You are on page 1of 68

Anton Szandor LaVey"BIBLIA SZATANA"

PRZEDMOWA

Ksika ta powstaa, poniewa - oprcz kilku wyjtkw - kada rozprawa, praca naukowa
lub "tajemniczy" grimo-ire, wszystkie "wielkie dziea" na temat magii, to nic innego jak
obudne kamstwa tworzone przez kierowanych poczuciem winy wczgw iezoteryczny
bekot kronikarzy magicznej wiedzy, niezdolnych do obiektywnego przedstawienia tematu
lub temu niechtnych. Kolejni pisarze wswoich wysikach zebrania zasad "biaej iczarnej"
magii zaciemniali obraz caego zagadnienia do tego stopnia, e niedoszy badacz czarw
koczy wszystko gupio - wyciga plansz zliterami, majc uatwi kontakt z"tamta
stron", stoi wobrbie pentagramu iczekajc na pojawienie si demona, podrzuca lekko
dba krwawnika (co praktykuje si wI-Ching) niczym czerstwe precle na stolnicy, aby
przepowiedzie przyszo, ktra stracia jakiekolwiek znaczenie, uczszcza na seminaria
gwarantujce stamszenie jego ego - ato samo czyni zjego portfelem - iw ogle robi
zsiebie skoczonego durnia woczach tych, ktrzy wiedz!

Prawdziwy mag zna okultystyczn literatur obfit ujc wkruche zwoki wystraszonych
umysw isterylnych cia, samooszukujce si metafizyczn e dzienniki iksigi zasad
wschodniego mistycyzmu. Zbyt dugo temat satanistycznej magii ifil ozofii opisywany by
przez dziennikarzy odzikim wzroku wybierajcych ciek prawej rki. Dawna literatura
stanowi produkt uboczny umysw przesiknitych strachem iporaka, niewiadomie
napisany wsposb pomagajcy tym, ktrzy naprawd rzdz wiatem iktrzy zpiekielnych
tronw miej si zobrzydliw radoci.

Pomienie Pieka pal si janiej zpowodu opau, jakiego dostarczyy owe tomy sdziwej
dezinformacji ifaszywych przepowiedni.

W tej ksice znajdziesz prawd - ifantazj. Obie s sobie niezbdne, ale kada musi by
poznana jako to, czym wistocie jest. Nie zawsze moesz by zadowolony ztego, co
zobaczysz, zobaczysz!

Jest tutaj zawarta satanistyczna myl przedstawiona zprawdziwie satanistycznego punktu


widzenia.

Anton Szandor LaVey

Koci Szatana

San Francisco, Walpurgisnacht 1968

--------------------------------------------------------------------------------

PROLOG

Bogowie cieki prawej rki sprzeczali si ikcili wcigu caej historii ziemi. Kade ztych
bstw oraz ich ksia ipastorzy prbowali do swych wasnych kamstw dopasowa
lfi ozofi
. Okres zlodowacenia religijnej myli moe trwa wtym wielkim schemacie
ludzkiego istnienia tylko przez okrelony czas. Bogowie skalani mdroci mieli swoje
sagi, aich milenium traktowano jak rzeczywisto. Kady znich, kroczcy wasn "bosk"
ciek do raju, oskara pozostaych oherezje iduchow nierozwano. Piercie
Nibelungw rzeczywicie niesie wieczne przeklestwo, ale tylko dlatego, e ci, ktrzy go
szukaj, myl wkategoriach "Dobra" i"Za" - sami bdc przez cay czas "Dobrymi".
Bogowie przeszoci, aby y, stali si podobni do swoich diabw. Ich kapani kiepsko
grali rol diaba, cho starali si wten sposb zapeni swoje przybytki ipaci czynsz za
witynie. Niestety, zbyt dugo studiowali "sprawiedliwo", przez co stworzyli marny
iwypaczony obraz diaba. Tak wic wszyscy cz rce w"braterskiej" jednoci iw
desperacji id do Walhalli na swe ostatnie wielkie ekumeniczne zgromadzenie. "Znajdujc
si blisko mrokw izmierzch bogw". Kruki nocy wylatuj, aby przywoa Lokiego, ktry
podoy pomienie pod Walhall za pomoc palcego si piekielnego trjzbu. Nasta
wit. Blask nowego wiata zrodzi si zciemnoci nocy ipowsta Lucyfer, aby po raz
kolejny powiedzie: "To wiek Szatana! Szatan rzdzi wiatem!" Bogowie
niesprawiedliwych nie yj. Jest to okres narodzin magii inieskalanej mdroci. CIAO
zatriumfowao izostanie zbudowany wielki Koci powicony jego imieniu. Zbawienie
czowieka nie bdzie ju zaleao od jego samozaprzeczenia. Istanie si wiadomym, e
wiat ciaa iycia okae si najwikszym wstpem do wszelkich wiecznych rozkoszy!

REGIE SATANAS!

AVE SATANAS!

CHWAA SZATANOWI! DZIEWI TWIERDZE SATANIZMU

1 Szatan reprezentuje zaspokojenie dz zamiast wstrzemiliwoci.

2 Szatan reprezentuje peni ycia zamiast duchowych mrzonek!

3 Szatan reprezentuje nieskalan mdro zamiast obudnego oszukiwania samego


siebie.

4 Szatan reprezentuje przychylno dla tych, ktrzy na to zasuguj, zamiast marnowania


mioci na niewdzicznikw.

5 Szatan reprezentuje zemst zamiast nadstawiania drugiego policzka!

6 Szatan reprezentuje odpowiedzialno wstosunku do odpowiedzialnych zamiast troski


opsychicznych wampirw!

7 Szatan reprezentuje opini, e czowiek jest zwierzciem, niekiedy lepszym, ale czciej
gorszym od czworonogw, zpowodu za swojego "boskiego - duchowego iintelektualnego
rozwoju" sta si najbardziej drapienym zwierzciem ze wszystkich!

8 Szatan reprezentuje wszystkie tak zwane grzechy, poniewa prowadz one do


psychicznego, umysowego iemocjonalnego zadowolenia!

9 Szatan jest najlepszym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek Koci posiada, poniewa


przez wszystkie te lata dawa mu zajcie!

--------------------------------------------------------------------------------
(OGIE) - KSIGA SZATANA - PIEKIELNA DIATRYBA

Pierwsza cz Biblii Szatana nie jest prb blunierstwa, lecz raczej wyraeniem, jak to
mona okreli, "diabolicznego oburzenia". Diabe zawsze by atakowany przez
sprzymierzecw Boga zca bezwzgldnoci ibez adnych zahamowa. Ksi
Ciemnoci, zpowodu braku literatury nigdy nie mia szansy, aby wypowiedzie si wtaki
sam sposb jak rzecznicy Pana Sprawiedliwych. Twardogowi kaznodzieje defin iowali
wprzeszoci "dobro" i"zo" tak jak im pasowao, pozostawiajc wzapomnieniu kadego,
kto nie zgadza si zich kamstwami - zarwno wsowach, jak iczasami fizyczn ie. Ich
wypowiedzi o"miosierdziu", gdy dotycz Jego Piekielnej Moci, staj si wierutnym
kamstwem i- co najbardziej nieuczciwe - ich religie legyby wgruzach bez szataskiego
wroga. Smutne, e alegoryczna posta najbardziej odpowiedzialna za sukces duchowych
religii przedstawiana jest wsposb moliwie najmniej miosierny, okazujcy si ponadto
najkonsekwentniejszym naduyciem - adzieje si to za spraw tych, ktrzy obudnie
gosz zasady fair play! Przez te wszystkie stulecia, wcigu ktrych Diabe by
zakrzykiwany, nigdy nie zareplikowa swoim oszczercom. Zawsze pozostawa
dentelmenem, podczas gdy ci, ktrych wspiera, wciekali si iszaleli. Pokaza si jako
wzr dobrych manier, ale teraz poczu, e nadszed czas, aby wrzasn zoburzeniem.
Zdecydowa, e ju najwysza pora odebra to, co mu nalene. Opase tomy pene
hipokryzji nikomu nie s ju potrzebne. Do ponownego nauczania Prawa Dungli
wystarczy maa, krtka diatryba. Kady jej wers jest piekem. Kade sowo jzykiem ognia.
Pomienie Pieka buchaj dziko... ioczyszczaj! Czytaj ipoznaj Prawa!

_I

1 Wrd tej jaowej dziczy zkamienia istali wznosz swj gos aby mg go usysze.
Zwracam si na Wschd ina Zachd. Pnoc ina Poudnie daj znak iogaszam: mier
dla sabeuszy, bogactwa dla silnych!

2 Otwrzcie swoje oczy, abycie mogli zobaczy. O! ludzie ospleniaych umysach,


suchajcie mnie, wy bdzce miliony!

3 Staj bowiem na czele, aby rzuci wyzwanie mdroci wiata izakwestionowa "prawa"
czowieka i"Boga"!

4 Prosz ouzasadnienie waszych zotych zasad ipytam was, zjakiego powodu


przestrzegacie waszych dziesiciu przykaza.

5 Poniewa do tej pory nie uczyni tego aden ztwoich bokw, ja ci pozwalam, aten, kto
powiedzia do mnie "i bdziesz", jest moim miertelnym wrogiem!

6 Zanurzam palec wskazujcy wwodnistej krwi waszego bezsilnego, szalonego


odkupiciela ipisz nad jego rozdarta cierniem brwi: PRAWDZIWY ksi za - krl
niewolnikw!

7 adne wiekowe kamstwo nie bdzie dla mnie prawd, aden ciasny dogmat nie
powstrzyma mojego pira!

8 Zrywam ze wszystkimi konwencjami, ktre nie prowadz do mojego ziemskiego sukcesu


iszczcia.

9 Powstaj wrd rozptanej, srogiej inwazji zasad mocy!

10 Spogldam wszklane oko waszego przeraajcego Jahwe, szarpi go za brod;


wznosz szeroki topr irozpoawiam jego wyart przez robaki czaszk!
11 Wysadzam wpowietrze ohydne treci lfi ozoficzn e pobielonych grobw imiej si
zsardonicznym oburzeniem!

_II

1 Spojrzyjcie na krucyfiks; c on symbolizuje? Blad nieudolno wiszc na drzewie.

2 Kwestionuj wszystko. Gdy staj przed rozkadajcymi si ipomalowanymi fasadami


waszych wyniosych moralnych dogmatw, pisz otym literami jaskrawej pogardy:
Spjrzcie izobaczcie - to wszystko kamstwo!

3 Zbierzcie si wok mnie, owy skaeni mierci, aziemia stanie si wasz.

4 Zbyt dugo trupiej rce pozwalano wyjaawia yw myl!

5 Zbyt dugo prawda ikamstwo, dobro izo przeinaczane byy przez faszywych prorokw!

6 adnej wiary nie da si przyj na podstawie autorytetu "boskiej" natury. Religie musz
zosta zweryfiko wane. adnego dogmatu moralnego nie mona bra za pewnik - adna
miara nie moe okrela, co ma by deifiko wane. Kodeksy moralne nie posiadaj wsobie
wrodzonej witoci, s jak drewniane posgi sprzed lat bdce wytworami ludzkich rk,
aco czowiek stworzy, czowiek moe zniszczy!

7 Ten, kto nie kwapi si, aby uwierzy wcokolwiek lub wszystko, posiad wielk mdro,
poniewa wiara wjedn faszyw zasad jest przyczyn wszelkiej gupoty!

8 Podstawowy obowizek kadej nowej ery polega na wyniesieniu nowych ludzi, aby ci
ustanawiali prawa prowadzce do materialnego sukcesu - aby zerwali zardzewiae kdki
iacuchy obumarych zwyczajw, ktre zawsze powstrzymyway zdrowy rozwj. Teorie
izasady, ktre mogy dla naszych przodkw oznacza ycie, nadzieje iwolno, mog
teraz oznacza zniszczenie, niewolnictwo ihab!

9 Poniewa zmienia si rodowisko, aden ludzki idea nie jest pewny!

10 Dlatego tam, gdzie kamstwo wjakimkolwiek momencie buduje sobie tron, niech bdzie
zaatakowane bez litoci ibez alu, poniewa podczas dominacji niewygodnego kamstwa
nikt nie moe pomylnie si rozwija.

11 Niech ustanowione sofizma ty bd zdetronizowane, wykorzenione, wypalone


izniszczone, poniewa s wyran grob dla wszelkiej prawdziwej szlachetnoci myli
iczynu!

12 Jeli wykae si, e jakakolwiek domniemana "prawda" jest niczym innym jak pust
fikcj , niech bdzie bezceremonialnie cinita wciemno pomidzy umarych bogw,
umare imperia, umare fil ozofie icay inny niezliczony zbir odpadkw imieci!

13 Najbardziej niebezpiecznym ze wszystkich intronizowanych kamstw jest to uwicone


iuprzywilejowane - kamstwo powszechnie uwaane za wzr prawdy. Jest podn matk
wszystkich innych powszechnych bdw ioszustw. Jest hydrogowym drzewem
bezrozumnoci otysicu korzeni. To rak toczcy spoeczestwo!

14 Kamstwo, ktre rozpoznano, jest ju wpoowie wykorzenione, ale takie, ktre nawet
ludzie inteligentni przyjmuj za fakt - kamstwo, ktre zostao wpojone maemu dziecku na
kolanach matki - jest bardziej niebezpieczne itrudniejsze do zwalczenia ni szerzca si
zaraza!

15 Popularne kamstwa zawsze byy najsilniejszymi wrogami osobistej wolnoci. Istnieje


tylko jeden sposb, aby sobie znimi poradzi - wytnij je do samego dna, jak raka, zniszcz
ich korzenie igazie, unicestwij je, inaczej one unicestwi nas!

_III

1 "Kochajcie si wzajemnie" - powiedziano, e to naczelne prawo, ale jaka sia nakazaa,


aby tak byo? Na jakiej racjonalnej podstawie opiera si ewangelia mioci? Dlaczego nie
powinienem nienawidzi swoich wrogw? Jeli bd ich "kocha", czy to nie sprawi e
znajd si na ich asce!

2 Czy mona uzna za naturalne, aby wrogowie byli dla siebie dobrzy - CZYM JEST
DOBRO?

3 Czy poraniona ikrwawica ofi


a ra moe "kocha" zbroczone krwi szczki ktre wyrywaj
jej czonki?

4 Czy wszyscy nie jestemy za spraw instynktu drapienymi zwierztami? Jeeli ludzie
zupenie przestan na siebie polowa, czy bd mogli dalej istnie!

5 Czy "namitno icielesne dze" nie s prawdziwszym okreleniem "mioci" ni


rozumienie tego pojcia wkategoriach utrzymania cigoci gatunku? Czy "mio"
opisywana wwypowiaych ksigach nie jest po prostu eufemizmem seksualnej aktywnoci,
albo moe "wielki nauczyciel" gloryfiku je eunuchw?

6 Kochaj swoich wrogw iczy dobrze tym, ktrzy ci nienawidz iwykorzystuj - czy to
nie jest godna pogardy fil ozofia spaniela, ktry przewraca si apami do gry, gdy si go
kopnie?

7 Musisz nienawidzi swoich wrogw zcaego serca ijeli kto uderzy ci wpoliczek,
TRZANIJ go wjego! pobij go na gow, poniewa samoobrona jest najwyszym prawem!

8 Ten, kto nadstawia drugi policzek, jest tchrzliwym psem!

9 Odpa ciosem za cios, pogard za pogard, przeklestwem za przeklestwo - majc


wtym swj spory udzia! Oko za oko, zb za zb, zawsze po czterokro, po stokro! Sta
si Postrachem dla swojego przeciwnika ijeeli wejdzie ci wdrog posidzie dodatkow
mdro, aby przemyle swoje posunicie. Masz wic sprawi, aby pod kadym
wzgldem budzi szacunek itwoja dusza - twoja niemiertelna dusza - bdzie ya, ito nie
wniepojtym raju, ale wumysach ienergii tych, uktrych wzbudzie szacunek.

_IV

1 ycie jest wielkim zaspokojeniem - mier wielk wstrzemiliwoci. Dlatego


wykorzystaj ycie - TU ITERAZ!

2 Nie istniej niebiosa pene chway ipieko, wktrym sma si grzesznicy. Tu iteraz jest
dzie naszej mki! Tu iteraz - dzie naszej radoci! Tu iteraz - nasza szansa. Wybierz wic
dzie, t godzin, poniewa nie byo adnego zbawiciela!

3 Powiedz swojemu sercu: "Ja jestem swoim wasnym zbawicielem".

4 Nie dopu do siebie tych, ktrzy mogliby ci przeladowa. Niech ci, ktrzy twierdz, e
jeste zgubiony, wpadn wpomieszanie iokryj si niesaw. Niech bd jak mieci
rzucone na pastw cyklonu, akiedy upadn, ciesz si wasnym zbawieniem.

5 Wtedy wszystkie twoje koci powiedz zdum "Kto mi dorwna? Czy nie byem
wystarczajco silny dla moich przeciwnikw? Czy nie zbawiem SAMEGO SIEBIE
wasnym umysem iciaem?"
_V

1 Niech bd bogosawieni silni, albowiem do nich nalee bdzie ziemia - niech bd


przeklci sabi, albowiem odziedzicz jarzmo!

2 Niech bd bogosawieni potni, albowiem inni oddadz im cze - niech bd


przeklci maluczcy, poniewa zostan wymazani zpamici!

3 Niech bd bogosawieni miali, albowiem stan si panami wiata - niech bd


przeklci cnotliwie pokorni, albowiem zostan rozdeptani rozszczepionymi kopytami!

4 Niech bd bogosawieni zwyciscy, albowiem zwycistwo jest podstaw prawa - niech


bd przeklci pokonani, poniewa bd na zawsze poddanymi!

5 Niech bd bogosawieni elaznorcy, albowiem nieudolni bd przed nimi umyka -


niech bd przeklci ubodzy duchem, albowiem bdzie si ich opluwa!

6 Niech bd bogosawieni prowokujcy mier, albowiem dugie bd ich dni na wiecie


- niech bd przeklci ci, ktrzy spogldaj na lepsze ycie poza grobem, albowiem
zgubi si wtumie!

7 Niech bd bogosawieni ci, ktrzy obalaj zudne nadzieje, albowiem oni s


prawdziwymi Mesjaszami - niech bd przeklci czciciele boga, albowiem stan si
zarnitymi owcami!

8 Niech bd bogosawieni mni, albowiem oni posid wielki skarb - niech bd


przeklci wierzcy wdobro iw zo, albowiem boj si wasnego cienia!

9 Niech bd bogosawieni ci, ktrzy wierz wto, co jest dla nich najlepsze, albowiem
strach nie zagoci wich umysach - niech bd przeklte "owieczki boe", albowiem
wykrwawione stan si bielsze ni nieg!

10 Niech bdzie bogosawiony czowiek posiadajcy wrogw, albowiem uczyni go


bohaterem - niech bdzie przeklty czynicy dobro innym, ktrzy wzamian za to szydz
zniego, albowiem bdzie wzgardzony!

11 Niech bd bogosawieni ludzie owszechmocnych umysach, albowiem ich unios


wiatry - niech bd przeklci ci, ktrzy podaj kamstwa za prawd, aprawd za kamstwa,
albowiem budz obrzydzenie!

12 Niech bd po trzykro przeklci sabi, ktrzy poprzez swoja niepewno s


niegodziwi, albowiem bd suy icierpie!

13 Anio samouudy zasiedla dusze "sprawiedliwych" - wieczny pomie mocy pyncy


zradoci zamieszkuje wciele satanisty!

--------------------------------------------------------------------------------

(POWIETRZE) - KSIGA LUCYFERA - OWIECENIE


Rzymski bg Lucyfer by tym, ktry niesie wiato, dusz powietrza, uosabiajc
owiecenie. Wmitologii chrzecijaskiej sta si synonimem za; tylko tego mona byo
oczekiwa od religii, ktrych samo istnienie opiera si na niejasnych defin icjach
ifaszywych wartociach! Nadszed jednak czas, aby wszystko wyjani. Naley
przeciwdziaa obudnemu moralizmowi iukrytym niecisociom. Wikszo opowieci
isztuk teatralnych ukazujcych oddawanie czci Diabu, bez wzgldu na to, jak s zabawne,
musi by uznana za przestarzae absurdy, poniewa takimi s faktycznie. Zostao
powiedziane, e "prawda uczyni czowieka wolnym". Prawda sama wsobie jednak jeszcze
nikogo nie wyzwolia. Tylko ZWTPIENIE jest wstanie spowodowa wyzwolenie umysu.
Bez tego cudownego elementu - zwtpienia - drzwi, przez ktre wydostaje si prawda,
byyby szczelnie zamknite, nienaruszone mimo usilnych stara tysica Lucyferw. Jake
zrozumiaym staje si fakt, e Pismo wite nazywa wadc Pieka "ojcem kamstw" -
wspaniay przykad odwrcenia charakteru postaci. Jeeli miaoby si uwierzy
wteologiczne oskarenie, e Diabe reprezentuje kamstwo, naleaoby oczywicie
wnioskowa, ze TO ON, ANIE BG USTANOWI WSZYSTKIE DUCHOWE RELIGIE
INAPISA WSZYSTKIE WITE BIBLIE! Gdy jedna wtpliwo rodzi drug, dugo
pczniejca kamstwem baka grozi wkocu pkniciem. Dla tych, ktrzy ju zwtpili
wdomniemane prawdy, ksika ta jest objawieniem. Wtedy powstanie Lucyfer. Nadszed
czas zwtpienia! Baka faszu pka, aw dwik to grzmicy krzyk wiata!

- POSZUKIWANY! - BG YWY LUB MARTWY

Bardzo typowym nieporozumieniem jest twierdzenie, jakoby satanista nie wierzy wBoga.
Koncept "Boga" wczowieczej interpretacji tak bardzo si przez te wszystkie wieki rni,
ze satanista po prostu przyjmuje taki, jaki mu najbardziej odpowiada. To czowiek zawsze
stwarza swoich bogw, nie za oni jego. Dla niektrych Bg jest askawy, dla innych
przeraajcy. Przez satanist "Bg" - jakkolwiek by si go nazwao lub wogle bezimienny
- postrzegany jest jako rwnowacy czynnik natury, nie zajmujcy si ludzkim
cierpieniem. Ta potna sia, ktra przenika irwnoway wszechwiat, jest zbyt
bezosobowa, aby zajmowa si szczciem bd niedol stworze zkrwi ikoci na tej
kulce brudu, na ktrej wanie yjemy.

Kady, kto uwaa Szatana za uosobienie za, powinien zastanowi si nad wszystkimi
mczyznami, kobietami, dziemi izwierztami, oktrych mierci zadecydowaa "wola
Boa". Oczywicie, e osoba rozpaczajca nad nieodwracaln strat swojego ukochanego
zdecydowanie wolaby, aby dalej zni pozostawa zamiast spoczywa wBogu! Duchowny
obudnie na to odpowie: "Mj drogi, taka bya wola Boska" lub "Mj synu, przebywa teraz
uPana". Frazesy takie zawsze stanowiy wygodny sposb wybaczenia Bogu lub
wytumaczenia jego okruciestwa. Jeeli Bg sprawuje nad wszystkim cakowit kontrol
ijest tak askawy, za jakiego uchodzi, to dlaczego pozwala, aby wszystkie te rzeczy miay
miejsce? Zbyt dugo wierni znajdowali oparcie wswoich bibliach ikodeksach, aby czemu
zaprzeczy lub co sobie potwierdzi, usprawiedliwi, wybaczy bd zinterpretowa.

Satanista zdaje sobie spraw, e czowiek sam odpowiada za wszystko, inie ma zudze,
e kto martwi si oniego czy oto, co dzieje si we wszechwiecie. Nie bdziemy ju
duej siedzie zzaoonymi rkami inic nie robic przyjmowa "los" takim, jakim on jest,
poniewa zostao to powiedziane wrozdziale takim atakim, wpsalmie takim atakim - ito ju
powinno wystarczy! Satanista wie, e modlitwa nie przynosi absolutnie nic dobrego - co
wicej, zmniejsza szanse na powodzenie, bowiem gboko wierzcy zbyt czsto wspokoju
ducha modli si tylko oco, zamiast wzi si do roboty izrobi to owiele szybciej samemu!

Satanista wystrzega si takich sw jak "nadzieja" i"modlitwa", gdy oznaczaj one obaw.
Jeli mamy nadziej imodlimy si, aby co si zdarzyo, nie postpujemy we waciwy
sposb prowadzcy do osignicia celu. Satanista zdajc sobie spraw, e cokolwiek
otrzymuje, osiga to wrezultacie wasnych stara, bierze los wswoje rce zamiast modli
si do Boga, aby ten zrobi to za niego. Pozytywne mylenie ipozytywne dziaanie
prowadzi do sukcesu.

Tak samo jak satanista nie modli si do Boga opomoc, nie modli si oprzebaczenie za
swoje ze czyny. Winnych religiach, gdy kto popeni co zego, albo modli si do Boga
oprzebaczenie, albo spowiada si ziemskiemu porednikowi iprosi go, aby on modli si do
Boga owybaczenie jego grzechw. Satanista wie, e skoro modlitwa nie przynosi nic
dobrego, spowiadanie si innemu czowiekowi, niczym si ode nie rnicemu, daje
jeszcze mniej, awdodatku ponia.

Gdy satanista zrobi co niewaciwego, pozostaje wiadomy, ze popenianie bdw jest


dla czowieka czym naturalnym - ijeli naprawd auje tego, co zrobi, postara si wicej
nie powtrzy tego samego bdu. Jeli za nie auje tego, co uczyni, aponadto wie, e
bdzie dalej tak postpowa, nie widzi adnej potrzeby spowiadania si iproszenia
owybaczenie. Lecz tak wanie si dzieje. Ludzie spowiadaj si ze swoich grzechw po
to, aby oczyci wasne sumienie - iaby mc dalej swobodnie grzeszy, najczciej
popeniajc ten sam grzech.

Istnieje tak wiele rnych interpretacji Boga, wzwykym sensie tego sowa, jak wiele jest
rnych typw ludzi. Wyobraenia rozcigaj si od wiary wBoga pojmowanego jako jaki
dziwny rodzaj "uniwersalnego umysu wszechwiata" do wizji antropomorficzn ego bstwa
zduga siw brod, wsandaach, ktre ledzi wszelkie poczynania kadego stworzenia.

Nawet wobrbie danej religii subiektywne wyobraenia Boga rni si od siebie


zasadniczo. Niektre religie posuwaj si tak daleko, e przyczepiaj etykiet heretyka
kademu, kto naley do innej sekty religijnej ni ich wasna, pomimo e oglne zaoenia
doktrynalne iwyobraenia opobonoci maj prawie takie same. Na przykad katolicy
uwaaj, e protestanci skazani s na potpienie ztego prostego powodu, e nie nale
do Kocioa katolickiego. Ztej samej przyczyny wiele odamw wiary chrzecijaskiej, jak
Koci ewangelicki czy grupy Kociow odrodzonych, wierzy, e katolicy s poganami
poniewa oddaj cze wizerunkom (Chrystusa przedstawia si na nich wsposb
najbardziej zbliony do psychologicznych wyobrae jego czcicieli, azdrugiej strony
chrzecijanie krytykuj "pogan" za oddawanie czci symbolom iposkom). ydzi zkolei
zawsze byli utosamiani zDiabem.

Chocia we wszystkich religiach bg jest zasadniczo ten sam, kady uwaa, e wybrane
przez innych drogi prowadz do potpienia, aco wicej - wszyscy oni modl si wintencji
pozostaych! Gardz swoimi brami cieki prawej rki, bowiem ich religie przypiy sobie
inne etykiety imusz wjaki sposb da upust swoim animozjom. C moe by lepszego
od "modlitwy"! To niezwykle cyniczny sposb powiedzenia: "Nienawidz tego, wco
wierzysz" pod cienk przykrywk modlitwy za wasnego wroga! Modlitwa za wasnego
wroga suy jedynie podtrzymaniu gniewu, wdodatku wyjtkowo podego!

Jeeli wystpuje tyle gwatownych sprzecznoci dotyczcych waciwego sposobu


oddawania czci Bogu, to jak wiele musi by rnych interpretacji Boga - iktra jest
waciwa?

Wszyscy wyznawcy "wiatoci wiekuistej" staraj si przypodoba Bogu, aby po mierci


"perowe wrota" stany przed nimi otworem. Nawet jeli czowiek nie przey swojego
ycia wzgodzie zzasadami wasnej wiary, moe jeszcze wostatniej chwili wezwa
duchownego do swego oa mierci, aby ten udzieli mu rozgrzeszenia. Wwczas ksidz
lub pastor przybywa pospiesznie, aby "uregulowa sprawy" zBogiem idopilnowa czy
paszport do Krlestwa Niebieskiego jest wporzdku. (Jezydzi, sekta wyznawcw Diaba -
wychodz zinnego zaoenia. Wierz, e Bg jest wszechmocny ijednoczenie wszystko
wybaczajcy. Wzwizku ztym zwracaj si do Diaba, ktremu rwnie musz oddawa
cze, poniewa to on wanie kieruje ich yciem podczas pobytu tu na ziemi. Tak silnie
wierz, e Bg wybaczy im wszystkie grzechy przy ostatnim namaszczeniu, ze nie
odczuwaj najmniejszej potrzeby liczenia si zopini Boga wcigu caego swojego ycia).

Wszystkie sprzecznoci wchrzecijaskich pismach sprawiaj, e wiele osb nie jest


obecnie wstanie racjonalnie zaakceptowa chrzecijastwa wformie dotd praktykowanej.
Bardzo wielu zaczyna wtpi, wistnienie Boga, wprzyjtym przez chrzecijastwo
rozumieniu tego sowa. Zaczynaj wiec nazywa samych siebie "chrzecijaskimi
ateistami". Faktem jest, e Biblia chrzecijaska okazuje si gmatwanin sprzecznoci,
ale c zawiera wsobie wicej sprzecznoci od okrelenia "chrzecijaski ateista"?

Jeeli wybitni reprezentanci wyznania chrzecijaskiego odrzucaj minione interpretacje


Boga, jak mog oczekiwa, e ich wierni bd stosowa si do regu zamierzchej religijnej
tradycji?

Przy caej tej debacie nad tym, czy Bg jest ywy czy martwy, nasuwa si wniosek, e jeli
faktycznie yje, lepiej by dla niego byo, aby WYZDROWIA!

BG, KTREGO BRONISZ, MOE BY TOB SAMYM!

Wszystkie religie ocharakterze duchowym s wymysem czowieka. Stworzy on cay


system bogw, uywajc tego wanie swojego cielesnego mzgu. Tylko dlatego, e
posiada on wasne ego, zczym nie moe si pogodzi, musia je eksterioryzowa
iprzyoblec wksztat jakiego wielkiego duchowego symbolu, ktry nazwa "Bogiem".

Bg moe robi wszystkie zabronione czowiekowi rzeczy - takie jak zabijanie ludzi,
czynienie cudw wcelu zaspokajania wasnych zachcianek, sprawowanie wadzy bez
wyranych oznak odpowiedzialnoci itd. Jeeli czowiek potrzebuje iuznaje takiego boga,
wtakim razie oddaje cze istocie, ktr wymylili ludzie. Tak wiec ODDAJE ON CZE,
POPRZEZ POREDNIKA, CZOWIEKOWI, KTRY TEGO BOGA STWORZY. Czy nie
byoby bardziej rozsdne, aby czci on boga stworzonego przez niego samego,
odpowiadajcego jego emocjonalnym potrzebom - aprzy tym najlepiej wyraajcego
esencj cielesnego iduchowego istnienia, ktrego moc twrcz jest przede wszystkim
wymylanie boga?

Jeeli czowiekowi a tak zaley na eksterioryzacji swojej prawdziwej natury wformie


"Boga", to dlaczego boi si tego swojego prawdziwego ja, bojc si "Boga" - dlaczego
wychwala swoj prawdziw natur, wychwalajc "Boga" - dlaczego pozostaje tak daleko
od "Boga", ABY BRA UDZIA WRYTUAACH IRELIGIJNYCH CEREMONIACH
ODBYWAJCYCH SI WJEGO IMIENIU?

Czowiek potrzebuje rytuaw idogmatw, ale adne prawo nie mwi otym, e
uzewntrzniony bg potrzebny jest do brania udziau wrytuaach iceremoniach
odprawianych wimi boga! Czy nie mogoby si zdarzy, e gdy zniknie ju przepa
pomidzy czowiekiem ijego "Bogiem", dostrzee on wypezajcego demona dumy - to
ywe ucielenienie Lucyfera, ktre pojawio si wsamym jego wntrzu? Nie moe on ju
duej postrzega siebie wdwch postaciach, cielesnej iduchowej, ale zauwaa, e cz
si one ze sob wjedno iku swojej niezmiernej zgrozie odkrywa, i jest tylko tworem
cielesnym - IZAWSZE NIM BY! Wtedy albo miertelnie siebie nienawidzi, zkadym dniem
coraz bardziej - albo cieszy si ztego, e jest tym, czym jest!

Jeeli nienawidzi siebie, poszukuje nowych, bardziej zawiych cieek do duchowego


"owiecenia" wnadziei, e moe znowu uda mu si rozdzieli samego siebie
wposzukiwaniu silniejszych ibardziej uzewntrznionych "bogw", aby wysmaga sw
biedn, aosn skorup. Jeeli akceptuje samego siebie, ale zdaje sobie spraw, e
rytuay iceremonie s wanym czynnikiem, ktry stworzone przez niego religie
wykorzystuj wcelu utrzymania jego wiary wkamstwo, wtedy jest to TA SAMA FORMA
RYTUAU, ktra utrzymuje go wwierze wprawd - prymitywne, pogaskie widowisko
przydajce jego wiadomoci sw wasn majestatyczn egzystencj dodatkowej
substancji.
Caa religijna wiara wkamstwa zniknie za spraw zblienia si czowieka do samego
siebie ioddalenia od "Boga", azblienia do "Diaba". Jeeli to wanie wyraa diabe,
aczowiek przebywa iyje wjego wityni, gdzie cigna Szatana poruszaj jego
miniami, wtedy albo ucieka on od docinkw izoliwoci cnotliwych, albo te trwa dumnie
wswoich ziemskich kryjwkach, manipulujc pozbawionym rozumu motochem za pomoc
swej szataskiej mocy, dopki nie nadejdzie dzie, w; ktrym bdzie mg wyj wchwale
iogosi: "JESTEM SATANIST! POCHYLCIE CZOA, GDY TO JA JESTEM
NAJDOSKONALSZYM UCIELENIENIEM LUDZKIEGO YCIA!"

NIEKTRE PRZYKADY NOWEJ ERY SZATANA

Siedmioma grzechami gwnymi wKociele katolickim s: chciwo, pycha, zazdro,


gniew, nieumiarkowanie wjedzeniu ipiciu, nieczysto ilenistwo. Satanizm nakania do
folgowania sobie wkadym ztych "grzechw", poniewa wszystkie one prowadz do
psychicznego, umysowego iemocjonalnego zadowolenia.

Satanista wie, e nie ma nic zego wtym, e jest si chciwym, poniewa oznacza to tylko,
e chce on mie wicej ni obecnie posiada. Zazdro oznacza spogldanie zuznaniem
na to, co maj inni, ipragnienie posicia podobnych rzeczy samemu. Zazdro ichciwo
s siami motywujcymi ambicj - abez ambicji niewiele wanych spraw mona osign.
Nieumiarkowanie wjedzeniu jest po prostu jedzeniem wicej ni potrzeba, aby utrzyma
si przy yciu. Gdy przejadasz si a do otyoci, kolejny grzech - pycha - skoni ci do
stara otaki wygld, dziki ktremu odzyskasz szacunek dla siebie.

Kady, kto kupuje sobie jakie ubranie winnym celu ni przykrycie swojego ciaa
izabezpieczenie przed ywioami, popada wpych. Satanici czsto spotykaj si
zszydercami, ktrzy utrzymuj, e noszenie ozdb nie jest potrzebne. Naley jednak
udowodni tym przeciwnikom ozdbek, e spord kilku rzeczy, jakie maj na sobie, nie
wszystkie su tylko zapewnieniu im ciepa. Nie ma osoby na wiecie, ktra cakowicie
wyzbya si ozdb. Satanista udowadnia, e kady ornament na ciele tego, ktry nimi
gardzi, dowodzi, e rwnie on popenia grzech pychy. Bez wzgldu na to, jak wygadany
cynik prbuje wswoich intelektualnych rozwaaniach wykaza, e jest mu to obce, wci
nosi na sobie dowody pychy.

Niech do porannego wstawania oznacza dopuszczanie si grzechu lenistwa, ajeli do


tego ley si wku wystarczajco dugo, istnieje moliwo popenienia kolejnego
grzechu - podania. Posiadanie najbardziej emocjonujcego pragnienia seksualnego
oznacza, e jest si winnym grzechu podania. Wcelu zapewnienia utrzymania ludzkiego
gatunku natura stworzya podanie jako drugi najsilniejszy instynkt, zaraz po instynkcie
samozachowawczym. Zdajc sobie ztego spraw, Koci katolicki stworzy cudzostwo
jako "grzech pierworodny". Wten sposb utwierdza wszystkich wprzekonaniu, e nikt nie
moe unikn grzechu. Sam fakt naszego istnienia to wynik grzech - grzechu
pierworodnego!

Najsilniejszym instynktem wszystkich ywych istot jest instynkt samozachowawczy, ktry


doprowadza nas do ostatniego zsiedmiu grzechw gwnych - gniewu. Czy nie winnimy
uznawa, e nasz instynkt samozachowawczy budzi si, gdy kto nas zrani, e wpadamy
wgniew, aby obroni si przed kolejnym atakiem? Satanista wyznaje motto: "Jeeli kto
uderzy ci wpoliczek, trzanij ijego!" Nie pozostawaj dunym za: wyrzdzone ci zo. Bd
jak lew na drodze - niebezpieczny nawet wwczas, gdyby mia zosta pokonany!

Poniewa naturalne instynkty czowieka prowadz go do grzechu, wszyscy ludzie s


grzesznikami, wszyscy grzesznicy za id do pieka. Skoro kady idzie do pieka, to
znaczy, e spotkasz tam wszystkich swoich przyjaci. Niebo musi by zatem zamieszkane
przez jakie raczej dziwne istoty, zabiegajce oznalezienie si wmiejscu, gdzie bd przez
ca wieczno brzdka na harfach.
"Czasy si zmieniy. Religijni przywdcy nie gosz ju, e cae nasze naturalne ycie jest
grzechem. Nie uwaamy ju, e seks to co nieczystego - lub e duma zsiebie przynosi
wstyd - lub e zem jest ch posiadania rzeczy, jakie inni maj". Oczywicie, e nie, czasy
si zmieniy! "Jeeli chcesz na to dowodu, wystarczy popatrze, jak bardzo liberalne stay
si Kocioy. Zjakiego powodu praktykuj wszystkie te rzeczy, ktre s zgodne ztwoimi
wasnymi wierzeniami".

Satanici przez cay czas sysz te ipodobne twierdzenia iz caego serca si znimi
zgadzaj. ALE skoro wiat a tak si zmieni, to wjakim celu trzyma si umierajcej
wiary? Jeeli wiele religii zaprzecza swoim wasnym pismom, poniewa s przestarzae,
ihoduje fil ozofi
o m satanizmu, dlaczego nie nazwa tego waciwym imieniem - satanizm?
Zca pewnoci byoby wtym owiele mniej hipokryzji.

W ostatnich latach podjto prby humanizacji duchowej koncepcji chrzecijastwa.


Przejawiao si to wnajbardziej oczywistych nie za jego aspektach duchowych. Msze,
ktre niegdy celebrowano wycznie po acinie, odprawiane s obecnie wjzykach
narodowych, co tylko przyczynio si do atwiejszego zrozumienia wszystkich nonsensw,
ajednoczenie pozbawio ceremoni ezoterycznego charakteru - logicznego skutku zasad
dogmatu. Owiele atwiej wywoa emocjonalne reakcje za pomoc niezrozumiaych sw
ifraz, ni uczyni to za porednictwem twierdze, ktre nawet najprostszy umys
zakwestionuje, gdy wypowie si je wzrozumiaym dla niego jzyku.

Jeeli ksia ipastorzy mieliby uy tych samych rodkw co przed stu laty, aby zapeni
kocioy wczasach obecnych, oskareni by zostali oherezje, nazwani diabami, posdzeni
ozacofanie, azca pewnoci bez wahania ekskomunikowani.

Wierni lamentuj: "Musimy dotrzymywa kroku zmieniajcym si czasom", zapominajc,


e zpowodu czynnikw ograniczajcych igboko zakorzenionych praw religii wiatoci
zmiany nigdy nie bd na tyle wystarczajce, aby zaspokoi oczekiwania czowieka.

Niegdy religie zawsze wyraay duchow natur czowieka, powicajc bardzo niewiele
uwagi jego cielesnym czy przyziemnym potrzebom lub wogle zapominajc onich.
Uwaano, e ycie ziemskie jest tylko stanem przejciowym, aciao jedynie skorup;
przyjemnoci fizyczn e s trywialne, acierpienie winno by istotnym przygotowaniem do
"Krlestwa Boego". Jake daleko posun si mona whipokryzji, skoro "sprawiedliwi"
dokonuj zmian wswojej religii dla dotrzymania kroku zmianom ludzkiej natury! Jedyny
sposb na to, aby chrzecijastwo mogo kiedykolwiek cakowicie suy czowiekowi,
stanowi przejcie na satanizm - ito ju TERAZ.

Stao si konieczne, aby wysza zukrycia NOWA religia, oparta na naturalnych instynktach
czowieka. Nadano jej ju imi. Brzmi ono satanizm. To ta wanie sia, ktra potpiono za
wywoanie religijnej kontrowersji dotyczcej kontroli urodzin - spowodowaa niechtne
przyjcie do wiadomoci, e istnieje co takiego jak akt seksualny dla przyjemnoci.

To wanie "Diabe" sprawi, e kobiety pokazuj swoje nogi aby podnieca mczyzn - s
to te same nogi, ktre odsaniaj mode zakonnice chodzce wswoich krtkich habitach,
aich widok zosta ju spoecznie zaakceptowany. C za zachwycajce zjawisko. Czy nie
jest moliwe, e wkrtce zobaczymy zakonnice topless, pokazujce swoje zmysowe ciaa
na konkursach piknoci? Szatan cieszy si iniezwykle by mu si to podobao - przecie
wiele zakonnic to bardzo adne: dziewczyny ozgrabnych nogach.

W wielu kocioach wnajwikszych parafia ch gra si najbardziej rytmiczn, zmysow


muzyk - inspirujc rwnie, satanizm. Mimo wszystko Diabe zawsze najlepiej zna si
na muzyce.

Kocielne pikniki, bez wzgldu na to, co ciocia Marta mwi oobfit ym niwie Pana, s
niczym innym, jak dobr wymwk dla niedzielnego obarstwa ikady wie, e przy takich
okazjach wicej czasu spdza si wpobliskich krzakach ni na czytaniu Biblii.
Dodatkowym czynnikiem przynoszcym dochody kocielnym bazarom s powszechnie
znane zabawy odpustowe - zwyky one oznacza wito hodujce ciau; obecnie zabawy
takie s dobre, poniewa przynosz Kocioowi pienidze, aby mg on wygasza kazania
przeciwko kuszeniu przez Diabla! Bdzie si mwio, e te rzeczy s tylko pogaskimi
pomysami iceremoniami, ktre chrzecijastwo jedynie zapoyczyo. Prawda, ale poganie
rozkoszowali si cielesnymi uciechami inastpnie byli za nie potpiani przez tych samych
ludzi, ktrzy obchodzili ich rytuay, nazywajc je tylko inaczej.

Ksia ipastorzy s zawsze na czele demonstracji pokojowych, le te na torach


kolejowych przed pocigami wiozcymi sprzt wojskowy zrwnie wielkim oddaniem, jak
ich duchowni bracia ztych samych seminariw, kapelani wojskowi bogosawicy kule,
bomby ionierzy. Kto gdzie musia popeni jaki bd. Czy nie jest moliwe, e Szatan
najbardziej nadaje si do wystpienia jako oskaryciel? Oczywicie, tak te zosta
nazwany!

Gdy szczeniak dorasta, staje si psem; gdy topi si ld, nazywa si go wod, gdy mija
dwanacie miesicy, bierzemy do rki nowy kalendarz zodpowiednio uszeregowanymi
imionami; gdy magia staje si naukowym faktem, zaczyna znajdowa dla siebie miejsce
wmedycynie, astronomii itd. Gdy jaka nazwa przestaje ju do czego pasowa, logika
nakazuje zmieni j na now, bardziej pasujc do przedmiotu. Dlaczego wiec nie robimy
podobnej aktualizacji na polu religijnym? Po co trwa przy nazywaniu religii tym samym
mianem, skoro jej doktryny nie przystaj ju do swoich pierwotnych wzorcw? Lub jeli
religia przez cay czas gosi to samo, ale jej zwolennicy nie praktykuj ju waciwych dla
niej nauk, to dlaczego wci okrelaj siebie nazwa odnoszc si do wyznawcw tej
religii?

Jeeli nie wierzysz wto, czego naucza ci twoja religia, po co trwa przy wierze sprzecznej
ztwoimi odczuciami. Nigdy nie gosowaby na osob lub program, ktrym sam nie
dowierzasz. Czemu wiec oddajesz swj wyznaniowy gos na religi niezgodn ztwoimi
przekonaniami? Nie masz prawa skary si na sytuacj polityczn, poniewa sam
wybrae ipopare ludzi, ktrzy j stworzyli - dotyczy to rwnie usuwania si wcie
izgadzania si dla witego spokoju zssiadami, ktrym taka sytuacja odpowiada, tylko
ztego powodu, e jeste zbyt leniwy albo tchrzliwy, aby powiedzie, co naprawd
mylisz. Tak same sprawy si maj zoddawaniem gosu na religi. Nawet jeeli nie
moesz by agresywnie szczery wswoich opiniach zpowodu niemiych konsekwencji ze
strony szefw, miejscowych przywdcw politycznych itp., moesz przynajmniej by
szczery wobec samego siebie. Wswoim wasnym, domowym zaciszu, wgronie bliskich
przyjaci musisz wyznawa religi najblisz TWOJEMU sercu.

"Satanizm opiera si na bardzo zdrowej fil ozofi


i " - wyemancypowanej. "Ale po co nazywa
j satanizmem? Dlaczego nie mogaby si, na przykad, nazywa >>humanizmem<< lub
nawizywa do jakiego czarnoksiskiego zgromadzenia, czego nieco bardziej
ezoterycznego - czego mniej racego". Istnieje co najmniej jeden ku temu powd.
Humanizm nie jest religi. To po prostu styl ycia bez ceremonii idogmatw. Satanizm
posiada zarwno ceremonie, jak idogmaty. Dogmaty, co zostanie pniej wyjanione, s
niezbdne.

Satanizm znacznie rni si od wszystkich innych tak zwanych religii wiatoci,


zgrupowa czarnoksiskich i"biaej" magii, jakie obecnie istniej. Te sprawiedliwe dla
samych siebie ibutne religie protestuj, ze czonkowie ich wyznania uywaj siy magii
tylko do altruistycznych celw. Satanici patrz zpogard na zgrupowania wyznawcw
"biaej" magii, poniewa uwaaj, e altruizm na dusz met jest grzechem. Brak chci
zdobywania rzeczy dla siebie to co przeciwnego naturze. Satanizm wyraa form
kontrolowanego egoizmu. Nie znaczy to, e nigdy nie zrobisz nic dla kogo innego. Jeli
zrobisz przyjemno komu, na kim ci zaley, to jego szczcie da ci poczucie
zadowolenia.

Satanizm opowiada si za zmodyfiko wan form zotej reguy. Nasza interpretacja tej
zasady brzmi: "Postpuj wobec innych tak, jak oni postpuj wobec ciebie", poniewa
jeli: "Postpujesz wobec innych tak, jak chciaby, eby oni postpowali ztob", aoni
wzamian le ci traktuj, to dalsze okazywanie im szczeglnych wzgldw byoby wbrew
ludzkiej naturze. Powiniene postpowa zinnymi tak, jak chciaby, eby postpowali
ztob, ale jeli twoja uprzejmo nie spotyka si zwzajemnoci, powinno si ich
traktowa zca surowoci, na jak sobie zasuyli.

Ugrupowania zajmujce si bia magi twierdz, e jeli przeklniesz kogo, obrci si to


przeciwko tobie zpotrjn si, przeklestwo spadnie na twoj gow lub wjaki inny
sposb wrci do ciebie niczym bumerang. To jeszcze jeden element lfi ozofi i opartej na
poczuciu winy utrzymywany przez ugrupowania neopogaskie ipseudochrzecijaskie.
Biae wiedmy chc zgbi czarnoksistwo, ale nie mog wyzby si cicego na nich:
stygmatu. Dlatego te nazywaj siebie biaymi magami, opierajc siedemdziesit pi
procent swojej lfi ozofii na banalnych istereotypowych chrzecijaskich dogmatach.
Kadego; kto udaje, e interesuje si magi lub okultyzmem zinnego powodu ni chci
powikszenia wasnej siy imoliwoci, naley uzna za najgorszego zmoliwych
hipokrytw. Satanista szanuje chrzecijastwo, przynajmniej za to, e jest konsekwentne
wswojej lfi ozofii wszczepiania poczucia winy, ale nie moe mie nic innego prcz pogardy
dla ludzi, ktrzy prbuj sprawia wraenie uwolnionych od winy przez to, e wstpuj do
grup czarnoksiskich praktykujc t sam wswoich zaoeniach lfi ozofie co
chrzecijastwo.

Biaa magia rzekomo wykorzystywana jest tylko wdobrych inieosobistych celach, aczarna
magia - jak si twierdzi - jedynie wcelach "zych" iegoistycznych. Satanizm nie widzi tu
adnej rnicy. Magia jest magi, niech si zniej korzysta, aby pomagaa albo
przeszkadzaa. Satanista, bdc magiem, powinien posiada zdolno decydowania otym,
co waciwe, aby nastpnie stosowa swoja moc iosign zamierzony cel.

W czasie ceremonii biaej magii praktykujcy ja stoj wobrbie pentagramu, aby chroni
si przed "zymi" mocami, ktre wzywaj do pomocy. Satanicie wydaje si to nieco
dwulicowe - wzywa do pomocy moce, ajednoczenie broni si przed tymi samymi
potgami, ktre przywoano. Satanista zdaje sobie spraw, e tylko poprzez wejcie znimi
wcakowite przymierz moe wpeni ibez hipokryzji wykorzysta dla swoich potrzeb Moce
Ciemnoci.

W trakcie satanistycznej magicznej ceremonii jej uczestnicy NIE cza rk inie bawi si
w"kko graniaste", NIE pal rnokolorowych wiec odpowiadajcych rozmaitym
yczeniom, NIE wykrzykuj imion "Ojca, Syna iDucha witego" podczas rzekomego
praktykowania czarnej sztuki, NIE prosz oosobiste przewodnictwo "witego" sprzyjajce
rozwizaniu ich problemw, NIE nurzaj si wcuchncych olejach wnadziei, e przyjd
pienidze, NIE medytuj wcelu dostpienia "wielkiego duchowego przebudzenia", NIE
recytuj dugich zakl zimieniem Jezusa wtrcanym co kilka sw dla dobrego brzmienia
itd., itd., ad nauseam!

BOWIEM - NIE jest sposb praktykowania satanistycznej magii. Jeeli nie potrafisz
pozby si obudnego oszukiwania samego siebie, nigdy nie osigniesz sukcesu jako
magik, atym bardziej jako satanista.

Satanistyczna religia nie tylko podniosa monet - ale odwrcia j zupenie na drug
stron. Zjakiego wic powodu miaaby ona popiera zasady, do ktrych stoi
wzdecydowanej opozycji, poprzez nazywanie si czymkolwiek innym ni mianem
cakowicie zwizane zprzeciwnymi doktrynami, ktre tworz ca satanistyczn fil ozofi ?
Satanizm nie jest religi wiatoci; jest religi ciaa, ziemskich rozkoszy izmysw - tego
wszystkiego, czym rzdzi Szatan, uosobienie cieki Lewej Rki.

Nie sposb unikn nastpnego pytania: "W porzdku, nie mona tego nazwa
humanizmem, poniewa humanizm to nie religia, ale dlaczego wogle mie jak religi,
skoro wszystko, co si robi, przychodzi niejako zgodnie znatur? Dlaczego prostu nie
robi tego?"

Wspczesny czowiek przeszed dug drog, rozczaroway go nonsensowne dogmaty


minionych religii. yjemy obecnie wowieconych czasach. Psychiatria dokonaa
ogromnych postpw wuwiadomieniu czowiekowi jego prawdziwej osobowoci. yjemy
werze intelektualnej samowiedzy, jakiej nigdy nie widzia wiat.

Wszystko to bardzo dobrze wyglda, ALE w nowy stan wiadomoci posiada jeden saby
punkt. Inn rzecz jest rozumowe zaakceptowanie czego, odmienn za jego
emocjonalne zaakceptowania. Istnieje pewna potrzeba, ktrej psychiatria nie potrafi
wyjani - wrodzona ludzka potrzeba przemawiania do uczu poprzez dogmaty. Czowiek
potrzebuje ceremonii, rytuau, fantazji imagii. Psychiatria, pomijajc wszystko dobre, co
zdoaa uczyni, pozbawia czowieka czaru ifantazji, ktrych dostarczay religie
przeszoci.

Satanizm zdajc sobie spraw zbiecych potrzeb czowieka, wypenia ogromn, szar
pustk pomidzy religia apsychiatri. Filozofia satanistyczna czy podstawowe zasady
idobre, uczciwe wyraanie emocji lub dogmatw. Wdogmatach nie ma nic zego pod
warunkiem, e nie s oparte na pojciach iczynnociach pozostajcych wzupenej
niezgodzie zludzk natur.

Za najszybszy sposb poruszania si pomidzy dwoma punktami uwaa si drog po linii


prostej. Jeli wszystkie narose winy mogyby obrci si na korzy, wyeliminowaoby to
potrzeb intelektualnego oczyszczenia psychiki ijej wysiku uwolnienia si od zahamowa.
Satanizm to jedyna znana czowiekowi religia, ktra akceptuje czowieka takim, jakim on
jest, ibardziej skania do racjonalnego obracania zych rzeczy wdobre anieli do sigania
wstecz, aby wyeliminowa z rzeczy.

Z tego te powodu, po intelektualnym rozpracowaniu problemw za pomoc zdrowego


rozsdku izblieniu si do tego, czego nauczya nas psychiatria, jeli wci nie moesz
wyzwoli si emocjonalnie od bezpodstawnego poczucia winy inie czujesz si na siach
wprowadzi swoich teorii wycie, powiniene nauczy si sprawia, aby twoja wina
pracowaa dla ciebie. Powiniene dziaa zgodnie ze swoimi naturalnymi instynktami, ajeli
iwwczas nie potrafisz robi tego bez poczucia winy, znajd rozkosz we wasnej winie.
Moe to na pozr prowadzi do sprzecznoci zzasad, ale pomyl otym, e poczucie winy
czsto pozwala doda zmysom smaku. Doroli powinni bra lekcje uswoich dzieci. Dzieci
czsto znajduj ogromne zadowolenie wrobieniu rzeczy, ktrych robi nie powinny.

Tak, czasy si zmieniy, ale czowiek nie. Podstawowe zasady satanizmu istniay zawsze.
Jedyn rzecz now jest formalne zorganizowanie religii opartej na uniwersalnych
cechach czowieka. Przez cae wieki wspaniae budowle zkamienia, betonu, zaprawy
murarskiej istali powicane byy ludzkiej wstrzemiliwoci. Ju najwyszy czas, aby
istoty ludzkie zaprzestay walczy ze sob ipowieciy swj czas budowaniu wity
sucych ludzkiemu zaspokojeniu.

Chocia czasy si zmieniy izawsze bd si zmienia, czowiek pozosta wzasadzie taki


sam. Przez dwa tysice lat wyznacza sobie pokut za rzeczy, za ktre wogle nie
powinien poczuwa si do winy. Zmczeni jestemy odmawianiem sobie przyjemnoci
ycia, na jakie wszak zasuylimy. Dzisiaj, jak zawsze, czowiek potrzebuje zabawi si
raz na jaki czas zamiast czeka na nagrod wniebie. Dlaczego wic nie mie religii
opartej na zaspokojeniu? Oczywicie zgadza si to ze zwierzc natur. Ju duej nie
bdziemy trzscymi si wbaganiach sabeuszami przed obliczem bezlitosnego "Boga",
ktry nie troszczy si oto, czy yjemy czy umieramy. Jestemy penymi dla siebie
szacunku, dumnymi ludmi - jestemy satanistami!

PIEKO, DIABE, ATAKE - JAK SPRZEDA SWOJ DUSZ

Szatana bez wtpienia nazwa wypada najlepszym przyjacielem Kocioa, jakiego


kiedykolwiek ten posiada, poniewa przez te wszystkie lata zapewnia mu zajcie. Zbyt
dugo faszywa doktryna Pieka iDiaba pozwalaa kwitn Kocioom katolickim
iprotestanckim. Bez diaba, na ktrego zawsze wskazywali palcem, religijni przywdcy
prawoci nie mieliby czym straszy swoich wiernych. Ostrzegaj: "Szatan wiedzie na
pokuszenie", "Szatan jest ksiciem za", "Szatan jest zoliwy, okrutny ibrutalny"; "Jeeli
ulegniesz diabelskim pokusom, zca pewnoci bdziesz skazany na wieczne potpienie
ismay si bdziesz wPiekle".

Semantycznie sowo Szatan to: "przeciwnik", "sprzeciw" lub "oskaryciel". Samo sowo
"diabe" pochodzi od sanskryckiego devi, ktre znaczy "bg". Szatan uosabia sprzeciw
wobec wszystkich religii, ktre maj na celu sfrustrowanie czowieka ipotpienie go za
naturalne instynkty. Przypisana mu zostaa rola zego ztej prostej przyczyny, e wyraa
cielesne, ziemskie idoczesne aspekty ycia.

Szatan, przywdca diabw Zachodniego wiata by pocztkowo anioem, do ktrego


obowizku naleao donoszenie Bogu oludzkich wystpkach. Dopiero wXIV wieku zaczto
przedstawia go jako ze bstwo - na wp czowieka, na wp zwierz zkolimi rogami
ikopytami. Zanim chrzecijastwo nadao mu imi Szatana, Lucyfera itd., zmysow
czci ludzkiej natury rzdzi bg noszcy wtedy imi Dionizos lub Pan, przedstawiany
przez Grekw jako satyr lub faun. Pan by pocztkowo "dobrym chopem" - symbolizowa
podno iurodzaj.

Za kadym razem, gdy jaki nard przechodzi pod now form rzdw, bohaterowie
przeszoci staj si osobami potpianymi. Tak same sprawy si maja zreligiami.
Najwczeniejsi chrzecijanie wierzyli, e pogaskie bstwa byy diabami, ado posuenia
si nimi naleao stosowa "czarn magi". Cuda dokonywane za spraw niebios nazywali
"bia magi" itworzyo to jedyne midzy nimi rozrnienie. Starzy bogowie nie umarli, ale
strcono ich do Pieka, gdzie zmienili si wdiaby. Straszydo, chochlik lub strach, ktrymi
straszono dzieci - wjzyku angielskim - okrelenia te pochodz od sowiaskiego sowa
"Bog", ktre znaczy "bg", podobnie jak sanskryckie Bhoga.

Wiele przyjemnoci, ktrym oddawano cze przed nadejciem chrzecijastwa, zostao


potpionych przez now religi. Potrzeba byo jedynie niewielkiej zamiany, aby
przeobrazi rogi irozszczepione kopyta Pana wjedno znajbardziej przekonywujcych
wyobrae diaba! Atrybuty Pana zrcznie przeksztacono wkarane potpieniem grzechy
iw ten sposb caa metamorfoza staa si kompletna.

Skojarzenie koza zDiabem mona znale wBiblii chrzecijaskiej, gdzie najwitszy


dzie wroku - Dzie Pokuty - obchodzono wten sposb, e powicano dwa kozy "bez
skazy" - jednego Panu, jednego Azazelowi. Koza nioscego na sobie grzechy ludzi
wyprowadzano na pustyni, atam by ju "kozem ofia rnym". Tak wyglda geneza obrzdu
zwizanego zkozem, wykorzystywanego do dzi wniektrych ceremoniach wtaki sam
sposb, jak to czyniono wEgipcie, gdzie raz do roku powicano to zwierz Bogu.

Ludzko posiada wiele diabw, aich pochodzenie jest rozmaite. Odprawianie


satanistycznych rytuaw nie obejmuje wywoywania demonw; praktyk t stosuj tylko
ci, ktrzy obawiaj si wywoywanych przez siebie mocy.

Przypuszczalnie demony s zymi duchami charakteryzujcymi si tym, e prowadz do


zepsucia ludzi lub rzeczy, ktrych dotykaj. Greckie sowo demon oznaczao ducha
opiekuczego lub rdo inspiracji - dla pewnoci pniejsi teologowie stworzyli cay legion
tych zwiastunw natchnienia - wszyscy nikczemni.

Dowodem na tchrzostwo "magw" cieki prawej rki jest praktyka odwoywania si do


poszczeglnego demona (ktry byby przypuszczalnie narzdziem diaba), aby speni
rozkazy. Zakada si, e demona bdcego sug diaba atwiej potrafimy kontrolowa.
Wiedza okultystyczna twierdzi, e tylko najlepiej "zabezpieczony" lub szaleczo
nieroztropny czarownik zdobyby si na wywoanie samego diaba.

Satanista nie wzywa potajemnie tych "pomniejszych" diabw, ale zpodniesionym czoem
przywouje tych, ktrzy tworz t piekieln armi - samych Diabw!
Teologowie skatalogowali niektre zimion diabw wswoich listach demonw, jak mona
tego byo oczekiwa, ale poniszy spis zawiera imiona najskuteczniejsze
wsatanistycznych rytuaach. S to imiona irda pochodzenia wzywanych Bogw iBogi,
ktrzy zajmuj znaczn cz Krlewskiego Paacu Pieka.

CZTEREJ PIEKIELNI KSITA

SZATAN - (hebrajskie) oponent, oskaryciel, wadca ognia, pieko, poudnie

LUCYFER - (aciskie) ten, ktry przynis wiato, owiecenie, powietrze, poranna


gwiazda, wschd

BELIAL - (hebrajskie) ten, ktry nie ma pana, niegodziwo wiata, niezaleno, pnoc

LEWIATAN - (hebrajskie) w zgbin, morze, zachd

PIEKIELNE IMIONA

Abaddon - (hebrajskie) niszczyciel

Adramelech - diabe samaryjski

Ahpuch - diabe Majw

Amen - egipski bg ycia ipodnoci, zgow barana

Apollyon - grecki synonim Szatana, zoliwy chochlik

Aryman - diabe mazdejski

Asmodeusz - hebrajski diabe rozkoszy cielesnych iprzepychu, pierwotnie "istota


osdzajca"

Astaroth- fenicka bogini podania, odpowiednik babiloskiej Isztar

Azazel - (hebrajskie) uczy ludzi wyrabiania broni ikosmetykw

Baalberith - kanaaski bg porozumienia, zktrego pniej uczyniono diaba

Bafomet - czczony przez templariuszy jako symbol Szatana

Balaam - hebrajski demon skpstwa ichciwoci

Bast - egipska bogini rozkoszy przedstawiana pod postaci kota

Beelzebub - (hebrajskie) Wadca Much, okrelenie zapoyczone zsymboliki skarabeusza

Behemot - hebrajska personifi


ka cja Szatana przedstawiana pod postaci sonia

Beherit - syryjskie imi Szatana

Bil - celtycki bg Pieka


Chemosh - bg ludu Moabitw, nastpnie diabe

Cimeries - jedzi na czarnym koniu iwada Afryk

Coyote - demon Indian amerykaskich

Czort - rosyjskie imi Szatana, "czarny bg"

Dagon - mciwy demon lfi istyski, wadca mrz

Damballa - bg-w czczony wrd wyznawcw voodoo

Demogorgon - greckie imi diaba, ktre, wedug wierzenia, nie moe by znane
miertelnikom.

Diabolos - (greckie) "spywajcy wd"

Dracula - rumuskie imi diaba

Emma-O - japoski wadca Pieka

Eurynomos - grecki ksi mierci

Fenrir - syn Lokiego, przedstawiany pod postaci wilka

Gorge - skrt od Demorgorgon, greckiego imienia diaba

Haborym - hebrajski synonim Szatana

Hekate - grecka bogini wiata podziemnego iczarw

Isztar - babiloska bogini podnoci

Kali - (sanskryckie) crka Sziwy, wysoka kapanka thugw

Lilith - hebrajska kobieta-demon, pierwsza ona Adama, ktra wprowadzia go warkana


magii

Loki - diabe wmitologii germaskiej

Mammon - aramejski bg bogactwa izysku

Mania - etruska bogini Pieka

Mantus - etruski bg Pieka

Marduk - bg miasta Babilon

Mastema - hebrajski synonim Szatana

Mefist ofeles - (greckie) ten, ktry unika wiata; patrz: Faust

Melek Taus - diabe jezydw

Metztli - aztecka bogini nocy

Mictlan - aztecki bg mierci

Midgard - syn Lokiego, przedstawiany jako w


Milcolm - diabe Ammonitw

Moloch - demon fenicki ikanaaski

Mormo - (greckie) wadca upiorw, partner Hekate

Naamah - hebrajska kobieta-demon uwodzca mczyzn

Nergal - babiloski bg Hadesu

Nihasa - diabe Indian amerykaskich

Nija - polski bg podziemnego wiata

O-Yama - japoskie imi Szatana

Pan - grecki bg podania, nastpnie wrzucony pomidzy diaby

Pluton - grecki bg podziemnego wiata

Prozerpina - grecka krlowa podziemnego wiata

Pwcca - walijskie imi Szatana

Rimmon - demon syryjski czczony wDamaszku

Sabazios - pochodzenia frygijskiego utosamiany zDionizosem, kult wa

Sachmet - egipska bogini zemsty

Saitan - henochiaski rwnoznacznik Szatana

Sammael - (hebrajskie) "jad Boga"

Sammu - diabe rodkowoazjatycki

Sedit - diabe Indian amerykaskich

Set - diabe egipski

Shaitan - arabskie imi Szatana

Supay - bogini wiata podziemnego Inkw

Siwa - (sanskryckie) niszczyciel

Tamuz - sumeryjski bg, ktremu pniej przypisano diabelstwo

T'an-mo - chiski odpowiednik diaba, symbolizujcy dz izawi

Tezcatlipoca - aztecki bg Pieka

Thot - egipski bg magii

Tunrida - skandynawska kobieta-diabe

Tyfon - grecka personifi


ka cja Szatana

Yaotzin - aztecki bg Pieka


Yen-lo-Wang - chiski wadca Pieka

Diaby wdawnych religiach zawsze przedstawiano wzwierzcej postaci, co dowodzi staej


potrzeby czowieka do zaprzeczania, e on rwnie jest zwierzciem, poniewa podobne
praktyki suy miay podbudowaniu jego zuboaego ego.

wini gardzili ydzi iEgipcjanie. Symbolizowaa ona takich bogw, jak: Frey, Ozyrys,
Adonis, Persefona, Attys iDemetwr, apowicano j Ozyrysowi oraz Ksiycowi. Zczasem
jednak zostaa zredukowana do poziomu diaba. Fenicjanie czcili boga much, Baala, od
ktrego pochodzi diabe Beelzebub. Zarwno Baal, jak iBeelzebub s identyczni
zchrzszczem poswitnikiem lub skarabeuszem Egipcjan, ktry mia si odradza
podobnie jak mityczny ptak feniks powstajcy zwasnych popiow. Staroytni ydzi
wierzyli, wskutek kontaktu zPersami, e dwoma potnymi siami na wiecie s Ahura-
Mazda, bg ognia, wiata, ycia idobra; iAryman, w, bg ciemnoci, zniszczenia,
mierci iza. Te imnstwo innych przykadw nie tylko przedstawiaj diaby czowieka jako
zwierzta, ale rwnie wykazuj jego potrzeb wyrzekania si niegdysiejszych
zwierzcych bogw sprowadzania ich do roli diabw.

W okresie reformacji szesnastowieczny alchemik, doktor Johann Faust, odkry sposb


przywoywania diaba - Mefist ofelesa - zPieka izawierania znim paktu. Podpisa znim
cyrograf wasn krwi, oddajc Mefist ofelesowi swoj dusze wzamian za modo
natychmiast te sta si modym. Gdy nadesza pora mierci, Faust uda si do swojego
pokoju izosta rozerwany na kawaki, jakby wybucho jego laboratorium. Historia ta jest
wyrazem protestu tamtych czasw przeciw nauce, chemii imagii.

Aby zosta satanist, nie trzeba sprzedawa duszy Diabu lub zawiera paktu zSzatanem.
Pogrk t stosowali chrzecijanie wcelu terroryzowania ludzi - mieli nie odcza si od
stada. Wygraajc palcami drcymi gosami nauczali swoich wyznawcw, e jeli
poddadz si pokusom Szatana ibd yli wedug swoich naturalnych upodoba, przyjdzie
im zapaci za grzeszne przyjemnoci oddaniem duszy Szatanowi icierpieniem wPiekle
przez wieki. Ludzi skaniano do wiary, e czysta dusza stanowi przepustk do ycia
wiecznego.

Poboni prorocy zawsze nauczali, e naley strzec si Szatana. Ale co ze "strachem


przed Bogiem"? Jeeli Bg jest tak miosierny, to dlaczego ludzie powinni si go obawia.
Czy mamy wierzy, e nie ma nikogo, do kogo mamy si zwrci, aby uciec od strachu?
Jeeli masz ba si Boga, to dlaczego nie by "szatanobojnym" imie przynajmniej troch
radoci, na ktr nie pozwala lk przed Bogiem? Bez takiego wszechogarniajcego
strachu religijni przywdcy nie mieliby nic, co pozwalaoby im sprawowa wadz nad
swoimi wiernymi.

Germaska bogini zmarych icrka Lokiego nosia imi Hel, pogaskie bstwo mki ikary.
Drugie "L" dodano przy tworzeniu ksig Starego Testamentu. Prorocy, ktrzy napisali
Bibli, nie znali sowa "Hell" (Pieko); uywali hebrajskiego Szeol igreckiego Hades
oznaczajcego grb, jak rwnie greckiego Tartaros - nazwy siedziby upadych aniow,
podziemnego wiata (we wntrzu ziemi), atake Gehenna, ktr bya dolina wpobliu
Jerozolimy gdzie rzdzi Moloch; wyrzucano tam ipalono odpadki. Std wanie wzio si
to, e Koci katolicki rozwin pomys piekielnego "ognia isiarki".

Protestanckie ikatolickie pieko jest miejscem wiecznej kary; jednake katolicy wierz
wistnienie "Czyca", gdzie wszystkie dusze przebywaj przez jaki czas, i"Otchani",
dokd id nie ochrzczone dusze. Buddyjskie Pieko dzieli si na osiem czci, zktrych
siedem mona by odpokutowa. Przedstawiany przez Koci obraz Pieka to potworne
miejsce ognia icierpienia; wPiekle Dantego, jak rwnie wwyobraeniach ludw
pnocnych uwaano natomiast, e to rejon zimna, rodzaj gigantycznej lodwki.

(Pomimo tych wszystkich grb wiecznego potpienia ismaenia duszy chrzecijascy


misjonarze musieli spotyka si zosobami, ktre nie tak atwo chciay przekn ich
bezsensown gadanin. Przyjemno ib1, podobnie jak pikno, s bardzo
zindywidualizowane. Tak wiec gdy misjonarze zapdzili si na Alask, gdzie straszyli
tubylcw potwornociami Pieka wpostaci poncego jeziora ognia oczekujcego
grzesznikw, Eskimosi ochoczo pytali: "Jak mona si tam dosta?").

Wikszo satanistw nie traktuje Szatana jako istoty antropomorficzn ej zrozszczepionymi


kopytami, zzakoczonym kolcem ogonem irogami. On jedynie reprezentuje siy natury -
moce ciemnoci, ktre zostay tak nazwane, poniewa adna religia nie chciaa wycign
ich zowych ciemnoci. Nauka rwnie nie umiaa dopasowa tych mocy do technicznej
terminologii. To nie wykorzystany rezerwuar, zktrego niewielu moe czerpa, poniewa
brakuje im zdolnoci uycia narzdzia wczeniej nie uszkodzonego ioznakowania
wszystkich wprawiajcych machin wruch czci. Jest to ta nieustanna potrzeba
analizowania, ktra powstrzymuje wikszo ludzi przed wykorzystaniem tych wielu kluczy
do nieznanego - ktre satanista woli nazywa "Szatanem".

Szatan jako bg, pbg, osobisty zbawiciel lub jako cokolwiek, czego imi chciaby mu
nada, wymylony zosta przez twrcw wszystkich religii na wiecie zjednego tylko
powodu - aby przewodzi tu na ziemi grzesznymi czynnociami isytuacjom.
Wkonsekwencji wszystko wynikajce zpsychicznego iduchowego zaspokojenia
defi
n iowane byo jako "zo"-w ten sposb gwarantujc kademu na cae ycie nie
usprawiedliwione poczucie winy!

Jeli wic nazwali nas "zem", zem jestemy -i co ztego! Nadszed Wiek Szatana!
Dlaczego wic nie wykorzysta tego iY!

MIO INIENAWI

Satanizm reprezentuje przychylno dla tych, ktrzy na to zasuguj, zamiast marnowania


mioci na niewdzicznikw!

Nie moesz kocha wszystkich, mieszne nawet sdzi, e moesz. Jeeli kochasz
wszystkich iwszystko - tracisz swoj naturaln zdolno dokonywania selekcji, stajc si
marnym znawc charakterw iwartoci. Jeeli czego uywa si zbyt swobodnie, traci
swoje prawdziwe znaczenie. Dlatego satanista wierzy, e powiniene kocha mocno ibez
granic tych, ktrzy na to zasuguj, ale nigdy nie wolno ci nadstawia drugiego policzka!

Mio jest jedn znajsilniejszych ludzkich emocji, drug jest nienawi. Zmuszenie si do
odczuwania zbiorowej mioci trzeba uzna za bardzo nienaturalne. Jeli prbujesz
kocha wszystkich, mniejszym uczuciem darzysz tych, ktrzy zasuguj na twoj mio.
Zkolei tamszona wsobie nienawi moe doprowadzi do wielu psychicznych
iemocjonalnych dolegliwoci. Poprzez poznanie sposobw rozadowania uczucia
nienawici wstosunku do tych, ktrzy na to zasuguj, oczyszczasz si zowych jadowitych
emocji inie musisz wyadowywa swojej tumionej nienawici na tych, ktrych kochasz.

Nie byo dotd whistorii wiata adnego wielkiego spoecznego ruchu "mioci", ktry nie
odpowiadaby za wymordowanie niezliczonej iloci ludzi; musimy przyj, e dowodzi to
najlepiej, jak bardzo ich kochali! Kady hipokryta, jaki kiedykolwiek stpa po ziemi,
zawsze mia kieszenie wypenione po brzegi mioci!

Kady faryzeuszowski religijny autorytet twierdzi, e kocha swoich wrogw, mimo e gdy
kto wyrzdzi mu krzywd, pociesza si myl, i "Bg ich pokara". Zamiast przyzna
wobec samego siebie, e jest wstanie nienawidzi swoich wrogw itraktowa ich wsposb,
na jaki zasuguj, mwi: "W imi Pana, pjd" i"pomodl si" za nich. Dlaczego mamy
upokarza si iponia przez dokonywanie takich niewaciwych porwna?

Satanizm zawsze by traktowany jako synonim okruciestwa ibrutalnoci. Stao si tak


dlatego, e ludzie nie s wstanie stan tworz wtwarz zprawd - aprawda wyglda tak,
e nie wszystkie ludzkie istoty s agodne ikochaje. Skoro to wanie satanista przyzanje,
e zdolny jest zarwno do miocci, jak inienawici, uwaa si go za osob pen
nienawici. Tymczsem ecz naleaoby uj inaczej: poniewa jest on zdolny do dawania
upustu swojej nienawici za spraw zrytualizowanej ekspresji, jest on owiele bardziej
zdolny do mioci - do najgbszego rodzju mioci. Dziki uczciwemu rozpoznaniu obu
tych uczu iopowiedzeniu si iza odczuwan przez niego mioci, iza nienawici, nie
wystpuje zjawisko mieszania ich obu. Nie posiadajac zdolnoci dowiadczania jednego
ztych uczu, nie moesz wpeni dowiadczy drugiego.

SATANISTYCZNY SEKS

Wiele kontrowersji powstao wok satanistycznych pogldw na "woln mio". Zawsze


uwaano, e czynnoci seksualne s najwaniejszym elementem satanistycznej religii ie
ch uczestniczenia worgiach seksualnych stanowi podstawowy iniezbdny warunek, by
zosta satanist. Nic innego nie mogoby bardziej mija si zprawd! Wrzeczywistoci
oportunici, ktrzy nie wykazuj wikszego zainteresowania satanizmem poza jego
seksualnymi aspektami, s niewtpliwie rozczarowani.

Satanizm popiera wolno seksualn, ale tylko wprawdziwym sensie tego sowa. Wolna
mio wmniemaniu satanisty oznacza dokadnie nastpujc sytuacj: wolno to albo
pozostawanie wiernym jednej osobie, albo zaspakajanie swoich seksualnych dz ztyloma
osobami, ilu rzeczywicie potrzebuje.

Satanizm nie skania do uczestniczenia worgiach ani zwizkach pozamaeskich tych, dla
ktrych nie jest to zjawiskiem naturalnym. Dla wielu osb bycie niewiernym wybranym
przez siebie partnerom staoby si bardzo nienaturalne iszkodliwe. Innych zkolei bardzo
frustrowaoby pozostawanie wzwizku seksualnym zjedn osob. Kady musi
zdecydowa, jaka forma aktywnoci seksualnej bdzie dla niego najlepsza inajbardziej
odpowiadajca jego indywidualnym potrzebom. Samooszukujce zmuszanie si do bycia
rozpustnym lub do posiadania partnerw seksualnych przed maestwem tylko po to, aby
dowie innym (lub co gorzej samemu sobie) wasnego wyzwolenia zpoczucia winy
seksualnej jest rwnie niewaciwe, zsatanistycznego punktu widzenia, jak brak
zaspokojenia potrzeby seksualnej spowodowany zakorzenionym poczuciem winy.

Wiele zosb stale zaabsorbowanych demonstrowaniem swojego wyzwolenia zpoczucia


winy seksualnej tkwi wrzeczywistoci wo wiele silniejszych wizach seksualnych ni ci,
ktrzy po prostu przyjmuj seks jako naturaln cz swojego ycia inie robi wielkiego
szumu wok wasnej wolnoci seksualnej. Na przykad potwierdzonym faktem jest, e
nimfomanki (dziewczyny lub bohaterki marze kadego mczyzny wwikszoci tanich
powieci sensacyjnych) nie s seksualnie wolne - wrzeczywistoci s ozibe iskacz
zmczyzny na mczyzn, poniewa maj zbyt wiele zahamowa, aby osign peni
zadowolenia seksualnego.

Kolejnym nieporozumieniem jest zaoenie, e zdolno uczestniczenia wseksie


grupowym dowodzi wyzwolenia seksualnego. Wszystkie wspczesne grupy wolnego
seksu maj jedn wspln cech - dezaprobat wobec fetyszyzmu idewiacji.
Wrzeczywistoci najbardziej wymuszone przykady niefetyszystycznego seksualnego
zachowania ukrytego pod cienkim paszczykiem "wolnoci" s tego samego formatu.
Kady zuczestnikw orgii zdejmuje zsiebie wszystko, idc za przykadem przywdcy,
anastpnie cudzooy - rwnie za jego przykadem. aden zuczestnikw nie bierze pod
uwag tego, e ich forma "wyzwolonego" seksu moe by uwaana za zbyt
sformalizowan iinfantyln przez osoby spoza grupy, ktre nie stawiaj znaku rwnoci
pomidzy jednostajnoci iwolnoci.

Satanista zdaje sobie spraw, e jeli chce by koneserem seksu (i naprawd wolnym od
poczucia winy seksualnej) nie powinien znajdowa si ani pod presj tak zwanych
seksualnych rewolucjonistw, ani pod presj pruderii spoeczestwa ogarnitego
poczuciem winy. Wszystkie te kluby wolnej mioci mijaj si zide wolnoci seksualnej.
Jeeli zachowanie seksualne nie bdzie wyraa indywidualnych potrzeb (cznie
zosobistymi fetyszami), nie ma absolutnie najmniejszego powodu, aby nalee do
organizacji wolnego seksu.

Satanizm toleruje wszystkie rodzaje zachowa seksualnych, ktre naleycie zaspokajaj


twoje indywidualne dze - moesz by heteroseksualny, homoseksualny, biseksualny lub
nawet aseksualny, jeeli tak wybrae. Satanizm sankcjonuje rwnie kady fetysz
idewiacj, ktre wzbogac twoje ycie seksualne" dopki bior wtym udzia osoby, ktre
same maj na to ochot.

Rozprzestrzenianie si dewiacji i/lub fetyszyzmu wnaszym spoeczestwie wypacza


wyobrani naiwnych seksualnie. Wicej jest seksualnych wariantw ni nieowiecony
osobnik moe ogarn: transwestytyzm, masochizm, urolagnia, ekshibicjonizm - aby
wymieni tylko niektre zbardziej znanych. Kady nosi wsobie jak form fetyszyzmu, ale
poniewa ludzie nie zdaj sobie sprawy zpowszechnoci owego zjawiska wnaszym
spoeczestwie, czuj si zdeprawowani poddajc si swoim "nienaturalnym"
skonnociom.

Nawet aseksualni s dewiantami - poprzez swoj aseksualno. Owiele bardziej


nienormalny jest brak podania seksualnego (jeeli nie wynika on zchoroby, wieku lub
jakiego innego powodu usprawiedliwiajcego jego zanik) ni rnorodno ycia
seksualnego. Oile jednak satanista przedkada sublimacj seksualn nad jawn ekspresj
seksualn, pozostaje to wycznie jego prywatn spraw. Wwielu przypadkach sublimacji
seksualnej (lub aseksualnoci) kada prba seksualnego wyzwolenia si okazuje si
niszczca dla jednostki aseksualnej.

***

1 Fetyszyzm jest nie tylko praktykowany przez istoty ludzkie, ale rwnie przez zwierzta.
Fetysz stanowi integralny czynnik ycia seksualnego zwierzt Zapach seksualny jest np.
niezbdny niektrym zwierztom do pobudzenia seksualnego drugiego osobnika. Testy
laboratoryjne wykazay, e gdy zwierz zostanie sztucznie pozbawione odoru" traci swoj
seksualn atrakcyjno dla pozostaych Czowiek dowiadcza tej stymulacji wtaki sam
sposb, chocia bardzo czsto bdzie temu zaprzecza

***

Osoby aseksualne podlegaj staej sublimacji seksualnej przez swoj prac lub hobby.
Caa energia izainteresowanie, ktre normalnie powicono by aktywnoci seksualnej,
znajduj upust winnych rozrywkach lub wybranych zajciach. Jeeli kto preferuje inne
zainteresowania ni ycie seksualne, stanowi to jego prawo inikt nie moe potpia go za
to. Jednake powinno si przynajmniej zdawa sobie spraw zfaktu, e to jest sublimacja
seksualna.

Z powodu braku moliwoci zrealizowania si wiele ukry tych poda seksualnych nigdy
nie wychodzi poza stany fantazji. Prowadzi to do stresu, tote wiele osb wymyla
niewykrywalne metody dawania upustu swoim popdom. Tylko dlatego, e wikszo
zachowa fetyszystycznych nie jest wyranie zauwaalna, seksualnie niewyrachowani nie
powinni oszukiwa samych siebie skaniajc si ku myleniu, e takowe nie istniej.
Poprze to mona cytatami obrazujcymi stosowanie wymylnych technik: mski
transwestyta bdzie zaspokaja wasny fetyszyzm noszc damsk bielizn podczas
codziennych zaj; lub te kobieta-masochistka moe nosi gumowy pasek okilka
numerw za may, tak aby bez niczyjej wiedzy podczas caego dnia czerpa przyjemno
seksualn zracji odczuwania fetyszystycznej niewygody. Powysze przykady s
najbardziej typowe io wiele agodniejsze od tych, jakie mona by byo przytoczy.

Satanizm nakania do kadej formy ekspresji seksualnej, jak uznasz za najlepsz, dopki
nie wyrzdza si krzywdy innym. Twierdzenie to wymaga uszczegowienia, aby zapobiec
niewaciwej interpretacji. Niewyrzdzanie krzywdy innym nie dotyczy nieumylnego
zranienia kogo, kto moe poczu si uraony zpowodu niezgadzania si ztwoimi
pogldami na sprawy seksu lub wskutek jego niepokoju omoralno seksualn.
Powiniene naturalnie unika obraania innych, ktrzy wiele dla ciebie znacz, np.
pruderyjni przyjaciele ikrewni. Jeli wszake szczerze podejmu- jesz wysiki, aby unikn
zranienia ich imimo to przypadkowo dowiedz si oczym, nie moesz by za to
odpowiedzialnym iodczuwa ztego powodu winy spowodowanej zarwno twoimi
seksualnymi przekonaniami, jak iobaw przed zranieniem ich wanie tymi przekonaniami.
Jeeli stale obawiasz si uraenia pruderyjnych osb swoim stosunkiem do seksu, nie ma
sensu prbowa wyzwoli si zpoczucia winy seksualnej. adnemu celowi nie suy
jednake ostentacyjne okazywanie, jak bardzo jest si wyzwolonym.

Za kolejny wyjtek od reguy uwaa wypada traktowanie masochistw. Masochista ma


przyjemno ztego, e jest raniony, tak wic odbierajc masochicie jego przyjemno
doznawan poprzez bl, rani si go wten sam sposb, wjaki rzeczywisty fizyczn y bl rani
niemasochist. Historia onaprawd okrutnym sadycie najlepiej moe zilustrowa
zagadnienie. Masochista mwi do sadysty: "bij mnie". Na co bezlitosny sadysta
odpowiada: "NIE!" Jeeli kto chce by zraniony iw cierpieniu znajduje rado, to nie ma
powodu, aby nie postpowa zgodnie ze swoimi zwyczajami.

Okrelenie "sadysta" wpopularnym tego sowa znaczeniu opisuje osob, ktra czerpie
przyjemno zjakiejkolwiek brutalnoci. Wrzeczywistoci prawdziwy sadysta dziaa bardzo
selektywnie. Dokadnie wybiera wrd szerokiego grona odpowiednich ofia r iznajduje
ogromn rozkosz wzaspokajaniu pragnie tych, ktrzy cierpienie traktuj jako rdo
radoci. "Dobrze zorganizowany" sadysta jest epikurejczykiem wwyborze tych, dla ktrych
przeznacza swoj energi! Jeeli osobie takiej wystarczy odwagi, aby przyzna si, e jest
masochist isprawia jej rado, gdy j zniewalaj iponiewieraj ni, prawdziwy sadysta
bdzie zadowolony zoddawania jej przysugi!

Pomijajc wyej wymienione wyjtki, satanista nigdy celowo nie skrzywdziby innych
poprzez naruszenie czyich seksualnych praw. Jeeli prbujesz narzuci swoje pragnienia
seksualne innym, ktrzy nie przyjmuj zprzychylnoci twoich zabiegw, gwacisz tym
samym ich wolno seksualn. Dlatego te satanizm nie popiera gwatu, molestowania
nieletnich, kontaktw seksualnych ze zwierztami lub jakiejkolwiek innej formy zachowania
seksualnego, pocigajcej za sob uczestnictwo tych, ktrzy nie maj na to ochoty lub
zpowodu swojej niewinnoci bd naiwnoci s zastraszani czy wprowadzani wbd,
awrezultacie robi pewne rzeczy wbrew swej woli.

Jeeli obie zaangaowane strony s dojrzae idorose, wiadomie przyjmuj pen


odpowiedzialno za swoje czyny iz wasnej woli bior udzia wdanej formie seksualnej
ekspresji - nawet jeli jest to oglnie uznawane za tabu - nie ma powodu, aby gani takie
osoby za ich seksualne inklinacje.

Jeeli jeste wiadom wszystkich implikacj, dobrych izych stron, ijeste pewien, e twoje
czyny nie zrani nikogo, kto tego sobie nie yczy lub nie zasuguje na wyrzdzenie mu
krzywdy, nie masz powodw do powstrzymywania swoich seksualnych upodoba.

Tak jak nie znajdziemy dwch dokadnie takich samych ludzi, kiedy porwnamy ich wybr
poywienia lub moliwoci konsumpcyjne, tak te kady ma inne seksualne smaki
iapetyty. adna osoba ani adna spoeczno nie dysponuj wobec innych prawem
ograniczania norm seksualnych lub regulowania czstotliwoci kontaktw seksualnych.
Tylko zindywidualnego punktu widzenia mona oceni, czy zachowanie seksualne
potraktowa jako odpowiednie. Dlatego te to, co jednemu wydaje si seksualnie waciwe
imoralne, inny poczyta za frustrujce. Sytuacja odwrotna rwnie jest prawdziwa; kto
moe by bardzo aktywny seksualnie, ale nieuczciwe zjego strony byoby ponianie osoby,
ktrej seksualne moliwoci s owiele mniejsze, inarzucanie jej swojego podejcia -
przykadem mczyzna onienasyconych seksualnych apetytach, ktrym nie mog
sprosta seksualne potrzeby jego ony. Nieuczciwym naleaoby nazwa oczekiwanie
ma na entuzjastyczne przyjcie przez on zabiegw ojej wzgldy; ale musi ona okaza
rwnie du rozwag. Wtakich wypadkach, gdy nie odczuwa ona wielkiego podania,
moe albo pasywnie (ale uprzejmie) przyjmowa go seksualnie, albo nie mie pretensji,
jeeli wybierze on inny sposb zaspokojenia swoich potrzeb - wcznie zpraktykami
autoerotycznymi.

Idealny zwizek to taki, wktrym ludzie s wsobie gboko zakochani, aponadto


wzajemnie dopasowani seksualnie. ]ednake zwizki doskonae zdarzaj si bardzo
rzadko. Wane jest tutaj podkrelenie, e mio duchowa iseksualna mog - ale nie
musz - i ze sob wparze. ]eeli nawet pojawia si dopasowanie seksualne, zazwyczaj
jest ono ograniczone, zatem niektre pragnienia seksualne bd zaspokojone, ale nie
wszystkie.

Nie ma wikszej seksualnej rozkoszy ni ta, ktr si czerpie ze zwizku zkim, kogo si
gboko kocha, oile jestecie dobrze dopasowani seksualnie. Jeeli nie jestecie do siebie
dopasowani pod tym wzgldem, to jednak naley podkreli, e nie oznacza to braku
mioci duchowej. Mona - iczsto tak si dzieje - egzystowa bez jednej zowych postaci
mioci. Wrzeczywistoci czsto jeden zpartnerw zwraca si wkierunku seksu poza jego
zwizkiem, poniewabardzo kocha swoj drug poow ipragnie unikn zrani.enia
partnera lub narzucenia si mu. Gboka duchowa mio wzbogacana jest mioci
seksualn, wystpujc jako niewtpliwie konieczny element kadego zadowalajcego
zwizku, ale zpowodu rnych seksualnych upodoba seks poza zwizkiem lub
masturbacja niekiedy stanowi konieczny dodatek.

Masturbacj wielu uwaa za seksualne tabu, wywouje ona poczucie winy, zktrym
nieatwo mona sobie poradzi. Temat ten trzeba potraktowa ze szczeglnym naciskiem,
poniewa stanowi on niezwykle istotny skadnik wielu zakoczonych sukce sem
magicznych poczyna.

Od czasu gdy judeochrzecijaska Biblia opisaa grzech Onana (Gen.38: 7-10), czowiek
musia liczy si zwag ikonsekwencjami "grzechu sobiestwa". Chocia wspczeni
seksuolodzy wyjanili, e grzech Onana to po prostu coitus interruptus, niewaciwa
interpretacja teologiczna dokonaa ju przez wieki ogromnych spustosze.

Pomijajc rzeczywiste przestpstwa na tle seksualnym, masturbacja jest jednym


znajbardziej dezaprobowanych aktw seksualnych. Wostatnim stuleciu napisano
niezliczon ilo tekstw przedstawiajcych jej okropne konsekwencje. Praktycznie
wszystkie fizyczn e ipsychiczne schorzenia przypisywano zu masturbacji. Blado cery,
krtki oddech, zapadnita klatka piersiowa, nerwowo, pryszcze iutrata apetytu to tylko
kilka charakterystycznych objaww wywoanych przez masturbacj. Cakowite zyczn
fi e
ipsychiczne zaamanie byo pewne, jeli kto nie zwraca uwagi na ostrzeenia
wpodrcznikach dla modych mczyzn.

Niesamowite opisy wtakich tekstach mona by przyjmowa niemal humorystycznie, gdyby


nie przykry fakt, e mimo wielu wysikw wspczesnych seksuologw, lekarzy, pisarzy itd.
wcelu usunicia stygmatu masturbacji tylko czciowo zdoali oni wymaza gboko
zakorzenione poczucie winy spowodowane nonsensami zawartymi we wspomnianych
podrcznikach. Znaczny procent ludzi, zwaszcza tych po czterdziestce, nie potrafi
pogodzi si emocjonalnie zfaktem, e masturbacja jest naturalna izdrowa, nawet jeli
akceptuj j intelektualnie, aoni zkolei przekazuj swoj niech, nawet podwiadomie,
wasnym dzieciom.

Uwaano, e mona doprowadzi si do obdu, jeli pomimo licznych upomnie trwa si


wswoich autoerotycznych praktykach. Ten niedorzeczny mit powsta na bazie raportw
oszerokim rozpowszechnieniu masturbacji wrd pensjonariuszy instytucji dla umysowo
chorych. Wychodzono zzaoenia, e skoro prawie wszyscy nieuleczalnie chorzy
psychicznie onanizowali si, to wanie masturbacja doprowadzia ich do szalestwa. Nikt
nigdy nie prbowa zastanowi si nad tym, e brak seksualnych partnerw pci przeciwnej
ibrak hamulcw, charakterystyczny dla skrajnego obkania, byy rzeczywistymi powodami
praktyk masturbacyjnych szalecw.

Wielu ludzi wolaoby, eby ich partnerzy raczej poszukali sobie kogo na boku, nie za
uprawiali samogwat; przyczyny bior si zich wasnego poczucia winy, niechci partnerw
do zaangaowania innych wmasturbacj lub zpowodu obawy przed niechci samych
partnerw - chocia wzadziwiajcej liczbie wypadkw zamiast tego powstaje obawa, e
partner moe mie przygody seksualne na boku - chocia rzadko si to przyznaje.

Jeeli bodziec jest dostarczony przez wyobraanie sobie, e robi to partner ze wsplnego
zwizku, naley t spraw jasno omwi, aobie strony skorzystaj ztych praktyk. ]ednake
jeli zakaz masturbacji wynika tylko zpowodu poczucia winy ze strony jednego lub obojga
partnerw, powinni podj wszelkie wysiki, aby pozby si tego poczucia winy - lub
wykorzysta je. Mona by byo ocali wiele zwizkw, gdyby pozostajce wnich osoby nie
odczuway winy zpowodu dokonywania naturalnych aktw masturbacji.

Masturbacj uznaje si za zo, poniewa wynika zniej przy jemno pynca ze


wiadomego pieszczenia "zakazanych" obszarw ciaa za pomoc wasnej rki. Uczucie
winy towarzyszce wikszoci aktw seksualnych moe ulec zagodzeniu przez odwoanie
si do przyjtego twierdzenia, e twoje seksualne rozkosze s niezbdne do spodzenia
potomstwa - cho uwanie ledzisz kalendarz dla oznaczenia "bezpiecznych" dni. Nie
moesz jednak zjedna sobie zwolennikw tego wywodu, jeli angaujesz si wpraktyki
masturbacyjne.

Bez wzgldu na to, co powiedziano ci na temat "niepokalanego poczcia" - nawet jeli


lepa wiara pozwala ci przekn t bzdur - wiesz cakiem dobrze, e oile chcesz zrobi
dziecko, musi nastpi kontakt seksualny zosob pci przeciwnej! Skoro czujesz si winny
zpowodu "grzechu pierworodnego", bdziesz zca pewnoci mia jeszcze wiksze
poczucie winy zpowodu uprawiania seksu tylko wcelu samozaspokojenia, bez zamiaru
podzenia dzieci.

Satanista doskonale zdaje sobie spraw, dlaczego religijni przy wdcy gosz, e
masturbacja jest grzechem. Ludzie bd to robi, podobnie jak wszystkie naturalne
czynnoci, bez wzgldu na surowo udzielanych im reprymend. Wytwarzanie poczucia
winy jest wan przykrywk ich przebiegle skonstruowanego schematu majcego na celu
zmuszanie ludzi do pokutowania za "grzechy" poprzez pacenie na rzecz wity
wstrzemiliwoci!

Nawet gdy kto nie walczy ju zciarem narzuconego przez religi poczucia winy (lub
wydaje mu si, e tak jest), wspczesny czowiek wci odczuwa wstyd oddajc si
swoim onanistycznym dzom. Mczyzna moe czu si pozbawiony swojej mskoci,
jeeli bardziej zaspokaja si autoerotycznie ni wspzawodniczy wgrze uwodzenia
kobiety. Kobieta moe sama zaspokaja si seksualnie, ale poprzez sport uwodzenia dy
do wynagrodzeni.a swojego ego. Ani typ casanovo-podobny, ani okaz sztampowo
demonicznej uwodzicielki nie bdzie czu si stosownie do swoich aspiracji, oile ich
seksualne zaspokojenie "zredukowane" zostanie do masturbacji; wobu wypadkach osoby
te wolayby nawet niezbyt odpowiadajcego im partnera. Zsatanistycznego punktu
widzenia owiele lepiej uciec si do penej fantazji zamiast uczestniczy wnie
przynoszcym zadowolenia dowiadczeniu zinn osob. Wprzypadku masturbacji
sprawujesz cakowit kontrol nad sytuacj.

Niepodwaalny fakt, e masturbacja stanowi cakowicie nor maln izdrow praktyk,


ilustruje to, e uprawiana jest przez wszystkich czonkw krlestwa zwierzt. Ludzkie
dzieci rwnie postpuj zgodnie ze swymi instynktownymi masturbacyjnymi. pod
warunkiem, e nie zostay skarcone przez obupragnieniami rzonych rodzicw, ktrych za
to samo skrzyczeli ich rodzice itak dalej wgb historii.

Jest to przykre, ale prawdziwe, e seksualne uprzedzenia ro dzicw bd niezmiennie


przechodzi na ich dzieci. Chcc uchroni nasze dzieci przed zgubnym przeznaczeniem
seksualnego ukierunkowania naszych rodzicw, dziadkw inajprawdopodobniej nas
samych, musimy pokaza, czym naprawd jest wypaczony moralny kod przeszoci -
pragmatycznie zorganizowanym zbiorem zasad, ktre wrazie surowego ich przestrzegania
prowadz do naszego zniszczenia! ]eeli nie wyzwolimy si ze miesznych seksualnych
standardw obowizujcych wnaszym obecnym spoeczestwie, wcznie ztak zwan
rewolucj seksualn, neurozy spowodowane tymi duszcymi normami bd trway nadal.
Trzymanie si racjonalnej ihumanistycznej nowej moralnoci satanizmu moe zapewni
rozwj takiego spoeczestwa, wktrym nasze dzieci bd mogy dorasta wzdrowiu ibez
niszczcych moralnie obcie naszego obecnego, chorego spoeczestwa - ispowoduje
to.

NIE WSZYSTKIE WAMPIRY PIJ KREW!

Satanizm reprezentuje odpowiedzialno wstosunku do odpowiedzialnych zamiast troski


opsychicznych wampirw.

Wielu ludzi, ktrzy stpaj po ziemi, praktykuje pikn sztuk sprawiania, aby inni bez
powodu czuli si odpowiedzialni lub nawet zobowizani wobec nich. Satanizm widzi te
pijawki we waciwym wietle. Psychiczne wampiry s osobnikami, ktre wycigaj
zinnych ich yciow energi. Osob tego typu spotka mona niemal na kadej ulicy. Nie
speniaj one adnych poytecznych zada wnaszym yciu inie s ani obiektami mioci,
ani prawdziwymi przyjacimi. Co wicej, czujemy si odpowiedzialni wobec psychicznego
wampira, nie zdajc sobie sprawy, dlaczego tak jest.

Jeeli uwaasz, e moesz sta si ofia r takiego osobnika, istnieje kilka prostych
sposobw, ktre pozwol ci zda sobie ztego spraw. Czy istnieje osoba, do ktrej czsto
dzwonisz lub przychodzisz, mimo e naprawd nie yczysz sobie tego, poniewa wiesz,
e bdziesz czu si winnym, jeli tego nie zechcesz? Amoe jest taka osoba, ktrej stale
wywiadczasz przysugi, chocia nigdy bezporednio ci oto nie prosi, adaje ci tylko do
zrozumienia? Czsto psychiczny wampir posuy si psychologi na opak, mwic: "Och,
nie mgbym ci oto prosi" - aty, zkolei, nalegasz, aby to zrobi. Psychiczny wampir nigdy
nie bdzie od ciebie niczego wymaga. Byby to przejaw jego nadmiernej pewnoci siebie.
Po prostu pozwoli, aby jego yczenia dotary do ciebie wsubtelny sposb, tak aby uchroni
si przed braniem go za pasoyta. On "nigdy nie mylaby nawet onarzucaniu si" izawsze
jest zadowolony chtnie przyjmujc swj los, bez najmniejszej otwarcie wyraonej skargi!

Grzechy psychicznych wampirw nie wynikaj zdaiaania, lecz zzaniechania. To, czego nie
mwi, anie to, co mwi, sprawia, e czujesz si wobec nich zobowizany. S zbyt
przebiege, aby otwarcie wyraa swoje yczenia wobec ciebie, poniewa wiedz, e
mogoby ci to urazi imiaby wyrany isuszny powd odmowy.

Znaczny procent tych ludzi posiada specjalne "atrybuty", ktre sprawiaj, e atwiej iz
lepszym skutkiem znajduj oni oparcie wtobie. Wiele psychicznych wampirw jest
kalekami (lub takich udaj) albo s "umysowo lub emocjonalnie upoledzeni". Inni mog
udawa niewiedz lub niekompetencj, aby ty zlitoci - lub co czstsze - wwyniku irytacji
zrobi co dla nich.

Tradycyjny sposb wygnania demona lub ywiou polega na odkryciu jego natury
iodprawieniu egzorcyzmw. Rozpoznanie tych wspczenie istniejcych demonw iich
metod dziaania okazuje si jedynym antidotum na ich niszczcy wpyw na ciebie.

Wielu ludzi akceptuje te pasywnie zoliwe indywidua tylko dlatego, e nikt im wyranie nie
wytkn podstpnych forteli, jakich uywaj. Po prostu uznaj te "biedne duszyczki" za
osoby majce mniej szczcia ni oni sami iczuj si zobowizani pomc im tak, jak tylko
potrafi
. Jest to bdne poczucie odpowiedzialnoci (lub nieusprawiedliwione poczucie
winy), dobra poywka dla "altruizmu", na ktrym eruj te pasoyty! Wampir psychiczny
ma zdolno istnienia, poniewa sprytnie wybiera na swoje ofia ry ludzi uczynnych
iodpowiedzialnych - ludzi niezwykle oddanych swoim "moralnym obowizkom".

Niekiedy moemy by wyzyskiwani zarwno przez grupy ludzi, jak iprzez pojedynczych
osobnikw. Kada organizacja zajmujca si zbieraniem funduszy, dla przykadu: fundacja
dobroczynna, rada gminy, organizacja religijna lub bractwo itd., skrupulatnie wybiera
osob bieg wwywoywaniu uinnych poczucia winy na swojego prezesa, aby nakania
nas do otwierania najpierw serc, anastpnie portfeli przed nim - przyjmujcym akt "dobrej
woli" - nigdy nie wspominajc, e wwielu wypadkach owi osobnicy nie powicaj
bezinteresownie swojego czasu, ale wycigaj niez pensj za swe "szlachetne czyny"
S mistrzami wgraniu na sympatii iwzgldach ludzi odpowiedzialnych. Jak czsto widzimy
mae dzieci wysyane przez tych obudnych Faginw wcelu bezbolesnego wycignicia
datkw od uprzejmych. Kt mgby oprze si niewinnemu czarowi dziecka?

Bywaj, oczywicie, itacy, ktrzy s nieszczliwi, jeeli nie daj czego, ale wielu znas
nie pasuje do tej kategorii. Niestety, czsto jestemy zmuszani do robienia rzeczy, ktrych
- jak uwaamy - nie powinno si od nas wymaga. Rozsdnie mylcemu czowiekowi
niezwykle trudno odrni dobrowoln dobroczynno od wymuszonej. Chce on robi to,
co jest waciwe isprawiedliwe, kopot za sprawia mu prba podjcia decyzji, komu
powinien pomc ido jakiego stopnia mona od niego oczekiwa wsparcia mieszczcego
si wgranicach rozsdku.

Kady musi zadecydowa za siebie, jakie ma obowizki wobec przyjaci, rodziny


ispoecznoci. Przed powiceniem swojego czasu ipienidzy ludziom, ktrzy nie nale
do jego najbliszej rodziny lub grona bliskich przyjaci, musi podj decyzj, na co jest
wstanie sobie pozwoli bez uszczerbku dla najbliszych. Biorc te rzeczy pod uwag musi
by pewien, e wczy siebie do grona osb, ktre najwicej dla niego znacz. Powinien
uwanie oceni zasadno yczenia iosobowo lub motywy osoby proszcej ojego
spenienie.

Niezwykle trudno nauczy si powiedzie "nie", gdy przez cae ycie mwio si "tak". Ale
skoro nie chce si stale by wykorzystywanym, naley nauczy si mwi "nie"
wuzasadnionych wypadkach. Jeli pozwolisz im, psychiczne wampiry bd stopniowo
infi
l trowa twe codzienne ycie, dopki nie pozbawi ci resztki twojej prywatnoci - itwoje
stae uczucie troski onich wyruguje ca twoj ambicj.

Psychiczny wampir bdzie zawsze wybiera osob, ktra jest wzgldnie zadowolona
zycia iusatysfakcjonowana nim - osob szczliw wmaestwie, znajdujc
przyjemno wswojej pracy ioglnie dobrze dopasowan do otaczajcego wiata - na niej
wanie eruje. Sam fakt, e wampir psychiczny wybiera do wykorzystywania osoby
szczliwe, dowodzi, e brakuje mu tych rzeczy, jakie posiada jego ofi
a ra. Zrobi on
wszystko, co tylko bdzie mg, aby wywoa konfli kt istworzy dysharmoni pomidzy
swoj ofia r abliskimi jej ludmi.

Dlatego te strze si kadego, kto sprawia wraenie, i nie posiada prawdziwych


przyjaci inie ma adnego wyranego zainteresowania wyciu (oprcz zainteresowania
tob). Zwykle bdzie ci mwi, e jest bardzo wybredny wdoborze przyjaci lub nie
zaprzyjania si atwo zpowodu wysokich kryteriw, jakie stawia swoim towarzyszom. (Aby
zdoby iutrzyma przyjaci, naley chcie co da zsiebie - ado tego psychiczny wampir
nie jest zdolny). Ale bdzie on prbowa jak najszybciej uwiadomi ci, e ty speniasz
wszystkie wymagania istanowisz prawdziwy iznakomity wyjtek wrd ludzi - ty jeste
jedn znielicznych osb zasugujcych na jego przyja.

Aby nie myli szalonej mioci (ktr trzeba uwaa za bardzo egoistyczn) zpsychicznym
wampiryzmem, ogromna rnica pomidzy obiema tymi rzeczami musi zosta wyjaniona.
Jedyny sposb ustalenia, czy jeste wyzyskiwany przez wampira, polega na dokonaniu
bilansu: co dostajesz wzamian za to, co dla kogo robisz.

Moesz niekiedy sta si rozdraniony zpowodu obowizkw naoonych na ciebie przez


osob ukochan, bliskiego przyjaciela lub nawet przez szefa. Ale zanim okrelisz kogo
jako psychicznego wampira, musisz zada sobie pytanie: "Co dostaj wzamian?" Jeli
twj partner lub kochanka nalegaj, aby czsto do nich dzwoni, ale ty rwnie wymagasz
od nich rozliczenia si zczasu spdzonego bez ciebie, powiniene zda sobie spraw, e
ma tu miejsce sytuacja polegajca na braniu idawaniu. Lub jeli przyjaciel ma zwyczaj
proszenia ci opomoc wnieodpowiednim momencie, ale ty rwnie moesz na nim
polega, e twoje potrzeby potraktuje bezwzgldnie priorytetowo, musisz traktowa to jako
uczciwy ukad. Jeeli twj szef poprosi ci ozrobienie czego wicej, ni normalnie si od
ciebie oczekuje na twoim stanowisku, ale przymknie oko na sporadyczne spnienie lub
da ci wolny dzie, gdy bdziesz tego potrzebowa, zca pewnoci nie masz powodu do
skarenia si iuwaania, e jeste wykorzystywany.

Podlegasz jednak wykorzystywaniu, oile cigle ci wzywaj lub stale oczekuje od ciebie
jakiej przysugi ten, kto zawsze ma inne "naglce obowizki", kiedy tylko ty czego od
niego potrzebujesz.

Wiele psychicznych wampirw bdzie obdarowywao ci rzeczami materialnymi


zamierzajc sprawi, aby czu si wzamian zobowizany wobec nich iw ten sposb znimi
zwizany. Rnica pomidzy ich dawaniem atwoim polega na tym, e twj sposb
odpacania si przyjmuje form niematerialn. Chc, aby czu si wobec nich
zobowizany ibd bardzo rozczarowani lub nawet obraeni, jeli sprbujesz odwzajemni
si im przedmiotami materialnymi. Wostatecznoci "zaprzedasz im swoj dusz" ibdzie ci
si stale przypomina otwoich obowizkach nie przypominajc ci otym - ulubiona metoda.

Dla prawdziwego satanisty jedyn metod obchodzenia si zpsychicznym wampirem jest


"udawanie gupiego" izachowywanie si tak, jak gdyby byo si autentycznym altruist
inaprawd nie oczekiwao niczego wzamian. Daj im lekcj, przyjmij uprzejmie wszystko, co
ci dadz, dzikujc im wystarczajco gono, by wszyscy otym usyszeli, ispokojnie
odejd! Wten sposb okazujesz si zwycizc. C mog wtedy rzec? Akiedy, co
nieuniknione, bd od ciebie oczekiwa, aby odwdziczy si za ich "hojno" (i to jest
najtrudniejsze), powiedz "NIE" - ale znw uprzejmie! Gdy odczuj, e wyzwalasz si zich
uciskw, mog si zdarzy dwie rzeczy. Pierwsza - e bd zachowywa si jak
"skruszeni" wnadziei, e twoje dawne poczucie obowizku isympatia powrc, akiedy (jeli
wogle) to nie nastpi, poka swoje prawdziwe oblicze, stajc si gniewnymi imciwymi.

Jak ju sprawisz, e posun si a tak daleko, TY moesz za gra rol strony


pokrzywdzonej. Mimo wszystko nie uczynie nic zego - to tobie przypady "wymuszone
obowizki", gdy bye potrzebny owym potworom, skoro za niczego nie mona byo
oczekiwa wzamian za ich prezenty, nie powinny powsta adne gbokie urazy.

Oglnie mwic, psychiczny wampir zda sobie spraw, e jego metody zostay odkryte
izaprzestanie dalszych naciskw. Nie bdzie ju wicej traci na ciebie czasu iskieruje
swoje kroki ku kolejnej niczego si nie spodziewajcej ofi
e rze.

Zdarzaj si jednak takie sytuacje, e psychiczny wampir nie poluzuje swoich wizw tak
atwo izrobi wszystko, co moliwe, aby ci dokuczy. Maj na to mnstwo czasu, bowiem
gdy zostan odrzuceni, zaniedbuj wszystkie inne rzeczy (bez wzgldu na to, jak niewiele
ich im pozostao), aby powici kady wolny moment na planowanie zemsty, do ktrej,
jak uwaaj, maj suszne prawo. Ztego powodu najlepiej wogle unika kontaktw ztego
typu ludmi. Ich "schlebianie" ci ipoleganie na tobie moe pocztkowo mile echta
prno, aich dary materialne s bardzo atrakcyjne, ale wostatecznoci zauwaysz, e
pacisz za nie zdu nawizk.

Nie tra swojego czasu dla ludzi, ktrzy wkocu doprowadz do twojego zniszczenia,
zamiast tego skoncentruj si na tych, ktrzy doceni twoj odpowiedzialno wobec nich
ipodobnie poczuj si odpowiedzialni za ciebie.

A jeli ty jeste psychicznym wampirem - uwaaj! Strze si satanisty - jest on gotw


ichtny zradoci wbi ci przysowiowy koek wserce!
ZASPOKOJENIE... NIE PRZYMUS

NAJWYSZYM POZIOMEM LUDZKIEGO ROZWOJU JEST WIADOMO CIAA!


Satanizm zachca swoich wyznawcw do oddawania si naturalnym podaniom. Tylko
robic to moesz by osob wpeni zadowolon, pozbawion frustracji, ktre mog sta
si szkodliwe dla ciebie iinnych wok. Dlatego najprostszy opis wiary satanistycznej to:
ZASPOKOJENIE ZAMIAST WSTRZEMILIWOCI. Ludzie czsto myl przymus
zzaspokojeniem, ale istnieje pomidzy nimi ogromna rnica. Przymus nigdy nie jest
tworzony przez zaspokojenie, lecz przez niemono jego osignicia. Sprawienie, e co
jest tabu, suy tylko zintensyfiko waniu podania. Kady lubi robi rzeczy, oktrych
powiedziano, e s zabronione. "Najsodsze s zakazane owoce".

Sownik encyklopedyczny Webstera defi n iuje zaspokojenie wten sposb: "Oddawa si


czemu: nie powstrzymywa si inie przeciwstawia; dawa wolny dostp do: zadawala
poprzez uleganie; oddawa si". Defin icja przymusu wsowniku brzmi: "Czynno
polegajca na zmuszaniu lub doprowadzania do czego pod psychiczn lub fizyczn
presj; skrpowanie woli (obowizkowe, obligatoryjne)". Innymi sowy, zaspokojenie
sugeruje wybr, podczas gdy przymus wskazuje brak wyboru.

Gdy kto nie ma waciwego upustu dla swoich pragnie, zaczynaj one szybko narasta
iprowadz do przymusu. Jeeli kady dysponowaby waciwym miejscem iczasem
przeznaczonym na okresowe zaspokojenie swoich osobistych pragnie, nie obawiajc si
zakopotania ibez koniecznoci wymwek, stworzyby im wystarczajce ujcie, co na
caym wiecie doprowadzioby do ycia pozbawionego frustracji. Ludzie mogliby
swobodnie oddawa si wszelkim wybranym przez siebie przedsiwziciom zamiast
wypenia swoje obowizki na p gwizdka iniweczy swoje twrcze siy poprzez
powstrzymywanie swoich naturalnych pragnie. Dotyczy to wikszoci przypadkw, ale
zawsze znajd si itacy, ktrzy lepiej pracuj, gdy s pod presj.

W ogle ci, ktrzy do osignicia peni swych moliwoci potrzebuj przezwycienia


szeregu trudnoci, czuj wsobie powoanie artystyczne. (W dalszej czci powiemy otym
wicej przy opisie spenienia poprzez samoograniczenie). Nie znaczy to, e wszyscy
artyci pasuj do tej kategorii. Przeciwnie, wielu artystw nie potrafi tworzy, jeli ich
podstawowe, zwierzce instynkty nie zostan zaspokojone.

Zazwyczaj nie jest to artysta ani indywidualista, ale przecitny mczyzna lub kobieta ze
redniej klasy, ktrym brak waciwego ujcia dla wasnych poda. Ironia polega na tym,
e odpowiedzialna, szanowana osoba - nieomal podpora spoeczestwa - otrzymuje
wzamian najmniej. To osoba, ktra zawsze musi by wiadoma swoich "moralnych
obowizkw" iktrej odmawia si normalnego zaspokojenia naturalnych poda.

Religia satanistyczna uwaa to za ogromn niesprawiedliwo.

Ten, kto odnosi si zszacunkiem do swoich powinnoci, ma najsuszniejsze prawo do


wybranych przez siebie przyjemnoci bez naraania si na krytyk ze strony
spoeczestwa, ktremu suy.

W kocu zostaa stworzona religia (satanizm), ktra wychwala inagradza wszystkich


wspierajcych spoeczestwo, wktrym yj, zamiast potpia ich za ludzkie potrzeby.

W kadym zbiorze zasad (religijnych, politycznych lub fil ozofi


czn ych) mona znale co
dobrego. Wszalestwie hitlerowskich koncepcji jedna rzecz stanowi wyrany tego przykad
- "sia poprzez rado!" Hitler nie by gupcem oferujc Niemcom szczcie na poziomie
osobistym, aby zapewni sobie ich lojalno iwykorzysta do maksimum ich zdolnoci.
Ustalono wyranie, e wikszo chorb ma natur psychosomatyczn, achoroby
psychosomatyczne s bezporednim wynikiem frustracji. Mwiono, e "dobrzy umieraj
modo". Dobrzy - wedug chrzecijaskich standardw - naprawd umieraj modo. To
wanie niezaspokojenie naturalnych instynktw prowadzi do przedwczesnego
wyniszczenia naszych umysw icia.
Za bardzo modne uznano koncentrowanie si na poprawianiu stanu umysu iducha oraz
wyraanie opinii, e dostarczanie przyjemnoci ciau (tej skorupie, bez ktrej umys iduch
nie mgby istnie) jest wstrtne, brutalne iw zym stylu. OSTATNIMI CZASY WIKSZO
LUDZI, KTRZY UWAAJ SI ZA WYZWOLONYCH, POZOSTAWIA NORMALNO,
ABY "PRZEJ NA POZIOM" IDIOTYZMU.

Zwijanie si wkbek, stosowanie dzikiej iegzotycznej diety, takiej jak brzowy ry iherbata
- podobne rodki maj rzekomo sprawi, e ci nieboracy znajd si na wyszym poziomie
duchowego rozwoju.

"Pomyje!" - mwi Satanista. Wolaby raczej zje dobry kawaek misa, powiczy swoj
wyobrani iprzej na wyszy poziom zrozumienia poprzez psychiczne iemocjonalne
zaspokojenie. Satanista uwaa, e po tak wielu wiekach dwigania jarzma
bezsensownych religijnych wymogw kady chtnie wykorzysta szans, aby by wkocu
czowiekiem!

Jeeli kto myli, e drog powstrzymywania swoich naturalnych pragnie moe unikn
miernoci, powinien zapozna si zmistycznymi wierzeniami Wschodu, ktre wostatnich
latach ciesz si ogromn popularnoci. Chrzecijastwo przypomina "stary kapelusz",
tak wic, pragncy wyzwoli si zjego cienia, zwrcili si wkierunku tak zwanych
owieconych religii, takich jak buddyzm. Chocia chrzecijastwo zasuguje na krytyk,
ktrej je poddano, moliwe, e ganione jest niewspmiernie mocno wstosunku do
swojego faktycznego szkodliwego wpywu. Wyznawcy religii mistycznych s wrwnym
stopniu winni braku humanizmu jak "bdzcy" chrzecijanie. Obie religie opieraj si na
banalnych lfi ozofia ch, ale mistyczni religijni przywdcy twierdz, e s owieceni
iwyzwoleni zdogmatw opartych na poczuciu winy, typowych dla chrzecijastwa.
Jednake mistyk Wschodu nawet bardziej ni chrzecijaski koncentruje si na unikaniu
czynnoci animalistycznych, ktre przypominaj mu, e nie jest on "witym", ale zwykym
czowiekiem - inn form zwierzcia, niekiedy lepsz, czciej jednak gorsz od tych, co
chodz na czterech koczynach; azpowodu swojego "boskiego duchowego
iintelektualnego rozwoju" sta si zwierzciem najbardziej ze wszystkich drapienym!

Satanista pyta: "C jest zego wbyciu czowiekiem iposiadaniu wszystkich ludzkich
saboci, jak rwnie zalet?" Poprzez niezaspokajanie swoich pragnie mistyk nie posun
si okrok dalej wprzezwycianiu przymusu ni jego bratnia dusza, chrzecijanin.
Wschodnie wiary mistyczne nauczaj ludzi kontemplacji wasnych ppkw, stania na
gowach, wpatrywania si wpuste ciany, unikania uywania szablonw wyciu
iutrzymywania wryzach kadego pragnienia zwizanego zmaterialn przyjemnoci.
Niemniej jednak pewien jestem, e widziae rwnie wielu tak zwanych zdyscyplinowanych
joginw niezdolnych do kontrolowania swojego nawyku palenia, jak wszystkich innych
ludzi; bd rwnie wielu pozornie wyzwolonych buddystw, ktrzy stawali si tak samo
podekscytowani jak "mniej wtaje." obecnoci osoby przeciwnej pci - lub wniektrych
mniczeni wypadkach - tej samej pci. Gdy jednak, zapytani owyjanienie swojej hipokryzji,
ludzie ci wycofuj si do dwuznacznoci charakteryzujcych ich wiar - nikt nie moe
zapdzi ich wkozi rg, skoro nie ma moliwoci udzielenia jasnych odpowiedzi!

Sprowadza si to do prostego faktu: tym, co skonio tego typu osob do wyznania, ktre
gosi wstrzemiliwo, jest zaspokojenie. Ich wymuszony masochizm powoduje wybr
religii, ktra nie tylko propaguje samoograniczenie, ale wysawia tych, ktrzy si mu
poddaj, wskazujc im najwitsz drog wyraenia masochistycznych potrzeb. Im wicej
pokus bd wstanie powstrzyma, tym witsi si stan.

Masochizm dla wikszoci ludzi oznacza odrzucenie zaspokojenia. Satanizm wskazuje na


wiele ukrytych znacze iuwaa masochizm za form zaspokojenia, bowiem kada prba
wpynicia na osob omasochistycznych skonnociach spotyka si zjej protestem lub
skutkuje niepowodzeniem. Satanista nie potpia tych ludzi za dawanie ujcia
masochistycznym pragnieniom, ale czuje najwikszy wstrt do takich, ktrzy nie potrafi
by wystarczajco uczciwi (przynajmniej wobec samych siebie), aby stan twarz wtwarz
ze swym masochizmem izaakceptowa go jako naturaln cz swojej osobowoci.
Wykorzystywanie religii jako wytumaczenia swojego maso chizmu jest bardzo ze, ale
ludzie rzeczywicie to czynicy s na tyle bezczelni, e czuj si lepsi od tych, ktrzy nie
s sptani samooszukujcym wyraaniem swoich fetyszw! Ludzie ci byliby pierwszymi,
ktrzy potpiliby kogo, kto znalaz sposb na uwolnienie swoich cotygodniowych napi
zosob, ktra solidnie go zbije, co doprowadzi wanie do tego. Gdyby wspomniane
napicia nie znalazy ujcia, uczynioby go to podobnym do owych osobnikw chodzcych
zprzymusu do kocioa lub religijnych fanatykw. Dziki waciwemu zrealizowaniu swoich
masochistycznych pragnie nie ma ju potrzeby postpowania wbrew sobie iupadlania si
wkad bezsenn noc, jak czyni to ci masochici zprzymusu.

Satanici nakaniani s do folgowania sobie wsiedmiu grze chach gwnych, jako e nie
wyrzdzaj one nikomu krzywdy - zostay stworzone przez Koci katolicki tylko po to,
aby zaszcze pi wwyznawcach poczucie winy. Koci katolicki doskonale zdaje sobie
spraw, e nie jest moliwe niepopenianie tych grzechw wszak dotycz one wszystkich
tych rzeczy, ktre my, istoty ludzkie, musimy czyni zgodnie znasz natur. Po
nieuniknionym popenieniu tych grzechw wystpuje si wobec Kocioa zfin ansow
propozycj wcelu "spacenia" Bogu naszego dugu, co stanowi rodzaj apwki wzamian za
czyste sumienie parafia nina!

Szatan nigdy nie potrzebowa ksigi zasad, poniewa naturalne siy ycia zawsze czyniy
czowieka "grzesznym" izdecydowanym broni siebie iswoich uczu. Niemniej jednak
podejmowano usilne prby pokazania demoralizujcego wpywu ciaa wzamiarze obrony
"duszy", co tylko udowadnia, jak opacznie ibdnie odczytywane s przeciwstawiane sobie
okrelenia "zaspokojenie" i"przymus".

ycie seksualne oczywicie jest pochwalane ipopierane przez satanizm, ale zca
pewnoci fakt, e stanowi on jedyn religi, ktra stawia to uczciwie, powoduje, i daje to
tradycyjnie szerokie pole do popisu literaturze.

Naturalne, e jeli wikszo ludzi wyznaje religie, ktre represjonuj ich seksualnie, to
lektura czegokolwiek podejmujcego w prowokujcy temat dostarcza dreszczyku emocji.

Jeeli wszelkie prby sprzedania czego (bez wzgldu na to, czy chodzi ojaki produkt czy
pomys) zawiod - seks zawsze powinien to zagwarantowa. Powd tkwi wtym, e
pomimo wiadomej obecnie akceptacji seksu jako normalnej ikoniecznej funkcji, ludzk
podwiadomo wci ptaj rozmaite tematy tabu, jakie naoya na seks religia. Tak
wic znw to, co zabronione, okazuje si najbardziej porzdne. S to wanie te straszliwe
sowa dotyczce seksu, ktre sprawiaj, e caa pozostaa literatura powicona
pogldom satanistycznym na ten temat zostaa skutecznie przysonita.

Prawdziwy satanista nie jest bardziej zniewolony przez seks ni przez wszystkie inne swe
dze. Jak wprzypadku wszystkich innych przyjemnych rzeczy, Satanista to pan seksu,
nie za jego niewolnik. Nie jest on perwersyjnym maniakiem, ktry tylko czeka, aby
rozprawiczy kad mod dziewic, ani czajcym si degeneratem, ktry ukradkiem
szwda si po "nieprzyzwoitych" ksigarniach, linic si nad "spronymi" obrazkami.
Jeeli pornografia zaspokaja jego aktualne potrzeby, to bezwstydnie kupuje jakie
"wybrane przedmioty" ibez poczucia winy przeglda je uwanie wwolnym czasie.

"Musimy zaakceptowa fakt, e czowiek sta si niezadowolony ztego, e stale czego si


mu zabrania, ale musimy wszystko uczyni, co wnaszej mocy, aby przynajmniej
powstrzyma grzeszne podania czowieka izapobiec opanowaniu przez nie tej nowej
ery" - mwi satanistom prawowierni, religijni przywdcy. "Dlaczego wci myle otych
pragnieniach jako grzesznych iprzed czym si powstrzymywa, jeli teraz przyznajesz, e
s zupenie naturalne?", odpowiada satanista. Czy nie moe by tak, e wyznawcy religii
wiatoci s jakby "kwanymi winogronami", gdy nie myleli oni oreligii - przed
satanistami - jako oczym przyjemnym, agdyby prawda bya znana, czy nie mogliby oni
rwnie zapragn odrobiny ziemskich przyjemnoci, ale ze strachu, e strac twarz, nie
chc tego przyzna? Czy nie mogoby tak by, e obawiaj si, i ludzie po usyszeniu
osatanizmie powiedz sobie: "To jest dla mnie - dlaczego miabym trwa wreligii, ktra
potpia mnie za wszystko, co robi, cho nie ma wtym faktycznie nic zego?" Satanista
uwaa to za bardziej ni prawdopodobne.

Istnieje oczywicie wiele dowodw, e stare religie kadego dnia porzucaj coraz wicej
bezsensownych ogranicze. Nawet tam, gdzie caa religia opiera si na wstrzemiliwoci,
anie zaspokojeniu (tak jak powinna), niewiele jej zostaje po zrewidowaniu swego stosunku
co do obecnych potrzeb czowieka. Tak wic po c traci czas "kupujc owies zdechemu
koniowi'?

Haso satanizmu brzmi: ZASPOKOJENIE zamiast "wstrzemiliwoci"... ALE - nie jest to


"przymus".

O WYBORZE OFIARY ZCZOWIEKA

Zakadanym celem dokonywania rytuau powicenia ofia ry jest wypuszczenie do


atmosfery energii dostarczonej przez krew wieo zarnitej ofi
a ry, czemu towarzysz
magiczne czynnoci zwikszajce szanse powodzenia maga.

"Biay" mag wychodzi zzaoenia, e skoro krew reprezentuje siy yciowe, nie ma
lepszego sposobu na uaskawienie bogw lub demonw ni zapewnienie im odpowiedniej
jej iloci. Pocz to wierzenie zfaktem, e umierajca istota wytwarza nadmiar adrenaliny
iinnych biochemicznych energii - imasz to, co wydaje si mieszank nie do pokonania.

"Biay" mag, zdajc sobie spraw zkonsekwencji zwizanych zzabiciem ludzkiej istoty,
oczywicie wykorzystuje ptaki iinne "pomniejsze" stworzenia do swoich ceremonii. Wydaje
si, e ci przenajwitsi nikczemnicy nie czuj si winni odbierajc inne, nie za ludzkie
ycie, wprzeciwiestwie do czowieczego.

Prawda wtej materii wyglda tak, e jeli "mag" godzien jest swego miana, bdzie on bez
nadmiernych ogranicze wyzwala potrzebn si zwasnego ciaa zamiast zniewinnej inie
zasugujcej na to ofia ry!

W przeciwiestwie do oglnie przyjtej magicznej teorii uwolnienie tej siy NIE bierze si
zfaktycznego rozlewu krwi, ale zagonii ywego stworzenia! To wyzwolenie energii
bioelektrycznej jest dokadnie tym samym zjawiskiem, jakie ma miejsce podczas penego
rozpalenia emocji, takiego jak orgazm, lepy gniew, miertelne przeraenie, przejmujca
rozpacz itd. Do tych emocji, ktre najatwiej przeywa si zwasnej woli, nale orgazm
igniew, zaraz po nich nastpuje rozpacz. Pamitajc, e dwa rodzaje emocji najchtniej
spord trzech (orgazm igniew) doznawane zostay przez religijne autorytety utrwalone
wludzkiej podwiadomoci jako "grzeszne" nie ma si co dziwi, e unika ich "biay" mag,
ktry wlecze za sob najwikszy zmilowych kamieni winy!

Bezsensowny absurd potrzeby zabijania niewinnej ywej istoty, praktykowany jako gwny
punkt rytuau przez niegdysiejszych "czarownikw", jest oczywicie "mniejszym zem" wich
deniu do wyzwolenia energii. Ci biedni gupcy, obarczeni skrupuami sumienia,
nazywajcy siebie czarownicami iczarownikami, gotowi s ochoczo obci gow koza lub
kury, aby zuytkowa energi ich miertelnej agonii, anastpnie zdobywaj si na
"bluniercz" odwag masturbowania si przed obliczem Jahwe, cho zaprzeczaj jego
istnieniu! Jedyny sposb, wjaki ci mistyczni tchrze mog wyzwoli si przy udziale
rytuau, prowadzi raczej przez mierteln agoni innej istoty (a wrzeczywistoci, za
porednictwem tamtej, przez ich wasn) ni zaspokajajc si, ktra tworzy ycie! Ci,
ktrzy krocz drog wiatoci, s wrzeczywistoci zimni imartwi! Nic dziwnego, e te
wrzody na "mistycznej mdroci" musz sta wewntrz zabezpieczajcych krgw
itrzyma na wodzy "ze" moce, aby uchroni si przed ich atakiem - JEDEN PORZDNY
ORGAZM PRAWDOPODOBNIE BY ICH ZABI!
Zastosowanie wrytuale satanistycznym ofia ry zczowieka nie oznacza, e zostaje on
zamordowany wcelu "zadowolenia bogw". Ofia ra skadana jest symbolicznie - niszczy si
j za pomoc kltwy lub przeklestwa, co zkolei prowadzi do zyczn
fi ego, psychicznego lub
emocjonalnego zniszczenia "ofi
a ry", lecz wtaki sposb, e nie mona tego przypisa
magowi.

Satanista dokonaby ofia ry zczowieka tylko wtedy, gdyby suya dwm celom: albo
wyzwoleniu gniewu maga przy rzucaniu kltwy, albo - co waniejsze - pozbyciu si
cakowicie odraajcego izasugujcego na to indywiduum.

Satanista pod ADNYM pozorem nie zoyby ofia ry ze zwierzcia lub dziecka! Przez
stulecia propagatorzy prawoci pletli bzdury orzekomych ofia rach zmaych dzieci ipiknych
dziewic skadanych przez wyznawcw diaba. Mona by pomyle, e kady, kto
przeczyta lub usysza otych ohydnych historiach, natychmiast zakwestionowaby ich
autentyczno biorc pod uwag stronniczo rde, zjakich historie te pochodziy.
Tymczasem przeciwnie, jak wprzypadku wszystkich "witych" kamstw przyjmowanych
bezkrytycznie, ten domniemany modus operandi przypisuje si satanistom po dzie
dzisiejszy!

Istniej zdrowe ilogiczne powody, dla ktrych satanici nie mog skada takich ofia r.
Czwiek izwierz s dla satanisty czym boskim. Najczystsza forma cielesnej egzystencji
spoczywa wciaach zwierzt imaych dzieci, ktre nie stay si na tyle dojrzae, aby czyni
wbrew swoim naturalnym pragnieniom. S wstanie dostrzega rzeczy, jakich przecitny
dorosy nigdy nie spodziewa si zobaczy. Dlatego te satanista uwaa te istoty za wite,
zdajc sobie spraw, e moe wiele si nauczy od tych naturalnych magw wiata.

Satanista jest wiadom uniwersalnego zwyczaju kroczcych drog Agarthi - zabijania


boga. Wzwizku ztym, e bogowie zawsze s stwarzani na podobiestwo czowieka -
aprzecitny czowiek nienawidzi tego, co wsobie dostrzega - nieuniknione musi nastpi -
zoenie wofie rze boga, ktry reprezentuje czowieka. Satanista nie nienawidzi ani siebie,
ani bogw, ktrych sobie wybiera, inie odczuwa potrzeby zniszczenia samego siebie lub
czegokolwiek, czego broni! Iz tego wanie powodu nie mgby nigdy wiadomie
skrzywdzi zwierzcia lub dziecka.

Powstaje pytanie: "Kto wic moe by uznany za odpowiedni iwaciw ludzk ofia r ikto
ma prawo do wydania sdu oprzeznaczeniu takiej osoby?" Odpowied jest brutalnie
prosta.

Kady, kto niesprawiedliwie wyrzdzi ci krzywd, kto, kto - aby ci zrani - "zszed ze
swojej drogi" aby wiadomie sprawi kopoty itrudnoci tobie lub bliskim ci osobom. Krtko
mwic, osoba, ktra swoimi czynami sama si prosi oprzeklcie jej.

Gdy kto wskutek swego karygodnego zachowania praktycznie prosi si oto, aby zosta
zniszczony, twoim uczciwym moralnym obowizkiem jest pomc mu wzaspokojeniu tego
yczenia. Kto, kto korzysta zkadej sposobnoci, aby "erowa" na innych, bywa czsto
mylnie nazywany "sadyst". Wrzeczywistoci osoba taka to bdzcy masochista, ktry
pracuje nad wasnym zniszczeniem. Kto zoliwie wystpuje przeciwko tobie albo dlatego,
e obawia si ciebie bd tego, co reprezentujesz, albo te nie moe znie twojego
szczcia. S to osoby sabe, niepewne iznajduj si na bardzo niepewnym gruncie, gdy
rzucasz na nie swoj kltw, istanowi idealny materia na ludzk ofi
a r.

Czasami atwo pomin rzeczywist nieuczciwo ofi a ry two jego przeklestwa, gdy kto
rozczula si, jak "nieszczliw osob" naprawd jest. Nieatwo jednak powstrzyma
niszczce zamiary twojego przeciwnika inaprawi to wszystko, czemu wpraktyce
zaszkodziy jego lub jej zabiegi.

"Idealna ofi
a ra" moe by niestabilna emocjonalnie, ale jed nak machinacje jej
niepewnoci przynosz powany uszczerbek twojemu spokojowi lub dobrej reputacji.
"Choroba psychiczna", "zaamanie nerwowe", "niemono przystosowania si",
neurotyczne niepokoje, "rozbite domy", "rywalizacja rodzestwa" itd., itd., ad infin itum -
zbyt dugo byo to dobr wymwk dla agresywnych inieodpowiedzialnych czynw. Kady,
kto mwi "musimy sprbowa zrozumie" tych, ktrzy uprzykrzaj ycie osobom na to nie
zasugujcym, ma wspudzia wrozwoju spoecznego raka! Apologeci owych wciekych
ludzi zasuguj na wszelkie baty zrk swych podopiecznych!

Wcieke psy naley unicestwia ito one owiele bardziej potrzebuj pomocy ni ludzie,
ktrym piana wystpuje na usta wwczas, gdy tak im wygodnie, zwaszcza kiedy
irracjonalne zachowanie jest wdobrym tonie! atwo powiedzie: "No ico! ludzie ci s
pozbawieni pewnoci siebie, tak wic nie mog mnie skrzywdzi". Ale pozostaje faktem,
e jeli tylko bd mieli sposobno, to ci zniszcz! Dlatego masz pene prawo
(symbolicznie) zniszczy ich, oile za twoje przeklestwa sprowokuj ich faktyczne
unicestwienie, ciesz si, e stae si narzdziem wuwolnieniu wiata od zarazy! Jeeli
twj sukces lub szczcie przeszkadza komu - nie jeste mu nic winny! Zosta stworzony
po to, aby go rozdepta! GDYBY LUDZIE MUSIELI ODPOWIADA ZA KONSEKWENCJE
SWOICH CZYNW, DWA RAZY ZASTANOWILIBY SI, ZANIM CO ZROBILI!

YCIE PO MIERCI JAKO SPENIENIE EGO

Czowiek zdaje sobie spraw, e pewnego dnia umrze. Inne zwierzta wiedz, e zblia
si ich mier, ale dopiero wwczas, gdy jest ona pewna, zwierz wyczuwa, e nadszed
ju czas opuszczenia tego wiata. Ale nawet wtedy nie zdaje sobie dokadnie sprawy, co
mier za sob pociga. Czsto podkrela si fakt, e zwierzta przyjmuj mier
zgodnoci, bez strachu ioporu. To pikna koncepcja, prawdziwa jednak tylko wrazie
nieuniknionej mierci zwierzcia.

Kiedy zwierz jest chore lub zranione, bdzie walczyo oswoje ycie, dopki pozostanie
wnim chocia odrobina siy. To owa niezachwiana ch ycia, ktra dodawaaby rwnie
czowiekoWi - gdyby tylko nie by tak "bardzo rozwinity" - ducha do walki, jakiego
potrzebuje, aby pozosta przy yciu.

Dobrze znamy fakt, e wiele osb umiera po prostu dlatego, e poddaj si iprzestaje im
ju na wszystkim zalee. Jest to zrozumiae wprzypadku osoby bardzo chorej, bez
wyranej szansy na wyzdrowienie. Czsto jednak wystpuje zupenie inna przyczyna.
Czowiek zrobi si leniwy. Nauczy si wic i na atwizn. Nawet samobjstwo stao si
dla wielu ludzi mniej odraajce od wielu innych grzechw. Win za to naley cakowicie
przypisa religii.

mier wwielu religiach uwaana bywa za wielkie duchowe przebudzenie, do ktrego


przygotowuje si przez cae ycie. Koncepcja ta wyglda bardzo zachcajco dla osoby
niezadowolonej zycia, ale dla tych, ktrzy dowiadczyli wszelkich radoci, jakie moe da
ycie, mier wie si zwielkim przeraeniem. Itak te powinno by. Wanie to
pragnienie ycia pozwoli witalnej osobie nadal y po nieuniknionej mierci jej cielesnej
powoki.

Historia dowodzi, e ludzie powicajcy cae ycie na poszukiwaniu doskonaoci byli po


mierci deifi
ko wani za swoje mczestwo. Przywdcy religijni ipolityczni niezwykle
przebiegle ukadaj swe plany. Poprzez ukazanie mczennika jako wybitnego wzoru dla
swoich towarzyszy zapobiegaj zdroworozsdkowej reakcji na fakt, e wiadoma
autodestrukcja kci si zca zwierzc logik. Dla satanisty mczestwo ibezosobowy
heroizm nie kojarzy si zuczciwoci, lecz zgupot. Nie odnosi si to oczywicie do
sytuacji zwizanej zobron ukochanej osoby. Ale powicenie swojego ycia za co tak
bezosobowego jak kwestie polityczne lub religijne stanowi szczyt masochizmu.

ycie jest wielkim zaspokojeniem, mier wielkim wyrzecze niem. Dla osoby zadowolonej
ze swojej ziemskiej egzystencji ycie przypomina przyjcie, anikt nie chce opuszcza
dobrego przyjcia. Ztego samego powodu kto cieszcy si yciem ziemskim nie bdzie
mia ochoty zamieni go na obietnic ycia po mierci, oktrym nic nie wiadomo.

Wschodnie wierzenia mistyczne ucz ludzi powstrzymywania wiadomej chci osignicia


sukcesu, aby mogli roztopi si w"Uniwersalnej wiadomoci Kosmicznej" - wszystko po
to, aby unikn dobrego, zdrowego samozadowolenia lub szczerej dumy zziemskich
osigni!

Warto zauway, e tego typu wierzenia kwitn na obszarach, gdzie materialne dobra nie
s atwo osigalne. Dlatego dominujcym wierzeniem religijnym musi by takie, ktre
nakazuje swoim wiernym odrzucenie rzeczy materialnych iunikanie posdzenia
oprzywizywanie choby najmniejszej wagi do podobnych dbr. Wten sposb ludzie mog
by nakaniani do zaakceptowania swego losu, bez wzgldu na to, jak ndzny by by.

Satanizm uywa wielu etykiet! Gdyby nie byo okrele, nie wielu znas cokolwiek
rozumiaoby zycia, ajeszcze mniej liczni przywizywaliby do niego jakiekolwiek znaczenie
- znaczenie zmusza do uznania go, ato jest to, czego chc wszyscy, szczeglnie wschodni
mistycy, ktrzy prbuj kademu udowodni, e ten czy w duej potrafi medytowa lub
znie wicej wyrzeczenia iblu ni jego towarzysz.

Wschodnie fil ozofi


e gosz, e zanim zrodzi si grzech, musi nastpi rozpad ludzkiego
ego. Satanista uznaje za niemoliwe wyobraenie takiego ego, ktre wiadomie wybraoby
dziaanie wbrew sobie. Wkrajach, gdzie uywa si tego jako zachty dla osb ubogich
zwyboru, uchodzi za niezrozumiae, e fil ozofia , ktra uczy postpowania wbrew swojemu
ego, moe suy poytecznym celom - przynajmniej winteresie sprawujcych wadz, dla
ktrych niezadowolenie rzdzonych byoby bardzo szkodliwe. Ale dla kadego, kto
posiada wszelkie moliwoci uzyskania materialnego sukcesu, wybr tej formy religijnej
myli wydaje si naprawd gupi!

Wschodnia mistyka opiera si na silnej wierze wreinkarnacj. Dla osoby, ktra


rzeczywicie nic nie posiada wswoim obecnym yciu, nadzieja, e wpoprzedniej
egzystencji bya krlem lub e stanie si nim wprzyszym wcieleniu, jest niezwykle
atrakcyjna iw znacznym stopniu zaspokaja potrzeb szacunku dla samego siebie. Jeeli
czowiek wswoim obecnym yciu nie ma nic, zczego odczuwaby dum, moe pocieszy
si myl: "Istniej przecie przysze ywoty". Wierzcemu wreinkarnacj nigdy nie
przyjdzie na myl, e skoro jego ojciec, dziadek, pradziadek itd. zgromadzili "dobr karm"
poprzez przynaleno do tej samej wiary ietyki co jemu wspczeni - to dlaczego yje
teraz wubstwie, anie jak maharada?

Wiara wreinkarnacj stwarza pikny, bajeczny wiat, wktrym kady moe znale
waciw drog do wyraenia swego ego, ale jednoczenie da wyrzeczenia si go.
Potwierdzaj to role, jakie ludzie przypisuj sobie wswoich przeszych lub przyszych
ywotach.

Wierzcy wreinkarnacj nie zawsze wybieraj dla siebie godn szacunku osob. Jeeli
kto ma szacown, konserwatywn natur, czsto wybierze sobie barwn posta oszusta
lub gangstera, zaspokajajc wten sposb swoje alter ego. Lub te kobieta owysokim
statusie spoecznym moe wybra ladacznic lub sawn kurtyzan dla
scharakteryzowania siebie wprzeszym yciu. Gdyby ludzie byli zdolni do pozbycia si
pitna cicego na zaspokojeniu wasnego ego, nie musieliby realizowa tego
naturalnego celu uciekajc si do takich sposobw, jak wiara wreinkarnacj - wistocie gra
oparta na samooszukiwaniu si.

Satanista wierzy wcakowite zaspokojenie wasnego ego. Satanizm jest wrzeczywistoci


jedyn religi propagujc wzmocnienie lub pobudzenie ego. Tylko wtedy, gdy dana osoba
odpowiednio zaspokoia wasne ego, moe pozwoli sobie na to, aby by mi iuprzejm
dla innych, nie ujmujc nic szacunkowi dla samej siebie. Zreguy uwaamy, e bufon jest
osob obdarzon wielkim ego. Wrzeczywistoci jego przechwaki wynikaj zpotrzeby
zaspokojenia zuboaego ego.
Przywdcy religijni zawsze trzymali wryzach swoich zwolennikw tumic ich ego.
Sprawiajc, e wierni czuj si czym gorszym, maj pewno, e bg staje si dla nich
tym bardziej przeraajcy. Satanizm nakania swoich wyznawcw do rozwijania dobrego,
silnego ego, poniewa daje im ono poczucie wasnej godnoci, tak bardzo potrzebnej do
aktywnego uczestniczenia wyciu.

Jeeli kto jest przez cae swoje ycie aktywny iwalczy do koca wobronie swojego
ziemskiego ycia, wanie to ego przeciwstawi si mierci nawet po opuszczeniu ciaa,
ktre zamieszkiwao. Naley podziwia mae dzieci za ich entuzjazm do ycia. Przykadem
moe by mae dziecko, ktre nie chce i do ka, gdy dzieje si co ciekawego, akiedy
wkocu uda si je pooy do ka, itak wymknie si po schodach, aby zerka przez
zason ipodglda. Wanie ta podobna do dziecicej ywotno pozwala satanicie
patrzy przez zason ciemnoci imierci pozostajc na ziemi.

Samopowicenie nie jest popierane przez religi satanistycz n. Dlatego te


samobjstwo nie znajduje uznania wtej religii.

Spotykamy pewien wyjtek: mier przychodzc jako zaspoko jenie, niosc ulg
wnieznonej ziemskiej udrce.

Mczennicy religijni oddaj swoje ycie nie dlatego, e stao si ono dla nich nie do
wytrzymania, ale wcelu wykorzystania swojego najwikszego powicenia jako narzdzia
sucego ostatecznemu dopenieniu wasnych wierze religijnych. Musimy wic zaoy,
e samobjstwo popenione wimi Kocioa jest wybaczane, anawet popierane - mimo e
Pismo uznaje ten czyn za grzech - poniew a mczennicy religijni zprzeszoci zawsze byli
deifiko wani.

Ciekawe, e inne religie uwaaj samobjstwo za grzech wtym jednym przypadku, gdy
stanowi ono zaspokojenie.

WITA RELIGIJNE

Najwiksze wito wreligii satanistycznej to dzie urodzin kadego czowieka. Stanowi ono
bezporednie przeciwiestwo do najwitszych dni winnych religiach, ktre deifiku j
poszczeglnego boga stworzonego wformie antropomorficzn ej na wzr czowieka,
dowodzc wten sposb, e ego nie zostao do koca pogrzebane.

Satanista uwaa: "Dlaczego nie by uczciwym - skoro chcesz wykreowa boga na


podobiestwo czowieka, to czemu nie mgby by stworzony na twoje podobiestwo".
Kady czowiek jest bogiem, jeli tylko chce si za takiego uwaa. Tak wic Satanista
obchodzi dzie wasnych urodzin jako najwaniejsze wito wroku. Czy nie jeste bowiem
szczliwszy zpowodu wasnych urodzin ni zpowodu urodzin kogo, kogo nawet na oczy
nie widziae? Ztej samej przyczyny, pomijajc wita religijne, pytamy. dlaczego
przywizywa wiksz wag do dnia urodzin prezydenta lub historycznej daty zamiast do
dnia, wktrym przyszlimy na ten najwspanialszy ze wiatw?

Nie biorc pod uwag faktu, e niektrzy znas mogli by nie chciani lub przynajmniej nie
do koca zaplanowani, jestemy szczliwi - gdybymy nawet mieli by jedynymi
szczliwYmi - ztego powodu, e tu si znajdujemy! Powiniene poklepa si po ramieniu,
kupi sobie to, na co masz ochot, traktowa si jak krla (lub boga), ktrym jeste, iw
ogle witowa swoje urodziny znajwiksz pomp iradoci.

Zaraz po dniu wasnych urodzin dwoma najwaniejszymi satanistycznymi witami s:


Walpurgisnacht (Noc Walpurgi) iHalloween (lub wigilia Wszystkich witych).
w. Walpurgis lub Walpurga, lub Walburga - forma imienia zalena od czasu irejonu -
urodzia si wSussex pod koniec VII lub na pocztku VIII wieku. Nauki pobieraa wWinburn
wDorset, gdzie po przywdzianiu habitu przebywaa przez dwadziecia siedem lat.
Nastpnie za namow swojego wuja, w. Bonifacego, ibrata, w. Wilibalda, wyruszya
zinnymi zakonnicami, aby zakada domy kocielne na terenie Niemiec. Jej pierwsz
siedzib stao si Bischofsheim na terenie diecezji mogunckiej, awdwa lata pniej (w 754
roku) zostaa przeoon klasztoru benedyktynek wHeidenheim na terenie diecezji
Eichstadt wBawarii, zarzdzanej przez jej brata Wilibalda. Tam ich drugi brat, Winebald,
by wwczas take gow klasztoru. Po mierci Winebalda w760 roku przeja jego
obowizki, sprawujc zarzd nad oboma klasztorami a do mierci - do 25 lutego 779
roku. Jej szcztki przeniesiono do Eichstadt, zoono wskalnej grocie, zktrej zacza
wycieka oleista substancja, zwana pniej olejem

Walpurgi, ktra miaa cudowne waciwoci, stanowic lek przeciw wszelkim chorobom.
Grota staa si miejscem, do ktrego przybywao wiele pielgrzymek, ana jej miejscu
wybudowano wspaniay koci. Pami zakonnicy czczono przy wielu okazjach,
szczeglnie wdniu 1 maja, wktrym jej wito zastpio staropogask uroczysto.
Wzadziwiajcy sposb cae to bajdurzenie potrzebne byo do znalezienia wymwki
umoliwiajcej kontynuowanie obchodw najwaniejszego dorocznego, pogaskiego
wita - najwikszego wiosennego wita zrwnania dnia znoc!

Wigilia maja zapamitana zostaa jako noc, podczas ktrej wychodz na wiat wszystkie
demony, upiory, widma izjawy iwydaj dzik biesiad symbolizujc zadowolenie
znastania wiosny.

witych lub Dzie Halloween - wigilia Dnia Wszystkich ~ Wszystkich witych, z31
padziernika na 1 listopada nalea do wielkich wit ognia wBrytanii za czasw druidw.
WSzkocji wito to poczono zokresem, wktrym duchy zmarych, demony, czarownice
iczarownicy byli szczeglni aktywni, azarazem yczliwi. Paradoksalnie, tej nocy modzi
ludzie odprawiali magiczne rytuay, aby sprawdzi, kto bdzie ich przyszym partnerem na
cae ycie. Modzi wieniacy traktowali to jako dobr, weso izmysow zabaw,
natomiast starsi brali bardzo powanie itroszczyli si ozabezpieczenie wasnych domostw
przed zymi duchami, czarownicami idemonami, ktre owej nocy posiaday wyjtkow
moc.

Przesilenia izrwnania dnia znoc s rwnie obchodzone jako wita, gdy wyznaczaj
pierwsze dni nowej pory roku. Rnica pomidzy przesileniem azrwnaniem dnia znoc
jest czysto semantyczna - polega na okreleniu relacji, wjakich znajduj si wzgldem
siebie soce, ksiyc igwiazdy. Przesilenie odnosi si do lata izimy, zrwnanie dnia znoc
do jesieni iwiosny.

Przesilenie letnie ma miejsce wczerwcu, zimowe wgrudniu. Je sienne zrwnanie dnia


znoc wypada we wrzeniu, wiosenne wmarcu. Zarwno przesilenia, jak izrwnania dnia
znoc rni si odzie lub dwa wzalenoci od roku - zale od cyklw ksiycowych
wdanym momencie - nastpuj jednak zwykle noc z21 na 22 danego miesica. Pi do
szeciu tygodni po tych dniach obchodzone s legendarne satanistyczne wita.

CZARNA MSZA

adna czynno nigdy nie bya bardziej czona zsatanizmem ni czarna msza. Mwic,
e ceremonia najbardziej bluniercza ze wszystkich obrzdkw religijnych jest niczym
innym jak literackim wymysem, wystpujemy ztwierdzeniem wymagajcym wyjanienia -
gdy nic nie mogoby by prawdziwsze.

Typowe wyobraenie czarnej mszy wyglda nastpujco:


odziany whabit kapan stoi przed otarzem, na ktrym ley naga kobieta zrozrzuconymi na
boki nogami, zwyeksponowan pochw, wkadej zwycignitych na ca dugo rk
trzyma czarn wiec wykonan ztuszczu nie chrzczonych dzieci, akielich wypeniony
moczem (lub krwi) prostytutki spoczywa na jej brzuchu. Nad otarzem wisi odwrcony
krzy, atrjktna hostia ze skaonego chleba lub zabarwionej na czarno rzepy jest
metodycznie wicona, gdy kapan znamaszczeniem wkada j do warg sromowych
kobiety lecej na otarzu iwyjmuje spomidzy nich. Nastpnie, jak nam si mwi, po
wygoszeniu inwokacji do Szatana iinnych demonw odmawia si iodpiewuje szereg
modlitw ipsalmw - na wspak lub przeplatanych elementami obscenicznymi... Wszystko to
odbywa si wewntrz "chronicego" pentagramu wyrysowanego na pododze. Jeli
pojawia si Diabe, ma on niezmiennie posta przepenionego energi mczyzny
noszcego na ramionach gow czarnego koza. Po tym nastpuje biczowanie, palenie
modlitewnika, wzajemne caowanie genitaliw ioglna orgia - wszystko przy wtrze
recytowanych wtle wsprony sposb fragmentw Pisma witego iprzy gonym opluwaniu
krzya! Jeeli istnieje moliwo zarnicia wofi
e rze maego dziecka podczas rytuau, tym
doniolejszy si on staje - gdy, jak wszystkim wiadomo, to przecie ulubiony sport
satanisty!

Jeli to brzmi odraajco, to podobne raporty zczarnych mszy odniosy swj zamierzony
sukces - atwo zrozumie, e Koci utrzyma pobonych na swoim onie. adna
"uczciwa" osoba nie mogaby nie trzyma strony inkwizytorw, oile usyszaa otego rodzaju
witokradztwach. Zajmujcy si kocieln propagand doskonale wypenili swoje
obowizki, informujc spoeczestwo od czasu do czasu otego typu herezjach iohydnych
czynach pogan, katarw, bogomiw, templariuszy iinnych, ktrzy zpowodu swojej
dualistycznej lfi ozofii , aczasami satanistycznej logiki musieli zosta wytpieni.

Historie owykradaniu przez satanistw nie ochrzczonych dzieci wcelu wykorzystania ich
podczas mszy byy nie tylko skutecznym rodkiem propagandowym, ale rwnie stanowiy
stae rdo dochodu dla Kocioa wpostaci opat za chrzest. adna chrzecijaska matka
po usyszeniu otych diabolicznych porwaniach nie mogaby powstrzyma si od
naleytego ochrzczenia swojego dziecka, ito bardzo pospiesznie.

Kolejne oblicze ludzkiej natury przejawia si wfakcie, e artysta lub pisarz olubienych
mylach mg oddawa si swym najbardziej obscenicznym upodobaniom opisujc to, co
robi heretycy. Cenzor przegldajcy pornografi , by wiedzie, przed czym ma ostrzega
innych, to wspczesny odpowiednik redniowiecznego kronikarza opisujcego
obsceniczne czyny satanistw (co oczywicie kontynuuj wspczeni dziennikarze).
Kr opinie, e najbogatsze na wiecie zbiory literatury pornograficzn ej mieszcz si
wWatykanie!

Caowanie tyka Diaba podczas tradycyjnej czarnej mszy atwo mona przyj za
zapowied wspczesnego okrelenia uywanego do opisu kogo, kto poprzez
odwoywanie si do czyjego ego chce uzyska od owej osoby korzyci materialne.
Poniewa wszystkie satanistyczne ceremonie miay bardzo realne, materialistyczne cele,
oscularum infame (pocaunek niesawy) uwaany by za symboliczny rekwizyt pomocny
wosigniciu raczej przyziemnych ni duchowych sukcesw.

Zazwyczaj przyjmuje si, e ceremonia lub msza satanistyczna nosi okrelenie czarnej
mszy. Czarna msza nie jest magiczn ceremoni praktykowan przez satanistw.
Satanista wykorzystaby czarn msz jedynie jako form psychodramy. Co wicej, czarna
msza nie musi wcale by dowodem, e jej uczestnicy s satanistami. Czarna msza
stanowi przede wszystkim parodi obrzdkw religijnych Kocioa rzymskokatolickiego,
ale moe by rwnie traktowana jako satyra na jakkolwiek religijn ceremoni.

Dla satanisty czarna msza wswoim blunierstwie skierowanym przeciw ortodoksyjnym


rytuaom nie jest wcale konieczna.

Obrzdki we wszystkich uznanych religiach s wrzeczywistoci parodiami starych rytuaw


odprawianych przez czcicieli ziemi iciaa. Wprbie odseksualizowania iodhumanizowania
pogaskich wierze pniejsi propagatorzy wiary duchowej pozbawili rytuay ich
prawdziwych znacze, zastpujc je szyderczymi eufemizmami, uznawanymi obecnie za
"prawdziwe msze". Nawet jeli satanista miaby spdzi kad noc na odprawianiu czarnej
mszy, wcale nie bdzie to wiksz parodi od pobonisia, czsto bywajcego wkociele,
ktry nie zdajc sobie ztego sprawy uczszcza na wasne "czarne msze" - popenia swoje
oszustwo wobec uczciwych iemocjonalnie zdrowych rytuaw pogaskiej staroytnoci.

Kada ceremonia uwaana za czarn msz musi skutecznie szokowa ioburza, co zdaje
si wyznacza miar jej sukcesu.

W redniowieczu blunierstwo przeciw witemu Kocioowi byo szokiem. Teraz jednak


Koci nie przedstawia ju przeraajcego obrazu, jak to miao miejsce wczasach
inkwizycji. Tradycyjna czarna msza dla ksidza opokroju dyletanta lub odstpcy nie jest ju
odraajcym spektaklem, jak to niegdy bywao. Jeeli satanista pragnie dla celw
psychodramy odprawi blunierczy rytua skierowany przeciw szanowanej instytucji, musi
zachowa ostrono, aby odby si on wsposb nie zmierzajcy ku miesznej parodii.
Tak wic, prawd mwic, kopie on wit krow.

Czarna msza dzisiaj skadaaby si zblunierstwa skierowanego przeciw "witym"


zagadnieniom, jak wschodni mistycyzm, psychiatria, ruchy psychodeliczne, ultraliberalizm
itd. Patriotyzm byby wysawiany, narkotyki iich ordownicy zostaliby napitnowani,
grubiascy wojownicy - deifi
ko wani, aschyek eklezjastycznych teologii mgby nawet
otrzyma satanistyczn pochwa.

Satanistyczni mdrcy zawsze byli katalizatorami dychotomii koniecznej do wymieszania


si popularnych wierze, awzwizku ztym ceremonia ocharakterze czarnej mszy moe
suy daleko idcym magicznym celom.

W 1666 roku we Francji miao miejsce kilka bardzo interesu jcych zdarze. Wraz ze
mierci Franois Mansarta, architekta trapezoidu, ktrego geometria miaa stanowi
prototyp nawiedzonego domu, zakoczya si budowa paacu wersalskiego, wzniesionego
wedug jego projektu. Ostatnia zfascynujcych kapanek Szatana, Jeanne-Marie Bouvier
(madame Guyon) miaa zosta przymiona przez przebieg oportunistk izimn kobiet
interesu Catherine Deshayes, zwan te LaVoisin. Dziaa te pewien znawca
kosmetykw, ktry babrajc si waborcjach idostarczaniu najskuteczniejszych trucizn
kobietom pragncym wyeliminowa nie chcianych mw lub kochankw, odnalaz
wponurych opowieciach o"messes noires" rdo przysowiowej burzy mzgw.

Mona miao powiedzie, e data 1666 oznacza rok pierwszej "komercyjnej" czarnej
mszy! Wrejonie na poudnie od St. Denis, zwanym dzisiaj La Garenne, La Voisin nabya
ogromny, ogrodzony murami dom, ktry wyposaya wapteki, cele, laboratoria i... kaplic.
Wkrtce dla czonkw rodziny krlewskiej idla pomniejszych dyletantw stao si de
rigueur, aby przychodzi iuczestniczy wkadym ze wczeniej wspomnianych wtym
rozdziale typw obrzdkw. Zorganizowane oszustwo popeniane podczas tych ceremonii
zostao bdnie, ale nieodwracalnie odnotowane przez histori jako "prawdziwa czarna
msza".

Gdy La Voisin aresztowano 13 marca 1679 roku (cakiem przypadkowo wkociele Notre-
Dame-des-Bonnes-Neuvelles), koci zostay ju rzucone. Zwyrodniae czyny La Voisin
przymiy chwa satanizmu na wiele kolejnych lat.

Satanizm dla zabawy irozrywki pojawi si nastpnie wAnglii wpoowie XVIII wieku pod
postaci zorganizowanego przez sir Francisa Dashwooda Zakonu Franciszkanw
zMedmanham, popularnie zwanego Klubem Ognia Piekielnego. Wyzbywajc si krwi,
zabijania iwiec zdziecicego tuszczu stosowanych podczas mszy wwieku poprzednim,
sir Francis zdoa wprowadzi rytuay wypenione dobr, nieprzyzwoit zabaw ibez
Wtpienia zapewni wielu wiatym postaciom swojego okresu barwny inieszkodliwy rodzaj
psychodramy. Interesujcym odamem grupy sir Francisa, ktry przyczyni si do nadania
klimatu Klubowi Ognia Piekielnego, bya grupa zwana Dilettanti Club, take zaoona
przez niego.
Dopiero XIX wiek przynis oczyszczenie satanizmowi, ato dziki marnym wynikom prb
posugiwania si przez "biaych" magw "czarn" magi. Dla satanizmu by to okres
niezwykle paradoksalny, cznie zdziaalnoci takich pisarzy, jak Baudelaire iHuysmans,
ktrzy pomimo swojej jawnej obsesji za wydawali si cakiem mili. Diabe rozwin swoj
lucyferyczn osobowo dla szerokiej publicznoci istopniowo przeobrazi si
wsalonowego dentelmena. Bya to era "ekspertw" czarnej sztuki, takich jak Eliphas Levi,
iniezliczonej iloci mediw, ktre wraz ze starannie przez siebie omotanymi duchami
idemonami zdoay rwnie omota umysy wielu ludzi, ktrzy do dnia dzisiejszego
nazywaj siebie parapsychologami!

Jeli chodzi osatanizm, najbardziej do niego zblione byy neopogaskie rytuay


odprawiane przez Hermetyczny Zakon Zotego witu MacGregor Mathersa ipniej Zakon
Srebrnej Gwiazdy Aleistera Crowleya (A.-. A.-. - Argentinum Astrum) iZakon Wschodnich
Templariuszy (Order of Oriental Templars < O.T O>), ktre paranoicznie zaprzeczay
jakimkolwiek zwizkom zsatanizmem poza narzuconym sobie samemu przez Crowleya
wizerunkiem bestii apokaliptycznej. Pomijajc cakiem urocze fragmenty poezji
ipowierzchown wiedz magiczn, Crowley - gdy nie zajmowa si wspinaczk - spdza
wikszo swojego czasu jako par excellence pozer ipracowa po godzinach nad swoim
zem. Podobnie jak wspczesny mu duchowny Montague Summers, Crowley oczywicie
przez wikszo swojego ycia trzyma jzyk za zbami, ale jego wspczeni zwolennicy
s dziwnym trafem zdolni do wyczytania ezoterycznych znacze zkadego jego sowa.

Zawsze rwnolegle ztymi towarzystwami istniay kluby seksu wykorzystujce satanizm


jako podoe intelektualne, ktre przetrway do dzi idostarczaj poywki dziennikarzom.

Skoro odnosimy wraenie, e czarna msza przerodzia si zliterackiej inwencji Kocioa


wzdeprawowan komercjaln rzeczywisto, wpsychodram dla dyletantw iikonoklastw,
stajc si asem wrkawie mediw... tak wic wktrym miejscu pasuje to do obrazu
prawdziwej natury satanizmu - ikto praktykowa satanistyczn magi przez te wszystkie
lata przed rokiem 1666?

Odpowied na t zagadk tkwi winnej zagadce. Czy osoba oglnie uznana za satanist
praktykuje satanizm wjego prawdziwym znaczeniu, czy raczej wydaje si tak zpunktu
widzenia rodowiSk opiniotwrczych ulegych niebiaskiej perswazji? CzStO si mwio,
icakiem susznie, e wszystkie ksiki na temat Diaba zostay napisane przez agentw
Boga. Dlatego cakiem atwo zrozumie, jak pewne grupy czcicieli diaba powstay
wwyniku inwencji teologw. Niegdysiejszy "zy" charakter niekoniecznie musi praktykowa
prawdziwy satanizm. Nie jest rwnie ywym ucielenieniem pierwiastka nieskrpowanej
dumy lub wasnego majestatu, co dao postpogaskiemu wiatu defin icj diaba
sformuowan przez ludzi Kocioa. Zamiast tego stanowi on produkt uboczny pniejszej
ibardziej wypracowanej propagandy.

Pseudosatanizm zawsze potrafi pojawi si wdziejach nowo ytnych dziki swoim


czarnym mszom ornym poziomie blunierstwa, ale prawdziwego satanist nie tak atwo
do rozpozna.

Byoby zbyt duym uproszczeniem powiedzie, e kady m czyzna ikada kobieta


sukcesu na wiecie jest, nawet otym nie wiedzc, praktykujcym satanist, ale pragnienie
ziemskiego sukcesu iurzeczywistnienie go to dostateczny powd, aby.. kciuk wd. Jeeli
wejcie bogatego czow. Piotr skierowa swoj wieka do nieba wydawa si ma rwnie
trudne jak przejcie wielbda przez ucho igielne, jeeli zamiowanie do pienidzy rodzi
zo, to naley przynajmniej zaoy, e najpotniejsi ludzie na wiecie musz wwikszoci
by satanistami. Tyczy si to fin ansistw, przemysowcw, papiey, poetw, dyktatorw,
wszelkiego rodzaju osb opiniotwrczych iprzywdcw dziaa na skal wiatow.

Od czasu do czasu wskutek "przeciekw" znajduje si na wie cie jakiego


enigmatycznego mczyzn lub kobiet "babrajcych" si wczarnych sztukach. wiato
dzienne ogldaj jako "tajemniczy ludzie" historii. T akie nazwiska, jak: Rasputin, Zaharoff,
Cagliostro, Rosenberg iinne podobne s, mona powiedzie, porednimi ogniwami
prawdziwej spucizny Szatana... spucizny, ktra stoi ponad etnicznymi, rasowymi
iekonomiCZnymi rnicami, jak rwnie przemijajcymi ideologiami. Satanici zawsze
rzdzili wiatem... izawsze bd nim rzdzi bez wzgldu na to, pod jakim imieniem
wystpi.

Jedna rzecz jest pewna: zasady, fil ozofia ipraktyki przedstawione wtej ksice stosowane
s przez najbardziej zaawansowanych na drodze samorealizacji inajpotniejszych ludzi
na ziemi. Wsekretnych mylach kadego mczyzny ikadej kobiety, motywowanych
przez zdrowe inie przymione umysy, zamieszkuje potencja satanisty, zawsze tak byo.
Znak rogw ukae si teraz wielu, amagowie wystpi, aby ich rozpoznano.

--------------------------------------------------------------------------------

(ZIEMIA) KSIGA BELIALA PANOWANIE NA ZIEMI

Najatrakcyjniejszy element magii kryje si nie wjej stosowaniu, ale wjej ezoterycznych
meandrach. Element tajemniczoci, ktry tak bardzo osania praktyk czarnej sztuki, by
zawsze wiadomie irozmylnie podsycany przez tych, ktrzy czsto uzurpuj sobie prawo
do tytuu najwikszego eksperta wowej dziedzinie.

Jeeli najkrtsz odlegoci pomidzy dwoma punktami jest linia prosta, to uznani
okultyci sprawdziliby si jako budowniczowie labiryntw. Gwne zasady magii
ceremonialnej tak dugo sprowadzano do klasyfiko wanych wnieskoczono okruchw
scholastycznego mistycyzmu, i rzekomi czarownicy staj si ofia rami sztuki bdzenia,
ktr sami powinni stosowa! Mona uy analogicznego przykadu ze studentem
psychologii stosowanej, ktry mimo tego, e zna odpowiedzi na wszystkie pytania, nie
potrafi znale sobie przyjaci.

C za poytek ze studiowania nieprawdy - chyba e wszyscy wierz wt nieprawd.


Wielu, oczywicie, WIERZY wnieprawd, ale wci yje wzgodzie zprawami natury. Ina
tym wanie opiera si satanistyczna magia. To jest elementarz - najwaniejsze dzieo
omagii materialistycznej. To satanistyczny Przewodnik McGuffeya.

Belial znaczy "bez pana" isymbolizuje prawdziw niezaleno, samowystarczalno


iosobiste osignicia. Belial reprezentuje ywio ziemi iw ten sam sposb traktowana
bdzie magia mocno stojca obiema nogami na ziemi - realna, silna magiczna praktyka,
anie mistyczne banay pozbawione obiektywnego sensu. Nie szukaj dalej. Wtym tkwi
sedno!

TEORIA IPRAKTYKA MAGII SZATANA (OKRELENIE ICEL)

Uywana wtej ksice defin icja magii brzmi nastpujco: "Zmiana sytuacji lub wydarze
zgodnie zwasn wol, ktrej dokonanie przy zastosowaniu oglnie przyjtych metod
byoby niemoliwe". Naley przyzna, e pozostawia to szerokie pole do indywidualnej
interpretacji. Niektrzy powiedz, e te instrukcje iprocedury s niczym innym jak
psychologi stosowan lub naukowym faktem okrelonym za pomoc "magicznej"
terminologii - dopki nie dojd do tego fragmentu tekstu, ktry mwi: "oparte na nie
znanych nauce odkryciach". Ztego te powodu nie prbowano podj prb ograniczania
si do ustalonej nomenklatury wznajdowaniu wyjanie. Magii nigdy nie jest si wstanie
wyjani wcakowicie naukowy sposb, jednake nauka zawsze bya, przy tej lub innej
okazji, uwaana za magi.

Nie ma adnej rnicy pomidzy "bia" a"czarn" magi, nie liczc drobnomieszczaskiej
hipokryzji, sprawiedliwoci kierowanej poczuciem winy, atake samooszukiwania si
"biaych" magw. Wklasycznej religijnej tradycji "biaa" magia stosowana jest do
altruistycznych, szlachetnych i"dobrych" celw, podczas gdy "czarn" magi wykorzystuje
si do wyniesienia samego siebie, zwikszenia osobistej mocy ido "zych" celw. Nikt na
wiecie nigdy nie zajmowa si studiami okultystycznymi, metafizyk , jog lub jakkolwiek
inn koncepcj "biaego wiata", nie majc na celu zadowolenia wasnego ego
iosignicia osobistej mocy. Tak to ju wyglda, e niektrzy ludzie lubi nosi
wosiennice, ainni wol aksamit lub jedwab. Co daje przyjemno jednym, moe by
przykre dla innych itak samo jest z"dobrem" i"zem". Kady praktykujcy czary ywi
przewiadczenie, e robi rzeczy "waciwe".

Magia dzieli si na dwie kategorie: rytualn lub ceremonialn inie rytualn lub
manipulacyjn. Magia rytualna skada si zodprawienia formalnej ceremonii, ktra
przynajmniej wczci odbywa si wmiejscu przeznaczonym do takich celw iw
odpowiednim czasie. Gwne jej zadanie polega na wyizolowaniu adrenaliny iemocjonalnie
pobudzanych energii, ktre wnormalnych warunkach ulegyby rozproszeniu, izamianie
tego wdynamicznie przekazywan si. To akt czysto emocjonalny, anie intelektualny.
Jakakolwiek intelektualna aktywno musi mie miejsce przed ceremoni, nie za wtrakcie
jej trwania. Ten typ magii nazywany jest czsto "MAGI wysz".

Magia nie rytualna lub manipulacyjna, zwana czasami "MAGI NISZ", polega na
pomysowym zastosowaniu rnych przedmiotw ispowodowaniu sytuacji, ktre mog
sprawi, e co "zgodnie zwol ulegnie zmianie". Wdawnych czasach nazwano by to
"zauroczeniem," "czarem" lub "diabelskim okiem".

Wikszo ofia r wprocesach czarownic nie bya czarownicami. Czsto ofi a ry okazay si
ekscentrycznymi, starymi, nieprzystosowanymi spoecznie kobietami. Inne byy wyjtkowo
atrakcyjnymi niewiastami, ktre zawrciy wgowach panujcym, po czym pozostaway
nieczue na ich zaloty. Prawdziwe czarownice rzadko tracono lub nawet stawiano przed
sdem, poniewa byy biege wsztuce rzucania urokw ipotrafi y oczarowa mczyzn,
aby wten sposb uratowa wasne ycie. Wikszo autentycznych czarownic sypiaa
zinkwizytorami. Tak zrodzio si sowo "oczarowanie." Pierwotnie "oczarowanie" oznaczao
"czary".

Najwaniejsz cech wspczesnej czarownicy jest jej zdolno do uczynienia si


pocigajc lub umiejtno wykorzystania oczarowania. Sowo "zauroczenie" ma
podobne okultystyczne pochodzenie. Zauroczenie byo okreleniem diabelskiego oka.

Podporzdkowanie sobie czyjego wzroku, innymi sowy, zauroczenie kogo, oznaczao


rzucenie na niego uroku za pomoc diabelskiego oka. Dlatego te jeli kobieta miaa
zdolno zauroczenia mczyzn, uznawano j za czarownic.

Nauka skutecznego wykorzystywania potgi SPOJRZENIA jest integraln czci treningu


czarownicy lub czarownika. Aby kim manipulowa, musisz najpierw przycign
iutrzyma jego uwag. Mona tego dokona poprzez zastosowanie jednej ztrzech metod:
seksu, uczucia lub niezwykego wygldu, lub te jakiejkolwiek ich kombinacji. Czarownica
winna uczciwie si zdecydowa, do ktrej kategorii wsposb najbardziej naturalny pasuje.
Pierwsza kategoria, seks, jest oczywista. Jeeli kobieta uwaa si za atrakcyjn lub
pocigajc seksualnie, powinna robi wszystko, co wjej mocy, aby by jak najbardziej
pontn iuywa seksu jako swojego najpotniejszego narzdzia. Gdy przycignie
uwag mczyzny za pomocy swojego seksapilu, bdzie wstanie dowolnie nim
manipulowa. Drug kategori stanowi uczucie. Kategoria ta zreguy obejmuje kobiety
starsze. Naley do nich typ czarownicy zwanej inaczej "bab-jag", ktra moe mieszka
wmaym wiejskim domku, ludzie za postrzegaj j jako osob nieco ekscentryczn.
Dzieci s zwykle oczarowane niezwyk baniowoci podobnej czarownicy, amodzi
doroli ceni j za jej mdre rady.

Tylko dzieci dziki swojej niewinnoci mog rozpozna jej magiczn moc. Dopasowujc
si do wizerunku sodkiej, maej, starszej babci zssiedztwa moe ona wykorzysta sztuk
wprowadzenia wbd, aby osign swoje cele. Trzecia kategoria to niezwyky wygld.
Chodzi tu okobiety, odziwnej lub przeraajcej aparycji. Spoytkowujc swj niezwyky
wygld umie taka czarownica manipulowa ludmi po prostu dlatego, e bd si obawia
konsekwencji niespenienia rzeczy, oktre poprosi.

Wiele kobiet zaliczy mona do wicej ni jednej ztych trzech kategorii. Na przykad moda
dziewczyna, ktra ma wiey iniewinny wygld, ajednoczenie jest bardzo seksowna,
czy wsobie elementy uczucia iseksu. Lub kobieta typu femme fatale, ktra jednoczy
wsobie seksapil iswoisty demonizm, wykorzystuje seks izadziwienie. Po oszacowaniu
swoich cech kada czarownica musi zadecydowa, do ktrej kategorii lub do jakiej ich
kombinacji naley, aby nastpnie wykorzystywa to we waciwy sposb.

Mczyzna pragncy by dobrym czarownikiem rwnie musi stwierdzi, do jakiej


kategorii naley. Przystojnego lub seksualnie pocigajcego mczyzn przypisze si
oczywicie do pierwszej kategorii, czyli seksu. Do drugiej kategorii, uczuciowej, zalicza
si bdzie starszy mczyzna owygldzie przypominajcym elfa lub lenego czarodzieja.
Sodki starszy dziadziu (faktycznie czsto wstrtny staruch) rwnie znajdzie si wrd
osb wykorzystujcych uczucie. Trzecim typem bdzie mczyzna oponurym lub
diabolicznym wygldzie. Kady ztych mczyzn moe zastosowa swoje wadcze
spojrzenie wdokadnie taki sam sposb, jak wczeniej opisane kobiety.

Wygld zewntrzny wykorzystywany wcelu wywoania od powiedniej reakcji emocjonalnej


to zca pewnoci najwaniejszy czynnik wpraktykowaniu magii niszej. Kady na tyle
gupi, aby powiedzie, e "wygld zewntrzny nie ma znaczenia", oszukuje samego siebie.
Dobry wygld nie jest konieczny, ale "wygld" - niezbdny!

Kolejnym wanym czynnikiem manipulacyjnym wmagii niszej okazuje si zapach.


Pamitaj, zwierzta obawiaj si wszystkiego, co jest pozbawione zapachu! Icho my
moemy, jako ludzkie zwierzta, zaprzeczy, e nie opieramy si wiadomie na ocenach
powodowanych tym zmysem, wci wch pobudza nas wrwnym stopniu jak czworonogi.
Jeeli jeste mczyzn ipragniesz oczarowa kobiet, pozwl, aby naturalne wydzieliny
twojego ciaa natychmiast wypeniy atmosfer wok ciebie idziaay wanimalistycznym
kontracie ze spoeczn ukadnoci, jaka ci przystraja. Jeeli jeste kobiet ichcesz
oczarowa mczyzn, nie obawiaj si, e moesz go "urazi" tylko dlatego, e wydzieliny
izapachy twojego ciaa nie zostay usunite lub e miejsce pomidzy twoimi udami nie
pozostaje suche isterylne.

Te naturalne zapachy s seksualnymi stymulatorami, wktre wyposaya nas pena


magicznej mdroci natura.

Stymulatory uczucia to takie zapachy, ktre odwouj si do przyjemnych wspomnie


inostalgii. Uwiedzenie mczyzny przez odek zaczyna dziaa wtym wanie momencie,
gdy zkuchni dolatuj zapachy! "Uczuciowy" typ czarownicy bdzie to traktowa jako jedn
znajbardziej uytecznych metod oczarowywania. Nie jest artem zaprezentowanie techniki
uytej przez czowieka, co chcia oczarowa mod kobiet, ktra zdomu penego
dziecicej radoci trafi a do rybackiej wioski. Znajc si na sposobach niszej magii,
sprytnie schowa makrel do kieszeni spodni iotrzyma nagrod, jak czsto przynosi
wielkie uczucie.
TRZY RODZAJE SATANISTYCZNYCH RYTUAW

Istniej trzy typy ceremonii stosowanych podczas praktykowania satanistycznej magii.


Kady znich odwouje si do podstawowych ludzkich emocji. Pierwszy znich nazwiemy
rytuaem seksualnym.

Rytua seksualny jest tym, co powszechnie znamy jako miosny czar lub urok. Cel tego
rytuau stanowi wzbudzenie podania wosobie, ktrej ty podasz, albo te wezwanie
seksualnego partnera wcelu zaspokojenia wasnych dz. Jeeli nie masz wswoim umyle
obrazu konkretnej osoby lub typu osoby zarysowanego dostatecznie wyranie, aby
wywoa bezporednie seksualne odczucia koczce si orgazmem, odprawienie przez
ciebie tego rytuau traci sens. Dzieje si tak dlatego, e nawet gdyby rytua przez
przypadek zakoczy si pomylnie, to c by ci przynis, skoro nie mgby wykorzysta
nadarzajcej si sposobnoci zpowodu braku stymulacji lub podania? atwo pomyli
czary pynce zukrytych pobudek zrzucaniem urokw majcych na celu zaspokojenie
twoich pragnie seksualnych.

Czary odprawiane wcelu zwikszenia wasnej mocy nale wraz zmagi ceremonialn do
kategorii rytuaw litoci lub zniszczenia, niekiedy za do jednej idrugiej zarazem. Jeeli
jest co, czego chcesz lub potrzebujesz tak bardzo, e pozbawiony tego przeywasz
smutek iudrk, amoesz uzyska to za pomoc uroku lub czaru wtaki sposb, e nie
uczyni to nikomu innemu krzywdy, to wcelu zwikszenia wasnej mocy moesz uciec si
do rytuau litoci. Jeeli pragniesz zaczarowa lub usidli zasugujc na to ofia r dla
swoich wasnych celw, moesz odprawi rytua zniszczenia. Formuy te powinny by
odpowiednio stosowane, albowiem uycie niewaciwego typu rytuau wcelu osignicia
podanego skutku zwykle pociga za sob niezwykle skomplikowane konsekwencje.

Dobrym tego przykadem jest dziewczyna, ktr nka na trtny zalotnik. Jeeli zrobi may
krok, aby go omieli, moe rozpozna wnim psychicznego wampira ipozwoli mu na
odgrywanie jego masochistycznej roli. Jeli jednak lekkomylnie go oczaruje dajc mu
wszelkie nadzieje, anastpnie ku swemu niezadowoleniu stanie si obiektem silnego
podania seksualnego, to nie powinna obwinia za to nikogo oprcz samej siebie.
Zachowania takie powoduj tylko podbudowanie wasnego ego, azrodziy si zwpajania
wyparcia si go, sprawiajcego, e troch oczarowania jest wrcz niezbdne. Satanistka
posiada wystarczajco silne ego, aby wykorzystywa oczarowanie dla wasnego
seksualnego zadowolenia lub wcelu uzyskania mocy lub powodzenia szczeglnej natury.

Drugim typem jest rytua litoci. Rytua litoci lub uczucia odprawia si wcelu pomocy
innym lub samemu sobie. Zdrowie, szczcie rodzinne, powodzenie winteresach,
materialny sukces ischolastyczne mstwo to tylko niektre dziedziny ycia, wktrych rytua
litoci znajduje zastosowanie. Mona powiedzie, e ta forma ceremonii zalicza si do
obszaru prawdziwego miosierdzia, pamitajc jednoczenie, e "miosierdzie bierze swj
pocztek wdomu".

Trzecia sia motywujca to destrukcja. Ceremonia ta wykorzystywana bywa dla


zaspokojenia gniewu, irytacji, pogardy, lekcewaenia lub zwykej nienawici. Znana jest
jako kltwa, przeklestwo lub czynnik niszczcy.

Do najwikszych bdw popenianych przy praktykowaniu magii rytualnej naley pogld,


e ofia ra niszczycielskiego rytuau musi wierzy wpotg magii, aby moga zosta przez
ni skrzywdzona lub zniszczona. Nic bardziej bdnego, jako e ofia ry najbardziej podatne
na kltwy zawsze traktoway magi szyderczo. Przyczyna tego jest przeraajco prosta.
Gdy niecywilizowany dzikus poczuje, e zostaa na niego rzucona przez wroga kltwa,
natychmiast biegnie do najbliszego znachora lub szamana. Posiada wiadomo
obecnoci wyrzdzonej mu krzywdy, atak silnie wierzy wpotg przeklestwa, e podejmie
wszelkie rodki ostronoci. Wten sposb poprzez zastosowanie magii sympatycznej
bdzie wstanie przeciwdziaa kadej prbie wyrzdzenia mu krzywdy. Czowiek taki jest
niezwykle ostrony inie podejmuje adnego ryzyka.

Z drugiej strony czowiek "owiecony", ktry nie daje wiary takim "zabobonom", przenosi
swj instynktowny strach przed kltw do wasnej podwiadomoci, pozwalajc rozwin
si mu wniezwykle niszczc si, potgujc si zkadym kolejnym nieszczciem.
Oczywicie za kadym razem, gdy zdarzy si jakie niepowodzenie, nie wierzcy
wpodobne rzeczy automatycznie zaprzeczy jakiemukolwiek powizaniu fatalnej sytuacji
zrzucon kltw, zwaszcza jeli dotyczy to jego samego. To wiadome, stanowcze
zaprzeczenie moliwoci dziaania kltwy stanowi wanie czynnik umoliwiajcy jej
powodzenie wskutek wywoania przypadkowych sytuacji zewntrznych. Wwielu
przypadkach, nawet wmomencie swego ostatniego tchnienia, ofia ra zaprzecza bdzie
jakiemukolwiek powizaniu magii zjej losem - podczas gdy mag jest cakowicie
zadowolony zosignicia podanego efektu. Naley pamita, e nie ma znaczenia to,
czy kto przywizuje jakkolwiek wag do tego, co robisz, dopki wyniki twojej pracy s
zgodne ztwoj wol. Superlogicy zawsze bd wyjania zwizek magicznego rytuau
zkocowym wynikiem jako "zbieg okolicznoci".

Bez wzgldu na to, czy magia stosowana jest wcelach konstruktywnych czy
destruktywnych, sukces caej operacji zaley od wraliwoci osoby, ktra otrzymuje
bogosawiestwo bd podlega kltwie. Wprzypadku rytuau seksualnego lub rytuau
litoci bardzo pomaga to, e osoba, ktrej dotyczy, wierzy wmagi, ale wobliczu kltwy lub
przeklestwa owiele lepiej jest, jeli ofia ra wto NIE WIERZY! Jak dugo czowiek bdzie
pojmowa znaczenie uczucia strachu, tak dugo potrzebowa bdzie sposobw irodkw,
aby broni si przed tym, czego si obawia. Nikt nie wie wszystkiego ipki istnie bd
cuda, czowiek zawsze bdzie si obawia nieznanego - obszaru ukrytych ipotencjalnie
niebezpiecznych mocy. Jest to wanie ten naturalny lk przed nieznanym, najbliszy
kuzyn fascynacji nieznanym, ktry zmusza logicznie mylcego czowieka do znajdowania
wyjanie. Oczywicie czowiek nauki pragnie odkry znaczenie cudu. Jakie wic
przykre, e czowiek uwaajcy si za mylcego logicznie to najczciej ostatnia osoba,
jaka potrafi zrozumie esencj rytualnej magii.

Religijna wiara izapa potrafi


spowodowa pojawienie si na ciele krwawicych ran
podobnych do tych, jakie przypuszczalnie zadano Chrystusowi, nazywanych stygmatami.
Rany powstaj wwyniku wspczucia osigajcego szczyt napicia emocjonalnego.
Dlaczego wic wtpi si wdestrukcyjn moc strachu iprzeraenia doprowadzonych do
skrajnoci. Tak zwane demony teoretycznie posiadaj moc rozerwania ciaa na strzpy
wtaki sam sposb, jak gar zardzewiaych gwodzi moe wywoa poczon
zkrwotokiem ekstaz uosoby przekonanej, e wisi na krzyu Kalwarii. Dlatego nigdy nie
przekonuj sceptyka, na ktrego chcesz rzuci kltw. Pozwl mu drwi. Owiecenie go
zmniejszyoby szanse twojego sukcesu. Wysuchaj spokojnie jego kpin ztwojej magii,
wiedzc, e wkrtce przyjd dla niego cikie dni. Jeeli jest wystarczajco nikczemny,
dziki asce Szatana moe nawet umrze - miejc si!

SOWA OSTRZEZENIA!

DLA TYCH, KTRZY BD PRAKTYKOWA TE SZTUKI

Odnonie seksu ipodania: Wykorzystaj do maksimum wszystkie czary iuroki, ktre s


skuteczne; jeeli jeste mczyzn, wkadaj wni swj twardy czonek ze zmysow
rozkosz; jeeli jeste kobiet, roz szeroko nogi wpodliwym oczekiwaniu.

Odnonie wspczucia: Bd przekonany, e nie al ci ceny, jak zapacie za pomoc


innym pod warunkiem, e twoje bogosawiestwo ich obejmujce nie spowoduje
problemw dla ciebie samego. Bd wdziczny za to, co ci spotkao dziki stosowaniu
magii.

Odnonie zniszczenia: Bd pewien, e nic ci nie obchodzi, czy twoja ofia ra yje czy nie,
zanim rzucisz swoj kltw, apowodujc zniszczenie owej osoby rozkoszuj si tym
zamiast odczuwa wyrzuty sumienia.

PRZESTRZEGAJ TYCH ZASAD - WPRZECIWNYM WYPADKU ZOBACZYSZ, E


WSZYSTKIE TWOJE YCZENIA OBRC SI PRZECIWKO TOBIE, WYRZDZAJC CI
KRZYWD, ANIE POMAGAJC!

RYTUA CZYLI "INTELEKTUALNA KOMORA DEKOMPRESYJNA"

Magiczn ceremoni mona odprawi samemu lub wgrupie, naley jednak wyjani zalety
kadego ze sposobw.

Rytua grupowy oczywicie owiele bardziej utwierdza wwierze imocy ni ceremonia


osobista. Wsplne gromadzenie si ludzi oddanych tej samej lfi ozofii ma na celu
nieustanne upewnianie si co do potgi magii. Religia zdoaa przetrwa tylko dziki swojej
widowiskowoci. Gdy religia stale staje si ZjaWiskiem indywidualnym, wkracza wsfer
samoograniczania si, ktremu towarzyszy antyspoeczne zachowanie.

Z tego wanie powodu satanista powinien szuka innych wcelu wsplnego organizowania
ceremonii.

W przypadku rytuau, podczas ktrego rzuca si kltw lub pragnie czyjego zniszczenia,
niekiedy bardzo pomaga magowi potgowanie jego ycze przez innych czonkw grupy.
Nie ma nic takiego wpodobnej ceremonii, co mogoby prowadzi do zakopotania
odprawiajcych ten rytua, skoro gniew isymboliczne zniszczenie wybranej ofia ry s jego
gwnymi elementami.

Z drugiej strony rytua wspczucia, ktremu towarzyszy nieskrpowane wylewanie ez, lub
rytua seksualny wraz ze swoimi elementami masturbacyjnymi iorgiastycznymi maj
najwiksze szanse powodzenia, gdy odbywaj si wwikszej prywatnoci.

W miejscu odprawiania rytuau znikn musi zaenowanie, chyba e stanowi ono


integraln cz caego spektaklu imoe by jego pozytywnym aspektem - np. wstyd, jaki
odczuwa kobieta suca za otarz, ktra poprzez swoje zakopotanie odczuwa seksualne
pobudzenie. Nawet wprzypadku zupenie kameralnego rytuau naley zastosowa
standardowe, wstpne czynnoci iinwokacje, zanim rozpoczn si intymne fantazje
iwystpy. Formalna cz rytuau moe odbywa si wtym samym pokoju lub komnacie co
cz intymna, lub formalna ceremonia wjednym miejscu, aosobista wdrugim. Pocztek
ikoniec rytuau musi przebiega wprzeznaczonej do tego komnacie, zawierajcej
przedmioty symboliczne (otarz, kielich itd.).

Sformalizowane rozpoczcie izakoczenie ceremonii suy jako element dogmatyczny,


antyintelektualny, ktry ma na celu oddzielenie czynnoci ipunktw odniesienia wiata
zewntrznego od tych, jakie obowizuj wrytualnej komnacie, gdzie musi zosta
wykorzystana caa sia woli. Ta fasada ceremonii jest najwaniejsza dla intelektualisty,
poniewa to on szczeglnie potrzebuje efektu "komory dekompresyjnej" wpostaci
pieww, dzwonkw, wiec iinnych sztuczek, zanim bdzie wstanie skoni swe czyste
ipodane pragnienia do pracy na jego korzy - sprawi to odpowiednio pobudzona
wyobrania.

Intelektualna "komora dekompresyjna" szataskiej kaplicy moe by traktowana jako


miejsce treningu dla przejciowej niewiedzy, podobnie jak WSZYSTKIE religijne obrzdki!
Rnica polega na tym, e satanista WIE, i praktykuje form wymylonej ignorancji wcelu
rozwinicia swojej woli, podczas gdy wyznawca innej religii nie wie otym - lub jeli wie,
praktykuje to wformie samooszukiwania si, ktre zabrania takiego rozumowania. Jego
ego jest ju zbyt chwiejne zpowodu religijnej indoktrynacji, aby mg pozwoli sobie na
przyznanie si do tak narzuconej ignorancji!

ELEMENTY POTRZEBNE PRZY PRAKTYKOWANIU SATANISTYCZNEJ MAGII

A. PRAGNIENIE.

Pierwszym skadnikiem przy odprawianiu rytuau jest pragnienie, zwane inaczej


motywacj, podaniem lub emocjonalnym przekonaniem. Jeeli nie pragniesz zcaych si
kocowego wyniku rytuau, nie powiniene podejmowa prb odprawiania go.

Nie istnieje nic takiego jak "praktyka" ijedyny sposb, wjaki mag moe robi takie
"sztuczki", jak poruszanie nieoywionych przedmiotw, polega na jego silnej emocjonalnej
potrzebie sprawienia tego. Prawd jest, e jeli mag pragnie uzyska moc poprzez
wywarcie wraenia na innych swoimi magicznymi wyczynami - musi da namacalne
dowody swoich umiejtnoci. Satanistyczna koncepcja magii nie polega na znajdywaniu
zadowolenia wudowadnianiu biegoci magicznej.

Satanista odprawia swj rytua, aby zapewni powodzenie wasnym pragnieniom inie
traci czasu ani siy woli na stosowanie magii do czego tak bezuytecznego, jak toczenie
owka po stole itp. Ilo energii potrzebnej do lewitacji fil ianki (autentyczne) tworzyaby
si wystarczajc do umieszczenia wgowach ludzi na drugim kocu wiata myli
sprawiajcej, e uczyni co zgodnie znasz wol. Satanista uwiadamia sobie, e jeli
nawet uda mu si unie lfi iank nad stoem, bdzie to itak potraktowane jako sztuczka.
Dlatego te oile satanista chce sprawi, aby przedmioty unosiy si wpowietrzu, uywa do
tego drutw, luster lub innych przyrzdw, oszczdzajc energi na samodoskonalenie.
Wszystkie "nawiedzone" media imistycy praktykuj czyst istosowan magi sceniczn -
sztuczki zzawizywaniem oczu izaklejonymi kopertami, ktre kady dostatecznie biegy
magik estradowy lub odpustowy moe bez trudu wykona, ito bez witoszkowatego
"duchowego" ta.

Mae dziecko uczy si, e jeli pragnie czego wystarczajco mocno, jego yczenie si
spenia. Ma to ogromne znaczenie.

yczenie jest wyrazem pragnienia, podczas gdy modlitwie towa rzyszy obawa. Pismo
zmienio podanie wdz, zawi ichciwo. Bd jak dziecko istaraj si nie tumi
swojego pragnienia, aby nie straci kontaktu zpierwszym elementem koniecznym przy
praktykowaniu magii. Niech wiedzie ci pragnienie ibierz to, co ci kusi, kiedy tylko masz
na to ochot!

B. ODPOWIEDNI CZAS.

W kadej zakoczonej powodzeniem sytuacji jednym znajwaniejszych czynnikw jest


odpowiedni czas. Przy odprawianiu magicznego rytuau waciwy czas moe decydowa
ojego powodzeniu lub - nawet wjeszcze wikszym stopniu - oporace. Najlepszy czas na
rzucenie czaru lub uroku, kltwy lub przeklestwa. wtedy, gdy twj cel wykazuje
najwiksz na nie podatnadchodzi no. Gwarancj posuszestwa mamy wwczas, gdy
ofia ra jest pasywna najbardziej jak to tylko moliwe. Bez wzgldu na to, jak siln wol kto
jest obdarzony, pozostaje wnaturalny sposb pasywny podczas snu. Dlatego te najlepsza
pora na skierowanie twojej magicznej energii na cel przypada wtedy, gdy on lub ona pi.

S pewne okresy wcyklu snu, wktrych wzrasta podatno na wpywy zewntrzne. Gdy
kogo zmczyy caodzienne obowizki, bdzie spa "jak koda", dopki jego ciao iumys
nie wypoczn. Okres gbokiego snu zwykle trwa od okoo czterech do szeciu godzin, po
czym nastpuje okres "nienia", ktry trwa od dwch do trzech godzin lub do momentu
przebudzenia. To wanie podczas "nienia" umys najbardziej ulega zewntrznym
iniewiadomym wpywom.

Zamy, e mag pragnie rzuci urok na kogo, kto zwykle kadzie si spa o11 wieczorem
iwstaje o7 rano. Najlepszym czasem na odprawienie rytuau bdzie wic godzina 5 rano
dwie godziny przed przebudzeniem si ofi
a ry.

Naley podkreli, e mag musi znajdowa si uszczytu swych moliwoci, poniewa


stanowi on czynnik "wysyajcy" (energi) podczas odprawiania rytuau. Wedug
tradycyjnych opinii wiedmy iczarodziejki s ludmi nocnymi, co atwo zrozumie. Jaki
styl ycia bardziej pasuje do wysyania myli wkierunku niczego nie podejrzewajcych,
picych ofia r! Gdyby tylko ludzie byli wiadomi tego, e myli wprowadzane s do ich
umysw wczasie snu! Stan snu jest miejscem rodzenia si przyszoCi. Wielkie myli
powstaj przy przebudzeniu iumys, ktry potrafi je zatrzyma po odzyskaniu wiadomoci,
moe wiele stworzy. Ale ten, ktry kieruje si nieokrelonymi mylami, doprowadza si do
sytuacji, ktre pniej bdzie interpretowa jako "los", "wol Bo" lub przypadek.

Istniej jeszcze inne pory dnia, podczas ktrych czarownik moe narzuci ofie rze swoj
wol. Kiedy ni si na jawie czy jest si bardzo znudzonym, albo te wtedy, gdy czas
bardzo si duy - wanie to s okresy najwikszej podatnoci na sugesti.

Jeli to kobieta jest celem twojego czaru, nie zapominaj otym, jak wane s wtym
wypadku cykle menstruacyjne. Gdyby zmysy mczyzny nie zostay stpione pod
wpywem ewolucyjnego rozwoju, wiedziaby, podobnie jak wszystkie czworonogi, kiedy
samica objawia najwiksze skonnoci seksualne. mski organ wchu nie ma zdolnoci
wyczuwania tych wiele mwicych seksualnych zapachw. Nawet jeli byby czym takim
obdarzony, przedmiot jego zainteresowania najprawdopodobniej "zbiby go ztropu"
wskutek stosowania powszechnie uywanych perfum majcych ukry izagodzi
"odraajce" wyziewy lub poprzez powstrzymujce dziaanie silnych dezodorantw
cakowicie wyeliminowa ich wykrycie.

Pomimo tych zniechcajcych czynnikw mczyzna wci odczuwa pocig lub co go


odpycha, wzalenoci od sytuacji, co zawdzicza zdolnoci rozpoznawania zmian
chemicznych wkobiecym ciele. Staje si to za spraw naturalnych waciwoci zmysu
wchu. Wcelu wiadomego wywiczenia si wwykorzystaniu tych umiejtnoci naleaoby
cofn si ipobiera nauki uczworonogw, ale nadwraliwych mogoby to doprowadzi do
wilczego obdu. Jest jednak owiele atwiejszy sposb, polegajcy tylko na tym, aby ustali
daty iczstotliwo cyklw menstruacyjnych kobiety, ktra stanowi twj cel.

Przypada to zaraz przed okresem, gdy kobieta jest najbardziej dostpna seksualnie, oraz
tu po nim. Dlatego wtedy podczas snu mag bdzie mia najlepszy moment na wpojenie
myli isugestii natury seksualnej.

Wiedmy iczarownice dysponuj owiele szerszym zakresem czasu, wktrym mog rzuca
swj czar na wybranych mczyzn.

Poniewa mczyzna jest bardziej konsekwentny wswoich seksualnych pragnieniach ni


kobieta (chocia s kobiety dorwnujce mu wnamitnoci lub nawet go przewyszajce),
odpowiedni dzie nie odgrywa takiej roli. Kady mczyzna, ktry nie zosta pozbawiony
caej swojej seksualnej energii, jest dla wprawnej czarownicy "siedzc kaczk". Dla
mczyzny okres najwikszego seksualnego wigoru nastpuje zaraz po wiosennym
przesileniu, kiedy to msko najbardziej domaga si swoich praw. Czarownica zkolei
musi zwikszy moc swojej magii, poniewa mczyzna bdzie mia wtym czasie
rozbiegane oczy.

Czy obawiajcy si tego nie powinien zapyta: "Czy nie ma adnej obrony przed takimi
czarami?" Naley odpowiedzie wten sposb: "Tak, istnieje zabezpieczenie. Nie moesz
nigdy spa, ni na jawie, pozostawia myli nie zaprztnitych czym wanym imie
otwartego umysu. Wwczas bdziesz chroniony przed siami magii".
C. WYOBRAENIA.

Dorastajcy chopiec, ktry lubi wyrzyna wdrzewie serca zawierajce inicjay jego
iukochanej, mody chopak, ktry godzinami rysuje swoje projekty wspaniaych
samochodw, malutka dziewczynka, ktra koysze wramionach obdart lalk imyli oniej
jak oswoim piknym dziecitku - te uzdolnione czarownice iczarownicy, ci naturalni
magowie stosuj czynnik magiczny zwany wyobraeniem, od ktrego zaley sukces
kadego rytuau.

Dzieci, nie zdajc sobie sprawy ani nie zwaajc na, to czy posiadaj artystyczne
zdolnoci lub inne twrcze talenty, zmierzaj do swoich celw poprzez wykorzystywanie
obrazw swojego autorstwa, podczas gdy "cywilizowani" doroli s owiele bardziej
krytyczni wstosunku do wasnych twrczych wysikw. Ztego to powodu "prymitywny" mag
moe uywa woskowej fig urki lub zwykego szkicu odnoszc sukces wswoich
magicznych ceremoniach. Dla NIEGO wierno wyobraenia jest wystarczajca.

Wszystko, co moe zintensyfiko wa emocje podczas rytuau, wpynie na jego powodzenie.


Kady rysunek, obraz, rzeba, pismo, fotografia , cz ubrania, zapach, dwik, muzyka
lub wyszukana sytuacja, jaka moe zosta wczona do ceremonii, bd bardzo pomocne
czarodziejowi.

Wyobraenie suy do staego przypominania tego, co reprezentuje - jest rodkiem


sucym do intelektualnego pobudzenia - jako namacalny odpowiednik rzeczywistego
przedmiotu.

Wyobraeniem mona manipulowa, mona te je ustawia, modyfiko wa itworzy -


wszystko wedle woli maga, akady plan stworzony przez wyobraenie staje si formu
prowadzc do rzeczywistoci.

Jeeli pragniesz dowiadcza przyjemnoci seksualnych zwybran przez ciebie osob,


musisz stworzy upragnion sytuacj na papierze, na ptnie, sowem pisanym itd.,
wmoliwie najbardziej przesadzony sposb, jako integraln cz ceremonii.

Jeeli masz yczenia dotyczce rzeczy materialnych, musisz wpatrywa si wich


wyobraenia - otoczy si zapachami idwikami, jakie zsiebie wydzielaj - stworzy
magnes, ktry bdzie przyciga sytuacje lub rzeczy przez ciebie podane!

Aby doprowadzi do upadku wrogw, musisz dokona ich symbolicznego zniszczenia!


Musz by zastrzeleni, zakuci, wpdzeni wchorob, spaleni, roztrzaskani, utopieni lub
rozdarci wnajbardziej przekonywajcy sposb! atwo jest zrozumie, dlaczego religie
cieki prawej rki nieprzychylnie patrzyy na tworzenie "bokw". Wyobraenia
wykorzystywane przez czarownika s mechanizmem dziaajcym wmaterialnej
rzeczywistoci, stanowic cakowite zaprzeczenie ezoterycznej duchowoci.

Pewien grecki dentelmen omagicznych skonnociach zapragn niegdy kobiety, ktra


speniaby wszystkie jego pragnienia. Mia tak siln obsesj na punkcie obiektu swoich
marze - ktrego nie mg znale - e postanowi sam go stworzy. Gdy zakoczy ju
swoje dzieo, poczu tak siln inieodwracaln mio do kobiety, ktr wykreowa, e
przestaa by kamieniem izmienia si wmierteln istot zkrwi ikoci, yw iciep. Wten
sposb mag, Pigmalion, otrzyma najwiksze zmagicznych bogosawiestw, ktre zwao
si Galatea.

D. UKIERUNKOWANIE.

Jednym znajczciej pomijanych elementw wpraktykowaniu magii jest nagromadzenie,


anastpnie waciwe ukierunkowanie mocy.

Zbyt wiele rzekomych czarownic iczarownikw odprawia rytua, aby nastpnie krci si
niecierpliwie, oczekujc zniepokojem pierwszych oznak jego skutecznego dziaania.
Rwnie dobrze mog oni uklkn ipomodli si wintencji wszystkich zamiarw icelw,
poniewa ich obawa podczas oczekiwania podanych skutkw tylko niweczy realne
szanse sukcesu. Co wicej, przy takim podejciu naley wtpi, czy wogle zebrana
zostanie wystarczajca ilo skoncentrowanej energii, aby we waciwy sposb odprawi
ceremoni.

Cige zastanawianie si nad warunkami wjakich odbdzie si twj rytua, lub stae
uskaranie si na nie gwarantuje osabienie tego, co powinno stanowi rytualnie
ukierunkowan si, poprzez jej rozpraszanie irozdrabnianie. Gdy ju pragnienie zostao
odpowiednio mocno ugruntowane, aby zastosowa magiczne siy, wtedy naley podj
wszelkie wysiki, aby da upust tym yczeniom PODCZAS ODBYWANIA SI RYTUAU -
NIE przed ani po! Celem rytuau jest UWOLNI maga od trawicych go myli, ktre stale
zaprztaj mu gow. Kontemplacja, sen na jawie icige knowania wypalaj energi
emocjonaln, ktr mona by skupi wdynamicznie wykorzystywaln si, nie
wspominajc ofakcie, e normalna produktywno zostaje powanie ograniczona przez
taki gorczkowy niepokj.

Czarownica, ktra rzuca swj urok wtrakcie dugiego oczekiwania przy telefonie,
spodziewajc si, e jej niedoszy kochanek zadzwoni, zrujnowany czarownik, ktry baga
Szatana obogosawiestwo, anastpnie siedzi jak na szpilkach czekajc na nadejcie
czeku, mczyzna, ktry zasmucony niesprawiedliwoci, jaka go spotkaa, przekl
wroga, lecz dalej znosi trud ze smutn twarz izmarszczon brwi - wszystko to s
przykady le ukierunkowanej energii emocjonalnej.

Nic dziwnego, e "biay" mag obawia si odwetu po rzuceniu "zego" uroku! Odwet wobec
kierujcego si poczuciem winy zaklinacza nastpi zpewnoci, ato zpowodu doznawania
przez tego nieszcznika wyrzutw sumienia!

E. CZYNNIK RWNOWACY.

Czynnik rwnowacy jest elementem stosowanym wpraktykowaniu czarnej magii,


ktrego uywa si raczej podczas odprawiania rytuaw podania ilitoci ni przy
rzucaniu przeklestwa. Element to may, ale niezmiernie istotny. Dogbna wiadomo
tego czynnika iwiedza stanowi umiejtno, jak niewiele czarownic iczarownikw
zdoao posi. To po prostu znajomo waciwego typu osoby isytuacji, aby swoj
magi mg uprawia wsposb najatwiejszy iuzyskujc najlepsze efekty. Poznanie swoich
ogranicze jest swoistym rodzajem retrospekcji dla osoby, ktra powinna by zdolna
czyni niemoliwe, co wwielu wypadkach moe wpyn na powodzenie rytuau.

Jeeli usiujc osign swj cel zarwno poprzez stosowanie niszej, jak iwyszej magii,
stale ponosisz poraki, pomyl onastpujcych rzeczach: Czy nie stae si ofia r le
ukierunkowanego, przesadnie ambitnego ego, ktre pchno ci ku temu, aby zapragn
rzeczy iosb, ktrych szanse zdobycia faktycznie nie istniej? Czy nie jeste osob
zupenie pozbawion talentu, cakowicie bez suchu, ktra prbuje za pomoc magii
zdoby wielki aplauz za swj niemuzykalny gos? Czy nie jeste zwyk, pozbawion czaru
wiedm oolbrzymich stopach, nosie iego poczonych zzaawansowanym przypadkiem
pryszczycy, ktra rzuca miosne uroki na modego, przystojnego gwiazdora fil mowego?
Czy nie jeste zwalistym, gburowatym, spronym wakoniem ozepsutych zbach, ktry
pragnie namitnej, modej striptizerki? Jeli tak, to lepiej naucz si stosowa czynnik
rwnowacy lub wprzeciwnym razie spodziewaj si wiecznych niepowodze!

Ogromnym talentem jest umiejtno mierzenia si na zamiary iwielu ludzi nie potrafi zda
sobie sprawy ztego, e skoro nie maj moliwoci osign maksimum czego, to zawsze
"lepszy wrbel wrku ni kanarek na dachu". Chroniczny utracjusz to taki osobnik, ktry
nie posiadajc nic inie bdc wstanie zarobi miliona dolarw zszyderczym umiechem
odrzuci wszelkie sposobnoci zarobienia pidziesiciu tysicy.

Jedn znajwikszych broni maga jest jego znajomo samego siebie - swoich talentw,
moliwoci, fizyczn ych zalet iwad itd., oraz wiedza kiedy, gdzie iw stosunku do kogo
odpowiednio je zastosowa! Mczyzna nie majcy nic do zaproponowania, ktry prbuje
zbliy si do czowieka sukcesu, zracji posiadania wielkiego bogactwa mogcego suy
wspaniaymi radami, przypomina pch wac po nodze sonia zzamiarem zgwacenia
go!

Czarownica zaspiracjami, ktra oszukuje sam siebie uwaajc, e przy odpowiednio


zastosowanych rodkach mimo braku magicznej rwnowagi sukces zawsze bdzie pewny,
zapomina ojednej istotnej zasadzie: MAGIA JEST PODOBNA DO SAMEJ NATURY,
ASUKCES WMAGII WYMAGA HARMONIJNEGO WSPDZIAANIA ZNATUR, NIE
ZA WYSTPOWANIA PRZECIWKO NIEJ.

SATANISTYCZNY RYTUA

A. NA CO NALEY ZWRCI UWAG PRZED ROZPOCZCIEM RYTUAU

1. Osoba odprawiajca rytua wcigu caego obrzdu stoi ztwarz zwrcon wkierunku
otarza isymbolu Bafometa, oprcz tych momentw, gdy inne pozycje s wyranie
wskazane.

2. Jeeli jest to moliwe, otarz powinien by ustawiony przy zachodniej cianie.

3. Jeeli rytua odprawia jedna osoba, kapan nie jest potrzebny. Gdy wicej osb jest
wczonych wceremoni, jedna znich musi przyj rol kapana. Wrytuale osobistym jego
jedyny uczestnik postpuje wedug instrukcji obowizujcych kapana.

4. Za kadym razem, gdy przez osob speniajc rol kapana wypowiadane s sowa
"Chwaa Szatanowi!", pozostali uczestnicy bd powtarzali za ni te sowa. Po odpowiedzi
uczestnikw na "Chwaa Szatanowi!" nastpi uderzenie wgong.

5. Rozmowa (oprcz momentw zwizanych zsam ceremoni) ipalenie papierosw s


zabronione po dwiku dzwonka rozpoczynajcego rytua.

6. Ksiga Beliala zawiera zasady szataskiej magii irytuau.

Przed podjciem prby odprawienia rytuau zKsigi Lewiatana konieczne jest, aby
przeczyta iw caoci zrozumia Ksig Beliala. Dopki tego nie uczynisz, nie masz
najmniejszych szans na powodzenie wtrzynastu poniszych etapach.

B. 13 ETAPW

(szczegowe instrukcje patrz: Przyrzdy uywane do satanistycznego rytuau na stronie


151)

1. Ubranie si do rytuau.

2. Zgromadzenie wszystkich potrzebnych do rytuau przedmiotw, zapalenie wiec


izlikwidowanie wszelkiego rda zewntrznego wiata, umieszczenie pergaminu po lewej
iprawej stronie otarza zgodnie zinstrukcj.

3. Jeeli kobieta ma posuy za otarz, zajmuje teraz swoj pozycj - zgow zwrcon na
poudnie, anogami skierowanymi ku pnocy.
4. Oczyszczenie powietrza poprzez uderzenie wdzwonek.

5. "Inwokacja do Szatana" i"Piekielne Imiona" (patrz: Ksiga Lewiatana) s teraz


odczytywane na gos przez kapana. Uczestnicy powtarzaj kade zPiekielnych Imion po
wypowiedzeniu ich przez kapana.

6. Picie zkielicha.

7. Obracajc si wkierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara, kapan kieruje miecz


na kady zgwnych kierunkw wiata iwywouje odpowiadajcego mu Ksicia Pieka:
Szatana zpoudnia, Lucyfera ze wschodu, Beliala zpnocy iLewiatana zzachodu.

8. Udzielenie bogosawiestwa za pomoc fallusa (jeli jest stosowane).

9. Kapan odczytuje na gos inwokacj odpowiadajc waciwej ceremonii: Podania,


Litoci lub Zniszczenia (patrz: Ksiga Lewiatana).

10. Wprzypadku rytuau osobistego to niezmiernie istotny etap.

Samotno jest rwnoznaczna zwyraeniem najbardziej skrytych pragnie inie naley


prbowa ich powstrzymywa podczas odprawiania rytuau, wypowiadania inwokacji lub
sporzdzania wyobrae odpowiadajcych yczeniom. To wanie na tym etapie powinno
si przygotowa cay "projekt" iprzesa go wstron osoby, ku ktrej skierowany jest rytua.

(A) Aby przywoa kogo wcelach lubienych lub stworzy seksualnie zadowalajc
sytuacj opu otarz iusu si wtakie miejsce, wtym samym lub innym pomieszczeniu,
ktre bdzie najbardziej sprzyja odprawianiu waciwego rytuau. Nastpnie stwrz
odpowiedni atmosfer wspgrajc wnajbardziej zbliony sposb zsytuacj, do ktrej
dysz. Pamitaj, e masz sze zmysw do wykorzystania, tak wic nie ograniczaj si
wkreowaniu atmosfery tylko do jednego znich. Oto kilka przedmiotw, jakie mona
zastosowa (zarwno pojedynczo, jak iw poczeniu):

a) wizerunki graficzn e, takie jak rysunki, obrazy itd.;

b) pisemne rodki dziaajce na wyobrani, takie jak opowiadania, sztuki, opisy pragnie
iewentualnych skutkw niektrych znich;

c) przedstawienie pragnie poprzez ywe obrazy iscenki dramatyczne, wktrych


odgrywasz samego siebie lub przedmiot twoich pragnie (przeniesienie) przy
zastosowaniu wszelkich koniecznych rodkw majcych na celu zintensyfiko wanie
wyobraenia;

d) zapachy zwizane zpodan osob lub sytuacj;

e) dwiki lub haasy wtle, przywodzce silne wyobraenie.

Temu etapowi rytuau powinno towarzyszy intensywne uczucie seksualne po osigniciu


wystarczajcego wyobraenia. Punktem szczytowym tego etapu powinien by orgazm tak
silny, jak to tylko moliwe. To szczytowanie powinno zosta osignite przy zastosowaniu
koniecznych rodkw masturbacyjnych. Po osigniciu orgazmu powr do miejsca,
wktrym usytuowany jest otarz, iprzejd do etapu 11 opisanego na stronie 151.

(B) Aby zapewni pomoc lub powodzenie komu, kto wzbudza twoj sympati lub
wspczucie (wcznie ztob samym) Pozosta wbliskiej odlegoci od otarza istwrz
moliwie jak najywsze psychiczne wyobraenie osoby, ktrej starasz si pomc (lub
zintensyfiku j al nad samym sob), wyra swoje pragnienia wswj wasny sposb. Jeli
twoje emocje bd wystarczajco prawdziwe, towarzyszy im bdzie wylewanie ez;
naley pozwoli im pyn bez adnych ogranicze. Po zakoczeniu tego wiczenia uczu
przystp do etapu 11 opisanego na stronie 151.
(C) Aby spowodowa zniszczenie wroga Pozosta wkrgu otarza, chyba e wytworzenie
odpowiedniego nastroju wymaga bdzie, aby znalaz si winnym miejscu, np. wpobliu
twojej ofia ry. Po wytworzeniu wizerunku ofia ry przystp do niszczenia jej podobizny
wwybrany przez siebie sposb. Mona to uczyni za pomoc kilku niej opisanych metod:

a) poprzez wbijanie szpilek lub gwodzi wlalk bdc wyobraeniem twojej ofia ry; lalka
moe by zkawaka materiau, wosku, drewna, kawaka warzywa itd.;

b) poprzez stworzenie graficzn ego obrazu pokazujcego sposb unicestwienia twojej


ofia ry - rysunki, obrazy itp.;

c) poprzez stworzenia obrazowego literackiego opisu ostatecznego koca twojej of iary., d


poprzez wygoszenie monologu skierowanego przeciw wybranej ofi e rze,
przedstawiajcego jej cierpienia iunicestwienie;

e) poprzez okaleczenie, zranienie, zadanie blu lub choroby symbolicznie, przy uyciu
wszystkich innych potrzebnych metod lub rodkw.

Intensywna, wyrachowana nienawi ipogarda powinny towarzyszy temu etapowi


ceremonii inie naley podejmowa adnych rodkw, aby powstrzyma ten etap, dopki
wytwarzana przez maga energia nie doprowadzi go do wyczerpania. Gdy ju to nastpi,
przystp do etapu 11.

11. Jeeli yczenia maj form pisemn, kapan odczytuje je teraz na gos, anastpnie
spala wpomieniach waciwej wiecy. Po wypowiedzeniu kadego yczenia mwi si
"Chwaa Szatanowi!" Jeeli yczenia przedstawiane s ustnie, uczestnicy (kady po kolei)
wypowiadaj je wkierunku kapana. Ten nastpnie powtarza te yczenia swoimi wasnymi
sowami - takimi, ktre s dla niego najbardziej stymulujce. Sowa "Chwaa Szatanowi!"
wymawiane s po wypowiedzeniu kadego yczenia.

12. Teraz jest odczytywany przez kapana waciwy Klucz Henochiaski jako dowd
podporzdkowania si uczestnikw Siom Ciemnoci.

13. Dzwonienie dzwonkiem jako element oczyszczajcy, anastpnie przez kapana


wypowiadane s sowa "Niech tak si stanie".

KONIEC RYTUAU C.

PRZEDMIOTY UYWANE DO SATANISTYCZNEGO RYTUAU

Mska cz uczestnikw ubrana jest wczarne szaty. Mog one by zaopatrzone


wkaptury, wrazie potrzeby zakrywajce twarz. Celem zakrywania twarzy jest umoliwienie
uczestnikom swobodnego wyraania emocji mimik, bez skrpowania. Zmniejsza ono
rwnie rozproszenie myli uczestnikw. eska cz uczestnikw nosi stroje
sugestywne seksualnie lub - starsze kobiety - czarne ubrania. Wszyscy uczestnicy nosz
amulety zpieczci Bafometa lub tradycyjnym pentagramem Szatana.

Mczyni przywdziewaj szaty przed wejciem do komnaty, wktrej przebiega rytua,


inosz je podczas jego trwania. Zamiast czarnego ubrania mog oni zaoy czarn
sutann. Kolor czarny wybrany jest dla szat wkomnacie rytualnej, poniewa symbolizuje
on Moce Ciemnoci. Kobiety nosz ubrania pocigajce seksualnie wcelu stymulowania
emocji mskiej czci uczestnikw rytuau, wzmacniajc wten sposb przepyw adrenaliny
ienergii bioelektrycznej, co zapewni lepsze efekty.

OTARZ
Pierwsze otarze czowieka byy zkrwi ikoci, aludzkie naturalne instynkty iskonnoci
stanowiy fundamenty, na ktrych opary si religie. Pniejsze religie sprawiajc, e
wszelkie naturalne ludzkie inklinacje zaczto traktowa jako grzech, doprowadziy do
zamiany ywych otarzy na pyty zkamienia imetalowych bry.

Satanizm jest bardziej religi ciaa ni duszy idlatego wsata nistycznych ceremoniach ciao
peni funkcj otarza. Ma on za zadanie suy jako punkt, na ktrym skupia si uwag
podczas ceremonii. Do satanistycznego rytuau jako otarz wykorzystuje si nag kobiet,
gdy jest ona naturalnym pasywnym receptorem isymbolizuje matk ziemi.

Podczas niektrych rytuaw nago kobiety sucej za otarz moe okaza si


niepraktyczna, tak wic ubiera si j lub czciowo przykrywa. Jeeli kobieta sama
odprawia rytua, nie ma potrzeby, aby inna kobieta suya za otarz. Gdy nie ma kobiety
mogcej posuy za otarz, podwyszenie, na ktrym miaa ona spoczywa, bywa
wykorzystywane do umieszczenia na nim innych przedmiotw potrzebnych do rytuau.
Przy rytuaach wieloosobowych mona skonstruowa specjalny otarz wysoki na okoo
11,2 m idugi na okoo 3 m, na ktrym bdzie leaa kobieta. Jeeli jest to mao
praktyczne lub dotyczy ceremonii osobistej, nadawa si bdzie kade podwyszenie.
Jeeli kobieta suy za otarz, inne przedmioty mona pooy na stole obok, tak aby
znalazy si wzasigu rki kapana.

SYMBOL BAFOMETA

Symbol Bafometa by uywany przez templariuszy do przedstawiania Szatana. Przez wieki


symbol ten nazywano wieloma imionami. Midzy innymi brzmi one: Kozio zMendes,
Kozio oTysicu Modych, Czarny Kozio, Kozio Judasza imoe najbardziej waciwie -
Kozio Ofi
a rny.

Bafomet reprezentuje Siy Ciemnoci wpoczeniu zrozrodcz podnoci koza. Wswojej


"czystej" formie pentagram pokazywany jest jako obrys postaci czowieka wpisanej wpi
punktw gwiazdy - trzy skierowane ku grze, dwa wd - symbolizujcych duchow natur
czowieka. Wsatanizmie pentagram rwnie si wykorzystuje, ale wzwizku ztym, e
satanizm reprezentuje cielesne instynkty czowieka lub przeciwiestwo natury duchowej,
pentagram jest odwrcony, tak aby idealnie pasowa do gowy koza - jego rogw
wyzywajco wzniesionych wgr isymbolizujcych dualizm. Pozostae trzy ramiona
oznaczaj odwrcenie lub zaprzeczenie trjcy. Hebrajskie znaki umieszczone na
zewntrznym obwodzie okrgu s symbolami biorcymi swj pocztek wmagicznych
technikach Kabay, zktrych mona odczyta - "Lewiatan" - w wodnych otchani
identyfiko wany zSzatanem. Znaki te znajduj si na wysokoci piciu ramion odwrconej
gwiazdy.

Symbol Bafometa umieszcza si na cianie nad otarzem.

WIECE

wiece uywane do satanistycznego rytuau symbolizuj wiato Lucyfera - nioscego


wiato, owiecenie, ywy ogie, ponce podanie iPomienie Pieka.

Do satanistycznego rytuau mona uywa wycznie wiec biaych iczarnych. Nigdy nie
uywaj wicej ni jednej biaej wiecy, czarnych natomiast tyle, ile potrzeba do owietlenia
komnaty. Przynajmniej jedna wieca powinna sta po lewej stronie otarza symbolizujc
Moce Ciemnoci iciek lewej rki. Pozostae czarne wiece umieszcza si tam, gdzie
potrzebne s do owietlenia. Jedn bia wiec stawia si po prawej stronie otarza jako
symbol hipokryzji biaych "magw" iwyznawcw cieki prawej rki. Nie naley posugiwa
si adnym innym rdem wiata.

Czarne wiece uywane s wintencji mocy ipowodzenia uczestnikw rytuau, awich


pomieniach maj spon pergaminy, na ktrych zapisano yczenia uczestnikw rytuau.
Biaa wieca uywana jest wcelu zniszczenia wrogw. Pergaminy, na ktrych napisane s
kltwy, spala si wpomieniach biaej wiecy.

DZWON

Dwikowy efekt wywoany przez dzwon ma na celu wskazanie momentu rozpoczcia


izakoczenia rytuau. Kapan uderza wdzwon dziewi razy, obracajc si przeciwnie do
kierunku ruchu wskazwek zegara izwracajc uderzenia ku czterem stronom wiata.
Wykonuje si to rozpoczynajc rytua - wcelu oczyszczenia powietrza zzewntrznych
dwikw, po raz kolejny za na zakoczenie rytuau dla wzmocnienia siy jego
oddziaywania ijako akt oczyszczenia oznaczajcy jego koniec.

Dzwon powinien wydawa zsiebie raczej gony iprzenikliwy dwik ni delikatny


ibrzczcy.

KIELICH

W satanistycznym rytuale kielich lub czara wykorzystywane s jako symbol "Pucharu


Rozkoszy". Najlepiej gdy kielich wykonany jest ze srebra, ale jeli nie ma moliwoci
zdobycia srebrnego, moe on by zinnego metalu, szka lub porcelany - ze wszystkiego
oprcz zota. Zoto zawsze kojarzone byo zreligiami wiatoci iKrlestwem Niebieskim.

Z kielicha najpierw pije kapan, anastpnie jego asystent.

W rytuaach osobistych osoba odprawiajca ceremoni sama oprnia kielich.

ELIKSIR

Stymulujcy u
fl id lub Eliksir ycia uywany przez pogan zosta wwierze katolickiej
sprowadzony do roli wina mszalnego.

Pocztkowo napj stosowany wpogaskich rytuaach pito, aby zrelaksowa


uczestniczcych wceremonii izintensyfiko wa ich emocje. Satanizm nie powica swojego
boga, tak jak robi to inne religie. Satanista nie praktykuje czego takiego jak symboliczny
kanibalizm ipowraca do pierwotnego przeznaczenia wina mszalnego wykorzystywanego
przez chrzecijan - do stymulowania emocji koniecznych przy odprawianiu
satanistycznego rytuau. Nie musi to jednak by tylko wino - dobre s jakiekolwiek
stymulujce iprzyjemne dla podniebienia napoje.

Eliksir ycia ma by pity zKielicha Rozkoszy, jak zostao to wyej opisane, zaraz po
wygoszeniu Inwokacji do Szatana.

MIECZ

Miecz Potgi jest symbolem agresywnej siy isuy jako przeduenie iwzmocnienie
ramienia, ktrym kapan gestykuluje iwskazuje. Jego odpowiednik winnych formach
magicznych rytuaw stanowi laseczka lub czarodziejska rdka. Podczas Inwokacji do
Szatana kapan trzyma miecz skierowany na symbol Bafometa. Broni t posuguje si
rwnie, co zostao opisane wEtapach Rytuau, przy wywoywaniu czterech Ksit Pieka.
Kapan przebija kocem miecza pergamin zawierajcy przesanie lub yczenie zaraz po
jego odczytaniu na gos.

Nastpnie nadziany na ostrze pergamin trafi


a wpomienie wiecy. Podczas wysuchiwania
ycze innych uczestnikw ipodczas powtarzania ich kapan trzyma miecz nad gowami
zgromadzonych (starym rycerskim zwyczajem). Wosobistych rytuaach mona
wykorzysta dugi n, lask lub jaki inny podobny przedmiot, jeli miecz jest trudno
dostpny.

FALLUS

Fallus jest pogaskim symbolem podnoci reprezentujcym si rozrodcz, msko


iagresj. To kolejny element, ktrego znaczenie zostao blunierczo zmienione, aby
pasowao do kierujcych si poczuciem winy chrzecijaskich ceremonii. Fallus jest
pozbawion hipokryzji wersj aspergillum, "kropida do wiconej wody" uywanego
wkatolicyzmie - co stanowi metamorfoz penisa!

Jeden zasystentw kapana trzyma fallus oburcz imetodycznie nim potrzsa na cztery
strony wiata wcelu pobogosawienia domu. Wykorzysta mona kady symbol falliczny.
Jeeli jest on trudno dostpny, mona wykona go zgipsu, drewna, gliny, wosku itd. Fallus
jest niezbdny jedynie wprzypadku zorganizowanych rytuaw grupowych.

GONG

Gongu uywa si do przywoywania Mocy Ciemnoci. Naley raz wniego uderzy zaraz po
powtrzeniu prze uczestnikw rytuau sw kapana "Chwaa Szatanowi!" Gong jest
konieczny jedynie wprzypadku zorganizowanych rytuaw grupowych. Ze wzgldu na
efekty dwikowe najlepiej wybra gong koncertowy, gdy jednak nie sposb go dosta,
mona posuy si jakimkolwiek gongiem openym, bogatym brzmieniu.

PERGAMIN

O uyciu pergaminu decyduj jego organiczne waciwoci, porwnywalne zelementami


natury. Pergamin stosowany podczas ceremonii - oile ma odpowiada pogldom
satanistw dotyczcym skadania ofia r - winien by sporzdzony ze skry owcy zabitej, co
naley koniecznie podkreli, na poywienie. adne zwierz nigdy nie bywa zabijane tylko
dlatego, aby wykorzysta je wcaoci lub czci do satanistycznego rytuau. Jeeli nie ma
moliwoci uzyskania pergaminu otrzymanego zwczeniej zabitej owcy, wprowadzi
mona wzamian zwyky kawaek papieru.

Zapisane na pergaminie przesania lub yczenia spalane s wpomieniach wiecy


iwysyane weter. yczenie jest wypisywane na pergaminie lub na papierze, odczytywane
gono przez kapana, anastpnie spala si je wpomieniach czarnej lub biaej wiecy -
wzalenoci od poszczeglnego yczenia. Przed rozpoczciem rytuau przeklestwa
rzucane s na prawo od kapana, auroki ibogosawiestwa na lewo.

--------------------------------------------------------------------------------

(WODA) KSIGA LEWIATANA GNIEWNE MORZE

Mimo e osoby nie przywizujce wagi do sw twierdz co przeciwnego, uniesienia


ekstazy emocjonalnej lub bl cierpienia mona uzyska drog komunikacji sownej. Skoro
ceremonia magiczna ma da zajcie wszystkim zmysom, wobec tego naley przywoa
odpowiednie dwiki. Na pewno prawd jest, e "czyny bardziej przemawiaj ni sowa",
ale to sowa staj si pomnikami myli.

Chyba najbardziej widoczn wad magicznych wezwa stworzonych wprzeszoci stanowi


brak emocji wczasie ich recytacji. Pewnemu staremu mdrcowi, znanemu autorowi, kiedy
recytowa inwokacj uoon przez siebie imajc wielkie znaczenie dla jego magicznych
pragnie, zabrako sw wtym wanie momencie, gdy rytua mia si ju speni.
wiadomy faktu, e musi podtrzyma poziom emocji, szybko wyrecytowa sowa oduym
nateniu emocjonalnym, ktre przyszy mu do gowy - par zwrotek zpoematu Rudyarda
Kiplinga! Wten sposb przy wsparciu eksplozji chway ociekajcej adrenalin mg
zakoczy swoje zaklcie.

Inwokacje przedstawione na nastpnych stronach maj suy jako wyraenie pewnoci,


anie penego skargi strachu. Dlatego nie ma tam pytkich obietnic ifaszywej
dobroczynnoci. Lewiatan, wielki Smok zWodnej Otchani, wdziera si ryczc niczym
morze, ainwokacje te s jego trybunaem.

INWOKACJA DO SZATANA

In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi!

W imi Szatana, Wadcy ziemi, Krla wiata, nakazuj siom Ciemnoci obdarzy mnie
swoj Piekieln moc!

Otwrzcie szeroko bramy Pieka iwyjdcie zotchani, aby przywita mnie jako swego brata
(siostr) iprzyjaciela!

Obdarzcie mnie zaspokojeniem, oktrym mwi!

Przyjem wasze imi jako cz samego siebie! yj jak zwierz na polu radujce si
swoim cielesnym yciem! Obdarzam ask sprawiedliwych iprzeklinam zepsutych!

Na wszystkich Bogw Pieka - rozkazuj, aby stay si rzeczy, oktrych mwi!

Wyjdcie iodpowiedzcie na wezwania poprzez spenienie moich ycze!

O, USYSZ IMIONA

IMIONA PIEKIELNE

Abaddon Chemosh Lilith Adramelech Cimeries Loki Ahpuch Coyote Mammon Amon Czort
Mania Apollyn Dagon Mantus aryman Damballa Marduk Asmodeusz Demogorgon
mastema Astaroth Diabolos Mefist ofeles Azazel Dracula Melek Taus Baalberith Emma-O
Metztli Bafomet Eurynomos Mictlan Balaam Fenrir Midgard Bast Gorgo Milcolm.
Beelzebub Haborym Moloch Behemot Hecate Mormo Beherit Isztar Naamah Bile Kali
Nergal

Piekielne imiona dIa atwiejszego ich odnalezienia zostay tu wymienione wporzdku


aIfabetycznym. Przy wzywaniu tych imion mona wyrecytowa wszystkie lub tylko
okrelon ich Iiczb potrzebn wposzczegInych sytuacjach. Bez wzgldu na to, czy
przywoywane bd wszystkie imiona, czy tylko ich cz, ich Iista musi by wybierana
zniezwyk starannoci inaIey im nada odpowiednie brzmienie fonetyczne.

Nihasa Sachmet T"an-mo Nija Sammael Tamuz O-Yama Sammu Tezcatlipoca Pan Sedit
Thot Pluton Set Tunrida Prozerpina Shaitan Tyfon Pwcca Shamad Yaotzin Rimmon Supay
Yen-lo.Wang Sabazios iwa

INWOKACJA ZAKLINAJCA PODANIE

Podejd bliej, onasienie otchani, ioka swoj obecno.

Myli me s szczytem poncym, ktry wieci wybranym podaniem momentw


uniesienia iwznosi si arliwie wobrzmiaym napiciu.

Przylij posaca lubienych uniesie iniech obsceniczne wizje mych mrocznych poda
objawi si wprzyszych czynach ipostpkach moich.

Z szstej wiey szatana nadejdzie znak ipoczy si zsubstancj wewntrzn, iporuszy t


cielesn powok na me wezwanie.

Zebraem me symbole, aozdoby tego, co ma nadej, gotowe s, iwizerunek mego


stworzenia kryje si jako pomienny bazyliszek, co czeka swego uwolnienia.

Wizja stanie si prawd, aprzez powicenie moje kty pierwszego wymiaru si nabior
istan si substancj trzeciego.

Idcie wpust noc (wiato dnia) iprzekujcie w umys, wiedziony mylami na cieki
lubienego oddania.

(Mczyni) Mj prt ju jest nabrzmiay. / Jad mj wgryzie si izniszczy umys


pozbawiony podania; ajak ziarno padnie, tak opary jego rozejd si po mzgu tym
izawadn nim do koca, ipodda si on woli mojej. Wimi wielkiego boga Pana" niech
tajemne myli me zamieni si na mj rozkaz wruchy tego ciaa, co go tak podam!

Szem ha-meforasz! Chwaa Szatanowi!

(Kobiety) Ldwia me pal. Krople nektaru zmej chutliwej szczeliny niech bd jako to
nasienie dla upionego mzgu, aumys, co podania nie czuje, niech zawiruje szalonym
impulsem. Agdy dza moja zaspokojon bdzie, nowe niech zaczn si wyprawy, aciao
to, ktrego podam, przybdzie do mnie. Wimi wielkiej nierzdnicy Babilonu, iLilith,
iHekate, niech speni si moje dze!

Szem ha-meforasz! Chwaa Szatanowi!

INWOKACJA ZAKLINAJCA LITO

W gniewie cierpienia iwciekoci ponionych odzywam si jak grzmot, abycie usyszeli!

O wielcy ukryci wciemnociach, opiekunowie drogi, ulubiecy mocy Thota! Ruszcie


iprzybdcie! Ukacie si nam wswej askawej sile, wimieniu tych, co wierz, acierpi
tortury.

Ukryj go za murem twej opieki, bo na cierpienie to nie zasuy, ani go te nie pragnie.

Niech wszystko, co jest mu przeciwne, straci si iposta.

Wspom go przez ogie iwod, ziemi ipowietrze, aby odzyska to, co straci.

Wzmocnij ogniem koci przyjaciela ibliniego naszego, towarzysza cieki Lewej Rki.

Przez wadz Szatana, niech ziemia iprzyjemnoci jej wnikn wjestestwo jego.
Niech sole yciowe jego pyn niepowstrzymane, aby mg cieszy si cielesnym
nektarem swych przyszych poda.

Niech niemi bd przeciwnicy jego, cieleni ibez ciaa, aby uwolni si - radosny imocny -
od tego, co boli go.

Niech adne nieszczcie nie stanie na drodze jego, bo jednym znas jest idlatego chroni
go trzeba.

Przywr mu si, rado, wadz bez koca nad przeciwnociami, co go opady.

Zbuduj wok niego iw rodku jego radosn promienisto, ktra zapowie wyjcie jego
zmartwych mokrade, co go otaczaj.

Tego prosimy, wimi Szatana, ktrego aski kwitn, ktrego sia zwyciy!

Jako Szatan wada, tak iten, ktrego imi jest jak w dwik:

(imi) jest naczyniem, ktrego ciao jest jak ziemia; ycie wieczne, wiat bez koca!

Szem ha-meforasz! Chwaa Szatanowi!

INWOKACJA ZAKLINAJCA ZNISZCZENIE

Spjrzcie! Potne gosy mej zemsty rozbijaj nieruchome powietrze istoj jak posgi
gniewu na rwninie skrcajcych si wy. Staj si potworn maszyn zniszczenia dla
jtrzcych czci ciaa tego (tej), kto (ktra) mnie chce powstrzyma.

Nie czuj skruchy, e me wezwania jad na skrzydach wichury, co wzmacnia ukucie mej
goryczy; awielkie, czarne, olizge ksztaty powstan zjam izwymiotuj swe wrzody do jego
(jej) mzgu.

Wzywam posacw przeznaczenia - niech uderz zponurym zachwytem wofia r, ktr


wybraem. Milczcy jest ten ptak, co ywi si mzgiem tego (tej), co mnie przeladuje,
ajego (jej) agonia niech odbdzie si wskomleniu iblu, iniech bdzie to ostrzeeniem dla
tych, co mego jestestwa nienawidz.

Przybd wimi Abaddona izniszcz go (j), ktrego (ktrej) imi podaje jako znak.

Wielcy bracia nocy, ty, co mnie pocieszysz, ktry wzlatasz na gorcych wichrach Piekie,
ktry mieszkasz wwityni diaba; porusz si ipojaw! Poka si temu (tej), co ywi zgnio
umysu napdzajcego mamroczce usta kpice ze sprawiedliwych imocnych!; wyrwij ten
bekotliwy jzyk izamknij gardo. OKali! Przekuj puca jego (jej) dami skorpionw.
OSachmet! Wrzu substancj jego (jej) wprzeklt pustk. Opotny Smoku!

Rzucam wgr dwudzielne widy Pieka, apowicenie me przez zemst na ich zby wbite
wolepiajcym blasku - niech spoczywa!

Szem ha-meforasz! Chwaa Szatanowi!

--------------------------------------------------------------------------------
KLUCZE HENOCHIASKIE

JZYK HENOCHIASKI IKLUCZE HENOCHIASKIE

Magicznym jzykiem uywanym wsatanistycznym rytuale jest henochiaski, ktry uwaa


si za starszy od sanskrytu. Ma on bogat gramatyk isownictwo. Niektrymi dwikami
przypomina arabski, innymi hebrajski iacin.

W druku ukaza si po raz pierwszy w1659 roku wbiografi i Johna Dee, sawnego
szesnastowiecznego wizjonera inadwornego astrologa. Praca ta, napisana przez Merica
Casaubona, opisuje dokonania okultysty Dee ijego wsppracownika Edwarda Kelly'ego
wsztuce wrenia zkrysztaowej kuli. Kelly zamiast wzwyk kul krysztaow - wpatrywa
si wwielocienny trapezoedr. "Anioy" ogldane przez krysztaowe okna, oktrych mowa
wpierwszych Kluczach Henochiaskich objawionych przez Kelly'ego, s "anioami" tylko
dlatego, e po dzi dzie okultystom brakuje metafizyczn ego polotu. Teraz kryszta
oczyszcza si, a"anioy" staj si "ktami" iszeroko otwieraj si okna na czwarty wymiar,
dla strachliwych - na Bram Piekie.

Przedstawiem moje tumaczenie poniszych zawoa warchaicznej, ale satanistycznie


poprawnej interpretacji przekadu dokonanego przez Zakon Zotego witu pod koniec
dziewitnastego stulecia. Wjzyku henochiaskim znaczenie sw wraz zich jakoci
tworzy brzmienie, ktre moe wywoa potn reakcj watmosferze. Barbarzyskie
brzmienie tego jzyka daje prawdziwie magiczny skutek, ktrego nie sposb opisa.

Przez wiele lat Klucze Henochiaskie okrywaa tajemnica.

Te par istniejcych wyda zupenie pozbawio je odpowiedniego znaczenia, jako e


poprawne tumaczenie zostao zamaskowane uyciem eufemizmw, co miao na celu
wprowadzenie wbd niewprawnego czarownika lub potencjalnego inkwizytora. Zawoania
Henochiaskie stay si apokryficzn e (a kt moe powiedzie, jak ponur rzeczywisto
wywouj "fantazje") is satanistycznymi peanami wiary. Po usuniciu takich agodnych
wyrae, jak "wity" i"anielski" iarbitralnie dobranych grup liczb, zastosowanych kiedy
wzastpstwie "blunierczych" wyrazw - oto s PRAWDZIWE Zawoania Henochiaskie,
takie jak otrzymano znieznanej rki. IWersja nie zagodzona, przetumaczona przez
Antona LaVeya.

KLUCZ PIERWSZY

Pierwszy Klucz Henochiaski prezentuje pocztkow deklaracj Szatana okrelajc


prawa czasowych teologii iwiecznej wadzy trwajcej wtych, ktrzy s na tyle odwani,
eby dojrze ziemskie pocztki ibyty absolutne.

KLUCZ PIERWSZY (po henochiasku) Ol sonuf vaoresaji, gohu IAD Balata, elanusaha
caelazod: sobrazod-ol Roray ita nazodapesad, Giraa ta maelpereji, das hoel-qo qaa
notahoa zodimezod, od comemahe ta nobeloha zodien; soba tahil ginonupe pereje aladi,
das vaurebes obolehe giresam. Casarem ohorela caba Pire: das zodonurenusagi cab:
erem Iadanahe. Pilahe farezodem zodenurezoda adana gono Iadapiel das home-tohe:
soba ipame lu ipamis: das sobolo vepe zodomeda poamal, od bogira aai ta piape Piomoel
od V aoan!

Zodacare, eca, od zodameranu! odo cicale Qaa; zodoreje, lape zodiredo Noco Mada,
hoathahe Saitan!
KLUCZ PIERWSZY (po polsku) Jam twoim wadc, rzek Pan Ziemi, si wychwalan
ponad iponiej, wktrego rkach soce jest byszczcym mieczem, aksiyc ogniem
przebijajcym na wskro, ktrego szaty twoim s ubiorem iktry owietla je wiatem
piekielnym.

Daem wam prawo rzdu nad witymi idaem lask zwiedz najwysz. Podnielicie
gosy iprzysigli wierno Temu, kto trwa wtriumfie bez pocztku ibez koca, ico wieci jak
pomie wwaszych paacach, iwada wrd was jako rwnowaga ycia! Rusz iprzybd!
Otwrz tajemnice stworzenia! Bd przyjacielem mym, jako ija nim jestem! - prawdziwym
wyznawc najwyszego iniewysowionego Krla Piekie!

KLUCZ DRUGI

Aby odda cze podaniom, ktre zapewniaj kontynuacj ycia, Drugi Klucz
Henochiaski zmienia to ziemskie dziedzictwo wtalizman siy.

KLUCZ DRUGI (po henochiasku) i-i-vau el! Adagita vau-pa-ahe zodonugonu fa-a-ipe
salada! V..

Sobame ial-pereji i-zoda-zodazod pi-adapehe casarema aberameji ta ta-labo paracaleda


qo-ta lores-el-qo turebesa ooge balatohe!

Giui cahisa lusada oreri od mocalapape cahisa bia ozodonugonu! lape noanu tarofe
coresa tage o-quo maninu IA-I-DON.

Torezodu! gohe-el, zodacare eca ca-no-quoda! zodameranu micalazodo od ozadazodame


vaurelar; lape zodir IOIAD!

KLUCZ DRUGI (po polsku) Czy wiatr moe usysze twe gosy zdziwienia? Oty, wielkie
nasienie robactwa ziemi! ktre Pieko umiecio wmych ustach!

i ktre przygotowaem niby kielichy weselne albo kwiaty zdobice komnaty podania!

Twe stopy mocniejsze s ni nagi kamie! Gosy twe potniejsze ni wielkie wiatry! Bo
ty jak budowla, ktrej nie ma, zwyjtkiem umysw Najpotniejszej obecnoci Szatana!

Powstacie! - mwi Najpierwszy! Stacie si sugami jego!

Ukacie sw si iuczycie ze mnie tego, co przejrza, bo jestem Nim, ktry yje wiecznie!

KLUCZ TRZECI

Trzeci Klucz Henochiaski oddaje wadz nad ziemi wrce tych wielkich satanistycznych
czarownikw, ktrzy przez kolejne stulecia panowali nad ludmi tego wiata.

KLUCZ TRZECI (po henochiasku) Micama! goho Pe-IAD! zodir com-selahe azodien
biabe os-lon-dohe. Norezodacahisa otahila Gigipahe; vaunud-el-cahisa ta-pu-ime qo-mos-
pelhe telocahe; qui-i-inu toltoregi cahisa icahisaji em ozodien; dasata beregida od
torezodul! Ili e-Ol balazodareji, od aala tahilanu-os netaabe: daluga vaomesareji elonusa
cape-mi-ali varoesa cala homila; cocabe fafenu izodizodope, od miinoagi de ginetaabe:
vaunu na-na-e-el: panupire malapireji caosaji. Pilada noanu vaunalahe balata odvaoan.
Do-o-i-ape mada: goholore, gohus, amiranu! Micama! Yehusozod ca-ca-com, od do-o-a-
inu noari micaolazoda a-ai-om. Casarameji gohia:
Zodacare! V aunigilaji! od im-ua-mar pugo pelapeli Ananael Qo-a-an.

KLUCZ TRZECI (po polsku) Spjrzcie! - rzek Szatan, jestem okrgiem, wktrego rkach
spoczywa Dwanacie Krlestw. Sze to miejsce yjcego tchnienia, areszta jest jako
ostre sierpy lub Rogi mierci. Tam ziemskie istoty s inie s, tylko wmoich rkach, ktre
upione s ipowstan!

Najpierw uczyniem was sugami iumieciem na Dwunastu stolcach wadzy, dajc


kademu zwas po kolei rzd nad Dziewicioma prawdziwymi wiekami czasu, abycie
znajwyszych naczy irogw swej wadzy mogli rzdzi wylewajc ognie ycia iwzrasta
na Ziemi. Itak stalicie si szat sprawiedliwoci iprawdy. Wimi Szatana, powstacie!
Ukacie si! Spjrzcie! jego askawo ronie, aimi jego jest wielkie midzy nami.

W imi jego mwimy: Poruszcie si! Powstacie! izstpcie midzy nas jako wykonawcy
Jego tajemnej wiedzy wstworzeniu!

KLUCZ CZWARTY

Czwarty Klucz Henochiaski odnosi si do przemijania wiekw.

KLUCZ CZWARTY (po henochiasku) Otahil elasadi babaje, od dorepaha gohol: gi-
cahisaje auauago coremepe peda, dasonuf vi-vau-di-vau? Casaremi oeli meapeme
sobame agi coremepo carep-el: casaremeji caro-o-dazodi cahisa od vaugeji; dasata ca-pi-
mali cahisa ca-pi-ma-on: od elonusahinu cahisa ta el-o calaa. Torezodu nor-quasahi od fe-
caosaga: Bagile zodir e-na-IAD. das iod apila! Do-o-a-ipe quo-A-AL, zodacare!
Zodameranu obelisonugi resat-el aaf normo-lapi!

KLUCZ CZWARTY (po polsku) Postawiem stopy me na Poudniu ispojrzaem wok


mwic: Czy grzmoty, ktre narastaj, nie wadaj wdrugim kcie? Pod ktrymi
umieciem tych, co jeszcze nie policzeni zwyjtkiem Jednego; wktrych drugi pocztek
rzeczy jest isia, ktrzy dodajc numery czasu iich potgi pierwsi s wrd dziewiciu!

Powstacie! synowie przyjemnoci, iprzybdcie na Ziemi, bom ja Pan, wasz Bg, ktry
jest iyje wiecznie!

W imi Szatana: Przybdcie! iukacie sw posta jako namiestnicy przyjemnoci,


abycie mogli chwali Go wrd synw rodzaju ludzkiego!

KLUCZ PITY

Pity Klucz Henochiaski potwierdza satanistyczne umieszczenie tradycyjnych ksiy


iczarnoksinikw na ziemi wcelu wprowadzania wbd.

KLUCZ PITY (po henochiasku) Sapahe zodimii du-i-be, od noasa ta qu-a-nis,


adarocahe dorepehal caosagi od faonutas peripesol ta-be-liore. Casareme A-me-ipezodi
na-zodaretahe afa; od dalugare zodizodope zodelida caosaji tol-toregi; od zod-cahisa
esiasacahe El ta-vi-vau; od iao-d tahilada das hubare pe-o-al; soba coremefa cahisa ta Ela
Vaulasa od Quo-Co-Casabe. Eca niisa od darebesa quo-a-asa: fetahe-ar-ezodi od beliora:
ia-ial eda-nasa cicalesa;

bagile Ge-iad I-el!

KLUCZ PITY (po polsku) Dwiki potne weszy wkt trzeci istay si nasionami
szalestwa na Ziemi, co zpogardliwym umiechem przyniosy jasno Niebios ku
pocieszeniu tych, co niszcz samych siebie.

Im, wadcom prawych, daem fil ary zadowolenia inaczynia do podlewania ziemi ijej
stworze. Oni s brami Pierwszego iDrugiego ipocztkiem swych wasnych siedzib, co
udekorowane s miriadami wiecznych lamp, ktrych jest tyle, co Pierwsze, co koniec, co
zawarto czasu!

Dlatego, przybdcie isucie swemu stworzeniu. Przyjdcie wpokoju ipocieszeniu.


Przyjmijcie nas do swych tajemnic;

a czemu? Nasz Pan iWadca jest wszystkim wjednoci!

KLUCZ SZSTY

Szsty Klucz Henochiaski ustala struktur iform tego, co stao si Zakonem Trapezoidu
iKocioem Szatana.

KLUCZ SZSTY (po henochiasku) Gahe sa-div cahisa em, micalazoda Pil-zodinu,
sobam El haraji mir babalonu od obeloce samevelaji, dalagare malapereji ar-caosaji od
acame canale, sobola zodare fa-beliareda caosaji od cahisa aneta-na miame ta Viv od Da.
Daresare Sol-petahe-bienu.

Be-ri-ta od zodacame ji-mi-calazodo: sob-ha-atahe tarianu luia-he od ecarinu MADA Qu-a-


a-on!

KLUCZ SZSTY (po polsku) Duchw czwartego kta jest dziewi, potnych
wtrapezoidzie, co pierwszy powsta, tortura dla przekltych iwieniec dla zych; zdami
wciekoci krocz po ziemi, Dziewiciu nieustajcych, co przynosi pocieszenie, wada bez
koca jako Drugi iTrzeci.

Dlatego suchajcie gosu mego! Mwiem owas inadaem posta wam iwadz, adziea
wasze bd pieni honoru ichwa Boga wstworzeniu!

KLUCZ SIDMY

Sidmy Klucz Henochiaski uywany jest do wezwania podania, oddania hodu


przepychowi iradoci zuciech cielesnych.

KLUCZ SIDMY (po henochiasku) Ra-asa isalamanu para-di-zoda oe-cari-mi aao iala-
pire-gahe Qui-inu. Enai butamonu od inoasa ni pa-ra-diala. Casaremeji ujeare cahirelanu,
od zodonace lucifatianu, caresa ta vavale-zodirenu tol-hami. Soba lonudohe od nuame
cahisa ta Da oDesa vo-ma-dea od pi-beliare itahila rita od miame ca-ni-quola rita!
Zodacare! Zodameranu! Iecarimi Quo-a-dehe od I-mica-ol-zododa aaiome. Bajirele
papenore idalugama elonusahi-od umapelifa vau-ge-ji Bijil-IAD!

KLUCZ SIDMY (po polsku) Wschd jest domem nierzdnic wznoszcych pieni radoci
wrd pomieni pierwszej chway, gdzie Pan Ciemnoci usta swe otworzy; istay si
domem, sia czowieka raduje si; aozdobione s ornamentem blasku, co cuda czyni dla
wszelkiego stworzenia. S krlestwami icigoci Trzeciego iCzwartego, potnymi
wieami imiejscami pocieszenia, tronem przyjemnoci itrwania. Owy, sugi przyjemnoci:
Przybdcie! Ukacie si, gocie rado na Ziemi ibdcie potni wrd nas. Po to
wadza jest dana, apotga nasza ronie wsi wnaszym pocieszycielu.
KLUCZ SMY

smy Klucz Henochiaski odnosi si do nadejcia Ery Szatana.

KLUCZ SMY (po henochiasku) Bazodemelo ita pi-ripesonu olanu Na-zodavabebe ox.
Casaremeji varanu cahisa vaugeji asa berameji balatoha: goho IAD.

Soba miame tarianu ta lolacis Abaivoninu od azodiajiere riore. Irejila cahisa da das pa-aox
busada Caosago, das cahisa od ipuranu telocahe cacureji o-isalamahe lonucaho od V
ovina carebafe? NIISO! bagile avavago gohon. NIISO! bagile mamao siaionu, od
mabezoda IAD oi asa-momare poilape. NIIASA! Zodameranu ciaosi caosago od belioresa
od coresi ta aberamiji.

KLUCZ SMY (po polsku) Poudnie pierwszego jest jak trzecie folgowanie poczynione
zfil arw hiacyntu, gdzie starcy staj si mocni, com dla wasnej sprawiedliwoci uczyni,
rzecze Szatan, ico trwa bdzie jako paw dla Lewiatana. Ilu jest, co przetrwaj
wchwale ziemskiej inie ujrz mierci, a dom upadnie, asmok zatonie?

Radujcie si! - bo korona wityni jego iszata jego odwieczne ju nie s podzielone!
Przybdcie! Ukacie si! - ku przestrachowi Ziemi ipociesze tych, co gotowi s!

KLUCZ DZIEWITY

Dziewity Klucz Henochiaski ostrzega przed uyciem substancji, urzdze


ifarmaceutykw, ktre prowadz do uudy i, wkonsekwencji, do uzalenienia si mistrza.
Ochrona przed faszywymi wartociami.

KLUCZ DZIEWITY (po henochiasku) Micaoli beranusaji perejela napeta ialapore, das
barinu efafaje Pe vaunupeho olani od obezoda, soba-ca upaahe cahisa tatanu od
tarananu balie, alare busada so-bolunu od cahisa hoel-qo ca-no-quodi cial. V aunesa
aladonu mom caosago ta iasa olalore gianai limelala. Amema cahisa sobra madarida zod
cahisa! Ooa moanu cahisa avini darilapi caosajinu: od butamoni pareme zodumebi canilu.
Dazodisa etahamezoda cahisa dao, od mireka ozodola cahisa pidiai Colalala. Ul ci ninu
asobame ucime. Bajile? IAD BALATOHE cahirelanu pare! NIISO! od upe ofafafe; bajile a-
cocasahe icoresaka auniji beliore.

KLUCZ DZIEWITY (po polsku) Potny stranik ognia zpomiennym mieczem odwu
ostrzach (ktre zawieraj ampuki zuud, aktrych skrzyda zpiounu s, aszpik zsoli)
postawi stopy swe na Zachodzie iwychwalany jest przez duchownych swoich. Zbieraj oni
mech Ziemi jako czek bogaty skarby swoje. Przeklci niech bd ci, ktrych s one
saboci! Woczach ich kamienie milowe s wiksze ni Ziemia, azust ich biey morze
krwi. Mzgi ich udekorowane s diamentami, agowy przybrane marmurem. Szczliwy
jest ten, na ktrego nie patrz znagan. Dlaczeg? Pan Prawoci cieszy si nimi!
Odejdcie izostawcie trucizn sw, bo czas nadszed pocieszenia.

KLUCZ DZIESITY

Dziesity Klucz Henochiaski wznieca nieokieznany gniew iwywouje przemoc.


Niebezpieczny wuyciu, chyba e umie si chroni sw odrbno; jest jak
nieprzewidziana byskawica!

KLUCZ DZIESITY (po henochiasku) Coraxo cahisa coremepe, od belanusa Lucala


azodiazodore paebe Soba iisononu cahisa uirequo ope copehanu od racaliare maasi bajile
caosagi; das yalaponu dosiji od basajime; od ox ex dazodisa siatarisa od salaberoxa
cynuxire faboanu. V aunala cahisa conusata das daox cocasa ol Oanio yore vohima ol
jizod-yazoda od eoresa cocasaji pelosi molui das pajeipe, laraji same darolanu matorebe
cocasaji emena. El pataralaxa yolaci matabe nomiji mononusa olora jinayo anujelareda.
Ohyo! ohyo! noibe Ohyo! caosagonu! Bajile madarida izodirope cahiso darisapa! NIISO!
caripe ipe nidali!

KLUCZ DZIESITY (po polsku) Gromy gniewu upione s na Pnocy, na podobiestwo


dbu, ktrego gazie s wypenionymi odchodami gniazdami lamentu ialu na Ziemi, co
pon wdzie iw noc, iwyrzyguj gowy skorpionw iyj siark zmieszan ztrucizn. To s
gromy, co przyjd wnagym grzmocie zsetkami potnych ziemi wstrzni itysicem fal,
inie odpoczywaj ani czasu nie znaj.

Jedna skaa przynosi nastpne, jak serce czowieka zmylami czyni. Rozpacz! Rozpacz!
Tak! rozpacz niech bdzie dla Ziemi, bo saboci jej wielkie s, byy ibd. Odejdcie! Ale
nie wasze potne odgosy!

KLUCZ JEDENASTY

Jedenasty Klucz Henochiaski uywany jest do zapowiedzi nadejcia zmarych ido


zapewnienia trwania za grobem. Przywizuj do ziemi. Zawoanie pogrzebowe.

KLUCZ JEDENASTY (po henochiasku) Oxiayala holado, od zodirome Ocoraxo das


zodiladare raasyo. Od vabezodire cameliaxa od bahala: NISO! salamanu telocahe!
Casaremanu hoel-qo, od ti ta zod cahisa soba coremefa iga. NIISA! bagile aberameji
nonuc,ape. Zodacare eca od Zodameranu! odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco
Mada, hoathahe Saitan!

KLUCZ JEDENASTY (po polsku) Potny tron zarycza ibyo pi grzmotw, co poleciay
na Wschd. Aorze rzek itak wykrzykn: - Odejdcie zdomu mierci! Izebrali si, istali si
tymi, do ktrych to powiedziane byo, is teraz bezmiertni, co lec na wietrze. Odejdcie!
Bom przygotowa miejsce dla was. Ruszcie wic iukacie si! Odsocie tajemnic swego
stworzenia. Bdcie przyjacimi mymi, bom ja wasz Bg, prawdziwy wyznawca ciaa, co
yje wiecznie!

KLUCZ DWUNASTY

Dwunasty Klucz Henochiaski uywany jest do wyraenia niechci wobec ludzkiej


potrzeby nieszczcia ido przywoania mczarni ikonfl
i ktu dla zwiastunw rozpaczy.

KLUCZ DWUNASTY (po henochiasku) Nonuci dasonuf Babaje od cahisa ob hubaio


tibipe: alalare ataraahe od ef! Darix fafenu mianu ar Enayo ovof! Soba dooainu aai
iVONUPEHE. Zodacare, gohusa, od Zodameranu. Odo cicale qua! Zodoreje, lape
zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!

KLUCZ DWUNASTY (po polsku) Owy, co przemierzacie Poudnie ijestecie latarniami


smutku, dopnijcie zbroj sw iprzybiecie! Przyprowadcie legiony zarmii Piekie, aby Pan
Otchani potniejszym by, bo imi jego uwas to Gniew!

Ruszcie wic iukacie si! Odsocie tajemnic swego stworzenia! Bdcie przyjacimi
mymi, bom taki sam! - prawdziwy chwalca najwyszego iniewysowionego Krla Piekie!
KLUCZ TRZYNASTY

Trzynasty Klucz Henochiaski uywany jest do uczynienia obojtnych lubienymi ido


dokuczenia tym, co odrzucaj przyjemnoci seksu.

KLUCZ TRZYNASTY (po henochiasku) Napeai Babajehe das berinu vax ooaona larinuji
vonupehe doalime: conisa olalogi oresaha das cahisa afefa. Micama isaro Mada od Lonu-
sahi-toxa, das ivaumeda aai Jirosabe. Zodacare od Zodameranu. Odo cicale Qaa!
Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!

KLUCZ TRZYNASTY (po polsku) Owy, miecze Poudnia, co macie oczy, ktre wywouj
gniew grzechu iczyni pustych ludzi jako pijanych: Spjrzcie! obietnica Szatana iJego
Wadzy, co wrd was zwana jest gorzkim ukuciem! Ruszcie iukacie si! Odsocie
tajemnic swego stworzenia! Bom ja jest sug tego samego, waszego Boga, prawdziwym
chwalc najwyszego iniewysowionego Krla Piekie!

KLUCZ CZTERNASTY

Czternasty Klucz Henochiaski jest woaniem ozemst imanifestacj sprawiedliwoci.

KLUCZ CZTERNASTY (po henochiasku) Noroni bajihie pasahasa Oiada! das tarinuta
mireca ol tahila dodasa tolahame caosago homida: das berinu orocahe quare: Micama!
Bial! Oiad; aisaro toxa das ivame aai Balatima. Zodacare od Zodameranu! Od cicale Qaa!
Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!

KLUCZ CZTERNASTY (po polsku) Owy, synowie icrki spleniaego umysu, co wyroki
dajecie na saboci mi narzucone - Spjrzcie! gos Szatana; obietnica Jego, co midzy
wami nazwany jest oszczerc inajwyszym demagogiem! Ruszcie wic iukacie si!
Odsocie tajemnic swego stworzenia! Bdcie przyjacimi mymi, bom taki sam! -
prawdziwy chwalca najwyszego iniewysowionego Krla Piekie!

KLUCZ PITNASTY

Pitnasty Klucz Henochiaski jest postanowieniem dotyczcym akceptacji izrozumienia


mistrzw, ktrych obowizkiem jest przewodzenie tym, co szukaj bogw duchowych.

KLUCZ PITNASTY (po henochiasku) Ilasa! tabaanu li-El pereta, casaremanu upaahi
cahisa dareji; das oado caosaji oresacore: das omaxa monasaci Baeouibe od emetajisa
Iaiadix. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa. Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada,
hoathahe Saitan!

KLUCZ PITNASTY (po polsku) Oty, wadco pierwszego pomienia, co pod skrzydami
twymi s sieci pajczyn opltujcych Ziemi suchoci; ktry znasz wielkie imi "prawo"
ipiecz faszywego honoru. Rusz wic iuka si! Odso tajemnic swego stworzenia!
Bd przyjacielem mym, bom taki sam! - prawdziwy chwalca najwyszego
iniewysowionego Krla Piekie!

KLUCZ SZESNASTY

Szesnasty Klucz Henochiaski pochwala cudowne ziemskie kontrasty, atake trwao


tych dychotomii.

KLUCZ SZESNASTY (po henochiasku) Ilasa viviala pereta! Salamanu balata, das acaro
odazodi busada, od belioraxa balita: das inusi caosaji lusadanu emoda: das ome od
taliobe: darilapa iehe ilasa Mada Zodilodarepe. Zodacare od Zodameranu. Odo cicale
Qaa: zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!

KLUCZ SZESNASTY (po polsku) Oty, drugi pomieniu, domu sprawiedliwoci, co masz
pocztki wchwale ico pocieszysz sprawiedliwych: co kroczysz po Ziemi stopami zognia;
ktry rozumiesz ioddzielasz stworzenia!

Wielki jeste wBogu, co nieposkromiony jest izdobywa. Rusz wic iuka si! Odso
tajemnic swego stworzenia! Bd przyjacielem mym, bom taki sam! - prawdziwy chwalca
najwyszego iniewysowionego Krla Piekie!

KLUCZ SIEDEMNASTY

Siedemnasty Klucz Henochiaski wykorzystywany jest do owiecania odrtwiaych


izniszczenia poprzez objawienie.

KLUCZ SIEDEMNASTY (po henochiasku) Ilasa dial pereta! soba vaupaahe cahisa
nanuba zodixalayo dodasihe od berinuta faxisa hubaro tasataxa yolasa: soba Iad. V
onupehe oUonupehe: aladonu dax ila od toatare! Zodacare l od Zodameranu! Odo cicale
Qaa! Zodoreje, alpe zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!

KLUCZ SIEDEMNASTY (po polsku) Oty, trzeci pomieniu! ktrego skrzyda s kolcami, co
wywouj cierpienie, iktry masz miriady ywych lamp kroczcych przed tob; ktrego
Bogiem jest gniew we wciekoci: Przypasz swj miecz isuchaj! Rusz wic iuka si!
Odso tajemnic swego stworzenia! Bd przyjacielem mym, bom taki sam! - prawdziwy
chwalca najwyszego iniewysowionego Krla Piekie!

KLUCZ OSIEMNASTY

Osiemnasty Klucz Henochiaski otwiera bramy Pieka, przywouje Lucyfera iprosi ojego
bogosawiestwo.

KLUCZ OSIEMNASTY (po henochiasku) Ilasa micalazoda olapireta ialpereji.. beliore:


das odo Busadire Oiad ouoaresa caosago: casaremeji Laiada eranu berinutasa cafafame
das ivemeda aqoso adoho Moz, od maoffasa. Bolape como belioreta pamebeta. Zodacare
od Zodameranu! Odo cicale Qaa.

Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!

KLUCZ OSIEMNASTY (po polsku) Oty, potny blasku ipomieniu pocieszenia! co


odsaniasz chwa Szatana do rodka Ziemi; wktrym wielkie sekrety prawdy maj
schronienie; co zwany jest wtwym krlestwie: "sia przez rado", aktrego zmierzy nie
mona. Bd oknem pocieszenia dla mnie. Rusz wic iuka si! Odso tajemnic swego
stworzenia! Bd przyjacielem mym, bom taki sam! - prawdziwy chwalca najwyszego
iniewysowionego Krla Piekie!

KLUCZ DZIEWITNASTY
Dziewitnasty Klucz Henochiaski uywany jest do podtrzymania naturalnej ziemskiej
rwnowagi, prawa zapobiegliwoci iprawa dungli. Obnaa wszelk hipokryzj,
awitoszkowatych czyni niewolnikami. Sprowadza najwikszy wylew gniewu na
nieszczliwych idaje podstawy sukcesu tym, co kochaj ycie.

KLUCZ DZIEWITNASTY (po henochiasku) Madariatza das perifa LIL cahisa


micaolazoda saanire caosago od fifisa balzodizodarasa Iaida. Nonuca gohulime: Micama
adoianu MADA faoda beliorebe, soba ooaona cahisa luciftias peripesol, das aberaasasa
nonucafe netaaibe caosaji od tilabe adapehaheta damepelozoda, tooata nonucafe
jimicalazodoma larasada tofejilo marebe yareyo IDOIGO, od torezodulape yaodafe gohola,
Caosaga, tabaoreda saanire, od caharisateosa yorepoila tiobela busadire, tilabe noalanu
paida oresaba, od dodaremeni zodayolana. Elazodape tilaba paremeji peripesatza, od ta
querelesata booapisa. Lanibame oucaho sayomepe, od caharisateosa ajitoltorenu, mireca
qo tiobela lela. Tonu paomebeda dizodalamo asa pianu, od caharisateosa aji-la-tore-
torenu paracahe asayomepe. Coredazodizoda dodapala od fif alazoda, lasa manada, od
faregita bamesa omaosa. Conisabera od auauotza tonuji oresa; catabela noasami
tabejesa leuitahemonuji. V anucahi omepetilabe oresa! Bagile? Moooabe OL
coredazodizoda.

El capimao itzomatzipe, od cacocasabe gosaa. Bajilenu pii tianuta ababalanuda, od


faoregita teloca uo uime.

Madariatza, torezodu!!! Oadariatza orocaha adoaperi! Tabaori periazoda aretabasa!


Adarepanu coresata dobitza! Y olacame periazodi arecoazodiore, od quasabe qotinuji!
Ripire paaotzata sagacore! Umela od peredazodare cacareji Aoiveae coremepeta!
Torezodu! Zodacare od Zodameranu, asapeta sibesi butamona das surezodasa Tia
balatanu. Odo cicale Qaa, od Ozodazodama pelapeli IADANAMADA!

KLUCZ DZIEWITNASTY (po polsku) Owy, przyjemnoci, co mieszkacie wpierwszym


powietrzu, jestecie potne wczciach Ziemi iwykonujecie wyroki wszechwadnych.
Owas powiedziano: Spjrzcie wtwarz Szatana, pocztek pocieszenia, ktrego oczy s
jasnoci gwiazd, co przynis wam wadz nad Ziemi ijej niewysowion rnorodnoci;
dajc wadz zrozumienia gwoli czynienia rzeczy zgodnie zopatrznoci Jego, co siedzi na
szesnastym tronie ipowsta na Pocztku mwic: Niech Ziemia rzdzi si swymi czciami
iniech bdzie podzielona; niech chwaa jej bdzie zawsze pijana iwzburzona wsobie. Jej
los niech zawsze toczy si ku spenieniu chuci; ijako dziewka niech im suy. Niech jedna
pora gmatwa si znastpn; iniech nie bdzie na niej istoty, co taka sama jest jak inne.
Mylce stworzenia Ziemi iLudzie niech si drani iniszcz nawzajem; iniech zapomn
nazw domostw swych.

Niech rujnuje si praca Czowieka ijego wysiek. Jego domy niech stan si jaskiniami
bestii zpl! Spltajcie jej rozum ciemnoci! Dlaczeg? Bo wyrzucam sobie, e
stworzyem Czowieka. Niech raz bdzie mu znana, adrugi raz niech obc mu bdzie; bo
jest oem nierzdnicy idomem Lucyfera Krla.

Otwrzcie szeroko bramy Piekie! Nich suy wam nisze niebo pod wami! Wadajcie tymi,
co wadaj! Odrzucie tych, co upadli. Przyprowadcie tych, co wzrastaj, izniszczcie, co
zgnie.

Niech adne miejsce nie ostanie si cae. Dodawajcie ipomniejszajcie, a gwiazdy zostan
policzone. Powstacie! Ruszcie! iukacie si przed przymierzem Jego ust, ktre przyrzek
nam wSwej sprawiedliwoci. Odsocie tajemnic swego stworzenia iuczycie nas
uczestniczcymi wNIESKALANEJ MDROCI.

68