You are on page 1of 3

fzpjk;

juk; 6 Neuk; : 2 kzpj;jpahyk;

01.jug;gl;l vz; xOq;if mtjhdpj;J ,ilntspia epug;Gf.

1. 2>4>6>..>10>.
2. 3>.>9>12>..>18
3. 5>10>.>20>.>30

02. 1. tl;lj;jpDs; cs;s mikTfis fhl;Lk; vOj;Jf;fs; ahit?


2. tl;lj;jpd; kPJs;s mikTfis fhl;Lk; vOj;Jf;fs; ahit?

03.jug;gl;l vz;fis epak tbtpy; vOjp mtw;iw thrpf;Fk;


Kiwia vOJf.
1. 36504546
2. 247567438

04. $l;Lf.

1) 456

+ 758
------------------------
------------------------
2) 79
1132
+ 106
---------------------
---------------------
05. fopf;f.
1) 327
- 156
-------------------------------
-------------------------------
2) 3076
- 1489
---------------------------------
----------------------------------
06. ngUf;Ff.
1. 72 X 10 =
2. 132 X 100 =
3. 452 X 1000 =

07. 1) 62 2) 125
X 45 X 36
------------------------------- --------------------------
----
------------------------------ ------------------------------
08. jug;gl;l glj;ij mtjhdpj;J tpdhf;fSf;F tpil jUf.

fug;ge;J tpisahLNthu; fpupf;fl; tpisahLNthu;

1. fug;ge;J kl;Lk; tpisahLNthu; vj;jid Ngu;?


2. fug;ge;ijAk; fpupf;fl;ilAk; vj;jid Ngu;?
3. ,uz;L tpisahl;ilAk; tpisahlhNjhu; vj;jid Ngu;?
4. Jug;gl;l glj;jpd;gb vj;jid khztuplk; jfty; ngwg;gl;lJ?

09. +,-,x, Nghd;w fzpjr; nra;iffis nghUj;jkhf ,Lf.

1. 4 3 2 = 14

2. 3 3 3=9

3. 8 3 1=6

4. 10 2 5 = 10

5. 2 2 2=8
10. mLj;J tUk; ,U ,yf;f q;fis $l;Lk; NghJ tpil 7 MFk;. ngUf;Fk;NghJ tpil 12
MFk;. vdpd; mt;tpU ,yf;fq;fSk; ahJ?