You are on page 1of 17

SINING VI

_______________________________

I. Layunin:
A. Natatalakay kung paano naipakikita ang galaw (movement) at lawak sa
paningin (illusion of space) ng espasyo sa pamamagitan ng mga linya.

II. Paksang-Aralin:
Galaw at Lawak ng Paningin (Movemen and Illusion of Space)

Sanggunian: Sining sa Araw-Araw, pp. 6-7


Talasalitaan: Illusion of space
Movement

III.Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagganyak
Nakakita na ba kayo ng mga linyang tila gumagalaw?
2. Balik-aral
Anu-anong payak na linya ang alam ninyo?

B. Panlinang na Gawain:
1. Ipakita ang mga larawan sa tsart

2. Pagtatalakay
a. Ano ang napansin ninyo at naramdaman habang tinitingan ang
mga larawan?

b. Mukha bang gumagalaw ang mga linya?

c. Alin ang lalong nakakahilong tingnan? Alin naman ang


nagustuhan mo? Bakit?

d. Ito ba ay gumagamit ng "movement" at "illusion of space" o


pandaraya sa paningin?

C. Pangwakas na Gawain:
Ganyakin ang mga bata na magkaroon ng malaya at masiglang
kuwentuhan tungkol sa mga larawan.

IV. Pagtataya:
Sagutin:
Paano naipakikita ang movement at lawak sa paningin ng espasyo sa
pamamagitan ng linya?
________________________________________________________________________
_________________________
________________________________________________________________________
_________________________
________________________________________________________________________
_________________________

V. Takdang Aralin:
Pag-aralan ang paggawa ng larawan na nagpapakita ng galaw at lawak
sa paningin.

Inihanda ni: Iniwasto ni:


Razel L. Fernandez Orlando D.
Lledo
Teacher-I ESHT-III

SINING VI
_______________________________

I. Layunin:
A. Naiisa-isa ang mga paraan kung paano napapalwak sa paningin ang
espasyo sa pamamagitan ng mga linya

II. Paksang-Aralin:
Mga Paraan Kung Paano Napapalawak sa Paningin ang Espasyo sa
Pamamagitan ng mga Linya

Sanggunian: Sining sa Araw-Araw


Kagamitan: Tsart
Talasalitaan: Horizon

III.Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1.

Ano ang masasabi ninyo sa larawan?

2. Nakapunta ka ana ba sa tabing-dagat?


Kung ganon, ano ang napansin mo kapag tumingin ka sa
pinakamalayong kayang abutin ng iyong paningin?

B. Panlinang na Gawain:
1. Ipakita ang tsart ng iba't ibang larawan. (Sining sa Araw-Araw p. 6)

2. Pagmasdan ang mga larawan.

3. Ano ang nakikita ninyo?

4. Tukuyin ang galaw ng mga espasyo sa mga larawan.

C. Pangwakas na Gawain:
Gumuhit ng isang tanawing pinalawak sa paningin ang espasyo sa
pamamagitan ng linya.

IV. Pagtataya:
Sagutin:
1. Ano ang horizon?

2. Paano ginawang malawak sa paningin ang espasyo sa mga larawan?

V. Takdang Aralin:
Ipaliwanag ang mga paraan kung paano mapapalawak sa paningin ng
espasyo sa pamamagitan ng linya.
Inihanda ni: Iniwasto ni:
Razel L. Fernandez Orlando D. Lledo
Teacher-I ESHT-III

SINING VI
_________________________________

I. Layunin:
A. Nakalilikha ng tila malawak na espasyo sa pamamagitan ng mga payak na
linya.

II. Paksang-Aralin:
Paglikha ng Tila Malawak na Espasyo sa Pamamagitan ng Payak na Linya

Kagamitan: Tsart
Pambata: Papel, lapis, ruler

III.Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagpapakita ng mga larawan. (Mga larawan na pinalawak ng Guhit-
Tagpuan)
2. Ano ang napansin ninyo sa larawan?

B. Panlinang na Gawain:
1. Anu-ano ang mga kailangan upang ang isang espasyo ay maging
malawak sa paningin?

2. Anu-ano ang mga paraan upang mapalawak sa paningin ang isang


espasyo?

3. Paghahanda sa mga kagamitan.

4. Pagbibigay pamantayan sa paggawa.

5. Paggawa ng mga bata.

C. Pangwakas na Gawain:
1. Pagpapaskil sa natapos na gawain.

2. Ipaliliwanag ng mga bata ang mga gawaing nilikha.

IV. Pagtataya:
Nasunod ba ang mga pamantayang itinakda?
________________________________________________________________________
_________________
Nakalikha ka ba ng gawaing-sining na nagpapakita ng galaw at lawak
sa paningin?

_______________________________________________________________________
__________________

V. Takdang Aralin:
Paano maipapakita ang lawak sa paningin sa espasyo sa pamamagitan
ng linya?
Inihanda ni: Iniwasto ni:

Razel L. Fernandez Orlando D. Lledo


Teacher-I ESHT-III

SINING VI
______________________________

I. Layunin:
A. Naipakikita ang kaalaman at pag-unawa sa hugis

II. Paksang-Aralin:
Mga Hugis na May Tatlong Dimensyong Lawak

Sanggunian: RBEC I.2, 2.1 ph. 109 Umawit at Gumuhit 6 ph. 91


Kagamitan: Tsart o kard ng mga pamamaraan para sa gawaing pansining

III.Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pag-usapan kung paano maipapakita ang lawak sa paningin sa
espasyo sa pamamagitan ng linya.

2. Itanong:
a. Paano mo maipapakita ang lawak sa paningin sa. pamamagitan
ng mga linya?
b. Ano ang guhit-tagpuan?
c. Ano ang pagkakaiba ng hinagap na tuldok at hinagap na guhit?

B. Panlinang na Gawain:
1. Pag-usapan ang mga natutuhan nila sa hugis sa baitang 3, 4 at 5.
2. Itanong:
a. Ano ang hugis?
b. Paano nabubuo ang hugis?
c. Paano mo maipapakita ang mga hugis o espasyo sa isang
larawan?
3. Ipakita sa mga bata ang mga tunay na bagay at mga larawan na
may tatlong dimensyong lawak.
4. Sabihin:
a. Ang mga bagay na Ito ay may tatlong dimensyong lawak.
b. Ang tatlong dimensyong lawak ay nakikita rin sa mga larawan na
tulad nito.
c. Ang mga bagay na iginuhit sa tatlong dimensyong lawak ay mas
makatotohanan kaysa sa mga bagay na iginuhit sa dalawang
dimensyong lawak.

C. Pangwakas na Gawain:
1. Gumuhit ng isang bagay na may tatlong dimensyong lawak at
ipakita sa mga bata kung paano mo ginamit ang hinagap na tuldok
at hinagap na linya sa pagguhit.
2. Ipakita sa inyong pagguhit ang magkakalapit na mga bagay upang
mag-anyong magkakasanib ang mga Ito. Ipaunawa sa kanila na ang
mga bagay na malalapit ay may nagaanyong malaki sa larawan.

IV. Pagtataya:
Itanong:
1. Ano ang tatlong dimensyong lawak?
2. Paano nagagawa ang tatlong dimensyong lawak?
3. Ano ang pagkakaiba ng dalawang dimensyong lawak sa tatlong
dimensyong lawak?

V. Takdang Aralin:
Lumikha ng isang komposisyon na ginagamitan ng tatlong dimensyong
lawak sa coupon bond at ipapasa bukas sa klase.

Inihanda ni: Iniwasto ni:


Razel L. Fernandez Orlando D. Lledo
Teacher-I ESHT-III SINING VI
_______________________________

I. Layunin:
A. Naiuugnay ang angkop na damdamin ng larawang may kakaunti o
maraming hugis

II. Paksang-Aralin:
Dami ng Hugis sa Isang Larawan

Sanggunian: RBEC I.2, 2.2 ph. 109 Umawit at Gumuhit 6 ph. 97


Kagamitan: Iba't ibang larawan o likhang sining

III.Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pag-usapan ang pagguhit ng may tatlong dimensyong lawak.
2. Itanong:
a. Paano mo maipakikita sa pagguhit ang tatlong dimensyong
lawak?
b. Ano ang kaugnayan ng laki, posisyon at pagsasanib-sanib ng
mga hugis sa pagpapakita ng tatlong dimensyong lawak?

B. Panlinang na Gawain:
1. Magpakita ng mga larawang tulad ng mga sumusunod:
a. Palengke na magulong tingnan at may mga tindera hanggang
bangketa.
b. Isang modelong pamilihan na nakaayos ang mga nagtitinda at
itinitinda.
c. Isang silid-tulugan na maraming nakatambak at waiang
kaayusan.
2. Pag-usapan ang mga nakalarawan.
3. Itanong/Sabihin:
Paghambingin ang mga larawan.
Alin sa mga larawan ang maganda at kahali-halina sa mata?
Bakit?
Ano ang inyong nararamdaman sa mga larawan?

C. Pangwakas na Gawain:
1. Humanap ng isang larawan na nagpapakita ng pinakamaraming
hugis na makikita mo, at isang larawan na may kakaunting hugis.
2. Suriin ang mga bagay sa mga larawan.
3. Turan mo ang mga nilalaman ng bawat larawan,
4. Sabihin kung ang mga larawan ay maganda at kawili-wiling tingnan.
Ipaliwanag kung bakit.

IV. Pagtataya:
Itanong
a. Ano ang masasabi mo sa mga larawang kakaunti ang hugis at mga
larawang maraming hugis?
b. Paano mapapaganda ang likhang sining marami man o kakaunti ang
mga hugis?
c. Anong damdamin ang ipinahahayag ng mga larawang may kaunting
hugis at mga larawang maraming hugis?

V. Takdang Aralin:
Humanap at magdala sa klase ng mga larawan na may maramin at
kakaunting hugis. Ipaliwanag ito.
Inihanda ni: Iniwasto ni:
Razel L. Fernandez Orlando
D. Lledo
Teacher-I ESHT-
III
SINING VI
_____________________________

I. Layunin:
Nakalilikha ng komposisyon na may tatlong dimensyong lawak

II. Paksang-Aralin:
Dimensyong may tatlong Dimensyong Lawak

Sanggunian: RBEC I.2.2.3 ph. 110


Umawit at Gumuhit 6 ph. 100
Kagamitan: Mga larawan o tanawin na nagpapakita ng tatlong
dimensyong lawak
Papel at lapis

III.Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
Pag-usapan ang naiugnay na damdamin sa mga larawang may
kaunti o maraming hugis at kung papaano nagagawang kawili-wili sa
paningin ang mga naturang larawan.

B. Panlinang na Gawain:
1. Ipakita ang mga larawang may tatlong dimensyong lawak.
2. Pag-usapan kung paano nagagawa ang tatlong dimensyong lawak
sa pagguhit ng larawan.
3. Ipaalala sa mga bata ang mga hinagap na tuldok at guhit at ang
gamit ng mga ito.

C. Pangwakas na Gawain:
1. Ihanda ang mga bata sa gawaing pansining.
2. Sabihin:
Ngayon ay pagkakataon na ninyo upang makagawa ng
komposisyon na may tatlong dimensyong lawak. Gamitin ang mga
natutuhan tungkoi sa malawak na espasyo sa paningin at sa
paggamit ng mga hinagap na tuldok at linya upang makagawa ng
tatlong dimensyong lawak.
3. Ipabasa ang tsart o kard na naglalaman ng mga sumusunod:
Tatlong Dimensyong Lawak (Isang Tanawin) Pamamaraan
1. Umisip ng Tsang magandang tanawin.
2. Iguhit ang mga bagay sa tanwin na nagpapakita ng tatlong
dimensyong lawak.
3. Lagyan ng pamagat ang inyong komposisyon.

D. Paglalahat:
Itanong
1. Ano ang tatlong dimensyong lawak?
2. Paano mo ipinakikita sa iyong komposisyon?

IV. Pagtataya:
Itanong:
1. Ano ang pamagat ng iyong komposisyon?
2. Ano ang maganda sa tanawing iyong iginuhit?
3. Bakit dapat mong ipagmalaki ang mga magagandang tanawin sa
ating bansa?

V. Takdang Aralin:
Magdala sa klase ng "Color Wheel".
Inihanda ni: Iniwasto ni:
Razel L. Fernandez Orlando D. Lledo
Teacher-I ESHT-III
SINING VI
___________________________________
I. Layunin:
A. Naipakikita ang kaalaman at pag-unawa sa kulay

II. Paksang-Aralin:
Kumbinasyon ng mga Kulay

Sanggunian: RBEC I.3.3.1 ph. 110


Umawit at Gumuhit 6 ph. 103
Kagamitan: Color wheel na may pantakip sa bawat kulay, mga
parnamaraan sa gawaing sining na nasa tsart o kard

III.Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pag-usapan kung ano ang tatlong dimensyong lawak.
2. Itanong:
a. Ano ang pagkakaiba ng dalawang dimensyong lawak?
b. Paano nagagawa ang tatlong dimensyong lawak?
c. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman sa tatlong
dimensyong lawak sa paggawa ng mga likhang sining?

B. Panlinang na Gawain:
1. Ilahad ang "Color Wheel".
2. Sabihin
Ito ay "Colr Wheel". Makikita ninyo rito ang kaugnayn rig mga
kulay sa isa't isa at ang iba't ibang kumbinasyon ng mga kulay.
3. Ipatukoy sa mga bata ang mga pangunahin, pangalawa at
pangatlong kulay.
4. Tawagin ang pansin ng mga bata sa mga kulay na magkakalapit sa
color wheel.
5. Sabihin/Itanong:
Tulad mo, ang bawat kulay ay kabilang sa isang pamilya. May
pamilya ng asul, pamilya ng dilaw at pamilya ng pula.
a. Masdan ang "color wheel".
b. Anu-anong mga kulay ang bumubuo sa pamilya ng asul?
c. Anu-anong mga kulay ang bumubuo sa pamilya ng pula?

C. Pangwakas na Gawain:
Itanong:
1. Anong kumbinasyon ng mga kulay ang tinatawag na analogo?
2. Anong kumbinasyon ng mga kulay ang komp!ementaryo?
3. Magbigay ng halimbawa:
Anu-anong kulay ang malalamig sa mata?
Anu-anong kulay ang mainit sa mata?

IV. Pagtataya:
Sabihin:
Tumiingin sa paligid, maghanap kumbinasyon ng mga kulay at iulat sa
harap ng klase kung anong kumbinasyon ang mga Ito.

V. Takdang Aralin:
Pag-aralang mabuti ang Color Wheel.

Inihanda ni: Iniwasto ni:


Razel L. Fernandez Orlando D. Lledo
Teacher-I ESHT-III SINING VI
_____________________________
I. Layunin:
A. Naibibigay ang kumbinasyon ng mga kulay na makikita sa Color Wheel
tulad ng:
a. malamig na kulay
b. mainit na kulay
c. mga kulay na komplementaryo

II. Paksang-Aralin:
"Color Wheel"

Sanggunian: RBEC I.3.3.3 ph. 110


Umawit at Gumuhit 6 ph. 106
Kagamitan: Papel na puti, krayon, ruler, lapis at compass

III.Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pag-usapan ang iba't ibang kumbinasyon ng mga kulay.
2. Itanong:
a. Anu-ano ang mga kulay na kabilang sa kumbinasyong analogo?

b. Ano ang kumbinasyong analogo?

c. Anu-ano ang mga kulay na kabilang sa kumbinasyong


komplementaryo?

B. Panlinang na Gawain:
1. Sabihin sa mga bata ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman
tungkol sa "Color Wheel".

2. Ihanda ang mga bata sa paggawa ng "Color Wheel". Ipakita ang


pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng kulay. Ipaunawa sa kanila na hindi
nila maaaring pagpalit-palitin ang puwesto ng mga kulay.

3. Itanong ang mga pamantayan sa paggawa.

C. Pangwakas na Gawain:
"Color Wheel"
Pamamaraan: Nakasulat sa tsart.

IV. Pagtataya:
Itanong:
1. Anu-anong uri ng mga kulay ang bumubuo ng iyong color wheel?

2. Paano nakaayos ang mga kulay sa "Color Wheel"?

3. Anu-ano ang iba't ibang kumbinasyon ng mga kulay? Magbigay ng mga


halimbawa.

V. Takdang Aralin:
Bakit mahalaga na magkaroon ng kaalaman sa mga kumbinasyon ng
kulay?
Inihanda ni: Iniwasto ni:
Razel L. Fernandez Orlando D. Lledo
Teacher-I ESHT-III SINING VI
________________________________
I. Layunin:
A. Nakalilikha ng isang gawaing-sining sa pamamagitan ng iba't ibang
tekstura

II. Paksang-Aralin:
Iba't-ibang Tekstura (Collage)

Sanggunian: PELC I.4.1.4,2


Sining sa Araw-araw VI pp. 30-31
Kagamitan: Mga tunay na bagay, mga larawan na yari sa plastik,
gunting, pandikit

III.Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Balik-aral
Anu-ano ang tatlong uri ng tekstura na natutuhan ninyo?
Naaalala pa ba ninyo ang mga ito?
2. Pagganyak
Alin sa mga bagay-bagay sa loob at labas ng silid-aralan ang
may teksturang natural o tunay? Artipisyal o biswal?

B. Panlinang na Gawain:
1. Pagpapangkat-pangkat ng mga bata sa tatlong grupo.

2. Pagtukoy sa mga bagay na tunay, artipisyal at biswal.

3. Pagpapaskil ng kanilang gawain.

4. Pag-uusap sa pagsasagawa ng collage at pagbibigay ng pamantayan


sa pagsasagawa nito.

5. Ano ang collage?

C. Pangwakas na Gawain:
Pagsagot sa mga tanong:
a. Kawili-wili ba ang likhang-sining na inyong natapos? Bakit?

b. Natapos ba ninyo ito? Nasunod ba ninyo ang raga pamatayan sa


paggawa?

c. Pagdidispley ng mga natapos na komposisyon.

d. Pagbibigay ng Hang pahayag tungkol sa likhang sining na kanilang


nabuo.

IV. Pagtataya:
1. Tinatawag na ________ ang hipo ng mga bagay.
a. matigas b. malambot c. tekstura

2. Ito'y isang uri ng likhang-sining na nagpapakita ng iba't ibang tekstura.


a. collage b. color wheel c. OpArt

V. Takdang Aralin:
Paano natin maiingatan ang tekstura ng mga tunay na bagay?
Inihanda ni: Iniwasto ni:
Razel L. Fernandez Orlando D. Lledo
Teacher-I ESHT-III
SINING VI
__________________________________
I. Layunin:
A. Naipakikita ang kaalaman at pag-unawa sa tekstura

II. Paksang-Aralin:
Iba't ibang Tekstura

Sanggunian: PELC I.A 4.1; 4.2


Sining sa Araw-Araw VI pp. 30-31
Kagamitan: Aklat, mga larawan

III.Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagpapakita ng larawan
Ano ang masasabi ninyo sa larawan?

Ano ang tekstura?

2. Pagtalakay tungkol dito

B. Panlinang na Gawain:
1. Pagpapaliwanag sa iba't ibang tekstura.

2. Pagbibigay ng mga bata ng mga halimbawa ng bawat uri nito.

C. Pangwakas na Gawain:
Pagsagot sa mga tanong:
a. Naumawaan mo na ba kung ano ang tekstura?

b. Ang tatlong uri nito? Ang mga halimbawa nito?

c. At iba pa.

IV. Pagtataya:
1. Ano ang tekstura?

2. Anu-ano ang mga uri nito?

3. Sumulat ng tatlong halimbawa ng bawat uri nito.

V. Takdang Aralin:

Gumupit ng larawan ng mga bagay na may iba't ibang tekstura at idikit


ito sa bond paper. Ipaliwanag sa klase ang inyong ginupit na mga
larawan.

Inihanda ni: Iniwasto ni:


Razel L. Fernandez Orlando D.
Lledo
Teacher-I ESHT-III
SINING VI
______________________________

I. Layunin:
A. Natatalakay ang sentro ng kawilihan at pagbibigay-diin sa isang
komposisyon.

II. Paksang-Aralin:
Sentro ng Kawilihan

Sanggunian: Umawit at Gumuhit 6 ph. 115

III.Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pag-usapan kung paano mabibigyangdiin ang sentro ng kawilihan.
2. Itanong:
Paano nabibigyang-diin ang sentro ng kawilihan sa pamamagitan
ng kulay?
sa pamamagitan ng mga hugis at anyo?
sa pamamagitan ng lugar o puwesto nito sa isang larawan?

B. Panlinang na Gawain:
1. Itanong:
Maipagmamalaki mo ba ang ating bansang Pilipinas? Bakit?
Anu-anong mga bagay ang maipagmamalaki mo sa ating bansa?
Paano mo maipagmamalaki ang ating bansa?

C. Gawaing Pansining:
1. Itanong:
Anu-ano ang mga pamantayan sa paggawa?
2. Basahin ang tsart at gawin ang isinasaad nito.
Sentro ng Kawilihan
(Ang Maipagmamalaki Ko sa Aking Bansa)
Mga Kagamitan: Papel na puti, lapis, krayon o "water color" at
"marking pen".
Pamamaraan:
1. Umisip ng mga bagay sa ating bansa na maaaring ipagmalaki
sa mga dayuhan.
2. Iplano kung paano mo ito magagawang sentro ng kawilihan sa
isang disenyo,
3. Iguhit ang bagay na napili at ipakita ang sentro ng kawilihan
sa pamamagitan ng kulay, anyo o linya sa kinalalagyang luagr
sa kabuuan ng papel.
4. Lagyan ng pamagat.

IV. Pagtataya:
Itanong:
1. Anong bagay na maipagmamalaki sa ating bansa ang iginuhit mo?
2. Paano mo ito binigyang-diin sa iyong disenyo?

V. Takdang Aralin:
Ano ang pagkakaiba ng teksturang tunay, artipisyal at biswal?
Maglagay ng mga halimbawa.

Inihanda ni: Iniwasto ni:


Razel L. Fernandez Orlando D.
Lledo
Teacher-I ESHT-III
SINING VI
____________________________

I. Layunin:
A. Naipamamalas ang kaalaman at pangunawa sa mga Prinsipyo ng Sining

II. Paksang-Aralin:
Sentro ng Kawilihan

Sanggunian: Umawit at Gumuhit 6 ph. 112

III.Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pag-uusap tungkol sa tekstura.
2. Itanong:
Ano ang pagkakaiba ng teksturang tunay, artipisyal at biswal?
Maglagay ng mga halimbawa.

Ano ang tekstura?

B. Panlinang na Gawain:
1. Ipakita sa mga bata ang iba't ibang komposisyon o larawan na
nagbibigay-diin sa sentro ng kawilihan sa pamamagitan ng iba't
ibang pamamaraan.

2. Pag-usapan ang nabanggit na mga larawan.

Larawang pinatigkad ng kulay ng sentro ng kawilihan.

Itanong: Anu-ano ang nakikita ninyo sa larawan?

Aling bahagi ng komposisyon ang tumatawag ng inyong


pansin?

Paano ginamit ng pintor ang kulay bilang sentro ng kawilihan?

C. Pangwakas na Gawain:
Itanong:
Paano binibigyang-diin ang mga sentro ng kawilihan?

IV. Pagtataya:
Maghanap ng mga larawan sa silid-aralan at tukuyin ang sentro ng
kawilihan ng bawat isa.

V. Takdang Aralin:
Maghanda para sa isang pagsusulit.

Inihanda ni: Iniwasto ni:


Razel L. Fernandez Orlando D. Lledo
Teacher-I ESHT-III