., ΑΚΤΙΚΑ

JJJ

ΚΑΙ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τ Ο γ ΕΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

ΑΝΟΡθΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

10 ΜΑΪΟΥ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1923

.ΑΝΑΤΥΠΩΣΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΙΣΑΙ'ΩrΗ

ΔΙΟΝ. Μ. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ

θΕΟΛΟΓΟΥ - rVMNAIIAPXOY

ΑθΒΝΑΙ1982

-------------------------"---~----_._.
-

ΠΡΑΚΤΙΚΆ
ΚΑΙ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τ Ο Υ ΕΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

ΠΑΝΟΡθΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

10 ΜΑΪΟΥ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1923

ΑΝΑΤΥΠΩΣΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - EIΣAΓΩ~

ΔιΟΝ. Μ. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ

. ΘΕΟΛΟΓΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ

ΑθΗΝΑΙ1982

,
,
Ι

. :\
:/.
------ - - - - - - - - - - - - - - - -
ΕΙΣΑΓΩΓΉ

ΜΕΤΑ τήν Απόσπασιν τf\ς Έλλαδι1C'f\c; "E1C1CλησίαςΔπό 1:ό ΟΙκουμενι­
κόν Πα1:ριαρχε[ον καΙ τήν AνακήρUΞίν ,;ης εις A6'todφαλov, 'tό σημανnKιb­
προν γεγονός της νεCO'tέραc;"Ε1C1Cλησια<mκf\ς "IστoρΊΑC; τf\ι; Πα1:ρfδoς μας
εΙναι fι "ΗμεΡολσΥιακή Με1:αρρύθμισιι;. Διό'n, tξ dφορμf\c; 1:0α- προκ6φαV1:ος
«"ΗμεΡολσΥιακοα ζη'tήμα1:oς», δΙΌρέθησαν οΙ "Ορθόδοξοι -sλληνες εις «Πα­
λαιoημερoλay{1:ας» καΙ «ΝεοημερολσΥ{1:ας», μt δλας 1:άς ~. συνεπείας
(Εκκλησιασ,;ικάς, KoινmνιKάς, ΛεΙ1:0υΡYΙKfιζ, Νομικάς, "Ηθικάς)."ΕΠΙ πλέον
fι διαίρεσις αί>τή 1:αλαιπιορεΤ, Ακόμη, 1:όν "Ορθ6δοξον "Ελληνισμόν,1'6ν Απο­
δυναμώνει πνευμαηκά καΙ έμποδίζει τήν Ιπιβαλλομένην π ν ε υ μ α 1: ι κ ή'ν
'to6'tou Ι ν ό τ η τ α, καΝ 1:άς Kρισtμoυς fιμέρας, πού διερχόμεθα.

ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΛΟΠΑΚΗΝ Με1:αρρύθμισιν έμεθόδευσεν καΙ Ιπtβα­
λεν τό εlς ΚιονσταV1:ινούπολιν συΥκληθέν; κα1:ά τό 1923, (ΜάΙοι; -"Ιούνιος)"
«Πανορθόδοξον Συνέδριoν»~
Τό«Πανορθόδοξον Συνέδριον» Kιoνσ,;ανnνoιmόλεcDς διεπνέετο Από
σφοδρόν ν ε ιο τ ε Ρ ι σ τ ι κ ό ν πνεσμα καΙ ΙπεδfιoKε τήνπροσαρμσΥ'ήν τf\ι;
·Ορθοδόξου ΈKκλησtας πρός 1:άς «άπαι'tήσεις» τοσ Κόσμου, καθως καΙ τήν
όπoβάθμισtν,;ης εΙς 1:ό Ιπίπεδον τό'>ν ΑΙρεηκό'>ν napttOΌvaYΙOΤibv της Δύσειoc;.
Δι· αί>τό καΙ Απησχολήθη μέ δέσμη ν δλην άV1:0ρθοδ6ξιον καΙ dV1:lftapaSoσιa­
Kibv Με1:αρρυθμίσειον.
Πολλά σύγχρονα φαινόμενα εΙς τόν πανίερον χό'>ρον της Όρθοδ6ξοο 'Εκ­
Kλησtας, δπιοι; δ ΟΙκουμενισμός, δ ΦραΎ1Coδoυλισμός κ.λ.π. «tξήΥοαV1:αι»
Δπό τό πνεσμα καΙ τό πρόγραμμα 1:0σ νοθΟΎενοσς «Πανορθοδ6ξου Συνεδρίοο».
Ή ΑΙρετική Δύσις, cbc; δηλητηριώδης ciράχνη, πλέκει, έΠΙ έξήΚΟV1:α σο­
νεΧ'fΙ ετη, τόν {στόν της συστημαΤΙKibς καΙ ciβιάστmς, διά νά παΎιδεi>Ό δι" cW­
της καΙ θανατώνΌ, δχι εί>καταφρόνητα εV1:0μα, ciλλά dyίac; «ψυΧάς» (== πε­
1:αλούδας), πού άποζοσν ciπό τό οί>ράνιον νέκταρ καΙ τά μσρα 1:ibνπανευδσμιον
Ανθέων τοα Παραδείσου 'tf\C; Όρθοδοξίας καΙ φέρουν έΠΙ 'tibv dπιΖ).&ν-mερύ­
γιον τΦν, cbc; πολύημα πεπαλίσμα1:α, τά αΙιονόβια στοιχεΤα τό'>ν Ιερό'>ν μας πα­
ραδόσειον.
Έπιβάλλεται λοιπόν νά yνmρίσoυν οΙ Όρθόδοξοι 'Έλληνες τό «Πανορ­
θόδοξον Συνέδριον» ΚωνσταV1:ινουπόλεmς. ·Ετσι μόνον θά ciντιληφθοαν τήν
κατά 't'fjc; ·Ορθοδοξίας Α{ρεσιοπλόκον συνmμoσtαν της Δύσεως.
δ'

ΕΙς τας σελίδας τού παρόντος βιβλίου π Ρ ο β ά λ λ ε τ α ι τό «Παν­
ορθόδοξον Συνέδριον» Κωνσταντινουπόλεως, όπως άκριβώς διεξήχθη, Διότι
δεν πρόκειται περΙ μελέτης, κριτικής 11 Ιστορικής, ά ν α φ ε Ρ ο μ έ ν η ς εΙς
τό «Πανορθόδοξον Συνέδριον», άλλα περ! αύτουσίας άναδημοσιεύσεως τ(ί)ν
Πρακτικίδν καΙ "Αποφάσεων το() Συνεδρίου τούτου.
Ό άναΎνώστης, δηλαδή, θα «άνατρέξ1]» εΙς τήν τραΎικήν Βασιλίδα το()
Όρθοδόξου 'Ελληνισμο() καΙ θα «παραKOλOυθήσ1j» τας έΡΎασίας το\) Συνε­
δρίου, άπό 10/5-7/6/1923' θα «άκούση» εΙσηΎήσιnς, συζητήσεις, προτάσεις"
άποφάσεις, δια να έ ξ α Ύ ά Ύ 1] μόνος του τα άπαραίτητα συμπεράσματα.
'Η δημοσίευσις Ύίνεται JCata τήν μέθοδον τής φωτοτυπικης άναπαραΎω­
~ς, δια να διασφαλισθη ή πιστότης το() κειμένου, δια πρώτην φοραν έκδο­
θέντος τό 1923.

ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ καΙ πρcoταΎφvιστής το\) «Πανορθοδόξου Συνεδρίου»
""το ό, όπό Δvφμάλoυς καΙ Δvτικανoνικας συνθήκας, ΔναρριχηθεΙς εΙς τόν
Πατριαρχικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως Μελέτιος Δ' ό Μεταξάκης ..
Ποίος όπ1\ρξεν ό Μελέτιος Μεταξάκης;
.'0 κατα κόσμον ΈμμανουήλΜεταξάκηςέΎεννήθη τήν 21 ην Σεπτεμβρίου
1871 εΙς τό χωρίον Παρσας το() Λα~θίoυ Κρήτης καΙ Δπέθανεν εΙς τό Κάϊ­
ρον τήν 28ην 'Ιουλίου 1935.
ΟΙ σημαvτικώ'tερoι σταθμοΙ της έξ 64 έτό)ν έΎκοσμίου δυ.::ιδρομης του εl­
ναι οΙ έξης: 1889 Ιεροσπουδαστής εΙς 'ΙερατικήνΣχολήν Σταυρο{) ΠαναΎ!ου
Τάφου' 1892 χειροτονείται διάκονος μετονομαζόμενος εΙς Μελέτιον' 1900
Δποφοιτα Δπό τήν ΘεολΟ'γ1κήν Σχολήν Σταυρο{) καΙ διορίζεται, όπό το{)Πα­
τριάρχου 'Ιεροσολύμων Δαμιανο{), Γραμματεύς της Συνόδου' 1908 εκδιώκε­
ται, όπό το{) πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Δαμιανο\), Δπό τούς 'ΑΎίους Τόπους"
όμο{) μετα το{) τότε 'Αρχψανδρίτου Χρ\)σοστόμου Παπαδοπούλου, δι' {ιντι­
αΎιοταφι1(ήν δραστηριότητα' 1910 έκλέΎεται Μητροπολίτης Κιτίου Κύπρου.
Τό 1918 καταλαμβάνει, ΤΤΙ παρ εμβάσει Ισχυρας Πολιτικης Παρατάξεως"
τόν 'Αρχιεπισκοπικόν θρόνον Άθηνό'>ν, άπομακρυνθέντος τού Κανονικο\)
•Αρχιεπισκόπου Θεοκλήτου λόΎω της έπελθούσης Πολιτειακής μετάβολης
1921 (Φεβρουάριος) {ιπομακρύνεται τού "Αρχιεπισκοπικοϋ θρόνου Άθηνίδν
καΙ μεταβαίνει εΙς Άμερικήν. Κατα πληροφορίαν το\) εΙς ΟόάσιΎΚτων ·Έλ­
ληνος Πρεσβευτού πρός τόν Γενικόν Διοικητήν Θεσσαλονίκης, ό Μελέτιος
MεταξάΙCΗς εόρισκόμενος εΙς "Αμερικήν«προήλθεν εΙς συνεννόησιν μετα το\)
Σέρβου, Ρώσου καΙ ΟϋΎΎρου "Επισκόπου "Αμερικής, πρός όΡΎάνωσιν Λότο­
κεφάλου ΈJC1Cλησίας 'Αμερικής» καΙ ότι ~λαβεν μέρος εΙς ΛειτουΡΎΙαν"ΑΎ­
Ύλικανίδν, «εΙς ·ΑΎΎλικανικόν Ναόν, συμπροσευχηθεΙς "(owKlLνTιc; πρό τiΊς
'ΑΎίας Τραπέζης»1. Τόν Νοέμβριον τού 1921 με ηΊν άπροσχημάτιστον παρ­
έμβασι ν Ισχυρας Πολι τικης Παρατάξεως, μέ τήν άνεπίτρεπτον Δνάμιξιν της
·ΑΎΎλικανικης Έκκλησίας, καΙ όπά δραματικας συνθήκας "EθVΙKO{) Διχασμο{)
«έκλέΎεται», δι' {ισημάντων ψήφων" Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Τό 1923 (10/5 -7/6) συΎκαλεί δ Μελέτιος Μεταξάκης, εΙς Κωνσταντι­
ε'

νούπολιν, τό «Πανορθόδοξον Συνέδριον». την Ιην Ίουνίου 1923 συγκροτεΤ­
ται Κληρικ:ολαϊκ:όν Συλλαλητήριον, τό όποΙον έξελίσσεται εΙς έπιδρομήν
έναντίον τών Πατριαρχείων, με σκοπόν την κ:αθαίρεσιν το{) Μελετίου Μετα­
ξάκ:η κ:αΙ τήν άπομάκρυνσίν του άπό την Κωνσταντινούπολιν. Τήν 10ην Ίου­
λίου 1923 έγκ:αταλείπει την Κωνσταντινούπολιν, ύπό τό πρόσχημα άναρρωτι­
κ-ης άδείας. την δε 2Οήν Σεπτεμβρίου 1923, κατόπιν mέσεως τf'ίι; Έλληνικ-ης
Κυβερνήσεως καΙ τΟ μεσολαβήσει τοϋ τότε Άρχιεπισκ:όπου Άθηνlόν Χρυ­
σοστόμου Παπαδοπούλου, ύποβάλλει τήν παραίτησίν του έκ: το{) ΟΙκ:ουμε­
νικ:ο{) θρόνου.
Τό 1926 (20/5) έκλέγεται Πατριάρχης Άλεξανδρείας. Τό 1930 ήγεΤται
Όρθοδόξου 'Αντιπροσωπείας εΙς Λάμπεθ πρός έπι τυχίαν τf'ίς «ένώσε~» τlόν
'Απλικ:ανών με την Όρθόδοξον Έκ:κ:λησίαν.
Τέλος τό 1935 (28/7) άπέθανεν κ:αΙ έτάφη εΙς Κάίρον.
ΔΙΑ τόν Μελέτιον ΔΙ Μεταξάκ:ην διετυπώθησαν, μεταξύ . καΙ 4λλιον,
αΙ έξ-ης κ:ρίσεις παρά λογίων τ-ης Έκ:κ:λησίας κ:αΙ το{) 'Έθνους άνδρlόν:

1. Ό άείμνηστος Μητροπολίτης Κερκ:ύρας καΙ Παξlόν Μεθόδιος Κο­
ντοστάνος: «Άλλ' ό έξ Άγίων Τόπων φυγάς Μελέτιος Μεταξάκ:ης, ό άπό
Κιτίου, άπό Άθηνών, άπό Κωνσταντινουπόλεως κ:αΙ εΙτα Άλεξανδρείας,
ιίστατον καΙ άνήσυχον φιλαρχίας πνεϋμα, κακ:ός δαίμων, κ:αΙ άπό Άλεξαν­
δρείας δεν lδκ:νησεν εΙς προσπάθειαν, Τνα έmβληθij Πατριάρχης 'Ιεροσό­
λύμα/ν»'
2. Ό κ:ορυφαίος Έθνικ:ός μας Ιστορικ:ός Κων/Υος Παπαρρηγόπουλος:
«Κατά τάς δυσκόλους ταύτας στιγμάς έπ-ηλθεν 'ή χηρεία τοϋ ΟΙκουμενικο{)
Θρόνου ... ΕΙς διαδοΧ'ην αότοϋ οΙ έν Κωνσταντι νουπόλει εύρισκόμενοι «'Αμυ­
νίται» (Βενιζελικ:οΙ βαθμο{)χοι παραιτηθέντες τών τάξεων το{) στρατο{) μετά
την έπάνοδον το{) βασιλέως Κωνσταντίνουκ:αΙ καταφυγόντες αότόσε) έν συ­
νεννοήσει κ:αΙ μετά τινων έκ: τών μητρoπoλιτlόντοϋ κ:λίματος κ:αΙ τlόν λαίKlόν
μελό'>ν έξέλεξαν, μη τηρήσαντες τούς τύπους τf'ίς Μ. 'Εκ:κ:λησίας, Πατρι6.ρ­
χην τόν άναγκ:ασθένταεΙς παραίτησιν άμα τΟ άλλαΎΌ τοϋ έν 'Αθήναις κ:αθε­
στlότoς μητροπολίτην'Αθηνών κ:αΙ έν 'Αμερικ:Ό διαμtνoντα Μελέτιον Μετα­
i. ξάκ:ην...»'

3. Ό Καθηγητής το{) Πανεπιστημίου •Αθηνών Πα{)λος Καρολίδης :.«Τό
βίαιον πέρασμα τοϋ Μελετίου έκ:ρήμνισε τό Πατριαρχείον. ΚαΙ μόνον ό
τρόπος τ-ης έκλογ-ης τοϋ Μελετίου, ώς εγινεν αότή, εΙναι Ικ:ανός να πείση
πόσον συνετάραξεν τήν Έκ:κλησίαν ό Μελέτιος. Ύπέστη βαθύν κ:λονισμόν
ή 'Εκκλησιαστική κ:αΙ "Εθνικ:ή Ιερότης καΙ· τιμή ...»'
4. Ό Ιστοριογράφος στρατηγός Π. Κοντογιάννης: «Τόν Μελέτιον Με­
ταξάκ:ην δεν ένδιαφέρει άλλο Τι 'ή μικ:ροπολιτική, συνεπεί~ τf'ίς όποΙας dν-ηλ­
θεν εΙς τό ύπατον Έκκλησιαστικ:όν άξίωμα ... καΙ οόκ: όλίγον συνετέλεσεν εΙς
την πτώσιν τοϋ μεγάλου Έθνικοϋ ήμών έν Τουρκία τώνΌρθοδόξων προπυρ­
γίου, τοϋ ~μετέρoυ Πατριαρχείοω>6
"Από τάς προχείρως σταχυολογηθείσας αότάς παρατηρήσεις, περί· το{)
έμπwυστoσ καΙ πρωταγωνιστοΟ τοσ «Πα"ορθοδόξου Συνεδρίου», προκύπτει
δη ό Μελέτιος Μεταξάκης έζημίωσε τόν Όρθόδοξον Έλληνισμόν. Ή δε
ζημία αύτη δεν άνησταθμίζεται μέ τάς «προσφοράς» του είς τους διαφόρους
. έπi μέρους τομεΤς της Έκκλησιαστικης του δραστηριότητος (εκδοσις περιο­
διΙC(bν, όργάνmσις Σχολείων ιc.τ.λ.), διότι-όπως παρατηρεί ό άείμνηστος Μη­
τροπολίτης Kεριcύρας καΙ Παξών Μεθόδιος- ύπηrξεν ωιστατον καΙ άνήσυ­
χον φιλαρχίας πνεσμα, κακός δαίμων», την κρίσιν του άειμνήστου Ίεράρχου j

Kεριcύρας έπιβεβαιώνει καΙ τουτο' ό Μελέτι ος Μεταξάκης, μετά τήν παραί­ ί
j.

τησίν του dπό τό άξίωμα το\} Οίκουμενικου Πατριάρχου, δεν έδΙστασε νά j
ι
συλλάβη τό dντεθνιιcόν καΙ φιλότουρκον σχέδιον της μεταφορας ~ς Ιδρας
r
τοσ OΙΙCOυμενιKOσ Πατριαρχείού άπό την Κωνσταντι νούπολι ν, μόνον καΙ μό­ !

νον διά νά μη στερηθη τόν τίτλον του «OΙKOυμενΙΙCOυ Πατριάρχου». E6τυx~
δτι ό πρός δν dπηυθύνθη μαιcαριστός Μητροπολίτης Ρόδου Άπόστολος iιΡ­
,νήθη νά συνεργήσι;ι εΙς τήν συνωμοσίαν.

ΑΛΛ' ό Μελέτιος Mεταξάιcης ένόσει ιcαΙ περΙ την 'Ορθόδοξον Πίστιν.

Ι

'Αμφέβαλλε διά τήν μoναδιιcότητα της Όρθοδοξίας. 8Ετσι: συνεπροσεύχετο
dδιστάKτως μέ ΑΙρετικους (Άγγλικανούς)' dπετόλμησεν Μυστηριακην έπι­
κοινωνίαν μαζί των dνεγνώρισε «άνευ δρων καΙ dveu OΙΙCOνOμίας τό ιct}ρoς
't(bv Άγγλικανικ&ν Έιcιcλησιι1>ν»6, καθως καΙ την Ιερcoσύνην των' ήτο, δηλα­ 1
δή, Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ή ς καΙ πρό •Αθηναγόρου «. Αθηναγόρας»! j
ι
Δι' δλους α6τους τούς λόγους θά έπρεπε νά εΤχε καθαιρεθη, έστω ιcαΙ JlC­
1
τά θάνατον.
ΈπΙ πλέον Τι dθρόα «έιcλoγή» του ώς Ήγέτου Toπιιcι!>ν .~ς Όρθοδοξίας
!

Έκκλησι&ν (δεν έπρόφθανε νά «παραιτη6τ\» fι νά έκδιωχθη, καΙ dμέσcoς tξε­
λέγετο ι)· ή πρoσήλmσίς του πρός τόν •J\πλικανισμόν' Τι έκτροπή του dπό
την Όρθόδοξον πορείαν' ή όπερπροστασία του dπό τήν ΆγγλΙ1Cήν Πολιτικήν
δικαιολογουν τη\, έπικρατουσαν γνώμην δη δ Μελέτιος MεταξάΙCΗς ήτοκαΙ
Μασόνος.
,
ι
,

τοιοστος λοιπόν όπηρξεν ό έμπνευστής καΙ πρcoταγωνιoτι1ς τοσ «Παν­
ορθοδόξου Συνεδρίου» Κωνσταντινουπόλεως κατά τό 1923.
ΚΑΙΡΟΣ νά διατυπώσωμεν καΙ όλ~ας εΙσαγωγικάς σκέψεις δι' αύτό
τοστο τό «Πανορθόδοξον Συνέδριον».
ΚαΙ έν πρΦτοις ήτο Kατάλληλo~ ή στιγμή διά τήν σύγΙCΛησιν ένός τοι­
ούτου, δι' ΈKΙCΛησιασΤΙKάς μεταρρυθμίσεις, Συνεδρίου;
"Ο Όρθ6δοξος "Ελληνισμός, αΙμορραγι!>ν dπό την ξενοκίνητον μάχαι­
ραν τοσ Έθνικοσ Διχασμοσ, έδιδε τόν περΙόπάρξεmς dΥι!>να εΙς την Έθvοφυ­
λεηιcήν του κοιτίδα ~ς Μικρδς Άσίας, όπό συνθήκας δ Ρ α μ α τ ι κ ά ς.
Ή Όρθόδοξος Έκκλησία της Ρωσίας εόρίσκετο όπό τόν τραγικόν καΙ
Νερώνειον διωηίόν τι!>v MπoλσεβίΙCων.
Ή Όρθόδοξος Έκκλησία τής Βουλγαρίας εόρίσκετο έκτός Έκκλησι<Υ.­
0't1.1Cf\C; Κοινωνίας, λόγφ το\} τότε Σχίσματος (<<Έξαρχιακ:ά»).
Ή στιγμή λοιπόν i1το τελείωe; d 1C α τ ά λ λ η λ ο ς.
j

1
f•
ΑΙ «ΜεταΡρυθμiσείς» έξετάζονται και συζητοf>νται εΙς εΙρηνικ:ας κ:αΙ fl­
ρέμους tποχίις, δπω .. iκριβώς αί χειρου()γικαί έπεμβάσεις tniXELpoQvraL δταν
ό άσEli:vής δέν εχη πυρετόν.
Πέραν δμως αι)τοϋ, τό «Πανορθοδοξον Συνέδριον», ώς θεσμός ΣUΖητή­
σεως καΙ λήψεως άποφάσεων έπί 'Εκκλησιαστικών ζητημάτων, εΤναι Ό ρ­

Ι

θόδοξος;
"Εκ: τ~ς μελέτης τ(l)ν Ίερli)ν Κανόνων καΙ της Παραδόσεως ~ς "Εκ:κλη­

ι

σίας π Ρ ο κ: ό π t ε ι δη άποκ:λειστικος θεσμός μελέτης "Εκκλησιαστικli)ν
ζητημάτων καΙ έmλόσεως attli)v εΙναι ή Σ ύ ν ο δ ο ς έ ξ Έ π ι σ κ: ό π ω ν,

Ι
έ Χόντων π ο ί μ ν ι ο ν κ:αι ά σ κ: ο ύ ν τ ω ν Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ: ή ν
Δ ι ο ί κ: η σ ι ν, (δρα: ΛΖ' Άποστολικί.;'", Ε' της Πρώτης ΟΙκουμενικ:ης, ΙΘ'
της Τετάρτης ΟΙκ:ουμενικ:ης, ΣΤ της ΈΡiόμης ΟΙκουμενικ:ης).
Τά λεγόμενα «Συνέδρια» ,«Συνελεύσεις», «Συμβούλια 'Εκ:κ:λησιli)ν»,
<CΣυμπόσια» άποτελοf>ν κ:οσμικ:άς έπινοήσεις κ:αΙ προτεσταντικ:ούς θεσμούς.
'Αλλά κ:αΙ ή συμμετοχή Έπισκόπων χωρΙς Έπισκ:οπάς κ:αθιστά άμφίβολον
τήν Κανονικ:ότητα κ:αΙ αότης, άκ:όμη, της Συνόδου κ:αί, ώς έκ: τούτου, άκ:6­
ρους τάς ληφθησομένας άποφάσεις.
ΚαΙ άπό της πλευράς αότης τό «Πανορθόδοξον Συνέδριον» Κωνσταντι­
νουπόλεως εΙναι t:νας Σατανικ:ός Νεωτερισμός, τόν όπο.ίον ύποόλως εΙσήγα­
1 γεν ό Μελέτιος Mεταξάκ:η~, διά νά άχρηστεόστι τό Συνοδικόν σύστημα, δι'

Ι

ού άνέκαθεν ή 'Ορθόδοξος "Εκ:κ:λησία έξεφράσθη, ελυσε τά κ:ατά κ:αιρούς
προβλήματα κ:αΙ κ:ατήγαγε τήν περιφανή, κ:ατά πασών τών ΑΙρέσεων νίκ:ην
της.

Καί, δυστυχώς, τό έπέτυχε!

«ΤΟ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ» Κωνσταντινουπόλεως dπε­

i
τέλεσε τό πρ{ί)τον μοιραίον «άνοιγμα» εΙς τά τείχη της 'Ορθοδοξίας.·
• Δι' αότοϋ εΙσηλθεν ήδη ό «Δούρειος 'Ίππος» του ΟΙκουμενισμοϋ κ:αΙ
τήν κ:οιλίαν του έξέρχονται οΙ ποικιλώwμοι ψευδοπροφηται τοϋ Βάαλ κ:αΙ
dnQ

i

κ:ατακ:ρημνίζουν tci Ιερά της 'Ορθοδοξίας, διά νά κτίσουν, άπό tci έρείπια της,
tούς βωμούς κ:αΙ τά άλτάρια της Αίρέσεως καΙ tης Πλάνης.
Άλλοίμονον εΙς τόν 'Ορθόδοξον Έλληνισμόν.

Ι

"Η έπανέκ:δοσις tcov «Πρακτικών κ:αί τών Άποφάσεων» tof> «Πανορθο­
δόξου Συνεδρίου» Κωνσταντινουπόλεως τού 1923 άποτελεί μίαν «μνήμην
σεβασμοQ» πρός τήν τραγωδίαν της Μικ:ρασιατικης Kατ~στρoφης, διό'η κ:αΙ
tQ «Συνέδριον» εΤναι μία ζημία μέσα εΙς tήν γενικωτέραν έκ:είνην KataatpO­
φήν.
-Ας tQ μελεtησουν«χωρΙς φόβον κ:αΙ χωρΙς πάθος» δλοι οΙ 'Ορθόδοξοι
-Ελληνες, διό'tι tQ fγκλημα Μελετίου Μεταξάκη συνεχίζεται, διά τοϋ έπι­
διωκομένου κ:οι νοϋ έορτασμοϋ τοϋ Πάσχα.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Μ. ΜΠΑΠΣΤΑΤΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΓΥΜΝADΑΡΧΗΣ
ΣγΓΓPA~1MAΤA ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣγΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

1. «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ)) Ι.Ε.Ε.

Κ. Παπαρρηγοπούλου

2. « Ν ΕΑ ΣΙΩΝ» Ν.Σ,.

Περιοδικόν Πατριαρχείου . Ιεροσολύμων

3. «ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ» ,. Π.Σ.
'.

Δ. Μαυροπούλου
4. «01 ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» Π.Κ.

Προκοπίου Τσιμάνη, Ήπειρώτου.

~.
",.;' ,
ΠΑΡΑΠΟΜΠΑ) j

1. Π.Σ. σ. 176
2. Ν.Σ. σ. 115 (1956). έτος ΜΗ' τ. ΝΑ) 1
3. Ι.Ε Ε. 321 (τ. 22)
σ.
f
4. Π.Σ. σ. 166
5. Π.Σ. σ. 166-167

6~ Π.Κ. σ. 282 (τ.Β) :"".

ι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Κ Α Ι

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΕΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ Ο τη ΟΛΕΙ

ΠΑΝΟΡθΟΔΟΞΟΤ ΣΎ'ΝΕΔΡlοr

( 10 ΜΑ'Ι'ΟΥ - 8 IΟΥΝIΟΥ 1923)

ΕΝ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΩΑΕΙ
εκ ΤΟΥ ΙΙΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΊ" τrποrΡΑΦΕΙΟ~

~923
ΠερΙ τας άρχάς του παρελθ-όντος μηνος Φεβρουαρίου έ­
γένετο ύπο της Α. Θ. Παναγιότητος ΤΟί) Οίκουμενικού Πατριάρ­
χου ΜΕΛ F~TIOY του ΔΌ πρότασις προς τους Mακαριωτάτoυ~
καΙ Σεβασμιωτάτους Προέδρους των άγΙων Όρ&οδόξων ' Εκκλη­
σιων περΙ καταρτισμού Έπιτρoπη~ έξ άνηπροσώπων ένος "1') δύο
έκάστης αύτων, προς μελέτην τοϋ τε ΙΗμερολογιακοϋ ΚάΙ εΤτινος
άλλου έπειγούσης μορφης πανορ&οδόξου ζητήματος. τηνπρότα­
σιν ταύl;ην άποδεχ&είσα"ι αί πλείονες ·των έν λόγφ Έκκλησιων
ώνόμασαν τους άντιπροσώπου; αύτων, οίτινες ώς <Συνέδριον
Πανορt}όδοξον» ύπο την προεδρείαν του Παναγιωτάτου Οίκου­
"μενικοϋ Πατριάρχου συνελ&όντες καΙ τα προβλη&έντα ένώπιον
αύτων . ζητήμάτα συζητήσαντες καΙ έκμελετήσαντες διετύπωσαν
έν ψηφίσμασι. τας άποφάσεις αύτων. τα ~ρακ"C\χά. των συζητή­
σεων καΙ τας ά~ο~άdεις τοϋ Συνεδρίου τούτου δημοσιεύομεν
,.. , ,
εΎ τφ παροντι τομιΡ.

:.ι. - - ~-~---­ - -- ------
Ι

J

1
1'
Ι nATPIAPXIKH ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρός -τ:οuς Μrι.χrι.ρtω"C,χ"Cοuς xrι.Ι ~e~rι.αμtω"Cιi"Cοuς ΠροΙ8ροuς
"Cων f ΑΥΙων'Ο(jΟοSόξων 'Εχχλ~αtων ' Α).&~rι.νSρ&Ιrz.ς,
, Αν"Ctοχet~ς, CΙeΡοαολuμων, ~ερβΙrι.~, ,
Kunpou, 'Ελλti.tiος χa.Ι
Ροuμ~ν~(J.ς.
Πρωτ. 872
, Αριθ. ----:----­
Διεκπ. 467


Μ αΚQριω-τ:α"CΕ •
I~αι
CJ." "\
ΛΎιω,,:α~E Ι:.":.'~.

Πολλα είσΙ τα έκκλησιαστικα ζητήματα τα μία'ν μεν ~ πολ·
λας η καΙ πάρας τας έπΙ μέρους (Αγίας 'Εκκλησίας ~πασχoλoυντα,
μη άλλως δε διευitετηitη\'αι δυνάμενα εί μη έξ άποφάσεω; κοινης
της όλης Όρitοδόξου Έκκλησίας. Πολλα' δε ovta )-,αΙ πρότερον,
ηύξήitησαν, ως γε είκας, έν τοίς έσχάτοις τούτοις καιροίς', έν οΙς τό
ρευσταν των έγκοσμίων ύπερέβη trlV έαυτου φύσιν. Δια τοϋτο πολ­
λαχό{}εν ύποδέδεικται ούχ ώ; χρήσιμον άπλως άλλΔ καΙ ώς άναγ­
καίον, το έπιληφitηναι τη.; τούτων μελέτης καί έ1Cιζητηfl'ηνα'ι την
κοινην έπ' αύτών της οληςΈκκλησίας διάσκεψιν έπΙ τψ τέλει κανο­
νιχης αύτων έπιλύσεως.
'Εκ των άπα κοινης άποφάσεως ρυθ'μιστέων ζητημάτων έστΙ
'καΙ το του «Ημερολογίου, άπα πολλου μεν κείμενον, μείζο,'α δεέφ'
ήμων την σπουδαιότη τα προσλαβόν. Επειδη γαρ έν τοις xait' ήμας
7

άμαρτωλοίς των γενικών πολέμων καLροLς προδηλοτέρα κατέστη ή'
άνάγκη της χρήσεως ένας κοινου μεtα της λοιπη; Εύρώπης καΙ'τη~
'Αμερικης-,ήμερολογίου,πάντα τα 70ρ{}όδοξα Κράτη, τέως έν ά·
ναμονΌ της έπιτεύξεως τρίτου τινος κρείττονος ήμερολογίου διατε­
λούντα, προεitυμή{}ησαν προσχωρησαι άλληλοδιαδόχως είς το
Εύρωπα'ίκαν «Ημερολόγιον.
ΚαΙ άφηκε" μεν ή κρατικη αύτη προς το Γρηγοριανον
CΙΙμερολόγιον προσχώρησις ά{}ικτον τσ έορτολόγιο" της Έκκλησί:
ας, της χρήσεως τού νέου ήμερολογίου κηρυχ{}ε~σης έν ίσχύ'L ~LιI
-6­

μόνα; τα; χοσμι.κας σχέσε"ς, πρόδηλον μέντο" ~otLν στι ού σμικρδ.
,προσγίγνεται. έν τφ βίφ ή δυσκολία έκ της χρήσεως δύο ήμερολο.
γίων ίδί~ :έν ΚOLνωνί~, ης το έκκλησιαστ"κον σύνολον άπαρτίζ8L
την πλεLΟψηφίαν του Κρατικου ΌργανLσμοϋ. ΔLά ΤΟL τομτρ και'
πανταχό{}εν έκφέρεται ε~χη καΙ παράκλησις.προς την ~Eκκλησίαν
σπως έξευρε-θ'Ό τρόπος έΠLκρατήσεω; ένος καΙ μόνου ημερολογίου
εν τε τοις ~oσμικoίς καΙ τοϊς (}ρησκευτικοίς, ού μόνον προς άρμο­
νίαν αύτου τούtου του όρi}οδόξου προς έαυτον ώ.ς τε πολίτην καΙ
ΧΡLστιανον, άλλα καΙ προς έξυπηρέ1ησιν, εν γε τούτφ τφ μέρει της
παγχριστιανικης ένότητος, πάντων των έπι:~αλoυμένων τψ ό,νόμαη
KUQLOU έορταζόντων την αύl11ν ημέραν τΤιν. Γέννησιν αύτουκαΙ
την :Ι Ανάστασιν.

ΚαΙ ετερος δε λόγος ούχ ησσονος των ΠΡΟ8ιρημένων απ.ου·
δαιότητος κα{Ηστηαιν άναγκαία.ν και' δη καΙ.' έΠ8ιγούσης,μορφης την
κοινην ·των Άγίων Όρ{}οδόξων :ΙΕκκλησιων σκέψιν έπΙ τού ζηtή.
μ~τoς τοϋ CΗ.μερολογLου. Έν πολλαίς βιομηχανικαίς χώραις της
Εύρώπης καΙ μάλιστα της' Αμερικης είσιν ήδη έγκατεστημέν~L,~oλ­
λαΙ μυριάδες Όρ{}οδόξων άποδήμων, έκ πασων, ώς' είπείν, των
'Ορ{}.οδόξων ;. Εκκλησιών προερχόμενοι. Πάν~ες ουτοι, οντες ήναγ~
κασμέ'νοι άργείν κατα t<t; ΤΗιέρας των -θ'Ρlισκευτικων' έορtων τού
Γρηγοριανου CΗμερολογίου, συνφδα. τψ κανοΎισμφ τοϋ έργασtη­
ρίου, η ούδαμως' έορtάζουσι τας της :ΙΕκκλησίι:ις, α~των έορτας η
έορτάζουσLνέπΙ προδήλφ ζημί~ των ύλLκων αύτων συμφερόνtων •
. Των έν :Ι Λμερικίi δε μόνον ·Ορfi'οδό,ξων· ύπερβαLνόντων η~η τδν
.άρι-θ'μΟν των δύο έ~ατoμμυρίων, έπιβάλλεtαι τίl ΠΟLμαLνούσu 'Εκ.­
κλη<!ι~ ώς κα{ΗΙΚΟΥ ίερον 1~1 περΙ ρυ{}μίσεως τού έορtολογίου άπό
γε της άπόψεω;'ταύτης μέριμνα. _,_,
"Απευ{}υνόμενοι τοίνυν προς τo,,~ Μακαριωτάτους καΙ
~εβασμιωτάτoυς Προέδρους των CAy[Cfiv 'Ορθοδόξων 'Εκκλησι&ν,
παρακαλοϋμεν. ΑυτΟ'υς σπως εύρεστη{}ώσι συγκατατε&ηναι είς τον
Κ(lταΡΤLσμον 1 Επιτροπης έξ άντιπροσώπων ένός η δύο έκάστης αύ­
'Ιών, ητις σύνερχομένη έν Κωνστανtινουπόλει εύθ-ύς μετα την προ­
σεχη 'Ιοϋ (}sίο'U Πάσχα έορτην) μελετήσει μεν έμπεριστατωμένως
-7­

τό τε ήμερολογιακον καΙ εί τι άλλο έπειγούσης μορφης πανορ&ό.
, δοξον ζή~ημα, ύποδείξει δε καΙ τον τρόπον της τούτων κανονικη;
έπιλύσεως, εί γε δηλονότι άναγκαίόν έση συνελ&είν τοιάνδε η τοι·
άνδε Σύνοδον, η άρκεί είς λύσιν κανονικην διά τινα έξ αύτων καΙ
μόνη ή συνοδΙi(η έκάστης έπΙ μέρους 'Εκκλησίας άπόφασις.
ΈπΙ -ΤΪl βεβαί~ έλπίδι, ότι ή ύμετέρα άγαπητη ήμΤν Μακα·
ριότης εύαρεστη&ήσεται προ μεν των έορτων τοϋ -&είου Πάσχα
γνωρίσαι ήμίν την άποδοχην της ήμετέρας προτάσεως, εύtΗ,ς δε με­
τα τας έορτας καΙ άποσr:είλαι τον άντιπρόσωπον Αύτης, πεQ~·
πτυσσόμε&α Αύτην έν άγάΠΌ πολλΏ καΙ διατελοϋμεν.

Γf?tι lt Υ'. Φιβρουaρ[ου "1',

ίιις Ύμετέρας περισποubάστου MαKαριότtΊToς

dταπητος ~ν Χριστψ dbελφος

καΙ δλως πρόθυμος

t ο ΚΩΝΕΤΑΝlΙΝΟΥΠΟλΕΟΕ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΑΌ

ΠΡΑΚ ΤΙΚΑ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩ.Ν

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.Σ

ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣίΩΝ
..•.

~

Προεςαρχούση ς τής A.8.01& vtl."fr.ό'τ:~τος 'τ:(1) οΙχοuμsvtΧόG
bt2.τρr.ά.ΡlΟU Χ. ~. MeAe'Cfou 'τ:οα Δ'. Kat ·παρουσ,α'ζόντωντων Σεβ.
μελών της CΙερας Συνόδου κα, των έντιμοτάτωνκ. κ.Συμβούλων, των
Τμηματαρχωντης Πατρ,αρχ,κης Aύλη~ και πολλων lΎκρίΤών κλη­
ρ,κων τε και λαϊκων lYEvero σήμερον n έμπτη", ώραν t Ο t ] 2 π. μ.,
. 1 Οην του μηνος Matov t 92 3, έν τϋ ΜεΥάλΌ ΑΙθουσΌ του.θρόνου των
Πατρ,αρχείων Τι έπίσημος έναρξ,; των έΡΥασιώ'Ίι της 'Επιτροπή'ς των
'Ορθοδόξων Έκκλησ,ων. άποτελου,.ιέιιηl) έκ, των κάτωθι:
του Σεβ. Μητροπολίτου Κυζίκου κ· Ktl.AAr.vixou και του, κο.­
θηΥητου τής θεολΟΥίας lv τϋ ΘεολΟΥ'κϋ 'Σχολυ Χά.λκης' κ. D(Lat.­
ΙεΙοu ' Αv'Cωvr.ά.80U, άντιπροσωπευόντων την 'Εκκλησίαν Κων ..
στανηνουπόλεως, "
του ένταυθα παpεπι.δηJλ.oυνToς Σεβ. 'Αρχιεπισκόπου Κισνοβi.ου
κά, Χοτίνης κ.'λV(La'C(LatOU~ συμ.παραστατουμένου κα, ύπα του έιι­
ταυθα. . έπίσης παρεπιδημουντος Σεβ.'Αρχι.επισκόπου ..Αλεουτίδων
Νήσων ιcαι ΒορείουΆμ,ερικής Κ. 'Ale~άov8p()u~ δια τηιι 'Εκκλησί.αν
της Ρωσσίας, κατ' α.ύτεπάΥΥΕλτον πρόσκλησi.ν α.ύτωιι ά.πα μ.έρους
τής ΈKKλησ~ας Κωιισταντινουπόλεως, ' '.,'
του Σ-εβ. Ι1ηΓροπολίτου Μαυροβουνίου κα, Πα.ρα.θαλασσ;'αι;
Κ. rrι.6ptij>.. και του καθηΥητου τωιι μαθηματικωιι" κα.ι της Μηχα.­
νικης lv τφ Πανεπιστημί.ιΡ ΒελΙΥΡαδLου Δρος ltJtAou'CtV MtAάoyxo·
8Ι'τ:ς, δια τηιι ΈκκλησLαιι της Σερβί.ας,
του !ιεβ. Μητροπολίτου Ν,καίας κ. Βtι.σtλεΙοu δια τ.ην Έ'~­
; κλησ;'αντης Κύπρου,
του Σεβ. Μητροπολίτου Δυρραχί.ου κ. Ίrι.χώ60U, δΗΙ την.'Εκ'"
κλησίαν της ΙΕλλάδος
..

- 12­

κα.Ι του πα.νοσιολ. α.ρχιμανδρ{τουκ. 'IouA!ou Σ~Ρtμπ~ν μετα.
του' ΓίρουΟ"ια.στου κ· ΠΙ~ρo'.) ΔΡ(%1yε~ς, ώς TεXνCιKoυ συμβούλου,
δια. n}ν ΈKKληιr{α.ν της Ρουμανίας,
μετα. Ύραμματέως του 'Αρχιμα.νδΡί.rου κ· rεΡJJ.~ν~σ, Άρχι.­
Ύρα.μμα.τέως της Ίερα.ς :Συνόδου.

ΠροηΥΤΙ'θYJ CιEΡOTε
C λ'
εστι.α. κατ α το",
κα.τω θ ι. '
ΠΡΟΥραμμα:

~II Α. 0. Π~ν~y~ό':1)ς ένδυθιίσα. μανδύαν, έπιτραχήλ"ονκα.,
6JμόΦορον κα., κρατουσα. τη" πΟ"μα.ντι.·κην ράβδον έποί.ησεν «εύλο­
, C " , .... β θ'δ ... Ω' "!ι.Ι" c, ...
ΎΎ1TOνJι ΙO"TαμEΊiη επ" των . α. μ" ων του vpoIIov. ΙVJ.ετα την υπο των

Πα.τρι,αρχι;κων χορφν ψα.λμιι.;δία.ν (<< Χριστος 7 Ανέστη. έκ ΥΌ κα,
των τροπαρί.ων «ΕύλΟΥητος εΙ Χρι.στέ J) ,
«Βα.σι.λευ Ούρά,νl.ε» ,ΠΡοεξά.ΡΧΟν10f; TOV
«'Ό τε καταβ&.ς D κα t του
Πaνα.ΥLωταrου Πα.τρι.ά,ρχου},

J
!

ο
C '
Δ ευτερευων κα.ι 'cο '
Τ ρ"τευων '~'O ησaν ενα
εοεη ~ /:
'λλ ας c,
ιιυπερ του"" 'Α
ρχιε­

πισκόπ()υ, ύπερ των Πατρ"αρχων, των Μ-ητροπολ"των, των' Αρχιε­
πl.σκοπων,
, ""g
τωνπισκοπων Ί'ψ;
, .... Μ'"
ιας
c ' '() Ρ θ 000
A Υ"ας '

~'ξου ' Ε 1(1( λ ησιας

ΙCC1.L πά,σης Ί'ης έν Χριστφ ήμων άδελφότητοS', καιύπερ είρήι.ης κα'
'θ""
α.Υα ης κα.ταστασεως
, του
,. " συμπαντος
,
κοσμου,
.,
ELJura
θ '
ιιας-
""" c ,
Ί'ωιι αΥΙ­

. ων του
... Θ
εου
... 'Ε λ
:JK,(. ησιων και
""' ,,.., Λ c'
Ί'ης- των παντων' ειιωσ εως»,
, 6' '"
με . ο
C

η

Α • ur.
Δ D rι,Y~yto':1);
' "
ανεΥνω ' Cες
την /:
ης" 'ευχηll:
"

Χ
<ι..: ρισΤΕ, " το Φ'"
ως, η
C 'λ'θ
α Ύ] ιια και ' c
η r '
':ια/η, Ο
C ε"πων
" «οιτου
• ε,,(τL
"

δι.ίο ή τρε'ίς σVΡηΥμένοι έν τφ όιιόματ( μου έκει εί.μΙ έν μέσφ α{;­

των», Υενοίί μεθ' ήμων των ταΠΙ"lΙων δούλωρ ~oυ. των συνηΥμένων

, .... ~.... , , . C' , ""... C ' ~
εν τφ .::.ιΡοlιομαη ως εκ προσωπου πασων των A Ύιων _ου
'Ε λ
κκ η­

σι.ων. Πλήρωσον Τιις καρδίας ήμωrι Ί'η~ άΥά,7Της Σου Ka, καταυΥα­
. σον 'δ'
ται; "aνο"α.ς c ....
ημων "'Φ''''
τφ ωτι των πpoσταyμαTωrι , ~
.--ου· Γ"'~

ενου η­

μ-ίrι βοηθος ICat άντιλήπτωρ έrι τφ EK'ηTΙι.rι Ttli όρθαι; και δ"κα.Ιας
,.. , ... ,.
έ πι. λ υσεις
, ,~ ~... "λ
των προς ερευναν προ ημωll KειμΙlIωrι εκκ ησ"ασΤΙA(ωrι ':ιη­
, , Ο θ' ".1 c'" , Φ ,
C C,
τηματων και κατευ υν ειησαν αι σΚΕ'j/ει.ς ημων κα"αι απο ασε"ς

, , ~, ... λ'
ειι; ο"κοοομηJl- του π ηρωματος . της
. . CA' ~
Ύιας "'-#ov
'Ε λ ' ~

ι(Κ 'Υ}σ-ι.α.ι;;, ην πι­

ριεπο"ησω
, δ' ..., ~ , ~., , δ'ξ ~ , "
ια του "οιου ~oυ αιματος, ει~ . ο αν ""Ύ]'" καΙ. του
- JA ναρ­
'

χου :Σου Πατρος και ,,-"01; ΠαναΥ{ου και Ζωοπο"ου J1vetJpoiT(\t; JIVJI
\ "
KlJ.L αε,
"
και ει.ι;
,
10υ~
, "'"
α"ωνας
"'"
Tωrι
,,
αιωrιωll·
'Α"
μ-ηΊl».

, , "λ
Μετα την απο υσιν. yεΊloμ.ειιy/ΊI υπο του
' c, .... ΙΙ
αιιαΥιωτατου Πα­
'
τριά,ρχου και τον Πολυχρον"σμον Αύτου, ψα.λέντα ύπο των χορων

κα, σύμπαντος του παρ"σταμένου πλήθους, ή Λ. θ. Π~'iσ."(~(:''':1J; ..

- 13 ­

,
απΙκου
~ θ ...
εl.σα
'c
τα.
'
ιερα
Α'
υTη~
"" ",J..
αμ.ψια, εκα
, θ Ι
εσ
θ
η
"
επι του
., Θ'
ρονου,
,
ικα.­
,
θ εσ θ
ησαν
~ ,
οε και
" παντες
C
οι
}
επισημοι
,
και

ΟΙΠΟΙ,
. , .ητοι
, ~ l:
oι~ιo
'0 εν του
...
Θρόνου οί σεβασμ. αΥΙΟΙ ~υι.iOδΙKOί, άριστερόθεν ο, ~ντιμόTα..,oι Κ.
·κ. ~,
~ιJμ β ου λ οι κα.ι ."απειιο.ντι ,~,
εις ου,) σειρας " οι λ
κηρικοι ' 'λ'"
και 0.1.1(0'

άντιπρόσωποι, κατα την τάξιν των άντιπροσωπευομένων ύπ~ αύτα/ν
ΙR.κκλησιων.

'
'11 Α • v. Π ΙΧ"ΙΧ"fc.ο,,:η~ κα θημενη
Q ι
επι
" ""8'
του , ι
ρονου ανεΥρω τον
,

, , λ ' λ θ ' ;θ' , , , ,.
εναρκτηριον ΟΥον, μεταΥωΤΤισ εντα. ευυ~ αμεσωι; ρωσσιtT.τι κα"
.',
ρουμανισ'ΤΙ και
,.,εχοντα ουτω:
"

, Α oελ~oι ι:οι 'tέκ"ο i" Ι{ ιrρίφ!'

Μη' ίδιαζούσης όλως χαρας ΠΡοσαΥΟΡεύσμ.εντοVι;ά.νT"Πpo~
σιι)πους τωνΆΥιωτά.τω,,'Εκκλijf!ι6Jν KωνσTαντινoυπόλε~ς,Pωσσίας,
~
~εp β'ιας, Κ υπρου,··
' 'Ελλ ,~
. αοος .και• Ρ ουμανιας',
, συνε λθ" " το αυ­
οντας επι ,
το, προσκλήσει TjPOETIP'fJ όπως διασκεΦθωσιν ~πl. των ~" Tίf! παρόντι
άπασχολούντων την όλην Όρθόδοξσν 'Εκκλησία". κανονικης" φύσι­
,., i: ' ,.. " ,., "" λ' 'ο
ως &;ιητηματων, μετοf::, 11 των 9ποιων προεΧΗ το του ημ.εΡΟΟΥιου.
C
­
μο λ ΟΥουμεν
....,χαριτας "'Α'
προς Tιιυ~ . ΎιωταΤΟ1ις Π'~
. ροεορους '....'Ε
τωνκκλ η­

σιων , όσοι ~ΠP()θυμήOησα" να. άllταπο/(ριθωσιν έpyc,.ιJ είς την άπιυ­
θυνθεισαν αύτοίς έξ διιόματος το1} ΆΥιωτάτου Πατριαρχικ'ου Θρό­
νου ΚωιιστανΤινουπόλιωςάδελφικην πρόσκλησιν. Δια. της προθυ;..
μίας ταύτης κιιταδεί'(JΙυται ΕΡΎ':} όΤι οί flI Κ υρίc,.ιJ άδελΦι>1. και Συμ."­
, , ,οντως
ποιμειιες σπου δ'"
α&;ιουσι ....,
« τηρεΊ.ιι "
την εllοτητα ... π ΙΙΕυματος
του '
,
εν τφ "" συll δ εσμρ ' ""'"
της ειρηΙΙϊ ς J) ",
κaτα την Εντολ'
ην; ,Α λλ" εν '1'1""1 προ­

θυμί,!, ταύΤ9' των εξ 'ΑΥί.ων τοϋ Θεού 'Εκκλησιων κατέχομ.εν συγ­
χρόνως την άπόδειξιν ότι το 'ζήτημα του 'ΗμερολΟΥί.ου δια. το μΙ.:"
Υιστον μέρος της 'Ορθοδοξί.ας α.ποτελεΙ ζήτημ.α της ήμέρα.ς ζωτιι<ον ,
άΦ' ότου τιl όρθόδοξα. Κρά.τη ώς άπο συνθήματος., έιιοι; έχιι)ρησα.ν
είς Τ11,' δια. Jιόμ,Oυ άνrικατaστασιν TO~ παλαιου ήμέρολογίου δια τοϋ
, "
νεου.

,.
'Ε αν ~"
ομως οια τας Κ υ β ' σεις ,των 'ο
εpΊl.η ,Ρ θ οοο.ς
~, l:ων "" . ""
λ αων μετα. ,
TηΊl,., ,\
EKTG.UΙV, ην ε"λβ
α 0'11 αι.'~O'"
οιε, ιιει!) '..
σχεσεις "λ'
κατα την τε ευταιαν

δει<αετί.ά.ν
. των πολέμών, ή είσαΥα/Υη είς ΤΟ'/ KpαT&Oiι και,. καθόλου
Ι(οσμικον βί.οll του ύπο τοϋ λοίπου πεΠολιτι.σμέιιηυ κόσμ.ου xpησι~
μοποιημένου ήμερΟλΟΥί.ου ήτο ό.ναπότρεπτοι; ά.'Ί1&Υl<η, δι.α τας lK­
,
.~.
- 14 ­

\
ΚΛησι.α.στι.κας
,...
των
'δ'
ι ιων
λ'"
α.ων
'Α '\
ρχας, μετα
' \την
, ι
τοι.αυιην εν
, 'Ί/
...
11'0·
λ ΙTEL·q.
, 'Ομισιν, ητο
μετα.ρρυ '" κα θ""
ηκον επιβ εβλ ημΕνον οπως ' • μη , .υσΤΕ-
,
ρησωσι.ν ουτε
."...
T'[J εν προ
ο'
εσει. ουτε
."... εν Τ1} προσπα
θ
ELq.
' ...,
του να ευκο-
ι

λ vνωιrι.
,' την
r'\ 8''''
κοl.νωνικην
,θ' "',
e:,ωην
λ'
ια της ρυ μισ-εως του εορτο ΟΥιου της
...
ΙΈ λ ' , , ., , ~ '\ ,. \ θ'"
κκ ησ-ι.ας εις τροπον, ω3'τε οι πιστοι να. αΚΟΛου ωσι. το αυτο
, "'Η ­
\. ' " ~
μεΡΟΛΟΎιον εν τε τφ κοσμικφ και τφ
,...,,, θ ""'"
ρησκευΤι.κφ αυτων
β'
ιφ.

. ,ι. 8υσκο λ'ιαι. του
Α ....,εΡΥου, οπερ
., ., " λ'
εχει να επι.τε εσΌ η
• 'Έ
πι.τρο-
πη, των /: 'Έ /(Κ λ ησιων,
'" '0 Ρ θ ο δ'OStlJJJf '" εινα"
'" αιια \ σπου 8
, 'την
"λ 0)'01. προς '
αιο-

τητα αύτοϋ·· ~λπίζoμ.εν όμως Οτι. βοηθούσηι; της θεί.ας χάρι.τος θα.
, θ'" , ι Υ'
επι.τευχ ·υ ο ΙΠΙe:,ητουμενος
θ Φ λ' ,'. , "'., ,
ΕΟ ι ης σκοπος, οστις Εν T'[J ΥΕιιικωτα-

τ'Ο
,...
αυτου μορ
Φ'"
'[J δ'
υνα'!'αι.να
'\,ορισ θ'"Ό •
11.0 εν
ι
T'O... ,
αυτ'Ο
'" .,
'YIILepq. c
εορτα-

.σρ'Ος. της Γενιιήσεως κα.1 της 'Αναστάσεως του Χρι.στού ύπο ΠιlΙ'-
των
... ,
των εις
"
αυτον
,
πιστευοιιτωΙΙΒ.
'"
Τ οιουτο
,. , , )
e:,ητημα ΕΠl. μακρον ο.πησχο
,ι 'λ
ησε
'
και ενΤΌ
Ι· "',
αρχαιc-
,

τητι. την , '
'Έ 1(1( λ.'ησιο.ν, ~λ υσε δ'"
ε αυτο μετ '''λλ
α ων Ι.Ι λ'(
υψηΟΤΕρων e:,ητη- r
,
ματων
C
η.
Α' Ο'
"ιιουμειιι.κτι
, ~,
~υνo
δ
ος.
τ '
ηντοτε
" αποκαταστα' εισαν
θ ... ,
εν

. τφ" ' cεορτασμφ'" "'π'
του c'
ασχα ενοτητα, δ ιατηρη Ο'"
Εισαιι " 8 Εκατρεις
επι ,. συ-
'\
lIαπτους
, ...
ο."ωιιας.
δ'
ιεσπασεν προ

τριων
. \
και ημ,ισεως
C , "
αιωνωνη μονο-
C

'\ 0.11'0
μερης , 'Φ ασι.ςτου,. ,ΑρχηΎουΛ Λ
μιας Μ ΕΎα'λ ης Χ pιστr.αllΙKης 'Έ ΚΚ λ η- ...
,
σι.ας.
π' ,
ι.σΤΕυομ,εll

οτι η
"'λθ c"
Εν η ωρα της εκ
..., νεου
" αποκαταστασεως:της
, Λ

ένότητος των χρι.στι.αllων τούλά-χιστον ~ν 'T(fJ σημείφ τούτφ. cH
συνά.ντησις ά.ιιτιπροσώπων ~ξ όρθ08όξων Έκκλησιωll έστω ώi--aπό-
δ ιι~ις orι. η πιστις αυτη 8'εν Ει.ναι
/:., C, .,. ,.,
μονομερης.-
, την
νο.ποκει.ται.Εις
. '\ 'Έ'


. πι.τροπην Λ
' cημων 8'1:" δ'
να 0.11'0 EL!i'U
"', " ' , '" • • ,
ι.α των εΡΥασι.ων αυτης ση η . Πι-
'\,

., , '\, ,
σης αυτη ο.ιιταποκρινΕται. προς· την πραΥμαnκοτητσ.

Έν τφ όνόματι. του Σωτηρος Ίησο.υ Χρι.στου κηρύττομιν τ-ην
!' ι: Λ
~ναp~ι.ν τωll
Ι
εΡΥασι.ων της
Λ Λ'Ε Λ'"
πι.τροπης τωιι
CA"E
Υι.ων
λ"""
.'(Κ ησι.ωνεπι

του ήμερολΟΥ,ουJ).

·0 Σεβ. ltI~';PO",OA!';1'J~ Δl~UΡο60uνΙο'Q, ~ξ ,όνόμα.το,ς /(α.1·
των λΟLπων άντι.προσώπων, άπήντησεν ldt; έξης έλληιιι.στt:

Πα ναΥιώ-:α -:ε Δέd",Ο-:Ό,

ι Η Παιιορθό8σςος' Έπι.τροπη εύΎνωμόνω~I Εlλι./(Ρι.νωt, d.δελ"
φι.κως εvχαΡLστεί τη» 'Τμετίρα'ν Θει.οτά.17]ν ΠαιιαΥιότητα. I(at .την
ΜΕΥά.λην του ){Ρ1ιιΤΤΟ1ι, Έl(κλησία.ν KωνιTΤαJlnνoυπόλεω, δc.α την

_ii'l"I'I!tίiiiiiliiί4Ι;$;;.j=.~=.4.Α=:":.::;..ι:ρ:;:.!:-!!S'~.=~;::===Ξ·':"::-,:=,-:",, -'--~ - - - .- .....!.""".,........-*_
..,;-:--.

- Ι5 ­

θεοφιλη πρωτοβουλίαν, ηv έλαβε.", όπως συΥκα.λέσυ το. Πu.."ορθόδοςον
.. ~,~ "
~()υτO ~υ."εαpιo." εχο." το υψι.ιττο." κα.
'·,Ι_ θ"'"
ηκο.", ινα εν α.αε
,~ λ,l.. ,;.., ,
ψικυ ενοτηn κα
,..,
Xpιστr.α.ν .. Kύ ιι1:Υά.πυ συσκεφθίί προς έπίλυσ ..." σοβαρώ." έκκληu,α-
Υ.. ,
στι.κω." f:Jητημα.τω."
,~,
,
καιιοιως
λ·' λ "
με ετησΌ το ημερο ΟΥ"ακο.".
'
,. ο,C,αντιπροσωπευο."τει;
'Η μεις " ,Τά.ς 'ο' Ρ θ OOOςtoυς
~, l: 'Ε
, κκ λ ησιας, '
, ι
ο.κουσα."τεί 'β'"
μετα σε α.σμου και 'λ α β ειας
ευ , 'λ αμ.προυι;
TOυ~ ' και , σο- .
'
φ ους λ'
ΟΎους "'Τ'
της ·
μετερας θε"οτατης ,
Πα."αΥ"οτητος Ε'λ ΠΙf:Jομε."
')' •
οη
,
το
" ,
υπο τη."
~
προεαρεια."
ι Α'"
υτης
,
συ."ερχομε."ο."
ι~
συνεοριο'"
θ ' ,
α. εκπ
λ
Ύj-
ι " θ
ρωσυ τον ο.."ατε Εντα εις
' , "
ο.υτο
~ .. ,c .Ι. λ'
σ'ltΌΊJoαιo." κα.ι υψη ον σκοποιι, ΠΡ Ο 4ί
, ,
όφελος της Όρθο'δόξου 'Εκιeληu(ας, 1'(~'" 'Ορθοδόξων, 'Εθνων και
συμπά-σης της Χριστιαν"κηι; άνθρωπότητος.
'Επι 1fj /π"σήμ,φ δ~ ένά.ρξει τω." έΡΎασιων τής Έπ"τpoπη~l(α1
,
εν
, ,
ΟJlοματι. τω."
. . ,ο.JJΤΙΠΡοσωΠΕιω."
. . .τω."
. "λλ
α. ω."
'Ε λ
.'(Κ .. ησ"ω."αμ
.. λ' β'
ανω

τη." υψηλη." ημην όπως έκφράσω [τι άπαξ τή." εύΎ~ωμoσυ."ην ήμων
1'0 'Τμετίρ,!, θ. ΠαιιαΎιότητι. και τυ ΆΎίιΖ, κα.ι 'Iεpίj. ~υνόδφτής Mt­
'γα'λης του... Χp~στoυ.. ΙΕ "κ λ ησιας
' ~, την
αια 'λ' ...
αμπραν πρωτο β ου λ'ια." της

συΎκλήσεως,
'Έ. πισηι;
ι θ cωρω .. "ερον
c, και"β
ιπι α λλ'
ομενον κα θ η/(ον .. •
οπως vπο- •
β α. Ιλ ω "
τη."
ι
εvγνωμοuυJJην
c....
ημ-ω."
δ' 'θ
ια τηιι
,Ι,
ερμη'" ,κα..
Ι ~ λ,l..
α.οε ψικη'"
, ' υπο-

'
δ 0XΎJν κα,
, Φ λ
ι
l:
Οςενιαν,
ι " ,
τη'" οποιαν. παρεχε"
, c...,
'YJμoLV το
οΙ
ι,κουμεν,κον
,
Πατρια.ρχείον έπl. τύ εύκαιρί'f' ταύτυ.

. s,aιrovμoaι
l:" ' 'του
παρα, '' Π αναΎα'θου θ....,
εου, ΟΠα/ς ~'Tμετερα
η '
θ ειοτατη
ι Π
αναΎιοτης
ι
πο.τριαρχευΌ
ι ,,,,,
επι ετη πο
λλ '
α και
Ι,
Ευτυχη προς
... ,

δόξα.ν της 'Ορθοδόξου ήμων Πίστεως».

Ή Α. 8. Da.Υ~"ttό~'rJ; άιcoλoύθως έπήΥαΎεν:

«'Ω ς Π'δ ......
""Ε τιτροπης
ροε ρος της ... επ,
τω" 'Ε Κ/( λ ηu,ων " του....ημι-
ρολΟΎίου έκφράζω τας εύχαριστίας του Σώματος προς τα μέλη της
ΆΎ{ας Συνόδου Kα~ του Δ. Ε. Μ. ~υμβΟ1Jλlου, άλλα ;.'(0.& προς 'rOVt;
'
λ ΟΙ7Τους παΡΟJJτας , "
εκ τε ο...
του κ λ'
ηρου και ,...
του .. δ ,οτι.
λ αου, ι '
προσε λθ ον-

1Ές
"
Εις την
λ'
τε 'ετην μετεσχnν ΚΙ1."
οΙ ,Ι,
εΎΕνοντο JCο,νωνοι των
, ... c,
υπερ ευο-
,
δώσεως των έΡΎαu"ων 1'ης Έπ,τροπης εύχων».

'0 0.'. Tfj τάξε" 1'ων ~υνoδ,l('ων Σεβ. ΙΙη.ιcPO~oλΙιι;~~ Κιι.,α(t.ρsΙιι.ς
κ· N,xόλlXo~ άπσμίρους των Δύο έν TO'~ llarp"apXt(o,'i Δr.οικηnκων
~,
.ωμ,ατων,
"
απηJJτησε:
- 16 ­

.cΗύχήθημεν OIlTω~ καΙ θα. ~ξαl(oλoυθήσωμεν εlιχ6μενoι. ύπtρ
11
ι 'Π '
ληpoυ~ J ,
επι.τυxι.ιι~ ,.. .,
του •
εΡΥου, οπερ "λ α β εν
ανι: c
η Π ιινορ θ'δ ~
ο o~o~ 'Ε πι."'

τροπη ύπο τηιι προ-εδρεί.ιιν της cTIfETlpa~ Θει.οτά.της ΠιιναΥι.ότητος,
όπω~ Ικπληρωθωσι.ν οί λόΥΟΙ του Ιωτηροι; ήμων Ίησου 'Χρι.στου
« •ι.να. , "''''
παντες εν ωσι., i(ιι
θ' '''' ~.,.
ως ημει.ς καΙ. ινα.
c
ο κοσμος
, , .
πιστευσΌ οη
~,
.6ιυ
,J,
με αιπεΙΤΤΕΙ α.ς 8.
λ

Ή Α. 8. ΠrLνrL"tr.ό,,;~;, έ"ήρυςε την ληξιν ,.η~ Ινα.ΡΚ7ηρ[ου
...
1ελ ετη~,
δ
η
λ' ,."\ C ,
ωσασα. συΥχρονωι; οη μΕτα ημΙΙΤΕια.ν ωρα.ν
., θ"
α., επιινα."

ληφου ή ιτυνεδρί.α. μόνης τη~ Έπιτροπης.

t ο IαΝΕΊλΝΤΙΝΟΤΠΟΛΕαΕ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Ό rραιι\lα1:eiι~
,
ΙΑΡχ\tLανδΡim~ regtIavoc:
Ι. ·A.PX\YPGtLtLa.eiι~ ..it<; 11. Σvνόδoν

Ι

Ι
1

Ι
i"

!
Ι:

Ι;
I1

Ι
i11: :
Ι' Ι

ι

Ι

1t
\7

Α'. ΣrΝΕΔΡΙΑ

Προκα ,
θ ημεJιης '"
της Α. Θ . Π α.νο.Υιοτητος
' '" ο'ικουμ.ενικου Π α·
του '"
,
τριαρχου κ. κ. Με λ'
ε1l.0υ η~ 'Ε πιτροπη' συνη"'λθ' " αυτςη
Εν eLi το.ΚΤΙΚΎ}ν '"
συνεδρίαν.
'11 Α. 0. Π(J.V(J."(tό-:ηc; είσηΥουμένη ί8ήλωσεν ό1l., καθ', &
, , λ θ' J ~ , Α' ...
Φ ο.ιιιεται. τοσον ΕΚ των απο v εντων υπυτης σχετι.κων πpoσιc η-
'" • " λ

, Ύραμματων
τηριων , , τους
προς '<:'
'π ροεορους '" 'ο Ρ θ ooo~ων
των <:" i: 'Ε κκ λ η-,
....
σι.ων, οσον
" ... , ,
και εκ του εlιο.ΡΚΤΎ}ρι.ου
Α' '" λ'ΟΥου, υπαρχει.
υτης
ι, .,1."
σα,l,ως

και συ ΥΚΕκριμ./.νως τεθειμένον ίνώπι.ον της Έπ,τρο.πης το ζήτημα.
του
'" Ι
ημερο λ'
ΟΥι.ου" δ 1.0
' και"'λ
εκa εσε ",, •
τους ανTl.προσωΠΟVfj,οπως
κο.το.-

'
θ εσωσι ~"ξ
και αιιαπτυ ωσι.ν επει.τα '" " " , , ,
σχετι.κην προτο.σιν απο μερους των

"
οικειων 'Ε κκ λ ησιων.
"
Έπt τούτοις λαβωιι τόν λόΥον ό MYJ"Cpono)..l"CYJC; A;)PΡΙXX€-
., ,.l. ...
ou EIι1JE τα ες'η~:

α:
'
CH'E κκ λ ησια της
'" Ι C' λλ
f'.J
'8 ος,
α
,Ι,
την οποιαν
.,
εχω
,
την --τι.μην
, ,
να.
,
ανTl.προσωπευω,
"εν
.ΎενΙΚΏ
.. -ς
_υνο

φ
'"
των

εραρχων
" ' , ,. αυτης, συΎΚΡΟ-

τηθεί-συ πρό τινος έν ' Αθήιιαις, συζητήσασα το ήμερολΟΎια.κΟν ''f}­
τημα κατε'λ ηf:,εν
i: '
εις "Φ
απο au/.JI "" επ "".l..
ο.υτου ' ,.
εκψρα':ιουσαν "
την Ύνωμην

,...
ο.υτης.
'Ε πει δ'
η
δ''''
ε'ειναι η
~ ,
μOΊlη
',σως
" "Φ α.σις,
,ο.πο
.,
εν Ύε τφ
.. παρ ο ν,ΤΙ.
, ,
ήτις .ίλήΦθη ύπο της όλομ.ελείας των Ίεραρχων μιας των ίπι μέρου'ί
., ... λ ..
αΎιων Τ01Ι Θ εου 'Ε ΚΚ λ ησιων,αμβ ανω το ...
'θ αρρος' οπως προτεινφ εις , ' • ",
'·Τ'
την μετεραν Θ'
εΙΟ1'ατην Π αναΎιοτητα
'"n . ; c-eβ'
' "
α.σ:μιους και.ο.- ,και

ΎαπηΓους " αντιπροσωπους
, " " 0 Ρ θ 000
των ." ..ινα-ηΙ,εν· λ'c.­
<:"ξων 'Έ ΚΚ.λ ησι.ων,
, , .,Ι. ~
ΎΙΡ απoψαιrις, υπο
β λλ
α
'
ομενη
~"
υπ
'" Ι,
εμου ως προτασι.ς, χρησιμΕυσυ
,
ώ~ άφορμ.η συζητήσεως ίπι. της μελετωμένης διαρρυθμίσεως του Ή-
μερο
'
λ ΟΎιου " ,αποψεως
ar.o 'ι/, , λ '"
εκκ ησι.αστι.κης.
Cn ς .θ'α- "'~
ιοητε
, '"
εκ της κα.-

τατε '
θ ησομ.ειιης '.l.."
αποψα.σεως της '
""Έ κκ λ ησιας Tη~ ... 'Ελλ'<:'
. ο.οος, ..
αυτη ι,ιπο-
't

(' ,
οεχετaι
" , '1 ου λ ια.νον
εις το
71]V ' Ι
ημερο
' λ ΟΥ,ον
' προσ
θ ηκην ' 13 ι ...
ημερων,

" ' .ομ.ως
0ΧΙ . την
και , μετα β ο λ'
ην του ... '
Π ασχα λ ιου και~ 7Όυ '" ΙΕ. ορτο λ'
0YLOV

της Όρθυδόξου 'Εκκλησίας. TOVTO όμως δεν δεσμ.εύει. την ΙΕλλη-
• 2

-"..--~--------~---~_ ... _-­

- Ι8 ­

'νικην
, 'Έ λ
Κ1( ησ"αν
' ι
να
8taK7JpVfiΊJ,
' ~ οη
., θ !\
εΛει
, ~ /'J ;..
αποοεχσυ
~
πασα.ν
"
απ Ο"

φασιν της 'Επ"τροπης ;μων ΠΕΡ' άλλοίας ηνος λύσεως του έορτα-
σμου
,. του
,. πΙ
ασχα.
,,.
α.ρκει. μονον
Ι <;ι
αυτη
'1'
να. ΊJIIαι
, Φ
συμ ωνo~· προς
" την
~
""υνοοικηll
~, ,
απο
'Φ ασιν και " τους
,
κανονας και
" τη" παρα
'8 οσιν της
,. ΙΈ 1(­

κλησίας».
Μετα τα. ώς άιιω ό Μ~"Cρο~ολΙ"C~ς Δuρρrι,χΙοu κατα.θέτει ώς
προτασιν, ,
την σχετικην " .απο'Φ- ασ,ν ""
της ΙΈ κκ λ ηιτι.ας
' της,. ΙΕλλ'δ
α ος .,
ε-

χουσαν '~ς έξης: _
cι cH ~,
~υνo ος 8 "'1 εραρχων
των , . .T7]S
. ΙΈΚΚ λ'
ησια.ς ,.
της ΙΕλλ'8
α. ος α ' ...
'Ποφασίζει:
}Αποδέχεται το συμπέρασμα του 'Τπομνήματος του Μακα-
ριωτατου-, π ροε'δρου αυτη~, ' ,. κα θ Ι ο6. εις , "1 ουλ ,ανοιι
το ' . ημερο λ ΟΎιον
' C

προση'θ ενται 13 ημεραι,
' , χωρις "βλ να μετα η θ"'"
11 απο λ υτως
' 'Π α.-
το

σχ α'λ ,ον και' ΙΈ Ι)ρτο λ ΟΥΙΟΙΙ
ι "" .. 'ο
τη - Ρ θ OOO~Oυ
~ ι i: 'Ε Ι(Κ λ'ησ,α~.
ι ' ομως
'Έ αν ., συμ.-

βfj ώστε το έν ΚωνσταIlηνουπόλει συΥκληθησόμΕιιον έιι σχέσει προς
το ζήτημα του1'Ο Πα.νορθόδοξον ~υνέδpιoν να λάβΊJάπόφrι.σιν ΠΕΡΊ.
'λλ"
α οιας λ υσεως
' δ"
ια. τον Ι
εορτασμον
, του
.. π'
ασχα, συμ Φ ωιιου , •
ομως

ι
παντως "
προς την "
σχΕΤικην α.πο'Φ ασ"ν της .. ΑΙ . ο'ικουμΕιιικης .. «' ,
""υνο-

δ ου καΙ, " Τ7]lI ,~
παραοασι" "
και τους Κ ανονας
ι "'Έ κι( λ ησ,α,fj,
της ι Ι'Έ 1(1( λ η-
η

σια.
,
της
"" C Dλλ
J'.J α.
'8 ος απο
' δ'ιχετα,ι , ,
αυΤ7]IΙ»,

'Π Α• Qι,
σ. D otva.yro,,;'lJ;:«
' . 'Ιδ'"
ου μι.α προτα.σις συΥΚΕκρι.μεlιη. ,
'Τπάρχει. άλλη Ης;.
'Ο Μ~,,;ροnολΙ'σYjς .lfa.up()eO~vtou. Το ΤιμερολΟΎιακΟνζή...
τημα άπησχόλησεν άπο πολλου ήδη τ-ην ,Σέpβιιc-ην Έ (κλη-σlαν κα.ι.
lΥένέτοσοβα.Ρα. έΡΥασία.. άποβλέψασα μάλιστάκαl. εΙς ΤΟ- σημε;'ον
'" ,l:'
της Ιr:aευρΈσεως τε
λ'
ει.Ο1'ερου
,
ημ.ερο
λ'
ΟΥιου.
CH'
. ,.,
εΡΥασισ. αυτη
,
ικανο-

""
"" κατα Τ7]ν ημετεραν 'Ύ"ωμηll. τας τε
ΠΟΙΗ, . " "
KανOνLKlli .επ"στημονι-
και

"
κας ,
απαι,τησεις, .,
οπως θ'
α. ΠΕισ Ο""
Ί1 '8ρι.ο", οταν
το ~ .,
..,υν6 θ'
α με λ'
ετησυ
, ~ "
το ημετερ·οιι σχεοιον.
.. ~.,οπcρ θ"
α. υ1ΤΟ
βλ θ '" ...
η Ί1 προ σ-εχω ς.

'11 Α.. θ. na.νa."ftό,,;'ιJ~. CH Έπι.τροπη m"λαμ!3α.νΟμένη της
1"
συl::ιηTησεως Ενο) ι
c, τοσον "" ,-ητηματος,
σο β α.ρου 1" ο ' κα θ'
'Φ ει'λ tL να. ορι.συ

σα Φ ως
"'"
τον σκοπον,
", εις τον
C"
οποιον
<;ι
αυτη
θ'
α.
, Ω"
TεΙlIΊJ.· uQ. απο
βλ ι,
ΕψΠ
..
.,. '" ....,
δ η λ 0.01]
~, Ι \λ Ι,,, Ι
μονον η μα. 011 πρωΤΕυοντως Εις τηll ιl(ανοποιησιν μια) ι ..

ΠEι,yoιJσης άνά-Υκη<; δι.d. τοιαύτης προσωριιιης. δι.αρρυθμίσεως του Τι"
μερο

λ OYLOV, <;ι
r I . ' του
(/ συμψ:ιJllι,α "', λ
ωστε να εΠΙΤΕυχ
εκκ ησιασnκου
""β',
ιου
, θ"

των λα.ω" ΠΡΟ'ί τον ΠOλ"rι.KOν Kal κοσμικον αύτων βί.ον και θα. άνα"

. οφ;
- 19 ­

βα'λ 11 δ)
ι "λλ οτε την
α. " l: '
εςΕυρεσιν t ,
ενo~ 1Έ λ ειοτερου .., r
ημ.ΕρΟ λ ΟΎιακου ... σιι·

στήμα.τος, το όποιον να Υίιιυ δεκτοιι παρ' όλου του xpιστια,νlιKoυ Ι(ό.
-σμου, ή εvθv~ ές άpxη~ θα. άποβλέψυ εί~ το δΕύτερον τοϋτο σημ.ε;'ον,
δ η λ α δ η' εις , ,
'ι:'
την Εςευρεσιν τε λ' r
ειοτερσυ ημερο λ'
ΟΥιου;

'Ο Κa.θη"fη~iJc; )C. Μ~λά.ν)Cοβt~C;, ά~αλιίων σKίψεlις αΙΙτου
περι'δ ια.ρρυ ο" ΛΙ
μισεως του ημερο λ-"
ΟΥΙΟ1!, Λ.
α.να.κοινουται οτι ~
εχει "
ιια, υπο­

στηρίςυ νέον ήμερολΟΥιακον σύστημα με έλα,φρα.ς Τιινα,ς μεταβολ4Ι;
Λ Λ' , C λ'
του νυν εν χρησει ημερο ΟΥιου.
Δ λ Λ. ,,,
η οι ΟΤι τα ειη κα.ι οι μηιιει;
θ'
α. μεL­
'r ...· ,
C"
νωσιιι ως Λ""λ'
εxoυσlι νυν, οτι ο η η μεταβ ο λ" ~λ επεlι κυριως
η αΠΟfJ
Ι
' "ΕΙΙΙ;,
την

Kα.τά,PΎησlιν των 13 ήμ.ερων του σημερινου ήμερολΟΥεου, ότι,.Ο νέον
ήμερολόΥιον με νέα.ν τα.κτοποί.ησ,ν τών δισέιcτων έτων 'δίδει - άκριβι­
στέρα.ν συμφωνεαν του ήμερόλΟ-Υια.κου μέσου έτόυι; προι; το άστρο­
,.,."
νομικον η οσον τουτο συμ
... β' 'ΛΓ
α.ινει παρα τφ
... Ι
ρηΥοριανφ ημ;ερο ΟΥιφ
λ'

,. ι," ι Α θ' δ
και orι. αι, μ.εν α.ΚΙlIητοι εορται α.
' ,ι "
ιατηρησωσι τα~ TJμoepOμoTJVLat; αι'­

Λ
των, αιr δ'
ε KΙJιητα.ι , Ο α.\ κα θ ορισ θ....
ωσι συμΦ ωνως προς , '" ται; εκκλ ησια,­

σ ΤΙKιlςδια.τάξιιι;.
'Ο 'Αρχtμ.CLνtf6Ι':~; 'lo1).tO; Σ)CΡtμ.nά.ν.T{ard. την Υνώμ.ην
της συνελεύσεως, πρόκειται περ'ι. καταΡΥήσεως των 13 ήμερtJν. 'Έπ1
του UΎIiLelov τούτου θα. είμεθα. σύμφωνοι όλοι, και εί.ι;τας χιfJpαι; μας
OVSEtI) θα. ύπά,ρςΥ όστι~ να. εχο να. είΠΊJ τι. κaτα. τη~ κα.ταΡΥήσεως
,
τα.υ1ης.
...".,.
'Φ ρονω,
Λ οιπον οτι ειιιαι κα.
λ"';Ι θ...·
ον να αποψαιι ωμεν
"
επι. ΤΙΗI
,. ση­
,
μεισυ
,
τουτου
C
ως rovΛ'"
μα
λλ
ον

.EVKO ου.
Δ'
ΙΟΤι. πρεπει
, ",
να. αρχισωμεν

,
απο
,
σημΕιον το
..., C
οποιον
.... δ'
εν ΠΡΟΚ'1.
λ'"
ει.
~
αι((
Φ'
ωνιας,
δ"
ια να
ιι..θ'
Ψ ασωμεν

έπιιτι1. εΙς ζητήματα. δυσκολώτερα. ~υμΦωJloυνTες είς τουτο έρχόμεθα.
κα.τοπιν
, ,
εις α
"λλ
α, _ ~. __ .
'Ο ItΙ~~ροnολ!~~4j ltI~\)()O~OUvEou. ΕΤ"αι δυνατον ιι~έζειl­
ρεθΏ και Tελειόrεpoιι ήμ.εΡολόΥI.ΟJl, το όποιον έπειτα. να. θεωρηθύ ιdt;
...
τοιουτοJl Kα.~
, απσ.ρ'ερους
, ,-, ""
τωιι επιστημ.σνωιι
, των
'" "λλ
q. . ων
'Ε λ""
t(K\ η~μ~!! κα.1.

έπΙ τίλους να. 'Υίν'Ο άποδέκτοJl και άπο μίροι,ς ,των τελευτα.(ων τούτων.
Δειι κηρύσσομ.αl. ύπερ της άπσδοχης,του Γρ,ηΥοριαΥου ήμ.ερολΟΥίο{},
~,
αιorι το τοιουτον
, .. δ'
εν
θ'
α ητο
l' .,
ανευ

ιπιρροψ;
.. " r
κaι_ «:ιημιωνκαι
... 'δ'"
ια. το

θpησK~υΤΙKoν αί.σθημα. τωιι ~μεTέpων χριστιανων άλλα. και καθόλου
δια το συμφ'ρον της 'Ορθοδοξίας. Έαν βεβαί.ως τα άποτελέσμ-ατα
των μέλετων δεν θά κατέληΥΟΙΙ ιίς εύχάριστα. άΠΟT€λέσμ.α~d. ~ς-.ΠPOς
τηιι έςέύρέσιιι τελειοτ'ρου ήμερολ{)Υ,ου, τατε ή 'άποδοχ'ι TOiirpTιYO­
- 20 ­
;ι. ... t • λ ι
ρι.ΙΑονου ημερο ΟΎι.ου,
t , . β'
ω~ α,κρι εστ~poυ κα.rατι,να.
, '" >1 ου.λ ι.α.ιιου... τοι­
του
.ουτου,
, θ ' ,~ ,
α ηουιιατο να
" ΕΎΚΡι,
θ " , ,
Ό απο των
" 'ο
Ρ
θ ~,
ΟΟΟςων
l: 'Ε λ ...
~Iι ησιων, οτε
.,
καΙ ή 'Σιερβικη 'Εκκλησία. δεν θα. άπεχωρίζετο των λοι.πωιι άοελφων
:~

'Εκκλησι.ων. .~

,
Παρα.καλω όπως δοθυ ενκα"ρία. eli την Ιέρβι.κην αντιπρο.

,., ο' " \, '!:­ , ,
σωΠ'ιι.αν, ινα κατα εσΌ σχετικην προτασι.ν και αναπτη':2Υ ευρυτερον

τας σκέψει~ αύτης έvώπι.ον εΙδικ.ης Έπι,τροπης, εΙς ην θα πα.ρα.πεμ­

Φθυ το aφΟΡων το ήμερολόΎιον ζήτημα.

,
,"pOTaUIιi
.
Ή Α. 8. ΠtJ.VtJ."l~ό,;~ς: Πότε ε!νε δυνατον να κα.τατεθϋ ή
αυτη;

·0 Μη,;ροnολΙ~~ς Jla.upo~OU"#tou: Αυρι.ον.
Ό Άρχ~μa."#()ΡΙ-:1lς :Σχρlμ~ιi"#:Έ~νπρόκειταιoi d.VΤι.ΠΡό·
σω'Π'ο.. των
,. 'Ε
Ι(κ
λ
ηuιων
, . .ιια.
, κατα.
θ ι
ιuωuι. προτα.σε"ς,
"
Tα~
t ,
οποι.α.ς 'Ι·
"

χ ουσ .. Ι,
ετοιμασΌ σχετικως
,." ι λ 'Υ'
προς το ημερο ΟΎι.α.κον ~ΎJTημα.,
,
τοτε
θ'
α

κα.τα.θ εσω καί. ΙΎω αυτος προτασιν συνταχ ε'σαν υπο του
ι
\ " " , θ" Ι\ "Γ ερουσια.­

στου .. κ. '
' t , καΙ., θ"ά. ανα.ΠTυ~ω
Δ ρα.ΎΥι.τς, τηνοποι.αν 'l:'ενπ λ'
αΤΕ' Ι(ατα την "
προσιχη
"" Υ'
συ~ητησιν.
'Ε'"
πι του παροντος
, .,
ομως
~
ο"απιστω
,.. ΟΤι.
• καJ,'εις
\
έξ ήμων δ~νσKέπτεται. να. άποδΕχθυ το ΓρηΥορ"ανον ήμερολόΥιον,
, λλ \ μα'" λλ ον δ'
Δα ,. 'ι ου λ ια.ΙΙ0υ,
ι,ορ θ ωσι,ιι του "" 'Π'ραΎμα.
" •
οπιρ "
εχει t ' ΟψΕι,
υπ ".1,
\ ι , ,
και η προταuις μας.
, , ι ,
Ό ' Apx~&nE(J)toιno,; Kt(J"#o~tou. Δtv έλαβον εισετι. ωρ"σμε­

νας όδηΥίας έπt του ήμερολΟΎι.ακου ζητήματος άπο
ι "" ι
μιρους των εν

Καρλοβι.τσίφ Ρώσσων ·Ιερα.ρχωιι.
·0 Μ1l'σροιnολΙ'C~ς Kuoςixou. '. Φρονω ότι ή. ήμερολΟΥια.κη
διαρρύθμισ,ς θα έ'Π'ι,τευχθύ πρωτί.στως δι,α της προd-θήιιη,. 13 ήμε­
ρων.
..
Α. 8. DιJ.vrι.Υtό~ης•• 'HPXΙιtαμεν ν4 πpoσανατoλι'ιfJμε­
'D
θα. 'Π'ρος τα,. δ,α.φόρουι; oψει~ του ζητήματο", Πάντες μένομεν σύμ­
φωνο, εις την άρσιν της δι,ο.φορα.ς των 13 ημ~pων' Κ4' διότι ή 8ι,cι­
φΟΡ4 αύτη lπιστημ.οvΙ.κως ε!ναι λελαiιθα.σμέlJη κα, διότι πρέπεΙ. .4
~πέλθΌ συμΦωνία. του θρησιιευτικοΙι βί,ου των χρι,στι.ανωll μΕ τον
κοσμι.κΟν βίον αυτων. ούτωs- ώστε λέΎοvτει; ΟΤΙ έχομεν σήμερον 25
Μαρτί.ου η 6 ΑνΥούστου να έορτάζωμεν σνΥχρόνως καΙ. την Εορτην
του ΕυαΥ'Υελι,σμου κα, την ίορτην της Μεταμορφώσεως του Κυρί.ου.
r "
ινvωvτc:ιι.

ομ.ως
", ,c", ~\ .,.
κα, ερωτημα.τα. τα οπο,α οεν ειιιε
~ , , ,
ουνα.τον να. μειιω­

-4
- 21 ­

,
σιν απα.ρα.τ"ηρητα. ~υμψεpεt
, ~"J,. , ~
οη
λ ~ \ , " αποψιως
α.οη απο
, ,,Ι, ,
ορ
θ ~, Ι:
ΟΟΟςου να.
...ν
ει­

πωμεν όη α.1rοδεχόμεθα το ΓρηΥΟΡtα.νΟν ήμερολόΎιον; Ποία.ι. εΤναt
C ..., ~ '1: ""Ε λ' C',l." , ,
αι κανονικου κυρους οtαταςΕtς της κκ ησtα.ς αι αψορωσαι εtς το
" "", \ofί \ , , .,. ~~
μετρtκον συστημα του χρονου και αν και κα.τα ποσον ειν~ι. oεoε~

σμευμειιη η
, C'E κκ λ ησια
' εκ
, των
... δ'ξ
ιατα εων
,
τουτων;

•Α ιι ~
oιαTα.~εt~
, Ι:
αι
f'"J,."
αψορωσαι εις τον εορτασμοιι
,,, C "
του
.. Π'
α,σχαει.­
.,.
ναι
~
ΟΟΥμ,ατικης
"" rrTJJLautat;,
. .ουτως
,.,ωCΤTε να.
\"
μη Ύινητα.ι
~""λλ
ΟΕκτον α. ο
C
ημ,ερο
λ '
ΟΥιον,
,C,..
το οποιον
θ" ,.
α προσεκρουΕν Eι.~ ταυτας-,
, , "
εστω καΙ. αιιι·ιcα­
\ ofί . .

τα
.. τα
'''λλ
α. α το
'c
ημ,ερο
λ'
ΟΥιον τουτο
.. θ"
ι1 ητο
~ ""
τιμης
"Ι:
α.sιον παρα.
,. των
"". ,
ε­

πιστημ,ονων;
, 'Ε
κτιμαται
"" ,~
ιoια~oνTως ο
Υ' C
σκοπος
,.,
οπως
"
επι.τυ)(ωμεν τον
,

ταύτόχρονον έορτασμον ύΦ' όλου του χριστιανι.κου κόσμου των δύο
μΙΥάλων αύτοϋ έορτωιι: της Γειινήσεως τού Χριστου, ~π1 κεΦαλης των
, , Ι"" C , \ ""Α ' , ... , \
ακινητων εορτων ευρι.σκομενης, και της ναrrτασΕως αυτου, επι κι­

"" ..
Φ α λ ης
"" ι "" θ ι \' 'Υ '\'
των κtνητων εορτων ΤΕ ειμενης-, κο., μ.ονον Toνι~εTαι να μη α.­

ποδεχθωμεll το ΓρηΎορtανον ήμερολόΎιον ώς άποδεtχθιν κα.' TOVTO
λελανθασμέlιον;
,
Δ ΙΟΤΙ ι
η μεταρρυ
'0 JL,rrtfj, την
' .οποιαν
C, ,
προκειτα.ι να.
"
κα,μωμεν οεν
~ \

πρεπει. να
, " επι
Φ εΡ71
Ι σκαν οα
ς. λ ισμον
' εις
" το
, χρισΤΕπωνυμον
, π
λ ηρωμα..
'
,
Λ αμ β α,νομεν σο
β"
α,ρως υπ
ι , ",,.
οψει ΟΤΙ
., δ \
εν ειναι
.,., ,~ '"J,.
Tfι αοι.αψορον το πω~
, , ... θ'
α.

δια,τεθωσι.ν αί. μα.ζαι των χ.ριστι.ανων μά.ς ι1.πέναντι μεταρρυθμ.ί.σεως
άποδεχομέιιης το ΓρηΥοριανον σύστημα. '
'Ε αν \ λ ΟΥφ
\ 'Ε κι( λ' '
ησιαι " "ι 8
των '
ι.αιτερων συν θ'" ηκων, υ ΙΦ'
Tfινες

~
'" οιατε
ας- λ ουσι,
"" \ η"0 Ε λ ον α.πο
δ εν ' δ εχ θ"lJ το, με'λλ ον να.\ κρι. Ο""'ΊJ ως ορ θ'ο., C ,

λ '
ημερο ογιον,
C θα\ επρεπε
ιιι ,« λ '
τοτε η π εtονοτης των
"'Ε κκ λ""ηrrιων να χωρη­
,
lTV "
εις την μετα.ρρυ'θμι.σιν;

cH ' Εκκλησια Ίεροσολύμωll ήδη τηλεΥραφικως δηλοί ότι συιι­
τα.vτιrrμΟι; των 'Ορθοδόξων έορτων προς .,.ας της Ρωμαϊκης'ΕκκληrrLας
κρινεται , "
α.συμ Φ OpOt; ~'"
οια, την ορ θ ooo~ιαν
~ 1:" εν ,
rrxerref. '"
προς το εν ""
ΤΟι.i

ZepOit; Προσκυνήμα.σι τελετουΡΥικον κα.f)εrrτώς, το όπο'iοll άποτελε'.

,
i

, ...·λ ... θ ... Α "θ \
μερος. του ο ου προσκυνηματικου κο. ιστωτος. ..ί1.0ιπον
'Τ' ...
α, 1]ΤΟ τουτο

κώλυμα. εΙς τήν lςεύΡεσιν ήμερολΟΎί.ου, άφου lv Tii πράςεt θα πα.­
ρουσια.σθυ πεΡιπτωrrις, περΊ. ης όμιλεί το τηλεγράφημα της Έκκλη­

Ι
,
σι.α.~ 'ι εροσο λ'
υμ,ων;

ιπ 'ο Ρ θ'δ l:
ο 0sO~ κο. θ ο'λ ου 'F κι( λ'
ησια. " ι,
πρεΠΕι. ιια πεΡΙΟρι.σV την

ι
'Πpoσπά.θ~ιά.ν της εις μόνην τήν άνάΥκην της σ.ρσεως της δlια.φOpα~

Ι .•
:Α., ιιίιrιιo - ~ -A"!I"
.• !!'1"α,~.%~3h1!1 1~.'! I!<.lI!I! i@ :1IaAI.,'I I'I~.! !I! Ai\I!I, 1I!I!....~φΙWΙ
;r-­
Ι
Ι

- 22 ­

των ήμ-Ερων, τη~ ύΦισταμ-έιιης μ-ιταξυ των δύο lv χρήσε" ήμ-ιρολΟΥ'"
. ων, η.. ι'ξ'Φ
α ... ταυτης
ορμης , να, λ α'β'
Τι την πρωτοβ ουλ' '"
ιαν και να ε'Πι δ ιω
'ξυ

Jv σVJιΙΡΥασίg. μ-ιτα. της' AyyλΙKαllCιKης Έκκλησ[ας και της ΡωμαLf<ης
,
την
'l:'
ε~ευpεσι.ν κο"νου
... τε
λ ι ι λ'
εΙΟΗρου ημερο ΟΎιου; ~

Ταϋτα και τοιαυτα έρωτήματα προβάλλονται τηll σrΙΎJLην
,
ταυJην, κα
6' t!. Υ'"
ην συ~ηToυμεν
,ι λ
1'0 ημερο ΟΥιακον ~η7ημα.
'Υ ' 'Α '
ναΥκη να
,
λ α 'β ωμεν ...
ι, ''οι.
ταυτα υπ οψιν και
'"
να τα με
λ . ,
ετησωμεν.
φ....,
ρονω οη σημερον

' θ α.
δ υναμ-ε "
:να. αρκεσ
θ ,..
ωμεν εις "ταυτα
, ... •. "
αυριον
δ "
ε να προ
β ..,
ωμεν
εις
,
τον

κατα,ρnσμον υπσεΠ,ιτροπων,
..." Εις Tα~
c"
οπ:οιαςνα
Ι .1.
παραπιμψωμεν τα
'

διάΦορα μ.έρη τού όλου 'ητήμ.ατος».
ΙΗ ο'λ'λ ...,
ομε ιια της ε'Πιτροπης συμ Φ'"
ωJlΙ,Ι. ,.. .
Έπι τoύτ~ ~ λ.. 8. Πα. va."ftό,;~ς έκήρυξε την ,λήξιιιτης
σVJιtδΡ[ας.

t Ο lΩN~TANTINOYΠOΛE~ ΜΕΛΕΙΊΟΣ
t 'ό Ι{uζiκοv Καλλίνι,κος
t' . Λναd~ά.dιος •ΑΡ2C'\eπίdΚΟΠΟ~ Κ 'dνοδίοv
t· Λλέξα,'δρος . Apx\enidKOnO~ Β •• Αιιε Ρ1.'Κής:
t ό Mn't'poJtolitT\~ Mavpo~oυviov 'Κ(],\ ΙΙaρaθαλαddiaς: rα6ρ,nλ
t ό ,Νικαίαι; Βιιdίλειος

t ό Δυρραχίου Ίάκω60ς

•AfJX\Yoavopi't'n~ Ίονλιος Σκριιιπαν
Β. ..Λ ν~ωνιά.δης ,', .'

Δρ. ,ι,ι. ~ΙιJ.άνκο6ι~ς

·0 Γραμμα'f8Vc;:
t Άρχ\μανδρί,;ης rεριιανος
•ΑΡΧ1.Ύfj)αιιμα1:εUς: 'ft1ς ,'1,. Σvν6δον,·

,
j!
g@-JQS!.~ ζ .. ;: 3d
~--­

- 23 ­
...

Ε'. ΣrΝΕΔΡΙΑ
(Παραd~e\fh" 11 Μ<ιϊου 19~a).

ΠροκαθημΕιιης της Α,. θ. ΠανΟΥιόητος τού ΟΙκουμ.εν,κΟϋ Πα~
τρ,';'ρχου κ. κ. Μελετίου συιιηλθεν Τι 'Επιτροπή των Όρθοδόςων
'Εκκλησ,ων.
Προτάσει της Α. θ.' ΠαναΥ,ότητός, Τι 'Επ,τροπη προ'βη έν
πpώTO'~ εΙ~ τον KαTαpτr.σμOν τρ,ων ύποεπιτροπα/ν πpoςμ~λέTην διιι"
φόρων ζητημάτων σxετr.ζoμένων προς το θέμα του ήμερολΟΥί.ου: ,;;..
τοι μ.ιας ·SLd. τα ζητήμά,τα -cots ~ό'Υμa..tος. )(a.Ι )(ιχνόνων, Sev­ -:i;)..,
τέρας δ,ιt Tιt ζητήματα Tη~ μιχθllμΙΧ'Ct)(~ς )(a.1 'Cj}ς cX(Ι'Cρονομtιχς
και τρίτης δια Tιt ζητήματα. της ~ρ~~εως. Και Τι μεν πρώτη ΊΙπε­
τελέσθη έκ των Σεβ. Mr.ιTpo;'Oλ'Tα/ν Κυζίκου και Νικαίας κα, rov
ΚαθηΥήτοίΙ κ. Β. ΆνΤα/νιάδου, μετα. Υραμματέως . του . 'ΑΡΧΙΥρ.αμ­
ματέωςτής Ίερας Συνόδου 'Αρχιμ. Γερμανου, ή" δευτέρα έκ του
Πανοσ. ' Αρχιμανδρ. Ί. Σκριμπαν, καΙ τα/ν κ. κ. Μ. Μιλάνκοβιτς
και ΤΙ ΔρaΥΥιτς μέTιt ΥΡαμμια.τέως του"ύΠΟΥραμματέως τής "I~pας
Συνόδου δ~αKόμoυ Δωροθέου, και ή τρί.τη έκ των Σιβ. MηTpoπo~~­
των Μαυροβουνίου και Δυρραχίου KαLTOJν Σιβ. Άρχιεπισκόπων
Κισνοβί,ου και ΙΑλεουτίδων νήσων, μετα. yp~μμCΙTέως το'υ Δ,ευθυJι­

του του Α'ο Πατριαρχικου Υραφεί.ου Χρ. Παπαίωάνου. "Ωρισε δ' α­
φ "' c '.Υ' ~,., λ β'
μα οπως εκο.στη υποέπιτροπη εΧΥ το oιιcαιωμα ινα προσ αμ ανΌ

έν ά,ν';'ΥΚΏ και έξωθεν μέλος τι, έαν θε~py TOυτCΙ dναΥκαίΌν, μετ'
. έγκρισιν πάντοτε της .Α. Θ. Πα.ναΥιότητΟς. Άκολούθως ύποδιαιρί­
, Υ' ". λ' , ι '~'φ θ ι c,
σασα. το ':Jητημα του ημερο ΟΥιου εις οκτω οια οραιματα., οιομει

,ώς μερικον διάγραμμα, παρέπεμΨΕν ~ν Ικαστον έξ ; α~~ων εΙς την
ι,. "λ" β λ' ­
οικει.αν υποε.πιτροπην προς με ετην και υπο ο ΎJνσxεΤΙKης Υνωμ.ο­
C

δοτήσεώς μέχρι της έπομένης Παρασκευης, οτε ICαt θέλει. συνέλθΌ
η
• 'Ε πι.τροπη
' ι
ε;~ς π
λ'
ηρη
~,
συνεοριαν,
~'"
0'0. τα περα,τερω.
, Τ α\ Ι
οκτω
,
ως

.,
ανω
θ'
ιματα
.,
ειναι τας
,ci:."
ες ης:

1), Τ ο, ~, \,. λ 'Υ •
ΟΟΥμα και το ημερο ογ,ακον ':J"!1τημα.

2) Ο ι• ,
κανονες κα, "το .ημερο λ ΟΥιακον
'Υ '
':Jητημα.. Μ'
ιχρ' ποιου ,
- 24 ­

σημείου ή Έι(κλησία. δύνα.ται. va ήναι. ·Ιλευθ'ρα. lK των κειμένωv
κανονικω1J διατάξεων.
3) ΕΤναι. άνάγκη να μεταρρυθμισθα και το ΠασχάλΙΟ1J ή
S Λ , Ι , "'" , ι " , ,~ ~
αρκιι. μοvη η προσαρμΟΥη των ακιιιητ:ωιι εορτων προς τας αντι.στοι­

χους ήμι-ρομ:ηνιας του πολιτικου ήμιρολΟΥίου;
4) Προβλέπεται Τι βλάβη 'Κ της ήμερολΟΥιακηςμεταρρυθ­
μί.σεως εΙς την 'ορθοδοςί.αν και πως δύναταΙ. να. άποΦεvχθjj;
5) Ποία. θεωρουνται. 6Jς Td. μαλλον δι,κιμώΤfρα Ικ των προ­
Tεlινoμένων ήμ-ερολΟΥίωιι και ποιον έξ αύτων άpμόζεr. να. ύποσΤTj­
ριχθύ ύπο της 'ορθοδόξου 'Εκκλησ-ί.αι;;
6) Ή άπόΦα.σι.ι;, είς τ}ν θα. Φθά,σ-ΊJ ή ΈπlιτpoπTι ρ'ελετωσ-α το
ζήJημα, ποίφ τρόπφ δύναται να. τεθύ έΥκύρως είς ίσχ;'ν ώς ιlπόφα.­
σι.ς της όληr; Όpθoδόξo~ Έκκλησlαt;; ΧΡει.i.ζεται. μήπως Σύνοδος
i Πα.νορθόδοξος ή άρκεί ;ί' άποδοχΤι αύ7ή, ύπο των lΠL μέΡΟ1Jς tEh.­
Ι
ιιλησ-ι.ων;
7) -Βαν εύρεθωσιν ΙΕκκλησίαι ή τμήματα. Έκκλησι.ων μη ά­
πο8εχόμέναι την μεταρρύθμι.σιν, ποεα θα. είναΙ. ή τούτων θέσι~ έν τιf
συνόλιΡ τηςΌpθ080ξ~αι;:
8) Δύναται ή 'ορθόδοξος "Εκκλησία ν« συμφωνήσrι προι;
τη1Jπρό1-α.σιv περ',. καθορισμου της έορτης του' Πάσχα 6J~ άκινήτΟV;
'Η Α. 8. Όa.οιa.~tό"CllΙ;. 'Τπάρχουν και αλλα nvd. ζητήμ.ο.­
1'4, ιιανονικα. και έκκλησιασ-Τι.κα, και δη τιΙια. έξ αύτων έπει.Υουσης
μορφής και θα. ητο άνάΥκη όπως και έπ· αύτων δ,α.σκιφθjj και
δ,ατυπώσυ την Υνώμην αύ~ης ή ·Επιτροπή. Ταυτα εΤΥΙ:
Α') Τό ζήΤ"1μa. "CoG aΟΡ"Ca.σμόG "Cωv σ.Υ!ωοι "C~'I i"f~\)C;
. Κuρttxχήοι. Το ζήτημα.τουτο πpoβληθ~ν πρό τινο<; καιρου ύπο του
Προ'δρου της Ρουμανικής Έ'(κλησίας έξετιμήθη δεόντω~ 'ύπΔ του
Οί.κουμεν,κου Πατριαρχεί-ο.υ ώς ζήτημ.α. πολλης σποvδα.ιόΤ1jτο~.
CH
ΙΑΥια ήμων Έκκλησ-ία καθιερώσασα 6J) ήμέρα.ν ά-ΡΥί.αι; την Kvpta.­
ιcην κα[ τινας μΕΥάλας έορται;, εχει να σκεφθjj έα.ν δεll πρέπει να.
ίλαττώσυ τας αλλας ήμέρα.ς τ,ηςσ.ΡΥί-αςδιι1 της μεταθέσεως τηι; έορ­
τής των. (Αγίων είς την προσεχη Κυριακ.ην κα, χειραΥωΥήσTl ΤΟΙΟ1:­
τοτρόπως τον βίον των τέκνων αύτης και είς το ζήτημα τήςπάληι;
...
'Tη~ κο.
θ' Ι,
ημ.εραν
ϊ '"
':οα/ης,
'?'
ης
Ι' ,
αι. απαιτησεις
, l:
'YJUf:, η

ησαν.

Β') τα. χωλUμιχ.τιχ. ev "C~ ~σ.μ~. Ι Ως γνωσΤΟΥ δύο Κανόνες
τηι; Πενθέκτης, ό 530ς και ό 540ς,όμιλουσι περι. κωλυμάτων του Υά­
- 25 ­

Ι ., , λ '~'I: 'θ
μ.ου. Μετα.Υενεστερα., oμω~ εκκ ησιασrι.Kαι oια.Tα~ει-; προσε ηκαν

κα., έτερα κω λ υματα
ι \"...
και εις τας τρεις
"'ξ
συΎΥενειας, την ε αιμα.τος,
.,
την έ ς αΥχιστειας
l: ' , ,..
και. την
J
εκ του
... β ι
α.πησματος.
τ'
α προσ
ι θ
ετα τα.υτα
'"
κωλύματα κυμα:ιιονται κατα. δ~αφόpoυς Όρθοδόξους 'Εκκλησίας έ­
Υ'
Φαpμo~oμενα σηνοτερον η ευρυτερο/l) οια τουτο
ι.,. , Ι ~,... θ' 4
α επρεπε ιια εκοο'"
" J ~

ου άπόφασις καθιιρουσα όμοιόμαρφον βαθμολΟΥιαν κωλυμάτων του
γά.μου δι.' όλας τα.ς 'ορθοδόξους 'Εκκλησίας. Και ε!ναι δυνατ:η μία
ι , ι J.. . . . . . . λλ"
τοιαυτη αποψασις τοσουτον μα
,ι C 'Ε
ον οσον και σημερον η
λ
κκ ησια.
'
ΠΟΙΕίται χρησιν της οΙκονομίας είς τινας των κεκωλυμένων βαθμων,
... ~ • ,
πραγμα οπερ αποοεΙΚJιυει οτι. το πνευμα της
'Ε λ ,.
ΚΚ ησιας
" ... ... ' .,.
ειναι υπερ
c'
του :Περιορισμου των κωλυμάτων του γά.μοι',
ΓΙ) τό t;ήΤYJμ~ το{1 Υ().μοu των χλYJρtχών. Το "ήτημα Τ'οϊ­
το προβά.λλει ύπο Tιi~ έξης τρεις μορΦά.ι;.:
α') τό intαχοπtχόν cX~Ιωμcx xcxl ό yιiμo;_ Δια. τΙΙς ιίλ­
λας όρθοδόξους Έ~Kλησίας το ζήτημα τουτο έχει άκόμη μόνον θεru­
ρηηκην μορφην, δια. τήν Ρωσσικην όμως 'Εκκλησία.ν την σΤΙΥμ.ην
'T~ύTην προσέλαβε και πρακτικην σημασί.αν, διότι ~ξ έκθέσεως του
εν
C J 'αντιπροσωπου
, ΜΙοσχ'!' ημετιρου , λ φ ι θ ." ,
π ηρο ορουμε α orι. εΧΕιροτονη'"

'"
θησαν ενΤ,ος "'"
των τε λ ε.υται.ων
ι μηνων
... 2 1 εΎγαμοι
" C "εις
ιιριις " ' πισΊ(ο­
E'
πους, χωρ,ς να. άποστωσι της μετα. των συζύΥων αύτων περαιτέρώ
β ιωσεως
ι ~ Π θ
συμ
C, C
ως απαιτει ο σχεΓι.κος της
"",
αν '
εκτης καιιων·
ι

β') f Ο te u~ερο; yιiμo; των έ-ν ΧYJρεt~ 8t(J.χόνων χα-ι 'ε ..
ρΙων. Το ζήτημα TOVTO ε!ι'αι τεθειμένον ύπό τε της· 'Σερβικης .cαL
...
της
Ρ "'" 'g ΚΚλ ησιας,
ουμαν"κης
ι 'λ c"", Ι
μα ιστα υπο της πρω1ης υΠΌ
C,,'επειγου­
ι

σαιι μορφήν.
. 'γ') 'E~ν elvcxt Q.πcxρ χl'C'lJΤΟν ν~ uφΙσ'C(χ'C~t μόνtμο; προ­
τeρa.tότ'lJ~ των OUO μuσ'C'lJρΙων: Υιiμοu Xa.t ΕερωσUνYJς. CH
πρσ.ςις της 'Εκκλησί.ας θέλει να. προηΥηται το ίου γάμου μυστήριον
του της ί.ερωσύνης. Δεδομένου όη ό 100ς καιιων της Άγκυρας 'έπί­
τρεπιν εις τους
, '~I "Ι .,.
οιακονουςτον Ύαμον, ειναι
~
ουνατον
" να
" επανε
'λθ '
11 ει.ς
,
την ισχυν
" , ~" '"
ι(αι οη μ.ετα
Ι
επεκτασεως,
C
ως
Υ .. ι"
!;)ητειται υπο πο
λλ ...
ων;

Δ') Τό t;~'CYJIJ.~ ,:ης 6εε(X~ λιχτρεΙιχς. Πανταχου ζητειται ή
συντόμ.ευσις ίών ί. άκολουθιων. ~Iέxpι ποίου σημείου όμως δύναται.
. να• Φθ ασυ
ι ...
αυτυ;
'Ε'
πισης πο
'
λλ οι θ ε'λ ουσι την ιερατικη" ,. " αμ
φ ι.εσιν
Ι ξ-
,

παιιερχομέlιηιι εΙς την άρχαΙ01έραν άπλότητα.
Ε') A~ νYjστεtcxt .. Τίνες έξ αύτων δέον να. τηρωνται ύποχρεω­
- 26 ­

..
τ,ιcως οι
'"
~, απα.ν το
'λ '
"'Ε KΙC λ'
π ηρωμα τηι;
~ 'βρωματων
ησιας; Ί'ιινω" οε
, , α
, ..
ποχη
" αποτε
λ'"
ει. τα συστατικα
, .τηΙ;Ίιηστειας;
. ,
ΣΤ') Kιiθι. ~όσoν χρόνον βΙo~ νιχ σUΥχρο,,:ών"tcx~ ci~cxpcx, ..
~'ή",ως DCXYOPOO()O~ot. ~υνo()oι:. δεδομ'"ου ότι το τοιοϋτο" θα. &'πο­
τ/λΌ τον ΙCαλλί,TεpO" σύνδεσμο" μετα.ξυ τω" Όρθοδόξω" ΈKΙCλησιων;
Τα. ζητήματα τα.υΤ(1 ΙCαι αλλu παρόμοια προβάλλΟΊΙται lιιώπι.­
Ο" τηι;
.. 'Έ
πιτροπης
. .προς
., t" .ι,
οιασκεψ,ιι» ι

'0 .Μη~ρο~ολΙτYl; McxupofJouvEou. 'ΕΚΤΟΙ; των ύπο της Τ.
θ . Π αναΎιοτητος
~ προ βλη θ' ••
εJlTωΊl ως r "
αιιω Ι;,ητηματών, •
αηΊια ,
παντα, l­
tαιρέσει του πρώτου, περιλαμ.βάνονται ΙCαι έ" τφ ΠΡΟΎράμμα."ι της
~εpβι./(ής 'EKΙCλησίας, ύπάρχουσι ΙCαι τα. έξης &'παΙΤ,ουνταlπίσης την
σκέψιν της Έπιτροπη§: '",
α') τΙνες Ot λόΥΟ: της ()tcxλuσεως τοσ Υriμοu;
β ')'" "f'
u~o -ct.yCX; 1"
OpOU; et.YCXt '" •
uuνcxτ~ J:'\
Ylf' 'Clio.l\ea.t; ,μtχτών

ΥιΧμων;
γ') ~oΙoν το OptOV τ1,ς ~At.XiCX; πρός xetpO'COY!CXV 8,cx­
~όνων, tερeων xcx! έΠt.σχό,ςων;
δ') ~ώ; βέον νιi ΥΙνων1:CXt. (;ex'Col εΙςτ~ν όρθο80~Ιcxν Ot
-τ:ης Pωμrι.Γ:Xη; 'Exxλ~σΙrι.ς ~A"IJPtX01, έφ"οσον otAOUat. νιi elaeA­
θωσtν el; τόν lΥΥC't.μον ~Ιoν;
ε') ΠO!rι. ~ρέπεt. νά. elvcxt ή έξω'CεΡt)(~ ~ept.~oAiJ τοσ Χ'λή·
pOU έν "t~ xoι:.νωνΙ~;
'Ε" σχίσει προς τοώς ά"ω ΥΌ ζrjrημα ό XCXO"IJ"f'lJt~; Χ. Β.
'.Αν-:ωνι:.ri81Jς νομί.ζει 0τι. δ έο", νάΙCαθOpισOΏ και το όριον της ήλΙΙCί.ας,
μετα
" τη"
'λ ~ c ι
παρε ευ σι" του ~πoιoυ
~,
οιο" οι
C
κ
λ
ηρικοι
" , Λ
Ίια. αποχωρω'σι

της ύπιυθύ"ου διαΚΟJ,·'ας της 'EKιcλησίας, ό δ,Ε M"IJ'CPO~QA!~1J; Νι:.­
ι
~/'.t.r.rι.t;
φ "..,t" ,
POΊlει, οη οεο" κυριως
,ι θ"""
ιια ορισ Ό ουχ' τοσον, εις
• ".:11
ποφιι ετος,

ά.λλα. ΙCαι μ'χρι ποίου έτους τηι; ήλικίας αύτου δύΊlα.ταΙ ης ιιά χ:ε,ρο­
ι
τονηθυ κληρικό').
'Ο ltI1Jτρο~ολίΤlJς ΜΙΧUΡο80uνΙοu ΙCαTαθίτιIι ~ν 1φ μεταξυ
, ι φ'
προτασιν υΠΟΎΡα. ομειιην
Ι},,,, '" Μλ'
...
υπ αυτου ΙCα του ιc. ,αιιΙCO
β
,τς ΙCαι
,. 0.­•
ναφερομίιιην είι; τη" σημεριιιην θέσι" της Ρωσσικης 'EKΙCλησίας,
παpα.ΙCα λ εσας
, οπως αναΥllωσ Ο'"
Ό·• ,

Έιιτολυ της Α· θ.
.. π ' , ,
α.ιιαΥιοτατος αllαΎlΙωσκετα, εχουσα. εν
- , JU­
ταΦρό.σει, έΙC του σεpβ'ΙCOϋ ώς έξης:

ι

- - - - - - - - - - - - - - - - -_ _#.a,ξIZψξ~-
ΞZ!!,5-t!!~iZ!!!!;!!-~u~"~!!!!!Z!~θ;Ξ!-=!··-~ξ;Ξ)#!!~#~!!\
!!.~_.:===:"~:::;ι:ω:~:K.,:H._:===~
~

::.a:i-?iiiI
- 27 ­

ΠαναΎ\ώ~α"Cε ~idno"Ca,

Γ ιιωστον
' .,
τυΥχανει 1'0... τε
'
'τ μιτιριι. 'CIEtOTa1D
ιG\ ' J (αναΥιοrηrι.
, καΙ.
,
...
"'λλ'
τοις α. οις αντιπροσωποις των , ""0Ρ θ υ δ'οsων
l: 'Έ' .....orι.
κκλ ησιων C'8 ε λ ..
η α

• . . 'ο Ρ θ'8
Φ η' ημων ο Q ξος ρ ωσσικη. ' ο. ,
"Ε κ·Ι( λ ησια, " και.. ο κλ'"
αρχηΥος ηρος C

, '" " . , , ''''8 χρονον
αυτης Evpι.uttETaI. επι μακρον η η
' . ,εν καταστασιι
'..ι β
γιΟ ε­

"'δ ιωΥμων
ρων ... και" α.παν 8 '
ρωπων β ασα-,;ισμων - ,εκ μερους της
"'Μ πο λ σι­ #

βικικης Κυβερνήσεως, ήτις Υπε80ύλωσε Kα~ καταπιέζει το Ρωσσικον
·8
ε 1Ι0ς
"
καΙ, την χωραν
, , '"
αυτου·

ΟΙ &.ιιτιπρόσωποι της Όρθοδόξου !ιερβικ.ης' EίtKλησΙa.~ θιOJ·
ρουσιν ίερον και ~πιβιβλημέιιoν καθήκον alJtElJv,' ίνα δια. της προτά­
σεως τα.ύτης ιlJλαβως καΙ. θερμώς παρακολέσωσι 'την ΤΕ 'Τμ. θ. Πα ..
,
ναΥιοτητα. κα,
.. \
τα με

η του
... π
ανορ
θ
ο
8"0SOV'
l: ος' ~,
~υνεOPΙOυ,
..
οπως το
,
1ε"

λευταίΌιι TOVTO, έν όνΟμα.τι της προσβληθεί.σης δικαιοσύνης, έΥεΙρυ
, ,
ενωπι.ον της '" πεπο λ ιτι.σμινης ' ,
αν θ'
ρωποτητος ''ο',
την υψη λ'
ην Φ ωνηιι , '"
της

Π a.ιιορ θ ο δ ο'ξου 'Ε Κ/( λ ησι.ας
' '
,. των
'" τρομερωιι
δ ιαμαρτυρομεJlης
κα.τa. '" κα ..
'" " , . , , . . .
τα 8ιωΥμωιι και ανηκουστων κακουΡΥημα.των, αrι.ιια. η σημερινη ωσ­

σικη Κυβέρνησις και τα. σργανα alJTTj.; σiιστημαΤΙKωι; διαπρά.ττου­
,
σιν ειιαντι.ον της , '" ...
'0 Ρ θο δ'0SOv
Ρ ωσσικης l: 'Έ κκ λ' '
... π ατρι,αρχου
ησιαςι του
" , ... λ'
και συμπαντος του Κ ηρου αυτης.
, ...
, ,
,Ο ι, α.ιιτιπροσωπο, ... '0 ρο
της θ δ' l:
0SOv ος'
~εp β ικης ' ι'λ'
""Έ κκ λ ησι.ας πι­
Υ . ..
\ι,ουσι.ν ΟΤι. η
~·T
μ. 'CI.
ιG\ Π ' , . λ "
ανα.Υι.οτοι; και αι . Olιπαι. αντιπροσωπει.αι των
......
'0Ρ 8ο 8'οsων
l: 'Έ Ι(/( λ ησιων.... θ'λ ' δ θ ... , c ,
ε ουσι απο εχ 'U την ημετεραν προτ.ασ,ν
,
,
ταυ1ην.

οΙ α.ντιπρόσωποι, της Όpθo8όξoυ~εpβικ.ής ΈKKλησία~.

Tjj 15 Matovt 923
, Έν Κωνσταντιιιουπόλει. ι_

('lΠΟΎ9.} Ό MητpoπoMτη~ Mανpo~oυν!oυ Γα6ριnJ..
» Ka.Onynm~ !ι,J..άηcο6Ι1:ς

·0 'Α ρχιεπισκοπος
' Κ ισνο β',ου κατα. 8' "
εΤΕι, πα.ρομο,α.ν προτα.­

(Τ,νι ήτις lντολfl της Α. Θ. Π. &'νa.Υι,νώσΚΕτα, ;χόυσα. ~δι:

-------------- -.-----~.........-~----~-"!'!I!I!J!II~I,IIII!\I!!!! _

4 - Ι. ; > .",,!.2μρ., ,'" "ΙΧs'ii.IJi!JQQ.J4ι1.ι:.uμΙUi
- 28 ­

DαναΎ\ώ~α~ε Δέdnο~α,

'αλ'
οκ λ ηρος '
σειρα π λ ηροψοριων
,ι του '" '" , ,
τυπου ανα φ ερει οτι. η
,Ιεν , •
ΜόσΧ<f συΎκληθε'ίσα άντι.κανονικη ~ύνoδoς της «Ζώσης 'Εκκλησίας»,
η " ενεΡΥουσα '" 'λ'
εl' ,J..'
π ηρει. συμψωνι,α ' ' των
μετα '' σρ β""
ι.εηκων αρχων '" και "
,
υπηρετουσα αυταις ως πεΙ,
... , "" θ'"
ηνι.ον ΟΡΥανον
δ'"
1.0. την ανηεΠ2.νασταηκην ,
, ,
ενεΡΥειαν, καταοικο.σε
~" τον
π ατριο.ρχην Μ''
οσχο.ς και
" πασης
,
Ρ ωσσι.­

ας Τ υχωνα
, .Ι' ι,ι' ...
εις την αψαιρεσιν του ητ
, λ 'Ι'Φ Ι'"
ου του κα, επανε ερεν ο.υτον εις

την
'θ'
εσιν
λ" "'ΔΙ''''
ο.ικου.
... ι,ι' '''' , y'~'
ι. ο.υτης της αποψο.σεως,η ουτως ονομα':;,ομειιη ~υνo­

δ ος της ... Μ'
οσχας προητοιμασε την " β'
ασιν δ"
ι.α Ι
την ασTl,κην
" σο β ,εTlιKην
,
δ ι.κην
, , ... π ο.τριαρχου, οστις θ'α Ο εωρη θ'"υ υπ
κατα 'Του
'ι ,... .,~
ο.υτης TJ01J
,
ως
' •
λα~Koς Μπελάβην και όσον τάχ,ον θα. καταδικασθυ eli θάνατον,
τον , ΠpO'ΊJyoυμενως με λ ετη , 9εντα
' '"
υπ" '"
ο.υτων. Τ'.,
ο οllομα κα,λ'
η μορ Φ Ύ] ,
του Πατριάρχου Τύχωνος προ πο\λου κατέστη το σύμ!lολον της
χρισηανικης
... " ~,
ανΟΡΕιας και Υεννο.ιοτητος
λ , Ι
εν τυ
""λ
πα υ μετα
' 'των
'' '
δ υιιο.­

μεων του ... "A~'"
ι οου των προσ β α λλ'
οντων "Έ κκ λ'
την ησιαν του '" ...
χ ρι.στου.

'Ω ι , , ~, θ' l ' "',ι Α""
ς εκ τουτου οπο,αοηποτε <L υνο.ι. η αποψασις περι της τυχης

...
Α υτου,
, ~,.,.
οεν ειναι μονον
, r'
':;,ητημα τηι;;
'" Ρ
ωσσικης
'" ΙΈ
ΚΚ
λ
ησιας
' 'λλ'
α α κα,
,
άπάσης της Όρθοδοξί.ας, ήτι.ς συμφώνως τυ βροντοΦώlΙf(! δηλώσει'
της Μητρος 'Εκκλησίας τιμ~ αύτον ώς όμολΟΥ.ητήν.

Ή παρουσα Πο.νορθόδοξος συνέλευσις.ή άντιπροσωπεύουσα.
σχεδον άπαντα τον 'Ορ[lόδοξον κόσμον, συναΟΡοι.σθέντα περι' τον
, θ μονον,
Ο ικουμενικον
, ' κατ
Ι , , 'Ο
εμην πεποι ησ,ν
'
μΟΥον
Ο' ι λ .,
α. εκπ ηρωσυ


, κα
Ο .. ,
ηκον
ι,
της, εαν
ι φ'
εκ ΕΡΤ1
ι "'Φ
οριστικην απο ασιν

οσον
ιΦ
α Opcz.... ,
τας
Ι
α.ΙΙ0μιο.ς
, ,
το.ς συμ
β
αινουσας εν
, 'Μ'
ouXCf'
ΙΗ αυ
Ι Ο εντικη
',ι'
ψωιιη της
Ο"
α εισακουσ
Ο""
Τ1 μετ
Ι~ ,
ιοιαι.τερα.ιι; προ­

σοχηιι; υψ
... '.J.. I '"
απαllτος του
... χ ...
ρι.σηαll,κου κοσμου, πουε περ"σσοτερον
, λ' δ' ,
.Ι'
υπο των ... 'ρ ωσσ,Cf,
εν , ""
εν Ο α Ο'
α προ ξ'
ενησυ "Φ
την ο ει λ'
ομειιην Ι,
ειιτυπω­

σιν ουχ' ",
μονον προς το " πιστον " πο'μιιιον του ... Π'
ατριαρχου, Ιλλ"
α. ει­
,
σεη
,
κσ.ι
,
προς
'Ιδ
τουιι; ι ι.ους
' ι Ο'
του ΕΧ ρους,
,
τους
λ'
το μ,ησαντας
,
110. προσ­

καλέσουν είς το άσεβες UVViBP'OJI τους προϊσταμέιιουιι; των ΌρΟο­
δόξων ΙΑνατολικων Έκκλησιωll.
"Έιιεκεν του έπεί,ΥΟ'Ιιτος ,­ και σοβαρου' ζητήματος εύσεβάστωιι;
παρακαλώ τηll 'Τμετέρα,1ι Θειοτά.τηll Πα,lιαΎιότητα KCIt απασαll τηιι

t

- 29 ­

Πα.νορθό80ςον Έπι,τροπηll όπως ίςετασθυ ή πα.ρουσα μου ΠΡότα.(J""~
~ "
ει συνα.τον το συντομωτερον.
,
'Εν Κων]"όλιι, 28 Άπριλίου ί923

(''Ι'ΠΟΥΡ') • .Αναd-;άdιοc:
'Αρχ\επ~dκοποc; K\dvO~~ou

',. Ή Α. 8. D(%V(Χ'Υr.ό'C~ς: «Το ,ζήτημα ε!ναι.όμoλOΎoυμένω~
σο ,
β αρωτατον, 'λλ~'
αακρι βΛ
ως ~,•
κα, σι.α. Λ
τουτο ~'θ"~
σεν α. ηουναμε θ <ιι να
'λ'
0.­ ,
β ωμεν σημερον
, , Φ'ασει,~.
0.11'0 Δ'
ι,οτι.
δ'
εν πριπε,
, απ
C λ'"
ω~
,~
να σιαμαρτυρη­

θωμεν ίναντίον του .άδι.κήματος του Ύινομένου προς τον α.ρχηΎΟν τη~
Ρωσ. ΙΕ κκ λ'
ησιας και κα θ ο. ", , , 'Ρ ωσ· ΙΈ κκ ] σι.αιι,
'λ ου προς αυτηv ταυτην την '
•λλ α' να'Φ ερωμειι
α ι 'λ εσμα. Θ'
, αποτε
και , '"
α επρεπε λ'
01.11'0'11 ,.~ ,"!ρο β ωμειι
πρινη Λ

εις σχεf"l,ΚΟΙ' δι.άβημα, ιια. συΥκεvτρώσωμ.εν τα., άπαραί,τηταστοι.χεία,
το &πο,α κα, ίλ1Τίζω νΔ εχωμεv προσεχως παρα. του ίν Μόσχιι- α.ν­
rι.ΠpOσωΠOυ
, ILίJ.t;,
."λ'
ΟΟ-f"I,ς εvετα η να μας
Λ Λ"
"ραΤΥ/ ενημερους επι τωιι
",..

Λ'
σχεΤΙΙCωV ενεΡΥει.ων κα,
... ,
" 0.11'0 Φ ασεων της .. συνε
λθ '
ουσης κατ
, ",
αυτας εν
,
, Π ,.. \ , ~,~ 'Έ θ Λ ,~ , οι
ΜοσΧlf αρρωσι,κης I\.ΕΥομοης ~υνoooυ· πι υμω να εχω την 0.­
~
σει.αιι
,..
της
ΙΈ ,...
πι.τροπης οπως
Φ ,
ερω
'Υ ' ..."
το ~ητημα τουτο ει.ς την

κατα. ~

ληλον αύτου σΤΙΥμήν•.
cH ο-λ'
ομελει,α. , ~, θ'
απεσεχ η την ,,ι,
(ΤΚΕψι.ν , ,..
ταυτην της Α . Θ • Π α­
,
να.Υι.οτητος.

'0 Μ~'Cρο~ολΙ'C1jς iι(Xupo60uvtou σ'υιιεχίζων την άπαρί.­
θμησι.ν των θεμάτων, πε{), τα. όποία. θα. ώΦει.λε να. ίνδι.ατρί,ΨΏ ή "Ε­
πιτροπη, δηλοί ότι. προι; σύσΦΙΥξ,ν TωνμεT~ των όρθοδόξωιι ίκκλη­
(Τι,ων σχεσεων δεν άρκεί μόνον ή άλληλΟΥραΦίά" όσον συχιιη κα,
ταΚf"I,κη καε &'ν ήθελειι ύποτεθυ. άλλ' άπαιτέίται. και ILta μόνι.μo~ και
8,αρκης 'άντι.προσωπεί,α των Όρθοδό~ωνΈκ'κλη(J"Lωiι ,,"apd.' τφ οΙ­
κουμειιι.κφ Πατρι.αρχείφ και τάνάπαλιν. "
'0 Μ1j'Cρu~ολt"C1jς Ko,,)~fxou θεωρεί α.ναΥκαίοιι όπω~ '. Ύένη­
ται. σκέψις καί. περι συσΦί,Υξεως τωv σχέσεων της ήμετέράς ΈΙCKλη­
,
σι,ας "ΙΑ'
προς τηιι ΎΎ \ '
ικανΙΚ1]Ι' " Λ
και την των Π α λ αι.οκα θσ λ ι.κωιι. ,..
·0 Μ1j"CροπολΙ'CYJ,ς Νr.χrt.!rt.ς Υενικεύων το ζήτημα είσηΥεί...
ται όπωι; ύπο της Παιιορθοδόξου 'Επι.τροπης Ύένητα.ι σKέΨι.~ και
περ'" ενωσεωι;
r , ""Ε κκ λ'"
των ησιων, αιιομ.οηι; και'\'"
συμπεριλ αμ β.' της Ρω"
..
μαι.κης.
"" ~
- 30­
! .
'Β Α ο Π ~νcι.'ΊtΟ-=lJ~
. • w. • ...
Φ ΡΟΊ/ε" οτι. εις το ΚΕψα. , ,
.J.. 'λ aιον πιρ' ε­
r '
,
, νωιτεως ,.. . '(κ
των
'Ε λ ...
ησιων
,
πp~πει
ι,
να. γΙΊιΊ1
,~,
ειοι.κος
λ'
ΟΥος
,
κα,
,
περι
..
της
,..
Β ου λ Υαρr."ης 'Έ
ΚΚ
λ ' r,
ησ,ας, ως α.νηKoυση~
, Φ ,
υιτει. κα,
, θ' "
εσ-ει εις τον Ι(υ­
,
κλον της ΌΡθ'Jδ6ξσυ 'Εκκλησtα.f'
Ό M~-=ρo"oλε~~~ ΜCt.uρο60uνtοu πα.ρατηρε;' ότι. JLETafV
"λλ ων
α r '
~ηr7Jμα.'rων r,
υπα.ρχει καΙ. , Φ'
" το ανα , τ ς αΎ'Υλ ,κα­
ερομενον tις a '
νικΩς χειροτονίιις, άλλ' ότι κιιτόπι.ν τού σχετι.κοίί γράμματος τηςΑ.
θ. ΠαναΥι6τητος Πα.ρεπέμΦΟη TOV70 έν ~εΡβί.if Είς είοικην ίπι.τροπην
, με λ'
εTη~ και γνωμο δ' ..
ΠΡΟ'ί

Ό
οτησ,ν.

' ΑΡχtμcι.νβΡ!1:'tjς Ί. Σχ(),μ~a.ν πληροφορεί "
εΠΙισης

.
οη

τό ζή ι ημα τούτο παρεπέμθη καΙ έν POVJLav(q. εΙ'ί είδι.κην
ι

επιτροπην,
" ' ,α.ποτε λ'"
ης ε" με'λ ος, προς τον " "
ιιυτον σκοπον. ,
rH Α. 8. Π~νa.γtό~η~ ά,ναφέρει ότι τό' αυτό Ιπραξε και' ή
: 'Έ κκ λ ησr.α ..' ' Ε λλ'8
' Tη~ ,.οτι. ιιι."Έ ι(κ λ 'YJur.αt.
' cI εροσο λ'υμων ,. Κ 1)­
'
'
α ος κα, κα ι
-, i
πρου κατέληξαν εΙς τό αύT~ και ή ~ύνoooς τουΟίκουμενι.κοίίllaTPr.­
αρχεί.ου ιτυμπέριιιτμα, ά.ποδεχθείσ-ιιι. τό ΙΥκυρον των .,Ayyλι.Kιιν,Kω~
...
χ.ει.ροτονι.ων.

'0 ' ΑΡΧtμ~~~ρΙ~η~ '1. ΣΧ,ρtμnά.ν: «ΗυλόΎηΙΤα την στι.}­
, .. , C' "D ", ,...,' , λ
μην κατα. την οποιaν, μετα τοσους α,ωνας απομονωιτεως, αι. J:.KK rι­

.,
σl.α" της
... 'ο
Ρ
θ ~'ξ
000 ου
'ο ~, Ι \ ... ,',.,
μοσπονοιας uvvepxoνTa, επι τφ αυτο οπως σ-υ­
Υ'
~ηTησωσι. και
, λ'
υσ-ωσι πο
λλ
α
.. ~, δ
':ιητηματα εν ι.α
φ' , Ι \ , ,
ιροντιι αυτας αμεσως,

"
απο πο
λλ'"
ων
δ' ετωι;
~..., "λ
μενοντα_ α υ,τα.
Π ρεπει
ι να
, 'Υ
yνωpι~ωμ.εν οη
• c,
η α­

,
πομονωσ""
l' ι ι, λ'
ει.ναι. παντοτ( μι.α απει η
8' \ "
ι.α την εVΟτητα,
δ'
10Tl. Ιλλ ειψ
ε
'.1.'fL

σχεσεων
, " r
αΡΧ'':;,ΕΙ κανεις να
'", θ' '. , C
αισ ανητα.ι. εaυτον ως
Ι: '
ςενονί
,'\,
να μη γι­

.
νη ται ανη
, λ ηπτος
\ '"
υπο
,..
TC'JJ! -'ιλλ ων
,α και
' ι \'λ
επ, '!Έ ους
"
να απoxωpι~ηT'αι,
,r •

πωf)Τα. όντα 'τα. μη έχοντα ούδεν το κο"νόν. TιJιoυΤOTρόπως προηλθε
κα,' ~o μέγα σχί.σμά. Άνατολης και Δύσεως. Ε!ναι. ζήτημα ψυχολο­
Ύι.KO~ ότι. ~Kε'νoι. Όί όπι}ιο" ζωσι μακραν άπ' &'λλήλωJl/συνΕιθί.ζουννα.
, θ' • l' 1:' "λλ 'λ
ΙΙΙU αιι:ωνται. οτι. ειναι ςενοι. προς α. η- _ovr.; . . ' , < , .. ,
Το ΨυχολΟΥι.κΟν αύτο ζήτημ.α. τί.θετα" και μετα.ςtJ των Έκκλη­
σ,ων.
... ,~ ,
lοια.ιτερα." συνrι ιια,Ι εχουν
'8" , -
εισ,αχ rι ηοη
θ'" "'~ ,
Εις
C,
εκauτην ορ 0­
, θ'

Ο o~oν
Ι: 'Ε
κκ
λ'
ησιαν,
..,..
αι. οποι.αι. εις το
, .. 'λλ
με,
l'
ονεινα"
~ ,
9υνατον
",
να απει­

λήσουν την ένότητα. και να μ,αι; ωθήσoυ~ είς βαθμ,ον (vστε να. αίσθα­
, θ ξ'εΙ/οι ΊTP0f)
νωμε α
" ,α λλ'. η'λ OV$. '11 συνοιασΚΕψις
~, .ι. ,,, .. "
ημων πρεπει να καμΌ

την ένα,ρξι" μ.ι.αι; νέας περιόδου. npiΊTEL να συσφίΎξ"{} το πνευμιι της
31 ­
"t, , 'θ"
ενοτητος και να εσΌ απο σημερον τας
β'
ασεις ενος εΡΥΟV,
", ., t,,, ,c"
το Ο'ΠΌιον

να
, 'Ι:
ε~αKO
λ
ου
θ" t,
ησΌ vπαpXOΊl.
ΕΙ'
~μαι π
λ '
ηρης χαρας
... βλ '
επωΊl
, . ,νεαΊl
την
.
TαυτηΊl
, "
εΊlεpyειαν της ορ
... , θ
ο
δ 1:'
o~ιας και
,,,
ευχομαι
"
οπως
,..
εKειΊlO
,c ...
το O'Π'OΙOΊl

"Υ"
αpxι~ει σημερον, ' παvσυ
μη " π λ'
εον εις το με'λλ , , ια τουτΟ κα,, λ αμ­
0'11. Δ''''
,
β αΊlω
., "
την ημηΊl να οια.τυπωσω
~ " Λ
και κατα
θ'
ισω
' c /:.- "
την εςης προτασιν:

α'Εν nρ συμφίPOΊlη της ~μπpάKTOV ένότητος της Όρθοδόξοv

ι(κ
λ
ησιας,
" "
οπως ουτως εςακο
., , Ι: λ ...
01.1 θ ωσι να vψιστανται. ' t,/,. , ,
σχέσει.ς κανο­

νι.καΙ μεταςυ των διαΦόρωΊl αύτης βραχιόνων, ε!ναι ά,νάΥκη σπως δη­
μιoυpyηθfι εί~ όΡ'Υ~νc.σμό~ Sc.ιχρ~η~, δια του όποίοv να δύΊlανται α~
'.Ε,κκ'λ ησιaι
ι ,
να λ"
υωσι , "
τα KOΙΊlα. αυ~ων ~ηTηματα, '"' r' δ'
ι.οτι δ'r. ί οι.αιι
C δ'
ηποτε
'
λ ειτουΡΥιαν C,/,. ,
υψισταται
"λ'
ανα ΟΥος ΟΡΥανισμος.
, κ' C
αι η
λ
ειτουΡΎια
, ...
της
~ , ",.. , ., ,\,. "
εν07ητος ταυτης απαΙTfCι να υπαΡΧΏ το ΟΡΥα.νον τοvτο».

fO Κ ~ f),
v~y~'t~~~.
• n• '~
~A ν'tωνtιχ.f.J~~, ',/,.'
αναψερομενος "
εις τον

"ρόπον της έφαρμΟΥης του προτει.νομίνου όpγαΊlισμOυ, φρ()ιιει.στι.
' θ α' 1ητο
κα λ Ον
' ., ,
οπως αποστε
"λλ ωΊl7 ι.ιι ει<ατερfΙJ
t ι θ·...
εν παρα των
,/,.' ,
δ ιαψορων

όρθOδόξωΊl Έκκλησια/ιι νίοι και σπουδάζωσιν εΙς τας θεολΟΥικας
σχ ο λ ας '"'.α"λλων '0 Ρ θ ΟΟΟςων
' TωΊl ~, Ι: 'Έ κκ λ ησι.ωΊl,
'"'"ινα κατοπιν
, '"
ουτοι χρη-:

σιμεύωσιll ώς κατάλληλα ΟΡΥανα συσφί,Υξεως των μετdςυ των'Εκκλη­
σ,ων σχέσεων.
tH Α' .~.
.ο. π · 'Ε'
ιxvιxyto't~~: «
Υ" ,t'" ΙΙθ
πι. του ~ηTημαToς, το οπο"ον ε "~
...
Ι:.
~εν ο
t λ
παΎοσι.ο· 'Α ρχιμαν δ"
ριτης, θ"δ'
α η υΎαμε θ α, απο " σημ.ερον
, ,
να
.,
ειπωμεν Υεllικαςηνας
,
σΚΕψεις,
'.', t t
αι. σποιαι.
.. θ"
α
,'" , ..
εXρησιμευOΊl ισως αντφ

έν Tjj· ταξινομήσει των έπιχειΡημάτων ίπι. της κατατεθείσης σχ ετική.
προτασεωr;.
, t
H " "'/"" ,ι .,
κυρι.α. αιrι.α, η rι.; επεψερε το σχισμα μετα
ξ'
υ

νατο·

λ '"'
ης και
Δ'
υσεως,
, , " .., λ'."
συνισταται πρωτιστως,εν 1'0 αντι ηψε,
"',
τυυ τροπου

'Περι.
,~,
οιοικησεως της
'"' ΙΈ
κκ
λ'
ησι.ας καΙ.
, λ' " ' . , ... r
υσεως των εν αυΤΌ I::JΎ]τηματων.
'
,/,.'
'Α μψοτεραι παρα δ εχονται την '
"Έ κκ λ ησι.αν με"'~
την ΙΟΙΟΤΎ]τα,.του ' , •
α
'
, λ αν θ αστου, 'λλ' η
α
t , '"'
μεν της
Ρ'
ωμης
'Ε ΚΚ λ ησι,ατην
ι , , ~ , ,
~oι.OTηTα. ταυτην
θ εω·

ρε/' συΥκεντρουμέιίην ~Ύ έιιι. Έπισκόπφ, &ιί ~ξύψωσεν ύπερ τους άλ­
λους και περι.ίβαλε δι' έξα.ιpεrι.Kων ~ξoυσιωJlι αί δΕ της 'Ανατολης
'Ε ΚΚ λ ησιαι εμμενουσι.ν
Ι, ' Ι"
εις την πισην Ί"ης
. . " .,
α.ρχαι.ας α
'
δ ιαιΡετοv 'Έ κ"

κ λ ησιας,
, t ,ιοιοτης
~ ,
κα
Ο'"
ην
του
'"',α λ α θ ητl)υ
η
ι
της
ΙΕ λ ' .,
κκ ησια. ς ευρητα.ι
'"'

, '"' .'λ
εν τφ συνο φ των
'"' της . . ΙΕ κι<λ ησιας
' ι ,
επισκοπων, των
'"' δ
>.
~,
ιαοοχωντων
'"'
",
'Α ποστο'λ ων, επι Ί"Ο αυτο " κατα " ΤΟ πaραΟΙΙΥμα ,~ " αποστο λ'"
το ι.ΚΟΙΙ εν

έν ~υνόδCf ήθΡοι.σμl.νων. "Εχομεν λοιπον δύο συστήματα διοικήσε"
- 32 ­

fιJ~ Tη~ ... '
'Έ ΚΚ λ η(ηα~ " 8ΕΤα.
ανη '!fλλ
πpo~ α. η λ α. ' rοποια.
τα . . . .κα.τα" ανηπα."

ρα β ΟΛην
'f' ' "
r.P0f) τα.
,
κοσμικα
,
συστηματα
δ'
ιοι/(ησεως
i:'
ταsLνομουμ.ενα

παpoυ~ιάζoνTαί. το μεν ώ~ Μον~ριΙrt. ιίnόλu"Cο~, το δε ώ~ 1:uv­
~~YIλ~~tX'ίJ Όμοαπονaι~.
Άλλ' άφου τόσον ζ-ηλοτύπως ο;' 'Ορθόδοξοι πά.ντες έχ6μεθα.
... r,
του η.μΕτερου
,
UVUTTJJLaTOf). ~'" "λ'"
οεν επριπΙ:. να ο ιγωρωμεν
,.."
μιας των
θ
εμε­
, ,
λ ιω δ "
ων
,,....
β'
ασεων αυτου,
, , ""
Tη~ κα.τα. καιρους τα.κτους και εKTα.KTαυ~ συ­

να θροισεως επι.
, "" , . . . Ιλ'
το αυτο της ο οτητος
" ~ , "'Ε'
του ..:..ωματος των πισκο­

, ~ δ" 'Φ' r ,,.. δ
πων. Τ ο ..:..υνο ικον συστημα ε αρμΟι:,εται. εν τυ
'
LOLk.TJUf.L ... r ,
μιας εκα­

ιττης έπι μέρους 'Ε κκλησία.ς, δεν λειτουργεί όμως όμαλως προκειμέ­
νου περ'
, "9λ
τηςο ης
'Έ κκ λ ησιας. ' Ε"
ινα.ι προοη
,~ λ 9ν οτι
9 ~, .,.
οειι εινε
"δ υ­
ακιν

νος δια. την έιιότητα της 'Ορθοδοξί.ας Τι παραμέλησις της ciPXTίf\ των
Γενικων Συνόδων. ΙΗ παραμέλησις αύτη παρατηρείται /(υρίως άπό
7'ι.νων
~
οεκαετηρι.οων.
ι~ Τ "
ο
, . . " , .T7Jt;
ΎΕγονος οτι α.πο
. ι λ
α
'
ωσεως
,..
της
Κ
ωνσται;­

, ,του
'λ εως μεχρι
τινουπο , 1873 'ησαν
συνεκροτη 8περι
'"TaS πεντηκοντα
rtVLKaι Σύνοδοι έστω άπόδειξις του ίσχυρισμου ήμων ότι ή κυρί.ως
παραμέλησις του θεσμου εΤναι έργον των τελεύταίων πεντήκοντα
,...
ετων.
rO ο'
ικουμενικος
'θ''''
ρονος εχων εκ
-
των
,
κανονων και
, των
... πα­
Ι
,
Ι'
Ι,
ρα '
δ οσεων "
τα\ ευ θ υνα.ς ' " ~
του προεορικου ...,αςιωμa.τος,
i: ' με'λλ
'11'0 ην ' ,
ευχα­

ΙΙ, ρίστησιν θα. έβλεπε Kαθopι~6μενoν έι< συμφώνου μετα. τωιι λοιπων
όρθοδόξων '.Εκκλησιων το ζήτημα. της έΦαρμογηι; του συστήματος
της όμαδικης έμΦανίσεως της όλης όρθοδόξου 'Ει<κληriLας κατα. τρό­
, , "'Υ ι ,
παν ανταποκρινομ.ενον προς τον εΠιι:,ητουμενον σκοπον.

Προς συμπλήρωσιν των σκέψεών μου τούτων άιιαφέρω OTLV­
Ι;
πά-ρχει κόσμος όλόκλημος προηγμένος εΙς πολιτισμΟν.διατηρων το αί­
'Ι σθημα. TTjf) εύσεβείας, έκδ1)λούμεν ο ν εΙς έργα. ΦιλανθΡωπίας.rο κόσμος
"
ουτος "
ειναι οr , · " r οποιον
Αμερικανικος,τον " ' ,εκ
'" • ει"δ ον και 00­
του π λ ησιον C r '
...
ποιος , ι
αναμενει "
απο ,
την '0 Ρ θ'000
~ ξον 'Έ
. κκ λ ησ-ια.ν
ι ι
" ενεργησυ
να "
προς ε­

7τικρά-τησιν των άρχων α.ύτης τωνδιοι/(ητιι<ων. 'Τπάρχουν Άμερικα.νοl.
, • r,o Ρ 8'~
Ι
;· πισTευoνTε~ οη η i: 'Ε
οοοsος'(κ '
λ ησια ειιια.ι. ι "
"θ ησαυρος α.νεKημη~
. ,

,
.1
τος, σύστημα θαυμάσιον, κείμενον μέσον του άπολυτα.ρχισμου της
!
Ρωμαϊκης Έ!(κλησίας κα.Ι της άπεριορί.στου έλευθεριας του Προ τε­
ii'

ΙΙ στανησμ,ου και άναμέιιοντες όπως Τι 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία παρου­
Ι: σιά.συ συγχρονισμένον το έαυτης σύσιημα το τόσον τελείως προ.
i
Ι σαρμοζόμενον προς τας νυν δεσποζούσας l.ν όλφ τφ πεπoλιrι.σμένφ
Ι κ6σμ-φ άνηλήψεις περ'" συγκροτήσεως κοινωνίαι; άιιθρώπων.

Ι
- 33 ­

eo ' λΡltμa:'1()ΡΙ'C~; ~)(Ρtμπά.'1. 'Α πο μ'ρου; του Σεβ. Μη­
!'ροπολίτου Τρανσυλβα.νίας ύποβάλλω Τ;]11 έξης πpότασlιν:
CI Μ Ετα' δ'"
υο ετη. .. 1925 • συμΠΙΠΤΕIι
τφ ' , επετειος,
η , ι ." ΓOIι η
η 160 Ο. η
Tolιαυτη.
, της
...,ιν Ν· ,
IιKaLlf
Α'

ΟS ...
ι.κουμειιικης
~ 'δ
.4υιια ου.
Φ
ρονω οτι.
1"\. ι
πpεπεlι

να 1ίPOETo~μασθ;;ψ.ειι δια. την μέΥJ.λην ταύτην ήμέραν. Θα [πρεπε
να ληΦθωσι μέτρα προς σύνταξιν μιας όμολΟΎίας της ήμ-ετέρας πί­
στιως, Ο η.
λ της
1"\,αρχαιας
, ημων
, 1"\ ομο
, λ'ΟΥιας,.
'λλ
α
' ",
α υπο τροπον συντα­
,
ξεως τοιουτον. ώστε να ληΦθΏ ίιπ'.ΟΨιν και Τι σημερινη ήμων πνέυ­
"
ματικη καταστασις·

1 πειτα
θ ' .,
α εΠΡΕίΤε να
, , l:
συνταςωμειι μιαν προσ­
'

Φ ωιιησιν
' " παντα,ς τους
προς , ρ ωμαlιOιeαθ ο λ ι.κους
" ,
επισκοπους κα λ'"
oυνTε~
, ,. ,
aVTOVi ιιια ιισε
,,' 'λθ , ,,'
ωσιν εις την χριστιανικην ειιοτητα».

'Η ,,
ως
,,
ανω προτασις γενομειιη
" ομο
φ'
ωιιως
,
αΠΟΟΕκτη,
~ , , Ε-γκρι·
,
νέται να. περιληφθυ είς την ήμερησίαν 'διάταξιν.
tO Μ~'CΡοπολ!'C~; ltΙ~\)ροβοu'1ΙΟ\):« Προ όλίΥου &.πηρίθμη­
σα μερικα ζητήματα. 'Επίσης καί Τι "Τμετlρα Θ. Π αναΥιότης άνέφερι
,.,..
'''λλ α, τα
μερικα α οποια και εΎω απο
'
'" ., δ εχομαι. • ,
'Αλλ'. υπαρχουσιν , ,
ακο­

ιLη ζητήματά τινα, 1α. ό πυία βιJαδύτεΡOν θ' άυαΦ'ρω άπο μέρους της
Σερβικης 'Εκκλησίας ώς χρήζοντα KOLVYjt διασκlΨεως. Διια το ζ~­
τημα Τ'ης συσφί.γξεως τω'ν σχέσεων μεταξυ των 'Ορθοδόξων 'Ει<κλη­
... '."" '''1'' θ ,
σιων και ημεις εσκεΎ ημεν εν T1J
, ... Γ ενΙΚΏ...,αρχ J'"1(1J ~~υνooφ,
,~ 'λλ"
α ~πει­

~ , τουτο
οη 1"\ , φ opcz....·λ
α ο ας τας '
'- Α υτοκεψα '
"J... 'λ ους 'Ε κκ λ ησιας, ,
ΕΊιεκρι'θ·
η ινα.

τεθύ έΊιώπισιι του Πανορθοοόξου ΣυΊlεδpίOυ. ·Ω~ προς τον τ."όπον της
, , ...
ενισχυσεως τωιι
,
σχεσεων,
~"
ουνατον να
θ
εωρη
el,,\,
rJ αναΥκα'ιια
"'. η υπαρςις
l:

μιας διαρκους έπιτροπης ή ά-κόμη προτιμότερον ε!υαlι να. tχωμεν ά­
μοιβαίας άΊlΤΙΠPOσωπεία~ των όρθοδόξων '&KKλησlιων.
'Ε'
IJ πασυ περιπτωσει " ""J...'
αυτο αΊlaψE.pεTαlι ~
, τας
εlι~ λ EΠToμεpεια~. '
Το
, Υ'
':,ητημα.
..."
Ειναι οη αισ
θ '
α.νομΕ
θ ι ,
α. επεΙΎουσαν
,
την αναΎκην
, , ...
μια.ς 1'0.­
,.., ,
ΚΤιικης ΕΠΙΚΟΙ,νωνιας
ξ'
μετα υ
1"\ , θ ~, l:
των ορ ΟΟΟςων

κκ
λ ...
ησιων.
Π
αρουσια."
'
ζOΣITαlι ~νίOTε ζητήματα σοβαρα, των όποί.ων πσ.σα άναβολη κατα.,,­
,..., , ~

Τζf επικινουνος.

Θα φέρω ώς πα.ρά.δειγμα. το ζή τημα. του βΌ Υάμου των χηρευ­
, λ 1"\·0
οντων κ ηρι'(ων. σv
'λ\ ....,. r'
ΑΟΥος των ιερεων,υποστηρι':,ημειιος καΙ, υπο με­
~. ,
'λ ,~
Ύα ης μεριοος του
1"\ λ ... ~" , λ λ""
αου και υπο κυκ ων πα ιnκων και ιΤτρατιωτικων,
...
ζητεϊ την αμεJ'ΟΙΙ λύσιν του ζητήμα.τος. Μας έSωκε μάλιστα προθε­
σμιαν , ,
μεχρι Tf'λ ους του λ' C ...
ηι;αντος 'Α πρι λ ιου και μονον το επικαιρως ' " " ,
3

Έ
!!Ι

- 34

ΙΙποσταλεν ΎρJ.μμα της 'τ. Θ. Πανι1Υιότητος ~1Tλι,σεν ήμ,d.ς ft s το
;να
'\ ..
τοις
Jf
ειπωμεν
.,
οη
'\
ίΟ
Α' 'π
vι,κουμ.ενικον
..."λ β
ατρ,αρχει,οv ε α ε
,
ΠΡΟ1l0ιαν

και
-. περι.
\ του
,.. Υ'
IoJητηματος,
'c
το οποιον
""
τους

εν 1,0.
Φ"
ερει και τοιουτοτρο­
,
πως κατωρ θω
'8
7J ι,
η ανα
β
ο
λ'
η παση~
, ",
απο μερουι;
, ... ,
αυτων αποψασεωι;;
,ι ,
και
,

ένεΡΎεί.ας, με την έλπίδα OTlι Τ"ο Πανορθόδοξον Συνέδριον" θα. Φθάσυ
εΙς μίαν ~ύνOϊΙCην άπόΦασιν. -'Εα.ν το Πα1l0ρθόδοξον IιVVlSPIιOΊI δεν
θ α' δ υνη 8"
1J 'λ'β
να α Ί7 "Φασι"
απο , ~
ανnκειμενην προι:; " 'δ'
κανονι.και:; ιατα­

ξει,ς, Τι Σ.ερβικη 'Εκκλησία. φρονεί ότι θα ητο δυνατον να. έπι.τραπύ
Τι χρησι.ς της oίKoνoμί.α~ έν T~ 'ητήματι τ~ύτφ και άνατεθ1Ί π. χ.
εΙς -ημα,ς, όπως, μετ-' εκτίμησιν των έκά.στοτε παρουσια'ομ.ένων πε­
ριπτώσεων, έπιτρέπωμεν η οχι τον β' γάμον των έν χηρείιΖ. κληρι­
....
κων.

Φρονω ση Τι 'Ιεραρχί.α της )Ορθοδόξου 'Εκκλησί.ας rrpF.TrEΙ
i
i ,~
να λάβυ ύπο σοβαραν έποψιν Τ"Ο έπανασταnκον .πνεύμα. του σημε­
r

, ! ρινου κόσμοv και τας ε"ύλόΥΟl/S άΠι1ιτήσεις του ι<λήρόv, όστις σΦο­
δρως ΚΓιτακρί.νει τηυ <Ιεραρχί.αν ώ~ άκί'Ρητο Kat προσηλωμένην είς
τα. παλαια καθεστωτα, ifJv Τι έν rfj σημερινfj έποχfj διατήρησις ά­
ποβαί.νεl. άδύναίΟΙ;;. Φοβουμαι μάλιστα πολν ΟΙ ι, έαν δεν ΠΡολαμ.βrI.­
νωμεν ΕΎ"ο.ι.ρωι;
" τα
,,~,
ενοεχομΕνa ΥεΥονοτa,
, θ'"
ο. εχωμεll
,
αποτε
λ'
εσμ.ατa

δυσάρεστα, δια Τ;]11 ένότητα κάι δι.α την έκκλησιαστικ-ην εύταξ{αν
και δύναται Τι θέσι.ς της CIεpα.pxί.α~ να. καταστυ δύσκολος και ούχι
άπηλλαΥμένη κινδύνων.
Ή· 'Ορθόδοξος -'Εκκλησία πάντοτε μ,εrεXEιpί'εTO την οίκονο­
μ.ί.αν ~ίς τα. δεvτεΡεvούσΎ)r σημσ.σί.α.ι:; ζητήμ.α.τα Κ<ΑΙ πρέπει' να.
εϋΡΏ οίκονομικτμl λύσ~ν και elr; το ζήτημα, του βΌ γάμ.ου των χη­
ρευοντων , κ λ ηρικων, ,., '!'
ουτινοι:; ,.,
πασσ. "
περαιτερω α,vα β ο λ'
η θ'"
α ει.vαι λ'1.­
~, r

.~ .. ,
αν έπικίνδυνοι:; ίδίως Εν Tfj 'Σ.ερβικυ Έκκλησί,q..

fII Α. 0. DOCVOCΥc.ό't~ς. «CH CΤμ. 'Σ.εβασμιότηι:; μ~ πολυ πει"
στικσ. έπιχεΙΡ'1]ματα ύποσ1ήριξε την άπόΦασι.ν της, "i.ερβικηι:; ':Εκ­
κλησί.ας έπι 'ητήματος έρχομένου εύθυς άμέσως μετα το κυρί.ως ζ~­
τημα, το τού ήμερολΟΥί.ου. "ΟΦείλομεν να ά,ναΎlIωρί.σωμεν ότι κατα.
Td τελευτα7α δέκα έτη έπηλθεν είς την ψυχην της κοινωνίας, uv­
νο λ ...
ικως
,
και κατ
:>" λ
ατομσ., αμ
β'
σ..νομειιης,
"
τοι.αυfη
,
αναστατωσι.ς,
",
οι.αν

κατα Το 1 Q 14 θυ. έθεώρεl. ης ώς μ.όλις μεrα 1.00 έτη δυναμένην να.
έπέλθα­
- 35 ­

"i/Yίμo~pov εύρισκόμεθα προ μια.ς τοιαύτη\ ψυχικης άιιaστατώ ..
, σεως και
,e
επομενως
, ~Φ
ο ει

ομειι και
• ανα
, λ ΟΥως
' "\
να σκεψ
Λ..θ....
ωμεν.
Οe
(, και-

ροl. ού μενΕτοί. Έα.ιι ή 'Εκκλησία ΟέλΥ τηιι CΙεραρχί.αν της μΕ κυρος
και
,'1: '
ε~oυσιαιι, τοτε
, ,
πρεπει

να μη κα υστιρησυ
' ει.ς
~'λ'
τηιι υσι.ν
,.
των

λυτέωιι ζητημάτωιι, ίνα μη αλλως έπι κεφαλης της διαΥΡα.φομέlIηr;
κινήσεως τεθυ ή μαζα. του λαου μετα του ένοριακου κλήρου. Αύτη.",
τηιι σΤΙΥμηιι έToιμάζET~Ι συΥέδΡΙΟΥ ΚΟΙ1Ιόιι της Ρουμα.vικηr; κα'" 'Υης
,.
Β ου λΥαρικης ΠαΥΚ ηρικης λ" eΕ ' "
ιιωσεω~ιEις το ΟΠΟΙ01l προσεκη η υ4ΤΟ
C .. C , λ'Ο

της Ρουμαιιικης και Τι CΕλληνικη τοια.ύτη.
·0 Mη~ρoπoλ~~η~ ltΙa.\jΡΟ~ΟU~ΙΟU. Και ό !ιΕΡβι"οr; κληρος
προσεκ λ η
'8η, επεψυ
' ,J.. λ'αχ 8 ·
η ομως,
~,
οιο",
,.
ειχεν υπ
C, >ι.,,
Oψ~Ι την
, "
'συΥΚ
λ
ησιν
,.
του
Π
ανορ
Ο ~'ξ
000 ου
~
.:.υνΕοριου,
~, "
απο
, , ,J..'
τας αποψασεις του
,. C
?ποιου ανα·
, ,

. ,'λ'~
μενει με μεΥιστας Ε πιοας πο
λλ"
α
, λ' ~, "
τα κα α οια τηιι τυχηΊΙ αυτου
, , . εις
,
,
τα 'λ
μελ ον·
'Η Α. 0. Π~ν~..,tό~η~. Φσ.lIτασθητε λοιπον Trpor; σΤΙΥμην
T01l ένοριακοιι κληρον των Βαλκανικών Κρατωιι συναθροι'όμενον έπl.
, , ,
το αυτο και
,
'λ αμ β a.ΊΙΟ1lτα
.'..1. '
α.ποφασεις.
τ'οτε οι
c'A ρχιερεις
.. θ"α απο β"ωσιν
e
απ ,.,εκτε λ
λ οι " αποψασεων.
εσται Λ.. ' Δ' -
ια. τουτο , β α'λλ εται η Δ ιοικουσα
επι " C

'Έ κκ λησια ' να" TEμΊiΏ τον 'λ ΟΥον ' "'λ
της '
α η θ ειας .ιια
και , θ'ET'l} εκaστον
.,
r'
ι;,ητημα
"
εΎκαι.Ρως εις
" την
Ο' ",
eULII του, μη επιτρεπουσα ρωΥμ.ας εις το " , ,
e"
ειιια.ιοll
, δ
οΙΚο ομημα.
' Β ε β αιως , πρεπει
, '''' θ
να ειμ.ε α. συιιτηρ"?τικιη,
' α.
, λλ'
ή συντηρητικότης έστω λΟΎικη, χωρ'Ί.ς ιιά παραΥνωρί'ηται ό νόμος
,.]ξ λ' Ι:
της ε Ε Ιςεως, Εψ
',J..'.οσον ,r
σXETι~ETαι με τηιι
",
προσκαιρ01l
Λ.. ' ,.
μορψ"lll της

στρατευομενης
, 'Έ~KΚ λ'
ησιας.
,
'Ο ' ΑΡχtμ~νβρΙ"Cη~ :Σ~Ρtμπά.~. cH Έ,'(κλησία έν μέσφ τό-
,
.σφ ανωμα '
'λ ων χροιιων δ. ιατε λ" ~ \ πpετrει.
ουσα οεν ι, lIα παρεκκ λ" , θ ε-
ινυ απο
, , ., " C, ., .." ,. ,
σμ,oυ~ α.ρχαιους, παpασυpoμεllΎJ υπο του Τα/ν ΎJ Εκεινων των ρευμα ..

των τη; έποχης. 'ΟφείλεΙ. να διατηρήσ'l} τας βάσειι; και 1Iα. θελήσυ
, να'λ α'βυ κα".. αποψαιrεις
μΕν Λ.. ' 'δ ικαιο λ ΟΥουμενας
,Τιινας ' C,,
υπο . περ"-
των

,
στασεων, α
, λλ' οχι
>ι "
και ιια παρα
, r τους
β ,α~Ώ " αρχαιους , Ο εσμουι;.
"Ε "ι-

β α.'λλ Εται. να,., θ συντηpηrικoι.
ειμ,εα. ' "Α λλ· ως ειναι.
" ~
ουνατον " σημ,ερον να,
, Λ..' "
αποψασισωμ,εν ουτως και αυριον, των
\., " "
καιρων μετα
β α. λλ"
ομειιων,
,
να

, φ ι
απο α.σισωμ,έν α
>Ιλλ \ " , θ e,
ως· Δεν πρεπει να πaρασυρωμε α υπο των ρευ-
"

μάτων. Το ζήτημα είδικως του δευτέρον Υάμου των χ"lρευόντων κλη-
ρι.κων ,. '
δ υναμε θ α. 'δ ιευ θ'
να . ετησωμεν, δ'λ·
υσκο ως ομ,ως φ ρονω ,.. ΟΤι θ ιι•

ΥίΙΙΥ τοίΙτο δΕκτον ύπο της Ρωσσικηf) 'Εκκλησίας .
.~

..

"
A~.
~~_~~
- - ,. 3.ΨΚΙΜ;,βΙΙΜ.,Ζ.Ρ,@!λμΡ4.4Υ1
- 36­

'Η .Α.. 8. ΠIΧVIΧΥ~ό'τ:~~. ΕΙς το σημείον τουτο θα. lTrPfTrEJI d.
~.
π~ τουδε να. λεχθΏ σαφως, σχετικως προς 1'';]'1 σημασίαν των μελ-
,..
λ ουσων να
t ' ' 'της
'λ ' ' E πιτροπης
η
φθ....
ωσιν υπο
,
,..,απο φ ασεωΊl· τ' , t
ο Ύραμμα η-

,..,
μων ουν τας tA'
το προσκα λ....' Ύιας '0 Ρ θ ΟΟΟςους
~' Ι: ' να" αΊlΤΙΠPO--
' Ε ~K λ ησιαι;

σωπευ θ ωσιν
,..
Εις
, την

πιτροπην
' ,
ταυτην
~
οη
λ....,
οι, οιτως και
" η
'.1.
σΚΕψις

,..
της
'
'Ε κκ λ ησιας Κ ωνσταΊlτινOυπO'λ εως l'
εΙΊlαι,
.,
οτι
t
ημεις
... ~
οεν
\ "θ α
ΕιμΕ

συΎΚΕκροτημευοι Εις ~υνo
, , ~' δ ον, ης
'2' " .J..'
αι «ποψασεις
θ" 1:' "φ αρ-
α Ύ]ςιουν να ε

μοσ θ ωσιν
... c
ως κανονικαι
'~'
οιαταςΕις.
l: 'Έ Υ
""ΡΥαι;,ομε α
, θ t'E πιτροπη
ως
,,..
της

"λ ης
ο 'Ε κκ λ ησr..ας,
' '<'
ης αι" απο ,
φ ασεις θ'
α λ'β
α ωσι κυρος,.. "φ
προς ε αρμο·

,
Ύην ειτε
" "
απο
~
~υνOOOυ
'~ Π
αΊlOP
θ ~'I:
ΟΟΟςου Ειτε
" " ...
απο της οποοοχης αυτων
, ~ ... ,,..
c,
υπο
,..
~ ~
των ~υΊlOOων
' μιας
' tΕκαστης
, ...",
των επι μερουςΥιων
tA"E ...
. κ,( λ ησιωνΒ.

, Ακολούθως ό ' λρχtμlχv()ρΙ'τ:~~ Σ~Ρtμπa.v Kat ό καθηΥητης
κ. Μtλci.v~()~~'τ:~ καταθέτουσιτaς έπί του ήμερολΟΥιακουζητήματος
,
προτασεις τω"
~" , '"
οικειων αυτωναντιπροσωπειων.
, "

Α') Ή πρότασις του ' Αρχtμlχv~ρΙ'τ:ΟU :Σ~ρtμπά.v έχει ~ν
ι μεταφράσει έκ του ρονμανικυύ ώς έξης:
.
i
ί

,
Ι
Ι

1) Κυριακη του μάρτυρος ~ιβηpιανoύ
2) Δευτέρα του προφ-ήτου 'Ιεζεκιηλ
3) Τρί.1η του
... t ,
A Υιου ίΑ
Ίιατο
λ'
ιου

4) Τετάρτη του μάρτυρος Ν εοΦύτου .
5) Πέμπτη του Δομητιανου
6) . Παp~σKευη του' Θεοκτίστου .
7) ~άββαTOΊI του μάρτυρος Γορδίου
;.

ΑΙΏΝΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

άπα ιιcoν ειιcoυς IO~6 μετα Χριdτον, έnοχίι8~ •• 400 ειιcη.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

α') Το κοινον πολιτικον έτος Εχει 364 ήμέρας. Διαιρείται εΙς
τέσσαρα τέταρτα. 'Έκαστον τέταρτον έχει 91 ήμέρας δηλ. 13 έβδο"

Ι Δ Ξ iΞ!' 4 ;,,*$14"; 5: t::. ι:.:,. a
- 37 ­

,~
μ,αοα.ς. Οι.~.. ~,
μ,ηνες εΚ'αστο1ι "
τετaρτου .,
εχουσι.ν εκαστος 30 , 30 και'31
~ ,
. ημερας.
β') Ο ι.~ ..
μ,ηνες '
'ι ανουαριος, 'Α'λ
πρΙ. ιος, 'Ι'λ
ου ιος \'Ο'β
κα, κτω ριος

ά,ρχίζουσιν άπό ΚΙιΡιακην και λήΥουσιν είς Δευτέραν. Οί μ,ήνις Φέ­
βρουαριος, Μάϊος, Αύγουστος και Νοέμβριος άρχίζουσιν άπα Τρίτην
και \ '
λ ηΎουσιν ,
ε,~ Τ'
εταρτην. O~'" '
ι μηνες Μ αρτιος, '1' ""
ουνιος, ~εΠTεμ ' β ριος
καΙ,\ ' βριος
Δ εκεμ "r
αρxι~oυσιν απο ' , n' εμπτην κα,\ λ ηΥουσι71
' , ""
εις ~α'ββ ατον·

γΙ) Ή ήμ.έρα της έβδομάδος έχει πά.ντοτε την Ιδίαν ήμ,ερομη­
Ι ... ,
νιαν του μ,ηνος.

~ Ι)
ο ~H
365 ~,
ημερα ,.. ΚΟΙΥου,.. ετους
του • και\ η~ β' ~"

ισεΚ'τος ημερα α­
θρόίζονται είς μίαν έβδομ,άδa, iJrι.t παρεμ,βάλλέται είς έκαστον KV­
',.. .. " ,..., ,.
κ λ ον 5 ετων μετα το πρωτον ημισυ 1'011 αια του
,,~\ "'5~
αιαιρουμενου ετους

(31 'Ιουνίου).
ε
Ι) ~H δ
ιορ
' θ .,
ωσις ειναι:
δ \ ,
εν πρεπει να παρεμ
, β 'λ
α ωμ-εν την
\ .ε­
, ~ εις
β οομααα
~ , "'λ'"
το τε ος της περιοοου
Ι~ 4 Ο ετων,
,... 'λλ"
α α.
Ι ...
εKα-CΤTOυ ετους α,ιω­
, ...

νος διαιρουμένου δια τοϋ 200, όχι όμως και δια. του 400.
Ι
S'. ~υνεπεια
""
της
, , ,
παρεμβ ο λ"
ης Ι
τσ.υτης, το
"
κοινον
"
ΠΌ λ ιτι.ι<ον ε­" •
τος,εις το τε
, "'λ ος του κυκ
Ι λ ου των ,.. ,.. 3 ετων,Εςισουται
,,.. 'Ι:'" ""
προς το η
" •
~λ ιακον ετος

και έν περιόδφ 2000 έτων, λαμβανομένης ώς βάσεως του ύπολΟΥΙ­
Λ ""
σμου, Ι,2,11
ι.." ~
μ.εσου ορου ον ωρισεν η επιστημ.η
δ"" θ' ~λ
ια το α,στα ες η ιακον
e, , "
τροπικαν έτος ή διαφορά θα ύ"αι μικροτερ:ι. της ήμισείας ήμέρας.
ζ) Καθ' όλον το διά.στημα μια.ς περιόδου400 έτων,το πολιτικον
., δ"εν απομακρυιιεται.
ετος
, '" "', Ι ~ Ι ( Ι
της εαρινης ισημεριας,ως σημ.ειου ωpισμεJιOυ,

, " προσκαιρως,ινα
ειμη ' ' ' 'επανε'λθη κα,"'λ ""8
' τον
πα ιν εις ( , χρο­
ι ιον ωρισμενον Ι
" , , ,
νον κατα τροπον αυτοματον και συνεχη.

"""

η ') (Η (
εορτη του " '" π' \ '"
"λλ ων εορτων αιτινες ε~αp­
ασχα και των α Ι:
• -., ,
τα/νται έξ αύτης μονιμοποιουνται, έν τφ όρ:φ του μηνος του Πάιτχα,
έπι ώρισμένων ήμεpOμηJιιων του ήμερολΟΥ,ου δι' όλους τους χρόνου'ί.
θ ') ,.
π ασαι αι~ α
"λλ αι • ",
εορτσ.ι μειιουσιν ακινητοι, εις την • , '" Ι
μεχρι
, ι ~, "
σημερον ημ.ερομηνιαν αυτων.

1.1) cH έορτη του ΕύαγΎελισμου συμπί.ΠΤΕL με την έαΡΙllην
ίσημερί.αll και ή της Γενllήσεως του Κυρίου με το χειμ.ερινΟν ήλιο­
Ι

στασιον.

'Εν Κωνστανηνουπόλει, Ti} 1 Ο Μα tov 1G23.

ι

- 38 -

Β') cH πρότασις του /(αθηΥητοϋ 1<. ~Ιr.λά"Ι)t()βt-:~ έχε:. tll μι:.­
'ταφρσ.σει. έκ 'Του σι:ρβικου ώς έξη~:

1) 'Εκ του ύπάρχοντος ήμερολΟΎίου ά.νά,Ύκη να. α.πολειφθω-'
σι 13 ήμέρσι.
οι.
''
τ παρχουσι
n ) ~ , ,~ ...., ,~"I. - , 3 6 5 ημΕρων
ουο ειοων ετη, τα (X.~I\e:t. εκ
r ,. "
και τα

8!oex-:a. lK 366 ήμερων. Δίσεκτα έτη θα. ε!νΕ ίκεινα, τα. όποια δί-­
,~ ,. ~,
νανται να οιαιρωνται. οια του
,. 4 α.νευ
., \'
κατα,\οιπου
(9οπως εΥι,νετο
" .,
αχρι

"δ)
τον ε. 'Ε r:.aιpeutv
l: ' ,
καμνουσι ,,
τα . εΙCαΤOνταιτηpι
των r '8
ων"
ετη, δ'
ια "
τα. ο­

ποία ίσχυει. Ο έξης κα!1ώι.ι:
3) τα. των έκα.ΤΟllτάέτηρίδων έτη (τ. ;. έκει.να, τα. όποία. τε­
'
λ ΕιωJlουσιν ,~,
εις ουο
~
μηΟΕνr.κα
')θ'
α.
l' ,
εινα.ι τοτε
,
μονον
δ'
ισικτα,
, • c
οτα.ν ο

ά,ριθμ,ος των αίώνων συμπεριλαμβαν6μει.ιος δr.α.ιΡοVμενοςδια. 9 δίδει
κατάλοιπον 2 ή 6. πάντα. τα. λοιπά έτη θα. είναι. άπλα..
Κατα. τον κα.νόνα τοϋτον έπομένως, Ικ Tω~ έκατοντα.ετηρΙδων
θα. εΤναι. δίσεκτα. έκεινa, τα. όποι.α ύΠΟΥραμμίζονται. έν T~ d,κολούθφ
πίνακι:
2000 2100 2200 2300 . 2400 2500 2600 2700 2800
2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700

Το
,,
μεσον
,.
μηκος
,.
του πο
λ .. .,
ιτικου ετους
δ -
ιαρκει κατα.
'" το σχε­
,
διον τοϋτο 365 ήμέρας, 5 ώρας, 48 πρωτα λεπτα. και 48 δεύτερα λι­
πτα., κα.2 συμπίπτει ουτω άκριβωι; μετα. τού μήκους του μεσου ά­
σΤΡΟ1l0μικου ETOVl), ώστε ή διαφορd. μια.ς ήμέρaς μεταζυ του α.στρονο·
por.KOlJ και πoλιτr./(oυ έτους να. δύνατα.ι. να. tπέλθrι μόλις μετα. 40000
έτη, ίν~ ή περί:πτωσr.r. αύτη έπίρχετa, εΙς το ΓρηΥορια.1Ι0" ήμερολό­
'Υιον ήδη μετa 3300 έτη. Το νέον ήμεΡολόΥr.ον ε!ναι. 1 a. Φόρd.f) άκρι­
ι βέστερον του ΓρηΎοριανού.
Ι
Β'. ll~PCt..~ijp~ot~
'Ε "',
Κ των επερχομενων
,. ~ '" ,...
εκaτοντaετηρι.οικων ετων τα
, ,
κα.τω
θ r
r. v­
, ΠΟΥραμμισμέlια εΤνaι. δίσεκτα. έν τφ ΓρηΥοριανψ ήμερολΟΥίφ. 2000,
2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800. Κα­
----
τα. ταυτα μεταξυ του νέου -ήμερολΟΎίου και του Γρη yopr.aJιoiJ παρου­
σιάζεται. διαφορα. μ.όλι.ς Τψ 2800 έτει, έπομέlΙω<; μ~Tα. 877 έτη.

1.
39

,
4) Π αντει; .... ... '"
οι Jlιηνες του εroυι;
θ" ~ ,
α οιατηρησωσι τον αυτον α­
..",
ρι
'
θμον των
"" ~
ημερων,
fIIII, 'f......:,
τον οποιον εχουσι.
'''''
και νυν·
E ις
t
τα
,~,
ο/ισεκτα ετη

Ο Φεβρουάριοι:; lXEΙ 29 ήμέΡαs. Ό σχηματισμοι:; του έτους δεν μετσ.­
fάλλcrαι.
• 5) Α C
ι
, , • ,~ ...,
ακινητοι εορται οι.ατηρουσι. τας
λ'"
χρονο ΟΥιας εκεινα.;,

τας
" οποια')
• , . ειχον
, μεχρι
., '" ~ (4ι
Tovoe· το
,,,
νεον ετος Τ11
... 1 '1 ανουαριου,
' ,
τα
Θ
εσ­

ΦάνCΙα τυ 6 'Ιανουαρίου, ό Elιαyyελισμoς 1fj 25 Μαρτί.ου, και ούτω
καθ' έξης). .
, 6) Α ιC κινηται ,c "
εορται ακο λ ον θ'"
ουσ" ,
το π'
auXq.. τ'ο π'ασχα θ"α
• , Υ
εορται:,ηται:

α') μετα την έαρινην ίσημερί.αν της- '21 Μαρτίου
β') Tfj Κ υ pt.aK-n
γ') ή όποϊα συμπίΠΤΕΙ μετά της ά.'. πανσελήνου (του'Πασχαλί­
"i,
ου μηνο'ς), η έαν δεν συμπέσυ, τπ πλησιεστέρcz, ΔυριακΌ'
7) ·0 όρισμοι; της Πασχαλt.),ηςΠανσελήνουθα γί.νηται δια του
κύκλου των 19 τωl! η δt.Q. του χρυσου άριθμου μετά των έπαKτ~ν.
8) '0 χρυσους
..., θ' C , r "..
αρι μος ΟΡΙι;,εται και Εις το με
'λλ ... ,
ον κατα, τον
t ΙΙ::""
e~TJS' τροπον.,
, • Π'8
ροση εται
, .το
1 Εις . ~ ''Ε''
ετος περι. ου προκειται και. τοσυ­
".,
νολον δ~αιρεΙTαι δια. του 19.τό κατάλοιπον δίδει τον χρυσουll άριθμόν.
9) !ΙυνΕπείcz, της άπο του ήμερολΟΥί.ου άπαλεί.ψεως 13 ήμ.ερων
μεταβ α
'λλ ονται ι C
και αι σημεΡΙlIαι επακται·
, , , Μ εχρι.
ι ...
του Ετου;
" 1'999 συμ­

περιλαμβανομ.ένου ίσχύουσιν αί έξης έπακταί.
ί

- 40 ­
j

r'. Πα.Ρ~"CiJρησt~
. Α ι.ι,επaκται' 1 '
avrar. '1:' Ο
ε~ηx ησαν

έξης τρόπον: Έπειδη άπηλείΦΟησαν 'φάπας 13 ήμέρα·ι. έδέησε ~ά.
'
εκ των
Λ C
υπαρχουσων
....
κατα
"
τον Ι

f
'"
μειω Ο ωσιν αιι,
επακται κατα • '1 3 ~
μΟllαοaς' '
α λλ" επειοη
~ '1 '
αυτα, , 'S'
ειναι • ~
ηοη
" ,~ , ofI q , ,. ι C , ,
κατα μιαν μ,οναοα μ,κροτερα, η οσον απητειτο, αι υπαρχουσα, επα-

KTat ήλαττώΟησαν κατα. 1 2 μ,ονάδας,
Α'. Πα.Ρ~"Ci1ρησt~
", , ....
Αι
ι " ,~ C -ν~ Γ
νεα, επα~Tαι ειναι. αι: ι.οια, μ,ε ΤΟ.ς επακτας του ρηΥορ,α.

νΟυ
....
ημ,ερο
C λ'
ΟΎιου, ου
l' ~
ενεκα ε,ς
" το μ,ε'λλ ον. το
'π ασχa. ' θ α.' συμ.1Τιπτυ ,
πά.ντοτε. έκτος των έπομέιιων έτων: 1926. 1930.1950.1957.1970.
1974.1977.1994. 1997, διότι κα.τα. το ΓρηΎορ,ανον ήμερολόΥ,ον
το , π'
ασχα μ,εταη'ο' "λ ου θ ονυριακην,
εται εις ΤΥ}ν ακο Κ 'c '
οσακ,ς , το,
κατα. ,
παρον σχέδιον ήθελε συμπέσΤ1 με την πανσέληΡΟΥ.
1 ο) Α ιι,επακται• ~,
οια
"
τaς επερχομ.ειιας
, ι
εκατονταε1'Ύ}ΡΙ
'δ ας o~
....
c '1 ' 'ΙΙ:'" ,
oΡΙι;,α/νται κατα τον εsης τροπον:

Δ ια' "
να. ,
επι.τυΎχallηται συμ Φ'
α/νια μετας υ 1:',..
του ημερο
C λ'
ΟΥιου

και
, .. β λ.... ..
'YJJJTJtt, αιc επακται
των πρaΥμ,αΤΙΚα/ν μ,ετα ο ων της
, - , Ο' 'ξ'
α αυ α-
.. σε
λ'

νωντα, κα'Ο ε 3 Ο Ο ετη
• κατα, 1, και' τουτο
'''' επι , ε~
~ Ι: φ ορας,, .επειτα οε ~" πα-

λ ιν κσ.τα• lμονον
' μετα"τα."ερχομενα. 4 Ο Ο ετη,
• με Ο,ο ~,,-
επανερχεται πα- ,
λ ι.ν ηΙ.ξ
α.υ ησις μ,ετα
, 3 Ο ο·ετη, και,.,
ουτω κα
θ' εςι l:....
ης.
, εκα.στον
'Αλλ' εις .,
ι λ..... ι 'δ ι , , .... Γ' 'φ
απ ουν ετος EKaTOVTaf:TTJP' ος" ωρισμενον εν ΤΤ1 • πaρο.Υρα φ, αι
C

,
επα.κται
, Ο'
α
'λ '
ο ΙΥοστευωσ, κατα
, 1 .

Έμ Κώνστανnνουπόλει. τύ 15 Matov 1923.

'Α μ φ'
οτερα, αιι ως C"
ανω ι Φθ ησαν εις την
,
πρητασε,ς Πl1ρεπεμ, " β' •

ύΠΟέ1Τ,τροπην, με6' () ή Α. 0. Πα. να."ftό~'lJ~ έκήρυςε την}. ηξιν της
.συνεδρίας.
t ο καΝΕΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΕ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
t ό Κuζiκσu Ι{αλλίνιχοc;
t . ΑναcJ~άdιοc; •Αρχ\επidΚΟΠΟΙ;: Κ l.dνοι)iου
t . Aλ~ξα,,'δρoι;: 'Αρχιεπidκσποι;: Β. •Α1ιερικήι;:
t ό Μnτροπσλiτnς l\Iaul?o~ovviou κα.Ι Παραθαλaddiαι;: fα6e;niιλ
t ό Ν\καίαι; D(ιdίλειος - .
t ό Δυρραχiοu Ίίιχω60ς
•ΑΡΧΙ1ια.νδρiτnς: ·lούλl0ς Σχριιιπαν
Β. •Α ν'rωνιάΟ1ις
Δ~. ,ι,ι. ~Ιι~άνKo6ι,:ς
Ό Γρα.ιψατεύ'ς:
t ·Aρ~\,ιιιaνδρ\τη~ Γεριιανοι;:
Άρtc1.Υραιψα. τεύ'ι; "tii.I;; ·1. Συνόδου

,Ι- _. 2$4 -.ΑΧ., iirJιe·c!} Ι4 ~ - ο: Ξ . '.ΞΛ.,Ι.
1
ι

-41­

Γ'. ΣrΝΕΔΡΙΑ
(Οαρα'όκευη, 18 Μαίου Ι9~3).

Προκαθημένης της Α. Θ. ΠιιναΥ"ότητοςτου Οίκουμεν"κου Πα­
τρ"άρχου κ· κ. Μελετίου συνηλθεν ή Έπ"τροπη των 'Opθoδόςων'Eιc­
κλησιων.

fH Α. 8.ΠiX"'~1r.όtη~ συνέστησεν είς τα. μέλη της ~π"τpo­
πης τον ~K Βουκουρεστί.ου άφιχθlντα καθηΥητην της θεολΟΥίας ~ν
τφ ~Kεί. Πανεπιστημίω κ. ΔραΥομηρον Δημητρέσκου, "Αρχοντα.Νο­
μοψυ
J. 'λ ακα της
.. Μ
. ..
του
Χ
ριστου
... JE κκ λησιας,
' παρακ{J,
λ ι
εσασα αμα αυ­
., S

τον όπως κατα τα.ς ήμέρας της ~νταϋθα δ"αμονης αύτου παρευρισκη­
τα" εις
" τας συνιορια.ς
~''''''E
της ττιτροπης,
.. ~,
oυναμεΊlOΙ;.
δ'''''
ια. τωιι YΊlωσεων
,
αύτου ίνα συμβάλληται εΙς το έpγOΊl αύτης.

fO Χ. "iXθη1η"CiJ~ εύχα.ρ"στήσας θερμως καε άσπασάμε."ος
,
τη'"
δ εςιaν
l: ' της
'
.... Α . Θ . Π αΊlαyιoτητoς 'Υ , 'λ'
fl;,ητησε τον
., ".,ι..'
ΟΥον οπως εκψρα­

συ την
,
ΎνωμηΊl
, S""
αυτου
'" ....
επι του ΙΡΥου της
., .... JE πιτροπης.
... Τ ....
ης..
Α θ
• Π
α­
,
ναΥ"οτητος δ' 'λ'
ουσ'ης τον OγOΊl, οC Κ. κα θ ηΎητης
'1' 'c/:.
ειπε τα. ....
Ef;YJS:

Dα"αΥιώιτ:α"Sε καΙ 8ειό~αιτ:ε Δέdnοιτ:α

Σε~aό~\ώ"Cα.,ο1. ' ΑΡΧ1.ερεϊς
sEgi~\~o, ({υ&1.0Ι,

CH συνα
'8ροισις ημων
C . . ειιταυ
, "'θ
α
S
απο
βλ'
επε"
s,
ει~. την προπαρα­

σκευην του ~δάΦoυς προς σύΥκλησιν μιας ΠαΊlOpθOδόςoυ Συνόδου.
cH ίδέα της συγκλήσεως μιας τοιαύτης Πα.Ί10ρθοδόξου Συνοδου εΤΊια"
' 'Αλλ' α μετα'" τον Π'
πα λ α"α. αγκοσμιον Π ο'λ εμOΊl '
ιcατεσTη S,
αΊlαyKη ,
ε­

ι
πεΙΥουσ-α δ"""
"α τας επι μερους '0 Ρ θ ο δ'Οςους·
l: JE κκ λ ησιαι;
ι ,
ΤOσOΊl δ"
ια την
,
τηρησι,Ί1 της
.... c,
ενοτητος εΊl TΊJ
, .... ,
πι,στει,
.,
OσOΊl και
'δ~"
ια τηΊl
,
επ"κρατησιιι

όμοιομόρφου δι,οικητικου όΡΥανισμου και σνστήματος, ετι δΕ μαλλον
δια. τηιι έδρα(ωσι,ν α;ίιτων τούτων έν T/f μέλλοντι..
- 42 ­

Και ~ξηΎεZTαι ή σημ.ασία της σπουδαιότητος τής τηρήσεως
"
τουτων κα.
θ' ~ •• , χ
οσοll η YJ-JLfT€pa ~ ρ/,στιaνικη
, r εκ
" πισrις πηΎα~ει ' του""
Θείου λόγου, τον όποιον έΦεΡΕν εί, τον κόσμον ό κνριος ήμων 'lη­
σους Χριστός. ·0 λόγος ο15τος του Θεου διεφυλάχΟη εν τε τΏ <Aylq.
ΓΑαΨΌ και 1fj clepfj. Παρaδόσει τij Άποστολικij, σωζόμενο') δΕ ίν
τυ
"'Ε λ' ,
ΚΚ ησ"a κηρυσσεται εις απαντa τον κοσμον. Ουτω οε το
,., " .., ~ , 'Ε '
:.ιυ­
αΥΥέλιον Tη~ σωτηρίας ήμων δεν έμεινεν ώς άπλουν φιλοσοφικον σύ.
στημαια'λλ' απεκρυστα
, λλ ω'θ η και" ενεσαρκω' 0 '"
η εν " 'Ε κ­
τυ χρισηανικυ
,.,
κ λ 'YJULfl-, ητις περι
λ
αμ
β'
ανει,
,
τους ποιμεllας
" αυrης
, "" .
και, τους ποι,μαι,νο­
,
μένουι;.Κατέστη δ"' ούτω έν τψ κόσϊJ.Cf;J θεϊον καθίδρυμα παρέχον ~ωηJι
, ~,
και ουναμ,ν τοι,ς
"" πι,στοις
"'" και
θ '
. Ει.αν χαρι.ν
, ,
προς σωτηρια.ν.
, Π
ροορι,­

σμος δ' αύTη~ ητ.ο να. φυλάξυ την ίΕρ&.ν τα.ύτην παρακαταθήκη ν ά­
νόθευτον και δι.' αύ'της να. έκχΕυ τα. θεί.α. χαρίσματα κα, άποβfj πη­
γη ήθι,κης ζωης κα, άΥιωσύιιης δι.α. τους πι.στούς. Φρουρους δ' αύτής
δι,α. TωJι 'Αποστόλων έταξε την 'lεΡαΡχίανπaΡd.σχων AtJrfJ την δύ-:
ναμ,ν του δεσμείν κα, λύε,ν τα πάντα έν Tfj 'Εκκλησίrt. Κατα δε τον
ι
λ ΟΥον ,,.. "" Κ
αυτου του
' ,~ 'θ ,..", Επι.σκοποι.ς
υριου, εοο η τοι.,
, 'l: ' "" λ ι
η ε~oυσια του υειν
C

τα άπασχολουντα την 'Εκκλησίαν ζητήματα άπα κοι.νης συσκέψεως.

την έφαρμΟΥην της θείας ταύτης έντολης εύρίσκομεν ήδη έν
1'1,1. , 'Α
ποστο.
λ
'KTJ"".,εποχυ,
"'" εν 1'11"" συνα~ει,
, t: ""
TWll 'Α
ποστο

ων ει.ς
• ~,
~υνoooν.
~

Πιστως δε έτηρήθη και δια μέσου των αίώνων ή θεία αύτη ίντολη
έν Τψ βίφ T~ς 'EKKλησίας.~ύνoδoι κα.τα. και.Ρουι; συΥκληθεϊ.σαι. πρου­
,
νοησαν ~
οιa \
τας , " '""
αναΥκας της 'Ε Ι(ΚΑ.ησι.ας,
Ί. "'λ α β ον α.πο
ε ~ φ'
ασεις παντοτε ,
όμoφώνω~ λύουσαι. κατα. κ'a.ι,ροV; τας έκάστοτε άναφα,νόμένος άπορί­
ας κα, Βιατηρουσαι, άΚΕΡαί.αvτην ην παρέλαβον παρακαταθήκην.Ού­
~ Α 'λ ""~
τως εχομεν μεχρι, του 80υ αιωνος τας τοπ,κο.ς 6.Ύομενας ~υνoooυς
, ,"" , J

, ,
κα, το.ς
~
επτο.
'ο' ,
ι,κουμενι.κας
,
To,αυTα~,
,.\
ει.ς α') προσετε

ησαν
'J'
ει.το. αι.
~

~ύνoδoι, του 842 κα, 879. Αί !ύιιοδο, a~raf. της Μια." <ΑΥίας, Καθο­
,.. 'ία,, JA ποστο λ ,κης,
λ ι,κης "" 'Ε,ΚΚ λ rισιαςιεις
' " επέΙΥουσας
., "
α.ναΥκας "" 'Έ Κ',
της

κλησία.ς συνελθουσαι ι άΠΕφd.σ,σαν και έξέδωκαν όρους της πίστεως
κα, κανόνας έ" yέrιει άφορωντας το ίερόν ,καθεστω; της 'Εκκλησίας.
...
Δ εκατρει.ς ,,...
"'~
ηοη ""λθ'Φ'
9-ι.ωνες παρη .ον α ~
οτου ΎJ • κατ , 'Α νο.'Το λ'
ας 'Έ
. κι( λ η­
σι"
, ,.. χ . "" ~,
του ~ ρ,στου οεν σννη
""λθ"
εν μεν ει.ς
Ι
συνοοον,
~ '"
efLfLlIEll ομως

στα­

θ ερα' <
ως 'ο Ρ θ'~
000 ξος 'Έ κκ λ ησια
' "
επι "'~ .ει.'λ ημμενων απο Φ'
"
των Tjοη α.ζfεων ' ,
'Των
,.. Ο'
ι,κουμειιι,κων
,.. ,
κα,
Τ " 'ό
οπι,κων συνο ων.
ο' ,,~,"
ι.κονομουσα ο οvτω
,
τοιι

.~1

- - - - - - - - - - - - - - - - - -.....!!I.t ~.! ΙJEUIΙ!.! !S§.~.Λi i i . ! !Ξ! '! ε! :! !Ξ~.·! :ν:;:=': =,Ξ:·:·t:. ::":.~:. =":e::'!:::.=aJ
...

- 43 ­

ιια,ιρον και τας άνάγκας της 'Εκκλησίας, μ.η θίΥουσα δΕ ούδεν των
προαποΦασισθέντων, διεβίωσε μέχρι σήμερον.

'Α λλ" ElITav
,. θ α προβ α'λλ Ει. το" ,
ερωτημ.α: Κ" ~ ,
ατα τους Oι.αppευσαΊl­

τας μέχρι της σήμερον αίωνaς Stv παρέστη Τι άlΙό.γκη συγκλήσεως
,
Ο "κουμενικης ... ος,< ~
..:"υΊlOOOυ;
Β β'
f αιω~.
'Α λλ' ~,J , '!'. ~ ,
η KατασTασι~lεν υ Eυp~σKεTO
r'A 110.1'0 λ'~"
η
.1~ , , λ ... " J
η, οεν ΕΠΙΤΡΕψε τη συΎΚ ησιν μιας τοιαυ1ης συνοοου. ~~ς
'~'Γ)

,
εκ τουτου
,
πασαι
...
α, υπο
r r θ'
εσεις, καΙ.
,r"
αι ELf) rας
·0'"KOυμεΊlΙKας
, ετι
., σν­

,~
Ί1000υς
"
υπαγομ.εναι, ε
'λ '
υοντο
~"
ο, απο
φ ,
ασεων
,r
τας
,
ΟΠΟLας ε
'λ'
αμ
β
αΊlε
,
το

μέγα Κέντρον της 'Ορθοδοξί.ας, ώς μήτηρ των έκκλησLων,το Οίκου­
μενικοlJ

ατριαρχειον,
,., εν
,
συνΕlIνοησει μετσ,.
, πασωll
"" "",,, ,
των επΙι μερους

'Ορθοδόξων 'Εκκλησιων. Ούτως άνυψώθη λ. χ. Τι ΡωσσLκη 'Εκκλη­
σία εΙς ΠαTpιαpXείOΊl. Ούτως άνεl(ηρύχθησαν SLά.ΦοΡΟΙ Όρθόδοξοι.
'Ε κι( λ ησιαι.
J
αυτοκε
, 'Φ α λ οι, μετα '"
την αποκαταστασιll , εις " κρατη . αΊlΙ­
,
ξάρτητα. TωJι χωρων, έναΤς διεβίουν. Ούτως έκηρύχθη το ΒουλΥαρι­
καν σχίσμα. Και ή μεν Όρθόδοζος 'Εκκλησία έμεινε κατ<1 ταVτQ.
σταθΕΡα. είς τα.ς άποΦάσεις των προμJiημ~νεvθεισωv άΥίων συν6δών,
, 'l' r
εν φ η
Π απικη
' , Ε κΙ( λ TJULα
' και, μετα, ,το' ~, 'ι:.... λ '8 '
..:"χισμα ε~ "κο ουησε την

σΕιράν αύrωv, Kat ήδη την TελευTαίαiι αύτης ά.ποκαλεί είκοστήν.
'Αλλ' έα.ν τα. πρά.Ύματα της "Ανατολης δεν έπέτρεψαν την συ­
lIέχισιν της συγκλήσεως οΙκουμενικων $υνόδων, αί.,σημίριναΙ συν­
,..
θ ηκαι. r
αι. μετα
"
τον
,
Πt).Ύκοσμιον πο

εμον
~
οημιουΡΥ-η
θ ..
εισαι,
, β'λ
επ.ι. α ­
λουσι. την σύΎκλησιν Πανορθοδόξου ~υJιόδOυ, ή όποί.α, α) να. «,πα­
Φ αν θTJ...",..
επι των του παρε
,.. λθ '
oντo~.,
β)'
να επι
, λ' ,
υσυ τα πα.ΡΟΥτα
, "
επε4Ύον­

~" ΤΎ}ΙΙ
τα οια "Ε κι( λ ησιαν ~Ύ}1ηματα
Υ' ')
και "
Υ ναασ Φ α λ'ισυ αυτην
"~"'\
' οιατ() με/\.,­

λον. Αύτη ή φύσι.ς των παρουσιαζομ,έιιων την σήμερον ζητημ.ά.των
• ..,
ΔπαΙΤΕΙ την
, λ
συΥΚ ησιν
,...
αυτης.
Κ J.
αι.
'θ r
εν υμειται η
.. fTμετερα.,ε"οτατη
Ο ' J

Π αναΎιοτης
,,, τας σχιτικας συ,:»Υ}τησιις 'r" εν 'Αθ'
ηνα.ις κατα "1919
το •
. , οτε
μετα. των μελων της Ίερα.ς ~υνόδoυ Κα' των κ,αθηγητων της Θεολο­
""
"Υι"ης σχολ""
ης του "" π ανεπιστημιου,
"1 εν " r
οιι; κα. ο .. ~ β
νυ.ν..:"ε . μητραπο λ' (­
της 'Α θ"
ηνων Κ. χ'
ρυσοστομος, " ,ι.
εμ,ειναμ,εν σ.υμψα/νοι 11ερι","
10υτου,α Φ Ο.υ..
κaτα. πρωτον ό Σύλλογος των διαΦόρων Όρθοδ.θεολόΥων των διαΦό­
ρων Έκκλησιων συνερχόμενοι; μελετήσυ τα άπασχολουν:τα.σημ,ερον
την Έκκλησί.αν ζητήματα και προλειάνει το έδaΦος.'Επαναια;.μ.ψσ.ς ιις
, ,~ " .. '.Ι, ' , "~λ
την πατριοα μου ανεΚΟLνωσα τaς συσΚΕψειι; ταυτας εις τους ΕΚΚ .Ύ]­

σιαστικους κα, πολΙΗκουι; κύκλους, οίτινες i:ιι~πλήσθησαν χαρa.) έπ,
~------~---
.. j····."i .
. ~ .. _­ ­
---."-~-­

- 44 ­

"ούτιΡ
.... προοιωνι'όμενοι καλα. δια. το μlλλον των '0p~όξων 'Εκκλη­
σιων.


Ο υτως '" "
ειχον τα Πρ'ο.γμα.τα τιρ , ΟΤΕ η• Ρ.ουμανΙΚΥ]"Ε κκ λ η­
... 1920"
,
σια
"λ β'
Ε α ε την πρφτο. ου ιαν
β λ' .....
του εΡΥου
, ,
και.εν συνΕννοησει μετα.
, ,
του ·ΤπουΡΎοϋ των 'Εκκλησιαστικων α.πεΦασίσθη ΣυνoδΙKω~ όπως
,
αποστα λ 11... κατα.'λλ η λ' , ΕπισΚΕψιν
ον προσωπον προς ,. .1, ..
των ~ Φ'
οια ορων 'Ε Κ­
κλησιων και ά.ΙιταλλαΥην Υνωμων. ·0 τιμητικο.ς O~TOi κλήρ{\ς του
,
απεστα λ' ... Ρ ουμ.αιιικης
μειιου της ... 'Ε ,'(κ λ ησ-ια..ς
''''λ , Ε'φ' φ'" και\
. ,εμε,
Ε αχεν ει.ς
εΙλθ ων
' Εις, β ασιλ'ευουσαν εκοινοΙ λ Ο'γησα.
' , μετα,...
τοτε ϊου ~ β Τ οποτη­
"ιε.
... ,.. λ ).., ... C, ~ 'τ ,.. ~ , ~., "J...
ρητου και των με ων της Αγιας και J.εΡaς ",-υνοοου, οιτινΕς συμψω­
νοϋντες μετ' 'μου 'πηυλ6Υησαν τό έΡΎον. Άκολούθως μεταβα.ς είς
ΙΑθ ' Ι β'" Ο' '" , '~l: ' f.,,.., ,
ηιιας, ακρι ως κα. ην εποχην ΟΙΙςηΥοντο αι. Εορται των Επινικι­
ων, προσηλθον ένώπιον της 'Ιεραί' Συνόδου συνεδpισ.'oύσ·η~. πα..ρόν10ς
Kα~ του Βασιλικου 'Επιτρόπου, ήτις έ,,.θουσιωδως α.πεδέχθησΧΕτι.κήν
Ι θ' δ' Υ , , .1, , ,
μου ΕισηΥησιν, με Ιικανην ε συ':ιητησιν υπεΎραψαμΕIΙ και πρωτο­
, f , f

κολλον. της αlιτης; ύποδοχης έτυχον αί εί.σηγrJσειs μου και παρα. τϋ
ΊEP~ ΣυνόδιΡ Βελιγραδίου και τυ του Καρλοβιτσίου, ένθα ίδιαιτί­
ρως 'πεκαλέσθησαν την συνδρομήν μου δια. την έπίσπευσιν της
λύσεω~ 'πει.γόντων τινων ζητημά.των, έν οΤς; προεχει το rov δευτί­
ρου γαμου
, τωι;
,.,. ιερεων.
e" ' προς
ΕπισκεΦθ εις " τον αυτον
" ",
σκοποιι την

Σ6φ,a.ν,'Π"ροηλθον εΙς σχετικιΧς; συ'ητήσειι; έπt διήμεροιι μετά της ~υ­
νόδου, ήτις προθύμ6τα.τα άποδέχθη την σύΥκλησιν μιας τοιαύτης
tυvόδου, δαβλέπουσα. έν α.lιτϋ την αρσιν του σχίσμ.α.τΟς. Πόρισιια.
ι "λ ... ,., , l' .,., 'θ
ο ων των συ':ιητησεων τουτων ειναι οη απαντει; ευρε 7}σ-α.ιι σνμ α/­
' Φ f

!~ νο, καιΙ.,
ΙΈ λ
l:
υπεστηΡΙf;α.v,
'
.,
οτι δ'εον η"' Ορ θ'~
,. ,..
κι( ησια ~ωσα KG.Ι ενεΡΎουσα εν
l:
ooo~oς '1:1'
, ,
" να. K~τασTΊJ,..
J'.JKK λ ησια.

χωρουσα. λύσιν εύνοίκην εΙς όλα τ<1 παρόντα' ζητήματα., ιίnιια. ά.πα­
... Ι'"
TTJ κοινωνιιΖ.
;...
των πιστων,
..
παρο.­

!ί σχολοίίσι. σύμπα.σαν την Όρθοδοξίαν.
ι/Ή i
ι .
Κ 0.1.'θ'λ
ε ΕΤΕ ' , '.1,
μοι εΠΙTpεψεL, Π αναΎιωταΤΕ
' Δ' Ι
εσποτα.,να, απαρι θ'
μη­

\ σφ τιιια.
\ Ι
εκ "'Υ
των •
':ιωτι.κωτα.των ,. ,
':ι'YJτηματων, ατιιια.
tt θ"
α. απασχολ'
ησωσι.
,
το
t,
ημετερον ",-υνεοριον
~,~
και
, θ' ,
α. απο
Φ
ασισυ
, "
επ
, ..
αυτων ο
'λ' λ
οκ ηροι; η
f

IepapXLa όληι; της Όρθοδοξίας έ" Tfj συΥκληθησομέ"Τι llt1vopeo·
δόCω Συνόδω.
~'. .
1) ΈλλείΠΕΙ τυ Όρθοδόξ<tJ 'EI(Kλησίιr μία fIepi 'ΟμοΛο"(Ιιχ
.

DΙα'tε.ωι; OLGt ύπά-Ρχ ΕΙ 'Π"α.ρα. τοις Δντιι<οις και παρα. τοις Δια.μα.ρτ'Ι;­
ρομέVΟΙf), δ,ότι αϊ όμ,ολΟΥί.αι Γενιιαδίου του 'Σιχολαρί.ου, Πέτρου του

.. -_.•. ~.~--. .• ~ - - - - - -........"",.‫ן‬I/Ι4.••- - - -. .".......
:zt•. c,IΙ!IΟ."2!!1_Ι!!Ι.. :.:._,=:,.C=.;;~:'ι:ΞHZ:::: :":::=::·ii!!!Ι?:=· :,ι;:

"'.."', _ ,i=:a,!!{'I;e==wlli'

-
Ι
.!

- 45 ­

ΜΟΥίλα, κριτοπουλου, Δοσιθέου ΝαΙ. Μελετίου του Πηγα, φέρουσ ..
...
,~ ,
χαρακτηρα ΙOιωrι.KOν ,
και δ'''' "Φ ανσις οΙλ 01( λ'
εν ειναι απο ...,Ορ θ0­
ηρου της

δoζία~. Ή σύνταξις δε τοιαύτη.. 'ομολΟΎίας lπ& τυ βάσει της-ΙΑΎία.;
Γραφης, της ΙΙερας Παραδόσεως και των Συνόδων Υενομέι;η θά ένι­
σχυσυ
, τα
" μεΎιστα την
, θ"α.
,ι,
ημετεραν
10Ρ θ 000S-0JI
I~ l: 'Ε λ'
ΝΚ ησιαν και
,Φ λ' , "λ'
α οπ ισυ παντας τους πο εμιους αυτης.
, "'" ΙΑ' ... ι λ'
πο της ομο ΟΎιας τα.υτης,
,
ι " "'"
ως α.πο πηγη'i,
θ' , λ"'" , , , ' ' ' ' ' ' ' θ"α εμπνεηται.
α α.ντ υ τα επιχειΡημα.τα. αυτου και
,
πας ... '
θ εο λ ογος καΙ. "εν ,
Υειιει """Εκκ λ ησιαστικος
πας ' δ'"
ια 110. καταπο λ Ε­

μήσl1 πασα.ν έτερόδοξον διδα.σκαλίαν ύπoσTηpί~ων την έιιότητα τη.;
'Πίστεως και όλόκληρον τον όΡΥα.νισμΟν της Όρθοδόξου 'Εκκλησίας.
2) Ν α' ,
απΌ
Φ
αν
θ"'"
IJ ,
επι
··λ
ο. ων των
""',.f:,ητηματων
, και
, ,
γεγονοτων

των έκκλησιαστικων, aτιιια φeΡοuα~ X(J,p~~"Cilp~ .Πιxνoρθ680~oν
και
,
τα
, ι ,.. ~λ β
οποια ε α ον χωραν
, " . .των
απο
. ο'
ικουμενικων
"'" ~ 'δ
~υνo ων μεχρι.
'
,
σημερον.

3) Να. όρί.συ την θΙ,,~y "CO~ Οl~οuμeV~~QG D('l,"Cpt~pxetou
, ,
απενανη ... α"λλ ων Α υτοκε
των ' "'" καΙ.' "
Φ α'λ ων 'Ε κκλ ησιων τα ~ ~
ut~('Ι,tωμ('l,"Crι.

,
o.VTOV,
"'" θ' 1 , ~,
α ειιισχυ'!υ οε αυτο επι τοσουτον ωσΤΕ
~'" ,.. • "
να απο
S β"'"
υ
,
πρα.γματι.

Κέlιτρον συμπάσης της Όρθοδοζίας.
4) Να έΥκρί,νυ τΥJl' aufJ"CΙXfJtV λ.U"Cο~eφti.)..ωv όpθo8ό~ω"l
'E~~)..~α~ων ~rι.,;" ·Έθνo~.
5) Να άποΦασίσυ έπL του bμοc.ομόρφοu ~Ιοu ~('I,l όρyrι...
Η • Ν
vtαμο\l (J,u"Cωv
r . " . a '" ., , '" "'Ε κκησιων
ως και επι των σχεσεων αυτων των
λ"" ΠΡΟ$

άλλήλα'i.
6 ) Ν α',απΌ Φ αν θ"'"
υ
, , εκεινωll
επι
" ...,. ,
των. f:,ητηματων,
,ι,."
τα οποια cxv
~ι:ι.Ι φeρωα,v ΙQω,;εΡt~όv χαρακτηρα έν μι~ έκάστυ Έκκλησίq., ev-·
8tΙXCiipoUfJtV oμω~ όλόκληρον την Όρθόδοζον 'Εκκλησίαν. Λόγου
χάριν: Τι κατάστασις "ων έν Πολωνίq., Τσεχοσλοβακίq. και Ούκρο.ν[q.
Όρθοδόξων Έκκλησιωυ και αί άιιώμαλοι σχέσεις αί μεταξυ δι.αΦό­
ρων JΕκκλησιων παρουσιαζόμεναι..
7) Να άποΦαlιθΏ έπι. της χι:ι.VΟVt~η~θΙαeω~ e~elvωv "Cωv
..t.ρ~ρ.χωv
....,
οιτινες
λ'
ΟΥφ των
"'"
Π ο λ ι.τι.κων μετα β ο λ"'"
ων
"'" ~
εμειναν
",
ανευ ε­

παρχιος,
, <t
ως και
''''''
των
'Έ ' .,.,.
πι.σκοπων οιnνες ειναι. χειροτονημενοι., μενου­
.,
σι. δ ε' '"
α.ιιευ
ΙΕ
κΙ(
λ'
ησιας και επα.ρχιας.
,. , ,
8) Το αύτο θα. πράξυ Ι«(ΙΙ έπt 'Του με.,;ι:ι.6~βι:ι.αμoσ μ~&ς έ­
f':ΙXPtlCt.~ άonG μ.~~ς 'E~~λ~αΙι:ι.ς ε.Ι~ ~)..)..1'4ν, όπόταν ό της έπαρχίιας
1
- 46 ­ Ι

ι

,
τα.υτη-ς

ρχιιρευς
"μofVfL
.." ανευ Eπrι·Pxια-ς
, και.
,Ι,
νπα-ρχουσ ιιι ουτω ουοιε­
• ~ .. ~
Ι

ρσ.ρχαι με το ονομα τη~ αύτης έπαΡχ[αr;.ΙΤπό-Ρχει. λόΥου χάριν Άχρι.­
δων Μητροπολί.της έν ΒουλΥαρία, ύπάρχει, )Αχρ,δων και έν ~ερβίq..
9) Να. όρί.σΏ όμo~όμopφoν OUO";7JIλ'X ()t.οt.)ς7Jι;c,χόν δ ..' όλα~
1'ας Αύτοκεφάλουι; :ΕκκληJίαf). ηα.τριαρχικΟν η Μ11τροπολιnκόν. ί.
να- μ.η ΦαllV το Μητροπολι,ηκον σύστημ.α. υποδεέστερον του Πα"Τρι·
α.ρχικου.
" 'ως
. .τουτο
.. συμ
β'"
α,νει Ετι. και. ως μετα
,~ , λ'
υπης πα.ρετηρησαμεν
,
,...
εν
, . .των
T'fJ JLlIYjJLOUvv<t' . Δ '
ι.'Πτυχων
ι
εν
... 'Έ
τυ κι(
λ ' Κ ωνστανΤΗl0υπο·'
YjU'cf
λ εως. Κ αι,

Εν σχεσιι. προς
, , τουτο
... να
,. ,
ορισυ
• , .J..
ομο"ομορψον ποιμαντορι­

κον Ko.~ διοι,κηΤΙf<ον σύστημα..
1 ο) Να. όρίσυ τη" 6tot.v ι;η~ 'E~~),..~ι'JΙa.~-~~Ι 'I.ρα.ρx~α.ς
t Ι
CX~ να.νι;~ ,;ow .
rt Κ ' "
Ρα.~QU; και ιια. κατορ
θ ' . ~ , ,
ωσυ να. οωσυ ει.ς αυτην την εμ­
, " , ,
,
πρεπουσα-ν , ...
αυΤΏ θ"
εσι,ν '·λ"
ει,ς ο α. τα. ορ θ' ~ l:
ΟΟΟςα. Κ'· 'θ"'~'
ρα.τη,αρ η ο ...
ουτω ~
η

διαφορα. ή παρατηρουμένη εΙς τον τρόπον T~ς έκλΟΥης των ·Ιερα.ρ­
χων εΙς δι,αφόρους 'Εκκλησί.ας -ίcα.ι άΦοπλι.σθωσι.ν ούτω ο;. πολέμιο,
της ;Ορθοδοςί.ας.
11) Ν α ό ρίσυ -ca; opta. ~~ t ~όν )tU)tAOV -c~~ ()Ρά.αeω~ ο;i)ς
~E .. • ,
ΧΧΛησ'.ιχ; εν
""
Tif
Κ'
ρα-τΕι
"
και την
, , "'"
σχεσιν '.1.υτης 11'po~ ο.υτο.
, ,,.

12) Να d.ποΦα-,..θfj eπl. TOV -cρόποu,;ης iΧΛο"{ηs xιxi -c~ς
~"{xa.τιxα,;ά.αε(->ς ο;ωΥ ~εριxρκωy, oϊrι.lIε~ εΤνα.ι εν τυ'ΕκκλησίCf Ά­
lΙώτά.τα οργανα ποιμαντορίας και κα.θηΥεμ.όνες των πιστων, εν συνο...
φεί,q. δΕ 'ΠΡO~ τουτο να όρίσυ την καllονι,κην OiULlI των βο.ηθων 'Επι­
, , ,..
σκοπων αυτων.

13) Ncl -άποφανθϋ έπι της τύχης των e'l ":~ σt.α.αποΡ~ 'Εχ­
xλ'1Aa~ώY και ένταυθα ό λό'YO~ περ";. των μΕιονοτήτων τών ύπαρχου.
σων έlI μέσφ όμοοόξων ci.AA' ci.>').oe6vWv η e"Ceρο()ό~ων~α.1 ci.A­
λοεθνών.
14) Να. έςετασθΏ πpo~ τουτο έσ.ν εX~ )t;}ρος ό 280ς Κα.­
"ών -ci1; Α'. Ο~)tοuμεν~)t~ς ~uνόβοu, όστις άνα.Ύνωρίζε, τ'Ο .lξα.ρχ ι­
, ~,
κον ο,καιωμα. και
"εαν
, .ωr β'
- ασι.ς ",. ι
aVTOll πρεπει, 'λ αμβ allYjTat η ε'Ο νι­
να
, •
κότης η ή 'πί.στις. Ίιήμερον το ζήτημα το1)το έχει μεΥίστην σημασίαν
διότι το δικαίωμα των μΕιονοτήτων άνεΥνωρίσθη μετ α. τον ΠαΥκόσμ,ον
.,
Πόλεμον ύπο των Δι.εθνων "$..υνθηκων. 'ΕlIδιαφiροντσ., τα. διάΦορα. 'Έ... ~;

θ νη τα"θ'δ ξ. a • ,. δ'
ορ ο ι> α ο'Πως κα.ι ημει')
, , ,." λλ ~ ,., ~ λΦ ους'
ισ. του$ ενττι α . οοαπτι αοε
,
μα.ς •

.
2 ; & λi ψ_ &,[, 222;
. a
- 47 ­

15) Να. άποφαJlθΏ έπι t&uτΙροu "(ιΧμοu 'Cω'l x~ρε\:ι"
70V

όν-:(ι)ν tερΙων και έν γέJιΕΙ έ-πΙ ~()i'j ΥGiμο\) 'Co;',S tep~-:eotO\) όλοκλή­
ρου της 'Ορθοδοξί.ας. Να άποφανθΏ δηλαδη ιlν το μυστήριον του
γάμου
'
δ υναται , ""
να ηναι
,
προσκομμα
"
Εις
την
,αΙΙV't'ωσιν
'./. "
εις τους
β α­

θμονς πά.ντας της ίΕρωσύιιης, ij το, του Διακ6νοι', του Πρεσβυτέρου
κα, του
,.. }Επι.σκοπου,α
, 'φ"'''~' 'Υ •
ου 'YJOΎJ aναYJlωpι~oμ.εν οτι
, , c,
τιμιος εστιν ο Υα­

μ~ς και μυστήρι.ον 7ης ήμετέρaς 'Εκκλησίας τυγχάνει και. έν τύ άρ­
X α ,ό1ηίL δ €' ,,..
αυτης ου
, δ Εποτε
' '8 'θ
Ε εωρη η
C'λ
ως κω υμα και.
' ~ t
οι
t, .,
αυτην εΤι.

την 'Αρχιερωσύι"ψ'.
6) Να. όρίσυ την σXΙ<1~ν 'Cwv 'Εχ~λ'1jαc;(Χσ~~1(ών Νόμων
j
1!:ρό~ 'Cou; 'Cης llOAt-c~iσo$ TOVS άφορωντας ΤOJιl γciμον και το ()t.o:.­
;ό"(~oν.
, fIII\'.z.
~ 7) Ν α άπoφαJιθυ έπι της νυν καταστασεως της εν "i1iι'l~~
~
ύπάρχουσ,ιι έν τυ Όρθοδό­
- , - ..... .- q
λσ.~(.}~tσ.ς και των ,:εΛ~,,:ωνι ω~ αυται

ξφ 'Εκκλησίq..
Ι 8) Να σ.ποφαllθfj έπt του ·IΙμερολΟΥΙΟU, καθότι το ζή1η­
μα TOVTO πι.έζ€ι. 7Τολυ όλόκληρον την 'o[J(JοΟοξί.αv άπένανrι της Πο­
λi.τεία~, ήrις ειι πάσαιι; αύτης ταις σχέσεσιν άπεδέξατο το Γρηγορια.­
να" "Ημ.ερολόΥιον. πασαι αί 'ορθόδοξο, 'Εκκλησίαι ίιιδιcιΦέρον1αι
δι' όμοιόμορφον ά.παρίθμησιν του χρόνου και ταύτόχρονον έορτα­
σμον των μεγάλων του Χρ,σηανισμου έορτων, ΚΙlJητων τε κα, ά­
,
κινητων.

19) Να μελετήσΥ και. άποφανθΌ έπι των 1ηρουμένων νYj­
cιτεtWν.
20) Να μελετήσrι και' άποφανθΏ έπt του όμοt.ομόρφο\) ~~;
t~~tt~~αΙtl.~ το;:) ~ερ~τε!oυ, έν πάσαις ταις όρθοδόξοις' 'Εκκλη­
uίoaL(j, καθότι ή διαφόρα. πιέζει πολυ την συνέίδησιν των ένόχων.
21) 'Εν rifJ εύλ ολΟΥίφ δεν ύπάρχουσιν εύχαι έπι διαφόρων πι­
ριστατικων, α rινα λαμ.βάνουσιν χώραν έιι τφ KOινωνΙK(jΊ βί-φ του ;γΕ­
θ νους καιk '"
της '
Π ο λ ιrειας. Π ο λλ αι' δ'ε περιπτωσεις
~ "
απτιτησαν ,<ι
την υ­

παρξιν τοιούτων κα.Ι οϊ έκασταχου "Ιεράρχαι ηlιαΥκάσθησαν να πcι­
ρουσιάσωσιν αίιτοσχέδιον εύχήιι. c H άνά.Υκη λοιπον ά.παιτεΙ να. δ!.α­
σκεφθΏ και παρουσιάστι ή Έκκλησ{α έπι τΏ βάσει της <ΑΥί.ας Γρα­
φ-ης καΙ. τη!) <Ιερας Παραδόσεως όμ.o~όμOΡ90ν ~~~ &νά-λογο"
προ') lKaCTTOV παροιισιαζόμειιον Υεγονος εUχijν•

• -#
~-'ϊ;'-&-'M

- 48 ­

Τ αυτα
Λ "
εισι,
π
aνα.Υιωτατε
' ΔΙ
ξσποτα, τα
, κυριωτερα
, ,.
~ητrιματa,
ι

έπι των όποί.ων συιιδιελέχθην μετα. των Πρυέδρων των Α lJτοκεΦάλων
'ο
ρ
θ ~ ιξ
000 ων
, Ε κκλ 1)σιων
Λ
Kq.r, ,των
., Θ
.. ΕΟ λ ΟΥων
ι
aυτων
,,.,
και
",.,.,
τα οποια νο­

μι~ω
Ι,.,
εν
Ι
πρωτοις πρεπει να.
Ι,
τε
ΟΛ
ωσι."
.,
υπο με
λ '
Ε1ην
,.,.
του ημετερου
Ι ~
..:.ιv­

νιοριου
~ ι
.. , ·Ω
ς
~ ~,
οιοασκουσα

ιικησια
λ ι "
αυτα πρεπει
Ι
Jια

με ετησυ.
ι
τα
,

,
αποτε
λ ι
εσματα.
~'Λ λ J ,,.,,.
οε της με ετηςαυτης να υπο
β lλ
α
'
YJ εις Τ1)ν
, "λ
ο ην
cI εραρ­

χιαν συΎκα
λ"
ουμινην εις
π
ανορ
θ I~ l:
ooo~oν ..:.ιυJlΟ
~, δ
ον, κα
θ' .,
οσον ει~ aυτην
",
, Ι ,~ ... 'λl

α.Jιηκει το οισμειν κα.ι υεινΒ.

Ή Α. 8. Π~νΙΧ"ftό~~; ηύχα.ρίστησιν θερμως τον Κ· καΟη.
Ύη την ,
ως
• ~ Ι
οοντα. α. , .,
'Φ ορμ.ην, ινα η·'Ε πιτρΩπη συσκε Φθ""
υ ' , , r και επι ι:,ητη­
,
ματων. τα. οποια μεχρι
,C"" τουοε
,., ~ δ'
€ν ειχε
,. θ'ξ 'Ιλ
ι TJ. και μα ιστα
• οη
ως
~ λ'
ω­

σα.ντα.
.,
ο" τα.
, .υπ
" ... ανα.
αυτου
, λ υ ΟΙιντα , . '
~ηTημαTα.
, λ ...
αποσχο ουσι τους
,
'8' " 0 Ρ θ ΟΟΟςους
. λ OΎoυ~
θ ιο Ι .

.
τα τελευταία έτη έπεσκέΦΟη.
και ι
,
ι,ως τας
~, l: 'Έ
κκ
λ
ησιας,
Ι
τας
, . ,
σποιας ιcα.Tα.
,

Μ ε 8' Α
ο Ύενoμεrιη~
~ δ
ικτης
'" προτασεως
, .,
οπως
."
ηαΥορευσι,ς του
,.,
κ, Κα.θηΎητου πολυΎρα.Φομένη δια.νερ:ηθίί els τα μέλη τής 'Επιτροπής,
αυτη
~ ειση
, '
"'λΟ εν EΙS την ημερησιαν οια.τα
~, '"
ξι,ν· ,

'Ο Mη~ρoπoλ!~~ς AuppιxXtou: Πρίν ή εΙσέλθωμιlΙ εΙς την
• , δ'
ημερησιαν
ξ
ια.τα ιν
Α" Λ λ
κα .. ει~ ·την συ':;,ητησι,ν επι του ημερο ΟΥιακου

­ ,.) " C

, .,
~ητημαToς,
θ'" '.1,
α. μοι (πιτρι.ψΌ ΎJ
'
'τ • Θ • Π αναΎιοτης , . β αlλ ω προ­
να. υπο
Ι
C

'θ "~' , Λ r ~
τασιν περι κα ορισμου της ονομασιας του ημετερου σωματος.
, (π

όιιομασία Δtορθό80~Ο; 'ΕΠt~ΡQ~1J ή 'Επt~ρο~iJ ~ών 'Ορθοtό.
~ων WΕ~~λ~α~ώΥ δειι άνταποκρί,Jιεται ουΤέ Eί~ την πραΎματιl(ότητα.
" , "'ξ , ~
οντε ει~ την ε αιρετι.ι<ην σημασιαν
"',
του σωμιιτος
~
τουτου·
'Έ \ ,
α.ν εις

,
α.JlTLιΠΡOσωπενTLιKας συνε
'.
'λ ευσεις ~
οι.α
Φ ορων
Ι i: Ι
ςΕνων
-.,.η Ορη...
'Έ Ι(κ λ ησιων

σκευτικων όμάδων ή κα.1 έθιιων (!ν Βερολίρψ, Ι:ινεύυ, Λωζάιιυ κτλπ.)
8ίδεται ή όνομα.σία. c:ΣuνΙ8Ρ~ΟΥJ (congres) και οχι c'Επt"'ΡΟ~1J:'
(commission). διότι. αλλην σημασί.α.ν Kat βαρύτητα. έχει το ~ν κα,
αλλην το αλλο, Π'ολυ περισσότερον πρέπει να δο"θϋ ή όνομα.σία. avrTJ
,
εις
,~,
το ημετερον σωμα,
,., 'Φ""

α ου το τοιl)vτον
,." α.ιιταποκρινΕται
J 't
κα ι ει.~ την

..

'λ Ι <'Ι.ν (
μεΥα. ην σημασιαν, ην εΧΗ ΎJ
,
συΥΚ
λ
ησις αυτου.
,,., Α "
υριον
θ '
α 1<α.1«­

λ ηςωμιν
'Ι:
εις
"Φ Ι
απο ασεις,
"'.,,,
των ΟΠΟLων ισως τι.JlE~,
,
μιτα.
" ,
την απο
δ '
οχην

.,
υπο των κατα.
'" " τοπους
·Α Ύιωτα.των
Ι 'Έ ΚΚ λ ησιων, ,., θ" i:
α εςaΎΎΕ
λθ'"
ωσιν ει.ς
,
τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα. Πλην. άλλο κυρο) θα. έχωσι. ~ξαΎyελ­
λόμιναι ώ~ άποΦάσεις J [ανορθοδόξου ~νΙΙEδpίoυ και άλλο ώς άπο­

!
, .j

(- ,.~εJ.; Ι_b§'-.WΞ!e-ξ\t·.· : w­ Ξ}Ξ a1
- 49 ­

φάσεις Διορθο8όξου 'Επιτροπής των Όρθοδόξων 'Εκκλησιών. Ή

. Σύνοδος των 'Ιεραρχων τής Έκκλησ~ας 1ης Έλλάδος έν τΏ '"Ept του

ήμιρολΟΥί.ου άποΦάσει αύ1ής πολυ όρθως κα1" /μt, δίδει εΙς το ήμl­
τερον σωμα την ονομασιαν
,. ,~ , του
,. π ανορ θ ο δ'ξ ~ δ'
ο ου .,υνε ριου.
π ροτεινω '
,.
λ οιπον ,r \, δ'...·Τ Ω
οπως το υπο την προε ρειαν της
'
. u. Π αναγιοτητος ,
εΡΥΩ­

ζόμενον σωμα. όΥομα.σθΏ η ~O e\t Κω\ttJ~a.\t~t\tοu~όλet Πa.\tορθό.
i1o~o\t :Σu\tΙ8ρtο\t 11 -=0 e\t κω\tα~ιχ.\t~t\tοu~όλet :Σuνέ8Ρ~()\t "C ώ...
'Oρ60()ό~ω... 'Ε)t~λησtώ\t J .
Ό M~~ρo~oλΙ~~~ Ma.upo~oU\tfOU. ' .F.ιKτιμων TOVi ιί~o TOV
Μητροπολί,του Δυρραχί.ου άναπτυχθέντας λόγους κηρύσσομαι. v­
,
περ
"" r "
της ως ανω
, ,
προτασεως,. τοσφ
δ'
ε
,..
μα"
\λ.
ον οσφ, παρ
, C'"
ημιν τοις
""

Σ'ρβοις, ή λέξις commission δΕν άποδίδει ποσως την σημασίαιι,
,
την
r ,
οποιαν
'"
εχει
, δ'Υ ' ,
το συνε ΡΙ:J.!:ιον σημ.ερον ειι τοις
' σιι..­
... π α.τρ"αρχειοιι; ,.
μα, και
, ,
την οποιαν
r , δ'
υνα.ται
'~δ '
Jία απο ωσυ μοιιη η
,
λ 'ι:
Εsις
• Congr"s
~ ~
η

Conference.
Το αύτο δηλοι και ό 'APXte~to~o~O~ ItttJ\tO~tOU.
to Ά Ρlc.μ.α,,~ρ!τ'l); '1. ~~ρtμ~<i.\t ποιούμενος διάκρισιν μι­
τα ξυ' των ,.. λ ι ξ < ω;ι Coogr~s
J... και'C'" "
ΟD1eΓence, ικεινψ:; ,ι"
μειι ως εχουσης

γειιικον χαρακτηρα, ταύτης δε μερικον, κηρύσσεται ύπtρ της άποδο­
χής της λέξεως Conference. (ΣυιιδιάσκιΨις).
Ή Α. 0. Πι:ι.νιχ."lrό,=~; Έν τΏ συΥχρόνΓ: 1 "ΕλληνικΏ Υλώσσυ
'ή λέξις :ΣU\tΙ8ρtο'l σημαίνfl. συνάθροισιν προσώπων συνερχομέ­
νων .,
οπως δ ιασκεΦθ'"
ωσιν "
ε'Πι θ'
εματων ""δ'
της ει ικοτητος αυτων και .,,.. \,ΕΚ­
δώσωσιν άποφάσέις ανευ ύποχρεωτι.κου χαρακτηρος. Ή λέξις είς
Υλωσσαν άρχαιοτέρανέκδεχομέι'η σ ημαίνEl. ό,τι και αί λέξεις (JU'Ia.~t;
και fJU\tO()O~. 'Αλλα και της λέξεως Congres ή χρησις γίνεται και
,
εις
,
τας
δ'
υο
, ,
ειινοια.ς-.
",.. "
'Έ 'Πει δ η ειι ΤΏ συγxpoνιe ΙKKησιασrιKΏ
λ ... γ
λ ωσ­'
σΌ δεν είσήχθη άκόμη Τι λέξις σ\)'IέOρ~o'l και τουτο διότι έλλεί­
.,
πουσιν (ως "δ ε
του τοιουτου ει'
"'δ ους ο::υνε λ'
ευ σεις, Φ'
αι,νεται , πως ,
αη'θ ης η
r

, ,
ονομασια, ,
παντω) ομως ., ~
ανταπο δ ι'δ ει π λ' "
ηρεστιρον την συν θ εσιν και '
τον χαρακτηρα του ήμΕτέρου σώματος Τι λέξις ~U\tt()ptO,l (Cougres)
~
η η
" λ'ξ
ε
~ ~.
ις .-U\tυtocσ~ε.ψ~;
, ({,. ~.
voniUrCllL'e ). ΔΙΟΗ
, ,
παντως
δ'
εν ευρισκομε.­
t ,

θα ίνταυθα. ώς άντιπρόσω'Ποι ΈΚι<λησιων δια.πραγματευόμενοι ό­
ρους συνθήκη". '1Όπως Π07' αν ύ δια. τωιι δυσκολιων τούτων διήλ­
θ ομΕν και,ι ~
τιμΗς ι
συιιτaτοντες την
" "
π/ιος τας Εκκ λ'
ησιας προσκλ'
ητ1']­

ριον Επιστολην,ένομίσαμέν δε ότι πaρακάμπτομ.εν αύτάς ποιούμενοι
4
..,

~- 50

χρησι1Ι του όρου 'Επt'tΡΌΠ~ 'tώ'ί tΑΥίωv 'Ex~λ))~ε.ω~. 'ΕΠΕιδη ό.
μως
Jt ~ "
ηοη επ, συνΕορι.ας του
~, " ~
.. ωμ.σ.τος
,
τι
'8 εται. ι;,'Υ]τημ.α.
r ' , , ,
ονομ.aσι,ας αυ­
'" r' ,
του,συντασσομι θ α μετα των uποστηΡΙι;,Ο;Jτων
t t
ως κατα λλ η λ'
οnραν την \.... '\
ΟJlομασίαν «Π~~opθόβ()ξ()~ ~u~itpt()~).
ΙΗ ~υJlε
<- 'λ ευσις συμ Φ....,'" tIι ' ' ­
ωνει ει,~ την 01l0μασΗΙΊΙ « . a.VOpvooo­ n
~oν ΣUΥΙβΡtο~).
'Α κο λ'θ .. " ~,
ου ως του ~υνεopιoυ εισε
λθ οντος εις την ημt:.ρησιαν δ'
ια­
, ' , '\. ,
τα ξ '11 "
αllαΥι.νωσκονται. αι• ι θ"'''
εκ εσει.ς των τριων ....,επι, των
'Ε πιτροπων " πα.­
ραπΈμφθέντων αύταις κατα. την προη Υονμένην συνεδρ[αν διαΦόρων
σημείωτι ίπΙ του ήμερολΟΥι.ακου ζητήμα.τος.

Α'ο) νΕκθεσι.,; της Έπι.τροπης έπι του SO'YIλ~-:t~()~~Y()Vtxots
ι ~ C (ξ"

μ.εpoυ~ εχουσα ως ε ης:

ΠαναΥιώ'Cα-:ε ~έdnο"Cα,·

Κ α θ, <\
ην
·λ β
ε α
λ
ειι ειιτο ην
, '\ . εσπευσεν
"" t
η
t "Ε
ημετιρα πι.τροπη
'\.να'\
μελετήσυ τα. προκaθορισθέντα αύτυ σημεια του ιήμερολΟΥιαι<ου ζη­
τήματος κα.ι ήδη 'γενομένη είς το τέρμ.α των ίΡΥασιων αύτής ύπο­
βά.λλει. καθεξης τα. πορίσματα των συσKέΨΙCιlν αύτης, άρχομένη ά­
πο των πρώτων και καίρίων σημείων, αν δηλαδη κα, τί.να έχουσι.
'\...
δ ΟΥματικον και
'\
κανQνι,κον
",\ ,
χαρακτηρα τα εις

το ασχα

ιον
.)
και
'\
το

'ΕορτολόΥιον άναΦΕρόμενα μέρη του ήμερολΟΥίου.

ς προς
' ' πρωτον
το
" σημειον,
,.. ,,,
τον τυχον
δ '\
ΟΥματι.ι.:ον χαρα-­

κτηρα των είρημένων όψεων του ζητήματος, κατεληξαν α~ σK'ψε,~
ήμων εΙς συμπέρασμα α.ριιητικόν. 'Εν τοιούτφ ζητήματι. δ\~ν εΙσχω­
ρεϊ καθ' ήμας λόΥος ΠΕΡ! δόΥματος.
'Αληθεύει βεβα[ω~ ότι. πολλης ήξιώθη τε κατα. και.Ρους κα,
έτι VLV άξιοϋται προσοχης παρα. της 'Εκκλησίας αύτη,; το ζήτημα
περι του οσον
'''''.
ενεστιν
1# ~
ακρι
β εστερου , Yj'" και
, στα
θ'
ι:ρωτερου κα
θ ΟΡΙ'"

σμου και δη καΙ. περ'ι του έφετο,υκα 1 ευκτα.ίου ταυτοχρόνου πο.ρα.
πά.ντων, εί δυναίον, των χριστι.α1lων συνΕορτασμου των μιγάλων
... , - c 1" , Πλ'"
και. κοσμοσωτηριων της ημετερaς πιστεως ΎΙΥΟJοτων. 7]ν ειναι.

ώμολογημένον και 1'0111'0 και ίστορικως ύπάρχιι Υνωσ τον, .τlνας ή
προσοχη aiJTYj εΤχεν έKσ.σΤOT€ άφορμ.ας καί τίνας έχει στόχους και
λόΥαυς, λόΥους ούδετι iXOlJTaf) ΚΌινον πΡος αμεσόν τιιια. ()()"IJJ.,tι.'Ct.)t~~ ή
και ώς {jΟ1ΙJ.ι:ι."C'-'lIt'i)..,,,θΡησκεvrικην ή ήοικηιι τον ζητήματός σπουδαι.ό­

-
- - - - - - - -...... ; - - -.....
, ..... '.2lιiii&Ξ......__
!!Ι.••.I!IIE.2"'_
. _e===!!!!======~==~;;Iί.:'
ωΙΤ:;::ι::Η' ::::::;::;;:,,:::;' =; .
- 51

τητα., φ
o"a.v '.J..
υπενι:ψα.ΙJιεΥΟ
f ι 'Α'
ποστο λ o~, ..ι
'
Ύρο.ψα/ν '
προς τονς Εν " Κ op"v"
'
θφ πιστους

« κκσ. θ aρα.τε ' ,
την πα
λ' Υ, t?
α"aν ..,υμην,,,να
l'
ηΤΕ
I.J.. '
νεον ψοραμα. ...•
Κα1 yd.p το ΠcίσXα ήμων ύπερ ήμων έτύθη Xριστό~. "'Ωστε έορ-
,r
τα...,ωμεν " Εν ~υμυ
μη Υ' ;.. μη δ"ε εν ..,υμυ
παλα.Ι<f Υ' ,
κακι,ας και, ποιιηρια.ι;,
, α'λλ'

έν άζύμοις εΙλι,κρινείας κα.ι άλ'!JQείας (1 Κορ. 4, 7~ 3) Δεν είνα.ι' μόνον
TOVTO·
,.. Ν' l'
ομι..,ει Τ}
f;E πιτροπη
,.,
οη
~ ,
ουναται, να
, προσ
θ ι
εσΊJ. να
"
Ε5σ.ΡΌ
l: '

μάλιστα κα1 τουτο, ότι πασα. α\λη Ίκ80χη, πα.σα έξ ·άσθενο{"
σης η
~
α
"λλ
ης νoσoυση~
' συνειοησεως
~ ' ,
απορρεουσα.
ι , '.Ι,
α.Jιυψωσι,ς
...
τωιι

τοιουτων
, l'
..,η1ημσ.1ων
' , ~I
εις Ο;}Υμα.τa απο
'λ'
υτου
,
κυρσνι; και' εις'
" θ εσμουι; '
σωτηριώδους χαραΚ1ηροι:;, θα. Vπέφ(J.ΙVΕν ύποπτον άντίληψιν, σ.ντίλη.
'Iιl'lI έπαναπαvομέιιηv εΙς την παλάιότητa του Υράμμaτος μα.λλον η
,
την
,
καινοτητα.
,..,
'TOV ΠΊlευματOΙ:;,
θ' f!
α υΠΕψαινε Tηίl
'.J.. ' 11"
νηπια':ιουσαν,; '14\J ,
ιου ..
δ αι..,ουσαν
J.1' ""λ .1, '.J..' ' ! ' , , l' f ' , θ'" 'Α'
εΙ<EΙJιην αντι Τ}ψιν, αψ ης ηΥωνι..,ετο ο αυτος 'ει.οs 'ITC"
'
στο λ ος να. προ Φ λ ι l:. " . . . . , "λλ
v α~υ τους EKασταΧOΊJ πιστουι;, α. ovs μεν παρa:.;. '
ΚΕυ λ εύομ.ινος να. προσεχωσι και να
, , Ι ," βλ' Ι ,,,
' c
επωσι. «μηπωr; εστα.ι. ΤL'Ι'Ό cτ.ν-

λαΎωΎα/ν αύτουι; δια. της κενης ά,πά,7ης, I(ατ~ τα. σΤΟΙΧΕία τού κόιΤμου
και ου
" κατα

..ι. ρ"σΤΟΊ-'» η
' ~.,
(ιμ:η11'ως κριlΙΤΙ
, τις
",
αυτους εν
Q'
JJΡωσει η
~,
εν
,
μερει. εορτης, η
f ,...,.
νοvμηvιας, η' σο
, ~ ββ , .. ,
ιΑ.των, α εστι
,...
σκια των με
λλ '
οντων

(Κολασ. 2, 6. 16-17), aλλ(),~ δε έπι.μεμΦόμεJlος και έ11'ιτιμ.ων «πω~
Ύνόν1Ες τον θεοJl, μα.λλον δε Ύνωσθ'ντε~ ύπο 'Του θεου, έπι.στρέΦου-
σ" πα

ιν
'
~ις
,,'
ταο.σ
θ
Ενη και
,... πτωχα
, σΤοιχεΙα
... ..... ημιΡαςπαΡα.Τ7/ΡΟ'L-
ι ~ ,

μενοι και μηνας κα.Ι, καιΡους και ένιαυτουΙ;Β (Γαλ. 4, 10).
'
Δ εν ..
θ εωρουμεν α.Π<fοοvσας
~, , 'δ ι.α.το.-
προς τα ει.Ρημενα. ου ε τα.ς " " . '8' '
ξε,ς των ύπαρχ.όιιτων όλίΎων σχετικω" κα.νόνων, ά,ρκε;' μόνον να Jιοη-
θ ωσι.ν
'" '"
ουτσ, ,
ορ θ'"
ως" ερμηνΕυομΕνοι
f , "'Φ'"
κατα. τας α ορμQoς, τας πρσκα λ ε-
,,
σα.σας
,,, ~
την εκοοσιν
" , ,.
αυτω:ν.
Τ"Α
ο ποστο
λ'
,κο ν
~
«οι.καιφ
, νομος
, ου
, κει-
...
τα.,» '
( t Τ ιμο θ . 1, 9) ,ισχυον
~ " πασης
επι· , 'θ'"
νομο εσι.α,ς, ισxυ~ι. ~αι " εν
'" , " ' " , ., ,,Ι , 'Φ Λ
'ZΙtJ ΠΡ.οκειμεllφ, υπΟ τηνεννοια.ν, στι μη υπαρχουσης α ορμης τι.νος
~ , , f ~ ' , δ"
η αναΥκηςοισ.σοηποτε, ου Ε νομος
"
εΙ!ΤίΑ.Υετα"
Ε""
. "ναι ~
α.pKOυνTlιJς Υνιι.-
, , ,
uraι απο
...
της

κκ
λ ,..
ησ,αστικηι;
Ιι Ί f "θ ι
στοριας αι περι το
,.., ,
εμ.α. ΤΟΙΙΤΟ επι

πολυ Κρατήσα.σα, διαΦοραι και ά,ντιλΟΥίαι έν τυ tlpxaiq. 'Εκκλησίq.,
,.. " rι , , '" Κ
των μεν εορτα..,οντων την χαρμοσυνον του'
' 'Α'
υριου
,
lIα.στασι.ν μετα.

το Jιομl,κον Πάσχα και ήμέρCf Κυρι.ακυ, των δε έπικαλουμένων '11'(.­
ρα
'8 οσιν α' λλ οιαν
' και
" -r-
O.VX ηττον , ,
aρχαιαν και
" επι
" 1φ
,.. λ' "ι
ΟΥφ οτι. ο
r" Κ'
Ι:,

μιος αύτος έφαγΕ '1'0 ΠCΊσXα μεrα. των έαυτοί} μαθητων ύ TjJLipq.. και
σι Ίουδο.ίΌι, άllτεχομέlIων του ο.ύτου χρόνόυ της έ()Pτη~. Και lY~VJ'aro
- 52 ­

., , ....'λ
ουτως ΕΊΙl'οις κο ποις της μ,ιας
λ ....,..
' ιl..' ., 'Ε
ΚΚ ησιας ψαινομ,εΊΙον 'ηι(ιστα. εύΦρό­
συνον,
,
ανα
'λ Λ".... ,
ΟΥον και προς το νυν παρατηρουμεν,Ρν
1:' ....
μεταςυ των χρ,,­
"'.
στιανων,
"~
και Εν ω
, " θ
χρονω επεJι ·ουν α
"λλ
ΟΙ
' , , ,,,, Λ
και ενηστευον, EJ,' τω αυτω
ι... ·, ι. ι.

" , Υ ., , 1 '" " .λλ C
χρονφ επανηγυΡΙ'::ιην ετεροι χαρμ,οσυνως και ουτοι κατα τα α α 0­

μοΦρονουντεςκαι όμ,οδοξουντες (Eύσ~β. Έ'!(κλησιαστικη ΙΙστορία
ΕΌ 23-2 δ,Βίος Κωι'στ. ΓΌ 1 8-19,Σωζομ. Α'.16 ~ωKP. Α'.9θεοδ. ΙΙστ. ΑΌ
1 Ο , Α ιρετ.
• κακομ. Γ' '. ,
) 'Εξαιρεται • , των
υπο . . ιστορικων η σπουοη,
~''"'ηιι, C .... C

της όμοΦωνί.ας και όμ,ονοί.ας χάριν, έπεδείξατο ό Μέγας Κωνσταντί­
,~ , )" "1' c, "'"
νος προς OιαΙCανOνισιν και τουτου του '::ιητηματος υπο της Α. Εν Νι­
,
ι<α.ι~
ο' ..
ικουμ,Ενικης
~
~υνOOOυ.
,~

~υζητoυσιν ετι οί περι Td τοιαυτα σοΦο'ι. . &'V ε!ναι ΠΡΟΥενέ.
~'δ
στεροςτης ~υνo ου
,.. ταυτης
' C
ο
Ζ'
. ....
των Εις
, τους
'C ,
A γιους 'Α 'λ
ποστο ους

'Φ.ερομενων
ανα
, 85 '
KαΊlOνων,
ι Ι'Υ
ο ΟΡΙ'::ιων ταυτα:
.... "
«εις τις Επισκοπος η πρε­
" .,.

σβύτερος ή διάκονος την άγίαν του Πάσχα ήμ,έραν -:cpo ~~ς iΙXpt­
νi1ς 'Iσ~μερΙιxς έπι:.~ελΙσει:. καθαιρείσθω». Δυστυχως δεν πρόκειται
r,..
ημ,ιν
"
α.υτουσιος
C
ο περι
λ Ιλ
α ητος
ιιι'\':Ι
της ειρημειιης
C'A'
για ς
~ ~
~υνoooυ
, κανων,

\
, λ η. . δ'ε περι,....
ατε
,.., . .
των σχετικω.ν αυτης
δ'ξ
ιατα
..
εωιι Ύνωσιν πι.c.pεXOυσιν οσα
, ..

" θ '
εμ,μεσως μαν ανομεν παρ
, α"λλ ων τε και Ε
' .,
'ξ οσων ο
C Α'
. κανων της εν , ....,
'ΑνTLοχείq. δευτέρας (341) τοπικης ~υνόδoυ λ/γιι: « πά",τας τους τολ­
....
μωντας παρα
λ ' ,.,
υειν τον ορον της
.. ι ... ι
"'~Ύιας και
'Μ'λ
ΕΎα.
~
ης ~υνoooυ,. της
,~ ....,εν
Νικαίtt- συγΚΡΟ1ηθεί.σης έπι παρουσίq. της εύσεβεί.ας 10υ θεQΦιλε­
στάτου βασιλέως 'Κωνσταντίνου,Π€Pι της άγίαςέορτης του σωτη­
pιώOoυ~ ΠCΊσχα,άKOινωνήΤOυ~ και άποβλήτους ε!ναι τής Έιcl(λησία~,
t Ι,
ει επιμενουσι
Φ ι λ ονεικοτερον ' "
ιιιισταμενοι προς
"λ....
τα κα ως
δ εοογμι­
~ .,.
να KQt ταυτα είρήσθω περι. των λαϊκων. ΕΙ δΕ ης των προεστώτων
της 'EI(Kλησίo.~. έπίσκοπος ή πρεσβύτερος: η διάκονος μετα. τον όρον
τουτον τολμήσΕιΕν έπΊ. διαστροΨΌ των λα ων .f(at ταραχυ των Έκκλη­
σιων Ιβι:.ι:ί.ζει:.ν xoct με~~ 'Ιο'\)()ocΙων eπι:.~~λεr:v "CO Dciaxιx~ τουτον
••ΑΥια
η , _υνο
-..:' δ ος ειιτευ
' "Ο Εν η"'δ '1J '
α'λλ οτριον -
Εκρινε '
""Ε κκ λ ησιας,
της ως
C

ού μόνον έr}.vτ<Ρ άμαΡr'ίa ~. άλλα καί πολλης διαφθορας KCΙΙ διασl'ΡΟ­
φηι; Υινόμ.Ενον arrtQl.» ..
οί προαναΥραφέντες δύο Kανόιιε~,συνδυα'6μενoιμεθ'6JV αλλο­
θεν ύ:πάρχουσι.ν εί8ήσεων περΕ του στόχου του δυστυχως άπολεσθ'ντι)ς
, ,.., Ν ι
κανονος της Εν .ι ικαιq.
ΑΙ ΟΑ'
γιας
~ Ι ~
... υνοοου, ~ λ ,.. ,
οικαιο ΟΥουσι την
.,
υπσ­
q ,Ι, 1 'Υ' ~'-s" ' , β'
νοιαν, οτι το υπο ταυτης ΙΠΙ'::ιητουμινον οεν ητο τοσον ακρι ης τις

καθορ!.σμΟς τοϋ χρόι/ου τής έΟΡrης του Άγί.ου ΠCΊσXα,oσoν ή αρ"
- 53 ­

σις
..
της τοτε εν
, , T"O"'Ε κκ λ'YJrrLCf
' επι
'" πο
λ '
υ. και
, κα
67 t ,.,
ικαΊΙην εκτασιν
t J.
υψΙι­

σταμ.ειιης 'ΠΕρΙ , " το ", ~η1ημα τουτο , θ'
" S ια φ ωνιας εωρια τε και" i : '(­
πραςΕΙ,

'ΠΙ δ Lω!iJαν
, i: δ'
ε οι
t 8ειοι
...... Πατερες
) , ,., ,.., ,
την ταυτης αρσιν, τουτο μ.εν KυpωσαΊJ­
τες
,
την των 1Γ
" λ'
ειονων{κ
'Ε λ
ησιων γνωμην
... , και
, ,πρα':;,ιν,
. . i: "δ'
τουτο ε κα­
, , , , , t , , ) 'Ι: 'Φ
τακριναντες του) προσκιιμενους τυ EΓfpCf Υνωμ"Ο και πραςει και Ι­

λο; είκως ίπιμενουντας εΙς το ~ιμ~ν κ J.L ίφιξης ώ, ήμέραν Τόυ άΥίου
,
Πασχα ""
αυτην ,
την ημeΡαν ...
του Ν "
σμικου Π '
a.ίTXa, ( πανιτ.Ε.Ίλ ηιιον t',.
ιο. του
' ) 'Αναντιρρητιιις
'Ν ισαν.
μ,ηιιος , . τουτο,προς
προ,; " "το,εΙ( συστηματος
, ,
.ενερ·

γείν;άφΟΡ(j. ή ~υνoδΙ'Kη άπαγόρευσις του μεrά.'10υδcιίων έOpτάζεUΙ,Oίι­
χι
"S'"
ε ειι: τας
,
τυχαι.ας και ουτωςΕιπεψ
,., , ... ,
ανα.ι.τιους
, "
εΚΕινα.ς συμπτωσΕις
,
του, χρJ κου Πάσχα μετα. του Ιουδαϊκου, τας μόνην αίτίαν ίχούσας
π
'
λ αιιην '"
τινα περι τους υπο
t ,...
λ ογισμους των ΧΡΟllων και
, '"
των ιcαιpων.
'"
,., ,
Και ετι προς. Κα θ' 070ν αΠ(J πο λλ'" i:'λ ιπεν η
ου "ΙςΕ ,' •
'LOυoαι~oυ­
t ' .. " "
σάπως θεωρία και πράξις άρχαίων Τινων Έκκλησιων τη ς 7 Ασίας, κ~τιl
τοσουτον δύναται να. λεχθυ ότι εΡΎΙΡ έχουσιν ή"δ η .άπΟ πιιλλου 'άπρα­
'Φ'
Κ'Τ'ησει οι
,
ερομειιοι σχετι.κοι
" , " .. .,.,
κανονΕς κατα το CΊ.pV'lJ':tXOV η CΊ.ΙΠ~Y0·

peu':t~OV αυτωll μΕΡΟi,ον τροπον
.. ,,, Ι ~,
rrVlIEJJYJ
, Q " ,. "'λλ
τουτο και εις α ους
'
(;., καιιο'­
,
νας,
·λ
ο ως η
#ι,
εν
ι,
μΕρει
,
απρακτησαντας,εκιπουσωll
ι λ , .των
" ,α φ
ορμ.ων
,. των
,.
προκαλεσασων αύτούς. Cessante legis rationae, cessat ίρsaΙeχ.
"Ό,τι έκτοτε ίιtpάTησε και έτι ιιϋνιιρσ.τεί παρ' ήμίν περι τον
κάθορισμον του ΗασΧα.λίου Kαt του ΈορτολΟΎίου,τουτο ίν μιρει μό­
νον ,'(αι ώς ίμμισως σχετίζέται μετ& των είρημένων ί.ερων Κανόνων,
Ι(α.τα , δε ' '''λλ
τα α α •
ο Φ ει λ'
ομενον εις τας ", "
ασΤΡΟlJομι;cας Ύιιωσεις και εμ­, ,
πειριας των τοτε
, ...., Ι
χρονων, κατ
, •
ουοεν
t" δ
εσμευει
' "Ε
την
λ
;(Κ ησιaν,
' ,
αρΚΕι.
,..
, ,. 4' ~., ,_ "" ,. ,..« ,
μοιιον να. εΚ'Υ]ται αυτη του πνευμα.τος και του' στοχου των υπαρχον­

,
ι.·
..· .:.··

,'.'
των σXεΓlιKων κανόνων της άρχaί.ας ΈKKλησία~. Ούδεν ύπάρχει.
t'
ΟΟΎματιι<ως
......,
η και απ

ίσημερίαν άπο Tη~ νυν 8η~ Μαρτίου εlς τηv 21 του αύτου μ-ηJlος, ώς
,
υποτι
'8 εται οτι
..,. " , , , ...
ητο επ αυτης της
, λ"
ως κανοιιιl(ως κω


"λ"""

eIILKαLCf ~υνo
'
υον αυτηΎ να

~ '
, δ ου, ι:πανα Φ Ερουσα. ,
Φ
επανα· εΡΏ την
,
1'0
,
δε '
να άδια.Φορήσυ κατ' άρχην και περt αύτης της ήμέρας της πρώτης παιι­
σελήνυυ μετα. την ίαΡΙlIην ίσημ,ερί.αν, έαν αντη δυσΧΕραίιιΥΙ εύκταίαν
τιν& άπλοποίησι.ν των πραΥμάτων δια. μονιμοποιήσεως της ήμΙρας
10υ Πάσχα εΙς Κυριακήν τινα του μηνος 'Απριλίου. Τηρειται και
• tι ,,~, 1""" " ""'" , ,
ουrως 1'0 πιιευμα των αρχα.ιων κανονων περι του εν εαρι iC[J πρωΤlf;J

κα, ίν ήμlΡCf ΚυριακΏ παΥκο,νου, εί δυναίον, έορτa.σμου του άΥίο ι)
Πάσχα .
- 54 ­

'Ελ ευ θ 'Ερα
J "
απο
~, 1,
OOΎμα:TO~ καΙ. κανονων υπσ.ρχιl. κα.
c' θ'ημας
t "'" C 'Ε
η J(­

, κ λ 'rJUl,Q"
,
Κα.Τ
"λ J.'"
ανα, ογιαν των τrpoειpημενων μετα
, β
ο
λΑ θ
ων, να κα ορισΌ
, '
τaς ήμέρας Kαt rών άλλων έορΤ6JV, ΚL1Jητωv τε Kαt άχινήτων, )'νωστου
" • ,~,... "" t Δ
οντος οη ουοε νυν 'Πασαι αι
' 4< .a. 'C' •
εσποτικαι η σΕομητορικαι εορτα.ι. εορ-
,r θ' 6. , β "" C, , <;ι' λ' θ "'" , ... ,
τα.~oνTaι κα ας ,ακρι ως ημερaς καΙ. ωρσ.ς του ενι.αυτου ετε εσ η,σαν

, ανιopτα~oμενα.
τα , r' " α λλ" αΠΕfJ
γεγονοτα, lJλ επεν ηC'E κκ λ' 'Ι"λ

ησl.4. καΙ. εις α ­ J

λους πολλάκις λόγους έν τφ" κα.θορισμφ πολλων έορτων. '
ΙΩ
<; '
προς
'·'λ
τα. υπο οι.πα
,.
σημει.α
Φ C 'Ε POVEl.. .
,C....
ηπι.1'ρο'Πη ημων οη

πα..τιι τής όλομελεί.ας άπόΦασις, ώς άπόφασις ad, refereIldum,oa KOI.­
."οποl.η θΊ1"" δ'
ι.a της ... •
'Έ ι(κ λ ησι.aς Κ ωνσταντι.νουπο'λ εως Ι' , "

εις,τα.ςεπι. ,
μερους

,
α.υτοκιψα
,,/,. 'λ
ου,ς
t Ε
κι(
λ '
Ύ)σ"α.ς, η οε α.ΠΡ9.0χη
C ~" ~ , ...
των εντα.υ
, ,. θ
α. απο
' Φ
α.σισ
θ '
ο-

των υπο
Ι,
των
... ~,~
~1.ίνOoωντωνKα.τα. μΕρος
"'" , ,} 'Ε
ΚΙ(
λ
ησιων,
... 9"λ' ων ...
η

του
'

α.χι-

στον της πλει,ονοψηΦί.ας των μετασχουσων του' f!.α.1Ι0Ρθοδόςον ~υ-
δ
νε ,ρι.ον
J ~,
ο"
Ι~ ""',
ει,οι.κων αντι.πρoσfιJπων, ουναται. να
, ~ , 'θ
εωρη
θ""
υ~πα.pKης, σ-
,.

πως ώς έγκυρος άπόΦα<τι.ς της όλης 'Ορθοδοξί.α.ς άνενεχθυ δι.ατής

...
αυτης 'Ε κl(ησι.α.ς
λ ' της ... Κ"ωνστaντι.νουπο,
'λ'"
εως Εις,' πα.σας τας "
επι., μι- "
ρους ΑlJτοκεΦάλοvς ΙΕκκλησίας προς &,πηδοχηll και έΦα.ρμογΤιν, ου-
τως
• •
ομως, ωστε η
C"~,'
μη α.ποοοχη
C,...
υπο, μιας nνος
.,.
η καΙ.
Λ
π
λ'
ειονων κα.τα.

,
,
μερος ... να.,
'Ε ΚΚ λ ησιων 'θ εωρη θΑ
μη ~ t
ΠΙ ΟΙ. αυτην
" 'Φ'
Τ1]ν υσιν των ~ητημα.· .. r '

των~ ώ~ λόγος διακοπής των &,δEλΦΙKωJι σχέσεων.

Τα.ίίτα. και δι.aτελουμεν μετα. τι.μης και.σέβασμοϋ.

-'Εν 1'ο,ς ΠαrΡιαΡχείοι.ς rjj 187] Matov1 92'3.

ΙΗ 'Ε πι.τροπη '
Ι'1'ΠΟΥΡ·) t Ό Κvζiv.:ου Κα,Μίνιχος

)) t Ό N\\(αία~ Βαdί"-ειος

» Β. •Αν~ων1.~01\Ι; Ό Γρα!ιμaΤ,εiι~'

t Άρκ\ιιaνδρiτn~ Τερ!,lανός
'ΔΡΧ1.yρα.μματεί!t τi'i.ι;: Ί. Συνόδου

Β'ο "Ε"θεσις τή~ Έπι.τροπης lπl. 1'ου ~p(l.x'C~xoO 'μ.Ιροuς',
" C Ι/:""
exovua. ως εςη~:.

Οα "Q"(1.ώ"Cα-:ε,

Εύσεβάστως ύποβάλλΕτaι κατωτέρω Τι γνωμοδότησις της
Έπιτροπης -ήμων έπl. των πα.ρεΠΕμΦθέντω" alJrfj τριών έρωΤ7]μάτων
πρα.ι<τικης σημασίας περ'ι του ήμιρολογίσυ.
- 55 ­

Ε .,ιιιαι ~"
ανα:Υκ:η να- μεταρρυμισ
θ ...
D κα"
'\ το
'\ Π
ασχ α

,ον YJ.;.., ...
α,ρκει.
, ι , "'" ~ , c " , " " ~
μ-Οllη η προσαρμΟΥΤ] των αK,νΎjTων εορτωιι προς τα-ς αντι.στο'χους η­

μ.Ερομηνίαι; του πολιτιJCΟV ήμερολΟΥίου;
, A.~ό~ρ~σ~ς
Μετα. την ιiπoδoxην ύπο της 'Εκκλησίας του νέου ήμέρολο­
-Υ.ίου δια. τα.ς α.νάΥκας τα.ς βιωτι.κά,ς. ή. προσα.ρμΟΥη προς alJTO. και
δ η'\ ταχεως.
, '\... t
και του εορτο
λ'
ΟΎιου
,
απο
β'
αινει α-νaπο

ευκτος...
tH δ
υσχε­
~

ρέια lK της χρήσεως του παλαιοίί ήμερολΟΥίόυ δια. τους 'ο'ρΟοδόξουι;
., "'δ '1 t λ'" , ,\'ξ ,'\, '\ .' ,
α-χρι του ε παpoυσια~ε~o α-πως εις τα-ς ε ωτερικας. τα! εμπopιιmς και
, , ,
κοινωνικας σχεσεις και συνα
λλ' ~ '" ,
αΎα~, α,υτων. J'.JJI Tlf εσωτεΡΙΚlf ομως
r;t ",,' .....

έ;ΙKλησιασrιKφ Kat έθιιικφ αυτων βίφ όχι μόνον δυσκολία ~ις έκ TOύ~
του δΕν ύπηΡΧΕ.ν. ά.λλα. τουναντίον το δ~αΦέpoνήμεpoλόΎιoνέχρησί.­
μευσε δι' σ.υτους Kat ώς τις Ιδια.ίτερος δέσμδς τoνώιιωνέπ~ πλίον την
έ"ότητα αυτων ώς Ιδ,αι.τέρας χριστιανικης όλότητος.
'Έ'
αν ...,'" t λ'
ΟΎ,ου δ"
Jιυν μετα την
νεου ημερο , . , 'απο δ'
J
εν' ΕΠΕ'λ .. οχ-ην του
"
θ11 ταυΤΟΧΡΟJlως " , '. ,,.. t λ'
i(at η προς αυτο προσαρμΟΎη, ΤΟΊ! ,εορτο ΟΎιου. KLV­

δυνευει νο. δη.μιουΡΥηθυ ή διάστασις του 'ορθοδόξου πληρώματος
, αυτην
προ') " ,
ταυτηιι την"δ' '''''Έ κκλ ησιαν..
ι .ιαν αυτ:ου '
'Α δ ια Φ ι λ ΟJlεικητος
., λ'
οιπον κα.ι "'λ "
απο υτος αllα.Υκη ~'λ.ΟΥ,ους
οια '
" Εσωτερι.κους
π λ εον , εκκ, λ ησιαστικους ' επι
, β α'λλ ει την
' α~α
"λ ΟΎον, προ­
, ~,..,
σαρμΟΎην κα, του εορτο ΟΥιου.
λ' Π' '0"1:'''' δ'
ρεπει. ευ υς Es- αρχης
,.. ,
,α της E'llΙ­

στημονικως τ.ε KιIt λΟΎικως όροης προσαρμογης ταύτης να .τεθωσ,
"
τα πραΥματα εις την " θ'
εσιιι τω." και να , " '~O'"
μη 00 ΊJ καιρος Εις " δ ημιου.ρ­
,
Υιαν συΥχυσεως.
, q.
ητις οσον
,
παρερχετα, ο καιρος
, '\ θ'
α
,
Υινηται.. μΙΎα­

λυτέρα καΙ κινδυllωδεστέρα.
'Η 'λ .Ι.
παρα ειψις
13ημερων
' ... κα.τα·
των.
.... ",\.
το
'" ., ,
πρωτον Ετος εκ του
,..
, λ'
εορτο ΟΎ,ου προς
'\ " ... , '\ , , ,\' δ'
προσαρμΟΎην α,υτου"ε,ς το veov ημ.εΡΟΛΟΥ,ον; υ.,.
'\ ι , ...,,..... ,. • '1"
ναται να. ΎΙJlΙΙ κατα τιιια των εποχων του ετους, οτε σπανΙ\tοvσιν εν

Tlf,.. e
εορτο λ'
ΟΥιφ μεΥα'λ αι "
και πασ"Ύιιωστοι t,
εορται. κ'
·αι ,
τμημα.τα. 13
'\ " ,.. , λ'" 'λ ~ ,
κατα σειραιι ημερων εν Tlf,.. t
εορτο αιιευ0Y'lf t '"
μεΥα ων εορτων ουναι­

ται να.
~
Ευρε
e Ο,..
ωσιll
t
,καιια.
'\,~,
ιοια κατα
,'\
τους
θ
Ερινους
' μηνας.
,.. 'Έ ~
ΠΕιοη
'\

oμω~ η
"'λ .Ι.
απα ε,'Ι'ις και εκκ
,ι λ ησιαστικως ......
των
13 '
. ημερων ,
.. κα λ'ον εΙllαι
"
να. ΎιιιΊJ τα.υτοχροιιως υπο
, , t'
πα.σωιι
... '" " ,
των ε'Πι μΕροvs
'0 Ρ θ 000
~'ξων 'Ε κκ λ η"
Τ., 1

- 56 ­

.. ., ,ι 'i:.~ΙP ,. , ,ι .... ι ....
σιων, ινα μη υπαΡ5Τ: οι.α ορα Εστω καΙ. προσωρι'llη εν τφ Εορτασμ-φ .
των
.... r
Εορτων
.... "
υπ
t....,
αυτων, προς
,
συνΕΊΙΊΙοησι,ν
δ'
ε
δ"
ια τη'"
,
κοι'llην
,
και ΕΚ
t

συμ φ ωνου' ενεΡΥειαν
, " θ"
α απα.Ι1η
θ.... ,
11 χρονικον ,~ ι,.
Τι οιαστημα, ΊIOμΙ~Oμεν
., " , 'λ .Ι,
οη προς απα Ειψ"ν
~ ,
ουνaνταινα
<Ι;
προτα
θ ..
ωσι
.Ι',,, ,..
αι απο της t Ο του ΠΡG­

σεχους μηνός Σεπτεμ.βρίου ά'<ολουθουσαι ~ν TfiJ έορ'τολΟΥίφ t 3 ήμέ­
ραι, του
.."
μεχρι τοτε χρονικου
.. δ '
"αστηματοςοντος επαρκους,
" , .. r
ως νομι­
,

,. ,ιι ,.. δ'
,-ομιν, προς (JIEpYfLav των Εοντων.

~ "
Ταϋτα όσον aΙPopa εί8ικως ται; ci)Ct.vήι;οuς του έOPTOλOιv:.oυ
Ι •
&OPιι;~ς·

"Αλλ' Τι αύτή ά.νάΥκη της προσαρμΟΥης προς το νέον ήμερο­
λΟΥιακον KaeeUT6Ji παροvσLάζεται x~ι βt.~ ιτ:ό Π~αχιiλt.ον.
,..
Π ασα Xριστι.αJllικη

,(Κ
λ
ησια.
' "
υπο του
. .πιιευματος
., της
,..,αΥα­
,
'Πης του x.P"a"TOV όδηΥουμέιιη, τrΡF.πεL BLιI των σκέψεων και των πρά­
ξεών αύτης να τιίν.l1 εΙς τήν ΠΡοσέΥΥLσLν Ι(αι 'Ι ην έιιότητα των. χριστι.α­
νων. ο'ύχ, δΕ είς την BLdUTaULJI και διάίrπασιν αύτων. Tov πνεύματ<?ς
τούτου της έ"ότητος lμφορούμενοι' και ο;' πατέρες της Α'. OίKoυμενι~
κης ~υνόδoυ lθέσΠLσαν Τ4ς'περι TOV έορτασμου του Πάσχα'διατά­
~
5ε~ς,
'"
ων
β'
ασ"ς κυρια
,.,.' '" ,.. , "
ειναι η απα.ι.τησις του εν Ενι
,,..
καΙ. τφαυτφ χρο­
,,.. .,
'1'φ έορτασμου της μέyα.λεI.T~pας των ΧΡιστι.ανLκων έορτων υπο πα­
σων των ά,πανταχου "Ειικλησιων.
Ή ά.νάΥκη του ταυτοχρόνου έορτασμου των μεΥάλων xpLunav,­
,...
κων εορτων, των
e Λ ,... Χ '
ρ,στουΥεννων και του
',..Π'
ασχα.
."
υπο πα.ντων T~ν
" χρι­

,..
στιανων ,,.
Toν,~εTαι. ,'δ ι,α'Τfρως
ι κα,,Ι"'"
εν TV προς τας Α'
υτοκε Φ α.'λ ους 'Ε κιι λ η­

σία.ς προσκλήσει. του ΟlιιουμενLΙΙΟV Πατριαρχείου εί~ την παρουσαν
Δι.ορθόδοςον "Επιτροπή". Τον ταυτόχρονο" έορτασμον TOV Πάσχα
καΙ. των ΧΡ,σΤΟVιΥ'νJ'ων και τω" συναφων έορτων έπιβJ.λλοvσι ιιαι
λόΥΟι. ,"paKTιKTjr ώφελε'ας ιιαl. ά.νά.Υιιης δια την όρθόδοξον Έκκλησί.­
αν καιr. ,
τον '0 ρ. θ'δ i:
ο 050Jl λ "ο
αον. ' 'θ'"
ταυτοχρονος εορτασμος
r α αpΊJ

τας ύλLκας ζημιας του λαου. αίτι.νες προιιύΠΤΟ1JσL νυν έκ του διπλου
έορτασμου' και της δLπλης ά.ΡΥΙας έν πολλα:ς χώραις όπου ε!ναι. μΙ.­
ΚTO~ ο
, C
ΧΡ'ΙΤΤLανLιιος π η
'λ θ
υσμo~.
' Πλ '
ην τουτου
, εις
,, ,,
ταί χωρας 1'α1;­
,
τας,
"
οπου μα.
'λ .
,στα
ι,
η αρ'
θ
μηηκη
" υπεροχη
'....,0
των
θ ~, i:
Ρ ooo~ων
δ ' .,.
ε'll ει"αι.

πο λ v' ρ-εΥα'λ η. συμ. β αινει σημΕρον " και , ον
ετι. ,
περισσοτερον θα ' συμ β'
αι­

νΏ έφεξηfί, έΟ-ν δεll μεταβληθυ το έυρτολό-ΥΙΟ". αι προη'Υούμειιαι χρο­
νικως
... c
εορται
,
και
'λ' ..
τε εTαιτωlι Δυτικων,ει,ς αfί
"',60 ι
συμμετεχουσιν Επιση­
"

μα προσωπα
, ,...,
ΕΚ των Εν ΤΊ/
"',
α.ΡΧl1
... c
ετερο
8't:.
o~ων, να

Επι.σΚLΙΙι:,ωσL
,,.
τας
,

$
ι ,
α.κΟ
λ ου θ' θ δΙI: C "
,., 9' δ',
oυσa~ ομοια.ς ορ ο o~oυ~ εΟΡτα.t;, οι.τινες ουτω ΚLν υνευουσι.
- 57­

συll
, Λ
τφ χρονφ να.
, "
α.πο
β Ιλ
α.ωσLν ει.ς τα.
" •
ομμ.α.τα. του
"" λ
40υ την
Λ'
αι.Υ ην
., λ

αύτων προς ζημίαν Tη~ 'Ορθοδόξου Έ/(Kλησία~.
'Άλλος lπl. πλέον λόΥος προς ι!μισον προσα.ρμΟΥην κα, του,
Πασχαλί.ου ε!ιιαι. Τι μ.εγάλη ήθικ.η σημα.σί,α Κ'αt lντvπωσL~, ην θα.
παpαyάΎΊJ ίίς όλον τον πεπολιτισμένον κόσμον Τι δ,α. της άβιά.στου
πρωτοβουλί.ας τα.ύτης της 'Ορθοδόξου ΈκκλησΙας ΠΡοσέΥΥLσr.ι; των
δύο Xpr.unaνIιKflJν κόσμων της}Ανατολης καΙ της Δύσεως Εν τφ έορ­
τασμφ των μεΥάλων χρ,στιανLκων έορτων. 'Εν Tfj ;'UΤΟΡι.ΙCV και
κρ,σ'μωτά,τυ περιόδφ της ά,νθρωπότητος ή έντύπωσ,ς αύτη δεν εΙνάι.
ι!μοιρος τιμη~ κ01 ώφελε{,αι;δια. την 'Ορθ6δοςοιι "Εκ.κλησΙαν, θα. ΎJ'ω­
σ θΌ
Λ
δ' 'θ"
ε κα.ι α ιπι
β εβ αι.ω θ'D
Λ
δ'
ι.α.
""
τωιι ΠΡα.Ύμα.rω."
,,, ,,,.,
το κα, '''' τουτφ
,
αι<ραLφ'
νε~ "" ορ
, θΟ δ'l:"C,
καΙ. υπεροχο." του
o~oυ χρ,σηαΙΙLκου " πνευματοι;
"" εν

, θ ισιι
αντι ' '·λλ"
πpo~ α C'
ην ~KK '
λ ησ,α..",ητις το εαυτηι; καΙ. οχ, 1'0 1'011 Χ p~­ '11' '" "" , ., " '"

στου Επιζητει κα1 ~7Γ"διώKει. δ1,1στυχωι; .".ά,."τοτε ~ν ταίς· σκίψεσι. και
"', .ι , Λ
τα"ς ενεΡΎε"αιι; αυτης.

'Αλλ'"
α και "'.,., '
πρακηιιωι; ε"ναι α δ υ."ατ ος δ""'ο
,α την Ρ θ'δ Ι:
ο o~o." "Ε1(­
κ '
λ ησLαν η
C
μη
"
προσ:aρμΟΥη του
""" π ασχα λ',ου , " ,..
ει.ι; το ε σαχ θ'
ειι ε,ς , 1(0'­
"
."ηl1
,.
χρησ,ν ."ιο."
,. λ'
ημ,ερο. ΟΥιον.
Δ'"
,οη α.",
'"
των μη."ω." κα,
'" " ημεριιιν
. '" μι­

, ... " C λ' C ι ,Ι , '"
τρουμενα/ν κατα το νιο." ημερο OY'OV' η ιαρ,νη "σημεΡLα κα, τα. σιι'"
,ι.
ναψη Ε!8αιιο
... 'ι: λ
ου
θ
Λ

ωσ, νcι υπο
". λ'Υ
ΟΎL\,ω."τα',ως
C
προτιρον,
, ,
ιπ, τrι
, "" β'
α.σε, του
'"
Jσφαλμένου παλα"ου, θα. συμβαίνυ και lφιςης το Πάσχα. νιΙ έορτά­
r
\,ητο, ' τα,~
πεΡL ... πα λ α,ου
ΤΕΛη του ..ου, ητο .. ιια.τα"το."
""Α ""ριλ'" " ιι.εο."
, Μ cι."o.",
ι··

c,
οποτε ".,
το ατοπο." '" •
του εορτασμ,ου '" του - Π' j
ασχα, eJ' "
μην, Μ.&
αι.φ θ'
α συΎ"

χί.ζυ την συιιείδησ,ν του 'Ορθοδ6ςου λαον.

Β'. Έρώ'1:'lJfJ~ς

(Ι Πpoβλέπετcι[ πς βλάβη Εκ της ήμερολΟΥ"α.κης μετcιppυθ­
,
μ,Lσεως ' ' 0Ρ θο δ o~ια."
' 'την
ε"ς Ι:Ι ' ' δ'
' 'πως
κα, ",ι.
υνατcι" να αποψιυχθ'" 'l1:»
11 ΑnόΧΡ~fJ,ς

CH μ,ονη ' βλ α'βη, ητις
9' θ'"
α ' •
η δ υιιατο ισως να. προκυ,l,υ ειι " '.1.''''
-rTJr μι­

ταβολης του Πασχαλίου κα, του συllταυτισμου των 'Ορθοδ6ςων με­
ΎΙΙ

ων εορτων προς
• ... , "
τας της
... Δ '
vσεωi.
θ ,.....
α. ητο YJC πι
θ
α.νωτα.τη
' ,
εκμετα.

­
λευσι.ς του πράγμα.τος ύπο Υνωστών προπαΥανδιο-τικωιι κύκλων. Ό
έιι της προπ.αγά."δας όμως ταύτης KiIIBvvo" δ"α τους όρθοδ6ξους δεν
- 58 ­

εΤ:ια." σήμ..ερον οίοι;.'ηδύνατο Vd. είναι προ όλίΥου έΤι, ΟΤΕ όλόκληρο"
.'Ορθόδοξοι πληθυσμ-ο'ι. Oι€τέλOυν πολΙTl.κως ύπο 'Την iςουσίαv έτερο­
't::.! , i:
ΟΟςωνa.ρχων,
' ... _,
αιrι.νες υπε
·'8α λ πον ' •
και υπεστηΡΙι:,σν
, Υ'
την προπαΥα1l0α.ν.
, ~

~
-"ημερον οι
, • π
λ'"
ειστοι των
,.. 'ο
Ρ
θ ~, i:
ΟΟΟςων
λ'"
αων απεΚ1ησαν ευτυχως την
, , ,...,
πο
'
λ ιnκην 'λ θ'
ε Ευ εριαν
,,..
αυτων καΙ,
, .η ~
προπαΥσ.νοα
, ~,..
οεν εΧΕ' π
λ'
εον το
,
, , , ... "..., , ., ...
ισχυρον στηΡΙΎμα της κατ αυτων ενεΡΎειας αυτηι;.

'Αλλ'α Π λ ην ' ,
τουτου, επει δ"
η εν , .τφ... "
νεrρ ημερο λ'
ΟΎιφ κα θ ως ' κα, ,
tIjJ Πασχαλίφ της Δυτικής Έκκλησίας ύπάρχουσι σημ.ιίά, nνα ούχ"
κα λ ως
...., , , , ,,Ι,,
εχοντα απο
,." , Φ'"
σ,ποψιως επιστημονικης και εν αllα opfl- προς τας
, ,
πεp~ του πάσχα δΙG,τάςεL') της ΑΌ Οίκουμ-ενι.κηί Συνόδου, δύνανταΙ.
να. Ύίllωσι,ν ύπο της ήμετέρας 'Εκκλησίας αί προσήκουσαι διορθώ­
σεLς',
.,
ανευ εννοει.ται.
, ... βλ'β
α ης της συμ
Φ' ...
ωνιας των ημερομηνιων
.... ..., καL του
...
Λ ,.,. r ,.,. q q " f:, ~ λ'
συνεορτασμου των εορτων, ουτως'ωστε το νεον ημετερον . ημερο σ­

ΎLον να μη εΤναι. δουλικη α.ποδοχη του ΓρηΎοριανου, "iλλα. τελειό­
τΕρον αύτου, ως νέον διωρθωμένον «Πανορθόδοςον <ΗμερολόΎιον»
παρουσιαζόμενον.

r'. 'Ερώ"l:1jσc.ς:

«Δύναται. ή Όρθόδοςος 'Εκκλησί.α νασυμΦωνήσυ ·πρΟς την
πρότασιν 'πεp~ καθΟΡLσμου της έορτης του Πάσχα ώς α.κιιιήτου;»

•λ.."όxρ~σ~ς.
Τ (), Υ'
~η1ημα. ...
του1Ό '
δ υναται. να. " . λ εσυ
ί.tπoτε ' '
θ εμα. "i:'
εςετασεως και,

α.ποΦάσεως κοι.νης πασων των ΧΡLστιανικων 'Εκκλησιων, διόη μ.ό­
νον ούτω θα ηναι. δυνατον ή λ71Φθησομένη α.πόΦασις ιια Ύί.νυ· "ύπο
πάντων δεκτη και 'ΦαΡρ'οσθΏ. ΙΕπομέιιως ή Όρθόδοξος 'KKKληιi[α.
δ εν
' δ'
υναται. νυν ...,
να σκε Φθ"
υ και. " απο Φ'
ασι,συ περι. " αυτου. ...

Έν Κωνσταντιιιουπόλει. τΏ 18 Matov192 3.

τα μέλη της Έπι.τροπης
(·Tπoγ~.) t Ό ~Ia'\Jf}o~o'\Jviov Γα6ρ\i\Α
« t Ό ΔΙΙf}~αχiο'\J Ίά1(ω60C;
CI t Ό Β. •Αιιερ\κii.ς • Αλέξανοροc;
Ό Γραμιια'tείιι,:
Χρ. Πιιπαϊωάννον
~I. rr~ω'tονΟΤ(ι'f)1,ος του Oi1<;ουιι. Θf}6νου.

----.. -·-..----------------.x--_.. II8III!........ . . . . .2.

~_IIIIII!I".ιa";;'·j::;ke~:;;!!32!Ξ:Θ!!!!.!Ξ~:==.-'=Δ~Ξ!!!!!!!!.·
-- 59 --­

Γ~.) IΈκθεσις της Έπι.τροπη') έπί του i~tο"C~μονt~ο\> μί­
. ρου,;, έχουσα ώς έξης:

DαναΥ,ώ"Cα-σ2 Aidno"CQ,

'Ενώπιον τη~ έπιστημ,oν'KηςέΠΙTpυπη~ του. Πανορθοδόξου
Συνεδρίου προσήχθησαν δύο σχίδια δια. την διόρθωσιντου Ίουλι­
αιιου ήμ,ερολΟΎί,ου. του έιι χρήσει έν τυ ΌρθοδόςφΈκκλησίιι-, το με"
συιιταχθεν ύπο του καθηΥητου Κ. Μιλάιικοβιτς του ΒελΙΎραδί,ου, το
δε ύπο του Ρουμ,άιιου Γερουσιαστου κ. Πέτρου ΔραΥΥ,τς έκ Sibiiu της
~'A φ'
Ρ ουμανιας. φ ~ Υ' ,C.... S
μ οτερα συμ ωνουσι ως προς το ':,ητημα,.το οποιον απη­
.... "
σχόλησεν ήμ,aς κατα. τας συζητήσεις της πρώτης συνέλεύσεως l(aL
, ,.. ~ ~·λ 'θ" ~ λ ~,
C ~ ~ 's
εν Τ'ο οποιq. ο αι αι Ύιιωμαι συJιηντη ησαν, οτι οη αοη οεον . να. 0.­
....

,ι θ .. 13 ημ,εραι,
c, ~) l ' ,sI λ
C " λ ~ ~,ι ,
ψαιρε ωσι αι οι ων τοου ιανον ημ,ερο ΟΎιον οι.αψερει

του ήμερολΟΥίου των λαων της Δύσεως. ~Aπo του σημε.ί.ου τού­
του τα
, ~,
0110 σχεοια
~~ ,
αναπτυσσονται επι
~ , ~ ~
οιαΎραμματων εςΟ
" l: -C \
ΟΚ
λ·
η­
,
ρου διαφόρων.
Τ Ο, του 1(.
,.. Μ λ
,ανκο
' β
ιτς
.~, Υ
εορα':,εται επι
S'" S
των αρχαιων ο,αΥραμ­
, ~

μάτωντων ήμερολΟΥί.ων 'Ιουλιανου και ΓρηΎοριανου, δηλαδη λ4μ­
,.
βα.νει
"
υπ
·,ι
οψιιν
'
τας κ"νησΕις
, της
... σε
λ '
ηνης,
,....,
ενω το σχεοιον
,~
του
,.. 1(.

ΔΡ4γΥ[τς εΊναι ρ"ζικώΤΕρον μη λαμβάνον ύπ'όψιν ή τα.ς κινήσΕις μό­
νον του .. 'λ'"ου.
η

Το
,
πρωτον α
,. S φ'
ινΕΙ την
" συστασ"ν των μηιιων οπως
....,..,,,, εχει ση­

μερον, οη
~ λ ~,
αοη α

α"ρουμενων
, 13 C....
'ημερων
~,
ευρ"σκεται
"....
επι του
S
αυτου
....

,
επιπε
18 ου με
" το
Γ ρηΎορ,ανον ημερο λ'
ΟΎΙΟΡ,ανευ
" ., δ "α φ ορας ,. Τι.νος
,
εν­

,.ευ

εν;.
Τ' ,
ο μονον νεωΤΕρι.στικον
, . .του
.. C
ημερο
λ Ι,
ΟΎιου τουτου τυΎχαιιει η
, C

δ"ά.φορος διακαιfόνισις της έορτης του Πάσχα. Το νεωτεριστι.κΟν
,.. , 8 λ .. ,
τουτο; εκ ηουται εις
...
τρει.ς
~
οιa
φ'
ορους τροπους
, κατα,
" c λ­
τους υπο ΟΥ'­

σμου,. προς ιια,θορισμον τής έορτης.

εις την διάφορον χρησ"ν των ΓρηΎορ"ανων έπακτων 2) εις τον
1)
διάφορον τρόπον της π,:,-ρεμβολης του δισέκτου ετους και 3)εις το δυνα,­
τον τον έορτάζειν το Πάσχα αύτην την Κυρ,ακην, καθ' ην συμπ[πτει Τι
πανσε
,... "
'λ ηνος, ενφ κα,το. 'Το ΓρηΥοριανον
'c λ' lλ
ημ.ερο ΟΎ"ον, εαν η ΊΤανσε ηνος
C "
συμΠΙΠΤΌ , με, -ημ.εραν
c, "
Κ' υριακην,το π ασχα μετατι ' '8 ετα" ε,,~S"'λ
την α,κο ου­

,# ~A~ ;;;ws;ea: 4
- 60 ­

θον κ.υρι.ακήν. Αϊ λέπτομ,'ρειαι. όλων τούτων των διαφορων δι.αλαμ.
,
β ανονται. " avrcp... rcp... σVJ,ηιιμ,εJlCP
εν
, UXeotcp
~,...
του Κ.
Μ λ
ι
'
ανκο
β
ιτ~·

'ι'Επεται στι. πρακτικως θα. έχωμ,εν σχι80ν το ΓρηΥοριαυον
ήμ,ερολόΥιον ~~aιpiUEt του ότι μ,'χρι τού έτους 2000 •. εΙς τα. έτη
1 926, 1 93 Ο. 195 Ο. 1 fj 5 7. 1 97 Ο, t 974. 1 977. 1 994, 1 997 θα. ιχωμε"
"λλην χρονο λ'
α. Ο'Υιαν η4t.
οι• Δ vttKOΙ' 8'
ια 1ην , ημ,εραν
ι, ... π'ασχα, προ
,
του
, ~ ... ι JA λ 'θ ,. , 'l' ,., ...... Δ

παντων οε οι ιrαTO ικοι α εΟΡ1α'::ιωσι την εορτην προ των VTL­
κων.... Κ α θΙ··λ ''''λλ''
ο α τα α ετη a.. οι C'A νατο λ ικοι'θα' .Υ
ιχωσι. ,Ι'"

το εαυτων

Πάσχα την αύτην Κ υρια,(ην μ,Ε τους Δυτικούς. Συνεπως lςαιρέσει.·
της gι.αφC\Ρα.ι:; ταύτης ~ν τϋ πράξει το σχέδιον του· 1(. Μ ι.λάJlκοβιτς
βαδί'ει. ~K παραλλήλου μ,Ε το ΓρηΥορι.ανΟν ήμερολόΥι.ον Kat Kα1ι..~
, , ~ ,~c,,, Λ C

τε .. νει. εις συντομ,ον και ταχειαν ενοποιi)σι.ν του χριστι.ανικου ημ,c­

ρολΟΥίου ~ν 7jj ΓΙ'Jvκοvσλαvί'κυ Μοναρχίq.. ΔΕν θα. δι.ακρίJlυ Τις
ότΙ. εΤναι. etλλο ήμερολόΥιον εΙμ,η μ,όιιον ~Λ του μι.κρου άριθμ,ου των
~Tων, καθ ' α ο, όρθόδ"ςοι. θα. Ιχωσι etλλην ήμ/ραν του Πάσχα η ο,
Δυτικο[.
; ί

. δ
ια
Φ ,ι.,
ορα, ως ειπομεν,
, "θ·
προερχεται εντευ εν οτι
, κατα
,.,
το
Ι

σχέδι.ον του κ. Μιλά:ιικοβιτς θα. ε!ναι. δυνατον νιJ έopτασθfι το 'Ορ­
θόδοςον Πάσχα 1"/,1 Κ υριακ·ην, καθ' 7111 συμπίπτει ή πα.νσέληνo~, δη­
λαδη προ των ΔυΤι.κων, Ενω εν τφ ΓρηΥοριανφ ήμεΡολΟΥίlfJ μεταθΕ­
Ι
τουσι.ν

lKTιμorJuV έα.ν ή
"
αυτο εις , ,
την "λ ου θ ον. Κ υρια.κην.
ακο '
τοιαύτη διαΦορα. ε!νε πλεονέκτημα η- τούναντίον
τ'Θ ~'8
~υνι ρι.ον θ'"
α εχυ Jια ,
Ι
μει.ονέΚ7ημ,α.

ΤΟ
...
σχιοιον
I~
του
...
Κ·
Δ
ρα.ΥΥιτς
,.,
εχει τοιαυτην
, ,
συν
θ
ισι.ν,
., 4t.
ητιςαν

και
,
απ
C λ"'"
η κα
θ' t , t J
εα.υτην,εισερχεται.
β θ'
α υτερον
,,,
εις την
"
ουσιαν
"" r
του ημε­

ρο λ ΟΥιου.
' '8 ΕΙ.
Δι "'λλ ην κατανομην των μ,ηνων.
α ,...... Ο vroι·
'f' θ''''
α. ειιιε ,
OΠ~JITrTE


t 2,οπως και" σημ,ερον, α'λλ"
α η• κα.ταιιομ,η
,...
των ημερων
C ... καπωι:;
" θ'
α ~
0(,0.­

Φ'ΡΏ' ο, πρωτοι δύο μ,ηrιει; έκάστη,> τριμ.ηνίας θα. έχωσι30 ήμ,έρα.ς κα,

Ο τρι.τος , θ'"
α εΧΊ1 31 . ΙΈ""
κ 1η~ τοια.υτης Kατα.rιoμης ... θ'
α· Φθ'
α.σωμ,ειι "
ει~ το

όμ,οιόμ,ορΦον, καθ'· () μ,ία oί.~δήΠOTE ήμέρα. της έβδομάδος θα. συμ,­
,
πεσυ κα
θ' •
εκαστον
..",
ετος τηιι αυτην
~,
ημεραν του
"'" αrιτιστoΙXoυ
, , μηνος.
,
'Έ αν
• η• 3 Ι β'
(>ε ρουαριου π. χ. ... ετους
του '" τουτου ., θ'''' . , Τ εrαp·
α ηνα.ι ημ,ερα '
τη, θα. ηναι. πάνΤΟΤΕ Τετάρτη είς το διηνεκέι;.
Το όμοιόμ,ορΦον ΤΟl1ΤΟ δΕν θα. έπιτευχθΏείμη μ.όνον ΙΦ' όσοιι
θα. ύπάΡΧΊ1 Εν ένι έτει άρτιος άριθμος ήμερων. Διά, ΤΟ1110 Το σχέ­

c •
.J
- 61 ­

~ "',ι
οιον τουτο αψαιρει την
.. , 365 ην ημερα.ν
' ι " , "1
του ενιαυτου Ι(αι ~ψινέι αυτηνινα
'.ι' " οι

προστεθΏ ώς lμβό'λιμος έβδομας άυα πενταετίαν μετσ.ξυ του τέλουι;
,10υνιο\ι
, ,...,.. 'ι ου λ'·
Ι(α.ι των αpxω~ ιου.
} Ε " τουτοι.ς
' ,~ , " l' ,
επειοη α" πεντε αυται. η­

. μ/ραι όμου με την ήμ./ραν του δισ/κτου έτους δεν συμπληρουσιJl
άκριβως μί.αν έβ'δaμάδα, θα. προστεθΏ ή ίμβόλιμος έβδομα.,; έπτά.­
"
. κις εντος ,~
περιοοου 4 Ο εrων,
,.. ' την
'λλ α'
(ι', \ θ α' προση,­
, 8 ην Φ οραν δ εν ,
ου πλέον. Δι.' αlιτoυ του τρόπου το πολι.Τι/(Ον έτος θα. συιιταυτίζηται
με, το
"λ ' εις
η ιακον , τροπον,
, ω:ττε
q
ακομη
"
και, μετα.. 200 () ετη
... η, δ ια Φ 0­

ρα. μεταξυ. αύτων δεν θα εΙlιε μήτε 1] 2 ήμ./ρας. Τοι.ουτοτρόπως ~α­
ρουσι.άζεται. ή σύνθεσιr τού ήμερολΟΥίου τούτου ώς προς την κατα­
,,.,. " \ ~ " , ""~ ~ , Λ
νομ:ην των μ:Υμιων και ως προς τον τροπον της οι.ατηρησεως αυτου

πάντοτε ίν τίiJ κύκλφ του ήλιακσυ τροπιι<ου έτους.

Έπανί'λθωμεν τώρα είς την διακανόνισιν της έορτης του
Πάσχα..
'Εν τίiJ σχεδίφ του Κ. ΔραΥΎϊτς το Πάσχα θα. ίπα.νέρχηται
, , c , f. , Ι , , e
παιιτοτε Εις ωρισμειιην ημ,ερομ.ηνιαιι ως κατατειιιου<τι σημερον οι

Δυηιωί.

Το ήμερολόΥιον τουτο έχει ώ; άρχηv ότι πρέΠΕΙ να έQΡτά'η­
ται ή ήμέρα της' Αναστάσεως του κ υρί.ου την αlιτην ήμερομην,αν
1'ov μηνος, καθ' ην το ΎεΥονος έλαβΕν χώραν έν τυ ίστopίcι- και ίπει'"
δη αί ήμέραι της έβSομ.ά.80S οα. έχωσι. πάνΤΟΤέ την αύτην ήμερομη­
,
νιαν εις ο
'·λ ,,.,
ους Toυ~ μ-rινας, ως aιιωτερω εοει
(' . ! ~ 'ξ , ~,
αμεν,η οια τον εορτασμον
,( ,
του Πάσχα ώρισμέιιη ήμερομηνία' θά. συμπίπτυ πά.:ιτοτε Kti­
,
pι.α.ιtην.'

'Εκ του ότι ή Σταύρωσις του !ιωτηρος E)'€ιIEΤO την 3ην Ά·
π"ιλίου του έτους 3 3 rijt; 'Ιουλια.νης ιποχης και ή Άνάστασι.ς την
5ην του ίδίου pYJllO~, έπεται ότι δια της προσθέσεως τωιι 13 ήμ.ερων
θα. έχωμ,(v έν τφ νέφ ήμερολ()Υί.φ την 18 Άπριλίου ώς ήμέραν της
ΙΑ '
ναστασεως.
Κ \ ,..
αι εαν τrpoσΤE
θ ... "
ωσιν αι<ομ.η
3 ημ.εραι,
(, κα
θ' c.\
ας 1(tJ. θ v...
στερει το
, "ι
ου
λ
ιαιιον
' ,
'ημερο
λ ' "',...
ΟΎιον κατα τηv εποχηΙ)
~ ,~ "
της ...,υνοοου της

" εν σχεσει
Ν ικαιας , "το
π ρος "ετος 33 , θ'α εχωμεν
~ , ,τψ
εν . .IIfCfJ
, ημερο
ι λ
ο·
, την
yLCfJ , 21 ,Απρι λ'ιου και"δ' ειιιαι Κ υριακη,
εΠΕΙ η η(22" 'θ'
α 'YJllaL
'!'
αυτη
q

ή ήμέρα του Πάσχa. ν Οπως δε άποΦύΥωμεv TGII KillΙOVlIOV να UVlIaIι"
τηθί:ψ.εv μετα των Έβραίων ι εΙνaι δvνατοv να άναβληθΌ Τι ήμ,ερομη­
νία. του Πάσχα έΓΙ έΎΥύτερον προς το τέλος του ΠασχαλΙΙJΟίΙ μηνος,

._ ΔΙ
." ..1 ~
.... 62 -­

,.
ητο, την
' 2 9'ΑΠΡΙ,λ ι.ου.
ι .,
η ης
θ ' Gι.νηστοιχησυ
GI.
, , προς
, τηll 16 Άπριλί.­
ου του σημερινου JΙουλιανου ήμερολΟΥί.ου.

τουτο είναι το σχέδιον του κ. ΔραΥΎ'τς;.

' Ε/.ναι
Δ εν .,. β β
ε
ι
αιως
~
ουνατον να ε
, "Φ
αρμ.οσ
θ....
YJ ,
αμεσως,
ι . ~,
ΟΙΟΤΙ,
~\
ΟΕν

θα. μα.ς θέσ''Ό α.κόμη έν συμΦωνΙq. μεθ' όλων των άλλων χρι.στι.ανων,
άλλα. θα. ηνaι δυνατον να ύποβληθυ εί~ Τ7]11 Πtιy~όσμ~(}~ ~U~&6...
σ~.Φ~" ~ερΙ tteθν{)α~ φ~λΙa.~ 'tώ" λιχώ" a~ιi -:ώ" 'Ε~)tλησtώ~,
ώς σχέδι.ον τη.ς 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας και {χει όλας τας πιθα­
νότητας να Υίνυ άπl)δεκτον δι.όrι. πρσλαμβά,71Ει.· και alJTa τα. σχl­
δια. της Δvσέως προς έπίτευξι1l σταθερου ήμ,ερολοΥί.ου μΕ ώρι.σμέ7Ιης
ήμερομηνί.ας έορτας κα.ι άΙ'Ευ των σημ.Ερινωll διακυμάνσΕων, καθ' a.~
ή ήμέρα. της έβδομάδος δ~ν ε!ναι πάνΤ07Ε ή αlJτη εΙς την δε,να ήμι­
ρομ:ηνί.αν του δεινος μηνός.
Άλλα τι θσ. έπρεπε να. Ύίνυ Εως τότι; Δεν μας άπομένει, εΙμ'η
το σχέδιον του κ. Μιλάνκοβι,τς.
, Εν '
τουτοι.ς
, ~
ουναται. προσεη
" να Ύι,νΊJ
, ."
ετερον Tt., κα
θ'·'
οτιτο

trXEoιoJI
ι~
του
...
Κ.
Δ . ,
ραΥΥιτς
.,
Ειναι.
,~
εΠΙΟΕΚTt.ΚΟν
,~ "Φ
ουο ε αρμΟΥων.
... ,.
της

μιας άκεραίας, άλλ& βραδύτερον, κα, TijS αλλη~ μερικης, ώς θέλομεν
ίδιι.
Μετα. της έπ~Φυλσ.ξEως του δυνα.του της Ιν' τφ μέλλορTl,' άΚΕ­
ραίας έΦαρμΟΥης τού σχεδίου του Κ. ΔραΎΥίτς δύναταίτις α.πο
τουδε να πpoβfι εί~ την' έξης ΙΦαρμΟΥην8ι.α. την δι.αΚανόνισι.ρ της
. ..
εορτης του
.. π '
ασχαι
., ~
η τις οια.κανορι.σις
, θ \ '"
α ητο
,
οτε
λ ...
ως οια
~'Φ
ορος της
,.
του ΓρηΥορι.ανου Πάσχα. Θα εΤναι δυνατον να. παραδΕχθυ τις άπο
της σήμερον την ήμερομηνί.αρ του Πcίσxα Ιρτος χρ?νι.κου διαuτή­
'" ο/,α.κυμαΡUέωι;
μο.τος μικρας, ~ , ' \ να, α'Φ ε θ'"11 να'δ ι.a.κυμαινηται
~ λ . αντι
οη ' ι
Εν

τφ διαστήμα.rι. των 35 ήμερων,ώς εΤναι σήμ.ερον, ι-απεριορι.σθϋείς
το δι.άστημα μιας έβδoμcίδoς μεΓαςυ τών 18 και 12 Άπριλίου. του
ήμερολΟΥί.ου μετα της ά.φαιρ'σεως των 13 ήμερων. 'Εν Τψ διαστή­
ματι. rούτφ θα ύπά-ρχη μ.ί.α. Κυριακη, ιίς ην να δύναται να. όρισθυ
ή ήμέρα. του Πάσχα. του έToυ~. '.
Βεβα.ί.ως Τι ίδέα. να. όρί.σωμεν τΟ·Πάσχα. είς σταθΕρα.ν; ήμ;ε­
ρομηνίαν δύναται ι-α. θεωρηθΏ ά,ς νεωτερισμος, JIJ. tPavfj δΕ ώς iK
'Τούτου παράδοξος και να. lXrJ όλί,Ύας πιθανότητας παραδοχης, }Αλ­
, .. , ( , , ρ" , ~ ι~
λ οχ ι μονον η Δυσις π. χ. το εν ωμ:'[} ασΤΡΟ7l0μ;ικον ..,υνιοριον
;..

!
.. ~
;2.., Α _
., - ,$.Ξ _22"1].1 CE+HiEt± Ξ€Π±..S$.::,,,,,:.,. t. S"
-1
ι

- 63 ­

'Του 1922) ζητεϊ: σήμερον την μ-ονιμ-οποί:ησι.ν τον όρου 'Τούτου, άλλ'
υπάρχουν και πολλοt Ορθόδοξοι., οΖΤΙJlει; συlIιστωσι την μονιμ-οποίη­
uc.v c
ω~ προημ-οτερα"
~, "
απο το μ-εγα

ης
~
οc.ακvμ.α.νσεω~
, π '
ασχα.

C o "fvΙηΤΡοπολί.της Βιζύης κ· "Ανθιμος λίγε:. τουτο ~ίI τφ C~ε·
ρΙ ~μ~Ρ{)λΟ'ΥΙοu:t εΡΎ9? του (σελις 93). Προτεί,νε, την σύΥκλη­
σι,ν ΣυίΙδια.σκέΨεωςή rc.c; η θα. συμ-πτύξΥ το διάστημα των 35 ήμερων,
κα θ
,
α.ς
~
κυμαινΈται.
., t
η
C
εορτη του
, ... π '
ασχα η μα.
. . "" λλ
ον
θ '
α
, c,
την ορισυ ec.ςo
,

C
ωρc.σμΕΊΙην
, t
ημερομηνιaν
,.,
ωστε να
"
απο,
S""ΊJ ..
αυτη αKι.JlηTO~.
"
'Ε ν Ρ ovJLaVLCf
, ο
C Κ. Γ α β ριη'λ Φ" ,
. αι..νους, "
επιτιμον με'λ ος "'"
της εν

Γα λλ ' LCf 'Α "" tE ταιρε,ας,
στρονΟί'.λ.c.κης
' , Φ'
απο
c,...
atveTat υπερ της
,
οευτερας
Κ ~

ριακης "" "'Α ΠΡ' λ',ου ως
του t t
ημερας
J
του
... Π'
ασχα, '" pιc.a
ε'ξ ου , οιακυμ.ανσις
~ ,
μεrαζV της R καΙ 14 Άπριλίου.
Το ζήτημα λοιπον τίθεται σήμερον ένώπc.οv της Διορθοδόξον
'ΕΠΙΤΡΟl1ης ώς έξης: '1Έχει.. αύτη
1) Να έκλέξυ μεταξυ του σχεδίου Γου κ· Μι.λά.vκοβc.τc; Ι(αt 'Του
Κ. ΔραΥγίτς.
2) Να. παραδεχθΏ άμφότερα,το μΕν του Κ. Μιλάιικοβc.τς ώς
i,'­
λύσιν προσωρι.νην μέχρΙ. της όριστικης διακανον(σεως το δε του κ.
'
Δ ρaΎΎ,τς t ~~
ως- σχεσιον
C ,.,
οριστικον, οπερ υιο
t θ ""
ετουσα
t
η.
'ο θ' ~
Ρ
i:
ooosoc; ΙΕ
1(­

κλησία να. υποβάλυ είςτην προσεχη Ηαγκόσμ.ιον ~υνδιάσKεψιν τώιι
'Ε κκ λ' ...
ησc.ων. Π'
ραΎματι ,,~
το σχεσιον του ... κ. Μ c. λ'
ανκο β ι.τς θ' τ
α υν:ι.ι ~
ου­

νατον να έφaρμ.οσ efj μόνον ώς μέτρον προσωρινον, δεδομΕνου οη κα,
ή Δύσις αύτη θέλει να. TpOΠOΠOιήσΊJ το σημερc.νόν της ήμερολόΥιον
μετα
,
του
"" C
οποι.ου
, θ'
α συνε
φ'"
ωνουμεν.

3) Να. παραδεχθΏ προσέη το σχέδιον 'Του κ.ΔραΎΎΙτς ώς μέ­
τρον προσωρινον,
, ~ λ
οη . να
" επιψυ
,J.. λ' t. ", ,~, "" ~ ..
af:,ΊJ" το ακεραιον σχεσιοναυτου οι.α.
,
την Παγκοσμιον
, ~ ~,
~υJlσιασKεψιν,να το ε
", "'φ ,.,
αpμoσΊJ ομως μερc.ιcως προ της
..., . .
συγκ
'
λ ησεως , "".,
αυτης οσον α
'φ"" t , ... π
οριΖ. την εορτην του
J a ' " τε λ EV·
ασχa. &ν
' TTJ
τaί.!!' πιρc.πτώσεc. θά έχωμεν το πάσχα με μίαν μικρα.ν διακύμανσι,ν
με~αξυ t 8-24 Απριλί.ου του διωρθωμέl)ου ήμερολογίου. J

~υνελόντι είπειν έχομεν να. έκλέξωμεν:
t) Το σχέδc.ον μ6νον -του κ. ΜιλάνκοβΙΗ.
2) Το σχέδιον του Κ· λΙιλάJlκοβιτς και το σχέδιον του κ·
ΔρaΎΎίτ,; ταύτοχρόνωι;, Το εΙ) ώ) μέτρον ΠΡοσωΡι.νΟJ,ικαΙ το έτερον
~ t ,
ως οριστικον.

4.,
,.
~

- 64­

3) Το σχέδιον μόνον του κ. ΔραΥΥ,τς ώς σχί8ιον δρl.στι.κης
~ΦαpμOΎης και συΎχρόιιως ώς μέτρον μερικης lΦαΡμΟΥης.
ΙΗ δ'
ια "
το επιστημονl.κον μιρος ., , ΙΈ '
πιτροπη λ
αμ β ανεl. , την ,
"ο'
τιμην να ,
εκ εσυ τ " aνωτερω , "
ενωπιον Λ
του Π ανορ Ο ο δ'l: ~
o~oυ ~υνε δ'
ριου

• Λ'
οπως τουτο εκ λ'ξ ~,
ε η η ~
α.ποοεχ Ο'" "λ\'\ηιι
Ό α λ'
υσιν .και"'λ'
εν τε εΙ. απο Φ ασ Ι.συ.
ι

Κωνστaντινούπολι.ς 18 Matov 1923

Τα. μέλη της Έπι.τροπης
( 'ΤΠΟΎΡ.) 'Aρ~\μα.νδρ~,;ηι; :Σιcρη,ι~iιν
)) Πέ~ρoς ΔραΎΎ,~ς
» Μ. Mιλόνιco6~ς

'Ο K~e'1jY'1j-:~~ ~. MtAri.v~()6t-:~!t iδήλωσεν ότι ύπέΎρaψε potv
, Ι
την ως ανω αναΎνωσ
." Ο"
ει.σαν
""Οεσl.ν
τρι.1ην εκ
ι
ως συμ
Φ ωιιων
Λ ,
προς τας εκ­
.. ,

b'
Τιυεμενας
,
εν aυτυ
, Λ
Υενικας
, Υραμμας,α
, ,
, λ λ' εν Λ'"
τυ επι. μερους συι:ιητησει.
Υ'

του
.. Υ'
ι:ιητηματος
~
εχει.
,
να ΟLατυπωσυ
~ , ~'Φ
οιa ορον
,
Υιιωμ,ην.

Co ltΙ'η"CΡ()1'C()λΙ"C'1j~ 1tI(t,UPO~O\)vt()u. Σκοπος του '. Συνεδρίου
'"
ει.ναL ι
, ι.f(ανοποιησυ
να , δ υο ηιια ως ' "f "το
προς ιημερολ ογιακον
'Υ ' ημ,α, α ')
':,η1

να. συμβLβά.συ το lΠLσ7'ημ,ονLκονμέρος του πράγματος και β') να συμ.­
βιβάσΌ 10 έκκλησLασΤικον ήμερολόΎιον προς το πολιτικον κ«θι­
στως,70
, ,Ι
οποι.ον
,. ..
εχοι'σL παρα
δ
Εχ
θ Λ

η
f
αι.
Κ
v β'
εΡΊιησεις
~
και οΙ.
Ι λ
αοl..
' JA μ­
Φότερα ταυτα ικάνοποιεϊ το σχέδιον του κ. Τριπκοβiτς, το' όποιον
,
αναπτυσσει. ο
, f
Κ.
Μ
Ι.
λ '
αν κο
β
ιτς.
Δ' Λ
Lα τουτο και
, ,
πρεπεl.
,
να
~
00
ΟΛ
υ προ­
,Ι " . , 'Φ ,~~,., .~ Λ
σοχη ως προς την αμεσον ε αρμΟΥην, οεοομενου οτι το σχεοιον του

Γ ερουσιαστου
Λ Φ'
κ. Π. ΔραγΎιτς επι. του παροντος ει.ναι. ανε αρμοστον,
, ",.. , .,. ,

δύναται όμως JIcl ύποβληθύ TOVTO, όπως θα ύποβληθωσl. και άλλα ά­
κ6μη σΧέδι.α, εΙς την μέλλουσαν να συΥκληθf} Πu.νορθόδοξον Σύνσ­
δον. Σήμερον πρόΚΕι.ται ιια εύρωμ,εν τρόπον. ώσΤΕ το ήμερολόΎιον ή­
μα/ν να. συμ.Φωνf} πρός το πολι ι.κΟιι ήμερολόΥιον των Κυβερνήσεων
, ,.. λ ,..
και των αων.

... 'Ο ' Αρχtμ(t,νtρΙ"C'ης ~)(ρc.μ1'Cci.ν άναΦερόμ,ενος εΙς το σχετι.­
κον σημεϊον της έκθέσεως δηλοί: ότι το σχέδιοιι του 1<. ΔραΥΥίτς εί­
ναΙ, δυνατον και άπο σήμ,ερον νά έΦαρμοσθΏ μερι.κως.
fll Α. 0. Π(t,vrι."(tό"C'1jς. Κατα τη" άντί.ληψίν μου το ζήτηι-tα
είναι σύνθετον έκ δύο χωρι.στων ζητημά.των. το ε" είναι καθαρως
όρθόδοςον I(α~ έπε'Υούσης μορψης. το δε ΠαΥχρ,σnανικονάναΦερό­
- 65 ­

poevov d.pa. και εΙς 1Cιυς ιiKoλoυθoυνTας το rpYJYOpLfJJ/OV ήμερολόΥιον.
Eί~ τΥ]ιι Ρώμην ου προ πολλου σ υνηλθιν ίπιστημονικον !,tιIlέδPΙOν,
t ,
ως συνεχεια προηΥουμενων
. ,
τοι.ουτων,
~"'θ ι '"
~υιιε~η1η η εκει η
c ι Ι: '
ει,:;ευΡΕσις

και η
, t ε
ιφ ,
t..J..'''λ C λ' " ι ι θ
αρμΟΎη υ'Ρ ο ων ενος ημΕρΟ ΟΎιου επιστημοιιικως ορ οτερου
'" '
και πρακτικως ώΦελιμύJTέpOυ του ύπάρχοντος ΓρηΎοριανου, Βεβαί­
ως και ήμεις ώς Έκκλησία μετέχ.ομεν του ίπιστημΟJ'ικου σκοπου του
'"
ως α.vω ~,
συΙΙΕοριου, π ερισσοτερο." 9μως' " ~
α.ππ β' Ι""\
λεΠ'ομεν εις, ειια α"Λον
\

"
σκοποΊι, εις την
ι ,,, '"
αρσιν τη~ οια
~ φ ,. , .,
ορας, ητι.ς
~
επη
"'λ θ ι
Εν εις τον
, β'
ι.ον ημων
'''''
SLd' της και.vοτομtας των Κυβερ: ήσεων των 'Ορθοδόξων Κρατων,
~ '
_υμπι:.ραι.νων '
λ ΙΎω " και" αι. ουο
ΟΗ ~, ~ '. Ι.
αποψεις "'"
της ,.." cπισΤΎj­
επι του

μονικου μέρους ΈΠΙTρoπη~ εΤναι. πoλλη~ προσοχης και ίκτιμήσεως
"Ι:'Α
αςι.αι..
,..
παιτει.ται
λ'
μεειη
Ι,.. " ~, ,.. ~
αυΤα/ν κα.ι οια τουτο ανσ
β 'λλ
σ.
t " · , ""
εται η επ αυτων

συζήτησις δια τη." προσεχη Δευτέραν»,
'
Γ ενομειιης ~
οεκτης
,. , "
υπο του
,.. ~ ~,
_υνεορι.ου
,..,ανα β ο λ'ης
1 'ης ,..
της ur:­
ζητήσεως δια την ΠΡΟσtΧη Δευτέραν, ώς κα.ι προτάσεως του Μη­
, , \
τροπολ 1.του Δυρραχιου περι πολυΥρα ησεως και οιαιομης· εις τα με­
Φ , \ ~ ,..",
λη προς κατ' Ιδίαν μελ έ ι ην ,ης ίκθέσ εως της ίπι του ίπιστημΟΗκου
μέρους ΈΠΙTpoπη~, ή Α, Θ. ΠαΊιαΥιότητος έκήρυξε Το πέραι; 1 ης

συνεδρίας,

t ο ΚΩΝΕΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΟΕ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

t ό Ι{υζiκου Ι{αλλiν\χος
t · Αναd~άd,ος Άρχ\ε1tidκο1tο~ Κ \dvοδiου
t .Αλέξα'·δροc.: . APX1e1tidK01tO~ D. 'Alιερικη~
t ό Μnτρο1tολ'l:tnι; Mα.υρo~oυν\oυ κα.\ Πα.ρα.Οα.λα.dd(αt Γα6ρ\ί,λ
t ό N\icatat,: Β(ιdίλεtος
t ό Δυρρα.χiου Ίάχω60ς
. Αρχιμα.νδρitnι; Ίoίrλ,oςΣxριιιπαν
Β. •Α ν'fωvιάδ1ις

Δρ. 111. ~1,λάνKo6ι~ς

Ό Γι,.ια.ιψα τεύ~
·1· ΆΡΧΙΙΙl1νδρitn~ Γε~ιια\'oς
•AgXtypalLLta. τεύι; ηίι,: 'ΙΌ Συνόδου

5

.. Ζ@ΙΡ.?ΑΙ
- 66 ­

Δ'. ΣrΝΕΔΡΙΑ
<"εν":έρα ~I ΙΙαϊου I9~a)

Προκαθημ.έlιης της τ.ης λ.. 8. α.νι:ι.y,ό~η~oς~o43 οΙ.οuμε­
Vr.MOt} Πι2..:ρr.~Ρχ()u )C. κ. Mελε~Ι()'.) συνηλθε το Πανορθόδοςον Συ­
νέδριον.
'Η Α. 8. Π(l.vι:ι.ιΥr.ό~η~ α.νεκοι"ώσατο τα. l,ijfi:
Εύρί.σκεται ilITιIVOa ίρχόμενος έκ ΠράΥας δια Βουκουρεστί­
ου, Βελιγραδίου Και ~όΦια~ και μέλλων ίιια ΕπισκεΦΟϋ τας Άθήνα.ς
και • "λλ"
α α ισως "'Α ι.ιατο λ"
της ης εκκ
J λ ησιαστικα ' Κ'
εllτρα c
ο σο Φ'
ος •
ιε­

ρά.ρχης της , ΑΎΥλικαιιικης 'Εκκλησίας έπίσκοΠ'ος τέως ΌξΦόρδης
Σεβ. Gore. ·Η Α. Σεβασμιότης όσης φσ.ίνεται έπιθυμοvσα να προσο..
ΥορενσΥ το ~μέTεpoν συΙίέδριον.
·Η όλομ.έλεια έξέ-φρασε τη.ν έπιθυμίαν όπως ~ Α. Σεβασμιό­
της παραστυ κατα. την- συllέδρί.αν της προσεΧlJυς Τέtάρτης.
, Ακολούθως ~ Α. 0. Πι:ι.V(l.ιΥr.ό~η~ άναΦερομέιιη εΙς τ.ην._'~με­
ρησίαν διάταξιν έδήλωσεν ότι κaτα την σημεριιιην συνεδρίαν πρόκει­
ται έν πρώτοις να.' καθορισου το ήμερολόΥιονl όπερ εΊμεθα διατε­
θειμ.ένοι να. δεχθωμεν άμ.έσως καΙ ύπο τ.,)πον προσωρινον και κατό­
πιν
"
να επακο
λ ου θ'
ησΌ
c
η
'.1,
σκιψις
,του
περι
-, νιου
C
ημερο
λ'
ΟΥιου,

ΟΠΕρ

θ α' "Ο ε λ'
η .
ε να προτειντι η " ορ θ' ~
ooo~oς /: '
'Ε κκ λ ησια ,
εις ,
το με'λλ ον επιτου­
~ ' ,
τφ να συνέλθυ Iυιιέδpιcιν.
'Ο Μη'τ:ρο~{)λΙ~ηCj ((uζΙ)Cοu. Προτείνω όπως προ 'πάσ"1ς άλ­
λης α.ποφάσεωι:; ΕΥκριθύ ή έπαναφορα. τη; ίσημερ,αςάπο τής ση­
μερινής 8ης Μαρτίου είς την 21 του αύτου μηνοr;, ώς ητο κατα τον
ι~
!
χρόιιον της Εν Ν LKai<f Α'. Οί/(ουμεllικής Συνόδου. ,
'Ο Μη-:Ρο~ολt,,:ηCj Μι:ι.UΡοβοuvtοu. Άνα.Φ'ρομαι εΙς το έν
προηγουμένυ συνεδρ:Cf- καταΤΕθεν νπ' ίμου κ.α.' του κ. Μιλάνκοβιτς
σχέδιον διαρρυθμ.ί.σεως ήμερολΟΥίου και εΙς την Υ",ώμην του σεβ
Ι Μ ητροπολί του Βιζύης (νυν Μ αρωνείιις) Κ· Άνθίμου ι άναπτυσσομί­
l, lI'fJV Εν τ~ συΎΥράμ.μ.σ.τι. αύτου cΤό ~Ημ.εΡολ()'Υtα.~όv ζή-:ημα.
j Κων]πολις 1922 ιτελ. 96 κ.λ.π. κα.Ι προτείνουσα.ν τηιι ιύρεσιν TOU
'ι,

L~ ~~~'"

67 ­

l1άσχα lφεςης ίπ~ τύ βάσει των α.σΤΡoΙιομ.ικων 7ΤΙVd,κωv, ΙCαθOpιζO"
,μ.ένης ούτω δι' αύτων έπακρίβως της τε πραγμ.ο.Τιικηc; lapIιvYjr ίση"
μιριας
, KlJ.L, ...
της
, λ ου Ο'
απ) ουσης ταυτυ
, Π λ'
ο.νσε ηνου
'\"
κατα τον χρονον

'ι ιρουσα λ ημ. ' TOtl..., ' '8 επα
• θ α. ΙΎεννηη.
~ λ . εν
τοπου οη ., θ ε και'\"ανεσΊη οc
Κύριο! ήμων. την Ύνώμην ταύτην της Α. Σεβ. θίωρω δρθην. ~6J
δε και ό κ. Μιλά-νκοβιτς παραδεχόμεθο. αύτην τροποποιουντες α.μ.ο.
και τα σχετικά του σχεδίου ήμων δια συμπληρωμαnκοϋ σημ.ειώ­
'\ C" \ ΟΙ Π ο' ~,. c ,. '\
ματος, το οποι.ον και κο.τα ετω· ροσ ετω οε orι. η επισΊημ.ονΙΚ7]

Έπιτροπη εΤχεν' έν 1fj έ"θέσε;' αύτης συσ1'ήσΌ το Σερβικον σχέδιον
ώς καταλληλότερον π-ρος "λύσιν του ήμεΡολΟΥιακοt ζητήμ.ατος, διο
και παρακαλω το Π ο:ι/ορΟόδόξον Συνέδριονι,α λάβΌ ύπ' 5ψιν τουτο.
'Η Α'. 8. Πιι. νιι.'Υtό~~ς. τότε έχω vc:l προτείνω εί, την ψη­
φον του Συνεδρίου' την 'έξης άπόφιι.σιν: ' .;
1) 'ΑνομολΟΥείται ώι; άνά-Ύιιη άναπότρεπτος lπεΙΎηιJσης μ-ορ ...
φη(',' lB'l!- δια τό.ς;·' Εκκλησίας των Όρθοδόξων Κρατων. ή άρσις της
μεταξυ OρηrτKευΤΙKoυ και πολιτικού ήμερολΟΎίου διαφορα.ς.
2) Δισπι.στουται· ση ούδεν ύφίσταται. κώλυμα έξ άπόψιω\ κα.
νονικων διατάξεων προς διόρθωσιν τοΙ; έν χρήσιι. έκκλησιa.στικοϋ
ήμερολογLΟV κο.τα τα δEδoμ{~'α της' Α στρονομικης έπισTήμης~" '
3) Διοροουται το Ίουλι,ανον ήμ.ερολό-Υιον δια. της άφαιρέί1'ε­
ωS α.π' αύτου 13 ήμερων, οϊΓινες άποτέλουν το λάθος αυτοϋ lvuvy­
κρί.σει, προς το f.πιστημ.ονΙf<Ο" ήλιακον έτος άπο του χρόνου της ΑΙ οί­
.~
κουμενικης Συνόδου μέχρι σήμιρορ.
4) Δια την άφαίρεσΙίν των Ι 3 ήμερων όρίζεΤ4Ι όπώς ή 1V
Όκτωβρίου 1923 α.ριΟμηΟΥ ώ; 1 4 Όκτωμβρίου, τα.ς δε έορται; των
παρα λ ειπομΕΊιων
' c ..
ημερων "
εορτaσωμεν , ,ι.'"
εψ '" την. 14 ,Οκτω­
α ττο ξ κο.το.

βρίου Ko.l έΦεξη~ ή ώς 0." όρίσυ ότηςέπαρχ ίας , Αρχιέρευς.
5) Αϊ περι της ,έ"ρτης του Πάσχα διατάςΗ'ί 'Tων'~εPών Κά­
νόνων 1ηρουνται άμετακίvητοι. ό KaTd. ταύ7ας ,δε KaOopι.ιrμoι; της έορ­
,..
της
ι \
ε7Τ'
Λβ'
τυα.σει των
"" ~~ ι "',
. """
οεο()μενων της ο.στρονομικης 'επι.στημ.ης

.6) τα άπαραβά;ωs 1ηΡητ{ο. στοιχεία τω" KανOνιl(~ν διaτά­
ξεωμ είσι ταυτο. α) Έορτά ,rιμEν ήμ'ραιι i.{ υριακην. β) μ.ετα. την ll!-­
"
. ρι.."ην ισημερι.αν. , Ύ ) "
μετα τη'" πρωτη'" , "λ ηιιον.
πανσ€ π'
αντο.-' '\
τα στοι­

χεία ταυτο. VOOVvrat κα.τα τον χρ6νον της 'ΛΥία:ς Πόλεως- Ίερουσα­
λημ. και άKριβέιrTEρoν κατα TOJ1 'χρόνον τουμεσημ.βΡΙlΙου του δι­
ερχομέlιου δια τον έσταυρωμένου του έπιτου ΓολΥοθα..

_. ~-._---,~--- - - - . - - - ~ - _ . - - - - - - . .. IIIIIIIIc·lΙ!!Ι!!!λl!l!.,i!!!'Ι
_ ..._.H"l,l".!AI'!'(II!.;aZ!I!!"'II,.__.lI'!!!iUIIIIA_i1i!lJl!!!lll ... !!JI'!II!I!,.i,..4i
.
- θθ­

7) ,Aνα.rι'8 ετα.ι. ~, ~
εις τα. α.στεροσκοπεια. των 'ο Ρ θ ΟΟΟς-ων
~'I: Κ
ρα.­ ,.,.
:.,ωνΈλλά.δΟfl,~εΡβ[α·~,Ρουμανία,. και Ρω3"σίας όπως lΠL τύ βάσει των.
" ανω
ως
., κανονικων
... δδ
ε
'
ομενων κα.ταρησωσι πι.νακα
, , της
Α Ι Λ
εορτης 'Ι"ου
'"

Πασχα
jO δ'
1.4 τα
1"ετη 19 24 - 2000 ΚI1.ι.~, ,
α,να,κοι.νωσωσι.ν "
α,υτον ~ '1"0
εις 'ο'Ι­

ιιουμενικο" Πατρι.αρχε'ον μέχρΙι της 1 ης Νοεμβρίου t 923 προς άνα­
,
κοι.νωσι.ν ' ' ' 'ει.ς
αυτου : )πασα,ς
' "
'f'α,~ ορ θΟΟΟς-ους
~ 'ι: 'Έ ΚΙΙ λ ησιαι;. '
8) cH παρουσα. μεταρρύθμισις Tov 'Ιουλι.ανοV ήμ.ερολΟΥίου
,...
και του σχετι.κου - π ασχα. λ'ιου δ εν ' ~
αντιτι '8 εται. εις
" το σχι'δ ι.ον ιλ.
ιψαρ­

μΟΎηι;
'" π'
αΥκοσμ.ιου
, ι
ημερο
λ'
ΟΥιου 'f'ε
λ ει.οτερου
" πρακτικω.ς
""" "αι.
ι
επιστη­

μ.oνι.Kω~.
... Τ' ι
ουναντιον 'f'V""λ 18 Ι'Ι:
Ι,
επι.
",' φ
ι Πι " επι.1 Ευς;εως Ύεvc.κης συμ ωνι.ας
,
, ,ι λ'
επι. ημερο ΟΥιου
λ'
τε ε,οτερου
,,. Γ
και 'Ι"ου
'"
ρηΥορ,α.νου και του
,. '1 ου λ ι.α­
νου
.... 'Υ'
xα,pα,K"ηp,~ε, την
'" 'θ
παρουσαν μεταρρυ μισιν
ι ,
ως προσωρι.νην •.
'Ε l:.
πες;ηΎων
... , .,
την προτασιν μου ταυ1ην
" ,
τονι\ιω
Ι,.. ι
οτι η σκεψι.ς
'.'1 πι­

'δ ιορ θ ωσεως
ρι ' του ... ι
ημερο λ OYLOV
ι προ β α'λλ ΕΙ ι.,
ως α.μεσος "
συJlεΠΕια, ε­

πεΙΥούσης μάλι.στα μ,ορφης, 'f'ω" άποφάσεωιι τών Κ υβερνήσεων 'Ι"ων
'c f> θο 8'Ος-ων
Ι: ....
κρατων παρα 8ες-αμ,ενων
1:' 'λ
το ,ι
πο ι.ΤΙ,κον ημερρ ' \
λ ΟΥι.ον. 'Ε αν
,
το
...
τοι.ουτον
δ'
EJι συΥΕ
'β αι.νεν, ·Ι'"
ημει.ς οι
ι, θ'δ l:
ορ ο Ος-ΟΙ.
8'α. περιεμενομεν,
,
17'0 λλ α
' ηολ 'λ''Ύα
ο .,
ετη '8'Φ
α ια ορον, •
ειιις ...
ου ' παρασκευα­,
αι, 'Α κα δ ημ.ι.αι.

σωσιν ημ.ερο
ι λ ΟΎιον, ' με
'λλ'
ον να. α,νΤΙKατασTησΊJ το
, " . ,
.ΓρηΥοριανον. ΙΈ ..­
πει.δη όμ,ως δια. τους lκτεθέντα') λόΥους ή άνά,Υκη της δ,ορθώσεως του
ι
ημf.ΡΟ
λ'
ΟΥιου παρουσc.α\ιετα,
'Υ ι,
υπο μ,ορ
Φ'" ι,."
ηνεπεΙΥουσαν, ημει.ς χωρις να.

"
αναμεινωμεν 'λ'
το ΤΕ ε,οτερον ι
ημ.ερο λ"
ΟΥ"ον, χωρις \ 8"ε να παρ α δ εχ θ'"
ωμεν

και • 'ΓρηΥορι.ανον,
το '\ δ ι.ορ θ ωι.'?μεν
' "δ'
το ι ,κον μα,ς λ. '
συμψωνως ,.
προς τα.
#
πορι.σματα 1η~ επι.στημης, α.Jιευ παρα
,ιIIIiI Ι , , , β'
ασεως καΙ.
''''
των σχετιιιων κα,­
Λ

νονι.κων δ"α,τά.ξέ~ν.
eO ' ΑΡl,e~Ιαχο"ος Ί',α.,ιοΙ(οu. Ποιαν ιτΤά.σ"ν θα. 1ηpήσΊJ
Ι'Έ
η
ι λ, ι. Ί ....",
κι( ησια αΠΕν.ανη ικεινων των επΙ. μΕρους
'ο θ δ Ι σι
Ρ ο .
λ ...
~KK ηιn ων ,
t

α,l όποίαι δεν θα. ήθελον τυχον παρα,δεχθύ τηv Υένομ.ένην ήμερολο­
,
'θ Δ
Υ&ακην μετο.ρριι μ,σΙll;εν
\ Ο 1\ Ι,
et επηρχετο αρα Υε
'S' , " σκαν
δ
α
λ
"σμος
ι
εκ

...
της ,
EJ ~ ι
οεχoμ.ινης .,
δ ,αστασεως 'ο Ρ θο δ' l:
Οςου . rι.νo§ " 'Ε 2ν
1\'Έκκ λ ησιας: '\ λ . χ.

ή 'Εκκλησία. ·ΙΙΡοσολJμ.ων lμ,μείνΊJ είς' την αποψιν αύτης πιρt μη
μετα β ο λ ης
...... "1'0n ασχα.ες;ακο
'TOV Πασχaλ'Lου, καί. ' ,l: λ ου θ'ησυ εορτα\ιο­
~ Υ'

μενοll έ" Ίεροσολύμο·ι.ς κα,τα το άρχα,ϊ.ον Πα,σχά.λι.ον, έlΙφ TOVTO μετε­
βλήθη άλλαχου, το Πρά.Υμα δεν θα εΤιιαι. μικρσ.ς σημασίας δLα. τον
ι Ορ θ'8 l:
Ο Οςον '
Ρωσσικον λ'·
αον, οστις συνει'θ ισε να βλ' ,,..
εΠΊJ εν \
TΊJ tLητρι'\

-- ---- - -. --------------------!""!I",,,,!!"""""'''''''''''__
~ I!III!I!IIII. . . . . .lIJIIPloilIj
- 69­

τω."
... 'Έ
κκ
λ
ησιω."
... ('α.πο" μ,α'κρου
... ~,
συ."σεομενος
", " ~"
προς αυτην σια των μ,ετο.­
...
,β'J.ινόντω." προσΚl.'νητωιι) το." άκριβη τηρητην Kα~ φρουρον τ&ν δΟΥ­
μάτων και r.αραδόσεων της 'Ορθοδόξου ΈKKλησί.α~.
e n Α • ". ·
.ο. Π ~V(L"fc.O':1J';.,
ΙΗ προ τεινομ,ειιη • '
λ υσις .,
εχεΙ. ΠΡΟfJ"
τοι.ς '" '"
"λλ οις καΙ.
α 70 1Τ λ' ., ι.καllΟ1Τοιει.
εΟllεκτημα ΟΗ Ι ΚIλΙ 1ηll επι θ'
υμ,ιαν της '" "" , ,

'Έ ΚΚ λ ησιας
' 11 εροσο λ υμων
' " εκ δ 'η λ ω θ"
την εισα." ,...
Εν 1φ σχεΤι.κφ... 1η λ ε­
, . . Μ α.καρ. Π ατριαρχοι',
Ύρα φ ημ,α.Τι. του
' 10"Ι'"
οπο"ο."
λ ' " lξ'" ,
ΙΥει τα ε ης: « ••• αιι­

τι.κατ..Ζ.στασις ΙΗμ,ερολΟΎίοο Έ()ρτολΟΥίου 'Ειικλησίας o~δόλως συμ,­
φ/ρει. οϋτε Υινήσεται. δικτη 1ιπο ήμ.ετ/ρου nαTpιαpxε~oυ, καθότι τι­
θησιν ήμα.ς είς λί.αν μ,ιιοιιεΚΤι.κην Oiutll έν lluνα.yloιt; Προσκυllή­
μασιν .,
εναι.-Τι. Λ'
ατιιιωνΒ. Κ"
ατα το τη λ'Φ
εΎρα ημα '"
τουτο, ι,
η ' '"
Ε κκ λ ησι.α.
ΙΙ εροσο λ υμ,ων σεν
~ θ'λ' ' , ' ημερο­
ε ει να προσχωρησωμ,ειι ει.ς το Γ ρηΥορι.ανο." ι , "
λόΎΙΟ'" κα, ιια. έορτά'ωμ,εν πάντοτε'μετα των Λατί.νων το Πάσχα, διό­
τι. θα. παρουσι.α.σθυ τότε ή 'Ορθοδοξί.α 1ιποδεεστέρα έν ταίς τελετα'"
,.. ι, ,.. ( "" ,. " '" Λ' Δδ'
ται.ς (πι τω." ιερων προσκυνημ,ατωιι απιναντι. των .
α.τιιιCι.Ψ· 'ε ομ.ε­

νου σμω S ση ήμ,ιί.ς δεν 8εχόμεθα το ΓρηΥοριανοιι ΙΗμερολόΥI.Ο'" κα,
ότι εΙς ώΡισfLέ."ο." άρι.θμΟν έτων θα. 1ιπάpXΊJ διαφσρα. 10υ έορτασμ.ου
του Πάσχα μεταξυ Λατί."ω." και 'Ορθοδόξων, ή ά.ξί.ωσις 1ης'Εκκλ1j­
σια&
, ΙΙ
εροσο
λ'
υμ,ωll
,
εν
, Ι
μ,ερει ι.καΙΙΟΠΟΙΕιται.
... Ι
Ω\ '"
προς τηιι Υενικωτεραν
,
~,
σε
.,
αποψιν
.1. τι
' θ'
α
, ,
'Υινετο
",
Εαν ορ
θ'~ l: '
οσΟςΟΙ τιιιες
'
'Έ κκ λ ησιαι δ'
εν
, απε
δ'

χοιιτο την άπόφασι." ήμ,ων. βεβαί.ως το τοιουτον δεν 'Οα. 1]1 ο μΕν
, , ,
ευχαριστον, α λλ' , δ ο'λ ως θ"α απετε'λ ει αι.τι.αιι
ου "'...
"δ ιακοπης 1η~ μετα ξ'
υ

αύτα/ν και των λοιπων όρθοδόξων ΚΟΙJιωιι{α.ι;, συ,., τφ χρό" φ δε θα.
ίθεpαπειJιτo. ., Αλλως τε όπου σήμερο." εύρί.σκεται 10' 'ή1ημα. ή με­
ταρρύθμ,ισις του ήμ,ερολΟΥίου κινδυιιεύει να έπιβληθύ ώς μ,ονομ,ερης
ΙΈ κκ λ ησιας
' η"'Έ κκ λ""
ησιω." απο'Φ ασι.ς καιιι ει.ιιαι
'1' Φ'
ρονιμ,ον 'λ
ιια. Ί!ροε·· θ 11
. . ,ΕΚ
avrTJ ... ,
κοι.νης απο
φ'
ασεω~.

Ό ΙΙη,:po~oλί,:~ς MιxupofJouvfou. Παρο.δΕχομ,αι;· έπίσης
το
, ~.
ενσεχομ.ενον
....
της μ,οιιομ,ερους
... λ '.1.
ηψεως
'
~πo
Φ , Ι' ,
α.σεω~, εαν Tα~α.υτη
δ'
ε."

ληΦθjj ά7ΤΟ κοινου ύπο της '1i;κκλησίας.
Ό Κιχ67111J-cijς Χ. Ά'I,:ωνc.~t'Jς. ΙΤπομ,ιμ,ιιήσκω οτι ή lπι. του
SOypoaTLKC-I(aVOJ1ΙKOi; μ.ίρους Έπιτροπη πα.ρομ,οί.αν'πρΟς την 'Τ. θ.
Πανο.Ύιότητα έξήJlεΥκε Υνώμ,η,; ύπ.οβαλουσα. στ~ πασ.ά. 7υχον' μ,η άπο­
δοχη 1ιπό τιιιος η κα, πλειόνων κατα μέρος 'Εκκλησιων των ληΦθη­
σομ,ενων άποΦάσεων. δειι θα. θεωρηfJjj λόγος διακοπης τωιι άδελΦι.­
" , " Jr" 1# "Ι
κων σχεσεωι.- ουτε παρ ημων ουτε παρ εκεΙlΙων.
- 70 ­

Ό Μ~';Ρο~()ί..Ι1:Ylς ΑuρΡ~ΧΙΟ\). 'Ελπίζω ότι Τι όμόΦωνος ά­
. πόφασιι; του Συνεδρίου θα συμβάλυ πολυ, ώστε να έΥκριθυ παρ'
όλωιι άνεξο.ιΡέτως των Όρθοδόξων Έ '<ΙCλησιων.
Ό l'Ι~ΤΡοπολ!,:YJ; ltIocupo~o')'i!ou. 'Αναφερόμενος Kα~ πά­
λιν εΙς τον έορτασμον του l1άσχα λέγω ότι Kατ~ 10ν ινΙέΥαν Ά θα­
,
νασιον, εαν η
,, . πανσε

ηνος συμπεσυ
, ...
τυ
Κ ... δ'
υριακυ,. εν :J,pα
, β ;λλ
α εται την
'
έπομ.ένην. τουτο τούλάχιστον λέγει ή σερβικη του κειμένου μετάφρα­
σις και έπιθlJμω va. διευκρινισθi7 το σημ.εί.ον τουτο.
'0 Ι'Τ n '
n.OCv'1jΥ'1)τ~ς οχ. '....
'Α 'i,;ω'it~()1Jς. '11'α.l'α β ο λ'η εις · την , ,
ΕΠΙΟΙ'- ...
'σαν ,
Κ υριακηιι καιιονικως '" επι β α'λλ έται, μα'λ ιστα
• δ'ε ""δ
κα.τα την 0.01.. ιμον

κα 'Γ .
θηΥητην '
Λ ιαιιοπου λ ον και " '<' περιπτωσει
ειι. υ , , ..ς 'ββ (ι,τον συ­
κα.Ι"-ια

,
ΊιΕΠLπτειι η • πανσε'λ ηνος, θ'
α. .. 'π'
επρεπε το ασχα '·'r
μα εOpτα~ηται oχι, τ;ην " ,
• ι , λλ " θ ι ι
ετroμενηιι α α την με επομενηιι Κιιριακηιι και τοιτο ινα παΊΙτες ΟΙ
" .. ... q ,

ΠΡΟ'; Δυσμα.ς του μεσ ημβρινου 1.ij'i ·Ιερουσαλημ. χριστιαΊΙΟι. έχωσι
,...
Εν τιρ μ,ετα ξ"
v τηιι '\
παΡff\ ευσιν της .. τrανσε λ ηνου, ,. "'λλ ως
α. θ'·
α ευρε. θ'"
ωσι

χριστιανοι έ()ρτάζοιιτες το Πάσχα προ της Πανσε.λήνQ,V.

, ΑρχtμOC'i(}ΡΙ1:YJς :Σχρtμπci'i. <Ά παξ θέιιτες ώι; βάσιv rTzV
δLατήρησιv των KαVOJ'LKOJV διατάξεωv, όΦείλομ,εν' να. ση3ασθωμεν
και τηιι σxεrΙKηι, κανονικη" διάταξιν rTzV άπαΥορεuοvσαv να τελω­
poEV το Πάσχα μετα. τ[;,ν Ί oυ8α~ων, οί όποίοιέτέλουν. ΤΟ ίδικόν .τωιι
τ.ην πρώτηll πανσέληνον συμπίπτουσαν και Κ'ψιακήιι. .
, ~. :

Ό l'ΙYJΤΡοποί..ΙΤ'l).; Κ-Χ UP()~O\)'i!Ou. Δεll ι ίμ-εθα ύποχρεωμ'­
ιιοι να άκολουθήσωμέv του') Έβραίους ι ίσΦ'J.λμένως ύπολογίζΟJ-τας
και ••εσρτα, ~()νTαι;
r '
το π'
ασ χα. 'λλ"
α α να λ α'β ωμειι " , οψιν
υΏ ",/, 10" ΕΠΙ.στημ,ο­
νLκως
,.. ,
ορ
θ' "
ον και το Υεγοιιος
, οτι
., ,
ουοεις
~
κανωιι
,c
εpμηιιευoμειιo~
,
Όρ
~ θ ..
ως

έμποδίζΕΙ τον έορτασμον του Πάσχα μετα. πανσελήrιoυ. φροιιω στι
το ζήτημ.α ταυτο πρέπει ν~ διευKρινισθfι καλλίτερον.
'ιι Α. 8. Πσ.ν~yιότης. ΒεβlJ.ίως λίyoνT~ς ;~OPTασμ~ν του
Πάσχα συμ-Φώνως προς ταςδιατάξεις λαμβά,νομεν ύπ' οψιν τ! έπρι­
πε να. κάμωσL και ('ί ·ΕβραΙΟL Ι(ατα. τηv Μωσαί'κην νoμoθεσί~ν και
",ιλ' • λ ' , .... , λ θ ..
το" εσψα μειιον υπΌ oγισμo~, τον ΟΠ9Ι~)V αιω ου aυσι
, •
σημερον 01.

"Εβ . . . .'J.)aLJIE.raι
. ραιοι "" δ'"'''' "Ε1 '(Ι( λ 'YJ:nCf:
ε οτι εν τv apXaLCf: " "'~
ενωρις ΎjOη κα θ ιι­

ρώθη όπως ή έορτ-η του IJ~σxα άναβάλληίαι δια την έπομίιηιι Kv­
- 71

ρια.κ-ην όσάκι.ι; ~ 14 τοίί μ.ηll~ς Νι.σαν, ~ όποία (ΤΙ/αι. ~μ.'pα. του Νο­
μικου Πάσχα, συνέπιπτεν έν Κ υριακυ·
·0 ' ΑΡΧtε~!σχο'Z'Cο; l{ιοσνο6Ιο\). Άναφερόμειιος είς τ-ηιι άπό­
,ι...
ψασιιι ...
της ,. .........;,~
Α' . ο'ι/ωυμέηκηι;; " τον 7
uvooa-v, εις ον '
αποστο λ'ικον κα­
, , την
νονα,Εις " επιστο λ''''
ην του 1\1. Κ ωι'σταντινου " " επι.σκοπους
προς τους ι
και,
" ι ...."Α ι Ι.'.... ~ ι
τον α· κανονα της Εν νTLOXELff κηρυσσομαι. υπερ της οια.Τηρησι ...

ω} τωρ κα.νονικων τούτων διaτ'άξεων α.παΥορευουσων τον συιιεορτα­
,...
σμον τρυ
...,....
νομ" <ου και του
. ..
χριστιαΝ/(ουασχa και
πΙ ,,ι...
ψρονω
.....
οτι η

, Ι
επιστημη. εις τηιι οποιαν
" C Ι θ"
α ανατε
θ""
υ κατα την
λ,ιθ....
ηψ
,
ει.σαν αποψασι.ν
Ι ,ι...

ό καταρτι.σμας πίνακος της έορτης του Πάσχα, πρtπει να λ'άβl1 και
, ..-.ιι " C ι .,,16
το (Τημειον τουτο υπ οψιν.

fO Μη~ρu~ολΙ"CYj; Μc:r.\)ροβο\)~Ιο\). Σκοπας της Α'. Οίκου­
μενι.κης Συνόδυυ ητο οχι να μη έορτάζωμειι ~με;,ι; οϊ χριστιανο" 'Το
, .
Π ασχα μετα των
'....,1 ουοαιων,
~, 'λλ"
α
C Ι,.
α να εOpTα~ωμεν ημιιι;; .01,
C" C
χριστιανοι
,

C
ηνωμενοι
, "
και ταυτοχρονως και oχ.ι σι
Ι Λ" C "
μ.εν τωρα και οι α
' c . "λλ
οι α
"λλ Ο'τΈ.

-Η ΑΙ . ,
Εν
Ν ΙKQ.tCf
' ο'ικουμενικη ~ Ι ~., 'δ' ,
""υνοοος ειχε σκοπον. ια 70υ
' .. σχετι­
'" , , Λ ,,' , " , - ' "
κου ιιανονος αυτης να ανασKευασΊJ Tη~ τοτε παρα τισι χριστιανοις

,
επι.κρατουσαν εσ φ α. λ μενην
Ι ....,
Υνωμην,
,
οτι
• δ η λ α δ' '
η οιC χ ρι.στιανοι ',ι...'
ΟψΕΙ­

λουσι να έορτάζωσι 'Την του !"ΙUTηpoι; ,Ανάστασιν την ίδίαν ήμΙραν,
, <\ C , r ·'1 ου δ"
κα θ ην εOΡTa~()υσιν οι
'π"
αι.οι 'ΤΟ
, ..
ασχα αυτων.

fH Α. 8. Πc:r.νc:r."ftό~Yj;, δίδει τον λόΥον Είς τον παριστάμε­
νον έν Tjj d'vνιδρίff ιΧρχιομ. Πc:r.Υχρά ..'Ctο~ Β('t,~οπ~8r.vόν, είδι.κως 'Ύ­
ιιύψανΤ4 ΠΙΡ" Τ& ήμερολΟΎιακα, όπως είπυ την ΎιιώμηJι αύτου.
Ό ' λρχtμc:r.νf)ρ!"CYj; Πc:r."f)tP~~tO;. Έαν α.πόφασισθυ ό έορ­
τασμας T()V Πάσχα. έν Κ υριακΥ πaνσελήνφ p-εrα 'Ιουδαίων, το TOL­

Όυτον εrι.μα.λλoν θα. α.πομακρύνυ την Όρθόδοςον -Εκκλησίαν α.πο
των λοιπων χριστιανικων 'Εκκλησιων, διότι ή καθολικη Έκκλησία,
όσά.κις .,.ό Πάσχα σvμ:πέσl1 έν Κ υριακϋ μετα Πανσελήνου, μετα­
θέτει αύτο εΙς τηιι έπομlνην Κυριακήν. 'Έπειτα; ή όρθ6δοςος Έκκλη­
ιτία. α.πα 1000 και πλέον έτων 'και ίντευθεν olιδέπoτε έωρτασετο'Πά­
σχ α μετ α.
"ι οvuαιων
~, ,
εν
..
Κ υριαΚΌ πανσε λ ηνφ. α.πο δ εχομενη
Ι~' '
οε σημε­
, ,
ρον τον έορτα.σμΟν του Πάσχα μετα των 'Ιουδαίων θα. α.πομακρυνθϋ
περισσότερον των λοιπων χριστιανικων 'Εκκλησιών, πρα.Ύμα όπερ
α.ντίκειται. εΙς τον σκοπον του Πανορθοδόζου Συνεδρίου.
Ό Μ~~ρο~ολΙ"C~~ Μc:r.\)ρο60\)νΙοu. Δειι συμΦωνω προς τον
προλαλήσα.ντα. Έπα.να.λαμβάνω ό,τι κα, προηΎουμ.ένως εΤπον φρόιιων
J
- 72­
~


οη
~ '\
οεν
,
πρεπει. να
'\ ~.
οεσμευητα, η
Ι r '0 Ρ θ'8 ξ
ο ο ος
'Έ κκ λ ησι.α εν
ι ' ,..
ΤΏ
ι l:
ε~ευ­ Ι

ρίσει του όρθοτέρου. 1
ι
fO ltΙ~"CΡΟ1Cολt-:~~ Δuρριχχiοu. Ή ίξεύρεσις του όρθοτίρου
θα
'\.,
εχυ
r, 1f."
υπ οψε, και
..,
ΤΎ]ν τι
θ
εισαν
.. β ,
ασ,ν του
- σι
β
ασμου
,.. Λ
των κανονι­

κων δ,ατάξεωι·.
της συζητήcrεως έξαντληθείσης Ύίνονται. όμοφώνως δεκτα πάι­

τα τα σημε,σ. της αιιω1ερω ΎεIIΙKΎ]~ προτασεως της Α. Θ.ΠαναΎιοτητοςο,
" ",. "'" , , , ,

, ,.. r • , "
λ Ύ]ν
,' c, ι ι
Π μοιιον του υπο συ':.ητησιν σημειου,οπερ παραπεμπεται εις την
ι ι '\.. '\,.. Μ ]λ ' Μ β ι ,
α.. επ,τροπην, μετεχοντοr; κα, του ητρ ιτου αυρο ουJl,ου, πpo~
,
λ ετην
, ~ Ι

μι και Ύνωμοοοτησιν.

'Η Α. 8. Πιχνιχ"(tό"C~~. Έτελε,ώσαμεll συν ΘΕφ ΆΥί.φτΟ
πρωτοιι σημειον το άποβλέπον εΙς την προσωρ,νην διαρρύθμισ,ντου
ήμερολΟΥίου. ΤΟ σημείον τοίίτο άπησχόλησεν ήμσ.ς ώς Όρθόδοξον
~,
.. λ
υνο ον.
Τ ι
ωρα
,
προκε,ται να
'\
σκε
Φθ'"
ωμεν
ι,
επι του
,.. ~ Ι ι
οευτερου σημειου

του άφορωllτος έΙς την έξεύρεσ,ν νέου ήμ,ιρολΟΥί.ου και 1'0 σημείον
τούτο θ/ι. α.πασχολήσυ ήμσ.ς ώς μ,έλη T.ryt:; παΎxpισηανΙKη~ άδελφό­
τηΤΟf.

ΤΟ ζήτημα της έξευρέσέως νέου ήμ,ερολΟΥίου έπιστημ,ονικως
\ ι λ ,.. r λ ι l' ι" λλ'" θ ι
TEI\:ELOTEpOV και πρακηκως απ ουστερου ε,ιιαι απο '11'0 ου τε ειμε­

νοιι' ενωπιον
, ι ""Α
τω" κα
8ημ.Ια/ν,
Λ ΙΈ
μπορικων
,.. ι
επιμε
λ
ητηριωιι
ι
και
'\ 'Ε
κι(
λ
η­

σιωιι α.κόμη. Ή Ύειιομίιιη μεταρρύθμ,ισ,ςύπο του πάπα rpΎJyopLOV
,..
του Ι r. ι ~ '\"λ
οειι ε υσε
'\ r'
το ':.ητημ.α
Λ"
τουτο ουτε
'\
κα,
~,
01.
ι
αυτους ακομη τους
, ,', . '\

λαους τ ης
'\ ... ΔΙ'
υσεως.
ΔΙ cι
,οη η επιστημη κατα τους επακο ου
ι " , λ θ '
ησαιιτας

τηιι μεταρρύθμισ,,, ταύτηιι αιωνας προώ8ευσεπολυ, άποδείξασα πολ­
λά. σφά.λματα του ΓρηΥορ,ανου ήμερολΟΎίου. ~υιιηλθoιι έπιτούτφ
UVJlEOPLQ.
I~'
επιστημΟllικα κα,
., πρακηκα.
ι ΙΟλ ι
'ΎΟΙΙ προ του πο
,\'" λ ι
ιμ,(,υ συ­
,.. θ 011
νηλ ι
εν Π
ετρουπο'λ'
ει αιιηπpoσωπεr.αι ... 'Α
κα δ ,..
ημειων και'\, ,
εαν οC '11'0'λ ε­

μος
'\ ει.;ερρηΥllυτο,
δ εν , l: ι
το
'\ r ι
':.ητημ.α.
θ '\
ο.
'λ ι
ε υετο.
Μ '\ 'λ'\
ετα τον πο εμπιι προ·

'βαλε και. πά.λι.ν το ζήτημα. ΤΟ παρελθον έτος συιιηλθειι Ιν Ρώμ,υ
I~'
συιιεοριον επ,στημυνικοιι και
'\.. 'ξ Ι .. r' Λ, '\ , '",
ε ητασε 1'0 ':.ητημα. τουτο απο α7Τοψεως

έπ,στημοιιικης καΙ προ.κηκης, έν' μΙρε, δΕ κα1 έκκλησια.σηκης. Tιl
, r λ l'
προτει.ιιομενα. ημερο ΟΎ,ο.κα συστημ,ο.τα ε,να,
'\ , τε
λ'
ειοτερα το
'0.\"
ε" απο
, α.λ
'1'0 ., λ ο. Μ ετα ξ'''' β'" Ι
υ των σο ο.ρων τοιουτωιι συστηματων Ε,ΙΙο.ι. και
,.,. '\
- 1'0 ..

ύπο του Γερουσ,αστου κ, ΔραΎΎΙΗ κατατεθειι εΙς πpoΎJΎoυμέlIην συ­
ιιε
'
δ ριαιι, και
, .του
. .οποιου
.' Ύιιωσι.ν Ε
.. 'λ α'β ομεν 0(. πaιιτες· " Κ αι.' r
Ο
'Α PX L­

~-'f

',·'ι
,:_-ι

'"
a -+
f
Ι

- 73 ­

μαν
,
δ ρΙ7ηςαΥκρατιος
π' ,
κο.τεσκευασε ιοιον ημερο
~~ r. λ' ,r"
ΟΥιον, το οποιον ΚΙ"
,
...
.κα λ ειται Ίι
, αΊlαπτυ
, 'ξ" ...
ΊJ ενωΠLον T01l
~
~υΊlε
δ'
ριου.

'Ο ' ΑΡltμlχν()ρΙ"CYj~ Da.'Y~pci::t()~. Το ιιΕον ήμερολόΥιον μου,
..
ον
,
συστηματοι;
'β~
ε οομαοιαιου,
~, ~".,
οιοτι εκαστος
"
μην αυτου
-,αποτε λ ε"τα"
..
,
εκ
,
τεσσαρων
'β~'δ
ε οομα ων,
~
eXfL περιοοον
, ~ 45'"
ετων κα,
" παρισταται,
,

πο , δ'
υο μορ Φ""
ας, υπο "ην μορ Φ'
ην δ'
ισεκτου η . . ιμ
, β ο λ'ιμου μηιιος " καΙ.

'"
υπο την μορ Φ ην οισεκτου
~, ,
η ιμ β ο λ'
ιμου ε'βδ'δ
ομα ος. .. ,
ΑΙ.

'Τ"
πο την μορ Φ'
ην δ'
ι,σικτου ι
μηνός η εκ, , 45 ετων
' ,.. περιο δ ος αυ·
, '
τoίi Ιν rfi ΙΦαρμΟΎΌ ύποδια"ρείται εΙς δύο αλλας μερι,κωτέρας 'Περι-
,~
οοους,ων
... η
, 2 ο'
rμ"α. τηι; και
~
περι
λ
αμ
β ,
ανει,
19 εrη
" κοινα
, Λ'"
και εν
δ"
ισι-

κτον καί ή άλλη 25ετηι; και περιλαμβάllει 24 [τη KO"ΙΙιt και ~ν δ"
σεκτον. Τ ο, τε
λ ευταιον .. ~
ετος
,
εκατερας
, ""δ ων
των περιο
.'
εινε ωρισμιιιωι;
,
δίσεκτον .

., Έκαστον μ.Εν των κοινων έτων του νέου ήμερολΟΥίρυ έχε"
μηνας μΕν 13
έβδομάδας δε 52
ήμΕρο.ς δε 364


καστον
δ'
ε των
,. ~,
ο,σεκτων
ι,.
ετων του ημερο
,., λ'
OYLOt} ,
τουτου
..
εχει'

μηνας μεν 14

έβδομάδας δΕ 56

ήμ/ρας δΕ 392

Τα' δ '
ισεκτα ετη
~
του
....,
νεου
r λ'
ημερο ΟΎιου
λ
ηΥουσ"ν
'
...,
ει,ς
5"η η

,
εις Ο, '
α λλ α " τοτε ,~
μονον ετοι; τι, • λ'"
ηΥον , 5'"η εις
εις , Ο , εστι.
ι •
'δ"ισεισον 0­

ταν το ~ιπλάσ"oν αύτου δ"α"ρούμενον διιt 45 ά.ριθμου της περ"όδου
KιJ.Tαλ.είπυ ύπόλοιπον 2 Ο η 25 ήμ/Ρ'λ.ς. "Αλλα"ς λέξεσ"ν οταν το δι,-
π '
λ ασιον "
ετoυ~ 'λ ΎJyoντoς εις
τιιιος ' , 5'"ΎJ εις
, ..
Ο δ ιαι.Ρε θ lJ δ ια ' 4 '"ι::: και"Φ
α ησυ ,
ύπόλοιπον 20, το ετός Ικείνο Ιστ" το τελευταίον της 20τοίίς περιόδου
και, ι
τυΎχανει δ'ισεΚ70ν, '"
οταν το ~
ΘΙΠ λ'·
ασιον ετους 'λ'
τινος, ηΎοντος ι
εις

5 η... ,
εις ο , OLaι.pE
~ θ"
lJ δ ια ' 45 KaL"Φ
α .
ησυ "λ οιπον
υπο 25 , ,~
το ετος ,
εκεινο ..
έστι. το τελεύτα,οJl της 25τοίίς 'Περιόδον και TυYXιtνε" δ'σεκτοJl,
- 74

Λ δ ισεκτα
ι
.... , λ'
.,
Και' ταυτα •
ειη του νιου r
ημ-ΕρΟ ΟΥιου, '"
εχο ντα evet
....
μηνa "
ιπι π λ'
ιΞον '"
ιισι τα εC ξ"*'
η~~

1945 1970 1990 2015 2035 2060 2080 2105
; i
2125 2150 2170 2195 2215 2240 2260 2285
Το ""011 ήμ-ερολόΥιον έστι το άπλούστερον και πραΚΤιιιώτ<­
ρον πάντων των ήμ.ερολΟΥί.ων.
j Ι

i!

)Δ ιοη
' <f .. ~. ,., , "
α εl(αστον ΕΤος και εκαστος μην αρχετα., παντοτε απο . Ί

της αύτης ήμ'pα~ της έβSομάδοr;.
β}\ Δ' ~ ,.,
Ι07 ι οεll εχει
λ ' "
ευκας και ανa.ρι
'8μους ι,
ημιραι;, οιακοπτου·
~ ,

σας
,
τηΊι σειρα ν
, και
, συν~xει.aν
, ..
των ε
'β~
οομαΟα/ν,
,~

Υ
,
) Δ ιοτι τα
\ ~ ,
οισεκτο.
.."
ετη ου μονον ευ κο

ως
r,
ιυρισκονται , α
, λλ α. '
και τόσ~ν όλίΥα είτιν, ώσΤΕ μ-ρλις 3 η 4 θα. άπαντήσl1 ό ανθρωποι;
καθ' όλοll τόν βί.ον αύτοϋ. . .
'
δ)Δ ιοτι.. " , ... , , λ' r
κα.τα την Υνωμην των αστρονομων ΤΕ Ειοτερον ημι­

ρο λ ΟΥιον
8 εωρειται.
, ,. ", , "λ υτον ακρι
ουχι το παρεχον ο.πο , ,
"β ει αν χρονου
,
α λλ α το ' ''''εχον "
τα ο λ' ~
ΙΥωΤΕρα οισει<τα. ,
Ε)
, r
ΔιοΤι η περιοοοι; αυτου εκ
, ~ , .... , 45 ,....,αποτε
. ετων λ '
ουμενη,
~\
οεν
r
υ­

περβαίνει τα. όρια του άνθρωπίνου βί.ου.

Β'ο

'Τπο τ-ην μορφ"ην της δισέκτου έβδομάδος ή Εκ 45 έτων ?ΤΙ­
, ~
ριοοος
,.... λ
αυτου περι αμ
β' 37 \ \
arιειετη ΚιΗνα και
Λ 8 ~,
οισεκτa.

"Έκαστον μ~ν των κοινων ί-των άποτελεϊται Εκ 52 έβδομάδων,
'"
εκαστον
~\
ΟΕ των
... ~,
οισεκτων ετων
,....,αποτε λ ειται
.. ,
εκ
53 . ε'β~'~
οομαοων κα,
,
r ,
εκατερον
'13
ΕΚ
..."
μηνων, εκτοι; των οι.σεκτων ,
.. ~, <f ~
ατι.ναεχουσι μιαν εμ
" β'

λιμ.ον έβδομ.άδα Επt πλΙοι·.
, ..
Δ ισεκταετη - r
του ημερο ΟΎιου TOυτ~υ εισι πα.ιιτα. τα.
λ' , , \' 'λ'
ΤΙΥοντα.

εΙς 5 η Είς Ο, Εκτος των δια. του 45 άκριβως διαιΡουμ.έιιων , arιvt1 είσι.
κοιιια. Εκ 52 έβδομ.άδων έκα~Toν. παν λοιπον έτος ληΥον εΙς 5 η Ο,
c ,,,, J'''''' C ι
εστι όισεκτον, ικτος των επομειιων.

1935 1980 2025 2070 2115 2160 2205 2250 2295 2340 2385
2430 2475 2520 2565 2610 2655 2700 2745 2790 και καθεςης
παν έτος δι.αιρούμειιον άκριβωι; δι.α του άριθμ,ου 45 θα. λαμβάνηται
r.. ' " ). r ~,

ως ετος Ι(οινον Ι(αι ουχ' ως οισεκτοJl.

~I
·".·.·;'.1

ι. $2 . 4Φ .Χ κω ;.m;;U$$pi\, -A.,αψ~; J.p . 1
- 75 ­

Τ ο,,
μεσ()ν
'"'
μΎ)ι<ος
""
του Ε7'ου)
JιI
του
"',
Ι'Εου
,
τουτου ημερο
( λ""
ΟΎιον tUOV­
ται προς 365,2444444 ... ,. ήμέρας

ή προς 365 ήμέρας, 5 ωρας κα: 51 πρώτα λεπτα,

όιι St μείζον του μέσου μήκους του τροπικου έτους κα.τα:
0'00224444 .... της ήμΙραι;.
'Τποπίπτει είς λάθος μιας έπι πλέον ήμίρας μετα. πασαν πε­
ρίοδον 4'45, 55446 έτων. ,Το λάθος τουτο διορθηϋται, έαιι ή τελευταία
ήμίρα του τελευτα.ίου έτους έκάστης, ληΥούσης 445. περιόδου λαμβά­
r , ~ ~ J '"

νηται ως τrpωτη του επομινου €τους.

,..
Τ ουτο δ'
ε
θ"
σ. YΙJιηται
,
ει.ς πα"
"", ετος
- δ LOLPOUPOEJ/.OJI
~ δ''''
ια. του
,
ορ'­

"445
θ μου '
και κα.τα
λ"'·'\
ειον υποl\οιπον
4 5. κ'
αι
.....
τοιαυτα Ετη εισιτα
.,' c
επο­
,

μειια. 2370 2815 3260 3705 4150 4595 5040 ....

Ο υτω
• ~''1.
οε το ημερο
λ'
ΟΥιην τουτο απο
β' ....,
'λ' θ

αΙJlει αιωνιως α αν αστον.
-, ,
'Ε' 'Ι'
αν το ' ,...
ημερο λ ογιον τουτο ΚΡΙ θ'" κο.τα'λλ η λ ον προς
''Ι
το παΥκοσμ.;­
,
Yl
ως έπιζητούμενον, ό' είσηΥησάμινος την κατασκιυην αύToυ,O~Tινoς κα­
''Ι,
τα τον νομοιι
'Ι'"
και το ονομα
θΛ
α
Φ' 'ξ
ερη,α ιοι οπως εκα:στοιι ετος και συνε­
"'.,., " ,
"
πως
q
εκαστος μην
'Ι"
αρχεται

απο
'Ι C
ημfρας
ι Κ υριακης.
""Ε πει δ'
η
~ ,
οε κατα
'Ι'
το

διορθωθεν Ίουλιανον ήμερολόΥιον το πλησιέστερον ήμιν κιιι άπο ή.
μέρας Κυριοκης άρχόμενοΙ) έτος lurt το έτος 1928, έαν τΟ<.ήμερολό­
γιον τουτο!
'" •
ειτε κατα
" ,
την α . ειτε
Jf
κατα
. ,
την
β'
. μορ
Φ ,
.ην ~
αυτου ΥΗηται
"" ι

άποδεκτον, ύπο του έκκλησιαστικου, f.πισtημ.ονικ6fJ Kat έμπορικου
, ι
κοσμου, μονον
''Ι''
κατα το εroς
1928 ~'
ουναται να
'θ""
τε - 'Α..Yl ,,
ει~ (ψαρμΟΥην.

Έαν ΤΕθΏ έίς έΦαpμ~yην κατα. τα. έτη ,
1924, ή πρώτη έκάστου έτους μέχρι 2369 θα. καληται Τρίτη
1925, ή πρώτη έκάστου έτους μίχρι 2369 θα. ί<αληταιΠ/μπτη
1926, ή πρώτη έκάστου έτους μέχρι 2369 θα καληται Παρασκευη
1927, ή πρώτη έκάστου έτ~'υς μέχρι 2369, θα. καληται !.άββατον
1928, ή ,!,ρώτη έκάστου. έτους μέχρι .2369 .θα. K~ληTαι Κυρι.ακή.
' κaτα"'Φ
'Ε αν την € αρμΟΎην,. " .η πρωτη
αυτου , εκαστου
c, "
ετους κα­

ληται. Κυρ,ακη, ή πρώτη ήμέρα του έτους 237 Ο θα. l(a\ηTα.ι<~άββα.­
τον, και
,.
η
, .;
πρωτη ημερα του εro,υς
" ~ 2815 θ' λ"
α κα ηται
Π α.pασK€υη
''Ι
και

Τι πρώιη ήμίρα του έτους 3260 θα κa.ληται Πέμπτη και ούτω καθ'
έξης μέχρι ,του έτους 5039, όπότε Τι πρώτη του έπομένου έτους 5040
θ& καλ7jJ.αι. πάλι.ν Κυριακή.
- 76 ­

'
Το,,εορτολ ΟΎLον καΙ.
. το
, Π 'λ
ασχα Lον
θ'
α προσαρμοσ ωσL "α­
θ'"

" . .των
ra λλη'λ ως υπο . ,~... " ,
εLΟLκωll και τοτε παν τες ο, ΧΡLστιαlιοι
ι , θ'
α συνεορ­

τά'ωσLν (dr; άδελΦσ-ί.

καταη
'Α /(0 λ'8
'8 ετα.L
ου ι.ις

και "
"
απο μιρους

αναΎινωσκεταL ,
, -=i1;
τα έξης
Ροuμιχ~~~~ς cί~';t'nροαω'n&Ιa.~
έYΎPα.φOJι:
ι

Dα"QΥιώ"Cα-τ:e,

, "
ΕΙς συμ-πλήρωσιν της δηλώσεω~ της κατατεθείσης ήδη Kal
ώς συμ-πiρασματωll έν αύτύ έκτεθέντων ή άντιπροσωΠέί.α της Αύτο­
κι Φ α
'λ ου '0Ρ θooo~oυ ~, l:

ρουσιασΌ το .κατ ω Ι. σχεΟLον.
θ
Ρ ουμανικης
,~
... 'Ε κκ λησιας
' •
εχει , τιμ-ην
την , να, πα­ !
Λ

ΆΙ

1) . τ ο , συνε'δ ριον των ...,αι'ηπ ροσωπων
, ... 4υτοκε
των
, Φ 'λ
α ων

/(­
κ λ ησ.ων... παρακα λ"'" ΕΙ το Οιιιουιι. π ατριαρχεLον '" κ ωΙ' J'λ •
ποιως οπω", ,
εν
όνόμαη της 'ορθοδόξου 'Εκκλησί.ας, 'ητήση παρ α. της Κοινωνίας
των
.... 'Εθ "" ,.
νων την αμεσον συΎΚ
, λ
ησιν παΥκοσμιου
' δ 'ο',
ιασΚΕψεως
"
επι του
...
Υ'
-.ητηματος .. ημ,ερο
του , λ'
tιΎιου, εις
S
την
, ι "
οπο,αν να προσκ λ η Ο"" ·λ α Τ4
ωσιν ο '
,
κρατη και αι.
" ΙΕ
/(Κ
λ'
ησιαl κα
θ'
ως και
" ,
επιστημονες και
, ,~
ειοικοι,
, "
κα, ιια

όρισθύ άμέσως Τι άνΤΙΠPOσωπεια,ήrις θα. παρα'<αθήσυ εί,ς την ΠαΥ­
,
κοσμιον Δ' ."
,ασκιψιν ' μερους
εκ , ""0Ρ θ ο δ'Οςου
της i: 'Έ κκ λ ησLας
' δ' ,
c.a την
c,
υπερασπισι.ν
Λ
των
'.1,
σκιψεων
,
κα.ι ι
'δ ""
ιων αυτης.
, ...
2) Ή 'ορθόδοξος 'Εκκλησία προτείνει είς την ΠαΥκόσμιον
Διά.σκεΨιρ σπως έ,ς την διαρρύθμισιν του ήμερολΟΥίου ληΦθϋ ώς
,
β ασι.ς , υπο
το Ι' ...,
του Ιου λ' ,
ιου Καισαρος ,
εc.σ<ιχθ' ι
εν ημερο ΟΥι,>ν (45 π·
λ'

χ.. ) απο
, ,
αποψεφς
, '.',
επιστημ-ονικης
S "'"
και με' 'πα.σαν
''' δ υνατην
"'βακρι Ειαν εν ,
τυ παρεμβολυ.
3) 'Η Όρθόδοξος 'Εκκλησία. θα. δεχθυ εύχαρίστω\ ι(αι θα.
συΥκατατε θ11"" ec.r;
• δ ιαρρυ θ' '·λ
μισεις, .,
ο ας
οσαι β εβ' ' ειιιε
aιως δ εν
τας ., ι­,
ιιaντίον των Κανόνων και των παραδόσεων και μεταξυ άλλω~ δέχεται.
την διαρρύθμ,ισιΙ) του ήμερολΟΥίου ά"ευ καταΡΎήσεως ήμερων της
έβδημάδo~ ίνα μη έπέλθη σύΥχυσις.
4) Ή Όρθοδοςος 'Εκκλησία λαβουσα ύπ' όψιΙ) την έκδηλω­
θείσαν lTTc.evμoio.JI και έπιμ-Οll.ην έκ μέρους πολλων, τόσον άπα άπόψε­
ως χριστιαιιικης και ήθικής σσον κο., άπα άπόψεως πρακτικης καίοί,κο­
νομ.ικης, δια. 1.η1l ά.ποκατά.στα.σιν των έορτα/ν δι' όλους τους χρι.στια­
,
νους, "" την
καταΡΥει , .,J,. ,
υψι.σταμειιηrι δ ια Φ' υ του νεου και" πο.­
οραν μετα ξ'''''

λο.ιου ήμ,ερολΟΥί.ου, διο.τά.σσιι την άμεσοΙ) διόρθωσιν σπως άπα της
πρωτηs
, J λ; , λ
Ιου ι'ου ο.κο ου ησ-η η
Ο' , 15 J! ου λ ι.ον
' ,.
ιςο., oπ~ς Q
" f;opraUfLo~
,

-

- 77 ­
,.
των ι ,
ΑΥι.ων "
α.πο Λ
της t - t 5'1 ου λ'1ι.ου , μετα"..
Υι.ιιυ των ΙΑ' Λ
γιων των συμ.πι-
.πτόντων άπο της 15-27 'Ιουλίου Kα.~ εΙσαχθυ ή διαρρύθμισιt; α~τoυ
,,, .., "
α.πο του τρεΧΟΥνοι; ετρυς·

5) ΙΗ 'oρθόδοςοt; Έl(κλησία. έπL τυ βά.σει των Κανόνων της
,
Ν ικαιας και"λ αμ β' ι ,
ανουσα. υπ 0,#,Ι1l " χρονο λ''''
" , 1 ,την ι,
ΟΥια.ν της ημεΡα.t; ...
τηt;
~,
.,τα.υρωσεως του
... '1 . Χ ριστου . .εντος
. " . .των
. Ι,
οριων του
.. Π ασχα λ'
ιου
(22
Μαρτ,ου-25 'Απριλίου) ύποβιβά.ζει το όριον των 35 ήμερων εΙς 7
ι,
ημ-ερα-ς
"Ι'1'
και opι~ει
ι
εορτασμον
"
του
... π'
ασχα
,,,
0..,,0 18 - 25'Απρι. λ'ιου κα.ι.
"
οτι.
• ι εορτασμος
ο ι ""'π'
του ασχα θ"
α. "κ υριακην "η" συμπη-
Ύινηται τη" "" ,
πτουσαν άπα 18-25 'Απριλίου.
6) Το Οί.κουμενικΟν Πα,τρι.αρχε'ον Κω,,] πόλεως παρακαλεϊται.
όπωt; μέσον του Σωματεί.ου - δια την άδtλΦοποίησιv των λαων δι.Δ των
Χρι.στι.ανικων Έκκλησι.ων» φέpΊJ εί.ς Ύνωσιν όλων των χρι.στι.αιιι.κων
...
'Ε.Ι(Κ λ ησιων "
τας ,
απο Φ'
ασεις ..."
7ων α,ρ θ ρ. 4 και "5 l'
και· ,.
επιμεινΌ οπως "
Κ2ι.

α~ται. παραδεχθωσι την άπόΦασιν της 'ορθοδόςου Έκκλησίας δια

τον εορτασμ,ον του
"... π'
ασχα. και ουτως επι
"." 'λθ .. Α
rJ επι ...
τφ αυτφ
,.. ι
ο
Ι .
εορτα.-
,~ Λ ~ Λ

σμοι; των χ.ριστι.ανι.κων εορτων.

,
7) Α ιι'Ι,α.π() φ ασει.ς ~"
αυτaι να Ύνωστοποι.η θ"''' ... ο'
ΙΚΟ1/-
ωσι. παρα TOU

.. Π α.τρια.ρχειου
μενι.κου ' Κ ωνστανηνουπο'λ'·λ" '
εως εις οας τας Α υτοκι! ,
φ 0.-

λ ους 'Ε κκ λ ησιας' τω" ""0.Ρ θ ο δ'Ο!itων,
i: ."
ι.να ,.
επι,κυρω θ ωσιν ι"...
υπο των Ι Α Υιων
'
, ,.
αυτων ..:;,υνο
<ι." 'δ ων κα,ι
"θ'" "φ αρμΟΥην εις εκαστην.
ΤΕ ωσιν εις ε
ι , ",
ΈνΚων]πόλει rfj 20 Mαtov 1923.
Μετα παρα; ήρησιν όη τό 401' και 50ν σημεϊον τού έΎΎρά.φου

εχουσι.ν λ υ θ'"
11 δ"
ια της ... λ η", '
,/."θ εισης , ,
ανωτερω , , "
α.πο φ α.σεως. εΎ;ιρι.νεται. •,­
να. τα έν λόΥφ ε'Υ"'Ιραφον πολυΎρα.φηθϋ και διανεμηθύ εΙς τα. με'λη
του 'iιυνεδpίoυ, μεθ' ~ ~ Α. 8. Drι.νrl.Υtό~~ςέκήρυξε την λήςιν της
συνεδρίας.
t θ KαN~TλNTINOYΠOΛEΩ~ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
t ό Κυζ(κοιι KaU.iV\KOC;
t · Αναd-;άd\οc; •Αρχ\εΠ(1ΚΟΠΟΙ; K\(1νo~(oυ
t Άλέξανδροc; 'ΑΡ2C\επi(1Κοπο~ Β. ΆμεΡ\Κ11ς
t ό Μrιτροπολim~ Μαvροβοuviοu κα\ l1αραθαλαddia~ rα6ρ,h~
t ό Ν1ικα(αι; Dαdίλειοc;
t ό Δυρρaχ(ου Ίάκω60ς
• Aρxιμaνδρ(τ~ Ίούλ\ος 1fκρt,,~άν
Β. •Αν-;ωνιάδηι; Όr9αμμα.τeiJ~
.. . ltI. ltΙιλάνκο6ι-;c;
Δο. tΆΡ2C\t~aνδρ(τn~ r~ρ"ανό(
ΆΡΧ"Ύραμμα.εiι~ της; '1. Σwόδοu

.1­:.
ι
.: ι

1

i~

---------~
- 18 ­

ΕΊ ΣrΝΕΔΡΙΑ

(Τε-cάρ-cn, ~β ltIaiou I9~a).

ΏρΟ/(άθημέιιηι; της Α. θ. Π. τού OΙκ.oυμενΙ"Θ·ίj Πα.τριάρΧου
ΙΙ, ιι. Μελετίου συιιηλθε' το Παllopθόδoξoν'!'υ~ίopιoν, "
'ΙΙ Α. 8. ΠιJ.VιJ."!ι,Ο-cης. ΠpΙ~.η είσίλθωμ.εν εΙς τηιι ήμερη­
,
σια.ν ~, C
oιαTα~,ν )
επι θ υμω ιια'δ' 'λ'
ωσω τον ,. .
ΟΥον ει~ τον κο. θηΥητην Κ, Δ
. η­ " ,.
μητρ'σκου, μέλλοllτο. να. ιlναχωρήσy σήμερον. σπωι:: ά,ιιαπτvζυ τα ς
'.r. ' """ '" Υ' "",,... λ ...
σKEψει~ αυτου ΕΠι, του ""ητηματος Τ'ου Υαμου των κ ηρικων,' .
Το Συllέο ριον 'ΠαραδέχΕται.
·0 ~ιJ.θηΥ~tlJς )C. ~~μη't("ΙαΧοu. Μετα ΤΟ'ήμερολό'Υίονπρο­
βάλλει το ζήτημα του βΌ Υόμου των ίερlων φ~ ζήτημα \ίαν ζωτι­
"011 Si.a. τaς 'Εκκλησίας, ίSίως SLa την Σιρβικην και την POVILOoJ'tKYιv
'
'Έ ΚΚ λ ηcτιαν, α, λλ α
'
και'δ" , προκειμε,:ι;υ"
ιa την Ρωσσικην, , ... περι\
'Yn'ΙKω~

Τ'ου Υάη.ου 'των κληρικων. "Η 'Εκκλησία ως μ.ήτηρ φιλόσΤΟΡΎος "'­
διαΦέρετσι δια. 1011 βίον των πιστων, τόν τε θρησκευτικον 'KOot τον
"οινωνικον,
, \',
και 7Ταντοτε
Φ ,r ·οπως
ΡΟ:"ΤΙ';:,ΕΙ μ-ετα
ξ' ,.
υ ΠΟΙ/λειιων·' και
• ποι­

μνίου ύπά.ρχωσι. και οιατηρωνται αϊ άπαιτούμεναι σχέ'rrιις. Δια.
..
T'OVTO και
, "ο ωκε
ε σημασιαν εις
" ,
10 παρουσιασθ'ειι ι;;,ητημα
Υ' Λ'
του γα.­

μου ,των κληρ,κωιι • το όποιοιι προβά.λλει Kat' άλλον τρόπο)! εΙς δια­
,
Φ ορουι:; ι
εκκ λ'
ησια.ς', και"λ
μα ιστα ' υπο .J.. '
c , μηρψηιι , ,
επεΙΥουσα.ιι, δ"'"
ια T'OVTO.

d"Ριβως και άπαιτείται ό'Πως ή 'Εκκλησία άπoΦασί~y συ"τόμως,·Οτα"ν
, ~, ,,..,, , λ ,~ t Ι ... , ,.. 1 C Μ '
προ ουο ετων ημηνεις Βε ι,Υραοιον,οι εκειαρχιιρειι;: και ο aκαΡΙα/τα­

τος Π α.τριαρχη"
, ,
και ο
t t
υπουΡΎΟ" τω"
,Λ,ο
~KK
λ ....
η::nαστι.κων μοι
'C'λ

ωμι η­

σα" διet το ζήτημα τοί) ff/Ύό.μου των 'κληρικωιι και έτό"ισαν το έ­
...
πεΙΥΟ" της λ' ...
υσΕως του ... 'λ'
εν ΟΎφ Υ'
';:,ητηματος ~. σοβ αρους
0'0., 'λ' ι
ΟΥους Ε"­

κλησιο.σrικοVς και πολιτικ~ύi. 'ι' .

Κ α.τα." τον
"
avrQV ,
τpoτroν
''/'
το ';:,ηιημσ.

παρουσι.α';:,ΕΤο.ι και
\ ι
εν "'0...
Ρονμανι"ύ , Rκ.κλησίCf· ·0 πανοσιολ. άρχιμ. ~Kpιμπα." δύναται να.
συνομολΟΥήσυ ότι Επι το.υ ζητήματος τούτου πόσο" "ι"οl)νται και
ένδια.φέρονται οίί.ερείς. την παρελθονσαν έβοομάοα ο;. ιερε'ίς συιιελ­
θόντες ίν Βοvκοvρεστl~ και συσκιΦθξντες ύπέΥραψαιι πρωτόκολλον
- 79 ­

σχετικως προς ΤΟ t:ιηTημα τουτο.
... " ,., ... κ"""
αι εις εμε αυτο"
'λθ
ε
'
οντες
,,~
επεοω­

. καν σχεnκον εΥγρα
,,, φ

ον τινε~ των
,... ,
χηρευσαντων ιερεων.
r ι

,.,
Τ ο, t;,ητημα , ,
επισης προ
β 'λλ
σ. ει. και
1 ,'
εις την
Ρ
ωσσικην εκκ

η­

, , λλ α' εκει
σι.αν, Ο.
, "'" C '''λλ
υπο α ην μορ
φ ,
ηιι.
'Έ ..
ΚΕΙ
~
εχομεν ιερεις εΎΥαμους
r.."
προα.χ θ ι " ,
ειιτας εις το
"
επισKOΠΙΙCOI' α
ξΙ
ιωμα.

"n Ι ' ,.
,..,...,... λ
σ-τε το t:ιητημα γΕνικως του Υαμου των ιc ηρικων
....,. λ' ,.
εινε ΠΙ) v t:ιω­

τι.κον οια την
, ~, , ΟΕ
κκ
λ
ησιaν.
' Τ' r Ι
ο ημετερον συνεοριον
,~ λ ... ,
κα ει,ται. σημερον 0­
.,
Π(ιJςlξΕτάσυ κατα. βάθος K~Ι κατα πλάτος &πό τε δογματι.κης,κανονικης
,
και κοιιιωιιιl(ης αποψεως το t:ιy]Tημα και
'" , '.', , ,.' "
,,,εχον υπ ".',
οψει και
"το
, .επεΙΥΟΙ