You are on page 1of 6

Cod de etica și conduită profesională a companiei Electrica S.

A
Misiune
Misiunea Electrica S.A. este de a crea valoare pe termen lung pentru ac ționari prin distribu ția și
furnizarea de energie electrică și asigurarea de servicii la standarde excepționale pentru clienți, în
condiții de siguranță, permanență, accesibilitate și sustenabilitate.
Valori și principii
Codul de Etică şi Conduită Profesională al Electrica S.A. cuprinde valorile care au fost şi vor
continua să fie viabile pentru succesul viitor al organizaţiei. Acestea sunt următoarele:
1. Inovaţie
2. Responsabilitate socială
3. Integritatea
4. Loialitatea
5. Responsabilitatea
6. Obiectivitate
7. Transparenţă
8. Nediscriminare
9. Concurenţă loială
10. Respect
Norme generale de conduită
Aceste norme sunt aplicabile întregului personal al Electrica S.A. și al filialelor acesteia în toate
activitățile desfășurată pentru organizației.
1. Conformitatea
* Electrica S.A. îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legilor, actelor normative şi de
reglementare din România, precum şi a celor din orice altă țară în care activează.
* Personalul Electrica S.A. trebuie să respecte şi să aplice principiile prezentului Cod de Etică şi
Conduită Profesională.
2.Informarea corectă
* Personalul Electrica S.A. informează corect şi complet publicul cu privire la toate specifica țiile
serviciilor sale.
* Personalul Electrica S.A. este atent la nevoile reale ale clienților şi oferă soluţii competitive
atât pentru necesitățile prezente, cât şi pentru cele viitoare ale acestora, fără a afecta însă
concurenţa loială.
3. Concurenţa loială şi clauza antitrust

A. ascendenților. Protejarea activelor organizaţiei * Personalul Electrica S. rudelor de până la gradul IV sau terților şi nici de presiunile de orice fel. 5.A. Combaterea corupţie * Personalul Electrica S. cinstită şi cu conştiinciozitate a îndatoririlor de serviciu. descendenților. origine. nu trebuie să se angajeze direct ori indirect în relaţii de afaceri cu operatorii economici. persoane fizice sau juridice. rasă. * În exercitarea funcţiei. familiei. nu solicită şi nu acceptă cadouri. colaboratorii şi clienţii săi.A.A. vandalizarea sau utilizarea incorectă şi/sau neautorizată a acestora.A.A. în conformitate cu procedurile interne ale acesteia. respectă şi garantează tratamentul egal şi nediscriminatoriu în relaţia cu personalul. Este deasemenea obligat să asigure egalitatea de tratament şi să se ab țină de la acte de discriminare pe criterii de naţionalitate. 8. Cadourile și cheltuielile de protocol * Personalul Electrica S. nu trebuie să folosească atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele care privesc îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. sex. în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. personalul Electrica S. partenerii. * Înţelegeri care limitează relaţiile cu furnizorii sau clienţi 4. părinţilor. Evitarea conflictelor de interese * Personalul Electrica S. invitaţii sau orice alte avantaje. religie sau convingeri politice. are obligaţia să protejeze activele şi resursele organiza ției şi să prevină deteriorarea. * Proprietatea intelectuală a organizaţiei va fi protejată de către personalul său 7. și care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiei deţinute.A. etnie. imparţialitatea şi eficacitatea necesare pentru a câştiga şi a menţine încrederea partenerilor. 6. Confidenţialitatea . este interzisă utilizarea activelor şi resurselor Electrica S. vârstă. *Cheltuielile cu participarea la conferinţe şi seminarii în cadrul cărora personalul reprezintă Electrica S. 9. handicap. etc. în beneficiu personal. inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției. servicii. are obligaţia de a avea un comportament profesionist. vor fi suportate de către organizaţie. Totodată. precum şi de a asigura transparenţa. Egalitatea şi diversitatea * Electrica S.A. care le sunt destinate personal. * Personalul Electrica S. se angajează să nu participe la: * Practici concertate de tipul cartelurilor sau înţelegerile cu competitorii. colaboratorilor şi clienţilor săi.A. nu trebuie să se lase influenţat de interesele personale. prietenilor. favoruri.A. Electrica S. care ar afecta îndeplinirea corectă.

A. cât și cu clienţii organizaţiei. să manifeste respect în relaţiile cu superiorii. canalele de comunicare trebuie să fie deschise atât dinspre management către personal cât şi dinspre personal către management.ro. evitarea conflictelor de interese şi a mitei. ameninţările.A. 10. Electrica S. în vederea desfăşurării activităţilor zilnice într-un climat favorabil. respectă prevederile legii şi are în vedere următoarele obiective: . *Nu sunt tolerate abuzurile.A. Relaţia cu personalul * Personalul Electrica S. personalul Electrica S.A.A. precum şi a grijii pentru imaginea organizaţiei. Transparenţa * Organizaţia recunoaşte rolul fundamental al mijloacelor de informare şi realizează o comunicare transparentă către public. * Informaţiile cu caracter general se regăsesc pe site-ul www. în condiţiile stabilite prin regulamentele interne . 13. Excepţiea de la această regulă o constituie doar sesizările faptelor ce contravin legii. * Electrica S. depuse la autorităţile competente.A. În raport cu societatea civilă. pe toată durata contractului de muncă şi după încetarea acestuia. trebuie să asigure un mediu propice lucrului în echipă şi să promoveze în mod activ valorile prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională. respectului. intimidarea sau hărţuirea fizică. Relaţia cu acţionarii * În activităţile sale economice.A. acţionează în baza principiilor transparenţei. * Managementul Electrica S.. * În cadrul Electrica S.A. să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului. precum şi interzicerea oricăror forme de discriminare în luarea deciziilor cu privire la selecţia şi evaluarea personalului.electrica. politicile şi standardele de etica ale organizaţiei să fie cunoscute şi respectate. 11. subordonații. contractul colectiv de muncă sau contractele individuale. verbală sau sexuală. colegii. trebuie să aibă o ţinută decentă şi adecvată.A. trebuie să utilizeze practici corecte de angajare. comunicarea fiind bazată pe încredere şi respect reciproc între personalul organizaţiei de la toate nivelurile ierarhice.* Electrica S. trebuie să fie un model de comportament etic şi să promoveze un climat organizațional în care valorile. Hărţuirea *Personalul Electrica S. *Electrica S. Clauze specifice 12. și personalul său convin ca. care vor include evaluarea obiectivă. prin toate mediile de comunicare. trebuie să se comporte într-un mod civilizat.

orice estorcare de fonduri sau orice acțiune de obstrucționare nelegitimă din partea autorităților guvernamentale sau locale. autorităţile publice. trebuie: * Să cunoască foarte bine serviciile pe care organizaţia le oferă şi în mod special avantajele şi beneficiile relevante pentru fiecare partener şi client. cu derularea de relaţii contractuale în mod onest şi legal. 16. prin respectarea standardelor de calitate ale Electrica S. riveranii. inclusiv pe cele făcute prin oferirea în schimb de avantaje necuvenite. promovează concurenţa deschisă şi cinstită.A. centrale precum și cu alte entități. * Asigurarea unor servicii de calitate pentru clienți. prin asigurarea unei dezvoltări durabile şi sigure a organizaţiei. Relaţia cu autorităţile * Prin personalul său. prin reprezentanţii săi. personalul Electrica S. 14. * Electrica S. 15. în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a organizaţiei. * Reconcilierea intereselor acționariatului cu atenție deosebită acordată clienţilor. va reacţiona în mod solidar cu celelalte organizații din domeniul său de activitate la orice presiune de corupție.A. prin personalul său.A. îşi bazează relaţiile cu partenerii şi clienţii pe practici legale. prin intermediul politicilor de responsabilitate socială.* Maximizarea valorii investiției pentru acționari. * Să acţioneze în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale legislaţiei în vigoare în relaţiile cu partenerii şi clienţii şi să nu încerce să obţină avantaje personale prin utilizarea informaţiilor confidenţiale de care iau cunoştinţă. Relaţia cu partenerii de afaceri *Electrica S.. demonstrându-și valoarea și integritatea.A. * Personalul Electrica S. * Controlarea riscurilor care decurg din activitatea Electrica S. Relaţia cu comunitatea * Electrica S. Electrica S. micilor investitori şi comunităţii în care organizația își desfășoară activitatea. * În relațiile cu autoritățile...A. şi prin îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite. * Electrica S. prin intermediul unor politici şi mecanisme dezvoltate pe baza celor mai bune practici din domeniu. va refuza orice solicitări de intervenţie sau sugestii de intermediere care ar putea afecta desfăşurarea legală a unor activităţi din cadrul organizaţiei. construind relaţii pe termen lung. .A.A.A. asigură relaţii de colaborare cu autorităţile locale. eficiente şi corecte. promovează un dialog deschis şi continuu cu clienţii.A. organizaţiile nonguvernamentale şi alte părţi interesate de probleme generale de mediu. bazate pe principii de corectitudine şi transparenţă. fără a compromite independenţa şi obiectivele economice ale organizaţiei şi cu respectarea principiilor de comportament şi valorilor acestui Cod de Etică şi Conduită Profesională.

percepţia clienţilor cu privire la calitate precum şi gradul de satisfacere a nevoilor acestora în raport cu serviciile prestate. * Personalul Electrica S. atât la realizarea performanţelor de mediu cât și la dezvoltare durabilă. vor fi efectuate cercetări administrative. aderă la principiile dezvoltării durabile. respectă reglementările legale în vigoare. Clauze privind aplicarea codului 17.electrica. * Nerespectarea Codului de Etică şi Conduită Profesională este considerată abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor legale şi reglementărilor interne în vigoare. Răspundere și sancțiuni *Codul de Etică şi Conduită Profesională poate fi accesat pe rețeaua de internet de pe website-ul organizației – www. * În cazul în care există sesizări din interiorul sau din afara organizaţiei cu privire la încălcarea prevederilor prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională de către personalul organizației.A. * Electrica S.ro.* Personalul Electrica S. monitorizează permanent respectarea nivelurilor de calitate prestabilite. este con știent de responsabilitatea sa față de mediul înconjurător și participă.A.A. de către o Comisie de Disciplină. conform legislaţiei în vigoare. * Problemele etice apărute în cadrul organizaţiei vor fi aduse la cunoştinţa structurii de etică şi conformitate. care se va ocupa de soluţionarea cazului. .

Ministerul Educației al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Științe Economice Departamentul Administratea afacerilor Lucru individual Tema : Codul de etică și conduită profesională a companiei “Electrica S.A” la disciplina „Etica profesională” Realizat :Morozan Cristina: BA1402 Verificat : Suman Elena lector universitar Chi șinău. 2017 .