You are on page 1of 6

SRPS EN 1090-1:2012 - Izvoenje elinih i aluminijumskih konstrukcija

Deo 1: Zahtevi za ocenu usaglaenosti konstrukcijskih komponenata


SRPS EN 1090-2:2012 - Izvoenje elinih i aluminijumskih
konstrukcija Deo 2: Tehniki zahtevi za eline konstrukcije
SRPS EN 1090-1:2012 - Izvoenje elinih i aluminijumskih konstrukcija
Deo 3: Tehniki zahtevi za aluminijumske konstrukcije

prSRPS EN 1090-4:2016 - Izvoenje elinih i aluminijumskih konstrukcija


Deo 4: Tehniki zahtevi za tanke, hladno formirane eline elemente i
konstrukcije koje se primenjuju kod krovova, tavanica, meuspratnih
konstrukcija i zidova
prSRPS EN 1090-5:2016 - Izvoenje elinih i aluminijumskih konstrukcija
Deo 4: Tehniki zahtevi za tanke, hladno formirane aluminijumske
elemente i konstrukcije koji se primenjuju kod krovova, tavanica,
meuspratnih konstrukcija i zidova

EN 1090-1,Ovaj evropski standard utvruje zahteve za procenu


usaglaenosti performansi karakteristika za konstrukcioni elik i
aluminijumske elemente i viekomponentne sisteme plasirane na trite kao
graevinski proizvodi. Procena usaglaenosti obuhvata karakteristike
proizvodnje, i gde je odgovarajue karakteristike projektovanja
konstrukcije.Ovaj evropski standard obuhvata takoe i procenu usaglaenosti
elinih elemenata koje se koriste u spregnutim elinim i betonskim
konstrukcijama. Elementi se mogu koristiti direktno u graevinskim
objektima ili kao konstrukcijski elementi u formi viekomponentnih
sistema.Ovaj standard se primenjuje na serijske i neserijske konstrukcijske
elemente ukljuujui viekomponentne sisteme. Elementi mogu biti izraeni
od toplo-valjanih ili hladno oblikovanih sastavnih proizvoda ili sastavnih
proizvoda proizvedenih drugim tehnologijama. Oni mogu biti proizvedeni od
profila razliitih oblika, ravnih proizvoda (ploa, limova, traka), ipki,
odlivaka, otkivaka napravljenih od elika i aluminijumskih materijala,
zatienih ili nezatienih protiv korozije prevlakom ili drugom povrinskom
obradom, npr. anodizacijom aluminijuma. Ovaj evropski standard obuhvata
hladno oblikovane konstrukcijske elemente i limove kao to je definisano u
EN 1993-1-3 I EN1999-1-4.Ovaj standard ne obuhvata procenu usaglaenosti
elemenata za visee tavanice, ine ili pragove u inskim sistemima.
EN 1090-2, Ovaj evropski standard utvruje zahteve za izvoenje
konstrukcijskih radova u eliku kao konstrukcija ili kao fabrikovanih
elemenata, proizvedenih od: - toplo valjanih proizvoda od konstrukcijskog
elika zakljuno sa klasom S690; - hladno oblikovanih elemenata i limova
zakljuno sa klasom S700; vrue valjani i hladno oblikovani austenitski,
feritni-austenitski i feritni nerajui elik; - vrue valjani i hladno oblikovani
konstrukcijski uplji profili, ukljuujui standardni opseg i po meri izraene
valjane proizvode i uplje profile proizvedene zavarivanjem. Ovaj evropski
standard moe takoe da se koristi za konstrukcioni elik zakljuno sa
klasom S960, pod uslovom da su uslovi za izvoenje provereni prema
kriterijumu pouzdanosti a bilo koji dodatni neophodni zahtevi utvreni.
Ovaj standard utvruje zahteve nazavisno od vrste i oblika eline
konstrukcije (npr. zgrade, mostovi, ploaste ili reetkaste elemente)
ukljuujui konstrukcije izloene zamoru ili seizmikim dejstvima. Zahtevi su
izraeni u smislu klasa izvoenja. Ovaj evropski standard se primenjuje na
konstrukcije projektovane u skladu sa relevantnim delom EN 1993.Ovaj
evropski standard primenjuje se na konstrukcijske elemente i limove kao to
je definisano u EN 1993-1-3.Ovaj evropski standard se primenjuje na
spregnute eline i betonske konstrukcije projektovane u skladu sa
relevantim delom EN 1994.

EN 1090-3, Ovaj evropski standard utvruje zahteve za izvoenje


aluminijumskih konstrukcionih elementi I konstrukcija izraenih od: a)
valjanog lima, traka i ploa; b) ekstruzija; c) hladno vuenih tapova, ipki, i
cevi; otkivaka; e) odlivaka. NAPOMENA 1 Izvoenje konstrukcijskih elementi
se smatra proizvodnjom, u skladu sa EN 1090-1. Ovaj evropski standard
utvruje zahteve nezavisno od vrste i oblika aluminijumske konstrukcije, i
ovaj evropski standard je primenljiv na konstrukcije pod preteno statikim
optereenjem kao i na konstrukcije izloene zamoru. Standard utvruje
zahteve vezane za klase izvoenja koje su povezane sa klasama prema
posledicama. NAPOMENA 2 Klase prema posledicama su definisane u EN
1990. NAPOMENA : Preporuke za odabir klase izvoenja u vezi sa klasom
prema posledicama su date u EN 1999-1-1. Ovaj evropski standard obuhvata
elemente koje se rade od sastavnih proizvoda debljine ne manje od 0,6mm, a
za zavarene elemente ne manje od 1,5mm. Ovaj standard primenjuje se na
konstrukcije projektovane u skladu sa relevantnim delovima En 1999. Ovaj
evropski standard utvruje zahteve za pripremu povrine pre primene
zatitne obrade, i daje smernice za primenu takve obrade u informativnom
prilogu. Ovaj evropski standard je takoe primenljiv na privremene
aluminijumske konstrukcije.

STANDARD EN ISO 3834

Sertifikacijom firme prema EN ISO 3834 ( 2,3 ili 4) proizvoa zavarenih


spojeva potvruje potovanje propisa, standarda i upravljanju kvalitetom u
zavarivanju.

SRPS EN ISO 3834-1:2008 - Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem


metalnih materijala - Deo 1: Kriterijumi za izbor odgovarajueg nivoa zahteva
kvaliteta

SRPS EN ISO 3834-2:2008 - Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem


metalnih materijala - Deo 2: Opti zahtevi kvaliteta
SRPS EN ISO 3834-3:2008 - Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem
metalnih materijala - Deo 3: Standardni zahtevi kvaliteta

SRPS EN ISO 3834-4:2008 - Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem


metalnih materijala - Deo 4: Osnovni zahtevi kvaliteta

SRPS EN ISO 3834-5:2008/AC:2011 - Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja


topljenjem metalnih materijala Deo 5: Dokumenti sa kojima je neophodno
usaglasiti tvrdnju o usaglaenosti sa zahtevima kvaliteta ISO 3834-2, ISO
3834-3 ili ISO 3834-4 Ispravka
SRPS CEN ISO/TR 3834-6:2009 - Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem
metalnih materijala - Deo 6: Uputstva za primenu ISO 3834

EN ISO 3834-1 daje opti sadraj EN ISO 3834 i kriterijume koji se moraju
uzeti u obzir pri izboru odgovarajueg nivoa zahteva kvaliteta kod
zavarivanja topljenjem metalnih materijala, izmeu tri nivoa specificiranih u
EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 i EN ISO 3834-4.

EN ISO 3834-2 definie opte zahteve kvaliteta za zavarivanje topljenjem


metalnih materijala kako u radionici tako i na terenu.

EN ISO 3834-3 definie standardne zahteve kvaliteta za zavarivanje


topljenjem metalnih materijala kako u radionici tako i na terenu

EN ISO 3834-4 definie osnovne zahteve kvaliteta za zavarivanje topljenjem


metalnih materijala kako u radionici tako i na terenu.

EN ISO 3834-5 navodi dokumenta sa kojima je neophodno usaglasiti zahtev


usaglaenosti zahteva kvaliteta EN ISO 3834-2,EN ISO3834-3 ili EN ISO 3834-
4.

EN ISO 3834-6 daje uputstvo za primenu zahteva datih u ostalim delovima


EN ISO 3834, i namenjen je kao pomo proizvoaima i korisnicima za izbor
onog dela EN ISO 3834 koji odgovara njihovim potrebama.

SRPS EN ISO 5817:2015 - Zavarivanje Spojevi zavareni topljenjem na


eliku, niklu, titanu i njihovim legurama (iskljuujui zavarivanje snopom)
Nivoi kvaliteta nepravilnosti

SRPS EN ISO 15607:2013 - Specifikacija i kvalifikacija tehnologija zavarivanja


metalnih materijala Opta pravila

SRPS EN ISO 15611:2015 - Specifikacija i kvalifikacija tehnologija zavarivanja


metalnih materijala Kvalifikacija na osnovu prethodnog iskustva u
zavarivanju

SRPS EN ISO 15612:2008 - Specifikacija i kvalifikacija tehnologije


zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija prihvatanjem standardne
tehnologije zavarivanja

SRPS EN ISO 15613:2009 - Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja


metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja na bazi ispitivanja
pre proizvodnje

SRPS EN ISO 6947:2012 - Zavarivanje i srodni postupci - Poloaji pri


zavarivanju
SRPS EN ISO 15614-2:2008 - Specifikacija i kvalifikacija tehnologije
zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo
2: Elektroluno zavarivanje aluminijuma i njegovih legura

SRPS EN 12517-1:2010 - Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez


razaranja Deo 1: Ocenjivanje zavarenih spojeva od elika, nikla, titana i
njihovih legura radiografijom Nivoi prihvatljivosti

SRPS EN ISO 9692-1:2012 - Zavarivanje i srodni postupci - Preporuke za


pripremu spoja - Deo 1: Runo elektroluno zavarivanje topivom elektrodom,
elektroluno zavarivanje u zatitnom gasu sa topivom elektrodnom icom,
gasno zavarivanje, TIG zavarivanje i zavarivanje elika snopom

SRPS EN ISO 9692-2:2008 - Zavarivanje i srodni postupci - Priprema spoja


- Deo 2: Elektroluno zavarivanje elika pod prakom

dnaSRPS EN ISO 9692-3:20 - Zavarivanje i srodni postupci - Tipovi spoja -


Deo 3: Elektroluno zavarivanje u zatitnom inertnom gasu i elektroluno
zavarivanje sa volframovom (tungstenovom) elektrodom u zatitnom
inertnom gasu aluminijuma i njegovih legura

SRPS EN ISO 14175:2009 - Potroni materijali za zavarivanje - Gasovi i gasne


meavine za zavarivanje topljenjem i srodne postupke

SRPS EN ISO 2553:2014 - Zavarivanje i srodni postupci Prikazivanje na


crteima pomou simbola Zavareni spojevi

SRPS EN ISO 14341:2012 - Potroni materijali za zavarivanje - iane


elektrode i depoziti za zavarivanje u zatiti gasa nelegiranih i finozrnih elika
-Klasifikacija
EN 15085-1, ova serija standarda se primenjuje za zavarivanje metalnih
materijala u proizvodnji i odravanju eleznikih vozila i njihovih
komponenata. Ova serija standarda definie sertifikaciju i zahteve kvaliteta
za proizvoae i remontere eleznikih vozila.To se postie definisanjem
klasa zavarenih spojeva baziranih na sigurnosti i uticajima na naponsko
stanje,relevantnim za eksploataciju eleznikihvozila. Standard se odnosi na
zavarivanje elika i aluminijumskih legura ukljuujui i odlivke. Ovaj standard
daje opte preporuke i definicije za zavarivanje konstrukcija eleznikih
vozila i njihovih komponenata.

EN 15085-2, ova serija standarda se primenjuje za zavarivanje metalnih


materijala u proizvodnji i odravanju eleznikih vozila i njihovih
komponenata. Ovaj standard definie nivoe sertifikacije i zahteve koje treba
da ispune odeljenja za zavarivake radove. Standard opisuje procedure kako
bi odeljenje za zavarivanje dobilo sertifikat odreenog nivoa.

EN 15085-3, ova serija standarda se primenjuje za zavarivanje metalnih


materijala u proizvodnji i odravanju eleznikih vozila i njihovih
komponenata. Ovaj standard definie konstrukcione zahteve i pravila koja se
primenjuju u proizvodnji i odravanju konstrukcija eleznikih vozila i njihovih
komponenata. Standard ne definie parametre za dimenzionisanje zavarenih
spojeva.

EN 15085-4, ova serija standarda se primenjuje za zavarivanje metalnih


materijala u proizvodnji i odravanju eleznikih vozila i njihovih
komponenata. Ovaj deo serije standarda opisuje zahteve u proizvodnji
(priprema i izvoenje zavarivakih radova).

EN 15085-5, ova serija standarda se primenjuje za zavarivanje metalnih


materijala u proizvodnji i odravanju eleznikih vozila i njihovih
komponenata. Ovaj standard definie: -kontrolu i ispitivanje zavarenih
spojeva, dokumentaciju o usaglaenosti proizvoda.-potrebna ispitivanja sa i
bez razaranja.