You are on page 1of 3

Compactarea betonului

Compactarea mecanică a betonului se va face prin vibrare. Se admite
compactarea manuală (cu maiul, vergele sau şipci în paralel cu ciocnirea cofrajelor),
atunci când:
 introducerea în beton a vibratorului nu este posibilă din cauza
dimensiunilor secţiunii sau desimii armăturilor şi nu se poate aplica eficient vibrarea
exterioară;
 întreruperea funcţionării vibratorului (înreruperea curentului electric). Pentru
compactarea mecanică a betonului se va utiliza procedeul de vibrare internă.
Alegerea tipului de vibrator se va face funcţie de dimensiunile elementelor şi de
posibilităţile de introducere a capului (buteliei) vibratorului între armături.
Durata de vibrare optimă se situează între minimum 5 sec. şi 30 sec. în funcţie
de lucrabilitatea betonului şi tipul de vibrator utilizat.
Semnele exterioare după care se recunoaşte că vibrarea s-a terminat, sunt
următoarele:
 betonul nu se mai tasează;
 suprafaţa blocului devine orizontal şi uşor lucioasă;
 încetează apariţia bulelor de aer la suprafaţa betonului.
Distanţa între două puncte succesive de introducere se stabilesc în funcţie de
caracteristicile secţiunii şi desimea armăturilor.
Grosimea stratului de beton supus vibrării nu trebuie să depăşească 3/4 din
lungimea capului vibrator.
La compactarea unui nou strat , butelia trebuie să pătrundă 5...15 cm în stratul
compactat anterior.

The compacting of concrete
The mechanic compacting of concrete will be done through vibration. Manual
compacting is allowed ( with manual compactor, slats in parallel with the crash of the
formwork), when
- inserting of the compactor in concrete is not possible because of the section
dimension or the distance betwen the reinforcement is small and it is not possible
to apply an effiecient exterior vibration.
- The interuption of compacting operation (interuption of the electricity). For
mechanic compaction of the concrete it will be utilise the procedure of intern
vibration.
The choosing of the type of the compactor, we must to take in consider the
dimensions of the elements and the posibility to introduct the compactor cylinder
between the reinforcement.
An optim compaction duration is between 5sec and 30sec, depends of the
workability of the concrete and the type of compactor used.
The exterior sign from which we can recognise that the compaction is finish, are the
following:
- The settlement of the concrete doesn`t appear
- The surface of the block become horizontal and a little glossy
- The air bubble don`t appear at the surface of the concrete

Stropirea se va repeta la intervale de 2 . will ensure to maintaining the humidity of the concrete maximum 7 days after the casting. în funcţie de tipul de ciment utilizat şi temperatura mediului. rogojini. The splashing with water can be started after 2-12 hours from the casting of concrete.15cm in the previous layer compacted. The distance between two consecutive points of introduction of the compactor.6 ore în aşa fel încât suprafaţa betonului să se menţină permanent umedă. Acoperirea cu materiale de protecţie . ci se vor aplica materiale şi pelicule de protecţie. dar imediat după ce betonul este suficient de întărit pentru ca prin această operaţie să nu fie antrenată pasta de ciment. . depends of the type of the utilised cement and the ambient temperature. Pe timp ploios..se va realiza cu prelate.The thickness of the compacted layer of the concrete should not exceed ¾ of the length of the compactor cylinder Tratarea betonului după turnare Pentru a asigura condiţii favorabile de întărire şi a se reduce deformaţiile de contracţie.applying a layer of protection The covering with materials of protection – it will be realize with tilts. . will be stabilize depends of the characteristics of section and the density of the reinforcement. mats. protejând suprafeţele libere prin:  acoperirea cu materiale de protecţie. această operaţie se va face de îndată ce betonul a căpătat suficientă rezistenţă pentru ca materialul să nu adere la suprafaţa acoperită. strat de nisip.a periodic splashing with water .  aplicarea de pelicule de protecţie.  stropirea periodică cu apă. protecting the free surfaces with . Treatment of concrete after casting To ensure a favorable condition of strengthening and to reduce the deformation of the contraction. The splashing will be repeated in intervals of 2-6 hours because it`s important to maintain the surface of the concrete permanently wet. but immediately after the concrete is sufficient strengthening for that operation not to become a cement paste. se va asigura menţinerea umidităţii betonului numai 7 zile după turnare. suprafeţele de beton proaspăt vor fi acoperite cu prelate folii de polietilenă.The compaction of a new concrete layer supposed compactor cylinder should not exceed 5…. a sand layer.the covering with materials of protection . In cazul în care temperatura mediului este mai mică de +5°C nu se va proceda la stropirea cu apă. this operation will be do after the concrete got it a sufficient strengthening so that the material does not adhere to the coated surface. Stropirea cu apă va începe după 2-12 ore de la turnarea betonului. .

but we will apply the special materials and the layer of protection.In case of the ambient temperature is less than +5°C we don`t proceed to splash with water. the surfaces of the fresh concrete will be cover with the sheets of polyethylene. In rainy condition. .