You are on page 1of 8

Tsundoku Mistrzowie bez trofeum

Gromadzenie ksiek to obsesja, fascynacja, ale nie hobby. Tutaj nie 3 czerwca Buffon zagra z Juventusem w finale przeciwko Realowi Mad-
ma wyboru: chce czy nie chce, tsundokista po prostu musi to robi. ryt i to moe by jedna z jego ostatnich szans na podniesienie pucharu.
Wielu z nich, mimo posiadania kilkudziesiciu lub nawet kilkuset Warto zauway, e golkiper Starej Damy jest ju tak szanowany przez

rdo: unsplash.com
nienaruszonych propozycji, wci czuje to samo podanie kibicw, e zdecydowana wikszo z nich liczy na zwycistwo
8 wchodzc do ksigarni czy biblioteki. Juventusu, wanie ze wzgldu na Buffona. 3

Bezpatny miesicznik
Nr 54 z maj 2017

W ostatnim odcinku po-


nadczasowego serialu
Czterej pancerni i pies
na wie o kapitulacji
niemieckiego naczelne-
Bilans zwycistwa mier Wielkiej Brytanii przegra wy-
go dowdztwa, czonko- bory niecae 3 miesice po kapitula-
cji Niemiec
Nie trzeba udowadnia, i Polska,
wie zaogiRudego
cho nominalnie naleca do zwyci-
wpadaj sobie w objcia,
a Wichura (w tej roli wy- skiej koalicji, wojn przegraa. Nie
mona przecie odtrbi sukcesu,
gdy mier ponioso 6 milionw
mienity Witold Pyrkosz)
ludzi, stolica kraju lega w gruzach,
lduje w rzece, powta-
rzajc zapamitale: a w wyniku zmiany granic i zwiza-
Wnukom bd opowia- nej z tym utraty sporej czci teryto-
rium na wschodzie, w tym Wilna
i Lwowa, marionetkowe pastwo
da!. Ilekro ogldam t
wpado w duszce objcia komuniz-
scen, myl o tym, kto
tak waciwie mg cie- mu. W takiej sytuacji nie tylko nie
powinnimy, ale i nie moemy m-
wi o jakimkolwiek zwycistwie,
szy si z koca wojny
poniewa Polska, z powodu licznych
i dlaczego z pewnoci
nie powinni to by bdw rzdzcych, a take fatalnych
uwarunkowa geopolitycznych,
w II wojnie poniosa straszliw kls-
Polacy
k, ktrej skutki wci odczuwamy.
Z drugiej strony Niemcy, cho

P ozornie wszystko jest pro-


ste i klarowne. Hitler po-
peni samobjstwo, So-
wieci zdobyli Berlin, III Rzesza
pogrone w chaosie okupacji i do-
tknite powanymi zniszczeniami,
powstaymi w skutek zaartych bo-
jw i morderczych nalotw alian-
rdo: wikipedia.pl

upada. Podzia rl wydaje si nie- ckich si powietrznych, bardzo


podwaalny: pastwa koalicji anty- szybko podniosy si po militarnej
hitlerowskiej zwyciyy, a pastwa klsce. Zarwno potencja gospo-
Osi poniosy sromotn klsk. Nie- darczy, jak i olbrzymia pomoc
stety, jak to zwykle w historii bywa, Amerykanw (choby w ramach
Niemcy kapituluj po raz pierwszy Reims, 7 maja 1945.

istniej pewne fakty, ktre zmieniaj si Niemcw. Jzef Stalin, przez proste. Wemy choby Sowietw. mwi o zwycistwie, kiedy kraj planu Marshalla) sprawia, e Nie-
czarno-biay obraz w szar, rozma- Amerykanw nazywany pieszczot- Ot, ZSRR, przesuwajc swe gra- zosta doszcztnie zrujnowany, stra- mcy (przynajmniej RFN) powrciy
zan brej, ktre sprawiaj, e kwes- liwie wujaszkiem Joe uzna, i uro- nice zdecydowanie na Zachd i roz- ci co najmniej jedn pit swej lud- na pozycj najwikszej siy konty-
tia tego, kto wygra II wojn wia- czysta kapitulacja powinna mie cigajc wpywy na szereg pastw noci?!. Wojn wygrali bowiem nentalnej Europy. Czy mona zatem
tow stanowi nie lada zagadk miejsce na froncie wschodnim. Na Europy rodkowo-Wschodniej, komunici, ale nie Rosja. powiedzie, e nasi zachodni ssie-
Zanim j rozwiemy, naley usta- nic zdaa si depesza Churchilla, e zwyciy w sensie militarnym oraz Pozornie do grona triumfatorw dzi rzeczywicie przegrali wojn?
li, kiedy tak waciwie nastpi ko- w Londynie koniec wojny bdzie politycznym. Z drugiej jednak stro- naleeli rwnie Brytyjczycy. Po- Przykady mona mnoy.
niec walk w Europie. Pierwszy raz witowany ju 8 maja. Tego bo- ny, sporym naduyciem byoby zornie, poniewa ju w grudniu Pokonana Japonia w krtkim czasie
Niemcy skapituloway wczesnym wiem dnia, niecae ptorej godziny stwierdzenie, i w najwikszym 1940 roku Wielka Brytania utracia staa si jedn z najpotniejszych gos-
rankiem 7 maja 1945 roku. Wtedy to przed pnoc, w berliskiej kwate- konflikcie w dziejach zwyciyli cakowicie swe rezerwy zota, by podarek wiata. Francja z kolei, cho
w usytuowanej w Reims siedzibie rze generaa ukowa, delegacja nie- Rosjanie i inne narody zniewolone ostatecznie wyj z wojny jako kraj zwyciska, raz na zawsze przegraa
SHAEF (z ang. Naczelne Dowdz- miecka, z feldmarszakiem Keite- przez bolszewikw. Zgodnie z naj- de facto niewypacalny, po uszy rywalizacj z Niemcami o prymat
two Alianckich Si Ekspedycyjnych), lem na czele, podpisaa kolejny akt nowszymi danymi, opublikowany- zaduony u Amerykanw. W kon- w Europie. Celowo pominita
genera Jodl w towarzystwie gene- kapitulacyjny. W Moskwie wanie mi przez rosyjsk Dum, w wiel- sekwencji jej potne imperium, kwestia Stanw Zjednoczonych jest
raa Oxeniusa i admiraa von Friede- rozpoczyna si 9 maja. Std do kiej wojnie ojczynianej zgino nad ktrym nigdy nie zachodzi tematem na pokanych rozmiarw
burga, notabene poddani niewybred- dzi pastwa zachodnie wituj niemale 42 miliony obywateli soce, upado. Naley zatem, nie ksik. Do powiedzie, e to
nemu szantaowi, zoy swj podpis triumf nad Niemcami 8 maja, pod- Zwizku Sowieckiego, w tym 19 ustajc w podziwie dla niesamowi- wanie dwie wojny wiatowe
pod odpowiednimi dokumentami. czas gdy Rosja uparcie celebruje milionw onierzy. 42 miliony! To tej determinacji Churchilla, zapyta, (z naciskiem na t drug) doprowa-
8 maja o godzinie 23.01 wojenne zwycistwo w dniu nastpnym. tak jakby w cigu 4 lat mier po- czy aby na pewno polityka brytyj- dziy kraj Washingtona i Lincolna
zmagania miay usta. Wrmy jednak do meritum. Kto chona wszystkich Polakw! ska w II wojnie wiatowej bya pro- na to miejsce, ktre dzi zajmuj.
By jednak czowiek, ktremu nie tak naprawd wygra II wojn wia- Susznie zatem pyta historyk Mi- wadzona w sposb prawidowy? To jest na sam szczyt.
odpowiaday okolicznoci poddania tow? Doprawdy nie jest to pytanie koaj Iwanow: Jak jednak mona Nie bez powodu legendarny pre- Patryk HALCZAK
 www.facebook.com/gazeta.fenestra
ju jan Brzechwa pisa, przyzna, e jego zdaniem Nicki jest
czowiekiem, ktry bardzo szybko
edzik jest dziki, dzik
jest zy. Nicki Pedersen
jest ywym dowodem
sw poety. ulowiec,
Dziki Nicki si wycofuje, boi si konfrontacji i
dlatego reaguje agresj. Trudno nie
przyzna Amerykaninowi racji.

dziki swojej widowisko- Tatu i kochanek


wej i brawurowej jedzie Duski ulowiec ma jednak dru-
na pograniczu faulu, zos- gie, agodniejsze oblicze. Porywczy
na torze Nicki, w domu jest
czowiekiem kochajcym i opieku-
ta przez kibicw
czym. Od dziecka otacza trosk
ochrzczony wanie Dzi-
kiem. Duczyk to jednak swoje rodzestwo, a w szczeglno-
ci modsz siostr. Z niezwyk
czuoci dba rwnie o swoje dzie-
sportowiec o dwch od-
ci syna Mikkela oraz crk Mik-
miennych twarzach, kt-
re zmienia niczym kame- keline. W Internecie mona znale
leon. zdjcia, na ktrych agresywny i
twardy na torze zawodnik, w domu
pije herbat z rowego kubka w

S zalony charakter przyszego


mistrza ujawni si ju w
dziecistwie. Duska wios-
ka dla Nickiego bya wielkim pla-
cem zabaw i miejscem pirotechnicz-
nych eksperymentw. Chopiec
ksiniczki. Nicki czsto chwali si
rwnie fotkami laurek, ktre przy-
gotowuj dla niego dzieci.
W 2016 roku ycie Nickiego wy-
wrcio si do gry nogami. 39-let-
ni Pedersen szalenie si zakocha.
uwielbia bawi si petardami; pew- Mioci jego ycia jest modelka bi-
nego razu spali nawet st we was- kini fitness Helene Httmann.
nym domu. Wzorujcy si na star- Para od roku pozostaje praktycznie
szym bracie, Pedersen uprzykrza nierozczna. Kobieta czsto towa-
ycie rwnie swoim nauczycielom. rzyszy ukochanemu podczas zawo-
Siostra mistrza wspomina, e Nicki dw. Zakochani przeprowadzili si
czsto wamywa si do gabinetu dy- do Monako, skd odbywaj liczne
rektora szkoy, skd krad ciastka podre po wiecie. Wiosn tego
oraz wykonywa telefony do Wiel- roku odwiedzili np. Tajlandi, gdzie
kiej Brytanii. Gdy jeden z nauczy- Pedersen odpoczywa, dokarmiajc
cieli wyrzuci niespena dziesicio- miejscowe mapki.
letniego chopca z klasy i zakaza Po kwietniowym meczu Polska

rdo: Alchetron
mu wraca, ten wjecha do sali na Reszta wiata Pedersen, ktry ob-
rowerze. Wyjania pniej, e prze- chodzi wtedy urodziny, przez ca
cie zabroniono mu jedynie wcho- pomeczow konferencj sa swojej
dzi do pomieszczenia. kochance causy. Httmann wy-
Czy ten sezon bdzie ostatnim w karierze Pedersena?

Nicki swoj przygod na torze W 2001 roku, podczas drugiego Pedersen oraz Australijczyk Chris na. Ten nie pozosta dunym rywa- znaa za to, e Nicki kocha j tak
rozpocz w wieku 11 lat. Pocztko- roku startw w prestiowym cyklu Holder. Ju na pierwszym uku, po lowi zjedajc do parkingu, po bardzo, e jest gotw zrobi dla niej
wo uel traktowa tylko jako hob- Grand Prix, Nicki zaatakowa wy- kontakcie z Australijczykiem, Pe- raz kolejny kopn przeciwnika, wszystko. Przyznaa rwnie, e z
by. Zabawa szybko przerodzia si bitnego zawodnika Tonyego Ric- dersen upad na tor. Kiedy sdzia, a nastpnie uda si do jego boksu, ukochanym chc mie trjk dzieci.
jednak w yciow pasj. Pedersen kardssona. Szwed, w finaowym wbrew opinii Nickiego, postanowi gdzie prowokowa oraz popycha Pedersen ju od ptora roku zajmu-
zawsze chcia by najlepszy. Od po- biegu Grand Prix Niemiec, straci powtrzy bieg w penym skadzie, agara. Dopiero interwencja me- je si projektem 470-metrowego
cztku demonstrowa rwnie swj panowanie nad motocyklem i do- schodzcy do parkingu Duczyk chanikw pozwolia rozdzieli domu, ktry chce zbudowa dla
indywidualizm. Postanowi nawet, prowadzi do upadku Pedersena. W podszed do Holdera. Najpierw ulowcw. Zachowanie Pedersena Helene nad polskim morzem.
e jako jedyny w ulowej szkce odwecie ten nie tylko nakrzycza na sownie prowokowa modego ry- wywoao ostr reakcj innych za-
nie bdzie startowa w biao-czer- wodnikw. Tai Woffinden zarzuci
wonym stroju. Do dzi Nicki wy- nawet Duczykowi, e jego misj
Co dalej?
rnia si na torze przez swj biao- jest zabi wszystkich. W poprzednim sezonie Nicki
Pedersen to jedna z najbarwniejszych postaci
niebieski kevlar. wiatowego ula.Trzykrotny mistrz globu Kolejny incydent zdarzy si rok uzyska, najgorsz od 2000 roku,
pniej. Tym razem Nicki znalaz si redni punktow w PGE Ekstrali-
jednak w roli ofiary. Podczas meczu w dze. Ponadto, przez kontuzj, straci
znany jest przede wszystkim ze swojego
lidze szwedzkiej Duczyk ostro po- miejsce w pierwszej semce mist-
Dziki mistrz
ostrego temperamentu. Kopanie motocykli, rzucanie
Pedersen to jedna z najbarwniej- traktowa na torze ulowego wetera- rzostw wiata. W obecnym cyklu
szych postaci wiatowego ula. na, Grega Hancocka. 45-letni Amery- Grand Prix startuje tylko dziki
narzdziami, popychanie mechanikw i krzyki po nieuda-
Trzykrotny mistrz globu znany jest nych biegach przez lata byy na porzdku dziennym kanin przez lata uwaany by za ostoj uprzejmoci organizatorw, ktrzy
przede wszystkim ze swojego ostre- spokoju, lecz tym razem nawet on nie przyznali mu dzik kart. Dotych-
go temperamentu. Kopanie moto- wytrzyma. Herbie z prdkoci czas Dzik nie odpaci jednak za ni
w boksie Nickiego Pedersena.
cykli, rzucanie narzdziami, popy- wiata podbieg do Duczyka i rzuci widowiskow jazd. Po dwch run-
chanie mechanikw i krzyki po nie- lecego jeszcze na torze rywala, wala, a nastpnie zacz przepycha si na niego. Tarzajcych si po torze dach rywalizacji Pedersen znajduje
udanych biegach przez lata byy na ale rwnie zacz szarpa Rickar- si z zawodnikiem i jego bratem. rywali rozdzieli dopiero wspomniany si na ostatnim miejscu w stawce.
porzdku dziennym w boksie Nic- dssona, ktry jest szeciokrotnym Tego wieczoru Nicki mia przey wczeniej Chris Holder. Walka z toru Problemy Nickiego najprawdopo-
kiego Pedersena. mistrzem globu. Krzyki i wy- jeszcze jedno rozczarowanie osta- przeniosa si nie tylko do mediw, dobniej wynikaj z przemiany,
Dzik take na torze kilkakrotnie graanie piciami zarwno w stro- tecznie jednym punktem przegra ale rwnie na sdow ciek. Peder- ktr przeszed za spraw strzay
traci gow. Ju podczas startw n rywali, jak i sdziw s dla Du- mistrzostwo wiata. sen postanowi oskary Amerykanina amora. ulowiec straci czciowo
Nickiego w indywidualnych mist- czyka codziennoci. o napa. Ostatecznie oskarenie wy- dawny pazur, i zamiast o sporto-
rzostwach wiata juniorw jeden z Jedenacie lat po incydencie z cofa, jednak, tak jak poprzednio, nie wych sukcesach, zacz myle o
komentatorw przyzna: Duczyk Rickardssonem w ruch poszy na- mg liczy na wsparcie innych za- wakacjach z ukochan. Wielu eks-
Nicki kontra Reszta wiata
cina rywali rwno z torem. Wte- wet pici. W 2012 roku losy zote- Nicki Pedersen po raz kolejny wodnikw. Na pomoc mg za to li- pertw przewiduje, e obecny sezon
dy, w wypadku z Pedersenem, go medalu mistrzostw globu wayy ostro zalaz za skr swoim rywa- czy Greg, ktry otrzymywa sowa bdzie ostatnim w karierze Duczy-
ucierpia Rafa Dobrucki. Dalsza si do samego koca. O tym, kto lom ju w 2014 roku. W pfinale wsparcia pynce z ust dziesitek ka. O tym, czy Dzik rzeczywicie
kariera sportowa Dzika to nie tylko signie po tytu, miaa zadecydowa Grand Prix Szwecji w Malilli celo- ulowcw. zakoczy swoj ulow przygod,
lata zdobywania kolejnych laurw, dopiero ostatnia runda Grand Prix. wo kopn Mateja agara. Sowe- Hancock, po caym zajciu, wy- przekonamy si najprawdopodob-
ale rwnie lata wypadkw i kon- W toruskim pfinale pod tam niec upad na tor. Gdy udao mu si da owiadczenie, w ktrym prze- niej w padzierniku.
trowersyjnych sytuacji. wsplnie stanli walczcy o zoto wsta, uderzy rk w kask Pederse- prosi za swoje zachowanie oraz Aleksandra KONIECZNA
maj 2017 3

mistrzowie bez trofeum


W kadej dyscyplinie sportu istniej rozgrywki, ktre ciesz si najwikszym prestiem i zainteresowaniem,

P ierwszym takim pikarzem,


ktry przychodzi na myl,
jest Gianluigi Buffon.
Bramkarz Juventusu, legenda Starej
Damy i reprezentacji Woch, wci
ma jednak jeszcze szans na zdoby-
oraz trofea, ktre s gwnym celem dla najwikszych gwiazd lub marzeniem dla tych, ktrzy dopiero zaczy-
naj swoj karier. W pice nonej takim witym Graalem jest Liga mistrzw. jej wygranie gwarantuje zapi-
sanie si w historii popularnej dyscypliny. jednak w futbolowym panteonie gwiazd znajduj si rwnie tacy
gracze, ktrzy miejsce w historii maj zapewnione, mimo e nigdy nie udao im si podnie tego najwanie-
jszego trofeum w klubowej pice.
cie upragnionego trofeum. Uprag-
nionego, poniewa Gigi w swojej ka-
rierze osign ju niemale wszyst-
ko, zarwno w klubie, jak i reprezen-
tacji, i w jego dorobku brakuje tylko
zwyciskiej edycji Ligi Mistrzw. 3
czerwca Buffon zagra z Juventusem
w finale przeciwko Realowi Madryt
i to moe by jedna z jego ostatnich
szans na podniesienie pucharu. War-
to zauway, e golkiper Starej
Damy jest ju tak szanowany przez
kibicw, e zdecydowana wikszo
z nich, nie liczc oczywicie zago-
rzaych fanw Krlewskich, liczy na
zwycistwo Juventusu, wanie ze
wzgldu na Buffona.
Wiele futbolowych gwiazd za-
koczyo jednak ju swoje kariery i
cho ich nazwiska zna kady kibic,
to oni sami nigdy nie poznali smaku
wiktorii w kultowej UEFA Cham-
pions League.

Ustrzeli puchar
Jedn z najwikszych gwiazd w
tym zestawieniu jest zdecydowanie

rdo: UEFA.com
Ronaldo. Brazylijczyk, zdobywca
Zotej Piki i dwukrotny mistrz
wiata czy ten prawdziwy Ronal-
do, jak go niektrzy nazywaj, jest
niekwestionowan legend piki.
Gianluigi Buffon wci ma szans na triumf w Lidze Mistrzw

Jednak jeden z najlepszych strzel- ciaby takich graczy jak Dennis przegrali 0:1 z Hiszpani) i dwa fi- nalni obrocy, ktrzy swoj gr udo- piki, ktra mio do barw klubo-
cw w historii nigdy nie zdoby Bergkamp, Eric Cantona, Roberto nay Ligi Mistrzw. W 2002 roku, wadniali, e defensorzy odgrywaj w wych ceni ponad wszelkie wy-
Ligi Mistrzw. Najbliej tego Baggio czy Hernan Crespo. Zwasz- w barwach Bayeru Leverkusen, mu- futbolu nie mniejsz rol ni najlepsi rnienia indywidualne. Mowa
osignicia by w sezonie 2002/03, cza ten ostatni moe mwi o praw- sia uzna wyszo Realu, a sze strzelcy. Ten pierwszy zosta nawet oczywicie o Francesco Tottim,
lecz jego druyna odpada w pfi- dziwym pechu, poniewa w 2005 lat pniej, tym razem ju w szere- nagrodzony w 2006 roku Zot Pik, pikarzu Romy i reprezentacji
nale z Juventusem. Po odejciu z roku przegra fina w barwach Mila- gach Chelsea, przegra fina po serii przede wszystkim za wietny wystp Woch, ktry nie ma w swoim do-
Realu do Milanu straci form, na nu, mimo e jego zesp prowadzi rzutw karnych z Manchesterem podczas mistrzostw wiata w Nie- robku zwycistwa w Champions
dodatek zapa pniej kontuzj i do przerwy 3:0 z Liverpoolem, a on United. Ballack na koniec kariery mczech. Ligi Mistrzw nie zdoby League, gwnie dlatego, e ca
ostatnie dwa lata swojej kariery sam strzeli dwie bramki. wrci jeszcze do druyny Bayeru, jednak nigdy; jego najlepszy wynik karier spdzi w Rzymie, w bar-
spdzi w Brazylii. Mimo e moe Wydaje si take, e do tego gro- lecz nie zdoa ju zawojowa to pfina z Interem w 2003 roku. wach jednego klubu. AS Roma
si pochwali ogromnym dorob- na mona rwnie powoli zalicza Champions League. W przypadku Thurama, mistrza rzecz jasna nie jest anonimowym
kiem, to sam kiedy powiedzia: Zlatana Ibrahimovicia. Szwed co Swego czasu gwiazd wiatowego wiata i Europy, sytuacja jest nieco klubem i wielokrotnie graa w Li-
yj futbolem tak mocno, e brak prawda kariery jeszcze oficjalnie formatu by rwnie Pavel Nedved, bardziej skomplikowana. Francuz dze Mistrzw, lecz nigdy nie udao
wygranej w Lidze Mistrzw nigdy nie zakoczy, lecz w kwietniu doz- legenda m.in. Juventusu i zdobywca zagra w finale LM w barwach Ju- si jej pj tropem Juventusu, Mi-
nie da mi spokoju. na bardzo gronego urazu, ktry Zotej Piki. W sezonie 2002/03 ventusu w 2003 roku (przegrana z lanu czy Interu, ktre potrafiy wy-
Innym graczem, ktry zostanie wymaga dugiej rehabilitacji. Nie Czech by kluczowym zawodnikiem Milanem). W 2006 roku przenis gra Puchar Europy. Mimo to, Totti
zapamitany ze wzgldu na kapi- wiadomo zatem, czy 35-latek b- Starej Damy i czarowa swoimi za- si do Barcelony, ktra kilka mie- nigdy nie opuci rzymskiego klu-
taln skuteczno, jest Ruud van dzie w stanie wrci do wysokiej graniami na europejskich boiskach. sicy wczeniej wygraa Champions bu, stajc si absolutn legend nie
Nistelrooy. Jego problem polega na formy, ktra pozwoli powalczy mu Doprowadzi Juventus do finau League, pokonujc w finale Arse- tylko woskiej, ale rwnie europej-
tym, e cho w Lidze Mistrzw jeszcze o triumf w Lidze Mistrzw. LM, w ktrym... nie zagra z powo- nal. W Hiszpanii jednak jego forma skiej piki.
strzela jak na zawoanie, to pucha- du tych kartek. Jego brak by, spada, a na dodatek w 2008 roku To, e Liga Mistrzw szczyci si
ru nie wznis nigdy. Holender w zdaniem wielu komentatorw, wykryto u niego chorob serca. ogromnym prestiem, nie dziwi dzi-
Champions League zdoby 56 bra- gwnym powodem poraki Juven- Niestety Thuram musia przez ni siaj nikogo. Wskazuj na to cho-
Fatum czy po prostu pech?
mek i pod tym wzgldem jest Wiecznie drugi tak mwiono tusu, ktry po karnych przegra z zakoczy karier, gdy kilka lat ciaby starania, jakie podejmuj
czwarty w klasyfikacji wszechcza- swego czasu o Michaelu Ballacku, Milanem. Przed swoim ostatnim se- wczeniej, na skutek identycznej najwiksze kluby czy poszczeglni
sw. Jednak, podobnie jak Ronaldo, filarze reprezentacji Niemiec i za- zonem zapowiada, e chce uczci wady serca zmar jego brat i dalsze pikarze, byleby zdoby ten uprag-
nie zaszed nigdy dalej ni do pfi- wodniku m.in. Bayernu Monachium zakoczenie kariery triumfem w kontynuowanie przygody z pik niony, najwaniejszy w klubowej
nau, zarwno w barwach Manche- czy Chelsea. Przezwisko to przy- Champions League. Jednak, jak na nioso ze sob zbyt due ryzyko. pice puchar. Jednak nawet bez nie-
steru United, jak i Realu Madryt. lgno do niego ze wzgldu na zo, Juventus zosta wyrzucony za go mona zapisa si na stae w his-
Byciem topowym strzelcem nie wszystkie przegrane finay, do kt- burt przez Chelsea ju w 1/8 finau. torii futbolu, o czym wiadcz wy-
gwarantuje zatem wcale triumfu w rych Niemiec mia wyjtkowego Warto wspomnie rwnie o ta- mienione wczeniej nazwiska.
Legenda bez trofeum
Lidze Mistrzw. Oprcz ju wymie- pecha. Te najbardziej bolesne to z kich graczach jak Fabio Cannavaro Ostatni pikarz z tego zestawienia W kocu legend si jest, a nie bywa.
nionych, warto wspomnie cho- pewnoci fina ME 2008 (Niemcy czy Lilian Thuram. To dwaj fenome- to przykad prawdziwej legendy Rafa ZAWIERUSZYSKI
4 www.facebook.com/gazeta.fenestra
Trzeba wiedzie, kiedy jami, ktre odbywaj si kilka razy
ze sceny zej niepoko-
nanym... Nadesza smut-
na chwila w polskim
beach soccerze. Przygo-
Krl piasku w roku i trwaj rednio dwa tygod-
nie. Za awans na tegoroczne mist-
rzostwa wiata na Bahamach, kady
pikarz reprezentacji Polski otrzy-
ma cztery tysice brutto, bilety na
mecze reprezentacji Polski na tra-
wie oraz gadety zwizane z kadr
d z piaskiem koczy Pan
Przewrotka, kapitan i le- Nawaki. Zupenie inaczej traktuje
genda Bogusaw Saga- si kadr beach soccera chociaby
w Portugalii, gdzie zawodnicy maj
profesjonalne kontrakty. Bogu do
nowski. Dlaczego zdecy-
tego stopnia uwaa gr na play za
dowa si na gr na pias-
ku? Czy jego kariera za- hobby, e nawet nie nazywa swojej
przygody na piasku karier. Saga-
nowski moe si pochwali m.in.
wsze bya usana rami?
kolekcj medali z mistrzostw Pol-
ski, mistrzostwem Woch, Ukrainy,

M ylisz: beach soccer,


mwisz: Bogusaw Sa-
ganowski. 40-letni za-
wodnik, po mistrzostwach wiata na
Bahamach, postanowi zakoczy
reprezentacyjn karier. Po ostatnim
medalem za klubowe mistrzostwa
wiata i wieloma innymi nagrodami
indywidualnymi. Mimo tego sam
mwi, e dla niego najwikszym
wyrnieniem byo zaproszenie od
Erica Cantony do gry w meczu
meczu z Thaiti, przegranym 4 do 8, gwiazd na piasku. Cantona jest ido-
polscy zawodnicy podrzucali go, a lem Polaka; Sagan, na cze tego
nastpnie, wraz z rywalami, utwo- legendarnego francuskiego pikarza,
rzyli szpaler. Nawet FIFA wspom- nazwa swojego syna imieniem

rdo: FIFA.com
niaa, na swojej oficjalnej stronie, o Eryk.
kocu kariery Saganowskiego. Nikt
nie prowadzi szczegowych staty-
styk w tej odmianie piki nonej,
Krl Bogu. egnaj bracie Marka!
jednak popularny Bogu w rozmo- miana piki nonej zaprowadzia go pod wodz Jacka Ziobera, po raz Polski! Do takiej absurdalnej sytua- Mona powiedzie, e Bogu
wie z Onetem powiedzia, e rozeg- na piaszczyste boiska. pierwszy w historii, pojechali na cji doszo dlatego, e jedn druyn przez ca karier pracowa na to,
ra okoo 270 meczw i strzeli po- Beach soccera do Polski wprowa- mistrzostwa wiata w beach socce- utworzy wspomniany prekursor aby ludzie mwili, e to Marek jest
nad 350 bramek. dzi Micha Sieczko. Zorganizowa rze do Brazylii. To by wielki suk- tego sportu, Micha Sieczko, a bratem Bogusawa, a nie odwrotnie.
mistrzostwa Polski, na ktre Bo- ces, gdy u nas w kraju by to nadal drug prezes PZPN Grzegorz Lecz krlowi piasku nigdy na tym
gusaw Saganowski pojecha z kole- sport amatorski; Saganowski czy Lato. nie zaleao. On chcia po prostu ro-
gami z druyny halowej, aby po- na przykad gr na piasku z regu- Mimo faktu, e pika plaowa bi to, co kocha, czyli gra w pik
Pocztki
Bogusaw, podobnie jak jego wygupia si na play. Na po- larn prac pikarza w KKS Kalisz. zostaa zauwaona przez rne kr- na play; wielokrotnie namawia
modszy brat Marek, karier zaczy- cztku panowa stereotyp, e w gi, nadal by to amatorski sport. Sa- byego pikarza m.in. Legii Warsza-
na w KS d. Co ciekawe, w ju- pik plaow gra si na kacu: zbie- ganowski do samego koca postrze- wa do gry w beach soccera. Saga-
niorskich zespoach wystpowa na ramy przypadkowych ludzi, a po ga gr na piasku w kategoriach nowski nigdy nie czu si legend,
Amatorski sport
pozycji bramkarza. Midzy gr turnieju pijemy piwko. Traktowano W 2009 roku PZPN oficjalnie hobby, na co dzie pracujc jako ale i tak w naszych sercach pozosta-
na trawie a przygod z piaskiem to jako urozmaicenie czasu, a nie wczy beach soccer do swojego magazynier. Obecnie prowadzi nie ni na zawsze. egnaj Sagan!
znalazo si jeszcze miejsce na penoprawny sport. Sieczko widzia zwizku. Wiele byo z tym zamie- szkk pikarsk. Jak sam mwi, Bdzie nam brakowao twoich goli
pik halow Saganowski do 2009 jednak w tej dyscyplinie potencja. szania. Na jednym z turniejw poja- yje z pensji swojej narzeczonej. z przewrotek!
roku gra w futsal. To wanie ta od- Dziki niemu, w 2006 roku, Polacy, wiy si nawet dwie reprezentacje Ciko jest pogodzi prac z turnie- Arkadiusz DOBRUCHOWSKI

misja De Giorgi start!


Odmodzona druyna,
nowy trener i Eurovolley
w Polsce te i inne wy-
zwania czekaj na na-
szych siatkarzy w tym
roku. ju niedugo roz-
poczynamy kolejny se-
zon reprezentacyjny w
pice siatkowej
mczyzn, podczas kt-
rego biao-czerwoni wy-
stpi w Lidze wiatowej,
memoriale Huberta je-
rzego Wagnera oraz mist-
rdo: www.instagram.com/w_kracze/

rzostwach Europy.

Najstarszym siatkarzem w reprezentacji jest przyjmujcy Rafa Buszek (po prawej), ktry w kwietniu skoczy 30 lat.
K arty przed najbliszym tur-
niejem Ligi wiatowej od-
kry ju nowy trener repre-
zentacji Polski, Ferdinando De Gior-
maj 2017 5
dorobku. Inspiracje latami 70., w
Kasabian powracaj! moc-
no i w gitarowym humorze.
Brytyjski zesp, o 20-let-
Gitarowe wariacje tym Stonesami, sycha take w
utworze Comeback Kid, ktry
swoj melodi mgby porwa
tumy. Na samym kocu albumu sy-
nim ywocie, wyda 5 maja
2017r. szsty studyjny al-
bum For Crying Out
recenzja albumu Kasabian tuuje si piosenka, ktra, wedug
Meighana, brzmi jak Beatlesowskie
Let It Be. Delikatne, wolne tempo
Loud, ktry jest swoistym i wysokie chrki wprawiaj w przy-
jemny nastrj. Jest to nic innego jak
Put Your Life On It. W Bless
hodem dla gitarowego
This Acid House mona za to
brzmienia. Ich krek
sprzed trzech lat 48:13 usysze natchnienie rock and rollo-
okaza si by sukcesem i wym zespoem The Beach Boys.
Jeli chodzi o Are You Looking for
Action?, sam pocztek przypomina
mona by si spodziewa,
e muzycy nie odejd od mi troch twrczo The Last Sha-
eksperymentalnej formy dow Puppets. Pizzorno w jednym z
wywiadw mwi o tym, e piosen-
ka nie miaa trwa a osiem minut.
ostatniego albumu. Band
Wyszo jednak inaczej, a utwr ko-
postanowi jednak wrci
do korzeni i skupi si na niec kocw sta si jego ulubio-
nym. Oczywicie album zawiera

rdo: www.facebook.com/kasabian/
take wolne kompozycje. Ballady ta-
przekazie, i zniewalajcej
kie jak The Party Never Ends,
dwicznoci, nie uwzgld-
niajc na nim adnych All Through The Night i Sixteen
przerywnikw. Blocks s wrcz stworzone do
suchania przed snem.

P ierwszym, co zaskakuje, jest


nietypowa okadka, ktra
przez spoeczno interne-
tow okrelana jest jako pretendent
do otrzymania tytuu najbrzydszej.
Pyta zawiera dwanacie kompozy-
Powrt do korzeni
Gitary na nowym albumie maj
nieco cisze brzmienie, a elektro-
cho, okrelany przez Q Magazine
jako wietny kawaek zwariowanej,
disco-punkowej zabawy. Piosenka
bardzo wpada mi w ucho, a refren
cay czas chodzi po gowie. Nastp-
Na koncerty zespou zawsze przybywaj tumy.

mu twrczo Davida Bowiego.


Trudno si z tym nie zgodzi. Pio-
senka brzmi jak stworzona w latach
70., blisko jej take do dyskografii
The Beatles. Mimo cakowicie no-
Powrt do wietnoci?
Album sam w sobie to due, acz
mie zaskoczenie. Bdc przyzwycza-
jonym do alternatywy i indie rocka,
nie mona byo przewidzie pojawie-
nia si nowego brzmienia. Uwaam,
cji, a cao promuje singiel Youre niczne dwiki s mniej wyrane ni na w kolejce jest Twentyfourse- wego brzmienia, idealnie wpasowuje e wyszo im to na dobre. Grupa jest
In Love With a Psycho, ktry zosta na 48:13. Utworem, ktry otwiera ven, ktra rwnie dobrze paso- si w charakter krka. Utworem, bardzo zadowolona z efektw swojej
wydany 17 marca biecego roku. album jest Ill Ray (The King). To waaby do ich albumu sprzed 11 lat ktry skrad moje serce, jest Was- pracy i naprawd nie mona ich za to
Sam wokalista, Tom Meighan, do intensywny pocztek rocko- Empire. ted. Dziki chwytliwemu refrenowi wini. Mimo e album jest wiey,
stwierdzi, e For Crying Out Loud wa, ostra piosenka z szybkim, po- i danceowemu brzmieniu ju nie raz ju teraz sta si dla mnie ich ulubio-
to najlepsze, co do tej pory stworzyli. pieszajcym tempem. Ju podczas zapaam si na tym, e zaczynam do nym. Formacja na swoim koncie ma
Czonkom zespou zaleao na tym, pierwszego odsuchiwania w gowie niego taczy. Ciekawostk jest trzynacie nagrd. Siedem magazynu
Powrt do przeszoci
aby wykreowa co pozytywnego, tworzy si wizja crowd surfingu na Nastpne trzy kawaki zaliczam fakt, e tekst do Wasted napisa gi- NME, po jednej Brit i JOJO Awards
dlatego na albumie znajdziemy wiele nadchodzcych festiwalach. Klimat do ulubionych. Co kryje si za ty- tarzysta Kasabian, Serge Pizzorno, oraz cztery statuetki Q Awards. Czy
piosenek o wyranej linii melodycz- zmienia si wraz z kolejnym utwo- tuem Good Fight? Wedug mnie, ktry w zeszym roku oeni si ze For Crying Out Loud sprawi, e ta
nej. Pyta sama w sobie ma potencja rem. Jest to wspomniany wczeniej totalne zaskoczenie. Wokalista swoj wieloletni dziewczyn. To liczba si powikszy?
festiwalowy. singiel Youre In Love With a Psy- twierdzi, e utwr ten przypomina pierwsza miosna piosenka w jego Julia KRYLAK

gi. Postanowi odmodzi kadr i maja, przy okazji towarzyskiego dywizji oraz druyna gospodarzy sezonu. Dodatkowym smaczkiem nie, Katowicach oraz Krakowie. Po-
wprowadzi do niej kilku wieych meczu z kadr Iranu. awansuje do turnieju finaowego Fi- tegorocznego memoriau moe oka- dobnie jak podczas mistrzostw
zawodnikw na tyle, na ile pozwa- Natomiast, ju na pocztku nal Six, ktry w tym roku odbdzie za si mecz przeciwko reprezenta- wiata, ceremonia oraz mecz otwar-
laj mu zasady wprowadzone przez czerwca, polscy siatkarze rozpoczn si w Brazylii midzy 4 a 8 lipca. cji Kanady, ktr po odejciu z re- cia, ktry Polacy rozegraj z repre-
federacj (w Lidze wiatowej wy- rywalizacj w dwudziestej smej Ostatnim sprawdzianem przed te- prezentacji Polski przej trener zentacj Serbii, odbd si na Sta-
stpi musi minimum szeciu siatka- edycji Ligi wiatowej, organizowa- gorocznymi mistrzostwami Europy Stephane Antiga. dionie PGE Narodowym. W kolej-
rzy ze skadu ostatniej imprezy re- nej przez Midzynarodow Federa- bdzie XV Memoria Huberta Je- nych spotkaniach fazy grupowej
prezentacyjnej, czyli w przypadku cj Piki Siatkowej (FIVB). Podob- rzego Wagnera, ktry rozegrany zo- biao-czerwoni zmierz si w Ergo
Polakw ze skadu na igrzyska olim- nie jak w ubiegym roku, zespoy stanie w dniach 11-13 sierpnia w Arenie z Finlandi (26 sierpnia)
Mistrzostwa Starego Kontynentu
pijskie). startujce w prestiowych rozgryw- krakowskiej Tauron Arenie. W tur- Docelow imprez dla wielu eu- oraz Estoni (28 sierpnia). Nieza-
kach podzielone zostay na trzy dy- nieju nasza reprezentacja, prowa- ropejskich reprezentacji s mistrzo- przeczalnie najtrudniejszym spotka-
wizje, po 12 zespow w kadej. niem tego etapu rozgrywek bdzie
Zgodnie z nowymi zasadami, zwy- dla naszej kadry starcie z reprezen-
Debiut trenera
Z powodu leczonej kontuzji ko- cizcy II i III dywizji ubiegorocz- Docelow imprez dla wielu europejskich re- tacj Serbii, ktrej szeregi w tym
lana na L nie zobaczymy Mateu- nej L automatycznie awansowali prezentacji s mistrzostwa Starego Kontynen- roku zasil ponownie znane z pol-
sza Miki. Na ostatniej prostej pod- na wyszy poziom rozgrywek. W skich parkietw PlusLigi gwiazdy:
czas zgrupowania siatkarzy w zwizku z tym w drugiej dywizji na Aleksandar Atanasijevi, Sreko Li-
tu.W tym roku ch zdobycia trofeum bdzie
Spale selekcjoner zrezygnowa pewno w tym roku zobaczymy dla nas jeszcze silniejsza, gdy zawody odbd si w Polsce. sinac czy Marko Ivovi. Zajcie
take ze rodkowych: Piotra No- Soweni, natomiast w pierwszej pierwszego miejsca w fazie grupo-
wakowskiego i Jakuba Kochanow- zagra reprezentacja Kanady. Nasza wej oznacza dla naszej druyny pre-
Eurovolley 2017 rozegrany zostanie w dniach 24 sierpnia 3
skiego oraz przyjmujcego Woj- kadra po raz kolejny wystpi w tur- wrzenia wWarszawie,Trjmiecie, Szczecinie, Katowicach mi w postaci automatycznego we-
ciecha Wodarczyka. wieo re- niejach najmocniejszej, pierwszej jcia do fazy pucharowej. Ewen-
prezentacji nios ze sob nato- dywizji rozgrywek. Kwesti awansu tualne barae, podobnie jak wier-
oraz Krakowie.
miast takie nazwiska jak: ukasz do strefy finaowej rozstrzygn se- finay i mecze o medale, Polacy ro-
Kaczmarek, Maciej Muzaj, Ale- rie turniejw, ktre Polacy roz- dzona przez Ferdinando De Gior- stwa Starego Kontynentu. W tym zegraj w krakowskiej Tauron Are-
ksander liwka, Bartomiej Le- poczn we Woszech w dniach 2-4 giego, zagra z druynami z Francji roku ch zdobycia trofeum bdzie nie. Miejmy nadziej, e cikie
maski, Marcin Komenda oraz czerwca. Nastpne spotkania nasi (11 sierpnia), Kanady (12 sierpnia) dla nas jeszcze silniejsza, gdy za- trzygodzinne treningi oraz budowa-
Kacper Piechocki. Pierwsze ofi- siatkarze rozegraj w Bugarii (9-11 oraz Rosji (13 sierpnia). Memoria wody odbd si w Polsce. Euro- nie ducha zespou, o ktrym czsto
cjalne spotkanie reprezentacji Pol- czerwca) oraz w Polsce (15-19 bdzie doskona okazj na ostatnie volley 2017 rozegrany zostanie w wspomina De Giorgi, przyniesie
ski w tym roku oraz debiut czerwca). Pi najlepszych druyn z szlify siatkarskich umiejtnoci dniach 24 sierpnia 3 wrzenia w zote rezultaty.
woskiego trenera nastpi 20 fazy interkontynentalnej pierwszej przed najwaniejsz imprez tego Warszawie, Trjmiecie, Szczeci- Joanna SKRZYBT
 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Europo, chc zosta gwiazd!

rdo: eurovisionworld.com
Nawet tegoroczne haso konkursu nawizywao do rnorodnoci.

Wielokrotnie mona spotka si z zarzutem, e to rzecz gupia. Bezwartociowa. su, nie kry zadowolenia z tegorocz- W istocie dua cz muzykw
nego muzycznego wyboru Europy. biorcych udzia w konkursie na prze-
Upolityczniona. jednak od lat gromadzi przed odbiornikami miliony strzeni lat sigaa po wiele niekon-
wencjonalnych zabiegw, lecych
niekoniecznie w warstwie muzycznej.
z Europy i wiata. Co takiego ma w sobie Konkurs Piosenki Eurowizji? Potwory, ywiarze i inne przypadki
W serwisie YouTube nagranie z Warto przypomnie sobie chociaby
Dlaczego wci przyciga?
wanych przez widzw ze wszyst- instrumentw smyczkowych oraz finaowego wystpu Salvadora Sob- hardrockowy zesp Lordi z Finlandii
kich uczestniczcych w konkursie w kocu piosenka zapiewana rala zostao obejrzane ponad 2 mi- laureatw 51 edycji, odbywajcej
pastw. Wokal pozbawiony chr- w ojczystym jzyku. Amar pelos liony razy, w cigu 17 godzin od si w Atenach. Grupa od samego mo-

E urowizj w tym roku zwy-


ciy reprezentujcy Portu-
gali Salvador Sobral z pio-
senk Amar pelos Dois. Utwr
okaza si by absolutnym fawory-
tem zarwno w gosowaniu jurorw
kw w tle, brak czegokolwiek
uwaanego powszechnie za spekta-
kularne na scenie (efekty pirotech-
niczne, przycigajce wzrok krea-
cje, choreografia), warstwa muzycz-
na zoona gwnie z pianina i po-
Dois jest pierwszym od 2007 roku,
w caoci zapiewanym w jzyku
niebdcym angielskim, zwyci-
skim utworem. Eurowizyjny dzien-
nikarski wyjadacz na polskim po-
dwrku, Artur Orzech, podczas ko-
publikacji. Internauci gorco dysku-
tuj w komentarzach pod filmem
przewija si przez nie stwierdzenie,
e Eurowizja zaczyna wraca na
waciwe tory, e wreszcie zaczto
docenia muzyk, a nie efekciar-
mentu jej powstania (rok 1996) nie
pokazuje adnej z twarzy jej czon-
kw oni sami cik muzyk uzu-
peniaj strojami potworw, czerpic
inspiracje z horrorw nie inaczej
byo podczas wystpu na Eurowizji.
z 42 krajw, jak i punktach przyzna- brzmiewajcych momentami mentarza w czasie trwania konkur- stwo. Cao zostaa uzupeniona o niewiel-

Emmanuel macron,
czyli ostatnie tchnienie republiki
W momencie kiedy pisz nie jest mj prezydent, s w ostat-
nich latach bardzo popularne. Swoje
potne niezadowolenie, jeszcze
te sowa, jest wieo po
przed drug tur wyborw, postano-
zaprzysieniu elekta na
urzd prezydenta Repub- wili zreszt pokaza anarchokomu-
liki Francuskiej. Emma- nici francuscy, ktrzy rozptali w
Paryu grone zamieszki. Mwili
wtedy, e to aden wybr, jeli maj
nuel macron od 14 maja
moe szczyci si tytuem wybiera midzy rasistk Le Pen,
prezydenta Francuzw. a zgniym kapitalist Macronem.
Przed Macronem nie stoi jednak
tylko problem zjednoczenia Francu-
Przed nim bardzo wiele
zw, ale take o wiele trudniejsze
zada. Pewnie zdaje so-
bie spraw, jak cikich. zadanie. Byy minister gospodarki
musi wycign swj kraj z doka
gospodarczego. Od kilku lat Francja
znajduje si bowiem pod kresk.

J u w pierwszym wystpieniu
w Paacu Elizejskim polityk
mwi o tym, e bdzie stara
si zjedna cay nard i by prezy-
dentem wszystkich. To z pewnoci
bdzie trudne, biorc pod uwag
Agencje ratingowe daj jej coraz
nisze noty, a ekonomici mwi o
niej jako o chorym czowieku Eu-
ropy. Sektor pastwowy jest roz-
ronity do gargantuicznych roz-
miarw. A 5,45 mln Francuzw
fakt, e w XXI wieku powiedzenie pracuje na pastwowym garnuszku.
rdo: politico.eu

jeszcze si taki nie urodzi, co by Bycie urzdnikiem we Francji nie


kademu dogodzi, jest szczeglnie nadaje tylko wysokiego statusu
prawdziwe. Marsze z hasami To spoecznego, ale take zapewnia Emmanuel Macron bdzie ostatnim prezydentem V Republiki. Naprawd.
maj 2017 7
ki kapelusik z fisk flag, umiesz- senk. Ale jaka piosenka zasuguje na
czony na gowie wokalisty (wraz z ro-
gami, skrzydami i mikrofonem
umieszczonym na toporze efekt by do
przewidzenia czyli intrygujca i
miano dobrej? Instrumentalnie i wo-
kalnie rozbudowana, czy po prostu
chwytliwa?
Ca rnorodn gam tego co
MY(D)LENIE OCZU
przycigajca uwag groteska). Po po- dzieje si na Eurowizji, wykorzystaa
zamuzyczne zabiegi siga rwnie Szwecja zeszoroczny gospodarz Kobiety w szpilkach,
Dima Bilan dwukrotny reprezentant konkursu. Prowadzcy Petra Mede sprztajce z nienatu-
Rosji. Jego zwyciski wystp w roku i Mns Zelmerlw wykonali paro-
2008 przepeniony by biaymi ubra- di typowo eurowizyjnej piosenki
raln gracj, hollywoodz-
niami, rozpitymi koszulami i tarza- poprzez artobliwy tutorial znalaz
kie umiechy, gadka
niem si boso po pododze. Tarza si si w nim midzy innymi obowizek skra, czar, wdzik oraz
nie tylko Bilan, ale zaprezentowania zaplecza etnicznego
i podgrywajcy mu skrzypek. Do swojego kraju, przy jednoczesnym
lawina dwikw, sloga-
tego zapalona wieca i znany ro- niepopadaniu w staromodno, zwra-
nw, racych barw i mi-
syjski ywiarz Jewgienij Plusz- canie uwagi suchaczy poprzez efek- gajcych obrazkw. To
czenko, rwnie odziany w biel. Do towny pocztek i sowa klucze, ktre typowa sceneria wczes-
wspomnianych przypadkw moemy powinny si znale w kadej eurowi-
dooy polski wystp z 2015 roku zyjnej piosence. W ten sposb po-
nej reklamy. Niczym nie-
(Cleo, Donatan, My Sowianie wsta utwr Love Love Peace Pea- proszony go, zawitaa
i soft porno z ubijaniem masa w tle) ce, wykonany podczas zeszorocznej do ycia kadego z nas.
czy synnego modawskiego rozta- imprezy na scenie, poza pie-
czonego saksofonist (tzw. Epic Sax wajcymi prowadzcymi, znaleli si
jest wszdzie, jest za-
Guy), ktry razem z grup Sunstroke midzy innymi pnadzy mczyni
wsze za duga i najcz-
Project ponownie reprezentowa uderzajcy w bbny, starsza kobieta ciej nie jest niczym, co
Modawi w tegorocznej edycji kon- w folkowym ubraniu, ywiarz, ze-
kursu. sp Lordi, grajcy na skrzypcach lau-
przypominaoby praw-
reat 54 edycji Alexander Rybak czy
dziwe ycie.
kobieta oblizujca przyrzd do ubija-
nia masa (wielka Polsko, dzikuje-
Recepta na sukces
Problem polega wanie na tym, e my!). Gospodarze zeszorocznego
takowej recepty nie ma. Eurowizja, konkursu wyjli z charakterystycz-

K iedy w sobotni wieczr jed-

rdo: hrionline.ac.uk
jako widowisko barwne, co roku ofe- nych wystpw na przestrzeni lat po na z popularnych stacji tele-
ruje co cakowicie odmiennego od jednym elemencie i zczyli to w dow- wizyjnych postanowi pu-
poprzedniej edycji. Wiele zarzutw cipn cao. Parodia ta moe by po- ci inny film ni Sposb na te-
kierowanych w stron festiwalu jest twierdzeniem faktu, e mimo nieko- ciow czy po raz setny wszystkie
uzasadnionych na jednej paszczy- niecznie skomplikowanej i wyrafino- czci Harrego Pottera, z entuzjaz-
Nie pozwlmy, aby reklamy mydliy nam oczy iluzjami.

nie w niektrych przypadkach zda- wanej muzyki podczas Eurowizji mem zasiadam przed ekranem w ona si odchudza, to ja nie powin- Na tej zasadzie zdjto z anteny
rza si, e muzyka gra cakowicie mona wicej. I t wanie okazj co oczekiwaniu na seans. Entuzjazm nam rusza si z domu, bez papie- dziesitki innych reklam, co daje
drugorzdn rol. Czasem faktycznie roku wykorzystuje wiele wyst- ganie w przecigu najbliszych pi- rowej torby na gowie, przez naj- wiateko w tym neonowym tunelu.
stawia si na efekty specjalne i per- pujcych tam reprezentantw. Lizbono ciu, a przy naprawd dobrych wiat- bliszy rok. W tym miejscu te wy-
fekcyjnie dopracowan choreografi, 2018 czy zaoferujesz nam wicej? rach, dziesiciu minut. Po tym czasie laabym wiadro zimnej wody na
znacznie bardziej ni na dobr pio- w magiczny sposb (cho wiem, e gowy wszystkich, ktrzy si na to
Z dala od iluzji
wyej wymieniony czarodziej nie nabieraj. Do reklam trzeba mie sporo dys-
Magorzata PELKA

mia z tym nic wsplnego) dwik tansu. Nie moemy pozwoli, eby
wydobywajcy si z telewizora staje dyktoway nam, jak mamy y.
dobr i pewn pac do koca ycia. adn istniejc parti ruchu En si goniejszy, a ciemny pokj przy- Rzeczywisto jest o wiele mniej
Kamstwa do reklamacji
82 osb na 1000 pracuje w urz- Marche, nada mu nawet krzty anty- pomina o zgrozo klub nocny z ty- W peni rozumiem cele reklamy. idealna, ale wygrywa autentyczno-
dach ten wskanik wyszy jest systemowoci. Centrysta nie ma sicem migajcych lamp ledowych. Ma zachci, zaciekawi, nakoni ci i rnorodnoci. Nie wierzmy
tylko w krajach Skandynawii. Fran- jednak pomysu na to, od ktrej Tak, to czas na reklam. Czas, w kt- do zakupu. W perswazji sia. Spot reklamie jeansw z krzyczcym slo-
cuzi zdecydowanie zagalopowali strony zabra si za uzdrawianie rym mog wyprowadzi psa, zrobi oddziauje gwnie na zmys wzro- ganem Love your curves, podczas
si w stron biurokracji. chorego. Ju kiedy by ministrem kolacj lub przeczyta kilka roz-
Jedna z najwikszych gospodarek gospodarki w latach 2014-2016, nie dziaw ksiki. Czas na zapomnie-
Starego Kontynentu tonie w by w stanie niczego zmieni. Wca- nie, co w ogle zaczam oglda.
W peni rozumiem cele reklamy. Ma zachci,
dugach. Ju w 2014 roku ekono- le nie dlatego, e jest nieumiejtny zaciekawi, nakoni do zakupu.W perswazji
mici bili na alarm i ostrzegali czy nie zna si na swoim fachu.
przed zapaci gospodarcz. Obec- Francuska gospodarka jest po pro-
Krzywe zwierciado z rys sia. Spot oddziauje gwnie na zmys wzroku,
nie sytuacja jest opakana deficyt stu w stanie agonalnym. Jedyne co S reklamy dobre i ze, lecz nie bo wikszo populacji to wzrokowcy. Kiedy jednak midzy
Francji aktualnie przekroczy rekor- mona dla niej zrobi, to zapewni mnie to ocenia. Jestem jednak ich
dowy poziom 97% PKB. Biurokra- jej w miar godny upadek. wiadomym odbiorc, a ich ogrom,
perswazj sprytnie przeplata si manipulacj, a Natalie
tyczno-administracyjne wizy tak Wszelkie analizy polityczne, do- jaki zobaczyam i ju nie odzoba- Portman z plastikowymi rzsami ma zachci mnie do za-
mocno sptay kraj, e gospodarka tyczce jego prezydentury, nie po- cz, pozwoli mi na zorientowanie kupu nowego tuszu Diora, na mojej twarzy pojawia si lekki
ju nie wyrabia. Nierwnoci rosn, zostawiaj wtpliwoci jaka by si, jak wikszo z tych spotw za-
a koca problemw nie wida. nie bya kadencja Emmanuela krzywia rzeczywisto. Nieufno umiech politowania.
Nietrudno dziwi si Francuzom, Macrona, bdzie to ostatnie tchnie- wobec reklam ronie. Coraz mniej
ktrzy gosowali na Jeana-Luca nie Francji, jak znamy. Po kaden- ludzi daje sobie mydli oczy ich ku, bo wikszo populacji to wzro- gdy modelki maj figury nastolatek.
Melanchona czy Marine Le Pen. cji centrysty przyjdzie czas na na- iluzjom. Twrcy musz nieco wi- kowcy. Kiedy jednak midzy per- Nie wierzmy w owoce i warzywa,
Skrajni kandydaci z lewej i prawej prawd wielkie zmiany. Analitycy cej si nagimnastykowa, aby wy- swazj sprytnie przeplata si mani- spryskane lakierem do wosw, klej
strony obiecywali bowiem ogromne wskazuj, e jeli teraz nie udao pa wiarygodnie. Nie kademu si pulacj, a Natalie Portman z plasti- zamiast mleka z patkami niada-
zmiany. Oboje mwili o napisaniu si wygra skrajnym siom, te to udaje. Pikna modelka o nieska- kowymi rzsami ma zachci mnie niowymi, plastikowe kostki lodu,
konstytucji od nowa i postawieniu zgarn wadz za pi lat. Przez zitelnej cerze, reklamujca kosme- do zakupu nowego tuszu Diora, na nigdy nieprzeprowadzone badania,
Francji na nogi w wydaniu VI Re- ten czas dojdzie do ostatecznej za- tyk do cery z problemami, talia osy, mojej twarzy pojawia si lekki u- lekarzy statystw oraz znane twa-
publiki. Miaaby to by nie tylko paci Francuskiej gospodarki, a obok tabletek na odchudzanie, ko- miech politowania. Na szczcie rze dorabiajce na zachwalaniu pro-
rozka z problemami, ktre narosy niepokoje w kraju tylko si bieta bez cellulitu, starajca si z kto przy zdrowych zmysach zaka- szku do prania. Bardzo czsto rekla-
wok V Republiki, ale prba zwiksz. Wtedy Francuzi sami nim walczy przy pomocy najno- za rozpowszechniania tej manipu- my staraj si gra odbiorcom na
wdroenia planu ideowego kadego popdz do urn, by wybra kandy- wszego cudotwrczego specyfiku. lacji, bo ludzie, po tym jak zostali uczuciach. Na czas trwania bloku
z nich. data, ktry obieca im now konsty- Widok moe i cieszcy oko, bo lu- wprowadzeni w bd, domagali si reklamowego polecaabym je
Tymczasem Emmanuel Macron tucj i VI Republik kim by ten bimy to, co estetyczne i bez skazy, prawdy. W kocu konsumenci te wyczy, a serce, na t prze-
wygra, bo... proponowa wzgldn kandydat nie by i jak skrajnej wiz- ale z prawd nie ma nic wsplnego. maj swoje prawa. Zanim co ku- cigajc si chwil, mie cho tro-
stabilno i nie by skrajny. Fakt, e ji by nie mia. W tym miejscu wanie zaczynaj pi, chc wiedzie, jak bdzie, a nie ch z lodu tego prawdziwego.
kandydowa z niezwizanego z Przemysaw TERLECKI si kompleksy i konkluzje: skoro jak producent chciaby, eby byo. Ada KUKUROWSKA
8 www.facebook.com/gazeta.fenestra
Pogo za ogldalnoci i zyskiem sprawiaj, e pro-
gramy informacyjne koncentruj si gwnie na tak
zwanych zych newsach. Czy w mediach jest jeszcze
miejsce na informacje, ktre bd miay znamiona
dziaalnoci misyjnej rodkw przekazu?
Wycig o widza
powiedzie, e w mediach nie ma
ju miejsca na dobre informacje?

yjemy coraz szybciej, coraz


intensywniej. Jestemy za-
sypywani ogromem wiado-
moci w postaci przekazw infor-
macyjnych. Do naszego umysu na-
ley wyselekcjonowanie takich, kt-
Bycie gosem
Wszystko rozbija si o ogldalno-
, a co za tym idzie zysk. Wyst-
puje tu pewna prawidowo, a mia-
re nas interesuj. Rozwj rodkw nowicie im wicej zych newsw,
przekazu sprawi, e jest to zadanie tym wiksza ogldalno, ktra
coraz trudniejsze. przekada si na przychody. W tym
miejscu warto si zastanowi, co
jest podstaw misji mediw.
Wydawa by si mogo

rdo: Megane Callewaert/ flickr.com


Rne soczewki
Media w kadej chwili przeka- zwaszcza w przypadku mediw
zuj nam okrelone treci. Wiado- publicznych e podstaw ich
moci te moemy podzieli na dziaalnoci jest rzetelne informo-
prawdziwe lub nie, dobre lub ze. wanie oraz bycie gosem tych, kt-
Czsto mylimy, e tylko od nas za- rzy sami o swoje prawa upomnie
ley, jak te przekazy bdziemy od- si nie mog. Oczywicie jest to
biera. Jest to mylenie bdne. Me- mylenie utopijne, cho stanowi to
dia dziaaj jak soczewki, ktre zarazem idea, do ktrego powinno
Media dostarczaj widzom soczewki, dziki ktrym nadaj danemu przekazowi ramy interpretacyjne.

sprawiaj, e na dany przekaz pat- si chocia prbowa dy. Jak to Zwaszcza na tym, e ma on przed moci, podejcie konstruktywne
rzymy w bardzo okrelony sposb. zrobi? sob przyszo. Analizujc mate- i odpowiedzialne. Jest to zadanie
Gdybymy tylko je zmienili, szybko Nie mona jedynie koncentrowa riay trzech gwnych programw bardzo trudne, ale moliwe do zrea-
Szuka sposobu
przekonalibymy si, e wiat rni uwagi na zych wiadomociach Podstaw do tego jest sposb po- informacyjnych, mwice o bez- lizowania. W ten sposb media od-
si w porwnaniu do poprzedniego (wojny, skandale, zbrodnie). Nie kazania ludzkiego cierpienia. ycie domnoci, zaobserwowaem, e dadz gos tym, ktrzy sami nie
wyobraenia i postrzegania. chodzi te o promowanie dezinfor- czowieka nie jest jedynie asep- setki osb bezdomnych nie s mog go zabra.
Obserwujemy coraz wiksze macji, ktra polegaaby na udawa- tyczn kronik wydarze, ale dzie- podpisywane ich imionami. A prze- Media nie powinny by przede
spycenie treci; epatowanie skan- niu, e takich zachowa na wiecie jami, histori oczekujc, e bdzie cie w imieniu streszcza si ludzka wszystkim maszynk do zarabiania
dalem, sensacj oraz budzenie nie- nie ma. Wprost przeciwnie, chodzi opowiedziana poprzez wybr klu- tosamo, godno i historia. pienidzy, ale powinny suy lu-
pokoju. Dzieje si tak dlatego, e w o to, by kady przedstawiany dra- cza interpretacyjnego, zdolnego wy- Wydaje mi si, e trzeba poszu- dziom. Poszerza ich wiedz, hory-
duej mierze koncentrujemy si na mat rodzi co konstruktywnego. selekcjonowa i zebra najwanie- ka stylu komunikacji, ktry nie b- zonty, ale te troszczy si o to, by
tak zwanych zych newsach. Przy- Przykadem mog by przerne jsze dane. Rzeczywisto jako taka dzie przyznawa zu gwnej roli, wiat nie zmierza w stron zgorzknie-
cigaj one odbiorcw i sprawiaj, materiay, po ktrych odbiorcy po- nie jest jednoznaczna. ale bdzie stara ukaza moliwe nia, znieczulicy i obojtnoci. A wa-
e program bdzie oddziaywa na stanawiaj pomc osobom, ktrych Chodzi o to, eby nie skupia si rozwizania, inspirujc w ludziach, nie takie podejcie jest dominujce.
spoeczestwo. Czy mona jednak trudnoci si ukazao. na cierpieniu, ale na czowieku. ktrym przekazywane s wiado- Hubert OSSOWSKI

Co robisz z ksik, ksigarni czy biblioteki. Stan chodu czy domu. Czy zostanie ona
ktr niedawno ku-
pie? na tak zadane
pytanie prawdopodob-
Tsundoku oszaamiajcej euforii, poczucie
bezpieczestwa, obietnica przygody
i niecierpliwego oczekiwania oraz
nienasycenie to wszystko moty-
posdzona o snobizm? Raczej nie,
poniewa dzi ksiki nie s ju
symbolem statusu spoecznego.
Jeli czujesz, e problem moe
nie wikszo odpowie- wuje do kupna kolejnych ksiek. dotyczy i Ciebie, nie martw si. Na
bawkami. Chcesz mie wszystko. cay w porozkadanych tomach, na Co z tego, e si nie przeczyta? pocieszenie powiem, e wielu jest
Kady tytu daje nadziej na nieza- pododze wielkie stosy pitrzce si Japoskie sowo tsundoku po- i byo takich. Na przykad Alfred
dziaaby, e oczywicie j
czyta. S jednak osoby, pomnian przygod, a zapach, ktry pod sam sufit. Frustrujco nie- wstao ju w XIX wieku i stanowi Edward Newton, amerykaski wy-
ktre kupuj ksiki wydziela si przy przerzucaniu mieszczce si, wypywajce ze- poczenie sw tsunde oku, czyli dawca i kolekcjoner ksiek, ktry
wieo wydrukowanych stron, przy- wszd, zmuszajce do dziwacznych stos, oraz dokusho czytanie w chwili mierci posiada kolekcj
prawia o gsi skrk. Gdy ju wresz- slalomw przy poruszaniu si po ksiek. Czy mona si z tego le- 10 000 ksiek, ktrych w wik-
w zupenie innym celu.
cie zdecydujesz si na t jedyn pokoju. I pojawia si pytanie: Na- czy? Mona, jak z kadego innego szoci oczywicie nie przeczyta.
To, co z nimi robi, opisu-
je japoskie sowo tsun- i znajdziesz si z ni sam na sam na prawd to wszystko przeczytae?!. zaburzenia. Ale czy jest sens? Jeli Do tego literackiego towarzystwa
wygodnej kanapie, z kubkiem gorcej I absurdalna odpowied: Nie. tsundoku stao si zaburzeniem mona rwnie zaliczy Gat-
herbaty w rku, zaczyna si prawdzi- Gromadzenie ksiek to obsesja, kompulsywnym, zdecydowanie tak; sbyego, ktry te gromadzi i nie-
doku.
wa przygoda czytanie. Niewiele fascynacja, ale nie hobby. Tutaj nie choby po to, by nie ewaluowao w koniecznie wszystko czyta. Dema-
rni si zachowanie osoby cierpicej ma wyboru: chce czy nie chce, znacznie powaniejsz chorob skoway go wci zczone strony.

J eli jeste prawdziwym wielbi-


cielem ksiek, na pewno
znasz to uczucie, gdy wcho-
dzisz do ksigarni i w sekund zmie-
niasz si w dziecko w sklepie z za-
na tsundoku, cho jest jedna, aczkol-
wiek znaczca rnica: osoba ta ku-
puje ksik i... jej nie czyta.
Biblioteczka pena ksiek, na
szafce nocnej spory zbiorek, st
tsundokista po prostu musi to robi.
Wielu z nich, mimo posiadania kil-
kudziesiciu lub nawet kilkuset nie-
naruszonych propozycji, wci czu-
je to samo podanie wchodzc do
psychiczn. Jednak dla osoby zdro-
wej tsundoku nie jest niebezpiecz-
ne. Moe ewentualnie dla jej portfe-
la, cho pewnie i tak magazynowa-
ne stosy nie osign wartoci samo-
Dlatego moe i nie zdarzy Ci si nie
przespa nocy z powodu wyjtkowo
wcigajcej lektury, ale przynaj-
mniej si wypisz!
Marta KUCZMASKA

Redaktor naczelny Redakcja Dawid Kroll Piotr Niedzielak Celina Sobkw Skad Twitter
/Redaktor dziau Polityka Adam Adamczak Dominika Kruszakin Katarzyna Nowacka Mikoaj Stanek
Grzegorz Iwasiuta Piotr Baszczyk Julia Krylak Adam Nowaczewski Magdalena Stefan Tomasz Szukaa /twitter.com/FenestraGazeta
Zastpca redaktora Dawid Brilowski Marta Kuczmaska Weronika Nowak Joanna Suwiczak
naczelnego/Redaktor Tomasz Ciepielewski Adrianna Kukurowska Krzysztof Oblizajek Sonia Szymaska Opiekun redakcji Druk
dziau Kultura Julia Ditkowska Kinga Kwiecie Hubert Ossowski Dawid Szymczak
Magorzata Pelka Arkadiusz Dobruchowski Micha Leniczak Dominika Pacyska PrzemysawTerlecki Red. Lesaw Ciesika Drukarnia Prasowa
Redaktor dziau Sport Paulina Erpel Agnieszka Malczewska Natalia Pawlak WioletaWasylw ul. Malwowa 158, Skrzewo
Rafa Bajer Jakub Goy Filip Malinowski Magorzata Pelka AleksandraWrblewska
Wydawca: Wydzia Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Umultowska 89a, 61-614 Pozna. Sekretarz Redakcji Patryk Halczak Mateusz Menkina Micha Perzanowski Rafa Zawieruszyski
Strona internetowa Redakcja zastrzega sobie prawo
Redakcja:Wydzia Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Umultowska 89a, pokj 144, 61-614 Pozna Anna Maria Kottas Natalia Jankowska Patryk Mikoaj Micha Piszczek Dominik Zieliski www.gazetafenestra.pl do redagowania i skracania
email: fenestra.uam@gmail.com, facebook: www.facebook.com/gazeta.fenestra Korekta Weronika Jwiak Maria Mikoajczyk Jakub Ptak Klaudia Zimowska nadesanych tekstw. Redakcja
Anna Maria Kottas Karolina Karo Nina Mikiewicz Livia Rok Agata Zin Facebook nie ponosi odpowiedzialnoci
Nicole Piotrowska Aleksandra Klasa Marcin Moj Joanna Skrzybt Daria Zwiefka
Weronika Nowak Aleksandra Konieczna Mateusz Musik Mikoaj Somski www.facebook.com/gazeta.fenestra za tre zamieszczanych reklam.