You are on page 1of 245

I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 01 (Phng 108-B2-Hi trng 2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.2) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi im thi
ST S Bo Gii Ghi
H v Tn Nm sinh
T danh tnh oc Nghe Vit Ni oc Nghe Vit Ni ch
thi

1 320001 Bi Mai Anh 08.02.2003 N


2 320002 Dng Th Ngoc Anh 05.04.1993 N
3 320003 Khng Th Vn Anh 27.10.1995 N
4 320004 Phan Th Kim Anh 03.10.1990 N
5 320005 Chu Ngoc nh 07.06.1995 N
6 320006 Phm Ngoc nh 05.12.1996 N
7 320007 Linh Chi 30.10.1996 N
8 320008 Linh Chi 15.07.1996 N
9 320009 o Th Chinh 10.10.1995 N
10 320010 L Th Ci 20.10.1992 N
11 320011 Nguyn Mnh Cng 05.01.1987 Nam
12 320012 o Vn ip 20.10.1994 Nam
13 320013 L Th Dung 15.07.1996 N
14 320014 T Th Dung 04.11.1995 N
15 320015 Nguyn n Dng 10.10.1992 Nam
16 320016 inh Th Thy Dng 01.11.1996 N
17 320017 inh Th Duyn 04.03.1993 N
18 320018 Phm Hi Duyn 06.09.1991 N
19 320019 Th H 05.06.1994 N
20 321242 Phm Thin L 13.02.1994 N
21

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 5 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ..............2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 02 (Phng 108-B2-Hi trng 2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.2) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi im thi
ST S Bo Gii Ghi
H v Tn Nm sinh
T danh tnh oc Nghe Vit Ni oc Nghe Vit Ni ch
thi

1 320020 Trnh Thu H 25.08.1992 N


2 320021 o Th Hn 30.12.1988 N
3 320022 Th Hng 14.11.1996 N
4 320023 H Th Hng 11.09.1995 N
5 320024 Hong Hng Hnh 05.01.1996 N
6 320025 Hong Th Hnh 19.07.1995 N
7 320026 Bi Th Thu Hin 27.10.1982 N
8 320027 L Thu Hin 11.05.1992 N
9 320028 Nguyn Th Hin 05.09.1994 N
10 320029 T Th Ngoc Hin 20.11.1995 N
11 320030 Trn Trung Hiu 07.02.1992 Nam
12 320031 Ng Th Hoa 18.06.1994 N
13 320032 Phm Ngoc Hoa 09.10.1996 N
14 320033 Nguyn Th Hu 08.05.1994 N
15 320034 Lu Ngoc Hng 01.01.1966 Nam
16 320035 Nguyn Vn Hng 04.08.1992 Nam
17 320036 M Th Lan Hng 06.09.1984 N
18 320037 Nguyn Thu Hng 22.04.1994 N
19 320038 Trn Th Mai Hng 02.02.1996 N
20 321243 Nguyn Th Kha 22.04.1993 N
21

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 5 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ..............2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 03 (Phng 109-B2-Hi trng 3)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.2) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi im thi
ST S Bo Gii Ghi
H v Tn Nm sinh
T danh tnh oc Nghe Vit Ni oc Nghe Vit Ni ch
thi

1 320039 Trn Thu Hng 26.02.1994 N


2 320040 V Th Thanh Hng 21.01.1995 N
3 320041 Hong Th Thu Hng 09.09.1991 N
4 320042 Lu Ngoc Huy 28.10.2003 Nam
5 320043 Ng Th Thu Huyn 24.05.1991 N
6 320044 Nguyn Thanh Huyn 15.07.1996 N
7 320045 L Thy Linh 13.07.2006 N
8 320046 Nguyn Phng Linh 29.09.1989 N
9 320047 Trn H Linh 28.09.1991 N
10 320048 Nguyn Th Ly Ly 15.11.1992 N
11 320049 Nguyn Th Mai 01.08.1995 N
12 320050 Nguyn Th Mai 27.08.1994 N
13 320051 ng nh Mnh 26.06.1987 Nam
14 320052 Nguyn Th Tr My 09.11.1996 N
15 320053 Nguyn Th Nga 07.06.1995 N
16 320054 Trng Th Ng 05.09.1989 N
17 320055 Lu Huyn Ngoc 26.10.1992 N
18 320056 Nguyn Hng Ngoc 08.02.1995 N
19 320057 Phm Th Nguyt 06.11.1995 N
20 321244 Cao Th Thu Hng 28.10.1994 N
21

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 5 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ..............2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 04 (Phng 109-B2-Hi trng 3)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.2) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi im thi
ST S Bo Gii Ghi
H v Tn Nm sinh
T danh tnh oc Nghe Vit Ni oc Nghe Vit Ni ch
thi

1 320058 Nguyn Th N 06.04.1975 N


2 320059 Nguyn Th Kiu Oanh 01.07.1994 N
3 320060 Nguyn Th Bch Phng 03.12.1995 N
4 320061 Trnh Th Phng 04.10.1985 N
5 320062 ng Trng Sn 14.11.1995 Nam
6 320063 V Thanh Tm 25.08.1998 N
7 320064 Nguyn Th Thoan 12.10.1994 N
8 320065 Nguyn H Thu 29.11.1986 N
9 320066 Bi Th Thy 20.04.1990 N
10 320067 Nguyn Th Minh Thy 24.09.1995 N
11 320068 Phan Th Trang 08.08.1992 N
12 320069 V Thu Trang 12.01.1996 N
13 320070 L Th Tuyt 05.05.1985 N
14 320071 Hong Vn Vn 09.02.1992 Nam
15 320072 Nguyn Th Vinh 21.11.1995 N
16 320073 Nguyn Th Vinh 24.01.1988 N
17 320074 Nguyn Th Thy Vinh 27.03.1976 N
18 320075 Trn Anh V 07.07.1994 Nam
19 320076 Nguyn Th Xun 11.06.1992 N
20 321250 Nguyn Th Ha 10.04.1995 N
21

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 5 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ..............2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.05 (P.201-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii nghim
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300001 14030532 Cao Th An 12.12.1996 N Qh2014.X.XHH XHH XHNV

2 300002 15071354 ng L Thi An 07.10.1997 N Qh2015.Q Quc t HQG

3 300003 16071267 Nguyn Trong An 04.05.1998 Nam Qh2016.Q Quc t HQG

4 300004 14020001 Nguyn Ch An 06.06.1996 Nam QH2014.I.CNKTCT CHKT&TH HCN

5 300005 13000001 Nguyn Th An 13.08.1995 N QH2013.T.MT Mi trng KHTN

6 300006 15071460 Cao Phng Anh 11.01.1997 N QH2015.Q. Quc t HQG

7 300007 13040960 Chu Ngoc Anh 10.01.1995 N QH2013.F.C1 NN&VH TQ HNN

8 300008 16071015 inh Qunh Anh 03.05.1998 N QH2016.Q. Quc t HQG

9 300009 15071355 Th Qunh Anh 03.07.1997 N Qh2015.Q Quc t HQG

10 300010 16071014 Trm Anh 28.09.1998 N QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

11 300011 13000009 on nh Anh 09.03.1995 Nam Qh2013.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

12 300012 16071004 Dng Th Lan Anh 21.07.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

13 300013 16030515 ng Vit Anh 13.01.1998 Nam QH2016.X.TTTV TTTV XHNV

14 300014 13000016 Hong Vn Anh 26.11.1995 N QH2013.T.TCT Ton KHTN

15 300015 13030740 Lm Th Anh 03.12.1994 N QH2013.X.CTH CTH XHNV

16 300016 15031806 L c Anh 09.11.1997 Nam QH2015.X.XHH XHH XHNV


17 300017 13010004 L H Vn Anh 15.11.1994 N QH2013.S.sp Sinh Sinh HGD

18 300018 16071010 L Mai Qunh Anh 11.08.1998 N QH2016.Q.KDQT KDQT HQGHN

19 300019 15071464 L Phng Anh 25.08.1997 N Qh2015.Q Quc t HQG

20 300020 13000021 L Th Anh 06.10.1995 N QH2013.T.TVH KT-TV-HDH KHTN

21 300021 13010006 L Th Hi Anh 15.01.1995 N QH2013.S.sp Ha Ha HGD

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.06 (HT.04-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300022 13010007 L Th Kiu Anh 22.03.1995 N QH2013.S.sp L Vt L HGD

2 300023 13030012 L Tun Anh 22.12.1995 Nam QH2013.X.Trit Trit XHNV

3 300024 13032402 Lng Dip Anh 15.07.1995 N QH2013.X.BC Bo Ch XHNV

4 300025 12001883 Ma Ngoc Anh 13.12.1993 Nam QH2012.T.MT Mi Trng KHTN


5 300026 13062066 Ma Tun Anh 25.10.1994 Nam QH2013.L Lut HQG

6 300027 13030643 Ngn Th Thu Anh 16.09.1995 N QH2013.X.BC Bo Ch XHNV

7 300028 12030010 Nguyn Hong Anh 13.12.1994 Nam QH2012.X.XHH X hi hoc XHNV

8 300029 13012451 Nguyn Kim Anh 27.04.1995 N Qh2013.S.Sp Vn Sp Vn HGD

9 300030 15001909 Nguyn Thi Anh 27.03.1997 Nam Qh2015.T.Sinh Sinh KHTN

10 300031 13061003 Nguyn Th Anh 28.12.1995 N Qh2013.L Lut HQG

11 300032 14030014 Nguyn Th Anh 15.06.1996 N Qh2014.X.XHH XHH XHNV

12 300033 16071008 Nguyn Th Cm Anh 08.12.1998 N QH2016.Q.KDQT KDQT HQGHN

13 300034 15001056 Nguyn Th Hu Anh 14.02.1997 N Qh2015.T.Sinh Sinh KHTN

14 300035 13000039 Nguyn Th Kiu Anh 07.11.1994 N QH2013.T.C a cht KHTN

15 300036 13010010 Nguyn Th Lan Anh 04.06.1995 N QH2013.S.Sp Sinh Sinh HGD

16 300037 16071142 Nguyn Th Lan Anh 28.02.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

17 300038 16071005 Nguyn Th Phng Anh 22.02.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

18 300039 13003513 Nguyn Th Phng Anh 27.03.1995 N QH2013.T.Sinh Sinh KHTN

19 300040 15031073 Nguyn Th Qunh Anh 08.11.1997 N QH2015.X.DL Du lch XHNV

20 300041 15035931 Nguyn Th Qunh Anh 28.02.1997 N QH2015.X.DL Du Lch XHNV

21 300042 14000031 Nguyn Th Vn Anh 25.01.1995 N QH2014.T.Ha Ha KHTN

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.07 (HT.04-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300043 14032504 Nguyn Th Vn Anh 06.10.1996 N Qh2014.X.DL Du Lch XHNV

2 300044 13010304 Nguyn Th Vn Anh 21.03.1995 N QH2013.S.sp L Vt L HGD

3 300045 16061574 Nguyn Trng Anh 26.12.1998 Nam Qh2016.L Lut HQG

4 300046 13000054 Nhm Th Ngoc Anh 14.11.1995 N QH2013.T.KTH KT-TV-HDH KHTN

5 300047 12010004 Phm Th Phng Anh 07.06.1994 N Qh2012.S.

6 300048 16061571 Phm Th Phng Anh 10.06.1998 N QH2016.L Lut HQG

7 300049 13030023 Phm Th Qunh Anh 05.12.1994 N Qh2013.X.DL Du Lch XHNV

8 300050 15001370 Phm Th Vn Anh 27.07.1997 N QH2015.T.SH Sinh hoc KHTN

9 300051 13061005 Phm Vn Anh 11.12.1995 Nam Qh2013.L Lut HQG

10 300052 15031733 Phan Th Hi Anh 04.04.1997 N QH2015.X.VNH VNH XHNV

11 300053 15071546 Trn Hong Anh 29.09.1996 Nam Qh2015.Q Quc t XHNV

12 300054 14071006 Trn Phng Anh 23.12.1995 N QH2014.Q.KDQT Quc t HQGHN

13 300055 14068055 Trn Th Hi Yn Anh 06.01.1996 N Qh2014.L Lut HQG

14 300056 13000070 Trn Th Mai Anh 19.06.1995 N QH2013.T.TCT Ton KHTN

15 300057 16071009 Trn Th Minh Anh 16.11.1998 N QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

16 300058 15035962 Trn Th Ngoc Anh 17.11.1997 N QH2015.X.QTH QTH XHNV

17 300059 16071006 Trn Th Trang Anh 09.12.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

18 300060 16061142 Vi T Anh 08.05.1998 N QH2016.L Lut HQGHN


19 300061 15071547 V Bo Anh 18.06.1997 Nam QH2015.Q Quc t HQG

20 300062 16071141 V Vit Vn Anh 17.06.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

21 300063 16071016 ng Ngoc nh 17.02.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.08 (P.208-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300064 13011522 Th Ngoc nh 10.10.1993 N QH2013.S.sp Vn Vn Hoc HGD

2 300065 14030208 Hong Th Ngoc nh 01.12.1995 N QH2014.X.TTTV TTTV XHNV

3 300066 13030029 Nguyn Th nh 04.10.1995 N QH2013.X. PH PH XHNV

4 300067 14000974 Nguyn Th Ngoc nh 01.09.1996 N Qh2014.T.Ha Ha KHTN

5 300068 14061005 Nguyn Th Ngoc nh 12.02.1996 N QH2014.L Lut HQG

6 300069 16071149 Nguyn Th Ngoc nh 25.01.1998 N QH2016.Q Quc t HQG


7 300070 13000084 Phm Ngoc nh 09.07.1995 N QH2013.T.C a Cht KHTN

8 300071 13000085 Phm Th nh 03.02.1995 N Qh2013.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

9 300072 16071270 Phan Th Ngoc nh 31.01.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

10 300073 14010019 Trn Th Ngoc nh 17.07.1996 N QH2014.S.sp L Vt L KHTN

11 300074 13000087 Trnh Th nh 25.07.1995 N QH2013.T.VL Vt L KHTN

12 300075 14061004 L Th nh 07.03.1995 N QH2014.L Lut HQGHN

13 300076 13000101 V Th Bch 12.05.1995 N Qh2013.T.L a L KHTN

14 300077 12041212 Dng Th Bnh 28.03.1990 N QH2012.F.C NN&VH TQ HNN

15 300078 13030646 H Th Bnh 21.10.1995 N Qh2013.X.VNH VNH XHNV

16 300079 14030036 V Th Thanh Bnh 06.11.1996 N QH2013.X.VNH VNH XHNV

17 300080 11000054 Nguyn Xun B 21.10.1993 Nam QH2011.T.KTH KT-TV-HDH KHTN

18 300081 12030029 L Th Bng 12.11.1994 N QH2012.X.Trit Trit XHNV

19 300082 14030038 ng Vn Ca 17.03.1994 Nam QH2014.X.VNH VNH XHNV

20 300083 16071150 Nguyn Th Ca 10.03.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

21 300084 13030040 Phan Th Ca 20.02.1994 N QH2013.X.PH PH XHNV

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.09 (HT.05-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300085 13000105 V Th Cn 08.08.1995 Nam QH2013.T.MT Mi trng KHTN

2 300086 13062005 C Vn Chanh 02.09.1994 Nam QH2013.L Lut HQG

3 300087 13061009 Kh Qunh Chu 25.06.1995 N QH2013.L Lut HQGHN

4 300088 16071017 Nguyn am Bo Chu 16.12.1998 N QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

5 300089 16071151 Phm Minh Chu 26.02.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

6 300090 13061587 o Th Thc Chi 18.06.1995 N QH2013.L Lut HQGHN

7 300091 16071153 inh Thy Chi 02.06.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

8 300092 13000111 H Th Chi 06.02.1995 N Qh2013.T.KTH KT-TV-HDH KHTN

9 300093 15031333 Hong Th Linh Chi 18.06.1997 N QH2013.X.TLH TLH XHNV

10 300094 16071152 L Th Kim Chi 12.09.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

11 300095 16071018 Nguyn o Linh Chi 08.12.1998 N QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

12 300096 16062084 Nguyn Linh Chi 23.12.1998 N QH2016.L Lut HQGHN

13 300097 15071549 Nguyn Th Kim Chi 22.11.1996 N QH2015.Q Quc t HQG

14 300098 13010019 Trn Th Linh Chi 18.12.1994 N QH2013.S.SPSH SP sinh hoc HGD

15 300099 12000081 Hong Ngoc Chin 11.03.1994 Nam Qh2012.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

16 300100 14030048 Nguyn Th Chinh 25.12.1996 N Qh2014.X.XHH XHH XHNV

17 300101 14020702 Trn Vn Chinh 21.01.1995 Nam QH2014.I/CQ CHKT&TH HCN

18 300102 13062006 Ma A Chu 15.05.1994 Nam QH2013.L Lut HQGHN

19 300103 14002544 L Hng Chung 15.10.1995 Nam QH2014.T.Sinh Sinh KHTN

20 300104 13000137 inh Ngoc C 25.10.1995 Nam QH2013.T.Ha Ha KHTN


21 300105 14030054 Nguyn Vn Cng 27.08.1995 Nam QH2014.X.DL Du lch XHNV

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.10 (HT.05-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300106 13030055 Lng Th Cc 28.09.1995 N QH2013.X.TLH TLH XHNV

2 300107 15004061 H Vit Cng 20.10.1997 Nam QH2015.T.HH Ha hoc KHTN

3 300108 13030057 Nguyn Th Cng 03.03.1995 N QH2013.X.KHQL KHQL XHNV

4 300109 13062011 Nng Quc Cng 05.06.1994 Nam Qh2013.L Lut HQG

5 300110 13000148 Trn Mnh Cng 20.03.1995 Nam QH2013.T.VL Vt l KHTN

6 300111 14020092 Phm Vn i 17.10.1996 Nam QH2014.I/CQ CNTT HCN

7 300112 16071273 Duy an 20.07.1998 Nam QH2016.Q.HTTTQL Quc t HQGHN

8 300113 13030080 Phm Th o 06.04.1995 N QH2013.X.XHH XHH XHNV


9 300114 14020099 Nguyn Cng t 23.11.1996 Nam QH2014.I/CQ CNKT c T HCN

10 300115 Nguyn Thnh t 27.08.1998 Nam D b Quc t HQG

11 300116 12100065 Nguyn T t 14.08.1994 Nam QH2012.YD Y Dc HQG

12 300117 13010021 Nguyn Th Bch Du 24.04.1995 N QH2013.S.sp Sinh Sinh HGD

13 300118 13032506 Nguyn Th Dim 23.03.1995 N QH2013.X.BC Bo Ch XHNV

14 300119 14002626 Nguyn Th Hng Dim 20.08.1995 N QH2014.T.L a L KHTN

15 300120 14020060 Trn Hu Din 15.10.1996 Nam QH2014.I.CNKTCT CHKT&TH HCN

16 300121 13030748 Ng Th in 02.10.1992 N QH2013.X.PH PH XHNV

17 300122 13030652 Hong Th Ngoc Dip 27.07.1995 N QH2013.X.NHOC Nhn Hoc XHNV

18 300123 15031739 Trng Ngoc Dip 20.12.1997 N QH2015.X.VNH VNH XHNV

19 300124 12030096 Phm nh ip 05.12.1994 N QH2013.X.QTH QTH XHNV

20 300125 13010023 ng Th Diu 08.05.1995 N QH2013.S.SPVL SP Vt l HGD

21 300126 16071154 Nguyn Th Du 08.05.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.11 (HT.06-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300127 13020115 Trn Vn 21.09.1995 Nam QH2013.I/CQ CHKT&TH HCN

2 300128 16071021 Nguyn Tin on 02.12.1998 Nam QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

3 300129 14020110 Trn Quc on 28.08.1996 Nam QH2014.I.CNKTCT CHKT&TH HCN

4 300130 13000164 Phan Th Doanh 20.05.1995 N QH2013.T.C a Cht KHTN

5 300131 13001596 Phm Vn ng 22.10.1994 Nam QH2013.T.TCT Ton KHTN

6 300132 15071551 Phm Th D 25.02.1997 Nam QH2015.Q Quc t HQG

7 300133 12050539 o Cng c 07.07.1994 Nam QH2012.E.KTPT KTPT HKT

8 300134 13000248 Nguyn Minh c 03.09.1995 Nam Qh2013.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

9 300135 14000125 H Th Dung 03.05.1996 N Qh2014.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

10 300136 16071156 L Th Kim Dung 11.11.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

11 300137 16071155 Nguyn Phng Dung 03.11.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

12 300138 13050526 Nguyn Th Dung 21.09.1995 N QH2013.E.TCNH TCNH HKT

13 300139 13010026 Nguyn Th Thy Dung 06.06.1995 N QH2013.S.SPSH Sinh hoc HGD

14 300140 16010108 Nguyn Xun Dung 18.03.1997 N QH2016.sp Ton Ton-C-Tin HGD

15 300141 15031962 Nng Th Dung 22.09.1996 N QH2015.X.VNH VNH XHNV

16 300142 12030072 V Th Kim Dung 28.10.1994 N Qh2012.X.TTH TTH XHNV

17 300143 13001592 m Vn Dng 31.03.1995 Nam QH2013.T.Ha Ha KHTN

18 300144 13000205 L Quang Dng 05.12.1995 Nam QH2013.T.MT&KHTT Ton-C-Tin KHTN

19 300145 16071323 L Th Dng 05.04.1998 Nam QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

20 300146 15071552 Nguyn Vn Dng 12.02.1997 Nam QH2015.Q Quc t HQG

21 300147 16071023 Nguyn Vn Dng 08.10.1998 Nam QH2016.Q Quc t HQG

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.12 (HT.06-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300148 11000111 Trnh nh Dng 10.02.1993 Nam QH2011.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

2 300149 16071026 Bi Thy Dng 07.08.1998 N QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

3 300150 15032327 Li Thy Dng 26.06.1997 N Qh2015.X.DL Du Lch XHNV

4 300151 13002352 Mc Vn Dng 14.09.1993 Nam Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

5 300152 14031862 Nguyn Th Thy Dng 18.06.1996 N Qh2014.X.CTH CTH XHNV

6 300153 13010032 Nguyn Th Thy Dng 14.11.1995 N QH2013.S.sp Sinh Sinh HGD

7 300154 16071158 Nguyn Tng Dng 27.08.1998 Nam QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

8 300155 15071477 Triu Thy Dng 31.03.1997 N Qh2015.Q Quc t HQG

9 300156 16071159 Trng Thy Dng 15.01.1998 N QH2016.Q Quc t HQG


10 300157 15031824 V Th Thy Dng 16.07.1997 N QH2015.X.XHH XHH XHNV

11 300158 13000192 Nguyn Ngoc Duy 15.01.1995 Nam Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

12 300159 13020078 Trnh Vn Duy 17.07.1995 Nam QH2013.I/CQ CHKT&TH HCN

13 300160 12000122 inh Th Duyn 01.02.1994 N QH2012.T.Ha Ha KHTN

14 300161 16071028 Nguyn Th Duyn 18.08.1998 N QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

15 300162 13030076 Nguyn Th Duyn 29.10.1995 N Qh2013.X.DL Du Lch XHNV

16 300163 16071029 Nguyn Th Duyn 14.09.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

17 300164 13010031 Nguyn Th Duyn 15.02.1995 N QH2013.S.sp Sinh Sinh HGD

18 300165 13010265 Nguyn Th Anh Duyn 16.08.1994 N QH2013.S.SPSH SP sinh hoc HGD

19 300166 16071161 Mai Th Gm 29.10.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

20 300167 13000252 Nguyn Th Hng Gm 03.10.1994 N Qh2013.T.Sinh Sinh KHTN

21 300168 14030080 Hong Th Giang 24.04.1996 N QH2014.X.BC Bo Ch XHNV

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.13 (P.301-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300169 13030089 Lun Th Giang 28.08.1995 N QH2013.X.Trit Trit XHNV

2 300170 13000258 Lu Vn Giang 18.07.1995 Nam Qh2013.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

3 300171 13030882 Ng Hng Giang 30.08.1994 N QH2013.X.TR Trit hoc XHNV

4 300172 15071479 Nguyn Hong Giang 28.05.1997 N QH2015.Q Quc t HQG

5 300173 14032517 Nguyn Linh Giang 19.03.1996 N Qh2014.X.BC Bo Ch XHNV

6 300174 15031744 Nguyn Th Hng Giang 19.07.1997 N QH2015.X.VNH VNH XHNV

7 300175 16071275 Nguyn Th Hng Giang 23.08.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

8 300176 14063028 Nguyn Trng Giang 03.12.1996 Nam Qh2014.L Lut HQG

9 300177 13060009 Nguyn Trng Giang 21.09.1995 Nam QH2013.L Lut HQG

10 300178 16000269 Trn Th H Giang 27.06.1998 N QH2016.T.MT Mi trng KHTN

11 300179 14030485 Trn Th Linh Giang 06.02.1996 N QH2014.X.DL Du Lch XHNV

12 300180 13002252 V Trng Giang 23.10.1995 Nam QH2013.T.Ha Ha KHTN

13 300181 14060014 Qunh Giao 27.11.1996 N Qh2014.L Lut HQG

14 300182 14020127 Hong Vn Gip 26.01.1995 Nam QH2014.I.CNKTCT CHKT&TH HCN

15 300183 13001461 Nguyn Duy Gip 25.12.1995 Nam QH2013.T.TCT Ton c tin KHTN

16 300184 14020228 Phm Vn Gip 05.04.1996 Nam QH2014.I/CQ TVT HCN

17 300185 14050525 Th Ngoc H 28.10.1995 N QH2014.E.KTQT KTQT HKT

18 300186 15002135 Cao Th Ngoc H 25.08.1997 N Qh2015.T.Sinh Sinh KHTN

19 300187 16071175 on Thanh H 14.11.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

20 300188 13061012 Dng Th H 26.09.1995 N QH2013.L Lut HQGHN

21 300189 13030094 H Th H 12.04.1995 N QH2013.X.VH Vn Hoc XHNV

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.14 (HT.07-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300190 13030096 Khut Th H 11.08.1995 N Qh2013.X.KHQL KHQL XHNV

2 300191 14030663 La Th H 09.11.1995 N QH2014.X.KHQL KHQL XHNV

3 300192 13041016 L Th H 15.01.1995 N Qh2014.L Lut HQG

4 300193 14000203 L Th Thy H 13.11.1996 N QH2014.T.L a L KHTN

5 300194 14060015 Lng Th H 18.03.1996 N QH2014.L Lut HQGHN

6 300195 16071164 Nguyn Hi H 31.05.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

7 300196 14060016 Nguyn Ngoc H 05.03.1996 N QH2014.L Lut HQGHN

8 300197 14060017 Nguyn Th H 07.12.1995 N QH2014.L Lut HQGHN

9 300198 13000292 Nguyn Th H 16.09.1995 N QH2013.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

10 300199 16071278 Phm Nguyn Ngoc H 25.11.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

11 300200 15071480 Phm Vit H 25.08.1997 N QH2015.Q Quc t HQG


12 300201 12030117 Phan Th H 10.02.1994 N QH2012.X.VNH VNH XHNV

13 300202 13010051 Trnh Th H 15.12.1995 N QH2013.S.Sp Sinh Sinh HGD

14 300203 15071482 Trnh Th Sn H 02.04.1997 N QH2015.Q Quc t HQG

15 300204 15071555 Trng Nguyn H 13.12.1997 N QH2015.Q Quc t HQG

16 300205 13003584 V Ngoc H 20.06.1995 N QH2013.T.Sinh Sinh KHTN

17 300206 16071279 An Khnh H 14.05.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

18 300207 13000305 L Khc Hi 04.09.1995 Nam Qh2013.T.VL Vt L KHTN

19 300208 Nguyn Nam Hi 08.11.1998 Nam D b Quc t HQG

20 300209 13000307 Nguyn Th Thanh Hi 30.04.1995 N Qh2013.Ton Ton-C-Tin KHTN

21 300210 13010052 Nguyn Th Thanh Hi 30.08.1995 N Qh2013.S.sp Ha Ha HGD

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.15 (HT.07-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh
thi
M
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300211 13000311 Thi Th Hong Hi 17.02.1995 Qh2013.T.HDH KT-TV-HDH KHTN

2 300212 14010042 V Th Hi 04.10.1996 N QH2014.S.sp Sinh Sinh HGD

3 300213 12030938 Bi Th Hng 24.07.1994 N QH2012.X.NHOC Nhn Hoc XHNV

4 300214 13030119 Bi Th Thy Hng 25.11.1994 N QH2013.X.LS Lch S XHNV

5 300215 15031089 Bi Thy Hng 20.05.1997 N QH2015.X.DL Du lch XHNV

6 300216 16071035 ng Thu Hng 09.05.1998 N QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

7 300217 13010103 H Th Thanh Hng 06.05.1995 N QH2013.S.sp L Vt L HGD

8 300218 13000337 Lm Thy Hng 02.06.1995 N QH2013.T.MT Mi trng KHTN

9 300219 14000233 Ng Th Hng 24.08.1996 N QH2014.T.MT&KHTT Ton-C-Tin KHTN

10 300220 16071280 Nguyn Minh Hng 22.02.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

11 300221 14011113 Nguyn Th Hng 29.06.1996 N QH2014.S.sp S Lch S HGD

12 300222 16061580 Nguyn Th Minh Hng 21.10.1998 N QH2016.L Lut HQG

13 300223 13000353 Nguyn Thu Hng 20.06.1995 N Qh2013.T.L a L KHTN

14 300224 14030107 Nguyn Thu Hng 14.06.1996 N QH2014.X.KHQL KHQL XHNV

15 300225 13000356 Phm Th Hng 23.10.1995 N Qh2013.T.KTH KT-TV-HDH KHTN

16 300226 12030151 Phm Th Hng 26.04.1994 N QH2012.X.DL Du Lch XHNV

17 300227 13000360 Trn Thy Hng 18.02.1995 N Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

18 300228 14000219 ng Th M Hnh 04.06.1996 N QH2014.T.VL Vt l KHTN

19 300229 15031090 inh M Hnh 27.07.1997 N QH2015.X.DL Du lch XHNV

20 300230 inh Th M Hnh 10.09.1998 N QH2016.Q.QL Quc t HQGHN

21 300231 16071173 Kiu Lm Nguyn Hnh 19.07.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.16 (P.306-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300232 16071037 Nghim Th Hnh 18.06.1998 N QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

2 300233 14050042 Ng Th Hnh 23.09.1996 N QH2014.E.KTQT KTQT HKT

3 300234 14060201 Nguyn Hong M Hnh 29.11.1996 N QH2014.L Lut HQG

4 300235 14061013 Nguyn Hng Hnh 19.06.1996 N QH2014.L Lut HQGHN

5 300236 15032339 Nguyn Th Hnh 24.10.1997 N Qh2015.X.DL Du Lch XHNV

6 300237 14030101 Nguyn Th Hnh 10.08.1996 N Qh2014.X.BC Bo Ch XHNV

7 300238 14010044 Nguyn Th Hnh 14.03.1996 N QH2014.S.sp Ha Ha HGD

8 300239 13010058 Nguyn Th Nguyn Hnh 08.12.1994 N QH2013.S.sp Ton Ton-C-Tin HGD

9 300240 14031895 Phm Th M Hnh 17.11.1996 N Qh2014.X.TLH TLH XHNV

10 300241 16031101 V Hng Hnh 14.06.1998 N Qh2016.X.QTH QTH XHNV

11 300242 12100011 Vn Ho 09.02.1994 Nam Qh2012.YD Y Dc HQG

12 300243 14050039 Kiu Th Ho 25.08.1996 N QH2014.E.KTQT KTQT HKT

13 300244 16031580 Nguyn Thu Ho 03.01.1998 N QH2016.X.XHH XHH XHNV


14 300245 15034497 Nguyn Th Hu 11.02.1997 N Qh2015.X.DL Du Lch XHNV

15 300246 13020147 Phm c Hu 13.10.1995 Nam QH2013.I/CQ VLKT HCN

16 300247 13000409 Nguyn Vn Hin 15.09.1995 Nam Qh2013.T.Sinh Sinh KHTN

17 300248 13030146 Lng Thy Hin 01.05.1995 N Qh2013.X.LTH LTH XHNV

18 300249 16031251 L Th Thc Hin 15.03.1998 N QH2016.X.TTTV TTTV XHNV

19 300250 14060026 Nguyn Th Thu Hin 01.03.1995 N QH1014.L Lut HQGHN

20 300251 15071391 Nguyn Th Thu Hin 08.10.1997 N QH2015.Q Quc t HQG

21 300252 15031002 Nguyn Th Thu Hin 04.02.1997 N QH2015.X.DL Du Lch XHNV

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.17 (HT.08-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300253 14060035 Nguyn Trng Thu Hin 09.08.1996 N QH2014.L Lut HQG
2 300254 13010078 Phm Thanh Hin 17.10.1995 N QH2013.S.sp Sinh Sinh HGD

3 300255 13061019 Phm Th Hin 17.07.1995 N QH2013.L Lut HQG

4 300256 13000397 Phm Th Thanh Hin 09.05.1995 N QH2013.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

5 300257 13000402 Tng Th Thu Hin 04.06.1995 N QH2013.T.TVH KT-TV-HDH KHTN

6 300258 16071038 Trn Th Hin 04.09.1998 N QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

7 300259 15032498 V Th Hin 21.12.1997 N Qh2015.X.DL Du Lch XHNV

8 300260 16071281 V Quang Hip 11.12.1998 Nam Qh2016.Q Quc t HQG

9 300261 16020373 Phm Minh Hiu 17.10.1998 Nam Qh2016.I/CQ CHKT&TH HCN

10 300262 13003600 Phm Trung Hiu 11.11.1995 Nam Qh2013.T.Sinh Sinh KHTN

11 300263 13050662 Trn Vn Hiu 11.11.1994 Nam QH2013.E.TCNH TCNH HKT

12 300264 13000435 Th Hoa 08.01.1995 N QH2013.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

13 300265 13000443 Nguyn Th Hoa 26.05.1995 N Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

14 300266 11030279 Nguyn Th Nh Hoa 26.08.1992 N QH2013.X.XHH XHH XHNV

15 300267 14011119 Nguyn Th Phng Hoa 08.10.1996 N QH2014.S.sp S Lch S HGD

16 300268 13032519 Nguyn Th Qunh Hoa 28.01.1995 N QH2013.X.QTH Quc t hoc XHNV

17 300269 12000277 Phm Th Hoa 15.12.1994 N QH2012.T.VL Vt l KHTN

18 300270 13000446 Phm Th Thanh Hoa 18.08.1995 N Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

19 300271 13030170 Trn Th Ngoc Hoa 19.08.1995 N QH2013.X.BC Bo Ch XHNV

20 300272 12100016 V Th Hoa 03.09.1994 N QH2012.YD Y Dc HQG

21 300273 13010086 inh Th Ha 28.12.1993 N QH2013.S.L Vt L KHTN

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.18 (HT.08-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300274 14050552 on Th Ha 25.12.1996 N Qh2014.E.KTPT KTPT HKT

2 300275 13032601 ng Th Minh Ha 09.02.1995 N QH2013.X.DL Du lch XHNV

3 300276 14002519 L Th Thy Ha 19.04.1995 N Qh2014.T.Sinh Sinh KHTN

4 300277 13030186 Nguyn Th Ha 16.05.1995 N QH2013.X.TLH TLH XHNV

5 300278 16071041 Nguyn Th Minh Ha 30.09.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

6 300279 16071040 Nguyn Th Xun Ha 11.05.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

7 300280 12002147 V Th Ha 18.04.1994 N QH2012.T.KTH KT-TV-HDH KHTN

8 300281 13000480 V Th Tuyt Ha 29.10.1995 N Qh2013.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

9 300282 16071282 L Th Thanh Hoa 03.02.1998 N QH2016.Q.HTTTQL Quc t HQGHN

10 300283 14030584 Hong Th Ninh Hoi 14.01.1996 N QH2014.X.VNH VNH XHNV

11 300284 13000459 Phm Th Hoi 08.01.1995 N Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

12 300285 15034501 Phng Th Thu Hoi 29.11.1994 N QH2015.X.DL Du lch XHNV

13 300286 13001479 Thi Th Thng Hoi 20.09.1995 N Qh2013.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

14 300287 14020186 Nguyn Vn Hoan 12.02.1996 Nam QH2014.I.CNKTCT CHKT&TH HCN

15 300288 13003609 o Th Thu Hon 18.06.1995 N Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN


16 300289 12030198 Lng Thanh Hong 09.10.1994 Nam QH2012.X.DL Du lch XHNV

17 300290 11002217 Nguyn nh Hong 07.07.1992 Nam QH2011.T.Sinh Sinh KHTN

18 300291 12001650 Nguyn Vn Hong 05.12.1994 Nam QH2012.T.VL Vt L KHTN

19 300292 13030181 Phm Huy Hong 16.07.1995 Nam QH2013.X.TTTV TTTV XHNV

20 300293 16071043 V nh Hong 25.11.1998 Nam Qh2016.Q Quc t HQG

21 300294 12000297 V Huy Hong 06.06.1994 Nam QH2012.T.VL Vt L KHTN

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.19 (P.308-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300295 14030556 Hong Th Hi 10.11.1995 N Qh2014.X.XHH XHH XHNV

2 300296 13030199 u Th Hn 08.02.1995 N QH2013.X.XHH XHH XHNV

3 300297 14062007 inh Th Thy Hng 02.11.1995 N Qh2014.L Lut HQG


4 300298 13030191 L Th Hng 22.07.1995 N Qh2013.X.KHQL KHQL XHNV

5 300299 15032481 L Th nh Hng 21.10.1997 N Qh2015.X.DL Du Lch XHNV

6 300300 13030895 Nguyn Th Hng 26.11.1995 N QH2013.X.TR Trit hoc XHNV

7 300301 14000311 Nguyn Thy Hng 17.04.1996 N Qh2014.T.MT Mi Trng KHTN

8 300302 13001616 Nguyn Yn Hng 22.01.1995 N QH2013.T.C a Cht KHTN

9 300303 13030195 Phm Th Hng 26.12.1995 N QH2013.X.VNH VNH XHNV

10 300304 13030197 Trn Th Thy Hng 05.06.1995 N QH2013.X.QTH QTH XHNV

11 300305 14031130 Nguyn Th Hu 10.12.1995 N QH2014.X.TLH TLH XHNV

12 300306 16071177 Trn Th Thanh Hu 09.10.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

13 300307 13030207 Nguyn Th Minh Hu 30.06.1995 N QH2013.X.QTH Quc t hoc XHNV

14 300308 14060031 Phm Th Hu 11.08.1996 N QH2014.L Lut HQG

15 300309 13030209 T Th Hu 17.5.1995 N QH2013.X.BC Bo ch XHNV

16 300310 16071178 Trn Th Hu 03.05.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

17 300311 16071180 Nguyn Mnh Hng 02.09.1998 Nam QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

18 300312 16071182 Nguyn Cao Hng 12.02.1998 Nam QH2016.Q Quc t HQG

19 300313 11000283 Phm Quang Hng 21.07.1993 Nam Qh2011.T.Sinh Sinh KHTN

20 300314 13001621 Phm Quang Hng 14.02.1995 Nam QH2013.T.Ha Ha KHTN

21 300315 15022028 Cao Mai Hng 19.12.1997 N QH2015.I.CNTT CNTT HCN

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.20 (P.309-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300316 13061025 Chc Th Hng 20.10.1995 N QH2013.L Lut HQGHN

2 300317 16071185 inh Qunh Hng 10.10.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

3 300318 16071187 inh Th Mai Hng 16.02.1996 N Qh2016.Q Quc t HQG

4 300319 13030238 Ng Thanh Hng 10.01.1995 N Qh2013.X.LTH LTH XHNV

5 300320 16071186 Nguyn Th Thu Hng 02.11.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

6 300321 14030189 Nguyn Thu Hng 10.08.1996 N Qh2014.X.Ls Lch S XHNV

7 300322 14050085 Nguyn Thu Hng 08.08.1996 N QH2014.E.QTKD QTKD HKT

8 300323 12011519 Nng Th Hng 04.10.1994 N QH2012.S.VH Vn Hoc HGD

300324 16071285 Quch Th Lan Hng 22.03.1998 N QH2016.Q.HTTTQL Quc t HQGHN

10 300325 16071284 Trn Duy Hng 23.08.1998 Nam Qh2016.Q Quc t HQG

11 300326 13032118 Trn Th Thanh Hng 21.08.1995 N Qh2013.X.XHH XHH XHNV

12 300327 13000590 Trng Th Thu Hng 20.02.1995 N QH2013.T.TCT Ton KHTN

13 300328 14030194 V Th Thu Hng 01.05.1996 N QH2014.X.PH PH XHNV

14 300329 14041367 Xa Th Lan Hng 20.10.1995 N QH2014.F.C NN&VH TQ HNN

15 300330 13012459 Phan Th Hng 10.08.1995 N QH2013.S.SPV S phm Vn HGD

16 300331 14030196 Thi Th Hng 04.10.1996 N QH2014.X.QTVP LTH&QTVP XHNV

17 300332 14061020 Trn Th Thu Hng 26.02.1995 N QH2014.L Lut HQGHN


18 300333 11000926 Phm Th Hng 14.06.1996 N Qh2011.T.C a Cht KHTN

19 300334 13000514 Hong vn Huy 12.08.1995 Nam Qh2013.T.VL Vt L KHTN

20 300335 Nguyn Khc Huy 31.03.1998 Nam QH2016.Q.QLLK Quc t HQGHN

21 300336 14020210 Trn c Huy 03.04.1996 Nam QH2014.I/CQ VLKT HCN

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.21 (P.310-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300337 13030214 Nguyn Vn Huy 26.08.1994 Nam QH2013.X.KHCT KHCT XHNV

2 300338 16035236 Cm Thu Huyn 16.09.11993 N QH2016.X.KHCT KHCT XHNV

3 300339 14030589 Hong Khnh Huyn 16.03.1996 N QH2014.X.PH PH XHNV

4 300340 15032413 Th Huyn 14.03.1997 N QH2015.X.VNH VNH XHNV

5 300341 16071052 Th Ngoc Huyn 09.08.1998 N QH2016.Q Quc t HQG


6 300342 16071054 Thu Huyn 02.10.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

7 300343 14010063 H Th Huyn 07.02.1996 N Qh2014.S.sp sinh Sinh HGD

8 300344 13010266 Hong Th Phng Huyn 28.10.1995 N QH2013.S.sp L Vt L HGD

9 300345 14061536 Hong Th Thu Huyn 22.07.1996 N Qh2014.L Lut HQG

10 300346 13032526 Lng Th Huyn 09.05.1995 N QH2013.X.DL Du Lch XHNV

11 300347 16031687 Nguyn Minh Huyn 17.12.1998 N QH2016.X.XHH XHH HQG

12 300348 16032035 Nguyn Th Huyn 27.12.1998 N QH2016.X.TTTV TTTV XHNV

13 300349 14050075 Nguyn Th Huyn 21.09.1996 N QH2014.E.KTQT KTQT HKT

14 300350 13030221 Nguyn Th Huyn 03.03.1995 N QH2013.X.PH PH XHNV

15 300351 13050697 Nguyn Th Huyn 09.08.1995 N QH2013.E.TCNH TCNH HKT

16 300352 14030169 Nguyn Th Khnh Huyn 10.10.1996 N QH2014.X.QTVP QTVP XHNV

17 300353 14050513 Nguyn Th M Huyn 21.05.1995 N QH2014.E.KTCT KTCT HKT

18 300354 16071053 Nguyn Th Thanh Huyn 25.06.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

19 300355 13061024 Nguyn Th Thanh Huyn 24.05.1995 N QH2013.L Lut HQG

20 300356 15031106 Nguyn Th Thanh Huyn 17.10.1997 N Qh2015.X.DL Du Lch XHNV

21 300357 15032485 Nguyn V Thanh Huyn 06.11.1997 N QH2015.X.VNH VNH XHNV

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.22 (P.311-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300358 14030172 Phm Thanh Huyn 25.07.1996 N QH2013.X.LS Lch S XHNV

2 300359 13030224 Phm Th Thng Huyn 18.10.1995 N QH2013.X.PH PH XHNV

3 300360 16062050 Phm Thu Huyn 09.01.1998 N QH2016.L Lut HQG

4 300361 13020226 Trn Th Huyn 22.10.1995 N QH2013.X.VNH VNH XHNV

5 300362 14002536 Trn Th Thanh Huyn 27.08.1995 Nam Qh2014.T.Sinh Sinh KHTN

6 300363 14030632 Trn Th Thanh Huyn 30.06.1995 N QH2014.X.BC Bo Ch XHNV

7 300364 13000550 Triu Thu Huyn 15.09.1995 N Qh2013.T.L a L KHTN

8 300365 13050020 Trng Khnh Huyn 20.09.1994 N QH2013.E.KTCT KTCT HKT

9 300366 13030227 Trng Th Huyn 27.04.1995 N Qh2013.X.PH PH XHNV

10 300367 14002562 V Minh Huyn 11.11.1995 N QH2014.T.L a L KHTN

11 300368 13030230 V Th Huyn 13.11.1995 N Qh2013.X.XHH XHH XHNV

12 300369 13000552 V Th Huyn 16.07.1995 N QH2013.T.C a Cht KHTN

13 300370 16071055 Dng Quang Khi 10.11.1997 Nam QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

14 300371 16071192 Trng Vn Khi 26.05.1997 Nam QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

15 300372 14068045 Nguyn Vn Khang 30.07.1996 Nam QH2014.L Lut HQG

16 300373 13050135 Nguyn Th Khanh 16.06.1995 N QH2013.E.KTQT KTQT HKT

17 300374 13000611 Nguyn Duy Khnh 23.05.1995 Nam Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

18 300375 14000393 Nguyn Doanh Khoa 25.09.1996 Nam QH2014.T.C a cht KHTN

19 300376 16071195 Phm c Khi 29.09.1998 Nam QH2016.Q Quc t HQG


20 300377 13000617 Trn Vn Khi 13.05.1991 Nam Qh2013.T.VL Vt L KHTN

21 300378 14061022 Nguyn Duy Khng 10.12.1995 Nam QH2014.L Lut HQGHN

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.23 (P.312-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300379 12030643 Nguyn Th Khng 09.03.1994 N Qh2012.X.TLH TLH XHNV

2 300380 13030255 Hong Th Khuyn 23.05.1995 N QH2013.X.XHH XHH XHNV

3 300381 13030256 Nguyn Th Khuyn 26.06.1995 N Qh2013.X.LTH LTH XHNV

4 300382 13030258 Long Kin 07.10.1995 Nam Qh2013.X.LTH LTH XHNV

5 300383 13001631 Dng Trong Kin 19.12.1993 Nam Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

6 300384 13000625 Nh Nht Kin 24.10.1995 Nam Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

7 300385 16061198 Trn Tun Kit 19.09.1998 Nam QH2016.L Lut HQG
8 300386 14030965 Phm Ngoc Kiu 11.08.1996 N QH2014.X.KHQL KHQL XHNV

9 300387 14010074 Lu Th Kim 14.02.1995 N QH2014.T.SH Sinh hoc KHTN

10 300388 16071196 Trn Th Thu Kim 23.02.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

11 300389 12030644 Nguyn Th Ngoc Li 25.01.1994 N QH2012.X.KHQL KHQL XHNV

12 300390 13030268 Giang Th Lm 15.02.1993 N QH2013.X.BC Bo Ch XHNV

13 300391 13001498 H L Lm 20.09.1995 Nam Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

14 300392 13000657 Nguyn Minh Lm 04.04.1995 Nam QH2013.T.Ha Ha KHTN

15 300393 16003214 Nguyn Th Lm 06.12.1998 N QH2016.T.HH Ha hoc KHTN

16 300394 14060043 Triu Mnh Lm 04.10.1996 Nam Qh2014.L Lut HQG

17 300395 13000631 m Th Lan 02.01.1995 N Qh2013.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

18 300396 11030433 Th Tuyt Lan 25.06.1993 N QH2011.X.KHQL KHQL XHNV

19 300397 13032131 Khng Th Lan 12.08.1995 N Qh2013.X.KHQL KHQL XHNV

20 300398 13032132 L Th Lan 02.10.1993 N QH2013.X.BC Bo ch XHNV

21 300399 14030212 L Th Lan 25.11.1996 N Qh2014.X.TLH TLH XHNV

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.24 (HT.09-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300400 12030306 L Th Lan 22.12.1994 N QH2012.X.PH PH XHNV

2 300401 14060042 Nguyn Hng Lan 01.03.1996 N QH2014.L Lut HQGHN

3 300402 16071198 Nguyn Th Lan 26.07.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

4 300403 15032446 Nguyn Th Lan 07.07.1997 N QH2015.X.VNH VNH XHNV

5 300404 13030977 Nguyn Th Ly Lan 21.12.1994 N Qh2013.X.KHCT CTH XHNV

6 300405 13010113 Phm Th Lan 22.04.1995 N QH2013.S.sp Ton Ton-C-Tin KHTN

7 300406 13000648 Ng Vn Lng 04.04.1995 Nam QH2013.T.VL Vt l KHTN

8 300407 15030158 Trn Th Thy Lnh 25.10.1997 N Qh2015.X.CTH CTH XHNV

9 300408 13030272 Nguyn Th L 14.04.1994 N QH2013.X.XHH X hi hoc XHNV

10 300409 16071288 Hn Th T L 25.06.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

11 300410 14061023 V Th L 1.05.1996 N QH2014.L Lut HQGHN

12 300411 14030699 Quch Th Kim Len 19.07.1995 N QH2014.X.VH Vn hoc XHNV

13 300412 16071059 Hong Th Lin 01.05.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

14 300413 14030595 Nguyn Th Kim Lin 18.11.1996 N QH2014.X.Ls Lch S XHNV

15 300414 13030277 Phm Th Phng Lin 03.01.1995 N QH2013.X.XHH XHH XHNV

16 300415 13030276 Phan Th Lin 05.02.1995 N QH2013.X.PH PH XHNV

17 300416 13030283 Phm Th Liu 10.01.1995 N QH2013.X.VNH VNH XHNV

18 300417 13000675 ng Diu Linh 03.07.1995 N QH2013.T.TVH KT-TV-HDH KHTN

19 300418 13032140 ng Ngoc Linh 27.11.1995 N QH2013.X.BC Bo Ch XHNV

20 300419 16071063 ng Th Linh 04.12.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

21 300420 14031193 Hong Hi Linh 30.09.1996 Nam QH2014.X.TTTV TTTV XHNV


Danh sch gm: 21 sinh vin
S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.25 (HT.09-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300421 13030896 Hong M Linh 04.08.1995 N Qh2013.X.VH Vn Hoc XHNV

2 300422 14061540 Hong Th Mai Linh 22.11.1996 N QH2014.L Lut HQGHN

3 300423 16071201 L Kiu Linh 06.01.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

4 300424 13030295 L Vn Linh 05.11.1994 Nam QH2013.X.CTH CTH XHNV

5 300425 13040934 Ng Diu Linh 04.12.1995 N QH2013.F.F4 NN&VH Php HNN

6 300426 16071065 Nguyn H Linh 29.12.1998 N QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

7 300427 14011517 Nguyn Huyn Linh 13.10.1996 N Qh2014.S.sp Vn Vn Hoc HGD

8 300428 13030296 Nguyn Phng Linh 03.06.1995 N QH2013.X.XHH X hi hoc XHNV

9 300429 13000690 Nguyn Thanh Linh 28.03.1995 Nam Qh2013.T.KTH KT-TV-HDH KHTN
10 300430 14000461 Nguyn Th Linh 01.03.1996 N QH2014.T.L a l KHTN

11 300431 14000464 Nguyn Th Linh 31.08.1996 N QH2014.T.L a L KHTN

12 300432 16071067 Nguyn Th Khnh Linh 11.01.1998 N QH2016.Q.KDQT KDQT HQGHN

13 300433 13000694 Nguyn Th Thy Linh 16.06.1995 N Qh2013.T.Sinh Sinh KHTN

14 300434 13000693 Nguyn Th Thy Linh 02.01.1995 N QH2013.T.C a Cht KHTN

15 300435 16071202 Nguyn Thy Linh 15.08.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

16 300436 14030969 Nguyn Tng Linh 25.07.1996 N QH2014.X.KHQL KHQL XHNV

17 300437 13000708 Nguyn Vn Linh 31.03.1995 Nam Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

18 300438 15071409 Phm M Linh 28.01.1997 N QH2015.Q Quc t HQG

19 300439 13030302 Phm Thy Linh 27.01.1995 N QH2013.X.DL Du lch XHNV

20 300440 13032160 Phm Thy Linh 03.10.1995 N Qh2013.X.KHQL KHQL XHNV

21 300441 13030301 Phan Th Linh 09.01.1995 N QH2013.X.Trit Trit XHNV

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.26 (P.402-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300442 14010087 Phng Th Thy Linh 05.04.1996 N QH2014.S.sp L Vt L HGD

2 300443 15031957 Tng Khnh Linh 09.09.1996 N QH2013.X.TLH TLH XHNV

3 300444 16071062 Trn Khnh Linh 22.08.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

4 300445 16071200 Trn Th Thy Linh 28.04.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

5 300446 14010089 V Bch Linh 10.11.1996 N QH2014.S.sp L Vt L HGD

6 300447 12032108 V Th Hng Linh 14.08.1994 N QH2012.X.XHH X hi hoc XHNV

7 300448 14030750 V Thy Linh 27.02.1996 N Qh2014.X.PH PH XHNV

8 300449 13030351 L Khnh Loan 01.05.1995 N QH2013.X.CTH CTH XHNV

9 300450 14050106 Nguyn Th Loan 30.08.1996 N Qh2014.E.KT K Ton HKT

10 300451 16071069 Nguyn Th Loan 28.02.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

11 300452 13000729 Nguyn Th Loan 26.04.1995 N QH2013.T.Sinh Sinh KHTN

12 300453 14030244 Nguyn Th Mai Loan 05.06.1996 N QH2014.X.BC Bo Ch XHNV

13 300454 13010120 V Th Hng Loan 28.10.1995 N QH2013.S.SPSH SP sinh hoc HGD

14 300455 16071204 ng Th Lc 10.05.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

15 300456 16071070 L Quang Lc 15.05.1998 Nam QH2016.Q Quc t HQG

16 300457 13000743 Nguyn B Lc 102.02.1995 Nam Qh2013.T.VL Vt L KHTN

17 300458 16071071 Thin Li 08.06.1998 Nam QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

18 300459 13010121 Thin Li 14.02.1995 N QH2013.S.sp Ha Ha HGD

19 300460 16071291 Giang Hong Long 29.06.1998 Nam QH2016.Q.HTTTQL Quc t HQGHN

20 300461 13000735 Hn Quang Long 02.07.1995 Nam Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

21 300462 16071206 Hong c Long 07.01.1998 Nam QH2016.Q Quc t HQG

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.27 (HT.10-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300463 16071205 L Hng Long 07.02.1998 Nam Qh2016.Q Quc t HQG

2 300464 16021605 Nguyn ng Bo Long 15.03.1998 Nam Qh2016.I/CQ CNTT HCN

3 300465 13000738 Nguyn Quang Long 29.04.1995 Nam QH2013.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

4 300466 13032168 Dng Th Lng 21.07.1995 N Qh2013.X.KHQL KHQL XHNV

5 300467 14030860 Nguyn Th Luyn 08.04.1995 N Qh2014.X.TLH TLH XHNV

6 300468 16031093 ng Th Khnh Ly 29.10.1998 N Qh2016.X.QTH QTH XHNV

7 300469 15032297 L Th Lu Ly 09.08.1997 N QH2015.X.VNH VNH XHNV

8 300470 16071207 L Th Tiu Ly 01.02.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

9 300471 16071208 Mai Phng Ly 10.10.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

10 300472 14030257 Nguyn Th Ly 10.03.1996 N QH2014.X.LTH LTH XHNV

11 300473 13000761 Nguyn Th Ly 07.03.0995 N QH2013.T.L a L KHTN


12 300474 13001510 Nguyn Th Khnh Ly 02.02.1994 N QH2013.T.TVH KT-TV-HDH KHTN

13 300475 16071073 Phm Hng Ly 21.05.1998 N QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

14 300476 14050802 To Th Hng Ly 28.01.1996 N QH2014.E.TCNH TCNH HKT

15 300477 Trn Th Diu Ly 23.10.1998 N D b Quc t HQG

16 300478 13030326 ng Hoi L 29.05.1994 N QH2013.X.CTH CTH XHNV

17 300479 13010683 Nguyn Th L 04.01.1995 N QH2013.S.sp Sinh Sinh HGD

18 300480 14001015 Nguyn Th L 14.07.1996 N QH2014.T.Ha Ha KHTN

19 300481 15034679 Bi nh Mai 10.11.1997 N QH2015.X.VNH VNH XHNV

20 300482 14030260 Bi Th Mai 06.08.1996 N QH2014.X.QTVP QTVP XHNV

21 300483 13061535 Bi Th Ngoc Mai 04.07.1995 N QH2013.L Lut HQGHN

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.28 (HT.10-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh
thi
M
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300484 15003842 H Ngoc Mai 04.07.1997 N Qh2015.T.TVH KT-TV-HDH KHTN

2 300485 15031768 L Th Nht Mai 01.10.1997 N QH2015.X.VNH VNH XHNV

3 300486 13032177 Nguyn Thanh Mai 14.02.1994 N Qh2016.Q Quc t HQG

4 300487 16071075 Nguyn Th Mai 10.06.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

5 300488 13000800 Phm Th Mai 23.10.1995 N QH2013.T.HDH KTTV&HDH KHTN

6 300489 13032179 Tng Sao Mai 08.11.1995 N QH2013.X.BC Bo Ch XHNV

7 300490 14050120 Trn Th Mai 25.12.1996 N QH2014.E.QTKD QTKD HKT

8 300491 14050572 V Th Mai 26.01.1996 N QH2014.E.KTPT KTPT HKT

9 300492 13020277 Bi Nh Mnh 10.10.1995 Nam QH2013.I/CQ Vt l K thut HCN

10 300493 13030335 Trn Vn Mnh 23.06.1995 Nam Qh2013.X.LS Lch S XHNV

11 300494 16031115 Nguyn Th Mn 01.07.1998 N Qh2016.X.QTH QTH XHNV

12 300495 13040469 Trn Th Khnh Mi 29.07.1994 N QH2013.F.C1 NN&VH TQ HNN

13 300496 15071507 Bi Ngoc Minh 31.01.1997 N QH2015.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

14 300497 16071210 Bi Th Minh 02.01.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

15 300498 13050025 Hong Trong Minh 23.08.1994 Nam QH2013.E.KTCT KTCT HKT

16 300499 14060052 Nguyn Hin Minh 25.10.1996 N QH2014.L Lut HQGHN

17 300500 13001645 Nguyn Th Minh 09.04.1995 N QH2013.T.C a cht KHTN

18 300501 16031105 Phm Nht Minh 06.11.1998 Nam Qh2016.X.QTH QTH XHNV

19 300502 16071211 Trng c Minh 12.01.1998 Nam QH2016.Q Quc t HQG

20 300503 13030738 Bn Th M 13.11.1994 N QH2013.X.BC Bo Ch XHNV

21 300504 16071212 Th M 01.11.1997 N Qh2016.Q Quc t HQG

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.29 (HT.11-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300505 16071082 L Th M 14.01.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

2 300506 13010133 Phng Th Ma 30.03.1994 N QH2013.S.SPSH SP sinh hoc HGD

3 300507 13032186 Th Tr My 13.05.1995 N QH2013.X.VH Vn Hoc XHNV

4 300508 13032383 L H My 26.01.1995 N Qh2013.X.VNH VNH XHNV

5 300509 13010136 Lu Th Kiu My 30.07.1995 N QH2013.S.SPSH Sinh hoc HGD

6 300510 15031123 Nguyn Th Tho My 11.07.1997 N QH2015.X.DL Du lch XHNV

7 300511 13030347 Quch Th Huyn My 02.09.1994 N QH2013.X.BC Bo Ch XHNV

8 300512 16071213 Trn Th Tr My 01.02.1997 N QH2016.Q Quc t HQG

9 300513 13012465 V Tr My 21.07.1995 N QH2013.S.SPV SP Vn HGD

10 300514 14001018 Bi Th Phng M 16.03.1996 N QH2014.T.SH Sinh hoc KHTN

11 300515 13001961 Nguyn Thnh M 10.06.1994 Nam QH2013.T.L a L KHTN

12 300516 13000838 Ngoc Nam 31.08.1995 Nam QH2013.T.C a Cht KHTN

13 300517 16071295 L c Nam 02.01.1998 Nam


14 300518 13010141 Lu nh Nam 06.07.1994 Nam Qh2013.S.sp Ton Ton-C-Tin KHTN

15 300519 13050072 Phm Thnh Nam 14.09.1993 Nam QH2013.E.KTPT KTPT HKT

16 300520 13000844 Trn Vn Nam 06.08.1995 Nam QH2013.T.MT Mi trng KHTN

17 300521 15035966 Bi Th Thanh Nga 05.10.1997 N QH2015.X.BC Bo Ch XHNV

18 300522 16071084 ng Th Nga 20.01.1998 N QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

19 300523 16071216 Qunh Nga 13.02.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

20 300524 15031266 Dng Th Nga 19.08.1997 N QH2013.X.QTH QTH XHNV

21 300525 13030790 L Th Phng Nga 28.10.1995 N QH2013.X.BC Bo Ch XHNV

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.30 (HT.11-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300526 13003704 Nguyn Th Nga 16.01.1995 N QH2013.T.MT Mi trng KHTN


2 300527 16071296 Trn Th Qunh Nga 20.01.1997 N QH2016.Q Quc t HQG

3 300528 13000870 Nguyn Th Ng 27.02.1995 N Qh2013.T.Ha Ha KHTN

4 300529 13030357 Trn Thy Ng 30.01.1994 N QH2013.X. PH PH XHNV

5 300530 13010147 Ph Vn Ngn 14.07.1992 Nam QH2013.T.VL Vt l KHTN

6 300531 14010105 ng on Qunh Ngn 23.11.1996 N QH2014.S.sp L Vt L HGD

7 300532 13000871 o Th Thy Ngn 01.09.1995 N QH2013.T.TCT Ton KHTN

8 300533 13000874 Mai Th Ngn 21.08.1995 N QH2013.T.TCT Ton KHTN

9 300534 16071217 Ph Kim Ngn 22.05.1998 N QH2016.Q.HTTTQL Quc t HQGHN

10 300535 16071218 V Thanh Ngn 03.07.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

11 300536 13030721 Minh Ngha 30.04.1994 Nam QH2013.X.Ls Lch S XHNV

12 300537 13000886 L Vit Ngha 15.11.1995 Nam Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

13 300538 14032548 Mai Th Ngoan 05.02.1996 N Qh2014.X.DL Du Lch XHNV

14 300539 14030298 Nguyn Th Ngoan 17.08.1995 N QH2014.X.BC Bo ch XHNV

15 300540 15032329 V Th Mai Ngoan 11.03.1997 N Qh2015.X.DL Du Lch XHNV

16 300541 13032200 Bi Th Hng Ngoc 02.12.1995 N Qh2013.X.KHQL KHQL XHNV

17 300542 15071514 o Hng Ngoc 11.08.1997 N Qh2015.Q Quc t HQG

18 300543 13062039 Hong Bch Ngoc 07.03.1994 N Qh2013.L Lut HQG

19 300544 13002306 Hong Th Ngoc 11.02.1995 N QH2013.T.L a l KHTN

20 300545 16071220 L Bch Ngoc 05.12.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

21 300546 16071086 Nguyn Bo Ngoc 02.11.1998 N QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.31 (P.408-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300547 16071298 Nguyn Th Ngoc 23.04.1998 N QH2016.Q.HTTTQL Quc t HQGHN

2 300548 13000904 Nguyn Th Ngoc 24.09.1995 N Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

3 300549 14010114 Nguyn Th Bch Ngoc 17.03.1996 N QH2014.S.sp Ton Ton-C-Tin HGD

4 300550 14032068 Nguyn Th Hng Ngoc 02.11.1996 N QH2014.X.VH Vn hoc XHNV

5 300551 15030247 Nhm Th Yn Ngoc 11.12.1997 N Qh2014.X.XHH XHH XHNV

6 300552 13003716 Phm Th Ngoc 16.01.1995 N Qh2013.T.Sinh Sinh KHTN

7 300553 16071087 Phm Vn Ngoc 21.07.1998 Nam QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

8 300554 13030982 Thm Th Thy Ngoc 25.03.1994 N QH2013.X.CTH CTH XHNV

9 300555 13020306 Trn Hu Ngoc 01.11.1995 Nam QH2013.I.VLKT VLKT HCN

10 300556 13000908 Trn Minh Ngoc 02.12.1995 Nam QH2013.T.MT&KHTT Ton-C-Tin KHTN

11 300557 14060060 V Lm Ngoc 16.09.1996 N QH2014.L Lut HQG

12 300558 13032209 V Th Ngoc 03.02.1994 N QH2013.X.QTH QTH XHNV

13 300559 13000909 V Th Minh Ngoc 30.11.1995 N QH2013.T.L a L KHTN

14 300560 13030375 inh Th Nguyn 01.01.1994 N QH2013.X.DL Du lch XHNV

15 300561 13061049 Nguyn Th Nguyn 11.07.1995 N QH2013.L Lut HQG


16 300562 13062038 Vi Vn Nguyn 10.02.1993 Nam Qh2013.L Lut HQG

17 300563 13030377 Bn Th Nguyt 28.07.1995 N QH2013.X.Ls Lch S XHNV

18 300564 15071418 Dng Th Minh Nguyt 07.10.1997 N QH2015.Q Quc t HQG

19 300565 14060061 Nguyn Th nh Nguyt 04.06.1996 N QH2014.L Lut HQGHN

20 300566 14068047 Phm Th nh Nguyt 19.09.1996 N QH2014.L Lut HQGHN

21 300567 15071419 Phm Th Minh Nguyt 03.07.1997 N QH2015.Q.KDQT Quc t HQGHN

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.32 (HT.12-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300568 14000593 Kiu Th Nh 24.09.1996 N QH2014.T.MT Mi trng KHTN

2 300569 11030643 Nguyn Th Nhm 24.02.1993 N Qh2011.CTH CTH XHNV

3 300570 12030387 ng Th Nhn 13.02.1994 N QH2012.X.PH PH XHNV


4 300571 14030316 o Th Nhn 06.02.1996 N QH2014.X.BC Bo ch XHNV

5 300572 15034899 Hong Th Nhn 25.07.1996 N QH2015.X.QTH Quc t hoc XHNV

6 300573 13000920 Nguyn Th Nhn 07.04.1993 N QH2013.T.HH Ha hoc KHTN

7 300574 13000922 Nguyn Th Nhn 30.04.1995 N QH2013.T.L a l KHTN

8 300575 15031776 Phm Th Nhn 21.04.1997 N QH2015.X.VNH VNH XHNV

9 300576 13030384 Trn Th Nhn 13.07.1995 N QH2013.X.BC Bo Ch XHNV

10 300577 15034563 Phm Th Nht 24.08.1997 N QH2015.X.QTH QTH XHNV

11 300578 Thi Th Lan Nhi 23.11.1998 N Quc t HQGHN

12 300579 13000952 Nguyn Th Thy Nh 03.10.1994 N Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

13 300580 16031621 Bi Th Hng Nhung 02.08.1998 N Qh2016.I/CQ CNTT HCN

14 300581 13000935 L Th Nhung 28.01.1995 N Qh2013.T.HDH KT-TV-HDH KHTN

15 300582 13000934 L Th Hng Nhung 04.11.1994 N Qh2013.T.Sinh Sinh KHTN

16 300583 16071224 Mai Th Hng Nhung 16.01.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

17 300584 14060204 Nguyn Cm Nhung 09.12.1996 N QH2014.L Lut HQG

18 300585 13000942 Nguyn Th Nhung 28.11.1995 N Qh2013.T.VL Vt L KHTN

19 300586 14030327 Nguyn Th Nhung 23.09.1996 N QH2014.X.Trit Trit XHNV

20 300587 13030399 Nguyn Th Nhung 26.12.1995 N QH2013.CTH CTH XHNV

21 300588 14001028 Nguyn Th Hng Nhung 29.03.1996 N QH2014.T.SH Sinh hoc KHTN

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.33 (HT.12-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300589 11030656 Nguyn Th Hng Nhung 23.09.1993 N Qh2011.X.Ls Lch S XHNV

2 300590 13010167 Nguyn Trang Nhung 08.04.1995 N QH2013.S.SH Sinh hoc HGD

3 300591 14020658 Nguyn Tuyt Nhung 27.06.1995 N QH2014.X.PH PH XHNV

4 300592 13020315 Phm Th Nhung 26.10.1995 N QH2013.I/CQ Vt l K thut HCN

5 300593 10030321 Phm Th Nhung 24.09.1992 N QH2010.X.BC Bo Ch XHNV

6 300594 15034347 Phm Th Nhung 05.01.1997 N QH2015.X.XHH XHH XHNV

7 300595 Phm Th Hng Nhung 11.10.1998 N D b Quc t HQG

8 300596 16071225 V Th Nhung 19.11.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

9 300597 15032275 V Th Nhung 11.01.1997 N QH2015.X.VNH VNH XHNV

10 300598 12002216 V Vn Nhng 10.03.1994 Nam Qh2012.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

11 300599 13000956 Mai Thy Ninh 22.07.1995 N Qh2013.T.VL Vt L KHTN

12 300600 14032301 Nguyn Th Nht Ninh 26.07.1996 N QH2014.X.TLH TLH XHNV

13 300601 16071299 Trn Th Ninh 17.08.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

14 300602 14031019 Mai Th Oanh 22.09.1996 N QH2014.X.LS Lch s XHNV

15 300603 13030406 Nguyn Th Oanh 09.02.1995 N QH2013.X.PH PH XHNV

16 300604 14050142 Phm Th Kiu Oanh 16.07.1996 N Qh2014.E.KT K Ton HKT

17 300605 16071300 Phm Th Lm Oanh 07.02.1998 N QH2016.Q.HTTTQL Quc t HQGHN


18 300606 13030410 La Th Pn 10.03.1994 N QH2013.X.KHCT KHCT XHNV

19 300607 15071566 Chung Tin Pht 26.07.1997 Nam QH2015.Q.HTTTQL Quc t HQGHN

20 300608 13061052 Bi Th Hu Phi 10.04.1995 N QH2013.L Lut HQG

21 300609 13001531 Nguyn Qu Phi 13.03.1995 Nam QH2013.T.VL Vt L KHTN

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh B2 - HNN Phng thi: P.34 (HT.13-B2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300610 16071092 Nguyn Gia Phong 03.06.1998 Nam QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

2 300611 14020345 Nguyn Tun Phng 07.04.1996 Nam QH2014.I.CT CHKT&TH HCN

3 300612 13030734 Tn Vit Ph 20.06.1994 Nam QH2013.X.BC Bo Ch XHNV

4 300613 14020352 Hong Ngoc Phc 03.06.1995 Nam QH2014.I/CQ CNTT HCN

5 300614 13062044 Cm Th Phng 08.06.1994 N QH2013.L Lut HQG


6 300615 15030959 o Th Phng 29.10.1997 N Qh2015.X.BC Bo Ch XHNV

7 300616 15032451 o Th Huyn Phng 26.08.1997 N Qh2015.X.DL Du Lch XHNV

8 300617 16071097 inh Th Minh Phng 26.08.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

9 300618 13030934 Thu Phng 06.03.1995 N QH2013.X.Trit Trit XHNV

10 300619 14031276 Dng Th Thu Phng 28.10.1996 N Qh2014.X.Trit Trit XHNV

11 300620 16052015 Hong L Thanh Phng 30.12.1998 N QH2016.E.KT KT HKT

12 300621 14002361 Hong Th Phng 26.03.1996 N QH2014.T.SH Sinh hoc KHTN

13 300622 12030429 La Th Phng 25.11.1994 N QH2012.X.XHH X hi hoc XHNV

14 300623 14030346 L Th Thu Phng 14.03.1996 N QH2014.X.BC Bo ch XHNV

15 300624 16071232 Nguyn H Phng 14.12.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

16 300625 14030349 Nguyn Th Minh Phng 06.09.1996 N Qh2014.X.XHH XHH XHNV

17 300626 15044334 Nguyn Th Thu Phng 25.06.1997 N QH2015.F.F1 NN&VH Php HNN

18 300627 16041618 Nguyn Th Vit Phng 10.10.1998 N QH2016.F.J5 NN&VH Nht HNN

19 300628 16071227 Nguyn Thu Phng 13.01.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

20 300629 13060028 Phm Th Bch Phng 21.10.1995 N Qh2013.L Lut HQG

21 300630 13001000 Phm Th Thanh Phng 03.05.1995 N Qh2013.T.Ha Ha KHTN

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh A2 - HNN Phng thi: P.35 (P.801-A2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300631 16071230 Trn Lan Phng 30.05.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

2 300632 13061056 Trn Th Phng 17.06.1995 N Qh2013.L Lut HQG

3 300633 16071095 Trn Th Phng 16.11.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

4 300634 16071231 Trn Th Mai Phng 25.03.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

5 300635 13010177 Trn Th Mai Phng 24.11.1995 N Qh2013.sp Sinh Sinh HGD

6 300636 14030355 V Th Phng 12.06.1996 N QH2014.X.KHQL KHQL XHNV

7 300637 16071099 Ng Hi Phng 19.01.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

8 300638 15034959 Nguyn Th Phng 06.07.1997 N Qh2015.X.QHT QTH XHNV

9 300639 14002609 Nguyn nh Qun 03.03.1996 Nam QH2014.T.KHT KT-TV-HDH KHTN

10 300640 13001028 Nguyn Vn Qun 26.07.1995 Nam QH2013.T.L a L XHNV

11 300641 13003569 Dng Hng Quang 11.09.1995 N Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

12 300642 13020339 Nguyn Ngoc Quang 02.11.1995 Nam QH2013.I/CQ CNTT HCN

13 300643 12100063 Nguyn Vn Quang 16.07.1994 Nam Qh2012.YD Y Dc HQG

14 300644 14020367 Nguyn V Quang 25.01.1995 Nam QH2014.I/CQ CNKTCT HCN

15 300645 15071519 T Minh Quang 24.04.1997 Nam QH2015.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

16 300646 15071428 Trn Vit Quang 11.01.1997 Nam Qh2015.Q Quc t HQG

17 300647 13062045 Trng Vn Quang 14.07.1993 Nam QH2013.L Lut HQG

18 300648 Trn Vn Qu 02.03.1998 Nam D b Quc t HQG

19 300649 16071233 Nguyn Th Kim Quy 23.09.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN


20 300650 16071234 Chung Th Hng Quyn 07.06.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

21 300651 13030434 Dng Th Quyn 01.12.1995 N Qh2013.X.PH PH XHNV

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh A2 - HNN Phng thi: P.36 (P.802-A2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300652 13030435 H Th Quyn 04.09.1995 N QH2013.X.PH PH XHNV

2 300653 15031288 La T Quyn 03.07.1997 N QH2015.X.QTH QTH XHNV

3 300654 13032422 Trn Th Quyn 06.01.1995 N QH2013.X.VH Vn Hoc XHNV

4 300655 16071101 Nguyn Th Quyn 23.11.1998 Nam QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

5 300656 12000744 Li Mnh Quyt 11.01.1993 Nam QH2012.T.VL Vt L KHTN

6 300657 Bi Nh Qunh 02.06.1997 N D b Quc t HQG

7 300658 16071235 Nh Qunh 27.10.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG


8 300659 13030441 Th Nh Qunh 22.07.1995 N QH2013.X.TTH TTH XHNV

9 300660 15071520 Gip Th Ngoc Qunh 25.12.1997 N QH2015.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

10 300661 13061057 Lu Th Thy Qunh 18.01.1995 N QH2013.L Lut HQG

11 300662 15032366 Ng Th Ngoc Qunh 16.08.1997 N QH2015.X.QTH QTH XHNV

12 300663 14060197 Nguyn Th Qunh 20.06.1996 N QH2014.L Lut HQGHN

13 300664 13001538 Nguyn Th Qunh 13.08.1995 N QH2013.T.HDH KTTV&HDH KHTN

14 300665 13032246 Nguyn Thu Qunh 29.09.1995 N QH2013.X.BC Bo ch XHNV

15 300666 14060095 Phan Th Qunh 01.01.1996 N QH2014.L Lut HQG

16 300667 13032248 Phan Th Qunh 18.01.1995 N Qh2013.X.VH Vn Hoc XHNV

17 300668 15071431 Trn Th Qunh 20.06.1997 N Qh2015.Q Quc t HQG

18 300669 13061058 Bi Th Sm 05.09.1995 N QH2013.L Lut HQGHN

19 300670 14030374 Chu Th Sng 27.07.1996 N QH2014.X.XHH X hi hoc XHNV

20 300671 16071236 Phm Th Sao 23.01.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

21 300672 14030648 Hong Th Su 25.02.1995 N Qh2014.X.XHH XHH XHNV

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh A2 - HNN Phng thi: P.37 (P.803-A2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300673 14030647 Triu Dng Su 17.11.1994 N QH2014.XHH XHH XHNV

2 300674 13030453 Nguyn Th Sen 10.06.1994 N QH2013.X.KHCT KHCT XHNV

3 300675 13010189 Ng Nam Sinh 13.08.1994 Nam Qh2013.S.sp Ha Ha HGD

4 300676 15071521 Bi nh Sn 19.07.1997 Nam QH2015.Q Quc t HQG

5 300677 13030457 Trng Sn 05.02.1994 Nam QH2013.X.BC Bo ch XHNV

6 300678 13020602 on Quang Sn 19.09.1995 Nam QH2013.I/CQ Vt l K thut HCN

7 300679 14060169 Kiu Hng Sn 11.09.1996 Nam Qh2016.L Lut HQG

8 300680 16071304 L Hong Sn 08.11.1998 Nam QH2016.Q.HTTTQL Quc t HQGHN

9 300681 13062076 Trn Ngoc Sn 25.02.1994 Nam Qh2013.L Lut HQG

10 300682 12030464 V Hong Sn 25.06.1994 Nam QH2012.X.Ls Lch S XHNV

11 300683 13002358 S Th Sng 26.03.1993 Nam Qh2013.T.L a L KHTN

12 300684 13001075 Trn Duy Ti 05.09.1995 Nam QH2013.T.TCT Ton KHTN

13 300685 15001317 inh Thi Thanh Tm 04.12.1997 N Qh2015.T.Sinh Sinh KHTN

14 300686 16031076 Nguyn Th Tm 04.09.1998 N Qh2016.X.QTH QTH XHNV

15 300687 13001085 Phm Th Tm 07.01.1995 N QH2013.T.TCT Ton KHTN

16 300688 14030384 Tng Th Tm 16.05.1996 N Qh2014.X.LTH LTH XHNV

17 300689 13020397 Nguyn Hu Thch 15.08.1994 Nam QH2013.I/CQ CNTT HCN

18 300690 13001144 Phm Hng Thi 01.07.1995 Nam QH2013.T.C a Cht KHTN

19 300691 16071108 Nguyn Th Thm 05.04.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

20 300692 13030496 Nguyn Th Thm 28.09.1995 N Qh2013.X.Ls Lch S XHNV

21 300693 16071109 V Th Thm 10.01.1998 N QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN


Danh sch gm: 21 sinh vin
S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh A2 - HNN Phng thi: P.38 (P.804-A2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300694 16002586 Triu c Thng 13.11.1998 Nam QH2016.T.TCT Ton KHTN

2 300695 15004213 Nng c Thng 11.11.1995 Nam Qh2015.T.MT Mi Trng KHTN

3 300696 13061059 Bi Th Thanh 01.09.1995 N QH2016.L Lut HQG

4 300697 13001090 inh Th Thanh 17.05.1995 Nam Qh2013.T.L Da L KHTN

5 300698 13001101 Phm Th Thanh 14.01.1995 N QH2013.T.Ha Ha KHTN

6 300699 14032575 V Th Minh Thanh 17.11.1996 N QH2014.X.KHQL KHQL XHNV

7 300700 16071238 Cao Tin Thnh 25.07.1998 Nam QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

8 300701 L B Thnh 15.02.1998 Nam QH2016.Q Quc t HQG

9 300702 16061530 L Tun Thnh 17.03.1998 Nam QH2016.L Lut HQG


10 300703 13003766 T vn Thnh 15.05.1995 Nam QH2013.T.Sinh Sinh KHTN

11 300704 14061548 Bi Phng Tho 07.04.1995 N QH2014.L Lut HQGHN

12 300705 12030692 Bi Phng Tho 11.08.1994 N QH2012.X.KHQL KHQL XHNV

13 300706 15005371 C Th Phng Tho 24.12.1993 N Qh2015.T.L a L KHTN

14 300707 12031089 ng Th Tho 29.08.1994 N QH2012.X.Trit Trit XHNV

15 300708 15001620 Hong Phng Tho 02.01.1997 N QH2015.T.MT Mi trng KHTN

16 300709 13030924 Khng Th Thu Tho 04.01.1995 N QH2013.X.Trit Trit XHNV

17 300710 13032258 L Th Hng Tho 18.02.1995 N Qh2013.X.KHQL KHQL XHNV

18 300711 13033024 L Th Tho 01.12.1995 N QH2013.X.TLH Tm l hoc XHNV

19 300712 13061062 L Th Tho 23.08.1998 N Qh2013.L Lut HQG

20 300713 13001119 L Thu Tho 04.11.1994 N Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

21 300714 13030746 L Phng Tho 11.12.1994 N QH2013.X.XHH XHH XHNV

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh A2 - HNN Phng thi: P.39 (P.806-A2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300715 14032137 Mai Phng Tho 07.04.1996 N Qh2014.X.NNH NNH XHNV

2 300716 14060175 Ng Thu Tho 07.01.1996 N QH2014.L Lut HQGHN

3 300717 16021161 Nguyn Phng Tho 15.03.1998 N Qh2016.I/CQ CNTT HCN

4 300718 15030261 Nguyn Phng Tho 04.02.1997 N QH2015.X.XHH XHH XHNV

5 300719 14050158 Nguyn Phng Tho 23.06.1996 N QH2014.E.KT K Ton HKT

6 300720 13032561 Nguyn Th Tho 08.05.1995 N Qh2013.X.DL Du Lch XHNV

7 300721 13030483 Nguyn Th Tho 06.09.1994 N QH2013.X.PH PH XHNV

8 300722 13030486 Nguyn Th Tho 29.01.1995 N Qh2013.X.KHQL KHQL XHNV

9 300723 13001132 Nguyn Th Tho 17.03.1995 N QH2013.T.L a L KHTN

10 300724 16071239 Nguyn Th Phng Tho 19.05.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

11 300725 13032262 Nguyn Th Phng Tho 07.07.1995 N Qh2013.X.KHQL KHQL XHNV

12 300726 14032599 Phm Th Tho 11.10.1996 N QH2014.X.KHQL KHQL XHNV

13 300727 16071307 Trn Thu Tho 03.12.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

14 300728 13062054 Triu Th Nguyn Tho 20.12.1992 N ` Qh2013.L Lut HQG

15 300729 15032400 V Th Phng Tho 10.09.1997 N Qh2015.X.DL Du Lch XHNV

16 300730 16071113 V Th Thu Tho 22.02.1997 N QH2016.Q Quc t HQG

17 300731 16071240 Nguyn Th Thi 10.11.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

18 300732 14050533 Lc Th Thin 03.07.1994 N QH2014.E.QTKD QTKD HKT

19 300733 14030422 Nguyn Th Anh Th 23.06.1996 N QH2014.X.LTH LTH XHNV

20 300734 15071438 Nguyn Th Anh Th 25.08.1997 N Qh2015.Q Quc t HQG

21 300735 14030426 Nguyn Th Thm 17.07.1996 N QH2014.X.QTVP QTVP XHNV

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh A2 - HNN Phng thi: P.40 (P.807-A2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300736 13001177 V Th Thm 10.11.1995 N Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

2 300737 13050041 V Vit Thng 10.11.1995 Nam QH2013.E.KTCT KTCT HKT

3 300738 16071242 inh L Hoi Thu 21.09.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

4 300739 14030429 H Th Thu 06.10.1996 N Qh2014.X.LTH LTH XHNV

5 300740 13030518 Hong Th Thu 21.09.1995 N Qh2013.X.KHQL KHQL XHNV

6 300741 13010295 L Th Thu 26.11.1995 N QH2013.S.sp L Vt L HGD

7 300742 16071116 Nguyn Th Thu 08.02.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

8 300743 13032277 Nguyn Th Thu 10.03.1993 N QH2013.X.VNH VNH XHNV

9 300744 16071309 Nguyn Th Hoi Thu 12.01.1997 N Qh2016.Q Quc t HQG

10 300745 13040999 Nguyn Minh Th 31.03.1995 N QH2014.F.G NN&VH c HNN

11 300746 15071530 Nguyn Th Thanh Th 14.04.1997 N QH2015.Q Quc t HQG


12 300747 16071310 Nguyn Th Thanh Th 20.10.1998 N Qh2016.Q. Quc t HQG

13 300748 16071244 Qung Th Anh Th 28.03.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

14 300749 16071243 V H Th 02.01.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

15 300750 13060034 V Vn Thun 07.01.1995 Nam Qh2013.L Lut HQG

16 300751 13001197 inh Quang Thut 28.11.1993 Nam QH2013.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

17 300752 16031100 Hong Trong Thc 28.10.1996 Nam Qh2016.X.QTH QTH XHNV

18 300753 13030547 H Th Thng 30.04.1995 N Qh2013.X.DL Du Lch XHNV

19 300754 13020636 L Ngoc Thng 12.02.1995 Nam QH2013.I/CQ CNTT HCN

20 300755 14032585 L Th Thng 08.04.1996 N QH2014.X.BC Bo Ch XHNV

21 300756 13001243 Phm Th Thng 28.04.1995 N Qh2013.T.VL Vt L KHTN

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh A2 - HNN Phng thi: P.41 (P.808-A2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh
thi
M
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300757 13001245 Trn Th Thng 08.03.1995 N QH2013.T.KTH KT-TV-HDH KHTN

2 300758 14032584 Nguyn Th Minh Thy 08.01.1996 N Qh2014.X.BC Bo Ch XHNV

3 300759 16071117 Nguyn Th Thanh Thy 09.02.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

4 300760 13002354 Nng Th Thy 16.04.1994 N Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

5 300761 15034690 Phm Th Thy 16.02.1996 N QH2015.X.VNH VNH XHNV

6 300762 14068050 Phng Th Thy 16.07.1996 N Qh2016.L Lut HQG

7 300763 14032165 Trn Hng Thy 06.08.1996 N QH2014.X.NNH NNH XHNV

8 300764 14050174 Nguyn Th Thy 16.11.1996 N Qh2014.E.KT K Ton HKT

9 300765 16071248 Nguyn Th Thy 30.05.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

10 300766 16071250 Th Thanh Thy 29.10.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

11 300767 15031790 Hong Th Thy 21.12.1997 N QH2015.X.VNH VNH XHNV

12 300768 13030525 Nguyn Th Thy 30.08.1995 N QH2013.X.BC Bo Ch XHNV

13 300769 13001551 Trn Thu Thy 02.12.1994 N QH2013.T.VL Vt L KHTN

14 300770 13012468 Triu Th Thu Thy 21.03.1994 N QH2013.S.sp Vn Sp Vn HGD

15 300771 14000800 Trnh Th L Thy 01.02.1996 N QH2014.T.MT Mi trng KHTN

16 300772 15000348 Nguyn Ngoc Tip 09.12.1995 Nam QH2015.T.VL Vt L KHTN

17 300773 14030468 Nng Vn Tnh 23.05.1996 Nam Qh2014.X.XHH XHH XHNV

18 300774 14030563 Nguyn Th Tnh 20.02.1996 N Qh2014.X.LTH TLH XHNV

19 300775 13001256 Mai Th T 29.10.1995 N QH2013.T.L a L KHTN

20 300776 12061057 Thanh Ton 03.01.1994 Nam QH2012.L Lut HQG

21 300777 13030558 Nguyn Th Ton 23.05.1995 N QH2013.X.DL Du lch XHNV

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh A2 - HNN Phng thi: P.42 (P.701-A2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300778 16071120 ng Thanh Tr 18.01.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

2 300779 Trn Thanh Tr 08.05.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

3 300780 16071311 Trn Th Hng Tr 03.10.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

4 300781 13030592 inh Th Ngoc Trm 30.10.1995 N QH2013.X.TLH TLH XHNV

5 300782 13000107 Nguyn Th Bch Trm 20.01.1995 N Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

6 300783 14031158 Bi H Trang 02.10.1996 N QH2014.X.Nhoc Nhn Hoc XHNV

7 300784 14030617 Bi Th Trang 18.01.1996 N Qh2014.X.XHH XHH XHNV

8 300785 16071256 Bi Th Thu Trang 01.01.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

9 300786 16031593 Chu Minh Trang 08.08.1998 N QH2016.X.XHH XHH HQG

10 300787 15030839 o Huyn Trang 20.02.1997 N QH2015.X.NNH NNH XHNV

11 300788 13030570 Th Qunh Trang 10.04.1994 N QH2013.X.PH PH XHNV

12 300789 15071534 inh Th H Trang 25.07.1997 N Qh2015.Q Quc t HQG

13 300790 13001266 Th Huyn Trang 20.02.1995 N Qh2013.T.L a L KHTN


14 300791 13010234 Th Thu Trang 23.12.1995 N Qh2013.S.sp Ha Ha HGD

15 300792 16071125 Thu Trang 09.06.1998 N QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

16 300793 13010896 Dng Thu Trang 10.10.1995 N QH2013.S.sp Sinh Sinh HGD

17 300794 13001556 Hong Th Trang 20.04.1994 N QH2013.T.C a cht KHTN

18 300795 11030947 Phng Th Trang 20.12.1993 N QH2011.X.NH Nhn hoc XHNV

19 300796 16071252 Hong Th Trang 03.04.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

20 300797 16071255 Hong Th Huyn Trang 23.09.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

21 300798 16061560 L Phng Trang 19.05.1998 N Qh2016.L Lut HQG

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh A2 - HNN Phng thi: P.43 (P.8702-A2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300799 15031794 L Th Vn Trang 08.10.1997 N QH2015.X.VNH VNH XHNV


2 300800 13012469 Mc Thu Trang 26.12.1995 N QH2013.S.SPV SP Vn HGD

3 300801 14031292 Nghim Th Thu Trang 24.02.1996 N Qh2014.X.Trit Trit XHNV

4 300802 16052039 Nguyn H Trang 31.07.1998 N QH2016.E.KT KT HKT

5 300803 16071124 Nguyn Ngoc Trang 12.10.1992 N QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

6 300804 14031217 Nguyn Th Trang 08.10.1996 N QH2014.X.TTTV TTTV XHNV

7 300805 14062012 Nguyn Th Trang 18.05.1995 N QH2014.L Lut HQGHN

8 300806 13032572 Nguyn Th H Trang 21.10.1995 N QH2013.X.BC Bo ch XHNV

9 300807 14060085 Nguyn Th H Trang 25.10.1996 N QH2014.L Lut HQG

10 300808 16071312 Nguyn Th Huyn Trang 04.04.1998 N QH2016.Q.HTTTQL Quc t HQGHN

11 300809 12000940 Nguyn Th Huyn Trang 05.11.1994 N QH2012.T.L a L KHTN

12 300810 16010350 Nguyn Th Huyn Trang 01.02.1998 N QH2016.S.sp Ha Ha HGD

13 300811 13001291 Nguyn Th Thu Trang 12.09.1995 N QH2013.T.C a Cht KHTN

14 300812 13040781 Nguyn Th Thy Trang 11.08.1995 N QH2013.F.G NN&VH c HNN

15 300813 16071121 Nguyn Thu Trang 14.03.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

16 300814 13001300 Nguyn Thu Trang 24.05.1995 N QH2013.T.Ha Ha KHTN

17 300815 13030586 Trn Khnh Trang 28.10.1995 N QH2013.X.LTH LTH XHNV

18 300816 14000861 Trn Qunh Trang 02.06.1996 N Qh2014.T.MT Mi Trng KHTN

19 300817 13030587 Trn Th Hng Trang 20.09.1995 N QH2013.X.LS Lch s XHNV

20 300818 14011028 Trn Th Kim Trang 31.03.1996 N QH2014.S.sp S S HGD

21 300819 15071443 Trn Th Thu Trang 03.10.1997 N QH2015.Q Quc t HQG

Danh sch gm: 21 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh A2 - HNN Phng thi: P.44 (P.703-A2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300820 15071533 Trnh Th Trang 08.10.1997 N Qh2015.Q Quc t HQG

2 300821 13001314 V Th Qunh Trang 18.01.1995 N QH2013.T.C a cht KHTN

3 300822 16010153 Th Thy Trinh 15.11.1998 N QH2016.S.sp Ton Ton-C-Tin HGD

4 300823 16071257 Dng Phng Trinh 15.12.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

5 300824 14000870 Ng Th Trinh 13.06.1996 N QH2014.T.MT Mi trng KHTN

6 300825 14030490 Lng Khnh Trnh 03.10.1996 Nam QH2014.X.KHCT KHCT XHNV

7 300826 16071127 ng Vit Trung 14.05.1998 Nam QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

8 300827 16071128 Vn Trung 07.05.1998 Nam QH2016.Q.KDQT Quc t HQGHN

9 300828 13001562 Nguyn Thy Trung 25.12.1995 Nam QH2013.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

10 300829 13031067 Tng Vn Trung 20.08.1994 Nam QH2013.X.TTH TTH XHNV

11 300830 1.3E+008 V Vn Trung 17.08.1995 Nam QH2013.T.MT Mi trng KHTN

12 300831 13030597 Nguyn Trong Trng 01.09.1995 Nam QH2013.X.VH Vn Hoc XHNV

13 300832 15004075 Bi c Truyn 24.10.1997 Nam QH2015.T.Ha Ha KHTN

14 300833 14002637 L Thanh T 05.09.1996 Nam QH2014.T.L a l KHTN

15 300834 15032408 Nguyn Hong Anh T 21.12.1997 N QH2015.X.LTH LTH XHNV


16 300835 16071130 Nguyn Trn Bo T 29.06.1998 Nam QH2016.Q Quc t HQG

17 300836 13001380 Phng Th Thanh T 27.10.1995 N QH2013.T.Sinh Sinh KHTN

18 300837 14002517 Trng Th T 22.09.1995 N Qh2014.T.Sinh Sinh KHTN

19 300838 13001382 Trnh Vn T 01.05.1995 N QH2013.T.C a Cht KHTN

20 300839 13061074 Nguyn Vn Tun 19.04.1995 Nam QH2013.L Lut HQGHN

Danh sch gm: 20 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh A2 - HNN Phng thi: P.45 (P.704-A2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300840 13030600 La Vn Tun 05.11.1994 Nam Qh2013.X.QTH QTH XHNV

2 300841 13030602 L Quang Tun 12.07.1991 Nam QH2013.X.CTH CTH XHNV

3 300842 13002344 L Quc Tun 10.02.1995 Nam Qh2013.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

4 300843 13001566 Nguyn nh Tun 10.07.1995 Nam QH2013.T.VL Vt L KHTN


5 300844 13062077 Nguyn Mnh Tun 02.05.1994 Nam QH2013.L Lut HQGHN

6 300845 14020517 Nguyn Mnh Tun 07.03.1996 Nam QH2014.I.TVT TVT HCN

7 300846 11000671 Nguyn Vn Tun 09.07.1993 Nam QH2011.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

8 300847 16071316 Phm Minh Tun 18.01.1998 Nam Qh2016.Q Quc t HQG

9 300848 16010155 Trung Tng 13.11.1998 Nam QH2016.S.SPT SP Ton HGD

10 300849 Hong c Tng 22.02.1998 Nam D b Quc t HQG

11 300850 16071262 Nguyn Bi Thanh Tng 30.11.1998 Nam Qh2016.Q Quc t HQG

12 300851 16030860 Nguyn Trong Tng 09.02.1998 Nam Qh2016.X.DL Du Lch XHNV

13 300852 13001383 Hong Th Ti 18.08.1995 N QH2013.T.C a Cht KHTN

14 300853 14061038 Hong Th Tuyn 02.10.1995 N Qh2014.L Lut HQG

15 300854 13001351 Nguyn Tho Tuyn 20.11.1995 Nam Qh2013.T.KTH KT-TV-HDH KHTN

16 300855 13010243 Nguyn Th Tuyt 31.07.1995 N QH2013.T.VL Vt L KHTN

17 300856 13010244 Trn Th Tuyt 01.09.1995 N Qh2013.S.sp Ha Ha HGD

18 300857 16071263 m Th Thu Uyn 03.02.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

19 300858 16071318 ng Thu Uyn 12.09.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

20 300859 12031103 Nguyn Bo Uyn 24.05.1994 N QH2012.X.Trit Trit XHNV

Danh sch gm: 20 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh A2 - HNN Phng thi: P.46 (P.706-A2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300860 15071449 Nguyn Thc Uyn 01.11.1997 N QH2015.Q Quc t HQG

2 300861 14030508 o Th Vn 09.12.1996 N QH2014.X.TTTV TTTV XHNV

3 300862 14030674 Th Vn 26.07.1995 N Qh2014.X.LTH LTH XHNV

4 300863 16071319 Dng Th Vn 31.05.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

5 300864 14030650 H Th Kiu Vn 06.03.1995 N QH2014.XHH XHH XHNV

6 300865 13001402 Nguyn Th Vn 27.09.1995 N Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

7 300866 13010251 Nguyn Th Hng Vn 21.07.1995 N QH2013.S.sp Ton Ton-C-Tin HGD

8 300867 16071320 Nguyn Th Hng Vn 20.07.1998 N QH2016.Q. Quc t HQG

9 300868 13041002 Phm Thanh Vn 21.05.1995 N QH2014.F.G NN&VH c HNN

10 300869 16071264 V Th Bch Vn 27.02.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

11 300870 16071265 Nguyn H Vi 01.07.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

12 300871 15071452 Nguyn H Vi 05.01.1997 N Qh2015.Q Quc t HQG

13 300872 13050048 L Thanh Vit 22.06.1994 Nam QH2013.E.KTCT KTCT HKT

14 300873 14030519 Triu Quc Vit 01.05.1996 Nam Qh2014.X.CTH CTH XHNV

15 300874 14000940 Lng Th Vinh 18.04.1996 Nam QH2014.T.Ton Ton-C-Tin KHTN

16 300875 13011559 Ma Th Vinh 08.03.1995 N Qh2016.S.Sp Vn Sp Vn HGD

17 300876 16071321 L Cao V 23.10.1998 Nam QH2016.Q Quc t HQG

18 300877 L Long V 28.11.1998 Nam QH2016.Q.KHQL Quc t HQGHN

19 300878 13010254 Nguyn Tun V 12.12.1994 Nam QH2013.S.sp L Vt L HGD


20 300879 14030523 ng Cng Vng 24.02.1996 Nam QH2014.X.TTTV TTTV XHNV

Danh sch gm: 20 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC NGOI NG
DANH SCH V KT QU THI
K THI NH GI NNG LC NGOI NG I VI SINH VIN KHNG CHUYN TING ANH TRONG HQGHN
(VSTEP.3-5)
Ngy thi: 27/05/2017 a im thi: Nh A2 - HNN Phng thi: P.47 (P.707-A2)
K np bi
M trc Mn Vit Mn Ni
Gii
TT SBD MSSV H v tn Ngy sinh Kha/ Ngnh Khoa Trng nghim
tnh c Nghe
Ch k im Ch k im
thi hiu hiu

1 300880 15031800 Phm Th Xen 09.08.1997 N QH2015.X.VNH VNH XHNV

2 300881 14030997 Bi Th Xim 08.03.1996 N QH2014.X.KHQL KHQL XHNV

3 300882 13010256 o Th Thanh Xun 11.02.1995 N QH2013.S.sp Ha Ha HGD

4 300883 14010193 Nguyn Th Xun 15.03.1996 N QH2014.T.SH Sinh hoc KHTN

5 300884 13062064 Phm Th Xun 15.10.1994 N Qh2013.L Lut HQG

6 300885 13032583 L Th Xuyn 14.02.1995 N Qh2013.X.XHH XHH XHNV

7 300886 14060091 Nguyn Th Xuyn 04.03.1996 N QH2014.L Lut HQG

8 300887 13010300 Bi Nh Yn 01.11.1995 N Qh2013.S.sp Ton Ton-C-Tin KHTN


9 300888 16071137 Bi Th Yn 18.01.1998 N Qh2016.Q Quc t HQG

10 300889 13030632 Cao Th Yn 08.01.1995 N Qh2013.X.KHQL KHQL XHNV

11 300890 16071266 Mai Th Hi Yn 12.10.1998 N QH2016.Q.KTPTKT Quc t HQGHN

12 300891 15071544 Ng Th Hi Yn 20.04.1997 N QH2015.Q Quc t HQG

13 300892 13001572 Nguyn Th Yn 04.04.1995 N QH2013.T.HH Ha hoc KHTN

14 300893 14030530 Nguyn Th Yn 20.08.1996 N Qh2014.X.XHH XHH XHNV

15 300894 13030637 Nguyn Th Yn 19.09.1995 N QH2013.X.VH Vn Hoc XHNV

16 300895 15032528 Nguyn Th Bo Yn 27.02.1997 N QH2015.X.DL Du Lch XHNV

17 300896 16071138 Nguyn Th Hi Yn 21.02.1998 N QH2016.Q Quc t HQG

18 300897 15001159 Trn Th Hi Yn 21.02.1997 N QH2015.T.C a cht KHTN

19 300898 13001438 V Th Hi Yn 27.05.1995 N Qh2013.T.MT Mi Trng KHTN

20 300899 12001456 V Th Nh Yn 07.09.1994 N QH2012.T.L a L KHTN

Danh sch gm: 20 sinh vin


S th sinh d thi mn oc hiu.; Nghe hiu:.....; Vit; Ni:..
Gim th :. H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017
Gim kho Ni: CH TICH HI NG THI
Gim kho Vit 01:.
Gim kho Vit 02:.
Th k H t chc thi:. TUN MINH
Th k H chm thi:.
G HQGHN

01-B2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

04-B2)

Gh
i
ch
17
G HQGHN

04-B2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

08-B2)

Gh
i
ch
17
G HQGHN

05-B2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

05-B2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN
06-B2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

06-B2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

01-B2)
Gh
i
ch
17

G HQGHN

07-B2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

07-B2)

Gh
i
ch
Gh
i
ch

17
G HQGHN

06-B2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

08-B2)

Gh
i
ch
17
G HQGHN

08-B2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

08-B2)

Gh
i
ch
17
G HQGHN

09-B2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

10-B2)

Gh
i
ch
17
G HQGHN

11-B2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

12-B2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN
09-B2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

09-B2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

02-B2)
Gh
i
ch
17

G HQGHN

10-B2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

10-B2)

Gh
i
ch
Gh
i
ch

17
G HQGHN

11-B2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

11-B2)

Gh
i
ch
17
G HQGHN

08-B2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

12-B2)

Gh
i
ch
17
G HQGHN

12-B2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

13-B2)

Gh
i
ch
17
G HQGHN

01-A2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

02-A2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN
03-A2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

04-A2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

06-A2)
Gh
i
ch
17

G HQGHN

07-A2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

08-A2)

Gh
i
ch
Gh
i
ch

17
G HQGHN

01-A2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

02-A2)

Gh
i
ch
17
G HQGHN

03-A2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

04-A2)

Gh
i
ch
17
G HQGHN

06-A2)

Gh
i
ch
17

G HQGHN

07-A2)

Gh
i
ch
17
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 48 (Phng 708-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320077 Trn Th Hng Sm 03.12.1993 N

2 320078 Bi Phng Anh 29.08.1997 N

3 320079 Cao Th T Anh 15.07.1996 N

4 320080 an Th Thy Anh 28.10.1997 N

5 320081 ng Minh Anh 31.12.1996 N

6 320082 Dng Hong Anh 13.02.1997 N

7 320083 Dng Vit Anh 07.11.1995 Nam

8 320084 H Phng Anh 18.10.1996 N

9 320085 L H Anh 20.12.1994 N

10 320086 L Hi Anh 20.04.1996 N

11 320087 L Minh Anh 15.08.1996 N

12 320088 Nguyn Phan Hin Anh 25.08.1995 N

13 320089 Nguyn Th Hng Anh 20.05.1996 N

14 320090 Nguyn Th Lan Anh 29.01.1996 N

15 320091 Nguyn Th Ngoc Anh 16.09.1995 N

16 320092 Nguyn Th Phng Anh 09.11.1996 N

17 320093 Nguyn Th T Anh 21.09.1995 N

18 320094 Nguyn Th Vn Anh 30.04.1995 N

19 320095 Nguyn Tun Anh 31.03.1993 Nam

20 320096 Trn Th Lm Anh 07.09.1996 N

21 320097 Trn Th Lan Anh 15.06.1996 N

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 49 (Phng 601-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320098 V Ngoc Anh 25.10.1996 N

2 320099 V Th Ngoc nh 17.06.1995 N

3 320100 Nguyn Th Phng Bc 14.02.1995 N

4 320101 Nguyn Th Bch 27.04.1996 N

5 320102 Hong o Qunh Chu 07.01.1996 N

6 320103 Bi Th Linh Chi 10.02.1994 N

7 320104 on Th Vn Chi 10.06.1996 N

8 320105 Ging Seo Ch 02.03.1993 Nam

9 320106 Th Kim Cc 09.03.1994 N

10 320107 L Th Cc 12.08.1993 N

11 320108 Trn Kim Cc 16.10.1996 N

12 320109 L Th Cng 15.08.1993 N

13 320110 H Th Hng Dim 17.05.1995 N

14 320111 Phm Th Dip 05.06.1993 N

15 320112 Ngoc ip 04.02.1997 N

16 320113 Phm Cng c 21.08.1996 Nam

17 320114 L Th Thy Dung 03.03.1994 N

18 320115 Nguyn Th Phng Dung 03.05.1995 N

19 320116 Nguyn Thy Dung 14.11.1996 N

20 320117 Nguyn Hu Dng 29.12.1995 Nam

21 320118 Nguyn Th Dc 22.09.1992 N

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 50 (Phng 602-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320119 on Xun Dng 09.08.1995 Nam

2 320120 L Thanh Dng 07.07.1993 N

3 320121 Bi Nguyn Hng Giang 01.12,1997 N

4 320122 ng Minh Giang 10.08.1995 Nam

5 320123 Nguyn Thu Giang 03.05.1994 N

6 320124 V Th Hng Giang 30.04.1996 N

7 320125 Bi Phng H 22.08.1996 N

8 320126 Bi Th Ngoc H 22.08.1995 N

9 320127 Nguyn Phng H 29.12.1996 N

10 320128 Nguyn Phng H 14.01.1997 N

11 320129 Nguyn Thanh H 14.12.1993 N

12 320130 Nguyn Th H 15.11.1995 N

13 320131 Nguyn Th M H 09.10.1994 N

14 320132 Nguyn Thu H 15.10.1994 N

15 320133 Phm Th Hng H 07.03.1995 N

16 320134 inh Th Thanh Hi 02.05.1995 N

17 320135 Phm Th Bo Hn 19.10.1996 N

18 320136 L Thu Hng 27.07.1993 N

19 320137 Nghim Th Hng 30.08.1994 N

20 320138 Nguyn Bo Hng 08.10.1993 N

21 320139 Nguyn Minh Hng 25.12.1996 N

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 51 (Phng 603-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320140 Nguyn Th Minh Hng 30.01.1997 N

2 320141 Nng Nguyt Hng 15.11.1995 N

3 320142 Phm Khnh Hng 02.09.1996 N

4 320143 Trn Thu Hng 25.02.1996 N

5 320144 Trng Th Hng 22.12.1994 N

6 320145 Th Hng Hnh 22.09.1996 N

7 320146 Hong Hng Hnh 10.12.1995 N

8 320147 Nguyn Th Hng Hnh 12.04.1996 N

9 320148 Nguyn Thy Hnh 27.02.1996 N

10 320149 Cao Th Ho 01.06.1995 N

11 320150 Bi Th Thanh Hin 12.09.1996 N

12 320151 ng Thu Hin 12.07.1994 N

13 320152 Dip Th Thu Hin 15.04.1997 N

14 320153 L Th Hin 20.04.1990 N

15 320154 Nguyn Th Hin 05.04.1996 N

16 320155 Nguyn Th Thu Hin 02.01.1994 N

17 320156 Phm Th Hin 29.10.1995 N

18 320157 Phan Th Thu Hin 23.02.1997 N

19 320158 Phng Th Hin 05.01.1994 N

20 320159 Hong Th Hiu 19.12.1996 N

21 320160 Nng Th Hiu 09.08.1996 N

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 52 (Phng 604-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320161 Bi Ngoc Hoa 30.01.1994 N

2 320162 Ng Th Thu Hoa 24.01.1993 N

3 320163 V Qunh Hoa 05.10.1996 N

4 320164 Hong Th Ha 26.04.1994 N

5 320165 Nguyn Th Thanh Ha 25.08.1996 N

6 320166 Phm Th Ha 17.09.1996 N

7 320167 Phan Th Ha 24.01.1996 N

8 320168 Trn Th Hoi 26.04.1996 N

9 320169 Tng Mnh Hong 09.08.1996 Nam

10 320170 Cp Th Thanh Hng 10.11.1995 N

11 320171 Nguyn Th Hng 24.04.1996 N

12 320172 Nguyn Th Hu 01.11.1996 N

13 320173 Bi Thanh Hu 10.12.1996 N

14 320174 Bi Th Hu 05.07.1993 N

15 320175 Hong Linh Hu 25.12.1994 N

16 320176 V Thu Hu 30.04.1994 N

17 320177 Lu Th Hng 21.08.1995 N

18 320178 Nguyn Lan Hng 24.10.1996 N

19 320179 Nguyn Th Lan Hng 01.11.1996 N

20 320180 Nguyn Th Thanh Hng 18.07.1996 N

21 320181 Nguyn Th Thu Hng 13.08.1994 N

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 53 (Phng 606-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320182 Trn Th Thu Hng 25.01.1995 N

2 320183 Triu Thu Hng 17.09.1992 N

3 320184 Trng Khnh Hng 20.12.1994 N

4 320185 Ng Th Thu Hng 15.08.1996 N

5 320186 V Th Hng 10.08.1994 N

6 320187 Bi Thu Huyn 18.08.1996 N

7 320188 Cao Th Thanh Huyn 15.12.1994 N

8 320189 Hong Th Thu Huyn 15.07.1996 N

9 320190 Kiu Th Huyn 06.12.1996 N

10 320191 Nguyn Ngoc Huyn 19.04.1997 N

11 320192 Nguyn Th Khnh Huyn 21.08.1996 N

12 320193 Nguyn Th Khnh Huyn 28.08.1996 N

13 320194 Nguyn Thu Huyn 27.09.1995 N

14 320195 Trnh Thanh Huyn 13.03.1993 N

15 320196 Trnh Th Ngoc Huyn 27.09.1996 N

16 320197 V Ngoc Khanh 27.12.1996 N

17 320198 Nguyn Th Khng 02.09.1995 N

18 320199 Bi Th Nht Lam 27.09.1994 N

19 320200 Nguyn Th nh Lm 24.03.1994 N

20 320201 Hong Th Mai Lan 17.12.1995 N

21 320202 Kim Th Lan 13.12.1995 N

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 54 (Phng 607-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320203 La Th Hong Lan 09.10.1997 N

2 320204 Nguyn Th Thanh Lan 27.09.1995 N

3 320205 Phm Th Lan 05.07.1994 N

4 320206 Trng Th Lan 20.09.1993 N

5 320207 T Th L 05.05.1996 N

6 320208 Cao Hong Linh 13.11.1996 N

7 320209 Li Phng Linh 17.08.1996 N

8 320210 Nguyn Bng Linh 12.06.1996 N

9 320211 Nguyn Diu Linh 27.01.1995 N

10 320212 Nguyn Diu Linh 04.10.1996 N

11 320213 Nguyn Diu Linh 23.09.1994 N

12 320214 Nguyn Hi Linh 12.01.1996 N

13 320215 Nguyn Khnh Linh 18.02.1994 N

14 320216 Nguyn Ngoc Linh 25.01.1995 N

15 320217 Nguyn Th Hi Linh 19.08.1993 N

16 320218 Nguyn Th M Linh 02.10.1996 N

17 320219 Nguyn Thy Linh 15.02.1994 N

18 320220 Phm Th Khnh Linh 09.10.1996 N

19 320221 Phan V M Linh 25.05.1995 N

20 320222 Trn M Linh 16.05.1996 N

21 320223 Trn Nht Linh 14.07.1995 N

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 55 (Phng 608-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320224 Trn Th Linh 29.08.1994 N

2 320225 Bi Th Loan 13.07.1996 N

3 320226 Trn Th La 06.05.1996 N

4 320227 Phm Th Luyn 09.02.1993 N

5 320228 H Th Ngoc Ly 15.06.1995 N

6 320229 Nguyn Hng Ly 12.07.1994 N

7 320230 Phm Thy Ly 01.05.1995 N

8 320231 Bi Qunh Mai 21.09.1995 N

9 320232 L Phng Mai 31.08.1996 N

10 320233 Nguyn Thanh Mai 14.09.1997 N

11 320234 Nguyn Th Mai 23.11.1993 N

12 320235 Nguyn Th Hoa Mai 18.03.1994 N

13 320236 Nguyn Th Phng Mai 07.10.1994 N

14 320237 Nguyn Th Thanh Mai 22.12.1996 N

15 320238 Nguyn Th Thanh Mai 26.06.1995 N

16 320239 Nguyn Th Thanh Mai 22.12.1993 N

17 320240 Chu Th Ngoc Mai 07.11.1996 N

18 320241 Nguyn Th Minh 02.07.1995 N

19 320242 Lng Huyn My 23.07.1996 N

20 320243 Nguyn Th Tho My 12.04.1995 N

21 320244 Nguyn Tr My 18.05.1994 N

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 56 (Phng 501-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320245 Nng Th Tr My 05.10.1993 N

2 320246 Hong L M 23.06.1995 N

3 320247 Nguyn Th Nga 06.04.1996 N

4 320248 Trn Th Thanh Nga 13.12.1995 N

5 320249 Nguyn Th Bch Ng 08.04.1997 N

6 320250 Nguyn Th Ngn 20.03.1996 N

7 320251 Trn Th Hong Ngn 26.11.1996 N

8 320252 Vi Th Thanh Ngn 25.09.1995 N

9 320253 Khc Hng Ngoc 14.09.1996 N

10 320254 L Th Ngoc 30.07.1994 N

11 320255 Nguyn nh Ngoc 26.10.1993 N

12 320256 Phm Hng Ngoc 07.11.1996 N

13 320257 Trn Th Ngoc 12.07.1995 N

14 320258 V Th Ngoc 05.10.1996 N

15 320259 Nguyn Th Nhm 16.12.1992 N

16 320260 L Th Nhn 19.07.1993 N

17 320261 Phm Th Ngoc Nhi 06.04.1994 N

18 320262 L Th Nhung 20.08.1995 N

19 320263 Nguyn Th Hng Nhung 06.12.1995 N

20 320264 Trn Th Nhung 15.07.1993 N

21 320265 Nguyn Th Ninh 22.02.1996 N

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 57 (Phng 502-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320266 Lu Th Oanh 06.09.1995 N

2 320267 Nguyn Th Oanh 19.10.1995 N

3 320268 Phm Th Kim Oanh 26.02.1996 N

4 320269 Trn Th Oanh 04.11.1996 N

5 320270 Trng Th Kiu Oanh 23.11.1994 N

6 320271 inh Th Thu Phng 10.06.1995 N

7 320272 H Minh Phng 09.01.1994 N

8 320273 Nguyn H Phng 27.07.1996 N

9 320274 Phm Thy Phng 08.02.1995 N

10 320275 Phan Th Bch Phng 09.01.1994 N

11 320277 Chu Th L Quyn 27.02.1996 N

12 320278 Ng Th Bch Quyn 18.03.1993 N

13 320279 on Dim Qunh 30.05.1996 N

14 320280 Nguyn Th Qunh 05.10.1996 N

15 320281 Nguyn Th Qunh 18.05.1993 N

16 320282 Nguyn Th Thy Qunh 01.01.1996 N

17 320283 Nguyn Tiu Qunh 31.05.1996 N

18 320284 Sm Thy Qunh 26.04.1996 N

19 320285 Nguyn Th Sng 20.11.1996 N

20 320286 Trn Th Thanh Tm 28.05.1997 N

21

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 58 (Phng 503-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320287 Trnh Minh Tm 23.09.1996 N

2 320288 V Th Tm 04.08.1994 N

3 320289 Hong Th Tm 04.04.1994 N

4 320290 Nguyn Hoa Thm 18.03.1993 N

5 320291 Nguyn Th Hng Thm 24.05.1996 N

6 320292 L Nht Thanh 01.09.1996 N

7 320293 Ng Phng Thanh 26.09.1995 N

8 320294 Nguyn Phng Thanh 14.09.1996 N

9 320295 Nng Th Thanh 26.06.1992 N

10 320296 Phan Th Thanh 17.11.1994 N

11 320297 Nguyn Trung Thnh 11.03.1995 Nam

12 320298 o Th Phng Tho 18.01.1995 N

13 320299 Thanh Tho 27.10.1996 N

14 320300 Hong Minh Tho 18.08.1994 N

15 320301 Nguyn Th Tho 04.02.1995 N

16 320302 Nguyn Th Phng Tho 20.09.1995 N

17 320303 Nguyn Th Thu Tho 04.09.1992 N

18 320304 Phm Th Thu Tho 04.10.1996 N

19 320305 Trn Minh Tho 06.02.1996 N

20 320306 Mai Th Thm 18.09.1995 N

21 320307 L Hoi Thu 14.10.1996 N

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 59 (Phng 504-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320308 Nguyn Th Thu 28.11.1994 N

2 320309 Nguyn Th Minh Thu 05.06.1996 N

3 320310 Nng Xun Thu 22.02.1995 Nam

4 320311 L Thanh Th 10.12.1994 N

5 320312 Nguyn Anh Th 01.11.1995 N

6 320313 Nguyn Th Th 21.01.1993 N

7 320314 Bi Th Minh Thy 25.02.1995 N

8 320315 Th Thy 20.02.1995 N

9 320316 L Thu Thy 26.05.1995 N

10 320317 Ng Thanh Thy 05.07.1996 N

11 320318 Nguyn Th Thy 30.06.1994 N

12 320319 Phm Th Thy 10.01.1994 N

13 320320 Hong Th Phng Thy 05.10.1994 N

14 320321 L Th Thy 21.02.1996 N

15 320322 Nguyn Th Thy 26.07.1996 N

16 320323 Nguyn Th Ngoc Thy 24.07.1993 N

17 320324 Nguyn Thu Thy 23.01.1994 N

18 320325 V Th Hng Thy 28.11.1992 N

19 320326 Phm Th Thuyt 03.03.1995 N

20 320327 Nguyn Th Thu Tin 06.12.1996 N

21 321241 Minh Thy 01.03.1994 N

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 60 (Phng 506-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320328 ng Th Tnh 20.10.1995 N

2 320329 Vit Thu Tr 23.08.1996 N

3 320330 B Th Trm 07.09.1995 N

4 320331 Th Huyn Trang 14.02.1996 N

5 320332 Hong Th Huyn Trang 22.03.1995 N

6 320333 L Th H Trang 10.11.1995 N

7 320334 Nguyn Hin Trang 13.06.1994 N

8 320335 Nguyn Phng Trang 02.07.1994 N

9 320336 Nguyn Th Trang 05.07.1996 N

10 320337 Nguyn Th Trang 10.11.1995 N

11 320338 Nguyn Th Qunh Trang 20.10.1996 N

12 320339 Nguyn Th Thy Trang 20.01.1996 N

13 320340 Nguyn Thu Trang 18.12.1996 N

14 320341 Nguyn Thu Trang 09.06.1996 N

15 320342 Phm Th Trang 06.04.1995 N

16 320343 Trn Th Trang 01.03.1996 N

17 320344 Trn Th Thu Trang 09.09.1996 N

18 320345 Trng Th Qunh Trang 25.08.1996 N

19 320346 V Huyn Trang 09.11.1994 N

20 320347 V Th Trang 11.11.1996 N

21

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 61 (Phng 507-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320348 V Th Thu Trang 30.11.1996 N

2 320349 Nguyn Th Tuyn 11.04.1994 N

3 320350 o Th nh Tuyt 02.09.1996 N

4 320351 Nguyn H Uyn 13.07.1995 N

5 320352 Nguyn Th T Uyn 16.09.1995 N

6 320353 V T Uyn 05.12.1995 N

7 320354 L Th Thanh Vn 06.12.1996 N

8 320355 Trn Th Vn 15.11.1993 N

9 320356 inh Khc V 07.06.1996 Nam

10 320357 Nguyn Minh Vng 01.07.1996 Nam

11 320358 Nguyn Th Thy Vy 17.12.1996 N

12 320359 H Th Xun 26.02.1995 N

13 320360 T Chiu Xun 20.02.1996 N

14 320361 V Th Thanh Xun 16.08.1995 N

15 320362 Phm Thu Xuyn 18.02.1995 N

16 320363 Th Yn 08.04.1996 N

17 320364 L Phi Yn 10.04.1996 N

18 320365 Nguyn Th Hi Yn 10.06.1994 N

19 320366 Phm Th Hong Yn 18.10.1994 N

20 320367 Trn Th Yn 19.08.1993 N

21

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 62 (Phng 401-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320368 Phan Th i 20.12.1983 N

2 320369 Cao Th Vn Anh 27.08.1990 N

3 320370 inh Lan Anh 18.11.1995 N

4 320371 Hong Th Phng Anh 08.05.1996 N

5 320372 L Th Vn Anh 05.05.1995 N

6 320373 Ng Th Vn Anh 15.04.1995 N

7 320374 Nguyn Hi Anh 29.01.1995 Nam

8 320375 Nguyn Mai Anh 19.10.1998 N

9 320376 Nguyn Ngoc Anh 17.01.1986 N

10 320377 Nguyn Qunh Anh 01.06.1995 N

11 320378 Nguyn Tho Anh 05.05.1993 N

12 320379 Nguyn Th Kim Anh 18.02.1994 N

13 320380 Nguyn Tun Anh 07.05.1994 Nam

14 320381 Nguyn Vit Anh 06.09.1997 Nam

15 320382 Trn Tun Anh 21.01.1984 Nam

16 320383 Vi Th Lan Anh 05.12.1996 N

17 320384 V Th Dip Anh 13.11.1987 N

18 320385 V c Anh 18.03.1993 Nam

19 320386 V Th Qunh Anh 24.11.1996 N

20 320387 H Ngoc nh 16.02.1996 N

21 320388 L Vn Bc 08.09.1978 Nam

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 63 (Phng 402-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320389 Ng Th Ban 07.04.1995 N

2 320390 L Th Bch 15.12.1993 N

3 320391 V Th Ngoc Bch 02.09.1992 N

4 320392 Trn Vn Bnh 29.03.1987 Nam

5 320393 Ng Th Chu 02.10.1991 N

6 320394 Trng Th Minh Chu 30.07.1995 N

7 320395 inh Th Kim Chi 24.04.1992 N

8 320396 Trn Nam Chung 08.08.1978 Nam

9 320397 Nguyn Vn Chuyn 18.12.1985 Nam

10 320398 Nguyn Minh Cng 08.09.1994 Nam

11 320399 Nguyn Mnh Cng 29.04.1996 Nam

12 320400 Nguyn Th Linh a 15.10.1979 N

13 320401 Hong Th o 14.05.1994 N

14 320402 L Minh o 22.10.1995 Nam

15 320403 Nguyn Qu t 15.01.1984 Nam

16 320404 Ph Hng ip 02.11.1982 N

17 320405 L Th Du 31.05.1990 N

18 320406 T Th Thu ng 14.01.1981 N

19 320407 B Th Hng Dung 25.07.1986 N

20 320408 Dng Th Thy Dung 23.09.1995 N

21 320409 L Th Phng Dung 27.11.1994 N

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 64 (Phng 403-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320410 Phm Th Thy Dung 07.04.1997 N

2 320411 Phan Th Hng Dung 21.08.1995 N

3 320412 Trng Th Dung 19.03.1990 N

4 320413 H Trung Dng 18.04.1983 Nam

5 320414 Nguyn Tin Dng 07.04.1997 Nam

6 320415 Nguyn Thy Dng 06.08.1984 N

7 320416 Vng Thy Dng 17.11.1995 N

8 320417 Nguyn nh Duy 09.07.1989 Nam

9 320418 Phan Th Duyn 19.02.1986 N

10 320419 ng Trng Giang 23.09.1985 Nam

11 320421 Nguyn Th Hng Giang 15.07.1995 N

12 320422 Nguyn Th Thanh Giang 14.01.1996 N

13 320423 Nguyn Th Thy Giang 13.06.1985 N

14 320424 Phm Th Hng Giang 08.10.1989 N

15 320425 Phm Th L Giang 20.04.1994 N

16 320426 Trn Th Hng Giang 12.05.1976 N

17 320427 Bi Bch Ngoc H 04.10.1994 N

18 320428 m Th Thu H 02.08.1994 N

19 320429 L Thu H 07.07.1994 N

20 320430 Nguyn Th Thu H 16.11.1995 N

21 321201 Nguyn Vn Long 19.10.1996 Nam

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 65 (Phng 404-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320431 Nguyn Th Vit H 04.09.1995 N

2 320432 Trn Th Thu H 29.04.1995 N

3 320433 Trn Th Thu H 25.06.1993 N

4 320434 Trng Th Thu H 27.10.1997 N

5 320435 V Th H 12.08.1995 N

6 320436 V Th H 22.01.1995 N

7 320437 Th Hng Hi 22.10.1992 N

8 320438 Nguyn Sn Hi 31.08.1970 Nam

9 320439 Nguyn Xun Hi 09.12.1995 Nam

10 320440 Trn Vn Hi 13.03.1986 Nam

11 320441 Bn Nguyn Th Hng 27.09.1990 N

12 320442 Th Hng 11.03.1995 N

13 320443 Lng Th Hng 12.07.1994 N

14 320444 Nguyn Th Hng 09.12.1988 N

15 320445 Nguyn Th Minh Hng 21.08.1990 N

16 320446 Nguyn Th Thu Hng 15.09.1995 N

17 320447 Nguyn Th Thu Hng 23.07.1988 N

18 320448 Nguyn Thu Hng 07.01.1991 N

19 320449 Phm Diu Hng 06.07.1991 N

20 320450 Phm Th Hng 20.11.1992 N

21 321245 Hong Thanh Tng 08.04.1987 Nam

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 66 (Phng 406-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320451 Thm Thanh Hng 16.12.1997 N

2 320452 Trn Thanh Hng 01.08.1993 N

3 320453 Trn Th Hng 27.10.1993 N

4 320454 Trn Th Diu Hng 10.01.1979 N

5 320455 Trn Th Thy Hng 15.05.1987 N

6 320456 V Th Hng 28.11.1995 N

7 320457 ng M Hnh 12.07.1995 N

8 320458 Nguyn Hng Hnh 04.08.1996 N

9 320459 Nguyn Th c Hnh 20.04.1993 N

10 320460 T Thy Hnh 03.11.1981 N

11 320461 Nguyn Th Ho 24.03.1983 N

12 320462 Nguyn Minh Hin 31.08.1989 N

13 320463 Nguyn Th Thu Hin 28.12.1987 N

14 320464 V Hong Hiu 18.11.1983 Nam

15 320465 Th Lan Hoa 11.01.1973 N

16 320466 Ng Th Hoa 20.08.1995 N

17 320467 Nguyn Th Hoa 20.06.1989 N

18 320468 Nguyn Th Hoa 02.09.1994 N

19 320469 Nguyn Th Hoa 02.11.1994 N

20 320470 Nguyn Th Thanh Hoa 10.06.1995 N

21 321246 Nguyn Lan Phng 31.05.1990 N

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 67 (Phng 407-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320471 Nguyn Th Thanh Hoa 24.03.1991 N

2 320472 Trn Th Hoa 15.11.1994 N

3 320473 on Cng Hoan 02.10.1975 Nam

4 320474 Phan ng Hon 11.02.1979 Nam

5 320475 Nguyn Huy Hong 04.04.1996 Nam

6 320476 Bi Th Hng 15.04.1993 N

7 320477 Phm Th Hng 22.01.1984 N

8 320478 Trn Th Hng 03.10.1977 N

9 320479 Hong Th Hu 29.01.1995 N

10 320480 Nguyn Hng Hu 11.02.1997 N

11 320481 V Th Hu 11.11.1992 N

12 320482 ng Th Hng 10.11.1995 N

13 320483 Th Thu Hng 07.06.1976 N

14 320484 Hong Th Hng 30.12.1989 N

15 320485 L Th Thu Hng 29.01.1986 N

16 320486 Nguyn Dim Hng 08.05.1988 N

17 320487 Nguyn Th Hng 30.05.1994 N

18 320488 Nguyn Th Mai Hng 23.10.1995 N

19 320489 ng Th Hng 10.05.1992 N

20 320490 Ng Thu Hng 19.10.1979 N

21 321251 Hong Ngoc T 13.09.1995 Nam

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 68 (Phng 408-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320491 Nguyn Th Hng 07.10.1995 N

2 320492 Vng Th Hng 14.12.1993 N

3 320493 Trn Quang Hng 03.10.1991 Nam

4 320494 Mc Th Thu Huyn 21.07.1992 N

5 320495 Nguyn Thanh Huyn 20.10.1995 N

6 320496 Nguyn Thanh Huyn 29.09.1995 N

7 320497 Nguyn Th Huyn 02.10.1995 N

8 320498 Nguyn Th Thanh Huyn 01.09.1993 N

9 320499 Phm Th Huyn 03.10.1994 N

10 320500 Trn Th Thanh Huyn 01.01.1995 N

11 320501 Trn Th Thu Huyn 10.10.1988 N

12 320502 Ung Th Ngoc Huyn 27.12.1995 N

13 320503 V Minh Huyn 29.09.1977 N

14 320504 V Th Ngoc Huyn 02.09.1995 N

15 320505 ng Th Hng Khnh 08.09.1985 N

16 320506 Nguyn c Khng 29.07.1991 N

17 320507 V Vn Khng 27.07.1979 Nam

18 320508 Trnh Vn Kin 25.02.1992 Nam

19 320509 Chu Th Phong Lan 06.05.1983 N

20 320510 Nguyn Th Mai Lan 18.11.1990 N

21

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 69 (Phng 301-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320511 Nguyn Th Ngoc Lan 11.04.1980 N

2 320512 Kiu Th Kim Lin 06.07.1995 N

3 320513 L Th Hng Lin 23.09.1958 N

4 320514 Nguyn Th Bch Lin 10.03.1994 N

5 320515 V Phng Lin 07.12.1995 N

6 320516 Bi Khnh Linh 09.03.1995 N

7 320517 o Th Tho Linh 31.10.1995 N

8 320518 L Diu Linh 08.01.1994 N

9 320519 L M Linh 27.03.1994 N

10 320520 Nguyn Diu Linh 27.11.1994 N

11 320521 Nguyn Hoi Linh 12.12.1992 N

12 320522 Nguyn Th M Linh 17.09.1995 N

13 320523 Nguyn Thy Linh 27.06.1984 N

14 320524 Nguyn Thy Linh 13.10.1983 N

15 320525 V Thy Linh 02.09.1989 N

16 320526 Gip Th Lc 25.02.1995 N

17 320527 ng Th Lng 06.04.1976 N

18 320528 Nguyn Thanh Lng 10.09.1990 Nam

19 320529 Nguyn Th Luyn 05.05.1994 N

20 320530 L Th Hoa L 03.02.1995 N

21

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 70 (Phng 302-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320531 L Th L 06.08.1980 N

2 320533 Nguyn Qunh Mai 28.12.1996 N

3 320534 Nguyn Th Thanh Mai 04.10.1986 N

4 320535 Nguyn Th T Mai 24.11.1990 N

5 320536 V Th Mai 18.02.1979 N

6 320537 V Th Thanh Mai 29.01.1986 N

7 320538 L Th Mn 12.04.1996 N

8 320539 ng Ph Mnh 20.11.1995 Nam

9 320540 L c Mnh 29.03.1996 Nam

10 320541 Trn c Mnh 27.05.1995 Nam

11 320542 Phm Th Hi Minh 19.10.1994 N

12 320543 V Hoi My 30.03.1994 N

13 320544 L Thy Nga 25.04.1995 N

14 320545 Nguyn Th Nga 10.08.1987 N

15 320546 Nguyn Th Hng Nga 26.07.1987 N

16 320547 Nguyn Th Thy Nga 03.08.1995 N

17 320548 Phm Th T Nga 27.10.1978 N

18 320549 V Th Thanh Nga 06.10.1995 N

19 320550 Trn Th Ngon 06.12.1993 N

20 321248 V Quc Doanh 10.04.1983 Nam

21

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 71 (Phng 303-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320551 Chu Th Bch Ngoc 26.01.1996 N

2 320552 L Huyn Ngoc 28.01.1992 N

3 320553 Ng Hong Ngoc 05.05.1988 Nam

4 320554 Nguyn Th Hng Ngoc 13.10.1992 N

5 320555 Nguyn Tuyt Ngoc 14.01.1995 N

6 320556 Phm Th Ngoc 19.05.1994 N

7 320557 Trn Hi Ngoc 02.06.1995 N

8 320558 ng Ch Nguyn 14.02.1996 Nam

9 320559 Bch Th Nhn 06.03.1992 N

10 320560 Ng Tin Nht 21.09.1994 Nam

11 320561 Hong Th Tu Nh 20.11.1989 N

12 320562 Bi Th Nhung 14.04.1995 N

13 320563 Nguyn Hng Nhung 08.11.1990 N

14 320564 Nguyn Th Nhung 27.02.1983 N

15 320565 Nguyn Th Hng Nhung 02.06.1994 N

16 320566 Nguyn Th Hng Nhung 31.01.1983 N

17 320567 Nguyn Th Tuyt Nhung 12.09.1994 N

18 320568 Phm Hng Nhung 29.11.1995 N

19 320569 Phan Th Hng Nhung 11.06.1990 N

20 320570 Phng Th Bo Nhung 16.10.1995 N

21

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 72 (Phng 304-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320571 Trn Th Hng Nhung 26.11.1993 N

2 320572 Nguyn Th Phng Oanh 01.05.1977 N

3 320573 Phan Th Ph 28.08.1995 N

4 320574 Nguyn Th Thin Phc 02.08.1993 N

5 320575 Nguyn Mai Phng 26.07.1996 N

6 320576 Nguyn Th H Phng 14.04.1994 N

7 320577 Nguyn Trong Phng 21.07.1983 Nam

8 320578 V Minh Phng 19.12.1995 N

9 320579 ng Th M Phng 19.10.1995 N

10 320580 Nguyn Ngoc Phng 15.09.1995 N

11 320581 Kiu Thy Qunh 26.09.1993 N

12 320582 Nguyn Th Thy Qunh 18.01.1994 N

13 320583 Don Th Thu Sang 10.06.1995 N

14 320584 Nguyn Th Sang 15.01.1995 N

15 320585 Nguyn Tin S 27.09.1978 Nam

16 320586 Nguyn Th Tm 22.04.1994 N

17 320587 Nguyn Th Thanh Tm 03.02.1995 N

18 320588 Hong Vn To 07.07.1989 Nam

19 320589 Hong Ngoc Thch 22.05.1975 Nam

20 320590 Hong Th Thi 05.01.1994 N

21

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 73 (Phng 306-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320591 Nng Vn Thi 11.09.1994 Nam

2 320592 o Th Thm 05.02.1990 N

3 320593 Trn Th Thm 02.06.1995 N

4 320594 Th Thanh 20.09.1995 N

5 320595 Hong Phc Thnh 02.05.1995 Nam

6 320596 Nguyn Th Thnh 21.12.1980 N

7 320597 Ch Th Phng Tho 03.07.1997 N

8 320598 Hong Th Phng Tho 25.10.1996 N

9 320599 L Phng Tho 28.07.1992 N

10 320600 Lu Phng Tho 05.07.1992 N

11 320601 Nguyn Th Tho 21.09.1993 N

12 320602 Nguyn Th Bch Tho 16.02.1995 N

13 320603 Thch Th Thu Tho 19.11.1995 N

14 320604 Trn Thch Tho 20.11.1995 N

15 320605 Trn Th Tho 14.10.1995 N

16 320607 Nguyn Th Thoan 24.08.1992 N

17 320608 Bi Th Thm 22.09.1995 N

18 320609 Nguyn Th Thm 24.08.1997 N

19 320610 ng Th Thu 23.10.1997 N

20 321249 Nguyn Vn Tm 04.06.1982 Nam

21

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 74 (Phng 307-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320611 Dng Th H Thu 01.09.1994 N

2 320612 L Th Thu 23.08.1995 N

3 320613 Nguyn Hng Thu 17.10.1987 N

4 320614 Bi Th Th 20.08.1995 N

5 320615 Nguyn Anh Th 09.10.1996 N

6 320616 Nguyn Ch Th 15.02.1990 Nam

7 320617 Phan Th Thun 20.10.1994 N

8 320618 Trn Hoi Thng 22.04.1992 N

9 320619 Huy Th Thy 21.05.1995 N

10 320620 Nguyn Phng Thy 08.01.1995 N

11 320621 Nguyn Th Phng Thy 22.10.1990 N

12 320622 Trn Phng Thy 18.08.1995 N

13 320623 Nguyn Thanh Thy 22.03.1995 N

14 320624 Nguyn Th Thy 01.08.1990 N

15 320625 Trn Th Thy 30.11.1995 N

16 320626 Trn Thu Thy 02.09.1995 N

17 320627 V Th Thy 21.01.1982 N

18 320628 Triu Th Tim 20.10.1992 N

19 320629 Phm Th Tnh 30.10.1992 N

20 320630 Th Tnh 26.10.1991 N

21

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 75 (Phng 201-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320631 Trn Th Ton 27.08.1992 N

2 320632 Ngoc Ton 05.11.1994 Nam

3 320633 Lng Ch Ton 31.07.1972 Nam

4 320634 Nguyn Ngoc Trm 31.08.1991 N

5 320635 o Th Minh Trang 27.06.1995 N

6 320636 Th Vn Trang 26.06.1994 N

7 320637 inh Qunh Trang 20.11.1994 N

8 320638 Th Huyn Trang 11.06.1991 N

9 320639 Th Mai Trang 28.08.1995 N

10 320640 Thu Trang 07.05.1995 N

11 320641 L Th Thu Trang 10.12.1994 N

12 320642 Nguyn Th Trang 16.07.1987 N

13 320643 Nguyn Th Hin Trang 26.11.1986 N

14 320644 Nguyn Th Thu Trang 23.11.1990 N

15 320645 Nguyn Thu Trang 06.02.1994 N

16 320646 Nguyn Thy Trang 14.12.1993 N

17 320647 T V Qunh Trang 04.10.1997 N

18 320648 Trn Th Trang 17.04.1994 N

19 320649 Trn Tiu Huyn Trang 07.08.1987 N

20 320650 V Minh Trang 30.06.1993 N

21

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 76 (Phng 202-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320651 Nguyn Th Trinh 01.01.1995 N

2 320652 ng Tin Trng 05.12.1983 Nam

3 320653 Trn Mnh Trng 17.04.1978 Nam

4 320654 V Vn T 03.09.1979 Nam

5 320655 Nguyn Vn Tun 18.10.1986 Nam

6 320656 Nguyn Thiu Tng 03.03.1995 Nam

7 320657 Nguyn Th nh Tuyt 03.02.1995 N

8 320658 Trn nh Tuyt 20.05.1991 N

9 320659 Lng Th y 13.11.1994 N

10 320660 V Thu Uyn 20.06.1997 N

11 320661 Bi Th Tho Vn 11.07.1997 N

12 320662 Nguyn Th Huyn Vn 05.05.1986 N

13 320663 Hong Th i Xun 04.08.1993 N

14 320664 L Hong Xun 18.03.1996 N

15 320665 Trn Th Xun 10.07.1995 N

16 320666 Th Nh Yn 21.10.1995 N

17 320667 Hong Th Yn 27.07.1993 N

18 320668 L Th Yn 17.11.1996 N

19 320669 Nguyn Hi Yn 29.10.1997 N

20 320670 Phng Th Tho Yn 19.07.1994 N

21

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 77 (Phng 203-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320671 ng Th Kim Anh 09.02.1997 N

2 320672 H Th Vn Anh 08.01.1997 N

3 320673 Hong Th Phng Anh 29.05.1997 N

4 320674 Lu Th Lan Anh 12.08.1997 N

5 320675 Ng Hi Anh 19.04.1996 Nam

6 320676 Nguyn c Anh 07.06.1997 Nam

7 320677 Nguyn Ngoc Anh 10.12.1996 Nam

8 320678 Thn Th Lan Anh 06.08.1997 N

9 320679 Trn Th Kim nh 29.05.1996 N

10 320680 L Ngoc Bnh 17.03.1997 Nam

11 320681 Nghim Thanh Bnh 19.10.1996 Nam

12 320682 Nguyn Ngoc Bi 04.09.1996 Nam

13 320683 Lng Th Cm 24.07.1997 N

14 320684 inh Th M Chu 11.12.1996 N

15 320685 Ma Hng Chuyn 30.05.1995 N

16 320686 Nguyn Ti Dim 18.08.1996 Nam

17 320687 H Vn c 30.07.1996 Nam

18 320688 Lng Anh c 13.01.1997 Nam

19 320689 Nguyn B c 22.12.1997 Nam

20 320690 Nguyn Xun c 04.01.1997 Nam

21 320691 Trn c Dng 28.12.1997 Nam

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 78 (Phng 204-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320692 Phm c Duy 28.12.1996 Nam

2 320693 o Xun Giang 13.08.1996 Nam

3 320694 Hong Minh Giang 22.05.1996 Nam

4 320695 Phm Cng Hi 28.01.1996 Nam

5 320696 Tng Hong Hi 03.01.1996 Nam

6 320697 Trn Minh Hi 25.06.1996 Nam

7 320698 Th Hnh 17.10.1996 N

8 320699 Trn Cng Hu 11.12.1996 Nam

9 320700 Nguyn Th Thu Hin 27.07.1997 N

10 320701 Nguyn Ngoc Hiu 11.10.1997 Nam

11 320702 Trnh c Ha 09.01.1997 Nam

12 320703 Hong Th Hoi 01.03.1997 N

13 320704 Ma Vn Vit Hong 04.11.1997 Nam

14 320705 Nguyn Lan Hng 07.05.1996 N

15 320706 Nguyn Thanh Hng 14.06.1997 N

16 320707 V Th Mai Hng 11.10.1996 N

17 320708 o Quang Hng 11.11.1996 Nam

18 320709 Quang Huy 28.04.1997 Nam

19 320710 Trn Gia Huy 02.10.1997 Nam

20 320711 B Thanh Huyn 10.11.1995 N

21 320712 Hong Nam Khnh 28.01.1996 Nam

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 79 (Phng 206-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320713 Nguyn Ngoc Khnh 18.01.1997 Nam

2 320714 Nguyn Vn Kim 22.05.1997 Nam

3 320715 V Kin 08.02.1997 Nam

4 320716 Nguyn c Tng Lm 30.05.1996 Nam

5 320717 Trn Th Hng Lan 02.03.1996 N

6 320718 V Hong Ngoc L 25.12.1996 N

7 320719 Hong M Linh 30.10.1997 N

8 320720 Hong Nht Linh 12.04.1997 N

9 320721 L Th Thy Linh 21.01.1996 N

10 320722 Ng Huyn Linh 03.05.1995 N

11 320723 Nguyn Cng Linh 26.12.1997 Nam

12 320724 Nguyn Diu Linh 18.12.1996 N

13 320725 Nguyn Th Linh 15.09.1997 N

14 320726 Nguyn Thy Linh 03.10.1997 N

15 320727 Quan Th Linh 24.02.1997 N

16 320728 Nguyn Hnh Loan 06.08.1997 N

17 320729 Nguyn Thnh Long 05.09.1997 Nam

18 320730 Bi Th Cm Ly 03.10.1995 N

19 320731 Cao Th Mai 15.08.1997 N

20 320732 L Th Mai 08.01.1997 N

21 320733 Trn Khnh Minh 28.04.1996 Nam

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 80 (Phng 207-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320734 Phng Nam 03.11.1996 Nam

2 320735 Nguyn c Ng 24.03.1997 Nam


Trng Hong
3 320736 Ngn 20.10.1995 N
Qunh
4 320737 Phan Hu Ngha 13.03.1996 Nam

5 320738 Trn Th nh Nguyt 15.02.1995 N

6 320739 L Nguyn Thanh Nhn 14.03.1997 N

7 320740 Nguyn Ngoc Nhn 26.11.1996 Nam

8 320741 Nguyn Trng Nht 22.01.1997 Nam

9 320742 D Hi Ninh 08.05.1996 Nam

10 320743 Nguyn Bch Phng 20.09.1997 N

11 320744 V Mai Phng 23.11.1996 N

12 320745 V Th Thu Phng 24.09.1996 N

13 320746 Hong Minh Quang 08.09.1997 Nam

14 320747 Hunh Ngoc Quang 31.03.1997 Nam

15 320748 Trn ng Quang 28.03.1995 Nam

16 320749 Phan Vn Qu 26.04.1997 Nam

17 320750 Hn Thy Qunh 28.08.1997 N

18 320751 Phm Hng Sn 03.02.1997 Nam

19 320752 Phm Vit Ti 18.04.1997 Nam

20 320753 L Vn Thnh 09.10.1997 Nam

21 320754 V H Thnh 11.08.1996 Nam

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 81 (Phng 208-A2)
Mn thi: TING ANH (VSTEP.3-5) Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii
STT H v Tn Nm sinh Ghi ch
danh tnh oc Nghe Vit Ni Vit Ni
thi

1 320755 inh Th Tho 16.07.1997 N

2 320756 Ha Th Tho 15.07.1996 N

3 320757 Nguyn Hng Tho 16.10.1997 N

4 320758 Nguyn Th Tho 03.02.1997 N

5 320759 Nng Vn Th 24.02.1995 Nam

6 320760 Quan Th Thu 05.09.1996 N

7 320761 o Minh Thun 24.10.1996 Nam

8 320762 Nguyn Th Thu Thy 18.03.1995 N

9 320763 Trn Ngoc Tim 09.04.1996 Nam

10 320764 H Th Thy Tr 28.03.1997 N

11 320765 on Th Huyn Trang 01.06.1997 N

12 320766 Nguyn Th Thy Trang 17.12.1997 N

13 320767 Nguyn c Trung 19.07.1996 Nam

14 320768 L Quang Tun 25.06.1996 Nam

15 320769 Nguyn Vn Tun 19.09.1996 Nam

16 320770 Trnh Anh Tun 06.03.1997 Nam

17 320771 Ha Thanh Tng 21.11.1995 Nam

18 320772 Nguyn ng Tng 21.10.1996 Nam

19 320773 Nguyn Vn T 10.01.1996 Nam

20 320774 Trn Hong H Uyn 04.12.1997 N

21 320775 B Th Xun 24.08.1995 N

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI HT HC PHN TACB V CR SH


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 82 (Phng 102-A2)
Mn thi: Ting Anh B1 Ngy thi: 27.05.2017

K np bi mn im thi mn
S Bo Gii M Ghi
STT H v Tn Nm sinh
danh tnh thi oc, Nghe Ni oc,
Nghe Ni ch
Vit Vit

1 320776 Vng Th Thy An 12.07.1992 N


2 320777 inh Hong Anh 30.12.1991 Nam
3 320778 Nguyn Th Thy Anh 20.03.1993 N
4 320779 V c Anh 28.11.1986 Nam
5 320780 Hong Ngoc nh 18.08.1989 Nam
6 320781 Trn Th Hoa Ban 25.06.1991 N
7 320782 V Vn Cng 27.10.1990 Nam
8 320783 Nguyn Vn C 17.09.1981 Nam
9 320784 Ng ng Cng 06.10.1984 Nam
10 320785 Nguyn Trong i 07.05.1981 Nam
11 320786 Nguyn Tin t 11.10.1993 Nam
12 320787 Nguyn Vn t 18.02.1990 Nam
13 320788 Lng Th Ngoc ip 02.12.1993 N
14 320789 Dng Thy Dung 05.07.1991 N
15 320790 Bi Hng Giang 30.09.1993 N
16 320791 Trn Th Thy H 18.11.1977 N
17 320792 Trn Th Hi 01.11.1991 N
18 320793 Nguyn Th Thu Hng 19.11.1980 N
19
20

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc & Vit: ..... ; Mn Nghe .....; Mn Ni...

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017


1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI
2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI HT HC PHN TACB V CR SH


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 83 (Phng 103-A2)
Mn thi: Ting Anh B1 Ngy thi: 27.05.2017

K np bi mn im thi mn
S Bo Gii M Ghi
STT H v Tn Nm sinh
danh tnh thi oc, Nghe Ni oc,
Nghe Ni ch
Vit Vit

1 320794 Trn Th Thu Hng 15.01.1977 N


2 320795 V Hu Ho 08.11.1986 Nam
3 320796 Nguyn Th Hin 10.11.1992 N
4 320797 Nguyn V Thu Hin 23.11.1993 N
5 320798 Bi Th Hoa 25.10.1992 N
6 320799 Nguyn Th Mai Hoa 25.06.1990 N
7 320800 ng Th Hn 15.04.1985 N
8 320801 u Th Hu 21.05.1978 N
9 320802 on Mnh Hng 14.10.1987 Nam
10 320803 Nguyn Vn Hng 22.06.1984 Nam
11 320804 Phm Th Huyn 20.02.1993 N
12 320805 Bi Hong Khnh 29.07.1984 Nam
13 320806 Trn Th Phng Lan 02.04.1989 N
14 320807 Trn Mai Lin 24.07.1994 N
15 320808 Trn Th Lin 15.01.1979 N
16 320809 Nguyn Th Linh 01.10.1992 N
17 320810 Nguyn Th Hng Linh 10.03.1990 N
18 320811 Nguyn Thy Linh 15.08.1991 N
19
20

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc & Vit: ..... ; Mn Nghe .....; Mn Ni...

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017


1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI
2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI HT HC PHN TACB V CR SH


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 84 (Phng 104-A2)
Mn thi: Ting Anh B1 Ngy thi: 27.05.2017

K np bi mn im thi mn
S Bo Gii M Ghi
STT H v Tn Nm sinh
danh tnh thi oc, Nghe Ni oc,
Nghe Ni ch
Vit Vit

1 320812 V Tng Linh 01.08.1989 Nam


2 320813 m nh Mnh 14.02.1983 Nam
3 320814 L Huy Mnh 08.09.1987 Nam
4 320815 C Th Thu Minh 31.03.1976 N
5 320816 L Na 25.09.1987 N
6 320817 Cao Th Nga 17.06.1992 N
7 320818 Th Thu Ng 13.04.1986 N
8 320819 L Thy Ngoc 01.11.1993 N
9 320820 Nguyn Th Nhung 20.05.1990 N
10 320821 Trn Th Nhung 09.01.1987 N
11 320822 Hong Th N 27.03.1992 N
12 320823 Hong Th Phng 04.02.1992 N
13 320824 Nguyn Hng Qun 14.05.1990 Nam
14 320825 Phm Vn Quang 01.02.1989 Nam
15 320826 L Thy Sinh 13.08.1993 N
16 320827 ng Vn Thch 15.03.1981 Nam
17 320828 L Vit Thnh 25.06.1984 Nam
18
19
20

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc & Vit: ..... ; Mn Nghe .....; Mn Ni...

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017


1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI
2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI HT HC PHN TACB V CR SH


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 85 (Phng 105-A2)
Mn thi: Ting Anh B1 Ngy thi: 27.05.2017

K np bi mn im thi mn
S Bo Gii M Ghi
STT H v Tn Nm sinh
danh tnh thi oc, Nghe Ni oc,
Nghe Ni ch
Vit Vit

1 320829 Hong Th Diu Thng 12.03.1993 N


2 320830 Kim Thy 15.05.1979 N
3 320831 Nguyn Th Minh Thy 21.03.1991 N
4 320832 inh Vn Thy 24.07.1989 N
5 320833 Trn Th Thy 02.02.1988 N
6 320834 V Th Bch Thy 07.12.1990 N
7 320835 Vn Toan 21.03.1984 Nam
8 320836 Nguyn Huyn Trang 25.07.1990 N
9 320837 Hong Th Mng Trinh 02.07.1992 N
10 320838 Nguyn Quang Trong 06.08.1982 Nam
11 320839 Nguyn Vn Tun 06.01.1992 Nam
12 320840 H Ngoc Tuyn 25.07.1982 Nam
13 320841 H T Uyn 01.04.1993 N
14 320842 Nguyn Thanh Vn 03.04.1987 N
15 320843 inh Hi Yn 28.08.1991 N
16 320844 Nguyn Th Hi Yn 04.03.1993 N
17 320845 Trn Hi Yn 02.06.1983 N
18
19
20

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc & Vit: ..... ; Mn Nghe .....; Mn Ni...

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017


1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI
2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI CHUN U RA SAU I HC


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 86 (Phng 106-A2)
Mn thi: Ting Anh B2 Ngy thi: 27.05.2017

S Bo Gii M K np bi mn im thi mn Ghi


STT H v Tn Nm sinh
danh tnh thi oc Nghe Vit Ni oc Nghe Vit Ni ch

1 320846 Hong Th ip 14.06.1984 N


2 320847 Trn Ngoc H 01.06.1984 Nam
3 320848 inh Th Xun Hnh 31.01.1978 N
4 320849 o Th Hu 03.04.1983 N
5 320850 Dng Thy Linh 03.09.1986 N
6 320851 Nguyn V Anh Tun 25.05.1986 Nam
7 320852 Phan Hi Vn 12.08.1986 N

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ............... 1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ............... 2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI CHUN U RA BC 5 (C1)


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 87 (Phng 401-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting Php Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii Ghi
STT H v Tn Nm sinh ch
danh tnh
thi TVNP Nghe oc Vit Ni TVNP Nghe oc Vit Ni
28.12.199
1 320853 Nguyn Ngoc L An N
7
13.12.199
2 320854 Bi Th Nam Anh Nam
6
14.12.199
3 320855 L Th Kiu Anh N
6
26.07.199
4 320856 Mai Thc Anh N
6
19.07.199
5 320857 Nguyn Ngoc T Anh N
5
17.07.199
6 320858 Nguyn Th Phng Anh N
6
7 320859 Nguyn Th Qunh Anh 19.11.1995 N

8 320860 Nguyn Th Thy Anh 11.11.1995 N


23.03.199
9 320861 Nguyn Th T Anh N
5
28.05.199
10 320862 Nguyn Th Vn Anh N
7
21.09.199
11 320863 Phm Ngoc Anh N
7
29.01.199
12 320864 Phan Qunh Anh N
5
23.02.199
13 320865 Phng Th Lan Anh N
6
12.01.199
14 320866 Trn Nam Anh Nam
7
15 320867 V Nguyt Anh 11.11.1997 N
10.10.199
16 320868 H Ngoc nh N
7
23.07.199
17 320869 Trn Th nh N
6
13.07.199
18 320870 Nguyn Th Bch N
6
01.06.199
19 320871 V Ngoc Dip N
5
23.10.199
20 320872 Hong Thy Diu N
5
16.03.199
21 320873 Vi Th Thanh Dinh N
6
22 320874 ng Hong c 11.11.1996 Nam

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn TVNP .. ; Mn Nghe ...; Mn oc ..; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. .............
2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI CHUN U RA BC 5 (C1)


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 88 (Phng 402-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting Php Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii Ghi
STT H v Tn Nm sinh ch
danh tnh
thi TVNP Nghe oc Vit Ni TVNP Nghe oc Vit Ni
26.09.199
1 320875 Dng Trung c Nam
5
24.06.199
2 320876 L Ngoc Dung N
6
06.06.199
3 320877 Lu Thy Dung N
5
04.04.199
4 320878 Trn Th Dung N
3
10.04.199
5 320879 Trn Vn Dng Nam
7
25.05.199
6 320880 Quang Dng Nam
7
22.02.199
7 320881 Thy Dng N
4
24.01.199
8 320882 Nguyn nh Dng N
6
9 320883 Nguyn Qu Dng 22.11.1996 Nam
01.03.199
10 320884 Bi Qunh Duyn N
5
18.05.199
11 320885 Nguyn Th Giang N
3
13.12.199
12 320886 Phng Thu H N
6
13 320887 Nguyn Th Hnh 27.11.1994 N
19.06.199
14 320888 Hong Thy Hin N
4
31.03.199
15 320889 Nguyn Th Hin N
4
16 320890 Trng Th Khnh Ha 02.11.1996 N

17 320891 Dng Khnh Hong 19.11.1996 Nam


25.06.199
18 320892 Nguyn Huy Hong Nam
7
18.05.199
19 320893 inh V Nht Hng N
7
20.06.199
20 320894 Phm Th Hp N
5
06.04.199
21 320895 Bi Th Hu N
5
26.07.199
22 320896 Nguyn Th Hu N
5

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn TVNP .. ; Mn Nghe ...; Mn oc ..; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. .............
2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI CHUN U RA BC 5 (C1)


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 89 (Phng 403-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting Php Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii Ghi
STT H v Tn Nm sinh ch
danh tnh
thi TVNP Nghe oc Vit Ni TVNP Nghe oc Vit Ni
23.05.199
1 320897 Phm Th Ngoc Hu N
6
03.02.199
2 320898 on Tin Hng Nam
5
05.10.199
3 320899 Nguyn Th Thu Hng N
5
18.12.199
4 320900 L Anh Huy Nam
6
16.08.199
5 320901 Dng Khnh Huyn N
7
21.09.199
6 320902 Nghim Th Lan N
7
7 320903 Ch Mai Linh 04.11.1995 N
14.09.199
8 320904 o L Phng Linh N
5
17.10.199
9 320905 Phm Khnh Linh N
5
01.07.199
10 320906 Th Linh N
5
11 320907 Hong Thy Linh 14.11.1997 N
28.09.199
12 320908 Nguyn H Linh N
7
04.03.199
13 320909 Nguyn Khnh Linh N
6
04.03.199
14 320910 Nguyn Khnh Linh N
7
13.08.199
15 320911 Nguyn Thy Linh N
5
18.01.199
16 320912 Nguyn Tng Linh N
5
22.01.199
17 320913 Trn Diu Linh N
5
27.08.199
18 320914 Nguyn Thnh Long Nam
3
05.08.199
19 320915 Nguyn Th Thanh Mai N
5
13.02.199
20 320916 Lu Tr My N
6
20.10.199
21 320917 Nguyn Tr My N
6
30.03.199
22 320918 Nguyn Tr My N
3

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn TVNP .. ; Mn Nghe ...; Mn oc ..; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. .............
2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI CHUN U RA BC 5 (C1)


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 90 (Phng 404-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting Php Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii Ghi
STT H v Tn Nm sinh ch
danh tnh
thi TVNP Nghe oc Vit Ni TVNP Nghe oc Vit Ni
19.05.199
1 320919 Trn Hong Nam Nam
7
09.03.199
2 320920 Kiu Thu Nga N
6
13.01.199
3 320921 V Th Bch Ng N
4
27.02.199
4 320922 Khng Hng Ngn N
5
05.02.199
5 320923 Nguyn Th Ngn N
4
09.07.199
6 320924 Nguyn Th Minh Ngoc N
5
18.01.199
7 320925 Phm Kiu Dim Ngoc N
4
07.05.199
8 320926 V Th Nhn N
5
04.09.199
9 320927 Trn Th Nhi N
6
15.05.199
10 320928 Nguyn Th Nhung N
4
17.09.199
11 320929 Nguyn Th Hng Nhung N
7
20.05.199
12 320930 Phm Th Oanh N
5
31.08.199
13 320931 Mai Phng N
6
26.06.199
14 320932 on Minh Phng N
6
07.08.199
15 320933 Dng Bo Phng N
6
05.07.199
16 320934 Nguyn Th Phng N
5
23.02.199
17 320935 Nguyn Th Phng N
5
23.01.199
18 320936 Nguyn Thu Phng N
6
02.12.199
19 320937 L Th Nh Qunh N
5
20 320938 Nguyn Th Thu Qunh 01.11.1996 N
30.10.199
21 320939 Hong Thanh Tm N
7
22 320940 Phm Ngoc Tn 11.05.1994 Nam

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn TVNP .. ; Mn Nghe ...; Mn oc ..; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. .............
2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI CHUN U RA BC 5 (C1)


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 91 (Phng 405-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting Php Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii Ghi
STT H v Tn Nm sinh ch
danh tnh
thi TVNP Nghe oc Vit Ni TVNP Nghe oc Vit Ni

1 320941 Hnh Tho 06.11.1997 N


25.12.199
2 320942 L Th Thanh Tho N
6
29.04.199
3 320943 Nguyn Th Thng Thng N
5
22.06.199
4 320944 Phm Kim Thy N
7
5 320945 Nguyn Thu Thy 11.12.1996 N
06.07.199
6 320946 Nguyn Thy Tin N
6
7 320947 o Th Thanh Tr 11.09.1996 N
08.10.199
8 320948 Bi Thy Trang N
7
29.09.199
9 320949 Kim Th Thu Trang N
4
10 320950 Nguyn Thu Trang 19.11.1995 N
25.07.199
11 320951 Phm Th Trang N
5
13.05.199
12 320952 Trn Hng Trang N
5
08.05.199
13 320953 Trng Th Qunh Trang N
5
30.04.199
14 320954 Nguyn Phng Trinh N
6
05.06.199
15 320955 Trn Chu Tun Nam
4
14.08.199
16 320956 Nguyn Duy Tng Nam
5
08.06.199
17 320957 Bi Quang Tuyn Nam
4
12.03.199
18 320958 Bi Thu Uyn N
4
16.09.199
19 320959 Trn Thu Uyn N
7
20 320960 Nguyn Th Thy Vn 08.11.1995 N
03.01.199
21 320961 V Qunh Vn N
6
01.02.199
22 320962 Hong Hi Yn N
6

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn TVNP .. ; Mn Nghe ...; Mn oc ..; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. .............
2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI CHUN U RA BC 5 (C1)


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 92 (Phng 301-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting Trung Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii Ghi
STT H v Tn Nm sinh ch
danh tnh
thi TVNP Nghe oc Vit Ni TVNP Nghe oc Vit Ni
29.08.199
1 320963 T Th Kim Anh N
5
2 320964 H Th Bay 17.11.1993 N
30.10.199
3 320965 L Th Chinh N
7
13.07.199
4 320966 Hong Vn Ch Nam
4
04.03.199
5 320967 Hong Th Dim N
3
27.05.199
6 320968 Nguyn Th Dim N
7
09.06.199
7 320969 Ng Vn oan Nam
7
21.08.199
8 320970 Nguyn Th Ninh Dng N
7
19.09.199
9 320971 Ng Th M Duyn N
5
10 320972 Phm Th Hng Giang 11.10.1995 N
30.12.199
11 320973 ng Th Thanh H N
7
08.04.199
12 320974 Hong Thi H N
7
23.05.199
13 320975 Nguyn Th Hi N
4
09.06.199
14 320976 V Th Hng N
7
15 320977 ng Th Hin 01.11.1994 N

16 320978 Nguyn Phng Hoa 11.07.1995 N


16.08.199
17 320979 Phm Th Hng N
7
18 320980 L Th Khnh Huyn 11.12.1997 N
19.07.199
19 320981 Trn Ngoc Huyn N
6
20 320982 V Th Thu Huyn 25.11.1994 N

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn TVNP .. ; Mn Nghe ...; Mn oc ..; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. .............
2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI CHUN U RA BC 5 (C1)


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 93 (Phng 302-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting Trung Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii Ghi
STT H v Tn Nm sinh ch
danh tnh
thi TVNP Nghe oc Vit Ni TVNP Nghe oc Vit Ni
18.04.199
1 320983 ng Thanh Huyn N
4
28.06.199
2 320984 Nguyn Th Lan N
4
20.08.199
3 320985 V Th L N
5
03.06.199
4 320986 Phm Th Hng Lin N
5
20.06.199
5 320987 ng L Khnh Linh N
7
15.12.199
6 320988 ng Thy Linh N
7
08.09.199
7 320989 on Th Thy Linh N
7
30.06.199
8 320990 Dng M Linh N
5
13.02.199
9 320991 Nguyn Thi Linh Linh N
4
01.07.199
10 320992 Nguyn Thy Linh N
7
18.04.199
11 320993 Phm Khnh Linh N
4
01.01.199
12 320994 V Diu Linh N
4
27.07.199
13 320995 V Th Khnh Linh N
4
28.02.199
14 320996 Trn Ngoc Mai N
5
10.08.199
15 320997 Bi Th Mn N
7
04.03.199
16 320998 L Thanh Nga N
7
17 320999 T Ng Hi Ngoc 15.11.1997 N
01.01.199
18 321000 L Minh Nguyt N
7
16.08.199
19 321001 Phm Th Nhi N
5
20

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn TVNP .. ; Mn Nghe ...; Mn oc ..; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. .............
2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI CHUN U RA BC 5 (C1)


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 94 (Phng 303-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting Trung Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii Ghi
STT H v Tn Nm sinh ch
danh tnh
thi TVNP Nghe oc Vit Ni TVNP Nghe oc Vit Ni
15.06.199
1 321002 o Th Ngoc Phng N
6
17.08.199
2 321003 Nguyn Th Mai Phng N
4
30.09.199
3 321004 Cao Th Thy Qunh N
7
4 321005 Phm Th Nh Qunh 11.09.1995 N
15.06.199
5 321006 V Th Tm N
4
02.12.199
6 321007 o Th Phng Thanh N
4
17.08.199
7 321008 Nguyn Th Thoa N
6
8 321009 Nguyn Th H Thu 11.06.1997 N

9 321010 Nguyn Th Hng Thu 11.09.1997 N


22.12.199
10 321011 Nguyn Th Minh Thu N
7
11 321012 Nguyn Th Minh Thy 11.10.1997 N
21.08.199
12 321013 Nguyn Th Phng Thy N
7
16.01.199
13 321014 m Minh Tin Nam
6
14 321015 L Thy Tnh 15.11.1997 N
10.07.199
15 321016 L H Trang N
7
19.02.199
16 321017 Nguyn Thu Trang N
5
17 321018 Vng Vn Tun 13.11.1994 Nam
30.08.199
18 321019 Nguyn Thanh Vn N
5
22.06.199
19 321020 Phm Hi Yn N
4
20

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn TVNP .. ; Mn Nghe ...; Mn oc ..; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. .............
2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI CHUN U RA BC 5 (C1)


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 95 (Phng 304-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting Nga Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii Ghi
STT H v Tn Nm sinh ch
danh tnh
thi TVNP Nghe oc Vit Ni TVNP Nghe oc Vit Ni
30.10.199
1 321021 V Th Hnh N
6
16.09.199
2 321022 Thnh Bo Ngoc Nam
3
02.10.199
3 321023 Hong Th Kim Qu N
3
23.08.199
4 321024 Mai Th Qu N
3
17.03.199
5 321025 Phan T Quyn N
6
6 321026 Hong Nh Qunh 30.11.1996 N
24.07.199
7 321027 ng Th Thn N
6
05.01.199
8 321028 Nguyn Th Hoi Thanh N
5
10.02.199
9 321029 Trn Th Tho N
4
19.02.199
10 321030 Nguyn Minh Th N
5
27.03.199
11 321031 Bi Th Thy N
3
21.12.199
12 321032 Nguyn Kiu Trang N
6
19.04.199
13 321033 V Th Trang N
4
20.06.199
14 321034 V Th Trinh N
6
10.10.199
15 321035 Nguyn Tng Vn N
5
16

17

18

19

20

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn TVNP .. ; Mn Nghe ...; Mn oc ..; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. .............
2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI CHUN U RA BC 5 (C1)


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 96 (Phng 305-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting c Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii Ghi
STT H v Tn Nm sinh ch
danh tnh
thi TVNP Nghe oc Vit Ni TVNP Nghe oc Vit Ni
08.01.199
1 321036 o Phng Anh N
6
25.02.199
2 321037 Nguyn Th Qunh Anh N
6
21.12.199
3 321038 Bi Kim Chi N
6
28.06.199
4 321039 Nguyn Quang t Nam
5
21.02.199
5 321040 Nguyn Ngoc Dip N
5
08.10.199
6 321041 Phm Th Thy Dung N
4
7 321042 Nguyn Th Thu H 11.06.1995 N
13.07.199
8 321043 ng Th Hi N
4
9 321044 Nguyn Minh Hng 25.11.1996 N
08.09.199
10 321045 Lu Th Thu Hin N
5
26.08.199
11 321046 m Khc Hiu Nam
6
22.12.199
12 321047 inh Diu Hoa N
5
25.09.199
13 321048 Trn Th Thanh Hoa N
6
10.08.199
14 321049 Nguyn Hong Nam
4
12.08.199
15 321050 Nguyn Th Thu Hng N
5
27.07.199
16 321051 Bi Thu Hng N
6
19.04.199
17 321052 Nguyn Diu Linh N
5
18.10.199
18 321053 Thiu Th Linh N
3
19

20

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn TVNP .. ; Mn Nghe ...; Mn oc ..; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. .............
2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI CHUN U RA BC 5 (C1)


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 97 (Phng 306-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting c Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii Ghi
STT H v Tn Nm sinh ch
danh tnh
thi TVNP Nghe oc Vit Ni TVNP Nghe oc Vit Ni
09.08.199
1 321054 Phm Th Khnh Ly N
6
27.04.199
2 321055 L Tr My N
6
17.01.199
3 321056 Nguyn Th Tho Ngn N
6
10.06.199
4 321057 Nguyn Th Hng Ngoc N
6
07.12.199
5 321058 L Hong Tho Nh N
6
22.04.199
6 321059 L Th Thu Phng N
5
29.06.199
7 321060 Trn Th Ngoc Quyn N
4
8 321061 Hong Th Dim Qunh 20.11.1995 N
20.08.199
9 321062 Nguyn Xun Qunh N
5
01.10.199
10 321063 Ngoc Phng Tho N
6
10.04.199
11 321064 Phm Th Tho N
4
29.05.199
12 321065 Ta Thu Tho N
6
17.12.199
13 321066 inh H Thu N
6
22.04.199
14 321067 Ng Th Thanh Thy N
5
22.04.199
15 321068 Nguyn Thy Trang N
5
14.12.199
16 321069 Th Hng Vn N
4
17 321070 Nguyn Th H Vi 11.04.1994 N
08.03.199
18 321071 Trn Th Yn N
3
19

20

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn TVNP .. ; Mn Nghe ...; Mn oc ..; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. .............
2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI CHUN U RA BC 5 (C1)


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 98 (Phng 201-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting Nht Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii Ghi
STT H v Tn Nm sinh ch
danh tnh
thi TVNP Nghe oc Vit Ni TVNP Nghe oc Vit Ni
02.02.199
1 321072 T Th Thy An N
4
02.01.199
2 321073 Phng Minh Khnh N
6
02.09.199
3 321074 Nguyn Th Minh Kim N
3
08.06.199
4 321075 V Th Tr Ly N
4
5 321076 L Tr My 23.11.1995 N
08.02.199
6 321077 Hong Th Vn Oanh N
4
25.10.199
7 321078 Trn Th Oanh N
6
05.03.199
8 321079 inh Thu Phng N
5
10.08.199
9 321080 Trn Thu Phng N
4
10 321081 Nguyn Minh Sn 07.11.1988 Nam
14.12.199
11 321082 Hong Th Qunh Trang N
6
12

13

14

15

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn TVNP .. ; Mn Nghe ...; Mn oc ..; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. .............
2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI CHUN U RA BC 5 (C1)


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 99 (Phng 202-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting Hn Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii Ghi
STT H v Tn Nm sinh ch
danh tnh
thi TVNP Nghe oc Vit Ni TVNP Nghe oc Vit Ni
31.03.199
1 321083 Vi Phng Dip Anh N
6
03.04.199
2 321084 Hong c Anh Nam
7
13.03.199
3 321085 Kiu Mai Anh N
7
28.10.199
4 321086 Phm Nguyt Anh N
7
25.07.199
5 321087 Trn Th Vn Anh N
7
03.08.199
6 321088 V Tm Anh N
7
28.01.199
7 321089 Phm Th Linh Chi N
7
13.07.199
8 321090 Lang Th Chuyn N
6
08.07.199
9 321091 H Hng Dn Nam
7
10 321092 Nguyn Hng Duyn 11.06.1997 N
13.09.199
11 321093 V Th Giang N
6
18.09.199
12 321094 Hn Ngoc H N
6
13 321095 Nguyn Thu H 11.12.1996 N
10.07.199
14 321096 Nguyn Thu H N
7
04.10.199
15 321097 V Hong H N
7
16 321098 Vng Th Vit H 19.11.1994 N
27.06.199
17 321099 Phm Ngoc Hn N
7
02.09.199
18 321100 Ng Th Thu Hng N
7
16.01.199
19 321101 L Th Hnh N
6
07.08.199
20 321102 Nguyn Hng Hnh N
7
24.07.199
21 321103 Nguyn Th M Hnh N
6
31.07.199
22 321104 Hong Minh Hoa N
7
25.05.199
23 320276 Phm Th Phng Qu N
2

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn TVNP .. ; Mn Nghe ...; Mn oc ..; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. .............
2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI CHUN U RA BC 5 (C1)


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 100 (Phng 203-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting Hn Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii Ghi
STT H v Tn Nm sinh ch
danh tnh
thi TVNP Nghe oc Vit Ni TVNP Nghe oc Vit Ni
19.02.199
1 321105 V Th Thu Hng N
7
29.07.199
2 321106 on Minh Hu N
6
3 321107 Ng Th Minh Hu 29.11.1997 N
26.05.199
4 321108 Nguyn Th Qunh Hu N
7
13.05.199
5 321109 Chu Thu Hng N
6
02.06.199
6 321110 L Th Lan Hng N
7
02.06.199
7 321111 Bi Th Huyn N
5
29.07.199
8 321112 Li Th Ngoc Huyn N
7
12.08.199
9 321113 Nguyn Thanh Huyn N
6
01.06.199
10 321114 Nguyn Th Huyn N
3
11 321115 Nguyn Th Thng Huyn 25.11.1997 N
28.08.199
12 321116 Nguyn Th Hng Khnh N
7
16.01.199
13 321117 H Th Lan N
6
15.05.199
14 321118 Ha Th Phng Lin N
7
02.09.199
15 321119 Cao Hi Linh N
5
15.02.199
16 321120 H Hong Linh N
7
03.05.199
17 321121 Nguyn Th Linh N
5
13.09.199
18 321122 Nguyn Thu Tho Linh N
6
19 321123 Phm Khnh Linh 04.11.1997 N
09.07.199
20 321124 Phan Hoi Linh N
7
13.06.199
21 321125 Nguyn Th Lng N
5
22.05.199
22 321126 Chu Th Hng Ly N
7

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn TVNP .. ; Mn Nghe ...; Mn oc ..; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. .............
2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI CHUN U RA BC 5 (C1)


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 101 (Phng 204-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting Hn Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii Ghi
STT H v Tn Nm sinh ch
danh tnh
thi TVNP Nghe oc Vit Ni TVNP Nghe oc Vit Ni
04.01.199
1 321127 ng Hng Ly N
7
12.02.199
2 321128 Li Hng Ly N
7
03.10.199
3 321129 Nguyn Khnh Ly N
6
01.10.199
4 321130 Chu Th Qunh Mai N
7
29.09.199
5 321131 Phm Phng Mai N
6
16.05.199
6 321132 V Th Yn Mai N
7
23.01.199
7 321133 Nguyn Th Mai N
7
02.05.199
8 321134 L Th Mn N
7
16.04.199
9 321135 Nng Th Tho Minh N
6
27.06.199
10 321136 Phan Th Yn Minh N
7
14.10.199
11 321137 Vng Hng H My N
7
04.07.199
12 321138 Nguyn Thanh Nga N
6
23.04.199
13 321139 Phan Th Nga N
7
29.10.199
14 321140 Phan Th Thy Nga N
5
13.09.199
15 321141 Nguyn Minh Nguyt N
6
18.09.199
16 321142 Cao Phng Oanh N
7
15.10.199
17 321143 Chung Th Thu Phng N
7
06.05.199
18 321144 Phm Minh Phng N
7
24.02.199
19 321145 Bi Ngoc Quang Nam
6
02.02.199
20 321146 H Th Nh Qunh N
7
29.08.199
21 321147 Nguyn Nh Qunh N
7
23.05.199
22 321148 Nguyn Th Thy Qunh N
6

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn TVNP .. ; Mn Nghe ...; Mn oc ..; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. .............
2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI CHUN U RA BC 5 (C1)


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 102 (Phng 205-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting Hn Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
S Bo Gii Ghi
STT H v Tn Nm sinh ch
danh tnh
thi TVNP Nghe oc Vit Ni TVNP Nghe oc Vit Ni
30.12.199
1 321149 Trnh Th Ngoc Qunh N
7
21.10.199
2 321150 L Ngoc Sn Nam
6
3 321151 Trn V Thanh Tm 11.03.1997 N
16.09.199
4 321152 Trn Thu Tho N
7
19.07.199
5 321153 V Th Thu Tho N
7
15.08.199
6 321154 Triu Th Kim Thoa N
6
15.09.199
7 321155 Phng Th Thu N
7
28.08.199
8 321156 Chu Minh Ngoc Th N
7
9 321157 Nguyn Diu Thy 23.11.1997 N
17.06.199
10 321158 Tng Th Tr N
6
25.06.199
11 321159 Thu Trang N
7
12 321160 Dng Huyn Trang 11.01.1997 N
20.06.199
13 321161 L Th Trang N
6
21.10.199
14 321162 Nguyn Th Trinh N
7
12.04.199
15 321163 Nguyn Th Phng Trinh N
6
20.09.198
16 321164 Nguyn Vn T Nam
8
30.04.199
17 321165 Nguyn Th Minh Ti N
7
17.10.199
18 321166 Nguyn Th Thu Uyn N
7
30.05.199
19 321167 Bi Th Vn N
5
14.07.199
20 321168 V Thanh Vn N
6
31.05.199
21 321169 Bi Th Hi Yn N
5
09.08.199
22 321170 Trn Th Yn N
6

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn TVNP .. ; Mn Nghe ...; Mn oc ..; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............
1. ............... CH TICH HI NG THI

2. .............
2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 103 (Phng 101-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting Nga (Nghe chuyn sang phng 102)
Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
ST S Bo Gii Ghi
H v Tn Nm sinh
T danh tnh TVN ch
thi TVNP Nghe oc Vit Ni
P
Nghe oc Vit Ni

1 321171 L Quang Dng 25.11.1974 Nam

2 321172 Nguyn Th Duyn 30.06.1988 N

3 321173 L Anh Tun 29.06.1984 Nam

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ...............2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 103 (Phng 101-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting Trung Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
ST S Bo Gii Ghi
H v Tn Nm sinh
T danh tnh TVN ch
thi TVNP Nghe oc Vit Ni
P
Nghe oc Vit Ni

1 321174 Ng Th Phng Hng 09.09.1994 N

2 321175 V Th Hng 28.12.1989 N

3 321176 Ng Tho Huy 18.05.1987 Nam

4 321177 Nguyn Diu Ngoc 15.10.1990 N

5 321178 Nguyn Th Khnh Ngoc 21.11.1992 N

6 321179 Nguyn Ch Thnh 02.05.1972 Nam

7 321180 Trn Th Ngoc Thy 16.03.1978 N

8 320420 Nguyn Thanh Giang 01.07.1983 N

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ...............2. ...............

Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 104 (Phng 104-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting Php Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
ST S Bo Gii Ghi
H v Tn Nm sinh
T danh tnh TVN ch
thi TVNP Nghe oc Vit Ni
P
Nghe oc Vit Ni

1 321181 Nguyn Th Vn Anh 17.04.1994 N

2 321182 Nguyn Vn Anh 28.04.1994 N

3 321183 Nguyn Th Bch 24.04.1996 N

4 321184 inh Th Thy Dng 25.01.1996 N

5 321185 on Th H 07.04.1995 N

6 321186 L Th Thanh Hi 30.01.1996 N

7 321187 Nguyn Th Hng Hi 22.11.1983 N

8 321188 Nguyn B Ho 12.12.1996 Nam

9 321189 Nguyn Th Thu Hin 07.07.1987 N

10 321190 Nguyn Th Hoa 14.08.1996 N

11 321191 Trn Th i Hoa 06.06.1966 N

12 321192 ng Th Hoi 20.05.1980 N

13 321193 V Qunh Hng 15.09.1995 N

14 321194 Trn Th Thanh Huyn 16.02.1995 N

15 321195 T Th Vy Khanh 19.01.1996 N

16 321196 Mai Ngoc Khi 08.09.1984 Nam

17 321197 Nguyn Th Khnh Linh 27.10.1991 N

18 321198 V Th Thy Linh 28.01.1995 N

19 321199 Phm Th T Loan 22.07.1984 N

20 321200 Tun Long 13.05.1990 Nam

21 321247 Trn Th Long 5.11.1988 N

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ...............2. ...............
Th k H thi: .

Th k H chm thi: Tun Minh


I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 105 (Phng 105-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting Php Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
ST S Bo Gii Ghi
H v Tn Nm sinh
T danh tnh TVN ch
thi TVNP Nghe oc Vit Ni
P
Nghe oc Vit Ni

1 321202 Nguyn Th nh Mai 19.09.1996 N

2 321203 T Th Mai 25.10.1988 N

3 321204 Dng V Minh 20.07.2990 Nam

4 321205 Nguyn Nhu My 30.06.1996 N

5 321206 V Thnh Nam 11.11.1994 Nam

6 321207 Trn Th Hng Ngt 01.11.1995 N

7 321208 L Bo Ngoc 03.01.1994 Nam

8 321209 Nguyn Th Hng Ngoc 09.01.1996 N

9 321210 Trn L Hng Ngoc 21.01.1996 N

10 321211 Nguyn Th Nhung 08.07.1996 N

11 321212 Trn M Ninh 16.08.1998 N

12 321213 T Th Phn 05.02.1979 N

13 321214 Trn Th Thanh Phc 07.05.1982 N

14 321215 Phm Thu Phng 16.07.1996 N

15 321216 Trnh Thu Phng 18.07.1996 N

16 321217 Hong Phng 04.05.1987 N

17 321218 Cao nh Quy 18.07.1996 Nam

18 321219 Bi Nh Qunh 04.06.1997 N

19 321220 Hong Th Tuyt Sang 07.07.1995 N

20

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ...............2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh
I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC NGOI NG c lp - T do - Hnh phc

DANH SCH TH SINH THAM D K THI NH GI NNG LC NGOI NG


a im thi: HNN-HQGHN Phng thi s: 106 (Phng 106-C1-Khoa Php)
Mn thi: Ting Php Ngy thi: 27.05.2017

M K np bi mn im thi mn
ST S Bo Gii Ghi
H v Tn Nm sinh
T danh tnh TVN ch
thi TVNP Nghe oc Vit Ni
P
Nghe oc Vit Ni

1 321221 Nguyn Th Th 01.03.1998 N

2 321222 V Th Minh Thng 16.04.1975 N

3 321223 Ng Th Thanh 05.04.1983 N

4 321224 inh Khc Ph Thin 19.01.1996 Nam

5 321225 V c Thnh 11.03.1996 Nam

6 321226 Trn Th Thu 15.02.1996 N

7 321227 Hong c Thun 05.09.1986 Nam

8 321228 Bi Th Lm Thng 25.10.1985 N

9 321229 Nguyn Phc Hoi Thng 18.07.1996 N

10 321230 Nguyn Th Hoi Thng 23.07.1997 N

11 321231 L Th Thu Tr 23.11.1996 N

12 321232 Nguyn Th Minh Trm 15.06.1984 N

13 321233 i Th Trang 04.09.1996 N

14 321234 Lng Huyn Trang 21.04.1994 N

15 321235 Lu Minh Trang 18.03.1996 N

16 321236 Nguyn Minh Trang 11.12.1995 N

17 321237 Nguyn Thu Trang 10.05.1996 N

18 321238 V Minh Tng 12.05.1993 Nam

19 321239 L Vn Vn 23.05.1987 Nam

20 321240 Trn Thanh Xun 17.01.1996 N

S TS theo DS; S th sinh d thi: Mn oc .. ; Mn Nghe ...; Mn Vit lun ; Mn Ni

Gim th : Gim kho Ni: H Ni, ngy 27 thng 05 nm 2017

1. ...............1. ............... CH TICH HI NG THI

2. ...............2. ...............

Th k H thi: .
Th k H chm thi: Tun Minh