You are on page 1of 8

February 6, 2017 (Monday) 1.

Pag-iigib ng tubig na maiinom araw-


FLAG CEREMONY (7:30-7:40 A.M.) araw _____
ESP/EKAWP 6 (7:40-8:10 A.M.) 2. Pag-ubos ng maraming timba na may
I. LAYUNIN: lamang tubig sa isang paliguan ______
Naipakikita ang kakayahan sa 3. Kumuha lamang ng saktong sukat ng
pagpaplano at pangangasiwa ng tubig na kakailangnanin sa pagsasaing
pinagkukunang yaman, sa pamamagitan ng kanin _______
ng pagpapasiya kung anu-ano ang mga 4. Huwag uminom ng tubig kahit uhaw
pangunahing nararapat paggamitan ng na uhaw na. ________
mga pinagkukunang-yaman. 5. Limitahan ang paggamit ng tubig
II. PAKSANG-ARALIN: kapag tagtuyot _________
Pagpaplano sa Pangangasiwa ng Remarks: Bilang ng mga mag-aaral na nasa
Pinagkukunang Yaman Mastery Level- _______ Needing remediation-
Sanggunian: EKAWP 6/Batayang Aklat _______
Kagamitan: larawan V. KASUNDUAN
III. PAMAMARAAN: Mula ngayon ay kailangan tayo ay
A. Paghahanda magtipid sa tubig. Gamitin itoa sa
1. Balik-aral: wastong paraan upang hindi tayo
Anu-ano ang mga produktong mahirapan pagdating ng tagtuyot.
pang-industriyang pantahanan na -----END-----
ating napag-aralan?
2. Pagganyak: ENGLISH 6 (8:10-9:30 A.M.)
Paano ang wastong pagtitipid I. Objective
natin sa paggamit ng tubig? Infer the general mood of the
B. Paglalahad selection/poem read.
Madalas na mahina ang daloy II. Subject Matter
na tubig kina Arlene. Minsan ay Inferring the general Mood of the
nawawala pa ang tubig sa Selection
matagal na panahon. May isang Reference: Growing in English (Rdng)
gripo silang sira at kahit puno na pp.197-198
ang kanilang lalagyan ay Materials: chart, sentence/phrase strips
hinahayaang tumulo ito ng
tumulo. III. Procedure:
C. Pagtatalakay A. Preparation
1. Bakit kaya madalas mawalan 1. Pronunciation Drill
ng tubig sa lugar nila Arlene? Read the following phrases with
2. Ano ang dapat gawin kung correct pronunciation.
mayroong gripong sira? On top of the hill
3. Dapat bang magtipid sa tubig? In the valley
Bakit? By the side of the rill
D. Paglalahat: Cant be a tree
Ang tubig ay isa sa ating 2. Motivation:
pinagkukunang-yaman, paano natin ito 1. Have you done your best
pangangalagaan? before? How did you feel?
E. Paglalapat: 2. The poem in todays lesson
Ano ang dapat mong gawin sa challenges you to be your
mga sumusunod na kalagayan? best in anything.
Maghuhugas ka ng isang baso, B. Presentation
gaanong tubig ang iyong gagamitin. 1. Read the poem with expressions by
Maliligo ka. Alin ang mas makatitipid? the teacher while the pupils listen.
Ang paggamit ng shower o ang C. Discussion
paggamit ng timba at tabo. Do you do your best when given
IV. PAGTATAYA a task?
Tama o Mali:
How does it feel to do the best A. Paghahanda
and be the best? 1. Balik-aral:
How can you be best in Anu-ano ang mga karapatan ng
anything? bansa?
D. Generalization 2. Pagganyak:
What is meant by mood? Ano-ano ang mga karapatan mo sa
How would you determine the bahay?
mood of the selection? B. Paglalahad
E. Application Ilahad muli ang mga karapatan ng
Infer the mood of the Pilipinas.
following passages. Mga Karapatan ng Kahalagah
1. These past several weeks Bansa an
when you had not written, I 1. Karapatang
realized how much you makapagsarili
mean to me. 2. Karapatan ng
2. What a beautiful pantay na pagkilala.
picturesque! It deserved a 3. Karapatang
price, cried Zeny. mamahala sa
IV. Evaluation nasasakupan
Choose the answer that best express 4. karapatang mag-
the mood in the sentences. angkin ng ari-arian.
angry sorry contentment C. Pagtatalakay
hopeless regret Talakayan at pag-uulat ng bawat grupo
pity sa pamamagitan ng Broadcasting.
afraid excitement
__________ 1. How dare you say that to me? D. Paglalahat
__________ 2. I lost a man who is always ready Ano ang mga karapatang pambansa?
to help me in times of need. How could I ever Ano ang kahalagahan nito sa pag-
survive? unald ng ating bansa?
__________ 3. Help! I am sinking. E. Paglalapat
__________ 4. Well, who are you to teach me. I Ang Pilipinas ay nakapagpapadala at
am a lawyer I know many things than you do. tumatanggap ng mga sugo at
__________ 5. Dont ever tell me what to do. kinatawan sa ibang bansa.
You are only my daughter. Ipaliwanag kung anong karapatan ito.
Remarks: No. of pupils in the: IV. PAGTATAYA
Mastery Level- _______ Needing remediation- Magbigay ng halimbawa sumusunod:
_______ 1. Karapatang makapagsarili.
V. Assignment 2. Karapatan sa pantay na pagkilala.
Read again the poem "Be the Best of 3. Karapatang makipag-ugnayan.
Whatever You Are". Write the general mood 4. Karapatang ipagtanggol ang
on your notebook. kalayaan
-----END----- 5. Karapatang umunlad ang
Science 6 (9:30-10:10 A.M.)- Mrs. Masocol ekonomiya
HEKASI 6 (10:1011:10 A.M.) Remarks: Bilang ng mga mag-aaral na nasa
I. LAYUNIN Mastery Level- _______ Needing remediation-
Naipapaliwanag ang kahalagahan ng mga _______
karapatang tinamo ng bansa sa kasalukuyan. V. KASUNDUAN
II. PAKSANG-ARALIN Gumupit ng larawan na nagpapakita
Kahalagahan ng mga Karapatang ng karapatan ng bawat tao. Idikit ito sa isang
Tinamo ng Bansa bond paper. Sumulat ng isang maikling talata
Sanggunian: Pilipinas: Bansang tungkol sa larawang idinikit sa ilalim nito.
Papaunlad 6, pp. 197-201 -----END-----
Kagamitan: larawan EPP 6 (11:10-11:50 A.M.)
III. PAMAMARAAN I. Layunin
Natutukoy ang mga bahagi ng bahay na V. Takdang-Aralin
dapat ayusin. Pumili ng 3 simpleng sira ng bahay na
II. Paksa ating napag-aralan. Sa inyong sariling
Pagtukoy sa mga Bahagi ng Bahay na pangungusap ay ipaliwanag kung
Dapat Ayusin paano ito kukumpunihin.
Sanggunian: Agap at Sikap 6, p.162-164 -----END-----
Kagamitan:mga larawan ng ibat ibang CNR (12:30-1:30 P.M.)
sirang bahagi ng bahay, tsart MATHEMATICS (1:30-2:30 P.M.)
III. Pamamaraan I. Objective:
A. Paghahanda Find the base when the percentage
1. Pagsasanay: and rate are given.
Pagsunud-sunurin ang mga II. Learning Content:
hakbang sa paggawa ng proyekto. Finding the Base When the Percentage
Lagyan ng bilang 1-5. and Rate are Given
_____ Pagpapahalaga References: BEC-PELC II L. 3.2.3
_____ Pangalan ng Proyekto Enfolding Mathematics VI
_____ Pamamaraan sa Paggawa Materials: textbook/workbook
_____ Materyales/Kasangkapang III. Learning Experiences
Kailangan A. Preparation
_____ Layunin 1. Mental Computation/Drill on
2. Pagganyak: Renaming Percent to Decimal
Ipakita ang mga larawan ng Change percent to decimal
ibat ibang sira ng bahay. Itanong: 50% in decimal is _______
Sino sa inyo ang nakaranas ng 75% in decimal is ________
pagkumpuni ng sira ng inyong 375% in decimal is ______
bahay? 2. Review: Review on dividing whole
B. Paglalahad number by decimals
a. Ipakita ang mga larawan ng Activity 1 Cooperative Work
ibat ibang sira ng bahay. Materials: 4 sets of 2
b. Itanong kung paano napansin flashcards having division of whole
na ang mga ito ay may sira. numbers by decimals
C. Pagtatalakay 4 sets of manila paper
1. Ano ang proyekto? 4 pentel pens
2. Ano ang pagkukumpuni? Mechanics:
D. Paglalahat 1. Ask each leaders of the team
Bakit mahalaga ang maagap na gets 2 flashcards having whole
pagkumpuni sa mga simpleng sira number by a decimal.
ng bahay? 2. The members of team solve for
E. Paglalapat the quotient and write the
Pumili ng isang uri ng sira sa solution on a manila paper to be
bahay at ipaliwanag sa sarili published on the board.
ninyong pangungusap kung paano B. Presentation
ito kukumpunihin. 1. Activity 1: Use of Compatible
IV. Pagtataya numbers Through 10 x 10
Tukuyin kung saan nararapat ang mga square/Manipulative
sumusunod na kagamitan: Sample:
1. Sapatilya Dangdang, a daughter of a
2. Baldoza vendor helps her mother by buying
3. gomang pambomba school supplies which is cheap but
4. silicon durable. She buys her notebook in
5. plais Store A at P6.00 which is 10% of
Remarks: Bilang ng mga mag-aaral na nasa: the cost of notebook in Store B.
Mastery Level- _______ Needing Remediation: How much is the notebook in Store
_______ B.
C. Discussion ng mga paninda o produkto na
1. Ask the following questions: inyong naitinda.
Who is the daughter of the B. Paglalahad
vendor 1. Pamantayan sa pakikinig
How much is the notebook of 2. Babasahin ang isang sanaysay
Dangdang? tungkol sa "Pandaigdigang Kalakalan"
Does Dangdang have a good C. Pagtalakay
decision in buying the 1. Pagsagot sa mga tanong
notebook? How do you a. Paano nag-uugnayan ang mga
know? bansa?
D. Generalization: b. Anong mga paninda ang
How do you find the base when iniluluwas ng Pilipinas sa ibang bansa?
the percentage and rate are given? c. Anong mga paninda any ating
IV. Evaluation: inaanykat sa ibang bansa?
Rename these fractions as similar 2. Pagsulat ng reaksyon.
fractions. Add then express the sum in D. Paglalahat
lowest term if possible. Mainam ba ang
1. 20 % of n is 2 pakikipagkalakalan sa ibang bansa?
2. 7 is 35 % of n Ang ganitong paguugnayan ba ay
3. 40 % of n = 8 nakatutulong sa pagunlad ng
4. 10 is 40 % of n = 8 kabuhayan ng bawat bansa?
5. 25% of what no. is 2? E. Paglalapat
Remarks: No. of pupils in the: Ano ang pakikipagkalakalan? Anu-
Mastery Level- _______ Needing Remediation- ano ang mga dapat isaalang-alang sa
_______ pakikipagkalakalan?
V. Assignment: Magbigay ng reaksyon.
Solve. IV. Pagtataya:
1. 6 % of n = 4.5 Pag-ugnayin ang mga salita sa
2. 6.72 is 7 % of what number? pamamagitan ng paggamit ng pang-
3. 12 % of n is 14.4 angkop na na, ng at g.
4. 88 % of what number is 660? 1. bansa _ Pilipinas
5. 220 is 275 % of n 2. bayan _ sinilangan
-----END----- 3. magiting _bayani
FILIPINO VI (2:30-3:30 P.M.) 4. mabango _bulakiak
I. Layunin: 5. sariwa _hangin
Naililipat ang imporrnasyong Remarks: Bilang ng mga mag-aaral na nasa:
napakinggan tungo sa isa pang Mastery Level- _______ Needing Remediation:
anyo/medhum e.g. pagguhit, gray, _______
tsart, atbp. V. Takdang-Aralin:
II. Paksang Aralin Sumulat ng talata na binubuo ng 5
Paglilipat nang Wasto ng mga pangungusap na ginagamit ang
Pangangkop at Pangatnig sa Tambalan at pangangkop na na, ng at g. Pumili ng isa
Hugnayang Pangungusap sa sumusunod na paksa.
Sanggunian: BEC-PELC 191- Pagtangkilik sa Sariling Atin
194, 195 Ang Turismo sa Ating Bansa
Kagamitan:batayang aklat, larawan Pakikipagkaibigan sa Taga-Ibang
III. Pamamaraan: Bansa
A. Paghahanda -----END-----
1. Balik-aral: MSEP (3:304:10 P.M.)
Pagwawasto ng sagot sa I. Layunin:
takdang aralin ng nakaraang aralin. Naiuugnay ang kahulugan ng
2. Pagganyak: musika sa angkop na antas ng
Sino sa inyo ang nakaranas ng daynamiks tulad ng mahinang pag-
magtinda sa palengke? Magbigay awit ng isang malungkot na himig o
awit sa pagpapatulog. Mastery Level- _____ Needing
II. Paksang-Aralin: Remediation- _____
Mahinang Pag-awit V. Takdang Aralin:
Mga Kagamitan: Iskor ng awit na Ili-Ili Paano napahahalagahan ang
Tulog Anay kaugnayan ng daynamiks sa damdaming
III. Pamamaraan: ibinibigay ng musika.
A. Paghahanda -----END----
1. Pagbabalik-aral: SCHOOL GROUND IMPROVEMENT (4:10-4:20
Anu-ano ang tatlong pangkat ng P.M.)
mga instrumento na bumubuo FLAG LOWERING (4:20-4:30 P.M.)
sa banda? February 7, 2017 (Tuesday)
Magbigay ng mga halimbawa FLAG CEREMONY (7:30-7:40 A.M.)
ng instrumentong perkusyon at ESP/EKAWP 6 (7:40-8:10 A.M.)
ilarawan ang nalilikha nitong I. LAYUNIN:
tunog. Naisasagawa ang kakayahan sa
Magbigay ng halimbawa ng pagpaplano at pangangasiwa ng
mga instrumentong dikuwerdas. pinagkukunang yaman.
Paano sila tinutugtog? Anong uri II. PAKSANG-ARALIN:
ng tunog ang nalilikha nila? Kakayahan sa Pagpapaplano at
Magbigay ng halimbalawa ng Pangangasiwa ng Pinagkukunang-Yaman
mga instrumentong metal at B.P. : Pangkabuhayan
sabihin ang uri ng kanilang K.P. : Pagtitipid/Matalinong
tunog. Paggamit ng Pinagkukunang Yaman
Saan ginagamit ang banda? E.L.C.1.1 : EKAWP 6, pp. 26
B. Paglalahad Kagamitan : Larawan
Magbigay ng pagsasanay sa tinig. III. PAMAMARAAN:
Ituro ang awit na "Ili-Ili Tulog Anay" A. Paghahanda
sa pamamaraang "sight 1. Balik-aral:
reading", TX p. 66 a. Paano mo naisaalang-alang
C. Pagtatalakay angkaligtasan at kapakanan
Ano ang isinasaad ng awit? ng nakararami sa paggamit
Paano dapat awitin ito? Bakit? ng teknolohiya?
Anong panandang 2. Pagganyak:
b. Nakabubuti ba ang patuloy na
pandaynamiks ang
paggamit ng teknolohiya?
iminumungkahi sa pag-awit
B. Paglalahad
nang mahina?
Si G. Felix ang nagmamay-ari
Anu-ano ang mga panandang
ng pagawaan ng furniture. Para
pandaynamiks ang inilalagay sa
matiyak na nagagamit niya ang
iskor ng mga awit na dapat
makabuluhan ang kanyang oras,
awitin nang mahina?
siya ay gumawa ng schedule of
D. Paglalahat
activities. Ito ang sinusunod niya
Ano ang mahinang pag-awit? Ano
araw-araw upang tiyak niyang
ang kahalagahan nito?
walang nasasayang na oras at
E. Paglalapat
nagagawa niya ang lahat niyang
Ano-ano ang daynamiks sa kantang
dapat gawin.
ating tinalakay?
C. Pagtatalakay
IV. Pagtataya:
1. Tama ba ang ginawa ni Felix?
Ipaawit sa mga bata ang "Ili-ili Tulog
2. Anu-ano ang ating mga
Anay" nang may angkop na damdamin
pinagkukunang-yaman
at sinusunod ang wastong antas ng
3. Anu-ano ang dapat nating gawin sa
daynamiks.
pagpaplano at pangangasiwa ng
Remarks: bilang ng mga mag-aaral na
mga pinagkukunang-yaman.
nasa:
D. Paglalahat
Ano ang mabuting pagpaplano at What does the line Makes no
pangangasiwa ng pinagkukunang difference who you are mean?
yaman? Do you believe in wishing upon
E. Paglalapat: a star?
Mayroon kang P3,00.00 para sa C. Discussion:
buwanan mong gastusin. Kung ang a. Who among Lorens well
P1 ,000.00 ay para sa upa sa tinitirhan wishers tell what is/are likely to
mo, paano mo paplanuhin ang happen? Go over their
paggastos mo sa natitirang pera? statement.
IV. PAGTATAYA: What expression of desire or
Paano mo maipakita ang kakayahan sa want is used in this
pagpaplano at pangangasiwa ng mga sentence?
sumusunod na pinagkukunang-yaman? What form of the verb
1. panahon 4. enerhiya follows the expression hope?
2. pera 5. kasangkapan D. Generalization:
3. pagkain When is hope used?
Remarks: bilang ng mga mag-aaral na nasa: When is wish used?
Mastery Level- _____ Needing Remediation- E. Application
_____ Read this diary entry written by
V. KASUNDUAN: David. Be able to point out his hopes and
Talakayin sa isang sanaysay ang wishes. Be able to point out his hopes and
paksang "PAGPAPLANO AT wishes.
PANGANGASIWA NG PINAGKUKUNANG- I often dream of flying to mass
YAMAN." with my friends. I wish a large
-----END---- spaceship could take all of us
ENGLISH 6 (8:10-9:30 A.M.) here. I also wish that the
I. Objective: spaceship were fast enough to
Use the expressions about the future bring us back and forth to the
plans, hope-can and wish could, would earth. I hope I can find evidences
II. Subject Matter: showing that life is possible there.
Using Hope-Can, Wish-Could, Would I hope I can do it as soon as
Expressing Hopes and Wishes possible so that some people on
References: PELC Growing in English earth can migrate there. The
Language TM, pp. 152-154, population on earth has increased
Txt, pp. 196-203 very much. Mother earth is
Materials: word cards already suffering from destruction.
III. Procedure I wish I council do this to save her.
A. Preparation What does David wish?
1. Word Study: What are is hopes?
Study the spelling and meaning IV. EVALUATION:
of each word. Directions: Use the correct word inside the
Astronaut Pilot parenthesis to complete the sentence.
Architect 1. Marissa (wishes, hopes) she could visit the
Engineer Astronomer Mall of Asia in Roxas Boulevard.
Analyst 2. They all (hope, wish) they can finish the
task within the period given.
2. Motivation: 3. My father (wishes, hope) he could send all
Have you ever seen a star shoot his children to high-performing school in the
across the sky one starry night? region.
What did you do? 4. Our Superintendent (wishes, hope) the 57-
B. Presentation: 75 program can improve the academic
1. Listening Activity performance of all schools.
What does the song tell about
making a wish?
5. It is my pervert hope that our country mapa ng Pilipinas sa mga
(can, could) formulate policies to keep hangganan at tsart.
children of school age in C. Pagtalakay
school. a. Dapat bang ipagtanggol ang
Remarks: No. of pupils who are in: mga hangganan at teritoryo ng
Mastery Level- ______ Needing Remediation- bansa? Bakit?
_______ b. Anu-ano ang mga paraan ng
V. ASSIGNMENT: pagtatanggol sa mga hangganan at
Interview five classmates about their teritoryo ng bansa?
hopes and wishes. Chart the information c. Anu-ano ang paraan ng
you will gather. pagtatanggol sa mga
Name Hopes hangganan at teritoryo ng
1. Ex. Aminah Can finish her studies and bansa ang maaari mong
can work imungkahi?
2. D. Paglalahat
3. Anu-ano ang mga paraan ng
4. pagtatanggol sa mga hangganan at
5. teritoryo ng bansa? May
-------END----- maimumungkahi ba kayo tungkol
HEKASI 6 (10:10-11:10 A.M.) dito? Talakayin ito sa pamamagitan
I. LAYUNIN: ng Graphic Organizer.
Natatalakay ang mga paraan ng E. Paglalapat
pagtatanggol sa mga hangganan at Para sa inyo, ano ang maaaring
teritoryo ng bansa. mangyari kung hindi
II. PAKSANG-ARALIN ipinagtatanggol ng mga
Mga Paraan ng Pagtatanggol sa mamamayan ang mga hangganan
mga Hangganan at Teritoryo ng Bansa at teritoryo ng bansa?
Sanggunian: BEC III A.3.2, p. 23 IV. PAGTATAYA:
Pilipinas: Bansang Anu-ano ang mga paraan ng
Papaunlad 6, pp. 184-185 pagtatanggol sa hangganan at teritoryo
Kagamitan: Mapa ng Pilipinas, ng bansa ang isinasagawa ng mga
plaskard, tsart sumusunod?
III. PAMAMARAAN: 1. Hukbong Panlupa o Pangkatihan ng
A. Paghahanda Pilipinas (Philippine Army o PA)
1. Balik-aral: 2. Pambansang Pulisya ng Pilipinas
Isa-isahin ang mga pakinabang (Philippine National Police o PNP)
ng mga Pilipino sa teritoryong sakop 3. Hukbong Panghimpapawid (Philippine
ng Pilipinas. Air Force o PAF)
2. Pagganyak: 4. Hukbong Pandagat (Coast Guard)
Ipinagtatanggol kaya ng mga 5. Philippine National Police (PNP)
Pilipino ang mga hangganan at Remarks: Bilang ng mga mag-aaral na nasa:
teritoryo ng bansa? Gusto ba Mastery Level- ________ Needing
ninyong malaman kung paano Remediation- ______
ipinagtatanggol ang mga ito? V. KASUNDUAN:
B. Paglalahad 1. Talakayin sa isang sanaysay kung
a. Pagpapangkat-pangkat sa mga bakit kailangang ipagtanggol ng mga
batang mag-uulat. mamamayan ang kalayaan at
b. Pagbasa sa aralin at hangganan ng teritoryo ng bansa.
pagpapalitan ng kuru-kuro -----END-----
c. Pag-uulat ng bawat EPP 6 (11:10-11:50 A.M.)
pangkat/pagbabahagi ng mga I. LAYUNIN:
nakuhang impormasyon at Nagtatalakay ang kabutihang
nabuong kaisipan gamit ang natatamo ng mag-anak o pamayanan
mula sa ibat ibang industriya.
II. PAKSANG ARALIN b. Sa pamayanan, ano ang kapaki-
Paksa: Kabutihang Natatamo ng Mag- pakinabang na gawaing pang-industriya?
anak o Pamayanan mula sa Ibat ibang c. Sa pamamagitan ng gawaing
Industriya Sanggunian: Makabuluhang industriya, maaari bang makatulong ito sa
Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan kabuhayan?
6, p.138 D. Paglalahat
Kagamitan:tsart, larawan Ano ang kahalagahan ng
III. Pamamaraan: gawaing industriya sa mag-anak o
A. Panimulang Gawain: pamayanan?
1. Balik-aral: E. Paglalahat
Ano ang kahalagahan ng ibat Mahalaga ba sa mag-anak o
ibang gawaing Industriya? pamayanan ang ibat ibang
2. Pagganyak: gawaing pang-industriya? Bakit?
Sino sa inyo ang mahilig sa mga IV. Pagtataya:
gawaing pang-industriya? Ano ang kabutihang natatamo na
B. Paglalahad mag-anak o pamayanan mula sa ibat-ibang
Pagpapakita ng mga larawan ng sector ng industriya:
mag-anak na tulung-tulong sa 1. Minahan
paggawa ng ibat ibang gawaing 2. Konstruksyon
pang-industriya. 3. Manupaktura
4. Utilities (tubig, ilaw, gas)
C. Pagtatalakay 5.
a. Ano ang kabutihang natatamo V. Takdang-Aralin:
ng mga-anak mula sa gawaing pang- Anu-ano ang mga gawaing industriya
industriya? sa inyong barangay?