You are on page 1of 16

BEZPATNA GAZETA TORUSKA | NR 89 | 2 CZERWCA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKAD 25 000 EGZ.

www.tylkotorun.pl

Nietrafiony P(&)R? Na falach Krlowej Polskich Rzek


Cz mieszkacw Rubinkowa sprzeciwia si po- Fundacja Zamek Dybw i Grd Nieszawa zapra-
wstaniu parkingu Park & Ride przy Dziewulskiego sza na cykl rejsw po Wile
Taki jest Tylko Toru

#GramyDoKoca
Trzynacie zwycistw z rzdu, przestj
w rodku rozgrywek i pierwsza poraka
w play-offach dopiero w samym finale -
tak wyglda tegoroczny sezon koszykarzy
Polskiego Cukru Toru. Twarde Pierniki
maj szans na ligowe zoto. Czy Jacek
Winnicki poprowadzi koszykarzy do
historycznego sukcesu?

7-9

Tylko Toru . 2 czerwca 2017


2 FELIETONY DZIE DOBRY!

W ydawca T ylko T oru korzysta i poleca usugi kancelarii prawnej P aza i W splnicy
stopka redakcyjna
czach najdrobniejszych, na ktre z dziemi mogli skorzysta z nich Redakcja Tylko Toru
Dzie Dziecka tylko mama z maym dzieckiem
na rku zwrci uwag. O wci
atwo i za darmo, spdzielni
mieszkaniowych, ktre mog sta-
Toru, ul. Skodowskiej-Curie 41

niewielkiej liczbie dostpnych to- wia aweczki z poronit pergol redakcja@tylkotorun.pl


alet z przewijakami, miejsc, w kt- zapewniajce komfort karmicej Wydawca
rych dyskretnie mona nakarmi mamie, mieszkacw, ktrzy nie
MARCIN niemowl, czy takim urzdzeniu musz zamienia placu zabaw na Fundacja MEDIUM
CZYNIEWSKI placw zabaw, ktre zapewni opie- kolejne miejsca parkingowe. Redaktor naczelny
kunom dzieci, zwaszcza babciom Ludno w wieku przedpro-
Radosaw Rzeszotek
W Dniu Dziecka zajrzaem do ta, w ktrej miaem przyjemno i dziadkom, cie w upalne po- dukcyjnym wejdzie z czasem
rocznika statystycznego. Dzieci uczestniczy. Zastanawialimy si, udnie. Od takich rzeczy powin- w wiek dorosy. Jeli przyzwycza- Redaktor wydania
nazywaj si tam oficjalnie lud- czy Toru jest miastem przyja- no si zaczyna budow miasta imy dzieci, e nie bardzo umiemy
Kinga Baranowska
noci w wieku przedproduk- znym rodzinom z dziemi, zwasz- przyjaznego rodzicom. Jednak to przejmowa si innymi, pewnie
cyjnym. W Toruniu, jak wynika cza maymi. Mwilimy o miej- nie tylko zadanie miasta w bu- uznaj taki stan rzeczy za nor- Dzia reportau i publicystyki
z danych, stanowi ona 16,5 proc. scach w obkach i przedszkolach, dynkach urzdu s zreszt ogl- malny. I nie bd przejmowa si Jacek Kiepiski, Robert Kamiski
mieszkacw. Swoje wito ob- o miejskich placach zabaw, o coraz nodostpne przewijaki czy kciki nami, ju wtedy w wieku zdecydo-
chodzio wic wczoraj 33 433 mo- wikszej liczbie imprez dla rodzi- do zabawy. To take zadanie wa- wanie poprodukcyjnym, na pr- Dzia informacyjny
dych torunian. Do wertowania cw i dzieci organizowanych przez cicieli lokali gastronomicznych, no poszukujcymi zacienionej Micha Ciechowski, Katarzyna Ochocka
danych statystycznych zainspiro- instytucje kultury. Jednak okazuje ktre obowizkowo powinny tak aweczki.
waa mnie bardzo ciekawa deba- si, e nie zawsze pamitamy o rze- organizowa toalety, by rodzice Kultura

Micha Ciechowski

Sport

Toruska szkoa
propozycjami, terminami. Rw- tym bardziej ich tam nie byo. Karol ebrowski
nie umoliwieniem pozostania I nagle stao si przybyli i
Korekta
czci rodzin na ich ojcowinie. Zaczli wrcza wypowiedze-
negocjacji Kada rodzina oczekiwania mia-
a inne, cz chtnie skorzysta
nia umw dzierawy. Twierdzc
nawet, e cz osb je przyja,
Piotr Gajdowski

REKLAMA
z propozycji Ratusza. Jednake do- tak jakby odebranie druczku wy-
mec. UKASZ PAZA tychczasowe dowiadczenia czy powiedzenia byo jednoznaczne Iwona Zuchniak
Kancelaria Paza i Wsplnicy wsplny czynnik: wiaroomstwo z akceptacj wypowiedzenia. I na- (GSM 500 324 572),
urzdnikw i niepewno jutra. prawd wiem, co pisz, bo specjal-
W mojej modoci Kazik Sta- w Winnicy i jej mieszkacw, nie Deklaracje rozmw i spotka nie pierwszego dnia Operacji W Karol Przybylski
szewski piewa polityka to tar- obiecywaem im cudw. Chcia- paday zawsze, gdy tylko pojawiay pojechaem zobaczy negocjacje (GSM 665 169 292),
zanie si w bocie i kady si musi em doprowadzi do rzeczy wy- si media na sesji Rady Miasta, po torusku.
spotkaniu z Piotrem Ikonowi- W uszach dwicz sowa pre- Magorzata Kramarz
ubrudzi. I na naszych oczach dawaoby si banalnej rozmowy
wielka brudna polityka wdara z przedstawicielami Ratusza. Tu- czem, w komunikatach Ratusza. zydenta Michaa Zaleskiego, e (GSM 607 908 607),
si w nasze ssiedztwo. Nagle oka- maczyem, e najgorsze co mona Pniej zapadaa duga krpujca kady przypadek mieszkaca b-
Agnieszka Korzeniewska
zuje si, e kade zdanie, kad sy- uczyni naszym ssiadom, to po- cisza, przerywana tylko owiad- dzie traktowany indywidualnie
tuacj mona przedstawi inaczej zostawia ich w totalnej niepew- czeniami do mediw, e rozmowy i bd prowadzone rozmowy. I oto (GSM 534 206 683)
i zapomnie o wasnych deklara- noci jutra. Wraz z mieszkacami trwaj. I byo jak w niemej kome- s w postaci identycznych 41 kopii
reklama@tylkotorun.pl
cjach. oczekiwalimy merytorycznych dii, bo im bardziej bym szuka na dwch kartek papieru. Bo szcze-
Gdy angaowaem si w spra- jasnych rozmw z konkretnymi Winnicy przedstawicieli Ratusza, ro w naszym klubie to norma Skad

Studio Tylko Toru

Cytat numeru fot. Adam Golec


Druk

Drukarnia Polska Press Bydgoszcz

ISSN 4008-3456

Redakcja nie odpowiada za tre ogosze.

Niczego nie ma na wiecie bardziej ***

Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy


piknego i brzydkiego ni czowiek i to, z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

jaki jest z innymi i z sob samym. i prawach pokrewnych. Fundacja MEDIUM

zastrzega, e dalsze rozpowszechnianie ma-


Zoka Papuanka teriaw opublikowanych w Tylko Toru
pisarka, go Toruskiego Festiwalu Ksiki
jest zabronione bez zgody wydawcy.

Tylko Toru . 2 czerwca 2017


REKLAMA 3

Zielone bogactwo
Kujaw i Pomorza
Regionalna Dyrekcja Lasw Pastwowych w Toruniu jest jedn z siedemnastu dyrekcji LP
w Polsce. Obejmuje swoim zasigiem 456 tys. ha gruntw, w tym 433 tys. ha lasw bdcych
w zarzdzie Pastwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pastwowe.
Dyrekcja nadzoruje 27 nadlenictw, ktre prowadz gospodark len opart na zasadzie
powszechnej ochrony lasw, trwaego ich utrzymania, powikszania zasobw oraz zrwno-
waonego wykorzystywania wszystkich funkcji lasw. Ponadto sprawuj one nadzr nad la-
sami innej wasnoci o powierzchni 42,5 tys. ha. Lesisto RDLP w Toruniu wynosi 26,1 proc.
Wiksza cz obszaru toruskiej dyrekcji LP pooona jest w granicach wojewdztwa ku-
jawsko-pomorskiego, cz na terenie wojewdztwa pomorskiego, a niewielkie fragmenty
w wojewdztwach: warmisko-mazurskim, wielkopolskim i mazowieckim. Gwne komplek-
sy lene zlokalizowane s wzdu wikszych rzek Wisy, Noteci, Brdy, Wdy i Drwcy. Wrd
nich wielkoci wyrniaj si Bory Tucholskie, Puszcza Bydgoska, lasy Pojezierza Brodnickie-
go i Lasy Gostynisko-Wocawskie.
Ze wzgldu na silne w tym regionie tradycje rolniczego wykorzystania ziemi lasy pokrywa-
j gwnie grunty najubosze, gdzie krluje sosna, a niemal 70 proc. siedlisk to siedliska boro-
we. Ponad poow powierzchni lenej RDLP w Toruniu (54 proc.) stanowi lasy gospodarcze,
pozostaa cz zostaa uznana za lasy ochronne (podmiejskie, wodochronne, glebochronne,
uszkodzone przez przemys, rezerwaty, cenne przyrodniczo, uzdrowiskowe i inne).

1992 2015
Powierzchnia lena (tys. ha) 402,7 433,3

Przecitny wiek drzewostanw (lat) 55 63


Przecitna zasobno brutto (m3/ha) 172 255
Roczne pozyskanie drewna ogem (mln m3/rok) 1,07 2,07
Grubizna na pniu brutto (mln m3) 69,0 105,6

Ile drzew mona wyci?


Zapas drewna na pniu w lasach zarzdzanych przez nadlenictwa toruskiej dyrekcji Lasw
Pastwowych w 2015 roku przekroczy 105 mln m3. Rocznie przyrasta ponad 3,8 mln m3 drew-
na, a uytkuje si ponad 2 mln m3. Wycina si zatem nieco wicej ni poow przyrastajcego
drewna. Pozostaa cz odkada si na pniu i rokrocznie powiksza zasoby lene regionu
kujawsko-pomorskiego.
Dziki rosncym zasobom drzewnym naszych lasw pozyskanie surowca moe by stop-
niowo zwikszane bez uszczerbku dla rodowiska przyrodniczego, a jako drzewostanw
wci si poprawia. Na skutek wykorzystywania jedynie czci przyrostu rocznego od czasu
wejcia w ycie ustawy o lasach (1992 rok) miszo drewna na pniu niemal si podwoia.
Pozwala to pozyskiwa obecnie milion metrw szeciennych drewna wicej ni przed kilku-
nastu laty. Z takiej sytuacji korzysta przemys drzewny i celulozowy zlokalizowany w regionie.
Drewno z nadlenictw RDLP w Toruniu odbiera ponad 800 firm. Blisko poow surowca do-
starczanego przez nadlenictwa stanowi drewno redniowymiarowe (gwnie papierwka),
ponad 30 proc. drewno wielkowymiarowe (gwnie tartaczne), a pozosta cz inne sor-
tymenty, w tym opa. Polska jest jednym z najwikszych na wiecie producentw i ekspor-
terw mebli z drewna, a produkty pochodzce z kujawsko-pomorskich zakadw zdobyy
zasuone uznanie.

Tylko Toru . 2 czerwca 2017


4 DZIELNICE MAGISTRAT PLANUJE BUDOW PARKINGW PARK & RIDE

Nietrafiony P(&)R?
Cz mieszkacw Rubinkowa sprzeciwia si po-
wstaniu parkingu Park & Ride przy ul. Dziewulskiego
Katarzyna Ochocka
Park & Ride to parkingi w takich my si spalinami, o haasie i bezpie-
miejscach aglomeracji, by kie- czestwie nie wspominajc.
rowcy mogli zostawi auto na Przemysaw Specjalski rozumie,
obrzeach miasta i kontynuowa e miasto chce wyprowadzi ruch
podr do centrum komunika- aut z centrum. Problemem jest jed-
cj miejsk. Parkowanie w P&R nak to, e jeli P&R powstanie przy im planw. Po miesicu odbyo si kusz zoy wniosek mieszkacw utrudnione. Parking nie ma na to
jest bezpatne, jeli kierowca po- ptli na Rubinkowie II, to nie speni doroczne spotkanie prezydenta osiedla Rubinkowo z poparciem wpywu. Samochody korzystaj-
siada bilet umoliwiajcy mu on swojej roli. Michaa Zaleskiego, podczas kt- dla budowy parkingu Park& Ride ce z parkingu nie bd wjeda
przemieszczanie si komunika- - W tym miejscu zatrzymuj si rego obieca, e jeeli mieszkacy w lokalizacji Dziewulskiego z pod- w osiedle, gdy bd to pojazdy
cj miejsk. Toru przygotowuje autobusy, ktre nie dowioz kie- nie chc P&R na Rubinkowie, to on pisami 939 osb - wyjania. - To jadce ul. Olsztysk i Szos Lubic-
si do wybudowania kilku takich rowcw do centrum - mwi. - Naj- tam nie powstanie. znacznie wiksza liczba ni liczba k. Moe si okaza, e pojazdw
parkingw. czciej ludzie spoza miasta jad - Uznalimy, e sprawa jest za- sprzeciwiajcych si tej inwestycji bdzie nawet mniej, gdy wjad na
do Starostwa Powiatowego, Urzdu mknita - przyznaje Przemysaw i std decyzja o budowie. Na t lo- parking, a nie pojad przez osiedle
Nie kademu jednak podoba si Skarbowego, ewentualnie delegatu- Specjalski. - Jednak w marcu tego kalizacj jest przygotowywana do- do celu podry. Tym samym na-
jedna z ich lokalizacji. Przemysaw ry Urzdu Wojewdzkiego. Jakimi roku znalazem notatk w jednej kumentacja. stpi spadek emisji haasu i spalin.
Specjalski, przewodniczcy stowa- autobusami tam dojad z tej ptli? z gazet, e koczy si nabr na pro- Na nasz prob otrzymalimy Mieszkacy proponuj, by P&R
rzyszenia Nasze Rubinkowo poin- Niektrzy mwi, e kierowcy doj- jekty P&R w Toruniu, w tym na je- z magistratu szerszy komentarz powsta np. przy Stray Poarnej
formowa nas, e jeden z P&R ma d sobie do przystanku tramwajo- den przy ul. Dziewulskiego. Poczu- w tej sprawie. Anna Kulbicka-Ton- na ul. Olsztyskiej. Oczywicie po
powsta na ptli Rubinkowo II. wego... Przecie maj do pokonania limy si oszukani... Kto tu si mija del jest zdania, e funkcjonowanie uprzednim skomunikowaniu tego
- Wjazd do wielopoziomowego zbyt dugi odcinek, by bawili si z prawd. parkingu P&R w lokalizacji przy ul. miejsca z reszt miasta. Rzecznicz-
parkingu ma by przez zatoczk w takie spacerki! Inne P&R maj Kolejnym krokiem stowarzysze- Dziewulskiego nie zwikszy liczby ka stwierdza, e pomys ten jest
przy Szosie Lubickiej, a wyjazd na powsta przy ul. Olimpijskiej, Ga- nia bdzie zorganizowanie spotka- pojazdw na Rubinkowie, gdy, nieracjonalny ze wzgldu na brak
ulic Dziewulskiego - opisuje. - garina i Turystycznej. W przypad- nia z radnymi i dowiedzenie si, jak jak mwi, wjazd jest planowany od dostpnoci do komunikacji.
Sprzeciwiamy si temu pomysowi, ku tych dwch pierwszych by wyglda dokumentacja projektu Szosy Lubickiej. - Obecnie trwaj prace nad
bowiem na tym skrzyowaniu ju moe pomys si sprawdzi, ale na P&R. Chce take wystosowa list - Obecnie z przystankw na ptli tzw. remarszrutyzacj linii auto-
teraz panuje ogromny ruch. Nie- pewno nie u nas! do radnych z podpisami mieszka- i z Szosy Lubickiej mona dojecha busowych, ktra jest podyktowana
opodal s szkoa specjalna, ZS nr Pierwszy raz mieszkacy Rubin- cw okolicy ptli na Rubinkowie II. zarwno do centrum, jak i w za- wprowadzeniem biletw czaso-
31 i market, ze skrzyowania tego kowa usyszeli o P&R w Toruniu Poprosilimy o komentarz chodnie osiedla miasta (Bydgoskie, wych i popraw dostpnoci do
korzysta te gros mieszkacw Ru- w lutym ubiegego roku na kon- w tej sprawie Ann Kulbick-Ton- Reja), do UMK i dwch szpitali komunikacji miejskiej i dziaaniem
binkowa i nie tylko! A co si stanie, sultacjach spoecznych w Zespole del, rzeczniczk prasow prezyden- (miejskiego i na Bielanach) - mwi. podnoszcym efektywno trans-
gdy ulice te przyjm auta kierow- Szk nr 31. Dali wwczas wyraz ta miasta. - S to niewtpliwie wane punkty portow - wyjania. - W opraco-
cw powiatu lub turystw? Udusi- niezadowoleniu z przedstawionych - W 2016 roku przewodniczcy miasta. Przejcie przez ul. Dziewul- waniu tym zostan uwzgldnione
Rady Miasta Torunia ukasz Wal- skiego i Szos Lubick nie bdzie rwnie parkingi P&R.
REKLAMA

Tylko Toru . 2 czerwca 2017


POZNAJCIE NOW TOYOT YARIS REKLAMA 5

Yaris si pry
Najnowsza odsona porcznego japoczyka ma 111 koni. Jak na mae auto - sporo. Skojarzenia
sportowe s wic zupenie na miejscu. Yaris w tym sezonie ma si kojarzy z rajdami WRC
Jacek Kiepiski

To nie przypadek, e wanie na moe nieco myli, bo nie ozna- ry w elektronik. Kto j ma - to sa-
rynku pojawia si najnowsza cza, e mamy tu auto dla modych mochd dla niego. A kto nie ma...
odsona produkowanego od 1999 gniewnych. Yaris, zgodnie z zao- to te samochd dla niego, bo takie
roku Yarisa, a tymczasem jej spor- eniem producenta, ma by nadal rozwizania staj si standardem.
towy odpowiednik o mocy 380 zgrabnym, raczej statecznym samo- Wyprodukowanie klamki do drzwi
koni wietnie sobie radzi w Raj- chodem. Bez wygupw i szalestw. samochodowych z zamkiem jest
dowych Mistrzostwach wiata. Ma si jednak w swej najnowszej drosze ni klamki bez zamka. Od-
Toyota chce Yarisem wrci do odsonie wyrnia z tumu i koja- wrotu wic nie ma.
czasw sukcesw Corolli WRC. rzy ze sportem. Toyota zawsze kada nacisk na
Wykorzysta sport do promocji, Rzut oka na kierownic. Nie- bezpieczestwo. Poza standardo- nie wyjcia, bo tylna szyba Yarisa wersjach. Pozycja za kierownic
tym razem, mniejszego modelu. wielka, porczna, prawie sportowa. wymi ju w nowych autach sys- jest na tyle maa, e klasyczne wy- - wietna. adnego leenia brzu-
Na efektownej, ale nie efekciarskiej, temami kontroli trakcji (TRC), krcanie gowy niewiele daje. chem do gry, sylwetka na fotelu
Dlatego, dosiadajc testowego desce rozdzielczej krluje kolor stabilizacji toru jazdy (VSC), sys- Zajmijmy si jednak sam jazd. robi si zwarta i gotowa do akcji. Za
Yarisa z nowym, benzynowym sil- zgodny z lakierem nadwozia. Panel temem wspomagania hamowania Stabilizacja i kontrola trakcji w tym to do samego fotela kierowcy mam
nikiem bez turbiny o pojemnoci systemu multimedialnego o prze- (BA) i rozoenia jej na kade koo aucie dziaaj bardzo sprawnie. To uwagi. Jest szeroki i wygodny, ale tu
1,5 litra, produkowanym zreszt ktnej siedmiu cali zintegrowany (EBD) dochodzi co specjalnego.

[ ]
precyzyjne trzymanie auta w ryzach ju o skojarzeniach ze sportem nie
w polskich zakadach Toyoty, by- z kamer cofania. Przyznam szcze- Toyota Safety Sense to pakiet ma zwizek z powstrzymywaniem ma mowy.
em w do bojowym nastroju. 111 rze, mionikiem klikania i grzeba- systemw bezpieczestwa czyn- swawolnoci koni mechanicznych. Na takie przyjdzie pora nieba-
koni w takiej pszczce... - rozma- nia w smart- nego dostpny w stan- Takie s odczucia za kierownic. wem. Za kilka miesicy na pol-
rzyem si - to musi lata! fonie nie dardzie nawet w najta- Czowiek chciaby pisn koami skim rynku ma pojawi si Yaris
Tak si skada, e w 1999 roku, jestem, wic szej wersji Yarisa. Krtko na wiatach, ale bez wyczenia GRMN nawizujcy wprost do
gdy wchodzia I generacja Toyoty wikszo Samochd z cyklu: mwic: samochd widzi TRC - nic z tego. wersji WRC. Auto o mocy 210
Yaris, braem udzia w Rajdzie De- funkcji mnie jak sprzedawaem przeszkody i reaguje ha- Zrobiem oczywicie prb na koni ma da przedsmak rajdowych
alerw i Dziennikarzy w Szczyrku. specjalnie po trzech latach, mowaniem, jeli nie czyni torze rallycrossowym. Yaris uzbro- szalestw. Modelem GRMN Yaris
Sporo tamtym modelem jedzi- nie bierze. tego kierowca. Mao tego, jony w swoje systemy jedzie jak w peni si odsoni. Cay misterny
em. I to ostro. Do powiedzie, Ale dla wie- to cigle mnie popiskuje, gdy przeje- po sznurku. Przyspiesza mg- plan dowartociowania modelu po-
e pierwszy rozbity Yaris w Polsce lu to zaleta zaskakiwa swoimi dziemy lini rozdzielajc by nieco lepiej. 11 sekund do setki przez sukcesy sportowe stanie si
to moja sprawka. Nic wic dziwne- ogromna. moliwociami pasy ruchu. (Przydatne na nie oszaamia. Ale, powtarzam, wwczas oczywisty dla wszystkich,
go, e mylc: Yaris - cigle kojarz Jest co po- autostradzie, w miecie to nie wina silnika. Tylko masy. skoro prawie wyczynowy wz mo-
tamtego zgrabnego malucha. A tak znawa. Sa- lepiej wyczy, bo pisz- Trzeba si wic ostatecznie z tym na bdzie naby w salonie. Wszyst-
przy okazji, co by byo, gdyby ww- mochd z cy- czy zbyt czsto i w kocu pogodzi - nowy Yaris nie jest au- ko po to, by doda nowego ducha
czas, zamiast silnika 1,0 o mocy 68 klu: jak sprzedawaem po trzech przestaniemy ten sygna sysze). tem usportowionym, cho w kilku i tak najpopularniejszemu w Euro-
koni mechanicznych, montowano latach, to cigle mnie zaskakiwa Do tego dochodz automatycz- wersjach tak wyglda. Ma pozosta pie modelowi Toyoty.
1,5 o mocy 111 KM? Tamta pszczoa swoimi moliwociami. ne wiata AHB, ktre sprawiaj, nadal porcznym autem segmentu Nowy Yaris w testowanej wersji
naprawd by lataa! Najwaniejsze, e z praktycz- e widzimy w nocy wietnie, ale B, przyjaznym rodzinie 2+1, a jesz- Selection kosztuje 62 900 z, przy
C, czasy si zmieniy. Samo- nego punktu widzenia jest lepiej nie olepiamy innych kierowcw. cze lepiej tym drugim autem w ro- czym cena uwzgldnia lakier me-
chody nam si spasy, a konie me- ni OK. Majc kluczyk smart key Komplet uzupenia system RSA, dzinie albo autem flotowym. A po talizowany i bardzo bogate wypo-
chaniczne s... inaczej uoone. w kieszeni, a telefon w innej, czyli ktry czyta znaki i wywietla na pierwsze bezpiecznym pojazdem saenie. Yaris w wersji Life kosztu-
Z jednej strony sprawia to wiksza na luzaku - podchodz do samo- panelu pomidzy zegarami. Rzecz z siedmioma poduszkami. je od 42 900 z. Ale te nawizuje,
waga nowych aut (Yaris I way 850 chodu, a tu drzwi odblokowuj si niegupia, bo kierowcy czsto je- Spalanie producent obiecuje choby sam sylwetk, do sportu
kg, a najnowsza wersja o blisko 300 same. Nacisn przycisk start - auto d na pami i przestaj widzie na rednim poziomie ok. 5 litrw. rajdowego, na ktry stawia dzi To-
kilo wicej), z drugiej strony wsz- rusza. A gdy kto zadzwoni - roz- znaki. To podobno udowodnione Mi wyszo 8,2. Ale jedziem po yota. Wiele w tym roku w rkach
dobylska elektronika, ktra ma dzi mawiam z nim przez system audio, naukowo... miecie, pasie startowym lotniska Jari-Matti Latvala, najlepszego
wadz nad autem. Sumujc - kie- cho nie pamitam nawet, w kt- Tak, tak, blisko ju do autopi- i torze raczej bez ziewania. Oczaro- kierowcy teamu Yaris WRC. Gdy
dy moc si bardziej czuo. rej kieszeni mam telefon. Po wyj- lota. Na razie jednak to kierowca wao zawracanie, skrca faktycznie przyjd kolejne zwycistwa, sprze-
I tak jest z testowanym Yarisem ciu z auta dotykam tylko klamki, musi patrze jeszcze na ekran pa- w miejscu. Wzr auta miejskiego. da najnowszej wersji popularnego
w wersji Selection w czerwonej od- a Yaris si zamyka. Uproszczenie nelu sterowania, gdzie widzi obraz Podokietnik kierowcy - znakomity, auta poszybuje w gr. Mog si
mianie Passion. Agresywny design ycia ogromne. Ale wymaga to wia- z kamery cofania. Nie ma specjal- szkoda, e nie ma go we wszystkich zaoy.
Tylko Toru . 2 czerwca 2017
6 FOTOREPORTA STARE MIASTO NALEAO W NIEDZIEL DO KOLAREK

Parasolki si przyday
Karolina Karasiewicz (TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team) wygraa Nestle Fitness Tour de Toru.
Wycig ten to V Eliminacja Mistrzostw Polski Kryterium Kobiet. Trasa wioda ulicami toruskiej starwki.

Na starcie pod Dworem Artusa stawio si 40 kolarek. Zmagania zaczy si od dwch rund honorowych.
Znak do startu ostrego da Wojciech Sobieszak, prezes firmy Cereal Partners Poland Toru-Pacific. Kolarki
rozpoczy wtedy zmagania ulicami Starego Miasta. Miay do pokonania 25 rund.
Wszystkie zawodniczki musiay zmierzy si ze staromiejskim brukiem, ostrymi zakrtami i socem, kt-
re podgrzewao atmosfer zmaga. Zwycistwo Karolinie Karasiewicz nie przyszo atwo. W poowie wycigu
zaliczya upadek i zmieniaa rower. Na podium stany take Anna Harkowska oraz Alicja Ratajczak. Najlepsz
juniork zostaa Marta Jaskulska.

REKLAMA

Tylko Toru . 2 czerwca 2017


TWARDE PIERNIKI PISZ HISTORI TORUSKIEJ KOSZYKWKI #GRAMYDOKOCA 7

Kibice nas napdzaj


sze zwycistw nie jest zaskocze- Wejcie do finau, bez wzgldu na
niem, ani miejsce w finale. Pracuj rezultat kocowy, mona ju uzna
z zespoem, aby wygra kade ko- za sukces?
lejne spotkanie. Gdy zakoczyli- A pana zdaniem to jest ju sukces?
my faz play-off, mylelimy nie
o finale, ale o pierwszym spotkaniu Wedug mnie tak.
O przebiegu fazy play-off i finaowej ry- z Ros. Po pierwszym meczu przy- Moim zdaniem te. Powiem wicej
gotowywalimy si do drugiego itd. wejcie do wierfinau, a potem
walizacji ze Stelmetem Zielona Gra z trene- Teraz jestemy skoncentrowani na do pfinau te mona byo uzna


rem Polskiego Cukru Toru Jackiem Winnic- zwycistwie w najbliszym spotka- za sukces. Piszemy pikn histori
niu ze Stelmetem.
kim rozmawia Karol ebrowski
A moe jest pord
tych szeciu meczw
jedna gra lub mo-
ment, ktry chciaby
pan wyrni i uzna
za przeomowy? W ejcie do wierfinau ,
Kade ze zwycistw
byo bardzo wane. a potem do pfinau te mona
Na szczeglne wy- byo uzna za sukces
rnienie zasuguje
. (...) Z
robi -
,
pierwszy mecz z Ros, my wszystko aby po spotkaniach
kiedy odrobilimy sie-
S
demnacie punktw ze telmetem mie jeszcze wicej
straty, wyszlimy na
prowadzenie, prze- powodw do witowania .
ciwnicy potrafili do-
prowadzi do dogrywki, a mimo dla miasta, klubu i przede wszyst-
to spotkanie skoczyo si naszym kim kibicw.
zwycistwem.
Pan bardzo czsto wspomina
Dla Twardych Piernikw to ju o udziale fanw w waszych wyni-
si. alnociach, ale przede wszystkim taka druga zwyciska seria w tym kach.
Rozmawiamy po decydujcym sezonie. Pierwsz zanotowalicie Naley im si to, poniewa s wiet-
spotkaniu pfinaowym pomi- musimy zwrci uwag na system na pocztku rozgrywek, kiedy po- ni. Napdzaj nasz gr zarwno
dzy Stelmetem Zielona Gra a BM W takim razie co bdzie najsilniej- gry Stelmetu zdyscyplinowany, trafilicie wygra trzynacie spo- w Arenie Toru, jak i w spotka-
Slam Stal Ostrw Wielkopolski. sz broni Stelmetu w rywalizacji z szybkim atakiem oraz czst gr tka z rzdu. Rozpatrujc te dwa niach wyjazdowych, gdzie rwnie
Trzyma pan kciuki za drugi zesp, finaowej? pick and rolla (dwjkowe zagranie okresy, kiedy pana zdaniem zesp s obecni. Wida te, chociaby
ktry wydawa si by atwiejszym Tych elementw jest bardzo duo. ofensywne przyp. red.). Postaram gra lepiej? po scenach w Supsku, e ta wi
rywalem w finale? Stelmet ma przede wszystkim bar- si przygotowa zesp w taki spo- Nie patrzmy na to w takich katego- midzy nami a nimi cay czas si
Prawd mwic, to nie. Nie kibico- dzo szeroki skad. W pitym spo- sb, abymy mieli argumenty, eby riach. To jest ten sam zesp - nie zacienia. Zrobimy wszystko, aby
waem adnej z tych druyn. Wy- tkaniu ze Stal wietnie gra Adam si temu wszystkiemu przeciwsta- liczc Cheikha Mbodja, bo do- po spotkaniach ze Stelmetem mie
chodz z zaoenia, e w finale graj Hrycaniuk, ktry zastpi Vladimi- wi. czy do nas w marcu - ktry zrobi jeszcze wicej powodw do wspl-
dwa najlepsze zespoy. Tym razem ra Dragicevicia, a ten z kolei gra wczeniejsz seri. W jego skad nego witowania.
jestemy to my oraz Stelmet. bardzo dobrze w dwch pierw- Dotychczas to aden z rywali nie wchodz nie tylko zawodnicy, ale
szych meczach pfinaowych. Do- potrafi si wam przeciwstawi. Dla rwnie sztab szkoleniowy i osoby Na koniec nie zadam pytania, ale
95 punktw rzuconych przez zielo- datkowo jest James Florence, Ar- pana ta seria 6:0 w play-offach jest pracujce w klubie. Wygrywalimy prosz, aby ustosunkowa si pan
nogrzan robi na panu wraenie? mani Moore czy ukasz Koszarek, zaskoczeniem? A moe sam fakt razem na pocztku, staralimy si do nastpujcego stwierdzenia. Pol-
Absolutnie nie. Spotkanie byo a take wielu innych zawodnikw, dotarcia do finau? wsplnie wyj z kryzysu w p- ski Cukier Toru mistrzem Polskiej
ofensywne i wyrwnane przez trzy ktrzy mog zdecydowa o losach Dlaczego miaoby to by dla mnie niejszej czci rozgrywek i razem Ligi Koszykwki sezonu 2016/2017.
kwarty. W ostatniej z nich druynie meczu. Nie moemy jednak skon- zaskoczeniem? Dla kogo moe te weszlimy do tego finau. Zgadzam si.
z Ostrowa zdecydowanie zabrako centrowa si tylko na indywidu- by, dla mnie ani wspomniane
REKLAMA

Tylko Toru . 2 czerwca 2017


8 #GRAMYDOKOCA JAK WYGLDA TEGOROCZNY SEZON TWARDYCH PIERNIKW?

Ligowa sinusoida
rozpdzonych Twardych i mecz
zakoczy si zwycistwem gospo-
darzy 105:98.
- Do momentu siedemnasto-
punktowej przewagi dla Rosy gra-
limy le w obronie, zawioda te
Droga do finau bya dla Polskiego Cukru Toru krta komunikacja podsumowywa
Tomasz nieg, rozgrywajcy Twar-
i wyboista dych. Na szczcie potrafilimy
Karol ebrowski | fot. ukasz Piecyk (archiwum) si zebra, gra agresywniej i wy-
prowadza kontry, co pozwolio
Historyczny sezon chyli si ku Kolejne spotkania zacienia- nam wrci do meczu i przechyli
kocowi. Po raz pierwszy meda- y tworzcy si kolektyw zespou, szal zwycistwa na swoj stron.
le trafi na szyje koszykarzy re- a zawodnicy konsekwentnie reali- Za nami jednak dopiero 1/3 zada-
prezentujcych toruski zesp. zowali zaoenia przedmeczowe, nia.
Walka o krek z najcenniejsze- co przekadao si na dobre wyniki. Drugi mecz wierfinaw za-
go kruszcu zapowiada si rwnie Torunianie wygrywali mecz za me- koczy si pewnym zwycistwem
ciekawie jak cae rozgrywki, ktre czem, jednak cay czas nie dawali Polskiego Cukru 87:78, a trzeci,
dla Twardych przybieray rne si ponie emocjom. rozgrywany w Radomiu, by rw-
oblicza. - Musimy poprawi skutecz- nie dramatyczny co pierwszy, ale
no zbirek apelowa Krzysztof - co najwaniejsze - ponownie za-
Poprzedni sezon koszykarze Sulima po szstym zwycistwie koczy si zwycistwem torunian,
z Torunia zakoczyli na wierfi- z rzdu, tym razem nad Polpharm co zapewnio im awans do pfi-
naach, w ktrych okazali si gorsi Starogard Gdaski. Martwi te naw. Tam Polski Cukier musia
od zawodnikw Energi Czarnych liczba przestojw w grze. Bdziemy oczekiwa swojego rywala, gdy
Supsk. W klubie spodziewano si pracowa pod tym ktem. wierfina pomidzy Energ Czar-
zmian i takie te zapady. Z grodem Ostatecznie stano na trzyna- nymi Supsk a Anwilem Woca-
Kopernika rozstali si m.in. Sean stu zwycistwach z rzdu. Wtedy, wek zakoczy si dopiero po pi-
Denison czy Maksym Kornijenko, w pierwszym spotkaniu w nowym ciomeczowej batalii. Zakoczy si
ale najwiksz strat dla Twar- roku, na drodze torunian stan niespodziank, gdy lider po fazie
dych byo odejcie lidera zespou aktualny mistrz Polski z Zielonej zasadniczej, czyli Anwil poegna
Danny`ego Gibsona, ktry posta- Gry, ktry zwyciy na wasnej si z rozgrywkami.
nowi kontynuowa swoj karier hali z Twardymi 83:67. Pocztek Mecze z Energ nie miay tak
w Bugarii. roku niestety zupenie zmieni ob- dramatycznego przebiegu jak
Cho teoretycznie trzon druyny licze druyny. Podopieczni Jacka z Ros, cho supczanie z pewno-
rozpad si, to najwaniejsz osob Winnickiego, ktrzy dotychczas ci nie naleeli do atwych rywali.
w tej ukadance udao si utrzyma kolekcjonowali tylko zwycistwa, Ostatecznie Twarde Pierniki po-
trener Jacek Winnicki przeduy w piciu meczach a czterokrotnie trzeboway ponownie tylko trzech
swj kontrakt. Szkoleniowiec wraz musieli przekn gorycz poraki, spotka, by wywalczy awans, tym
z wodarzami rozpocz poszu- co doprowadzio do utraty zajmo- razem do wielkiego finau, w kt-
kiwania zawodnikw, ktrzy ich wanego niemal od pocztku sezonu rym mierz si ze Stelmetem Zielo-
zastpi, a jak si pniej okazao, fotela lidera rozgrywek. na Gra. W pierwszym meczu fina-
bd jeszcze lepsi ni poprzedni- Przed rewanowym spotkaniem owym koszykarze z Torunia ulegli
cy. Ostatecznie do Torunia trafio ze Stelmetem w Arenie Toru hu- jednak na wyjedzie 88:69.
przed sezonem piciu koszykarzy mory byy niemrawe. Niepokonani
Bartosz Diduszko, Maksym Sandul, Dla finaowych rywali trwajcy
od listopada gocie mieli wszelkie
Obie Trotter, Jure Skifi i tu przed argumenty, aby pokona borykaj- sezon take nie nalea do naja-
rozpoczciem rozgrywek majcy cych si z problemami Twardych twiejszych. Zielonogrzanie po-
przeszo w rozgrywkach NBA Piernikw. Zawodnicy Polskiego trafili co prawda zanotowa seri
Amerykanin Kyle Weaver. Cukru Toru pokazali jednak nie- Bartosz Diduszko blokowany przez zawodnikw BM Slam Stal dziesiciu zwycistw z rzdu, ale
Zmagania w sezonie 2016/2017 samowity charakter, a akcja wi- Ostrw Wielkopolski w pierwszym meczu Twardych Piernikw rwnie nie ustrzegli si poraek,
torunianie rozpoczli od zwyci- zania butw przez Kyle`a Weavera sezonu 16/17. Polski Cukier wygra to spotkanie 81:74. ktrych maj ju na swoim koncie
stwa 81:74 nad zespoem BM Slam potwierdzia, e zesp cigle po- a dwanacie. Dodatkowo koszyka-
z grodu Kopernika zostaa wzmoc- co ponad minut przed zakocze- rze Stelmetu maj w nogach trzy
Stal Ostrw Wielkopolski. Trener siada pewno siebie. Torunianie niona przez senegalskiego rodko- niem trzeciej kwarty zesp Rosy
Winnicki by zadowolony z trium- zwyciyli ten mecz 81:69 i wrcili spotkania wicej w fazie play-off ni
wego Cheikha Mbodja. prowadzi w Arenie Toru 56:73 gracze z Torunia, gdy adna z ich
fu, ale na pomeczowej konferencji na pierwsze miejsce w tabeli.
mia te kilka uwag co do gry dru- Nastpne spotkania to prawdzi- Ostatecznie faz zasadnicz to- i wydawao si, e sprawa triumfu serii nie zakoczya si w trzech
yny. wa sinusoida w wykonaniu Twar- runianie zakoczyli na czwartej po- w pierwszej odsonie jest rozstrzy- grach. Czy odpoczynek okae si
- Zagralimy bardzo z pierw- dych Piernikw. Szczeglnie ku- zycji w tabeli z dorobkiem 53 punk- gnita. Nic z tego. Podopieczni skuteczniejszy od pozostania w ryt-
sz poow, bez odpowiedniej laa gra wyjazdowa, gdy pierwsze tw i bilansem 21:11. Oznaczao to, trenera Winnickiego rzucili si mie meczowym, dowiemy si naj-
energii stwierdzi. Dobrze, e tegoroczne zwycistwo na terenie e ich wierfinaowym rywalem w szalon pogo, ktra ostatecznie wczeniej 8 czerwca, kiedy odb-
druga bya zupenie inna. Musimy rywala Polski Cukier odnis do- bdzie bezporedni ssiad z tabe- zakoczya si sukcesem, a o zwy- dzie si czwarte spotkanie finaowe,
gra agresywnie i mie odpowied piero 15 kwietnia! Byo to w Lubli- li, zesp Rosy Radom. Ju pierw- cistwie musiaa rozstrzygn do- a najpniej 15 czerwca, kiedy by
na rwnie agresywn gr przeciw- nie, z zespoem TBV Start 69:72. sze spotkanie mogo przyprawi grywka. Oszoomieni zawodnicy moe odbdzie si sidma, decydu-
nikw. Wanie taka jest ta liga. W midzyczasie kadra druyny kibicw o palpitacje serca. Na nie- z Radomia nie potrafili zatrzyma jca gra.
REKLAMA

Tylko Toru . 2 czerwca 2017


KTO JESZCZE STOI ZA SUKCESEM DRUYNY? #GRAMYDOKOCA 9

Hasztag zwycizcw Cichy bohater


Uruchomiona na pocztku fazy Historyczny sukces Twardych tego potrzebuj. Dbam take o su-
play-off w mediach spoeczno- Piernikw jest dzieem wie- plementacj przed- i pomeczow,
ciowych akcja promocyjna pod lu osb. Czsto rola niektrych jak i w trakcie samego spotkania.
hasztagiem #GramyDoKoca ogranicza si do spraw pozabo- Do kadego zawodnika staram si
spotkaa si ze wietnym odbio- iskowych, ale rwnie wanych. dostosowywa indywidualnie. Po
rem kibicw oraz samych zawod- Jedn z takich osb jest Dominik spotkaniu skupiam si na caym cy-
nikw. Narojczyk trener przygotowania klu odnowy biologicznej rozci-
fizycznego. ganie, kpiele w zimnej wodzie itp.
Pomysodawc jest Jakub Ko- Rola trenera nie jest atwa.
nieczka specjalista ds. marketin- Spotkania w Supsku i Rado- Wspomnianymi kwestiami zajmuje
gu w Polskim Cukrze Toru. miu byy nie lada wyzwaniem dla si sam, za w kadrze liczy trzyna-
- Hasztag #GramyDoKoca zespou Polskiego Cukru Toru. stu graczy.
jest zwizany z perypetiami, ktre Koszykarze z grodu Kopernika - Przy odpowiedniej organizacji
spotykay nas w trwajcych roz- musieli powici wiele energii, dnia pracy udaje si to wszystko
grywkach mwi. Atomowy aby wywie z trudnych terenw pogodzi twierdzi Dominik Na-
pocztek i miejsce lidera Polskiej decydujce o awansie zwycistwa. rojczyk.
Ligi Koszykwki, a pniej niespo- W obu meczach wane byy szcze- Krzysztof Sulima w wywiadzie
Supsk. autograf czy zrobi sobie zdjcie. glnie drugie poowy, kiedy wayy dla WP SportoweFakty stwierdzi,
dziewany kryzys, jaki dopad dru- - Prawd mwic, byem za- Na pewno wszyscy zawodnicy licz
yn, sprawiy, e wszyscy eksperci si losy kocowego rezultatu. Gdy i Dominator jest dla niego jak
skoczony powodzeniem tej akcji na rewan podczas finaowych me- rywale Polskiego Cukru Toru legendarny trener Tim Grover dla
zaczli skrela nasz zesp jeszcze twierdzi Jakub Konieczka. Jest czw ze Stelmetem.
przed rozpoczciem wierfina- oddychali rkawami, nasi zawod- Michaela Jordana.
wiele osb, ktre nie tylko przeka- - Warto bdzie wtedy przyj nicy prezentowali gr rwnie agre- - Byo mi bardzo mio, gdy to
owej rywalizacji z Ros Radom. zuj dalej nasz hasztag, ale nawet do Areny Toru twierdzi Jakub
Takie nieprzychylne opinie na pew- sywn, co na pocztku spotka. przeczytaem odnosi si do wy-
zdecydoway si na zmian zdjcia Konieczka. Planujemy kolejn Najwiksza zasuga w tym popular- powiedzi trener. Z Krzykiem
no nie pomagaj, wic postanowi- profilowego na Facebooku z dodat-
limy zmobilizowa zawodnikw odson konkursu rzutu z poowy nego Dominatora. znamy si jeszcze z czasw mo-
kiem naszego hasa. Robot zrobili boiska, gdzie do wygrania bdzie 50 - W dniu meczowym moja rola dzieowej reprezentacji Polski.
i kibicw, przekazujc caej koszy- te sami zawodnicy, ktrzy na swo-
karskiej Polsce, e gramy do ko- tys. z. Nie zabraknie take koszu- zaczyna si jeszcze przed rozpocz- Wiem, czego potrzebuje i ciesz si,
ich profilach spoecznociowych ciem waciwej rozgrzewki mwi e to mu pomaga w dobrej grze.
ca. Myl, e przynioso to bardzo przekazywali, e #GramyDoKoca, lek i specjalnych gadetw dla na-
szych fanw. Bez wzgldu na wynik Dominik Narojczyk. Niektrzy Przed trenerem Narojczykiem
dobry skutek, a dodatkowo okazao poszerzajc zasig akcji. zawodnicy, jak Krzysiek Sulima intensywny okres. Rywalizacja fi-
si trafne, gdy ju teraz wiemy, e Podzikowaniem za doping finau planujemy te fet, podczas
ktrej bdziemy witowa pierw- czy Kyle Weaver, preferuj wtedy naowa moe liczy a siedem spo-
zagramy w spotkaniu koczcym i wspieranie na rny sposb Twar- dodatkowe wiczenia, ktre ko- tka. Jak twierdzi Dominator
sezon 2016/2017 Polskiej Ligi Ko- dych Piernikw, rwnie przy po- szy medal dla Torunia w historii
koszykwki mskiej. Kady z nas ordynuj, aby nie doszo podczas on i zawodnicy, a take cay sztab s
szykwki. mocy mediw spoecznociowych, spotkania do urazw miniowych. na to gotowi. Mamy jednak nadzie-
Z kadym zwyciskim meczem by otwarty trening, ktry odby si wierzy, e bdzie to zoto. Ponadto zajmuj si te tejpowa- j, e torunianie zaoszczdz kibi-
hasztag zyskiwa coraz wiksz po- 26 maja. Fani mieli szans zamieni Na zdjciu dzia organizacji niem (aplikowanie plastrw) gra- com nerww i rozstrzygn kwesti
pularno, a kulminacja przysza kilka sw z graczami i czonkami i marketingu klubu. czy oraz masaem dla tych, ktrzy zotego medalu szybciej. (K)
po wygranej z Energ Czarnymi sztabu szkoleniowego, uzyska ich (K)
REKLAMA

Tylko Toru . 2 czerwca 2017


10 WYWIAD NIEWIDOMY MASAYSTA TO NAJLEPSZY MASAYSTA

Zapach dobrego czowieka


Kiedy mia 8 lat, zdiagnozowano u niego zwyrodnienie barwnikowe siatkwki. Oznaczao to,
e stopniowo bdzie traci wzrok. Dzi nie widzi ju wcale. Nie przeszkadza mu to jednak by
jednym z najbardziej cenionych masaystw w Toruniu. Z Jerzym Gr rozmawia Robert Kamiski
Jest taki kawa: Niewidomy facet


myje tark do warzyw. Po chwili
mwi: takich gupot w yciu nie
czytaem. mieszy to pana?
Oczywicie! (miech) Poczucie hu-
moru nie ma nic wsplnego ze le-
pot. To raczej kwestia dystansu do
siebie. Cho pewnie wielu niewido-
mych mogoby si obrazi.
Nie musz jak pan ogl-
Jak to si stao, e zosta pan masa-
yst? da rzeczy, ktrych widzie nie
Jeszcze w podstawwce funkcjono-
waem w miar normalnie. Czyta- warto. Ndzy tego wiata. Bru-
em przez lup. Potem byo coraz
gorzej. Nadszed czas, by wybra du. Z ca pewnoci gdyby nie
zawd. Zostaem frezerem. Nie-
widomy frezer to gorzej ni robot. choroba, nie bybym w tej chwili
Wykonuje w kko te same czyn-
noci, nadzorowany przez kogo, tu, gdzie jestem. Mogem 30 lat
kto widzi. Szybko zrezygnowaem.
Mama podsuna mi myl o masa- temu usi i si rozpaka.
u. Tak trafiem na Wydzia Masa-
u Leczniczego UJ w Krakowie. I to
byo to.

Jako mody chopak spotka pan


dziewczyn, ktra dzi jest pask
on i matk paskich dzieci. Jak
przyja wiadomo, e pewnego
dnia straci pan wzrok cakowicie?
Nie przeszkadzao jej to. Pewnie
uznaa, e s rzeczy, ktre licz si
bardziej.
sobie pomc, wic oczekuje litoci. Wiem, czy musz go wymin, eby Wicej sysz, bo wicej sucham. dugi krok. Ale, co ciekawe, w gabi-
Co jest gorsze: urodzi si niewi- Czasem mwi pacjentom, e wr- na niego nie wpa. Najgorzej jest, Reaguj na to, na co inni nie zwra- necie na to nie reaguj. Dziewczyna
domym czy straci wzrok w wyniku ciem z wesela. Ale jak? Pan ta- jak pada deszcz. Wtedy s parasole. caj uwagi: winda, ssiad wyprowa- si rozbiera i nic. Nie wiem dlacze-
choroby, wypadku? czy? pytaj. A przecie do ta- Powoduj potworny huk. dzajcy psa o staych porach. go. Chyba wejcie do tego gabinetu
Najgorsze jest przesta widzie na- ca nie trzeba widzie. Trzeba mie powoduje, e przestaj by facetem.
gle. Masz rodzin, o ktr musisz nogi i troch suchu. Nie ukrywam, Jakich jeszcze miejsc woli pan uni- Masa to do popularna profesja Jestem bardziej profesjonalist ni
zadba, a tu nagle tracisz wzrok. e nie zawsze jestem w stanie sam ka? wrd niewidomych. mczyzn.
Nie wszyscy potrafi to unie. sobie poradzi. Ludzie s moim Najgorsze s oczywicie roboty dro- Tak. Kiedy nawet prbowano wy-
W jednej chwili staj si nieprzy- oparciem. Zawsze mog ich zapyta gowe. I pneumatyczny mot. Wtedy mc na rzdzie, eby by to zawd Ludzie pachn?
stosowani do ycia. Nagle straak czy poprosi o grzeczno. Nawia- widz gorzej. Ale te basen, ko- zastrzeony wycznie dla niewido- I to bardzo.
czy listonosz musi zosta, powiedz- sem mwic, Toru jest niezwykle ci, w ktrym grzmi organy. Nie mych. To oczywicie byo mieszne.
my, masayst. Musi zaakceptowa przyjazny, jeli idzie o funkcjono- mam wtedy pojcia, gdzie jestem, Bo niby czemu mielibymy dyskry- Dobrzy ludzie pachn inaczej od
siebie. I te przeklte myli: A moe wanie niewidomych. jak daleko s ciany, jak wysoko minowa widzcych? Poza tym nie zych?
ona jest ze mn z litoci? jest sufit. Wol cisz. Wtedy wiem, wystarczyoby nas dla wszystkich. Co w tym jest. Wchodzc do pa-
Kiedy idzie pan ulic, rozrnia gdzie jest wschd, zachd. Troch cjenta, wiem od progu, jak on si
Bywa, e ludzie si nad panem li- pan kroki kobiet i mczyzn? jak gob pocztowy. Bo przecie nie A jak z wyobrani? Potguje si czuje. Decyduje o tym zapach.
tuj? Oczywicie. To si syszy. Osoba widz przestrzeni. wraz z zanikiem wzroku?
To kwestia podejcia do ycia. zamylona idzie inaczej, starsi po- Przed gabinetem idzie dziewczyna I gdy cicho pytam siebie, czego al
Mnstwo ludzi widzcych ocze- wcz nogami. Idc za kim, sy- Czy wraz z zanikiem zmysu wzro- na obcasach. Sysz j. Wyobrania dzi tobie
kuje litoci. Nieudacznik nie umie sz, czy si oddala, czy idzie wolno. ku inne zmysy si wyostrzaj? pracuje. Musi mie nog, bo ma al widoku panoramy Tatr ze
REKLAMA
szczytu, cho dotd bardzo lubi
chodzi po grach. al te mn-
stwa innych rzeczy: roweru, nart,
gry w pik. Bardzo lubiem ywy.
Przez jaki czas chodziem z crk
na Tor-Tor. Trzymaa mnie za rk
i tak sobie jedzilimy w kko. Ale
to nie dziaa. Modzi ludzie jed
tyem i pod prd. Nie zakadaj, e
nie widz, skoro jad na ywach.
Nie mog zej im z drogi. Mog si
bawi w ywy, ale u znajomego na
stawie, w ktrym hoduje karpie.

Rozmawiajc z panem, mam wra-


enie, e nie ponis pan wycznie
samych strat
No jasne! Nie musz jak pan ogl-
da rzeczy, ktrych widzie nie
warto. Ndzy tego wiata. Brudu.
Z ca pewnoci gdyby nie choro-
ba, nie bybym w tej chwili tu, gdzie
jestem. Mogem 30 lat temu usi
i si rozpaka. Ale nie chciaem.
Wierz, e moje ycie dziki tej de-
cyzji zyskao jaki sens.
Tylko Toru . 2 czerwca 2017
12 PATRONAT TE WYDARZENIA POLECAMY SZCZEGLNIE

Wielkie arcie, sport i solidna muza


W weekend 2-4 czerwca na Boniach Nadwilaskich odbdzie si Wielkie arcie u Kopernika, czyli impreza kulinarno-sportowa,
podczas ktrej pysznego jedzenia bdzie pod dostatkiem - a to za spraw zlotu food truckw, ktrych menu zadowoli najbardziej
wymagajcego smakosza!
Piotr Gajdowski | fot. nadesane
Wielkie arcie u Kopernika po-
trwa trzy dni. Oprcz bogatej
oferty kulinarnej na Boniach
Nadwilaskich nie zabraknie
take dodatkowych atrakcji. Ale
po kolei!

W pitek (02.06, godz. 16.00-


23.00) Wielkie arcie u Kopernika
poczy si w jedn imprez z 52.
Dugodystansowymi Regatami e-
glarskimi Zwizku Miast Nad-
wilaskich. W programie m.in.
koncerty, konkursy oraz wsplne
piewanie szant i pieni eglarskich.
W sobot (03.06, godz. 12.00-
22.00) take bdzie sportowo!
Obok strefy food truckw rozegra-
ny zostanie turniej ulicznej koszy-
kwki Renault Toru Burger Park
Tournament. To bdzie prawdziwa W trakcie zlotu food truckw odbdzie si m.in. turniej koszykwki ulicznej.
gratka dla fanw tej dyscypliny. Do
grodu Kopernika zjad prawdziwe runia zjedzie dwadziecia napraw- niach Nadwilaskich powstanie sw z nagrodami i innych cieka- nie s zwyke budki z fast foodem,
gwiazdy streetballa. Nie zabraknie d wietnych ekip, w tym repre- dmuchany plac zabaw z zamka- wych atrakcji. Jednak gwnym tylko atrakcyjne samochody i arcie
znanych nazwisk z parkietw PLK, zentacja Polski 3X3, reprezentacja mi i trampolinami. Bdzie take punktem dnia bdzie koszykarska z prawdziwego zdarzenia. Zadba-
reprezentantw Polski w koszykw- Polski 3X3 U18, chopaki z Asseco, moliwo pomalowania twarzy potyczka z udziaem Twardych limy o to, by menu imprezy byo
ce 3x3 (tegorocznych uczestnikw pitej druyny w rankingu FIBA i zlecenia wykonania portretu, a to Piernikw. rnorodne od polskiej kiebasy
mistrzostw wiata), zawodnikw 3X3, reprezentanci ekstraklasy oraz wszystko w ramach charytatywnej Przez wszystkie trzy dni trwa- z rona i kopytek po kuchni taj-
AZS-u UMK Consus PBDI, a take zespow 1- i 2-ligowych mwi akcji na rzecz utalentowanej, mo- nia zlotu food truckw na Boniach landzk, meksykask czy wosk
wielu innych doskonaych graczy, wsporganizator imprezy Micha dej artystki Ewy, ktra zbiera fun- Nadwilaskich do dyspozycji pizz i lody naturalne. Znajdziemy
ktrzy zapewni kibicom solidn Sula. dusze na protez doni. odwiedzajcych zlot bdzie plaa tu smaki z caego wiata i w dobrej
dawk koszykarskich emocji. Organizatorzy zadbaj o opraw W niedziel (04.06, godz. 12.00- wyposaona w leaki, a take spe- cenie. Jeli planujecie wybra si
- To ju trzecia edycja turnieju muzyczn (DJ-e live) i stref chillo- 20.00) oprcz kolorowego pikniku cjalnie wydzielona strefa konsump- w weekend do restauracji, wpadnij-
streetballa Renault Toru Burger utu na play tu przy przystani. rodzinnego CrossFit Toru przygo- cyjna (w tym ogrdek piwny). cie do nas!
Park Tournament, dwie poprzednie Z okazji Dnia Dziecka w sobo- towa specjalne sportowe wyzwanie - Food trucki, czyli knajpy na Impreza odbdzie si pod ho-
odbyway si w Bydgoszczy. Do To- t i niedziel (03-04.06) na Bo- dla wszystkich chtnych dzieci i ich kkach, szturmem podbiy serca norowym patronatem Prezydenta
rodzicw. Nie zabraknie konkur- Polakw mwi Micha Sula. - To Miasta Torunia.

Na falach Krlowej Polskich Rzek


Fundacja Zamek Dybw i Grd Nieszawa zaprasza na cykl rejsw promujcych rozwj turystyki wilanej. Rejs numer 1 ju 10 czerwca
Robert Kamiski | fot. Wojciech Laskowski
Rok 2017 ogoszono Rokiem Wi- kie oferuje. Zdecydowano rwnie, Trasa w obie strony potrwa a do
sy. W obchody tego wydarzenia, e impreza bdzie miaa charakter godz. 18. Dopiero wtedy na Zamku
co oczywiste, wczya si Funda- edukacyjny. Dybowskim odbdzie si wspl-
cja Zamek Dybw i Grd Niesza- Flisacze odzie zabior wszyst- ne ognisko z kiebaskami. Oczy-
wa. Atrakcji przygotowano wie- kich chtnych do najciekawszych wicie w czasie rejsu bd postoje
le. Rejsy po Wile bd jednymi miejsc, jakie mona zobaczy, py- poczone ze zwiedzaniem, ale nie
z najwaniejszych. I najbardziej nc w naszym regionie Krlow przewidujemy jako takiej przerwy
atrakcyjnych. Polskich Rzek: na przykad ruiny obiadowej. Dlatego te prosimy

[ ]
zamkw w Maej Nieszawce czy uczestnikw o zaopatrzenie si
Idea turystycznego oywienia Zotorii. w suchy prowiant.
najwikszej polskiej rzeki jest jed- Pierwszy rejs zaplanowano na 10 odzie pokonaj nastpujc
n z gwnych trosk czerwca. Kolejne na tras: Bobrowniki Nieszawa
Fundacji. I to nie 29 lipca i 5 sierpnia. Zielona Kpa Zamek Dybowski

8
tylko dlatego, e Warto podkre- Zamek Kazimierza Wielkiego
Zamek Dybowski li, e udzia w im- w Zotorii Ujcie Drwcy do Wi-
jest nierozerwalnie prezie jest bezpat- sy Chatka Rybacka w Kaszczor-
zwizany z jej histo- ny. Liczba miejsc ku.
ri i e stoi nad sa- niestety ograni- - Czeka nas mnstwo atrakcji
mym jej brzegiem. co najmniej tyle czona. O uczestnic- dodaje Zmuda Trzebiatowski.
Kontekst historycz- twie w wydarzeniu Czerwcowy rejs bdzie najduszy ze wszystkich planowanych.
godzin potrwa Zamek Dybw, zbudowany na po-
Rozpocznie si w Bobrownikach w powiecie lipnowskim.
no-kulturowy jest zadecyduje kolej- lecenie krla Wadysawa Jagiey,
znacznie szerszy: pierwszy rejs po no zgosze. ruiny warowni Kazimierza Wiel- la-Nawrocki z UMK. Rwnie cji. Zabierzemy wic okoo 40
Wisa penia klu- Wile - Kady z rejsw kiego, przepikne ujcie Drwcy swoj wiedz bd si dzieli sami chtnych. Na zakoczenie rejsu
czow rol w roz- bdzie nieco inny do Wisy, Chatka Rybacka, bdc flisacy, ktrzy wezm udzia w rej- otrzymaj oni pamitkowe koszul-
woju naszej ojczy- mwi Aleksan- oddziaem Muzeum Etnograficz- sie w historycznych strojach. ki z tego niezwykego wydarzenia.
zny od zawsze. Upamitnienie der Zmuda Trzebiatowski, prezes nego w Toruniu, niezapomniany Warto rwnie podkreli fakt,
tego faktu, zdaniem czonkw Fun- Fundacji Zamek Dybw i Grd widok na torusk Starwk oraz A e bdzie ono niezwyke, w to nie
e uczestnicy popyn replikami
dacji, naley do ich obowizkw. Nieszawa. Pierwszy, 10 czerwca, mono podziwiania toruskich dawnych paskodennych odzi, ja- wtpi.
W zwizku z tym postanowio- bdzie najduszy. Spotkamy si na mostw na Wile. kich flisacy uywali od koca re- Wszelkich szczegowych infor-
no, e najlepszym sposobem pro- Zamku Dybowskim o godz. 9.30. Historie i ciekawostki zwizane dniowiecza przez ca epok nowo- macji mona zasign na stronie
mocji Wisy bdzie organizacja Nastpnie uczestnicy zostan pod- z Wis bd opowiada uczest- ytn. internetowej sekretariat@dybow-
rejsw pokazujcych pikno rzeki wiezieni autokarem do Bobrownik, nikom zaproszeni gocie, m.in. dr - Przygotowalimy cztery ta- -nieszawa.org.pl lub pod nr. tel. 537
i moliwoci turystyki rzecznej, ja- gdzie bd czekay na nich odzie. Piotr Bielawski oraz dr Rafa Kle- kie odzie mwi prezes Funda- 370 730.
Tylko Toru . 2 czerwca 2017
JAK WYGLDA NAUKA W TORUSKIM TECHNIKUM INFORMATYCZNYM? REKLAMA 13

Drzwi do wielu moliwoci


Czerwiec to gorcy czas dla uczniw koczcych gimnazja, czas dokonywania wanego wyboru szkoy
ponadgimnazjalnej. 22 maja ruszya rekrutacja. Perspektywiczny zawd technik informatyk i bardzo dobre
warunki nauki oferuje Toruskie Technikum Informatyczne. Rozmawiamy z dyrektor szkoy, Aleksandr Tuchorsk
Pani Dyrektor, dlaczego technik in- a wszystkie sale dydaktyczne s kli- naszej szkoy do klas programowo
formatyk? matyzowane. Przez cay okres na- wyszych uczniom starszych klas
Powodw jest kilka. Brana IT uki szkoa oferuje swoim uczniom technikum, ktrych oczekiwa nie
jest obecnie jedn z najbardziej bezpatnie oprogramowanie Mi- spenia dotychczasowa szkoa.
przyszociowych na rynku pracy. crosoft Imagine Premium (dawny
Prawd jest, e kada instytucja DreamSpark), absolwenci mog Atutw TTI jest naprawd sporo.
czy firma wykorzystuje w swojej z niego rwnie korzysta po uko- Owszem. To jeszcze nie wszyst-
dziaalnoci komputery. Pewne czeniu szkoy. kie. Nasi uczniowie maj dostp
zatrudnienie po ukoczeniu szko- Szkoa korzysta te ze wsparcia do kcika socjalnego, lokalizacja
y ponadgimnazjalnej oferuje dzi procesu dydaktycznego w ramach w centrum miasta przy ul. Szosa
niewiele zawodw, a technik infor- midzynarodowego programu Chemiska 70, czyli bezporednia
matyk przoduje w tym rankingu. Akademii Sieciowej Cisco. W ra- niemal blisko dworca PKS i przy-
Ponadto ten kierunek ksztacenia mach realizowanych lekcji multi- stankw MZK, to kolejny nasz atut.
pozwala na zdobycie fachu, ktry medialnych, ktre dostarcza Aka-
umoliwia zarwno prowadzenie demia, nasi uczniowie zdobywaj
wasnej dziaalnoci gospodarczej, Do kiedy potrwa nabr?
dodatkowe kompetencje potwier-
prac w firmie czy korporacji. dzone stosownymi certyfikatami. aden absolwent gimnazjum zain-
teresowany informatyk nie powi-
Mona powiedzie, e cieek roz- Czy nauka w szkole jest przezna- nien przej obojtnie wobec oferty
woju w zawodzie technik informa- czona dla wszystkich? TTI. Szkoa uczestniczy w elektro-
tyk jest naprawd wiele. o Pani szkole. a posiada wietnie wyposaone Oczywicie. Nasza oferta jest prze- nicznym naborze, ktry potrwa do
Zdecydowanie. Techniczna obsu- Toruskie Technikum Informa- pracownie. znaczona dla kadego ucznia, take 19 czerwca. Zapraszam do osobiste-
ga sprztu komputerowego, serwis tyczne funkcjonuje od 2011 roku. Tak, to jeden z naszych najwik- dla uczniw ze specjalnymi potrze- go odwiedzenia naszej szkoy za-
i monta lokalnych sieci kompute- Jestemy szko prywatn, ale od szych atutw. Mog miao powie- bami edukacyjnymi. Od pocztku rwno rodzicw, jak i kandydatw
rowych, administrowanie sieciami, wrzenia ksztacenie w naszej szko- dzie, e jestemy najlepiej wyposa- dziaalnoci TTI przyjmujemy do od poniedziaku do pitku, od 8.00
tworzenie baz danych, stron www le dostpne bdzie dla wszystkich on szko ksztacc w zawodzie szkoy modzie z orzeczeniami do 17.00, a take w soboty od 8.00
czy szeroko pojte programowanie bezpatnie, a dodatkowo uczniowie technik informatyk w Toruniu. Ten o potrzebie ksztacenia specjalnego. do 13.00. Umwi si mona pod
- to tylko niektre z nich. otrzymaj gratis podrczniki. fakt docenia zarwno nasza kadra Jako jedyni w regionie zatrudnia- numerem telefonu 56 6596686 lub
dydaktyczna jak i sami uczniowie. my nauczycieli wspomagajcych. przez stron internetow tti.ced.
Prosz opowiedzie kilka sw Mielimy okazj zauway, e szko- Szkoa objta jest monitoringiem, Pomagamy take przenie si do edu.pl.
REKLAMA

Umw si
z nami
na kaw

docz do zespou
handlowcw
lidera prasy bezpatnej na terenie
kujawsko-pomorskiego

Zadzwo i dowiedz si wicej


tel. 796 302 471
Tylko Toru . 2 czerwca 2017
14 KULTURA CO SYCHA U SSIADW ZA MIEDZ?

Folklor umiechem malowany


Festiwal Twrczoci Ludowej im. Edwarda Nowaka odbdzie si 7 czerwca w Dobrzejewicach. To ju XIII edycja tej imprezy
Robert Kamiski | fot. Adam Zakrzewski (archiwum)
W gminie Obrowo Edwarda No- b Edwarda Nowaka. To gwnie noci nie zabraknie koronkarek,
waka nie trzeba przedstawia ni- za jego spraw nasza gmina staa rzebiarzy czy wikliniarzy. Kady
komu. Posta tego nauczyciela, si znana z folkloru. Myl, e nie uczestnik znajdzie co dla siebie.
dyrektora szkoy oraz zaoyciela przesadz, jeli powiem, e z tego Festiwal zosta dofinansowa-
wielu zespow muzycznych upa- wanie syniemy. Kt nie sysza ny przez Zarzd Wojewdztwa
mitniana jest od 2005 roku. Spe- o Kawczyniankach czy o Kapeli Kujawsko-Pomorskiego, Powiat
cjalnym festiwalem na jego cze. Ludowej im. Kamiskich. Dlatego Toruski, a take powsta przy
te nasz festiwal suy ma rwnie udziale Stowarzyszenia Edukacja
Zasugi Nowaka dla kultury temu, by tego dziedzictwa nie za- i Przyszo w Brchnwku au-
gminy Obrowo nie ulegaj dysku- przepaci. eby ta nasza lokalna tora projektu w konkursie z zakresu
sji. Lista jego osigni jest duga: kultura nie zamara. kultury i dziedzictwa narodowego
wieloletnie dyrektorowanie szkole, Festiwal powstawa w czasie, w powiecie toruskim i wojewdz-
czynna animacja kultury, zainicjo- kiedy Polska wchodzia do Unii twie kujawsko-pomorskim.
wanie dziaalnoci wielu zespow Europejskiej. Zachowanie wasnej - Warto rwnie podkreli, e
wokalnych i tanecznych. Orkiestra tosamoci byo jedn z tych idei,
nasz festiwal nie odbyby si bez
dta, ktr zorganizowa, istnieje ktre organizatorom festiwalu
do dzisiaj. Nic zatem dziwnego, e przywiecay od samego pocztku. uprzejmoci i wsparcia wjta Ob-
w roku mierci Edwarda Nowaka - Miao to dla nas oczywicie rowa Andrzeja Wieczyskiego,
powoano do ycia specjalny festi- znaczenie zasadnicze dodaje Ja- Orkiestra im. Edwarda Nowaka w trakcie prby. ktry kibicuje nam od samego po-
wal - przegld lokalnego folkloru nusz Iwaski. Prof. Maria Janion cztku dodaje Janusz Iwaski.
powicony jego pamici. powiedziaa kiedy: Do Europy a nawet przede wszystkim, Polaka- tuj si grupy muzyczne i taneczne, Kto moe wzi udzia w festi-
- Oczywicie naszym nadrzd- tak, ale z naszymi umarymi. To mi. I niech t polsko zachowuj ktre poka ludowe tace i wy- walu? Kady twrca i mionik kul-
nym celem jest uczczenie pamici oddaje sens naszego festiwalowego w zjednoczonej Europie. konaj regionalne pieni. Rwnie tury ludowej. Nagrodzeni artyci
tego wybitnego czowieka, anima- pomysu w szerszej perspektywie. XIII Festiwal Twrczoci Ludo- swoje prace bd mogli wystawi otrzymaj pamitkowe statuetki
tora kultury w naszym regionie Chodzi o narodow tosamo wej im. Edwarda Nowaka odb- lokalni artyci. Okolicznociowa festiwalu oraz cenne nagrody rze-
mwi Janusz Iwaski, dyrektor Ze- i czenie pokole. Przekazywanie dzie si jak co roku w sali sporto- wystawa zaprezentuje dziea ma- czowe.
spou Szk, Gimnazjum i Liceum modym tego, co osignli star- wej Gimnazjum i Liceum Zespou larskie i rzebiarskie, a take roz- Dobrzejewice czekaj na wszyst-
w Dobrzejewicach, pomysodawca si. eby mogli to ponie dalej. Szk im. Prymasa Kardynaa Ste- mait twrczo folklorystyczn kich zainteresowanych z niecierpli-
przedsiwzicia. Ale mamy i inny, Niech bd Europejczykami, ale fana Wyszyskiego w Dobrzejewi- stanowic dziedzictwo kultury woci. Przypomnijmy: 7 czerwca,
cho rwnie cile zwizany z oso- niech nie zapominaj, e s take, cach. W ramach imprezy zaprezen- materialnej wsi. Jak co roku z pew- godzina 10.00.
REKLAMA

Tylko Toru . 2 czerwca 2017


CZEKA NAS PRAWDZIWE WITO KSIEK KULTURA 15

Spotka opowiadanie

fot. Adam Golec


Pisz o tym, co wydaje mi si, e znam najlepiej, a jednak im bardziej w to wcho-
dz, tym wicej widz zagadek, tym wicej sfer, w ktrych poruszam si jak w ciem-
nociach mwi pisarka Zoka Papuanka w rozmowie z Piotrem Gajdowskim. Pisar-
ka bdzie gociem Toruskiego Festiwalu Ksiki
Ma pani na koncie dwie powieci, powie. Z drugiej strony ta forma Spotkaem opowiadanie, tylko
bardzo dobrze przyjte przez kryty- daje natychmiast niejako peny kto je musi teraz tak napisa
kw, nominowane do wanych na- wgld w histori. czytamy w jednym z tekstw.
grd. wiat dla ciebie zrobiem to Mam choleryczn natur i uwiel- Waciwie od razu wiem, e temat,
pierwszy tom opowiada. Skd si biam widzie szybko efekty moich ktry przychodzi, jest tematem na
wzi? Czy chciaa pani sprbowa dziaa dlatego te opowiadanie opowiadanie, nie na powie. I od-
nowej formy, czy te to ten przy- sprawia mi frajd, bo wystarczy wrotnie. Impuls jest z zewntrz; lu-
padek, gdy jak zoliwie twierdz mu kilka dni. Cao jest w go- dzie sami, nawet nieproszeni, przy-
niektrzy o wydaniu zbioru zade- wie i koniec wida. To przyjem- nosz swoje historie, historie same
cydowaa marketingowa potrzeba ne. Przyjemne w procesie pisania. przychodz i trzeba mie tylko tro-
przypomnienia si czytelnikowi Opowiadanie ma ponadto t zale- ch wolnego czasu i kartk. Podsu-
w momencie, gdy jeszcze nie ma t w moim mniemaniu to zaleta chuj, staram si zapamita obraz,
powieci? e niewielki wycinek wiata, jego kolor; wspomniane opowiadanie
Chciaam napisa opowiadania. skrawek, na ktry w opowiadaniu jest relacj mojego ma z jego spo-
Napisaam opowiadania. Bardzo ledwie jest czas, pozostawia tyle tkania z opowiadaniem ja byam
opowiadania lubi jako czytelnicz- drg wyjcia, tyle niedopowiedze, tylko jego rk.
ka i bardzo dobrze mi si je pisao. tyle moliwoci daje czytelnikowi.
A pisane byy w wikszoci midzy Zadziwiajce jest to, e w tym do Z czuoci, cho nie nazbyt sen- rytorium szczeglnym, poniewa te Niczego nie ma na wiecie bardziej
obiema powieciami, wydane za skodyfikowanym gatunku a tyle tymentalnie, pisze pani o mioci relacje budowane s latami i kada piknego i brzydkiego ni czo-
nieco ponad rok po Onym nie jest miejsca na wolno dla tego, matki do ociaego umysowo z nich wypywa z czego, czego mo- wiek i to, jaki jest z innymi i z sob
musiaam si chyba wic jeszcze kto czyta. Rozumiem i bior pod syna w Onym. Z kolei debiutanc- emy by mniej lub bardziej wia- samym.
nikomu przypomina. Speniam uwag fakt, e s czytelnicy, ktrzy ka Szopka uderza bezkompromi- domi, a co tkwi midzy nami i kae ***
swoj wasn potrzeb odnalezie- tego nie lubi, ktrzy wol, eby sowoci w opisie dysfunkcyjnej nam by takimi, jakimi jestemy, Spotkanie z pisark odbdzie si
nia si i sprawdzenia w nowym ga- pisarz da im wicej, eby wiat rodziny. Take spora cz opowia- albo si rozpozna i zmieni. Pisz 9 czerwca o godz. 19 w Dworze
tunku, ktry bardzo wysoko ceni. by kompletny. Ja lubi sam proces da z tomu wiat dla ciebie zrobi- o tym, co wydaje mi si, e znam Artusa. Szczegowe informacje
Warto utworu literackiego nie stwarzania wiata, lubi w prozie em dotyka relacji rodzinnych. To najlepiej, a jednak im bardziej o wszystkich wydarzeniach w trak-
ley dla mnie w jego dugoci. Czy tajemnic, niedopowiedzenie, brak dla pani centralny temat? w to wchodz, tym wicej widz cie Toruskiego Festiwalu Ksiki
mona powiedzie, e haiku jest rozwizania; lubi, gdy sowo mnie Interesuj mnie relacje midzy- zagadek, tym wicej sfer, w ktrych znajduj si na stronie http://torun-
mniej warte od sonetu, a ten z kolei oszuka i zwiedzie. ludzkie. A rodzina jest dla nich te- poruszam si jak w ciemnociach. skifestiwalksiazki.pl/
od poematu? REKLAMA

Opowiadaniom jednak trudno


przebi si na rynku. Wydawcy
- jeli ju (niechtnie) bior tom
opowiada - to oczekuj, e bdzie
podparty gonym nazwiskiem,
ktre go sprzeda. Pono czytelnicy
chc dzi przede wszystkim gru-
bych powieci.
Wielu ludzi przyznaje si wprost do
tego, e opowiada nie lubi. Ja sama
chtniej wracam do tomu opowia-
da, z ktrego mog co wybra,
ni do grubej powieci. Nie umiem
wyrokowa, jakie bd dalsze losy
opowiadania chocia ta forma ma
ju powicony tylko jej midzyna-
rodowy festiwal, a Nagroda Nobla
dla Alice Munro wskazuje, e mo-
na cae ycie pisa opowiadania
i si tym nie znudzi.

O Munro mwi si, e jej opowia-


dania s bardziej gste ni niejedna

Tylko Toru . 2 czerwca 2017

Related Interests