«Μεε επιστροφή

ή στη δραχχμή θα επιβ
βιώσει η Ελλλάδα»
Της Σοφίας Παππαϊωάννου
κονομολόγοος Γιοακίμ Σ
Σταρμπάτι, ο άνθρωποςς που ηγείτα
αι της προσφ
φυγής
Ο Γεερμανός οικ
στο Συνταγματιικό Δικαστή
ήριο της χώρρας του καττά του πακέττου βοηθεία
ας προς την
Ελλάδα, δηλώννει λάτρης τη
ης χώρας μα
ας και θεωρρεί ότι η πρά
άξη του βοηθάει την Ελλλάδα.
Τη χχώρα μας, εξάλλου, δια
αλέγει τα τελλευταία χρόόνια για τις δδιακοπές τοου,
παρα
αθερίζονταςς σε σπίτι Γερμανών φίίλων του στη
η Μεθώνη ττης Πελοπονννήσου, όποου και
βρίσ
σκεται σήμεερα. «Δεν πρρόκειται για
α μια πράξη εναντίον τη
ης Ελλάδας»», μας εξηγεεί, «οι
βοήθθειες που πα
αρέχονται δδεν βοηθούνν την Ελλάδα, αλλά τις τράπεζες.
Έρχχονται τα χρήματα στηνν Ελλάδα, τα
α παραλαμβ
βάνει στην εείσοδο ο πρω
ωθυπουργόςς σας
κύριιος Παπανδρέου, διασχχίζει το “ελλληνικό σπίτιι” και από τη
ην πίσω πόρρτα τα δίνειι στις
τράππεζες. Αυτόό σημαίνει ότι τα λεφτά είναι για τιις τράπεζες κκαι όχι για ττην Ελλάδα
α».
Ο κα
αθηγητής Στταρμπάτι μα
αζί με άλλουυς δύο Γερμ
μανούς οικοονομολόγους, ένα καθηγητή
Νομ
μικής κι ένα πρώην ανώ
ώτατο στέλεχχος της εταιιρείας Thyssen, της γνω
ωστής μας α
από τα
Ναυυπηγεία Σκα
αραμαγκά, σ
στηρίζουν νοομικά την προσφυγή
π
τοους στον γνω
ωστό όρο τη
ης
Συνθθήκης του Μ
Μάαστριχτ, του no-baillout, ότι δηλλαδή μία χώ
ώρα της Ευρωζώνης δενν
μπορρεί να διασώ
ώσει μία άλλλη χώρα πλληρώνοντας τα χρέη τηςς. Η Κομισιιόν έχει ξεπεεράσει
αυτόόν τον όρο, θεωρώνταςς ότι το πακέέτο προς τηνν Ελλάδα δεεν αποτελεί διάσωση, α
αλλά

αρωγή. «Εδώ πρόκειται για ένα παιχνίδι με τις λέξεις. Στην πραγματικότητα είναι ένα
bail-out», ισχυρίζεται ο Σταρμπάτι.
Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει η Ελλάδα είναι να γίνει ανταγωνιστική και για να το
καταφέρει αυτό θεωρεί ότι πρέπει η χώρα να επιστρέψει στη δραχμή, να την υποτιμήσει.
Για να εξηγήσει πώς θα βοηθηθεί η Ελλάδα από μία τέτοια εξέλιξη φέρνει το παράδειγμα
του τουρισμού. «Εφ’ όσον είναι άδεια τα ξενοδοχεία, μας εξηγεί, είναι σημαντικό να τα
γεμίσουν ξένοι τουρίστες, κάτι που θα γινόταν πιο εύκολα αν η Ελλάδα επέστρεφε στη
δραχμή και την υποτιμούσε». Ο Σταρμπάτι είναι απολύτως βέβαιος ότι η Ελλάδα δεν θα
καταφέρει ποτέ να δώσει πίσω τα χρήματα από το πακέτο βοήθειας. «Μοιάζει με ένα
κολυμβητή», μας λέει, «που προσπαθεί να φθάσει στην όχθη, αλλά δεν καταφέρνει να
πολεμήσει τα ρεύματα. Η Ελλάδα δεν ακολουθεί πια δική της πολιτική. Ακολουθεί την
πολιτική που επιβάλλουν οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον, μέσω της Κομισιόν και του
ΔΝΤ. Εγώ λατρεύω τους Έλληνες, είναι περήφανοι, ειλικρινείς και δεν θέλω πια οι
Έλληνες απλά να ακολουθούν, αλλά να ορθώσουν πάλι το ανάστημά τους».
 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful