You are on page 1of 24

Europisches Magazin SOWA 27.

Mai 2017

Wychowanie dla przyszoci PDO477 o dziaaniu w


strukturach MS i MSWiA zorganizowanych grup ZR
von Stefan Kosiewski FO Studia Slavica et Khazarica
Napisa sowa () Wczoraj o 10:42 w kategorii Marek Gogoczowski,
czytaj: 67
Radio: https://gloria.tv/audio/WqApoooXMmgF3BAm6YsHBnpuA
Stefa Kosie ski Do Mi haa Bo iego o dziaa iu
st uktu a h MS i MSWiA zo ga izo a y h g up p zestp o
ydo ski h az iska h https://www.pinterest.de/pin/452752568780227659/ Czy Andrzej Duda dostanie
Nagrod No la jak Al Gore i O a a? Category Archives: politics of globalism So 21.05,
11:47 http://www.dailymotion.com/video/xpnszy_bandy-zydoskie-w-strukturach-policji-terroryzuja-polakow-
katowice-2012-wstrzasajaca-relacja-ofiary-p_news

radio: Na palec PDO214 Moralia Multiverse Theater I.7 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski CANTO
DCXIV by sowa

(...) Jak pisae e ze iejszy h op a o a ia h, o io y h jzyku f a uski , zap ojekto a y a iek XXI
No y Po zdek iata a y zo o a y a ust oju teok aty z y jaki pa o a a ty z y Iz aelu, p zed
jego lik ida j p zez Rzy ia . Nie jest to ad a teo ia spisko a, jak to si t ie dzi iej spost zega zy h,
popula ie ok ela y h jako ie i telige kie,
k gach opiniotwrczych. Po prostu wszystkie
a ody, kt e day si otu a i iez ykle popula
sta oyt ksik, z a jako Pis o ite,
spos spo ta i z y usz za z i ito a zo e
kultu o e p o ie iuj e z tego Pis a od oga, jak
Bi li azy aj o bardziej fundamentalistyczne
sekty p otesta kie, kt y h sz zegl ie duo
ist ieje do i uj y h o e ie kultu o o k aja h
a glosaski h, a z asz za USA.

Sz zego y i ada ia i st uktu y spoe z ej


a ty z ego Iz aela zaj uje si Pols e p ofeso
Iza ela Ja uzelska, o e ie p a uj a a
U i e syte ie Wa sza ski . Z jej op a o a
y ika, i ty ay , sta oyt y k aju,
pooo y a p zes yku idzy Azj i Af yk, p zez
iele iek zdzia teok aty z a klika supe -
bogaczy, podobna do tej, ktra rzdzia zes
fe i k Ka tagi . Sze okie za asy Iz aela d
kt y h pod py e kultu y helleskiej za zo si
sze zy h ze ijast o yy dzy, zstok o
spos sztu z y pdzo e ie ol i t o za dugi,
jak pisze Jaruzelska w tytule jednej ze swych
i te esuj y h p a . Z tekstu he ajskiej Bi lii
y ika, i asy te yy ut zy y a e s y
poddast ie p zez odpo ied io yszkolo y h
kapa , ezusta ie po ta zaj y h opo ie i o
Wsze h og y Bogu Iz aela, o ad hodz ej
Ze ie i h esjasza, oraz o przygotowywanym
p zeze ko u iata. I a ie ta sta oyt a
he ajska kultu a o zeki a ia a y hy ko ie
iata i z iza e z ty ko e ie o stpie ie
ciele (rapture out tysi y Wy a y h staa si g t e i sp zes ej a e ykaskiej lu pe kultu y
eligij ej, p o ie iuj ej dzisiaj a ay iat, a sz zegl o i a Polsk.

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 27. Mai 2017

Stefan Kosiewski POLEN 2 dni za rako go pod zas ostat iego poeg a ia
Magdy. Na pogrze Magdale y uk przy yo wiele os , ale ie Markus..
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/YCpK7WAJ5VH

Iz ael Sha i ksi e Pardes Raj podaje p zykady, jak postpo a sta oyt y
Iz ael elu du ho ego zg ie e ia lud za ieszkuj y h zaj o a e p zeze
terytoria, gdzie nisz zo o p zede szystki ity ie, ite gaje o az i e
ele e ty up zed iej kultu y. Wedug iego podo a sytua ja zaist iaa o e ie
i to skali iata gdzie poddast o o e No ego Iz aela jest o az a dziej
ido z e, ytuj:

w praktycznym, pozbawionym twarzy stylu w architekturze, sztuce


ko eptualisty z ej, so jologii Szkoy Fra kfur kiej, hi agowskiej eko o iki o eta yst Milto a
Friedmana), wiedeskiej psy hologii (Zygmunta Freuda), polityki neokonserwatystw o e ie zdz ej USA
kliki), teologii holokaustu oraz Syjonizmu. N . Ide Woj y Total ej z p zez a zo y do zg ie e ia iate
isla u p opaguje si USA spos ajzupe iej ot a ty, za po o pat y h ogosze
ielko akado y h dzie ika h . Zasada eduka yj a, jak ealizuj o e i apostoo ie glo aliza ji jest
ko ty ua j za a tej No y Testa e ie, Li ie do Rzy ia yli . Pa a, gosz ego;
A Zako ( zyli p a o ojeszo e, utosa ia e poto z ie z Dekalogie ) wkro zy, a y si upadki roz oyy;
gdzie grze h si roz oy, ta aska ardziej o fitowaa Rz. , .

Pat z a to zda ie z pe ego dysta su, aley je t akto a jako s oist i st uk j jak aj postpo a
szela y efo ato zy doty h zaso y h syste spoe z y h. Wi i o i za zy a s dziaal o od tak
z a ej deko st uk ji zasta y h p zez i h fo kultu o y h, zgod ie z zasad ajpie aley sz zepi
ho o y, y ty god iej yglda i h Uzd o i iel. I to jest a ie post ode isty z y pla oy, ealizo a y
p zez o e ie do i uj , take i Pols e, y iliza j a glosask, a te at kt ej a gielski eligioz a a
Cliffo d Lo gley apisa ieda o ksik pod z a ie y tytue Chosen People (Nard Wybrany).

Natu al y ogie ap o o a ego p zez . Pa a, he ajskiego kultu P a a, p o adz ego do grzechu,


sta o i ego ko ie z y stp do dziea Odkupie ia, ya kultu a sta oyt y h G ek . Dla i h aj ikszy
g ze he zyli ze , al o ho o ya po p ostu ludzka gupota. Zgod ie zate z yto a y po yej
zale e ie No ego Testa e tu, postuluj y y p a ad uzd o ie ie spoe zest a za zy a od
po zy a p a y h aj y h a elu oz aa ia g ze hu, o oyt e i pe ia a glosaskie A glia a po iej
USA i Iz ael za zy oz aa, spos etody z y, z yk ludzk gupot. P zy zy ele , al o inaczej
teleologi, tego pauliskiego kultu gupoty stao si sta sze ia u ludzi jaki hkol iek od u h u tu, ze
st o y glo alizo a y h as, p ze i zdo iato ej
Oliga hii zoo ej z zaled ie kilkuset y a y h odzi .

https://www.pinterest.de/pin/452752568780220471/

Poz ol so ie p zyto zy kilka


aj o szy h p zykad tego, a dzo
y a ie a zu a ego p zez a glosaskie
agentury, y ho a ia dla gupoty.
1. Na konferencji pt. Dialog cywilizacji: syjonizm jako
aj iksze zag oe ie dla o o zes ej y iliza ji,
kt ej u zest i zye , az z I. Sha i e , a
p estio y po a a zo y u i e syte ie MAUP
Kijo ie, ze u , ystpi histo yk a e ykaski
Da id Duke po hodz y z No ego O lea u, kt y
ok esie oj y Wiet a ie y zat ud io y Laosie
jako i st ukto Depa ta e tu Sta u USA. W ate iaa h
ko fe e yj y h ot zy ae p zetu a zo a osyjski
ksik tego Duke`a pt. K estia ydo ska o zy a
A e yka i a. W ty p og a o o a tyse i ki dzieku

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 27. Mai 2017

te p a o ik Depa ta e tu Sta u, a po ztku ozdziau Ko u iz , ydzi i P a a Czo ieka u ie i


astpuj e zda ie;

Fakty yy ieodwra al e, zarw o ko u iz jak i syjo iz arodziy si w gowie jed ego zowieka,
Mojesza Hessa.

Tego typu zape ie ie jest ilust a j, e pozio au za ia histo ii a u zel ia h USA jest iej i
ele e ta y: ja ju szkole podsta o ej stali o skiej pod zas Pols e u zye si, e ko u iz
posta i spl ot pie ot y h ist ia szdzie a ie ie p zed poja ie ie si spisa y h p a as o i. Jeli
hodzi o syjo iz , to kady zytel ik Bi lii g zau ay, e po ys Wielkiego Iz aela, od Nilu a po Euf at,
ist ia ju o e ie ko pleto a ia tej spe yfi z ej ksigi , tysi a lat te u!

. By ogy zosta spoe z ie zaak epto a e takie zdu y, jakie gosi o e ie Rosji i a Uk ai ie,
sp o adzo y ty elu z USA i st ukto a tyse ityz u, d y ze iej p o i e t y dziaa ze Ku-
Klux-Kla u, ko ie z y stao si o ie ie pozio u szkol i t a zagospoda o y a y h p zez Pakt Atla ty ki
k aja h. W Pols e i te esy tego Paktu Naj ogatszy h ep eze tuje Fu da ja Bato ego, zu aj a
sz zegl o i ad p a ido y iedo oz oje polskiej auki o az ad Mi iste st e Eduka ji
Post Na odo ej. Nie zdzi ie si zate , gdy Gosie Nau zy ielski z . . , i e i iste A a
Radzi i auto ytaty ie st ie dzia:

Nie oe tak y, e y y w i u zyli za duo i for a ji, a za ao


dro i (?), usi y si zde ydowa a i ia z zakresu ateriau
rze zowego.

https://www.pinterest.de/pin/452752568780232002/

Ot ludzi, kt zy skutek s y h ak ykszta e iu ie dyspo uj


ze zo iedz, azy a si ig o a ta i i to ju g okiej sta oyt o i
Sok ates ut zy y a, e szelkie zo a ie ie odzi si po p ostu z
ig o a ji zyli dokad ie z takiego p og a u eduka ji a odo ej jaki sta a
si a zu i Pols e i iste A a Radzi i, skdi d p o i e t y zo ek
Fundacji Batorego.

. Z ko e ze a Zakopa e ye iadkie ielkiej


i p ezy Wa ka Fest a R i K upo ej e t u tego iasta yj ego
obecnie li tylko z turystw. By to festi al ajz yklejszego ozpija ia odziey pi e Wa ka, p zy asy ie
supe go ej o kiest y i ekotli y h ko ku s a te at jakie jest ajlepsze pi o. Tego typu pa ady io i
io i do pi a, do kie asek a go o i do u ou h ej to i z ie uzyki stay si stay ele e te kultu y
Za hodu, jako e o ga izuje si je ie tylko Zakopa e ale i Be li ie, Kijo ie o az Ge e ie, gdzie kilka
lat te u ye iadkie podo ego, i teg uj ego ody h Eu opej zyk supe p y ity ego festi alu
pi a, kie asek a go o o az uzy z ego o otu. Jaki jest jed ak el ad zd y zyli uk yty fi aliz ty h
wszystkich post- ode isty z y h ysik , aj y h a elu y ho a ie dla gupoty? Jede z g y h
ideolog dzisiejszej glo aliza ji, po hodz y z Wiednia profesor London School of Economics, F.A. von Hayek,
a tykule P a dzi y i faszy y li e aliz z oku, apisa:

My h e y ustali reguy, ktre aj y jak drogowskazy, przy for uowa iu pla w, wa y h przez dugie
okresy. Te stae eguy powszechne w (prawdziwie indywidualistycznym) spoe zestwie, ade wszystko
pozwalaj zowiekowi rozr i po idzy ty , o oje a ty o twoje, i a podstawie ktry h o i towarzysze
og stwierdzi o aley do i h was ej sfery
odpowiedzial o i.

Dziki takiej spe yfi z ej eduka ji dla p zyszo i


ie i ej si zasadzie i zy od t esu y psa
p zyu za ego do pil o a ia as o i jego pa a
kada so jalizo a a p zez spoe zest o li e al e
oso a staje si, spos sztu z y, i ie bardzo
skiego y i ka ze zy isto i. Doty zy to ie tylko

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 27. Mai 2017

posiada zy ikszej lu iejszej as o i p y at ej, ale i yspe jalizo a y h ekspe t szelkiego typu,
spe jalist od filozofii to zaj . Dziki takie u ol o io e u y ho a iu, ogl y el y ia
spoe zest za zy a si y yka z zasigu z oku a et aj ikszy h auto ytet : sp a a h
p zek a zaj y h i h o az sze ko pete je skaza i s o i o ie a ezk yty z ia zasad o
opinii innych autorytetw. W rezultacie tego pra a li e a jed ostko y Rozu p zez due R po p ostu
z ika. Co z eszt, aj y a iej poz a io y tego Rozu u o Hayek, u aa za podsta o e y iliza yj e
osig i ie.

Gdy jed ak kto od ay si pat ze sze zej, spos glo al y, a uk yty za t sztu z ie y uszo , sk
spe jaliza j el spoe zest a ol o io ego, to ez t udu odk yje, e ele ty staa si BUDOWA
SPOECZESTWA TRWALE KASTOWEGO, kt to ze z o Hayek t akto a jako ad zd y el s ej auko ej
dziaal o i. W ze zo y a tykule pisze o p zykad:

Z pu ktu widze ia i dywidualiz u ie wydaje si y iay uzasad ie ie pr y doprowadze ia do rw ego


startu wszystki h jed ostek, poprzez u ie oliwie ie i zerpa ia korzy i z tego, a o w ade spos ie
zapra oway a przykad z tego, e i h rodzi e s ardziej i prze it ie i telige t i zytaj za o i czy
sumienni s y se iliz ie o e adzy pie idza .

Jak ili y ze iej, te sztu z y, a tyko u isty z y pla oy past a kasto ego, opa tego a ie
sztucznym, prze aj itszy p a ie as o i p y at ej, tk i ju od , tysi a lat p og a a h oz oju
pisa y h Bi li judeo- h ze ijask. By lepiej u ido z i, do zego z ie za udo a y o e ie No y
iato y Po zdek NWO New World Order) warto jeszcze raz zacyto a f ag e t aj o szej ksiki I.
Shamira Pardes, czyli Raj, gdzie autor przytacza znamienne, proto-globalistyczne proroctwo Zachariasza,
spisa e p zed , tysi e lat:

PAN dzie krle aej zie i, wtedy PAN dzie jede i jed o dzie jego i i. Caa zie ia zosta ie
za ie io a w rw i , ale Jeruzale pozosta ie po ad i i dzie y ezpie z ie. Boga two wszystki h
arodw zosta ie ze ra e w i w wielkiej ilo i, zoto i sre ro w wielkiej ilo i.
... https://wiernipolsce.wordpress.com/2017/05/19/i-ty-mozesz-zostac-laokoonem-czyli/

Stefan Kosiewski udostp i film

w Twoim obszarze O zasu. 6 godz. ...P oku ato P oku atu y Ok go ej Poz a iu, A a
Poz aska, atka yso e i telige t ego o de y ko iet, Kajeta a Poz askiego a ao a zostaa a
po ie ie z izku z o ie ie p zez tz . ze zoz a z jej sy a a iata i k y ie za to P oku atu ze
Ok go ej Poz a iu sp a y za o do a ia Igo a Sta ho iaka p zez poli ja t k yty h e W o a iu i
Leg i y p zez, dla do a afii dziaaj ej z udziae "d ugiego", "t ze iego" i " z a tego" past ie, o zy
go o a y h fo a h, ie tylko i te e ie.

Radio: https://gloria.tv/audio/wGoWYyCSnZcn3VXhR9JzoKGhZ
Pomocny tu a tyku a po talu i fo .pl dodaje: "Co i ej, a t. k.k. p ze iduje, e o e sp a y
p zestpst a po ie ia za o typu podsta o ego, jak i k alifiko a ego , sd oe o ze ajtko y
odek ka y posta i a izki a ze z pok zy dzo ego, Polskiego Cze o ego K zya lu a i y skaza y
p zez pok zy dzo ego el spoe z y od ed.: p. Nau za ie jzyka polskiego poza G a i a i K aju . I y
odkie ka y , kt y oe ie zastoso a ie jest .i . poda ie y oku do pu li z ej iado o i a t. 215
k.k.)".

Sza o i Past o, D odzy Pola y i Katoli y, Oliga hio Rosji, Ko u i i Chi a h, kt y h ad es


internetowych w rozdzielniku magazynu europejskiego SOWA pod dostatkiem ale i nowe przyjmiemy, jako
zapo ied z y ist a de ok a ji ezpo ed iej Na odu Polskiego ad Mafi Ka zyskiego ep eze to a ego
Magdale e pe p o u a p zez ele e t sa szy gatu ko o odzi ie, uzale io y, uy a y a posyki,
" ysta ia y" p zez Ja osa a K., jak ok ela Le h Wasa, kt y ia to iesz z ie y pomwiony przez
uyde z y h idiot aty h iast po p zej iu adzy p zez PiS, kt y a y zakaza y Pols e jako
o ga iza ja p zestp za aze z poli j opa o a p zez ielegal e st uktu y afij e oso ik o ydoski h
az iska h z Ole i y, Sy o a, To aszowa Maz. itd.

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 27. Mai 2017

P zypisuj i iejszy postulat P a dzi ie Do ej Z ia y Pols e pa i i Ja ka T., utopio ego iepot ze ie a


ie tak da o z io iku od y koo Na yso a, al o ie o y ie z o i iesz zs y hopak jede , zy
drugi, albo dziewczyna) y iu s oi , zy aleao syste o o, total ie szystki h o y ateli tz . Polski po
Magdale e kusi za az a po ztku d ogi y ia dia elski spos ? Ota za ode oso y zud opiek Fi y,
cyrografem Mefistofelesa?
Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem zyta Stefa Kosie ski http://so a. log. ui ks ake.pl//Ja osla -
Kaczynski-k y i a

Jaroslaw Kaczynski kryminalne powiazania PDO476 NIEBEZPIECZNE ZWIAZKI Trump Tower FO HERODY
Herodenspiel von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica http://sowa.blog.quicksnake.pl//To asz-Lis-
jako-zywo-PDO

1 122 815
y ietle
Gabriele Carullo
doda a o y
film.

23 maja o 02:28
....... BOLDRINI
........ Giorgio
Napolitano i
spka PD .......
PATRZCIE I
UCZCIE SI jak si
korzysta z bidetu
w roku 2017
To si azy a
ewolucja...
"Zasoby

https://www.facebook.com/groups/Magdalenka/permalink/1555679537799560/

~ups : Ka a Batyk-Adria-Morze Martwe?


1 minuta temu Nanebevstoupen Pna Jee

Ve a jse yla s Ha ikou a jej ptelky e S ato tsk katedrle, kter


je daj od k od h e .
Mly js e eze o a sta h ed pedu i s oj p uz ou, MUD .
d ko ou tereznskm dtte a jej ptelky z Iz aele. Pojedou s
i i do Te ez a. Sedla jse ta yde , ka s to IL a asda
poz ala sla it ok sjed o e ho Je uzal a. Dusila jse se t
spi itis e , p otoe se tu ko u ikuje s t i lid i pto ost
poet h odel. Tak asi ypadal alo ou h , e Hospodi
do olil Ba yla ho z iit.
ekala jse , e aspo kdo z lu h za kesa y se id o lu za
ok kesa skho a tise itis u, kte y holil h oz ou oa
holo auste . Nikdo, a do a gliti y ode to a pekldal s editel
ICEJ. Jak je pok iz, akoli sla zasl e Pa : , kte
ys tluje, p o je Hospodi a ze i ilosti . Dosud se dl a dl
kaj ohoslu y za ok kesa skho a tise itis u a j pe
, e zash ou e ka sta u ede a je uzal sk h ito o
zapsa h a o elis h a ze a epu liky a t ap E opy.

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 27. Mai 2017

P otoe jse edli zjistila, e u a i edou kesa e aj ejsla j udlost i ot


milovanho Spasitele, Jeho na nebe vstoupen ke korunovaci a intronizaci posl s ptel te to
dopis jako pipo ku, e zt a ve t tek . k t a je to d od Veliko o a d ped Let i e i, kdy
yl sesl Du h s at. V he ejti je ua h fe i i u a smme Jej opravdu at jako tu plod ou o Bo
T oji e. To O zplodil p osted i t s at h Bo h lid s at Bo Ps o, l u Mi ia Boho a lidskho
Sy a a u ez la ok plod o a o sy y a d e y Bo do Bo odi y, a uduje tak C ke Ne stu
Bernkovu. A ten den 40. od Velikonoc . ped sestoupe Boho Du ha ke z oze C k e se Sy til k
oslavn doma u Otce.
V kesa sk h ze h je to s tek Na e e stoupe u ede kale di. Za ho dtst js e te
s tek sla ili a hoe Kle o e , kde ila jed a ae odi a a jed o sta zp ku jse ala ps ,
osla uj h tuto as ou udlost at tz ho Sy a k Ot i, kde Jej ekala ko u o a e a usaze a t
e ld ho K le e h k l, jak to ekl ued k a ozloue ou Mt : 20. U Marka je ozloue
z o : , u Luke : 52, u Jana 16:18 a ve Sk 1: 6 12 je uvedeno jmno Olivetsk hory,
kter je blzko Betnie, ale nikoli v Galileji.
P otoe pi Jeho iditel atu sta ou Jeho ohy a Oli etsk hoe Za h : a a dl ued k
z sto ali, e se stej t a zde je tak u ede Oli etsk ho a, je to s ej t p a dpodo ost o a ho a,
kde z izel ze zo ho pole ued k a stoupil do t ji di e ze s o klopuj ho du ho ho s ta id
12:22 24).
Tak zt a! Peji V i so poeh a setk s osla e tz K le , a ilo a P e
Jee .

Tady ta jed a z osla h ps , pokud epjdete do kte ho t te ho sh o d Boho lidu:

Ped Jee se kote ji, e K le eho je


a z yujte Jej ad e !
klate se Mu, klate se a dejte est!

Ko u u lote a hla u Mu s at a dl
a Je u pjte osla u!
pjte Mu, pjte K li esele!

Vy svat Jeho e es h, je O ko u o al,


t kote se Mu s d h s h,
Jej korunujte, Krle slavte plesem chval.

h i, je ykoupil S ou s t pehokou,
ele te Jej ze e h sil!
Jej provolejte Krlem se ct krlovskou!

Ped t e Jeho, Ze , sly, s sk osty o tuj,


ped K le s se poko ji.
O K l je sl y, K l je Ze , Je t j.

holdujte Mu, K l je, P Je K l jest.


o ko e se Mu up .
O kla e se Mu, kla e se a zdej e est!

S lskou a ika Lud ila

hallerova@volny.cz https://groups.google.com/forum/#!topic/sowamagazyn/jKfKpgsdj74

Czy Andrzej Duda dostanie Nag od No la jak Al Gore i Obama?

Stefan Kosiewski udostp i link.

8 min Ka a Batyk-Adria-Morze Martwe? 1 minuta temu


http:// iado os i.o et.pl//, , , , zytaj.ht l

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 27. Mai 2017

To jest ta ealizo a e o e ie, y odz a si z za ie z hej sta oyt o i, idea zjed o ze ia iata pod
duchowo-fi a so y p zy dzt e skiej oliga hii, yj ej pod opiek jej sztu z ego oga, p zez Ka ola
Ma ksa az a ego pie idze . I do tego patologi z ego sta u paskiej jak st zie i i paskiej, ie
pofado a ej ko y zgo ej... http://so a. log. ui ks ake.pl/Ma/Wy ho a ie-dla-przyszosci

Prezydent Duda o Inicjatywie Trjmorza Zde ydo ae si u zy i I i jaty T j o za jed y z p io ytet


mojej prezydentury po iedzia p ezyde t A d zej Duda B atysa ie a fo u GLOBSEC. Podk eli, e jej
ha akte jest ie tyle polity z y, o i f ast uktu al y i iado os i.onet.pl

https://www.facebook.com/groups/Prawdziwi.Narodowcy/permalink/1670306819676681/

http://kulturalny.blox.pl/2017/05/Czy-Andrzej-Duda-dostanie-Nagrode-Nobla-jak-Al.html

To jest ta ealizo a e o e ie, y odz a


si z za ie z hej sta oyt o i, idea
zjed o ze ia iata pod du ho o-
finansowym przywdztwem skiej
oliga hii, yj ej pod opiek jej sztu z ego
boga, przez Karola Marksa nazwanego
pie idze . I do tego patologi z ego sta u
paskiej jak st zie i i paskiej, ie
pofado a ej ko y zgo ej ie tpli ie
dojdzie y, jeli ie za z ie y a esz ie
dost zega atu al y h PRAW BIOLOGII. Te
zapomniane obecnie prawa przyrody
po oduj, e i, kt zy zo e judeo-
h ze ijaski h kapa o az fi a sist ,
yj ezusta y do o y ie, ie s
sta ie pe i oz i skoja ze io y h
oli o i s ej ko y zgo ej, jako i ie
dyspo uj iez d do tego ilo i
po udze se so-motorycznych. Wskutek
dziaa ia tego P a a Natu y,
przypomnianego w wieku XX przez
psy hologi oz ojo Jea a Piageta,
y ho a e igy do o y ie jed ostki
do osy y iu po p ostu o i si
zoli ie tpe, za zy aj si za ho y a jak
osobniki nieco podobne do osb chorych na
schorzenie genetyczne zwane syndromem
Do a. Gdy takie a ie, a yte
genetycznie schorzenie poznawcze
dzisiejszy h elit Za hodu, y skaza tutaj
na funkcjonariuszy Fundacji Batorego-
So osa, jest aj ikszy zag oe ie dla
zdrowia naszej Planety, branej jako
o ga i z a Cao. MG

https://wiernipolsce.wordpress.com/2017/05/19/i-ty-mozesz-zostac-laokoonem-czyli/
https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 27. Mai 2017

HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski


A ioy pie aj: Pa ie Sza atu, godu i g ze hu kosie y y...

Stefan Kosiewski

POLEN 8 s

Madamme Analia:

U z io ie Jego p ze hodz po d pl,


kt e yy p a ie udz as o i,
za zli z y a kosy i je. Fa yzeusze
rzekli Mu a to: k a am nie wolno!

Jest p zykaza ie Boe: Nie k ad ij!


O za oz o p ze is a lektu Pis a
i odpo iedzia pyta ie : Nie zytali ie,
o u zy i Da id, kiedy y god y, o i jego

to a zysze? Jak szed do do u Boego i jad


hle y pokad e, kt y h ie ol o yo a,
gdy yy da e kapa o a as o? A jaki
to dzisiaj dzie a y? Czy ie sza at, iksze

do o? Gdy y ie z ozu ieli, o z a zy: Ch a zej


iosie dzia i ofia y, ie potpiali y ie ie i y h.
Al o ie Sy Czo ie zy jest Panem szabatu.

Pa ie Sza atu, godu i grze hu w kosie ywy...

Serafin: Ty jest Bg p a dzi y, itej hostyji...

Madamme Analia 20130208 HERODY/ Herodenspiel von Stefan ... przecieki.blox.pl brak plus jedynek

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/62NBZGQmZvt

Na palec PDO214 Moralia Multiverse Theater I.7 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski CANTO DCXIV by
sowa

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/05/do-ministra-michaa-boniego-o-akcji.html

Tomasz Lis jako zywo PDO477 Police shoot & kill a fan in Polish 4th tier
game between Concordia Knurow v Ruch Radzionkow

Napisa sowa () 25. 5. w kategorii Boguslaw Homicki, czytaj: 94

radio: https://gloria.tv/audio/WqApoooXMmgF3BAm6YsHBnpuA Do Ministra


Mi haa Bo iego o ak ji P oku atu a Rejo o ego To aszo ie Maz. PDO77 NA
ODURZONYCH von Stefan Kosiewski fraszka 20110525 Stefan Kosiewski

2383 To asz Lis jako ywo Nie zdzie ye du ego tekstu i dlatego za za j

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 27. Mai 2017

komentarz B.H. vor 3 Minuten Bogusa Ho i ki u . . . . Wa sza ie, od dzie ist a ieszka ie
a sza skiej P agi. Jako tz . dzie ko uli y sta si y ho a kie Kazi ie za Lisi kiego Dziadka zaoy iela
og isk To a zyst a P zyja i Dzie i Uli y. A sol e t ie zo o y h studi a Wydziale P a a U i e sytetu
Wa sza skiego i podyplo o ego Studiu Ha dlu Zag a i z ego a SGPiS. Posiada te k alifika je
pedagogi z e. Auto ksiki Opo ie o Na zel y Dzie ku Uli y i jego fe aj ie o az ielu pu lika ji
p aso y h p asie k ajo ej i polo ij ej a te aty spoe z e. I i jato i spzaoy iel P zy i
Dzie ist o To . P zyj. Dzie i Uli y i . K. Lisie kiego Dziadka, astp ie dugoletni prezes a obecnie prezes
honorowy tej organizacji. W latach 2009- i ep ezes To a zyst a P zyja i P agi. Za dziaal o
spoe z dla Wa sza y odz a zo y B zo y K zye Zasugi i edale Stefa a Sta zyskiego. Ksika
zawiera: - osobiste wyznania autora - obrazki z powojennej Warszawy - Socrealizm Polityka a o dzie -
Agenci, szpiedzy i zdrajcy - Wymowne wnioski oparte na faktach - W igaj y styl ga dy.
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/ZgcXCbTRKua

666 Aufrufe GESTAPO ie stoso ao taki h etod; taki spos ydoko u a za ia a a Rosji
Bandy zydoskie w strukturach Policji... von mysowa

To asz Lis jako ywo

P zypadkie t afi i do k u e Ne s eeka Nr 22/17 z


22.05.17 i ju pie szy felieton, podpisany przez naczelnego
edakto a po uszy ie do tego stop ia, e aty h iast
usiade do kla iatu y i pisz po isze so a.

Na stpie zaz a za , e ie jeste ad y fa atykie


o e ego ukadu zdz ego i ie ide tyfikuj si lepo z PiS.
Pot afi jed ak logi z ie yle, o se o a, o e i i do e i
to o o e a adza zy i dla polskiej gospoda ki, polskiego
i te esu a odo ego i dla spoe zest a. O iekty e fakty i
da e statysty z e i sa e za sie ie i ie a se su i h
tu przyta za.

Felieto To asza Lisa Ch ystus u y a e ja i si jak y auto p ze y a o e ie kos osie lu


p zy aj iej ze t zydzie i lat p ze y a odoso ie iu i ie idzi fakt i p o le o e ie kaj y h
iat. Jego felieto to goto ie adaj y si do a aliz stude t dzie ika st a, to klasy z y p zykad
ie zetel o i dzie ika skiej i zaka a ia. Felieto ia doty zy p o le u eloka ji u hod , jed ake
% jego t e i to ie al ao i da ka jadu i po ia ia k aju, z kt ego ki Auto je hle .

Ju pie szy zda iu Lis o iad za, e Polska de o st uje iatu s j egoiz i ao. I a et
ze iej, histo y z ie pat z , polskie z y y a odo e, to z zego Pola y s du i, dla Lisa to y tylko us
dziaa ia dla za ho a ia t a zy i ho o u ho ia ez ad y h sza s a suk es. Tak o e io y jest op Polak
ka pa ii ze io ej, po sta ie a sza skie i a tyko u isty z e po sta ie lata h - . o ie ze
ykl i s d odzy se u dzisiejszy h ad . Tu od azu sta ia pyta ie: dla zego s d odzy se u tylko
o e ej adzy? Dla zego Auto ie spo i a eszty Polak . Nie a tu a yli poto k ty h kt y
zaak epto ali ut at % s hod i h te yto i Polski po ze ia i a zu o , so ie k adz
Pols e ut alali i ze z ozu iay h
zgld ie d to i h ohate o ie?

Stefan Kosiewski 1 tyg.

Ka zy ski h ia y do Przodu w
kampanii Tru pa i pokaza si w zepku
a odwrt zaoo y a gow, w
stosu ku do ydw i pedaw
a erykaski h z lewej sy Tyr a da a
za. fot e , ktrzy to fetysz
homoseksualnego czerwonego kapturka
osz ta daszkie do tyu, dla o hro y

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 27. Mai 2017

karku przed spadaniem z zoa iejas y h o iet i przedwy or zy h po a gielsku, za iast opa al ego
sloga iu: Warto y Polakie w USA https://goo.gl/images/pBHTn8

To, o jest o zy ist po i o i o y atelsk kadego a odu felieto ie Lisa podszyte jest zoli o i i
i o i. Pat ioty z e posta y Polak Lis p zedsta ia .i . tak Mo a p zeg a ale ie ol o si podda a.
Mo a po osi klski ale ie ol o ulega. Mo a st a i ol o ale ie ol o st a i t a zy i tak dalej. Czy
a pe o te a to i s take e e dla p.Lisa, zy tylko so ie kpi z ty h a to i? Bo p ze ie te a to i to
a ie y za o op p ze i ko a zu o e u Pols e ust ojo i a o e ie to jest opr przeciwko niszczeniu
polskiej tosa o i. Te a ie op Lis azy a tak: Dzi Polska pokazuje t a z zydk [] Polska ka leje.
Oto i e epitety ty ku le po yj yle a y h a o e y zd: ihiliz egzyste jal y, ak elu, se su i
z a ze ia. A jeli ju jaki el Lis z ajduje to taki a y posz zu, apu i, ast aszy, skaza oga.

Z lek ji histo ii take aley si To ko i L. d jka.


Pisze o , e Zaolzie yo dla Polski zase ha y.
Skd felieto ie o p o le ie z u hod a i aku at
Zaolzie? OK. Moe Auto h ia ys
sze hst o iedz i i to zda ie sta i. Ale
iestety st zeli kul pot, ie do zyta. Bo po
T akta ie We salski , gdy po lata h y ia pod
t ze a za o a i Polska odzyskaa iepodlego to
Zaolzie, podo ie jak poud io o-za hod ia z
o e ej Uk ai y, z a z a z o e ej Biao usi i
Lit y, eszo o yz a zo y h g a i
terytorium Polski. Gdy w latach 1918-20 Polska
al zya z a a olsze i k o o ie s hod i h
g a i , asi poud io i ssiedzi, ko zystaj z haosu
i braku dostatecznej obrony podstp ie zajli te te e y, p zy zaj je do zes ej Cze hoso a ji. Czy
ze zy i ie so o ha a jest a i e dla p zy e ia oku sta u p a ego g a i polski h
zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego?

Tomasz Lis objawia si te jako pat iota i katolik o u ole a, e dzi zapo i a y a i i Lis i o Bogu i o
ho o ze. Cieka e od kiedy te o ud ik zali za si do ty h, kt zy pa itali i pa itaj o ty h aj yszy h
a to ia h?

Po i o, e felieto ia doty zy p o le u u hod to Auto po usza te p o le dopie o ostat i


akapi ie. Podej ze a z du doz pe o i, e y to za ieg elo y a y za ako iejs a a opisa ie
do iad ze z kolo o y i u hod a i k aj , kt e s dla i h ot a te i go i e ju od po ad
t zydziestu lat. Polskie sta o isko a te at iep zyj o a ia u hod Auto k ituje jed y ok ele ie
pil o a ie as y h i te es . Nie a dzo ozu ie o jest aga ego pil o a iu pie szej
kolej o i as y h i te es ? Czy Nie y i F a ja g i ozg y aj y UE ie pil uj pie szy zdzie
as y h i te es ? To yy pyta ia eto y z e.

Ale zaj ij y si esz ie p o le e uzu aski h u hod . Gdy y p. Lis apisa te s j felieto -40
lat te u to, ie z aj p zyszy h zja isk z ty
z iza y h, o a y yo uz a te felieto za
a jo al y. Wtedy e patia, polska go i o,
iosie dzie i ty podo e so a iay y s j
a jo al y se s. Jed ake o e ie, gdy go i e i
ot a te k aje p zedsta iaj iatu s oje
kilkudziesi iolet ie do iad ze ia jak a p zykad:

- w jednym ze szwajcarskich kantonw (ta historia


ya opisy a a p zyjto lata h . kilka a ie
odzi uzu aski h. Po kilku astu lata h,
a a h ze ia odzi itp. p a spoe z o
uzu aska p zek o zya li z o o popula je
odo ity h ieszka ka to u, za ako

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 27. Mai 2017

dalszy h odk fi a so y h a ut zy y a ie i ig a t i ka to z a k uto a a dalsze koszty ut zy a ia


p zejo past o

- F a ja, Da ia, Sz e ja i i e k aje ska dy a skie s oi h lud o io y h st uktu a h aj ju od -40% a


iekt y h skupiska h a et % lud o i kolo o ej. W ty h k aja h, jesz ze z az y eu opejski h s
skupiska uzu askie, gdzie ie hodz p zedsta i iele adzy ojsko, poli ja ,

- eligia uzu aska opa o uje ze iej katoli kie a astp ie eut al e iatopogldo o k aje
eu opejskie. Tz . pop a o zakazuje pu li z ego ekspo o a ia ize u ku h ze ijaskiego sy olu
k zya. W ielu iasta h e adza h p ze aaj p zy ysze z Azji i Af yki. p. Lo dy ie u ist ze zosta
uzu a i

- i te e ie pu liko a e s ystpie ia uzu aski h p zy d iesz z y h liski ko ie


h ze ijaskiego iata. Wedug i h Eu opej zy y t a zdol o oz aa ia si i to Muzu a ie k tki
zasie zalej iologi z ie Eu op.

- szystkie k aje aj e po ysze do iad ze ia z i ig a ta i ska si, e i ig a i ie h podej o a


p a y, ol y z zasik , kt e, sz zegl ie a dzie i, s a dzo ysokie. Opa a si i ie duo dzie i i
te spos go i e k aje sa e i so ie ptl a szyj.

Po ysze p zykady podaj z pa i i, og i sz zega h si i ale y o a ty h fakt jest


po aaj a. A i pyta si zy pa To asz Lis jest tak gupi, e tego ie idzi i ie syszy, zy te ple ie t zy
po t zy a y tylko do ali z ie a idzo y zdz y ?

Tak z a ezg a i z , lep io oe


okazy a tylko atka ieko ie z ie d a , kt a
y a zy ajgo sze zy y as e u dzie ku. Jed ak
zdy ie og sze o a so e io,
okazy a e patii i ot a to i o e i y h -
ezk yty z ie i ezg a i z ie. Tutaj io usi y
okazywana rozumem a nie bardzo mglistym i
iejed oz a z y se e . Polska, po i o e a
jesz ze iele dug do spa e ia o e as y h
odak , eaguje e pati a p o le y k aj , gdzie
s oj y, gd zy za ieszki. Rzd Polski uz a, e
o a te po aga k ajo oz izy a iu i h
problemw na miejscu. I to robi. A i tak nikt nie jest
sta ie u ato a, uzd o i i usz zli i szystkich
i oz iza szystki h p o le a ie ie. To jest po p ostu ie oli e.

Bogusa Ho i ki http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,67114,Ciekawe-zycie-w-PRL-u-I-co-dalej

video: Knurw 02.05.2015 Policyjny terror nad miastem po zastrzeleniu kibica

Knurow 02.05.2015 Policyjny terror nad miastem... von mysowa

Po egzeku ji poli yj ej a ido i klu u pika skiego Co o dia Polak zast zelo y Poli ja pa yfikuje o
iasto o ietlaj so ie te e ak ji a a i tak sa o, jak St efie Gazy. Pola y fil uj i susz ie p ze iduj, e
" dzie p ze_e a e" Maja . S ito Flagi Na odo ej Pols e to Wigilia p zed ite Naj itszej
Ma yi Pa y K lo ej Polski, kt e ydoski Episkopat Polski p ze is ie iado o yo po o z . Maja a .
Maja. Czy A y iskup Kato i , ks. Sk o TW "D o ski" up zedzo y zosta p zez ofi e a p o adz ego, e
k yptosyjo i i z o u d st zela, jak sta ie oje y a kop. Wujek? Maja . S ito Flagi
Narodowej w Polsce PDO109 https://www.facebook.com/nasza.czeladz/videos/1248907468499103/

Egzekucja policyjna na stadionie Concordii Knurw - Nie pie_doli sie zydostwo z


Polakami, Swieto Flagi 2. Maja 2015
issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 27. Mai 2017

video: Egzekucja policyjna na stadionie Concordii... von mysowa


QR code for this recording:

https://shoudio.com/user/sowa/status/17695

Kontrole na granicy z Niemcami PDO123 VITRIOL PKN30 von Stefan Kosiewski CANTO DX by sowa

Police shoot & kill a fan in Polish 4th tier game between Concordia Knurw v
Ruch Radzionkw
Police shoot & kill a fan in Polish 4th tier... von alxrecords

Czy zd RP podpisuje ie o, ez zyta ia, o pod dykta do Iz aela o az USA kad


podsu it u o idzy a odo ?

Narodowcy

Stefan Kosiewski 20110525 Do Michala Boniego o


radio:
dzialaniu w strukturach MS i MSWiA
zorganizowanych grup przestepcow
o ydowskich nazwiskach
Polska s. ACTA? Nie ie zdzi ie ie i te e ie wiadomosci.onet.pl
Mi iste Ad i ist a ji i Cyf yza ji Mi ha Bo i poi fo o a, e pop osi
p e ie a o po o dyskusj s. ACTA, zyli idzy a odo ego
porozumienia... okoo i uty te u Udostp ij

https://www.facebook.com/events/366646053350977/

Stefan Kosiewski Czy zde Tuska ie zdzi zase jaki yy


age t SB, a kt ego ydy z zag a i y aj haka i dlatego zd RP
podpisuje ie o, ez zyta ia, o pod dykta do Iz aela o az USA kad podsu it u o
idzy a odo ?

Co to z a zy, e i e i iste MAiC Igo Ost o ski po iedzia, e " a to oz ay st zy a ie


podpisu w imieniu Polski, a y y o i so ie zda ie sp a a h a zdzi o h o y p a a auto skiego
w internecie"?

Czy to z a zy, e zdz Tuska ie ia y o io ego zda ia, a ia podpisa sty z ia .


Tokio w imieniu Polski ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)?

Czy tak sa o postpi zd Tuska sp a ie dopusz ze ia Pols e z od i zej /zagada/ holo aust
a typolski p oduk ji gazu p zez fi y d e as o i a e ykaski h yd za po o
oz ala ia y u ha i podzie y i ska upko y h i podda a ia ty h oz alo y h pod zie i ska
dziaa io eak ji he i z y h za po o ta za ia do ty h podzie y h fa yk/ jaski
p oduk yj y h ilio to t uj y h su sta ji he i z y h, kt y h skad pozostaje zast zeo
pate te taje i p oduk ji gazu, do kt ego Polski Na d pol?

Polska s. ACTA? Nie ie zdzi ie ie i te e ie Mi iste Ad i ist a ji i Cyf yza ji Mi ha Bo i


poinfo o a, e pop osi p e ie a o po o dyskusj s. ACTA, zyli idzy a odo ego po ozu ie ia...
wiadomosci.onet.pl https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=364630653551037&id=151241774
916534

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 27. Mai 2017

Do Mi ist a Mi haa Bo iego o akcji Prokuratura Rejonowego w Tomaszowie Maz. 20110525 Stefan Kosiewski

sowa () | 25. 5. 2011 | gelesen: 472x Pisz o ty do Pa a Mi ist a i upo sze h ia te list se isie

agazy u SOWA, gdy ie oe y tak, e y p oku ato Ro e t Wizner, czy jakikolwiek inny osobnik
ydo skiego po hodze ia Pols e u zdza so ie ZADYME sztu z g, zaso dy dla od e ia
u agi od uja ia ej i aj ej y ozpat y a p zez Sd, s ojej as ej, p zestp zej dziaal o i. weiter
lesen
http://www.spreaker.com/show/andrzej_lepper_zostal_znaleziony_martwy

(...) O istnieniu zorganizowanej, ydo skiej a dy za eli o a ej st uktu a h MS o az MSWiA a p zykadzie


To aszo a Mazo ie kiego, Woje dzt a dzkiego i Stoli y take za iado ie Mi ist a Sp a iedli o i
ze ia . ; po iej kopia za iado ie ia.

Jeste yy dzie ika ze Radia Wol a Eu opa, edakto e p asy Solida o i p ze y aj y od sta u
oje ego a e ig a ji polity z ej Nie ze h, gdzie u zest i z y iu pu li z y .i . jako p ezes
o ga iza ji p o adz ej dziaa ia a te e ie kilku past . Jeste auto e ksiek poety ki h, ydaj od pa u

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 27. Mai 2017

lat Magazy Eu opejski SOWA, kt y do ie a do tysi y od io kilku astu k aja h. Z ielo a lud i
iae y iu p zyje o; To aszo ie ye ielok ot ie, ie tylko a p y at y spotka iu z
p ezyde te K a ie ski , kt e u p zy ioze z Lit y a Doy ki P ezyde kie Spale polskiego Posa do
Sej u Lit y i polski zesp folklo ysty z y. Wielok ot ie od iedzae sze eg u zd e t al y h,
oz a iae z zo ka i zdu RP(...).

2012-01-20 20:10:12 | http://sowa.typepad.com/blog/page/15/

Stefan Kosiewski

POLEN 17 godz. Jaroslaw Kaczynski kryminalne powiazania


PDO476 http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-
Walesa/Jaroslaw-Kaczynski-kryminalne-powiazania-PDO476-
NIEBEZPIECZNE-ZWIAZKI-Trump-Tower-FO-HERODY-
Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-Studia-Slavica-et-
Khazarica NIEBEZPIECZNE ZWIAZKI
https://www.pinterest.de/pin/452752568780210393/
Trump Tower
https://www.pinterest.de/pin/452752568780210334/ FO
HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Studia Slavica et
Khazarica http://sowa-
magazyn.blogspot.de/2017/05/zmiana-paradygmatu-
pdo476-po-mysli.html 20170525 ME SOWA Pidgin_Art
http://sowamagazyn.blogspot.com/2017/05/z-okazji-
urodzin-ewelina-wylezek-dobron.html

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/6E5G8NTLWXL

radio: https://gloria.tv/audio/wGoWYyCSnZcn3VXhR9JzoKGhZ

Wy ho a ie dla p zyszos i

sowa () | dzisiaj w 10:42 | czytaj: 67 |

Category Archives: politics of globalism So 21.05,


11:47 ... kultu a sta oyt y h G ek . Dla i h
aj ikszy g ze he , zyli ze , al o ho o ya
po p ostu ludzka gupota. Zgodnie zatem z
yto a y po yej zale e ie No ego
Testa e tu, postuluj y y p a ad
uzd o ie ie spoe zest a za zy a od po zy a
p a y h aj y h a elu oz aa ia g ze hu,
o oyt e i pe ia a glosaskie A glia a po iej USA i Iz ael za zy oz aa, spos etody z y, z yk
ludzk gupot. P zy zy ele , al o i a zej teleologi, tego pauliskiego kultu gupoty stao si sta sze ia u
ludzi jaki hkol iek od u h u tu, ze st o y glo alizo a y h as, p ze i zdo iato ej Oliga hii
zoo ej z zaled ie kilkuset y a y h odzi ... czytaj dalej

NA ODURZONYCH, fraszka PDO77 PKN3 CDLVII


Radio: From: A d zej Leppe zosta z alezio y a t y.

0 0 2 years ago 29 Plays 4 Downloads

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 27. Mai 2017

adesa y z Ka ady ullshit o katast ofie pilota ai usa Alpa h


zmuszony jestem pop zedzi z F a kfu tu u ag sp o adzaj a zie i
uszuj y h za ko u y o oka h g afo a p zez Poetess Po zty
Poety kiej k ako skie Zy iu Lite a ki ; to jed o, o e i a to

z aoksztatu do o ku No lo a ej za de ok a ji ydoko u y p osta kiej:


Na d uk jesz ze za ze ie! Myl Zot p zyta za a szal ez yl o i,
p zyj ij z u ag, p osz a zapytaj ko espo de ta PAN-u, Podtat zaskiej
Akade ii Niedo yl o i, zy p ze ieki p oku atu y f a uskiej taj y

apo ie dla zdu Nie ie Me kel, yej szefo ej p opaga dy FDJ z za ej


sk zy ki i za Szy o sk so a i a iego z Leajska: Ni d a azy si
ie zda za i dlatego/ z tej p zy zy y o ok gosu ie o laka i siekie y
i si y a e o sapa iu o-pilota samobjcy w kokpicie, czy w pr i?

He es oddy ha po iet ze , kt y u osi si dla y a y h, ie g tako


p ze y a z yky zo iek i sapa do ik ofo u, oddy ha p i kokpi ie
ozhe etyzo a y jedy ie dla pot ze ykaza ia yszo i a e ykaskiego
ezhoo ia ad eu opejski , kt e ie ie zapyta, o spo odo ao godzi e

op ie ie sta tu sa olotu do Nie ie ? W Pols e Gie ty h a Rosj akada ju


sa k je i g ozi u zukie haza ski , e y ie ezp a ie kas, jak ha a z
od Tuska, ja u dla os pozostay h po za ity h, jak Marta Dubieniecka-
Ka zyska z Ma kie i z po at e, kt p zyklepa Sej RP a soluto iu

dla zdu Tuska z p dko i iata do k ad atu a ko i a h ysoko io y h-


Na d uk jesz ze za ze ie, M . A d e CHRONOWSKI, P. E g. A aa h PAN
Zakopa e, z O ta io; oe h ia y zai esto a Sztuk No o zes ? Bo jest
do sp zeda ia: Le h Klekot Niedziela Pal o a, usta ia ie si p zest ze i.

Z Panem Bogiem
Z F a kfu tu ad Me e ofe t
sfo uo a Stefa Kosie ski

NA ODURZONYCH

kiedy kolejny az dzie po


p ote ie,
to te p osz ie yja ia, po o
ta herbata
do ypi ia kt ej zap asza si z
lito i
y a y h, y Polaka i ju a et
ie po iata

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 27. Mai 2017

http://www.spreaker.com/user/sowa/na-odurzonych-fraszka-pdo77-pkn3-cdlvii

Do jednego wora FO27 S.K.: ZR 19SS


From: Andrzej Leppe zosta z alezio y a t y. 0 0 5 years ago 127 Plays 5 Downloads
http://www.spreaker.com/user/sowa/do-jednego-wora-fo27-s-k-zr-19ss_1

PDF: Jaroslaw Kaczynski Kryminalne Powiazania PDO476 NIEBEZPIECZNE ZWIAZKI Trump Tower FO HERODY
Herodenspiel vo... by Stefan Kosiewski on Scribd

PDF: Stefan Kosiewski do Ministra Mi haa Bo iego o ak ji P oku ato a Rejo o ego To aszo ie
Mazowieck... by Stefan Kosiewski on Scribd
May
26
Do Mi ist a Mi haa Bo iego o ak ji P oku atu a Rejo o ego To aszo ie Maz. PDO NA
ODURZONYCH von Stefan Kosiewski fraszka PDO77 Na palec PDO214 Moralia Multiverse Theater I.7
HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski CANTO DCXIV

Czy A d zej Duda ie po i ie za z pozo a do fotek


a u hu? https://www.pinterest.com/pin/452752568768818224/

sowa @sowa

po palcu potrafi bez blu


jego ie pokazuje p zy k lu
sta a ie y ho a y tego
o ydo Polsz ze ie asz
Na... fb.me/4LztFlO2q
17:11 - 20. Okt. 2015

Auf biznes.onet.pl gefunden

Stefan Kosiewski
26 maja 2015

SONET II. Dzie Matki

Geszefciarski a przy tym


o ydli y jest epotyz
matki
z domu Milewska (jak
o ydli y y
ydoko u isty z y
ge e a dy izji Su y
Bezpie zest a Mi osa
Milewski,
zo ek Biu a Polity z ego
PZPR za zas Solida o i

i jesz ze pa lat po sta ie oje y , kt y ydko


za o zy afe elazo, apady a u ko e ste o a y h
z PRL-u ydoski h a d ope uj y h a Za hodzie Eu opy
(mord przy okazji we Francji, itd.), inne brudne rzeczy

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 27. Mai 2017

ie zaszkodziy Past o ej Ko isji Wy o zej uz a iu


za a e podpis ezp a ie yudzo y h podstp ie
p zez p ofeso k iejs u p a y od uzale io ych od niej

studentw, po uprzednim zastraszeniu upatrzonych ofiar


d ja i, kt ego o ydli y az a ie o a, po ie a
poso o o y h a u ka h ad a P oku atu a Pols e

radio: ttps://shoudio.com/user/sowa/status/17696

SONET III. Rok Te ia

nie uzna jawnie parszywego i perfidnego (...)


https://sowafrankfurt.wordpress.com// utte tag-s h iege /
z cyklu: SONETY CHAZARSKIE von
Stefan Kosiewski

QR code for this recording

Mafia ydoska, zy p y at ie i iste Bo ys Budka


u . Czeladzi . uk y ezp a ie
uzale ie ie od alkoholu i e i iste Z oje skiej
o z ik ie y igaj su o y h
konsekwencji z patologii systemu sitwy poubeckiej
Pols e po Magdale e, dziki ze u alkoholi zka
o i dzisiaj a Iz ie Wyt ze ie za zo ka
rektorskiej komisji dyscyplinarnej ds. studenckich,
tz . iet ze a jest a U i e syte ie dzki z
pe sj z utto od wyrzucania ze studiw
Polak za tz . papie osy, zyli od ag oso ist
ie ygod dla sze a ego ydost a, po ie a
pozytywna cecha charakteru Polaka i Katolika
g yz si z patologi z y t h zost e
rzekomego opozycjonisty rewizjonistycznego K.S.S.
KOR w PRL-u, kt a oso ie szefa PiS Ja osa a K.
ysta ia Kropiwnickiego na kandydata na
Se ato a RP ie ykazuj si oto y z ie od ag,
a i t ze o i polity z ; tak sa o p otego a y
Ja osa a K. A d zej Duda yz a zaj Bali kiego i
Wildsztajna do jed ego ag a jakiej ezse so ej
Rady p zy P ezyde ie RP ie ykaza si
yle ie a et a pozio ie szkoy, kt ej
o a jego, a ka yda i poety Julia a Ko hause a
u zya jesz ze do ieda a polskie dzie i jzyka
ie ie kiego, a tylko posusz o i u z ia ykaza
si zi, kt ego ie au zya ozu u padka z
alkohole ypity spl ie z k le Belg i ydosk k auto a a typolski h paszk ili a ze
ydou e kiej p o oka ji Kiel a h, dlatego Polak i Katolik ie iesza si do e t z y h, czy udawanych
spo ydost a o iejs a p zy ko y ie: NIE IDZIEMY NA WYBORY!
A o al a jest a da ydoska, p zestp za sit a. Ta z u zdu ydaa y ok a kadego yda, kt y za duo
iedzia a jako ia jesz ze p zyz oity zo iek p ze a ia k zo zy pusz zaj fa ostat io
Kul zyk, ze iej: Leppe , Papaa, Rataj zak, itd. itd. , dlatego usia zgi dla do a o ga iza ji.
Jak Stude t odst zelo y p zez poli ja ta a ju e alia h ie ie odzi. Jak Da id, ydoski ki i K u o ie a
Slsku, koo Czeladzi. Jak sta ie oje y g i y a te e ie kop. Wujek. Jak d odze do Sto z i
Gdy i . sto z io y. Jak Poz a iu . Jak aej Pols e po tz . yz ole iu .

Git szabes, z Panem Bogiem radio: https://shoudio.com/user/sowa/status/18935


Z F a kfu tu ad Me e i Stefa Kosie ski

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 27. Mai 2017

Multiverse Theater Akt I, swieczka 7 HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski CANTO DCXIV
a s e jeda suk i e i iste sp a iedli o i a ka u

Wi e i ister sprawiedliwo i a ka u mwi:

@Pa e Saata - p osi si do z ajo y h a fejs uku, a


ty, jak y u hod z Wg ody y Czeladzi a Bauta h
Podpala dom. Ten, w ktrym mieszka Tomasz Soldenhoff
z poezj a iade ku z iasta odzi, z baronem w rodzie

znajomym z balu Baronin Kunigunde von Kosiewski, miast


pisa ie sze iae, o iejsze od Reduty O do a, Rafaa
ogo a, ie sza iaego Ko hause a Biay Mu zy Paa u
ete za et poety zi ia, k la za ko ia sika ze spity

ydok a ji Belg , tj. Hole d jzyka oj zystego i a zej


ko haj y h. O a jo, po f a usku i zy k l A glii Tusk
lu , zy oz d ko iel y a po ie isko Eu opy esoek
pu i o y, e oty z y, ka dydat a p e ie a Polski Polsko

za ie o al o aj , g o ad az u oku t zy aj
dla aseku a ji, i ist a t poso o o y, jak sak a e t ity
sza a ko a kiet A geli ku h ale Oj zyz y s a kaj
szofa ielegal y h ig o a t d u haj haza ski iat

https://www.facebook.com/MarekMichalikLodz/posts/103308596697693

Twoje wspomnienia na Facebooku


Stefan, cenimy uytkownikw i udostpniane przez nich wspomnienia. Mamy
nadziej, e powrt do tego posta sprzed roku sprawi Ci rado.

Stefan Kosiewski
27 maja 2016
Pinterest

Theo, wir fahrn nach Lodz


Vicky Leandros
https://de.pinterest.com/pin/452752568771875523/

...pastwa na manifestacj solidarnociow z dr Mateuszem Piskorskim, ktra


odbdzie si dnia maja w godz. - w odzi przy ul. Piotrkowskiej
(naprzeciw Off Piotrkowska).... Zobacz wicej

Theo, wir fahrn nach Lodz . . Manifestacja Dr. Piskorski Wiezien Polityczny Kaczynskiego...
This Pin was discovered by magazyn europejski. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest.
pin.it
Kongres Republikaski P zed h il
Czy Mo ika Z oje ska zastpo aa i ist a po pijaku, zy i iste Budka k y pija zk a t ze o?
Sp a iedli o a ka u ttp://so a . ui ks ake. et/Politi s/Na-palec-przy-krolu-PDO214-Moralia-von-Stefan-
Kosiewski-ZECh-CANTO-DCXIV
Na palec przy krlu PDO214 Moralia von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCXIV

Kie o i t o Mi iste st a Sp a iedli o i


Stro a g a Mi iste st a Sp a iedli o i
ms.gov.pl|Od: ideo.pl

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 27. Mai 2017

Kongres
Repu likaski
2 godz.
... to jest czysta
ANARCHIA,
ydo asoskie
ORDO AB CHAO.
Sy ydoskiego
adwokata z
Niemodlina robi
za sz zu oapa z
a i B a i
Gi , kt y g
na flecie
o za o a
odzie i
yp o adzi z iasta Ha el a zat a e ie, sto kilkadziesit dzie i, fakt histo y z y, e zagi po i h a
za sze lad. Polski Na d ie oe poz oli so ie a takie upusz za ie k i. https://pl.s i d. o //Kukiz-
ma-w-odbytnicy-po-zatruciu-Po
Baa ut judzi JOW-a i, o kt y h ie a zielo ego poj ...
Zo a z i ej
Kukiz a osa do od yt i y, a polityk a u ie
von Stefan Kosiewski debilis.blox.pl
Ko g es Repu likaski
23 godz. ... Episkopat Polski pope i g ze h iki y igaj faszy ie iosek z ielogi z ego skoja ze ia
p zez Be goglio EG o o izku z ot. ... ::
Episkopat.pl :: Informacje KEP :: Komunikat KEP przed wyborami parlamentarnymi https://pl.s i d. o //Po-
olej-do-Episkopatu-Polski-Rady-J
..G ze he Jzefa Gle pa i jed y z ielu g ze h jp ya zgoda a tz . iejsze zo, a Sej Ko t akto y
po Myli sko u ysy a Mi h ika... https://www.pinterest.com/pin/520165825690471791/

Dom sw. Marty napomina za prawde PDO213 Apologia bloga abpa Gadeckiego FO von Stefan Kosiewski...
Po olej do Episkopatu Polski Rady Jezyka Polskiego PDO209 spazona sparzony ZECh po Mysli Prof. ks. Ratzingera
ZR o Stefa Kosie ski FO SOWA
sowa.typepad.com pitek, padzie ika , kultu

CHARLIE DYKTATOR PDO425 Pidgin_Art FO z Ogrodu Fraszek von Stefan Kosiewski ZR Slavica et
Khazarica ZECh 20161223 ME SOWA

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachw Polubiono stro a ze Strona
Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyc

Stefan Kosiewski @Anna Maria Anders Costa - Cy iz , fasz, o uda...


https://pl.scribd.com/.../APOKALIPSA-IWANA-PDO405-Piesn...

Anna Maria Anders Costa Masz absolutnie racje. Widzimy w USA to co sie dzieje w Polsce od roku! 1
godz. Hali a Go a ka Od oku ?! godz. Stefa

NA EXPULSJE Z WAWELU ZWOK PREZYDENTA LECHA KACZYNSKIEGO PDO M z OF o Stefa


Kosiewski FO ZECh CANTO DCCL

http://unsinn.blox.pl/2015/10/Czy-Monika-Zbrojewska-zastepowala-ministra-po.html

http://sowa-magazyn.blogspot.com/2017/05/do-ministra-michaa-boniego-o-akcji.html

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Boguslaw-Homicki/Tomasz-Lis-jako-zywo-PDO477-Police-shoot-kill-a-fan-in-
Polish-4th-tier-game-between-Concordia-Knurow-v-Ruch-Radzionkow

issuu.com/kulturzentrum
Stefan Kosiewski do Ministra Michaa Boniego o akcji
Prokuratura Rejonowego w Tomaszowie Maz.

i
Geschrieben von sowa () 25. Mai 2011 in der Kategorie Der Bischof,

sk
Sdlet

p ej
ro
Eu
yn
...Pisz o tym do Pana Ministra i upowszechniam ten list w serwisie magazynu SOWA,
gdy nie moe by tak, eby prokurator Robert Wizner, czy jakikolwiek inny osobnik
ydowskiego pochodzenia w Polsce urzdza sobie ZADYME (sztuczn mg, zason
az
dymn) dla odwrcenia uwagi od ujawnianej i majcej by rozpatrywan przez Sd,
swojej wasnej, przestpczej dziaalnoci...
ag
M
A
W

http://www.mypodcast.com/fsaudio/sowa_20110525_1302-736995.mp3
SO

Stefan Kosiewski, Vorsitzender/ Prezes Polskiego Orodka Kultury, Frankfurt


Polnisches Kulturzentrum e.V. Postfach 800626 D-65906 Frankfurt am Main

Frankfurt, 25 maja 2011 r.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrw

Pan Minister Micha Boni


Zesp Doradcw Strategicznych Prezesa Rady Ministrw

Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

pragn poinformowa Pana uprzejmie o akcji zarzdzonej przez Prokuratura


Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim Roberta Wiznera, ktra to akcja
sprowokowaa w ostatnich dniach wiele osobistoci, w tym Prezydenta i Premiera RP
do wypowiedzi mijajcych si z prawd, bo nie ubogaconych wiedz o okolicznociach

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
sprawy; w za. przesyam 4 pisma Sdu Rejonowego i 2 pisma Prokuratura
Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim, ktre dokumentuj nast. stan rzeczy:

1. Prokurator Robert Wizner odpowiedzialny jest za ukrywanie zorganizowanej grupy

i
przestpcw dziaajcych na terenie Tomaszowa Maz. i Woj. dzkiego m.in. w

sk
strukturach MSWiA oraz Ministerstwa Sprawiedliwoci.

ej
2. Sd Rejonowy w Tomaszowie Maz. odkada od szeregu miesicy bez podania
powodu posiedzenie majce ujawni dziaalno w miejscowej Policji zorganizowanej

p
grupy przestpcw o ydowskich nazwiskach, ktra ochraniana jest przez ich ludzi
zainstalowanych w miejscowej Prokuraturze i w Sdzie Rejonowym.

ro
3. W grudniu 2006 r. Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. umorzya ledztwo

Eu
w sprawie zniszcze na miejscowym cmentarzu ydowskim, ktrego to ledztwa w
ogle nie chciaa podj, e a musiaem w tej sprawie zwraca si osobicie z
zawiadomieniem bezporednio do Ministra Sprawiedliwoci.
yn
az
ag
M
A

4. O istnieniu zorganizowanej, ydowskiej bandy zamelinowanej w strukturach MS


W

oraz MSWiA na przykadzie Tomaszowa Mazowieckiego, Wojewdztwa dzkiego i


Stolicy take zawiadomiem Ministra Sprawiedliwoci 20 wrzenia 2010 r. ; poniej
kopia zawiadomienia.
SO

Jestem byym dziennikarzem Radia Wolna Europa, redaktorem prasy Solidarnoci


przebywajcym od stanu wojennego na emigracji politycznej w Niemczech, gdzie
uczestnicz w yciu publicznym m.in. jako prezes organizacji prowadzcej dziaania
na terenie kilku pastw. Jestem autorem ksiek poetyckich, wydaj od paru lat
Magazyn Europejski SOWA, ktry dociera do tysicy odbiorcw w kilkunastu krajach.
Z wieloma ludmi miaem w yciu przyjemno; w Tomaszowie byem wielokrotnie,
nie tylko na prywatnym spotkaniu z prezydentem Kwaniewskim, ktremu
przywiozem z Litwy na Doynki Prezydenckie w Spale polskiego Posa do Sejmu
Litwy i polski zesp folklorystyczny. Wielokrotnie odwiedzaem szereg urzdw
centralnych, rozmawiaem z czonkami rzdu RP.

ad. 1. Prokurator Robert Wizner pismem z 18 sierpnia 2008 r. uzna za bezzasadn


moj skarg z 8 lipca 2008 r., chocia w tym samym pimie przyzna, e trwaj
dopiero czynnoci sprawdzajce.

Prokurator Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim uzna zatem najpierw moj


skarg na dziaalno ydowskich band w Tomaszowie za bezzasadn, a nastpnie
uruchomi czynnoci sprawdzajce nie wiadomo, co i po co sprawdzajce, skoro uzna
ju, e problemu nie ma.

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Tymczasem 1 sierpnia 2008 r. skazany zostaem w Tomaszowie z faszywego
oskarenia policjanta o ydowskim nazwisku Mela i z racym naruszeniem prawa,
zaocznie, wyrokiem nakazowym przez Sd Rejonowy w Tomaszowie za rzekom
kradzie dzieciom starej piki do gry w pik non, co ma m.in. umoliwi

i
aresztowanie mnie na terytorium Polski i dalsze, kryminalne czynnoci.

sk
ad 2. Sd Rejonowy w Tomaszowie Maz. dla zbadania mojej skargi na dziaalno w

ej
strukturach miejscowej Policji i Prokuratury zorganizowanych grup przestpcw o
ydowskich nazwiskach, wyznaczy posiedzenie najpierw na 7 grudnia 2010 r.

p
Nastpnie zawiadomiono mnie kolejnym pismem o wyznaczeniu nowego terminu
posiedzenia na 28 lutego 2011 r.

ro
Eu
yn
az
ag
M

Trzeci termin wyznaczono na 30 maja 2011 r i zostaem o tym zawiadomiony listem


poleconym za potwierdzeniem odbioru wysanym przez Sd Rejonowy w Tomaszowie
Maz. z dat 3 marca 2011 r. Po czym 18 marca 2011 r. ten sam Sd Rejonowy wysa
A

do mnie po raz kolejny zawiadomienie tej samej treci znowu listem poleconym za
W

potwierdzeniem odbioru podkrelajc, e stawiennictwo moje na rozprawie 30 maja


2011 r. nie jest obowizkowe.
SO

Tymczasem ja chc stawi si na rozprawie w Sdzie, eby udowodni dziaanie w


strukturach pastwowych Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowanych band
ydowskich psujcych pastwo i przeladujcych obywateli RP polskiego pochodzenia
narodowego ze wzgldw rasistowskich i politycznych, lecz obawiam si aresztowania
po przekroczeniu granicy RP i wszelkich innych przykrych okolicznoci, gdy 5 lipca
2008 r. padem w Tomaszowie Maz. ofiar antypolskiego pogromu zorganizowanego
przez te bandy, co ma by wanie przedmiotem posiedzenia Sdu odoonego na 30
maja 2011.

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
i
sk
ej
Pisz za o tym do Pana Ministra i upowszechniam ten list w serwisie magazynu
SOWA, gdy nie moe by tak, eby prokurator Robert Wizner, czy jakikolwiek inny

p
osobnik ydowskiego pochodzenia w Polsce urzdza sobie ZADYME (sztuczn mg,

ro
zason dymn) dla odwrcenia uwagi od ujawnianej i majcej by rozpatrywan
przez Sd, swojej wasnej, przestpczej dziaalnoci.
Tymczasem prokurator Robert Wizner zatwierdzi niepowan prowokacj z

Eu
udziaem ABW i Roberta Frycza bardzo dobrze znanego prokuraturze w Tomaszowie,
gdy skazanemu 4 lata temu warunkowo w zawieszeniu za kradzie z wamaniem do
internetu.
yn
Mody czowiek odsiedzia zasdzony wyrok w domu i nie byo doprawdy powodu,
eby jeszcze uywa go jako przedmiot jakiejkolwiek prowokacji. Nie mona by
jednoczenie studentem oraz idiot wykupujcym przestrze w internecie tylko po to,
az
eby zabawia si po wyroku za kradzie zamieszczaniem w internecie arcikw z
pierwszej osoby w pastwie. To jest szyte zbyt grubymi nimi, eby jakikolwiek
prokurator wysya pukownika ABW do takiego wesoka, a wczajcy si do sprawy
ag

adwokat argumentowa, e skoro podejrzany odda laptop, to nie byo powodw do


przeszukania mieszkania. Bo adwokata wczonego do sprawy za darmo i ze
M

wzgldw politycznych moe istotnie nie by sta na dwa komputery, ale kadego
przygupa w Polsce sta na to, eby gromadzi dowcipy polityczne na rnych
nonikach.
A

To s te same grube nici oraz ci sami, niedobrzy ludzie, ktrzy narazili mnie na
utrat ycia 5 lipca 2008 r. a nastpnie dla zatarcia swojej przestpczej dziaalnoci
W

skazali mnie bezprawnie zaocznym sdem kapturowym 1 sierpnia 2008 r. w rocznic


wybuchu Powstania Warszawskiego. Teraz wymylaj sztuczne afery, eby odsun
SO

od siebie odpowiedzialno karn za terroryzowanie obywateli i za dziaalno


wymierzon w pastwo prawa.
Wniosek

Wnosz uprzejmie za porednictwem Pana Ministra o:

1. kolejne przesunicie terminu posiedzenia Sdu Rejonowego w Tomaszowie Maz.


wyznaczonego na 30 maja 2011 r. w sprawie Sygn akt II Kp 873/ 10;
2. zapoznanie mnie z aktami sprawy za porednictwem Konsula Honorowego RP we
Frankfurcie nad Menem;
3. udzielenie przez Rzd RP gwarancji nietykalnoci mojej osoby przez
funkcjonariuszy sub pastwowych oraz ich tajnych agentw w czasie, kiedy przyjad
na wyznaczon rozpraw w sprawie dziaania w strukturach MS i MSWiA
zorganizowanych grup przestpczych.

Pozwol sobie zadzwoni na tel. komrkowy Pana Ministra, eby uzyska


potwierdzenie otrzymania niniejszej przesyki.

Z wyrazami szacunku
Stefan Kosiewski

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
i
sk
p ej
ro
Eu
yn
az
ag
M
A
W
SO

Stefan Kosiewski do Ministra Michaa Boniego 20110525 o akcji Prokuratora


Rejonowego w Tomaszowie Maz.

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF