Naziv

predmeta:
LATINSKI JEZIK II
Šifra predmeta Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova
OBAVEZNI IV 5 2+2
Studijski programi za koje se organizuje : Akademski osnovni studijski program Filozofskog
Fakulteta (studije traju šest semestara, 180 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovama latinskog jezika iz oblasti nepravilnosti u
glagolskoj fleksiji, konstrukcijama (AcI, NcI, ablativ apsolutni i dr.), kao i sintakse padeža i rečenice.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Marko Camaj

Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe (dvosmjerno prevođenje), upoređivanje sa
maternjim jezikom i jezikom struke, konsultacije.
Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje

I nedjelja Rekapitulacija gradiva (jezička i kulturno-istorijska komponenta) iz I semestra.
II nedjelja Konjunktiv svih vremena u aktivu i pasivu. Upotreba nezavisnog i zavisnog konjunktiva.
III nedjelja Neodređeni glagolski oblici (verbum infinitum): Infinitiv, gerund i supin.
IV nedjelja Glagolski pridjevi: participi i gerundiv – zamjena gerunda gerundivom.
V nedjelja Test provjere usvojenih znanja.
VI nedjelja Deponentni i semideponentni glagoli.
VII nedjelja Glagoli sa posebnom konjugacijom (esse, fere, ire, velle, nolle, malle, fieri).
VIII nedjelja Verba defectiva et impersonalia.
IX nedjelja Akuzativ sa infinitivom. Nominativ sa infinitivom.
X nedjelja Ablativ apsolutni. Perifrastične konjugacije – aktivna i pasivna.
XI nedjelja Test provjere usvojih znanja.
XII nedjelja Sintaksa padeža.
XIII nedjelja Sintaksa rečenice: podjela i glavni djelovi rečenice. Nezavisna rečenica.
XIV nedjelja Zavisne rečenice. Način u nezavisnim rečenicama – Consecutio temporum.
XV nedjelja Oratio obliqua (Neupravni govor).
XVI nedjelja Završni ispit.

Završna nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena.

XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok.

OPTEREĆENJE STUDENATA
Nedjeljno: U semestru:
5 kredita x 30/40 = 6h 35 min - Nastava i završni ispit 16 nedjelja x 6h 35 min=106 sati
- struktura: - Neophodne pripreme: 2 nedjelje x 6 h 35 min)=13 h 10 min
4 sata predavanja i vježbi, - Ukupno sati za predmet: 5 x 30 = 150
2 sata 35 min samostalnog rada - Dopunski rad: 30 h 50 min
- Struktura opterećenja: 106 h (nastava), 13 h 10 min (priprema), 30h 50 min
(dopunski rad) = 150h

Studenti su obavezni na redovnost pohađenja, praćenja i pripreme za nastavu.

Literatura:- Skripta «Latinski jezik II – za studente romanskih jezika» - autor dr Marko Camaj
- Dr Bojana Manević – Šijački:»Gramatika latinskog jezika», Beograd 1998. god.
- Literatura za vanjezičke sadržaje: ekscerpirani podaci iz raznih domaćih i stranih izdanja.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
- Aktivno učešće na časovima: - prisustvo na časovima 5 poena
- domaći zadaci, zainteresovanost na vježbama 10 poena.
- Kolokvijum 35 poena.
- Završni ispit 50 poena.
- Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Marko Camaj
Napomena: Plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti će dobiti na
početku semestra.