TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHOÁ BIỂU NGÀNH ĐIỆN TỬ
Đồng Nai, Ngày 21 tháng tư 2007
Thứ

Phòng

05CDT01
2
209
2
P.TH Điện 1
3
P.CNTT2
3
P.CNTT1
4
209
4
P.TH Điện 1
5
104-105
5
307
6
P.TH Điện 1
6
G.Đường 1
7
G.Đường 1
7
209
06CDT01
2
Sân tập
3
210
3
P.CNTT2
4
108-109
4
208
5
104-105
6
308
7
204-205
7
208
06CDT02
2
Sân tập
2
209
3
308
3
211
4
108-109
5
104-105
5
P.CNTT2
6
308
7
308
7
G.Đường 1

Buổi

Khoa

Hệ

Số
SV

Môn Học

Giảng Viên

Học vị

Máy
chiếu

Số tiết


thuyết

S
C
S
C
S
C
S
C
S
C
S
C

DT
DT
DT
DT
DT
DT
CB
DT
DT
CB
CB
DT

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

TRANG BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ CN
T.TẬP ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
KỸ THUẬT PLC CB (TH)
VẼ KỸ THUẬT - AUTOCAD (TH)
ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
TT ĐO LƯỜNG ĐIỆN & TB ĐO
TƯ TƯỞNG HCM
ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
TT ĐO LƯỜNG ĐIỆN & TB ĐO
LỊCH SỬ ĐẢNG
CHỦ NGHĨA XH KHOA HỌC
ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN

NGUYỄN VĂN CHÂU
TRẦN DŨNG
LÊ TẤN ĐỜI
LÊ VĂN CA
TRẦN DŨNG
NGUYỄN MINH CHÂU
BÙI QUANG XUÂN
BÙI VĂN TRÍ
NGUYỄN MINH CHÂU
TRẦN THỊ LỢI
NGUYỂN HỒNG QUÁN
CAO HỮU HOA

THS
THS
THS
KS
THS
THS
THS
THS
THS
CN
THS
THS

x
0
x
0
x
0
0
X
x
0
0
x

45
60
60
60
45
60
30
45
60
45
45
30

45
0
0
0
45
0
30
45
0
45
45
30

0
60
30
30
0
60
0
0
60
0
0
0

S
S
T

CB
DT
DT

CD
CD
CD

44
44
44

GIÁO DỤC THỂ CHẤT
VẼ ĐIỆN
ORCAD VÀ CHẾ TẠO MẠCH IN

VÕ TRUNG TÍN
ĐINH CÔNG SANG
NGUYỄN BÁ THUẬN

CN
KS
KS

0
0
X

45
30
90

0
30
30

S
C
C
S
S
C

DT
CB
DT
DT
CB
DT

CD
CD
CD
CD
CD
CD

44
44
44
44
44
44

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
ANH VĂN II
CƠ ỨNG DỤNG
ĐIỆN TỬ CB
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
MẠCH ĐIỆN

LÊ VĂN ĐỒNG
PHẠM MAI ĐIỆP
HỒ VĂN PHONG
TRỊNH THỊ MỸ HIỀN
ĐỒNG XUÂN THỌ
TRẦN DŨNG

THS
CN
KS
KS
TS
THS

0
0
0
0
0
X

60
75
45
45
30
60

S
C
S
C
S
C
T
C
S
C

CB
CB
CB
DT
DT
DT
DT
DT
DT
CB

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

GIÁO DỤC THỂ CHẤT
ANH VĂN II
ANH VĂN II
VẼ ĐIỆN
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
CƠ ỨNG DỤNG
ORCAD VÀ CHẾ TẠO MẠCH IN
ĐIỆN TỬ CB
MẠCH ĐIỆN
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

VÕ TRUNG TÍN
PHAN TRẦN QUANG MINH
PHAN TRẦN QUANG MINH
ĐINH CÔNG SANG
LÊ VĂN ĐỒNG
HỒ VĂN PHONG
NGUYỄN BÁ THUẬN
TRỊNH THỊ MỸ HIỀN
TRẦN DŨNG
ĐỒNG XUÂN THỌ

CN
CN
CN
KS
THS
KS
KS
KS
THS
TS

0
0
0
0
0
0
X
0
X
0

Thực Tiết/
hành Buổi

Bắt đầu

Kết thúc

4
4
3
0
4
4
4
4
4
4
4
4

05/03
12/03
06/03
27/3
14/03
14/03
15/03
15/03
16/03
16/03
17/03
10/03

11/06
11/06
12/06
00/01
26/05
13/06
01/06
01/06
14/07
01/06
02/06
26/04

45
0
60

3
4
4

16/4
13/3
12/3

00/01
1/5
6/8

60
75
45
45
30
60

0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4

14/3
12/3
15/03
16/03
17/03
17/3

8/5
9/7
31/05
01/06
05/05
23/6

45
75
75
30
60
45
90
45
60
30

0
75
75
30
60
45
30
45
60
30

45
0
0
0
0
0
60
0
0
0

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

16/4
15/03
15/03
13/03
14/03
15/03
14/03
16/03
17/03
17/03

00/01
14/07
14/07
07/05
20/06
31/05
15/08
01/06
19/06
05/05

LỚP TRUNG CẤP
06TDT01
2
311
2
311
3
307
4
307
5
307
6
307
6
307
7
P.TH Điện 2
06TDC01
2
311
2
311
4
306
5
P.TH Điện 2
6
307
6
307
7
306

S
C
S
S
S
S
C
C

DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

44
44
44
44
44
44
44
44

KỸ THUẬT SỐ
KỸ THUẬT SỐ
ANH VĂN NÂNG CAO
ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
MÁY ĐIỆN
ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
THỰC TẬP LẮP ĐẶT ĐIỆN

BÙI VĂN TRÍ
BÙI VĂN TRÍ
NGUYỄN NGỌC THỨC
TRỊNH THỊ MỸ HIỀN
NGUYỄN CÔNG SANG
MAI THỊ BÍCH VÂN
MAI THỊ BÍCH VÂN
ĐINH CÔNG SANG

KS
KS
CN
KS
KS
KS
KS
KS

X
X
0
0
0
0
0
0

75
75
60
75
60
75
75
60

45
45
60
45
60
45
45
0

30
30
0
30
0
30
30
60

4
4
4
4
4
4
4
5

6/3
6/3
6/3
7/3
8/3
09/03
09/03
09/03

10/07
10/07
12/06
11/07
14/06
11/07
23/5
13/07

S
C
S
C
S
C
S

DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

44
44
44
44
44
44
44

KỸ THUẬT SỐ
KỸ THUẬT SỐ
ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
THỰC TẬP LẮP ĐẶT ĐIỆN
ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
ANH VĂN NÂNG CAO

BÙI VĂN TRÍ
BÙI VĂN TRÍ
TRỊNH THỊ MỸ HIỀN
ĐINH CÔNG SANG
MAI THỊ BÍCH VÂN
MAI THỊ BÍCH VÂN
NGUYỄN NGỌC THỨC

KS
KS
KS
KS
KS
KS
CN

X
X
0
0
0
0
0

75
75
75
60
75
75
60

45
45
45
0
45
45
60

30
30
30
60
30
30
0

4
4
4
5
4
4
4

06/03
06/03
07/03
06/03
09/03
09/03
10/03

22/05
22/05
10/07
11/07
11/07
13/07
16/06

Ghi chú