ఉ ా !

య# అదనప& సమ'( ర )య'*+

9వ తరగ/

ా0ా!ం1ాల 2ా*+ లఘ# ప*+4ల5

మ*+య# ా6జ8క95ల5

ఇందుల ...... బ ట ా ....... సమక ర న

సంకలనం : క01 2$3మణ4 పంత5ల 6ంకట $ా7 కృష9 ( ప$ా;<= )
For Telugu Materiel Visit Telugu Pandita Darishini WebSite : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in
For More Telugu Materiel Visit Telugu Pandita Darishini WebSite : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in

For Telugu Materiel Visit Telugu Pandita Darishini WebSite : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in
FORMATIVE ASSESSMENT - ా ా ంశ ా ా లఘ ప మర ల

ర ం: 9వ తరగ :

ల ప ష# ఉన&త 'ాఠ*ాల *ాం +ాం *ాఖ ల . 20
1. అవ/ాహన ప1 స3ందన – 5M
Q. య7 8 ల వల క:/; న<ా=ల అన 8ాల >ెప3ం@A ?
2. సృజ తEకత వ +FGకరణ – 10M
Q. ధరE ాJ *ాం వచ లను MN ంతమ టలలP ాయం@A ?
Q. *ాం అవశ కతను Rె:య జ; ల కరపత1మ7 ాయం@A ?
3. Sా కరణ ంశమ7ల – 5M
1. TభంబWౖన ------ ZరS
[ ౖర వృ G ------- MN ంత Sా+ా ల ాయం@A.
2. ఉత3లమ ల పద ల ణమ7లను ాయం@A ?
3. మ\తE -------అ ే^------ సం_` డ Z ి సం_` ర ాయం@A ?
4. పcన భd^-------- క ర వృదు8డe------ సమ సమ7ను ాయ7మ7 ?

For Telugu Materiel Visit Telugu Pandita Darishini WebSite : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in
9వ తరగ - 'ా1జfక= - 1 hబWi *ాం బహjమ జ;తల
Q. ప1పంచ *ాం గd k కృlి >ే న
ి mబi
W *ాం బహjమ జ;తలను ప1ద nంచం@A ?
ీ ె క ెం న బ!" బహ$మ& గ ం( ప)పంచమంతట-./ 0ెల సు .1833ల4 5ా67హ8 ంల4 జ:;ం(, 1896 < =ంబ!> 10న ?ా A
@ ల4 మరణDం(న ఆలFGHI
బ!" Jల KమLను అనుస ం( .5ాSTించబ <ం " బ!" OPం ేష "1895ల4 నవంబ> 27న ా) ిన Jల KమL K ా ఆలFGHI బ!" తన యLవ K : ిX 30
YZయ .[\ K>లక Yం(న )19.40 .[\ Kర^ క ఒక 6 = ^ ం` సమLనంఈ :bT=ౖ వ ేf వ k :
j అంతక మ ందు .ఒక :b.c చట6 పdర కం ా )ా ి ఇ Kfరg (
సంవతm ాలల4 మLన ాn.c అత ంత ఉపpగకరqrsన tవలం ం(న ా .c ప)& సంవతmరం ెZ^ం Kల: ఆ ?ాసనంల4 )ా?ారgఈ వ k j: ఐదు సమLన .
ల4 అత ంత మ ఖ qrsన ప ?•ధన.ా:~ిz7• .vw ాల ా xభzం( ఈ .c\ం xధం ా .|టw}ం Kరg, ఆxష‚రణ.ా: ే ిన ా .c ఒక vwగం, ర5ాయ:క ?ాసX ƒంల4
ప ?•ధన ల„క అ…వృ ‡ 5ాbం(న ా .c ఒక vwగం, శ ర ధర; ?ాసX ƒం ల„క ˆౖద ?ాసX ƒంల4 అత ంత ా)మ ఖ ం గల ప ?•ధన ే ిన ా .c ఒక vwగం, 5ారస త
రంగంల4 ఆదర‰ ాద bో రణDల4 x‹ష6qrsన, xల ణqrsన రచన ే ిన వ .cX.c ఒక vwగం, ?ాం& సంఘLల 5ాSTిం(, ?ాం& .[సం ఉద Yం(, 5ాS:క =ౖ K లను
త Œ ంచటA, రదు• ేయడA ేయLల: ప) Kరం ే ి, xxధ ?
ే ాల మధ 5Pvw)తృ0K :.c అత ంత ో హదం ే t ఒక vwగం ఇ ా ల: :ర• }ం Kరg. ఆలpqrs mబWi
బ! X ా ా సుట•> అ ‘ మ’“ళ ప)vwవం వల^ బ!" ?ాం& బహ$మLనం ˆల.•ల–బ <ం .ఈ —ప– వ:త గ ం(న xవ ాల క˜ K ఆస.cX కZ 5ాX} .1876ల4
Oా)ం.[ఒక - ఆయనక వ(fన జ ాబ ల4^ ఒకట- .ప š య య ద‡ ం మ ిన తరg ాత బ!" తన.•క ƒీX సహచ .ా ాల: xయ K• ప&)కల4 ప)కట-ం Kడ›-
x ాహ ఒప–ందం అ ‘ . ా ప)ఖL & ెం ం అనంతరం ఈqr బ! X ా ా సుట•> ..| నుం < వ(fం య వ& బ! X ా .c • జరగక œ } K J ద• మధ య ద‡
సమయంల4 ల 5ాధక డ› మ య ప)పంచ ?ాం&.[సం ఉద Yం(న బ! X ా J ద• మధ ఏర– <న t•హ సంబంధం బ!" žxం( ఉన•ంత .ాలం -
పట6 మ’“Ÿి సుట•> ప)vwవం వల^ మLరణKయ bKల మLž తయL Kరgడ› తన వ .cXగత అ…రgచులక .5ా œ }ం xరgద‡ ం ా ప)పంచ ?ాం& ి ‡ Kంతం .[సం
œ ా ే pధు ,ై తన యLవ K ిX : 33,000,000 .\ న^ క T=ౖ ా మLన ాn సం¡|మ .ార కలL ాలక x:p ంపజ|?ాడ› .1986 < =ంబ> 10న బ!"
మరణDం Kడ›అత: అ ార సంపదT=ౖ వ ేf వ k j: ~ిz7m ., .@Y 6 ,ీ¢ ˆౖద ం, 5ారస తం, xశ ?ాం& రం ాలల4 అత£ న•త ప ?•ధన, tవల ే ిన ా .c
hబWi బహjమ
అం ంచమ: ా) ిన Jల KమL చ x ప)పంచం ఆశfర పరవశqrsం .1905ల4 బ! X ా ా సుట•>క బ!" ?ాం& బహ$మ& ప)కట-ం Kరgఈ ర ా:.| .ాక .
ఆqr తన žx0Kన•ంత .మ ంత —ప– ర ా:.c క˜ K ఆqr ాత£) ాల} ం ◌ా ప)పంచ ?ాం& .[సం bKర œ యటq¥.ాక ఆలFGHI బ!"ను క˜ K
ఒTి–ంచగZ ం ." బ!" బహ$మత£ల సంసS " తత¦Zతం ా ఏర– <ం ే ఘనత వ’“ం(న .
ప)పంచ ే?ాలల4 ?ాం&: ˆల.•ల– K:.c ఎంద ¨ మహ©య ల కృŸి ే?ారgతమ ?ాం& సం ే?ాలను అ:• ే?ాలక పం( ªబ!" ?ాం& xజ|తల .
క˜ K అ} Kరg. ా ల4 అ& మ ఖు ల ఎవ ¨ ా xవరమ ల .c\ంద « ందు పరgచుచు K•ను .
ఇ ప)పంచంల4: అ ‘క లక వ ేf ఇం.•క సం ేహం .1937, 1938, 1939, 1947 సంవతm ాలల4 మ¬0K; ాంb- Ttరg బ!" ?ాం& బహ$మ& .[సం ప)& ా ంచడం జ ం .
1937ల4ను, అట® తరg ాత .•ంత.ాలం ాట® ఆయన అను చరgల.| అరS ం .ా: ఆయన ి ‡ Kం0Kల K• య: బ!" కYట¯ ారg ఆయన Ttరgను త£ జ°±0Kల4 ేరfల„దు .1947ల4
ా.c5X ా ఏ ా–ట® xషయంల4 x ా Kల ¨ట® ేసుక న• ‘పథ ంల4 ఆయనక అ ారgk ఇవ క˜డద: కYట¯ :ర• యం ³సు.[వడం జ ం .1948ల4 బ!" ?ాం& బహ$మ& .[సం
మ¬0K; ాంb-: ఎంTిక ే?ారg అ}0ే ఆయన ఆ సంవతmరం జనవ .30వ 0ే -న త£ ా./ గ ండ^ క బZ అ} Kరgఅ´ .పటµ^ ఉన• :యమం ప).ారం .•:• ప)0ే క ప S ిత£లల4 ‘
మరణDం(న వ కX ల క బ!" బహ$మత£ల ప)కట-ం Kల ‘ :బంధన బహ$మ& ఎవ .c అందజ|యLల4 బ!" .మరణ xల^ ను ఆయన )ాయల„దు . ాంb- ఒక సంసS క ప)&:b .ాదు .
సంసS క 0ెZయక œ వడం0¶ ప)& ాదన xరYంచు.[బ <ం అం0ే ా: .•ందరg .?ాం& బహ$మ& ఎవ ./ ఇవ ల„దు ఆ సంవతmరం బ!" ఒక అరg·ల ఎవ ర¸ ల„క œ వడం0¶ .
ా .c వ & |కం ా ఉద మం నడపటం వలన ఊ’“ం(నట®
^ ా ఆయన ±)ట-º, 0ెల^ ా .c వ & |కం ా నల^ ా తర ప»న ఉద మLలక Kయకత ం వ’“ంచటం వల ‘ మ¬0K; ాంb-.c
బ!" బహ$మ& ఇవ ల„ద ‘ ాదం స }¼sన .ాదుఇలL ఈ బహ$మత£ల ½ద ఎ • ప)శంస ల ., ఎ • xమర‰ల .

ప)జ°5ా మL :.c q¥ZY బం ారం ా అqr .ా గర ం ా ెప»–.• K• ా©, నల^ జ°&T=ౖ 0ెల^ ొ రతనం ాల– <న ౌరÀ K ల , దు ా; Œ ాలక వ & |కం ా ఉద Yం( œ ా <న
అqr క సంఘసంస‚రX , © \¨జ°& Pరహక ‚ల .[సం ఎడ0ెగక ం K ఉద మం న <Tిన మహ©య డ› మL 6 ల˜ధ>.cం` అqr .ాల4: అటw^ంటwల4 .1929 జనవ 15న
qrs.|" ల˜థ>.cం` జ:;ం Kడ›మ qrsఖ|" @వ @ంI .గŒ రg సం0Kనంల4 ఆయన @ండవక మLరg «) టÁ 6 =ంట® మత xప^ వ Kయక డ› .'మL 6 ల˜ధ>.cం`' qrs.|" తం )<.c
ఆదర‰ ా)య డ› 0¶ ¨ )ా ిన . ా మL f ‘?ాడ›.cం` ల˜ధ> Ttరgను మL 6 తన క మLరgడ› అంతట- ాడ› .ా ా ల: అత: ఆరవ ఏట qrs.|" .' ిx" <5œ ± < య m'ను
1944ల4 చ x ప) vwxత£డయL రg .ాల„z నుం( ¬•A> .1948ల4 5œ ŸియLలžల4 < \, ెస6>ల4: .[\జ> ÂpలLzక" =మన ల4 ే 1951ల4 < \ ³సుక K•క,
ాంb-ž అ’“ంస ి ‡ Kం0Kల మL 6 ల˜ధ>.c న Kf} .1953ల4 .[\టw65ా‚Ã అ ‘ మ’“ళను T=nÄ ేసుక K•రg .1954ల4 ‘ తనల4 |.@&Xన ఆల4చన లక˜, ఆ.ాం లక˜
.ార ర¸పం ఇ ా లంటÅ చ>Æల4 ప: ేయడq¥ ?Çయ
\ స‚రమ: 1955ల4 చదువ»క స ిX పZ.c మÈంÃ ¨మ చ>Æల4 మ0K Kర పదx ేపటw6డ› ఇ ే ఏ K బÉ స6 .
మ =నూధu +vంw-1964
.cల˜ధ>ను మL 6 యÊ:వ ‰ట¯ నుం( Kక6 |Ã◌ం` « ం Kరg. 1964ల4 బ!" ?ాం& బహ$మ& తన 35ఏట ‘ అందుక న• 0K గËZ.
ఆ @•• —ం.|‰ బÉ జ¡<హ$ ) —ం.|‰ అ ‘ ప K:.c ఆగష£6 (అల„Ì:య vwష ల4 గ లLÍ ÎగŒ అ: అర‡ ం "26, 1910, ఉసు‚Ï, ఒటµ6మ 5ామLÐజ ం(ఇప»–డ›
5œ ‚TtÀ, మL ి ో :యL)Ñక‚ మ ఖ పట6 ణంల4 జ:;ం Kరgఆమ .◌ె ఆగష£6 26 న జ:;ం(నప–ట-./, .@ÒÓసXవమతం ీ క ం(న ఆగష£6 27,ను తన :జqrsన జన; నం ా vwxం ే ారg .
.ఈqr తం <) అల„Ì:యL ాజ./యLలల4 ాలÔŒ ‘ ారg .ఆqr అల„Ì:యLల4: 5œ ‚ద> ెం న :.[లF^ మ య K)న బÕ జ°¡<హ$ దంపత£ల ఆఖ సం0Kనం1919 ల4, ఆ @•• క ఎ:Y
సంవతm ాల వయసుmన•ప»డ›, 5œ ‚TtÀ: అల„Ì:యL నుం < 0Öల ం ే :ర• యం ³సుక న• ఒక ాజ./య సమL ‘శం తరg ాత ఆqr తం <) జబ Ìప < మరణDం Kరgఆ సమయంల4 .
ఆqr ఆగష£6 .ఒటµ6మ 5ామLÐజ ంల4 నున•26, 1910, న జ:;ం( నప–ట-./ 0Kనూ మతం ీ క ం(న ఆగష£6 27, 1910, న తన . ా vwxం Kరg":జqrsన ప»ట-6 న ¨Ø" .•:• వ Œ ాల
ఆqr తం <) చ: œ }Ù Kట-.c ఆqr వయసుm 10 సంవతm ాల: 0ెZTినప–ట-./, ఆqr 5œ దరg: ఇంటర¸ Ú K ా, ాట-క ప0K)ల K ా ఆqrవయసుm ఎ:Y సంవతm ాల
ఉండవచf: 0ెల సూ
X ం త త"ఆqr తం <) మరణం తరg ా .Z ఆqrను ¨మ కÂొ Z7 ా T=ం KరgజÛ ^ .ా• ే ర(ంపబ <న žxతచ త) ప).ారం ఆqr తన బwల ం ల4 ‘ .
\ాܦ క˜
మతప) Kరక ల žxత కథలపట^ ా t ల పట^ ఆక šంపబ k Kరg, 12 సంవతm ాల వయసు వ ేfస .c తన žx0K:• మ0K:.c అం.cతం ేయLల: :శf}ంచుక
వ K•రg .18 మదu xె yMా-1979
సంవతm ాల వయసుల4 ఇల^ వ Z ిస6>m అÜ ల4 @టµ అ ‘ ప) Kరక ల సంఘంల4 ే ారgతరg ా& .ాలంల4 తన తZ^ : .ా: ., 5œ ద : .ా© కలవల„దు.
దలFౖలLమL (ఆంగ^ ం Dalai Lama) Ttరg ె±0ే ప)పంచ ా పX ం ా .[టw^ మం బÝదు‡ల హృదయLల పdజ vwవం0¶ బరg ˆక ‚0K}దలFౖలLమL బ దు‡ల మత గ రg ‘ .ాదు .
ప) ాస ట-బ!à ప)భ 0K :.c అb ‘త క˜ K .అ’“ం5ాయ తం ా ట-బ!à 5ా తంత)Úం .[సం ఏv!ౖ ఏళÞÄ ా œ ాడ›త£ K•డ› .1933 ల4 13వ దలFౖలLమL : ా ణం తరg ాత
ఈయన 1935 ßలFౖ 6 0ే -న ఉతX ర ట-బ!Ã ల4: థకm> ల4 ప»టw6డ› Kల |ళÄ.| బÝద‡ స K ి ా మL న 0Öండ´ తరg ాత .ఈయన అసల Ttరg లLA• 0Öండ´ .14 వ దలFౖలLమL ా
అవత ం Kడ›. ై K ట-బ!Ã : ఆక\Yం(, అక‚డ నుం( దలFౖలLమL : ˆళÄ —ట6 డం 0¶ 1959 నుంà ఈయన vwరత ేశం ల4 శరణK ‡ ా ఉంట® K•డ›’“మLచ" ప) ేá ాష6 ¢ం .
ల4: ధర;?ాల .c 0ÖY; .cల4½టర^ దూరంల4: ఎ0ెX âన .•ండల ½ద qr.^ [I గంã ల4 ఈయన భవనం ఉం .ఆ ఆవరణ ల4 ఉం ే ఆలయం ల4 భకX లక దర‰నం ఇసుXంటwడ› .
దలFౖలLమLలం0K బ దు‡: అంశ అ}న అవల4.|శ రg : ప»నరÀ న;ల: బÝదు‡ల నమ;కందలFౖలLమL మరణD tX ., మäÄ ఇం.[ ¨ట ప»ట-6 , మäÄ దలFౖలLమL ా ప Œ ాల ేపడ0Kడ: బÝదు‡ల
x?ా సం. మ¬0K; ాంb- మLరŒ ంల4 ట-బ!à t చf .[సం œ ాడ›త£న• దలFౖలLమL .c బ " ?ాం& బహ$మ& క˜ K ల…ం(ం .

దలpౖల మ -1989

For Telugu Materiel Visit Telugu Pandita Darishini WebSite : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in
ఆం` 5ా సూ./ 1945 ß మLసంల4 జ:;ం(ం ఆqr .ఆqr బ ా; ేశ ప)&ప Kయక ాల . బ ా;ల4 ప)మ ఖ ాజ./య ా మ య ై> (ఎ ఎ" <) " ‘షన" å` ఫ> ెమLక\ ీ"
.పరm 1990 జనర" ఎ:•కలల4 ఎ ఎ" < 59% ఓట^ ను, 81% (ÎతX ం 485 5ాS Kలల4 382 5ాS Kల అ}నప–ట-./ ఆqrను ఎ:•కలక . ార^ qrంÃ 5ాS Kలను @ల చుక ం (
ఆqr .మ ం ే బ ా; ప)భ త ం గృహ:రÌంధంల4 ఉం(ం 1987 నుం < 2010ల4 xడ›దల అ}Ù వరక˜ K Kప» 15 సంవతm ాల.ాలం గృహ:రÌంధంల4 ‘ ఉంచబ <ం ఆqr .
.ప)పంచంల4 ప)మ ఖ ాజ./యఖ@è - ా గ X ంచబ <ం
సూ./ 1990ల4 స తంత) vw ాల .•రక ాéœ6 మ య êాఖÛëì ప»ర5ా‚రం అందుక న• .1991ల4 బ " బహ$మ& అందుక న• vwరత ప)భ త ం అంత À ా³య అవ ాహన .•రక .
.ఆqrక జవహ> లL" ప»ర5ా‚రం ఇ(fం ˆనుØలL ప)భ త ం ఆqrక .ప»ర5ా‚రం ఇ(f రxం(ం " =ౖమ బÉ åవ> "2007 ల4 .@న K ప)భ త ం ఆqrక రవ Pరసత ం ఇ(f
రxం(ం ..@న K నుం < ఈ ర ా:• అందుక న• ా ల4 ఆqr Kల గవ .2011ల4 ఆqr ాలF బ>Œ పతకం అందుక న• .2012 =T6 =ంబ> 19 0ే -న ఆం` .@Ò సూ./ .ాం \@•
బంగరg పతకం అధ í: 5ా తంత)Ú పతకం0¶ ే f అందుక న• ఇద.◌ి సంయ కX ాêా6¢ల ప»ర5ా‚ ాలల4 అత£ తX మqrsన . అంw Mా సూ+F-1991

¨బ 6ా q¥ంచూ (Rigoberta Menchú) బ!" బహ$మ& « ం న మ’“ళ ఈqrను .130 మం ప)త రg‡ల ల4ం( ఎంTిక ే?ారgఆయ bKల .
ల„క ◌ం K ?ాం&య తం ా ప)జల అb.ార .[సం ఆం ో ళన జ ారg.
ఈqr ా టÅమLలL ల4: మLయL• vwర³య ల 22 సమʬలల4 ఒక సమÊహqrన
s .c ే ల4: సభ ాల ా టÅమLలLల4: ఒక .[ట- జ Kvwల4 .60-
80 ?ాతం మం మLయL• vwర³య ల ే ా టÅమLలL జ°& ‘త x tం ే q¥ంచూ 0ÖY; మం సం0Kనంల4 అ .◌ంద కంటÅ (న• ారgఆqr తZ^ .
¨బ 6ా .జ K q¥ంచు ఒక YI ˆౖÜ1959ల4 (q¥" \ామంల4 జ:;ం(ం .

/zబ =ా {|ంచూ-1992
ˆలm ¨Z¬^¬^ మం ేలL (ఆంగ^ ం Nelson Rolihlahla Mandela, (18 ßలFౖ, 1918 - < =ంబ> 5, 2013) ద¡<ణK~ి).ా మLž అధ íడ›ఆ ే?ా:.c పd X 5ాS} . ప)జ°5ా మ ంల4
ఎ:•.@Òన Îట6 Îదట- Kయక డ›అధ íడ› .ాకమ నుప» ఇతను జ°& xవ వ & |ఖ ఉద మ .ారgడ› మ య . ఆ~ి)క ‘షన" .ాం \@• క , K:.c 5ాయ ధ xvwగం అ}న
జ°& xవ క వ & |కం ా జ Tిన œ ాటంల4 జ న ఒక మLరణ.ాండక సంబంbం( .క అధ íడ›"ఉం.[ంటµ x ిజ| "27 సంవతm ాల ాట® అ ‘ - పంల4 జ@ౖల " ¨బ! "
.‹ ననుభxం Kడ›20వ శ0Kబ• ప» అత ంత ప) ిద‡ ులFౖన ప)పంచ Kయక లల4 ఒకడ›. నల^ జ°& సూ డ› అ: పల 0ెల గ ా 5ాలల4 ఈయనను గ ం( వ • ం Kరgజ°& xవ తక .
వ & |కం ా జ Tt « ాటwలక , వర• సమLనతక ˆలm మం ేలL సం.|తం ా :Z Kడ›.
మ¬0K; ాంb- బÉ bం(న ?ాం&య త xbK Kల , అ’“ంస, శత£)వ»ను సం5ా‚రయ తం ా ఎదు —‚ ‘ పద‡ & తనక ఎం0¶ సూ¦ X : Kfయ: మం ేలL T=క ‚మLరg^ ె ా–డ›vwరత ేశం .
మం ేలLను1990 ల4 'vwరత రత•', జవహ>లL" ˆహï î అంత À ా³య సpధ బహ$మ&0¶ సత‚ ం(ం . vwరత ేశం నుం < మం ేలLక ఎం0¶ సమర‡ న ల…ం(ం .
ప)పంచ ా పX ం ా అణ( ‘తక వ & |కం ా œ ా ే .[ట^ మం ప)జలక మం ేలL ఒక ప)³క ా మL ారgప‹fమ ే?ాల క˜ K హక ‚ల ఉద మ .ారgలFౖన అబ)హం Zంక ., మL 6 ల} మం@ేల -1993
ల˜థ>.cం`ల0¶ సమLనం ా ఆయను• రxసుX K•}’“ం5ా మLరŒ ంల4 ా)రం…ం(న ఉద మL:• ాంbేయ మLరŒ ంల4.c ఆయన మలచుక న• ³రg ఆయనక ద¡<ణK~ి).ా . ాంb- ా Ttరg
0ె(fం ?ాం& బహ$మ&0¶ అంత À ా³య సమLజం ఆయను• రxంచు.[ ా బ!" ., 1990ల4 అత£ న•త Pర ప»ర5ా‚రం vwరతరత• ఇ(f vwర³య సమLజం తనను 0Kను
రxంచుక ం మం ేలL < =ంబ>.5, 2013 న మరణDం Kరg.

1938, ఏTి)" 8 న ఘ K ల4: క మL ిల4 జ:;ం(న .[~ి అన• (Kofi Atta Annan) ఐక ాజ సY& Ñక‚ మLž ప)bKన .ార ద ‰ &.cఇతను ఐక ాజ సY .7 వ
ప)bKన .ార ద ‰. ఆ~ి).ా ఖండం నుం( ప)bKన .ార ద ‰ ా ఎ:•.@Òన Îట6 Îదట- నల^ జ°³య డ› @ండ› 5ారg^ ఎ:•.@Ò . 1997, జనవ 1 నుం( ప ేళÄ ాట® ఆ పదxల4
.•న5ా Kడ›. 2001 ల4 ఇత <.c బ!" ?ాం& బహమ& ల…ం(ం .
ఘ K ల4: క మL ిల4 జ:;ం(న ఇతడ› ఉన•త xద అqr .ా ల4 అభ ిం Kడ›. 1961 ల4 < \ , 1972 ల4 q¥ ‘ãqrంÃ ల4 మLస6 >m < \ పd X ే?ాడ›. 1962 ల4 బ ెÀ Ã
అb.ా ా అన• ఐక ాజ సమ& ల4 ప) ‘‹ం Kడ›. 1987-92 .ాలంల4 స¬య ప)bKన .ార ద ‰ ా ప: ే?ాడ›. 1997 ల4 0ÖZ5ా ఐక ాజ సY& ప)bKన
.ార ద ‰ ా బÝ0¶)• బÝ0¶)• ఘå నుం( బwధ తల ేపట-6 Kడ› .5 సంవతm ాల పదJ .ాలం అనంతరం @ం ో ప ా యం మäÄ ఎ:•.@Ò 2002 నుం( మ ¨ ఐ ేళÞÄ ప: ే ి,
ప)సX ుత ప)bKన .ార ద ‰ బw .c మÊను‚ అb.ారం అప– ం Kడ›. +~•ీ అన& –2001

అqr .ా సంయ కX ాêా6¢ల4^: హ ా}ల4 ఉన• హ8 ల ల ల4 .ాTిఓలL© qrట •ట¯ & @Òన.ాలLzక" ¬ ి–టల4^ బ ా7 ఒబwమL జ:;ం Kరg, ఆయన
తZ^ 5ా6©^ ఎ డన· ð .ా Km•, x(టwక ెం న ఆbపత ఆంగ^ సంత&ల4 జ:;ం(న అqr .ా జ°³య ాల , తం )< బ ా7 ఒబwమL, ీ:య> .@ K
.ాల©ల4: ˆౖంజ° ా)J •ల4 ఉన• ˆౖం ¨మL .[ @ల4 ా)ం0K:.c ెం న ఒక ల ñహ ా}ల4 జ:;ం( అqr .ా అధ ప Œ ాల ేపట-6 న 0ÖZ వ .cX ా .
.ఒబwమL గ X ంప» « ం Kరg 1960ల4 మ ాల4: హ ా} xశ x K లయంల4 రêా vwష ‘రgfక ‘ తరగ&ల4 ఒబwమL తZ^ దండ›)ల 0ÖZ5ా
కల సుక K•రg, ఇక‚డ ఒబwమL తం )< x ేË x K S ా 5ా‚ల>Ÿి´0¶ చదువ»క K•రg. ఈ జంట ~ిబ)వ 2, 1961న x ాహం ేసుక ం , ఆ
తరg ాత అ ే ఏ K బ ా7 జ:;ం Kరgబ ా7 ఒబwమLక @ం ేళ^ వయసుmల4 అత: తZ^ దండ›)ల x < œ యLరg ., 1964ల4 ారg x Kక ల క˜ K
³సుక K•రg. ఒబwమL :
ీ య> మä^ T=n^ ేసు.•:, .@ K క & ˆò^ óరg, బ ా7ను చూ tందుక అత: తం )< ఒక‚5ా మLత)q¥ . 1982ల4 జ న బ ా• ఒబƒమ -2009

ఒక ాహన ప)మLదంల4 ఒబwమL :
ీ య> మరణDం Kరg .

vwరô, ా.c5X ా లక ెం న ప)మ ఖ బwలల హక ‚ల .ార కరX ల .@ÒలL• స0K S )60), మలLలL యÊసÜజ°õ )17)ల బ ధ ారం
ప)&êా6త;క బ!" ?ాం& బహ$మ& అందు.[ను K•రg K | ాజbK: ఓ5œ^ ల4 జ | .ార క\మంల4 J .c సంయ కX ం ా బహ$మ&: .ప) Kనం
ేయను K•రgబహ$మ& .cంద J .c బ!" పతకం ., ప)శం5ాపత)ం, 1.1 YZయ ^ అ ారgkను .నగదు ె సగం అందజ|5X ారg (
Kలర^ .ర¸)6.1 .[ట®
ీ క ంచ K:.c స0K S తన vwర సుq¥ధ, క మLరgడ›, .[డల , క˜త£రg0¶ స¬ 5œ మ ారq¥ ఓ5œ^ క ేరgక K•రg ఆయన .‘Tీట¯ఐ’0¶
మLటw^డ›తö ..‘ఈ అ ారgkను vwరôల4: బwలలక అం.cతYసుX K•.
మల ల యdస„జ…† -

ఈ బహ$మ& ా .[సq¥ ేశ ప)జల .[సం క˜ K .’ అ: సం0¶షం వ కX ం ే?ారgvwరô ., ా.c5X ా ల మధ ?ాం& .•న5ాగ K:.c x?ా సం, t•హq¥ 2014 - +f‡ల ˆ సR

మ ఖ మ: ఓ5œ^ ల4 జ న ఓ .ార క\మంల4 స0K S , మలLలL అ… ా)యప k Kరgఇరg ే?ాల ప)bKనుల చరfల క K• . ప)జల మధ సంబంbKల
మ ంత మ ఖ మ: స0K S అ K•రg.ా ా ., vÝ&క, ర5ాయన, ˆౖద , ఆ S క ?ా5ాX¢ల , 5ా’“త ం xvw ాల4^ xజ|తల ా :Z(న మ ¨ 11 మం .c
ీ డ ల4: 5ా67హ8 ంల4 జ | .ార క\మంల4 బ!" బహ$మత£లను అందజ|యను K•రg బ!" బహ$మ&: ˆల.•Z–న ప)ఖL త ?ాసX ƒ ‘తX ఆలFGHI .
బ!" 5ా;ర.ారS ం ఆయన వర‡ ం& ¨జ@ౖన < =ంబరg10న 1901 నుం( ఏటw ఈ అ ారgkను ప) Kనం ేసX ు K•రg.

For Telugu Materiel Visit Telugu Pandita Darishini WebSite : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in
మర ల
FORMATIVE ASSESSMENT - ా ా ంశ ా ా లఘ ప
ర ం: 9వ తరగ :

ల ప ష# ఉన&త 'ాఠ*ాల స,-.ష *ాఖ ల . 20
1. అవ2ాహన ప4 స5ందన – 5M
Q. జంఘ ల*ా ి; < సం ేశ ?ా@ా ల ాయంBC. ?
2. సృజ తFకత వ @H;కరణ – 10M
Q. @ావ -.ష, ?ా వK క -.ష అంటM ఏOటP? QటP మధ -S ల ాయంBC ?
Q. జంఘ ల *ా ి; < మంT వక; అU ఎల Wెప5గలవY ?
3. ?ా కరణ ంశమZల – 5M
1. Tలక పల క ల ------ \] ంత ?ాక ం ాయంBC.
2. ఆయన ఆంధు4డa. ఆయన కృషb cరమZన పYటPdన ?ాడa సంయZక; ?ాక ం2ా ాయంBC ?
3. క e గfంg లయU@h ?ij పYస; @ాల eెTkం l ఇ l ఏ తరహ ?ాక మZ ాయంBC ?
4. స 2ాn మందుల ?ాBCeే జబZp తగZnతqం l ఇ l ఏ తరహ ?ాక మZ ాయంBC ?
5. మ ధ ఉ ో గం Wేస; ూ చదువY క ంటuం l ఇ l ఏ తరహ ?ాక మZ ాయZమZ ?

For Telugu Materiel Visit Telugu Pandita Darishini WebSite : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in
9వ తరగ - ాజక - 2
ెల గ "#ష %ప&దనం
)ి ,దవ ా ప-స/ కం.' ెల గ 1ల గ -' ల2 మన "#ష 45ంద ా 67 ఎంద 9 మ:కవ-ల
ెల గ "#ష %ప&త;<67 గ= > ?వ ం@<రA.

,B ఏళEF ా ెల గ జG ,B ?H<ల ా పంIJంచుMNన7 సOవ "#ష ెల గ "#షఆంధ"#ష అమృతం వంటUదV ., Xేశ "#షలల2 ఎ67కను
గIJంZందV అనట#6M[ 6దర\నం ]^Mాక ళ _`తంల2 1ల)ిన ]^ ఆంధ మ:?షa
b , సcయం ా ]^కృషbXేవ ాయల ా M[ సcప7ంల2 4ా_eతf ంZ అన7 -
- మgటల
" ెల గXేల యన7 Xేశంబ ెల `ను
Xెల గ వలj భ ండ Xెల %కండ ]^కృషbXేవ ాయల
Bmలj నృప-ల %ల వ ;1రAగ , బ#4ాIJ
Xేశ "#షలందు Xెల గ లnసo"!

b వq, Mr^I<s ామక / ా అనటtu Mాదు, ాశ>త పంIJతaల )vౖతం ల
ఆంధ మ:?షa ె గ "#షల26 xyిద;<67 పశం)ిం@<రAపX<ల ఉ@<>రణల2 .
ఒక లg}త ంక} , ~ా^వ < మgధుర ంల2 పథమ4ా€నం వ•‚స/ ుంద6 కలnƒ„ పంIJతaడ… అన7 మgటల ఇందుక ఉX<హరణ ా @ెప-&Mˆవచు>ను .
Telugu is the Italian of the East - అ;, పశంస క˜I< ా~ా>త పంIJతaలXేమgటలల26 అర€ ం ె}యక ™ BV ., šనులక ?ందు క} ం@ే
ఒMా;›క రమణœయకత ెల గ "#షక ఉన7ద6 6ర•yితమవ-తaంXž .సంసfృత పదభ=BషtŸన కవతctŸ;<, H< ా¡Xž¢ £ 4ా ™ B¤ సరస
పదజGలం £ క˜IJన రచన నన7య ?రZత "#రత "#గంసంసfృతంల2 వ-న7 మ:"#ర <67 ., అందుల26 6ర•yి < € ా67 సరcజనులక -
అర€ మB¤ ?ధం ా ెల గ ల2 ాయమ6 ాజక లnౖకభ=షణ Iైన ాజ ాజ న `ందుడ… Mˆర ా, నన7య అప&టU వరక ాసట ¥సట ా ఉన7
ెల గ ను సంసf ంZ "#ర <ంH¦కరణం ారంsంZ -, ెలగ క? <? ా§ ా6M[ మ=లప-రAషaడ… ా పఖg © ంX<డ….

ఛంXో బద¢ tŸన క?తcంల2నూ ఇంత H< ా¡Xž¢ పలnj పదంల2నూ !పదబంధ మgధుర ం -, పద బంధంల2నూ క˜I< అందం ా అ- ` చకf;1ౖన "#ష
ెల గ "#ష . ెల గ పల క బIJల26 ఒడ…ప-ల , ఒయg ాల సంత ంచుక న7 పqరc, ఆధు6క కవ-ల రచనల ఎ;17;®7ఉదహ ంచట#6M[ ఈ !
ెల గ ల26 సరళtŸన పదజGలం.సం_Jప/ ా సం @<లదు, పదలg6త ం, సం <6M[ స ™ B, ా;<6M[ ఉపక ంZంXžసుప)ిద¢ X<_Jణ<త .
ా ° `యMారAలం < ెల గ "#షను అsమg6ంZ, అందుల2;, కృతaల˜, పదమ ల˜ అలj క ;<7రA- ాయ ™ ల ా మgటలల2 .

అన7మయ Zన7;<టU నుంIJ ఆIJన మgట అమృత ాక ం ా, ాIJన ాట పరమ Mావ ం ా !అమ న ాడట -
"పచ> కప-&రtŸ నూ ప)ిIJ ;17ల 6ంZ
ెZ> ±ర4ాXžగ Xž నలXž
అ@ె>రA పIJ చూడ, అంద కను7ల M[ంyvౖ
6చ> మలnj పqవ-వలn 6ట² <నుంIే 4ాc-6 "
గ= > ఎ67 పదమ ల2 అందమ ా అ}j ;<డ… అన7మయ .
ప పదంల2ను ాగం, "#వం, © ంXžక ా అ- ` ?ధం ా మ వc 9 ాల పX<67 ెల గ
ాణ³M[ అలంMారం @ే~ాడ… _`తయ .

ఎ;®7 భM[/పరtŸన కృతaలను రZంZ, X<_Jణ<త క ా7టక సం <6M[ ెల గ ను సం త "#ష ా x >XžXž´న మహVయ డ… < గయ సcర 4ా•‚త .
ఆయన ప}M[నXž ల
ె గ .త-ళXేశంల2 ప-టU yv ;< < గయ ెల గ ాడ… .సtuµళనం అదు§తం ా సృ¶ింZన ాడ… ఆయన పల క .
అంట· - "!పల క ,- ;< Xైవమg ామ", అచ> ెల గ ల2 ఆతµ6 ,దన @ేసుక న7 < గయ ెల గ క సం త సుభగతcం సమక˜ >న
మహVయ డ….

)ీతమµక Zం <క పతకం @ేBంZ yvటటtu Mాక )ీతమµకనూ, ామయ నూ ప ెల ంట# తన పX<ల £ ప ¶ింప@ే)ిన ాడ… ామX<సు ా
ా)ిMM[fన కం@ెరj 9పన7భMా/¹ ,శం £ ానంల2 "#వం రంºతం @ే)ి ., మృదు మధురtŸన ాటల అ}j ాడ…క ;<7డ… ఆయన ామచందుIJ £ .
»రyvట²క ;<7, మgట#jIJ;<, ™ ట#jIJ;<, ామX<సు అచ> ెనుగ ;, ాడ…క ;<7డ….అందుM` ఆయన ాట పజG సం తtŸంXž .
"ఏ xరAగ నను దయ చూ@ెద ¼ .... ఇన వం~½త/ మ ామg"!
ౖ tŸన ామచందుIJ6 ఆ / £ అభయం అIJ ` ాట.
అ;, ాట ెల గ ;<ట ఇంటUంట# తమ Xెవ
ఏ ?ధtŸన 4ాంపX<యక 4ాధనం ల¾క ంI<;, 6సర° సుందరtŸన పద రచన £ ఎం £ ఆతµజG¿నమ £ క˜IJ6 ల2క స < లను @ెyి&న ాడ… À
,మన6జtŸన పజG క?తcం మ
, న .Xžఆట 1లXžల2 అపqరctŸన స < లను ., V 6 అంXžంZన ేట ెల గ క? ఆయన.
"ఉప-& కప-&రంబ ;›కf ™ }క నుండ…
Áడ Áడ రAచుల జGడ ,రA
ప-రషaలందు ప-ణ ప-రAషaల ,రయg
?శcX<s ామ ?నుర మ
, "!
అ;, పద ం ;®టUనుంI< చదువ-Mˆ6 ెల గ ాడ… ఉండIేÂ!
ెల గల2 కవ-ల -, ాజకవ-ల , కవBతaల , శతక కర/ ల , ా ° `య కర/ ల , జGనపద `యకర/ ల , మ ంMం £మంXž ;
ే 1ల˜ ` ెల గ పX<67 తమ
4ా•‚త ంల2 సం తంల2 .6_Jప/ం @ే)ి ధను లnౖ;<రA -
Xొ రల Xో చల¾రA Xొ ంగ లnత/ aక ™ రA
"#తృజనమ వZ> పంచుMˆరA
?శcవవర¢ నంబ ?X< ధనంబ ా
ల}త సుగ ణజGల ెల గ బ#ల.

ానుగంటUపంతaల ారA శబ´ 1ౖZతవలZనక?కందుక˜ š `శ}ంగమ పంతaల ారA గద కfనB¤ ా6 .ఆంధవచనరచనల2 š %కMN^త/ X< ÄM[f .
šరA . ానుగంటU ా రచన మఱÆÇక ?ల ణtŸనXž .Zలకమ / క? yvద´నవలg రచB ే ా6 యXžయ ను ,ఱÈ .యg?షయమ ,ఱు
ా వ: కమ నక దÉగఱగనుండ… ^ాంÊžకమ ాయ దురA@ెyి&నXే మg > మg > .ఆ_`పణ భ తమ .ప పదమ ప :సగ §తమ .
భంగ ంతరమ ా జప-&ట š రచనల2MNత/ దనమ .అXž ానుగంటUక? 4© మ µ .చXž?నMNలXž6 జదువ-ట క <oహమ ప-టUంచు రచనtu రచనమ .
?షయమ గyి&ప-చ>క ండ, ?సుగ ప-టUంపక ండ ,లMNలXž 6దర\నమ ల Áప-చు ాయ టల2 బ#నుగంటU ా Xే yvౖ @ెB ాఠక న MNక?ధtŸన .
య <oహమ Zత/ సంసfృ యg ,శమ గ} ంపజ`య ట Mrయన రచన మ చ>టÌౖనXž.

ాఠ~ాలల2 ఉన7ప-Iే పX< ల ాయడం ారంsంZన ల_͵ నర)ింహం ఎ;®7 రచనల @ే~ాడ…. Mrచక వధ ఆయన »దటU ;<టకం .

తరA ాత XౌపX¦ ప ణయం, గÀ ాఖg నం, ]^ ామ జననం, )ీ < కÏÐ ణం, ా జG <పహరణం వంటU ;<టUకల రZం@<డ…ఆయన ా)ిన .

నవలలల2 ామచంద ?జయం, •Ñమలత, అహలg బ#B, సుH< శరచ>ందమ మ ఖ tŸన?సరసc ప క సం ాదక 6 ా ఉన7ప-డ… . 45ందర

లక, ారcx ప ణయం ా~ాడ….ఇంMా అ;,క రచనల @ే~ాడ… .

1908ల2 ఒక yvÒ 4ా€yిం@<డ… .1916 ల2 మ;®రమ, ప క అ;, ప క 4ా€yిం@<డ…X¦6 X<c ా . గణప , ాజరత7మ , రఘ క ల చ త (MాÓX<సు

రచన రఘ వం~ా6M[ అను ాదం(, )ిX¢ <ర€ చ త వంటU? పచు ం@<డ….

]^]^ @<లg Zన7 వయసుల2;, తన రచ;< ా సం ా67 »దల yvట#డ… తన .18 వ ఏట 1928 ల2 ఈ .అ;, Mావ సంప-టU6 పచు ం@<డ… "పభవ"
తరA ా Mాలంల2 4ాంపX<BకtŸన ^ాంHžక ~Ö}
× .రచనను 4ాంపX<య పÕ¢ ల2;, ా4ాడ…, ఛందసుo వంటU ాటU6 పకfన yvటU ాడ…క "#షల2
మg < ఛందసుoల2 క?తcం ాయడం ఇXž - గ రజGడ అడ…గ జGడ అ6 ఆయన అ;<7రA .»దల yvటU %ప& Mా ా లను రZం@<డ… -

1950 ల2 మ:ప4ా€నం Mావ ం »దటU4ా ా పచు తtŸంXž. మ:ప4ా€నం, జగ;<7థు6 రథచMా^ల , బ#ట4ా , sØవ Ù య)ి »దలnౖన క?తల
సంప-టU అXžఆధు6క ె .ల గ 4ా•‚త ం ల2 ఈ Mావ ం అతa న7త 4ా€నంల2 6}Z ]^]^ 6 మ:క? @ే)ింXžతరA ాత మ 9ప4ా€నం ., ఖడ° సృ¶ి అ;,
క? < సంకల;<లను, చరమ ా అ;, కథల సంప-టU6, `IJÀ ;<టUకల రZం@<డ…మ:ప4ా€నం వంటU <లV7 మg fÚజం దృక&థం £ .
ా)ిన , అB;< అ? ర◌ా)Ü;<టUM[ మg fÚజం అ;,Xž ఒకట²ంద6 ఆయనక ె}యదు.1981 ల2 లండÝ ల2 పచు తtŸన మ:ప4ా€నం ]^]^ )
సcదసూ
/ £ X¦66 మ Xžం@<రA, X<6 £ ాట² ]^]^ ాIJన ఈ Mావ <ల Mా )vట²ను క˜I< 1ల వ ం@<రAక మ ందుమgటల2 ఆయన ఈ (
అందు .?షయం సcయం ా ా4ాడ…ల2 ఇలg ా4ాడ…:

"..ఈ ాస/ ాల67ంటUMr ;,ను స&ంXžంZ;<, ఇలgంటU రచనలను '4ామgºక ాస/ ?కత ' అంట#రV, X¦6 1నుక దను7 ా మg fÚజం అ;, X<ర\6కత
ఒకటU ఉందV అప&టUM[ ;<క ె}యదుఇప-&Iొ కf4ా 1నక f చూసుక ంటà ., మ:ప4ా€న <ల ల26 మg fÚసు సూá / , 4ామgºక స&ృ:
యgదృâãMాల Mావ6 స&షం ా ెల 4™/ ంXž".

ఇలg ఎంద ంద 9 మ: కవ-ల రచBతల ెల గ "#ష 45ంద ా 67MNంద 6 మgతtu ఇకfడ yÜ %fన7 మన "#ష . %ప&త;<67 ఆ?షf ం@<రA ,
ా 4ా6M[ ఉప;< 4ా6M[ అ67 . %ప&దనం @ెప&నల? ా6Xžతర: క?తc ?;< సమ లక ఉపయ క/ మగ "#ష మన ెల గ "#ష.
õ˝≤¢ |]üw‘üY ñqï‘· bÕsX¡ƒÊ\
9e ‘·s>¡ ‹∑ 2. ÁbÕC…≈î£ º |üì ‘Ó\T>∑T
dü«uÛ≤wü (bÕqT>∑+{Ï \ø°Îqs¡d+æ Vü≤+>±s¡T)
‘Ó\T>∑TuÛ≤wü >=|üŒ<äHêìï $e]+#˚ |ü<ë´\T :
1.‘Ó\T>∑T<äqeTTe+{Ï rj·T+<äqeTT ˝Ò<Tä —
‘Ó\T>∑T ø£e⁄\e+{Ï |òTü qT\T ˝ÒsT¡ —
‘Ó\T>∑T ‘·*¢ kÕ<ÛTä »q ø£\Œe*¢sê
\*‘· düT>∑TDC≤\ ! ‘Ó\T>∑Tu≤\ !
2.ø£\eTT #˚‘ã· {Ϻ ø±e´eTTà s¡∫sTT+#Ó
Vü≤\eTT #˚‘ã· {Ϻ bı\eTT <äTHÓï —
ø£\eTT Vü≤\eTT\+<äT |òTü qT&ÉTsê ªb˛‘·qïµ
\*‘· düT>∑TDC≤\ ! ‘Ó\T>∑Tu≤\ ! bÕqT>∑+{Ï \ø°Îqs¡dæ+Vü≤+
3.uÛ≤>∑e‘·eTT Áyêôd ãyÓTàs¡ b˛‘·qï
düV≤ü » bÕ+&çr $XÊs¡<Tä +&ÉT —
|ü\T≈£î |ü\T≈£î˝Àq H=*¬øsê eTT‘ê´\T
\*‘· düT>∑TDC≤\ ! ‘Ó\T>∑Tu≤\ !
4.<=s¡\T <√#·˝Òs¡T, <=+>∑ ˝…‘·TÔø£b˛s¡T,
ÁuÛ≤‘·è»qeTT e∫à |ü+#·Tø√s¡T —
$X¯«es¡q∆ +ãT $<ë´<Ûqä +ãTsê
\*‘· düT>∑TDC≤\ ! ‘Ó\T>∑Tu≤\ !
5.‘Ó\T>∑ <˚\j·Tqï <˚X+¯ ãT ‘Ó\Tπ>qT
‘Ó\T>∑T e\¢uTÑÛ +&É ‘Ó\T>=ø£+&É
m\¢qè|ü⁄\T >=\Te HÓiT>∑y˚ u≤kÕ&ç »+<Ûë´\ bÕ|üj·T´XÊÁdæÔ
<˚Xu¯ ≤Û wü\+<äT ‘Ó\T>∑T˝…d‡ü .
6.nø£så +¡ ãT e\j·TT ≈£îøÏå JeqT\≈£î
qø£ås¡+ãT õVü≤« øÏ≈£åî s¡düeTT
nø£ås¡+ãT ‘·qTï s¡øÏå+#·T >±e⁄q
qø£ås¡+ãT ˝Àø£ s¡øÏå‘·+ãT.
7.u≤dü"ã\T |ü\Tÿ \T+&Ó&ç |ü–~ H=ø£ÿ
<˚Xe¯ TTq ãVüQuÛ≤wü ˝§‹Ôø=ì j·TT+&ÉT"
ã\T≈£î |ü\T≈£îq"Á>=‘·Ô j·TT»®«\‘· ˝§\j·T
u≤düu≤düqT q÷‘·ï dü+|ü‹Ô yÓ\j·TT.
lø£èwüí<˚esêj·T\T
మర ల
FORMATIVE ASSESSMENT - ా ా ంశ ా ా లఘ ప
ర ం: 9వ తరగ :

ల ప ష# ఉన&త 'ాఠ*ాల +వ, ండవం *ాఖ ల . 20
1. అవ1ాహన ప3 స5ందన – 5M
Q. 'ాణ9: ;ా కరణం 1=ప5దనం ఏ?టA. ?
2. సృజ తEకత వ FGHకరణ – 10M
Q. +వ, ండవం 1Iయ Kారం*ా:& KL ంతమ టలలM ాయంNO ?
Q. ఈ 'ాఠంలM: అంQె'ా3సలను గT H ంU పటAVక / క త / 1Iయం KL ంతం1ా ాయంNO ?
3. ;ా కరణ ంశమTల – 5M
1. పYష5ం అ ే అరం వQే[ ప లను ాయంNO.
2. ,ే \ట]గ సం^_ డ ` ి ాయంNO ?
3. మbFcHకమT కృ ాయంNO ?
4. ల లన ేశ సం^_: గd [ వ ంచంNO ?
5. సంfgవన పhరi పద కరE^ రయ సమ సమTను గd [ ాయTమT ?
9వ తరగ - ాజక - 3
జ న పద క#$ర% ాలను గ' ( ాయం*+
మర ల
FORMATIVE ASSESSMENT - ా ా ంశ ా ా లఘ ప
ర ం: 9వ తరగ :

ల ప ష# ఉన&త 'ాఠ*ాల +రణ *ాఖ ల . 20
1. అవ0ాహన ప+ స3ందన – 5M
Q. +రణ అ 6 'ాఠం ర న0ా 6 789మ: ిం<ం =. ?
2. సృజ తAకత వ 8CDకరణ – 10M
Q. అబF
G H కల ం IJ సం ఎల Lా0ం ో N LO ంత మ టలలQ ాయంST ?
Q. U6కం లV: ఙXYనం Zన ం ఎల 0[ ాయంST ?
3. Uా కరణ ంశమ]ల – 5M
1. ఙXYసువ_ ------ LO ంత Uాక ం ాయంST.
2. ఉ'ాa య]డc కృ ాయంST ?
3. అబF
G H కల ం గF d eతృ:8f లVఖ ాయంST ?
9వ తరగ) - ాజ,క- - 4
క న న ాస తలను గ! "వ ంచం%&
మర ల
FORMATIVE ASSESSMENT - ా ా ంశ ా ా లఘ ప
ర ం : 9వ తరగ :

ల ప ష# ఉన&త 'ాఠ*ాల పద ర, &ల *ాఖ ల . 20
1. అవ0ాహన ప2 స4ందన –5M
Q. భద2 0 ౖ 89ల :ౖన ;ా<= అం,ే ఎవర . అయనను క ఏమD వ E ంF డH?
2. సృజ తLకత వ 8MNకరణ – 10M
Q. ప పPష4ంబగR పద ST:ాD& ;U ంతమ టలలW ాయంXY?
Q. Zజ[\]న భకN D8^ ఉండద0న ల ణ లను ాయంXY ?
3. :ా కరణ ంశమRల – 5M
1. గజ;ాన&ం ;` ంత:ాక ం ాయంXY.
2. మధు వ2తం వP త4 N D ాయంXY?
3. తbరంగమR ప ా యపదమRను ాయంXY ?
4. c ఢH డH సంceD గf g వ ంచంXY?
5. తమసుi రమRల ాయRమR ?
9వ తరగ - ాజక - 5 ప!" లను ఐం!&ంట()* పద ,-వమ లను ాయం01.
,-3ా )ార కల4 ాల / ాజక ప5 - శతక ప!" ల
ాఠ7ాల గ8ం9"లయంల: శతక ప!" ల న; ప<స> )ాల ?సు)@5 చదవం01. ాట(ల: ఏ E
Cౖ " అGదు శతక ప!" లను, ాట(
,- ాలను ాHి పద Jంచం01.
1. మ
K న శతకం ఆ. .C పటMబట ాదు పట( OడQవ ాదు
పటREK5 S యఁ బటవలయ
బట(OడQటకన; బరగఁజచుUట VWల
OశX!"Y ామ Oనుర Kమ!
,-వం: ఏ పECE
ౖ " Zేయ4ల5 ఆల:చనవH\> అ!& ప]ర> G^ వరక వదలక_డదు. పట(న పటM వదలడం కంట` ాణం వదలడం
VWల .
2. సుమ? శతకం ఆ. Hీ> cలGdడ ాదుల4డక ,
బ-ల రefఁ జghజiHి ,-jింపక k,
VWలlౖన గ ణమ OడQవక
ఏgనప 5ంద H\య)న;డQ సుమ?!
,-వం: Hీ> cలef మ4ట-mడQతn oడవలక !&గక_డదు. eెgHీ eెgయ5 వయసున; ా ef H\;హం ZేHి అ5; Oషయ4ల
గ ంs చ Uంచ ాదు. సXచtVuvన గ ణ"5; ఎపxట()y O01sz{టక_డదు. యజమ45 గ ంs ఏ సమయంల:నూ ZెడQ ా
మ4ట-m0ొ ద~ ు.
3. భర> ృహ శతకం కం. కందుకమ •లl సుజనుఁడQ
8ందం బ01 మగ డ kఁ!&)*E;
C గయ ఁ ‚k
మందుఁడQ మృ xండమ వలlఁ
8ందం బ01 యడం య ండQఁగృపణతXమ నƒ.
,-వం: బం )*ంద ప01 మ„m z{ౖ) న Oధం ాEK !ై ా5; నh†న ాడQ ‡ˆనHి‰ 5 Š ం!&E" CంటEK ఉన;తHి‰ )*
ZేరŒక ంట-డQ. )ా !ై ా5; నమ†5 ాడQ మట(మ ద~ ల4 )*ందప01 ‡ˆనHి‰ ల:EK ఉంట-డQ.
4. ,-స•ర శతకం ఉ. !"నమ Zేయ Ž న వ!"ను న )yయగ శ)*> ల•5ZŽ
ECౖన ప Žప)ారమ న)• ‘క !&క •న !ెsUGdvన
బ’నును, VWఘడంబ “&)* ” G జలంబ ల!ెsUG•య0ే
ాన, సమస> –వ<లక ాం—తhంz{సల4ర ,-స• ా!
,-వం: ఓ సూరŒ 0"! !"నగ ణం కల ాడQ తన దగ™ ర šŠ మ † ల•క ” GE" !"నం Zేయ0"5)* ఎక•01 నుంZైE" eెsU !"నం
Zేš> ాడQ. సమ దం వద~ క C›m, VWఘ డQ ట(5 eెsU –వ ాœ)* ాన ా ఇవXడం ల•!"!
5. క మ4ర శతకం క. ఆZ"రŒ న )!& ంపక
బž sన !ొ ర 5ంద H\య బž క మ )ా ా
ల:చనమ లŸంట(ఁజiయక
మ4Z"రమ OడQవఁబž క మయ క మ4 ా!
,-వం: ఓ క మ4 ా! చదువ< Zెzx\ గ రŒవ< మ4టక ఎదురŒ Zెపxక . ” jింZే యజమ455 5ం!&ంచక . ఒంట ా అEKక
O“"ల ా ఆల:చనల Zేయక . మంs నడవ01కను వ!&gz{టక . ఇల4 Zేయడం వలm క ఎంef VWల జరŒగ త¡ం!&. అందర¢
5ను; అనుస šా>రŒ.
మర ల
FORMATIVE ASSESSMENT - ా ా ంశ ా ా లఘ ప
ర ం: 9వ తరగ :

ల ప ష# ఉన&త 'ాఠ*ాల - ప+బ- ధమ/ - *ాఖ ల . 20
1. అవ3ాహన ప+ స6ందన – 5M
Q. “ ీ; ల
< =వృ @ ?AB బCల Dాహమ/ల ప+ బంధకమ/ల ” G అ='ా+యం ాయంIJ. ?
2. సృజ తMకత వ AN;కరణ – 10M
Q. ీ; < ద అవస కతను వ ంచంIJ ?
Q. సరసRS ప+సన&త అంటU ఏWటX ? అ ? ఎపZ6డ\ ల=సు;ం ?. ?
3. Dా కరణ ంశమ/ల – 5M
1. దు^ీమణ_ ------ ab ంత Dాక ం ాయంIJ.
2. లcJM కృ ాయంIJ ?
3. పZరమ/ రమ/లను ాయంIJ ?
4. ప R ? సంd?e గf g ah iరణమ/3ా ాయంIJ. ?
5. “ సంఘ లలk ీ; ల
< సభ/ ాండ\+3ా mయWంప బIn ర ” కర; o Dాక ం ాయంIJ.
ాజnకi ప4 6 :
Q. ధరం3ాలలk ప+ ిద@ ులqౖన ీ; ల
< ను ఒక పటXtక3ా ాయంIJ ?
ం ప ిద మ ళల వరమ ల ం ప ిద మ ళల వరమ ల

1 జన) #మం : !ౖ # $%& - QxO
g #Qా ణJ 6 జననం wలqౖ 15, 1909

జననం17 మ- . 1990 (వయసు1: 26 ాజమంIJ+
మరణం xy 9, 1981
సంవత1 ాల ) •sంO#j, pా1j ~ల-•,
వృ ; యDా ,? సంఘ వ
హ ా #
ప+ ి ?@ ఆంధ+ మ{|}~ సభ
4 ాసమ 56ద ాబ8దు, telangana
మతం {|ందూమతం
ఎత;
< 1.65 @ (5 అడ•గ ల 5 in)
దు ’ ాబ8Y uCర / భర; ి.IJ. ే‚మ/ƒ
బరAవB60 kg (130 lb)
!ౖ # $%& తంIJ+ ామ ావZ
Dేశం F8రతDేశం
DేUమ “
తv కృష„ D…ణమM

2 యదM నపNOP సులGచ # ాణJ - రచYత 7 జన) #మం లˆ# మం vషƒj

జననం QాజR, కృ|ా} ~ల-•, జననం !bi !ంబరA 28, 1929 (వయసు1:

86 సంవత1 ాల ) ఇంOో j, మధ పDేU
[ఆంధపDేU]]
ాంతమ మ$ ాషi•
వృX< నవల- రచYX
సం త X ంD› 4
ి మ- రంగం ంD› Š
ి
జRZయత F8రZయ ాల
సం తం , F8రZయ \ా ీ< £య సం తమ
సులGచ # ాణJ – Qాలమ 1970–ఇప”టfవరక
వృX< ాయ4 ాYద ం aపథ ాY4
లˆ# మం vషƒj
నవల- రచ # \]^_ శృం ారం, #టకం, నవల- Q•gయ-–లక సంవత1 ాల 1942 - పసు<తమ

3 పN < bcరA Q` aరA హంbి - QxO
g #Qా ణJ 8 జననం కరణం మల˜• శ%

Dేశం F8రతDేశం ™‡ 1, 1975 (వయసు1: 41
సంవత1 ాల )/ 1975, ™‡ 1
టeౖటf& gాంh మ-సi j
–gQాక ళం,ఆంధ పDేU
FIDE rating 2612
4 ాస ాంతం యమ # నగj,
(అQ`iబరA 2007 FIDE vటfంగ పQారం
హ ా #
మ ళలలG nండవ pాqరంలG ఉంDs)
ప ిDs India ఒ_ంbిu YŸ _bిiంw
bీu vటfంw 2612 (జనవ 2008) కరణం మల˜• శ% మతం ందూ మతమ
Q` aరA హంbి
4 జననం త;ర ా జRనQx ాణJ - 9 F8రత ప•#నమంX

రచYత ఆగష;
i 31, 1936 పద లG
14 జనవ 1980 – 31 అQ`iబరA 1984
కృ|ా}~ల-•, Q`డూరA మండలం,
ాషi •పX Šలం సం¦వ nOP§
మంద ాకల ాg మం
జRœ Š జn&
ౖ ింw
మరణం అQ`i బరA 15, 2014
మ నుపB ¨ౌధ చరª ింw
56ద ాబ8దు, telangana
తరA ాత ా¦« ాం•›
త;ర ా
ఇతర bcర• A vOP‚ అకƒయ పద లG 24 జనవ 1966 – 24 మ- . 1977
జRనQx ాణJ F8ర / భర< త;ర ా కృష}†హ‡ ఇంDs ా ాం•›

5 సుŠˆ# _య‰1 #pా • మ ాž 10 జననం శక ంతల- Dే
జRZయత అ‹Œ Qా సంయ క< ా|ాi • ల నవంబరA 4, 1929
Euclid, Ohio బంగళ¡రA, ఇంOPయ-
పసు<తం Active మరణం ఏbి& 21 2013 (వయసు 83)
జననం !bi !ంబరA 19, 1965 బంగళ¡రA, క } ాటక, F8రత Dేశం

(వయసు1: 50 సంవత1 ాల ) మరణ Qారణమ గ ంOె ® ట¯

ఇతర వృత;
< ల b!ౖలŸ జRZయత F8రZయ ాల

సునˆ# ఇతర bcర• A Human computer మ-నవ
ా ంu Commander, USN
శక ంతల-Dే గణన యంతం
_య‰1 అంత లG గOPbిన Qాలం 194d 18h
వృX< గణJత \ాస< £ aత<, జ° Xష \ాస< £ aత<
02m
మర ల
FORMATIVE ASSESSMENT - ా ా ంశ ా ా లఘ ప
ర ం: 9వ తరగ :

ల ప ష# ఉన&త 'ాఠ*ాల - చూడడమ . కళ - 20
*ాఖ ల .
1. అవ4ాహన ప6 స8ందన – 5M
Q. శ<ద= చూపడం అంట? ఏAటB ?
2. సృజ తFకత వ GHIకరణ – 10M
Q. K తంలL క<మ M ణ ఎంOP అవసరం ఎందుGR ాయంTU ?
Q. ప Vలనక ప6ఙXక గల సంబంZ [& ాయంTU ?
3. \ా కరణ ంశమ]ల – 5M
1. ప6పంచ *ాం అవశ కతను గ^ _ ఒక కరపత6మ]ను aయ ర bేయంTU.
2. d Aతe6డf bే ిన కhiఖంT లను ప6శం ిసI ూ లjఖ ాయంTU.
ాజక ప 7 :

Q. మన చూట ఉం"ే ప$ ాణ&ల' ఎ)ో ఒక ,ప-దనం ఉంట ం)/. 1ర3 చూ4ిన ప6ల , జంత9వ;ల ల ణ<లను

ప>ే కతలను పట?క ర@పంల' ాయం"B. ?

ప6ల జంత9వ;ల ల ణ<లను ,ప>ే కతలను
1 ఆవ; EాFాG జంత9వ;. ఇ)/ FIవలం పJKగ"BM లNద ఎండPగ"BM , Jట , తవ;డP , లN)< QకRలక సంబం)/ంJన
ఎట వంట? ఆG ాUVౖXన భ Zసు[ం)/. ఆవ;ల మ య\ ఎదు]ల వ వ^ాయంల' _త9లక ఎం>` సGయFా ా
ఉంటab. ఆవ;ల ాల ఇ4c[ ఎదు]ల d లం దునXటa Fe fాయపడ><b. అందుకUh ాట?Fe కృతజj తల
>ెల పటa Fe సంFాlం$ పండPగ ఆఖ nజbన కనుమను ాట?Foసpq ప>ే Feంr<ర3.

2 గద] లN)< గlద] (ఆంగt ం Eagle; సంసRృతం: గృధమ ) ఒకరకpwxన ప6ల . ఇy zాలR{zా |} కlమంల'
ఏF•€•‚ట?"ే క ట ంబa Fe rెం)/నy. ఎంత ఎత9
[ న ఎగ ర3 చునX తనక గల సూ | దృƒి>` భ\తలమ న
గల ఆహరమ ను గl…†ంపగలదు.

3 ామ ల లN)< స ా-ల (ఆంగt ం: Snakes) d డవ; ా, d ల సుల క‡ , Fాళ‰tలN , భ\చ ాలŠౖన
స సృ ాల . ఇంతవరక ామ లల' 2,900 జŽత9లను గ [ ంr<ర3. ఇy అంటa Rట?Fాల' •నG
పపంచమంతటa yస[ ంJ ఉU<Xb. ఇందుల' r<ల• వరక yషప’ తం Fావ;. Qత[ ం ఇర Vౖ
క ట ంబaలల' మ\"Bంట?Fe rెం)/నy మ•తpq G కరpwxనy. ామ లక rెవ;ల ఉండవ;. ాEాKత
^ాంప)<య•లల' ామ ‡X 6దpwxనy ా “ay^ా[ర3. Fా{ “aరత)ేశంల', …†ందువ;ల ామ ‡X U<గ
)ేవతల ా ప;Z^ా[ర3. ామ ల Flట”ƒియ} Fాలం అన ా 150 •‡య— సంవత€ ాల ప’ర˜ం బలt ల
నుం"B ప ణ<మం rెం)/నటt “ay^ా[ర3. స ా-లక సంబం™/ంJన yజŽšU< X 'స -ంటaల›' లN)<
'ఒœియ•ల›' అంటaర3.
4 Fo"B లN)< క క Rటమ ఒక రకpwxన ప6ల . •ట?ల' మగ Fo"B 'Fo"Bప;ంž' మ య ఆడ Fo"B 'Fo"B•‚ట' అ
వ వహ ^ా[ర3. FoళŸల't అUhక రFాల జŽత9ల కలవ;. అy U<ట Foళ‰Ÿ;ఇళŸల' •‚ంచు )ే ా¡ రFాల .గ డPt
•‚ట టF_ తప- స ా మగFo"B>` సంపరRం అవసరం.U<ట /)ే ా¡ Fo"B గ డPt ప;నర3త-$[ శFe[ క‡ వ;ండPను
(గ డt ను d ద న •ిలtల వచుKను)zారంFoళ‰Ÿ=గ డt ఉత-$[ F_ •‚ంచు సంకరజŽ$ Foళ‰Ÿ. వయసు€క వJKన
తర3 ాత మగFo"B>` సంపరRం అవసరం లNక ండ గ డPt •‚ట ను.ఈ గ డt క ప;నర3త-$[ శFe[ లNదు.
బabల¥=ప>ే కం ా మ•ంసం F_ •‚ంచు Foళ‰Ÿ.•ట? ఎమ కల r<ల• మృదువ; ా వ;ండPను.
5 rేపల లN)< మ><€¦ల మంJ{ట?ల', ఉప;-{ట?ల' ›yసూ
[ 25,000 జŽత9ల ఉU<Xb.rేపలను ాట? Eా˜^ా అవయ ాల
అమ కను బట?" 1.ఊ•ి $త9
[ ల rేపల ,2.Qప-ల rేపల అ ండP రFాల ా yభZంచ వచుKను.rేపల ఆGరప; అల ాట
ను బట? 1.సర˜భ కrేపల , 2.EాFాGరప; rేపల , 3.మ•ం^ాGరప;(స˜జŽ$ భ క)rేపల అ గ [ ంచ వచుKను.అ)ే yధమ ా
అy వ4ింrే అల ాట ను అనుస ంJ1. మంJ{ట?rేపల 2.ఉప;-{ట? rేపల అ rెప-వచుKను.rేపల మ•నవఆGరమ ా
అత ™/క ా™<న తను క‡ ఉU<Xb.అత ™/కJనX rేప 0.25 4‚ంట?.1.ఉంట” •‚ద]rేప 21.కంట” ఎక Rవ d డవ; ా ఉంటab.
డ©"<— అUh rేపఅత ంత yష ప’ త pwxన)/.ఇ)/ సమ దజల•లల'Uh వ సు[ం)/.rేపల{X మ•నవఆGరమ ా y ©గ
మవ;త9U<Xb.rేపలను 1.ఆనం)< Fe, ఆGtదక ా Fe ాž >`టªలల' •‚ంచు పద] $ 2.ఆG ా F_ rెర3వ;లల' •‚ంపకమ
rేయ పద] $ , 3.సమ దమ ,నదుల .Fాల వలల' పంజŽ ాలల'(cage culture)•‚ంచు పద] త9లను Eా4ీ[ ¬య, ^ాంFI$క
ప జŽšనమ >` •‚ం d ం)/ంr<ర3. ("<.Jప- ).మ•నవ ఆGరమ ా y © ంచు rేపల , ,య ల ,U<చుల ,మ >< ల ,
ఆ‡Jప-ల •‚ంపకమ ను" జలవ వ^ాయమ -Aquaculture" అంటaర3 (Aquaculture in India- C.Gnaneswar and
C.Sudhakar-1997).rేపల మ•ంసమ >ెలt కండ ాల>`,yట•—-A,D,E,Kల>`, ర3Jకరpwxన, బలవర® కpwxన, F¯lవ;˜ప)<ర° మ ల
తక Rవ ా క‡ న, సులభమ ా ›రj మb± మ•నవ ఆGరమ .నదుల , సమ )<ల ,Fాల వల , సరసు€ల నుం"B rేపలను పట?
>ేవటమ >` ాట ాట? •ిలtలను ఉత-$[ rే4,ి కృ$మమ ా,Eా4ి²య పద] త9లల' •‚ంపకమ rేస[ ుU<Xర3 (.rేపల•‚ంపకమ -
Jప- జŽšUhశ˜¥)rేపల•‚ంపకమ ను ఆంధప)ే³ ాష´మ నందు )<)<ప; 6ల ల ఎక ాలల' rేపటaర3.

6
మర ల
FORMATIVE ASSESSMENT - ా ా ంశ ా ా లఘ ప
ర ం: 9వ తరగ :

ల ప ష# ఉన&త 'ాఠ*ాల బ,త-క ప/స1 కం *ాఖ ల . 20
1. అవ5ాహన ప, స7ందన – 5M
Q. గ:ం; ల ప/స1 <ాల ఎల ఉం> ల? రచA , BెDయజG ిం I. ?
2. సృజ తLకత వ <M1కరణ – 10M
Q. OPత-Qాదుల ప,S&ంTే షయ ల ఎల ంటWQౖ ఉంటYA ?
Q. మంZప/స1 <ా[<\ ఉండవల ిన ల గ^ ల ణ లను ాయం>_. ?
3. Qా కరణ ంశమ^ల – 5M
1. పటYపంచలaౖ'b Aం I ------ de ంత Qాక ం ాయం>_.
2. గ^రజfడ Qా ేశ భ<\1 5Gయం సh Tే ి ాయం>_ ?

For Telugu Materiel Visit Telugu Pandita Darishini WebSite : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in
ాజక ప 8 :

Q. ప/స1 <ాలక మ^ందుమ ట లi ీkక ఎల ఉం> ల? ఉOlంZ ాయం>_ ?

For Telugu Materiel Visit Telugu Pandita Darishini WebSite : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in
మర ల
FORMATIVE ASSESSMENT - ా ా ంశ ా ా లఘ ప
ర ం: 9వ తరగ :

ల ప ష# ఉన&త 'ాఠ*ాల - భ,- ప.త/0డ2 - *ాఖ ల . 20
1. అవ6ాహన ప0 స9ందన – 5M
Q. 'ాఠం ల<= జ?@య లను CాDEతలను గ, F ంG వ ంచంIJ?
2. సృజ తMకత వ OPFకరణ – 10M
Q. కరRక = 6Sప9త =&– TUVే ే*ా=OX Y &మZక అ= ఎల \ెప9గలవ.? .
Q. ల వ యCాయ *ాఖ ^_Oా OX TUత/ అవస ాలOTU ల`ఖ ాయంIJ? .
3. Yా కరణ ంశమZల – 5M
1. bcక డ2Ce ంత Yాక ం ------ ాయంIJ.
2. ఙghనమZ కృ ాయంIJ?
3. Vేట6j పద ల ణ లను ాయంIJ ?
4. గZణసం^_= సం^_= గ, k Cl bరణమZ6ా ాయంIJ .?
5. GటmOTల పం ెళop సమ సమZను----- ాయంIJ.

For Telugu Materiel Visit Telugu Pandita Darishini WebSite : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in
ాజక ప 9 :

Q. ఓ ఆదరs TUత/ను ఇంటరuvw \ే ి వ ాల ాయంIJ ?

For Telugu Materiel Visit Telugu Pandita Darishini WebSite : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in
మర ల
FORMATIVE ASSESSMENT - ా ా ంశ ా ా లఘ ప
ర: ం: 9వ తరగ :

ల ప ష# ఉన&త 'ాఠ*ాల ధర, - *ాఖ ల . 20
1. అవ1ాహన ప3 స5ందన – 5M
Q. ధర, - కథను ; <= ంతమ టల? ాయంAB. ?
2. సృజ త,కత వ FGHకరణ – 10M
Q. నంద1JపKడM ఆ ాట పడA OFP Fారణం ఏRటS. ?
Q. అTాUంగ ధర, ప3వచ ల అంటW ఏRటS? అ ఎవర Yె'ా5ర . ?
3. [ా కరణ ంశమ]ల – 5M
1. నకనకల డM ------ <= ంత [ాక ం ాయంAB.
2. 1Jధు_ [`ళ అరం ాయంAB ?
3. ఒFc ఒక ఆవK 1 ాలdదు. వ cక [ాక ం ాయంAB ?
4. నవ డMల ------ సమ సం ాయంAB ాయంAB. ?
5. ఉపమ లంFారమ] <e హరణమ]1ా ాయంAB.

For Telugu Materiel Visit Telugu Pandita Darishini WebSite : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in
ాజక ప 10 : ప వ ల , జంత!వ ల "# ట%లను ()క ం* పద ,ంచం./.
Sl.No English/ Telugu Picture
1 Ape 2 Armadillo
Toka leni Kothi Armadillo
(fgక లdO Fh ) (అర, jల? )

3 Ass/Donkey 4 Adder
Gadidha ChinnaVishaSarpam
(1ాABద) (kన& ష సర5ం )

5 Alligator 6 Angora cat
Musali Nalla pilli
(lసm ) (నల ిm)

7 Ant 8 Antelope
Cheema Oka rakamina koti
(oమ ) (ఒక రకpqrన Fh )

9 Baboon 10 Bandicoot
Kukka vale vunde Pandikokku
kothi (పం jFuక )
(క క వలs వKంAే
Fh )
11 Badger 12 Bear
Chinna eluka Elugabanti
(kన& ఎల క) (ఎల గ]బంటS)

13 Beaver 14 Bitch
Oodatha Adakukka
(ఊడMత ) (ఆడక క )

15 Bison/ Bull/ Ox 16 Boar
Eddu Maga pandi
(ఎదుx) మగ పం j)

17 Buffalo 18 Bullock
Geda, dunna Gitta
(1cద) (1తH )

19 Buck 20 Cat
Lady Pilli
(లdAy) ( ిm)

21 Calf 22 Camel/Dromedary
Avu dooda Onte
(ఆవK దూడ) (ఒంట{)
23 Puma/Cheetah/Leo 24 Chimpanzee
pard / Chiruta puli Chimpanzee
(kర త పKm) kం'ాం|

25 Civet 26 Cow
Punugu pilli Aavu
(పKనుగ] ిm) (ఆవK)

27 Cougar 28 Crocodile
Puli Mosali
(పKm) (lసm)

29 Dog 31 Deer/Stag
Kukka Jinka ( ంక)
(క క )

32 Elephant 33 Fox
Enugu Nakka
(ఏనుగ]) (నక )

34 Goat 35 Giraffe
Meka Giraffe
(p}క) ( |ర~ీ)

36 Guinea – pig 37 Grey hound/hound
China pandi /Mongrel
(kన& పం j) Veta kukka
([`ట క క )
38 Hare/rabbit 39 Horse
kundelu guram
(క ం ేల ) గ]ర€ం)

40 Hippopotamus 41 Hog
Hippopotamus Eddu pandi
(•‚'e 5'e టమ ƒ) (ఎదుx పం j)

42 Hyena 43 Jackal
Shivangi Gunta nakka
(„వం1) (గ]ంట నక )

44 Jaguar 45 Kangaroo
Jaguar puli Kangaroo
(జ…గ†‡ పKm) (కం1ార )

46 Lion 47 Lynx
Simham Adavi pilli
ింహం (అడ ిm)

For Telugu Materiel Visit Telugu Pandita Darishini WebSite : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in
48 Mongoose 49 Monkey
Mungisa Kothi
(మ]ం1స) (Fh )

50 Mouse 51 Mule
Chitti eluka Kanchara gadidha
kటSU ఎల క కంచర 1ాABద

51 Musk deer 52 Molecricks
Kasturi mrugam Kummari mrugam
క మ, పKర గ]

53 Panther 54 Pig
Chirutha puli lantidi Oora pandi
kర త పKm ల ంటS j (ఉర పం j )

55 Porcupine 56 Ram
Mulla pandi Pottelu
(మ]ళˆ పం j) ('= టWUళ‰ˆ)

57 Rat 58 Rhinoceros
Eluka Kadga mrugam
(ఎల క) (ఖడŠ మృగం )

59 Sheep 60 Sloth
Gorre Devanga pilli
(1‹ Œ)€ ( ే[ాంగ ిm)

61 Squirrel 62 Swine
Oodatha Pandi (పం j)
(ఉడత )

63 Tiger 64 Turtle
Puli (పKm) Thabelu
(f బ•ల )

65 Wolf 66 Yak
Thodelu Jadala barre
(fgAేల ) జడల బ Œ€

67 Zebra
Charala gurram
(Y రల గ]ర€ం )

http://teluguteachers-parakri.blogspot.in/

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.