You are on page 1of 32

ARRIGORRIAGA UGAO

GALDAKAO ZARATAMO
BASAURI HEGO URIBE
HERRI KOMUNIKABIDEA
DOAN | GEURIA.EUS | #031
2017ko EKAINAren 1a

AYSELEN BIDAIA AITOR MONTES


Nomaden antzera biziko da "OSASUN ARRETA EUSKARAZ
Galdakaoko familia bat
Europan urtebetez 4 13 BERMATU GURA DUGU"4 22 - 23

Gutxienez 3.000 familiak organikoa


birziklatzea espero du Basaurik
Gaur egun San Migel eta Pozokoetxe
BASAURI Azaroan eta abenduan herri osora zabalduko da
auzoetan dago erabilgarri eta bertako biztanleen bosgarren edukiontzia. Aldundiak eta Udalak
%25ak darabil, 700 bat lagunek 115.000 euroko inbertsioa egingo dute 4 5

BASAURI 4 2-3

MARIENEAK 5 URTE
GORA GU, EMAKUMEOK!
SAKONEAN 2 IRITZIA 4 BASAURI 5 GALDAKAO 12 ARRIGORRIAGA 16 UGAO 18 ZARATAMO 20 BERBAZ 22 HEGO URIBE 24 AISIA 26 AGENDA 30 KOMUNITATEA 31 KONTRA 32

GALDAKAO 4 12

Udalak hamar partzela berri


eskainiko ditu ortuak lantzeko
Guztira 36 baratze egongo dira erabilgarri Egia
Auzoan. Partzela berriak zozketa bidez esleituko dira

ARRIGORRIAGA 4 16 ZARATAMO 4 20

Abrisketako San 2,7 milioiko


Pedro ermita, aurrekontua izango
Aldundiaren ibilbide du Zaratamok, iaz
historikoen parte baino 4,23 gehiago
Sakonean
Dantza taldea 1977.
urtean / Edurre

2 GEURIA #031
MARIENEA 5 URTE
2017ko ekainaren 1a

Bentako plazan ospatu dute


GIZARTEA urteurrena / Marienea

Emakumeon bihotza
Marienea Basauriko Emakumeen Etxeak bost urte beteko ditu ekainaren 28an.
Ibilbide horretan zehar hamaika proiektu jarri dituzte martxan.
Era berean, elkarte ugariren bilgune ere bada

testua MAIDER IBAEZ karte ezberdinetako emakumeek oso argi edota emakume sahararrekin elkartasun feminista; Antzerki tailerra (clown ez se-
laguntzaile ANABEL SANZ zeukaten Emakumeen Etxe bat Basaurin proiektua. xista mutilentzat); Orientazioa mendian;
MARIENEA ELKARTEA errotu behar zela, dio Sanzek. Egoitza baten beharra ikusita, Baso- Argazkigintza; Txalaparta; Feminismoa
Lehen urrats haietan oso garrantzi- zelaiko Gizarte Etxean biltzen hasi ziren, marrazten; Pelbis-zorua sendotzea; edo-
BASAURI
tsua izan zen Berdintasun Arloaren era- eta bertan Jabekuntza Eskolaren proiek- ta Dantza afro-kubatarra.
keta. Alderdi politiko guztiek aho batez tua jarri zuten abian. Etxe bat nahi ge- Gizartea berdintasunerantz eta fe-
Basauriko emakumeek eta herriko mu- onartu zuten berau sortzea, dio Anabe- nuen, baina zer egin bertan? Hori izan minismorantz aldatzeko ezinbestekoa
gimendu feministak historikoki aldarri- lek: Inportantea da adieraztea baliabi- zen bota genuen lehenengo galdera eta da maila indibidualean nahiz kolektiboan
katutako gunea da Marienea. Aurten bere deak jarri zirela: aurrekontuaren zati bat proiektu errotzen hasi ginen, dio San- batera egitea. Eta prozesu horretan Jabe-
sorreraren bosgarren urteurrena beteko bertara bideratu zen, baita giza baliabi- zek. kuntza Eskolak laguntzen du, dio Ana-
da. Hain zuzen ere, 2012ko ekainaren 28a deak ere. belek: Horretarako, metodologia par-
da Basauriko Emakumeen Etxearen era- Gauzak horrela, Berdintasun Kontsei- Hamaika proiektu martxan te-hartzailea lantzen dugu.
keta-data. lua osatu zuten 2.000 urteko abenduan Gaur egun 21 ikastaro ezberdin antolatzen Halaber, Emakumeei Informazioa
Berdintasun Arloak sustatutako udal zenbait elkartek. Gaur egun elkarte hauek dituzte Marienean, Jabekuntza Eskola- emateko Zentroa (EIZ), Batera Bikain
zerbitzuak emateaz gain -Jabekuntza Es- osatzen dute Berdintasun Batzordea: Ate ren bitartez. Hauek dira batzuk: Bizikle- (1era 2kain), Elkargunea, Sexu Informa-
kola, Emakumeei Informazioa emateko Zabalik, Manuela Egiguren, Alargunen taz eta ahaldunduta; Neure bizitza, neu- ziorako Bulegoa, Ekitruke, Hazi eta hezi,
Zentroa (EIZ), Batera Bikain (1era 2kain), Elkartea, Basauriko Emakumeen Elkar- re baldintzak; Trebetasunak trukatzea; Zure Ondoan eta Basauriko Ongi Etorri
Hezkuntza proiektuak eta Equitruke Den- tea, Helduen Hezkuntzako emakume Irakurmen adierazkorra; Autodefentsa Errefuxiatuak plataforma kudeatzen di-
bora Bankua, besteak beste-, emaku- -taldea, Emakumeak Aniztasunean, He-
meen elkarte ugariren bilgune ere bada. mengo eta hango emakumeak, Enproa,

Aurrekariak bidea erraztuz


Zure Ondoan eta Marienea Elkartea bera.
Antolatzen dituzten jardueren artean
Berdintasun Kontseilua osatzen dute: Ate Zabalik,
Anabel Sanz Berdintasun teknikaria da daude martxoaren 8ko kanpaina (Ema- Manuela Egiguren, Alargunen Elkartea, Basauriko
Basauriko Udalean. 2.000 urtean hasi kumeen Nazioarteko Eguna), azaroaren Emakumeen Elkartea, Helduen Hezkuntzako
zen bertan lanean eta momentu harta-
tik emakumeen elkarteko kideek Ema-
25eko kanpaina (Emakumeenganako In-
darkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna),
emakume-taldea, Emakumeak Aniztasunean,
kumeen Etxe bat aldarrikatu zuten: El- San Fausto jaietan ekintza ezberdinak Hemengo eta hango emakumeak eta Enproa
GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a
SAKONEAN
MARIENEA 5 URTE 3
tuzte Marieneatik.
2.000 urtetik hona saiatu gara
OIHANE LOPEZ MARIENEA tuan laguntzen dut), baita Equitruken
ere. Aldi berean, master amaierako te-
proiektu ezberdinak aurrera atera- sina ari nintzen prestatzen: Basauriko
tzen. Laborategi funtzionamendua 11 emakumeri egindako epaiketak abor-
beti dugu buruan. Hau da, herritarren tuaren inguruan 1976 eta 1985 urteen
partaidetza eta oniritzia bilatzeko zer artean. Gai interesgarria, are gehiago
beharko genuke? Eta erantzunen ara- Basaurikoa izanda. Pena da bertako gaz-
bera proiektu berriak aurkeztu. Noski, teek horren berri ez izatea. Istorio hori
ditugun baliabideak kontuan hartuta, jakitea oso garrantzitsua da.
dio Sanzek.
Marieneak gaur egun hamar langile Azaldu zertan datzan lan horrek.
ditu, denak profesionalak: teknikariak, 1976ko irailaren 9an, goizaldean, Ba-
dinamizatzaileak edota administra- sauriko 11 emakume atxilotu zituzten
riak. Etengabe gaude pentsatzen zein abortatzeko praktikak burutzea lepo-
proiektu egin dezakegun. Edo bestela, ratuta. Emakume-elkarteek Bilboko
zein ekimeni buelta eman eta beste era kaleak hartu zituzten beren absoluzioa
batera formulatu. eskatzeko: eraikinak hartu zituzten,
Basauriko Emakumeen Etxean adierazpenak idatzi zituzten, mobiliza-
gazteak erakartzeko antolatzen dituz- tu ziren eta gelditu gabe lan egin zuten.
ten ekintzen artean indar gehien dute-
nak autodefentsa feminista tailerra eta Tesina egiteko Marienean laguntza
Beldur Barik lehiaketa dira. jaso al zenuen?
Bai. Anabelen eskutik jaso nuen lagun-
tza. Emakumeen Informazio Zentroan
Ahalduntze Eskola, Oihane Lopez Marienean dabil lanean iaztik / Geuria hiru hilabete eman nituen dokumenta-
Sexu Informaziorako zioa biltzen eta emaitza txosten potente

Ahalduntzeko, lagunak
Bulegoa, emakumeei
bat izan zen. Gero, Emakumeen Aztar-
nen Mapa Basaurin jardunaldietan aur-
informazioa emateko keztu nuen.

egiteko edo parte hartzeko


zentroa, hezkuntza Zure ustez, zer da Marieneak herrita-
proiektuak eta rrei eskaintzen diena?

lekua da Marienea
Equitruke bezalako Gauzarik garrantzitsuena niretzat Jabe-

proiektuak abiatu kuntza Eskola da. Aukera asko ematen


ditu ahalduntze prozesu horretan au-
dituzte Marienean rrera egiteko. Bestetik, lagunak egiten
Berdintasun eragile masterra eta feminismoari dituzu Marienean, adin guztietakoak.
Hainbat ekintza eskaintzen ditu, de-
buruzko beste bat egin ditu Lopezek. Gaur egun, nak parte-hartzaileak eta aberasgarriak.
Emakume borrokalarien izenak Equitrukeko koordinatzailea da Pertsona bezala burua irekitzen lagun-
Dolores Ibarruri, Elbira Zipitria, Po- tzen dizu.
lixene Trabadua edota Pepita Nuez
emakumeen izenek euren lekua dute Puntu beltz bezala, emakumeengana-
Marienean. Denak izan dira emakume testua MAIDER IBAEZ zabaldu eta feministatzat hartu dut. Fe- ko indarkeria oraindik ere errealitate
borrokalariak euren esparruetan eta minismoaren aldeko aktibista izan nahi bat da...
bakoitzak gela bat dauka bere izenean. Oihane Lopezek (Basauri, 1986) Publi- nuela argi ikusi nuen eta Marienean ika- Hala da. Marienean baliabide asko es-
Dolores Ibarruri -Pasionaria ezi- zitatea eta Harreman Publikoak ikasi si eta lan egin dut harrez geroztik. kaintzen dizkiegu indarkeria matxis-
zenez ezagunagoa- bizkaitar politikari zituen unibertsitatean. Gero Feminis- ta jasan edo jasaten duten emakumeei.
komunista izan zen. Elbira Zipitria zu- moari buruzko master bat egin zuen eta Ordutik hamar urte baino gehiago iga- Aholkularitza judiziala eta psikologi-
maiarra euskal eskolen eta hezkuntza bitartean Marieneako proiektu batzue- ro dira... koa ematen diegu bertatik. Era berean,
unibertsalaren aldeko borrokalari su- tako partaide izan da. Gaztetatik femi- Bai! Hasieran tailerretara etortzen nin- dinamizatzaile moduan saiatzen gara
tsua izan zen frankismo garaian. Po- nista zela bazekien, baina esango nuke tzen. Ez dakit zenbat ikastarotara eto- emakume horri biktima hitza aldatu
lixene Trabudua hizlari abertzalea izan nire buruan ez zegoela feminismo hitza rri naizen ere! Gero, unibertsitate ikas- eta aktbista bihurtzen. Hala ere, uste
zen eta Sondikako eskolan, bere jaio- idatzita. ketak bukatu nituen eta Feminismoari dugu baliabide gehiago jarri behar direla
terrian, euskara sartu zuen. Eta Pepita buruzko masterra egin nuen. Tarte ho- instituzioen aldetik.
Nuez irakasle izan zen Sevillan eskola Noiz izan zenuen zure lehenengo ha- rretan Marieneako hainbat proiektutan
publikoan. rremana Marienearekin? hartu nuen parte. Eta iaztik lanean nabil Amaitzeko, hitz gutxitan nola defini-
Era berean, Basauriko emakume 19 urterekin hasi nintzen Jabekuntza Marienean. tuko zenuke Marienea?
nabarmenenak ez dituzte ahaztu Ma- Eskolako ikastaroetara joaten. Uniber- Feminismoa aldarrikatzeko gune nagu-
rienean. Beti gogoan dituzte, besteak tsitatean nengoela, Jendaurrean hitz Esate baterako, zein proiektutan har- sia. Kontuan hartuta feminismoa ez dela
beste, Manuela Egiguren emagina eta egiteko teknikak ikastaroa Marienean tu duzu parte? hitz bat soilik, baizik eta bizitzeko modu
Eskarabilerak izan zirenen ordezka- emango zutela jakin nuen. Izena eman 1era 2kain ekimenean hezitzaile mo- bat. Mundua beste prisma batetik ikus-
riak. nuen eta hortik aurrera nire ikuspuntua duan aritu naiz (gaur egun ere proiek- ten duzu.
4 GEURIA
IRITZIAK
GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a

iritziak

IRITZIA
dezan eta sexualitatea erotasuna- Munduan lau
rekin ez lotu ez dezan. Baina kasu, pertsonetatik batek JOSU ZABALO
munduan lau pertsonetatik batek
gaixotasun mentalen bat bizitza-
gaixotasun mentalen euskaltzalea

ren uneren batean izan dezakegula bat du bizitzaren


entzun nuen hitzaldi batean aurreko
astean. Beraz, galdera alderan-
uneren batean
Euskaldunak,
SAIOA HERNANDEZ
sexologa
tziz planteatu behar zela konturatu
nintzen, nahasmen edo gaixotasun
mentalak zelako eragina dute nor-
hamalau...

B
bere eta gizartearen sexualitatean? eta desirarik gabe, depresioan
IRITZIA Burua galtzea ohikoa bada ere, goibeltzen dira. Beste batzuk, atzuetan, zenbat euskaldu-
eta gehienok depresio, antsieta- mania garaian, edozer gauza nekin izan naizen harrema-
tea edo bipolaritatea zer den jakin egiteko gai sentitzen direnean, netan zerrendatzen hasten

Mundu eroan, badakigula uste badugu ere, ezer


gutxi ikertu eta lantzen dira nahas-
bere ideiak edo desirak aurre-
ra ateratzen saiatuko dira, haien
naiz, begiak ixten ditut eta irekitzen
ditudanerako gaua edo eguraldiak al-

harreman eroak men mentalak. Gaixotasuna dutenen


artean oso gutxik topatzen dituz-
te haien errealitateaz hitz egiteko
limiteak, eta noski besteenak ere,
mesprezatuz.
Bikote harremanetan gaixo-
daketaren bat izan du, orduak igaro-
tzen baitzaizkit. Baina, pertsona ho-
riek gogoratzeak entretenitzen banau

A
gai diren eta haien berezitasunak tasuna kutsatzen da? Bikotekidea ere, ez nau gehiegi sentiberatzen. Eta
kontutan hartzeko prest dauden ere zoratuko da? Nire ustez, bai, inoiz kontatzen ari naizela loak ere
urreko mendetik gaur egu- pertsonak. halabeharrez. Horregatik ikasi hartu izan nau. Lo zailaren aurka ar-
nera sexologia eta sexualita- Nahasmen edo gaixotasun men- beharko dugu burua galtzen eta diak kontatzen ditugunean bezala.
tearen aniztasunaren aldeko talak norbanakoaren sexualitatean batez ere berreskuratze, eta prest Hasiberritan hain da erraza eus-
elkarteek lan handia egin behar izan eragina du? Kasuak kasu oso errea- egon beharko gara besteokin kaldunak itzalak bezala atzetik iza-
dute OMEk (Osasunaren Mundu Era- litate desberdinak topatuko ditugu. burua galtzeko, baina batez ere tea! Kalean mintzapraktika taldean
kundea) hainbat praktika, desira eta Baina pertsona askok depresiotik berreskuratzeko. Eta horretarako bazaude, batzuek burua altxatu eta
harreman osasuntsuak direla onar ezin atera, desira ukatuz bizi dira, gure desirak premiazkoak dira! belarria adi paratzen dute; euskalte-
giko karpeta lurrera erortzen bazaizu,
pare bat euskaldun peto agertuko dira
altxatzeko prest, hain euskaldunak
diren itxurak eginez, hitz egiten has-
ten zaizkizula; esertzen zara parkeko
zion: Bai, eta zein izan da lortu den hilabeteak atzera egindako umo- aulki batean, atseden hartzeko Geuria
akordioa?. Instant batez pentsakor rearen inguruko hausnarketan aldizkaria zabaltzen duzu une batez,
geratu ostean erantzun zion ezagu- azaldu bezala, boterea duenak eta ea ezer interesgarririk dakarren
nak zalantzati: Bakea?. Bakea. zapalduaren lepo barre egiterik galdegiteko makurtzen dira. Ez daki-
Borroka egiteko hamaika bide badu, zapalduak, ordea, nekez zu zein zaila den euskaltegiko karpeta
daude eta horren erakuslerik handie- egin diezaioke barre boterea due- besapean daraman batentzat etxera
na erresistentzia txikiak dira. Hamai- nari. lagunik gabe iristea. Askotan, iritsi
ka dira ikusten ari garen horrelakoak. Ocho apellidos vascos filmak zarela uste duzunean, ondoko taber-
IRITZIA
Esate baterako, gure aktoreei jartzen zabaldu zuen pandoraren kutxa. nan edalontziari helduta terrazan ze-
LEIRE PALACIOS ari zaizkien trabak eta haien kontra Harrezkero, hamaika saio izan goenen bat hasiko zaizu argibideak
kazetaria egiten ari diren boikot kanpainak, dira umore identitarioaren bidez ematen, argibide praktikoak noski,
leporatzen baitiete borroka arma- jolas arriskutsuan parte hartu du- bera ikasle zeneko kontuak azaltzen,
tuaren aldekoak izatea. Horietan az- tenak. Sinetsi nahi dugu bilaterala esate baterako; eta, pixka bat deskui-

Bakea kena, gure bailarako bizilaguna den


Itziar Ituori gertatutakoa. Lanaren
dela, baina, ez da horrela.
Umorea oso kontu serioa da.
datzen bazara, zerbait hartzera gon-
bidatuko zaitu, eta Nor-Nori-Nork

G
poderioz merituzko aktore ibilbide Batetik, estereotipoak sortu eta erraz ikasteko trikimailuak erakusten
bikaina egiten ari da telebistan, zi- errotzeko ahalmena dauka, eta hasiko zaizu, eta beste tragu bat atera
ernikako bonbardaketaren neman eta antzerkian lan egin duen bestetik, horiek sortu eta erro- ondoren zuri begira geratuko da, zure
80.urteurrenean gertatu da Ituo. Hortaz bidegabekeri osoarekin tzeko ahalmena baldin badauka, oinetan etzan nahi duen zakur onbera
ETAren armagabetzea. Ger- jokatzen duten hitz handiak dira ho- horrek esan nahi du, gizartearen baten itxurarekin, desio sakon baten
takari horien berri ematen ari zela, riek. Zergatik? Batetik, problematika kontrolerako dispositiboa ere ba- itzala begietan: baldintza eta subjun-
haren nazioarteko lagun batek egin pertsonifikatuz gure herriak bizi izan dela. Identitateekin ezaugarri ja- tiboaren nondik norakoak noiz gal-
BIDALI ZURE IRITZIA

zion galdera kontatu zidan ezagun duen, eta bizitzen duen sufrimendua kin batzuk lotu daitezke umorea- detuko.
bati. Ezagunak azaldu zion bere en- sinplifikatzen duelako, eta bestetik, ren bitartez. Eredu horiek eraikiak Hasiberritan euskaldunak euliak
info@geuria.eus

tzuleari nola herri honetan gerra zi- bakea eta bizikidetzarako bidea oz- dira, umore boteretsuaren bitar- balira bezala uxatzen ematen dugu
bila pairatu dugun, borroka armatua topatzen duelako. Hau da, aurrrera tez ikasitakoak. Eta hori da zen- denbora, baina behingoz bat gusta-
gertatu den eta, gaur egun, herriaren egiteko oztopoak jartzeko bidea bai- tzu batean gurekin etengabe egin tzen zaigunean, zein zaila den ondoan
ordezkariak izan diren Bakearen ar- no ez da. dutena: garena mundu zabalari eustea!
tisauak borroka armatuaren armak Tamalez, ezin dezakegu esan iritzi azaldu diote, guk geuk garena de-
jaso dituztenak. Bere sorpresarako, sortze horretan lagundu ez dugunik. finitzeko aukerarik ez daukagun Adiskide bat nuen (Joxean Agirre.
nazioartean bizi den kideak galdetu Izan ere, Uxua Anduaga soziologoak bitartean. Elkar, 2013) liburuko pasarte baten
moldaketa librea
basauri GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a
HERRIAK
BASAURI 5
LABURREAN

Kalearteanek lokal
hutsak artelan bihurtu
ditu ekainean
ARTEA > Kaleartean ekimenaren
hirugarren edizioa ospatuko da
ekainaren 2tik 4ra bitartean. Jar-
duerarik ez duten lokaletan es-
ku-hartze iragankorrak egitean
datza ekimena. Aurten, Internet,
sare sozialak, identitate digita-
la, emakumea eta bere irudiaren
erabilera, migrazio-prozesuak eta
hirigintza izango dira gai nagu-
siak.
Aurkeztu diren 30 proposame-
netatik epaimahaiak 10 proiektu
aukeratu ditu. Bisita gidatuak an-
Bridgestone lantegia Basaurin eta, atzekaldeko mendi magalean, Aperribai Galdakaoko auzoa / Geuria tolatuko dituzte eta interesdunek
info@kaleartean.com helbidera

73 milioi euroko inbertsioa, Basauri


idatzi beharko dute.

eta Usansoloko Bridgestonen Begoako Andra Mari


kalea berritzeko,
2018 eta 2020 urteen arteko plan estrategikoa aurkeztu du Bridgestone 42.000 euro
enpresak. Besteak beste, Basauriko fabrikaren bikaintasuna lortu nahi dute EKONOMIA > Auzoen irisgarri-
tasuna eta hirigintza hobetzeko
testua MAIDER IBAEZ Gorka Diez Bridgestone Hispa- tuta daude eta guztira 3.000 pertso- 523.ooo euroko inbertsioa egingo
niako Manufacturing zuzendariaren nek egiten dute bertan lan, horietako du Udalak aurten. Aurreikusita-
Bridgestone Hispania enpresako zu- esanetan, zuzendaritzak etorkizun asko basauriarrak. ko esku-hartzeen artean hauek
zendaritzak 2018 eta 2022 urte bi- itxaropentsua eskaini nahi die fabri- Era berean, Usansoloko fabrikan dira nabarmentzekoak: Begoako
tarteko plan estrategikoa aurkeztu kei, enpresaren, langileen eta fami- ere lan egiten dute Bizkaiko langi- Andra Mari kaleko oinezkoentza-
du Bruselan (Belgika). Proiektuaren lien segurtasuna eta egonkortasuna leek. Oihaletan espezializatua dago ko bidea berriztea (42.350 euro);
arabera, 219 milioi euro inbertituko lortzeko. azken lantegi hau eta beste fabriketa- Valencia, Gaztela, Catalunya eta
dituzte fabriken etorkizunari begira, ko hornitzaile gisa jokatzen du. Mul- Agirre lehendakaria kaleeta-
integrazio digitala bultzatzeko, pro- 3.000 lagun lanean tinazional japoniarreko filial honek ko saneamendu-sarea berritzea
zesuak hobetzeko eta produktu be- Bridgestoneren egoitza soziala eta 760 milioi euro inguru fakturatzen (111.420 euro); eta Larrazabal,
rriak garatzeko. erabakitze-zentroa Basaurin koka- ditu urtean. Bidebieta, Basozelai eta Pozo-
Euskal Autonomia Erkidegoan koetxe auzoetako hainbat tokitan
egin nahi duten inbertsioari dago- galtzada altxatzeko obrak egitea
kionez, Basauriko eta Usansoloko Multinazional Basauriko fabrikaren (24.200 euro), ibilgailuen abia-
lantegietan 73 milioi euro inbertitzea japoniarrak 219 milioi bikaintasuna lortu dura moteltzeko.
aurreikusi dute.Besteak beste, Basau-
euro inbertituko ditu nahi du Bridgestone Era berean, irisgarritasuna
riko fabrikaren bikaintasuna lor- hobetzeko 302.650 euro jarri-
tu nahi duela zehaztu du konpainiak, Espainiako lantegietan konpainiak ko ditu Udalak Urbi auzoa apur-
maila orokorrean lehiakorrak izaten ka-apurka eraberritzeko asmoz.
jarraitu eta taldeari balioa emateko. Besteak beste, pasabide berria
egiteko, bertako bidegurutzeak
hobetzeko, oinezkoentzako pasa-
bide berria egiteko eta bidegorria-

Bosgarren edukiontzia udalerri osoan rekin lotzeko.

ezarriko du Udalak urte amaieran


Basauriar bat bost
aldiz atxilotu dute 40
Gaur egun 700 familia testua MAIDER IBAEZ arduradunen asmoa da Basauriko fa-
egunetan
milien %25ak bat egitea kanpainare-
inguruk erabiltzen du Pozokoetxen eta San Migelen izan kin (Pozokoetxeko eta San Migelgo
materia organikoa duen harrera ona ikusita, materia familiak kontuan hartu gabe). Modu GIZARTEA > Udaltzaingoak Ba-
organikoa biltzeko bosgarren edu- horretan, sisteman alta emango lu- sauriko herritar bat atxilotu eta
birziklatzeko edukiontzia. kiontzia udalerri osora zabalduko du keten familiak 3.022 lirateke. justiziaren esku utzi du azken 40
Azaroa eta abendua Udalak urte amaieran. Zerbitzua egunetan bost alditan alkoholaren
azaroaren 15etik abenduaren 10era 700 familia inguru
bitartean udalerri osora bitartean martxan jartzea aurreikus- Sagarrak ekologista taldeak infor-
eraginpean gidatzen atzeman on-
doren.
hedatuko da zerbitzua ten dugu, dio Andoni Busquet al- mazio kanpaina eta sinadura bilketa Maiatzaren 14an Agirre
kateak. Herritarrak sentsibilizatzeko jarri zuen martxan joan den urtarri- Lehendakaria kaleko kontrako bi-
eta informatzeko kanpaina egingo du lean -osoko bilkuran bosgarren edu- dera sartu eta gero, Menendez eta
Udalak. kiontzia zabaltzeko proposamena Pelaio kalean atxilotu zuen poli-
Berau ezartzeko 80.000 euroko aurkeztu ondoren- hondakin organi- ziak P.G.H. inizialak dituen he-
diru laguntza jasoko du Udalak Biz- koen gaikako bilketa Basauriko auzo rritarra. Alkohola detektatzeko
kaiko Foru Aldundiaren eskutik. Era guztietara zabal zedin. Gaur egun 700 probak egin zizkioten eta legezko
berean, Udalkutxak 35.000 euro in- familia inguruk -lautik batek- gai or- muga lau aldiz gainditzen zuen.
guru inbertituko ditu zerbitzu be- ganikoak birziklatzen dituzte Pozo- Aurreko lau aldietan ere antzeko
rriaren kostu osoa ordaintzeko. Udal koetxen eta San Migelen. egoeretan atzeman zuten.
6 HERRIAK
BASAURI
GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a

ARGAZKITIK

Trastorna2 eta Kiubak


garaile, Rockein musika
lehiaketan
MUSIKA > Rockein lehiaketaren
bosgarren edizioaren finala os-
patu zen maiatzaren 13an Social
Antzokian. Sari nagusia Los Cos-
meticos talde bilbotarrak iraba-
zi zuen, Elortegi Anayak (Bakio)
eta Noga (Zarautz) taldeei aurrea
hartuz.Trastorna2 boskote ba-
sauriarrak eskuratu zuen tokiko
bandarik onenaren saria eta Kiu-
bakgaldakoztarrekeuskarazko tal-
derik onenaren saria lortu zuten.
Ikus-entzuleen sariari dagokionez,
BASAURI Toctaldea (Mungia) izan zen boto

ROCKEIN FINALA
gehien lortu zituen taldea. Guztira,
2.758 lagunek eman zuten botoa
argazkia DAVID MARS Rockeineko sare sozialetan.

argazkia BRIDGESTONE
Bridgestone lasterketa
solidarioak 300 bat
korrikalari bildu ditu
KIROLA > Hirugarren urtez ospatu
da Bridgestoneko lasterketa solida-
rioa. Aurten gainera, berrikuntzak
gehitu dizkiote probari: hiri ozto-
poak. 300 parte-hartzaile baino
gehiago elkartu zituen ekimen so-
lidarioak maiatzaren 13an, hamaika
eta lau kilometroko lasterketetan.
Partaideek hamar eta hamabi euro
ordaindu zituzten. Probak bilduta-
ko diru guztia epilepsia gaitza duen
BASAURI Uxue Robledinos ume etxebarrita-
rrarentzat izango da.

UXUE ROBLEDINOSEN Probaren irabazleei dagokienez,


Juan Ramon Galan eta Camino Ale-
gre basauriarrak izan ziren proba

ALDE KORRIKA luzeko lehenengoak. Lasterketa la-


burrean Markel Toyos eta Iratxe Ga-
ray izan ziren garaile.

argazkia ARIZKO IKASTOLA


Arizko Ikastolako 105
ikaslek hartu du parte
Mintzodromoan
HEZKUNTZA > Arizko Ikastolak aur-
ten ere Mintzodromoa antolatu du
maiatzaren 25ean eta 30ean Lehen
Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikas-
leei zuzenduta. Guztira 105 ikaslek
hartu dute parte: lehenengo txan-
dan 45 (LHko 5. maila) eta bigarre-
nean 60 (LHko 6. maila).
Dinamizatzaile lanetan ibili dira
Ikastolako 6 irakasle. Horiez gain,
11 laguntzaile izan dira dinamizazio
-lanetan: Mikel Arroyo, Ana Her-
nandez, Bea Agirre, Urko Zuiga,
Olga Rigote, Aitor Briongos eta Unai
Gorostiaga eskolako gurasoak, Mi-
kel Arginarena Ikastolako irakasle
ohia, Aratz Buitron ikasle ohia eta
Herriko Taldeakeko batzordekidea,
BASAURI
eta Andoni Busquet Basauriko alka-

EUSKARAZ MINTZO
tea eta Nora Pereda Hezkuntza zine-
gotzia, azken hau ere Arizko Ikasto-
lako ikasle ohia.
GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a
HERRIAK
BASAURI 7

Kantari ekimenaren Bizkaiko topaketa KRONIKA

nagusia ospatuko da urrian San Migelen Hego Uribeko


BERBALAGUNAK

Bizkaiko Kantarien Topaketa KULTURA > San Migel Kantari ekimenak


orain dela hiru urte ikusi zuen argia eta
ekimenak Bizkaiko Kantarien Topake-
ta antolatuko du urriaren 28rako. Egun
Txangoa
burutuko da urriaren
28an. Bertan bilduko dira
harrez geroztik hileko lehen ostiraletan
kalera ateratzen dira modu alai eta par-
osoko egitaraua prestatuko dute, bazkari
herrikoia barne. Euskal Herriko eskualde
piraguan

G
te-hartzailean auzoko kaleetan euskara- guztietako kantak abestuko dituztela au-
lurraldeko Kantari ekimenen ren presentzia areagotzeko. rreratu dute. iro ederra zapatuan
sustatzaileak Basaurin ez ezik, Bizkaiko beste hain- Gure eskualdean hilero izaten dira San Bilboko itsasadarrean
bat udalerritan ere badu tokia Kantari Migel Kantari, Arrigorriaga Kantari eta barrena eduki genuena!
ekimenak. Gauzak horrela, San Migelgo Galdakao Kantari. Errepikatzeko modukoa!
Goizeko 10etan Basaurin ge-
ratu eta gero, metroz joan ginen
San Mameseraino, eta handik
oinez Bilboko Itsas-museoaren
parean dagoen Bilbobenturaren
espaziora. Aldageletan bainu-
jantzi eta txankletak jantzi os-
tean, uretara sartu baino lehen
Markelek piraguei eta arraunei
buruzko azalpen batzuk eman
zizkigun, gero uretan nola joka-
tu argi izateko.
Behin teoria argituta, ure-
tara sartzeko unea iritsi zen, eta
bertan ikaragarri gozatu genuen,
piraguetan ibiltzeaz gain, Bil-
boko leku esanguratsuenetako
istorioak ikasi, jolasak, uretara
saltoak...egin baikenituen. Itsas
-museotik hasi eta udaletxerai-
no joan ginen, eta hortik berriz
ere buelta...2 orduko kontua,
partaide guztiei labur geratu
zitzaiena!!! Gustura egon ziren
seinale!
Partaide guztiek nabarmen-
du zuten oso interesgarri eta
Arraunak gora ageri dira eskualdeko gure berbalagunak / Hego Uribeko Berbalagunak dibertigarria izan zela, ongi pa-
satzeaz aparte, Bilboko ikuspegi
desberdin bat ezagutu zutelako.
Ahaztu gabe, milesker
Granitozko eskailerek Gitarra eta bateria Udalak Larrazabal Bilbobenturako arduradun Txo-
egurrezkoak ordezkatu ikastaroen entzunaldia auzoaren errealitate mini, gurekin hain adeitsu joka-
tzeagatik, eta nola ez, gurekin
dituzte Bizkotxalden ekainaren 3an soziala ezagutarazi du aritutako Markel monitoreari,
egonaldia hain entretenigarri
IRISGARRITASUNA > Bizkotxalde parke- MUSIKA > Ikasturteko gitarra eta bateria GIZARTEA > Larrazabal auzoaren diagnos- egiteagatik, eta guzti-guztia
ko zurezko eskailerak granitozko beste ikastaroei amaiera emateko entzunaldia tikoa egin du gatazka-kudeaketan espe- euskara jator eta argian!! Es-
batzuengatik ordezkatu ditu Basauriko izango da ekainaren 3an, Basozelai Gi- zializatutako enpresa batek, Udalak es- kerrik asko guztioi!! Datorren
Udalak, Ertzaintzaren egoitzaren on- zarte Etxean. Emanaldia 11:30ean hasiko katuta. Guztira, 84 auzotar elkarrizketatu urtean itzuliko gara, ekintza
doan. Era berean, eskudel berria jarri da. Guztira 44 herritarrek hartu dute par- dituzte (%91) -egun, 16 urtetik gorako 92 errepikatzekoa izan baitzen!
dute eta lorezaintza lanak egin dituzte te ikastaro bietan: gitarra ikastaroan 25ek lagun bizi dira bertan. Elkarrizketatuen Praktikatuetabizi!
inguruko eremuan. Udalak 47.795 eu- eta bateria ikastaroan 19k. Entzunaldiko iritziz auzoa hobetzeko konponbidea az-
roko inbertsioa egin du obra horretan. sarrera doakoa izango da. Kultur Basau- piegiturekin erlazionaturik dago (diseinu
Espazio berdeak berriztatzeko eta irisga- ri eta Zirt Zart zerbitzuek antolatzen di- urbanistikoa, etxebizitza hornikuntza,
rritasuna hobetzeko lanen barruan egin tuzte urtero ikastaro hauek, eta musikan hiri-altzariak, zerbitzuak, garraiobideak
dute jarduketa hau. adituak direnek zuzentzen dituzte. eta trafikoa).
8 HERRIAK
BASAURI
GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a

LABURREAN

Pozokoetxe auzora
hedatuko da aurten
Urban Festa
KULTURA > Urban Festa eki-
KARMELO AIESTA
ingeniaria menaren seigarren edizioa
ospatuko da ekainaren 17an,
IRITZIA larunbatez. Helburua grafi-
tigintzan trebatutako artista
gazteak ezagutaraztea eta jai

Einsteinen
-giroa sortzea da, musikaren
bitartez. Aurten, berrikun-

irakaspena tza gisa antolatzaileek beste


eremu batera zabalduko dute

A
egitaraua: Basozelai Gizarte
Etxeaz gain, Pozokoetxen ere
lbert Einsteinek esan egingo dute Urban Festa.
omen zuen eroke- Programa 11:00etan ha-
Abenduaren 3an, Euskararen Egunean, horma-irudia margotu zuten Ikastolan / Arizko Ikastola ria hutsa dela behin siko da bi eremuetan. Grafiti
eta berriz gauza bera eginda erakustaldia izango da egun
emaitza berriak espero izatea. osoan zehar eta umeentza-

Gurasoen artean euskara sustatzeko Ezer hobetu nahi bada, zalan-


tzan jarri behar da betidanik
ko tailerrak prestatuko di-
tuzte (Pozokoetxeko egita-

proiektua martxan, Arizko Ikastolan egin dena eta baita egiteko


modua ere. Bide berriak au-
raua 14:00ak arte izango da).
19:30etik aurrera musikak
keratu, arriskuak hartu, eta hartuko du lekukoa Basoze-
Euskararen erabilera bultzatzeko asmoz, iazko irailean jarri zuen gogoz eta ilusioz ekin behar lain: Batalla The Stylos (19:30)
zaio lanari. eta Lirykan&Erik ten (20:30).
martxan Arizko Ikastolak Gurasook ere Euskaraz Bizi! proiektu berria Hori egin zuten euskal-
tzale batzuek iaz hainbat he-
testua MAIDER IBAEZ dunek kezkak agertu zituzten: Azaroan 70 familiak Ikastolan rritan: erabaki zuten jolastea
Nahiz eta gurasoak euskaldu- Be Bagara erronkan parte har- ohiko hizkuntza-portaerak Skate txapelketak,
Ikasleen artean euskara susta- nak izan, seme-alabek gero eta tu zuten, Euskarabila Elkarteak urratzera, modu kolekti- San Migelen eta
tzeko helburuarekin Arizko Ikas-
tolak hamaika proiektu ditu mar-
joera handiagoa dute gaztelaniaz
egiteko.
antolatutako jardueraren ba-
rruan. Abendua hilabete oparoa
boan, eta euskara erabiltzea
aurretik erdaraz egiten zuten
Basozelain
txan eskolan: Euskaraz Mintza, Helburuak eta kezkak kon- izan zen: Euskararen Egunean pertsonekin. Bi ondorio
Bertsolaritza, Antzerkigintza, tuan hartuta, iazko ekainean Gu- goiz osoko festa ospatu zuten atera dituzte ekimen haieta- KIROLA > Ekainaren 10ean eta
Irratigintza, Kidetzea eta Euska- rasook ere Euskaraz Bizi proiek- Ikastolan (horma-irudia margo- tik: lehena, herritar askoren 24an Skate txapelketak os-
raz Bizi. tua diseinatzen hasi ziren, guraso tu, Olentzerori gutunak idatzi, konplizitatea lortu dela eta patuko dira San Migelen eta
Azken hori ardatz hartuta, euskaldunak, euskalduntze bi- txapak egin, hamaiketakoa), fa- ilusioa zabaldu dela euskal- Basozelain. San Migelgo txa-
kanpaina ezberdinen bitartez dean daudenak eta erdaldunak, miliekin jolas saioak antolatu zi- tzaleon artean; bigarrena, pelketa (ekainak 10) bertako
motibazioa lantzea dute helbu- denak gogoan hartuta. Gauzak tuzten eta liburu gomendioa eta areagotu egin dela euskararen skate-gunean izango da eta
ru. Hezkuntza proiektuaz hitz horrela, irailean hasita, zenbait aisialdirako Interneterako lotu- erabilera. Lasarte-Orian egin 16:00etan hasiko da, 21:00ak
egitean, argi ikusi genuen euska- motibazio-ekintza jarri dituzte rak aurkeztu zituzten (jolasak, den ikerketan argi ikusi da arte. Basozelaikoa (ekainak 24)
ra sustatzearen zeregin horretan martxan. Irailean mailaz maila- abestiak eta karaokea, ipuinak, horrelako ekimenetan parte auzoko jaien egitarauaren bar-
funtsezkoa dela familiek duten ko txostena banatu zuten (esko- filmak eta marrazki bizidunak). hartu zuten herritarrek sa- nean kokatu dute aurreko ur-
papera eta erantzukizuna, Ikas- laz kanpoko ekintzak, musika/ Otsailean hamar guraso er- rriago erabiltzen dutela orain teetan bezala eta jarduera egun
tola ez baita inondik ere nahi- antzerkia, telebistaren erabilera, daldunek hartu zuten parte egu- euskara. osokoa izango da: 11:00etatik
koa, diote Ikastolatik. Izan ere, guraso euskalduna bazara nola neroko esamoldeak ikasteko eta Ez da harritzekoa, beraz, 21:00etara.
urteko 365 egunetan eskolarik jokatu, guraso erdalduna baza- euskaraz erabiltzeko saioan, Ba- duela bi aste zabaldu zen Parte hartzaileen artean
gabeko egunak 189 dira eta es- ra nola jokatu, etxerako lanak sauriko Udalak antolatuta. Mar- proposamena: bide hori Eus- sariak banatuko dituzte eta
kola-egunak 176. Esna pasatzen egiten lagundu euskalduna zein txoan berriro ere jolas-saioak kal Herri osoan eta guztiok izen ematea doakoa izango
dituzten orduei dagokienez, ge- erdalduna izanik...). Urrian, Ba- egin zituzten (45 partaide), api- elkarrekin lantzea hurrengo da. Skate txapelketak Udaleko
latik kanpo 10 ordu ematen di- sauriko jaiei begira, Eskarabilera rilean Korrika eta maiatzean urteotan. Batera agertu ziren Zirt Zart gazte bulegoak anto-
tuzte umeek eta 5 ordu eskolan abestia eta buruko zapiak eta ge- Mintzodromoa (ikasleentzat, Euskaltzaleen Topagunea eta latzen ditu, Basauriko Skate
(Eusko Jaurlaritza, Eskola hiztun rrikoak janzteko tailerra euska- gurasoak laguntzaile). Datorren Eusko Jaurlaritza, proposa- Elkartearekin lankidetzan.
bila. 1991). raz eskaini zuten (guraso euskal- ikasturteari begira, ekainean mena egiteko orduan. Gon-
Datuak datu, guraso euskal- dun zein erdaldunei). hausnarketa egin eta proposa- bitearen estiloa berria da eta
men berriak landuko ditu Arizko baita proposamenaren mamia
Ikastolak, irailetik aurrera go- bera ere: hizkuntza-ohitu- Surf ikastaroa
goz ekiteko. rak aldatu nahi dira, jokabide euskaraz ekainean,
CIPEBekin elkarlanean
berriak praktikan jarrita, eta
horretarako gizartea akti-
Euskarabilaren
Arizko Ikastolak proposamena batu behar da, bai norbana- eskutik
egin zion OLH Udal Institutuari ko-mailan, bai elkarte eta
(CIPEB) ikasturte honen hasie- erakunde-mailan. KIROLA > Azken urteetan egin
ran: Ikastolako jaietan, jolas or- Azken urteotan, hamaika bezala, Euskarabila Elkar-
duetan edota gorputz hezkuntza bider entzun dugu bidegu- teak surf ikastaroa antolatu
saioetan erabiltzeko eski koope- rutzean gaudela, gero eta du aurten ere ekainerako: hi-
ratiboak egitea Institutuko ikas- herritar gehiago garela gauza laren 26tik 30era bitartean,
leekin, gastuak Ikastolaren esku euskara erabiltzeko, baina 17:00etatik 19:00etara, Arrie-
utzita. Harrera ona izan du pro- erabilerak ez duela gora egi- ta hondartzan (Sopela) Pea
posamenak eta hilabete haue- ten. Heldu da ordua bidegu- Txuri Surf Eskolaren eskutik.
tan lanean ibili dira Etxebizitzen rutze horretatik ateratzeko Euskarabilako bazkide direnek
mantentze-lanak ikasketak egi- eta aurrera egiteko. Bide 65 euro ordaindu behar dituzte
ten ari diren ikasleak. Harre- berriek ilusioa zabaldu dute eta bazkide ez direnek 75 euro.
man luze baten lehen kapitulua euskaltzaleon artean, ezin Prezioaren barnean daude
izango delakoan gaude, diote bi dugu aukera hori galdu He- erantzunkizun zibileko asegu-
argazkia ARIZKO IKASTOLA ikastetxeetako arduradunek. go-Uribeko herrietan. rua, materiala eta begiraleak.
GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a
HERRIAK
BASAURI 9

500 ikasle inguruk euren antzezlanak LABURREAN

aurkeztu dituzte Antzerki Topaketan Multikirol kanpusa


euskaraz 4 eta 11 urte
Maiatzaren 8tik 19ra bitartean Basauriko XI. Antzerki Topaketak ospatu dira. Lehen eta Bigarren bitartekoentzat
Hezkuntzako hamar ikastetxe eta bost irakasle ibili dira aurten antzerkigintza ikastaroetan KIROLA > Basauri Kirolak era-
kundeak euskarazko Multiki-
rol kanpusa eskainiko du ekai-
naren 26tik 30era bitartean,
09:00etatik 14:00etara. Kirola
egiteko eta euskaraz mintza-
tzeko helburuarekin, jarduera
4 eta 11 urte bitarteko haurrei
dago zuzenduta. Partaideek jo-
lasen bidez kirola egiteko auke-
ra izango dute: besteak beste,
herri kirolak, txiki erritmoak,
jolasak, frontoi-kirolak, futbo-
la, irristaketa eta igeriketa lan-
duko dute umeek.
Bazkideek 55 euro ordaindu
behar dituzte eta bazkide ez di-
renek, 67,50 euro. Izena ema-
teko epea jarduera hasi baino 15
Herriko hamar ikastetxek hartu dute parte / Antzerki Topaketa egun lehenagora arte egongo da
zabalik Artunduaga kiroldegian.
Ekintza honek Bizkaiko Foru Al-
dundiaren laguntza jaso du, Eus-
kara Sailaren bitartez.

Atzekabe taldeak
Gure Bidea diskoa
kaleratu du
MUSIKA > 2015ean Amets baten
testua MAIDER IBAEZ Amezketa, Aitor Ormaetxea, istorioa disko laburra kaleratu
Araitz Herrero eta Iraide Urkia- eta bi urtera publikatu du Atzeka-
Hamaikagarrenez ospatu dira ga. Gutxi gorabehera, 500 ikasle be triki-rock taldeak bere bigarren
maiatzean Basauriko Antzerki aritu dira antzerkigintza ikasta- lana: Gure Bidea. Bederatzi abes-
Topaketak. Guztira hamar ikas- roetan. tiz osatutako diskoa da eta, estilo
tetxek hartu dute parte: Basoze- Basauriko Antzerki Topake- ezberdinak uztartzen ditu, erritmo
lai-Gaztelu, Basauri Ikastetxea, tak Udaleko Kultura eta Euskara oso dantzagarriak eta indar asko-
Kareaga Goikoa, Arizko Ikastola, Arloak antolatzen ditu urtero. koak bilduz, diote Taupaka elkar-
San Jose Ikastetxea, Bizkotxal- Euskarabila Euskara Elkarteak tetik. Unai Etxebarria basauriarra
de, Sofia Taramona, Jose Etxe- sortu zituen eta Bizkaiko Foru taldeko ahotsa, trikitia eta gitarra
garai, Soloarte eta Uribarri Insti- Aldundiaren eta Eusko Jaurlari- da, eta lagun ditu Mikel (baxua),
tutua. Eta bost irakasle izan dira tzaren laguntza ere jasotzen dute Endika (gitarra eta koroak) eta
lanean: Sonia Villamor, Eneko egitasmoa aurrera eramateko. Markel (bateria).

ARGAZKITIK

DBHko errebalidari
planto egin diote
Uribarri Institutuan
HEZKUNTZA > Uribarri Institutu-
ko Bigarren Hezkuntzako 4. mai-
lako ikasleek maiatzaren 22an egin
behar zuten errebalida azterketa.
Errebalidek ez dute ebaluatzen,
banandu eta etiketatu baizik pan-
kartapean, azken ebaluazio azterke-
ta horri planto egin zioten eta atean
geratu ziren.
Errebalidak DBHko 4. mailaren
eta Batxilergoko 2. mailaren bukae-
ran Espainiako Gobernuak egin nahi
dituen azterketak dira. Bi zikloetan
emandako ikasgai guztiei buruzko
350 galderako azterketak dira. Az-
terketak gainditzen ez badira, nahiz
eta ziklo bakoitzeko maila guztiak
gainditu, ikasleek ezingo dute titu-
Uribarri Institutuko DBH 4. mailako ikasleen plantoa errebalidari / Geuria lurik eskuratu.
10 HERRIAK
BASAURI
GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a

BASAURI
BASAURI

MINTZODROMOA
argazkiak MAIDER IBAEZ / bilduma GEURIA.EUS / data 2017.05.11
GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a
HERRIAK
BASAURI 11

BASAURI

XIX. MEETING
BASAURIKO PROBAK
argazkiak BASAURIKO MERKATARI ELKARTEA
12

galdakao
HERRIAK GEURIA #031
GALDAKAO 2017ko ekainaren 1a

Ortu ekologikoak lantzeko hamar


LABURREAN

partzela berri eskainiko ditu Udalak Zinema hizpide,


Galdakaoko IX.
25.000 euro inbertituko ditu Egia auzoko baratze ekologikoen kopurua
Antzerki Topaketan
handitzeko. Gaur egun hogeita sei ortu ekologiko daude KULTURA > Galdakaoko Antzer-
ki Topaketaren bederatzigarren
edizioa ospatuko da aurten. Ekai-
naren 11n, igandez, udalerriko
eskoletako 8 eta 12 urte arteko
umeek bost antzezlan taulara-
tuko dituzte Torrezabal Kultur
Etxean: Nahaste borraste films;
Maltzur honoris eskola; Love
Story..? Ez mesedez; Bakeroak,
robotak eta Bollywoodeko jain-
kosak; eta Transildakao hote-
la. Aurtengo gai nagusia zinema
izango da.
Antzerki Topaketa hau Gal-
dakaoko Udaleko Euskara Arloak
antolatzen du urtero, Zuztarreta-
Egia auzoan kokatzen dira ortu ekologikoak / Galdakaoko Udala tik ahora egitasmoaren barruan.
Basaurin maiatzean izan berri
dira XI. Antzerki Topaketak.
testua MAIDER IBAEZ Dagoeneko obrak hasi dituzte eta azalera du eta euretako bi Udalak
hauek amaitzean, ortu ekologikoak beretzat gordeta ditu helburu peda-
Bi urte igaro dira Galdakaon ortu eko- erabili ahal izateko kudeaketa-for- gogikoetarako. 2015ean bildu zuten
logikoak ezarri zituztenetik. 2015ean mulari buruzko informazioa zabaldu- uzta Galdakaoko Boluntarioen Gi- Autokonposta
esperientzia pilotua abiarazi zuen ko die Udalak interesdunei. Partzela zarte Elkarteak (GBGE) Zabalea ka- egiteko prestakuntza
Udalak eta 26 baratze ekologiko es- bakoitza zozketa bidez esleituko da. lean duen hozkailu solidariora era-
treinatu zituen Egia auzoan, udal ja- Eremuak txabola bat du hiru gunee- man zuten. saioak, ekainean
betzako eremu batean. tan banatuta: aldagela-komuna, gela Egitasmoa hasi zenetik tekni-
Ortu ekologiko hauek herrita- -bulegoa eta lanabes-biltegia. kari bat lanean dabil ortu ekologi- INGURUMENA > Etxeko konpos-
rrengandik jaso duten erantzun ona koetan eta dinamizazio lanak egiten tatzea sustatzeko bigarren kan-
ikusita, Udalak 25.000 euro inberti- Helburu pedagogikoak ditu bertan: aholkularitza eta presta- paina jarri zuen abian otsailean
tu ditu eremu berean hamar partzela Baratze ekologikoen partzela ba- kuntza zerbitzuak eskaintzen dizkie Udalak. Guztira 97 familiak eman
berri ezartzeko. koitzak 40 eta 50 metro karratuko behar dituztenei. dute izena, baina helburua da 150
familiarengana iristea. Gauzak
horrela, izena emateko epea lu-
zatu dute.

Italiarekin elkartrukea egingo dute Ekainaren 8an eta 15ean pres-


takuntza-saioak eskainiko dituz-

Galdakaoko hamabi gaztek uztailean te izena eman dutenei zuzenduta.


Bertan, autokonpostatzea nola
egin azalduko dute eta beharrez-
KULTURA > Galdakaoko gazteen El-
Uztailaren 4tik 14ra kartruke Kulturala programa lau urte
herrialde desberdinetako gazteek es-
perientziak partekatzea da, kultura
koa den materiala banatuko dute.
Hiru dira doan emango direnak:
Italiako gazteak gurera betetzear da. Aurten Italian egingo ezberdinak ezagutuz. Aurreko ur- konpostagailua, aireztagailua eta
etorriko dira eta 18tik dute egonaldia 12 gazte galdakozta-
rrek (2000 eta 2001 urteen artean
teetan Alemania, Irlanda eta Txekiar
Errepublikarekin egin dute elkartru-
eskuliburua.
Erabiltzaileek teknikari baten
28ra Italiara joango dira jaiotakoak) uztailaren 18tik 28ra. kea. Kiribil Sarean parte hartzen duen bisita izango dute, zalantzak argi-
gazte galdakoztarrak Aurretik, hilaren 4tik 14ra Italiako Argizai Eskaut Taldeak antolatzen du tzeko eta prozesuan baliagarriak
gazteak Galdakaora etorriko dira el- urtero ekimen hau eta Udalak babes- izan daitezkeen aholkuak entzu-
kartrukean. Ekimen honen helburua ten du. teko.

ARGAZKITIK

Aitzol Atutxa Urrezko


Aizkorako finalean da,
Galdakaon irabazita
KIROLA > Maiatzaren 21ean Urrezko
Banakako Aizkolari Txapelketako fi-
nalerdia jokatu zen Galdakaon, Kur-
tzeko plazan. Aitzol Atutxa, Ruben
Saralegi eta Donato Larretxea aizko-
lariek hartu zuten parte eta finalera-
ko txartela bizkaitarrak lortu zuen.
Finala ekainaren 4an izango da
Azpeitiako Izarraitz pilotalekuan eta
honakoak ariko dira nor baino nor:
Ugaitz Mugertza, Iker Vicente, Aitzol
Atutxa eta Jon Rekondo.

Aitzol Atutxak Galdakaon ospatu zen finalerdia irabazi zuen / Geuria


GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a
HERRIAK
GALDAKAO 13
LABURREAN
ENEKO CASADO ETA IDOIA ESTEBAN AYSELEN BIDAIA
Usansoloko Bira eta
Dakiguna eginez, antzinako nomadek lasterketa herrikoia
ekainean izango dira
egiten zuten bezala biziraungo dugu KIROLA > Ekainaren 11n Usansoloko
II. Lasterketa Herrikoia antolatuko

Europa zeharkatuko dute urtebetean Eneko Casadok, Idoia Estebanek, euren bi urteko du U113 Triatloi Taldeak. Hiru laster-
keta izango dira: umeak (0-10 urte),
alaba Ayselek eta euren Txibas txakurrak g Nomaden antzera egin nahi dute bizimodua gazteak (10-15 urte) eta nagusiak
(15-99 urte). Probak Arlo Baltza pla-
zan hasiko dira 11:30ean (500 me-
testua MAIDER IBAEZ tro), 12:00etan (2,3 kilometro) eta
12:30ean (6,9 kilometro), hurrenez
Ayselen bidaia proiektua martxan jarriko du hurren. Era berean, ekainaren 4an
Galdakaoko familia honek. Eneko Casado, Usansoloko XV. Bira ospatuko dute
Idoia Esteban, Aysel alaba eta Txibas txaku- Unkina plazatik aterata, 08:00etan
rra Europan barrena ibiliko dira urtebetez. (22 kilometro) eta 10:00etan (5 ki-
Bizitzeko estilo berri bat hasi nahi dute, eta lometro).
nomaden antzera bizitzen ikasi.

Abentura uztailaren 1ean hastekoak zi-


neten, baina data aurreratu duzue.
Hala da. Ekaineko hirugarren astean irtetea
erabaki dugu, ahalik eta arinen Norvegia,
Pedro Asuaren
Suedia eta Finlandiako zonaldea ikusi ahal gorpuzkiak
izateko. Lurralde horietara zenbat eta ge- berreskuratzeko
roago heldu, orduan eta zailago izango da
hango zonaldea ezagutzea klima dela eta.
kudeaketak, martxan
Abentura hasteko egun batzuk baino fal- GIZARTEA > Gerra Zibilean fusilatu
ta ez diren honetan, zer hartu behar izan Eneko Casado eta Idoia Esteban, familia ibiltariaren buruak / Geuria zuten Asua eta bere familiak eman-
duzue kontuan? dako datuen arabera, Jakako (Hues-
Ametsari hasiera ematea erabaki genue- ca) hezurtoki komunean lurperatuta
netik, gauza asko hartu behar izan dugu ko jendearekin bizitzeko aukera izan nahi ipuin-kontaketa saioak eta hitzaldiak dago. Kudeaketak hasiera-fasean
kontuan. Besteak beste, egin beharreko dugu. Hasiera batean Europa zeharkatzea eman. Hau ere bat-bateko kontua izango daude eta oraindik arinegi da bes-
gauzen zerrenda desberdinak sortu, furgo- da helburua. da ala aurretik zerbait lotu duzue? te ezer aurreratzeko, diote Udale-
netari egin dizkiogun hobekuntzak, ibilbi- Prestatuta dugun gauza bakarra, bidaiari tik. Maiatzeko udalbatzan EH Bilduk
dea zehaztu, beldurrei aurre egin, familiari Ibilbideaz ari garela, kontaiguzue zein hasiera eman baino lehen egingo ditugun aurkeztutako mozioa onartu zuten:
gure ametsaren berri eman, lanean gure herrialde bisitatuko dituzuen urtebete ipuin kontaketak, hitzaldiak eta kontzer- fusilatu zituzten galdakoztarren gor-
asmoa zein den kontatu, medikuari ahol- honetan. tuak dira. Bidaiatzean, ahaleginduko gara puzkiak aurkitu eta berreskuratzeko
kua eskatu, bideoak sortu, sare sozialak Espainia, Andorra, Frantzia, Suitza, Belgi- horrelako ezaugarriak dituzten topaketak ahalegin handiagoak egin daitezela.
erabiltzen ikasi edota kamisetak eta pol- ka, Holanda, Alemania, Danimarka, Nor- sortzen, baina ez ditugu lotuta.
tsak egin. vegia, Finlandia, Estonia, Letonia, Litua-
Autofinantziazioa bilatzeko, CDak sal- nia, Polonia, Txekiar Errepublika, Austria, Sustatzaileen babesa ere lortu duzue.
duko ditugu Enekok egiten duen musika- Eslovenia, Kroazia eta Italia dira bisitatuko Bai. Txosten bat sortu genuen urte hasie-
rekin, eta laguntzaileak ere bilatu ditugu. ditugun herrialdeak. Hori da, behintzat, ran eta Youtuben kanal bat ireki genuen Julen Diez atleta
Ikusten duzun bezala, ez da bi egunetan programatu duguna. (El viaje de Aysel). Ate asko jo ostean, gure AEBtako 70.3 Erdi
erabakitako gauza, lan asko egin dugu gure ametsa egi bihurtzen lagunduko diguten
ametsari hasiera eman aurretik. Pentsatu al duzue herrialde bakoitzean babesleak lortu ditugu. Ironmanean hartuko
zenbat denbora pasatuko duzuen? du parte
Zuen hitzetan, zer da nomada izatea... Inprobisatzea da gure asmoa. Momentu Youtube aipatu duzuela, abentura hau sa-
Guretzat nomada izatea da leku desberdi- honetan ez dakigu zenbat denbora emango rean ipintzeko asmoa al duzue? KIROLA > Julen Diez atleta galdakoz-
netatik igarotzea, dakiguna egiten eraku- dugun toki bakoitzean. Nomaden kasuan Youtubeko kanalaz gain, webgune bat ere tarrak Munduko Triatloia 70.3 Erdi
tsiz. Horrela, antzinako nomadek egiten bezala, momentuak esango du noiz eta zein sortu dugu (elviajedeaysel.com). Egune- Ironmanean parte hartuko du iraila-
zuten bezala, guk ere biziraun nahi dugu. norabidetan joan. ro argazkiak igotzea da asmoa. Era berean, ren 10ean. Estatu Batuetako Tennes-
bloga eguneratzen ahaleginduko gara, bi- see estatuan izango da proba, Cha-
Zeintzuk dira abentura honen helburuak? Dirua lortzeko hainbat bide dituzue au- tartekoak izanez gero. Bideoak ez dira egu- ttanooga hirian. Diez Galdakaoko
Gure helburu nagusia familiarekin batera rreikusita: CDak, kamisetak eta poltsak nerokoak izango. Hilean bat edo bi igotzea Triatloi Taldeko kidea da eta ohikoa
mundua ezagutzea da. Leku desberdineta- saldu, gitarra emanaldiak eskaini eta pentsatu dugu. da halako proba gogorretan ikustea.
14 HERRIAK
GALDAKAO
GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a

GALDAKAO

OROIMEN ASTEA
argazkiak MAIDER IBAEZ / bilduma GEURIA.EUS

GALDAKAO

UMORE ONA
FUTBOL TALDEA
MAILAZ IGO DA
argazkiak MAIDER IBAEZ / bilduma GEURIA.EUS
GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a
HERRIAK
GALDAKAO 15

GALDAKAO

ESKU PILOTA FINALA


argazkiak MAIDER IBAEZ / bilduma GEURIA.EUS / data 2017.05.14

GALDAKAO

GAZTETXO EGUNA
argazkiak MAIDER IBAEZ / bilduma GEURIA.EUS / data 2017.05.07
16 HERRIAK GEURIA #031

arrigorriaga
ARRIGORRIAGA 2017ko ekainaren 1a

Arrigorriagako eta Basauriko altxor LABURREAN

arkeologikoak ezagutzeko ibilbideak


Kontsumitzaileen
bulegoak 108
eskaera erantzun ditu
Abrisketako San Pedro eta Finagako San Martin ermitak eta Malmasingo GIZARTEA > Arrigorriagako Kon-
gotorlekua ezagutzeko aukera izango da ekainetik aurrera tsumitzaileen Informaziorako
Udal Bulegoak (Kiub) 108 eskaera
jaso ditu urtarriletik martxora bi-
tartean, iazko hiruhileko berean
baino 23 gehiago (83 eskaera izan
ziren 2016ko lehen hiruhilekoan).
Guztira 85 kontsulta (%78,70)
eta 23 erreklamazio (%21,29) izan
dira. Horietatik, lau kontsulta
Abusun egin dituzte herritarrek.
Jatorriari dagokionez, ingurueta-
ko lau udalerrietatik (Zaratamo,
Ugao, Bilbo eta Galdakao) bost es-
kaera jaso dituzte.

Liburutegiek ordutegia
luzatuko dute hilaren
San Pedro ermita, Abrisketa auzoan / Bolintxu Kultur Elkartea 17ra bitartean
GIZARTEA > Herriguneko zein
testua MAIDER IBAEZ Aldundiak euskaraz nahiz gaz- handik Abrisketako San Pedro ermi- Abusuko udal liburutegiek ordu-
telaniaz eskainiko ditu bisitaldiak; tara joatea autobusez. Bestetik, au- tegi berezia jarri dute ikasleek uda
Ekainean, uztailean eta abuztuan talde txikiak izango dira eta parte tobusez joatea Finagako ermitaraino garaian dituzten azterketak behar
Bizkaiko Foru Aldundiak ibilbi- hartu nahi dutenek aldez aurretik (bertan gida batek tokiko historia bezala prestatzeko. Gauzak ho-
de historiko-arkeologikoak egin- erreserbatu beharko dute tokia, 688 azalduko du), eta ondoren Malma- rrela, ekainaren 17ra bitartean or-
go ditu lurraldeko zenbait lekutan. 856 689 telefonoan edo ibilbideak@ singo gotorlekura eta Abrisketako dutegia luzatu dute: astelehenetik
Besteak beste, aurten berrikuntza bizkaia.eus posta elektronikoan. San Pedro ermitara oinez joatea. ostiralera 09:00etatik 21:00eta-
gisa, Arrigorriagan Abrisketako San Eta badago hirugarren aukera bat: ra eta larunbatetan 09:00etatik
Pedro ermita eta Basaurin Finagako Ibilbideak aukeran Basauriko San Migel auzotik autobu- 14:00etara. Abusukoaren kasuan,
San Martin ermita eta Malmasingo Bizkaiko Foru Aldundiak ibilaldiak sez abiatu eta Finagako San Martin 09:00etatik 20:45era lanegunetan
gotorlekua ezagutzeko bisitaldiak egiteko hiru aukera ematen ditu. ermita eta horren ingurua bisitatzea, eta 09:00etatik 13:45era larunba-
antolatuko dituzte ekaineko astebu- Alde batetik, Andra Maria Magdale- Finagako San Martinen egunean egin tetan. Erabiltzaileek doako wifia
ruetan. na eliza bisitatzea Arrigorriagan, eta ohi den ibilbidearen antzekoa. eta belarri-babesak dituzte esku-
ra.

Agirre Lehendakari parkeko estaltze-obrei Udako ludoteka,


jarraipena emango die Udalak uztailean uztailaren 3tik 21era
AISIA > Lonboko ludoteka zerbi-
tzua uztailaren 3tik 21era bitar-
Aurreikuspenen arabera, GIZARTEA > Iazko apirilean jolas amaierarako prest egongo da jo- tean egongo da irekita 2012an
-parkea estaltzeko obrak geldiarazi las-parkearen 800 metro karratuko eta 2013an jaiotako umeentzat.
urte amaierarako behar izan zituen Udalak, skate- estaldura. Urtebete honetan eremua Hogei plaza eskainiko dituzte eta
bukatuko dituzte park-aren azpian hidrokarburo tan- garbitu eta kutsadura kentzeko la- izena emateko epea ekainaren

jolas-parkea estaltzeko ke bat agertu zelako. Uztailean, or-


dea, lanak abian jarriko ditu berriro
nak egin dituzte. Ekainean esleituko
dituzte. 280.000 euro inguruko in-
2an bukatuko da. Zozketa egi-
tekotan, ekainaren 6an egingo
lanak eta, aurreikuspenen arabera, urte bertsioa izango da. dute.

ARGAZKITIK

Montefuerteko futbol
kanpusa, euskaraz
KIROLA > Ekainaren 26an hasiko da
Montefuerteko Futbol Eskolak udara-
ko antolatu duen kanpusa eta astebe-
teko iraupena izango du. 6 eta 14 urte
bitarteko neska-mutilei zuzenduta
dago eta aurreko urteetan bezala eus-
karaz izango da. Futbolaren inguruko
jarduerez gain, beste hainbat ekintza
egingo dituzte: gynkana, olinpiadak,
eduki guztiak

herri kirolak, ur jolasak edota mul-


GEURIA.EUS

tikirola. Izena emateko epea zabalik


dago ekainaren 10era arte.

Montefuertekoaren antzerako lana egiten du Baskonia Futbol Eskolak Basaurin / Bidebieta


GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a
HERRIAK
ARRIGORRIAGA 17

Uraren jaiak jarduera hezigarriak eta LABURREAN

ludikoak ekarriko ditu Betelurira Milaka herritar hurbildu


dira aurten Clown eta
25. edizioa ospatuko da aurten g Edateko uren tratamenduaren funtzionamendua Pailazoen jaialdira
ezagutzeko aukera izango da g Doako garraioa jarriko dute Mendikosolotik JAIALDIA > Aurtengo Clown eta Pai-
lazoen XXII. Nazioarteko Jaialdiaren
testua MAIDER IBAEZ arrakasta azpimarratu dute antola-
tzaileek, publikoaren aldetik izan
Uraren jaiaren 25. edizioa ospatuko da duen harreragatik eta antzezlanen
ekainaren 4an, igandez, Beteluriko Edate- kalitateagatik. Maiatzaren 5etik 7ra
ko Uren Tratamendutegian. Bilbao Bizkaia bitartean ospatu da eta milaka herri-
Ur Partzuergoak antolatzen duen ekitaldi tar hurreratu dira Arrigorriagara egun
horren bidez herritarrak -bereziki, gaz- horietan.
tetxoenak- kontzientziatzea da asmoa, Euskal Herriko, Estatuko edota na-
ekosistema urtarraren biziraupenerako zioarteko bederatzi ikuskizun izan dira
uraren zentzuzko erabilerak eta kutsadura aurtengo programazioan.
saihesteak daukaten garrantziaren ingu-
ruan.
Goiz osorako egitaraua prestatu dute,
10:30etatik 14:00etara. Bertan, jarduera Auzolandegietan izena
hezigarriak eta ludikoak eskainiko dituzte: emateko epea luzatu du
tailer didaktikoak, zientifikoak eta artisti-
koak (makillajea, irratia, birziklapena edo- Udalak
ta pintura), umeentzako puzgarri-parkea,
arrantzan aritzeko eta txalupan ibiltzeko LANKIDETZA > Akitaniako (Frantzia)
igerileku txikiak, ludoteka, musika instru- auzolandegietan parte hartzeko ins-
mentuen eremua, abentura-zirkuitua eta Iazko Uraren jaira Bizkaiko hainbat herritar hurbildu ziren / Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa kripziorako epea luzatu du Udalak. In-
goming delakoa. teresa duten 18 eta 35 urte bitarteko
gazteek ekainaren 15era arte dute izena
Trena Mendikosolotik doako izozkiak eta ura jarriko dituzte au- rregatik, Ur Partzuergoak garraio alter- emateko aukera. Beste hizkuntza ba-
Era berean, txaranga batek giroa alaituko keran, edalontzi biodegradagarri batean natiboa jarriko du: 10:00etatik 15:00etara tzuk praktikatzea eta ondare historiko
du, eta kaleko antzerkia, magia ikuskizu- zerbitzatuko direnak eta etxera eraman trentxo batek Mendikosolo parkeko biri- eta kulturala kontserbatzea da ekimen
nak eta disko-festa izango dira. Irrati-e- ahal izango direnak. bilgunea eta Edateko Uren Tratamendute- honen helburua. Akitaniako Concordia
satari bat ere egongo da eta sariak lortze- Segurtasun arrazoiak direla eta, ezin gia (EUT) lotuko ditu. Bidaia doakoa izango elkartearekin lankidetzan dihardu Uda-
ko zozketak prestatuko dituzte. Gainera, izango da eremura ibilgailurik sartu. Ho- da, baita bertan izango diren jarduerak ere. lak.
18 HERRIAK GEURIA #031

ugao
UGAO 2017ko ekainaren 1a

Herritarren parte-hartzea sustatuko LABURREAN

du Udalak Zabaltzen app-aren bidez Galdera ikur erraldoia


osatuko du Gure Esku
Dago taldeak Ugaon
Udal gobernu irekia sustatzeko Ugao-Miraballes Zabaltzen gailu
mugikorretarako aplikazioa aurkeztu dute. Kalezaindu atala du app-ak GIZARTEA > Erabakitze eskubi-
dearen aldeko ekimena egingo du
Ugaoko Gure Esku Dago taldeak.
testua MAIDER IBAEZ Ekainaren 3an, larunbatez, galde-
ra ikur erraldoia irudikatuko dute
Ugao-Miraballes Zabaltzen app-a Haurreskolako parkean 13:30ean.
estreinatuko du Udalak ekainean. Ekainaren 10ean Bilbon egingo
Gailu mugikorretarako egina da eta den ekitaldirako entsegua izango
helburua herritarren parte-hartzea da, diote Ugaoko plataformatik.
bultzatzea da, udaletxea eurengana
hurbilduz. Modu horretan, Udala-
ren kudeaketan modu aktiboan par-
te hartzeko aukera emango du, baita 600 euro, herriko jaiak
udal-informazio nabarmenena kon-
tsultatzeko parada ere. Aplikazio ho-
iragarriko dituzten
nek osagarri du zabaltzen.ugao-mi- kartel irabazleentzako
raballes.net webgunea.
Parte-hartzeari buruzko berrita- JAIAK > Udiarragako jaiak iragar-
sunak eta gardentasun atala ere ikus tzeko kartel lehiaketa martxan da
daitezke. Gainera, Ekaitz Mentxaka eta ekainaren 30era arte egongo
alkatearekin topaketa birtualak egi- da zabalik lanak aurkezteko epea.
teko aukera emango du. Lehiaketak bi maila izango ditu:
Halaber, Kalezaindu atala ere alde batetik 6 eta 14 urte bitarte-
izango du app-ak. Udalerrian izan koen kategoria (A maila) eta bes-
daitezkeen jazoerak (adibidez, hon- tetik, 15 urtetik gorakoen kategoria
datuta dauden elementu publikoak) (B maila). Lehiaketaren oinarriak
hartuko dituen erreminta da. eskuragarri daude udal webgu-
Bizkaiko hainbat udalerrik antzeko aplikazioa darabilte / Geuria nean. Maila bakoitzeko sari bakarra
banatuko dute: A kategorian ma-
rrazteko materialetan oinarritu-
tako 100 euro eta B kategoriako

Eskola-jantokiko begiraleen ikastaroa doan irabazleak 500 euroko saria jasoko


du. Epaia uztailaren 21ean emango

izango da gazteentzako eta langabetuentzako dute jakitera.

Ikastaroa ekainean zehar burutuko da Jane Jauregian. Izena emateko epea zabalik
dago hilaren 6ra arte Gazteinfo gunean Iaki Anasagasti, VI.
Historia Astean
testua MAIDER IBAEZ tzea erraztuz. ere, nahi duenak eman dezake ize-
Lau atal ezberdin landuko dira na. Horretarako azken eguna ekai- OROIMENA > Ekainaren 14tik 18ra
Eskola-jantokiko begirale izate- ikastaroan: bilakaeraren psikologia; naren 6a izango da eta interesdunek ospatuko da Ugaoko VI. Historia
ko ikastaroa antolatu du ekainean haurtzaroa eta nerabezaroa; pedago- Gazteinfo gunera hurbildu beharko Astea. Gerra Zibileko biktimak
zehar Udaleko Gazteria Sailak. Ho- gia, elikadura eta garapena; eta lehen dute. omenduko dituzte (ekainak 14,
geita bost orduko ikastaroa izango sorospenak. Erroldatuta dauden 35 urtetik 11:30), Iaki Anasagasti hizlari
da. Helburua udalerriko 35 urtetik Ikastaroa Jane Jauregian eskai- beherako gazteek edota langabetuek izango da Jane Jauregian (ekainak
beherako gazteei alor honetako titu- niko da ekainaren 12an, 14an, 15ean, doan egingo dute matrikula, errol- 15, 19:30), eta Burdin Hesitik ibil-
lazioa eskuratzeko aukera ematea da, 19an, 21ean, 22an eta 26an, arratsal- datuta dauden gainerakoek 21 euro bide gidatua (ekainak 18, 11:00)
curriculuma hobetu eta hezkuntzako deko ordutegian. Ikastaroa bereziki ordaindu beharko dituzte, eta kanpo- antolatuko ditu Burdin Hesia
sektore horretan lan-mundura sar- langabetu gazteei zuzenduta badago koek 80 euro. Ugaon taldeak, Udalak babestuta.

ARGAZKITIK

Hogei bat ume Leitoki


parkeko zuhaitz
landaketan
INGURUMENA > Apirilaren 28an, os-
tiralez, Zuhaitz Eguna ospatu zuten
Ugaon. Leitoki parkean, ikastolaren
ondoan, zuhaitz berriak landatu zi-
tuzten udalerriko hogei ume inguruk
euren gurasoen laguntzaz. Ondoren
tailerrak egin zituzten herriko enpa-
rantzan. Era berean, maiatzaren 12an
sendabelarrekin egindako kosmetika
tailerra egin zuten helduei zuzendu-
ta. Zuhaitz Eguna Udalak, Historia
Ezagutzeko Zentroak eta Aitama Gu-
raso Elkarteak antolatzen dute urte-
Zuhaitz Eguna apirilaren 28an ospatu zen Leitoki ikastolaren ondoan / Historia Ezagutzeko Zentroa ro.
GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a
HERRIAK
UGAO 19

UGAO

HERRI KROSA
argazkiak MAIDER IBAEZ / bilduma GEURIA.EUS / bilduma 2017.05.07

ARGAZKITIK

Aiskander Jauregi
bigarren izan da El
Conquis saioan
KULTURA > Aiskander Jauregi ugaota-
rra bigarren izan da ETBko El Conquis-
tador del Fin del Mundo telebista saioan.
Sei partehartzaile izan dira finalean. Bi
ordu eta erdi iraun zituen finalak eta
tirolina izan zen azken proba. Ugaota-
rra lehen postuan zihoan, baina azken
unean Aiako Andoni Iruretagoyena Ize-
tak aurre hartu dio eta ikurria hartu
du. Igorreko Ismael Pereira izan da hi-
Izeta, Aiskander eta Isma, ezkerretik eskumara / ETB rugarren.

Utzi hitz politak eta doan harpidetu


geuria.eus/harpidetza

alde, albo
Ni ere euskararen al

HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA GEURIA.EUS


20 HERRIAK GEURIA #031

zaratamo
ZARATAMO 2017ko ekainaren 1a

2,7 milioiko aurrekontua izango du LABURREAN

Zaratamok, iaz baino %4,23 gehiago Irristaketa artistiko


txapelketa eta
Inbertsiorik handiena Elexaldeko frontoia eraberritzera bideratuko dute. Era erakustaldia, ekainean
berean, Arkotxan tren geltokia egiteko plan berria onartu du Udalak KIROLA > Ekainaren 10ean, la-
runbatez, Irristaketa Artistikoko
lehenengo Txapelketa ospatuko
da Arkotxako Hiru Aldapa Klubak
antolatuta. Arkotxako pilotalekua
oraindik ere obretan dagoenez,
lehiaketa Usansoloko Unkina ki-
roldegian izango da. Txapelketa
10:00etan hasiko da eta 20:00ak
arte luzatuko da. Era berean, hila-
ren 24an irristaketa erakustaldia
antolatu dute Elexalde frontoian
18:00etatik aurrera.

Upo Mendi esku pilota


txapelketaren finalak,
ekainaren 9an
KIROLA > Ekainaren 9an, ostira-
Zaratamoko udal eraikin berritua / Geuria lez, Upo Mendi Esku Pilota V. Txa-
pelketaren finalak jokatuko dira
Elexaldeko pilotalekuan 17:30etik
testua MAIDER IBAEZ Era berean, aurreko urteko di- eurek posible ikusten dute tren gel- aurrera. Upo Mendi klubak urtero
ruzaintza gordekina positiboa izan tokia egitea, baina aurretik plan antolatzen du txapelketa.
Aurtengo aurrekontua onartu du dela eta horrek inbertsioetarako orokorrean aldaketak egin behar di-
Zaratamoko Udalak maiatzean os- dirua izatea ahalbidetuko diela gai- tugu. Gero, Euskadiko Lurralde-An-
patu den osoko bilkuran. Guztira, neratu du Ajuriak. Soberakin hori tolamenduko Batzordearen oniritzia
2.781.116 euro izango ditu Udalak, iaz 234.133 eurokoa da (aurreko aurre- beharko genuke.
baino 112.449 euro gehiago (%4,23 kontuetako metaketa da). Horren Gainerako inbertsioen artean Arkotxa, Moiordin eta
gehiago, alegia). Zenbateko horre- harira, inbertsioetarako erabiliko daude, besteak beste, eskolan obrak Zaratamo, jaietan
tatik gastu sozialak mantentzea lor- duten aurrekontua 743.433 eurokoa egitea (hala nola, igogailuak konpon-
tu du Udalak. Arlo sozialean aurre- izango da. Inbertsiorik garrantzi- du -diru-laguntzen bidez- eta jo- JAIAK > Ekainaren 2tik 4 ra bi-
ko urteetan eman ditugun laguntza tsuena Elexaldeko frontoia eraberri- las-tokiko zorua aldatu), auzoetako tartean Arkotxako jaiak ospatu-
guztiak mantenduko ditugu aurten tzea izango da (178.361 euro): alda- saneamenduan hobekuntzak egitea, ko dira. Kontzertuei dagokienez,
ere, dio Jon Ajuria alkateak. Besteak gelak bikoiztu, publikorako komuna eta Kultur Etxeetan hornidura-obrak Vendetta, The Bond Scott Band,
beste, Gizarte Larrialdietarako La- jarri eta irisgarritasuna hobetuko egitea. Oihan Vega, Semejantes, Jona Ex-
guntzei, Etxez etxeko Laguntzei eta dute. Diru-laguntzen aldetik, kultur posito eta Rockarito Band izango
Diru-sarrerak Bermatzeko Errentei eta kirol elkarte guztiek jasoko di- dira.
eutsiko diete. Gainera, aurten zer- Tren geltoki berria tuzte diru-laguntzak, eta euskara eta Hilabete geroago, uztailaren
bitzu berri bat eskaintzeko asmoa Bestetik, Plan Orokorrean aldaketa ingelesa ikasteko bekak eskainiko 1etik 3ra bitartean Moiordingo
daukagu, Gizarte Hezitzailearena, bat egingo dute, Arkotxan, Outo- ditugu. Halaber, etxebizitzetan igo- jaiak izango dira. Eta, abuztura-
hain zuzen ere, dio Ajuriak: Orain kumpu zegoen eremuan, tren geltoki gailuak jartzeko laguntzak emango ren 4tik 6ra Zaratamo herrigune-
arte Gizarte Langilea izan dugu, bai- bat eraiki ahal izateko, dio Ajuriak. dituzte. Momentuz, 30.000 euroko ko jaiak ospatuko dira. Azken bi
na zerbitzu hori osatzeko hezitzaile Herri mailako plan berezi hori egi- partida bideratu dugu igogailuak jar- hauen egitaraua oraindik zehaz-
baten premia handia dagoela iku- teko, 30.000 euroko partida jarriko tzera. Datorren osoko bilkuran orde- teke dago, baina programazioak
si dugu. Gauzak horrela, lehiaketara dute Udaletik: Euskal Trenbideen nantza berria onartu eta lehiaketara www.geuria.eus webgunean kon-
aterako dugu plaza hori. Sarearekin (ETS) hitz egin dugu eta aterako dugu, dio Ajuriak. tsultatu ahal izango dira.

ARGAZKITIK

Akanpada Eguna
eskolan, ikasturteari
amaiera emateko
HEZKUNTZA > Orain dela sei urte-
tik hona Akanpada Eguna ospatzen
dute Eskolan ekainaren 23an, ikas-
turteari amaiera emateko. Besopean
Guraso Elkarteak jaia antolatzen du
18.00etatik 20:00etara eta bertan
puzgarriak, barredora, txapak egi-
teko tailerrak, apar festa eta zozketa
izango dituzte. Ondoren, 20:00etatik
aurrera afaria, diskoteka eta dantza
emanaldia, San Joan sua eta akanpada
izango dira. Ikasleek eskolan egiten
dute lo eta hurrengo egunean elka-
Ekainaren 23an, urtero, akanpada egiten dute ikasleek Eskolan / Zaratamoko Eskola rrekin gosaltzen dute.
GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a
HERRIAK
ZARATAMO 21

ZARATAMO

KIROL EGUNA
argazkiak MARIMAR LOPEZ / bilduma GEURIA.EUS / data 2017.05.13

ZARATAMO

EUSKAL JANTZIEN ERAKUSKETA


argazkiak MARIMAR LOPEZ / bilduma GEURIA.EUS / data 2017.05.06
Berbaz
22 GEURIA #031
ELKARRIZKETA
2017ko ekainaren 1a

GALDAKAO
AITOR MONTES FAMILIA MEDIKUA

Lehen mailakotik
espezializatura, osasun arreta
euskaraz bermatu gura dugu
Osasungoan euskararen normalizazioa bultzatu nahi du Montesek beste lankide
eta ikasle batzuen laguntzarekin. Maiatzean euren proiektua aurkeztu dute
nazioarteko jardunaldi batean, Dublinen.

testua
MAIDER IBAEZ Galdakaora joan zen bizitzen, gaur egune- Lau lagunek taldea osatu duzue. Zer egin lotuz. Baina hau helburu estrategikoa bai-
ra arte. Osasun arloan euskara sustatzeko nahi duzue, zehazki? no ez da.
helburuarekin elkartu dira hainbat lankide Nirekin batera Egoitz Tolosa urologoa, eta
Aitor Montes (Basauri, 1972) familia medi- eta ekimen horren inguruan mintzatu gara Ekaitz Agirregoikoa eta Bidane Petralanda Azaldu eiguzu zein pauso eman behar di-
kua da Aramaion (Araban), Debagoienako Montesekin. Euskararen ibilbideen edo ikasleak daude. Azken hau medikuntzako ren zentzu horretan.
Erakunde Sanitario Integratuan (ESI), Osa- zirkuituen inguruko zenbait iritzi artiku- ikaslea da eta medikua da dagoeneko. Osa- Lehen pausoak hauexek dira: ikasleen gra-
kidetzan.Basauriko Ariz auzoan jaio eta lu publikatu ditu komunikabideetan, eta sungintza eta hizkuntza, gure kasuan, eus- du amaierako lanak gai honen inguruan,
hazi zen eta Arizko ikastolan eta Urbi ins- horietan sakonago berba egitea eta euren kara, ebidentzia zientifikotik uztartu nahi eta unibertsitateko Uda Ikastaroak. Lehe-
titutuan ikasi zuen. 31 urterekin, 2003an, lana azaltzea izan dugu helburu. eta behar ditugu, kalitatea eta hizkuntza nengo aldiz, medikuntza ikasle batek bere
GEURIA
ELKARRIZKETA 23
ARGAZKITIK

ICIC 17th
DUBLIN > Zirkuituak edo ibilbideak propo-
satzen dituzte Aitor Montes, Egoitz Tolosa,
Ekaitz Agirregoitia eta Bidane Petralanda
taldekideek, lehen mailako arretatik espe-
zializatura, osasun arreta euskaraz berma-
tzeko. Arrasaten eta Gasteizen (Txago-
rritxun) urologia eta urologia pediatrikoa
zerbitzuekin hasi gara, Egoitz Tolosa Iza-
guirre urologoaren inplikazioari esker. Az-
ken batean, gaur egun arreta sanitario in-
tegratuaren ereduan lan egiten dugu, edo
beste era batera esanda, pazientean zen-
traturiko arreta ereduan, dio Montesek.
Gauzak horrela, euren ekimena na-
zioartean aurkeztu dute, Dublinen maia-
tzaren 8tik 10era izan den International
Conference of Integrated Care (ICIC 17th)
jardunaldietan, University College Dublin
(UCD) unibertsitatean. Mundu mailako
adituak biltzen dira jardunaldi horietan,
osasun arreta integratuaren alde. Tristea
da. Gurean ez digute jaramonik egiten, eta
nazioartean bai. Lehen aldiz, osasun arloan
euskararen normalizazioa nazioartean aur-
keztu da. Linguae vasconum primitiaeosa-
sun arretan. Eta ez gara enteratzen.
Aitor Montes eta Bidane Petralanda Dublinen izandako jardunaldietan / Utzitakoa

AIPUAK koek hala adierazten dute. handiak eman dira euskarazko medikuntza
Osasungoan euskararen normalizazioa irakaskuntzan. Gero eta profesional eus-
bultzatu nahi dugu. Arretaren normali- kaldunagoak daude medikuntza alorrean,
zazioa da, ez euskararen normalizazioa. baina ez dago bermatuta arreta euskaraz
Gure asmoa da osasun Euskalduna euskaraz artatu, erdalduna er- izatea. Eta, hain zuzen, horretan egin nahi
arreta euskaraz edo daraz, hori baita arreta normala: indarrean dugu lan. Izan ere, pazienteei ematen diz-
gaztelaniaz eskaini ahal eta eskura daukagun ebidentzia zientifi- kiegun dokumentuak oraindik ere gaz-
koa pazientearen eta ingurunearen arabe- telaniaz daude. Besteak beste, ekografia,
izatea ra erabili, betiere pazientea ardatz delarik, erresonantzia edota alta txostenak denak
bere sinesmenak, gogoak, beharrak edota gaztelaniaz baino ez daude gaur egun.
hizkuntza kontuan hartuta.
Gizarteak elebitasunaren alde egin duen
Unibertsitatean ikasgai Zuen proiektuez gain, zenbat onartu zi- arren...
batzuk jarraitzen dute tuzten nazioarteko jardunaldi haietan? Hala da. Teorian denak ados gaude gizar-
gradu amaierako lana gai honen inguruan gaztelaniaz izaten, eta Jardunaldietara 800 bat proiektu aurkeztu tea elebiduna izan behar dela. Are gehiago,
egin du, arreta-zirkuituen inguruan hain hori muga da ikasle zituzten, baina 300ek bakarrik izan zuten gaur egun 40 urtetik beherakoek, gehie-
zuzen ere. Maiatzean aurkeztu du eta no- aukera jendaurrean azaltzeko. Eta horien nek, euskara menperatzen dute edo mai-
tarik altuena jaso du, bikain bat. Konturatu
euskaldunentzako artean, gurea. Harrituta geratu nintzen: la batean zein bestean ulertu egiten dute
zaitezte: Dublineko nazioarteko jardunal- hemen osasun arreta euskaraz egiteko euskara. Gero, gizartearen beharrak daude.
dietan onartutakoa, nork uka dezake he- oihartzunik ez dago, eta nazioartean, be- Esate baterako, goi mailako profesionalak
men? Ikasle hauek jendartean ezagutarazi Gero eta profesional rriz, bai. Nazioartean begi onez ikusten ba- eratzea, gutxienez, elebitasun horretan.
behar ditugu, animatu, adoretu, bultzatu, dute, zergatik hemen ez? Eta, osasungintzako alorrera eramanez au-
saritu, beste gehiago etor daitezen.
euskaldunagoak daude tua, gizarteak behar duena da osasun pro-
medikuntzan, baina ez Euskarazko arreta sanitarioaren bilakae- fesional elebidunak izatea.
Dublineko jardunaldiak aipatzen dituzu- dago bermatuta arreta raz galdetuko banizu...
la, zer da bertan egin duzuena?
euskaraz izatea Medikuntza ikasteari ekin nionetik alda- Zeintzuk izango dira hemendik aurrera-
Bidane eta biok joan gara maiatzean Du- keta batzuk izan dira. Ikasten hasi nintze- ko pausoak?
blinera, International Conference of In- nean ikasgai gehienak gaztelaniaz ziren. Osakidetzako zuzendaritzaren aldetik
tegrated Care (ICIC 17th) jardunaldietara, Bioestatistika eta farmakologia (antibioti- Euskara Planean jasotzen direnera bakarrik
nazioarteko Integrated Care Foundation
Osasun arreta euskaraz koen atala) baino ez nituen ikasi euskaraz. lotzen dira. Ez dago interesik hortik au-
elkarteak antolatuta. Osasun arreta inte- Beste guztia gaztelaniaz. rrerako errealitatean esku hartzeko, nahiz
gratuaren aldeko jardunaldiak dira eta ber- egiteko oihartzunik Noski, hasieran zaila egiten zitzaidan eta arretaren normalizazioaren aldeko
tan mundu mailako adituak biltzen dira. ez dago hemen, baina gaztelaniaz ikastea, txikitatik euskaraz izan. Nik uste dut, konfiantza falta dagoe-
Gure kasuan, Empowering minorities. nazioartean, ordea, bai. ikasi dut eta. Gainera, euskara teknikoa la, baita beldurra ere. Hau da, osasungin-
Pathways for Basque language integration galdu egiten duzu gaztelaniaz ikastera- tzan euskara sustatzeko zirkuituen ekime-
in a bilingual setting proiektua aurkeztu
Zergatik ote? koan. Hori errealitate bat da. Baina urteak na zabalduko bagenu, zer pentsatuko luke
dugu. aurrera egin ahala, kontzientziatzen hasi gizarteak? Agian, jendeak euskaraz arreta
nintzen eta euskaraz berriro lan egitea era- jasotzeko eskubide hori eskatuko luke! Eta
Zertan datza proiektu hori? baki nuen. baliteke gertatzea baten batek ez duela ho-
Ba, nola integratu hizkuntza gutxitu bat
Ez da batere zaila jakitea rrelako interesik jendeak hori eska dezan.
eremu elebidun batean, arreta sanitario in- une honetan zenbat Mugarik ba al da arreta euskaraz eskain- Izan ere, antolaketa lanak egin beharko li-
tegratuaren esparru horretan. profesional euskaldun tzeko? rateke, protokoloak aktibatu eta abar.
Guk daukagu estatu sistema publiko dauden eta non egiten Egon badaude, nahiz eta gero eta gutxia- Nire ustez, ez da batere zaila jakitea
bat, Euskal Autonomia Erkidegoan Osaki- go. Unibertsitatean ikasgai batzuk gazte- une honetan zenbat profesional euskaldun
detza eta Nafarroan Osasunbidea, eta gure
duten lan laniaz izaten jarraitzen dute eta hori muga dauden eta non egiten duten lan. Eta, hori
asmoa da osasun arreta euskaraz eta erda- da ikasle euskaldunentzat. Lehen aipatu kontuan hartuta, errolda antzeko bat egitea
raz eskaintzea. Izan ere, pazientearen es- dudan euskara teknikoa galtzeko auke- ea nork nahi duen arreta sanitarioa euska-
kubidea da eta legeak eta kode deontologi- ra gehiago daude. Hala ere, aurrerapauso raz eta nork gaztelaniaz.
24 GEURIA
HEGO URIBE
GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a

hego uribe

GALDAKAO FUTBOL TALDEA,


OHOREZKO MAILARA
argazkiak ANDER ARRIETA / bilduma GEURIA.EUS
GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a
GEURIA
KORRIKA 20 25
BASAURI

HEGO URIBE

argazkiak MAIDER IBAEZ + JON VILLAPUN bilduma GEURIA.EUS GEURIAREN


HERRI BILERAK

ARRIGORRIAGA

UGAO

GALDAKAO ZARATAMO
26 AISIA
DENBORAPASAK
GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a

aisia HITZ GEZIDUNAK MUSIKARI GALDAKOZTARRA SUDOKUA

SUDOKUA

EZETZ ASMATU!

KEKRUZ JAVIER ORUEREN ESKUTIK HITZ ZOPA ZORTZI PLANETA


Euskaldun asko da...

ASMAKIZUNA

Bi behi behi baten atzean,


bi behi behi baten aurrean,
behi bat bi behiren erdian.
Zenbat behi dira denen ar-
Errepikatu barik, tean?
1etik 8rako zenba-
kiekin bete hamar
laukizuzenak eta,
aldi berean, lerro
horizontalak, berti-
kalak eta
diagonalak

EMAITZAK

Hiru behi.
Asmakizuna:

Elebidun.
Ele-bi-dun.
Jeroglifikoa:

no, Marte, Lurra.


Jupiter, Saturno, Ura-
Merkurio, Neptuno,
Hitz zopa: Artizarra,
GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a
AISIA
ZUZTARLUZE 27

Arina

Gaurkoa

Bukaezina Legizamon Jauregia da bere

Lotsabakoa armarria du eta Etxebarrin


Egundo
Inoiz Lezama-Legizamon
Amaibakoa
Zaila
gaur egun bihurtu da jatetxe
Zolia Putzua
familiarena goxoena dena ezizena
Odolostea Buzkantza
zena izena onena armarriarena

eraikina Larrako parajea

eraikina Ollargan parajea

Hauspoa
Lehenagotik halan pentsauta egiten dana, apropos eraikina Ibarra parajea
egiten dana
Ostendu
eraikina Kutzeta parajea

Izartu
Haizea emoteko tresna, behekosua bizkortzeko eraikina Arripilo parajea
erabiltzen da, besteak beste
Artazia
eraikina Tximintxa parajea

Jesarri
eraikina Lapurzulo parajea
Lo dagoana bere egoeratik atera
Itzali
eraikina Zaldua parajea

Berenberegi
Atsedena hartzeko eperdi-maminak aulki edo
antzeko zeozeren gainean ipini
Erori

....... jokoak Ana Zambrano ....... zuztarluze.com


EBAZPENAK

KALEKUMEAK BERBALAPIKOAK ZER DA BA

Zaldua Erori edo antzeko zeozeren gainean ipini Buzkantza Odolostea Bukaezina Amaibakoa

Atsedena hartzeko eperdi-maminak aulki Arina Zolia Inoiz Egundo


Lapurzulo Berenberegi

Tximintxa Itzali
Lo dagoana bere egoeratik atera
Arripilo Jesarri
KANTUKE KONTUKE
Kutzeta Artazia zeko erabiltzen da, besteak beste gaur egun bihurtu da jatetxe
Ibarra Haizea emoteko tresna, behekosua bizkort-
Izartu
Lezama-Legizamon

Ollargan Ostendu apropos egiten dana armarria du eta Etxebarrin

Larrako Lehenagotik halan pentsauta egiten dana,


Hauspoa Legizamon jauregia da bere
Zeeer: Esaera: Otordua: Zazpikoa: Zuhaitzeko etxola:
Soluzioa:
Hau nazka! Armiarma bat dago ispiluaren ondoan!!!
Soluzioa:
Txerri gosetiak
ezkurra amets
HANKAZ GORA
.......... EMAITZAK .............................................................
Geuria
txiki
2017ko ekainaren 1a
Geuria txiki
GEURIA #031 AISIA
28
GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a
AISIA
Geuria txiki 29

Ui, ene! Baina zer demontre dio Maripurtzilek?! Konturatu


zara? Alderantziz ari da hizketan... Esaten ari denari taxua
hartzen badiozu, jarri orria ispiluaren aurrean eta berehala
asmatuko duzu esaldia.

.......
....... Egilea Garbie Ubeda (Aiurri)
+ plazanbazan.eus
30 AGENDA
HEGO URIBE
GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a

agenda 1 - 9 EKA / BASAURI


SAN MIGEL KULTUR ETXEKO
IKASTARO ETA TAILERRAK
Taberna Nagusia

1 - 10 EKA / BASAURI
PERTSONA NAGUSIEN TAILERRAK
Arizko dorretxea
13 - 21 EKA / ARRIGORRIAGA
EHUKO PINTURA MASTERRA
Euskaldun berria

13 - 30 EKA / ARRIGORRIAGA
PINTURA ERAKUSKETA
Abusu Zentro Soziokulturala

ANABASA
2 - 4 EKA / BASAURI
KALEARTEAN
Basauri

3 EKA / GALDAKAO
BASAURI POZOKOETXE + BASOZELAI | 23 - 25 EKAINA II. MOZOILO EGUNA
09:00-20:30 Kurtzea, Ardanza, Gipuzkoa

AUZOAK JAIETAN 3 EKA / BASAURI


GAUERO: HAWAIAR JAIA
19:30-21:30 Basozelai Gaztegunea

JAIAK 4 EKA / GALDAKAO


KIROLA TAILERRA LASAI EGUNA ETA TXAKOLI EGUNA
2 - 4 EKA / ZARATAMO Bekeako Auzo Elkartea
2 EKA / ARRIGORRIAGA 3 EKA / BASAURI
ARKOTXAKO JAIAK
SALOI DANTZEN ERAKUSTALDIA APAINGARRIAK: HAWAII
11 EKA / GALDAKAO
18:30 Abusu Zentro Soziokulturala 18:00-20:00 San Migel Gaztegunea
9 - 18 EKA / ETXEBARRI IX. ANTZERKI TOPAKETA
SAN ANTONIOKO JAIAK 17:00 Torrezabal
3 - 4 EKA / BASAURI 10 + 11 EKA / BASAURI
PIRU GAINZA TORNEOA SERIGRAFIA TAILERRA
18:00-20:00 Basozelai + San Migel 21 - 25 EKA / ARRIGORRIAGA 13 EKA / ARRIGORRIAGA
3: 10:00-20:15 Soloarte
ARRIGORRIAGAKO JAIAK SAN ANTONIO JAIA
4: 09:15-13:30 Soloarte
26 - 30 EKA / BASAURI 11:00-14:00 Kristo Santua baseliza
UDA GAZTE TAILERRAK 23 - 25 EKA / BASAURI
4 EKA / ARRIGORRIAGA POZOKOETXEKO JAIAK 17 EKA / BASAURI
11:00-13:00 Gazteguneak
KIROLARI ATEAK ZABALDU URBAN FESTA
JARDUNALDIA 1 + 15 UZT / BASAURI 11:00 Pozokoetxe
23 - 25 EKA / BASAURI
09:00-14:00 Kiroldegia SLACKLINE BASOZELAIKO JAIAK
18:00-20:00 San Migel + Basozelai 23 EKA / HEGO URIBE
4 EKA / GALDAKAO SAN JOAN SUAK
23 - 27 EKA / GALDAKAO
USANSOLOKO XV. BIRA Arrigorriaga: Mendikosolo
URRETAKO JAIAK
08:00 Unkina plazatik 22 km Zaratamo: 19:00 Moiordin + Arkotxa
10:00 Unkina plazatik 5 km MUSIKA
1 - 3 UZT / ZARATAMO
2 EKA / BASAURI MOIORDINGO JAIAK 26 EKA - 7 UZT / ARRIGORRIAGA
4 EKA / BASAURI
XII. PATIN EGUNA GINKHANA ROLLER MUSHKUM: DENBORA IPUIN ETA LETREN TERRAZAK
10:00-13:30 Soloarte ikastetxea 21:00 Social Antzokia 21 - 31 UZT / ETXEBARRI 17:30-19:30 Agirre Lehendakariaren plaza
ETXEBARRIKO JAIAK 4-12 urte
9 EKA / ARRIGORRIAGA
9 EKA / ZARATAMO UDABERRIKO KONTZERTUA
UPO MENDI ESKU PILOTA 17:30-19:30 Kiroldegiko frontoia 1 + 9 UZT / BASAURI
TXAPELKETAREN FINALA PATATA TORTILA LEHIAKETA
17:30 Elexaldeko frontoia 18:00-20:00 Basozelai + San Migel
ERAKUSKETAK
10 EKA / ZARATAMO ZINEMA
31 MAI - 9 EKA / ARRIGORRIAGA 2 UZT / ARRIGORRIAGA
PATINAJE ARTISTIKO I. TXAPELKETA DONE PERI JAIA
Egun osoa. Arkotxako frontoia 25 EKA / GALDAKAO BEGOA BASABEREN MARRAZKETA
RICHARD ZIKOINA ETA PINTURA AKADEMIA 10:30-20:00 Abrisketa. Done Peri baseliza
17:00 Torrezabal Euskaldun berria erakusketa gela
10 + 24 EKA / BASAURI
SKATE EGUNAK. TXAPELKETA 25 EKA + 9 ETA 30 UZT / BASAURI 1 - 8 EKA / BASAURI 15 + 29 UZT / BASAURI
10: 16:00 San Migel FILMANIA EMAKUMEAK BASAURI SORTZEN UR JOLASAK
24: 11:00 Basozelai 18:00 San Migel + Basozelai + San Migel Marienea 18:00-20:00 San Migel + Basozelai

10 - 11 EKA / BASAURI
HONDARTZA ESKUBALOIA
Bizkotxalde

11 EKA / GALDAKAO
USANSOLOKO II. LASTERKETA
HERRIKOIA
11:30+12:00+12:30 Arlo Baltza

12 EKA / ARRIGORRIAGA
ESTATUKO TENIS JUNIOR I.
TXAPELKETA
09:00-14:00 Kiroldegia
GEURIAk idatziak laburtuko ditu lu-
Ekitaldi gehienak argitaratze aldera,
BIDALI ZURE EKITALDIA

18 EKA / BASAURI
MULTIABENTURA IRTEERA: BUTROE
Egun Osoko irteera. Izena emateko epea
ekainaren 5era arte
info@geuria.eus

22 EKA / ARRIGORRIAGA

RICHARD
GALDAKAO
zeegiak badira n

GIMNASIA ERRITMIKO ERAKUSTALDIA


16:00-21:00 Kiroldegia 25 EKA | TORREZABAL

ZIKOINA ZINEMAN
24 EKA / BASAURI
KIROL GYMKHANA
18:00-20:00 Basozelai
komunitatea GEURIA #031
2017ko ekainaren 1a
KOMUNITATEA
HEGO URIBE 31

LANTALDE BILERAK EDUKIEN EPEAK KANPO BILERAK


EKAINAK 28 ASTEAZKENA GEURIA #032 TOKIKOM - EZOHIKO BATZAR OROKORRA
19:00 AEK Bolintxu Edukiak bidaltzeko epea: irailak 7 Tokia: Markeskua Jauregia (Eibar)
Solobarria plaza / Arkupeak Inprentara: irailak 12 Eguna: Ekainak 7
Basauri (Bizkaia) Argitaratze eta banaketa eguna: irailak 14 Gaia: Ezohiko Batzar Orokorra

BANAKETA PUNTUAK 225 HARPIDEDUNAK 464 ALEAK 7.000


BASAURI Urbi Institutua Aperribai ikastetxea ZENTRO PUBLIKOAK ZENTRO PUBLIKOAK
MERKATARIAK Bidebieta Institutua Elexalde BHI Arrigorriagako Udala Elexalde Kultur Etxea
Plaza Heziketa Profesionala Andra Mari BHI Abusu Zentro Soziokulturala Arkotxako Kultur Etxea
Company by Plaza Denon eskola Bengoetxe BHI Lonbo aretoa Zaratamoko Udala
Baietz Gastropub Behargintza Ostalaritza BHI Arrigorriagako Kultur Etxea Moioirdingo Liburutegia
Ezetz Gastropub AEK Bolintxu euskaltegia Helduentzako Heziketa Gaztegunea / Gaztetxokoa
Basauriko batzokia Udal Euskaltegia Eguzkibegi Ikastola Udal Kiroldegia
Thomas Hizkuntz eskola Bizkai haurreskola Osasun Zentroa
Bananas Musika Eskola Katamar haurreskola
ETXEBARRI
Kakarraldo Obaba haurreskola HEZIKETA ZENTROAK MERKATARIAK
Urdua ZENTRO PUBLIKOAK AEK Euskaltegia Haurreskola Etxebarri cafetera
Apolo XII Basauriko Udala Santamae gaina Elkartea Arrigorriaga HLHI Arkupe
Arume Euskara zerbitzua Maximo Moreno Musika Eskola Arrigorriaga BHI Irudi kafe
Otsoaberri Marienea Udal Euskaltegia Lehen Hezkuntzako Institutua Ortzi kafe restaurante
4 de Azkue Basauri Kirolak Bihotz HEPR Batzokia
La Bodeguilla Urbi kiroldegia ZENTRO PUBLIKOAK Udal Euskaltegia Udal Frontoia
La Zona taberna Social Antzokia Galdakaoko Udala AEK Batzordea Beliforanos jatetxea
Naia Lua teteria Ibaigane Kultur Etxea Torrezabal Kultur Etxea True Color
Bai Horixe San Miguel Kultur Etxea Txapelena Baserria Burger Freddy
Bombon kafetegia Taberna Mayor Gorosibaiko Herritar-Etxea
UGAO Alo taberna
Anboto taberna Pozokoetxe Kultur Etxea Bekeako Herritar-Etxea MERKATARIAK
Boxes taberna Arizko dorretxea Indarra Herritar-Etxea Kabia kafetegia HEZIKETA ZENTROAK
Dafne taberna Basozelai Gizarte Etxea Urtebietako Herritar-Etxea Patxi jatetxea Haurreskola-Bekosolo
Kafe Basoa Kareaga Gizarte Etxea Aperribaiko liburutegia Lurdes taberna Haurreskola-Zintururi
Garai kafetegia Basauri-Ariz anbulatorioa Usansoloko liburutegia Guria jatetxea Kukulluga HLHI
Alberto kafetegia San Migel kontsultegia Usansoloko ludoteka Bixak Etxebarri BHI
Isla de Izaro Kareaga Osasun Zentroa Unkinako kiroldegia Beti Alai taberna Helduen Hezkuntza
Beitia Zaharra Elexaldeko kiroldegia Uresandi taberna
Krunch Urretako kiroldegia Massi jatetxea ZENTRO PUBLIKOAK
Armie hotela Zuhatzuko kirolgunea Anaiak taberna Cime
GALDAKAO
El rincn de Soloarte Kurtzea frontoia Batzokia Bekosolo liburutegia
Xuroi taberna MERKATARIAK Aperribai frontoia San Antonio liburutegia
5 estrellas taberna Pea Egunkariak kioskoa Galdakaoko anbulatorioa HEZIKETA ZENTROAK Mugarri Gazte-Etxea
Erretoki Arin Urki kafea Haurreskola Talka gaztegunea
Pozokoetxe kafetegia Galdakaoko batzokia Ugao HLHI Udal Kiroldegia
Artunduaga jatetxea On Kafe Helduen Hezkuntza Etxebarriko Udala
Taboada taberna Bar Eskuba Ikasleen Gurasoen Elkartea
Hodei jatetxea Topa jatetxea ARRIGORRIAGA
Gambrinus MERKATARIAK ZENTRO PUBLIKOAK
ESKUZKO BANAKETA Jeross Hamburguesera Museo El Barco Untzigain Jane Jauregia
7:30-9:45 Bar Ibiltoki An Mari Udal liburutegia
Metro Ariz (Nagusia) Goiz Argi kafetegia Ugari Bar El Jaro kiroldegia
Metro Basauri (Basozelai) Ganguren taberna Panaderia kioskoa Osasun-Zentroa
New Pakaber caf Ayensa jatetxea Ugaoko Udala
HEZIKETA ZENTROAK Olimpia bar El Clandestino Cafe Bar
Arizko Ikastola Caf teatro William IV Mississipi Cafe Bar
Basozelai-Gaztelu Tartalo jatetxea Arrigorriagako Batzokia
Jose Etxegarai Rte. Petit Komit Aldapa Taberna
ZARATAMO
Kareaga Goikoa Aretxondo jatetxea Elizondo Taberna MERKATARIAK
Bizkotxalde Eklipse bar caf Bar Txistu Zaharra caf bar
Sofia Taramona Elexalde sagardotegia Caf Coyote Zugasti jatetxea
Soloarte ikastetxea Y qu? Cafetera Txoko taberna
La Providencia HEZIKETA ZENTROAK Arco kioskoa La Bodeguita taberna
Kooperatiba Gandasegi ikastetxea Niko kioskoa
San Jose ikastetxea Unkina ikastetxea Estanco Muro HEZIKETA ZENTROAK
Uribarri Institutua Urreta ikastetxea Cervecera Mendikosolo Zaratamo HLHI

ETXEAN JASO GURA DOZU?


Sartu geuria.eus/harpidetza webgune ZURE DENDAN GEURIA GURA DOZU?
helbidean, galdetegia bete eta Idatzi info@geuria.eus helbidera edo deitu
hilero etxean jasoko duzu 94 440 66 92 telefono zenbakira eta
jarri gurekin harremanetan

HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA GEURIA.EUS


TIRA BA! Arkaito Dani Maiz AZAL ILUSTRATUA

IRITZIA
JANIRE LOPEZ
kultur teknikaria
HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA DOAKO HARPIDETZA GEURIA.EUS 2017 EKAINA #031

San Joan
gauean
E rre daitezela gaurko suan
handiuste eta aginte-gosea.
Kiskali errepresioa, mende-
kua eta herri zapalduen oinazea.
Zimel daitezela mina, amorrua eta
etsipena. Sutara gerrak. Sutara.
Sutara guzti-guztiak. Egin deza-
gun guztiok zurrunbilo kartsuaren
gainetik salto, erraiak baretu eta
kontzientzia bera garbitzeko. Zer-
gatik eta onartu ditugunengatik.
Esan ez ditugunengatik. Egin ez
ditugunengatik. Eta gorde dezagun
su-hondarren bat etxerako, ba-
daezpada ere, norbere barruan ere
izaten delako, sarritan, erretzeko
nahikoa gauza.
Egin diezaiogun, horrela, dio-
sala, biharamunean, egun berri eta
garbiari. Joan gaitezen belar-ihin-
tzetan oinutsik ibiltzera, biho-
tzak elorri-zuri eta lizar-adarrez
apainduta, oraindik ere su-hautsa
belaun biluzietan iltzatuta. Eta
izan bedi, hurrengo hori, behin-
goz, egun lasai bat. Atxagarena
bezala, berrogei egun arrunten
luzerakoa, ahal dela. Egun finlan-
diar bat, egun finlandiar luze eta
baketsu bat.

ilustrazioa San Joan sua

Helbidea: Basozelai kalea 11, -3 48970 Basauri (Bizkaia) Koordinatzailea: Jon Villapun - jon@geuria.eus Ale honetan lagun izan ditugu: Janire Lopez, Dani Maiz, Ivan- Diseinua: Hopper Ink | Maketazioa: Geuria
Bidalketak: 42 Posta Kutxa 48970 Basauri (Bizkaia) Administrazioa: Ibai Villapun per, Leire Palacios, Saioa Hernandez, Ludi Viguera, Karmelo Inprenta: BEPSA | Banatzailea: Zarata + Geuria
Kontaktua: 94 440 66 92 info@geuria.eus Erredakzioa eta webgunea: Maider Ibaez Aiesta, Arkaito, Josu Zabalo, Marienea, Anabel Sanz, Aitor Argitaratzailea: Ameba Kultur Elkartea
LG: BI-1366-2014 ISSN: 2529-9042 Aleak: 7.000 maider@geuria.eus eta Joseba Vegas - info@geuria.eus Montes, MariMar Lopez, Arizko Ikastola, Eneko Casado eta Edukiak: Creative Commons BY-SA
Publizitatea: German Castaeda - info@geuria.eus Idoia Esteban, Hego Uribeko Berbalagunak...

Erakunde laguntzaileak Udal erakunde laguntzaileak Hedabidearen bazkidetza

Toki Komunikabideen
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak Aldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Arrigorriagako Basauriko Galdakaoko Ugaoko Zaratamoko Bateragunearen bazkide da
(Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua laguntza jaso du Udala Udala Udala Udala Udala hedabide hau