÛöÖû ] Íø†ø Âø çûÖø æø ÔøÖô ƒø
†ö qø©ûmö äö Þ$]* køfø $ø Øûeø ô ^`ø jô qûŸô] oÊô ðô ¼ôíûÛöÖû ] àôÂø oÖø ^Ãø iø äö ×# Ö] ^Ëø Âø ‚ûÎø æø õ ^`ø jô qû]
XXó àômû †ø qû]* †ö qø©ûmö gøn’ôÛöÖû ] á$ ]* æø ]‚÷uô]æø ]†÷qû]*
20
-Z ËÐ ~ ( j) x Z™/ô
L IZ6,[ŽzÆ ä™: ƒÌ6,q
t · Z »<
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

hŽÐ~yZp¤
ÔñYƒãZzì6, /ZÔ ñƒ]Ã%ZŽ yxgŠÆyZXì
ä™t~Š ¿Z ä \¬vZgzZ ÷ Å6,¯ ÅŠ ¿Z (t ä V,ZèY
E
B&
ÇñYc*Zq
Š` Š
-ZÃ ( ö $) kZāì "
$U*
( Ìt)É Ôì c*
Š™s çÃá Zz
141 D34/13 °…^fÖ] xjÊE X ÇñYc*Z ZC
Š`  gŠgzZ
Ù zŠÃá Zz䙊 ¿Z„
¦™m{v߉
Ö Óä V,Zā÷ ë > Z',Ã h tzç÷Z **
#
¦aÆ
Æh tzç÷Z m{g[Zë Z®Ôì Å ðZ±Ðh Z**
}g !*
Ùø^Îø ±ûeô]* ^Þø ±ùô Ëô ßø vøÖû ] ‚õnû fø Âö àôeû o×ø Ãû mø ZZ:N ⠁ Û ±5 ÔÐ ,™™f '!* P~
Åö‡ô^ßø iö køÞû ]* äö Öø ]çûÖö ^Ïø Êø èø mø æô^Ãø Úö oÖø ô äö Ãø Úø Œº^Þø ]. æø ±% ÞôŸøç»íøÖ»] Üõ×ô ŠûÚö çûeö ]* ð÷ ^qø
æø ±ûßôù Úô Øö–øÊû ]* ^n& ×ô Âø á$ ]* Üö×ø ÂûŸø* ±ûÞôù ô = äô ×# Ö] æø ŸøVèö mø æô^Ãø Úö Ùø^Ïø Êø [äö ×ø %û Úô køÞû ]* Ýû ]* ^n& ×ô Âø
àöeû ^Þø ]* æø ^Ú÷ çû×ö ¿ûÚø Øøjô Îö áø^Ûø%û Âö á$ ]* áøçûÛö×ø Ãû iø Üûjö ŠûÖø ]* àûÓôÖø æø ±ûßôù Úô †ôÚû Ÿû* ^eô Ð% uøŸø* äö Þ$]*
æø áø^Ûø%û Âö èø ×ø jø Îø ±$ Öø ô ÄûÊø ‚ûnø ×û Êø äö Öø ]çûÖö çûÏö Êø åö çûjö ñû ^Êø áø^Ûø%û Âö Ýô‚øeô gö×ô ›û]* ^ÛøÞ$ô æø äô Ûùô Âø
XXóäô nû Öø ô Üûãö Ãû Êø ‚ûmø Üû×ø Êø ÔøÖô „øeô åö çûÛö×$ ÓøÊø ^n& ×ô Âø ]çiø ^* Êø äö Öø Üö×ôù ‰ø].
E BÄ
3E
ÆyZgzZ ãѦZ›1Z :¹äV,ZÔ÷D™yÒÐ−ZzLZ ö§ ZD0 öW ЛG
$
¦\W:Hn²gzZ ñWk0*
Ð ( h) Z** ¦vßvŠB‚
Æ( h )tzç **
vZÔ7:¹ä( h)tzç÷Z Â?÷Bb§ÅyZÊp c* *™ Z×
÷T e *
iÐíÌÆÄÜ{zgzZ÷ aZÐí( h) ZāVƒ }Y~ !nÅ
{Š c*
¦ā … Y 7?HpÔ÷g Z,
HHL: ⠤à ( h) y¢**
~gzZì Š
gzZ î Y ?X Vƒ @* ¦~X Vƒ g
™c_ »mŸÆ( h) y¢ ** C» R ÆyZ
~Â,Š™á Zj}÷L ¦{zā¼Ð ( hZ**
Þ ‡Æ( h) y¢** ¦) y Z
ekZ ä V,ZgzZ ñWk0* ¦{zçO Ô ÇVß™³ ÅyZ
Æ ( h) Z**
¦pÅ]!*
X H:á ZjÆyZÃVŒ‡ähZ** Ð\W~
21
DàŠu å‚߉æ132/59 ÐÚ îm…^iE
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

EJ
^Úø Väô ×# Ö] ‚ôfû Âø oeô]* oÖø ô è÷ Ãø Îû …ö ^ßø `û q$ æøZZ :¹ä ( ü$ ¬Z ·0£Z ) _g ÒZ 1Z
äö Þ$ô ÙöçÎö ]* Ÿøæø (oôuûçøÖû ] göiø ^Òø èø mø æô^Ãø Úö á$ ô ÙöçÎö ]* Ÿø VÙø^Îø àûÛønÊô äö ×# Ö] ÔøÛøuô…ø ÙöçÏö iø
ðõ çû‰ø ÙöçûÎø ]„øaø Väô ×# Ö] ‚ôfû Âø çeö ]* Ùø^Îø [^f÷’ûÆø Ìônû Š$ Ö^eô ^aø„øìø]* äö Þ$¬ôÊø (àønßô Úô ©ûÛöÖû ] Ùö^ìø
XXóŒô^ß$×Öô Üûaö†ø Úû ]* àön( fø Þö æø (áøçŠöÖø ^rømö Ÿøæø (ÝôçûÏø Öû ] ðô Ÿø©öaø áøçfö Þø ^rømö (𺠰ô …ø
m 0£Zx â Z )vZ†1Z ä ë
Û 3g6,\WvZā –âs§Å ( N
kZ\WÔñ⠁
¹Z {z:gzZ }â 7kzA ¦Ž ÷ë H~}g !*
$»Ã htzç** Æ¿
ÄÜÐ)g fÆg ZŒäV,Z ( q -Š 4,Æ¿, Z )èYÔ¾ Ý>Zw{
m 0£Z x â Z )vZ†1Z Â?¶à Ï
%Nt :¹ä ( N
Ð VÍßyZ Ôì w¸~Šg ZæE
ÆyZÃVÍßgzZce 7Îk0*
bŠ C ~}g !* ÆyZ Ôce *
*™^§!*
Dxnv‘ å‚߉æ659 VÙ¡íÖ] àe †Óe ±e¢ èߊÖ]E Xc e
VØö–øÊû ]* ^Ûø`ö m% ]* Väô ×# Ö] ‚ôfû Âø ±ûeôŸô* kö×û Îö ZZ:¹ä(|275°á)vZ¶g~fzÔZ–1Z
hô^vø‘û^* eô ‹önÏô Þø ^ßø ŠûÖø (Øö–øÊû ]* èö mø æô^Ãø Úö VÙø^Ïø Êø [ˆômˆôÃø Öû ] ‚ôfû Âø àöeû ] †ö ÛøÂö æû]* èö mø æô^Ãø Úö
XXóDDÜû`ônÊô kö%ûÃô eö àøm„ô$Ö] oøÞô†ûÎø Œô^ß$Ö] †önûìøEE Va ±% fôß$Ö] Ùø^Îø ó]‚÷uø]* a äô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø
aZ (h)tzçā Y7Ð(N
m 0£Z )vZ†1Z ä~:÷ë ~fzÔZ–1Z
¦ :¹ä V,Z  ? m,
vZ wÎg ë Ô÷ aZ (h)tzç ** +Z†0 / c*
¸
ÔìZ÷:âi+4~VÍßLL:c*Û äaÑXB7ÃË',
⁠Æ/ôÆa
Z',
H5=~T
Dxnv‘ å‚߉æ440 VÙ¡íÖ] àe †Óe ±e¢ èߊÖ]EóXó ìŠ
E
Æhtzç÷ZÐ->ZyZ/0 öW €çxâZ
HY7~}g!*
äV,Z Š
æø åö †ö ãû ‘ô æø äö fö uô^‘ø èö mø æô^Ãø Úö =‚ºuø]* aäô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø hô^vø‘û^* eô Œö^Ïø mö Ÿø ZZ :c*
â
Û
ÌÃË', Z',Æ/ôÆa vZ wÎgXXØ$ qøæø ˆ$ Âø äô ×# Ö] oôuûæø o×ø Âø äö ßö nû Úô ]* æø äö fö iô ^Òø
A Æ\WÔ!ôÆ(a)\W htzçXYYc*
$»Æ\WÔ,gŠZ', Š7gZŒ
Û
22
Dxnv‘ å‚߉æ (208/59 ÐÚ îm…^iE kzÅVz³vZÆ\WgzZ
X÷}Z6,
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

àøÚô Üûãö ßû Úô Øõqö…ø Øùô ÓöÖô “ ö ×ô íûÞö æøZZ:¹ä( Š¤
/÷á ÆvZ¶gw÷ á x â Z ) ã çE,ÅZx â Z
†ôñô ^ŠøÖô Ü$ $ö Øônû –ôËû j$Ö] àøÚô aäô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Üûãö Öø gøqø æû]* °û„ôÖ$] …ô‚ûÏø eô èô f$vøÛøÖû ]
áøæû†ö Òø „ûmö æø Üûãô×ô –ûËø eô Ù^Ïø mö æø àønû Ãô Ûøqû]* Üûãö ßû Âø äö ×# Ö] ±ø•ô…ø Üûâô‚ôÃû eø àÚô äô eô^vø‘û]*
141 Øôâû]* …ö ^nø ìô Üûãö Êø Üûãôßô nû eø †ø røø ^Ûønû Êô tôçûíøÖû ] àôÂø ÔöŠôÛûÞö æø ÜûãôÖô ^Ãø Ê]* à‰ô^vøÛøeô
äô ßô mû ‚Öô Üûãö ×ø Ãø qø æø DaE äô nùô fôßø Öô Ø$ qø æø ˆø Âø äö ×# Ö] Üöâö^•ø…û ] Üûãônùô fôÞø ‚Ãû eø š
ô …û Ÿû* ]
XXóDàønÃô Ûøqû]* Üûãö ßû Âø äö ×# Ö] ±ø•ô…ø E àønû Ûô×ô ŠûÛöÖû ] Ýö¡ø»*] æø àmû ‚ùô Ö] èö Û$ ñô ]* Üûãö Êø
ô
E©EG
{ $
5
ÅÿG Ô÷n pg›F mÜZB‚Æq
F6, Ù Ð~(jx Z™/ô)yZë
-ZC
xZ™/ôxÓyZ ¹!*
QÔìc* Lo
Û xiÑaÆyZäavZwÎgŽÐ9
ŠgZŒ
+»gñZiZgzZÍõzbcÆyZÔ÷ˆÆyZŽaÆj
gzZ ÇñYH{™E
ˆÆa *™Ñ\zèYÔÐ÷gÆ¥6,gî´Ð ]Ã%Z 3WÆyZë
[NZ »yZaÆÑ LZ ä Vz³vZ Ô÷ +4( Ð ƒ
 )6,}i ñzg
X jÔ÷gZŠuÆVâ›gzZ+Š[Z{zçOÔc*
¯yzçz@»+Š LZgzZc*
â
Û
D87(86” oÞˆÛ×Ö èߊÖ] |†E
÷ D™x ¬ z sYZ ~ x ZúÃ]Ã%ZÆj x Z™/ôŽ vß ‰
D™¼ ƒ
 t aƶŠ [ZŽ ÁZzg ëā÷ ë ÂñY »zgÃyZ Z
#
Ì~gzŠÆG™xtÉ 7g ZzZa Åh
+].§zŠ ðÁZzgāì n²Â÷
Æx ZúÃ]Ã%Z yZ ä V,ZpÔ HÌŠg »yZ ä G™xgzZ¸ŠŽñ
-Z ðÃÐ)g fÆc*
q zÀ` Wā]!*
t „gXì H IÐ ä;yxgŠ
'!* zZzggzZì CY ’~ *Š ~g7 ÂñY Å]!*
t Ð )g fÆ c*
D™Z"z6, ƁZzgāì n²Â÷D ;
tā÷… Yvß~}g !*
x **
-Z
J # Ôì _0#
Ö ´ÅZzgŽ ÷D™7™hz%h ÂÃVÂ!*
gzZ÷
23
6/ô̎ ¶Å7~i ZgŠ y!*
, Æj x Z™/ôä <
i~}g !* L I ZŠ .
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

* yZ [Zā 6Ô¸ ë xZgÐZ vß @*
@Y ¹xZg 4ÃV°Š .x ** ™ƒ
Û ðÃ÷ wZ ¸Z LZtÆ£Zx â Zā÷ ë Ìt v߉Xì
$uz yWŒ
7g
L IZ6,kZÉ Ô7]!*
q )Z »< Å£Zx â ZsÜāì n²X ,™t¹Zā
~i Z°Z ?q1Zx â Zā 6ñYH:yÒ~x ZúÃ]Ã%ZÆjx Z™/ôāì
9
( 'ì ~g Y) X x¼¾Ôì ¹ävZ é):X+g ~i Z°Z·gi1Zx â ZgzZ

Ûim‡z£Z1Z :[NZ Ø ¯Z]Zg•
<
GI
~ æ¾hÅZ y™0 ·{ Ú1Z x â Zā ÷ D ⠁ Û vZ¶g þG3©^0 dZ 0 Zx â Z þ
:c* â
Û ä( | 167x )
kønû jø Êû ]* ^Ûøeô Vèô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýø çûmø ±ûÖô Ùö^Ïø nö Êø (ðô ±û$ Ö^eô ±ûjô Êû ]. V†ö $ø Ÿû* ] [†ö $ø Ÿû* ] ^Úø áøæ…ö ‚ûiø
VÙö^Ïø nö Êø ( ôÛøÂûŸû* ^eô oiø ©ûnö Êø ( öÛøÂûŸû* ] oÞô †ø fø ìû]* VÙöçÎö ^* Êø []„øÒø æø ]„øÒø
( èø ÛøÏø ×û Âø o×F Âø Üönaô]†ø eû ô Øönvômö æø ( Üønaô]†ø eû ô o×ø Âø Øönvônö Êø []„ø`ø eô äö jø $û ‚$ uø
XX åö ^`ø jø ßû Úö oÖF ô ±ø`ôjø ßû mø oj$uø
yŠÆ# Ö ªQÔVzŠ ò :" $!* Å —Ë~āìt W,Z ?ì HW,Zāƒ … Y ?
I.’ I.’
à ø ZQÔ ~Š¸ä ø Z=:V¼~Â?c* Š6,¯¾ò :täÂ:ñY¹Ðí
™)fÆ Z', Z {z  ?¶Åy Ò ] !* t ÐZ ä ?:ñY ¹Ð yZ ÔñY c* Ñ
X ñYVJ -á Zzì LZ]!*tb§kZX ,Š!Zj»¼ÔZ', ZgzZ,Š
Dxnv‘ å‚߉æOTU V gn_í×Ö èÏËjÛÖ]æ ènÏËÖ]E
à ( | 213x ) R¥ZŠzZŠ0vZ†x â Z ä ~ :÷ D ⠁ Û ~Ši ëÑ Z ¼0·x â Z þ
ØôŠûÆø o×F Âø ðô ç•öçöÖû ] oÊô ]æû‚ömˆômø ÜûÖø Ýø çûÏø Öû ] á$ ]* ^ßø Çø ×ø eø çûÖø =äô ×# Ö]æøZZ : ‹ D ⠁
Û
XXóäô nû ×ø Âø ^Þø û ‡ô ^ÛøÖø (Üûaô…ô^Ëø ¾û]*
o** ~ çz ä ( j x Z™/ô)G™xā B]!* tJ -ë¤ /Z ! nÅvZ
X D™:†ŸZ¼~kZ Ìë ÂH7¼ {Š c* iÐ äðŠ
Xì x ** » q nZsÜ+ ŠāìtŠ Z%ÅyQ :÷D ⠁ Û vZ¶g` 0Zx â Z 24
Dxnv‘ å‚߉æ PLOV gn_í×Ö èÏËjÛÖ]æ ènÏËÖ]E
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

ZÝ°Z†%1Z
~ W,

b & ZñZ',
W

141 ~I ** -ZC
zIÅq × CZ »Š
Ù gzZ ` Z' Ù Ôì CƒZËÅy¨
ÛC KZC
Ù
Xì @*
ƒt
Û ™{ Ì
Yƒs %Z6,¯ ËÌÐ Ë Âì ŠŽñ~ ]¡Åy¨
KZƒ
 tZ
#
+
œÏ0iB‚Æ]§=gā ©ì Lg {@xizg ñW»Tì Ì@*
ƒgzZì
@Yƒs %Z ÌÎâ ÆyZŠŽz!*
ì* Ù gzZì Cg¦
Æ]Šñz›ÅnC /œ!*
X ÷C™Zƒµ ZÅÅyZgzZZ` Z'
× ÆyZèY
„z aÎÔ** # Z®
ƒZ»ò :zñZg~b)´Š Âì b§kZnçZ
-Z~Zq
vŠƒ ñZgŽ ÅݬRq -Zā7~gz¢Ôì eÌ**
ƒµ Z »
J» ` Z' -Z ÔB™g(Z ÐZ ñƒ D™ ~zc Å aÎÏZ ÌY fx Ó
× q
Y f}g ‚ ¹!*
Âì êŠ ò:»i ZŽ x°~b)~Š ¿ZÐzzÅäƒ( Š{)
x3,( I) ‰~ yZÉ Ð ,™7ÂkZñÅkZ™ CZà ` Z'
× Æ ÏZ
X ÷M
h}Š Ìò :»i ZŽá Zzpg˜Í
Š *Z~Zq × LZ¿C
-ZXì êŠx ZugñZz]5ç._Æ` Z' Ù
~Š ¿ZX ÷D WÃD™s %ZЊ *Z~kZŠ¤
/÷á Âì CƒñZgq
-ZÅ
-ZtÉ 7[t**
~ +Š}g øŽì ¿~¡q ƒZ» ñZg~ b)
vZ yZçgx Z™/ô~Z„ q
-Z ]‡zZ ‰āìzz ¸ Ôì ?Š ÅÝz
ò:»i ZŽ ! ôq
-ZX ì *
@Y c*s %Z „
0* i~ ò :gzZ aÎŎZ:
 Š',
-Š 4,
q ÆdWÂì ^
,Yq
-Š 4, /Zā ©»i ZŽ x°ZuzŠ Âì @*
Æ\!*
¤ ƒ;g}Š
25
,Y**
Xì ^ {z
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

uÃ5#LZá Zzpgs %Z~ b)~Š ¿Z yZ Âì e(ZZ
#
zßuZuÄgzZ aÎÅyZÔ÷D ¯VY: ¶
kZ ?÷ë VYë!* K»WzgŠ
bzêgz¢û%zx £ CZ »Vß Zz ä™W%Z Ô Yƒ7Š°z e¼ ÂgzZÐ
) !*
¯ hƒeÐY fkÜZx ZúÉì Yƒ
» ~gzŠÐ +Š ÅyZqtgzZ÷M
Xì $Ë 0Ì
EE
[²Z ävZîE©E8r
# ™Ðƒq?#Z îGÏG 5{¢f *Z ! %z í}gø
A™Å
_öÐ yZā å c* C Ð á ZjÆ vZ¶g ~”Zg +−Z #$ +¦)´ êEZz
EE
X ZƒwZÎÐá ZjÆj Û 6,nZÆvZ¶gŠúyÎ#Z G
+ËãWŒ 5{¢~gj°
îÏG
Ÿ:Zz c 6,gzZ ó â
ó 7 Ð yZ ÷ D™Ž L L:c*
⁠# ™{÷
Û 6 ZŽ ävZ¶g r á
™AÅ
pÔ¸ D ⠁ +” »q kZvZ¶g êEZz [²Z ~ Vòò ZúèÑqÔ ~Š
Û Šgh
‰èYÔc* +ZÃÐ b§q
Š™i Z0 -ZÃwZÎ{gÃèÃ7ÆÅzÕVŒ
[²Z ñSZgq }g ø Ô÷ D™gŠ ™ò :Ì»i ZŽÆkZ DIZ
-Š 4,
-mZpzx ZúÔ c*
à̏ñCZJ Š [ZŽÐ ]ùTä V,Zpì » „
]o»x Z Zz[Š ZÆyZ™ÄgpôÐ ]”zWY"Ã+iXz ¬gzZ c*
Š
!vZy4X c*
Š}Š Ì
ÇãyvÃgñZ ´ŠÐWÅnh
+”~ b)~Š ¿Z6,+ŠÝ¬q
-Z
ì ]gz¢Åo ôZ~ kZ Z®ÔÐN YƒeÐ DIZ vß bß {Š ‚z x Zú
»ŽZ:vZ yZçgx Z™/ôāce OÎtce * Ù b » ~g Zfð•Z
*™{C
K»WÃ}uzŠq
ëÂZg ¸Z76,ä¯: ¶ -Z¹Z ä„zñZgZ~b)
}uzŠce* Ù b»¯Ýz~b)~Š ¿Z ?÷VYg D» ~Ãß
*™{C
ÅyZì e÷ ݬRq
-Z Ì{zèYÔce ú Æs %ZÃñZg Å
7ŠŽz!*
26
+Ãd°ŸZ ðÃÃ\WЊ ¿ZzñZg
X ñYƒÝq{Z
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

ƒ72~ ( .lp ) ~Š OZŠpzgŠuÃy¨
´Ã}uzŠ Ëāce ** KZ
/
X ñYÅÒÃÅäZ¤ Û ß6,
ÐVzÃÅx ZúÐZ™}Šg Z Œ gî
+ZÐ ã0Ð +Š ݬrRËРݬRq
i Z0 -Z ä szāZ ¶Zg
141 ÆݬV#\Wā Y7~
?֑ H~}g !*
Xì wVxÅ„ZpígzZ { ZgÄ{zc*
Š[ZŽŽ äV,Z
~ ?÷ T e ** Û ~Ÿ J
Zz™Õ Å yZ Ðí \W L L :Ñ ä⠁
ó Xó ì„zaÎKZÅyZgzZ÷+ŠÝ¬q
-Z {zLe7**
7,
~] » Z f
gzZì ;g W`ÐqzÑŸ»s%Z~b)~Š¿ZÎâÆY f)ë
[|Z+4~Ÿz¨
{÷āì ¸]!*
 gŠz[Zß~kZpÇìg ¸

+Š F,
X ñYÅh Þ £æÐ-÷
Å. gzZ ñYH7ñCZÆ™g (Z
á zò3,
iÐ Ï~ kZì ^ŸŽ »h
6,]» Z f {Š c* zW` W ! k\Z
+Š F,
Zî+ZW—gzZì Cƒc
ì Cƒ „gƒW6,TQāì C™g (Zª
V¨Zg~VwPizgz‘
 }g ¦
/ .Å<
Ö }
~# L z[ÂÔ/z» ~g ‚ÅkZ
ìg O lÎ lÓgzZ ÷ Dƒìg Z h ZÄ Zg Å kZ ÏLZÆ™]g » Z z
X ÷Dƒ
ñ⠁ ÃyZvZÔì ;g WŠ c*
Û «íñZ b -Z »$ö6,µñkZ
wßZ ~¯q
|ö†û qø Øöfø Ïû mö ŸøZZ ä V,Zāì zz ¸ ¸ Zz Ð •
 Z 4,
Å]5çyZ {z
-Z ?Š š ÅY fÜç XXèº r$ uö ¡øeô †ô‘ô^Ãø ÛøÖû ] o×ø Âø †ô‘ô^Ãø ÛøÖû ]
6,}uzŠ q
z b`
X ÏñYÅ7wJW
5E
?q 0 ·vZ †1Z ~ Y ÕäE4ÉZ x´Z§ [Â i *
* tâ KZ vZ¶g If x â Z
Û Æ™ÜXXðõ ±ûøeô ‹ønû Öø ZZw¸t»k*Z 51Z6,~Š Z å›E
]„øâø kö×û Îö ZZ:÷D ⠁ 3ÅZ
E
27
ët :Vƒ H~ XXèº r$ uö kºfû $ø Øøqö†$ Ö] á$ ¬ôÊø ÄöÛøŠûmø Ÿ
ø °û„ôÖ$] áô]†ø Îû *Ÿ] Ýô¡
ø Òø àûÚô
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

~zZgtèY7]ZZ ëюìÐ~[!*
ÆW6, -Z ÅY f: â i
}uzŠq
D451/11 ð¡fßÖ] Ý¡Â] †n‰E Xì uzœ
g Å
ä™Üb` ã éG
Å°™0Z6, 5kBEZŠzZŠ ! Z0–1ZvZ¶gIfx â Z b§ÏZ
Üûãö ßø nû eø ðôŸøç. âø á$ ¬ôÊø ý äô nû Êô ‚õÂô^‘ø àôeû ] ÙôçÎø Å^Ûø‰ø ±ûÇô ßû mø ŸøZZ:÷D ⠁
Û ˆÆ
XX˜õ Ãû eø ±Êô Üûãö –öÃû eø áô]†ø Îû Ÿû* ] Ýô¡øÒø ±Êô ÌûÏô Êø èº ßø nùô eø éº æø]‚øÂø
D768l 772/2 Á^ËvÖ] é†Ò„iE
) ëÑw¸»°™0Z0Ð yZ
]zZ°?yxgŠÆyZèYÔ7®
X B™ÂÐx¯6, }uzŠq -ZÆVÍß: â ië Z®Ô¶
EÄ 4Œ!vZ¶g If x â Z b§ÏZ
6,°ÈZ ò ç¸B Z yÑ0vZ†0·Q1Z èEG
Û Ð á ZjÆ x¯Æ öE
áô]†ø Îû Ÿû* ] Ýô¡øÒø oÖø ô köËø jø ×û mö ¡øÊøZZ:÷ D ⠁
-ošÅZQ1Z

D 682l 682/2Á^ËvÖ] é†Ò„iE XX˜ô Ãû eø ±Êô Üûãö –öÃû eø
X ÇñYŒ7]ZZ. }uzŠq
Þ ‡x¯ ZƒH6, -Z »VÍß: â ië
-rÑZh1ZvZ†0£Z ävZ é):X+g9v0ZƒqzIfƒq
{q0ZÆã é<XE
6,
:÷D ⠁
Û ì HÜx¯ » ~
ò Š Z¿x â Z6, 
ä™ b`
äö Þ$]* ÔøÖø |ø øŸ ]ƒø ô ^Ûønû ‰ô Ÿ
ø æø äô eô^fø Ãû mö øŸ ˜õ Ãû eø ±Êô Üûãö –öÃû eø áô]†ø Îû *Ÿ] Ýö ø¡Òø kö×û Îö ZZ
á$ ]* köÛû×ô Âø ^Úø æø ä×# Ö] Ü’øÂø àûÚø Ÿ$ ô äö ßû Úô çrößû mø øŸ ‚õŠøvøÖô æû]* gõâø„ûÛøÖô æû]* éõ æø]‚øÃø Öô
çûÖø æø àønû Ïô mû ‚ùô ’ùô Ö] æø àønû nùô fôß$Ö] pçø‰ô ÔøÖô ƒø àûÚô ä×ö âû]* Üø×ô ‰ø …ô^’øŸû* ] àøÚô ]†÷’ûÂø
àømû„ô×$ Öô ¡& Æô ^ßøeôçû×öÎö oûÊô ØûÃørûiø™ ³Êþ Ü$ ãö ×# Ö]ø ‹mû …ô]†ø Òø ÔøÖô ƒø àûÚô löû †ø ŠøÖø köòû ô
—ܺnûuô…ø ͺæ. …ø ÔøÞ$āô ^ßøe$…ø ]çûßöÚøe
D202/1 á]ˆnÛÖ] á^ŠÖ (438V Ù]‚jŸ] á]ˆnÚE
7{ Zz6,ðÃÅx¯ ñƒK6,}uzŠ q
-Z » VÍß: â i ëāVƒ H~
28
Š c* 
Ø èÔ #Š b`
< # m<!*
tāñYƒãZzt ‚Æ\WZ Ôceã™
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

D}÷Xƒ 1 X ävZ q÷ pôvß„z sÜÐ kZX ì ˆÅ6,¯ Å
ñZÎÔ Vƒ pôÐ q kZŽ 7,Zá ZzgzŠ ÌËÐ ~g ZzŠ Z ._Æ
X Vß™g » eZgq /ZgzZÆ¢œz Y m
-ZЊ ZñÆb§kZ ÂVƒe~¤ CZ
141 ÂG ! [g}g ø } Z Ô **
¯ :aaÆ Vß Zz yZZ ~ Vߊ }g ø L L!vZ c*
ó Xó ì y!*
$ÑZzä™ò3,
4E
ÅvZ¶gÞx â Z6,~g1 éhG
Ð b` 5ÅZ–1Zg åE
5.ÅZ0Z',
E Z0·b§ÏZ
: ÷D ⠁
Û vZ¶gv0Zƒq0
ÜûÖø äö Þ$]* ÄøÚø ˜õ Ãû eø ±ûÊô Üãö –Ãû eø áô]†ø Îû *Ÿ] Ýô¡øÒø Øônû fôÎø àûÚô äöÚö¡øÓøÊø ±% ×ô nû Ïø Ãö Öû ] ^Ú$ ]* æøZZ
Ýô¡øÒø oÖø ô kûËø jø ×û mö Ÿø áô^_$ Ïø Öû ] àôeû àôŠøvøÖû ] çeö ]* Ùø^Îø æø ðô ^Ëø Ãû –% Ö] hô^jø Òô ±ûÊô †û Òö „ûmø
XXóoãø jø Þû ] äô nû Êô ±ùô ×ô nû Ïø Ãö Öû ]
D27/5 á]ˆnÛÖ] á^ŠÖE
~ [!*ÆW6,}uzŠ q -Z ÅY f: â i ëx¯ » yZ ÂÅÞ]!*„g
E
0 dZ 1Z gzZ H7™f ~ Y é¨Eš{ÅZ [ ¹Z ä ÞŠŽz!*
Æ kZ Ôì Ð
X 7]ZZ. Þ ‡WÅÞ~}g !* ÆyZ :÷ëy éŒG
©ÅZ
HHyÒ((~ wY°Zz Y Z Ã&ì wßZ {zt
¸Ð Tì Š
~WY" ðƒ Å~}g!* -Z ÅY fÆgzŠ q
Æ}uzŠ q -Zāì @*
ƒx¥
6,
X*c ñkZ sÜŠgzW,i Z {z´X Cƒ7]ZZ ëÑzzÂ.
Þ ‡W
1 Vð; } h WÃ]Z f Åá Zz ä™g(Zā: ƒ Š
HHg (Z Ž ce **
YH
Æ [|Z: ;Zpíñƒ n
pg p Ò » xg ¯gzZ >~ i Z0 á ð•Z Ô ñY
+Z+÷
Xì YYHŠg._
ì [Zßz SZg ¸ ÔñY Å b & Z ñZ',WñOÆWñZ',W
29
X ÷ÌZ
+Z ¯Ð¹ÆkZgzZ
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

Ù Ý°ZGƒq
~zg ZD

?,™ ZŠ Zùi ú
Íô†ø û]* o×F Âø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö] æø äô nû Êô ^Ò÷…ø ^fø Úö ^f÷nùô ›ø ]†÷nû %ô Òø ]‚÷Ûûuø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû ]ø
V‚Ãe ^Úœ (àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû ] æø ðô ^nø fôÞû Ÿû* ]
7,i ú'āì „g Y ÄÐ ~! ~(,]!*
t ~ }Ñç}g ø
tÃz„gzZ aÎtԃ̎i§gzZƒ„t{ Zpce
 gŠÇ!*
X 7„
Û 6,yZZzxsZ IZtèYÔce 7,i úāì „
n  gŠ Ç!*
Â]!*
t
$
guz yWŒ Û Ô 7„  gŠ ]!* tß| 7,b§ÏZƒè%b§Tā ItpÔì
äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø oûÊô ÜûÓöøÖ áø^Òø ‚ûÏøøÖü :ì \¬ ~g!*á gZX D™7G@*
›÷ Å]!*
kZ
'+G
DNM Vh]ˆuŸ]Eó Xó 슎ñ:%{÷~vZwÎga}g é£ GL LûèºßøŠøuø éºçø‰û]ö
ÐÆwdZz wZ ¸ZÆ*™Ñāì ?Š ~(,¹Å]!* $Wt
kZe
*™~zczZM Z ._
KZ~kZÔì ~gz¢*
Xì 7‡4Š¿»è%Åy¨
àS~kZ ó ó?,™ ZŠ Zùi úL LªÔ÷T e *
*™yÒÃqçñTë
Xceãƒ._Æ~ti§i úāì ¬
o×$‘ø a äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø kömû ]* …ø 'ì yÒ »  ~°—ZÄ0™**
¦ DM
±ûÊô ‚ørøŠøÊø (p†ø Ïø `û Ïø Ö] Ùøˆø Þø Ü$ $ö (^`ø nû ×ø Âø çøaöæø ÄøÒø …ø Ü$ $ö (^`ø nû ×ø Âø çøaöæø †ø f$Òø æø ^`ø nû ×ø Âø
^ÛøÞ$āô (Œö^ß$Ö] ^`øm%]*EE VÙø^Ïø Êø (Œô^ß$Ö] o×ø Âø Øøfø Îû ]* Éø†ø Êø ^Û$ ×ø Êø (ø ^Âø Ü$ $ö †ôfø ßû ÛôÖ] Øô‘û]*
ÏQä\WÔ¬ŠÃ avZwÎgä~DDóoiô ¡ø‘ø ]çÛö×$ÃøjøÖôæø ]çÛ% iø^+jøÖô ]„øaø köÃûßø‘ø
kQÔ½r}9}96,
QÔHqÃg6, kQÔðJ 7, aª)6,
Ÿ
iú(™ƒ}96,
a)QgzZ H{>~(a
Ÿ
# XñW^ß ( 6,
\WZ agzZ LßVî0*
)ÝZ ÅŸ zQ
30
kZ (¿)t ä ~ !Íß L L:c*
â
Û ™ƒzás§ÅVÍß Âñƒ rgÃÐ iúa
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

D917 V°…^ífÖ] xnv‘EóXó ßJ(i§» )iú~÷gzZz™~zc~÷?ā @
*ìHa
ðJ 7,i úaÆä2i§»i úKZgzZš z½6,Ÿ
M F, aäa\W
a *™Ñ ª ( ]çÛ% iø ^+ jø Öô )ÑgzZ È » ä2i úāì @
* ÐT
$U*
ƒ"
141 i ú: a vZ wÎg  Cƒ 7,Ð è% KZ i úä ËC /Z Ôì ~zc Å
Ù ¤
Gi§ » i úÅ a \WÌ… Z®Ô D ⠁
Û ¬» „ ~zc: gzZ D 2
i úÔce bŠ ]oi» ~zcÆ™ ZŠ Z i ú._Æ j§Æ \WgzZce
Xce**
CZi§ÑZzè% Å avZwÎg™hgÃè%KZ~
.Å a *™Ñ ëāì e
Ö }
~# $ZzgÐ h _k
, ¦ DN
j0 ´ â **
ägzZ yŠ äk0*  ëgzZ ñƒ¢q
Æa \WëgzZ¸ yZŽ âgzZ/ëƒ
LZ …ā ¬Š ä \WZ
# Ô¸ w£g „ ¹ a vZ wÎg X}I'Zg
ó ó?ƒñWhgþ~yLZ L L:Y7ä\W Âì tØ»äY:ZzÃVzy
:c*Û äa\W( ì Z hgþ~yª) c*
⁠Cà a\Wäë
^ÛøÒø ]ç×% ‘øæøý Üûaöæ†öÚö æø ÜûaöçÛö×( Âøæø Üû`ônÊô ]çÛönÎô ^*Êø (ÜûÓönû×ô aû*] oøÖāô ]çÃö qô…û]ôEE
DDóÜûÒö†öføÒû*] ÜûÓöÚ$ ©önøÖûæø (ÜûÒö‚öuø*] ÜûÓöøÖ áûƒ( ©ønö×ûÊø éö¡ø’$ Ö] lô†ø–øuø ]ƒø¬ôÊø (±û×(‘ø]. ±ûÞôçÛöjömû]*…ø
'zŠ¬ÃyZgzZzŠ ½¹ZgzZƒgB‚ÆyZgzZ î Y k0*
ÆVß Zz yLZ ? L L
# :Ôì ¬Š ñƒ _7,i ú= ä ?b§Tð7,i úb§kZgzZ
»i úZ
 ~ ?ŽgzZ¾ yZ f Z ( òŠ W ) q
i ú{zƒ Z (,Ð ƒ -ZÐ ~ ? ÂñYƒ‰
Ü z
,
D631V°…^ífÖ] xnv‘Eó Xó ñJ 7
:÷zÂ. $.p ÖZt~āg Ig
Þ ‡e $ukZ
i ú= ä ? b§Tð7,b§kZ i ú L L DD±û×( ‘ø]. ±ûÞôçÛöjömû]*…ø ^ÛøÒø ]ç×% ‘øEE
ó Xó ì ¬Š ñƒ_7,
31
ÌZ ðÃÅp ÖZyZQÂCƒ7,
tZ®ÔSg7¹!* /Z
Ðè%KZi ú¤
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

ä a \Wā 6Ô ñY Å ZŠ Z ._Æj§Æa \Wi úāì ~gz¢
DD±û×( ‘ø]. ±ûÞôçÛöjömû]*…ø ^ÛøÒø ]ç×% ‘øEE:ì c*
Š¬
i§» a\W~i úāì ?Š ~(,¹Å]!* $ut
kZ ÌāgIg
*™ÑgzZ ñY H[AZÐ wßZÆ"7,i úÐ è%KZgzZ ñY Hg (Z
X ñYÅ ZŠ Zi ú._ÆÏZgzZ ñYHI~i ú„Ãj§Æa
a~ti úgzZ jx Z™/ô
z qÃgÔ ~ÈFÔi úÔçz ._Æj§Æ„ a \W jx Z™/ô
X¸D™x ªgzZŠ@
±ûÊô ^ßø eô o×$ ’øÊø ('ô†ômû çøvöÖ] àöeû ÔöÖô ^Úø ^Þø ðø ^qø VÙø^Îø (èø eø ø¡Îô ±ûeô]* àûÂø VM
áû]* ‚öm…ô]. àûÓôÖø æø (éø ¡
ø ’$ Ö] ‚öm…ô]. ^Úø æø ÜûÓöeô ±û×ôù ‘øŸø. ±ûÞ( ô VÙø^Ïø Êø (]„øaø ^Þø ‚ôrôŠûÚø
îÖ ý±û×( ’ømö a ±$ fôß$Ö] kö mû ]* …ø Ìønû Òø ÜûÓömø …ô].
,
ÔñÑ p= h _k ¦k0*
j0 ´ â ** }gø Ôì yÒ »vZ¶g/!1Z
i ú"~:¹äV,ZQÔðJ 7,
Vƒ;g J 7, i ú~K~g ø…äV,Z
Ñ ä~āVî 3Š"~āìt{Š Zg Z Z÷pÔ7»äJ 7,
i ú{Š Zg Z Z÷gzZ
D824V°…^ífÖ] xnv‘EXì ¬Š ñƒ_7
, i úb§¾Ã a*™
,
i úÐ n¾Å ä2 a ~ti§ä h _k ¦
j0 ´ â ** +Ã
:{Z
 gŠgzZ 9»i ú~tÃVÍßā @*
( vZy4)Xƒx¥i§„ ðJ 7,
KZā:ce 7,i ú._Æa ~ti§9gzZ„
 gŠ Ì…Z®
i ú._Æè%
X ñYS7,
kömû ]* …ø ^ÛøÒø (ÜûÓöeô ±ø×ôù ‘ø]. áû]* çÖö  Ÿ
ø ±ûÞôù ô VÙø^Îø ( h ÔõÖô ^Úø àôeû ‹ôÞø ]* àûÂø VN
i ú"~µš Ô÷ D™yÒ h ÷Z ** ¦!îÖ ý^ßø eô o×( ’ømö a±$ fôß$Ö]
32
a *™Ñ ä ~Ð j§TÔ @
*™7¶Ç!*
~ j§k Q~ äJ 7,
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

D821V°…^ífÖ] xnv‘E Xì ¬Š ñƒD J 7,
i úÃ
¦
i ú ._Æ j§Æ a *™ Ñ 6,gî å h ÷Z ** +Ã
:{Z
X¸D™7„@*
Ãz¶ðÃÅnË~a~ti§kZgzZ¸D J 7,
141 aÆkZgzZ,™ðÉZgÅi§Æi ú~tÃVÍß{zāceÃx Z™[Z
:}X N J 7, ÌŠpÃāg Ig
ÌÃVÍßgzZ³7, $Š qZ
$ŠqZ ÃvŠ b§ÏZ °…^ífÖ] xnv‘ àÚ é¡’Ö] h^jÒ
[Â Åg
b§hZ[pÃ> Õä}ÅZ
X ñYÅðÉZgÌÅVzuzŠgzZñYH¿ÌŠp™|7,
(ðõ ^Þø ¬ôeô ^Âøø áø^Ë$ Âø àøeû áø^Ûø%û Âö p]* …ø (äö Þ$]* åö †ø fø ìû]* áø^Ûø%û Âö oÖø çûÚø áø]†ø Ûûuö á$ ]* VO
(ðô ^Þø ¦ô] oÊô äö ßø nÛômø Øøìøû ]* Ü$ $ö (^Ûø`ö ×ø ŠøÇø Êø (…õ]†ø Úô 'ø¡ ø $ø äô nû Ë$ Òø o×ø Âø Éø†ø Êû ^* Êø
àônû Ïø Êø †û ÛôÖ] oÖø ô äô mû ‚ømø æø (^$÷¡øø$ äö `ø qûæø ØøŠøÆø Ü$ $ö (Ðøøßû jø ‰û]æø (˜ ø Ûø–ûÛøÊø
(àônû fø Ãû ÓøÖ] oÖø ô …õ]†ø Úô '
ø ¡øø$ äô nû ×ø qû…ô ØøŠøÆø Ü$ $ö (äô ‰ô]+ †ø eô xøŠøÚø Ü$ $ö (…õ]†ø Úô '
ø ¡øø$
o×$ ‘ø Ü$ $ö (]„øaø oñô ç•öæö çøvûÞø ^* •$ çøiø àûÚø aäô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø Ü$ $ö
óäô fôÞû ƒø àûÚô Ýø ‚$ Ïø iø ^Úø äö Öø †ø Ëô Æö (äö ŠøËû Þø ^Ûø`ônÊô 'ö‚ùô vømö Ÿø àônû jø Ãø Òû …ø
¦ä V,Zāì e
V,Z Ô¬ŠÃ h yA0y¢** $ZzgÐ y¢\ñyZÙ
äV,ZQÔ c*
ðŠ¹ZQÔ ÑZ e ã0*
û%&6, Zj@',
V¿KZQÔc* » ã0*
ä
{nCZg !*
&Q ( Z h ÄÃu** gzZ Å´gzZ ÑZ e~@',
) Hs ™u ** B; Vc* ZŠ CZ

Q Ô H C»u LZQ ( ñðŠ zi !*ª ) ñðŠB; g !* &J -V ðG34<X gzZ c*ðŠ
}÷äTL L:c*Û äa vZwÎg :¹gzZ ñðŠg !*
⁠&J-V'Vî 0*
VâzŠ
ðÃ~ ÑLZ ~ TS7,i ú«g zŠQ ÔHçz ( b§Åçz) kZ
: ]!*
H¸*ÆkZ Â( ƒ: w'~]ÑìÆOŠ QOŠ Zª)}™
bŠ™s ç{ k
D159 V°…^ífÖ] xnv‘Eó Xó ÷D Y
33
aäô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø kömû ]* …ø Ùø^Îø Ü$ $ö :÷ p ÖZt ~D227EÜ×ŠÚ xnv‘
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

kZ}÷ä \WÔ ¬Š à a vZ wÎg ä ~ ó]„øâø ±ûñô çû•öæö çøvûÞø ^* •$ çøiø
X Hçzb§Åçz

X¸D™Hçza\Wb§TD™b§ÏZÐÌçzjxZ™/ô:{Z
z ½ä V,Z~ Tì ~z%ÌÐh Z**
M F,
š ¦§Zz » b§ÏZ
aä×# Ö] Ùôçû‰ö…ø ðø çû•öæö Üø×ø Ãû mø áû]* å†$ ‰ø àûÚø :c*Û ˆÆçzgzZ c*
⁠2çzaÆ
a vZ wÎg ) ¸ Â}™x¥çz » a vZ wÎg { zāì I& ó]„øâø çøãö Êø
Dxnv‘ å‚߉æ 111 V æ] ±eœ à߉E Xì ( i§»çzÆ
¦ VP
$Zzg Ðh a 0 yˆ **
o×ø Âø aäô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Øøfø Îû ]* ZZ ā ì e
ÜûÓöÊøçËö‘ö à$ ÛönÏô jöøÖ äô ×# Ö]æøEE ^$÷¡øø$ DDÜûÓöÊøçËö‘ö ]çÛönÎô ]*EE VÙø^Ïø Êø (äô `ôqûçøeô Œô^ß$Ö]
gôÓôßû Ûøeô äö fø Óôßû Úø Ñöˆø ×û mø Øøqö†$ Ö] kömû ]* †ø Êø VÙø^Îø DDÜûÓöeôç×öÎö àønûeø äö ×# Ö] à$ ËøÖô^íønöøÖ æû]*
s§ÅVÍßäavZwÎgóäô fôÃû Óøeô äö fø Ãû Òø æø äô fôuô^‘ø èô fø Òû †ö eô äö jø fø Òû …ö æø äô fôuô^‘ø
X ðZOŠiŠ &]!* Z',.KZL L:c*
t ä a \W ó Xó ß™', â
Û Q ÔHgâZ cg CZ
G
'
~ Vߊ}g é£+ \¬vZ c* Z',ÃV$KZ ?c*
ÐÅg', (ǃgz¢ (Z) ! nÅvZL L
¦ ó Xó Ç}Š™ Za ¿#
-Zā ¬Š ä ~Q :÷ ë h yˆ**
LZ òŠ Wq
LZgzZB‚Ə Ö LZB‚Æñ+ƶ‚LZÃñ+
Öƶ‚LZÏ
*
Dxnv‘ (662Væ] ±eœ à߉EXå@ƒZ9™hŽ™5B‚Æ'ƶ‚LZÃ'
¸D™ H._ƬÆa \WÌ~È F~i új x Z™/ô :{Z

KZ Ì…Z®Ô¸ Dƒ} 97úÐW c*
gzŠgzŠ™Äg, ÃÐ è%KZ
Xceã™~ÈF„._Æ<
L ™hgè%
S7,è% b§Ti úā÷ D™h åÅbÃkZ bÑŠ x Ó¸¦
+Š F, /
~ kZì S7,ä a vZ wÎg b§Tce 7,b§kZ i úÉ ÔñY
34
 gŠ]gßËbŠ4ŠÃè%KZ
Xì 7„
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

ºZvZ†·1Z

~N
WWÆk
, # ™Š ZPxy
’KZr 

141 L ã!*
ó ó( 36m )ì < # ™Š ZPxy
Û Ågâ Y ÐH L L[Â KZ ä r
Œ 
5~zZgƍÅkZQÔ ÅyÒg
$uq ¦~
.G1Z **
-Z ~z%Ðh~g}
_#05L L:–ˆÆä™ÜwZ ¸ZÆs®zb`
[Z0Ð_#0
~153/5Á ÒZug´p÷ìg™e
$ZzgÐó ù $ZzgkZ÷Öæ
ó L L~e
# ZÜÅ q LZäV,Z
ó ~Š™s
( 37m ) ó ì
$uwßZ ä r
¡Ãg # ™xy
āσ]ª™yYt Ã\W !x Z™Mg ‡
ÖæL L™wJ e ~ wßZ‚ŠpLZ}g–Æ ^ÑgzZaÆ ÈLZ
q Ð·0Q»_#05èYì H"
$U*
Ô 7„ " q  » ó ó~zZg
$U*
ƍÃg
$Š q Z x ÓyZgzZ ÷ D™7]÷ /P KZ ë~ ekZ Z®
á gZ¦
$ut~XD™yÒB‚
:ì ðƒyÒg
àûÂø (äô neô]* àûÂø ( †õËø Ãû qø àûÂø (“º Ëû uø ^ßø $ø ‚$ uø (àõnÃô Úø àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø ( 1
D2796Væ] ±eœ à߉E îÖýa äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø áø^Òø VÙø^Îø (‚õnÃô ‰ø ±ûeô]*
àûÂø ('õ^nø Æô àöeû “ö Ëû uø ^ßø $ø ‚$ uø VÙø^Îø †õnû ÛøÞö àôeû äô ×# Ö]] ‚ôfû Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø $ø ‚$ uø DN
äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø ov$ •ø VÙø^Îø (‚õnÃô ‰ø ±ûeô]* àûÂø (äô neô]* àûÂø ( ‚õÛ$ vøÚö àôeû †ôËø Ãû qø
D3128Väq^Ú àe] à߉E îÖ ý(a
†ôËø Ãû qø àûÂø ('õ^nø Æô àöeû “ö Ëû uø ^ßø $ø ‚$ uø VÙø^Îø s% ø*Ÿ] ‚õnÃô ‰ø çeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø DO
îÖýVÙø^Îø °( …ô‚ûíöÖ] ‚õnÃô ‰ø oeô]* àûÂø (äô neô]* àûÂø ( ‚õÛ$ vøÚö àôeû ]

D1496V°„Ú†jÖ] à߉E
35
^ßø $ø ‚$ uøVÙø^Îø (†õnû ÛøÞö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø $ø ‚$ uø (o×F Ãû mø çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* DP
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

‚õnÃô ‰ø ±ûeô]* àûÂø (äô neô]* àûÂø ( ‚õÛ$ vøÚö àôeû †ôËø Ãû qø àûÂø ('õ^nø Æô àöeû “ö Ëû uø
D5902Vá^fu àe] xnv‘E îÖýa äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø á$ ]* : °( …ô‚ûíöÖû ]
àûÂø (“º Ëû uø ^ßø $ø ‚$ uø VÙø^Îø s% øŸû* ] àôeû ‚ônÃô ‰ø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^Þø †ø fø ìû]* DQ
îÖý V Ù^Îø ‚õn Ãô ‰ø ±ûeô]* àû Âø ( äô neô ]* àû Âø ( ‚õÛ$ vø Úö àôeû †ôËø Ãû qø
D4464V±ñ^Šß×Ö p†FfÓÖ] àߊÖ]E
(Üõnû uøö àôeû ±( ×ô Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ªfÞœ( àôŠøvøÖû ] àöeû ‚öÛøuû]* †õÓûeø çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* DR
(±ûeô]* ^ß$ ( 'õ^nø Æô àôeû “ ô Ëû uø àöeû †ö ÛøÂö ^ß$ (±% ßô nû ßø vöÖû ] àônû ŠøvöÖû ] àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ß$
àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ß$ (±) ×ô Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ªfÞœ (±û•ô^Ïø Öû ] †õÓûeø çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* æø (|
†ôËø Ãû qø àûÂø ('õ^nø Æô àøeû ] oßô Ãû mø “º Ëû uø ^ß$ (àõnû Òø ö àöeû Øö–ûËø Öû ] ^ß$ (àônû ŠøvöÖû ]
îÖý VÙø^Îø h °( …ô‚ûíöÖû ] ‚õnÃô ‰ø oeô]* àûÂø (äô neô]* àûÂø ( ‚õÛ$ vøÚö àôeû ]
D19086V±Ï`nf×Ö p†F fÓÖ] àߊÖ]E
àe †ËÃq à '^nÆ àe “ËuZZ ~ {> â ~ Vz Ñ!*
{gÃè
$ZzgÐ ùgzZ ÷ ~zZg Öæ _#0 5gzZ ì XX‚ÛvÚ
X ÷ ìg™e
xy
²Ôì HòúŠ » ô¥Å q Æ_#05ÐÁ éCÑÉug åG5k.ÅZ är
#™
ÅZ{gÃèëÐz¥Å]¤"2Ô÷ñƒT° ÌæÆÁ éCÑÉug åG 5k.ÅZ
X ÷D™7|Å} úŠÆsßñgzZs
# Ÿz
VøŸ^Îø Ùö‚ûÃø Öû ] (høçûÏö Ãû mø àöeû àöŠøvøÖû ]æø (o0 Þô ^âø àôeû xôÖô ^‘ø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ±ûßô $ø ‚$ uø
±ûßô $ø ‚$ uø ('õ^nø Æô àöeû “ õ Ëû uø ^ß$ “õ Ëû uø àöeû †ö ÛøÂö ^ßø $ø (èø Ûømû ˆø ìö àöeû °% †ôŠ$ Ö] ^ßø $ø
îÖ ýVÙø^Îø h‚õnû Ãô ‰ø ±ûeô]* àûÂø (äô nû eô]* àûÂø (‚õÛ$ vøÚö àôeû †ôËø Ãû qø àûÂø (±ûeô]*
DàÒ‚Ö] ^e …‚nu Í…^ÃÛÖ] é†ñ](èʆÃÛÖ]…] (ànÚ†vÖ]…](ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…] V½E
Žì –! Z z_#05z50/~V¶{Š™ù ÷
á ÐVzgZŠ Z Ñ!*
{gÃè
36
„6,V¶Æ}uzŠq  yZèYÔì Ðzz ÅtÅA
-Z äƒ $» c*

"
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

05:¹gzZì Å̱ÂÅkZ~3ävZ¶gIfx â Z 2Ôì HŠ OZ
„ŠŽz »·0Qz_#05~ ° ÌËpÔì ·0Qù_#
ùз0Qq  »_#05tÂì Zƒ–! Z z_#05É 7
141 Xì „c*+dãZztZ®Ô Š
Š$ Hƒ"
$U*
5èY7" $U** $ZzgÐ−ZzLZ »_#E05āt]!*
*™e ~uzŠ
E
-™B Ê
# ™xy
ì wZÎÐr  $ZzgÐ ö Ztzç0³ZŠ ZŠ LZ_#0
X ÷D™e
/ZgzZ ?÷ ~zZgÆug´−ZzÆ_#05Hā
7}ÂÅkZ Â÷ ¤
X ,™
~sfXì ß̍Å! Z z_#05z50/āt]!*

.7!Zjx0ÆkZ
Ö }
:ì #
~T Zƒ ù ÷ -Z~2016w‚¸¦
á Ð 9mZg ZŠ¯q 5k.ÅZ
/» Á éCÑÉug åG
HHg »¯„
Š  Š',-ZЊæ Å]¤"Š¼gzZì ˆÅœu"6,QgzZ
iq

ì ¸¯+F,9Ð ƒ
 ~yZ÷ñƒ T° ÌæJ
-[Z nºZ
050/ L L:ì ðƒyÒV- ~ kZX 7—Ð x Z™ñf]!* tgzZ
E
-I#
kZ X ó ó·0Qù( _ #0 5 ) ! Z ö u m#
If x â Z & ¤Å ]!*
5k.ÅZ o ",i Z {z´ Ô ì ŠŽñÌ~ 3ÅvZ¶g
! Z„Ž ) Á éCÑÉug åG
EI#
! Z ö-u_#0 50 / L LÌ~ kZ ì ŠŽñB‚Æ $Å ( m, +Z†
b§ÏZ Ì~ IåEÓÉ3o "gzZì –„ ó · ó 0Qù( _#05 )
G 4ÓÉ
A-E
zŠ6,z Zā 6Ôì Cƒ ÌÐ ö§ XGò«Z ‹ZG@* ō,i Z {z´Ôì ŠŽñ
X ÷ðƒyÒ,
37
Q»_#05ЍÌq
-Z ËÐ~VzÅ b§VâzŠ nºZ
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

q Ð·0
$U*
X 7„"
e $BÌ™t · ZÐr**
$Zzgt ÌA # ™xy
ïÅr ënÁ!* :^â
9[Â KZ r
# ™xy èYì s ÜÆ wßZ ‚Šp LZÆ r # ™xy 
Ð . Å
ô¥Å q Ð ( 1540: Ïå¨G.ÐÉ{g êZ ) Å ó`
0Z~( 104m ) ê h Z d
ƒx¥, Z L L: ÷D™yÒ wßZq
Ð ~ V-zZgVâzŠ yZāì @* -ZaÆ
}n²ì c* 0Zāì ã*g»t Åq
Š™Üó óã¸Z w‡L Lä ó` -Z Ë
$Zzg ck
e ,i b§ÏZ Ç!* 0Z L Le
ó ó¶szc„ ó óùó` $Zzgt ~ $ö
L ì ã*g »tÅq
05Lā -Z ËÐ~V-zZgVâzŠāì YY¹0Ð
EI
#
Qù_#05 L Le $Zzgt~$ö}n²Ô c* Š™Üó ó! Z ö-u_#
HW Š : ~ x ZŠ LZ \W ß
Š ó0
Å X ¶szc„ó·

¤
g ZŠ™ »D¨
E
: ÷D ⠁ 3ÅZ ïEG3‹BÄZszHZZ0£Z–1Zx â Z
Û vZ¶g ~Š Z å›E
E
Ð VÆw: ÉZ ~ ÖWgzZ ]1‰ÔŠÃö{zāì xi Ñ a Æ D¨
¤
$¾zÐÔV5Ô6} ’Ô}™[ AZ
× ÔìggzŠÐ V Æwd
uÌ~ b Z'
 gŠ Ì**
× èY7„
g Zl~ b Z' Ü zF,
™sÜ~ aÏZ‰ x ÓgzZ **
™izˆÐ
Žg ÖZ » Ùp6,]!*
{÷ËgzZ ?  o6,µñËÔì Ï~hðŽ ì ^
Ø Z—ƒ ,Y
-i§zi§dgzZ}™:izˆÐŠzuÅ[ZŠ W
,YÔìgŠzöJ
Xì ^
ÆËc*  o)zò¯eÔìg ~g Yڎ b Z'
} Š ÀÃVÆwƒ × (Z²
xñ赚 b Z'
× (Z Ôƒ:¼ ZÎÆÑx Z »TgzZ ñ»¿v WÅV ~J
g
» ¶~ y÷
) !*
s ÜÆ ]z%gzZ ¯ × çÐ ]ÒgzZì
á ÅòŠ WÌ, z b Z'
38
( 156&1ì—Z[ZŠ Wz~zZ°Zt ÜÑìÎZ ) Xì
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

vZ¶g ðiZÛiƒq
vZ¶gŠ0Zx â ZxsÑZ 
ìg V~ v Wŏc* ÷ Dƒ ~Š ¬Æ ¿#ñZ',¿#v߉
141 G
-ā 4X
õ Æ yZ ] !* # ì Ç¿[p‰
ðÃų #Æ y Z Z Ü z kZ v Wt gzZ Dƒ
9
Ð+ <XE
ä ö Zi%Z # BÃÚ Š‰
Ü zkZ¡q -ZÅkZXƒ„^Ñ{ ZpñY| m 
# ™Zi%6,kZ ä VÍßg c*
r Ù s ÜÆvZ¶gŠ0ZƒqxsÑZ
ÂÅ ðZu{ iC
1Vð; } h WÃvZ¶g ðiZÛiƒquZ_ö]Š ¬ ïE /Å
L i8%ZÔÅ: ÂĤ
FvZ¶g ðiZÛiƒqM ŠŽz!* Ù !*
ÔHC Ð)g fƯzy !* ia Zg ‚ »J
ggzZ
9
Ð+ <XE
X ÷`™] P',Ð ö Zi%Ð i Z0 +ZgzZ µZñ
/\ Z Fz q
ãZz ~ \z¤ ©E8î‰ ]Z†ƒq ËZ e
-Z ä ~tKkgævZ îE
Æ]Š XÅ} /Z# I{ â zŠ ã½Ð ] ÃzKZvZ¶g ðiZÛi ā HÌ
9
Ð<XE
Ð {èˆLZ »¯»zÔ Hy ´Z »] Z',Ð ö+ Zi%ävZ¶g V;z ‰ a
X¸Tg D™g Ö Z »]!*
kZ Ì
:÷Bƒ
 oÌ**
™!Zi Z »VßòÀzŠV Œë

VƒŠ¤ á »vZ¶g ði ZÛiƒq~āì @*
™ÒÃŶŠ W,@*
t Z·Zi% ( 1)
tèÑqÔ÷ f
ÔsßñZi%āì ßÇ!* e™ÌwJÃW,@*
kZ m{zx ¬ FgzZ
V¹‚ LZ r
# ™ Zi%āìt©: »mèg ¬ kZXì Š¤
/÷á »vZ¶g 
Æ XK ] ÑZÎÐ ¹ Ð \ WÔàz|~ # .ÅvZ¶g { Z_Æ
Ö }
$uIZ ä #
Æ { Zg kZŽ X Hy´Z » äƒ g r™ Zi%™ƒ tÐ ]!*

~ŠzÂgŠ¾ÃV¹‚á Zz ä™wJh{ Zg 6ā÷ … Y [p{z ÷ „ Zg
-Z b§ÏZå Zi%āìgŠ c*
q gzZ ~ŠzÂàSÌävZ¶g 6,¯ÏZÔì CY
6,y¯: Zizg vß Vz%b§T @*
39 Æ ] ÑZÎ LZÆ™] ‡5 c* ƒ „ b‚

X H7òúŠ »äƒŠ¤ á äËLÐ~yZgzZ¸D™Ýq]!*

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

Ô;gyZŠgŠ»G™xgzZ ;g Hg
$uIZÊpZ·Zi%J
-Z
# āìg ãZz
$uIZtZ
kZgzZg # p3gg Z Œ
Û ',
‚ ZgÐ n¾Å b & Z ÅkZ ävZ¶g 
:XE
-!
ÛiƒquZ_ö‰ − DƒxznUÆb & ZgzZ Š HƒsÅÐ ÷ EÆ
vZ¶g èY Ôc*
Š™Ìy ´Z »]Z',
É c*
Š™ »‚Zg sÜ: ävZ¶g ði Z
$uIZg2
:ZvzX¸g
g (Z { Zg Å]zŒ Ì−Z rg ÃgzZá Zz"7,{°‡!* +‚ Z~ kg Zæ
Ð{E
:XE
-!
H Â÷f e¯ùòsZ)J-Vî 0* ÐuÔ÷f e hñìÐ x ÷ EgzZ f
e™
q ?ì YY HyjÃ{ E
-Z  ÂZ·Zi%Q Â7Ç!* +‚ Z c*
kg Zæ yZ~, Z
?ì Y Y Hyjb§¾¹ZÆ™s§ÅuZ_öÚÅkZ Ôåb‚
# ŸzkZāì |ZzyZX Vƒ`™Ìy ´Z »]P',
Æs Ð kZvZ¶g ²
]P',i ZˆVZ',
+'
h /÷
× Ôì Š¤ á »vZ¶g ÔZ·Zi%āÏñYƒgzŠ .ßtˆ
X ;g7mðûnËÐ kZ »\ W
 gŠ „ Iy c ñOÆ .ßÐ Z
vZ¶g ði ZÛiƒqā ǃ„ ( 2)
f oZzÔŏÂÅvZ¶gŠ0Zx â ZxsÑZ ä
Xv!*
$u IZ) ËÌZ
ä g á ] ,Æ z| ó óg
# ā ÷ @÷ $Z L L)xâ
X c* +
Š [ ZŽ ŒyZ0 Ù s ÜÆxsÑZ
ŠÐZ äuZ_ö ÂÅÒÃÅ ðZu{ iC
á B‚ÆZ
yc{gÃèŽ H ù ÷ zŠg ZÃÉg Z ÅxsÑZ 
+Z ¯dgzZ ï{÷Ô3 F,
Ð ›gzZ œg7½~ i ¸WÆ [ ÂXìç8q
-Z6,ìÆ Vß Zz äÎ
7Æwq]gß{ŠŽñë&Ô Hv6,k¤Œ .z ] ÑqÆxsÑZ
Û ™Ã] â }
( I*+
0ƒq) M iÅ] ,Æg
X ÷ì g ¯ “ $Z G á Z)xâ Ã
î”÷

+ì Y z ¿» vZ¶gŠ 0Z + − Z ik mZ 1Z ƒq xsÑZ 
{™ E 40
:ì sf `gŠ
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

ÌØZ! Z0vZ†0x?Z†0>Z†0£ZkmZ1Z+−Z i :©zx * *
E
EÄ E

vZ¶gò *Z ãZāZŠ0ZvZ†0Z0 ç¸B Z0·0 ç¸B Z
 ZŠ ZŠgzZ¸ ݬ} (,¹vZ¶g>Z†+−Z [Þ?−ZzÆ \W
141 KÁÂÆϹä( | 652x )vZ¶gx?Z†]»_EZ1Z+−Zëxs EÑZ
G G
34) Å GG
34$
$Š qZð öW § Zªg ¶ÑZ ö§ }
X {)zx ©ÑZg
g ZñÎiz', 10 :]Š Ñz
| 661wzÑZ ßg&12c*
Ô†0Z wBZ ÔÏYZ ìZ−Z†0£Z ÔøZ ! Z0ZZ', Z0³Z :{ + E ‚Z
Å
]»',Ô™ X0Z s²y¢0 ³Z 0·åE C+ Z ԍZ',
Z 0)s<Z ! Z 0£Z
E E
-4E
î*G .ÅZ gµ0 ¼ Ô¦ ðI
‘0 ̇0 –! Z 0 Ì‡Ô ° çG iBÄZC
Ù ¤ 0 Z', Z0
E
©]Z·0ïñÔ ~g ‡Z 0Z +−ZõÔy´0Z s²·0›ì éE 5šÅZ1Z Ô © g ÑZ
vZÂgX ë)zyy0£ZgzZ
Ô~Šgß Z0Z Ô~Š AZ†0ZƒqÔ²Z0ZƒqÔM0ZƒqÔ Ifƒq :{èˆ
0£Z 0·0vZ†0 Œ0£Z kmZ 1ZgzZ „!*
ÑZ £Z 0·+−Z Ò
vZÂgX ë)zÏYZ)ZŠ
i¹?£Å\W :?£
ƉÐ~XÔ÷{Š c*
:÷sf `gŠx **
Å
á dw ðÒh. Zxg¬Z :1
( q,ªo )wΰZ ?÷
( o ) w Z ` u :2
GEÅ
( o ) ÿ¨3 Zz2Zng ¬YgŠ :3
o.Å
-G B |Å
-G
( o ) ÷ Z+Šw$ +[ ÷ Z[ZœZ :4
( o )yZÑZ[Â :5
3E
( o )]Z ðE4ÉZ[Â :6
41
0‹^Zß Z >·Z :7
( o ) îG
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

( o )ìZo Z÷ZY PZ :8
( o )aß ZzËpZ ° îGÏG 7>°‡ :9
5ÒE
( o ))/ÑZ :10
( o ) ¸9ØZZŠ°ZzŠŽß Z >uzw8Z : 11
( o )îªGÒ7Ed{Ez\¬vZ]ÌîGÏJ5k! : 12
E4
G5
G© .Å
‹3E
( o ) èG ZZŠ°Z[Â :1 3
( o ) îG
0“°Zz¦Z°Z b & Z ° îG
G 0“ÕZ îG`G
G é5kÅZ : 14
( o )y éŒG3kIÅZY 1zZzÝ°ZY 1zZÎy‡ÁZ :1 5
йÅ
E3‹ÅZ ê Z
( o ) ïG : 16
( o ) ð•ÑZZŠ°Z :17
5ÅZZŠ°Z
( o ) ~ æ¾E :18
( o ) òzë :19
é‚nËÛÖ] gjÓÖ] àÚ ÔÖƒ †nÆæ ÔÉgÑZ[Â :20
+‚ZZLZ äŠ0Zƒq :Ég ÑZ[ Â
-Z »V(u:eÐ { E
q
Ì~ òzëgzZì Zƒ Ö Ì{eŽì H7B‚Æyáz7‚ Z å3‡
Xì q,
è«ā²°» ïzóCwa~y!*
i! ²Å[ÂkZ äszāZ ¶Zg
Xì c*
Š™7~# .ÅMg ‡Z
Ö } +Z ¯zÀF,
ìÆ™¿ÐZ[ZgzZ¶
f *Z ÔvZ¶gŠ 0ZƒqX ñ⠁
Û wJÿkZ {zāì ¬ŠÐ \¬vZ
Þ¬gzux HgzZI*0+ ©E8ã=ZC
ƒqÔszāZ ¶ZgÔvZ îE Ù i Z?Z†ƒqx HE
:XŠE
©8
}WX ñ¯]y WÒíf nÆvZ ê
42
\WgzZì Å}Âzp°Å\Wähñf{·Z 9z$ög/ :bc
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

ÄÆ xsÑZ Ã\Wä Y fg·Ð ¹É Ô÷ g Ñ" zu" bcÆ
:}Xì H°Ð
Š0Z ä( |748°á) IfƒqŠ¤
/÷á Æ( |728°á)Š0Zƒq :1
141 :–~}g!*
Æ
Å…^fÖ] †ŠËÛÖ] ‚ãjrÛÖ] D änÏËÖ] E ‚Î^ßÖ] ÀÊ^vÖ] èÚ¡ÃÖ] Ý^Ú¦] înŽÖ] L L
( 1175]1496B4p é¨EBÄZ >™E
+) ó ó óóó †’ÃÖ] 酁^Þ ^âˆÖ] Ü× ݡ‰¦] în
Ý¡‰¦] în '‚vÛÖ] ÀÊ^vÖ] ‚`jrÛÖ] änÏËÖ] †ŠËÛÖ] ÜÖ^ÃÖ] Ý^Ú¦]L L:–gzZ
ó ó ½†ËÛÖ] ð^Ò„Ö]æ é†â^fÖ] ÌnÞ^’jÖ]æƒ ( †’ÃÖ] 酁^Þ
( 324mIåE
ÓÉxsÑZ õg @*
sf )
( 40]56B1c¬ZÍ) ó ó Ý^Ú¦] ^ßínL L:–gzZ
X¸BxsÑZ gzZx â Z¹ZIfƒqā Zƒx¥
:–ä( |774°á)vZ¶gM0ZƒqŠ¤
/÷á ÆŠ0Zƒq :2
ó ó ènÛni àe ‚Ûuœ àm‚Ö] ±Ïi Œ^fÃÖ] oeœ Ý¡‰¦] în é^Êæ L L
( |728]5z141B14t`ZztZ^Z )
ä ( |739 °á )vZ¶g w*Z à Zi_Z0·0ÌØZ·1Z +−ZD  :3
‚â]ˆÖ] ÀÊ^vÖ] änÏËÖ] èÚ¡ÃÖ] Ü×ÃÖ] ÜÖ^ÃÖ] Ý^Ú¦] înŽÖ] L L:¹~ õg@*
KZ
( 141B14t`ZztZ^Z ) ó ó Ý¡‰¦] în éæ‚ÏÖ] ‚a^rÛÖ] ‚e^ÃÖ]
G
246mîG!g−ZŠ ð©šÅZ¶ Š2
G
Ä
5E
öÐE4DZ ÏYZ ~Š AZ†0£Z 0·vZ†1ZƒqŠ¤
/÷á ÆŠ 0Zƒq :4
àe ‚Ûuœ Ý¡‰¦] în gÎ^ßÚ àÚ èm…‚Ö] çÏÃÖ] L Lä( |744°á)vZ¶g
q,Ð^{C Ù ‡ ã= Z G
îœE ],353Ž è[Âq
3‹!6, -ZÐx **Æó ó ènÛni
43
v:ZzX슎ñk0*
}g øgzZì
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

:¹ä~Š AZ†0Z~[ÂkZ
Á^ËvÖ] ‚n‰ ( Ýç×ÃÖ] †veæ èÚ¢] ojËÚæ èÛñ¢] Ý^Úā (±Þ^e†Ö] Ý^Ú¦] înŽÖ] çâLL
èÒ†e Ý¡‰¦] în ( †â‚Ö] Äm†Î æ †’ÃÖ] ‚m†Ê ( Á^ËÖ¢] æ ±Þ^ÃÛÖ] Œ…^Ê æ
( ^ fà Ö] ‚ uæ œ æ ^ âˆ Ö ] Ü× Â ( á e † Ï Ö] á ^Û q† i æ á ^ Ú ˆ Ö] è Ú ¡Â æ Ý ^ Þ¢ ]
G
ó ó àm‚ãjrÛÖ] †ìe æ àn‚jfÛÖ] ÄÚ^Î
( 3mtg−ZŠ ð©šÅZ )
Å Å
ƒq ä ( |734°á )vZ¶g ~ ç¸. Z ~ ç,™G3 Z kÜZ¦0Z ¸Z1Zƒq :5
:¹~}™E +ÆvZ¶g ~ çE,ÅZ ` )Z1Z+−Zw)
±eœ àm‚Ö] oÏi Ý¡‰¦] în Ý^Ú¦] înŽÖ] èm¨… oF× ±Þ]‚u °„Ö] çâæ L L
G
( 9mtg−ZŠ ð©šÅZ ) ó ó óóó‚Ûuœ Œ^fÃÖ]
ÅŠ0Zƒqä( |727°á) 㑲ZdZ! Z0·à šZ1Z+−Zw¾ :6
:–ÐB;LZ6, ó ó Øn×vjÖ] á¡_e oF× ØnÖ‚Ö] á^neL L:[Â
Å…çÖ] ‚â]ˆÖ] ÀÊ^vÖ] Å…^fÖ] ‚uæ¢] èÚ¡ÃÖ] ÜÖ^ÃÖ] Ý^Ú¦] ‚nŠÖ] înŽÖ] L L
( ð^Û×ÃÖ] ‚n‰ Ý^Þ¢] ojËÚ Ý¡‰¦] în ( àm‚Ö] oÏi Í…^ÃÖ] ØÚ^ÓÖ] éæ‚ÏÖ]
±Ê ^fÃÖ] o× ä×# Ö] èru è‚fÖ] ÄÚ^Î èߊÖ] †‘^Þ ð¡–ËÖ] èÛñ¢] éæ‚Î
ó ó àm‚ãjrÛÖ] †ìe àn×Ú^ÃÖ] ð^Û×ÃÖ]‚uæœ ( ^ßÃÖ]æ ÈmˆÖ] Ø✠ù ]… ( 冒Â
G
Û Zß ZŠ°ZÔ8mtg−ZŠ ð©šÅZ )
0с
( !”ZzÔ 104mb−Z+−ZÜ**
E BÄ
3E E{Å
Û ( |728 °á ) ö§ Z ~g »ÑZ ~k
D⁠,āZ 0 y¢ ö§ Z 0·vZ†1Z :7
ó ó [ àÛÊ Ý¡‰¦] în ènÛni àe] àÓm ÜÖ áā L L:¸
0с
( 56Ô 98m+−ZÜ** Û Zß ZŠ°Z ) ?ì yÃQÂ7xsÑZ Š0Z¤
/Z
szHZ ìZ−Z†0£ZkmZ ! Z0–! Z0·0·vZ†1Z :8
ìZ−Z†0!*
Ä
X ¹xsÑZ ÃŠ0Zƒqä( |775°á) öA ¬ZÏYZ
44
Û Zß ZŠ°Z¶ Š
( 61 m ) 
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

E Ä Ä Å
5
E 4
ö Z öA ¬ZvZ† ïEB+ Z0vZ†·! Z +−ZB0·–1Z +−Z Ò :9
Ð D
Å
în oÞ^e†Ö] Ý^Ú¦] ^ßínL L:–ÐB; LZ ä # Ö ¬Z ïEB+ Z 0!* szHZ
Û Zß ZŠ°Z ) ó ó Í…^ÃÛÖ]æ Ýç×ÃÖ]†ve ݡ¢] Ý^Úā Ý¡‰¦]
( 91m

141 ÆyQ ä ( |751 °á )tiœZ ²Z0ZƒqŠ¤
/÷á gÆŠ0Zƒq :10
( ]zÛ ÿG 4›G
5BÄEZgZŠ T241m2` èEG ¢ Zx´Z )
> ó ó Ý¡‰¦] înL L:¹~}g !*
¾ÅŠ0Zƒq~X÷á ZjйÌgzZ {z´ÆVß ZjkŠyZ
:}ì Š ÐÄy*ZxÆxsÑZ ¹Z c*
HHŠ c* ì ˆÅp°
E Ä
Ð5 4D
:¹ä( |795°á) ö ZZ
E # g0Zƒq
àm‚Ö] ±Ïi ‚â]ˆÖ] oÖç‘¢] †ŠËÛÖ] ÀÊ^vÖ] '‚vÛÖ] ‚ãjrÛÖ] änÏËÖ] Ý^Ú¦] LL
5BÄZ]4ds¯Z ) ó ó óóó ݡ¢] Ü×Âæ Ý¡‰¦] în Œ^fÃÖ]çeœ
& éE
( 395]387B 2îGÏE
E Ä
Ð 54D ™Å
ó ó Ð×_ÛÖ] ‚ãjrÛÖ] Øe o×fßvÖ] óóó Ý¡‰¦] în L L:¹ä ö ZŠ é) Z0Z
E
Ø ¯Z]Zg•)
( 81B6<
:c*Û ävZ¶g~ çE,ÅZ ` )Z1Zƒq'Æs ZÑÑZ ‡gzZwBZd
⁠$
ä×# Ö] h^jÓÖ] Ü×Âœ ]‚÷uœ kmœ… ^Ú æ äŠËÞ Ø%Ú çâ pœ… Ÿæ (ä×%Ú kmœ… ^Ú L L
ä V,Z:gzZ ¬Š 7ðà 6yQ ä ~ ó ó äßÚ ^ÛãÖ Äfiœ Ÿæ äÖ牅 è߉æ
ݬZ (, L Å ( a)vZwÎggzZvZ[Âä~Ô¬Š ðà 6LZ
ÐyQ »<
Xì ¬Š ðÃÑZzä™q nZ Å< iÐyQ:gzZ ¬Š7
L z[Â{Š c*
9 G
( vZ é):X+g ~ çE,ÅZƒÒZ”~Š AZ†0Zx â ÑZ"7mtg−ZŠ ð©šÅZ )
~ Y fg·Æ®
) ) z<è ZŠ 0ZƒqāìtāÜ »V‘ZÍyZ
LI
X¸xsÑZ gzZ¸Ð
:ì –ä4~g ‡Z52
45
èߊÖ] Ø✠†e^Òœ àÚ ^ÛãÞœ äÖ ànfi àm†ñ^ŠÖ] Ù‡^ßÚ |† ÄÖ^› àÚ æZZ
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

XXóèÚ¢] å„â ð^nÖæœ àÚ æ èÂ^ÛrÖ]æ
0Zƒq) VâzŠ {zā Š
HƒãZz6,kZ ÂH·_» bÑÅ+], —Zwi oäT
+9
Æ#Ö QkZgzZÐ~', » ZÆ®) û Zz<è Z ( vZ é):Xg²Z0ZƒqgzZŠ
LI
( 207m1` bé)I
gÅZ bÑ°b‚ß Z ¦) X¸Ð~Y 1zZ
:¶ Š nÆ©‹§gzZ]Ñq×Æ\W
z( 1498X 1496&4)IåEÓÉp é¨EBÄZ >™E
( 226X 223&53)!xsÑZ õg @* + :1
G
~Š AZ†0Ñtg−ZŠ ð©šÅZ :2
M0Ñt`ZztZ^Z :3
+Å CÄ
~g ‡Z£Z0 å)A öÐEZwÁZ :4
Š-0¦Ôtg−Z“  ZÈZ :5
g Z çEE.ËZZ0îG 0Ò›ÅZx´ÑZ :6
G
( 1466X 1461&3)!y#Z îGœG $ ^y G 45ÅZz+−ZÜ**
é5E 0ÑÛ Zß ZŠ°Z :7
( 387&2)Z # g0Ѩ éE 5BÄZ]4ds¯Z :8
-G
4»É +Å
( 34]74&1) öE Z™ ÷á 0å)A ?s¯Zz]5ß Z]Z ¯ :9
XXÝ¡‰Ÿ] înZZ VÙ^Îæ
ÔÖƒ †nÆæ ~/ÁÊ-·:"ÔŠ0Zx â Z :10
ƒqŠpgzZ c* Û XX‚ãjrÛÖ]ZZ ä {)z IfƒqÃvZ¶gŠ 0Zƒq
Šg Z Œ
Ÿ (‚Ûuœ ga„Ûe ±jʆÃÚ oF× ^ãßÚ Ùæ^ßiœ ^Ú Ùæ^ßiœ ^ÛÞāZZ :c*Û äŠ0Z
â
m 0)£Z~XXóäÖ °‚n×Ïi oF×Â
8„zÐ~ÝÆ(N
bÑŠ )~&Vƒ©
4›G
( 242X 241&2²Z0Ñ èEG *
¢ Zx´Z )X @
> ™7ÇÅ\W~ÔVƒ}Y(Ðz¥Å
bwŠ°x ®|728{˜Zzf &20 :] Ãz
X{ª
46
èßrÖ] ä×쁜 æ ä×# Ö] äÛu…X Š
HJ +ñYЄã{ i »»\Wª
-@D
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

w¾”g Z· :K
M F,

Ù^q†Ö] ‚ÏÞ oÊ pçÏÖ] ÙçÏÖ]
qoñ‡ o× †ne‡ în×Ö
141
» yZ "z ;@* X ÷ 𸠄  zŠ D}g ø ÔvZ îE©E8 w¾”g Z· ** Ññ
-mZpzx Zú]â ¥Ýq§6,
J ]¬çñë Z‰G[Z±Ôì É+4
I
x ¬©Ð ¯ÆyZ ÌZ +Z ¯zÀF,»[Â?Ü[ é£gÅZµX ÷` à
óóoñ‡ ±× †ne‡ în×Ö Ù^q†Ö] ‚ÏÞ ±Ê °çÏÖ] ÙçÏÖ]LL;@* Ãk è iX÷`W6,
,
ä\WgzZ ~ŠK M F, ~„Ï0 +iÅvZ¶g ðiZÛiƒquZ_öäV,Z
-ZÐZ~ā c*
q â
Û ÐíiŠq -ZävZ¶g Xðâ Û ÌãU* Ãà©6, kZ
ᲄ} hðp~½ò ; ä ~ ÔbŠ™\WFÃQ ÔÇVð7,h +'
× iŠ
áçÃq]… änÖ ^Þ æ ä×# Ö ^ÞX ‰ 0*
]Ãz~~g FÏZgzZ‰ƒg FvZ¶g ˆ
Ð}gtÆ[xZ ‰[ZX Š Hƒg D »í@*gŠí@* {Šzt b§kZ
B‚B‚Æ}Z +ÃdŽ ÇñY H ù ÷ $Z îG”÷
á ~g á Z6,gîxÐZ
( I*+ 0ƒq ) vZY ÷ $U*
á yZX ǃ" =g f +4Ì»‡ Z%
ð^ee (á^eœ VäÛ‰] àÚ Vh^e
±^ΆÖ] ä×# Ö]‚f àe á^e]* 
DMU V” (ð^mçΟ] èËviE ÌnÕ
°†’fÖ] ^n ±eœ àe á^eœ 
ÌnÕ DNT V”(èËnv’Ö] …]çÞ]E Õæ†jÚ DMRKN V&m‚vÖ]E h]„Ò
!DNL V”(ð^mçΟ] èËviE Õæ†jÚ (]‚÷q
47 ±ÊçÓÖ] àÛu†Ö]‚f çeœ (è×fq àe á^eœ 
!DMU V”(ð^mçΟ] èËviE äß èm]æ†Ö] Øvi Ÿ (]‚÷q ÌnÕ
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

±Þ‚ÛÖ] ±†ÏÖ] ‚nf àe †nÛ àe xÖ^‘ àe á^eœ 
!DQNL V”(èËnv’Ö] …]çÞ]E àŠvÖ] àÚ ÄÛŠm ÜÖ
°†’fÖ] Ñ…^› àe á^eœ 
!DMONV”(èËnv’Ö] …]çÞ]E Ù^vÖ] Ùç`rÚ
±†ÏÖ] á^Ë àe á^Û% àe á^eœ 
DMRKQM V&m‚vÖ]E èÃnÖ] ‚ß èÏ$ !DRPN V” (Í^viŸ]E ±Ãe^i èÏ$
‚mˆm çeœ (°†’fÖ] …^_ÃÖ] ‚mˆm àe á^eœ 
V&m‚vÖ]E àn$‚vÛÖ] …ç`Ûq ‚ß Ñæ‚‘ æ èÏ$ ( ànvnv’Ö] Ù^q… àÚ
D MOKUQ
°†’e în (‚nÉ çe] (†ËÃq àe ð^eœ 
DRMKNS V&m‚vÖ]E h]„Ò

yZZgzZypg
:c*
⁠$ZzgÐh{k
Û äavZwÎgāì e ,C ¦ DM
Ù 1Z **
M Å[Z N~ yZZèª
ÆkZ ÔÇg} izgÆypgÐ + q ä T L L
DOT V°…^ífÖ] xnv‘E H¸¦
ó Xó ÷D YbŠ™s ç{ k /
è qäTL L:c*

ª ⁠$ZzgÐh{k
Û äavZwÎgāì e ,C ¦ DN
Ù 1Z **
M Å [Z N~ yZZ
H—‚Æ kZ  Hypg x ªÐ +
bŠ ™s ç { k
DOS V°…^ífÖ] xnv‘E ó Xó ÷D Y
è q ä T L L:c*

ª â
Û äa *™Ñāì e $ZzgÐh {k ,
C ¦ DO
Ù 1Z **
H¸¦
bŠ™s ç{ k /ÆkZ Ô Hx ª »g;Z îGÏG M Å[Z N~ yZZ
5ÅÐ +
DMULM V°…^ífÖ] xnv‘E X ÷D Y 48

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi