You are on page 1of 10

Thi Th Nat Test N4 - S 3

I -

1.

2.
3.
4.

2.

2.
3.
4.

3.

2.
3.
4.

4.

2.
3.
4.

5.

2.
3.
4.

6.

2.
3.
4.

7.

2.
3.
4.

8.

9.

2.
3.
4.

10.

2.
3.
4.

11.

2.
3.
4.

12.

2.
3.
4.

13.

2.
3.
4.

14.

2.
3.
4.

15.

2.
3.
4.

3
______

16. 10

2.
3.
4.

17.

2.
3.
4.

18. 3

2.
3.
4.

19.

2.
3.
4.

20.

2.
3.
4.

21.

2.
3.
4.

22.

2.
3.
4.

23.

2.
3.
4.

24. 500

2.
3.
4.

25.

2.
3.
4.

26.

2.
3.
4.

27.

2.
3.
4.

28.

2.
3.
4.

29.

2.
3.
4.

30.

2.
3.
4.

31.

32.

33.

34.

35.

II -
1

1.

2.
3.
4.

2.

2.
3.
4.

3. 30

2.
3.
4.

4.

2.
3.
4.

5.

2.
3.
4.

6.

2.
3.
4.

7. 10

2.
3.
4.
8.

2.
3.
4.

9.
/
2. /
3. /
4. /

10.

2.
3.
4.

11.

2.
3.
4.

12.

2.
3.
4.

13.

2.
3.
4.

14.

2.
3.
4.

15.

2.
3.
4.

2
_______

16. __________________________

2.
3.
4.

17. ______________________________

2.
3.
4.

18. _______________________ _______

2.
3.
4.

19. 17_____________________________

2.
3.
4.

20. _____________________________

2.
3.
4.

3
1234

21. A B

2.
3.
4.

22. A B

2.
3.
4.

23. A B

2. 8 30
3.
4. 30

24. A B

2.
3.
4.

4
1234


9 15
2


25.
1
2
3
4

26.

2.
3.
4.

27.

2.
3.
4.

28.

2.
3.
4.

5
1234
9 20 1
30

29.
3
2. 9 20 1
3. 1
4. 9 50

4
2

30.
1.
2.
3.
4.

2
1

31.
1. 2
2.
3. 2
4.

12
1

32.
1.
2.
3.
4.

33.
1.
2.
3.
4.

6
123410001200 1
13301700 1
10001700 300
10001700 2 100
10001700 100

34.

35.

thi do ging vin ca trung tm ting nht HOA ANH O bin son, ch dnh ring cho cc bn c nhu cu n thi Nat Test thc s . Cm sao chp di mi
hnh thc.

p n ( ch khi no lm xong mi xem )


1 2 3 4 5

1.1 10.2 16.2 26.4 31.1


2.1 11.4 17.4 27.3 32.3
3.2 12.3 18.1 28.3 33.4
4.4 13.1 19.4 29.1 34.2
5.4 14.2 20.3 30.2 35.4
6.1 15.4 21.3
7.4 22.1
8.2 23.2
9.2 24.1
25.41
2
4 5

3 6
1.3 16.1 21.3 25.3 29.4 34.3
2.4 17.1 22.1 26.4 30.3 35.2
3.1 18.2 23.4 27.2 31.1
4.2 19.3 24.3 28.2 32.3
5.3 20.2 33.3
6.1
7.4
8.2
9.1
10.1
11.4
12.2
13.3
14.2
15.4