You are on page 1of 2

POSTUPAK ZA IZDAVANJE KAZNENOG NALOGA

Postupak za izdavanje kaznenog naloga ima za cilj prije svega skraenje postupka i donoenje presude bez
provoenja glavnog pretresa, ime se postupak racionalizuje, zavrava brzo i efikasno, a pri tom nije
manje pouzdan od redovnog krivinog postupka.

Ovaj skraeni postupak izdavanja kaznenog naloga limitira teina krivinog djela izraena kroz propisanu
kaznu (novana ili zatvor do 5 godina) i sankcija koju tuilac smatra odgovarajuom i trai da se
optuenom izrekne, a uslov je da postoji dovoljno dokaza o djelu i krivici optuenog kao uinioca tog
djela. Sudija pojedinac odluuje o optunici koja sadrava zahtjev za provoenje postupka izdavanja
kaznenog naloga. Efikasnost i ekonominost postupka za izdavanje kaznenog ogleda se i u tome to ga
vodi i zavrava samo jedan sudija. Tuilac dostavlja sudu zahtjev za pokretanje postupka za izdavanje
kaznenog naloga u formi optunice. U takvoj optunici tuilac izriito navodi krivinopravnu sankciju
koju trai da bude izreena optuenom bez sprovoenja glavnog pretresa.

Tuilac ne moe traiti u optunici da se u ovom postupku optuenom izrekne kazna zatvora, bez
obzira na injenicu da je za predmetno krivino djelo predviena kazna zatvora kao
krivinopravna sankcija. Taksativno zakon nabraja koje krivinopravne sankcija i mjera tuilac
moe zahtijevati da budu izreene optuenom. Od krivinopravnih sankcija, to su novana kazna,
uslovna osuda i mjera bezbjednosti zabrana upravljanja motornim vozilom, zabrana vrenja
odreenih poziva, djelatnosti ili dunosti i oduzmanje predmeta, kao i mjeru oduzimanja
imovinske koristi pribavljene krivinim djelom. Tuilac nije ogranien na samo jednu krivinopravnu
sankciju ili mjeru, ve mu je data mogunost da istovremeno trai izricanje vie krivinopravnih sankcija.

Novana kazna je ograniena na iznos od 50 000 KM, ak i u onim sluajevima kad je za predmetno
krivino djelo predviena novana kazna u iznosu veem od tog iznosa. Sudija e odbaciti zahtjev tuioca
ukoliko se utvrdi da postoji osnov za spajanje postupka, kako je to predvieno lanom 30. ZKP. To se prije
svega odnosi na situaciju kad je optueni po optunici kojom se trai izdavanje kaznenog naloga u isto
vrijeme optuen za vie drugih krivinih djela, ili se protiv istog lica vodi pred sudom vie odvojenih
postupaka za vie krivinih djela, kao i u sluaju kad se predmetno krivino djelo vode odvojeni postupci
protiv vie lica.

U drugom sluaju, sudija e odbaciti zahtjev tuioca za izdavanje kaznenog naloga kad se utvrdi da za
predmetno krivino djelo nije mogue postaviti takav zahtjev. Odnosno, sudija e odbaciti zahtjev tuioca
ako ustanovi da je za predmetno krivino djelo zakonom propisana kazna zatvora vea od pet godina ili
kad za to krivino djelo nije predviena novana kazna kao glavna kazna. U treem sluaju, zahtjev e biti
odbaen ako zatraena krivinopravna sankcija ili mjera nije zakonom dozvoljena krivinopravna
sankcija. Konkretno, bie odbaen svaki zahtjev za izdavanje kaznenog naloga kojim se trai izricanje
krivinopravne sankcije ako to nije novana kazna, uslovna osuda, mjera bezbjednosti (oduzimanja
predmeta, zabrana upravljanja motornim vozilom ili zabrana vrenja odreenih poziva, djelatnosti
ili dunosti) ili mjera oduzimanja imovinske koristi steene krivinim djelom. Ovo se odnosi i na
situaciju kad tuilac zatrai izricanje novane kazne, koja je inae dozvoljena ali u iznosu koji prelazi
zakonski maksimum za novanu kaznu od 50 000 KM koja se moe izrei izdavanjem kaznenog naloga.

Protiv rjeenja sudije o odbacivanju zahtjeva za izdavanje kaznenog naloga, tuilac ima pravo albe vijeu
iz l. 24. st. 5. ZKP, koje je duno odluiti o albi tuioca u roku od 48 sati. Zakon izriito ne propisuje
rok za albu na rjeenje o odbaaju zahtjeva, pa se stoga primjenjuje opti rok za albr protiv rjeenja od
tri dana.

U sluaju da optunica koja sadri zahtjev za izdavanje kaznenog naloga ispunjava formalne uvjete, te da
ne postoji osnov za odbacivanje, te kad sudija ocijeni da podaci sadrani u optunici ne pruaju dovoljno
osnova za izdavanje kaznenog naloga, postupit e sa optunicom kao da je ista podnijeta na potvrivanje,
pa e je proslijediti u dalji postupak u skladu sa odredbama lana 243.ZKP, a sudija e postupiti na isti
nain i u sluaju kad ocijeni da je prema podacima dostavljenim u optunici mogue oekivati izricanje
neke druge krivinopravne sankcije ili mjere, razliite od one, ili onih, koje je zatraio tuilac.

Kad sudija utvrdi da ne postoje okolnosti koje bi zahtijevale primjenu odredbi iz lana 359, sudija e
potvrditi optunicu sa zahtjevom za izdavanje kaznenog naloga, te e zakazati sasluanje optuenog.
Najkasnije za 8 dana od potvrivnja optunice. Sasluanje optuenog kojem je potvrena optunica sa
zahtjevom za izdavanje kaznenog naloga, obavlja se u skladu sa odredbama stava 2. lana , pri emu
sudija ima obavezu postupanja redoslijedom utvrenim tim odredbama. Tako e sudija: a) utvrditi da li je
ispotovano pravo optuenog da ga zastupa branilac u dotadanjem dijelu postupka, kao i da li je branilac
prisutan sasluanju, b) utvrditi da li je optueni razumio optunicu i zahtjev tuioca za izricanje
krivinopravne sankcije i/ili mjere; c) pozvati tuioca da upozna optuenog sa dokazima koje je tuilac
prikupio i pozvati ga da se izjasni o predoenim dokazima; d) pozvati optuenog da se izjasni o krivici; e)
pozvati optuenog da se izjasni o predloenoj krivinopravnoj sankciji i/ili mjeri.

Ako optueni izjavi da nije kriv ili stavi prigovor na optunicu, sudija e proslijediti predmet rdi
zakazivanja glavnog pretresa u roku od 30 dana. Ako se optueni izjavi da je kriv i da prihvata
krivinopravnu sankciju i mjeru predloenu u optunici, sudija e prvo utvrditi krivicu i presudom izdati
kazneni nalog u skladu s optunicom.

Ukoliko optueni izjavi da nije kriv sudija je obavezan proslijediti premet (optunicu) na dalji postupak i
zakazivanje glavnog pretresa u roku od 30 dana. U ovoj situaciji se optunica ponovo ne potvruje i
optueni ne poziva na izjanjenje o krivici, jer se ve izjasnio o krivici kod sasluanja sprovedenog u
skladu sa lanom 359. ZKP.

Ukoliko optueni izjavi da je kriv i prihvati predloenu krivinopravnu sankciju, sudija e pristupiti
utvrivanju krivice po osnovu izjave optuenog i dostavljenih dokaza, pa ukoliko utvrdi krivicu
optuenog, sudija e presudom izdati kazneni nalog u skladu sa optunicom, to znai da ne moe izrei
krivinopravnu sankciju koju tuilac nije traio.

Presuda kojom se izdaje kazneni nalog je po svom sadraju identina presudi koja se donosi po odranom
glavnom pretresu. Na presudu kojom se izdaje kazneni nalog, primjenjuju se odredbe lana 299. ZKP.
Obrazloenje te presude se ograniava na dokaze i razloge koji opravdavaju izdavanje kaznenog naloga i
oni se ukratko navode. Rok za albu na presudu kojom se izdaje kazneni nalog je osam dana od dana
dostavljanja presude optuenom i braniocu. Ako izreenu novanu kaznu optueni plati prije isteka ovog
roka, postoji zakonska prezumpcija da se odrekao prva na albu.