You are on page 1of 7

1) De natuur heeft een perfect ecosysteem waarin ieder mineraal, plant, dier en mens, op elkaar afgestemd zijn.

Het is een
holistische eenheid, waardoor alles verzorgd wordt en alles zorg draagt voor de ander. Het een geeft zich over aan de ander.

2) De natuur is een eenheid waar binnen iedereen zich verder ontwikkelt naar een hoger stadium.
Alles is afhankelijk van elkaar, het is een samenleven. Het is een eenheid waar binnen iedereen zich verder ontwikkel naar een hoger
stadium. Het detail is een deel van het geheel, het geheel is een eenheid. Alles is gebaseerd op natuurwetten, die het doel hebben een
evenwicht te behouden tussen de 4 rijken, aarde, planten, dieren, en mens. De wijsheid van de natuur heeft soorten gecreëerd, met een
duidelijke afbakening tussen de verschillende rijken, om het verschil tussen de rijken duidelijk te behouden.

De belangrijke vraag is dan ook: Wat voor een soort bewustzijn gaat er achter ieder rijk schuil ?
Er zijn enorme verschillen tussen het aarde-, plant-, dier- en mensenrijk. Is hier sprake van verschillende bewustzijnstoestanden waar we
nog geen weet van hebben?

Rijk van de mineralen
Ik vraag me af... Wat kun je leren van de oer bewustzijnsvormen als je naar de sneeuwvlokken photo's kijkt van de Physicist Ken
Libbrecht? Hij zegt, dat vanwege hun complexiteit er geen twee sneeuwvlokken hetzelfde zijn, want ze hebben een onbeperkt aantal
vormen en structuren. Hij concludeert dat er een eindeloze diversiteit is die de natuur produceert.
Ga je dan over om kristallen te bekijken, dan opent zich weer een immense wereld van diversiteit. Getuigt de kristalvorming niet van een
bijzonder trage groei? Heb je ooit gekeken naar de complexiteit van een kristal zoals Carnelia, of Amethyst? Is het denkbaar dat daar iets
van een diep mineraal bewustzijn wordt uitgedrukt? Het mineraal bewustzijn dat zichzelf niet kent, maar zich nog steeds in zoveel
vormen tot uiting weet te brengen?

Rijk van de planten
Zou je bij een plant van een bepaald bewustzijnsniveau kunnen spreken als je het volgende in beschouwing neemt?
Zeker is dat een plant leven in zich heeft. Naast de oneindige vormen hebben planten smaak, geur, en verschillende texturen. Het
bijzondere is dat ze al een kringloop hebben: van zaad naar vrucht en naar het creëren van nieuw leven. Zou je bij het plantenrijk van een
bewustzijn kunnen spreken wat al weer verder ontwikkeld is dan het mineralenrijk, maar nog steeds in een onbewuste latente toestand?
Goed beschouwd zien we hier twee rijken in de natuur die in dienst staan van de behoeften van de andere planeet bewoners?

Rijk van de dieren
Dieren kunnen bewegen, wat hun de mogelijkheid biedt om de wereld te verkennen. Ze kunnen opmerken wat goed of slecht voor hun is,
waar ze moeten vertoeven, wat gevaarlijk kan zijn. Dit alles heeft de natuur ingebouwd in hun instincten. Daardoor ontwikkelen ze een
onderscheidingsvermogen. Er is al sprake van 2 verschillende groepen: de vlees eters en de plantaardige eters. De natuur heeft in ieder
dier instincten voor een bepaalde taak ingelegd die ze uitvoeren en wat dienstbaar is voor de andere planeet bewoners.
Als men de Trek van dieren en vogels onderzoekt, kan men daar spreken van een bepaald bewustzijn!
Voor deze bijzondere omstandigheden kunnen vogels bijvoorbeeld enorme energiereserves creëren in de vorm van vetafzettingen onder
de huid, waardoor ze minstens dertig uren in de lucht kunnen blijven en duizenden kilometers kunnen vliegen. En hoe staan we te kijken
naar de verbluffende zekerheid en precisie waarmee ze navigeren. https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogeltrek
Is het een wonder? Of is er sprake van een bepaald herinneringsvermogen van een vorm van bewustzijn waar we pas aan het begin staan
om het ontdekken?

Het Rijk van de mensen.
Deze vragen wat betreft de ontwikkeling van bewustzijnsvormen in de 3 andere rijken, krijgen in ieder geval een antwoord in het
Mensenrijk. Eigenlijk kunnen we pas bij de mens de verschillende bewustzijnsvormen duidelijk zien en begrijpen. De Slaap toestand,
lijkt op de dood. We zijn er even niet: we weten niets, herinneren ons niets, hebben geen gedachten, gevoelens of wilsimpulsen. Maar
iedere wetenschapper kan je vertellen dat s'nachts het lichaam weldegelijk "wakker is" heel veel organen zijn werkzaam, en volbrengen
verschillende taken. Het resultaat is te merken als we s'morgens wakker worden, met volle energie opstaan, omdat we ons gezond en fit
voelen. Lijkt deze slaap dan niet op een plant-zijns-toestand? De mens heeft een geheugen, voelt en neemt waar en krijgt daardoor een
helder dagbewustzijn; de mens heeft een natuurbewustzijn, een voorwerp-bewustzijn. De mens kan dingen in zijn/haar omgeving
onderscheiden en weten wat goed voor hem/haar is en wat gevaarlijk. Ook heeft de mens verschillende taken te vervullen. Lijkt dat niet
een beetje op het ingebouwde instinctieve gedrag van het dierenrijk? Maar de mens verschilt van de 3 rijken omdat de mens een
zelfbewustzijn heeft. De mens draagt de kroon door zijn zelfbewustzijn. Daardoor wordt de mens aan een kant bewust van zijn
afhankelijkheid met de drie rijken, maar hij weet ook dat hij verantwoordelijkheid draagt voor de harmonische-natuur-orde die wijze
onderlinge verhoudingen heeft gecreëerd tussen de rijken. De mens draagt verantwoordelijkheden om de juiste verhoudingen te
bewaken tussen zijn behoeftes en de behoeften van de 3 rijken. Ieder kind wil direct, bij het zien van een ongeluk dat een klein dier
ondergaat, het dier meteen verzorgen!

3) De Natuur die wetenschappers zo graag willen doorgronden, moeten we leren waarderen vanwege haar alomvattend wijsheid.
Omdat de mens enkel bezig was met zijn persoonlijke behoeften en vergeten was dat hij in een holistische wereld leeft, heeft hij in de
laatste 100 jaar steeds meer en meer de balans tussen de vier rijken volledig verstoord. Daardoor is de wereld in wanorde gekomen.
Daarom heeft in 2000, United Nations Secretary-General Kofi Annan, 1390 wetenschappers een UN-rapport laten schrijven, The
Millennium Ecosystem Assessment. Hier wordt nadrukkelijk gezegd: Een ecosysteem is een dynamisch complex van planten-, dier- en
micro-organismen en de non living-omgeving dat samenwerkt als een functionele eenheid.
"Het gaat om het beschermen en verbeteren van ons toekomstige welzijn en dat vereist wijzer en minder destructief gebruik van
natuurlijke bronnen. Dit heeft op zijn beurt belangrijke veranderingen in de manier waarop we beslissingen nemen en implementeren.
We moeten leren om de ware waarde van de natuur te erkennen, zowel in economisch opzicht, als in de rijkdom die het aan ons leven
biedt op manieren die niet altijd in cijfers uit te drukken zijn."
De conclusie was: dat het streven naar gezonde ecosystemen centraal moet staan bij de mensheid.
1. Iedereen ter wereld is afhankelijk van natuur- en ecosysteemdiensten om de voorwaarden te bieden voor een fatsoenlijk, waardig,
gezond en veilig leven.
2. Mensen hebben de afgelopen decennia ongekende veranderingen in ecosystemen gemaakt om te voldoen aan de groeiende eisen aan
voedsel, zoet water, vezels en energie.
3. Deze veranderingen hebben aan een kant bijgedragen tot het verbeteren van de levensduur van velen, maar de veranderingen
verzwakten tegelijkertijd het vermogen van de natuur om haar eigen belangrijke harmoniserende taken te blijven uitvoeren zoals
zuivering van lucht en water, bescherming tegen rampen en het verstrekken van natuurlijke medicijnen vanuit de plantenwereld.
4. Onder de opvallende problemen zijn de slechte toestand van veel van de visbestanden in de wereld vastgesteld. De intense
kwetsbaarheid van de 2 miljard mensen die in droge gebieden wonen door het verlies van ecosysteem diensten, met inbegrip van
watervoorziening; En de groeiende bedreiging voor ecosystemen door klimaatverandering en vervuiling van voedingsstoffen.
5. Menselijke activiteiten hebben de planeet op de rand van een massale golf van uitsterven van dieren gebracht, waardoor ons eigen
welzijn wordt bedreigd.
6. Het verlies aan diensten uit ecosystemen is een belangrijke belemmering voor het bereiken van de millenniumdoelstellingen om
armoede, honger en ziekte te verminderen.
7. De druk op ecosystemen zal in de komende decennia wereldwijd toenemen, tenzij de menselijke houding en acties radicaal zullen
veranderen.
8. Maatregelen om natuurlijke hulpbronnen te behouden, zullen waarschijnlijk slagen als lokale gemeenschappen hun eigendom krijgen,
de voordelen delen en betrokken zijn bij de beslissingen.
9. De technologie en de kennis van vandaag kunnen de gevolgen van negatieve menselijke invloeden op ecosystemen aanzienlijk
verminderen. Daarvoor is een bewustzijns sprong nodig waarbij wetenschappers - bescheiden - een alomvattend inzicht nastreven,
waardoor ze begrijpen dat ecosysteem-diensten niet vrij en onbeperkt zijn en dat men volledig rekening moet houden met de waarde van
ecosystemen voor de planeet als geheel.
10. Een betere bescherming van natuurlijke activa vereist gecoördineerde inspanningen in afdelingen van overheden, bedrijven en
internationale instellingen. De productiviteit van ecosystemen hangt af van beleidskeuzes over onder andere investeringen, handel,
subsidie, belastingen en boven alles regelgeving.

Alsjeblieft, lees dit zeer belangrijk rapport van de UN, om je bewustzijn te vergroten van wat er allemaal om je heen speelt.
* http://www.millenniumassessment.org/documents/document.429.aspx.pdf

4) Men kan het onderlinge evenwicht tussen de 4 rijken alleen dan begrijpen, als men zonder eigenbelang de natuur onderzoekt.
De mens is bezig zijn vrijheid te begrijpen en heeft zich steeds verder ontwikkeld, maar raakte verstrikt in eigenbelang, waardoor het
beeld van de wereld als een eenheid uit het zicht verloren is gegaan. Wij verschillen totaal van plant en dier, voornamelijk doordat we als
individu ieder voor zichzelf moet gaan zorgen. Op voedingsgebied, maar ook het verzorgen van behoeften die samen hangen met het
ontwikkelen van onze eigen individualiteit. Plant en dier hebben geen eigenbelang, want ze worden verzorgd door de natuurwetten. De
natuur zorgt voor een nauwkeurige ordening voor alles wat leeft: wie woont waar, wie eet wat, wie ademt en hoe.

Voor de mens betekent dit nieuwe psychologische ontwikkeling - het ontwikkelen van eigenbelang - dat we tot individuen zijn
geworden. Ieder heeft een eigen zelfstandig IK waarmee hij in het leven staat en zichzelf kan verzorgen.
De wijsheid van de natuur, die de mens een hogere bewustzijnsgraad heeft toebedeeld, betekent ook dat hij de natuurwijsheid in zich
draagt. We hebben allemaal een persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen voor iedere stap die we doen; Vooruit te blikken, te
overzien en te begrijpen wat we teweeg brengen door onze daden. We moeten rekening houden met de andere 3 rijken die samen met
ons één holistische eenheid vormen.
Door dit eigenbelang hebben we steeds betere ideeën gekregen en technieken ontwikkeld die ons leven makkelijker heeft gemaakt.
Echter, de bedoeling is, dat we ook onze Broederlijkheid zullen ontwikkelen, zodat we niet alleen vanuit een economisch standpunt de
dingen bekijken. Bijvoorbeeld één ton avocado's of tomaten in de grond begraven, omdat de opbrengst te gunstig was of te veel is
geproduceerd, waardoor het op de markt brengen de prijs omlaag haalt. Men kan niet meer zonder enig bewustzijn en waardering voor de
opbrengst van de plant, het werk van de boeren en de enorme voedselnood van andere mensen- alleen vanuit economische overwegingen
avocado's vernietigen zonder enig geweten.

5) In de natuur heeft ieder een taak te vervullen, waardoor de natuur als geheel zorgend, herstellend en zoekend is naar de meest
harmonische samenwerking en oplossingen.
Het is belangrijk de natuur juist te steunen in haar Wijsheid die aanwezig is in alles wat leeft, in de meest ingewikkelde ecosystemen die
elkaar ondersteunen voor de opbouw van het leven van de planeet als geheel. De ecosystemen zijn plaatselijk opgebouwd door
verschillende mineralen, metalen, plant, dier en mens, die daarbij horen. Ze zorgen voor zichzelf, maar tevens functioneren ze in
samenhang met anderen. Ieder heeft een taak te vervullen, waardoor de natuur als één geheel steeds zorgend, herstellend, en zoekend is
naar de meest harmonische samenwerking en oplossingen. Wij als mensen kunnen een paar mentale eigenschappen ontwikkelen: zoals
Medeleven met de ander. Eerbied hebben voor de ongelooflijke ingewikkelde systemen, waar je met verwondering naar kan kijken. Hoe
een Bot geconstrueerd is, het bloed systeem, de lymfeklieren, allemaal lokale systemen die zich als een levensboom in je lichaam
bevinden in een ongelooflijke harmonische samenhang met de andere systemen.

6) We moeten als wereldse-gemeenschap nu de volle verantwoordelijkheid gaan nemen, en vanuit onbaatzuchtigheid en
medeleven onze moraliteit ontwikkelen in dienst van de natuur.
De natuur is voortdurend helend, meewerkend, herstellend werkzaam, daar waar dingen uitbalans raken. De mens heeft te veel jaren de
natuur uitgebuit en zonder enig ware inzicht ecosystemen doen veranderen, dieren doen uitsterven. Het gevolg is dat de druk op
ecosystemen steeds wereldwijd toenemend is. We kunnen niet anders dan dat de wereldse gemeenschap nu de volle
verantwoordelijkheid gaat nemen en vanuit onbaatzuchtigheid en medeleven onze moraliteit zal worden ontwikkeld om onze houding
en acties ten opzichte van de andere drie rijken te veranderen. Ze kunnen niet meer door ons gemanipuleerd worden, misbruikt worden,
en worden behandedt alsof ze geen eigen leven en levensinhoud hebben. Alsof zij geen levensrecht hebben, omdat ze dit niet van ons
kunnen eisen.
Ieder nieuw idee waar wetenschappers mee komen, moet eerst een test route in fases ondergaan. Deze zijn al door de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geschetst bij verschillende genetisch gemodificeerde testen. Dan kan men een 'stap voor stap'
benadering ontwikkelen bij het onderzoek naar gen-drive-technieken. Elke stap op een dergelijke weg bevordert zorgvuldige studie en
evaluatie, omvat controlepunten om te bepalen of en wanneer onderzoek naar de volgende fase moet worden verplaatst of dat deze
gestopt moet worden. * http://nas-sites.org/gene-drives/files/2015/08/Gene-Drives-Brief06.pdf

7) Wetenschappers lijken nog steeds niet te begrijpen dat ze eigenlijk bezig zijn om de geniale systemen die de natuur heeft
geschapen, proberen te ontdekken en te ontrafelen.
De techniek heeft de mens al zo veel geholpen om een makkelijker en beter leven te hebben, dat men alleen nog maar streeft om verder
en verder te komen. Het lijkt alsof men nooit tevreden kan zijn, en de ongelooflijke systemen die de natuur heeft gecreëerd in rust kan
bestuderen. Het is alsof de mens zo in zijn ‘Trots’ leeft, dat hij werkelijk denkt in concurrentie te zijn met de natuur.
Wetenschappers lijken nog steeds niet te begrijpen dat ze eigenlijk alleen bezig zijn de geniale systemen die de natuur heeft geschapen te
ontrafelen. Zodra ze iets begrepen hebben, zijn ze zo erg ingenomen en trots, dat ze het algehele bewustzijn verliezen en vergeten dat zij
niets nieuws ontdekt hebben of gecreëerd hebben. Zij zijn alleen Zelf een stap vooruit gekomen bij het ontdekken hoe geniaal de
natuur is. Bij iedere ontdekking over wat de natuur als haar handschrift inschrijft, inprent in de verschillende rijken, kan de
wetenschapper steeds beter begrijpen hoe de natuur een planeet-ecosysteem heeft opgebouwd en hoe alle rijken daarin met elkaar samen
functioneren. Daarbij kan men ook steeds de verschillende fysieke levende 'lichamen' van planten en dieren en mens beter begrijpen,
terwijl de mens al een volgend psychisch-mentaal 'lichaam' aan het ontwikkelen is, waar de natuur ook rekening mee houdt.
Onderzoeken en de genialiteit van de natuur ontdekken en haar oplossingen toepassen.
Tevens moet men bescheiden blijven, want geen mens heeft een orgaan ontwikkeld uit zichzelf, geen mens heeft een systeem ontwikkeld
uit zichzelf, zelfs een atoom heeft geen mens gezien... geen mens kan leven creëren!
Alles wat wetenschappers ontdekken is wat de natuur al kan, wat de natuur doet en tot een bepaald niveau hoe de natuur een specifiek
proces creëert en wat de redenen daarvoor zijn. De kunst om alles alomvattend te overzien zouden we ons kunnen aanleren.
Zolang we dat niet kunnen en een wetenschapper zichzelf iets toekent, alsof hij iets op een zelfstandige manier heeft gecreëerd, niet
bescheiden en realistisch genoeg is om in te zien, dat hij alleen probeert iets wat de natuur heeft gecreëerd toe te passen, niet zijn eigen
creatieve nieuwe ontwerp of nieuwe idee is. Zijn eigen inbeelding dreigt zijn hele onderzoek onbetrouwbaar te maken. Hoewel in het
begin de schade nog niet zichtbaar wordt, zien we nu wat we de ecosystemen hebben aangedaan.

Een wetenschapper die niet met vol bewustzijn vanuit waardering en verwondering de natuur onderzoekt en toch verder gaat om de
natuurwegen te doorgronden, vervalt ongemerkt in Trots en Hoogmoed. Deze verlagen en maken zijn bewustzijn mistig, waardoor hij
zich gaat inbeelden dat hij iets nieuws heeft ontdekt. Hij is er zeker van dat hij alles weet en heeft doorzien en zelfstandig dingen kan
gaan verzinnen en veranderen. Vervolgens, nog erger, wil hij zijn ontdekking patenteren, alsof hij iets nieuws heeft gecreëerd. Dan
belandt iedereen in de waan en fantasie dat hij nu ook in de natuur kan ingrijpen. Deze Trots, en het willen benutten van de
ontdekkingen voor zelfverrijking, maakt de wetenschapper onbetrouwbaar en houdt hem steeds in zijn kinderschoenen- fase.

Dit is te vergelijken met een kind van wie het bewustzijn steeds in stappen groeit. Het heeft eerst een bewustzijn van zijn wieg, dan z'n
kamer, z'n ouders, z'n huis, dorp land etc... zijn bewustzijn groeit ten allen tijde.
De natuur moet men waarderen en zelfs vereren, anders vervalt de wetenschapper terug in een puber-bewustzijn die denkt alles te kunnen
en te kunnen veranderen, tot hij met het ouder worden plots tot zijn grote schrik inziet, dat hij steeds vanuit een laag bewustzijn
functioneerde en weinig heeft begrepen van het alomvattende proces.

Het DNA bestaat al zolang ze bestaat en het is geweldig dat deze substantie een naam heeft gekregen en meer mensen helpt de natuur en
z'n werkwijze te begrijpen. Om dan meteen te denken dat het dit proces heeft uitgevonden - omdat men nu de computer als hulp
instrument heeft gekregen en men een plaatje van een mens zijn DNA kan creëren- dat is een dwaling. Men is gewoon weer één stap
verder gekomen en heeft nog een gebied van de natuur begrepen. Dat zegt helemaal niets over het kunnen of veranderingen te mogen
aanbrengen door in te grijpen in natuur- processen die alomvattend zijn. Men heeft nog een bewustzijn – dat vergeleken kan worden met
de al- wijsheid van de natuur, een bewustzijn van een puber is, die nog maar net langzaam de wereld leert kennen.

8) De houding van de wetenschapper is nog niet zuiver wetenschappelijk. Hij kan de grootsheid van de Natuur nog niet
bescheiden waarnemen en zich bereid stellen alleen bezig te zijn met het maken van een landkaart van zijn ontdekkingen over
hoe de natuur functioneert.
Het lijkt alsof wetenschappers niet allen in competitie zijn met elkaar, maar ook met de natuur. Dit komt omdat men steeds vergeet dat
men de natuur steeds beter en gedetailleerder leert kennen en bezig is het in kaart te brengen van steeds meer en meer gegevens over de 4
rijken, waar onze voorvaders al mee begonnen zijn. De wetenschapper, hoe ver gevorderd hij al is, moet zich in bescheidenheid
realiseren, dat zijn bewustzijn nog steeds in de kinderschoenen verkeert.
Dat de wetenschappers zich dat niet realiseren, is wat zo gevaarlijk is. Wetenschappers zouden van de natuur kunnen leren hoe lang
de processen nodig zijn om iets te creëren en hoe ingewikkeld iedere vorm is die ontstaan is. Ieder orgaan, ieder proces is zo ingewikkeld
op zich. Daarbij komt dan ook de interactie met de wereld er om heen. De juiste wetenschappelijke onderzoek houding is Geduld,
Openheid en Bereidheid het onderzoek te accepteren als een deel van een groot geheel. Te accepteren, dat je een stuk werk doet wat
misschien in je eigen leven geen directe resultaten op zal leveren, omdat iedereen in zijn kinderschoenen staat met het ontrafelen van de
alomvattend en alwijze natuur. Men moet bereid zijn een offer te brengen om een ontdekkingsreis aan te gaan zonder direct resultaat of
beloning en dat je werk pas na generaties, door andere wetenschappers voortgezet zal worden.
Wetenschappers kunnen ook de mensheid, niet doelbewust, misleiden. Zij beloven de hemel met medicijnen en landbouw oplossingen
alsof ze niet schadelijk zijn, terwijl ze door Trots in onwetendheid verkeren en enorme schade brengen aan veel mensen die dan
medicijnen krijgen, die uiteindelijk gestoeld zijn op te weinig kennis.
John Stamatoyannopoulos, hoofddocent in de genoom-wetenschappen en de geneeskunde, universiteit van Washington: "Al meer dan 40
jaar hebben we aangenomen dat DNA-veranderingen die de genetische code beïnvloeden uitsluitend van invloed waren op de manier
waarop eiwitten worden gemaakt. Nu weten we dat deze basisveronderstelling over het lezen van het menselijk genoom de helft van de
informatie gemist heeft," zei hij. "Veel DNA veranderingen die lijken eiwitsequenties te veranderen, kunnen eigenlijk ziekte
veroorzaken door gen-controleprogramma's of zelfs beide mechanismen tegelijkertijd verstoren." Deze twee betekenissen lijken te zijn
geëvolueerd in overleg met elkaar. De gen-controle instructies lijken te helpen om bepaalde gunstige eigenschappen van eiwitten en hoe
ze worden gemaakt te stabiliseren.
http://www.washington.edu/news/2013/12/12/scientists-discover-double-meaning-in-genetic-code/

Ook wordt na jaren bekend dat multinationale bedrijven hun macht misbruiken met hun geld. Zij kopen bestuurders om. Deze dagen
blijkt dat Monsanto al 17 jaar weet dat glyfosaat, het belangrijkste ingrediënt in het Roundup-bestrijdingsmiddel, kanker kan
veroorzaken. Dat heeft Monsanto kunnen verzwijgen door illegale praktijken. Dit feit is er in alle onderzoeken uitgehaald, zodat de
onderzoekers dat niet zullen aan kunnen tonen.https://actions.sumofus.org/a/stop-the-monsanto-bayer-mega-merger-
nightmare?source=campaigns

9) Het is tijd dat wetenschappers de ontdekkingen niet als eigen beschouwen, maar zien als het dichterbij komen bij de
verborgen geheimen van de alomvattende wijsheid van de natuur.
Het is tijd dat wetenschappers minder snel de wereld overspoelen met nieuwe kennis en ontdekkingen die ze maken, waarmee ze direct
pretenderen iets nieuws in de wereld te kunnen brengen. Zoals gezegd, met nauwkeurige technieken en instrumenten kunnen ze steeds
beter de natuur doorgronden en deze voor ons allen in kaart brengen. Het zijn geen eigen nieuwe ontwerpen, of nieuwe creatieve
verzinselen. Daarom is het gevaarlijk en onbescheiden, om alles wat men ontdekt in het 'boek' van de natuur, direct te willen patenteren
alsof het “hun” patent is. Doet men dat toch, op dat moment wordt het werk van de wetenschappers direct onbetrouwbaar gemaakt. Hij
is er op uit om zich te verrijken, zijn ontdekking verliest de nodige objectiviteit. Belangen zijn ingeslopen die zijn onderzoeken
vertroebelen, omdat ze streven 'er snel iets uit te halen,’ hem onder enorme druk zetten, om een bepaald medicijn of een techniek naar
buiten te brengen. Dit veroorzaakt dit soort situaties, dat men na 40 jaar ontdekt dat men helemaal er naast zat.

Ook Columbus, is alleen maar gaan rondvaren en kwam dan een ander continent tegen, maar daarbij heeft hij niets nieuws geschapen,
dat continent was daar altijd al, hij maakte er kennis mee en kon het aan anderen doorgeven.
Wetenschappers die voornamelijk iedere ontdekking willen omvormen tot een product dat een enorme bron van geld wordt en daar een
miljarden zaak van willen maken, verliezen de mogelijkheid voor burgers en degene die beleid maken, hen nog serieus te nemen en te
geloven in de objectiviteit en waarachtigheid van hun onderzoek. De ware reden blijkt niet de gezondheid van mensen, dieren of
planten te zijn, ook niet goede landbouw projecten om voedsel problemen op te lossen, het is duidelijk dat het alleen om geld gaat.

Het ergste in dit geval is de hoogmoedige manier van doen zoals nu weer over CRISPR/Cas9, alsof het zo makkelijk is, en zo gepiept...
"De technologie kan genen verwijderen, repareren of vervangen, en is sneller, makkelijker, goedkoper en - in principe - nauwkeuriger
dan andere genen-werkende technieken. Met mogelijke voordelen voor de menselijke gezondheid, landbouw en industriële
biotechnologie, is het geen verrassing dat CRISPR is ingetreden in de wereld met een miljarden plaatje op hun voorhoofd geschreven."
Trouwens let op het woord mogelijk dat er tussen wordt gezet om juridisch gedekt te zijn, mocht het toch veel en veel ingewikkelder zijn
dan verkondigd.
Men vergeet ook totaal dat er Hackers op ieder gebied zijn en met deze hoogmoedige praatjes, over hoe makkelijk alles is, vergeet men
het volgende:
Door Gen drives technieken - cellulair machines die garanderen dat er overerving is van de verandering die plaats vindt, zullen
belangrijke diersoorten kunnen uitsterven zonder dat men de gevolgen daarvan kan overzien. Zo kan de loop van de evolutie
veranderen, maar intussen kunnen deze technieken worden gebruikt om bio wapens te creëren. Want wat zo makkelijk is te doen voor
wetenschappers, is makkelijk te doen voor Hackers...
Dit heeft de aandacht van het bureau van de Verenigde Naties wakker gemaakt. Zij houden toezicht op het biologische wapenverdrag, en
de directie van de massale vernietiging van de FBI, zoals STAT. En zo is er een wetenschappelijke bijeenkomst die bevat een opvallend
agenda-item: het vermogen van de geneeskunde voor "entomologische oorlogvoering".
"Het meeste geneeskunde onderzoek wordt gedaan in academische en overheidslaboratoria," zei Dr. Amesh Adalja, een infectieziekte-
en bio security-expert aan het University of Pittsburgh Medical Center. "Maar voor een alleenstaande wolf of terroristische groep die
hiermee wil werken, zou de regeling van gen drijven die overheidsambtenaren overwegen op te leggen, geen verschil maken."

En laten we duidelijk zijn dat de betrouwbaarheid van een onderzoek er afhankelijk van is dat deze onvoorwaardelijk, onpartijdig,
zuiver, objectief wetenschappelijk onderzoek is!!! Zodra een wetenschapper iets interessants ontrafelt, zou je denken dat men gaat samen
werken in dienst van het zuivere onderzoek. Niet in het geval van CRISPR-plan, daar begon een ernstige oorlog over het patent van
CRISPR/case9. Een oorlog bij de rechtbank!
Uiteindelijk hebben: 'Broad patents' gewonnen. De waarde van deze bedrijven steeg sterk, terwijl het bedrijf op basis van het Berkeley-
patent de waarde verloor.
Potentieel staan er tientallen miljarden dollars op het spel, zowel voor de bedrijven als voor de universiteiten.
Er zijn grote deals gemaakt, enorme investeringen in de opstart-bedrijven die de CRISPR-technologie en de bijbehorende producten
willen commercialiseren, zowel via farmaceutische als andere financieringsbronnen. In totaal is er al 2,6 miljard geïnvesteerd, en heeft
men al deals voor 700-800 miljoen gemaakt.
Welke overheid wil nog met dit soort bedrijven in zee gaan? Het gaat alleen om enorme economische winst. Terwijl alle diepgaande
experimenten en onderzoeken nog gedaan moeten worden, alles wettelijk goed gekeurd moet worden, een weg bewandeld moet worden
dit hele gebeuren onder juridische controle te brengen, vóórdat Big Farma en Giant Monsanto en Bayer, verder blijven doen wat ze
willen en ons leven volledig zullen gaan beheren.

10) We moeten moed vatten om ons niet gedwongen te voelen mee gesleurd te worden door een paar multinationals die de
CRISPR uitvindingen in een biljoenen zaak willen stoppen voor eigen gewin!
We moeten als Nederlanders beseffen, dat er grote moed nodig is, om hier niet aan mee te doen. Het UN Rapport heeft het al aan
gegeven: we kunnen niet verder dingen zomaar toelaten die gevaarlijk zijn voor het hele ecosysteem van de planeet.
Menselijke activiteiten hebben de planeet op de rand van een massale golf van uitsterven van dieren gebracht, waardoor ons eigen
welzijn wordt bedreigd. Er is een groeiende bedreiging voor ecosystemen door klimaatverandering en vervuiling van voedingsstoffen.
We moeten de ‘Moed’ opbrengen om bij ons zelf te beginnen en deze nieuwe technieken niet in Nederland toe te laten. Het is zaak
een stap hoger te gaan en te reflecteren op wat je als Nederland wil met voedselproductie, landbouw, gezondheidszorg,
pedagogie, wetenschap en economie. We hebben betere gecoördineerde inspanningen in alle afdelingen van overheden, bedrijven en
internationale instellingen nodig. De productiviteit van ecosystemen hangt af van beleidskeuzes over onder andere investeringen, handel,
subsidie, belastingen en regelgeving.

Om dit soort gevaarlijke onherstelbare veranderingen toe te laten, veranderingen zoals CRISPR/Cas9 beoogt te kunnen uitvoeren, moet
men het hele Nederlandse publiek en de Europese bevolking er bij betrekken. Het gaat niet alleen over ons, onze kinderen en klein
kinderen, maar over dieren, planten en de hele planeet.

11) We kunnen niet zwijgen, op het moment dat we met het CRISPR-plan geconfronteerd worden en de ongekende gevaren
hebben bestudeerd.
We kunnen ons niet permitteren te zwijgen over de gevaren van het CRISPR-plan dat bedrijven in Nederland willen in voeren,
gesteund door Politici. Eerstens wil de overheid en belanghebbende bedrijven ons gewoonweg dwingen om voorbij te gaan aan wetten
die op democratisch gestoelde beslissingen verkregen zijn. Waarbij ieder nieuwe uitvinding, (en dit is helemaal geen nieuw uitvinding,
dit is een poging om de natuur na te bootsen) die misschien voor de landbouw of voor medische doeleinden goede gevolgen kunnen
hebben, eerst door jaren van gericht onderzoek moeten gaan. Daarbij moeten de wettelijke structuren gevolgd worden die er zijn voor
zulk soort ongelooflijke belangrijke technieken, die ook de wereld op zijn kop kunnen zetten en gevaarlijk zijn voor het hele ecosysteem.

"De CRISPR / Cas9 techniek is afgeleid van een natuurlijk voorkomend verdedigingsmechanisme dat door bacteriën wordt gebruikt
om zich te beschermen tegen virale infecties door een soort verworven immuniteit voor de bacteriën te verschaffen. In de loop der
millennia, als virussen probeerden bacteriën aan te vallen, hebben de bacteriën gereageerd door RNA’s te lanceren die overeenkomen, of
zich er aan verbinden, of een erkend virus aanvallen. Nadat de virale invasie is afgestoten, wat er over blijft in de resterende bacteriële
DNA zijn korte sequentie herhalingen (vandaar "palindroom") met korte segmenten van spacer-DNA tussen hen. Deze herhalingen en
spacer-DNA worden over de tijd opgebouwd, na elk verzet tegen bacteriële virussen. https://www.demaakbaremens.org/nieuwe-
genetische-revolutie/
"In het begin van 2010 begrepen onderzoekers in verschillende laboratoria over de hele wereld eindelijk, dit moleculaire
defensiemechanisme. Zij hadden toen een wereldwijde wederzijdse Aha! moment toen ze deze bacteriële zelfbehoud tactiek
realiseerden en begrepen dat ze deze tactiek zouden kunnen 'gebruiken' om niet alleen viraal DNA 'te knippen', maar elke DNA-
sequentie bij een specifiek geselecteerd gen of genen te 'knippen' door geleidings-RNA's te wijzigen in combinatie met een enzym
genaamd Cas9 om een doelgericht gen of genen aan te passen."
“Dus... in plaats van omgaan met één gen tegelijk, kunnen onderzoekers allerlei genen tegelijk uitzetten of aanzetten."

Deze manier van hoogmoedig praten en doen, alsof we heel makkelijk genen een 'knock out' kunnen geven wanneer wij dat willen en ze
weer 'aanzetten' wanneer wij dat willen, getuigt hoe onvoorzichtig wetenschappers omgaan met dit soort gevoelige ontdekkingen.
Daarnaast kan men weer zien wat een agressief beleid men nastreeft ten opzichte van de natuur, dat alles in langzame processen teweeg
brengt. Niet deze groep wetenschappers, die in een keer de hele malaria muggenpopulatie willen vernietigen. Alleen domme,
hoogmoedige, zelfingenomen Trots van een onbewuste groep wetenschappers kan zo blijven praten. Ze gaan wederom voorbij en leren
niets van de uitspraken van wetenschappers die ontdekt hebben dat ze pas na 40 jaar begrepen hoe weinig ze toen wisten en wat ze toen
niet hadden doorzien. Wetenschappers die beroemd of rijk willen worden, kunnen corrupt worden en leren dan niets van de geschiedenis
van hun eigen collega's. Intussen oefenen ze druk en macht uit op de hele wereld en proberen beleidmakers, politici, wetgevers te doen
geloven dat ze de wereld kunnen redden, van ziekten, hongerende mensen, en nog veel meer.

De burgers betalen voor dit onprofessionele gedrag, via dure medicijnen, hoge verzekeringskosten en hoge belastingen om te investeren
in het weer zuiveren van de vergiften die enorme schade aan aarde, water en lucht hebben gebracht en die het ecosysteem en de mens
steeds in gevaar brengen.
Het ergste is dat het een enorme belediging is voor de natuur, dat deze wetenschappers, die in het begin echt geïnteresseerd leken te zijn
in de wijsheid van de natuur, uiteindelijk geen enkele eerbied blijken te hebben en ook geen ware bescheidenheid voor de
ongelooflijke wijze processen die de natuur heeft gecreëerd en die ze langzamerhand ontdekken. Processen die enorm ingewikkeld zijn,
omdat ze een alomvattende samenwerking en afstemming op elkaar nastreven die nodig is om alle 4 de rijken in een harmonisch
planetair ecosysteem te doen functioneren om deze planeet gezond te kunnen houden.

Wie is de dupe van het feit dat pas Na 40 jaar wetenschappers ontdekken dat er niet zo iets bestaat als Junk DNA - ongewenste DNA?
"Het menselijk genoom is verpakt met “ten minste” vier miljoen gen wisselaars die zich in stukken DNA bevinden dat tot deze
ontdekking als 'junk' werden beschouwd. Het blijkt dat juist wat men dacht junk-DNA te zijn, juist een kritische rol speelt in het
controleren van hoe cellen, organen en andere weefsels zich gedragen. De ontdekking, beschouwt als een belangrijke medische en
wetenschappelijke doorbraak, heeft enorme gevolgen voor de menselijke gezondheid en het bewustzijn, omdat veel complexe ziekten
lijken te zijn veroorzaakt door kleine veranderingen in honderden gen schakelaars. Nu blijkt dus dat minstens 80 procent van dit DNA
actief is en nodig. Nog eens 15-17 procent heeft hogere functies die wetenschappers nog steeds aan het decoderen zijn."

We kunnen als burgers nog niet eens herstellen van de schok dat we 40 jaar in leugens hebben geleefd, toen wetenschappers deden alsof
alles duidelijk was. Nu willen wetenschappers iedereen nog sneller onder druk zetten om een nieuwe ontdekking op de markt te brengen
die ze niet lang geleden ontdekt hebben. Door ons te overtuigen dat zij aan "een van die honderden gen schakelaars heel precies kunnen
gaan sleutelen, om de ziekten te 'repareren' of zelfs helemaal uit te roeien." Zij doen weer alsof ze de redders zijn van de mensheid! Nee,
we weten nu precies waar het om gaat. Geld, geld en ROEM.

Is er überhaupt ooit een volks-onderzoek geweest over wat de functie van ziekten in het leven van een mens is?

Sommigen artsen en hulpverleners die hun leven wijden aan het helpen gezond maken van zieken, denken dat er juist Natuurwetten zijn
die Ziekten gebruiken als onderdeel van een zinvol en noodzakelijk genezingsproces als antwoord om de mens die uitevenwicht is
geraakt, te genezen. Maar hebben we überhaupt de kans gehad om een gezond gesprek in de maatschappij te voeren over wat ziekte
eigenlijk betekent voor de mens? Waarvoor heeft de mens ziekte nodig?
Is het niet zo dat, als je de ziekte overleefd hebt en de meeste ziekten overleeft men, het je helpt bewust te worden over hoe je geleefd
hebt en waardoor je de kans op ziekten verhoogd hebt? Door ziek te worden word je gedwongen pas op de plaats te doen, en ga je
bezinnen op je dagelijkse routine. Vragen komen in je op, hoe leef ik, eet en drink ik wel gezond, hoeveel slaap ik, neem ik genoeg rust
elke dag. Hoe kan ik mijn gezondheid beter verzorgen. Wanneer ben ik gestrest, wanneer ben ik ontspannen? Wanneer ben ik over mijn
grenzen heen gegaan, wanneer leef ik niet maar word ik geleefd?
Als je zo naar ziekten kijkt, is ziek-zijn dan niet gewoon een antwoord van het lichaam op ons roekeloos omgaan met onze fysieke
lichaam, en onze gezondheid? Is ziek zijn niet een poging om mij even uit de roulatie te halen, even uit het dagelijkse hectische leven,
om beter bij mezelf te komen en goed voor mezelf te zorgen?
Is de houding van de wetenschap en de hele medische kijk op ziekte niet volledig uit proportie gehaald, alsof ziek zijn iets
verschrikkelijk is, en zo slecht voor de mens, dat we alle ziekten beter kunnen uitroeien?
Was dat niet de weg voor alle Farmaceutische bedrijven om enorme macht op ons leven te krijgen, zodanig dat zelfs de overheid,
verzekeraars en zelfs artsen hun ambt verloren hebben en gewoonweg doen wat de Farmaceutische bedrijven hun opdraagt om te doen,
en te verkopen? Hebben ze ons niet gewoon gefopt met vele dure reclames om gezondheid aan ons "te verkopen" door steeds te laten
zien hoe erg een beetje hoofdpijn is, en daardoor triljarden verdiend hebben alleen al aan hoofdpijn-pillen, en zo tot de rijkste en
machtigste bedrijven ter wereld zijn geworden? Ze hebben onze pijn en slecht voelen - als we ziek zijn - benut om ons - onschuldige
gelovers - te beroven van ons geld, terwijl ze ons in angsten over ziek zijn brachten om heerschappij op ons leven te verkrijgen en te
behouden.

Hoe komt het dat we ons hebben laten bedreigen en manipuleren door mega bedrijven die ons gezondheid beloven maar alleen geld voor
ogen hebben?
Hoe komt het dat we ons lieten manipuleren en doen geloven dat we toe moeten geven aan de noodzaak om zaden te manipuleren om ze
dan zo te kunnen ombuigen tot wat ons is verteld: dat ze beter zullen functioneren voor onze doelen? Terwijl blijkt dat ook onze
wetenschappers niets snappen en de gevolgen van het manipuleren van onze ecosystemen niet kunnen overzien. Hoe hebben we
Monsanto zo laten groeien tot een draak die de wereldvoedselketen beheerst?

Waarschijnlijk, omdat we goed gelovig zijn, en de duivel in vermomming zich steeds opnieuw voordoet als de wereld redder... en
mensen op hun goedheid en zorg voor anderen worden gemanipuleerd met mooie praatjes over 2050 en 9 miljard hongerende mensen en
miljoenen zieken. Praatjes alsof alleen genetisch gemanipuleerde gewassen de mens kunnen redden, zo ook genetisch gemanipuleerde
medicijnen. En vanaf nu zijn deze ook niet relevant meer, we gaan nu direct in het DNA ingrijpen.

Miljarden investeren in een systeem dat dwingend het fysieke lichaam van de mens, dier en plant wil manipuleren, terwijl de hoeveelheid
zieken die ze beogen te genezen, niet te vergelijken is met de hoeveelheid mensen die bijvoorbeeld aan burn-out leiden (1 miljoen
Nederlanders, dus 1-7 werkende mensen), of lijden aan allerlei ziekten die simpel veroorzaakt worden door stress (36%). Waarom wordt
er niet zoveel onderzoek, aandacht en investeringen gedaan om verkeersongelukken tegen te gaan? Daar gaan nog steeds de meeste
mensen aan dood, 1.250.000 in de hele wereld.
En toch probeert de overheid en de bedrijven die alleen op geld uit zijn, onze aandacht steeds af te leiden van wat er echt speelt achter
deze hele snelle ontwikkeling van de CRISPR/Cas9, de Veranderende DNA technologie. Het is gewoon weer een biljoenen zaak, die
over de hoofden van de burgers geïmplementeerd wordt zonder dat de burgers daar weet van hebben.
Door te praten over malaria muggen, zieken en hongerige armen, willen overheid en deze bedrijven ons naïevelingen weer overtuigen.
Het gaat weer over triljoenen zaken en niet over de mens, dier, plant of onze aarde.

12) Het is nog niet te laat om verantwoordelijk te willen omgaan met wat de Natuur te bieden heeft en haar met liefde op de
juiste en goede manier te verzorgen.
Als we ons niet verbinden met overgave en liefde aan de natuur en alles wat in harmonie leeft. Als we haar niet gaan vereren, haar wegen
echt gaan bestuderen, met liefde en verwondering naar haar nauwkeurige oplossing voor alles wat bestaat, als we niet de grote
samenhang steeds beter proberen te vatten, dan vernietigen we de natuur en zijn we bezig deze planeet te verwoesten door puur miskende
onwetendheid en domheid. Wetenschappers en belanghebbende denken dat ze de natuur haar wijze systemen kunnen gaan misbruiken
voor eigen belang en eigen verrijking. Zij denken iedereen te kunnen manipuleren om te geloven dat deze bedrijven werkzaam zijn om
mensen gezond te maken, oplossingen te hebben om de armoede en hongersnood in de wereld op te lossen.

Iedereen die zich met de pijn van anderen heeft vereenzelvigd, weet allang dat er alleen hongersnood en ziekte bestaat omdat men alleen
vanuit een economisch gewin zaken probeert op te lossen. Daardoor kan men niet de ware behoeften van mensen, dieren, en planten op
de voorgrond plaatsen. Daarom krijg je rampen. Hoe men omgaat met voedsel, met mensen in nood, met zieken die medicijnen nodig
hebben, ligt aan de liefde die er is voor de natuur, en het hele ecosysteem. We weten al lang dat mensen door politieke systemen arm en
ziek gehouden worden, dat er nog steeds genoeg eten voor iedereen geproduceerd kan worden door een natuurlijke landbouw, die op een
eerbiedig harmonische manier met de natuur omgaat.

Als ons aarde, lucht en water niet door bedrijven zoals die van Monsanto vergiftigd worden, kunnen hele bevolkingen weer gezond
worden en genoeg te eten hebben, door juist een kleinschalige landbouw, die verantwoordelijk omgaat met wat de aarde te bieden heeft,
als wij haar ook op de juiste en goede manier verzorgen.

Deze oproep aan de overheid is een reactie over de Trendanalyse Biotechnologie 2016.

Na mijn onderzoek naar de betekenis van de gevolgen van Trendanalyse Biotechnologie, na mijn ontdekking dat er sprake is van een
extreem gevaarlijke invasie van een techniek waar niemand persoonlijk verantwoordelijk voor de resultaten zal staan, noch bereid zal
zijn juridische contracten te tekenen voor gevolgen die niet meer hersteld kunnen worden.
Gevolgen die niet alleen ons als mens in gevaar brengen, maar het hele ecosysteem in chaos kan brengen.
Hierbij roep ik burger-organisaties op om van het kabinet - die het biotechnologie-beleid wil moderniseren, lees in Nederland toe wil
laten voor economische gewin- te eisen dat op welke manier dan ook, Referendum, Volksinitiatief, of Burgerinitiatief, heel Nederland,
en eigenlijk heel Europa, op de hoogte wordt gehouden van deze extreme nieuwe technieken die onherroepelijk veranderingen in ons
leven, ons land, voedsel, medische zorg, dieren, planten en het hele ecosysteem zullen doen intreden.

Dit is het doem scenario dat in mij opkomt als schrikwekkend beeld:
Gezien de wetenschappers die met CRISPR-plan werken, hun geweldige ontdekkingen wereldwijd met trots vertellen, en luidkeels
uitleggen wat een makkelijk systeem dit is om uit te voeren, vraag ik jullie om eens na te denken over de Catastrofale gevolgen: Binnen
de kortste tijd hebben velen ingang tot deze techniek. Volgens 'demaakbaremens': "Wat de ontdekking des te revolutionairder maakt is
niet alleen de precisie en de eenvoud van de techniek, het is ook nog eens snel en relatief goedkoop”. Elke student met een basiskennis
moleculaire genetica, met toegang tot een laboratorium en een paar honderd euro kan experimenteren met CRISPR-Cas9."
" De wetenschappers Jennifer Doudna en Emmanuelle Charpentier pleiten zelf voor een bedachtzaam gebruik van de techniek en voor
aangepaste regelgeving. Doudna geeft aan dat haar grootste vrees is “dat iemand de snelste wil zijn en onze techniek toepast op een
onbezonnen, gevaarlijke manier."

Dus zie je het voor je? In de landbouw kunnen sommige boeren wetenschappers aansporen om veranderingen of zelfs een heel volk van
slakken, muggen, vliegen, die hun gewassen aanvallen, met deze eenvoudige techniek te willen uitroeien. Doctoren vragen
wetenschappers verschillende lastige vervelende ziektes uit te roeien. Het militaire apparaat vraagt wetenschappers om gedetineerden te
behandelen om stukken uit hun geheugen te halen, zodat ze voor gevaarlijke doelen kunnen ingezet worden, zo ook soldaten om
verschillende gruwelijke dingen gewetenloos te kunnen uitvoeren. Spionnen nieuwe kwaliteiten te geven, om beter hun werk te doen
zonder angst. Politie, politici, en natuurlijk de hele maffia wereld, kunnen onderzoekers of Hackers onder druk zetten, veel geld betalen
om veranderingen in mensen te creëren, zodat ze zullen doen wat zij willen.
Gezien geen enkel verbod of wet deze techniek kan tegen houden, als die eenmaal openbaar gemaakt wordt en op de markt komt, zal het
lijken op een vliegveld die geen luchtverkeerstoren heeft, waardoor ieder vliegtuig op kan stijgen en landen wanneer het de piloot
uitkomt. Men kan al inzien wat een chaos dat zal op leveren, hoeveel botsingen, hoeveel ongelukken, want niemand weet wat de ander
van plan is of wat hij aan het veranderen is.
Het ecosysteem zal vrij snel in elkaar storten, met enorme natuur rampen die niet te voorzien zijn, omdat iedere vorm van samenwerking
tussen de 4 rijken volledig ondermijnd zal worden. Iedereen die met deze techniek zal werken, zal veranderingen inbrengen die hem op
dat moment handig lijken en winstgevend zijn voor hem, zonder enige rekening te houden met de gevolgen van de veranderingen.

Omdat niemand dit onder controle kan houden en er in de DNA van mensen ingegrepen kan worden, zal de moraliteit ook verdwijnen
die vandaag nog naast gehoor geven aan wetten ook de sociale omgang in de maatschappij sturen. Is dit eenmaal verdwenen, dan is alles
wat we aan cultuur en sociale ordeningen, aan processen tussen mensen en groepen die vanuit liefde zijn ontstaan, verdwijnen uit ons
bewustzijn.

Om het verdwijnen van iedere vorm van logica en menselijk moraliteit te schetsen, hier een stuk uit een artikel 'demaakbaremens' waar
nu al wordt gedaan, alsof het de normaalste gang van zaken is:
* George Church, geneticus aan de universiteit van Harvard toonde aan dat genen in embryo’s van de Aziatische olifant zouden kunnen
worden vervangen door genen van de uitgestorven wolharige mammoet. Zo zouden we de meer dan tienduizend jaar geleden
uitgestorven mastodont weer tot leven kunnen roepen.
Wil iemand mij dit uitleggen?
Waarom zou iemand daar meer dan één minuut hier mee bezig zijn? Roem, hoogmoed, domheid, gestoord door verveling? Daarbij
geen enkel begrip voor de wegen van de natuur en hoe zij omgaat met leven en dood van dieren. Er is zeker een reden dat deze dieren
uitgestorven zijn? Weet de heer Church dit, of moeten we eerst deze dieren weer op aarde laten rond lopen en inzien dat bijvoorbeeld de
hoeveelheid eten die ze nodig hebben, hele menselijke populaties te kort kunnen doen aan voedsel dat zij weer nodig hebben. Of gaat de
heer deze dieren weer gebruiken als voedsel voor de hongerige mensen?

*Een Chinees onderzoeksinstituut heeft met behulp van CRISPR-Cas9 minivarkens gemaakt. Zo’n volwassen minivarken kun je
vergelijken met een middelgrote hond. Ze maakten de varkens om als proefdieren te gebruiken bij verder onderzoek.
Ze kondigden aan de varkens ook te willen verkopen als huisdieren om op die manier geld in het laatje te brengen.

Deze mensen kun je niet als geestelijk gestoorde naar een instituut brengen, want het zijn genomineerde wetenschappers.
De moraliteit, de menselijkheid, de liefde voor alles wat leeft en het recht op volwaardig leven te hebben, is verdwenen bij dit soort
onderzoekers, die hun hart verloren hebben, roekeloos en agressief zijn, en zonder enig geweten de meest intieme processen van de
natuur willen vernielen.

De voordelen, vooral zieken met zeldzame aandoeningen te verzorgen - in de Europese Unie zijn 6-8% van de totale bevolking met een
zeldzame aandoening - wegen niet op tegen de chaos die gecreëerd zal worden, waarbij ieder vorm van menselijkheid en moreel gedrag
verloren zal gaan als basis van een gezonde voor elkaar zorgende samenleving.

Het gaat steeds over geld. Sinds 2001 stierven door terrorisme 577 Europeanen, en vielen 450.000 doden in het verkeer.
En toch houdt niet de dodelijkheid van het autoverkeer ons dag-in, dag-uit bezig, maar de angst voor terrorisme die door de politiek in
stand gehouden wordt. Waarom? Gewoon, geld, om Wapenhandel te vergroten en macht te behouden, door mensen bang te maken. De
smoes is dat er wapens nodig zijn om de terreur uit te roeien. Een gevaar dat niet te vergelijken is met het gevaar voor mensen in het
verkeer.

Dit document is een oproep om zo snel mogelijk in deze complexe materie te duiken en de overheid te overtuigen, dat dit zo gevaarlijk
en destructief is dat ieder logisch denkend mens die ook nog een hart heeft, hier volledig tegen moet zijn.

Nog steeds is het de verantwoordelijkheid van de overheid, om deze nieuw technieken objectief bekend te maken bij het hele volk.