You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Tehenhuain, Zwiastun Boga Wa:


LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA TEHENHAUINA:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE TEHENHAUIN SZ WW US S WT W I A CP
OD: SPECJALNE Pocztkowa 6 2 3 3 2 1 4 1 6
PRESTI DRUYNY: +31 PUNKTW Maksymalna 6 6 6 4 3 3 8 4 8
PODSTAWKA: 20 X 20 MM BRO/PANCERZ: Zwiastun Boga Wa posiada SZTYLET oraz DMUCHAWK, gracz
wedle uznania moe wyposay Posta Dramatu w dodatkowy or i pancerz z LISTY
Tehenhauin by pierwszym i najwikszym prorokiem Boga Wa, Soteka. Po
EKWIPUNKU DRUYNY.
straszliwych zarazach, ktre spady na populacj miasta-wityni Chaquy, to wanie
ZASADY SPECJALNE:
Tehenhauin zjednoczy ocalaych i wyprowadzi ich ze splugawionego miasta. Wynis
USKOWATA SKRA (6+), RANGER, TRUDNY DO ZABICIA, WODNY,
z wielkiej piramidy byszczce ostrze ofiarne i ukryte tablice wieszczce nadejcie Boga
ZASADZKA, ZIMNOKRWISTY, ZWIADOWCA.
Wa, Soteka. Tehenhauin zrobi z tablic totem i nis go przed mieszkacami
WIECZNA NIENAWI: Zwiastun Boga Wa rezerwuje mierteln wrogo dla
opuszczajcymi zniszczon Chaqu. Pojawienie si na niebie nad Lustri komety o
Szczuroludzi. Bohater specjalny darzy wszystkie modele nalece do kompani
dwch ogonach potwierdzio proroctwo. Ocalali z Chaquy z Tehenhauinem na czele
Szczuroludzi tak wielk NIENAWICI, e moe w fazie walki wrcz przerzuci
przepowiadali wszdzie nadejcie Boga Wa, lecz Slannowie, Magowie-Kapani nie
wszystkie nieudane rzuty na trafienie nie tylko w pierwszej, ale we wszystkich
podejmowali adnych dziaa, gdy chcieli najpierw zgbi znaczenie zapisw na
rundach walki.
tablicach. Dlatego te to wanie Tehenhauin by zwiastunem Kultu Soteka, a wiara w
WADCA ROJU: Ta umiejtno moe zosta uyta przed potyczk. Tehenhauin
Boga Wa szybko rozprzestrzenia si po caej Lustrii.
przyzywa K3 Roje Wy, ktre zostaj umieszczone w odlegoci do 12 od
Na polu bitwy, Tehenhauin ma w zwyczaju atakowanie w sposb waciwy dla
Zwiastuna Boga Wa. Rj Wy, jeli przeyje potyczk odchodzi po zakoczeniu
swego patrona wa o dwch ogonach. Tak jak w, ktry wije si w poszyciu, tak
rozgrywki, ponadto ZWIERZTA nie s wliczane do limitu modeli w druynie oraz
Prorok i jego armia wykorzystuj znajomo dungli, by podkra si do wroga i
nie s brane pod uwag na potrzeby testu rozbicia.
zaatakowa w najbardziej sposobnym momencie. Wanie dlatego ataki Tehenhauina
ZWIASTUN BOGA WA: Tehenhauin potrafi warzy wywary, ktrymi moe
s zabjcze, a jadowita energia jego armii uderza zawsze w najsabszy punkt obrony
drczy swych wrogw w bitwie. W fazie magii Posta Dramatu, o ile nie Ucieka!,
przeciwnika. I cho nikt nie zna losu Tehenhauina, niektrzy utrzymuj, e cigle
nie zostaa Oszoomiona! lub Powalona na ziemi!, w fazie ruchu nie wykonaa biegu
rezyduje w najgbszych lasach wiata i jako awatar Soteka wiedzie wojn przeciwko
oraz nie opucia stou, moe wykorzysta jeden z poniszych wywarw. Naley
znienawidzonym Skavenom.
zauway, e Zwiastun Boga Wa nie moe uy tego samego wywaru w
UWAGI: Tehenhauin moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny: Jaszczuroludzie z nastpujcych po sobie fazach magii. Wywary dziaaj tak samo jak zaklte czary o
Lustrii. Aby zatrudni Posta Dramatu DOWDCA musi posiada Sztylet Soteka (zobacz poziomie mocy 7. O ile nie podano inaczej w ich opisie, Tehenhauin moe uy
ROZDZIA XV: EKWIPUNEK). wywaru na pojedynczym modelu przeciwnika, take zwizanym walk wrcz
Zwiastun Boga Wa, ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach znajdujcym si w odlegoci do 18" od Zwiastuna Boga Wa (posta zostaje
rozwoju wylosowa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z listy wybrana przez kierujcego Postaci Dramatu gracza bez ogranicze, z wyjtkiem
umiejtnoci WALKI, STRZELECKICH lub SZYBKOCIOWYCH. Ponadto, Tehenhauin tego, e Tehenhauin musi widzie swj cel).
moe nauczy si jednej z wymienionych poniej umiejtnoci specjalnych:
KRWAWNIK Do pocztku nastpnej fazy magii kompanii w szeregach ktrej
MISTRZ SKRYTOBJSTWA: Zwiastun Boga Wa bez trudnoci potrafi atakowa suy Posta Dramatu ofiara kltwy traktowana jest tak jakby poruszaa si po
przeciwnikw sam pozostajc w ukryciu. Wszystkie udane trafienia wykonane terenie bardzo trudnym i terenie niebezpiecznym. Model moe znajdowa si pod
przez Posta Dramatu podlegaj zasadzie specjalnej SKRYTOBJCZY. dziaaniem jednej kltwy na raz.
UKRYWANIE SI: Tehenhauin do mistrzostwa opanowa sztuk ukrywania POKRZYK Do pocztku nastpnej fazy magii kompanii w szeregach ktrej
si. Dopki Zwiastun Boga Wa pozostaje w odlegoci do 1 od suy Posta Dramatu ofiara kltwy otrzymuje kar -1 do wszystkich testw
dowolnego elementu terenu wiejskiego, przeciwnik musi wykona udany test trafienia i zranienia oraz Ochrony Pancerza. Model moe znajdowa si pod
I aby zaszarowa lub ostrzela, take magicznymi pociskami, model bohatera dziaaniem jednej kltwy na raz.
(cho Posta Dramatu nadal odczuwa skutki zakl obszarowych oraz POSOCZNIK Do pocztku nastpnej fazy magii kompanii w szeregach ktrej
takich, ktre nie wymagaj by rzucajcy zaklcie mag widzia cel). suy Posta Dramatu wszystkie trafienia zadane ofierze kltwy podlegaj
ZABJCZY CIOS: Dziki uczestnictwu w niezliczonych walkach Tehenhauin zasadzie specjalnej ZATRUTY ATAK. Model moe znajdowa si pod
osign doskonao w sztuce zabijania i czyni to nad podziw szybko i dziaaniem jednej kltwy na raz.
gadko. Wszystkie ATAKI wykonane przez Posta Dramatu w fazie walki SZALEJ Do pocztku nastpnej fazy magii kompanii w szeregach ktrej suy
wrcz podlegaj zasadzie specjalnej ZABJCZY CIOS. Posta Dramatu ofiara kltwy przeprowadzajc test oparty na wspczynniku
CP wykonuje rzut 3K6 odrzucajc kostk z najniszym wynikiem. Kltwa
nie dziaa na modele podlegajce zasadzie specjalnej NIEZOMNO. Model
Rj wy: moe znajdowa si pod dziaaniem jednej kltwy na raz.
PODSTAWKA: 25 X 25 MM OD: Po zakoczeniu fazy eksploracji naley wykona rzut K6, ktrego wynik
Pierwotne lasy Starego wiata wrcz kipi niezliczon liczb jadowitych stworze od okreli warto wynagrodzenia o ktre upomni si Posta Dramatu. Wynik 1
malutkich gadw po potne pytony i wije wielkoci ludzkiego ramienia. Stworzenia oznacza, e Tehenhauin wyrusza w drog powrotn do Lustrii - naley usun
te czyni puszcze niezwykle niebezpiecznymi. Zakradaj si i wpezaj do obozowisk Posta Dramatu z KARTY DRUYNY. Wynik 2-4 oznacza, e Bohater Specjalny
intruzw, obserwujc ich kady krok. Bezustanne zagroenie ze strony wijcych si zada odu w postaci Larwy Ixti (zobacz ROZDZIA XV: EKWIPUNEK).
wy, atakujcych z gazi, tudzie odkrycie jadowitego stworzenia wewntrz buta Natomiast rezultat 5-6 oznacza, e Zwiastun Boga Wa zaaferowany ostatnimi
czy podgwka osabia pewno siebie najtwardszego wojownika. Roje wy s wydarzeniami zapomina o odzie.
szczeglnie niebezpieczne, kiedy pezn wielk aw przed druyn Jaszczuroludzi.
Kady wojownik wroga, ktry chce zbliy si do Jaszczuroludzi, musi najpierw
znale w sobie odwag, by przej przez moe jadowitych gadw poprzedzajcych
kompani. Wymaga to lekkomylnej wrcz odwagi i niewielu przeciwnikw decyduje
si na taki krok, a jeszcze bardziej nielicznym udaje si go przey.
CHARAKTERYSTYKA ROJU WY:
RJ WY SZ WW US S WT W I A CP
Pocztkowa 5 3 0 2 2 1 1 2 10
Maksymalna 5 3 0 2 2 1 1 2 10
BRO/PANCERZ: Roje wy posiadaj zdolno bro naturalna z cech ora
ZATRUTY ATAK i PRECYZYJNE UDERZENIE. Roje wy nigdy nie mog uywa
ora i pancerzy.
ZASADY SPECJALNE:
USKOWATA SKRA (6+), RANGER, TRUDNY DO ZABICIA, WODNY,
ZASADZKA, ZIMNOKRWISTY, ZWIADOWCA, ZWIERZ.
SFORA: W walce wrcz Roje wy dosownie wspinaj si jeden na drugiego,
wiedzione dzik chci zaatakowania wroga. Kady Rj wy stojcy
bezporednio za innym modelem Roju wy, ktry walczy wrcz moe
zaatakowa i zosta zaatakowany przez zwizany walk wrcz model
przeciwnika.
TRUDNY DO ZABICIA: Roje wy s wyjtkowo trudne do zabicia, zniszczenie
nawet dziesitek gadw zdaje si nie mie znaczenia przy ogromnej iloci
stworze. Rj wy zostaje Wyczony z akcji! jedynie przy wyniku 6 w rzucie
na TABEL EFEKT ZRANIENIA. Wynik 1-5 traktowany jest jako
Oszoomiony!.

1|Strona

You might also like