4 LA REGIÓN ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA SÁBADO, 27 DE MAYO DE 2017

IES GARCÍA BARBÓN (VERÍN)

Traballo pedagóxico personalizado
nnnAs opinións que temos sobre Orientación e titoría individua- A DESTACAR
a educación (en xeral ou sobre lizada. A posibilidade de levar
algún centro en particular) non adiante unha orientación acadé- NOME
sempre se asentan en informa- mica e profesional esixente ten IES García Barbón.
cións reais ou no coñecemento moita relación coa existencia de DIRECCIÓN
directo da realidade sobre a que grupos reducidos de alumnado. Rúa Antonio Fernández Pérez, s/n
falamos. Nalgúns casos, os pun- O traballo de Orientación Educa- (Verín).
tos de vista que se escoitan reflic- tiva e Académica abrangue tanto OFERTA FORMATIVA
ten un certo nivel de desinforma- as medidas encamiñadas a infor- - Bachillerato.
ción ou unha chea de prexuizos mar das variadas opcións forma- - Ciclo superior de administración
que para nada se corresponden tivas e das posibles saídas de fu- y finanzas.
coa realidade. turo aos mozos e mozas como do - Ciclo medio de cuidados
Para procurar a mellora da in- seu asesoramento (en concreto) auxiliares de enfermería,
formación e do coñecemento so- no ámbito dos hábitos e técnicas electromecánica de automóviles,
bre o IES García Barbón imos de estudo. mantenimiento electromecánico y
facilitar algúns datos e facer én- gestión administrativa.
fase nas principais característi- PLAN DE TITORÍAS - Formación profesional básica.
cas que definen este centro edu- Complementando as actividades - Educación de adultos.
cativo da comarca de Verín. anteriores e o traballo de cada - Escuela oficial de idiomas.
En todo caso, na nosa web, titor ou titora establecemos un - Aula mentor
blogs e redes sociais podedes plan de titorías individualizadas
atopar as opinións de antigos ao longo do curso académico que
Paula Alonso recibió un dos premios de excelencia da Universidade de Vigo. estudantes e profesorado sobre se ocupa de realizar un segui- Nesta titoría individualizada que
as virtudes educativas da educa- mento xeral de cada estudante. se realiza coa presenza do Orien-
ción pública para todos: visitade tador (e na que poden participar
http://bit.ly/2hwKDOo. un ou varios profesores) poten-
Un centro educativo de peque- ciamos a axuda pedagóxica que o
nas dimensións e con grupos re- estudante precisa e mantemos un
ducidos. Unha das característi- diálogo aberto que busca o com-
cas principais dunha educación PAULA ALONSO, promiso e a implicación activa de
de calidade ten relación estrei- ALUMNA DURANTE O todos o participantes.
ta coa posibilidade de atención
CURSO 2015/2016, GALARDÓN
pedagóxica individualizada que
responda eficazmente á diversi- RECIBIU UN DOS Paula Alonso Campos, estudan-
dade do alumnado. Neste caso, o PREMIOS DE te de 2º de Bacharelato do IES
IES García Barbón ofrece e ga- García Barbón durante o curso
EXCELENCIA ACADÉMICA
rante unha intervención educa- 2015/2016, recibíu un dos Pre-
tiva de maior calidade. Todo iso
QUE CONCEDE A mios de excelencia académica
repercute de maneira moi posi- UNIVERSIDADE DE VIGO, que concede a Universidade de
tiva no rendemento académico CUNHA NOTA MEDIA Vigo, cunha nota media de 9.9-.
e na desenvolvemento pleno da DE 9,9
personalidade dos estudantes. Daniel Veiga
Pr ior idade do traba llo de (Director)

Alumnos nunha aula do Instituto García Barbón de Verín.