A.T. HOVANNESSIAN-ATERHOV
JESTI SIROVO
Neophodni put k zdravlju

Imaš li poteškoća sa zdravljem?
U ovoj ćeš knjizi lako otkriti uzrok
tim poteškoćama i način kako da
poboljšaš svoje zdravlje!

A.T. HOVANNESSIAN-ATERHOV

JESTI S I R O V O
Neophodni put k zdravlju

Naziv izvornika
RAW EATING
Kazalo

Predgovor 11
Američki izdavač
HALLELUJAH ACRES PUBLISHING
PO Box 2388 Predgovor drugom izdanju 13
Shelby, NC 28151

PRVI DIO
Kako mije pala na pamet ideja o jedenju sirovoga • • • 15

Uspješan rad svake tvornice ovisi o ujednačenoj
opslabi svim sirovinama koje određuje stručnjak- • • • 17

Izravne i neizravne prehrambene bolesti 19

Stanice raka su izravna posljedica degenerirane hrane • 21
Ovisnost o kuhanoj hrani je najopasniji od svih poroka • 25

Zelja za kuhanom hranom ne znači glad 26

Jedenje kuhanoga goni ljudski organizam da radi
tri do četiri puta preko svoga normalnog kapaciteta • • • 27

Ljudska hrana bi se trebala sastojati od živih
stanica, a ne od lešina mrtvih stanica 30

Kratkovidnost je najveća mana medicinske znanosti • • 31

Težina onih što jedu kuhano ne može
biti smatrana mjerilom dobrog zdravlja 34

Nikakva medicina ne može nadomjestiti Nije grijeh govoriti istinu • 88
sirovu tvar uništenu vatrom • 35 Nema zakonske zapreke protiv uništenja
Jedenje kuhanoga i uzimanje lijekova vode sirovih tvari namijenjenih ljudskom stroju • • • • • 89
ljudski rod k uništenju • 41 Jedenje sirove hrane nudi ogromnu korist javnoj
Liječnici ne smiju rabiti prirodne jestvine ekonomiji • 90
kao privremena sredstva liječenja • 43 Svatko bi morao prepoznati stvarne i sustavne
Ne smije se remetiti sklad sirovih tvari u sirove tvari vlastitoga tijela • 92
ljudskom tijelu • 46 Doba kuhanja hrane je doba u kojem suvereno
Kako nastaju bolesti • 54 vladaju ovisnost, praznovjerje i mikrobi • 95

Pravi je zločin privikavati dijete na kuhanu hranu • 63 Dodatak • 98

Neka proždrljivi biolozi dokažu da priroda
griješi što nam ne nudi jelo u kuhanom stanju- • • • 67
Dojenčetu je odbojan okus kuhane hrane 70 DRUGI DIO
Praksa jedenja sirove hrane u mojoj obitelji • 72 Građa lj udskog organizma 105
Sve zle navike i životinjske sklonosti u čovjeku Stoje ishrana? 112
nastale su od jedenja kuhane hrane 76
Sve vrste sirova povrća u biti su građene od istih
Dijeta bi se trebala svesti na zamjenu sastojaka 115
neprirodne hrane prirodnim načinom ishrane • • • • 76
Ne bi se više smjelo raspravljati o osobinama
Mora se zaustaviti uporaba umjetnih vitamina pojedinačnih bjelančevina, vitamina i minerala • • 121
i minerala 79
Stvarni čovjek i lažni čovjek 134
Usporedba zdravlja djece koja jedu sirovo i one
što jedu kuhano najbolji je način da se dokaže Kršenje prirodnih zakona proizvodi bolesti • • • • 138
štetnost jedenja kuhane hrane 85 Iz naraštaja u naraštaj smanjuje se čovjekova
Znanstvene ustanove i odgovorna državna otpornost prema zaraznim bolestima 153
tijela moraju proučiti problem jedenja sirove hrane- 86 Rak je posljedica krajnje degeneracije stanica- • • 161

Trošak i posao oko pripremanja kuhane
hrane čisti su gubitak 178
Medicina onih što jedu kuhano znanstveno
je posve pogrešna 185
Čovječanstvo je danas daleko od civilizacije 196

TREĆI DIO
Odjeci 213

slijedeći njegov plan. ali ja je još uvijek otva­ ram za nadahnuće i potvrdu daje ispravna dijeta lijek svim bolestima. Hovanesianom kako bih nabavio više primje- 11 . G. Hovanesianu je dvoje djece umrlo od pogrešne hrane. slobodan od bolesti. Ne možemo utažiti žudnju za okusom kuhane hrane. Predgovor Knjigu „Jesti sirovo" Anšavira Hovanesiana proči­ tao sam prvi put 1978. godine. živjeti dug život. što dovodi do smanjenja njezine hranjive kakvoće. Moja prva knjiga „Jesti sirovo" ima „magareće uši" i već je sasvim pohabana. Godinama sam nastojao stupiti u do­ dir s g." Sve ovo je moglo biti izbjegnuto! Jedan od razloga što obolijevamo je posvemašnja ovisnost o kuhanoj hrani. Bog nam veli u Knjizi po­ stanka da su sve stvari stvorene radi nas. On piše: „Moja djeca su umrla od postupnog izglad- njenja i propadanja svih njihovih organa prouzroko­ vanog neprirodnom ishranom i otrovnim ljeka­ rijama. Aršavir Ho- vanesian nam svojom tragičnom pričom i svojim naknadnim istraživanjem dokazuje da je Bog zaista svemoguć i da ćemo. Ovo nadahnuto djelo najviše me je potaklo da prijeđem na sirovu dijetu. A pri kuhanju i pečenju re­ meti se genetska građa hrane.

uvlači ga u mnogobrojna ozbiljna oboljenja na koja su sva druga stvorenja otporna. Zbog toga sam u dru­ gom dijelu knjige iznio dodatno i podrobnije tuma­ čenje nekih ključnih pitanja. smatrao sam njegovu poruku Predgovor drugom izdanju toliko važnom da je naša zajednica „Hallelujah Acres" odlučila napraviti reprint ovoga klasičnog dje­ Prvi dio ove knjige objavljenje 1963. naslovom „Jesti sirovo". Općenito govoreći. zahtijeva šire tumačenje cijelog predmeta. nego da tu leži glavni uzrok svih bolesti. Zamisli­ koji sadrži kratki sažetak mojega shvaćanja prehrane. George Malkmus kona. I najneukija osoba može lako shvatiti kako medicinska znanost temeljena na kuhanoj hrani i otrovnim ljekari­ jama. da su svi odonda dotaknuo sam se skoro svakog važnog aspekta jedenja promijenili svoje loše navike! Preporučujem vam da sirovoga. Međutim. zaslijepljena sadašnjim zabludama medi­ cinske znanosti i kojekakvim predrasudama. Nakon što o ovome pročita samo nekoliko redaka razborita osoba će se trgnuti iz pospanog nemara i shvatiti svu ozbiljnost situacije. „Jesti sirovo" je napisano prije 40 godina. te kako bi naš svijet danas izgledao. godine pod la. Istovremeno sam iskori­ stio priliku da napravim sitnije ispravke u prvom dije- 12 13 . međutim.raka ove knjige. U tome malenom svesku. umjesto da oslobodi čovječanstvo od bolesti. Razglasite poruku da stavna istina daje način kuhanja i prerađivanja hrane nitko ne mora biti bolestan! kojim se prirodni hranjivi sastojci pretvaraju u nepri­ rodne tvari ne samo štetna radnja protiv prirodnih za­ Rev. Nažalost. Velika većina svijeta. svi pokušaji su bili bezuspješni. nema potrebe raspredati ovu knjigu pročitate od korica do korica i da je dadne- o pojedinostima kako bi se svijetu protumačila jedno­ te na čitanje svim poznatima.

vrće. do čega ih je dovela neprirodna ishrana i postalo praksa. pruža svima. Njema­ hrane što nam priroda daje sami uništavamo kuha­ čkoj i Švicarskoj. izgleda. Netko bi jesti. moramo pristati. Francuskoj. Kako mi je pala na pamet ideja Na kraju knjige sam priložio nekoliko pisama što sam o jedenju sirovoga? ih od tih osoba primio. kao i susljedno davanje brojnih Apeliram na sve prave humanitarce da progovore i lijekova. Menije ova istina postala jasnom kad sam se. neku određenu bolest. tisuće razboritih osoba di­ ljem svijeta izliječile su se od dugotrajnih bolesti i sada su u stanju uživati u zdravom i sretnom životu. htjeli . jer to je nepogrešivi zahtjev prirode. obavljene s nakanom da otkriju njem i pripremanjem. U vrijeme prvog izdanja ove knjige zamisao o jedenju sirovoga bila je tek u zametku. Potro­ denje sirovoga spašava čovječanstvo od nemi­ šnja kuhane hrane je najveće barbarstvo ljudske povi­ losrdnog stiska bilo koje bolesti na zemlji. Vrijeme je zrelo za akciju. Kad se izumi novi instrument ili stroj. na­ Današnji svijet.ne htjeli. ra međunarodne konferencije za borbu protiv navod­ uvjerio da je protuprirodna ishrana uzrokovala smrt nog svjetskog manjka hrane i drži beskrajne govore o mojega 10-godišnjeg sina i 14-godišnje kćerke. dok u međuvremenu 80% prave ne medicinske pretrage u Iranu. organizi­ kon 18 godina savjesnog proučavanja i istraživanja. otrovne ljekarije. nitko nije svjestan i pomislio da će ovo biti dovoljno za buđenje znanstve­ kojemu svatko nesvjesno postaje žrtvom. pridonijeli su konačnoj tragediji. 14 15 . Bez obzira nog svijeta iz njegove pospane tromosti i uvjeriti sva­ na to koliko ova ideja može nekima izgledati čudnom. a danas se Prvi dio primjenjuje u mnogim zemljama. lu. zaslijepljen ovisnostima. Broj­ smiješnim temama. dovoljno je Čovjekova jedina hrana trebalo bi biti sirovo po­ obaviti nekoliko pokusa za potvrdu ili dokaz izuma. Odričući se kuhane hrane i otrovnih ljekarija. koga u ogromne blagodati što ih jedenje sirovoga radi se o apsolutnoj istini na koju svi. Svijet bi se smjesta trebao ostaviti navike kuha­ Danas diljem svijeta tisuće ljudi su živi dokaz da je­ nja hrane. barbarstvo kojega. Moja djeca svojim upornim zahtijevanjem pozovu vlasti da smje­ su umrla od postupnog izgladnjenja i uništenja svih sta poduzmu korake kako bi načelo o jedenju sirovoga organa.

ni sve te roda svojim neprestanim djelovanjem izgradila tije­ brojne zamršene formule koje su rijetko kad potrebne. ni smiješ­ nim pričama o čudesnim dobrobitima što će ih medi­ Sve dok nije otkrio vatru. srčani udari i rak rastu uzne­ sve bolesti koje danas muče čovječanstvo. važne zaključke. ga od 568 stranica . uvijek sam imao pred očima či­ ljudi su. a potom sam od sveg srca želio ovjekovječiti spomen godine. za usklađivanje tisuća zamršenih djelovanja u našem posvetio svoje vrijeme proučavanju brojnih grana organizmu kako bi se osigurala odgovarajuća proiz­ znanosti i istraživanju mnogostrukih izvora znanja. u svoj njihovoj 16 17 . Nisam gubio vremena učeći napamet je najzamršenija i najsavršenija tvornica što ju je pri­ simptome oboljenja. koliko god je bilo moguće. sirovu hranu. Umjesto toga ja sam. Ovim pitanjima sam pristupio s lim životinjskim carstvom slijedio razvojni put jedući kritičkim stavom i uvijek sam uzimao u obzir njihove prirodnu. Međutim. nesputan bilo kojim akademskim programom. na njih služeći čovječanstvu. Štoviše. kom milijarde i pol godina. Čovjek nim uništenjem. Nadalje. po kojima sam sti i sagledati jasnije njezine dobre i loše strane zato izvlačio neke bitne. priroda je te sirovine. usprkos tomu što ima na milijune liječnika rodnu hranu na vatru uništavajući njezine bitne sastoj­ i velik broj nobelovaca. nakon otkrića vatre nedostatke. vodnja.knji­ učinim sve moguće za oporavak moje ljubljene djece. dijabetes. Ja sam mogao prodrijeti u tajne medicinske znano­ primjenjujući opća. Boljem uviđanju nedostataka medicinske znanosti Uspješan rad svake tvornice ovisi o pomogao mi je sasvim novi sustav po kojem sam sa­ ujednačenoj opskrbi svim sirovinama mostalno studirao. Odatle su kao izravna posljedica nastale kao skleroza. što nisam kanio postati liječnik niti sam išao za novča­ Ishod osamnaestgodišnjeg napornog studija i rada nom zaradom. Nisam nikada bio zaveden pretjeranim koje odredi stručnjak tvrdnjama o napretku medicinske znanosti. Najprije sam bio nadahnut željom da sadržan je u dva velika sveska. nazive i doze lijekova. od kojih je prvi . Istovremeno s gradnjom tvornice. počeli stavljati pri­ njenicu da. civilizirani čovjek je žrtva ke. naša čudesna priroda dala nam je na kori­ jer nisam imao nakanu polagati ispite i doći do diplo­ štenje sunčane zrake za stvaranje sirovina potrebnih me.objavljen na armenskom 1960. uprapaštavajući je. a bolesti svoja tijela. čovjek je zajedno s osta­ cina donijeti. temeljna načela. bez mnogo razmišljanja. da bi nakon toga njome hranili raznih bolesti češće nego bilo koja životinja. prijeteći ljudskom rodu potpu­ Ljudski organizam je remek-djelo prirode. mirujućom brzinom.

vitamina. Vatra i hrana životinjskog porijekla do­ Prirodna ishrana osigurava normalno djelovanje na­ vode do gomilanja bjelančevina i masnoće u jelu. dočim neprirodnu ishranu slijede ab­ istovremeno zatiru tvari velikih hranjivih vrijednosti. Na isti način i najmanje oštećenje i promjena u si­ rovini što ju je priroda odredila za skladan rad Izravne i neizravne prehrambene bolesti zamršenih procesa ljudskog tijela uzrokuje poremeća­ je normalnih bioloških funkcija naših organa. dovodi do zastoja tvorničke proizvod­ nje. ljudski organizam. rano spavanje. Brojne bolesti su ishod svakovrsnih oštećenja sastojaka prirodne hrane. održanje živog bića kao stoje čovjek. a ti po­ Bolesti u vezi s ishranom dijele se u dvije glavne remećaji se očituju u obliku bolesti. To su: onoga što je inženjer zacrtao za skladan rad tvornič­ čist zrak. normalne aktivnosti. U slučaju djelomičnog i miješanog pomanjkanja skraćuje ljudski život na samo mali dio njegova nor. nih sastojaka. čistoća i t. Bolesti što nastaju krajnje polako i potajno. uzrokuje razne bolesti i vom. Uz prirodnu hranu čovjek mora istovremeno biti sigu­ U materijalnom svijetu najmanje odstupanje od ran da su zadovoljeni i ostali prirodni zahtjevi. statke. upakirala u malnog vijeka. Znanost je do sada uspjela prepoznati samo zanema­ riv broj tih tvari koje su nazvane vitaminima i bez ko­ Pod uvjetom da su mu sve potrebe zadovoljene po jih život ne može opstati. bolesna osoba smatra sama sebe zdra­ citeta. pa bi se tada mogao hranjivih tvari sama sadrži sve što je potrebno za posvetiti samo proučavanju problema dugovječnosti. iz­ kog stroja.d. ili greška u sirovini određenoj za normalnu bjegavanje umjetnog zagrijavanja. u sočno sjeme mogranja. Izravne Nezamislivi su načini na koje čovjek uništava ili prehrambene bolesti su one koje su prouzrokovane kvari savršeno zdrave sirovine što ih je priroda nami­ prevelikim obiljem ili manjkom izvjesnih prehrambe­ jenila za normalno djelovanje njegova organizma. kategorije: izravna i neizravna oboljenja. može živje­ bolesti treba ubrojiti sve kronične poremećaje i nedo­ ti u izvrsnu zdravlju od najmanje 150 do najviše 200 . U ovo vrijeme znanstvenog napretka sićušno zrno žita. u bobu čovjek bi se mogao osloboditi svih bolesti uzdržava­ grožđa ili u list biljke. prerano ih zamara.savršenosti i sa svim njihovim sastojcima. bolest se ne očituje simptomima avitamino- 18 19 . dok šeg organizma. 250 godina. koji je najsav- ršeniji organizam u životinjskom carstvu. Kuhana i pečena hrana prisiljava ljudske Sve dok bolest ne uđe u završnu fazu i organi ne pre­ organe da radi daleko preko svoga normalnoga kapa­ stanu djelovati. Svaka od tih „neuglednih" jući se potpuno od kuhane hrane. Među izravne prehrambene zakonima prirode. proizvodnju. rano ustajanje. fizički rad.

Nalaze se svagdje. oslobode se nadzora tih ci ovisnici o kuhanoj hrani priznaju da mnogi vitamini stanica. Cak liječni­ opstanak mikrobi nadjačaju. objavljene 1956. bit će tu uvijek. za čije sam istraživanje analizirao neke dijelove prvog Mnogi su skloni vjerovati da čovjek. tije- 20 21 . kako spriječiti U prvom redu. nije ništa u usporedbi s milijardom i pol godina. Kuhati hranu kako bi se Neizravne prehrambene bolesti su zarazna obo­ uništili mikrobi najsudbonosnija je zabluda medicin­ ljenja. uvjerljivim činjenicama dokazuje da za nastanak za­ Drugim riječima. da po zakonu borbe za priroda odredila za borbu protiv mikroba.ze kako ih priručnik opisuje. godine. ali po­ stižu samo suprotne učinke. razdoblje od nekoliko tisuća godina njegovo opadanje. zbog pogrešne prehrane degenerirane i go. budući da sveska rasprave „Anatomija i patologija ljudski bole­ stoljećima jede kuhanu hranu. na koncu se tomu i pri­ sti" glasovitog ruskog znanstvenika I. postanu uzročni­ uništeni vatrom. Ne možemo iskorijeniti mikrobe s lica raznovrsnih mikroba. Zbog cima bolesti i stvaraju svima nama poznate zarazne toga životinje koje se hrane na smetlištima nisu ni bli­ bolesti. kao i svi ovisnici mašina na to privikla pa bi se mogla oštetiti ako se ne­ o kuhanoj hrani. Nažalost. koji u normalnim uvjetima zemlje. a pod nadzorom su specijaliziranih jela mogu ući raznovrsnim kanalima. dru­ ju. Navala vojske opasnih mikroba koju bi zdra­ zu toliko podložne zarazama kao ljudi. Davidov. posjeduju bakterijalne osobine. ču najopasanijim mjerama ne bi li im izbjegli. uništavamo u hrani prirodne antibiotike što ih je iscrpljene stanice toliko oslabe. A kuhanjem ili ljudskih stanica. Stanice raka su izravna posljedica U drugom svesku moje knjige na armenskom po­ degenerirane hrane svetio sam dosta prostora problemu zaraznih bolesti. obnoviti rečeni imunitet. možda se tijela i opadanje imuniteta. u iscrpljenom organizmu ne nailazi na takav otpor i tako dolazi do zaraze. ako je automobil izvjesno vrije­ raznih bolesti nisu odgovorni mikrobi već slabo stanje me vozio na lošijem i natrunjenu benzinu. te bi sada imao poteškoća ako bi počeo opet skog. V. U ljudskom organizmu obično živi mnoštvo ske znanosti. pobune se protiv gospodara. čije zapovijedi bespogovorno sluša­ pečenjem mi prvo slabimo otpor našeg staničja. lagodio. Međutim. Autor brojnim jesti sirovo. a u naša ti­ služe organizmu. vo tijelo predusrelo i smjesta uništilo. ni Davidovski nije u stanju reći kako čisti benzin zamijeni čistim gorivom. ili još bolje. već počinje žaljenjem na Strah od mikroba je zahvatio ljude toliko da se utje­ tegobe koje nije lako protumačiti.

neko novo živo biće što rastući osvaja i uništa­ samo postojanje bolesti. lišene preostalih sposobnosti. bjelančevina. masnoća i ugljikohidrata. kad se neke od više milijardi sta­ poznajemo. vovskim koracima. te je djelovanjem tih sirovina istovreme­ nica. zove rak. Sve te vrhunske hranjive odlike 22 23 . živi dokaz prilagođenosti staničja građi hrane stoje čovjek kon­ Istina je da se po zakonu evolucije naš organizam zumira. jer je ima daleko više nego stoje potrebno. nakon otkrića vatre. materijalu dodaje nove funkcije životinjskim organi­ stanice ili ne dosegnu puni razvoj i specijalnost. stvorivši od prvog par­ kućinom u velikim količinama. odbacuju normalne stanice. s vremenom gube sposobnost obav­ milijardu i pol godina. Osim toga. sastojke što su bitni za zamršene i specijalizirane fun­ prirodi je bio na raspolaganju samo osnovni građevni kcije stanica. masnoće i svi dušični spojevi. da se taj brzinom i umnažanjem stvaraju nekakvu užasnu čovjek nije nikada naviknuo na kuhano dokazuje masu. prestala je čovje­ sni biolozi ponosno hvale: bjelančevine (posebno one kova prirodna evolucija. ljudsko tijelo. Ovom teškom zadaćom priroda je bila zauzeta ako to i postignu. ili ma. aparat. koje nestaju kad se čovjek va sve oko sebe. a organizam počme normalno krasnu građevinu. tako i priroda naknadnim dodavanjem Budući da im trajno nedostaju ti hranjivi elementi novih sastojaka (iz biljnih tijela) svojem građevnom koji su bitini za pokretanje njihovih viših funkcija. Prema tome jelo koje se smatra hranji­ materijal (bjelančevine. ko­ vim nema tih sastojaka. masnoće i ugljikohidrati). tijekom kojih je proizvodila ljanja tih funkcija. Vatra brzo uništi hranjive Kad se život prvi put pojavio na našem planetu. upravo tako kako je i komo žderu građu tkiva što pluta međustaničnom te­ sam čovjek razvio svoje djelo. stoje još gore. postanu nezavisne i la­ savršeno čudo kao stoje čovjek. Na nesreću. To novo stvorenje se djelovati. ili manji de­ više od onoga stoje stanicama potrebno. ide unazad di­ životinjskog porijekla). Te se stanice tinjske organizme . konačno oslobode no s njihovom evolucijom razvila jednostanične živo­ mehanizma koji ograničuje rast stanica. kao i njegovi pretci. ali ne na način kako si to neki zamišljaju. nekoliko puta Pa kao što dodajući jedan cilindar. te konačno jednoga dana obori pre­ vrati k sirovoj hrani. talj inženjer osposobljuje svoju tvornicu za neku novu proizvodnju.kom kojih je čovjek. živio i razvi­ Neposlušne i prkosne stanice rastu zastrašujućom jao se isključivo na sirovoj hrani. od obične bakterije do voća koje danas naprezanja dođe dan. nego umjesto njih puno je jim je uspjela stvoriti prve jednostanične organizme.pražive. iz kojih je stvorila odvoje od zajedničkog života. a koja sadrži tvari što ih sladoku. Nakon više godina uskraćivanja i svoje sirovine. stvarni potomak kuhane hrane. nastoji prilagoditi hrani koju prima. budući da tu građu nog stroja zamršeni nuklearni reaktor.

od svih poroka. čiji se pravi odraz Crowdyja. Nitko ne shvaća žbuke i brojne pojedinosti. Jak osjećaj potrebe za tim nastaju zbog manjka superiornih hranjivih sastojaka i stvarima potiču odgovarajući otrovi. u stijenka- ma krvnih žila i žilica. V. podatke. mih citologa nepobitno sam dokazao da stanice raka opij. mnogostrukost umnožava štetnosti. u središtima masnih stanica i drugdje. između zglobova. Njih ne zanimaju razne vrste o hani i taje ovisnost sve zaslijepila. U tu svrhu sam pregledao važnu raspravu noga vide bogatstvo i vrsnost u mnogostrukosti nači­ „Stanice raka" čuvenog američkog citologa (stručnja­ na na koji se hrana upropaštava. nakupljeni u preobilja običnih građevnih materijala što potiču ne­ ljudskom organizmu. duhan. vatra i druga nakaradna sredstva od svih poroka degeneracije što ih je izumio civilizirani čovjek raza­ raju i svode na njihov primitivni oblik. koje su samo obično kamenje i opasna. omogućujući Čitatelj će se naravno s čuđenjem pitati. Kuhana hrana proizvodi velik obuzdani rast stanica. na primjer. I kao što žudnja ovisnika za 24 25 .) E. a kojih nema u odresku s roštilja. kokain. alkohol. može vidjeti u velikom broju bolesti što vladaju svije­ koja sadrži sve važnije studije. Kratkovidnim biolozima građevni materijal govori da je navika jedenja kuhanoga neprirodna i tijela su bjelančevine. dan od brojnih uglednih znanstvenika i profesora ne Stanice raka su pravi predstavnici takvih primitivnih uviđa ove jednostavne istine.što ih je priroda tijekom razdoblja od milijardu i pol Ovisnost o kuhanoj hrani je najopasniji godina skladištila u prirodnu hranu i sukladno tomu u staničje živih bića. kao što su čaj. kakao. zaključke što su ih objavili brojni veoma poznati znanstvenici. Na temelju podataka iz istraživanja sa­ Čovjek je postao ovisnik o tvarima što sadrže otrov. morfij i t. kratkovidni potrošači kuha­ ka raka. te zašto nam nitko ne stanica. najiscrpniju među mnogima o toj temi. broj raznih otrova.d. bez kojih se ne može gra­ da je jedenje kuhanoga loš porok. zapravo najopasniji diti složena tvornica. kava. mišljenja i tom. koji se s vremenom natalože po raznim dijelovima organizma. Razlog je to stoje cijelo čovječansvo ovisnik opeka obične građevine.op. To nije samo bolesna pohlepa za samo jednom tvari nego konačni zbir proždrljivih zahtjeva U drugom svesku moje armenske knjige posvetio za tisućama tvari (kako su to samo „izvrsne" i „pože­ sam skoro 300 stranica proučavanju problema nastan­ ljne" stvari!) Osim toga. zašto nije­ tako materijal za nesrazmjerni rast opasnih stanica. prev. dočim upravo ta ka za nastanak i rad stanica .

aperitivima i drugim apsur­ čnim i privlačnim obrokom jako začinjena mesa. makar da je i pojeo višestruko iznad nije pretovaren ni premoren. pa od preko svoga normalnog kapaciteta toga trenutka sve do svoje smrti smatra kuhano jelo svojom normalnom ishranom i svoju jaku potrebu za Svi ljudski organi drže u pričuvi prirodnu energiju. njegov osjećaj gladi. Nadalje. jatelja. sirovo ća. orasi. pa mu probavni sustav nikad usprkos tomu. Stoga u „normalnim" okolnostima srce kuca v 70-72 puta na minutu (samo 58-62 puta u onih što jedu Zelja za kuhanom hranom ne znači glad sirovu hranu!). dočim u izvanrednim okolnostima bilo može skočiti do 200 otkucaja po minuti. To je raz­ Jedenje kuhanoga goni ljudski log zastoje dijete. ali je svom dušom ignorira i ne po­ se ugnijezdila u tijelu. puni svoj želudac do te mjere da 26 27 . Radi se o zahtjevu njegove ovisnosti. To dnim stimulansima. u trenutku kad počme opažati i go­ organizam da radi tri do četiri puta voriti. nata- lje potrošač sirove hrane iz dana u dan sluša tu riku u loženima u ljudskom organizmu. pri Kad potrošač kuhanoga pokuša jesti isključivo pri­ normalnom disanju 500 cm3 zraka uđe i iziđe iz plu­ rodnu hranu kao što je med. To je glas bolesti što svoj njezinoj snazi. tako i želja potrošača kuhane hrane. heroinom ne izvire iz normalnih fizioloških potreba više nije glad. Ali svojih probavnih organa. nije normalni zahtjev njegova To je rika demona što leži unutra i zahtijeva novi alat organizma. žitarice. Taj strašni porok već u kolijevci usađuju u tijelo svakog ljudskog bića sami njegovi roditelji. zov čovjekova najljućeg nepri­ pušta joj ni za dlaku. o za razdiranje ljudskog organizma. Razborit i jake vo­ očitovanju poriva koji su potaknuti otrovima. Suprotno tomu jedač ku­ svoje dnevne potrebe za hranom. on se i dalje vlada hanoga potiče svoj apetit uvjetovanim podražajima. misleći pogrešno da se Obično rade četvrtinom svoga kapaciteta. već čvrsto zarobljeno ovisnošću o hrani. čuvajući radi o pravoj gladi. ali u posebnom naporu možemo udahnuti do 3700 voće i povrće i potom ne osjeća teka za bilo kojom si­ cm 3 zraka. taloženima u njegovu tijelu. ostatak energije za posebne hitne slučajeve ili za sta­ rost. koji traže svježe otrove. kao da nije uopće jeo i osjeća veliku potrebu za so­ nadražujućim začinima. To je nadražaj uzrokovan otrovima na- njegova tijela. u tom trenutku svi zahtjevi njegova Jedač sirovoga koristi samo četvrtinu mogućnosti organizma su udovoljeni do potpune sitosti. rovom hranom. njim fiziološkim zahtjevom.

smjesta prijeći iz želuca u crijeva i istog dana sanice godinama trpe zbog njihove odsutnosti. Iznenađuje tvari i sve više ih traže. požudno usisavaju te vrijedne ga. To je strahovita zabluda. Organi se troše i prerano prestaju ra­ zbog nemara i nerada.nje želuca i umišlja daje zadovoljen. su probavni organi primorani upotrijebiti svu svoju građom i omjerom sastojaka takve sirove hrane. Nije stoga čudo da se život pojedinaca skraćuje težine je siguran znak povratka zdravlja i snage. neaktivne se pokreću. ne prolazeći kroz proces no. jetra i bubrege. ali ni tako nisu u stanju odgovoriti zato želudac i prima rado. dok stanice. Čak ako toga dana Kad potrošač kuhanoga odluči prijeći na sirovu uzme i više sirove hrane nego što mu organizam traži hranu. ne prouzrokovavši ni najma­ citeti ljudskih probavnih organa posve su u skladu s nje štete u organizmu. u stanju raditi s lakoćom. ili je purgativima istjerati iz crijeva. Jedući nekorisnu. snagu i život­ nom. Na koncu je čovjek prisiljen đuje bez zadržavanja u tanko crijevo. jer se spomenuti hranjivi sastojci smjesta rašire govo staničje u stvari gladno vapi za nužnom prehra­ po cijelom tijelu i donose mu zdravlje. hranom. Ljudske probave. Želudac jedača sirove hrane uvijek je odmoran. u prvom redu nestaju i suvišna voda napušta tijelo. ra koliko jeo. Bolesne stanice se liječe. za nekoliko puta. Potom normalne srce. zaustavlja Ovo bi trebalo ispuniti ljudsko srce radošću i sre­ djelova. Dodatni napor ubrzo pokazuje stanice nadomještaju one lijene što su se udebljale svoje posljedice. Kapa­ s izmetom izići iz tijela. Po njihovu mi­ nine koja bi ga natjerala na nasilno povraćanje. pa je pričuvnu energiju. činjenica da takvi mučni čini ne izgledaju čudno jeda­ ću kuhanoga. dok nje­ ćom. lako je umekšava i proslje­ na postavljeni izazov. iz­ vratiti bljutavu hranu istim putem kojim je ušla u nje­ gladnjele i oslabljene. Brzi gubitak viška tjelesne diti. na početku se nikako ne osjeća sitim. masne stanice se Preopterećeni probavni organi nagone i mnoge počinju topiti zbog gladovanja. Zato će mu želudac uvijek biti 28 29 . ne će se pretvoriti u otrov niti uzrokovati probavne kva beskorisna. ovisnici u ta­ želudac je ne će odbiti. ali je njegovo tijelo stvarno žlijezde. Umjesto da budu sretni. To je prvi put u životu da su svi njegovi organi i iako je većinom prazan. usprkos tomu što su preobilno opskrbljeni sito i zadovoljno u pravom smislu riječi. bez obzi­ ili što su njegova crijeva i stanice u stanju usisati. taloži otrova postupno druge povezane organe na pojačani rad. Umjesto toga će. te su stvari hranjive i posve uravnotežene. nost. S druge strane. Baš suprot­ smetnje. niti će proizvesti osjećaj muč­ kvom stanju obično nisu zadovoljni. štetnu i otrovnu hranu ovisnik ugađa svojim požudama. Višak šljenju razlog njihove stalne gladi leži u činjenici što normalne hrane ne će ostati u želucu i početi se kvari­ je hrana koju jedu niske hranjive vrijednosti i kao ta­ ti. iscrpljene se osnažuju.

On potpu­ posebne prednosti nisu u otkriću takozvanih nena- no razumije da su sirovi biljni sastojci ti koji hrane ti­ domjestivih aminokiselina uzeli u obzir činjenicu. Ružin medicinske znanosti pupoljak i dalje cvjeta u vazi. mačke i tigrovi koje se hrane takvim će zalogaji dugo ležati u želucu. Međutim. Čovjek koji shvaća Biolozi koje vlastite sklonosti gone da u mesu traže vrijednost sirovoga boji se takvoga stanja. tovario je želudac i sada je „pun". a da ljudski organizam ne može pripraviti iste sa­ Ljudska hrana bi se trebala sastojati od stojke iz biljne hrane najvrsnije kakvoće? Kako živih stanica. onda bi meso životinja kao što su lisice. No. štovatelja mesa. Najveća pogreška biologa ovisnika o kuhanoj hra­ stanice ubijenih životinja ili mlijeka izlučena iz tijela ni je njihova kratkovidnost. i neželjene tvari. i zaustaviti normalni tijek probavnih djelovanja. Zatvaraju oči pred šteta­ smjesta umiru i odmah se počmu raspadati i pretvarati ma koje se pričinjaju sitnima. s nekoliko primjera! Kuhana jela. Usprkos krajnjeg užitka u ustima ti vukovi. otrovne osobine mesa tih životinja su takve potrošač kuhanoga je posve sretan i zadovoljan tak­ da ga se ni najveći obožavatelji jedenja mesa ne usu­ vim stanjem jer je zadovoljio svojim prohtjevima. a ne od lešina mrtvih milijuni budista žive bez mesnih aminokiselina? stanica Kratkovidnost je najveća mana Dobro uravnotežena hrana se sastoji od živih stani­ ca. a zrno žita proklija kad ga se posije nekoliko godina nakon žetve. učinit će da izgubi tek "uravnoteženim" bjelančevinama bilo najhranjivije. lagan. Pojasnimo ovu tvrdnju jima od biljnih je najnesretnija pogreška u prosuđi. na­ đuju jesti. 30 31 . Ako dopustimo da životinjski organi­ Tada mu daj da pojede nekoliko zalogaja kuhane zam prerađuje biljne bjelančevine u potpuno uravno­ hrane. očigledni dokaz kratkovidnosti biologa nih hranjivih sastojaka. dočim ih kuhanje pretvori u nešto zaista ozbiljnih posljedica što će prije ili kasnije proizaći iz strašno. a da je mrtvo meso što dolazi s vatre samo obično su te aminokiseline oblikovane iz obične trave što je gorivo i izvor raznih otrova i bolesti. posebno mesna. pa ne predviđaju u otrove. životinje pasu. Njegov će želudac s prezirom odbaciti te strane teženu hranu. Smatrati životinjske bjelančevine superiorni­ prividno zanemarivih uzroka. dok će crijeva i krv biti puni savršeno odmjere­ vanju. Međutim. da jelo. Po kojem je pravilu kravlji organizam u stanju stvarati aminokiseline iz obične trave i koro­ va. psi. A biljke žive dugo nakon vađenja iz zemlje.

a nitko ne obraća pažnju na kronično djelovati energetske pričuve. srce ili jetra. popraćeno proljevom i povraćanjem. i povrati oštećenim stanicama izgubljenu smrću žrtve. otrovanje koje neprimjetno sve vrijeme napreduje. kojoj je proljev redoviti sim­ tok krvi. Ali kad dijete dobije proljev. mase mesa. je li uopće moguće da mala pilula i doza otrova stričnim poremećajima. Svaki organ posjeduje na milijune stanica čijim sukladnim djelovanjem organ obavlja svoju funkciju. jaja. Cijela trage­ rušenja se pripisuje kamenu što gaje neko dijete naba­ dija je u tomu što svijet smatra jaja. vedeni i mehanički nadražaji i cigaretne opekline. Nitko se udara u divovsku branu kapaciteta na milijune tona. sva krivnja se baca Ljudi ne vide ogromni tlak velikog povodnja što ne nekoliko kožica voća što se vide u izmetu. A kad je otrovanje još ozbiljnije.tako obavija svoju funkciju. meso. pa kada se nataloži stijenka. tako da čak kad se s vremenom od tog otrovanja oštete kratkovidni ne vide crveno svjetlo. kako kožica voća može uzrokovati bilo kakvu Međutim. maslo i sir cilo. ta se oštećenja pripisuju nepo­ ne uspijeva obavljati svoje funkcije. kad ta brana nakon dugotrajnog drhtanja od upalu. ali kad na koncu bubrezi. ne pita. ali se i one brzo iscrpe. kad bez truljenja ni gnjiljenja napuštaju tijelo udara poplavnih voda na koncu popusti. stanice gube vitalnost i prestaju djelovati. Protiv ovoga svih 400 rednim što se može ali ne mora jesti. vri­ jede koliko i kamen što gaje dijete bacilo. ptom. uzrok njezina samo nekoliko sati nakon što su u nj ušle. Tada počmu 32 33 . Katkada se čak „kancerogenih agensa" što ih navode znanstveni djeci zabranjuje jesti voće kako ne bi „pokvarila želu­ istražitelji ovisnici o kuhanome. Sve dok organ kako .puna su otrova. Koliko je samo nedužnih života žrtvova­ sposobnost za obavljanje njihova specijaliziranog po­ no zbog ovoga! sla? Ljudi ne vide prljavštinu što im se svakodnevno s Nakon višednevnog ležanja u probavnom traktu hranom uvlači u krvotok. a voćku nečim spo­ sirovoga ima o nastanku raka. masla i sira podliježu gnjilenju i uz- ma i stijesni krvne žile te jednog dana naglo zaustavi rokoju upalu crijeva. Kad u hrani tih stanica nedostaju neki bitni sastojci. Za njih je otrovanje samo ono nadomjesti hranjive sastojke što ih je vatra godinama što zahvaća cijeli organizam i prijeti neposrednom uništavala. kaže daje bolestan i da mu treba medicinska pomoć. No. Već smo vidjeli ispravno shvaćanje što ga jedač normalnom i potrebnom hranom. a među kojima su na­ dac". kratkovidni svijet to smatra „neočekivanim". govori se o ga. za takav se organ znatim uzročnicima.

Katkada te stanice nabujaju do veličine biti smatrana mjerilom dobrog zdravlja nekoliko stotina puta veće od normalne. Dokle god se ljudsko tijelo odupire neprirodnoj ishra­ Sve te čudovišne naslage u tijelu stvaraju čovjeku ni i protiv nje se bori.d. ono izražava svoju nelagodnost iluziju daje zdrav i jak. dočim on u stvarnosti pati od raznovrsnim simptomima kao što su gubitak teka. neaktivnih i Svi su lijekovi opće uporabe simptomatični. ali nisu u stanju obavljati nikakvu korisnu funkciju. Potlačeno neprirodnom ishranom tijelo je prisilje­ no prilagoditi se i pripustiti u organizam gomile raz­ Nikakva medicina ne može nadomjestiti nih otrovnih tvari što ih takva hrana proizvodi. ili mu u suprotnom snagom i zdravljem. Sve su to vanjski znakovi nastojan­ organi mu bivaju istrošeni. Dru­ parazitskih stanica. belog crijeva i t. da ne bi slučajno izgubi­ zam. čo­ vjerovati kako se ti ljudi stalno oholo hvale svojom vjek se oprosti s ovim svijetom. oni kucaju o drvo ili. dobro jaznost da kad god se u razgovoru ta gojaznost spome­ probavljati i debljati se kako bi „povratio zdravlje i ne. Mogli bi se napuni­ ishrani i tako se položi temelj jednoj od najopasnijih ti desetci knjiga primjerima takve žalosne kratko­ ljudskih bolesti . viška teku­ ćine. stanica s prevelikom jezgrom (mega- Težina onih što jedu kuhano ne može kariocita) i t. ali nije za zam konačno poražen i njegova borba prestane. kolesterola. uzvikuju snagu. ciroznih oblika. prestavši s otporom. (polikariocita).d. nabuhlih ruku i obje­ neutraliziralo štetne posljedice neprirodne hrane i šenih nabora sala. j a k i " ljudi iz- ja tijela da iskoristi sva raspoloživa sredstva kako bi bočenih trbuha.neprirodnoj pretilosti. „prilagodi" neprirodnoj li koji gram svoje ljubljene težine. u stvari su istjeralo iz tijela otrovne tvari što ih takva hrana stva­ kosturi pokriveni kožom." Drugim riječima. kamenaca. multinukleidnih divovskih stanica gim riječima. loša postupnog izgladnjenja. Bolesnik počinje mršavjeti. pa ga nastoje ojačati be i omršavjele mišiće natovario debelu ovcu koju dajući mu „izdašnu" hranu. Mišići mu se stanje i omloha- probava. mokraćne kiseline i nje­ zinih derivata. katar de­ ve. nosi svakuda sa sobom. Zatim sirovu tvar uništenu vatrom se stvaraju naslage masnoće. kojih je naš svijet pun. vidnosti. tumora. Onog dana kad je organi­ svojevoljno hrani. Ti „krupni". Toliko su ponosni na svoju go- slučaju poraste apetit pa počme nezasitno jesti. služe kao palijativi za privremeno olak- 34 35 . debelih mišica. smanji mu se broj aktivnih specijaliziranih stanica. Svaki od njih je na svoje sla­ ra. gastritis i ostale želučane smetnje. toga dana ljudski se organi­ „Mašalah!" („Božja volja!"). na Istoku. kuhinjske soli.

ispravnije bi bilo „iluzija i samozavaravan­ g. umirovljenog profesora je. Međutim. iako većina nije bila toga dozama otrova. Liječ­ kliničke medicine s medicinskog fakulteta u Washin- nici se mogu lako uvjeriti u istinitost mojih tvrdnji. To znači da su lijekovi nečisti. lijekova. mi umrtvljujemo živce što mozgu pre­ samo devet posto pučanstva dobra zdravlja. sigurni i znanstveni način. Potkrijepimo naše tvrdnje s nekoliko ni znanstvenici strogo zabranjuju uporabu tvorničkih primjera iz simptomatične terapije lijekovima. komplikacije i reakcije koje neposredno ubijaju žrtvu a drugima samo sirovo. jednostavno rabimo otrov kako bismo stimuli­ samo prikrili simptome bolesti. dok je nose osjećaj opasnosti i ušutkavamo njihov glas ostalih 91 posto bolesno. gtonu. Jed­ čenje farmaceutskim lijekovima. Ali umjesto da očistimo žile od goršanje zdravlja pacijenata. samo „laž i varka". srce su sve za istraživanje odabrane smetnje pozitivno rea­ mora raditi jače kako bi razgonilo krv po tijelo. žile se vrate u prijašnje stanje. ali se tek u zadnje vrijeme Ovo je pravi. mišljenju. sanje ili za prikrivanje simptoma bolesti. prirodne hrane i lijekova i živi u skladu s prirodnim zakonima jedući sirovo! Nema lijeka koji ne bi imao neko popratno djelo­ vanje štetno po organizam. Ali umjesto da ukloni­ engleskog društva. U Engleskoj. bez koje­ slučaju ne mogu nadomjestiti sirove hranjive tvari ga će i dalje svaki argumenat protiv jedenja sirovoga uništene u kuhinjskim loncima i tavama. Čak i tako 36 37 . ili ako privremeno pada. ne smije pola­ prestane. dok je lije­ javio manji broj publikacija posvećen ovoj temi. Ni u kojem grupa. ali daje naknadno uočeno opće po­ čega krvni tlak raste. pa jednima neka daju lijekove i kuhanu hranu. Prema tome nitko tko ne želi biti bolestan. Po mojem na od njih „Reakcija na djelovanje lijekova" (1955. zbog girale na liječenje. nakon četiri i pol godine napor­ Bolje znak upozorenja daje tijelo u opasnosti. te usporede rezultate obiju ili se očituju u obliku koje ozbiljne bolesti. krik nog istraživanja velikog dijela dobrostojećih staleža „Upomoć!" našega organizma. lije­ Neka podijele bolesnike u svojim bolnicama u dvije kove se općenito smatra odgovornima samo za one grupe. Sve stanje oslabljenog organizma svojim štetnim učinci­ dokle otrov djeluje. biolozi su došli do zaključka daje mo opasnost." Nietsche je zvao lijekove „udarcima biča". Evo i drugog primjera: kad se protoč­ svjesna. citirajući Bir- cher-Bennera. To je jednostavan i nepobitan pokus. pogoršavajući još više rali živce koji su u stanju stezati i širiti prolaze. donosi obilje korisnih obavijesti. Harrvja Alexandera. Nakon kliničkog tretmana zaključak je bio da nost naših arterija smanji zbog taloženja nečisti. Naravno. Mnogi čuve­ biti bezvrijedan. dodatno gati svoje nade u tablete. Radije neka se odrekne ne­ oslabljene zbog djelovanja lijeka. krv žilama teče slobodnije i tlak ma.) dra. čim njegova učinkovitost je već bolestan i želi povratiti zdravlje.

U većini zemalja medicina i farmaceutska industrija su se pretvorile u veliku i unosnu trgovinu. ne će trebati ni minuta kad se radi o odbojnosti. Poput milijuna i mi (tiamin. hinjama. milijarija (upalna naše prehrane. osim da ostale roditelje upozorim na opasnost. aureo.000 tvari što se Moja bijedna djeca su trpjela od tih. prirodne antibiotike spaljene u kuhinji. Svijet želi progledati kroz prste lijekovima s obzi­ Neprestano se pojavljuju nove vrste bolesti. aplastična anemija. ekstrakt jetara. Između njih su najopasniji penicilin. ne veleći ni riječi o opasnostima sumpora. digitalis. a 1952. od tisuću komplikacija ostaje zabilježena samo jedna. lijekovi na bazi davali hrpe recepata. Bolesti su posljedica degeneracije hrane. Njihove žalosne posljedice brega. pa prebacuju krivnju na boljke prerastaju u ozbiljne poremećaje. katkad za deset vrste farmaka. Umjetni vitamini i organski ekstrakti. 350 milijuna grama samo penicilina zgodnih slika. godine 324 opasnije kemikalije. osip.). dočim su tisuće osta­ lijekova. kojima no. besmisleni ekperi- jalna astma. uz pomoć slatkastih pjesama i milijuna. Ali šute na pitanje. serumska bolest i svrab. Danas nema ničega čime bih olakšao svoju sav­ ljudi žele nadomjestiti hranjive sastojke spaljene u ku­ jest. serumi. Ustanovljeno je da svaka od 350. Uvijek plikacije. Svi naši pokušaji iskorjenjivanja bole­ kožna bolest . atofan.d. cirozajetara. posebno koriste za pravljenje lijekova može prouzročiti kom­ kožnih oboljenja po nekoliko puta na godinu. smo vjerovali da lijekovi liječe svijet. preosjetljivost tijela. jer kad ne bude bolesti. Bili smo zaprepašteni jer smo znali Važno je promotriti ovo pitanje s najvećom pom. Tijekom 1951. upala bu­ menti osuđeni na propast. kortizon.op. da žutica nije zarazna da bi ih mogla zahvatiti zajed­ njom. a ne da ga čine inzulin. adrenalin i mnogi drugi lijekovi opće primje­ bolesnim. već bulje u nas. prev. Nakon unošenja u ljudsko tijelo umjetni lijekovi Jedenje sirovoga će dokrajčiti uzimanje bilo koje ubijaju na tisuće ljudi. cjepiva. katkad za pet. žutica. dermatitis. lagane rom na ove smrti i oboljenja. što uzrokuje ostale padaju u vječni zaborav. spojevi žive. umjetni vitamini od lijekova koje su propisivali. od kojih da spomenemo ih se susljedno tomu može iskorijeniti ispravljanjem samo neke: urtikarija. crveni vjetar. populariziraju kao stvari koje se zbog uštrcano je u ljudska tijela s nakanom da nadomjeste svojeg korisnog učinka mogu uzimati svakodnevno. pa lih žrtve mnoštva bolesti. smo tražili uzrok u hrani koju su jeli.). niacin i t. bronhi­ sti lijekovima krajnje su opasni. ubijaju brzinom groma. a liječnici su nam micin. oboljelo od žutice. Jednom je oboje moje djece istovremeno ne. streptomicin. vrlo često samo pet U naše vrijeme je žalosno promatrati kako se naj­ minuta nakon uzimanja. Sukladno 38 39 . poliartritis. tu preosjetljivost.

Ništa. podložni većem broju bolesti od ijed- homo sapiensa. osim činjenice daje. da taj sudbonosni dan vratiti se tehnološkom procesu koji mu je civilizacija nije daleko. ot­ Jedenje kuhanoga i uzimanje lijekova krivaju sve snažnije antibiotike i postupno se upliću u labirint zabluda. Jedač sirovoga jednostavno izbjegava bijedu ta­ desetljeća lako je predvidjeti. kad obračunu. nog drugog Božjeg stvorenja. Za koji naraštaj ljudi će ga je pokušaj vraćanja na primitivni život pretpovije­ umirati od srčanih smetnji ili raka prije nego dosegnu snog čovjeka. Pogledajmo kakvu su korist i prednost civi­ po prvi put čuju o jedenju sirovoga. najčudnije i tinja. jedenje sirovo­ ste i broj i učestalost bolesti. Svi pošteni i dobronamjer­ Mnoge vrste mamuta su obitavale na zemlji i zatim ni liječnici moraju ustati i poduzeti korake kako bi izumrle zbog nepovoljnih klimatskih uvjeta. nametnula u obliku uništavanja čistoće ljudskih siro­ vina. to im se čini čud­ lizirani ljudi izvukli iz otkrića kuhanja i medicine u nim i stranim. Danas spriječili uništavanje integralnih sirovina namijenje­ čovjek vlastitim rukama stvara takve nepovoljne kli­ nih ljudskom tijelu. iako je najsavršenije najneobičnije od svega što je zapisano u povijesti biće na zemlji. Krajnji Stoljećima su ljudi bili toliko slijepi i glupi. Po otkriću vitamina čovjek je trebao imati dovo­ ljno pameti da odmah uvidi kako kuhanjem uništava 40 41 . A sada. U svakom drugom pogledu on se ne odriče po­ Znanstvenik koji ukazuje na dobrobit jedenja ku­ godnosti telefona. tomu ljudi stalno iznalaze nove serume i cjepiva. vode ljudski rod k uništenju Treba napraviti posve novi i temeljni zaokret na polju medicinske znanosti. Na teme­ nema veće nesreće od kuhanja i prigotovljavanja hra­ lju opomenjujuće brzine porasta bolesti posljednjih ne. putovanja avionom ili čuvanja hanoga i uzimanja kemikalija nalikuje trgovcu koji. zatvarajući oči pred milijunima koje očigledno gubi. iako je u stvari degeneracija prirodne usporedbi s onim u čem uživaju milijuni ostalih živo­ hrane kuhanjem nešto najneprirodnije. pogrešaka i katastrofa. ukoliko ljudi ustraju u kozvanih bolesti uzrokovanih civilizacijom i odbija svojim nepromišljenostima. Usporedo s procesom degeneracije hrane ra­ Po mišljenju kratkovidnog svijeta. sretno broji svoje novčiće. na rubu stečaja. svježeg voća u hladnjaku. matske uvjete koji će ga jednog dana izbrisati s lica zemlje. da su ishod svakog posla treba prosuđivati po završnom jedenje kuhane hrane smatrali normalnim. Činjenica je da za civiliziranog čovjeka pubertet i razviju svoje stvaralačke osobine.

Od po­ peutskim sredstvom". Ispada da se ljudi od samog 42 43 . pa ih potom nadomjestiti umjet­ Mnogi napredni liječnici osuđuju liječenje kemi­ nim tvarima. prev. zam ostati slobodan od tih bolesti ako se od djetinjstva No. Mo­ pomrači im pamet. a ne jedinom hranom koja od­ četka sama pomisao o uzdržavanju od kuhane hrane govara čovjeku. Na zalazu svoje liječničke karijere Bir- Pretpostavimo da će jednog dana znanstvenici uspjeti cher-Benner se razočarao u suvremenim terapeutskim otkriti sve njihove vrste.) Među njima je čuveni švicarski liječnik Bir- zi. iz čijih sam rasprava na njemačkom dina biti nemoguće stvoriti jasnu predodžbu o uvrstio nekoliko kratkih prijevoda u moje armensko njihovim kvalitativnim i kvantitativnim osobinama. nastoje prodrijeti u tajne hrane. povrća i mnogi liječnici diljem svijeta pokušavali bezuspješno žitarica ovisnici biolozi sami dokazuju da prirodna izliječiti. Tada će u svrhu umjetne postupcima. kad je prvi put upoznao hranji­ zamjene odbačenih sastojaka samo iz žita trebati za ve vrijednosti prirodnih jestvina. Ubrzo su brojni bolesnici. Ima ih toliko da će tijekom tisaća nadolazećih go­ cher-Benner. a pacijente prirodnom hranom. Ovisnost osvaja znanost i drži je u svojim Liječnici ne smiju rabiti prirodne kandžama. došli u njegov sanatorij u Zurichu i u krat­ hrana posjeduje sposobnost liječenja skoro svih vrsta kom roku se popuno izliječili pomoću stroge sirove bolesti. tako daje. Ali svijet ne želi priznati da će ljudski organi­ vegetarijanske dijete. bez ikakvih farmaceut­ da o nedostižnim troškovima i ne govorimo! skih sredstava. i čuvati od uništenja imunitet u prirodnoj hrani. No draž kuhane hrane je tolika da koči sve pokušaje promjene. držeći se još uvijek jestvine kao privremena sredstva kuhanoga. Bircher-Benner je sirovu hranu smatrao „tera­ pa nadalje hrani isključivo prirodnom hranom. U međuvremenu ljudi. prepoznati liječenja njezine sastavne dijelove što se kuhanjem i prigotov- ljavanjem uništavaju. postati bolestan. izdanje. pa onda znanost popušta pred ovi­ rao je jednom zauvijek prestati s tim upropaštavanjem snošću. Zar nije ludost spaliti i uništiti bitne kalijama. upravo te sastojke bez kojih će mu brzo doći kraj. koje su Istraživanjima na raznim vrstama voća. Neki od njih su toliko razočarani neučinko­ stvari vlastitom rukom. počeo liječiti svoje svaku pojedinu osobu na tisuće recepata i preparata. doći na rub vitim djelovanjem liječenja kemikalijama da na­ groba i onda htjeti spasiti sebe varljivim sredstvima? puštaju liječnički posao i posvećuju se proučavanju Moramo imati na pameti činjenicu da ti sastojci nisu temeljnih problema profilaksije (sprečavanja bolesti svedeni na samo 50 vitamina koliko ih poznaju biolo­ op.

nitko na svijetu. Jedno od njih brani jedenje sirovoga. bolesnik hoće voća. jedno zastupa vegetarijani- navike. onima što pate od želu­ bolesti. dočim se štetne pre­ da liječi postojeće bolesti. di. cher-Benner. ne uviđa da je jedenje kuhanoga ovi­ U prvom redu moramo se okoristiti iskustvom je­ snost i da potreba svijeta za kuhanim nije ni glad. oporavila i ojačala bolesnike. po kojem se naj­ Osim toga. čanih smetnji i bilo koje bolesti. što bi tre­ denja sirovoga nešto što nije lako ostvariti. Dru­ da se ta dva stanovišta ispitaju u međunarodnim znan­ gim riječima. skraćujemo im život nagoneći ih da jedu stvenim i kulturnim krugovima. im srce želi. slučajeva prerane smrti.djetinjstva moraju hraniti neprirodnim jestvinama. ali to je glas ovisnosti a ne znanosti. žele pokvariti sirovine sebi i svojoj djeci neka rade što pa ni najistaknutiji stručnjak o sirovoj hrani Bir. a mi ga znanost nije politika! Onaj tko stoji na krivom stano­ vištu. a ono ispravno da se dadne u javnost i uvede u Ispravljanje samo ove zablude smanjit ća napola broj praksu. nema prava nametati nedužnoj djeci svoja po­ gonimo da uzme još malo. drugo U takvim slučaj ima ne radi se više o promjeni loše daje prednost kuhanomu. misle da je ideal je­ taj da kušamo nekoliko mjeseci jesti sirovo. upravo ta zabranjena O prehrani trenutno postoje dva suprotstavljena hrana bi izliječila. Treba od. koji ne Jedini način da provjerimo istinitost ovih tvrdnji je žele uroniti u dubinu problema. osjeća se slabo od kuhane hrane. U prvom redu. otimamo voćku djetetu iz grešna i štetna mišljenja. Bircher-Benner je kao liječnik odgojen hitnije jestvine smatraju štetnima. Ne bi imao nikakve plaće poručuju kao ispravne. tako da se krivo osu­ upravo ono stoje uzrokovalo njihovu bolest i slabost. Međutim. Jedino se tako ljudi nisu voljni odreći svojih duboko ukorijenjenih može stati na kraj zabludama i proturječnim stavovi­ navika. Imperativ je našeg vremena ruke i silom ga kljukamo nekim kuhanim jelom. ni denja sirovoga za hitni ispravak krivog poimanja koje biološki zahtjev stanica. ako bi javno zastupao razumjeti da u svim slučajevima kad se sirova hrana način prehrane koji bi oslobodio čovječanstvo od svih uskraćuje slabima. mišljenja. ma o ishrani. a mi mu ga zam. Najprije moramo priznati bi potom u odmaklim godinama bili liječeni „terape. 44 45 . Baš suprotno. a nakon toga pustiti one što nost nije bez razloga. Treba jasno i beziznimno niti bi ga itko uzimao ozbiljno. prevladava u prehrambenoj znanosti. ova prividna proturječ­ vara ljudskom organizmu. drugo više voli hranu životinjskog porijekla. bolesnima. jer da se bala učiniti svaka razborita osoba. da vojiti znanost od ovisnosti. A uskraćujemo. da su sirove jest vine prava i potpuna hrana koja odgo­ utskom dijetom". Na prvi pogled ti ljudi skučena pogleda.

to ne igra veliku ulogu. Ne smije se remetiti sklad sirovih tvari Na primjer. bogato nekim vitaminima. budući da zam. nedostaje ne može ni stvoriti. Iako se ovi sastojci od biljke do biljke razli­ kuju sastavom i građom. ganizam. sjeme. odno­ sebi sve hranjive tvari koje su bitne za životinjski or­ sno kompletne sirovine za ljudsku tvornicu. ili da neko drugo obiluje 46 47 . kostiju i kože. niti nadomjestiti nekim drugim elementom. list ili zrno žita sadrži u svesti na tri riječi: SIROVA BILJNA HRANA. U svjetlu jedenja sirovoga temeljna načela prehra­ Da bi mogli ispravno obavljati svoje funkcije. zamorni opisi ganizma obavlja posebnu zadaću. Organi­ ne znanstvenim formulama nego logikom. ma. Tako će jedenje sirovoga postati ideal neovisan o budući da se po ulasku u organizam drobe i ponovno medicinskoj znanosti. masla. vitamina i „potpunih" bjelančevina. od kojih svaka u općoj organizaciji ljudskog or­ tvari. dakle. meso i salo. raznih tvornica. vitamina ili bjelančevina. mozga. Sve te tvari nastaju njihovih prehrambenih osobina i pretpostavljenih ko­ uz pomoć sunčanog svjetla i koncentrirane su u bi­ risnih učinaka mogu se za običnog čovjeka s ulice ljkama. jetara i mesa ako se ima na umu da je svaka stanica za sebe splet koje kratkovidni svijet preporuča kao izvore kalcija. već su postala stvar od prvotne važnosti za ci­ opskrbljeni sirovinama koje sadrže tisuće različitih jelo čovječanstvo. Stoga je sasvim besmisleno. te pritom jedna tvar prelazi u drugu. u laboratoriju nije bilo moguće u djete­ u ljudskom tijelu lini pronaći veću koncentraciju kalcija. Svaka žli­ se preporučiti obična djetelina iz koje dolaze sve spo­ jezda ili organ sastoji se od milijardi takvih stanica. mogla bi preko deset tisuća dijelova u svakoj stanici. Možda bi bilo ispravnije grade svoje masivne kosti. može u skladu s vlastitim potrebama pro­ mu u prilog govore nepobitni zakoni prirode i jasni re­ mijeniti mnoge odnose sastojaka. organa. Drugim riječi­ shvatiti ga kao jedan cijeli svijet tvornica i sustava. Na primjer. Znanstveni nazivi tisuća hranjivih tvari. a upravo iz djeteline i iz još običnijih Ljudsko tijelo je najsavršenija i ujedno najkompli­ trava životinje dobivaju sve vitamine i mineralne soli i ciranija tvornica na svijetu. sira. ali elemenat koji zultati što proizlaze iz jednostavnih pokusa. bezvrijed­ ljudsko tijelo je izgrađeno kombinacijama tih žlijez­ no i čak štetno razglašavati da je ovo ili ono jelo da. Znanstvenici su do sada uspjeli otkriti fosfora. ove ne nisu više svedena samo na sveučilišta i istraživačke veoma zamršene tvornice i sustavi moraju biti zavode. sustava. njihove zamršene formule i dugi. a menute tvari. ideal koji se može protumačiti spajaju. umjesto mlijeka.

takve tvrdnje nemaju nikakve korisne svrhe. masla i margarina stvaraju parazitske Ipak se dogodi da pokatkad neke od tih stanica izma­ stanice sasvim jednostavne građe. a svijet pun ružnih. Prema tomu za održavanje triju gore spomenutih nas mršavost rjeđa. slatkiša. bijelog kruha. tjestenina. te konačno opskrbljuju specijalizirane stanice pusti stalnu gojaznost trbuha i bucmastost obraza. po potrbušini. ganizmu kao što to čini tvorničar sa svojom tvorni­ beskorisne. neprirodnih funkcija moramo opskrbiti svoje tijelo svim potreb­ debeljaka. jal za gradnju i obnovu stanica. To je razlog zastoje da­ com. prvo izgrade a potom održavaju jednostavne. Na ovaj Ljudski organizam čini velike napore kako bi način njegovo uzimanje nekih sastojaka može prijeći držao pod kontrolom prekomjerno razmnožavanje pa­ stotinama puta količine potrebne tijelu. U sirovinama potrebnima za njihove aktivnosti. takvim se osobama. U prvom redu služe kao građevni materi­ teka. sadrže samo neke od tisuća hranjivih tvari. Pomanjkanje ijednog sa­ nih i neaktivnih stanica. jer osim što zbunjuju i zaluđu. je ova gojaznost do te mjere pretjerana da straši sve Ali kako danas civilizirani čovjek postupa sa svo­ koji shvaćaju o čemu se radi. sprečavajući njihovo ši- 48 . pali. ubija i remeti sklad sirovina ti svijet prikazuje ove nakaznosti na pakovanjima dje­ i zatim puni želudac mrtvim i otrovnim tijelima koja čje hrane kao siguran znak dobra zdravlja. riže. povraćanjem i drugim sredstvima. Njihovi ograničeni roditelji stojka imat će negativne posljedice na gradnju i djelo­ ponose se što su im djece debela i bucmasta. Znanstveni istraživači nu nezavisne. posebnim mineralima. 100 ili 200 godina ograničenja. nom mršavošću. proljevom. „prilagodi" joj se i do­ tijela. pod čijom se knu kontroli i izdvoje se iz zajedničkog života. po rukama i noga­ Od kuhanog se mesa. kukovima i bilo gdje. Usprkos tomu nerazbori­ jim tijelom? Rasipa. posta­ težinom ovisnik o hrani savija. raspoređujući ih po nekih drugih sastojaka biti u istom srazmjeru manji. na okupu grupe tih stanica. Organizam veoma često uspijeva držati ljudske slabosti redovito bivale popraćene pretjera. svim slobodnim dijelovima tijela. zatim proizvode po­ Ipak tijekom vremena ljudski organizam popusti pod trebnu energiju za pokretanje tih stanica i za grijanje pritiskom degenerirane hrane. Katkada vanje organizma. nim hranjivim sastojcima. neaktivne stanice. ma. oko brade. U naše dane čovjek je posao otporni­ ju svijet. žive samostalno i umnožavaju se bez mogu lako dokazati da su prije 50. P a ljudsko tijelo može izdržati neprirodnu hranu i Glavne funkcije hranjivih sastojaka u organizmu spriječiti ulazak neumjerenih količina jela gubitkom su trostruke. ji. u skladu s njihovom tjelesnom Mi neophodno moramo voditi brigu o svojem or­ građom. u svoj punini i omjerima Danas se mnoga djeca rađaju s teretom bezvrijed­ kako nam ih nudi priroda. dok će manjak razitskih i beskorisnih stanica.

od onih bjelančevina što u ljudski organizam unose na usprkos činjenici da može održati životinje na životu. voćem i tetu da ne kvari apetita voćem prije večere. velik dio kalorija ostaje štvo konzumiranjem voća. boležljive i neelastične. hraneći se istovremeno travom. Krava i koza ne smatraju običnu planinsku travu savršenom „iz luksuza". U ovo vrijeme svatko bi morao biti svje­ ishranom. A razborit čovjek ne strogo razlikovati od izrasline što se slobodno grana bi nikad trebao patiti od raka. Usprkos tomu organi životinja koje jedu obi­ čeka na njihove mrtve i beživotne ostatke što će mu ih čnu travu nisu ni blizu u opasnosti kao ljudski organi. stojcima najviše hranjive vrijednosti. to jest jedu sirovi. lišćem. uskoro dati u obliku jela. Bijelo brašno i guljena riža su štetni i kad se jela nastaju isključivo od sirova voća i povrća. Ona mu zapravo kaže sebnim bolestima jer je čovjekovim uplitanjem uskra­ da da ne jede tisuće različitih sirovina bitnih za orga­ ćena odgovarajuća hrana što je zahtijevaju njihove nizam u njihovu prirodnom i živom stanju. specijalizirane i sasvim zdrave stanice ljudskog ti­ jestvina. ako se jede ljeti zelena a zimi suha. nakon što napravi tijelu znatne smetnje. a uz to su i sla­ ih posjeduju normalne stanice i uključiti ih u zajedni­ be. Taj se nakup onda naziva „dobroćudnom izra­ čenja raka medicinskim sredstvima i operacijama slinom" ili „dobroćudnim tumorom". iz jednostavnog razloga Jedači kuhanoga su zadovoljni mišlju daje hrana što nemaju kuhinje. kruha i maslaca. Zbog toga su rečene životinje podložne po­ uskoro morati jesti „pravo" jelo. riže. pod uvjetom da ne naru­ raznim dijelovima tijela kako bi bujala na bjelančevi­ šava sklad sirovih materijala. istina. jer će povrćem. renje. onda to ne će S kuhanom hranom ovisnici unose u tijelo tri do četiri moći učiniti nikakav lijek na zemlji. mogu biti korisne samo ako se mogu uporabiti u pot­ Ako nije moguće stanicama raka vratiti odlike što punosti. Kalorije. lišene su Treba istaknuti činjenica da kuhanje nije jedini sposobnosti za bilo kakvo korisno djelovanje. prženih jetara. niti ih mikrobi straše kao nas. Stanice proizvedene od piletine. siromašno neiskorišten i. krumpira i slastica. Te su životinje evolvirale u slobodnoj pri­ stan ozbiljnosti zločina što ga majka čini govoreći dje­ rodi. pa ga se mora osuđeni su na potpuni neuspjeh. Ni suha slama nije savršena hrana. juhe. Aktiv­ čimbenik što utječe na gubljenje hranjive vrijednosti ne. koju jedu bogata kalorijama. nama (posebno životinjskim). međutim. Svi pokušaji lije- puta više kalorija nego stoje tijelu potrebno za njego- 50 51 . Ako je mišićnih stanica malo. već da stanice. koje je. bjelančevinama ali je bogato vitaminima i drugim sa­ napušta organizam u obliku topline i besciljno se gubi. tisuće hranjivih sastojaka u prirodnom i živom stanju. Savršena jestvina mogla bi biti stapka žita zajedno s a što se ovisnici o kuhanome udostoje tu i tamo jesti klasom. koja je poznata pod imenom „zloćudni tumor" ili jednostavo „rak".

upravo kao što čistoću avionskog benzina ne služe svojoj svrsi. čak i nagoniti koliko god je to moguće. Čovjek nije lesi­ jedne od tisuća njihovih tajni. već bi trebali naglašavati opasnost od njiho­ va uništavanja i remećenja njihove potpunosti. velika pozornost što se posvećuje cijelo čovječanstvo: pojedinim sastojcima proizlazi iz činjenice da smo 1. jer su takve jestvine popraćene svi­ smatramo samo korisnom nego neophodnom. nego su postali jako po­ sažeti u dvije glavne točke kojih bi trebalo biti svjesno pularni. žitarica i korijenja. Čovjek stoga mora. Nije mesožder ni toliko da bi bio u stanju uhvatiti trebalo prepustiti znanstvenim krugovima. a pogotovo što nijedna hranjiva tvar ruku uspio uzgojiti najkvalitetnije jestvine i takvom nije korisna ako se uzima izolirano. umjetnih vitamina i mine­ kostima. Naj- Zbog našeg nesavršenog znanja vrlo je opasno praviti savršenije i najhranjivije biljne stvari su uzgojene pokuse na ljudskom tijelu. Samo jestvine koje se sastoje od važnijeg dijela. Ljudska ishrana bi se trebala sastojati isključivo poremetili njihovu potpunost i lišili tijelo njihova naj­ od živih stanica. 2. ve funkcije. birati za sebe najhranjivije svijet da hranjive sastojke ne dijele jedan od drugoga. U prirodi ima običnih i uzgojenih biljaka. već da ih uvijek uzimaju skupa. prehranom razvio vlastito tijelo. Proučavanje pojedinih hranjivih spo­ živih stanica posjeduju sve stoje potrebno za zadovo­ jeva još uvijek je u povojima. ili poput divlje životinje ra­ si za ispitivanje pojedinih hranjivih spojeva. rala. trebali bi se obavljati isključivo na životinjama. Mnoge knjige su nastale na temelju studija pojedi­ nih sastojaka hrane. Stoga bi to proučavanje nar. nego naglašavati njihovu neop. Najočigledniji dokaz hranjivih sastojaka. Izme­ potrebe utjecati se izdvojenim umjetnim sastojcima. Biolozi i liječnici su dužni poticati. posebno skomadati lovinu i požderati je zajedno s utrobom i životinjskih bjelančevina. u njihovim prirodno Jedući kuhanu hranu čovjek zatvara svoj apetiti s ujednačenim omjerima i s njihovim živim stanicama. Ne bi me stoje potrebno za iskorištavanje sadržanih kalori­ uopće smjeli nabrajati koristi od ikojeg pojedinačnog ja. tako da čovjek ne zna ni ljenje potreba ljudskog organizma. studija koji nisu više ograničeni Općenito govoreći sva znanost o prehrani se može samo na znanstvene krugove. vitamina. tri ili četiri vrste degeneriranih tvari i lišava vlastiti or­ Ne bi uopće smjeli govoriti o korisnosti izdvojenih ganizam tisuća bitnih spojeva. zelenog povrća. U svakom slučaju nema vrste voća. đu svih životinja čovjek je razvio i dosegnuo visok kad ih stalno imamo na raspolaganju u njihovoj čude­ stupanj savršenstva upravo zato što je radom svojih snoj potpunosti. za ovu tvrdnju je činjenica daje među tisućama liječ- 52 53 . jestvine. a svi poku­ muhu u zraku i pojesti je. Međutim. dočim kalorije iz sirovih jestvina potpuno hodnost.

ne dolazi do ono malo stani­ se pojavili na zemlji u najranijim razdobljima evoluci. A sirovine potrebne za glavna zadaća stanica bilo koje žlijezde je lučenje raz­ djelovanje rečenih mehanizama mogu se dobiti jedino nih tekućina. Uzmino na primjer žlijezdu. čni organizmi su prošli dug evolucijski proces uz po­ Ukratko. Isti proces se ponavlja ti­ jekom razvitka pojedinačnih ljudskih stanica. već ni sirovi materijal. Ne može pčela praviti med iz nektara kuhanoga cvijeća! Žlijezde čovjeka što jede kuhanu hranu posjeduju Kad specijalni sastojci ne dospijevaju u stanicu u sve potrebne stanice. iz sirove hrane. makrofagi. od koji je najsavršenije ljudsko biće. organizmi. posebno bjelančevina stanice kao što su krupne. Tijekom tog evolucij­ va u srazmjeru sjedenjem kuhane hrane. Ove stanice svojom građom ne postiže specijalizaciju. ca koje su još uvijek sposobne djelovati. a umire kad skog razvitka usavršavali su se i rađali razni složeniji živi isključivo na takvoj hrani. Krat­ ki sažetak ovog povijesnog razvoja možemo vidjeti u zametku životinjskog embrija od trenutka oplodnje do Kako nastaju bolesti? njegova potpunog razvitka. najjednostavnije primitivne stanice. recept u kojem se imenuju bjelančevine. zloćudne ili mrtvih životinja koju kratkovidni smatraju savršenom kancerogene stanice. njezin razvitak se usporava ili četvrtina ili petina od njih sposobna za rad. Sama bjelančevina. po­ nalikuju na primitivne organizme najniže vrste koji su treban za lučenje sokova. zbog čega 54 55 . masnoće ili Tijekom slijedećih milijuna godina ovi jednostani- ugljikohidrati. osakaćene.d. ali ćete vrlo rijetko naići na na. to jest nama znanih i se hrani isključivo sirovom biljnom hranom. bezoblične. poli- građom. Ipak nim hranjivim sastojcima. da većina stanica žlijezde u pitanju sposobne i beskorisne. obolije­ neznanih vitamina i minerala. u najboljem slučaju može proizvesti samo kariociti i t. U određenoj žlijezdi svaka specijalizirana stanica du-dvije stanica. i to ne sa­ čak prestaje. od kojih posjeduje posebne mehanizme koji se mogu organizi­ svaka ima obavljati posebnu funkciju ili zadaću. Odatle nastaju brojne manjkave i bolesne svim. možda imaju i viška. živčane i mnoge druge. megakariociti. ali je samo dovoljnim količinama. sastavljenu od milijar. Ove stanice su raznovrsne. čovjek uživa u dobru zdravlju dotle dok moć kvalitetnijih hranjivih tvari. ne­ Ne samo. ničkih recepata teško naći ijedan u kojem nije imeno­ je i bili građeni od najobičnijih materijala: bjelančevi­ van neki od vitamina. dakle. Tu su rati i opremiti za rad samo ako su opskrbljeni specijal­ mišićne i opnene stanice. masnoća i ugljikohidrata.

upotpunjuju svoj program prehrane Danas i najveći prehrambeni stručnjaci obično kavom i cigaretama. od­ izvodnje. u današnjim prehrambenim navikama. Mikrobi ne mogu naškoditi potpu­ venciji bolesti. kao na sreću. gotovljenu u čudesnom laboratoriju prirode za pre­ A kako se ljudski organizam može održati na nevjero­ venciju svih bolesti. normalnom i dovoljnom mnom da ovo nije pravi način prehrane i daje za njih svaku hranu koja je svježa. ne uzimajući u obzir njihovu stvarnu važnost. ignoriraju­ nost nekolicini od tih sirovih tvari što ih potkad jede iz ći temeljnu i sadržajno izbalansiranu hranu. Zatim. morat će se složiti sa hrane. 56 57 . nosti. takve male količine si­ pravljena od izopačene i mrtve tvari najobičnije vrste. nego iz raznolikosti sa­ odstrane i onda se ponose učinkom takvoga čuda. predstavnici medicinske znanosti okupili oko raskoš­ Jedač kuhanoga ustvari zahvaljuje svoju opstoj­ no pripremljenih stolova na večeru. što uzro­ toga što odvajamo hranjive sastojke jedne od drugih i kuje pojavu odgovarajuće bolesti. najistaknutiji iskaljuju svoj bijes nad slabim i krhkim stanicama. bez Pokatkad su neka žlijezda ili organ oštećeni do te ikakva plana. Oni drže potpunom. Neka mi doktori oproste ovu smatraju da su gljilenje i onečišćenje jedini nedostatci zamjerku. To je način na koji žlijezda oboli. Obična trava je po sebi bo­ daću sirovoga je sasvim jasno. nego raspravljanja o sporednim temama. mnogi od njih. čista i „dobro skuhana". Umje­ Hranjive vrijednosti jestvina ne smiju se izvoditi iz sto da od samog početka primijene najprirodnije mje­ re protiv razaranja organa. krajnje vrijeme da razmisle o temeljnim promjenama Odsutnost tisuća bitnih sastojaka u takvoj hrani izgle. Je­ stojaka koje hrana sadrži. Ovo je presuda zna- osposobiti je za odgovarajući rad. onda ih konzumiramo odvojeno. žlijezda ne može održavati odgovarajuću razinu pro­ da da ih nimalo ne brine. mjere daje njihovo odstranjivanje neizbježno. ljudi muku muče da ih raznolikosti pojedene hrane. Kad ih se na to upozori. oni trpaju u se „ukusna" jela na­ jatno malim količinama hrane. jer ga od njih Održavaju se brojna medicinska predavanja o pre­ štite prirodne sile. ali ako malo promisle. da nijedan lijek ne gatija hranjivim sastojcima od zbira mnoštva obroka može vratiti degeneriranu stanicu u normalno stanje i služenih na najraskošnijoj gozbi. da bi se nakon toga. poslije višesatnog no razvijenim i specijaliziranim stanicama. smatrajući prirodne je- vrijeme. Jedač sirovoga ne boji se mikroba. Nedovo­ govaraju da oni jedu i voće. stvine nebitnima. pri­ užitka. Bolesti ljudskog organizma nastaju zbog goditi i u svim drugim organima i sustavima. To je najbesmisleniji ljni razvitak i neodgovarajući rad stanica mogu se do­ odgovor. rove hrane dostaju da ga održe na životu za neko Sto je još gore.

o kojima su stekli nepotpuno čki šećer i prerađene masti. dvopek. niti joj je krvi. Općepoznata je činjenica da ljudi koji jedu previše oguljene riže podliježu bolesti beri-beri. velikih muka ubija bolesnika. Međutim. Bijeli kruh i uopće hranjivih sastojaka što ih pruža darežljiva priroda. Či­ ju već u prvoj godini života. ali ne ćete naći ni jednog jedinog aparata za 59 58 . bije­ smrtne gladi čovjek može živjeti i do 70 dana. skleroze. Polineuritis (višestruka izvode svu silu bolnih pokusa na iscrpljenom dječjem upala živaca-op. glavni su uzročnici smrti.10. ovaj ili onaj način ne dobije nikavu prirodnu jestvinu. raka i inih brojnih bolesti. mlijeko u prahu. što je još strasnije. Drugim riječima. apopleksije. čaj. Dovoljno je djeci dati dnevno dvije čašice voćnog soka pa da u roku od dva tjedna ozdrave. i mršavjeti. To zna­ lim kruhom i čajem.) je najvažniji. prev. Katkada ubija­ smatrajući to nepotrebnim i nevažnim luksuzom. Naravno da dijete počinje slabjeti či da je kuhano meso ne samo siromašno kao hrana. šećer. reumatizma. neizbježno će umrijeti. Obi­ čno bi umirali za 28 do 30 dana. Dječje bolnice i sirotišta su puni takvih nego da je zbog toksina koje proizvodi pravi otrov bolesnika. margarin.50 njenice svjedoče da ćete u mnogim bolnicama naći ili sedamdeset godina. duša želi. gorija konzumiranih jestvina (kuhanoj hrani i sirovim jestvinama) i stupnju naslijeđene otpornosti svakog rižu. što sačinjavaju dnevni tisuće. Oguljena riža ne posjeduje ni jedan od ma. vjerujući ubijajući ljude pod krinkom proljeva. dvopekom. umjetne vitamine i lijekova koliko ti pojedinca. ali ne jedini već tijelu. ne uvažavajući skladni odnos poznatih ni nepoznatih vitamina. ignorirajući potrebu za voćem. koja nakon ovisnici dijetetičari. zaraznih bole­ da ga njihovi slabi želudci ne će moći probaviti. mnogi naivni dijetetiča­ jelovnik jedaća kuhanoga. ekstraktima manjak vitamina BI jedini uzrok. bijeli kruh. što predstavljaju samo je­ znanje u svojim laboratorijima. No. Takvih smrti. ri ne dopušatju takvoj djeci jesti sirovo voće. Ako takvo dijete na dan ili dva sastojka od tisuća koliko ih ima. Isto vrijedi za tvorni­ liko novih sastojaka. ili u sti. Jedna od posljedica pogrešne ishrane je ta da mno­ U nekim azijskim zemljama su nekoć razbojnike ge majke nemaju mlijeka za dojenje. pa nakon što iz njega izvuku i posljednju kap jedan od mnogih simptoma ove bolesti. dijabetesa. nastoje ga hraniti mlijekom u prahu. koji ubija za kratko vrijeme. umjetnim vitaminima i kojekakvim kemikalija­ pretpostavlja. podagre (gihta). ovisno o razmjeru dviju kate­ meso. kako se to općenito mesa. ima na Gore spomenute jestvine. dočim u slučaju hrane svoje bebe mlijekom u prahu. a neke od njih osuđene na smrt hranili samo kuhanim mesom. katkad u dobi od 5. najboljem slučaju pitanje voća prepuštaju roditeljima. zapravo. oni svi proizvodi od bijelog brašna imaju sasvim iste ka­ na oslabjelim tijelima počinju ekperimentirati s neko­ rakteristike kao i oguljena riža.

ali nitko za te smrti ne želi okriviti neprirodni košja juha. Moje Ne znam na temelju koje znanstvene činjenice po tvrdnje nisu obične pretpostavke već nepobitne činje­ mnogim kućama i obdaništima stoje kutije dvopeka nice. žito. Zbog 52 godine jedenja mesa i druge kuhane ovome obrate ozbiljnu pozornost. voća u skladu s godišnjim dobom. mrkve. te naročito u opskrbi vojske. te brojnim vrstama ga. Potom bi trebali uvjeriti nost. Neka primjer. samo što bi hrana postala raznovrsnija i ugodnija. rajčice. i rajčica. brinu li se ili ne sada. a zimi su­ Najbolji način prevencije i liječenja bolesti. orasi i grožđe. Bolnice bi trebale uvesti jedenje sirovoga za sve mesa. od čega bi djeca mogla jesti što. razumije se da se količinu na polovicu i gubitak nadomjestiti svježom ne može odjednom pretvoriti svakoga u jedača sirovo­ salatom i sirovim kompotima. nakon što se već osam godina uzdržavam od ku­ brinu za zdravlje i dobrobit svoga naroda. čija činju jesti više voća a manje degenerirane hrane. jaja i biftek. Ako se bri­ hane hrane. cijeđenje voćnog soka. onda moraju prionuti poslu bez odlaganja. Vrlo korisne promjene bi se mogle provesti u svijet da smanje uzimanje kuhane hrane na najmanju javnim restoranima. po zakonu same prirode. Kutije tih na zamorcima nego živim primjerima sebe i svoje obi­ štetnih stvari bi trebalo zamijeniti ljeti košaricama telji. nego proklijalo način ishrane. uz him voćem. mrkve. Ne moguću mjeru i postupno promijene svoje prehram­ uskraćujući zasad ovisnicima „uživanje" kuhane hra­ bene navike. Desetina mrtvih dječjih tijela se iznose iz takvih te da njima i njihovoj djeci ne daju snagu i zdravlje ko­ bolnica. ali je bitno da se ljudi od samog djetinjstva privik. Uzmite mene za Apeliram na humane osjećaje svih liječnika. riža. kave i alko­ bolesnike. o čijem ishodu bi trebalo informirati jav­ holnih i bezalkoholnih pića. sastoji se liko hoće u bilo koje doba dana. riže. prerađenih masnoća. Tada bi svatko vidio u tome da svako ministarstvo zdravlja odvoji neznatni kako djeca. Pitam sve predava­ hrane bio sam izgubio svu snagu i nisam se mogao po­ če i sva odgovorne zdravstvene ustanove i ministar­ peti ni dvije stepenice a da ne ostanem bez daha. koje nudim čitateljstvu ne kao rezultate pokusa (keksa) na slobodno raspolaganje djeci. nu. krastavaca. čaja. Na ovaj način ne nu na sirove jestvine koje odgovaraju njihovu tijelu. svježeg voća. kada i ko­ istovremeno podizanje životnog standarda. mogu s lakoćom trčati uz planinu. svrha bi bila informirati mase o štetnosti kuhanja i učvršćujući zdravlje vlastitim rukama. ne koliko god bila otrovna. sama od sebe po­ dio proračuna za uspostavu obavještajnih odjela. moguće je svesti njezinu Budući da svi ljudi nisu razboriti. a stava zdravlja svih država na svijetu. odresci. posebno bijelog kruha. šećera. već 60 61 . hrane bez vitamina. voće se ne nabavlja ni iz navi­ da se oslobode pogrešnih i opasnih predrasuda i shva­ ke.

vaju štetnima i strogo zabranjuju. ne radi li se ustvari o ubojstvu. kao što su grožđe. unište­ splatno iznositi pred javnost. Po kojem pravu smije svjesna osoba vlasti­ Zadovoljavaju potrebe organizma. bez obzira od novorođenčeta? Kojim pravom smije majka uništava­ čega bolovao. zinih ralja. nastojat će je izbjeći. računanjima u laboratorijima. protuslovlja i nejasnoće u medicinskoj znano­ osigurati savršeno zdravlje sebi i svojim obiteljima. Primjere ovoga Oni što su izgubili svaku nadu u oporavak ili su se izo- iskustva treba umnažati širom svijeta i upoznati čov­ bličili zbog neprirodne gojaznosti. zločina. d a j e uzrok svih ljudskih bolesti i nastoje unovčiti svoju zamisao pod plaštem znanstve­ da se radi o tako strašnoj ovisnosti da. To je stoga što se Svi roditelji ovisnici o hrani su zapravo čedomorci. Obavijesti o tim istinama trebalo bi be­ ti organe svoga djeteta hranom koja je pržena. Milijuni nedužna svije­ Kad općinstvo jednom upozna škodljivost kuhane ta umiru zbog tih protuslovnih i pogrešnih računanja. U mnogim slučajevima škodljive jestvine se ubio dvoje svoje ljubljene djece i posve sam svjestan preporučuju kao korisne. ako čovjek u nog postupka. vrlo rijetko je u stanju osloboditi se iz nje­ va povrća savršeno hranjive i iste kakvoće. neprirodna navika. hrane. Pravi je zločin privikavati dijete na Ljudi objavljuju brojne knjige kako bi ukazali na kuhanu hranu ljekovite osobine pojedinačnog voća i povrća. dočim se one bitne proglaša­ strahote zločina. jabuke. o brutalnom Pobornici kuhane hrane su puni fatalnog protu­ čedomorstvu? I ja sam tim načinom vlastitim rukama slovlja. datulje. shvatit će da će ječanstvo s postignutim rezultatima. Također će se naći velik Najsigurniji vodič je temeljno i savršeno iskustvo broj razborita svijeta koji će. Činjenica je da su sve jestive vrste siro­ nju upadne. slijediti naš primjer i primjenom sirove dijete greške. te Neka svakome bude jasno da je jedenje kuhanoga izumjevši neki posebni način njihova konzumiranja. oglušujući se na zov ovi­ jedača sirovoga. koje razotkriva i ispravlja sve po­ snosti. kao i na pogrešnim proračunu. jer bi bilo neljudski ubi­ na. naranče. reguliraju njihove tim rukama usaditi tako nešto u tijelo nevinog funkcije i vraćaju zdravlje bolesniku. bi se poboljšalo i opće zdravlje i uštedjelo na javnom protuslovnim učincima jestvina. strogim obdržavanjem jedenja sirovoga biti u stanju za nekoliko mjeseci postići zdravlje o kojem su uvijek sanjali. njihovo iskustvo temelji na neposrednim. sti općenito. ubijena na vatri? Nije li to najokrutniji od svih rati ikakav novac za ovakve upute. Sve 62 63 . luk ili rotkva. prividnim i U ovom vijeku nitko ne umire prirodnom smrću. i u dijetetici pojedinačno.

ako je tako. da na njihova Kad u dobi od tri ili četiri mjeseca djetetovi organi leđa pada odgovornost za sve smetnje i bolesti njihove počmu djelovati nepravilno. U prilog taknutu stanju i na to ima neupitno pravo. a roditelji su oni što svoju djecu uče jesti ku­ ju tako postupati bez ikakva oklijevanja. smrti dolaze od bolesti koje su uzrokovane kuhanom roditelj koji nije izgubio zdravu pamet i savjest mora­ hranom. da ih pretvaraju u škodljive tvari i onda ih drobi i razašilje po cijelom tijelu. Čim zrno žita uđe malog djeteta. dočim ga alternativna ishra­ hozidnih opeka ili kamenova za neku lijenu. svježi sok od mrkve. čak i onda kad se bo­ soka. beskori­ na vodi u bolesti i konačno u smrt. Liječnik ili ovomu svjedoči sve veći broj srčanih udara. dočim u onoga što jede bijeli dušom. 64 65 . grožđa i jabuke Ali što se dogodi kad ubacimo u želudac komad bi­ umjesto mlijeka u prahu. Zametak svakog suća spojeva spaljenih na vatri. da uništavaju. hano. Ali što ih to nagoni da sažižu integralne sirovine punosti čudo što ga izvodi priroda. Trebali li bi tu stvar dobro odvagnuti prije nego pisuje dvije ili tri vrste umjetnih vitamina. kratkovidni liječnik pro­ djece. organizam ga prihvaća. to barbarstvo mora prestati! smjerovima i svaki od njih ide izvršiti svoju posebnu Nema znanstvenog pravila po kojem bi roditeljima zadaću. ćera. bit će spaljen i pretvoren u bekorisnu mesa i masnoća. Tisuće raznih spoje­ daju djeci? Taj neljudski postupak prema nedužnoj va sadržanih u jednom jedinom zrnu kreću se u svim djeci. kad njegova majka svojim rukama uništava vita­ posve odreći kuhanoga. da ih lišavaju bitnih sa­ na usta u ljudsku tvornicu. djeteta. Ili u najboljem slučaju raka ili srčanog udara počinje s prvim zalogajem ku­ propisuje kao lijek nekoliko odmjerenih žlica voćnog hane hrane što se dadne djetetu. smirujući tako vlastitu savjest i savjest roditelja lest pojavi u kasnijem razdoblju života. sretan i dug život. Srce čovjeka koji jede čisto žito čvrsto je sto sigurni da dijete želi sirovu hranu svom svojom jako kao kukurzno zrno. proklijali grah i grašak umjesto nost želuca. Takvi roditelji moraju jasno znati. med umjesto še­ i zabune sprovode biološke funkcije organizma. sirovo voće umjesto kompo­ jelog kruha? Taj komad će pokrenuti besciljnu aktiv­ ta. Jedući sirovu hranu dijete će uživati toplinu. Kako dijete ne će trpjeti zbog manjka vitami­ Može se prigovoriti da se odrasla osoba ne može na. Tako razni hranjivi sastojci jednog zrna žita bilo zabranjeno davati djeci žitne klice umjesto bijelo­ obavljaju tisuće različitih radnji i bez ijedne pogreške ga kruha. orahe. ili će u najboljem slučaju dodati nekoliko su- zdrav. neka mine što postoje u prirodnim jestvinama? nastave sa svojom pogubnom navikom dokle im srce Zatvorimo na trenutak oči i predočimo u svoj pot­ želi. Možete biti sto po­ snu stanicu. oguljene riže ili rezanaca. stojaka. Ono traži da mu se daju sirovi materijali u ne­ kruh srce je slabo i krhko kao i kruh koji jede. Pa dobro. naranče. umjesto ti­ što nastave sa svojim zabludama. bademe.

a zatim. barbarizam kao što je jedenje kuhanoga Neka proždrljivi biolozi dokažu da ne može trajati dugo. ali nemaju prava masakrirati stanice mrtvima. preuzet će odgovornost za na­ tiv malene djece. mi­ ke. ili neka je mrzi iz dna duše. učene ljude. U ime sve bespomoćne djece ponovno apeliram na Nijedna razborita majka. nakon što pročita ove ret­ sve znanstvenike. Ustraje li u svijetu da smjesta stanu na kraj strašnom zločinu pro­ ignoriranju glasa istine. druge kako jedu.000 tvari sa samo dvije. vođe naroda. kad Kako sada stoje stvari. žive izvršiti samoubojstvo. sleno je prigovarati da će dijete kad odraste vidjeti svježe voće džemom. Svaki dan odgađanja odnosi tisuće rušavanje djetetova zdravlja i upropaštavanja njegove nevinih života. U prvom redu. Odrasli mogu slobodno žrtvovati svo­ budućnosti. pa će i samo htjeti jesti kao i ostali. ma. Zatim. ali moje tvrdnje i objave ih cijelom svijetu. kad je ovaj dio knjige pisan!) i sve Ja javno pozivam sve znanstvenike ili da prihvate razumije. Možemo pouzdano očekivati skoru pobjedu jedenja sirovoga. klice žita djece izaziva odvratnost a ne osjećaj uživanja. Mojoj kćeri je već 6 godina (odno­ si se na 1963. roditelje i samilosne ljude po svem toriteti daju sasvim različite savjete. Kad bi danas kojim čudom sav svijet došao k pa­ Koja to pamet vodi čovjeka da žrtvuje vlastitog sina i meti i prihvatio naviku jedenja sirovoga. Ona vidi kuhanu hranu stoje drugi jedu. s izuzetkom učini ga ranim sudrugom u svojim ogavnim navikama posebnih slučajeva uznapredovalih bolesti. Besmi­ bijelim kruhom. zeleni grašak kuhanim mesom. ne će naći opravdanja u činjenici da neki drugi au­ nistarstva zdravlja. sve nu ovisnost? Neka roditelji najprije podignu zdravu dok starije osobe ne bi dosegle krajnje visoku starost. da žive biljne 66 67 . onako kako to čine i s ostalim mana­ ratu. ne bi u samo zato da bi opravdao i učinio stalnom svoju osob­ iduća tri-četiri desetljeća bilo prijevremene smrti. prirodnu jestvinu neprirodnom. Koji to ovisnik o opijumu uči svo­ dokažu da prirodna hrana stavljena na vatru ne gubi je dijete da se već od kolijevke navikne na drogu? hranjive sastojke ili sadržanu energiju. djecu u skladu s prirodnim zakonima. pogotovo što takva hrana kod terijalom. ali drže odsto­ kuhanom stanju! janje od tih poroka. Samo osoba bez najosnovnije moći rasu­ je živote pogubnim užitcima kuhane hrane i tako đivanja zamjenjuje 10. neka im ostave da određuju svoju budućnost ga premašuje nekoliko puta broj mrtvih u najvećem po vlastitoj volji. potpunu sirovinu degeneriranim ma­ svoju bijednu djecu. broj umrlih od jedenja kuhano­ odrastu. milijuni ljudi priroda griješi što nam ne nudi jelo u vide alkoholičare i ovisnike o drogama.

hrane. jer izgori i pretvori se u pepeo. tako da su otkriveni mnogi važni hra­ životne važnosti za naš organizam. smežuravati se. razaranja. spremanja i poboljšanja kako se to do uspjeli otkriti samo jednu tisućinku spojeva u zrnu ku­ sada običavalo. neka jedu meso sirovo. kao što to Kad komad krumpira ubacimo u maslo da ga čine životinje mesožderi. Međutim. Nadalje moraju dokazati da je pri stvaranju kao ona između umjetnih satelita i nebeskih tijela što hrane za ljudski organizam naš Stvoritelj pogriješio tvore našu galaksiju. Ali pod nikojim hanjem jela. terijala što ih priroda stvara za ljudski organizam. pa ga onda ne uplitati se u sastav prirodne hrane koju je On stvo­ pokušavati obnoviti pomoću bijednih žljezdanih rio. Moraju se uteći Stvoriteljevoj mudrosti i uvjetom ne smijemo uništiti djelo prirode. Istina je da se obavljaju mnogi pokusi i daje ćenja. onda će morati priznati tragične pogreške onda surađivati s prirodom koristeći sva prirodna koje se odavna čine ijednom zauvijek prestati s ku­ sredstva za ubrzanje te iste evolucije. ne ubijajući ni izopačujući popržimo. Privlačni vonj što draži ni uza sva znanstvena pomagala koja nam stoje na ra­ nosnice je miris najdragocjenijih sastojaka prirodne spolaganju mi ne možemo stvoriti ni najsitniji jedno. od prvog trenutka započinjemo proces nje­ ni na koji način mesno staničje. Moraju se više koristiti za opis ošte­ kuruza. Razlika između umjetnih vi- 68 69 . kuhanom ili ve umjetne satelite ne kane uništiti postojeće galaksije pečenom stanju. ako mogu iscjedaka i umjetnih vitamina. A oni koji se smatraju mesožderima. jer smo na jedvite jade smislu priprave. gova uništavanja. a ako nastavimo s procesom. stanice ne umiru i da se ne zbivaju promjene u građi tamina i hranjivih sastojaka u zrnu kukuruza je ista atoma. izuma umjetnog satelita. jer tim postignut zamjetan napredak u prepoznavanju raznih postupcima razaramo najvrednije tvari koje su od hranjivih tvari. po­ Mi nemamo prava remetiti potpunost sirovih ma­ tamni i potom se osuši. pogrešaka. ali ta otkrića ne mogu biti važnija od niji najteži zločin protiv čovječanstva. koji se poigrava s našim osjetilima i nestaje u stanični organizam. svježe i kompletno. da su procesi u tvornicama i kuhinja­ i nadomjestiti ih novim nebeskim tijelima što ih sami ma znanstvene mjere za ispravljanje Stvoriteljevih proizvode. niti uz pomoć svih nama znanih zraku. te da su umjetni vitamini što ih pravi čov­ Za nas je najbolji put savjesno proučiti zakone pri­ jek hranjiviji od vitamina što se nalaze u prirodi. znanstvenici koji pra­ što nam je nije ponudio u „pročišćenom". hranjivih sastojaka umjetno hraniti neki organizam i Izrazi „peći" i „kuhati" ne bi smjeli biti rabljeni u održati ga dugo na životu. paljenja. ubijanja ili uništenja. Počinje cvrčati. Ako rodne evolucije životinjskih i biljnih organizama i to ne uspiju. stoje u krajnjoj li­ njivi sastojci.

ne dovode u napast svoju djecu. odbija ga i mrzi blažene dane izopačivanje sirovina potrebnih ljudskoj iz dna duše i samo će s velikom mukom progutati ta­ mašineriji bit će proglašeno krajnjim zločinom i bit će kvu neprirodnu hranu. s užitkom jede sirovo zrnje. lišavajući ga tako i zdra­ đu. tako da bio slobodan od ovisnosti o hrani. Dosad nije bilo nikoga da nam kaže roditelja djece koja jedu sirovo. pa­ sirovoga obvezatnim. jeniti te pošasti iz ljudskog društva. To se vidi iz je kuhanje hrane pogrešno. krumpir. namećući silom razboritu volju tlidžane. Promidžba jedenja sirovoga mora Takvi bi trebali shvatiti da kuhana hrana nije uopće te­ početi od bolesnika. Novorođenče je novoizgrađena savršena tvorni. velikih ljudi ob­ čna. U te nalazi nikakva užitka u kuhanom jelu. Čini se slasnom samo ovisnicima. Bitno je da Tijekom nekoliko prvih godina života dijete vodi znanstvenici u principu priznaju i objave javnosti. Nitko ne nastoji opravdati kra­ dijete u potpunog ovisnika. Početno razdoblje do­ Organi novorođenčeta su prilagođeni isključivo si­ brovoljnog uzdržavanja od kuhane hrane trajat će do rovoj hrani. Sekundarno pitanje kako uvesti ja od kojih djeca trpe. grašak i leću. Majku isključivo vodi njezina vlastita Moguće poteškoće brzog ukidanja navike jedenja ovisnost. neprirodno i opasno i da je brojnih dječjih oboljenja i čestih želučanih poremeća­ izravni uzrok bolesti. ti­ kuhanoga ne smiju služiti kao isprika za nijekanje zla ska mu u grlo tu ogavnu hranu dotle dok ne pretvori koje iz njih proizlazi. ograničeni roditel­ strogo kažnjavano. Ne će nikada oboljeti ako ga opskrbljuemo prirod­ Dojenčeta je odbojan okus kuhane nim jestvinama za normalno prehrambeno djelovanje hrane njegovih organa. da očajnu borbu protiv neprirodne hrane. Oni trebaju ukloniti iz ovu golu istinu. ji ne razumiju. događaja. novorođenčadi. upravo kao što darenih potrebnom voljom i mudrosti i od razumnih opij godi drogašu. Opća primjena jedenja sirovoga jedini je način da Svijet kratke pameti može misliti da bi bilo okrutno se cjelokupno čovječanstvo jednom zauvijek oslobodi uskratiti djeci užitak što ga pruža okus kuhane hrane. Beba naveliko uživa u sirovu voću i po­ dana kad se vlasti osvijeste i odluče proglasti jedenje vrću. ca. Ali to jadni. Malo dijete ne me da jedenje sirovoga ovlada cijelim svijetom. budući da od pamtivijeka nitko nije svojih kuća i najmanji trag degradirane hrane. iako dosad nije uspjelo iskori­ vlja i zadovoljstva. prokletstva bolesti. pa u svojoj brizi da dijete dobro nahrani. Doći će vrije­ kogod bile neukusne jedaču kuhanoga. jer mu sve te stvari gode. koli­ prirode neukim i neupućenim masama. kao i iz velike smrtnosti dojen­ u praksu jedenje sirovoga može se prepustiti slijedu čadi. pljačku i ubojstvo. 70 71 . grah.

šulje. degeneraciju i osigurati zdrav. jo­ Praksa jedenja sirove hrane u mojoj dom. sretan i miran život sa­ bez imalo straha od prehlade ili mikroba. tahikardija. Pod tim uvjetima moje srčano bilo ne poraste 80-90 na 58-60. žgaravica. Prije se­ sti od udara. hodati svakodnevno 12 kilometara. Začepljenje. u znanosti jedač sirovoga posjeduje svoju znanost. skleroza. U uvjetima jedenja kuhanoga takvo dam . sada ih mogu zavrnuti svom snagom ne osje­ ćajući nikakva bola. dašnjem i budućim naraštajima. podagra (giht). antibioticima i tisućama drugih lje­ obitelji karija? Od srca koje kuca 58 puta u minuti može se s pouz­ To što sam ja u šezdesetoj godini života u stanju danjem očekivati da još puno godina radi bez opasno­ ovo pisati zahvaljujem jedenju sirove hrane. niti uzrokojući ikakvu nelagod­ sam za stalno snizio s 18-20 na 13. digitalisom. Brzo kronični bronhitis i česte hunjavice bili su moji život­ prelazi u crijeva i nakon nekoliko sati napušta tijelo. Ja cinske znanosti je popraviti i obnoviti degenirane i koji sam nekoć patio od kroničnog bronhitisa i svake izmrcvarene čovjekove organe. ali da se srčani udar smatrao neizbježnim. dočim kad se pokušam čki do Tajriša i natrag (oko 24 km) za 4 sata. pojedeno ne ostaje dugo u želucu. Zahvaljujući jedenju siro­ ne podliježući raspadanju i ne proizvodeći ni najman­ voga oslobodio sam se svih ovih tegoba. penjati se „zadovoljiti" kuhanom hranom „kao svako normalno 72 73 . imao snage ni za donijeti vjedro vode. Jedenje sirovoga dagre da nisam smio ni dodirnuti zglobove na nožnim nagoni svijet da te zakone poštuje.osam godina srce mije bilo u tako lošem stanju smanjenje pulsa događa se samo kad je srce slabo. Jesu li se igdje na svijetu ostvarili takvi rezultati atofanom. bromidima. čija svrha je predusresti gore spomenutu vicu i svu godinu spavam na otvorenom. ni pratioci dugi niz godina. aspirinima. visoki tlak. Krvni tlak jih probavnih smetnji. uz brdo kao koza. nesanica. iznijeti teški kovčeg stubištem i kad te bolesti. a srčano bilo s nost. Krajnji cilj medi­ imam vremena. to zadnjih nekoliko godina nisam imao ni običnu hunja- jest zdravlje. Sve bolesti su uzro­ Prije dosta godina imao sam tako žestok napad po- kovane kršenjem zakona prirode. Umjesto medicinske godine neizbježno preležao nekoliko napada gripe. glavobolja. Posebno je značajno da koliko god ja pretovario zastoj probave. Ostajao sam u mojem slučaju se radi o prirodnom rezultatu isprav­ bez daha penjući se uz nekoliko stepenica. Nisam nog rada probavnih organa. Iz jedenja kuhanoga rodile su se ovisnosti o hrani. Bez ikakva znaka umora mogu pješa­ više od 4-5 otkucaja u minuti. od normalne. zimi i ljeti. želudac količinom prirodne hrane višestruko većom vi. palcima. medicina i farmakologija.

jedenje sirovoga postaje jednostavna njemu uživa. a tada je smanjila stima kao što su groznica i prehlada. ona otvori svoju postignuto bez većih napora. proljev i začep­ bezmesna kuhana jela na jedan ili dva obroka tjedno. kojoj nikad nisam nametao svoja mogu vidjeti kolika je razlika između djece koja jedu shvaćanja. jede li dijete premalo ili Kako je dijete raslo. ode k stolu i jede što joj se svidi. kruh i maslac. Kad god joj se prohti­ nim krumpirom. Navečer ide u postelju točno u 8 sati i krišku kruha s medom i orasima. Ovaj bi put trebali slijediti svi roditelji koji cije­ potpuno nezaineresirano gleda na prepune stolove ne svoje zdravlje i vole svoju djecu. ke jedenja sirovoga i nije čudo da se uzdržava od Kad u vrtiću ostala djeca sjednu za stol doručkovati svega kuhanoga. ali nije toga okuša. moje srce odmah skoči na 85-90 otku­ ma kolača i slatkiša. cu da jedu sirovo. a to bijela daje dije­ nakon što nekoliko minuta pjevuši sama sebi. kolače i t. ne plače. povazdan. da je nikakva buka ni nas moja žena na svom organizmu vidi čudesne učin­ šum ne mogu probuditi. Njezino zdravlje je utjelovljeno savršenstvo. A nakon iskrene odluke sve ovo je kruh i sir. Igra. Kad smo u posjetu kod prijatelja. a mojem želucu treba nekoliko dana da mu se puni tanjuriće tim slatkišima. (U te dane moje poimanje jedenja sirovoga oči i spava kao top do 6 sati ujutro. čivo sirovo i sasvim je zadovoljna svojim stanjem. ona stvar. Sto je još zanimlji­ još je bilo rudimentarno. bez hirova i mušica. pjeva i pleše dana kad ju je dijete zapitalo: „Sto to tako smrdi. sklopi te ne vidi. Lakše je odgojiti stotinu zbog svoga djeteta i zbog sebe same. Spava pravilo za sve. ljenje. oko kojih svijet sjedi i „uživa" u svim mogućim vrsta- 74 75 . sada jede isklju­ djece koja jedu sirovo nego jedno koje jede kuhano..d. Ona je već djevojčica od sedam godina. mijenjajući postupno svoj način prehrane sirovo i one što jedu kuhano. Sad mije posve jasno daje vije. pa se sa svojim lutkama vrati normalni osjećaj lakoće. te je obroke nadomještala kuha­ previše. nakon prvih nekoliko mjeseci ne sjećamo se da potpuna apstinencija od svakog kuhanog jela zlatno se samo u tri ili četiri prigode noću probudila. Ni­ Uza se odgajam kao jedača sirovoga i moje treće kad ne pokazuje želju. Gdje u kući ne vonja ku­ torbicu s voćem što ga je ponijela od kuće i mirno u hana hrana. Na ovaj bi način trebalo odgajati svu dje­ još nikad stavila u usta zalogaj degenerirane hrane. da bilo što od dijete. čak ni znatiželju. Na koncu se i njih odrekla jednog je. Često na lutkarskom stoliću na­ caja. Za Čovjek uopće nema prigode brinuti se o dječjim bole­ početak se potpuno odrekla mesa. osobito za osobe slaba zdravlja!) Da­ tako zdravo i toliko duboko. ili natezati se oko toga. Ona je vesela kao ptica.ljudsko biće". ne smeta ni­ mama?" Nakon toga je uzimala pokatkad samo tanku kom oko sebe. Sada Moja supruga. i prijateljicama igra „čajanke jedača kuhanoga".

dočim ih u kuhanoj hrani nedostaje na tisuće. S prestankom konzumiranja kuha­ obvezatno biti svi sastojci. već su naprotiv. Čak i ve­ getarijanci. su pratioci ovisnosti o hrani. lišenih svih vrijednih sasto­ jedenja kuhanoga sva pojedinačna računanja hranjive jaka. ne samo što su tolerirali štetu proizvede­ čovječanstvo oslobodi bolesti. pobri­ noga ljudske će se strasti smiriti. vjest za zdjelu kaše. Polovične mjere niti su nu vatrom. Za procjenu osobina pojedine hranjive tvari ne tre­ mržnja. prirodno .nekuhano.izopačeno. njihova proučavanja nisu doni­ jela željenih rezultata. Usprkos tomu treba priznati da je u osvajanju 76 77 . ovisnost o dro­ preporučuje uporaba određenih vitamina. potpuno su neprovedivi. pušenje duhana. Bez obzira o kojoj se bolesti radilo. mir u svijetu i sklad među narodima. Sve zle navike i životinjske sklonosti u vrijednosti bilo koje dijete treba proglasiti nevažeći­ čovjeku nastale su od jedenja kuhane ma. niti će kada uspjeti. Oglasi kojima se svakodnevno Jedenje sirovoga izbacit će iz borilišta i sve druge putem radija. pravo . posebno ako se temelje na uzimanju umjetnih ljekari­ Pobjedom jedenja sirovoga uspostavit će se trajni ja i hrani životinjskog porijekla. Svi zločini. Stoljećima su se tisuće stručnjaka posvećivale pro­ učavanju dijetetike. pameti oplemeniti i nuti da u hrani koju uzimamo ne nedostaje nijedan sa­ život postati tako lak. da ljudi više ne će imati potrebe stojak. bila pogubna po ljudski rod.neprirod­ no. koji se mogu smatrati najnaprednijima Jedenje isključivo sirovoga je jedini način da se među njima. No kako su obraćali pozornost Dijeta bi se trebala svesti na zamjenu samo na sporedne probleme i nisu uzimali u obzir šte­ neprirodne hrane prirodnim načinom tu od kuhinjske vatre. zavist i općenito sve bamo se uopće brinuti o tome koji i kakvi vitamini su zle navike i životinjski porivi u čovjeku proizvod su sadržani u odnosnoj hrani. To se postiže uzimanjem sirovih biljnih razdirati meso jedan drugomu ili prodavati svoju sa­ jestvina. Ove mane nosti. neprijateljstvo. U trenutnim uvjetima kruha i rafiniranog šećera. U svakom zalogaju moraju jedenja kuhanoga. kao i brojevi njihove kalorične vrijed­ je sirovoga kao ni sotona u društvu anđela. Ove ovisnosti ne mogu biti uz jeden­ bjelančevina. novina i drugih sredstava priopćavanja poroke: alkoholizam. zbog brojnih ishrane proturječnosti. kad se postavi pitanje nekog dijetalnog režima treba baratati samo hrane pojmovima kuhano . Moramo se. bezvrijedni i opasni. nego su se složili s konzumiranjem bijelog kad uspjele. minerala i gama i lakomost. osornost. dakle.

ljudskih ovisnosti vegetarijanska staza bila najstrmija. ne će nerazborito hraniti Najteži potez je odricanje od mesa. okolnostima ili siromaštvom. da će vegetarijanci toj lakomosti. Čitav svijet se treba. dobro planirane promjene u prehrambe­ dijetetičara napredan. vani a hranjivih sastojaka i promicati konzumiranje si­ daje njegova preporuka donekle korisna. iako titi? Čak ni najistaknutiji znanstvenik. Hauser je u Americi treba pokrenuti odgovarajuće državne organe da uve­ stekao veliki ugled. dakle. dovoljno samo propagirati putem knjiga ove ideje. Ali i sastojak težine milijuntog dijela miligrama va. Krajnji cilj svake dijete je radnik. kako bi položili temelj za onaj sretni samoubojstvo rakom ili srčanim udarom. neoštećenih jestvina. u smislu da nasuprot jednom miligramu isključivo bijelim kruhom. od čega je samo sebe i svoju djecu samo takvom hranom i tako se uniš­ mali korak do zamjene bezmesne hrane sirovom. pa štetu proizvedenu u kuhinji na­ mjere za postupno ograničavanje općeg upropašta­ stoji popraviti receptima. dana progutati? Taj pristup nije ispravan. Nije. pa jede toliko te zlokobne hrane da po­ svih boja prihvatiti načela jedenja sirovoga i stati svi lako ali sigurno ubija sama sebe. Kao stručnjak za dijetetiku G. koliko kvasca navečer. ili koliko ti­ INTEGRALNE SIROVINE ZA LJUDSKU TVOR­ suća jedinica pojedinačnog vitamina treba svakog NICU. Hauser ne uzima u obzir štetu ne navike pučanstva. Ali gdje će rovih. koliko god im je baš taj mali korak potreban za postizanje kona­ znao o čemu se radi. koli­ Mora se zaustaviti uporaba umjetnih ko je moguće podrobnije. ali to obični čovjek drugoga i jedan milijunti dio miligrama trećeg sastoj­ ne zna. Moraju se poduzeti učinkovite stoje čini kuhanje. Za očekivati je. dakle. život o kojem je čovječanstvo oduvijek sanjalo. oguljenom rižom ili kuha­ nekog sastojka može biti jedna tisućinka miligrama nim mesom ne može dugo živjeti. Omjeri hranjivih sastojaka u prirodnim jestvinama Ljudi od znanosti znaju. seljak i obični čovjek s ulice naći tisuće dolara jedenje sirovoga. da nijedna osoba hranjena jako variraju. kad riječ „dijeta" izgubi izvorni smi­ za informaciju o tome koliko crnog šećernog sirupa sao i zamijeni se izrazom PRIRODNA ISHRANA ili treba uzeti ujutro. upoznati sa sirovim materi­ jalima za ljudski organizam. pritiješnjen ljudskoj je tvornici važan kao i onaj od jednog mili- 78 79 . radikalno promijeniti vitamina i minerala! postojeće prehrambene navike i prestati s preporuči- vanjem posebnih dijeta i pojedinačnih vitamina. čineći prerano pod istu zastavu. Tko može garantirati da pojedinac. Po njegovu mišljenju ta jela su veoma hranji­ ka. Pretpostavimo na trenutak. nije sposoban oduprijeti se vlasti­ čnog cilja. ali iako je u usporedbi s ostalim du temeljne.

smrt neizbježno nastupa. mnogih organizacija. Ali stanice u žlijezda­ sposobne za nikakav korisni rad. pa tako „osnažuju i učvršću­ ti sastojci kojih ima samo u neizmjerno malim količi­ ju" tijelo povećavajući njegov obujam. te stanica dotle dok mu je želudac pun. kuhanjem se najprije unište upravo govaraju njihovoj građi.000. broj vlastitih stanica. jezde i organi nisu lišeni posljednjih ostataka aktivnih stanica. nekorisnih Čovjek se pita. skladu s najosnovnijim prirodnim zakonima mogli bi­ Usprkos krajnjoj gladi žljezdanog i organskog sta. pričuva i t. sustava. ovisnost udovo­ da u opskrbi tim sirovinama treba voditi posebnu bri­ ljena. Ali od toga nema koristi. To je najprirodniji bezvrijedne. zelenog povrća ili voća. To je neizmjerni svijet s milijardama stanovnika. U služiti se komadićem luka. lijene i neradne stanice. One čekaju gladne i iscrpljene.d. Tad „zado­ ca. Čak i kad ne primi uopće nikakve izgube potrebnu snagu i gipkost za normalne kontrak­ hrane. jer te stanice nisu tvari prema svojoj građi i ulozi. recimo 10. smo u tom slučaju zaključiti da se sirovine potrebne ničja čovjek ne osjeća umiranje od gladi pojedinačnih ljudskoj tvornici sastoje od 10. S tog razloga 50-60 kilograma suvišnih. Na primjer. No još zadovoljnije su gu da ne bi izostao nijedan sastojak. kojih je u kuhanoj hrani tako malo da se mogu Ne znamo sa sigurnošću koliko različitih sastojaka nabrojiti na prste. može se uz pomoć vlastitih rezervi održati na cije. sve sačinjava zrno žita ili bilo koje drugo biljno tijelo. skla­ njezinih žlijezda i organa. nego i nica. a on sam zadovoljan. po kojima bi ova ili ona žlijezda moga djelovati dalje radi dosta vremena. stojaka.000 različitih tvari. jedre i jake osobe ne posje­ materijala ljudska tvornica ne prestane s radom. kako to da zbog tako manjkavih stanica takozvane zdrave. srčane stanice dišta. specijaliziranih sta­ što se događa sa svakom običnom tvornicom. koje lakomo način za osiguranje normalnog djelovanja ljudske proždiru „izbalansirane građevne materijale" što od. Sve dok žli­ zaključak. čovjek će nekako životariti. zbog čega postaje prošireno sta­ Nakon što uđu u organizam. tvornice. pa ne uzme puno ma i organima ne uzimaju ništa od degeneriranih sa­ vremena dok organ potpuno ne prestane kucati.grama. krvotok hranjive sa­ nicama građenim od životinjskih bjelančevina i bije­ stojke raznosi po ljudskom tijelu i svaka stanica prima log kruha. Srce tada nastoji spasiti situaciju povećavajući životu i do 70 dana. s voljna" i „snažna" osoba umire zbog izgladnjenosti bezbroj pogona. Međutim. 80 81 . ali kod se i po­ Radi se o tome da ljudsko tijelo nije obična tvorni­ sljednje istroše. kao duju ni stotinjak grama djelatnih. dok se njihov vlasnik ne udostoji ispružiti ruku i po­ Pretpostavimo jedan približni broj. nama. daje hranjivo sve što zadovoljava apetit. te tako navodi svijet na krivi ispravno i stvarati proizvode bez mane.

Umjesto toga oni nabrajaju po imenu ri. tvrdeći da pokatkada upotrebljava i žbuku. rane i čireve. Što drugo može uzrokovati tako strašna ih kao „korisnu" hranu. S jednakim opravdanjem i zidar ko vrsta njihovih sastojaka. A u Iako je znanost do sada otkrila samo 40-50 od tisu­ tomu i jest srž pitanja. nica ili pogledaju ilustracije u medicinskim priručni­ te nakon što nabroje sve njihove osobine preporučuju cima. degeneriranih i mrtvih tvari. šećer. do 15 različitih tvari. bi mogao slagati cijeli dan opeke i podizati zid bez Nakon godina napornog istraživanja biolozi otkri­ žbuke. Kad se spomene i najuglednijem znanstveniku da A sada pogledajmo kako je zbrkana prehrana u ovo nema ni traga vitaminima u bijelom kruhu koji jede. što također Mora se imati na pameti da su djelovanja sirovih daje podlogu za mnoge druge medicinske djelatnosti.000 ili 5. ne govore o nji­ hranjivih tvari? hovoj ulozi u prehrani niti o tragičnim posljedicama koje neizbježno nastaju zbog njihove odsutnosti. vrijeme jedenja kuhanoga. može se dobiti jasna slika ako se pohodi bilo koja bol­ opisuju u pojedinostima njihove funkcije u prehrani. bjelančevine i nekoliko vrsta nežive soli . ka? Pa ipak čovjek do grla puni želudac tim tvarima i štetne i opasne. ne bi dostajao da ih opiše. velik dio medicinske lite­ rature je posvećen opisu učinaka tih tvari. Bilo bi za očekivati da u skladu s Stoje drugo bijeli kruh nego škrob. ća vrsta hranjivih sastojaka. jestvina u organizmu do te mjere mnogobrojna. čitav njegov život ustanova za proizvodnju i prodaju rečenih tvari. da ih se ne bi smjelo nikome preporu­ lišava vlastite organe tisuća zaista bitnih hranjivih tva­ čiti za hranu. da kad Osim toga cijeli je svijet obavijen gustom mrežom bi ih kojim čudom čovjek i saznao. da i ne spominjemo 4. Ljudi masovno uništavaju on bez i najmanjeg oklijevanja odvraća da jede i hranu sve te bitne tvari. stojaka što čine sirovu tvar? Stoje meso nego otrovne te da od sastojaka koji tvore naše sirovine nedostaje bjelančevine i ostaci nekoliko degeneriranih sastoja­ 9990 vrsta.000 sa­ ujednačenih. pa hrane svoja tijela sa samo nekoli­ koja sadrži vitamine. samo beživotni pepeo nekih od 10. To vaju da su sir. maslo i bubrezi sastavljeni od samo 10 je sljepoća što dolazi od ovisnosti o hrani.000 vrsta cjeline. zatrovanih. O organskim poremećajima što iz ovoga nastaju svaku tvar koju su u tim jestvinama uspjeli pronaći. ako ne nedostatak vrhunskih odsutnost tisuća hranjivih sastojaka. ne­ riječima. masno­ ishodom njihova dugog napora priznaju kako ova ili ća. Moramo smatrati osnovnim Možemo zamisliti kako bi izgledalo kad bi znan­ zakonom prirode činjenicu da nijedan hranjivi spoj ne stvenici jednog dana umjesto dosadašnjih 40-50 otkri­ može služiti svojoj svrsi ako ga se izdvoji i izolira od li 400 ili 500.drugim ona jestvina sadrži samo 10-15 vrsta narušenih. 83 82 . pa da su stoga te jestvine toliko manjkave. Nijednom riječi ne spominju izobličenja.

što će neizmjerno znanstven i čovječan. Stoga mora zavirivati u svako ren sam da ću živjeti još najmanje 40-50 godina. Jedna grupa uništavanja hranjivih sastojaka jedini način da se neka se hrani u skladu s tekućim medicinskim pravili­ oslobodi od bolesti. dječjim domovima. a druga neka slijedi načela jedenja sirovoga. što je onda treba popularizirati javnom promidžbom. da će bolesti koje danas tište čovje­ svijetu biti jasno. svijet će na kraju morati priznati. odavno bih bio mrtav. Znanstveni istraživači smatraju znanstvenima Usporedba zdravlja djece koja jedu samo one tvari čije formule su im poznate i zabi­ sirovo i one što jedu kuhano najbolji je lježene u knjigama. Treba izumjeti nove vrste jela mi­ ma. onuti k poslu. Druga je priča kad uspiju otkriti neki novi hranjivi sastojak i Načela trebaju najprije biti provedena u obdaništi- njegovu formulu. da im predlažem slijedeći pokus. primjenjujući isto načelo u liječenju bolničkih pacije­ nata. Budući da ne znaju sve formule način da se dokaže štetnost jedenja sastojaka u zrnu žita. hranjivih tvari. ima je svuda u obilju i poznata je svakomu. što će slavi kao veliki uspjeh na polju medicine i. ako žele dodatne dokaze. Na­ ješajući sirove jestvine i preporučiti ih svijetu. Isti bi se rezultati mogli dobiti utjecati na smanjenje troškova života. tako jasnih i neoborivih činjenica koje sam izložio. skrovište i pretresti svaki kutak kako bi ih našao jedan po jedan i tako zadovoljio zahtjeve vlastitog organi­ zma. Radi se o „običnoj" tvari do koje se lako dola­ zi. naša je obitelj običavala pojesti kilogram kruha dnevno. To je onda znanstveno. Prije nego što smo postali jedači sirovoga. Neka se djeca jednog je naprije strogo ograničenje a potom potpuna zabrana doma podijele u dvije jednake grupe. Čini se daje današnji čovjek izgubio iz čim nam sada kilogram žita traje od osam do deset vida cjelovitost sirovih materijala potrebnih njegovu dana. budi novi žar i zanos u tvornicama. Ili mu nisu na izravnom raspolaganju. do- 84 85 . Ne onda postupno mijenjati svoje prehrambene navike. ali tijelu. ili mu ih sam zahvaljujući životnom žitu još uvijek živ i uvje­ je nemoguće postići. Da sam jeo bijeli kruh. čije se otkri­ ma. A sve zato što se čovjek ne nadati seje da će oštroumni znanstvenici smjesta pri­ želi odreći svoga bijelog kruha. sumnjam ni najmanje da će od samog početka cijelom Ishod toga će biti. ja Bilo kako bilo. Međutim. bolnicama i restoranima. koji će kon toga neka se usporedi zdravlje tih dviju grupa. Kraj posebno važno. oni u njemu ne vide ništa znan­ kuhane hrane stveno. koji je od dva sustava ishrane zaista čanstvo biti progresivno uklonjene. za apotekama i klinikama.

mudro od bezumnoga. ako takvi malo dublje pro­ za njihovu primjenu u praksi. Te se bolesti popularno zovu „bolestima civilizacije". Pokusi moraju pružiti pozitivan dokaz da su njihovi ciljevi su poigravanja sa životima ljudi. Oni moraju ili uvjerljivim činjenicama i knjige. stvarajući tako nove bolesti. Otkriće jedenja sirovoga je jedinstvena prigoda da se razluči plemenito od niskoga. da bi se okolnosti u kojima se rađaju takve bolesti tre­ dočim oni nehumani. izvući ga iz letargije i osloboditi sadašnje more. hraneći ih s tisuću viši i plemenitiji od zgrtanja novca. kako se ne bi smanjilo polje pokus. moglo riješiti svih bolesti na zemlji. ali liječnici djetinjstvu. zaista služiti znanosti. Navodne teškoće u mijenjanju pošto civilizacijom. jer rijetko koji čo­ jedva poznatima. jedenja sirove hrane Nema humanitarni]eg djela od promicanja jedenja sirovoga. Ako bi liječnici šutjeli misle uvidjet će. otvoriti mu nostavan i prirodan način. ili tvrdeći daje grijeh ili opasno izvoditi takve „eksperi­ potvrditi njihovu istinitost i poduzeti potrebne korake mente" na djeci. Plemeniti. ni­ svoje osobne gubitke. Osobno ne vjerujem da je takvo znanosti nehumano izvode s nekim umjetnim tvarima nešto u širim razmjerima moguće. dobro od državna tijela moraju proučiti problem zloga. Pravi eksperimenti su oni što se pod krinkom njihova djelovanja. Međutim. divljaštvom ili barbarstvom. ostavljajući roditelje u gorku bolu. Potrebno je probuditi cjelokupno čovječan­ Ja sam predložio radikalan i istovremeno vrlo jed­ stvo iz njegova višestoljetnog drijemeža. doboko ukorijenjenih navika jedino služe kao ne­ spretne isprike za prikrivanje uskogrudnih interesa Znanstvene ustanove i odgovorna zlih osoba. intelektual­ biljna stvar na koju smjesta trebaju obratiti pozornost ci mozgom. To je veoma oz­ Bogataši moraju pomoći svojim novcem. intelektualci i odgovorna Nužno je osnovati društva i klubove. trebat će izgraditi prostrane sanato- 86 87 . to bi javno mnijenje trebalo pro­ hraneći ga potpunim zbirom čistih hranjivih sastojaka tumačiti kao pomanjkanje volje s njihove strane za kako ih čovjekovu tijelu određuje priroda nije nikakav iskorjenjivanje bolesti. služiti čovječanstvu. sebični i lakomi vide u tome bale zvati neznanjem. općim dobrom nadahnuti liječnici bez imalo stida zbog takve „civilizacije" i ne misleći ostvaruju svoje ciljeve prihvaćajući jedenje sirovoga. da spašavati život i zdravlje djeteta ili pokazivali nehaj. kojim bih se čovječanstvo oči. svi znanstvenici. D a j e njihov cilj izopačenih jela i otrova. liječnici. Mnoge skučene osobe će možda biti protiv pokusa pobiti moje stavove i dokazati da sam u krivu. tiskati novine državna tijela. zbog kojih milijuni djece umiru u vjek može biti do te mjere bezosjećajan. Nadalje.

pomlade. koliko god gorka bila. dok isto­ Na prvi pogled čini se nevjerojatnim da bismo se vremeno odbijaju sa strahom jedine tvari (sirovo voće jedenjem sirovoga mogli osloboditi svih bolesti. veliki ci- ga u bolest i smrt. Kad liječnik maloj djeci priprema tolog koji je sav svoj život posvetio proučavanju dijetu od „izdašnih" i „lako probavljivih" jela i propi­ bioloških funkcija živih stanica. jer upravo svrhom da se neupućeni ili mlakonje tijekom nekoliko njih smatraju uzrokom svojih tegoba. Jedenje sirovoga je kamen kušnje kojim se provje­ Nema zakonske zapreke protiv rava koji intelektualac zaista posjeduje slobodan i ne­ sputan sud. oslobode ško­ stradavaju samo zbog ovog fatalnog krivog shvaća­ dljivih predrasuda i prosvijetle. ljudskom stroju Povijest će imena takvih ljudi upisati zlatnim slovima. Puno je korisnije i nja. ne poželjnije ulagati novac i energiju u ovu svrhu nego može više ostati hladna ni ravnodušna. ona oštećuje organe svoga djeteta i tjera Alije posebno čudno da veliki znanstvenik. Osoba koja pronikne u svu dubinu tragedije. ili dijetetičar čiji je suje tablete umjetnih vitamina na uštrb voća i povrća. uzrokom njihove bolesti i požudno ih gutaju. U ovom stoljeću znanstvenog napret­ kriminalcima. kupuje čini još veći prekršaj. oni koji čine najgore poremećaje u sirovi­ Pojedinci me optužuju da sam oštra jezika. graditi škole i umnažati bolnice. ili koji je odgovorni državni službenik uništenja sirovih tvari namijenjenih stvarno zainteresiran za javno zdravlje i blagostanje. čedomorcima i šeću slobodno. vođen isključivo slabi i bolesni smatraju ljekovitima tvari koje su bile diktatima svoga nepca. sa i povrće) koje bi im mogle vratiti zdravlje. Ja jednostavno ka najveća neznalica i potpuni glupan imaju apsolutno govorim istinu. ćom hranom. ali 88 89 . životni cilj pronaći idealnu čovjekovu dijetu. ja nikoga ne optužujem. zabavu i sport. Međutim. hrpu takve degenerirane hrane i posve ravnodušno i Svaki dan promatram kako čudnom igrom sudbine bezbrižno nudi je svojim stanicama. Milijuni života mjeseci „zatvora" izliječe. Kad se otkrije mali propust u odgovarajućem om­ jeru sirovina namijenjenih industriji. Kad majka vla­ pravo izmišljati nove načine degeneriranja prirodnih stitim rukama puni usta svoga ljubljenog djeteta vru­ jestvina i sklepati i nuditi na prodaju najsmješnija jela.rije opskrbljene svime za odmor. odgovorne oso­ Nije grijeh govoriti istinu be se optužuju zbog nemarnosti i izvode pred sud. Kad je­ nama potrebnima za ispravan rad ljudske tvornice daće kuhanoga nazivam ubojicama.

a da i ne ma. Pravo značenje jedenja sirovoga postaje zam novorođenčeta. nego 90 91 . Slijedi da nemaju alternative. Danas smo suočeni s pitanjem preživljavanja ili uništenja ljudskog roda. tost svoje tvrdnje konkretnim dokazima. ili moraju. vrijeme i novac što kuhanih jela i koji ustrajavaju u svojim lošim navika­ svijet troši za uništavanje hranjivih sastojaka. Kad bismo se prekom za ostvarenje ideala jedenja sirovoga. biljni proiz­ Naprotiv. Kojima je teško odreći se jasnije kad uzmemo u obzir posao. Kao primjer može se navesti da 100 gra. mahunarki. Povijest ne predna uskogrudnim i nazadnim osobama koje su ne­ će nikada oprostiti odgovornima u vlastima koji popravljivo sklone kuhanoj hrani i kemikalijama. A uvidjet će da im je ovo drugo pripremanja. Svako okli­ Mogu postojati samo dva razloga za njihovo osob­ jevanje je nehumano. obavljanjem pokusa koje sam predložio. i oni moraju priznati istinu. dokazati da Nevjerojatne količine hrane se uništavaju kuha­ jedenje sirovoga ne oslobađa svijet od bolesti nego da njem na vatri i brojnim načinima guljenja. mora poslužiti za mjerenje snage neprijate­ vodi bi mogli hraniti svjetsko pučanstvo nekoliko lja ljudskog roda i mora nas poticati na napor da spri­ puta brojnije od sadašnjega. znati više o ovoj stvari spreman sam dokazati istini­ Razumije se da su načela jedenja sirovoga prena.veličina prijedloga leži u čionjenici da „nevjerojatno" ma proklijala žita imaju veću hranjivu vrijednost od lako postaje postignutom stvarnošću. pokažu nezainteresiranost u ovoj stvari i začepe svoje Danas živimo u Kozmičkom a ne Srednjem vijeku uši da ne čuju glas istine samo da bi opravdali svoju kad je neuka svjetina progonila svaku naprednu zami­ osobnu ovisnost. odrekli sve hrane životinjskog porijekla. cijeđenja i nanosi još veću štetu. no neprihvaćanje načela jedenja sirovoga. Svakomu tko želi spoloživim sredstvima načela jedenja sirovoga. Poteškoća oslo­ kilograma žitnoga kruha. nemoguće postići. sao ili pronalazak. povrća i voća. pa zbog dolazećih na­ govorimo o javnim i privatnim troškovima liječenja raštaja i budućnosti čovječanstva moraju se boriti za štetnih posljedica što ih na našim tjelesnim organima pobjedu te istine propovijedajući i tumačeći svim ra­ uzrokuje ta ista degenerirana hrana. Ili moraju izjaviti da im je draže tolerirati postojanje bolesti nego „lišiti" čovječanstvo „uživanja" kuhanih jela i odreći Jedenje sirove hrane nudi ogromnu se mogućnosti primjene cijelog niza „znanstvenih korist javnoj ekonomiji uspjeha" postignutih napornim radom. ali pod uvjetom da se ječimo ulazak tako zastrašujućeg čudovišta u organi­ jedu sirovi. Isto vrijedi i za sve ostale bađanja od ovisnosti o hrani ne smije se smatrati za­ vrste žitarica.

Ako u bilju ima malo bjelanče- 92 93 . krajnji cilj prepoznati sve Cjelovitost spomenutih sirovina ne određuje se ko­ hranjive sastojke koji su bitni za ljudski organizam. kojim bi tvari sastavljene od mrtvih stanica mogle nost očita svima. ne uspijeva stvoriti ni nakon tisuća godina nepresta­ Tijekom milijuna i milijuna godina svojimje nepo­ nog nastojanja. oni žele umjetno stvoriti zrno svojim knjigama o prehrani. po­ mudrosti. u nastojanju pravi. priroda nam danas daje besplatno. Stoga je potrebno da svi budemo podrobno upućeni u Nema sumnje da je znanstvenicima. Istina je da su u prouča­ pred javnost putem tiska. da prodru u tajne jestvina. kako to današnji biolozi navode u no. tako da se na njih može od­ vanju pojedinačnih hranjivih sastojaka biozi uložili govoriti. Cijela tajna prehrane leži u tome. te ličinom bjelančevina. ispravni i potpuni materijal te čudesne tvornice. dala im život i spremila ih u biljna tijela u Ništa nije besmislenije ni opasnije od ideje da nam obliku živih stanica. nu znanost. A ne može se odrediti ni žita ili leće i dati mu život. masnoća. sva ta dostignuća mogu biti smatrana velikima samo u odnosu na suvremeni teh­ nički i mehanički čovjekov razvitak. Stoga uime sve nedužne djece ja zahtijevam da svi Čovjek ne bi smio gubiti zdrav sud i hvaliti se pre­ protivnici jedenja sirovoga iznesu svoje prigovore komjerno svojim izumima. sklad i cjelovitost sirovina što ih je stvorila priroda i nijih i najsloženijih tvornica na svijetu i svatko snosi svoje djetinjasto površno znanje nametati kao savrše­ potpunu odgovornost za skladan rad rečene tvornice. nih otkrića.da se drže svojih prvotnih shvaćanja. Međutim. ugljikohidrata. Drugim riječima. Ne postoji uvjet pod što ih ima u biljkama. ono što čovjek uspoređivanjem dugih popisa kuhinjskih recepata. Međutim. treba više bjelančevina ili drugih hranjivih tvari nego jesu li te stanice žive ili mrtve. što će omogućiti javnom mnijenju stvaranje ogroman trud i došli do mnogih važnih i hvalevrijed­ potrebnih zaključaka i izricanje konačnog suda. ili ovisnost o mesu goni čovjeka na nevjero­ miješala ih u savršenoj usklađenosti i odgovarajućim jatne ludosti? količinama. U vrhunsku mu­ Svatko bi morao prepoznati stvarne i drost prirode i najistaknutiji znanstvenici. čija je nehuma. vita­ odrediti njihove odnosne količine i sastaviti ih zajed­ mina i kalorija. Zato nemaju prava remetiti Svaki od nas je ponosni vlasnik jedne od najsavrše. ljudskoj tvornici služiti kao sirovine. Sto grešivim računanjem čudotvorna priroda sastavila bismo više htjeli? Gajimo li sumnje o Stvoritelj ovoj cjelovite sirovine potrebne ljudskom organizmu. sa svom sustavne sirove tvari vlastitoga tijela svojom učenošću i otkrićima. nemaju većeg uvida od petgodišnjeg djeteta.

nju. ali ipak ne može Žalosna je kratkovidnost smatrati bilo koju pojedi­ izbjeći istu opasnost.vina. vo­ i mikrobi dika i kisika). ali nemaju iste fizičke i Doba kuhanja hrane je doba u kojem kemijske osobine jer se razlikuju načinom građe i mo­ suvereno vladaju ovisnost. dočim jedač kuhanoga ječima. Ipak ta stvorenja iz jedne vrste hra­ na simptomskim. Zna se da su alkoholi i šećeri sastavljeni od istih kemijskih elemenata (ugljika. Kad bi „uravnotežene" živo­ loške funkcije degeneriranih organa i žlijezda. Nikakav otrov ne može regulirati normalne bio­ ma za izgradnju mišića. našnji čovjek bi već bio visok nekoliko metara. okusom i iz­ gledom. Njihova sluz i služiti kao hranjivi sastojci iz jednostavnog razloga pljuvačka imaju antibakterijske osobine. jan za upravo toliku količinu. Jedač sirovoga što veoma često već nakon pet minuta po ulasku u tije­ izbjegava opasnost ozbiljne prehlade djelovanjem iz- lo zaustavljaju funkcije našeg organizma. varljivim i protuslovnim ne dobivaju sve potrebne bjelančevine. masnoće. načnu jestvinu izvorom specifičnog vitamina ili bilo kojeg hranjivog sastojka. temeljem ne na etičkom i zdravom razmišlja- 94 95 . da­ antibiotike uništene u kuhinji. destruktiv­ ČENOJ OPSKRBI SVIM SIROVINAMA ŠTO IH nim antibioticima i različitim otrovima beznandni su ZAHTIJEVA INŽENJER. U ovom slučaju ODGO- pokusi. praznovjerje lekularnom strukturom. proizvodi svu silu sluzi i pljuvačke. već na simptomskim. prividnim. dok je istovremeno najhitnije i temeljno mine i minerale. Sva medicinska aktivnost se temelji jednu vrstu trave. vuku nas u smrt. Nije­ tinjske bjelančevine i „krepka jela" mogli povećati dan antibiotik ne može nadomjestiti prirodne uzrast svakog naraštaja za samo jedan milimetar. prividnim i protuslovnim jer je naš organizam milijunima godina građen i razvi­ podatcima. Drugim ri­ lučina iz tkiva dišnih putova. ljudska pljuvačka nema tih osobina. načelo zaboravljeno. Svi organski spojevi su gra­ đeni od skoro istih sastojaka. Naveliko proizvedeni umjetni vitamini ne mogu Životinje liječe svoje rane lizanjem. Ptice se u krletkama hrane jednom vrstom Moderna medicina je obuhvaćena mrežom ništa­ sjemenja ili zrnja i domaće životinje često jedu samo vih praznovjerja. Nikakav umjetni vitamin ne može obnoviti čude­ Poneki jako vole neprestano govoriti o materijali­ snu ravnomjernost prirodnih vitamina spaljenih na vatri. Radi se o tome da USPJEŠAN RAD SVAKE TVORNICE OVISI O UJEDNA­ Liječenje bolesti lažnim vitaminima. vita­ podatcima. ali se jako razlikuju bojom. Međutim. iz toga slijedi da ih našem tijelu ni ne treba više.

osjeća­ stanke ni predaha niču tvornice za preradu duhana. Na ljaju za sobom opću pustoš i razaranje. ljude ne vodi zdrav razum već razorna ovisnost i praz­ stvaraju neprijateljstva. snaga. vjerske sekte i druga udruženja koja se bave nevažnim i spo­ Prošli povjesničari su oslikavali najcrnjim bojama rednim pitanjima vrlo ograničena dometa. A da­ prvotna zadaća civiliziranog čovjeka bila pokrenuti nas. svojstveno svijetu koji jede kuhano. a onda se pono­ bodio svih oboljenja od kojih sam stalno patio i otje­ se porastom vladinih prihoda iz tih izvora. Sve ovo dokazuje da u svom svakodnevnom životu a onda troše neizmjerne količine vremena i sredstava. kakaoa i kave. dvope­ slenim praznovjerjem. Bez ekonomskom i moralnom polju čovjekov duh. dim po 16 sati dnevno. bijelog temeljne probleme života. vitamina i minerala ne dovode do nikakvih povoljnih Opijen s nekoliko tehničkih uspjeha današnji čov­ rezultata. ne ovisnosti i ambicije. nju opasnih jestvina lišenih vitamina i minerala. prolijevaju rijeke krvi i ostav­ novjerje. kobasica. nego sam se i oslo­ što sve potkopava zdravlje pučanstva. od sporedne važnosti i pretvaraju ih u životna pitanja. margarina i drugih opasnih tvari. konzervi. Jedino će tako čovjek uspjeti postići onaj smicalice kako bi se domogli 90 postotaka ušteđevina osmišljeni. kad jedači kuhanoga prestaju raditi i idu u mi­ mom što ga je zaradio na račun djetetova dolara uz. dugi i sretni život ka svojega vlastitog naroda i tako zadovoljili svoje osob­ kojem je uvijek težio. Jedući sirovo alkoholnih i bezalkoholnih pića. ljudi koji se smatraju civi­ smjesta odlučnu borbu protiv ovisnosti i praznovjerja liziranima i prosvijećenima rabe kojekakve zakonske svih vrsta. Kao kad bi rao sam od sebe prikazu rane smrti. Jedno stoji. Zaboravljajući najhitnije i ka.VARAJUĆE SIROVINE ZA LJUDSKU TVORNI­ Sadašnji savjeti i preporuke o uzimanju pojedinih CU SU ŽIVE BILJNE STANICE I NIŠTA DRUGO. sladoleda. ne samo da sam spasio svoj život. Konkretan dokaz mi je pred očima. Potiču proizvodnju duhana. slatkiša. U dobi od 61 se nerazumni otac obitelji naslađivao bijednim centi- godine. neprirodan i sablastan život pretvaraju u zastrašujuće oblike koji potiču proizvod­ pun noćne more. mirni. ugodni. meni se vratilo zdravlje. da se zbog pritiska svemoćne jek se zamišlja u zenitu civilizacije. životnost i što je još gore. a da se ni najmanje ne osjećam 96 97 . iako bi tlake i poreze što su ih nametali strani osvajači. dočim u stvarnosti ovisnosti prehrambene navike čovječanstva postupno provodi najprimitivniji. ovom svijetu postoje razne političke stranke. na političkom. Mjesecima ra­ zdravlja. Općenito govoreći. čim se dokopaju vlasti. rovinu. čaja. tešku cijenu narušavanja djetetova energija kao u mladića od 25 godina. ljudi preuveličavaju sitnice kruha. zdravi. ji i djelovanje vođeni su ružnim ovisnostima i besmi­ proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

tako da ja mogu na njih odgovoriti i jelovnik. u dosta nosti o posebnoj dijeti jedenja sirove hrane. zahtijevajući nova jela miješajući sirove jestvine koje nam stoje na da protivnici jedenja sirovoga iznesu u javnost svoje raspolaganju. isperemo ih jedač sirovoga ne slijedi nikakvu posebnu dijetu za čistom vodom. tražeći pojedi­ Mi močimo žito. raspršiti opću skepsu o jedenju sirovoga. bude! Ne će škoditi nikome. svatko mogne upoznati stvarne sirovine vlastitog tije­ Pod pretpostavkom da posvećuje nekoliko tjedana la. svaka domaćica će moći Dužnost je sviju kojima je na srcu vlastito zdravlje stvarati. mahunarke. se obraćaju. U takvu 98 99 . patlidžani i tikvice. bore se protiv drobne recepte i sastaviti razne jelovnike koji bi uklju­ svake ljudske ovisnosti i čovječanstvu otvore put u čili velik broj novih jela. njegov apetit. za koje ovisnici o kuhanoj hrani Dodatak misle da se ne mogu jesti sirove. bilo pismeno bilo usmeno. podnevno i večernje jelo. svoga vremena kuhanju. Neka takvi slijede moj primjer. umornim. sastave ruke za zajedničku stvar. vode. grašak. Kad se svijet 0 kojima bi se trebalo govoriti iza zatvorenih vrata. tko ja sirovoga regulira izvjesnim pravilima. pokrijemo po­ svoje jutarnje. tako da vrste ukusnih jela. mogu miješati u raz­ nim omjerima u sočne salate koje će osvojiti i naj- Čitatelji mojih knjiga o jedenju sirovoga često mi zadrtijeg ovisnika o mesu.d. brojna izvanredna 1 zdravlje njihove djece da podignu glas. Jede kad god sudu poklopcem i ostavimo na hladnu mjestu. Uvjeren sam da ću živjeti još jedan cijeli vi­ hoće. i degeneriranih jestvina nastale su postupno tijekom Sadržaj rasprava u ovoj knjizi nisu stručna pitanja tisuća godina doprinosima tisuća osoba. da jestvine kao što su žitarice. grah i t. potom ocijedimo vodu. nu satnicu i zakone hranjenja. pojavit će tako reći preko noći mnoge stva i zato se o njima treba javno raspravljati. Ali jedaći kuhanoga. Nakon brojnih pokušaja došao sam do zaključka. neka uskoče u borili­ Razumije se da je izvan moći pojedinca izraditi po­ šte. Međutim. po svom vlastitom ukusu. žele da se i način jeden­ već jede da bi živio. navikli na poseb­ Cesto se ponavlja ona da čovjek ne živi da bi jeo. pa neka im su oni što jedenje smatraju sredstvom a ne ciljem. Kad nakon dan-dva počmu klijati. Kao primjer se može uzeti moja obitelj. što god mu se prohtije i toliko koliko zahtijeva jek jedaća kuhanoga. krumpir. Došlo je vrijeme da se pokaže. pa će time istovremeno obogatiti opći prigovore. Bezbrojne vrste kuhanih jela novi i sretniji život. leću. konačno uvjeri da je jedenje sirovoga najrazboritiji Radi se o temama koje se tiču cjelokupnog čovječan­ način prehrane.

Takvim kompotima uvijek Ova salata mora postati glavnom hranom čovječan­ možemo dodati orahe. dostupno bogati­ žito. mogu se nabaviti tijekom cijele godine uz tu zamrznutu. sasvim zadovoljava čovjekove voćem. uz malo voća. ra­ Kad želimo prigotoviti salatu. samo male pomake u cijeni. leću i zumije se. kao što su špinat. repa. ima prednost zato što daje zdravlje. jesti s velikim užitkom. vrća. medom i s kojeg zimi nema. puno sitima. Kad bi to voće pojeli t. kao žito. Ovo jelo. Može ih Uzevši u obzir relativnu skupoću nekih vrsta voća se jesti i s grožđicama. zelena salata. takođe ih možemo samljeti i pripremati na dnevne potrebe i u isto vrijeme pruža mu najbolju za­ druge načine. To je ska hrana. preraditi u sirove kompote i ni sastojci salate su žitarice. pa u vrijeme zriobe kupina mogu se pripremiti raznovrsne salate različitih okusa i možemo jesti samo kupine. čaja. neki misle da bi im jedenje sirovoga mnogo drugih jestivih stvari. kolača i ostale degene­ svježi limunov sok i malo vode. rajčice i luk izrežemo nožem na tanke kriške i sa- zumje se. obrok koji sadrži sve bitne faktore za dug i zdrav Osim što se orasi. dati orasi. proklijalo stva. Međutim. kompot je najekonomičnija i ujedno najukusnija zim­ osnažuje. Jedaću sirovoga je najdraža hal- 100 101 . usitnimo žito. bademi. ili ih pomiješati sa sirovim povrćem ili štitu protiv svih vrsta bolesti.d. raju cijele godine jesti isključivo svježe voće. orasima. Tako bi uštedjeli troškove nabave i Sada sve pomiješamo i dodamo maslinovo ulje. Ljeti je užitakjesti takvu sala­ povrće. treba iskoristiti Uzevši kao polazište ovaj način pravljenja salate sezonu svježeg voća. trišlje i lješnaci mogu je­ život. grožđice. pripremanja kuhanih jela. To je recept protiv svih bolesti. raznim kompotima. Tijekom zime mnoge vrste sušena voća mogu se jednom riječi bilo koje povrće iz našega vrta. med i t. zadovoljava. Oni si zamišljaju da jedači sirovoga mo­ razne salate. To. i sitno naribamo krumpire i mrkvu.stanju se mogu jesti tijekom tri do četiri dana. Omjer sastojaka Neke jestvine. datuljama. Ima ih koji svoj preobilni ručak dovrše velikom količinom voća. ili se mogu umiješati u ispalo skupo. med i korijensko ovisi o osobnom ukusu. u sirovu žitnom stanju!). mirodije ili vaniliju u prahu. a isto vrijedi i za grožđe i izgleda koristeći sve vrste zeleni i raznog drugog po­ ostalo voće. ali glav­ nakvasiti u hladnoj vodi. mahunarke i krumpir. osjećali bi se pot­ sjeckamo zelenu papriku i razne vrste zelenog povrća. hranjivo je i jeftino. Sirovi ma i siromašnima. datulje i drugo. orasi. patlidžani.d. nije točno. trišlje (pistacije). Tanjur ovoga sti u prirodnom stanju i pomiješani s drugim sušenim jela. Mogu se po volji do­ rirane hrane. najpotpunije od sviju. Tada krastav­ sa samo malim dijelom kruha što ga inače jedu (ra- ce.

Nove pristalice jedenja sirovoga nužno treba uvje­ riti da sve njihove nelagodnosti nisu drugo nego reak­ cije na liječenje i da će se svladavajući rečene tegobe osloboditi svih znanih i neznanih bolesti. god. ti porivi „gla­ ma zelenog povrća. nego od medom. jesti kao sendvič. ako se kuhana hrana pokatkad primiješa sirovoj. Pravi se meti da osjećaj „gladi" u takvim okolnostima ne dola­ tako da se spomenuti plodovi smrve. Drugim riječima. umijese s čistim zi od normalnih ili zdravih stanica. Treba znati da sva postojeća kriva i po­ gubna shvaćanja ishrane potječu iz tih prividno pro­ turječnih dojmova.va. pobjeda u našoj borbi protiv bolesti. Ova slastica se s užitkom jede s raznim vrsta­ va nakupljena u tijelu. začine vanilijom ili šafranom i izrežu u manje degeneriranih. Svaki je sat otpora takvoj „gladi" kom. slatka mješavina oraha. Izvanjski simptomi ne smiju stoga nikada služiti kao isprika za odustajanje na pola puta. U zaključku je potrebno još jednom podsjetiti na vrlo važnu okolnost koju uvjek treba imati na pameti. Stoga treba uvijek imati na pa- 102 103 . želja za kuhanom hranom. Treba ga po mogućnosti jesti s ukloniti spomenute otrove. U prehrani jedača sirovoga med za­ Upravo otporom takvom osjećaju „gladi" moći ćemo uzima posebno mjesto. koje mogu stvo­ riti dojam daje sirova hrana štetna. Ovisnici o hrani mogu u početnom razdoblju prelaska na sirovu hranu osjećati razne tegobe. Najtrajnija od svih tih tegoba je. riješiti se nekorisnih stani­ voskom. ti rezultati će jako kasniti i koji puta čak ne biti vidljivi. da zbog nje slabe i obolijevaju. neaktivnih i beskorisnih stanica i otro­ kocke. Može je se metnuti na list salate i di" dolaze baš od same bolesti koja razara organizam. Za djecu nema boljeg napitka od meda razri­ ca. badema i trišlje. UTeheranu. izgraditi dodatne aktivne stanice i osigurati blago­ jeđena vodom i pomiješana sa svježim limunovim so­ dati dobra zdravlja. Međutim. što može uzeti nekoli­ ko tjedana ili mjeseci. Treba čekati konačne rezultate. razumije se. 1963.

što može provjeriti svaki pojedinac u bilo kojem dijelu svijeta. U dokazima se ne oslanjam na prividne i proturječne nalaze dobivene u laboratorijima na ne­ savršen način. svih koji imaju usta i jedu. DRUGI DIO Građa ljudskog organizma U ovoj knjizi ne raspravljam o specijalističkim problemima. Dokazi koje pružam su nepobitni zakoni prirode i zaključci stvoreni na isku­ stvu. koja se tiču svih koji imaju tijelo i život. s tim da ih ne remetimo. Zbog toga uvijek na­ stojim pisati što je moguće jednostavnijim jezikom. ukoliko svim tim sirovinama. a pogotovo ne na pogrešne pretpostav­ ke temeljene na tim nalazima. temeljeći zaključke na općim podatcima i dokazima. ne zamagljujući napisano znansvenim pojedinostima i neprobavljivim izrazima. 105 . Pojam jedenja sirovoga je ustvari tako jednostavan da se može sažeti u dvije jednostavne rečenice: stvori­ telj čovjekova tijela stvorio je i odgovarajuće sirovine za to tijelo. nerazumljivima mojem či­ tateljstvu. ljudski organizam će živjeti puni životni vijek ne podliježući nikakvoj bolesti. opskrbljujemo tijelo. Radi se o pitanjima koja se odnose na ci­ jelo čovječanstvo.

pre­ razvitka te su se stanice povezale i oblikovale višesta- pun bezbrojnih grijeha. pro­ način ishrane ne samo oslobađa čovječanstvo od sva­ baviti pojedeno i umnožavati se dijeleći se nadvoje. koji su se s rom. ukazalo na njegove iskvarene postup­ fičnu funkciju u složenu kolektivnom djelovanju. Trebalo bi nične organizme. potrebno je znati. vremenom postupno razvijali. a ipak žive pokraj vanredno nadare­ najprije u obliku jednostaničnih organizama. sva ta sredstva su bila vrlo malo ili nikako po­ organizmi se razvijaju na različite načine. su­ prije nego stoje mogao pravo govoriti sa zajedničkim očeni smo s najozbiljnijim problemom: što učiniti da svaki čovjek jasno spozna kako bolesti nastaju i kojim životom neke današnje velike nacije. čovječanstvo služilo pogrešnim i opasnim sredstvima. upravnim i ostalim ustanovama i poduzeći­ ma. ali ti štovoše. gdje svaka stanica obavlja speci­ navike u hrani. Svaka stanica za sebe je složeni organizam. Svaka osoba dovoljno razborita da razumije pravo no vrsna zajedništva. podrobno nabrojile njegove loše zajedničke suradnje. život se na našem planetu pojavio povijesnih dana. srećom i zadovoljstvom. od kojih je može vidjeti da se u vjekovnoj borbi protiv bolesti čovjek najrazvijeniji i najsavršeniji primjerak. ke i konačno ukazalo na svako od pogrešnih sredstava Usporedite usamljenički život primitivnog čovjeka upotrijebljenih u borbi protiv ovih zala. glupi. tipovi. Ali i u našoj današnjoj uznapredovaloj zajednici Kao prvo. Nakon nih i genijalnih ljudi. iskustva ja danas nemam nikakve sumnje da prirodni Njihove jedine funkcije su bile tražiti hranu. tivniji jednostanični organizmi su bili amebe najjed­ Nakon godina ozbiljnog proučavanja i vlastitog nostavnije građe. ke bolesti nego nudi i čudesno dug život ispunjen mi­ Imale su rudimentarne probavne organe. koje su besciljno plutale vodom. parazitski i kriminalni građen i stoje ishrana. Na kasnijem stupnju Život današnjeg čovjeka nalik je noćnoj mori. toga te su se jednostanične jedinke povezale u raz- 106 107 . industrijskim. kako je naš organizam mogu se naći beskorisni. gdje pojedine se radikalnim načinom te bolesti mogu jednom zauvi­ grupe ljudi rade u građevinskim. Međutim. Drugim riječima. te je došlo do pojave višestani- značenje tih dviju rečenica i posveti im odgovarajuću čnih organizama. koji podsjećaju na naše nemarne pretke iz pra­ Kao što znamo. ovisnosti i mana. znan­ jek iskorijeniti? stvenim. Istom lakoćom živih bića sastavljenih od milijardi stanica. napuštajući be­ ispisati tisuće knjiga da bi se potpuno opisale sve sciljni život nevezanih jedinki prešle su u život mane ljudskog bića. Najprimi­ vezana s glavnim uzrocima bolesti. Početna suradnja nekolicine poče­ pozornost. jesti. može lako uvidjeti žalosno stanje prehram­ tnih stanica dovela je tijekom vremena do stvaranja benog sustava današnjeg čovjeka.

na cijelom čovječanstvu. NE VIDI DRUGOG NAČINA ZA POSTIZANJE kose. današnji čovjek složenu tvornicu. organi. a svatko od nas bi poput neke velike nacije. cu: čovjek koji se ne razumije u obični sat.ljudskim organizmom. nego i na svom vlastitom živčane stanice imaju duga vlakna kojima zapovijedi tijelu. si zamišlja daje na vrhuncu znanstvene savršenosti. s nakanom nice preuzimaju potrebne sirovine iz međustanične te­ da ispravi poremećaje koji se u tom organizmu pojav­ kućine (od tih sirovina nema ni traga u kuhanoj hrani!) ljuju. ove specijalizi­ Svaki napredak u njegovu proučavanju trebao bi ga rane stanice ne obavljaju svoju zadaću pomoću uvjeriti. Za­ ca čovjek uistinu vrlo slabo poznaje ovaj predmet. organi i sustavi obavljaju svoje funkcije usklađenim Nasuprot umišljenih hvalisanja nekih razmetljiva- radom posebnih grupa specijaliziranih stanica. na svojoj dragoj djeci. pa sve do mozga. Ali kad bi kojim čudom čovjek i razitske stanice provode svoje'tromo postojanje u uspio prodrijeti u sve sakrivene tajne stanica i njiho­ društvu krajnje korisnih stanica u najvišem stupnju vih raznoraznih djelovanja. dostatne tisuće već milijuni knjiga. čovjek izvodi pokuse ne samo na nijemim. jer je svojom struktu­ no maleni djelić od onoga što stoji pred njim. nimljivo je da. u kojem nekorisne. svaka stanica SVOGA CILJA. ima razne organizacije i trebao živjeti nekoliko desetaka života da bi stekao ustanove. ama baš ništa nije postiglo i pretvarajući ih u hormone predaju ih tijelu. savršenosti i specijalnosti. Počevši od nokata. sustavi i t. ljudskoga tijela je složena tvornica posebne građe i Ali moramo uvijek imati u vidu nepobitnu činjeni­ svojom namjenom se razlikuje od stanica u okruženju. Zapravo je tako naivno nje. spomoćnim životinjama. mišića i žlijezda. be­ jom čine pokrete i mehaničke radnje tijela.d. o naravi njihovih aktivnosti i procesa što jednim krivim pokretom ruke pokvario cijeli mehani- 108 . I na kraju. koje se zovu žlijezde. pa­ se u njima odvijaju. POKUSIMA i opet POKUSIMA! Što­ stanice posjeduju posebnu sposobnost kontrakcije ko­ više. za razliku od čovjeka. ne će se Nema sumnje da bi bilo jako zanimljivo znati sve o upuštati u njegovo popravljanje zbog straha da ne bi građi stanica. I ljudsko tijelo. Ipak. Žljezdane sta­ jih otrova očajnički izvodi sulude pokuse. za njihov opis ne bi bile razvitka. daje znanje koje je uspio steći samo beskraj­ vanjskih instrumenata i pribora. Ti samo površan uvid u sve što je napisano. mozga prenose po cijelom tijelu. kojima iz krvi izdvajaju i s mokraćom izlučuju preuzetan da pomoću najstrašnijih sprava i još strasni­ nečistoću i otrove štetne po organizam. Tako je i s ljudskim tijelom. rom svaka od njih sama po sebi pretvorena u vrlo opijen malim tehničkim napretkom. Mišićne POKUSIMA. te Tako su stanice koje sačinjavaju bubrege bez imalo oklijevanja poigrava se s tim čudom nad ču­ opskrbljene posebnim priborom za drenažu i cijeđe­ dima . jer se ništa.

bili bismo bez sumnje u do posljednjeg vijka? Razumije se da takve osobe stanju proživjeti normalni životni vijek bez gubljenja nema. dakle. Štoviše. koji nakon stoje u atomskoj i brigu za rad i uzdržavanje strojeva. ruje. ili bolje rečeno jedan ni lijekovi u pravilu pogoršavaju stanje i slabe zadivljujući svijet tvornica i sustava. umno. Nakon toga ga­ tvornici radio nekoliko dana. kao nim postupkom radnika. bezumnih pokusa? Ni jedno ni drugo! Postoji. ili mora navlačiti još veću nesreću na glavu neprestanim izmišljanjem novih otrova i izvođenjem BOGOM. neposredan i krajnje lak način da se čovjek oslobodi bolesti. počmu raditi nepravilno? Je li itko na svijetu upućen u Iz toga slijedi da kad bismo mogli naći toga inže­ sve pojedinosti čovjekova organizma. ima svoga inženjera koji ga je sagradio na­ lijekova. Znanost ga ma? Mora li skrstiti ruke i prepustiti se hirovima sud­ zove PRIRODOM. svemoguće i čudesno Sto onda čovjek mora učiniti u takvim okolnosti­ biće nije skriveno. 110 111 . ali se iz­ Upravo kao što svaka tvornica ima svojega gradi­ lječenje pripisuje ljekarijama. A kako je ljudsko ti­ dicom. smrt se uvijek proglašava prirodnom poslje­ kon najminucioznijeg računanja. To mudro. sre­ ćom. a cijelo čovječanstvo ga zove bine.zam. mora biti neko čudesno biće vanrednog umijeća i Sto. ili barem nabaviti knjigu njegovih zakona i ži­ inženjer upućen u pojedinosti svih odjela tvornice sve vjeti po njegovim propisima. čovjek mora učiniti kad njegovi organi vrhunaravne mudrosti. njegove upute strogo poštuju. kao stoje pravi njera. pred našim očima. uključujući i jevima kad bolest postane pogubna upravo zbog čovjeka. popravak bilo kojeg zdravlja. Kad što sam već rekao. tako i organizam svih životinja. pokušava je cijelu raz­ rantira radni vijek rečene tvornice. dočim u mnogim sluča­ telja. staviti. pod uvjetom da se ni ontirati i ponovno sastaviti. A kako je daleko čovjek od toga da bi mogao učiniti isto s vlastitim tijelom! Pogledajmo sada tko je inženjer koji je izgradio naše tijelo. matematički određuje ljudskom organizmu mogu se usporediti s besmisle­ količinu i kakvoću sirovina koje ta tvornica treba. radikalan. Pokusi što ih današnji znanstvenici provode na Kad inženjer gradi tvornicu. ne bismo više morali vršiti na vlasti­ stroja treba biti povjeren samo stručnjaku koji zna i tom tijelu besmislene pokuse otrovnim tvarima i diviti može rastaviti rečeni stroj na dijelove i ponovno ih sa­ se njihovim magičnim učincima. Treba naglasiti da kod kroničnih bolesti umjet­ jelo krajnje zamršena tvornica. Priroda je iscjelitelj svake akutne bolesti. njegov inženjer organizam.

je­ dignemo prikladnu zgradu. daje im neobična imena. živaca i t. na primjer. te konačno pribavimo odgova­ rajuće gorivo i sirovine. prepoznaju taj Isto vrijedi i za stanice mišića. bio bi prisiljen studirati nekoliko stoljeća prije dolaska na ovaj svijet. a stanice nokata drugu. stanice kose zahti­ Zanimljivo je vidjeti da sva živa stvorenja na zem­ jevaju jednu vrstu materijala. Nužno je da ti materijali u preodređenim računara. doksalno je. jelima. U On. Tako. Količina svakog od tih materi­ jala je točno odmjerena. pomoću najtočnijih ke tvornice. u skladu s no spreman za neposrednu uporabu. lji. zatim postavimo dinamo i dini je vlasnik svoga tijela i jedini upravitelj. pozornost treba posvetiti tomu da nijedan od njih ne nedostaje u cjelokupnom zbiru. njegove sirovine su isto tako vrlo složene naravi i ove tisuće tvari i upoznati njihove odlike kako bi mo­ sastoje se od brojnih tvari. od mrava ili vrapca pa do slona. čiji broj u svojim tvornicama. Kad bi svaki s radom.d. To je radno pravilo sva­ vanja u specifikaciji sirovina za tvornicu koju projek­ tira. Od neke tvari nam možda tre­ ba tisuću grama. trpa ih 112 113 . odgovo­ sve potrebne strojeve. Priroda je u tu svrhu obavila ogroman posao. najprije po­ Svaka osoba. dakle. Što je ishrana? doseže desetine tisuća. od druge samo jedan gram. Zbog toga on opskrbiti energijom i sirovinama potrebnima za pro­ dan i noć radi u svojim laboratorijima i pokusnim od­ izvodne radnje žlijezda. naš Bog je svojom nepogre­ jedan za drugim sličan materijal. Konačno ih je potrebno su neophodni za njegovo blagostanje. jedina iznimka na cijelom svijetu. za jednostavnu strukturu stanica prire­ u njegovoj potpunosti. bogata i siromašna. Para­ Ali te jednostavno građene stanice još su neaktivne. tako je i čudesna Priroda. Kad nakanimo izgraditi novu tvornicu. izgu­ hovim pojedinačnim funkcijama. složeni zbir i koriste ga do kraja u svojoj ishrani. žlijezda. izvodi svaku vrstu pokusa i provjera. Budući daje ljudsko tijelo vrlo složene gra­ pojedinac morao osobno prikupiti jednu po jednu sve đe. učena i neuka. Posebnu trebne sirovine. kako bi tvornica mogla početi ran za čudesni svijet čarobnih tvornica. naš Stvoritelj. treba odnekale dobaviti sav ovaj materijal provom redu. otkriva Priroda. vrstama stanica. od treće Baš kao što svaki inženjer izvodi detaljna izračuna­ jedva jedna tisućinka grama. izgradila čovjeku i svim živim bićima po­ količinama stoje stanicama na raspolaganju. za što je potreban bio osjećaj i ispustio iz vida cjelovitost materijala koji novi građevni materijal. u ispravnim omjerima i potpu­ dila je jednostavni građevni materijal. da je od samog praskozorja civilizacije Treba ih opskrbiti posebnim priborom u skladu s nji­ samo čovjek. gao upravljati radom vlastite tvornice. proizvodi ih ubrzano šivom providnošću prikupio sve te materijale.

previše truda i vremena na istraživanju potpuno spo­ ne brinemo se misleći da je količina bjelančevina ili rednih. drugih hranjivih spojeva. tisuće različitih vrsta životinja jako ograničen. kao i bitne si­ vidnosti i najtočnijim računanjem sastavila. kosti. ali su tijekom vremena pošli različitim evolucij­ građene od istih sastojaka skim smjerovima. mora živjeti mjesecima ili snica i prstiju. iako sasvim dobro zna­ kočilo mozak i pomutilo pamet. PRIRODNA i NEIZOPAČENA. Anatomske i fizičke razlike između čovjeka i visoko razvijenih životinja zapravo su jako Ako spomenuta životinja. Najvažnija razlika je u razvitku ljudskih gla­ ništa osim rečenoga lista. isto kao i ljudi. taj list sadrži trirala u biljkama i sav svijet napunila tim istim cjelovite sirovine što ih je dalekovidna priroda pred­ vidjela za životinjski organizam. sitnih i proturječnih problema. I to se zove znanost. prkoseći svojem Bogu. znanstvenici se upuštaju u svoga tijela zadovolji progutavši taj „obični" list. jetra. prkoseći prirodi. da je potrebne za tvorbu novih stanica u tijelu te životinje. hranjivim sastojcima koje oni tek počinju jedan po je­ dan prepoznavati. temelji svoje znanje na rezultatima dobivenim iz istin­ Svatko može jasno vidjeti. ishranu i energiju. zbog čega je čovjek. jesto lišća na raspolaganju neka druga biljna hrana. Njihovi or­ Važna je samo činjenica da je hrana koju jede gani zahtijevaju iste hranjive sastojke kao i čovjekovi. koncen­ rovine potrebne za žlijezde. Zasli­ tom jednom jedinom listu priroda je sažela sve tvari jepljeni ovisnošću ti ljudi nisu u stanju vidjeti. pa mu je to za­ vitamina nedovoljna životinji. milijunima i milijunima godina priroda u svojoj pro­ za njihovu različitost. pluća. Ukratko. Svi živi organizmi na svijetu potječu od istih pre­ Sve vrste sirova povrća u biti su daka. krv. njezin orga­ gih životinja. mozak i drugo. Nema razlike ako joj je um­ Poput čovjeka i životinje imaju srce. umjesto da se osloni mo da životinje. ne mogavši naći za jelo malene. sposoban govoriti i obavljati složene nizam ne će ni najmanje osjećati manjak vitamina ni ručne radnje. u kutije i bočice i trži po cijelom svijetu. Najveća pogreška znanstvenog istraživača je što troši Kad konju ili magarcu položimo naramak sijena. tako da 114 115 . bubrege. trebaju sve vrste vita­ na činjenice i podatke koji mu stoje na raspolaganju i mina. za razliku od dru­ godinama na samo toj jednoj vrsti hrane. tinja obrsti „kukavni" list s drveta u šumi. tako da ih svi Trebamo uzeti u obzir činjenicu da kad neka živo­ mogu gutati i nebiti gladni. daje izbor jesti vina za ski bitnih pokusa. meso. sve potrebe Ne shvaćajući što čine. minerala i drugih hranjivih spojeva. U bitku.

pa crijeva ne će imati ništa za izbacivati. već se radi glavna razlika između obične trave i voća je ta što u o spojevima koji se pojavljuju u različitim oblicima u travi prevladava celuloza. U raju. zbog čega biologova tehničko umijeća i sredstva posve nedostat­ dobar dio čovječanstva pati od začepljenja. preživanja četveronošci mogu zdrobiti travu. Zatim će ti reći. dok su potpuno probavlja i asimilira. životinja će svu hranu probaviti i apsor­ njih. Usprkos tomu nije se među njima JAKA. da u nekoj određe­ okvir i kostur biljnih tijela. te će se u najsočnijem voću. Svako biljno tkivo se sastoji od tri glavne vrste mogao otkriti ni jedan jedini slučaj avitaminoze. drugi ostali skriveni. U stvarnosti to ne dokazuje da se s vremenom skupiti i osušiti. li otkriti i pažljivo će izmjeriti količinu svakoga od Ako je nema. dajući im oblik i čvrstoću. vratimo se glavnoj temi! Zadnja od tri tvari u je pojedina biljka nastala. Pokazuje se zapravo da su pa je namjerno odstranjuju iz svoje hrane. Jedna od njih je svima poznata voda. dok se voće sastoji od um­ pojedinim biljkama. Ipak koliko god to čudno svaka od tih jestvina sastoji od samo kojih desetak u zvučalo. već se izbacuje iz tijela u obliku izmeta. No. nedostatak celuloze je glavni uzrok začepljen­ svih sastojaka što su spojeni u laboratoriju prirode kad ja. Znamo da ne možemo živjeti bez vode. Prema tome biolozi otkrili nisu primarni sastojci biljke. izvući iz 116 117 . noj travi ima toliko i toliko bjelančevina. tvari. tijekom čega hranjive tvari i odgovarajuće količine vode. s velikim koncentratom spojevi razgrađuju i ponovno spajaju. mnogi smatraju celulozu „neprobavljivom" njoj otkrivenih spojeva. Bitne razlike između raznih biljaka nastaju zbog Uzrok ovoj činjenici je u tome što sastojci koje su različitih količina tih triju vrsta tvari. Zahvalju­ nastaju novi spojevi koji odgovaraju potrebama orga­ jući posebnom ustroju probavnih organa i sposobnosti nizma. Broj otkrivenih sastojaka je vrlo ograničen čak i birati. otkrit će u njoj razne tvari različite nalazi u biljkama. Kad uđu u životinjsko tijelo. Drugim ri­ na za potpunu analizu i mjerenje kakvoće i količine ječima. tvar koja čini kakvoće i količine. toliko ovoga ili onoga vitamina. Zatim dolazi celuloza. SVE BILJKE ŠTO IH ŽIVOTINJE JEDU Prisiljene su živjeti na nekoliko vrsta običnih jestvina GRAĐENE SU OD ISTIH OSNOVNIH SASTO­ u svojem okružju. a trebali bismo zapamtiti Ako hranu stoje te životinje jedu odneseš biolozi­ da se najčistiji i najsigurniji nama poznati izvor vode ma u laboratorij. ti se jerene količine celuloze. Usprkos svakoj biljci nabrojit će 10-15 sastojaka koje su uspje­ tomu celuloza je važan sastojak životinjske prehrane.nikad nemaju prigode prebirati i jesti ono što im godi. toliko i toli­ Celulozu životinjski organi ne razgrađuju niti asimili­ ko masnoća. Znači da su u pojedinačnoj biljnom tkivu je sama hranjiva tvar koju organizam hrani otkriveni samo neki malobrojni sastojci.

ovca i banane. Ipak kad god se potegne pitanje o jedenju Sav biljni i životinjski život nije ništa drugo nego sirovoga. koje malo zatim polako isklija. trave i zelenje. i molekule koje su najmanje biljke sadrže hranjive tvari potrebne za uzdržavanje čestice u nekom elementu ili spoju. ali o tome ću govoriti kasnije. do te glavice čiode. mogu se naći. da se takav odgovor grane i lišće i u svoje vrijeme daje plod. skoro istih elemenata. pod životvornim utjecajem sunčanih zraka. nakon kojih dolaze djetelina su jedno te isto.nje skromnu hranjivu tvar. Zato neke životinje uspijevaju živjeti na suhom sastojke koji su bitni za oblikovanje ploda. nažalost. dah i iznova ih pretvara u iste biljke i životinje. žitarice. ljno da biljna jestvina bude samo živa. mrkva. mahunarke. Bacamo u zemlju zrno ne veće od nijeg odgovora. razli­ orasi. Ti elementi oblikuju razne spojeve. Neiskusni nisu u stanju shvatiti pretvara u kravu. Ali da bi moglo postati novi živi organizam. Hranjivi sastojci koji se koncentrirani nalaze u plo­ du drveta. a koje mogu po­ životinjskog organizma. krumpiri. hrana mora biti AKTIVNA. telina mijenja svoju molekularnu strukturu i postaje stvine koje je čovjek oteo životinjama iz usta i prisvo­ ovca. samo su u nekima raspšene u stojati samostalno. taj isti čovjek besramno uzvraća: „Kako se vječna izmjena i kruženje atoma. 118 119 . ali je ovisnost o hrani. deva se zadovoljava pustinjskim čič­ A koji su to osnovni sastojci? To su atomi. čite oblikom. sijenu ili slami. Savršena biljna pušta grane i eventualno donese odgovarajući plod. U krajnjoj liniji. Ulazeći u ovčji želudac dje­ ostalo korijenje. koji se kom. i u lišću. Poslije se čuje od većine svijeta. konja ili čovjeka koji neko vrijeme koliko su te tvari ukusne i hranjive i kako mala količi­ tumaraju svijetom i potom vraćaju atome zemlji. a u drugima su jako koncentrirane. okuplja ih novi životni ne. bademi. te ostatak izbaciti iz svojih To je jasni pokazatelj da pup posjeduje sve osnovne tijela. a ne uspavana. grožđe i sve ostalo voće. razvija mjere zaslijepila čovječanstvo. biljno kori i granama. to jest. ti se mene tiče. Divovska žirafa se hrani na lišću drve­ tijelo mora biti cjelovito i ŽIVO. bojom i okusom. na treba za zadovoljavanje naših dnevnih potreba. Kad se pup jednog drveta ucijepi u neko drugo. Sličan je odnos između čovjeka i voća. nije dovo­ ća. a magarac najtvrđim korovom. uzelo mi dosta godina da dođem do isti­ atomi se nanovo oživotvoruju. pona­ vljajući beskonačno vječni krug stvaranja. jio za sebe. Što Ondje. u različitim omjerima i poseb­ Među prirodnim biljnim jestvinama najhranjiviji su nom slogu. mogu smatrati najmanjim kemijski nedjeljivim česti­ Iz ovoga možemu izvući važni zaključak da sve cama svakog elementa. upravo one je. Sve jestive biljke se sastoje od malim količinama. U tomu se očituje mogu hraniti bez kuhana jela?" Na svijetu nema odur­ čudesnost prirode. Štoviše. narijetko raspršeni.

zatvorili su oči pred dom. Srećom. sposobno proklijati ako ga se baci u zemlju. jer sve nadoknade u proljeće i ljeto. uspavanom sta­ nju. mogli bi­ sjemena ili zrnja. Ne smijemo sumnjati Iako su lišeni svježe hrane tijekom zimskih mjese­ u Njegovu vječnu mudrost. stroj počinje s ra­ krićima u svojim laboratorijima. Zatrovani ot­ pa čim je posljednji detalj gotov. plodovima. biolozi ignoriraju ovu nepobitnu činjeni­ Živoj je organizacija materije. nije važno koje vrste. Treba ih samo namočiti u vodi i osobinama pojedinačnih bjelančevina. ali su u nepokretnom. postoji vrhovni inženjer koji ta djela nepre­ iz peći. A uz to može svoju prehranu napra­ va biljna tijela sastoje od istih elemenata. koja nakon svih drugih čestica dovršava dovoljne sa samim suhim sjemenjem. dan-dva držati na svježem zraku. kad jestvina prestaje biti savršena kad se malo sasuši. Kad želimo napravi­ cu i temelje svu svoju znanost na raznim složenim ti neki stroj. života. Uz suho sjeme gradnju organizma i stavlja ga u pokret. životinjski organizmi usprkos tomu ne trpe veliku smije precjenjivati svoja tehnička dostignuća i gledati štetu. sklopimo po nacrtu sve potrebne dijelove. traže i svježu hranu. aktivirati i pretvoriti Ne bi se više smjelo raspravljati o u savršenu hranu. te da razlike viti raznolikom koristeći ostale tisuće svježih i sočnih među njima proizlaze iz molekularnog sloga i građe. Suho sjemenje. bismo znali sve intimne pojedinosti ljudske tvornice. lako ih je probuditi. Stoga ljudsko biće vitamina i minerala jedući proklijale (aktivirane) žitarice. Isto tako Ovo dovodi do važnog zaključka da i najsavršenija bismo mogli stvoriti čovjeka i udahnuti mu život. kuhinja i ždrijela zahuktanih aparata? stano izvodi pred našim očima. te da ih se dopuni bilo kojim svježim smo ih složiti i umjetno stvoriti zrno živoga kukuruza. tako maleno da je jedva vidljivo prostim 120 121 . Idealna hra­ Kad bismo poznavali sve sastojke zrna kukuruza i na se može postići tako da se odaberu određene vrste bili potpuno upućeni u njihov sastav i građu. Taj čimbenik koji pokreće ljudsku tvornicu obi­ čudesnim laboratorijem prirode. Priroda ih je osposobila za takav način kao i na tvornice što ih je On stvorio. jestvina i tako učiniti svoj život ugodnijim. Duša je konačna čestica sjemena. ima osiguranu savršenu ishranu u sva četiri godišnja doba i na sva če­ U prethodnom poglavlju smo vidjeli da se sva jesti­ tiri kraja zemlje. spojevima koje su otkrili u jestvinama. Dugo iskustvo pokazuje da ptice u krletci nisu za­ materije. u koji unosimo zrnce čni svijet naziva dušom. Na nesreću. Kako onda možemo smatrati hranom tvari što dolaze Međutim. Povrh svega čovjek ne ci. kad priroda na biološke aktivnosti svoga organizma istim očima ponovno oživi. žitarice i mahunarke su zaista žive jestvine.

nakon tijelo. prodrijeti u tajne prirode. nosti stoje ima obična trava. dakle. jer snose svakom prirodnom i ne prirodnom jestvinom. Tim smućkanim tvarima daju svečana imena i vina. proširiti vido­ najštetnije jestvine se proglašavaju cjelovitom hra­ krug svoga znanja. najsavršeniju hranu koja u svakom pogledu zadovo­ ne mogu. ako ih se uzme posebice? Svako od spolaganju oni prvo istražuju životinjske organe i ot­ njih posjeduje samo beznačajno maleni djelić vrijed­ krivaju u njima različite tvari. kao da ne sadrži ništa drugo. Pa ipak nitko ne može zanijekati činjenicu ljava sve potrebe načega organizma. nost kao i trave. sve do gledajmo. krvi i mesom. maslu i siru. sirova. pod uvjetom da se jede masnoće i vitamini. a za uzvrat u samo nekoliko tjedana dobivamo obliku u djetelini. Najnesavršenijim sredstvima koja im stoje na ra­ maslo ili meso. što znači daje krava potpuno oblikovana od tih čega u svojim bijednim laboratorij ama pripremaju trava. Potom traže te tvari u raznim je. nakon što su u grožđu pronašli više raz­ rašavaju konzerve i boce bezbrojnih vrsta sušena i ličitih tvari. kostima. Ne bismo li. s kožom. mlijeku. mogu li oni otkriti sve te tvari u identičnom dana dok ne uspiju uzgojiti biljku sastavljenu isključi- 122 123 . ne treba tumačenja. Sto životinjske jestvine smatramo posve adek­ neke mrtve tvari. Neka znanstveni istraživači zatvore svoja istra­ jetrama. stoje ograničeni ljudi hvale stoljećima? Ne bi­ bine. srcu. izjavljuju da grožđe sadrži taj i taj sasto­ obezvrijeđena mlijeka? Pravda zahtijeva da se odsada jak. koje na ono prirodno vrlo malo nali­ vatnima za ishranu mesoždera to je stoga što cijela lo­ kuju. nu u kojoj uspiju naći bilo koji od tih sastojaka prepo­ Dopuštam da je čovjek oduvijek željan saznati ručuju nam kao hranjivu. odgovornost za smrt milijuna djece. okom. lozi otkrili u jestvinama dobivenim od krave . trebali traju hranjivim i preporučuju ga svima i svakomu. slami ili običnoj travi. kao što su bjelančevine. A što od hranjivih sastojaka ostaje nakon ku­ stvinama i gdje god nađu nešto da im je nalik.mesu. snik tvornice uputi u tajne sirovina potrebnih njegovoj Uzmite olovku i napravite popis tvari koje su bio­ tvornici. to sma­ hanja. a jestvi. mozgu. Razumije se. smo li trebali prosuditi pravu vrijednost oglasa što uk­ Na primjer. ima istu hranjivu vrijed­ organe i organe svoje nedužne djece. A sada po­ živanja među četiri zida svoga laboratorija. Tako postupaju sa širitelji takvih oglasa privedu i strogo kazne. Ali kakvu vrijednost imaju mlijeko. ili ga sažižu i uništavaju. Zbog te kratkovidnosti nove stvari. Ali oni to prirod­ da su upravo te biljke sirovine kojima se gradi kravlje no blago ili odbacuju. ne shvatiti koja je prava hranjiva vrijednost mlijeka ili uzimajući u obzir njegove količinske i kvalitetne oso­ mesa. Posebno je važno da se svaki vla­ nom i obratno. a koriste ih u prvom redu da pokvare vlastite netaknutim živim stanicama. štoviše sa svim brojeve.

izjavljujući da je još ko­ Ne iznenađuje činjenica da svi ovi napori završa­ risnija. Tada ljudi pokazuju svu svoju spretnost. jer da su bje­ stojke sirovina. Jedan ubacuje u strojeve pregršt sjeda. te se vraćaju po još više da poneki dijelovi tvornice potpuno prestanu s radom i više. a na drugoj svi sjemenja. koje tvorničke zgrade. sumnja u mudrost prirode. četvrti vodu. njihovu pomoć pokušavaju regulirati rad tvornice. Katka­ šaju bez ikakva reda ili plana. Na jednoj strani nerazmni Stvoriteljevoj. Svatko jednostavno guši tvornicu svime što vaju potpunim neuspjehom. pa uz bez reda ili slagati bez ikakve žbuke.. treći donosi glinu. treća sami upravljati. počinje raditi nepravilno. Pojavljuju se neprestano brojne organske i ili rade tako loše da ugrožavaju sigurnost okolnih su­ anorganske tvari. kakvoća i količina sva­ Tvornica. koliko ih trebamo bi ih vidjeli. druga priguši njihov zaglušujući vrisak. Izvode toriju. nepravilnije tvornica radi. puno vjedro neke druge tvari. Istisnuli su iskusne Neka od tih tvari za neko vrijeme zaustavi škripu stro­ inženjere iz više složenih tvornica kojima sada žele jeva. a četvrta ih opet ubrza. pa sve to mije­ onda nastave tražiti J a č e i djelotvornije" tvari. U toj žurbi i na­ moga Boga. No. drugi že­ pa skaču od radosti i plješću rukama kao mala djeca. ali ih sigurno ne možemo nabacivati s tvorničkim sirovinama nemaju nikakve veze. oni idu dnevne potrebe? Opeke su potrebne za podizanje dublje u divljinu i pronalaze potpuno nove tvari. beskrajni pokusi. nijedna tvar nije suvišna. Tim jelova sirovina. drugi dodaje odstrane te „beskorisne" dijelove. naš svijet je već pun takvoga svijet je metnuo te sirovine na vatru. pa jedna za drugom tvor- 124 125 . vo od umjetnih sastojaka izumljenih u njihovu labora­ mu se čini sastojkom odgovarajuće sirovine. Sto kog sastojka je određena najpreciznijim računanjem. Pojavili su se novi stručnjaci. tezanju gaze. ruku i hrani strojeve. Kad uvide da su im napori bezuspješni i pojesti? Postoji li opća suglasnost s obzirom na naše da stanje tvornice postupno postaje sve lošije. Tad će njihova mudrost biti jednaka mudrosti se pokusi.. uništavaju ili spaljuju bitne kemijske sa­ Govore nam da jedemo bjelančevine. a ljezo. Međutim. je ostalo u vrućem pepelu i hrane time tvorničke stro­ Taje hrana bez ikakve mane. Lete tamo-amo u pitanje Stvoriteljevu providnost. to više ovi nadobudni spe­ Tko u ovo sumnja. staje. Jedan dovlači kamen. Vješto određene tvari tvrdeći da je korisna. naravno. Na sve strane su razbacane gomile di­ uspori neke mehanizme. dovodi cijalisti udvostručuju svoje napore. sastojke koji su katkad premaleni da lančevine dobre za zdravlje. od kojega dobivamo najprikladniju hranu navrat-nanos grabe ostatke iz vrućeg pepela i ono što što zadovoljava sve nužne zahtjeve našeg organizma. griješi protiv sa­ tražeći nova sredstva i nove sirovine. Nijedna tvar joj ne nedo­ jeve. Svaki od njih uzima što mu dođe pod stručnjacima ove promjene izgledaju kao dobar znak.

pokvareno meso. Svaki preporuča ono o čemu mašta. Moderna medicina tvar kao krajnje korisnu. s tom razlikom što je strašne pokolje. a ono barem radi vlastitog zdravlja i zdravlja svo­ Boga kojega su zanijekali. pogađajući. grme na radiju. uz pomoć najgore moguće hrane. Ali šeprtljavi majstori Apeliram na sve plemenite ljude diljem svijeta da ne gube nadu. Oni predstavljaju najškodljiviju mnoštvu kao „dijetetni" preparati. Tiskaju na tisuće knjiga i njima nije tvari. gog. Čovjek bi morao zbunjeno i zaprepašteno. pakiraju u konzerve i kutije. a koje su posebno sklone izazvati oboljenja i preporukama. uz vori vitamina i otvoreno prodaju pučanstvu. mlijeko u prahu i tisuće je. dovesti do smrti. U zbrci i metežu sami autori tapkaju u ji plaćaju liječnicima za svakog pacijenta kojeg im po­ labirintu sumnje i neodlučnosti. Neka mi pruže ruku. Najškodljivije i grubo lozi izvode pokuse na ljudskim bićima uz pomoć naj­ krivotvorene jestvine slobodno se reklamiraju kao iz­ strašnijih instrumenata koji im stoje pri ruci. za tako nešto. ako ne zbog dru­ sima. grešnog stava naših znanstvenika profiteri i špekulan­ Poput spomenutih nadobudnih inženjera i naši bio­ ti su preuzeli sve u svoje ruke. nažalost. jer je ljudsko tijelo zai­ sadašnje pogrešne navike prehrane i zaustaviti ove sta tvornica kao i sve druge. Ustrajavaju u svojim očajničkim poku­ se trgnu iz svoga letargičnog nehaja. Na sve strane se prikupljaju najčud­ svaki govori ono što mu padne na pamet. da ujedinjenim Stalna usporedba ljudskog tijela s tvornicom ne silama mognemo otvoriti oči čovječanstvu. oz­ poplavljuju svijet. djelujući na­ sumce. miješaju se. ali brane upotrebu onoga što je komercijalizirana do te mjere da privatni laboratori­ je uistinu bitno. ispisati stotine knjiga ako bi htio detaljno prikazati ko­ milijuni naših najbližih prije vremena napuštaju ovaj rupciju u današnjem svijetu. slastice. 126 127 . Ali sve što oni čine je lažno. dok slušateljstvo stoji šalju 50 posto od računa za pregled. Ja trenutno nemam volje svijet. sve što po pretjeranim cijenama se prodaju lakovjernom kazuje protuslovno. puno kompliciranija od običnih tvornica. Objavljuju beskrajne popise s neizgovorivim drugih jestvina lišenih svih najvitalnijih hranjivih sa­ imenima tvari i zavode svijet svojim zavaravajućim stojaka. ispraviti čini se u figurativnom smislu. nice prerano prestaju s radom. raznih umjetnih prepa­ ostale. a njezini sa­ Otvorimo oči i pozorno promotrimo šokantne stavni dijelovi tako maleni da su čovjeku uglavnom skandale što sramote modernu civilizaciju. odbijajući pozvati pravog inženjera tih tvornica. Zbog po­ nevidljivi i neshvatljivi. je obitelji i djece. objavljuju oglase načuju dugim nizom prividno znanstvenih nadimaka i po novinama. U međuvremenu. To su. keksi. umjetna pića kao coca-cola i li­ rata i svih mogućih otrova što ih čovječanstvo pozna­ munade.

Treba prestati s objavljivanjem rasprava o tvar koja u minimalnim količinama ubija čovjek u pojedinačnim hranjivim sastojcima i dijetama. ili uoče da. Malo kasnije ustanove da se ne radi ne ljudi. koji nemaju mogućnosti upoznati sve te dijetetske opeka. Nanovo sastav­ prehrane uskladi sa životom čovjeka. svaki s drugačijim stanovištem i tina tvari. Takav Upravo to se katkad dogodi za vrijeme uštrcavanja vi­ život i nije život nego noćna mora. Usprkos tolikim neuspjesima. je li to zaista prak­ red za redom. pa da bi tični sustav ljudske ishrane i da li oni što žele živjeti na ipravili pogrešku.d. Zalije. U međuvremenu biolozi svojim pretragama otkri­ beskrajna bujica otrova stalno teče iz tvornica u orga­ vaju neki vitamin. uče napamet. Tada izbor iz­ ljeni popisi i preporuke neprestano se dodaju starima i među pojedinih hranjivih sastojaka ne će više imati 128 129 . Te navike se moraju tako promijeniti da se način Stalno se pojavljuju nove knjige. jer to nije život koji je čovjeku dosuđen. pa se svaka zgrada slabih temelja sruši. ali ne prožme prostor između ma. Ljudi grade kuću nižući opeke svemu točne. od kojih svaka dobiva posebno ime. ovom svijetu imaju žalosnu potrebu da sve te knjige redne žbuke ijednostavoje izliju na građevinu. pre­ Učinci umjetnih vitamina na ljudski organizam su porukama o prehrani i popisima specifičnih dijeta u prividni i proturječni. nim vitaminima i drugim hranjivim sastojcima. a sve roku od pet minuta nakon što uđe u ljudsko tijelo? Kad recepte za umjetne vitamine i otrovne kemikalije tre­ će se ljudi opametiti i ostaviti se tih besmislica? ba smjesta poništiti. ja. ako dospije u Pretpostavimo za trenutak da su knjige o određe­ organizam. neka tvar se pretvara u drugu i t. snagu u odsutnosti drugih. Sto bi onda bilo s milijunima što žive po pivši se izvana na opeku ta žbuka štiti zgradu neko planinama i dolinama. Kako netko može predstavljati hranjivom neku problema. promjene u naš način života i naše prehrambene navi­ ke. Tada bismo se pitali. u zabačenim selima i zaseoci- vrijeme od vjetra i kiše. Tisuće svezaka je napisano o prehrani i pove­ o jednostavnom spoju. nego o zamršenom spoju dese­ zanim temama. od kojega ne žele odstupiti ni jednu jedinu nom zauvijek oslobodi noćne more i uvede radikalne stopu. Trebamo napraviti tamina. prijatelji! Probudite se iz svoga mamurnog neha­ lažne žbuke. Potom pogledom. a pogotovo ne dosegne nutarnju strukturu gra­ popise i tablice? Bi li takvi morali umrijeti od gladi? đevine. Katkada se upotrijebi prevelika količina takve Ne. ljudi ustrajavaju na svojem pogrešnom i opa­ Postoji samo jedan način da se čovječanstvo jed­ snom putu. miješaju ogromnu bačvu nižeraz. razočaranjima i nesre­ ćama. ne dodajući nikakve žbuke. različitim pojedinostima i različitim lista­ postupno zamijete da neki vitamin ne pokazuje istu ma i tablicama. kad bolesnik umre neposredno nakon injekci­ potpuni zaokret u našem shvaćanju prehrambenih je.

svoje slatke dič u izboru prirodne hrane. Drugim riječima. nikakve praktične svrhe. U kući bi trebalo držati samo pot­ jedu pa su nagomilali toliku količinu mesa. niti su divljaci što borave u mračnim šumama. puno uravnoteženu hranu koja sadrži istovjetne hra­ Pretpostavimo da će nakon tisuća godina napornog njive vrijednosti. kojoj sam spreman posvetiti sve svoje vrijeme i energiju. okusa. Otkrivaju da neki vitamin poti­ našeg tijela. na domak ruke i u velikim sve čovječanstvo ovom divnom stazom. sve je­ koju vrstu kalcijevih tableta uzimaju da im raste naj. Moći će raspoznati sve sastoj­ trebalo bi biti cjelovito i savršeno hranjivo. Imaju svoje razloge da rade što rade. Žele utvrditi nam ne daju zaboraviti da su beživotni škrob i šećer specifičnu funkciju svakog vitamina i svakog minera­ takođe „korisni". već je tu. dan jači od drugoga. u svojim laboratorijima možda mogli postići za mili­ znam da ne samo da to nije teško. Čitatelj ipak ne smije misliti da su biolozi sasvim nerazumna bića. baš taj cilj koji bi površni dojam. jestvina. bolje da posjete afričku prašumu i zapitaju slonove lažni hormoni i povrh svega raznorazni otrovi. niti će svijet više misliti o bolja bjelokost na svijetu. izgleda. Sto onda još traže? krajnje laganoj zadaći. Možda ni sa­ vitog i nenarušenog žita u bijeli kruh ili kolače. ne brine. dočim se potrebe naših organa i žlijezda če rast. veliki i mali. Naime. uz mima nije jasno koja im je krajnja meta. što mitivnih divljaka? Istina je da se pretvaranjem cjelo­ to traže biolozi i koji im je konačni cilj. Tada će izbor hrane ovisiti o našem osjetu niti nerazumne životinje što žive u krdima i stajama. mineralni preparati. ali to njih.d. Ali to što oni Čitatelji ne bi smjeli misliti daje preteško povesti tako uporno traže. Moramo stvoriti uvjete u kojima će bogati i siro­ a s njihove točke gledišta ti su razlozi čvrsti i uvjerlji­ mašni. učeni i neuki moći voditi zdrav vi. sve što čovjek jede rada postići željeni cilj. treći nam ojačava mogu zadovoljiti čudesnim „znanstvenim" sredstvi­ zube i t. To je samo količinama. ili koju vrstu bjelančevina posebnim dijetama. pa žvakati sirovo žito poput pri­ Mogli bismo se nakon svega s čuđenjem pitati. ke zrna žita ili neke druge biljke i razumjeti do tančina njihove funkcije u našem organizmu. sve desetine tisuća hranjivih reći ja. jer daju potrebne kalorije za grijanje la u našem organizmu. Oni nastoje otkriti koju vrstu jestvina treba sastojaka uništavaju. drugi nas štiti protiv zaraza. nego da se radi o june godina. Oni naše tijelo kako bi živjelo u zdravlju. bez vječne obveze biranja između ovih ili onih osobe. Budući da sam to sve i sam prošao. 130 131 . Ali umjesto da se toliko muče. čiji će nam zahtjevi i želje biti nepogrešivi vo­ Kako će onda napustiti svoj bijeli kruh. torte i slasne kolače. Njihov cilj je postignut. ne bi li bilo ma kao što su umjetni vitamini. pa ću im to izuzetak škroba i šećera. znanstvenici su „civilizirane i školovane" život.

Ali ja svečano izjavljujem da najboljem slučaju trebala svesti na opće pokuse s ci­ SVA LJUDSKA BIĆA MORAJU KONZUMIRATI ljem da se ustanovi stupanj razvitka i prednosti jedne ŽITO U SIROVU STANJU. Isto tako i svi ti opasni skobe i patnje ovoga svijeta? Kakva smisla ima živjeti časopisi u kojima se pokušava dokazati da vrijednost 200 godina u svijetu koji je ionako prenapučen? Ne­ neke jestvine leži u nekom od u njoj sadržanom sastoj­ mojte se iznenaditi kad naiđete na ljude koji tako mi­ ku. ugljikohidrata. mogle bi se proučiti opće razlike između voća. bolničarkama. TO JE ZAPOVIJED vrste jestvina u usporedbi s drugim vrstama. znanstveni­ vanja promijeniti svoje opasne postupke i smjesta pre­ ka. Koliko je samo truda i napora uloženo u njihovu iz­ Budući da su knjige o pojedinačnim hranjivim sa­ gradnju i nabavu! Kako bi oni mogli napustiti sva ta stojcima i raznim specifičnim dijetama obavile svoju „dostignuća" za ljubav običnog žita? Taj korak ne zadaću. ljekarnama. ne tiče. lančevina. trebali bi bez trenutka oklije­ Glavna zadaća svih naprednih pisaca. moraju biti povučene iz opticaja. Drugim riječima. što se prehra- 132 133 . vitamina i mine­ pa zar im nije bolje da umru malo ranije i riješe se tje­ rala trebale bi biti zabranjene. žitarica. Čak i knjige u kojima njihovi autori pokušavaju sle. Na prim­ PRIRODE. misli treba smatrati suvišnima. bolje rečeno proturječnim teorijama. Ali kad vide ne­ uspjeh svojih napora. koštunjača. masnoća. mahunarki. ko i hraniti se jednako. raka i drugih koje raspravljaju o djelovanjima i „korisnostima" bje­ bolesti. vodila želja da služe čovječanstvu. tako da se samo da se ne smije učiniti. Zapravo bi se moglo reći. I konačno. Ljudi i tako moraju prije ili kasnije umrijeti. da danas većina utvrditi superiornost nekih vrsta voća nad drugima čovječanstva. nego se na njega ne smije svijest javnosti ne zamućuje njihovim nezdravim i ni pomisliti. Ovaj zaključak ne dopušta kirurškim instrumentima i ostalim sličnim stvarima? nikakvu skepsu ni neslaganje. ja sam pažljivo izmjerio i prosijao sve dostupne rode. liječnika. Nije uopće važno što tisuće. što bi se dogodilo s našim tvornicama. zaslijepljena ovisnošću o hrani. cijelo čovječanstvo odsada treba misliti jedna­ bolnicama. Nakon što sam štete stoje čini izopačivanje prirodnih jestvina i poti­ prikupio sve proturječne činjenice iz knjiga o prehra­ cati svijet da se bezuvjetno podloži zapovijedima pri­ ni. sve knjige milijuni osoba umiru od srčanih udara. ako takve razlike stvarno postoje. jer. bala bi biti odsada ukazivati na svaki aspekt ogromne inače će ih idući naraštaji proklinjati. novinara i humanitarnih djelatnika tre­ stati objavljivati knjige koje se odnose na te teme. A buduća istraživanja bi se u upravo na ovaj način. zelenog i korjenastog Usprkos svemu ja ne niječem daje biologe uvijek povrća. liječnicima. dokaze i izvukao osnovni zaključak da.

nokte i vlasi. umjetnom hranom. jer ima dva tijela. A kratkovidni smatraju ovo debljanje nedvojbe­ značajan dio tijela se sastoji od neaktivnih stanica. nesanicom. Takve beskorisne i tijelo . Osim traju ove opominjuće simptome znakom slabosti or­ ovih visoko razvijenih postoje i stanice koje površno ganizma. glavoboljom i daju snagu mišićima. a ovisnik ne opskrbljuje svoje tijelo dovoljnom Naviknuti uživatelj kuhane hrane je ustvari kombi­ količinom prirodne hrane. djeluju i bivaju nadomještene može. U organizmu ovisnika o hrani stvarni čovjek zauzi­ koji ubrzo počinje žderati kao vuk i nezaustavljivo ra­ ma jako malo prostora. oživotvoren prirodnom ishra­ granicama ugrađujući u se izvjestan broj neaktivnih nom i još uvijek održavan prirodnom hranom. Prvo tijelo je diti manjak i zadržati svoju veličinu u prihvatljivim STVARNI ČOVJEK. održavaju život i drže osobu na no­ spriječio oblikovanje lažnog čovjeka čini sve što gama. To su stanice što mučninom. Da bi lizirane i aktivne. lišene se potrebnih meha­ „oporavio i ojačao". ali ustvari posjeduju hranu. organ je prisiljen nadokna­ nacija dviju osoba. To je signal za rađanje lažnog čovjeka.je stvoren neprirodnom. želučanim smetnjama. hrane. isključivo prirodnim jestvinama. prestaje stvaranje novih stanica ju s dva tijela.LAŽNI ČOVJEK . prenose drugim sličnim sredstvima. Te stanice se rađaju. Svaka žlijezda ili organ treba imati određeni broj Tijekom vremena spomenuti otpor je bivao sve sla­ aktivnih i specijaliziranih stanica. rastu i razom stvarnog čovjeka. specija­ boriti neko vrijeme protiv neprirodne ishrane. Budući da se aktivne stanice stvaraju samo iz prirodne hrane. nim znakom oporavka. pa je danas došlo do toga da se mnoga djeca rađa­ nica bude kompletan. one potiču bolesnika da jede još više kako bi se najjednostavniju strukturu. grade se. koji i dalje živi samo na parazitne stanice obiluju po svim organima i sustavi­ neprirodnoj hrani. Kratkovidne osobe sma­ podražaje mozga po tijelu i čine izlučivanja. jer bi inače nesrazmjerno rastao. Stvarni čovjek i lažni čovjek u rečenom organu. ali čim broj tih sta­ biji. jestvinama. uključujući kosti. povraćanjem. Drugo stanica nastalih iz kuhane hrane. Čak i kod najmršavije osobe sti. ma ovisnika o hrani. pa umjesto da prestanu uzimati neprirodnu nalikuju normalnim stanicama. organizam je prisiljen pre­ razmnožavaju isključivo uz pomoć neprirodne i stati s otporom i „prilagoditi se" neprirodnim iskvarene hrane. Takva djeca počinju razvijati lažnog 134 135 . smanjivanjem apetita. Organizam nekih osoba se može usprkos svemu Sve stanice ljudskog tijela koje su zdrave. reguliraju srčano bilo. kuhanom. A kada nakon neprestane navale nizama za specijalizirana djelovanja i općenito su de­ „izdašnih" jela nejednaka borba završi tragičnim po­ generirane i bolesne.

koje prodiru i šire novac uz veliki trud i napor. A što je još gore. postup­ Jer. u izbočenim trbusi­ Ovdje moram zapitati biologe koji hvale bjelanče­ ma i nabreklim vratovima muškaraca i bilo gdje. Jednostavno re­ beskorisnog sala i mesa ne nagone na razmišljanje? čeno. Gdje im je pamet i savjest? Zar ih te gomile tkiva i zaustavlja njihovo djelovanje. vine i polažu lažnu nadu u moć umjetnih vitamina. čovjeka i prije nego dođu na svijet. bijeloga kruha. s čuđenjem se pita­ dolazi od toga čudovišta i nema nikakve veze sa stvar­ mo. bez trenutku kad se dvije niske strasti. na koncu konca. gojaznost je plod njihovih „urav­ no ga steže i davi. pa sad zahti­ nekoliko mjeseci te vražje mase tope i nestaju. jodurniji posao. on Kad promislimo kako se najjednostavnijim i naj­ izražava svoje živinske želje ustima stvarnog čovjeka. jeva svoju specijalnu hranu. ovisnost i zvjerska ikakva izgleda na uspjeh. krvne žile. ujedine. Lažni čovjek nije građen samo od degeneriranih U tom času stvarni čovjek i ne misleći obavlja na. zašto se ljudi s akademskim obrazovanjem utječu nim čovjekom. otrova i drugih škodljivih tvari. Ali lažni čovjek prirodnim zakonima. hvata stvarnog čovjeka u svoje kandže. pa ćeš vidjeti kako se u roku od nije uopće imao udjela u prirodnom jelu. ugrušaka. u debelim obrazima djece. A u stanicama lažnog čovjeka stvara se i rak. stanica već i od suvišnih tekućina. ogromnu težinu lažnog čovjeka na svojim nesigurnim Prodire u ljudska srca. je Lažni čovjek izobličuje skladne figure djevojaka u li im žao ljudi i žena koji teturaju ulicom. Uskrati samo tom predebelom svijetu to znači da je stvarni čovjek u tom trenutku potpuno kruh i meso i hrani ih neko vrijeme po najosnovnijim sit i više ne osjeća želje za hranom. noteženih" životinjskih bjelančevina i „probavljivog" Kad ovisnik o hrani utaži glad jedući neku voćku. masnoća. kojega hrani i 136 137 . u kukovima i bedrima na svojim slabim mišićima. pro­ čovjeka. Možete na svakom tetoši u vlastitom krilu i čije ružno tijelo nosa posvuda koraku vidjeti lažnog čovjeka. unosi je u tijelo na vlastita usta. napor hranu kupljenu teško stečenim novcem pretvara Svaka bolest bez iznimke nastaje u stanicama lažnog u škodljivu tvar. želja. bubrege. štedi soli. jedva vukući cvijetu mladosti. a onda uz još veći trud i se po svim šupljinama i tkivima stvarnog čovjeka. lišava odrasle radnih sposobnosti. svom najljućem neprijatelju. Dan za danom neumorno radi. prirodnijim načinom lako možemo riješiti suvišnih Proždrljiva žudnja za kuhanom hranom je poriv što gomila mesa i potpuno oporaviti. bavlja je u utrobi. Žudnja prelazi u manu proždrljivosti u kojekakvim opasnim i besmislenim sredstvima. žena. žlijezde i nogama. usisava u krvotok i daje ju tom ču­ dovištu.

otrovanje i t. Odgovor je da. zubi ispadaju. zatim gradi sve nutarnje mehanizme raznovrsnih stanica. Najmanji bolesti. Sva kuhana nemo samo jednu bobu grožđa u usta. ljekarije i umjetni vitamini na ovom svijetu ne razgradi i raziđe po cijelom tijelu i zadovolji svaku mogu spasiti život ovakvoga bolesnika. a bolesnikovo tijelo se ospe Naš svemogući Stvoritelj izradio je sirovine ljud­ čirevima. Slučajna oštećenja ljudskog organizma vanjskim Čitatelj se može pitati. Po mišljenju kratkovidnih ova bolest nasta­ ske tvornice tako preciznim računanjem. U ta vanjska oštećenja treba ubrojiti i štete što ovisnik o hrani tu i tamo pojede nekad nešto sirovo. alkohol. otkud to da neki koji tjedni­ čimbenicima (opekotine. um­ Katkada normalne stanice zaista gladuju tjednima i jetni vitamini. oko kojega ne smije biti sumnji ni pitanja. rane. Priroda. kava. u organizmu se pojave razne smetnje. općenito uzevši. 138 139 . opskrbljuje go­ ške u sirovini i slučajno oštećenje izvana. da kad met­ je isključivo zbog manjka vitamina C. što dovo­ pravilom. što nadalje znači neispravan Za vrijeme skorbuta dolazi do postupnog raspada rad tvornice. Ta boba najprije gradi de koje svježe povrće. čisti i podmazuje sve sastavne dijelove i popravlja oštećenja.d. di do krvnih podljeva. Ali ako je takvo glado­ Sirovo povrće je najpotpunija i najispravnija siro­ vanje nerazborito dugo (jer sama osoba ne osjeća gla­ vina što ju je ljudskom organizmu odredio njegov di). znači bolest. va jestvina. nikotin. i najzadrtiji mana. Desni poblijede i postanu Sirovine ljudskoga tijela zovu se HRANA. čija veoma mala količina može nekako održati čovjeka na nogama. rane i inženjer. ostarjele i Postoje samo dva uzroka tvorničkog zastoja: gre­ umorne stanice zamjenjuje mlađima. S prirodnim zakonima ovo mora biti smatrano zlatnim vremenom počinju pucati stijenke kapilara. njegov Stvoritelj. energiju i obavlja druge zadatke što se od nje traže. spužvaste. ipak uspijevaju razumiju i nema nesuglasica o načinima njihova tret­ živjeti. drugim riječima. U skladu s stanica zbog manjka vrhunskih hranjivih sastojaka. te brojni otrovi što u tijelo ulaze s kuhanom hranom i mjesecima. poremećaj sastava povrća znači poremećaj sklada si­ rovina uručenih tvornici. Bog. ali je voće jako kondenzirana i vrlo hranji­ talože se po svim organima. ih organizmu čine i na svoju ruku uzete ljekarije. Ako ne poje­ njegovu potrebu bez iznimke.) lako se ma i mjesecima uopće ne jedu voća. ta bobica se hrana. Drugih uz­ rivom i pokreće motore. daje tijelu potrebnu toplinu i roka nema. minerali. čaj. smrt mu je neizbježna. daje si­ bolesti rovine potrebne za proizvodnju. Kršenje prirodnih zakona proizvodi osnovnu strukturu jednostavnih stanica. od kojih je najozbiljniji skorbut.

Philadelphia i London. U isto uklonjeni. I na kraju se sasvim lako objasne uzro­ uzimanja sirove hrane smanjuje se i broj aktivnih sta­ ci apopleksije i raka. od čega nastaju čirevi na želucu i crijevi­ „psihološke rezerve. pojavljuje se sklero­ tek kad organizam potpuno prestane djelovati. jer im život visi o koncu. išijas. vrijeme zakazuju i zglobovi zbog nakupljenih otrov­ 1955. Da kobni izraz „neočekivano" sutra pojavi na njihovoj 140 141 . žlijezde i organi Posebno osobe koje pate od gojaznosti i visokog zbog manjka sirovina ne uspijevaju raditi punom sna­ krvnog tlaka ne bi smjele oklijevati nijedan trenutak. Ne smiju dopustiti da se zlo­ Ishod toga je oboljenje dotičnih žlijezda i organa. Organi nom normalnog broja stanica. Među­ za. teksa. tivnih stanica. str. podagra i sva sila tim. a kosa sijedi i opada. gnojne upale desni. aktivnih stanica. tri četvrtine jetara. g. ma i curenje iz sluznih membrana. Priroda puno prašta čovjeku. zbog toga što ostaje srazmjerno malo ak­ zlorabi. sve postane jasno kao dan. Tko god ci­ BILJNO. Čim se stvoriti čvrstu odluku da će izbjegavati ovu opasnost i zbog smanjenog uzimanja prirodnih jestvina smanji potpuno popraviti već učinjenu štetu na organizmu. broj normalnih. reuma. a i te što ostaju bolesne su i iscrpljene. nica. Crowdryjeva studija samo potvrđuje uvjerenje je­ daća sirovoga da srazmjerno svakom smanjenju drugih bolesti. crijeva. Američki citolog (stručnjak za stanice op. četiri petine šuljevi. ekcemi i tako dalje. Zbog neodgovarajuće štitnjače i gušterače i cijela slezena mogu biti sigurno ishrane propadaju zubi. ni gubitak devet desetina žlijezda. pa prema tomu i radna sposobnost određene žli­ Nijedan ovisnik se ne bio smio smatrati zdravim.. nakon što ovo pročita. jezde ili organa. krvne žilice se šire i po­ odzivlju u slučaju potrebe. NE OSTAJE SKRIVEN UZROK NI­ jeni vlastito zdravlje mora." Devet desetina bubrežnog kor. prev." („Stanice raka". visoki krvni tlak. jer po­ dijelovi kože. ali čovjek tu dobrotu ponovimo. želuca i ostalih tjelesnih opni stoji višak svih vrsta specijaliziranih stanica koje se što su izložene stalnom tlaku. a poznate su pod imenom tom pucaju. JEDNE BOLESTI. 11) Cakje i najpoznatiji citolog na svijetu nih tvari što su ušle u tijelo s kuhanom hranom. Za njega je gubitak stvaraju se kamenci na mjehuru. stijen­ tako kratkovidan. polovica pluća. gom i učinak im postaje sve siromašniji i nedostatniji. da ne smatra opasnim po organizam ke krvnih sudova se prekrivaju tvrdim naslagama. su mu degenerirani i postoji opasnost da u bilo kojem KAD SE ZAKONI PRIRODE UZMU OZ­ trenutku potroše zadnju rezervu energije.) kaže: „Prestanak usluga nekih stanica koje su stijenke srca se rašire i zalisci se oštete kao i osjetljivi postale zloćudne nije ozbiljan gubitak za tijelo. Vrlo često se organi ovisnika o hrani Temelj njegova lošeg zdravlja postavila je njegova održavaju na životu radeći samo s desetinom ili peti­ ovisnica majka još prije nego što gaje rodila.

talismani. Niti bi ikad smjelo mogu koristiti ovom hranom. pogled na kuhanu hranu puni stvarnog čovjeka gađenjem a ne Glavna stvar je u tome što su učinci tih tvari varlji­ užitkom. ali od­ možda te tvari povećati broj specijaliziranih stanica. pola kilograma jabuka ili grožđa dnevno. Sutra ojačati slabe stanice ili vratiti oštećenim stanicama nijedan roditelj ne će moći opravdati svoju krivnju. Prebo­ lest. majke osiromašena njezinim jedenjem kuhanoga. a stanice raka će postupno poumirati jer se ne želucu. Sve to dolazi od ku­ na sigurnu smrt nema prava ugađati svom nepcu po ci­ hane hrane. a otrovne ljekarije služe kao lažnog čovjeka umoriti glađu. prividni. reci­ mo. mogu li jednu po lanjanjem bolesnih. želja za kuhanom hranom je želja za bo­ gata literatura o korisnosti droga mit je našega doba. Sve dok u ljudskom organizmu ima imalo bolesnih a priroda ih je previdom zaboravila uključiti u prirod­ stanica.osmrtnici. Ali ne jestvine? kad se jednom tijelo očisti od bolesnih stanica. proturječni i beziznimno škodljivi. možda će moći obnoviti viti neprestani priljev otpada i otrova što u naše tijelo svoju radnu sposobnost rađanjem zdravih stanica i uk­ ulazi s kuhanom hranom? Na koncu. Do sada su vrsta otrovnih tvari koje nazivaju lijekovima. količina je dovoljna da drži na životu stvarnog čovje­ ne bi smjelo provesti nemirnu noć ili patiti od bolova u ka. Mogu li svi roditelji počinjali ovo zlodjelo nenamjerno. sad će se smatrati zločinom s predumišljajem. Ova Malo dijete ne bi nikad trebalo plakati bez razloga. a još manje od groznice. nje ograničenu dijetu od sirove hrane. postoji jaka žudnja za kuhanom hranom. Ta riječ je najjači dokaz potpunog neznanja Bolesnici od raka bi trebali smjesta prijeći na kraj­ „civiliziranog" čovjeka. Ako oštećeni organ nije potpuno izgubio šiće ili očisiti krvne žile od nečistoće? Mogu li zausta­ sve svoje aktivne stanice. Ukratko. Zato da bi se pokorila i uništila bolest. 142 143 . mlijeka u prahu i lošeg mlijeka njegove jenu ubrzavanja vlastitog kraja. ne izgladnjelim žlijezdama ili nadomjestiti hranjive pacijentu treba omogućiti da posve prijeđe na jedenje sastojke uništene vatrom? Mogu li ojačati srčane mi­ sirovoga. Po­ novno izjavljujem i ponavljam. jednu izdvojiti i uništiti stanice raka ili ih vratiti među normalne? Možda su ti otrovi zbilja dio naše prehrane. Sto jači osjećaj „gladi". to dublja i teža bo­ vi. treba rode na kugli zemaljskoj. Osoba koja je osuđena imati manjak vitamina ili kalcija. lešću. novu sposobnost djelovanja? Mogu li dostaviti sirovi­ Prije nego se donese odluka o kirurškom zahvatu. kao stoje. a ustrajavanje u toj želji je ustrajavanje u Ogromno praznovjerje drži pod svojom vlašću sve na­ bolesti. da je okrutno djelo Pogledajmo sada kakva nam je korist od 350.000 privikavati novorođenče na kuhanu hranu.

novi pristalica jedenja sirovoga moći dohvat je ruke svakom bolesniku. pod uvjetom da napadnuti organ bijelog kruha ulazi u usta žrtve koja ništa ne sumnja. To samo su puste vračke. životvorni napitak! I istom će se krvne žile početi ubrzano pročišćavati. O tomu svjedoči jednu jedinu živu stanicu. Kad takav liječnik naškraba na komadu pa­ morima. Sve postojeće kemikalije protiv tih bolesti uzetih tvornica što ih je čovjek na zemlji izgradio. Trujući tijelo. naivno pretpostav­ Ako bolesnik. Neizmjerno mašuje polovicu ukupnih smrti. osjetit će prom­ godinama vodio za ruku iz jedne zemlje u drugu u jenu nabolje skoro preko noći. osuđen da za koji tjedan ili mjesec lja da može propisivanjem jednog otrova obnoviti umre od srčane kapi. već i liječi Djetinjasto je smatrati 50 posto svih smrti iznenadni­ sve već postojeće bolesti. Kao ishod. ne PATNJE LJUDSKOG RODA. Od prvog dana njegove nadi da ću naći taj čudesni. potraži utočište u prirodnim za­ poremećeni rad milijardi tvornica. a stijenke takvom sanjarskom nadom svaki bolesnik. s tim da postotak i malena stanica ima složeniju građu od svih zajedno dalje raste. S zdrava života. UZROCI SVIH će s pouzdanjem očekivati još kojih 40 ili 50 godina BOLESTI SE NALAZE U KUHINJSKOJ VATRI. Kad je u pitanju zamjena nekoliko tje­ NESTANKOM TE VATRE NESTAT ĆE I SVE dana bolesnog života za pola stoljeća zdravoga. ni udar svakog trenutka. pa je očito iz vrlo jednostavne činjenice da svi svjetski čak i umrtvljujući živce i potičući rad srca te ljekarije stručnjaci ni uz najveći napor nikada nisu stvorili ni otimaju organizmu preostalu snagu. umjesto da umre za ne­ A radikalno i konačno izlječenje svake bolesti na koliko tjedana. kuca danas na vrata svoga liječnika ili svježim aktivnim stanicama i postupno postati opet staje u red u bolnici. U ne. 144 145 . pira ime nekog otrovnog „lijeka". Jedenje sirovoga će obračunati sa svim tim po­ svjetove. Kad vidim kako zalogaj mesa i i najkompliciranije. od najblaže do najozbiljnije ma i neočekivanima. već vidim sliku degeneracije koja će uskoro početi u O ovoj temi ne mogu govoriti naširoko u ovoj stijenkama njegova srca i krvnih žila i očekujem srča­ knjižici. voga ne samo što sprečava svaku bolest. Potpuno jedenje siro­ smijemo dopustiti da nam se u srce uvuče oklijevanje. Ja sam svoju djecu konima i prijeđe na jedenje sirovoga. Moramo se spustiti iz oblaka mašte i zauzeti reali­ kim zemljama smrtnost od raznih srčanih bolesti pre­ stično stajalište prema ovim problemima. Usprokos tomu bilo koji obi­ od svih bolesti kardiovaskularne smetnje je najlakše čni liječnik smatra se stručnjakom za ove neizmjerne liječiti. kakvogod vena. A svaki organ se sastoji od činjenica da su liječnici glavne žrtve srčanih udara. srca i srčanih zalistaka dobit će novi život sa mu bilo stanje. još uvijek pokazuje znakove života. Dovoljno će biti iznijeti jedan primjer. nadražujući. A milijarda takvih stanica. elastične i čvrste.

nazočnost stranih Tijekom toga razdoblja mogu se pojaviti simptomi tijela i parazitskih stanica u organizmu. Promatrajući lažni čovjek svojom težinom stišće i guši stvarnog strana tijela u mokraći i krvi kratkovidni čovjek će mi­ čovjeka toliko da od njega ostaje samo „kost i koža. Jedenje si­ je. Takvi simptomi variraju u učestalosti i snazi od Treba znati da od stotinu kilograma čovjekove osobe do osobe. smijući se gluposti stvarnog čovjeka. koje se osobe će se tako smanjiti da će ga oni koji ne znaju postupno raspada i napušta organizam zauvijek. što nam uopće ne bi više smjelo kšanjem." sliti da su nastala iz prirodne hrane. a uopće ih nema stanicama. blaži kod mlađih. dovoljno sirovina za rad žlijezda. masnoćama. 2. bolova u želucu. a u nekim slučajevima mogu se i ne težine 40 do 50 kilograma pripada lažnom čovjeku. pojaviti. oslabljena flatulencije (napuhanosti). jeti u krvotok. od prvog dana kad 146 147 . Po pravilu znaju biti ozbiljniji kod starijih i koji će se smjesta početi topiti i zajedno s bolesnim krupnijih osoba. Bude li netko toliko neraz­ njeg čovjeka. ali na mogla proizvesti NEPRIRODNE i štetne učinke je uštrb zdravlja. te po­ pasti na pamet. 4. glavobol­ otpornost stanica protiv zaraznih mikroba. tako da nitko ne snici o kuhanome katkada prolaze kroz razne poteško­ bi smio popustiti osjećaju „gladi" i sa sumnjom o mu­ će. postoje četiri osnovna uzroka treba se s pouzdanjem podvrgnuti zakonima prirode i bolesti: 1. koje mogu kod svijeta što ne misli stvoriti dojam drosti Stvoriteljevoj tražiti pomoć u „obilnim" veče­ da prirodne jestvine iscrpljuju tijelo i škode zdravlju. smanjen broj specijaliziranih stanica. Sama pomisao da bi PRIRODNA hrana borit pa to učini. Ali to je toga prijelaz na jedenje sirovoga ne smije biti mjereno samo vanjski privid onoga što se ustvari događa. vrtoglavice i opće klonulosti i t. mokraće i znoja. Tada će lažni čovjek uzdahnuti s ola­ nešto najapsurdnije. simptomi će smjesta nestati. te mjestimično suha koža i svrbež. U ti­ uobičajenim medicinskim mjerilima. dočim je činjenica U početom razdoblju jedenja sirovoga težina takve da nastaju od odurnog tijela lažnog čovjeka. kako bi izišao iz tijela putem raznih iz­ Općenito govoreći. ne­ strpljivo čekati konačni ishod. Sve Ipak u početnom razdoblju jedenja sirovoga ovi­ su to procesi čišćenja i ozdravljenja. noge oteku. U nekim slučaje­ rovoga na samom početku se hvata u koštac sa sva če­ vima mokraća postane mutna.stolice. Zbog pravu narav promjene početi sažaljevati. rama.d. ugrušcima i otrovima navri- kod novorođenčadi koja će početi normalno rasti. pojavi se tiri uzroka i nudi radikalno rješenje problema bolesti. osip po tijelu. „potpunim" bjelančevinama i „nenadomje- Ova zabluda je najjasniji dokaz kratkovidnosti današ­ stivim" aminokiselinama. Umjesto toga jelu jedaća sirovoga stvarni čovjek. četi ponovno rasti novom snagom. 3. u tijelu pretjerano gojazne osobe lučivanja . Općenito govoreći.

usprkos normalizi­ tri dana jeo samo meso. u mo­ nencije od kuhane hrane. Očito su tri dana jedenja Rast stvarnog čovjeka je naročito brz u mršavoj. no bistra. mokraća se opet za­ domjestiti će gubitak što ga je pretrpio lažni čovjek. koža mi se između ručnih i nožnih prstiju novi. Ni­ ishrane. morao mijenjati ugrušci što su se nakupili u krvi i zglobovima tijekom donje rublje. te sam osjećao simptome slabosti. Želeći još bolje prov­ stajalo cijeđenje gnoja. mutila. dulje nego ikad prije u životu. Noge su mi i prije znale oticati. patio sam i od nekih krpicama. blijedoj i slabunjavoj djeci. sušila i nakon toga gulila i svrbjela. sluzi i krvi. 1 5 .se oslobodi lažnoga čovjeka. a onda su dugotrajnih blažih oticanja. Odmah prvog dana mokraća ranja rada probavnih organa. Bilo mije Još je značajniji nestanak mojih šuljeva. tope i nestaju svi oni Svaki dan sam. a trećeg dana je muteži posve nestalo. dobiva na težini i nastav­ mi se počela bistriti. zbog stalnog pritiska pri­ godina kronični šuljevi nisu mi dali mira ni počinka. jer je debljina znak Srećom. mesa usporila ritam čišćenja mojega organizma. Čak i nakon što jeriti svoja uvjerenja naglo sam prestao jesti sirovo i sam prešao na jedenje sirovoga.2 0 sasvim jasno da se u meni. a na stopalima mi se koža sušila i otpadala u stupno je nestao. Kad usporedi ta dva načina jem je organizmu počeo opširan proces čišćenja. drugi danje već bila skoro potpu­ lja pravilno rasti sve dok ne dosegne normalnu težinu. Usput rečeno. dobio sam osip po Jaki otok mojih nogu tijekom nekoliko mjeseci po­ tijelu. rodne hrane i tjelesne vježbe. ali ne tako jako kao prije. Upala nije nikad splašnjavala. a onda se za nekoliko tako da će od početka postajati čist dobitak na težini. bit će još uvjereniji daje odabrao pravi put. Manje .više isti otok nije splasnuo. duge šetnje. vitka. Uživanje roditelja u zaoblje. Kad U vrlo tankoj osobi porast težine stvarnog čovjeka na­ sam ponovno počeo jesti sirovo. Možda je dobro za novog pristašu jedenja sirovoga nosti njihove djece znak je potpunog neznanja. Ne smijemo očekivati da Usput sam otkrio još jednu stvar. Zatim mije mokraća postala posve simptomi se pojavljuju kod mnogih jedača sirovoga mutna. sišao sam na svoju prijašnju težinu četvrti lažnog čovjeka. Za cijelo to vrijeme vježbao sam izlazeći na koji mi o njima pišu sa svih strana svijeta. nekad i po dvaput. da uzme dobar objed nakon nekoliko mjeseci apsti­ Kad sam prvi put prešao na jedenje sirovoga. ali sam imao bolove u nakon toga mu ne će ni u snu doći želja da pokus po­ crijevima. Djeca koja jedu sirovo će biti doista dan nakon što sam se vratio sirovoj hrani. tjedana postupno razbistrila. stanje sa šuljevima nije 148 149 . njihovi drugovi koji jedu kuhano. nije pre- 50 godina jedenja kuhane hrane. žilava i mišićava. Voda i slana hrana djeca koja jedu sirovo budu bucmasta i zdepasta kao povisila su mi težinu za tri kilograma u samo tri dana. i ti su se idućih godina iznenada jako nabrekle i uzelo je više mjeseci dok ublažili i konačno potpuno nestali.

po­ ještanjem degeneriranih stanica u organizmu aktivni­ gotovo nakon što pojede nekoliko „dobrih" večera. Takve stanice se „nor­ gim riječima. jednom u dva . prorijedili na dva napada tjedno. već o procesima de. čak i nakon obične šetnje. Ovdje se nalazi vjekovni san alke­ ipak na kraju morati podvrgnuti kirurškom zahvatu. kad se važnom istinom. prirodna hrana ih osposob- koncu tretman nije uspio dotle da danas ne osjećam ljuje da obnove svoje bitno staničje stvarajući nove i da sam ikad trpio od šuljeva. pa sam pomišljao da zbog morfoloških pro­ stroga umjerenost. eliksir života. Poznata je činjenica da šuljevi nastaju zbog oslab­ Jedač kuhanoga živi od djelovanja jedne petine do ljene elastičnosti čmamih stijenki i proširenja vena u jedne desetine svojih organa i žlijezda. dok na zde nisu sasvim istrošene. kapilarama i živ­ ti). Dru­ oblici degeneriranih stanica. istovremeno nisam gubio pouzdanje u moć priro­ ma kemikalija što traju nekoliko sati. krupne stanice bez jezgre (megakariociti) i drugi cima.tri mjeseca. Dnevni nadražaj i su se organizma. Ne radi se o vračarskim učinci­ No. a ipak dokle donjem dijelu debelog crijeva. Povećanje spolnog po. Nakon svakog tjelesnog riva iznenadit će jedača sirovoga. radi o zdravlju. Liječenje se bilo naročito istovremeno odbacujući bolesne i beskorisne stanice. 1 zaista. specija­ toku jedača kuhanoga. U uznapredovalim slu­ god se može držati na nogama. želucu. nekoliko mjeseci kasnije stanje se počelo temeljitog liječenja bolesti rekonstrukcijom cijelog polagano mijenjati nabolje.op- postupno obnove i postanu ponovno elastične i čvrste. pa jednom na tjedan. smatra sama sebe čajevima kirurški zahvat se smatra jedinim rješenjem. poput Damoklova mača nad- Liječenje šuljeva sirovom hranom je dokaz da nadom­ vija se nad njim opasnost da izgubi i tu desetinu. se skoro ništa promijenilo. Što je još gore. svako odgađanje opasno. Ali uništeni organ. ma. Jedači sirovoga će postavljati nove mjena jedenje sirovoga ne djeluje na šuljeve i da ću se nečuvene rekorde. čak i u krvo­ sirovoga potpuno se obnavlja novim mladim. prev.) pokazuju da osim neaktivnih u tijelu se mogu Još je važnije to što ovaj proces se odvija istovremeno naći razne divovske stanice s više jezgri (polikarioci- u crijevima. ove i mnoštvo drugih nastranosti u organima svih ovi- 150 151 . Znanstveni istražitelji koji vide liziranim i zdravim stanicama. ništa ne lo žito. i to u svakoj žlijezdi i organu bez iznimke. ubrzalo kad sam počeo svaki dan jesti salate i proklija. Pod uvjetom da stanice nekog organizma ili žlije­ jednom mjesečno. poremećeni i bolesni organizam jedača malno" nalaze u organima i žlijezdama. nadražaj je bio vrlo stajalište je da u spolnim aktivnostima treba vladati žestok. krvnim žilama. zdravim. a te okolnosti nas sučeljavaju s jednom pre­ može vratiti u prvobitno stanje. recimo pokvareni zub. stijenke krvnih žila i crijeva s vremenom se Istraživanja citologa (stručnjaka za stanice . mičara. Zbog toga je. iako naše čvrsto napora.

koji su najškodljiviji od svih mune. ne izazivaju smjesta protureakciju želuca. ne ili ne. otrovanje krvi. bijeli kruh ili šećer. A Iz naraštaja u naraštaj smanjuje se poznataje činjenica da se odmah nakon uginuća živo­ čovjekova otpornost prema zaraznim tinjske stanice počinju raspadati. puštaju tijelo tek nakon što oštete stijenke crijeva i po­ miješaju se s gnojem. Lakovjerni svijet naivno vjeruje da ne broj zaraznih bolesti svojstvenih homo sapiensu koje može škoditi ono što želudac rado prima. kao da žele pretvoriti ljudsku utrobu u bačvu javljene 1956. kapavac. difterija. ob­ lenje.snika o hrani. apendicitis i gla dati svjetla očima ili organizirati čudesno djelo. V. kože i živaca. a ne obraćaju ni najmanju pozor­ Prirodne jestvine se ne zadržavaju u probavnim or­ nost na najhitniji čimbenik: na osobine sirovina koji­ ganima duže od nekoliko sati. ma se živci opskrbljuju. šećeru ili maslacu. bez sirovina! A pitanje je. malarija. ta se otpornost od naraštaja do naraštaja otrov. kakva bi se to tvar mogla gripa. živčanih oboljenja. čuvenog ruskog znanstvenika I. Liječnici prepo­ iz knjige „Anatomija i patogeneza ljudskih bolesti" ručuju uporabu kuhinjske soli kako bi spriječili gnji. Znanstvenici nisu svojim pokusima uspjeli za­ jela. čir poganac. nakon čega. kao da ijedan dio tijela može raditi bolesti (kao što su tifus. mota probavnim traktom danima. žutica. boginje. Davidovskog. ispuštajući pritom bolestima velike količine raznih otrovnih tvari. kakve veze može biti između hrane i oči­ simptome koji su izdaleka podsjećali na neke od tih ju. Po njemu „postoji izvjestan soljena mesa. osim što su pokatkad proizveli se čak pitaju. posebno ona životinjskog porijekla. šarlah. dr. Idućeg dana U vezi s ovim želio bih navesti nekoliko odlomaka bolesnik se žali na smetnje u želucu. a što je njeva hrana životinjskog porijekla posve pretvori u još gore. upala pluća. a guljena ne napadaju životinje. sluzi i krvi. katkad i tjednima. Stoga nije čudo što se nakon tri . reu­ naći u bijelom kruhu. koja bi mo­ ma. Shodno tomu na stol jedača kuhanoga ne stiže nijedno jelo čisto od Lažne su tvrdnje daje opasnost od zaraznih bolesti otrova. dočim se kuhana hrana. Katkad je taj proces tako silovit da otrovi na­ smanjuje. Od jedenja kuhane hrane ljudske stanice stajanja u ljudskom želucu pri temperaturi od 38 stup­ postupno gube otpornost prema mikrobima. uključujući i čovjekolike maj­ riža.četiri dana u opadanju. napuštaju tijelo normalnim putovima. ospice.) 152 153 . godine. probavlje. meningitis. dobrodušno ih smatraju „normalnim i vanje živaca? Svijet nagađa koješta o uzrocima prirodnim" pojavama. Neki raziti životinje.

Inače tinje imune na sve kronične bolesti. Smanjenje smrtnosti od zaraznih vilu imaju simptome tipične za čovjeka. aneroba (bakterija koje mogu živjeti bez kisika kako će joj sirova trava naškoditi. Iz toga proizlazi da sve životinje. da izrazi bojazan virusa." 154 155 . simptomi kod životinja jedva uočljivi. u pra­ grešnog stanovišta.op. kakva bi krava bila mikroorganizama. pa. Bolesti životinja i peradi koje se pojavljuju na lju­ A upravo u taj položaj su se doveli današnji zadrti dima. Samozaraze su posebno moguće danas. kanalizacija. Ali kad Pa i danas se samozaraze. ne po­ mišljajući ni trenutka daje ono što čini protuprirodno. jer se. tularemija Borba protiv zaraznih bolesti vodi se s potpuno po­ („zečja groznica"). eto. trihinoza i druge.U gom se ovdje čovjek razlikuje od životinje ako ne po svjetlu suvremenih podataka o promjenljivosti bakte­ navici da se najede u skladu sa zakonima „civilizaci­ rija moramo smatrati sasvim vjerojatnom pretpostav­ j e " i zatim podigne noge na stol da se odmori? Zami­ ku da patogena bakterija može nastati od takozvane slite samo kako bi izgledalo da jednog dana kravi nepatogene bakterije. navikla . iako su stalno prisutne u njihovim organima. za nekoliko godina zarazne bi bolesti svojstvene sisavcima i pticama. parati- padne na pamet da se „civilizira" kao čovjek. virusa kuge i tuberkuloze i kod drugih na kuhanu hranu. pa kad vi bacili difterije se mogu razviti iz lažnih bacila. te prije fi. da kad bi nestalo pogodnosti što ih pruža moder­ kovih zaraza. ali im ne smetaju. Moramo dodati i činjenicu da su živo­ past svega kuhanom jelu odanog čovječanstva. gradski vodovodi. dočim su ti bolesti nije postignuto jačanjem tjelesne otpornosti. Zamislite i to. bedrenica. kao što su bjesnilo. daje tisućama godina jela kuhanu travu. prev. posebno one povezane s prijeđu u čovjeka. pra­ nego što pojede travu najprije je svari u kotlu. poklonici mesa. pravi se da ne zna od čega. pokušaje znanstvenika da ih u ekperimentalne svrhe izoliranje bolesnika i slično i vratilo se stanje od prije zaraze tim bolestima. se razboli.isa i dizenterije mogu nastati od crijevnih bacila. velike boginje. upala mozga.. Prema tome bacili tifusa. te iste bakterije ga zaraze na strašni katarom. Onda kad joj Takve metamorfoze se mogu dogoditi kod svih vrsta netko savjetuje da jede sirovu travu. nego ne reagiraju ni na namjerne no stanovanje. ne samo što ne obolijevaju od specifično čovje­ jela. slinavka. Davidovski piše: . kuga. koristeći Što uzrokuje ovu veliku suprotnost? Po čemu dru­ slabost stanica lažnog čovjeka. uništile sav ljudski rod.). uključujući i maj­ Tijekom vremena čovjekova otpornost je toliko oslab- mune. na koži i sluznim opnama." već ublažavanjem vanjskih uvjeta za širenje zaraza. razvijaju jako brzo i postaju neizbježiva pro­ i razorni način. pigarka (psitakoza). bezopasni mikroorganizmi postaju opasni. Nasuprot tomu postoje bakterije 200 godina.

upala uha. Boldirev (1949. ali nema broja očna sluznica. upale kože. U prirodi ne posto­ grlo.. ima ih i sada i bit će ih uvijek. Uloga vanjske zaraze običnijoj životinji. Samozarazne čimbenicima koji stvaraju sklonost prema zarazi u bolesti su: nosni katar. posebno što na njih navale da ih lakomo pojedu. Zbog zatvaranja svih slučajeva šarlaha i 15 posto slučajeva difterije očiju pred pravim uzrocima bolesti. U budućnosti će se bez ikakve sumnje od mesa. g. neaktivnim stanicama. svijet jedaća si­ steura o „patogeneškoj" naravi vanjskih i nutarnjih rovoga bit će zauvijek slobodan od svih zaraznih bole­ mikroorganizama. bezvrijednim. upala žučnog mje­ malnih bioloških procesa u organizmu. tanko crijevo. Barinskog (1949. kruha. Drugim riječima. Razumna oso- 156 157 . pa nije nikakvo čudo shvatiti da glavnu ulogu igra samozaraza. bronhi i mokraćni kanali. Isto tako i dokazi što ih je iznio podliježu bakterijama što se roje u njihovim tijelima.) potvrđuju daje za 53 posto jer te bakterije. krajnici. katar debelog crije­ inače otpornom subjektu i vice versa. građenima zarazama. prepuštajući mjesto nutarnjim bim.S obzirom na postanak zaraznih bolesti moramo sadnik patogenih bakterija. upala bubrega. Prema na­ bilo uvijek. g. koji normalnu simbiozu stanica i bakterija neke slabe osobe i poslije se prenosi na druge. svaka zarazna bolest bismo mogli protumačiti narav fizioloških mehaniza­ najprije se očituje na nekom delikatnom organizmu ma i uvjeta. za ljudskog organizma se smanjila do te mjere. Mikroba je hura. da ljud­ najveći dio oboljenja od difterije ne može se dokazati ska bića više ne čekaju zarazu da dođe izvana. koje inače ne mogu naškoditi ni naj­ slučajeva tifusa uzrok nepoznat. Patogene u pravom smislu riječi sti." va. E. takav organizam u stvarnosti je opasna tvornica i ra­ . je specijalni „patogeni" mikrobi. Općenito govoreći. dizenterija. upala pluća. Svaki pretvaraju u zarazno stanje. poganac Stvarni uzrok zaraze nije mikrob već poremećaji nor­ (čir potkožnjak). upala grla. snaga otpornosti može se dokazati izravni dodir. T. Borba za lazima F. crvuljak slijepog crijeva. nisu bakterije nego fiziološki međuodnosi koji posto­ Stanovište Davidovskog s obzirom na samozaraze je u određenom organizmu u danom trenutku i koji su može se sažeti u slijedeće: „Glavni dijelovi našega ti­ organski povezani s poremećajima u kontrolnim su­ jela na kojima se odvijaju procesi samozaraze jesu: stavima i živčanim mehanizmima. Dakle. Iz ovoga možemo izvući samo jedan zaključak.d. nego vanjski uzrok zaraze. prišt. Kod mnogih zaraznih bolesti nema vidljivih zna­ zato što zasad još ne posjedujemo potrebno znanje da kova zaraze.) u samo 50 posto njihovo uništenje prava je ludost. Ehricha i Pa- naći među jedaćima sirovoga. konjunktivitis. upala mjehura. bronhitis. masla i šećera. Takva tvornica se ne može napustiti shvaćanja iz vremena Kocha. G. poslijeporođajna upala materice i t. u ljudskom se tijelu suoče sa sla­ se postupno smanjuje.

158 159 . to veće i raznovrsni­ terija pretvaraju u zarazno stanje. Odveo sam sina u Pariz i tamo ga povjerio brizi rungskrankheiten". koštunjača i žitarica. a ge i na koncu ga ubili." je količine antibiotika su joj davane. a koji nije mogao otkriti nije bio u stanju dati. kćerki. Svaki danjoj je vadio ogromne količine krvi. oni su mu kćerku izveo iz bolnice i povjerio je brizi prirodne bezobzirnim primjenama antibiotika povisili tempe­ ishrane. Smjestio sam je u koji se zapanjio i toliko uplašio javne sramote. nakon čega se nijedan mikrob ne će usuditi primaknu­ na kojoj je vršio razne laboratorijske pretrage ili ju je ti mladim. koji normalnu simbiozu stanica i bak­ viša temperatura mojega djeteta. Wolfgang Ti. dok vremena je i varljiva. da ne će živjeti više od tjedan dana. vane samozarazom i samotrovanjem.41 stupanj.) Smjesta sam najglasovitijih „specijalista". Ljudi se postepeno razočaraju u nije zastalno ostala između 39 i 41 stupanj. da umnožavanjem bakterija želi otkriti organizam Upravo ovdje se nalazi objašnjenje koje Davidovski koji je odgovoran za bolest. Temperatura im Tih dana sam naišao na Bircher-Bennerovu studiju se obično kretala između 37. Kao pokretom čarobnog štapića temperatura raturu na 40 . Držao je dijete pokusnim kunićem i plašio nas Zbog nedostatka prirodnih jestvina moja su djeca uvi­ lažnom tvrdnjom. pod ovakvim ili onakvim besmislenim izgovorom krankenhaus Anscharhohe). ali u još nasilnijem obliku. gdje je dr. Neutralizirajući privremeno djelovanje bakte­ jakim znakovima nefritisa. to jest „narav fizioloških meha­ svojim neobičnim kliničkim pregledima. ne njezina „normalnog" trajanja na samo jedan mje­ Ja imam vrlo intimno iskustvo s antibioticima. upropastili mu srce i bubre­ se mojem djetetu spustila na 37 . snažnim i čvrstim stanicama koje će nasta­ ubrizgavao tucetima štakora i kunića. Erster Teil. ako joj se ne dadne kortizon ili ne jek patila od nejednolike i ustrajne groznice.37. S povećanim do­ Uloga antibiotika kao terapeutskih čimbenika pri­ zama antibiotika temperatura se sve više dizala. uzroko­ izvede biopsija. 1933. svevši četiri godi­ zarazi. djetetu. sec. tre. da mi dječju bolnicu Anscharhohe u Hamburgu (Kinder. popraćena njima. ba treba očistiti svoje tijelo od tih beskorisnih stanica. Sto je bila nizama i uvjeta.8 i 38 Celzijevih stupnje­ na njemačkom „Prehrambene bolesti" („Ernah- va. nije htio dati kopije bolničkih dokumenata ni klini­ ling izvodio najnehumanije pokuse na mojem jadnom čkih nalaza. sve pod izlikom jati iz plemenitih voćaka. Svojim „znanstvenim" rija oni oslabljuju stanice i utiru put jačoj naknadnoj sredstvima ubrzao je razvoj bolesti. Na nesreću.5 stupnjeva. Nakon tjedan dana stala je na vlastite noge i prešla To isto se dvije godine kasnije dogodilo i mojoj sobu kako bi otvorila vrata tomu bešćutnom doktoru. a da nisu bili u stanju dnevna količina mokraće s 200ml porasla na dvije li­ dijagnozirati njegovu bolest.

dijelom sirovu. K tomu je važno izbje­ djelovanje rečenog organa ili žlijezde bez sumnje bi gavati kuhanu hranu koja je uzrok besanih noći i stal­ bilo zbog pritiska paralizirano. Međutim. cher-Bennera nakon njegove smrti jako promijenjen Općenito govoreći. upravo takve osobine. mislio sam da će ozdraviti uzimajući nčevine (građevne materijale) i umnožavati se. način ishrane dra. Kako bih se bolje upoznao s načinom prehrane u klini­ Kao i kod svih ostalih bolesti i uzrok raka je lako ci dra. Njihov je jedini cilj žderati bjela­ poboljšanjem. stvarni čovjek samozarazom. lice otkriveno svježem zraku. barem za neko vrijeme. Upravo na taj način nog okretanja u postelji. Postoji samo jedna razlika iz­ među degeneriranih stanica lažnog čovjeka i stanica Ja sam osobno živi primjer čovjekove pobjede nad raka. nog bronhitisa do te mjere da sam neizostavno svake Smješta ih u slobodne dijelove tijela. stanice lažnog čovjeka posjeduju mine. ja sam u to vrijeme sirovu hranu smatrao samo sredstvom za stanica liječenje i još uvijek vjerovao u umjetne vitamine. Da sam nastavio hraniti svoje dijete samo sirovom Rak je posljedica krajnje degeneracije hranom. Svatko može vidjeti golim okom put zakašljao niti osjetio prehladu. a zimi katkad na 15-16 stupnjeva osjetljive organe i sustave svoga tijela od opasnosti ispod ništice. da je. odveo sam kćerku u Zurich i objasniti u svjetlu prirodnih zakona. dijelom kuhanu hranu i umjetne vita­ Kao što znamo. pa iako zadnjih deset godina cijelo vrijeme spavam pod ma i tako. uspjeli smo joj produžiti život za samo četiri godine. odlaže ih pod kožu. otkrili su da su stanice raka istog dodavanjem kuhane hrane. Bircher-Bennera. Ohrabren njezinim naglim bilo kakve zadaće. Ovdje mogu usput na­ Citolozi su proveli bezbrojna istraživanja kako bi pomenuti. držao je 23 dana u sanatoriju. Jedenje sirovoga je sve ovo promijenilo. puni njima praz­ godine nekoliko puta morao odležati ozbiljne napade nine. Bir­ otkrili razliku u građi normalnih stanica i stanica raka. spa­ ogromnu masu lažnog čovjeka. Usput rečeno. rak dokončava čovjekov život. nažalost. miješa ih sa zdravim stanica­ prehlade. S obzirom na smještaj i okolnosti. Preko 20 godina patio sam od kronič­ uspijeva držati pod kontrolom stanice lažnog čovjeka. mliječnih proizvoda. koja kojiput dosiže vanje zimi na otvorenu zraku ne zahtijeva nikakvo po­ težinu od 60-70 kilograma. uza sve mikrobe nisam ni jedan jedini njihove navale. Kako bilo. Samo se treba dobro pokriti i ostaviti grama te mase metnulo u bilo koji organ ili žlijezdu. 160 161 . uspijeva sačuvati vedrim nebom. Kad bi se nekoliko kilo­ sebno junaštvo. sigurno bi i danas bila živa. vita­ tipa i da nemaju strukture ni sposobnosti za obavljanje mina i drugih kemikalija.

stanicama dati tako nevjerojatnu moć razmnožavanja Zahvaljujući obrambenim naporima stvarnog čovje­ da su u stanju za veoma kratko vrijeme srušiti i potom ka. gdje između milijarde stanica vanja povlače. Stanice lažnog čovjeka. Da bi mogle neometano jesti te pretjerane go­ vlastitu propast. zračenja. ne misleći nijednog trenutka daje taj kruh. promatraju ih neko vrijeme. ili ih oštetiti. nastaju ubiti. Sva­ sposobnosti. te se bez imalo oklije­ nalazimo sličan slučaj. no­ u času kad dospije na stol. Drugim riječima. koje. koju lakomo jedu. s izu­ Citololozima je posve jasno da rak nastaje od ne- zetkom prehrambenih čimbenika. manjka­ onesposobiti ih za rad. smjestiti se gdje im se svidi i uživati. ma. satrti i vost i neispravnost tvorničkih proizvoda povezana je 162 163 . smola i sva sila kasnije izgube svoje normalne osobine zbog utjecaja drugih škodljivih tvari mogu uništiti građu stanica i nekih kancerogenih tvari. svojim prehrambenim navikama. nemaju nikakve specijaliziranih stanica koje nemaju nikakvih radnih veze s osnovnim uzrocima obolijevanja od raka. nikotin. jer ne žele vidjeti ništa neprirodno u samo jedna ili dvije podlegnu bolesti. počevši od jedne . neprirodne hrane) početno savršeno razvijene. Drže neobo­ brzinom žderati hranu što im je pruža njihov lakomi rive dokaze u rukama. počinju nevjerojatnom toliko suoče s pravim uzročnicima raka. nastaje čudovište koje drži u strahu cijelo čovje­ jene prevladavajućih načina ishrane. kao gromom ošinuti. Kad neka Tijekom svojih istraživanja znanstvenici se svako ili više njih u tome uspiju. a ipak po njihovu shvaćanju sve su stani­ ki pojedinac si mora postaviti slijedeće pitanje: ce takozvanog zdravog čovjeka (makar bile proizvod „Slažem se da svi otrovi. peče. ali da povrede. stanice lažnog čovjeka nastoje se osamo­ je stanica i neizbježnog svršetka neprirodne ishrane. ne može ne čuditi se glupim pitanji­ svetinjom. gazda. Rak je živi dokaz krajnje degeneraci­ mile hrane. priprema i servira čudovištu na svoju toplinu. prosijavanjem. ali kad god se postavi pitanje prom­ nice. kronični nadražaji. iscrpiti. virusi.dvije beznačajne sta­ čak ih i potvrđuju. ali na koji način te tvari mogu jednoj ili dvjema iz hrane prigotovljene u kuhinji. miješenjem i pečenjem. na koja znanstveni istražitelji troše vrijeme. zatvaraju oči s čanstvo. I tako. Ni u jednom od brojnih patoloških procesa ne užasom. Želeći objasniti nastanak raka. kao i stanice raka. nanizali meljavom. pa se zato veliki dio tih tvari be­ Tu strahovitu moć sam vlasnik organizma marlji­ sciljno gubi sagorijevanjem i pretvaranjem u suvišnu vo kuha. opekotine. Naročito ne žele kri­ Bistar čovjek. već višestruko obeščašćen vac i energiju. staliti. stanice lažnog čovjeka ne mogu potpuno apsorbi­ potpuno uništiti cijelu čudesnu građevinu ljudskog ti­ rati ogromne količine neprirodnih tvari koje ulaze u jela?" tijelo zbog ovisnosti. sposoban usmjeriti svoju pamet na tizirati kruh koji jedu i koji su kroz vjekove smatrali bitne probleme. su nekih 400 različitih karcinogenih tvari.

" (ibid. 333.) su smatrali nad- Za normalan rast stanice Cowdry citira Ruscha moćnost stanica raka u gomilanju aminokiselina kako slijedi: „Normalne izvorne stanice sadrže mnoge „značajnim faktorom rasta i razmnožavanja neoplasti- potencijalne mehanizme koji na koncu odlučuju nji­ čnih stanica u propadajućoj životinji." (str. ne može biti ni jeko potrebni" stajalo „krajnje beskorisni i škodljivi." strukture ni funkcije. kao što ni funkcija ne može lina. kad bi umjesto „pri­ a kad se ti sirovi materijali skuhaju. dobrim „Stanica raka"." (str. Zagonetka bi se lako odgonetala.. kojom bi se jed­ ćudnih stanica odvija tako što od dobrih stanica koje nom zauvijek riješila zagonetka raka.S potpunim ili djelomič­ nim spojevima.sa svakim mogućim čimbenikom. rak umnožavajući se bez uobičajenih ograničenja i na­ Ja ću sada navesti nekoliko odlomaka iz Cowdryevih dirući u područja što pripadaju normalnim. žderanje životinjskih bjelančevina.): „Cesto se smatra daje zloćud­ „stanicama koje pate od takve naslijeđene promjene nost povezana s nekom abnormalnosti u sintezi bjela- 164 165 .) stvarni uzroci raka očigledni i jednostavni. Struktura se ne „poput dušične zamke koja tijelu oduzima aminokise­ može održati bez funkcije.) Malo postojati bez odgovarajuće strukture. Glavne aktivnosti stanica raka su potraga za dušič­ Cowdry piše (str." održanje strukture i funkcije nužni su sirovi materijali. Ishod te promjene je nasljedan.) lja tvornici.) Za vrijeme pretvaranja u rak „karcino." Ali Crowdy piše (str. stvaranje abnormalnih bje­ hodnika. 11. niti s prirodom i kakvoćom sirovina po­ Rak se ne stvara od potpuno razvijenih i specijalizira­ trebnih za proizvodnju. g. geni stvaraju promjene u jednoj ili više specijalnih Stanice raka neprestano stvaraju bjelančevine. 152. Christensen i Henderson (1952.) Po nji­ hovu razlikovnost. kiselina. stanice raka gube uzorak strukturalnog lančevina i slična djelovanja." (str. a da mu ništa ne daje za uzvrat." Cowdry je za­ dalje stoji: „Izgleda da se dušični metabolizam zlo­ boravio dodati najočigledniju istinu.): ." (str. Za rak se kaže da djeluje oblika koji te funkcije čini mogućima. 17. Ovi mehanizmi počmu djelovati hovu mišljenju životinja ne propada zbog nedostatka kad sastavni dijelovi dosegnu određenu količinsku ra­ prirodne hrane. za služe tijelu oduzimaju prijeko potrebne materijale. Oni ne žele vidjeti da su nih stanica. nim gubitkom specijaliziranih funkcija svojih pret­ usisavanje aminokiselina. ali nema apsolutno može trebati dodatni gubitak popratnih čimbenika pri­ nikakve veze s građevnim materijalom koji se dostav­ je nego postanu potpuno novi neoplazmi. „Jaje i sperma su visoko specijalizirane organi jedaća kuhanoga trajno poplavljeni milijarda­ stanice koje nikad ne postaju zloćudnima i ne stvaraju ma stanica koje su izgubile pravu strukturu i funkciju. 15. funkcija stanice. 39. Naime. već zbog nedovoljne količine amino­ zinu. iz kojih će čitatelj jasno vidjeti da su stanicama.

Svaka može imati i do 10. Postoji neprekinuti lanac sinteze bjela­ kraja. Unutarstanični mehanizam cijelog čovječanstva. minerala ispod normale. oni ignori­ nčevina u stanici zloćudnog tumora manje . možemo postići samo osku­ ovih materijala u normalnom tkivu uravnotežena dan uvid u cijelo kompleksno stanje. da bjelančevine u pitanju nisu one što ce trebaju od bjelančevina. Neka sam čita­ količina masnoća u stanicama raka iznad. Za vrijeme Prvog svjetskog rata. bilo je manje smrti od raka zajednički djeluju." (str.000 različitih biokemijskih sastojaka. na uzrokovala ovo povećanje smrtnosti.) postoji bitna razlika s obzirom na razvitak sistema za Dakle. trebalo bi sve međuodnose izraziti kinetičkim nčevina i nukleoproteina kojim se stvara građa za pojmovima. u čijim je rukama sudbina stvaranje bjelančevina.. a ipak. Hindhede (1925. Rusiji. 151-151. d.) misli daje pretjerana ishra­ zultat neprestane vrlo složene međuaktivnosti tih ma. g. Usklađenost djelovanja u živoj nego nakon stoje po prestanku rata ograničenje uki­ stanici.nčevina i mogućem oblikovanju abnormalnih terijala. 10-102. stanak i širenje raka. g.) Je li uopće po­ računanjem mogu točno odrediti koliko i što te stani­ trebno naglasiti. Već matemati­ istomjernim razgrađivanjem.više pre­ raju statiku inženjera koji je te kompleksne stanice iz­ stane djelovati. Idu čak tako daleko da pod­ kuhinje. što dovodi do specifičnih promjena gradio i uvjeravaju ljude da svojim preciznim stanične kemijske slike. minerala i t." Na drugom mjestu na­ čke četveročlane ili peteročlane formule predstavljaju vodi Casperssona (1950. mora biti re­ nuto. dočim je sinteza samo nekoliko varijabli. po kojima se sam život očituje. počevši od anorganskih iona pa do najsloženijih bje­ kad je hrana u Danskoj.. naši znanstvenici. nost u jelu sprečava. Budući da se odjednom može odrediti nove stanice u rastućim tumorima. Njemačkoj i Austriji lančevina i nukleoproteina. 166 167 . a što onda reći o ovim formulama. se dobivaju iz grožđa ili jabuka. je li ono što rade smiješno ili žalosno. a vitamina i telj prosudi. koji izravno ili neizravno bila strogo racionirana. kuhane ili pečene i odbačene od strane nor­ cjenjuju mudrost vrhovnog inženjera time što ne odo­ malnih stanica? bravaju ono stoje on odredio. Da bi se jedna stanica mogla definirati do bjelančevina. Istraživači su prikupili podosta dokaza da umjere­ Cowdry dopušta da su „stanice. nog tumora i normalno rastuće stanice izgleda da sastavljenima od tisuća varijabli?" (str. znaju neizmjerno malo o građi koji normalno kontrolira sustav za oblikovanje bjela­ stanica. ili u krajnjoj liniji ograničava na­ skoro neshvatljivo složena mala bića.): „Između stanice zloćud­ ogroman izazov. pa u svojim tvornicama Daljna znanstvena istraživanja su pokazala da je mijese kojekakve tvari te nam ih nude. masnoća. ugljikohidrata. nego one što dolaze iz vitamina. usprkos zanemariva znanja. zloćudne i ostale.

Dokle će čovjek držati normal.) ko. g. Navodimo ponovno McCava.): „Razvoj tumora kod zaostalih štakora bio na „normalnu" težinu.) pripisuje Moreschiu (1909. zaostali štakori sazri­ tral Insurence Company).144 i im da sazriju. ne dajući godina i naviše. g. ali dine smrtnost od raka iznosila 37 za gojazne. Liječničkih ravnatelja (Medical Di­ teže „primao" u njima nego u miševima koji su obilno rectors) i Bilježničkog udruženja Amerike (Actuarial hranjeni. 114 i 95. Kad im se saveza kompanija za životno osiguranje (Union Cen­ počme davati dovoljno kalorija. štakora. g. Crowdy navodi primjere iz pokusa na životinjama: nom hranu koja izaziva takav bezobzirni pomor i . Sparlinga i Barnesa 138.672 police što su McCay i njegovi asistenti obavili su vrlo značajna ih kupili muškarci između 20 i 62 godine. sti raka u Sjedinjenim Državama između 1900.). dvaput prema tjelesnoj težini.) zaslu­ skraćuje život za nekoliko puta? ge za nastavak rada ranijih britanskih istraživača i do­ Više se puta na temelju podataka o životnim osigu­ kaz da prehrambena ograničenja sprečavaju ili ranjima pokušalo objasniti odnos između težine tijela uspomju rast tumora kod životinja. iznosi 143. 121. g. da su ti štakori „Metropolitan Life Insurence" (1951. a od šećerne bolesti četiri puta veća od n o " hranjenih štakora bilo 130 slučajeva nastanka tu­ prosjeka. do 50 posto ispod normalne težine. Prema podacima Središnjeg nostima ta vrsta štakora živi oko 600 dana. zajednička komisija dio sarkom u miševe i hranio ih različito. i 1950. smrtnost hranjeni isključivo sirovom hranom! gojaznih muškaraca od srčanih i bubrežnih bolesti Daljni pokusi su pokazali daje među 198 „normal­ bila je dvaput. od kojih se brojka 111 odnosi (1943.000 muških osiguranika od 30 do 44 go­ im smanjili hranu na razinu dovoljnu za održanje.400 ili više dana. 111. 32 za nedovoljnu za rast. 396. Moreschi je presa­ i smrtnosti od raka." (str. 1913. a normalno teške i 24 za mršave. usprkos činjenici da u redovitim okol­ 120 po težinskoj grupi.) iz „Statističkog buletina" osiguravajućeg društva Kakvi bi samo rezultati bili postignuti. 394-395. Miševi na Udruženja zdravstvenih osiguranja (Association of ograničenoj dijeti živjeli su dulje i presađeni tumor se Life Insurance)." (str. usporivši im rast tako što su daje na 100. Tako je jedna grupa preko 700. počevši od 25 posto ili više pre­ više od normalnog životnog raspona.. kojima je bila djelomično uskraćena takozva­ Ovo su podaci o porastu smrtnosti od srčanih bole­ na normalna prehrana. Pokazalo se istraživanja na štakorima. Za starije grupe od 45 druga preko 900 dana održavana mladom. 168 169 . nasuprot samo 38 tumora kod 200 zaostalih čovječanstvu. odgovarajući brojevi su bili 156. Society of America) proučila su 774.McCay (1947. smrtnost od raka u odnosu ju i mogu živjeti ukupno 1. A prema još novijim podacima je zanemariv sve dok nisu dosegli zrelost. To je naslijeđe što ga lažni čovjek ostavlja mora.

000 stanovnika u 1950. U ovoj kategoriji hranom.7 smrtnih slučajeva dje drugdje.0 od ukupnih 939. 100." .) sliti kako će stvari izgledati. ci­ som načinjenom uglavnom od prirodnih sastojaka u jelo čovječanstvo umiralo u veoma odmakloj dobi. što za­ potpunim nehajem. konzumira­ od svih uzroka. djelomično močenih pamukovih ništvu dugo hrane degeneriranom hranom.9 smrtnih ji s obzirom na činjenicu daje njihov svijet i prosto­ slučajeva od deset glavnih uzročnih bolesti na rom i brojem puno veći od našega. samo pretpostavka. Još su značajnije novije brojke za stvenici se sučeljavaju s osnovnim uzrocima raka. Njihov imunitet je još dojmljivi- lesti s 244 na 478. godinu. a opet prelaze preko njih s se kardiovaskularne bolesti podigle na 508. „Ideja da neki sastojci hrane. potvrđuje se iz drugih izvora. nego kod ostalih miševa Među životinjama u prirodnom okruženju rak je hranjenih polupročišćenim prerađevinama od sira.1.izjavlju. U općem zbroju od 803. izuzevši nesreće. Silverstone. dok su daju ih i potvrđuju.6 na 100. Oni čak izravno vide učinke prirodnih jestvina. kao da se ono što traže nalazi neg­ jedno daje 659. Međutim. Razlika u razvitku tumo­ oboljenja od raka živi u dubinama oceana. Solomon i Tannenbaum (1952. godinu samo 1. umjetnih vitamina i miješanih soli. Cowdry je ovdje posve jasan: „Konačno je počela iz­ Prema službenim statistikama Sjedinjenih Država ranjati činjenica. a od srčanih bo­ ruka još nije dosegla. Udio raka je porastao na 151. na srčane bolesti i Kako rekosmo. Pokusne bolnica i lijekova. tijekom svojih istraživanja znan­ rak otpada 617.6.) starost je. 220. gle­ 1964. To je zato što ih razorna ljudska sa 64 na 139. sta­ nastanak tumora nego kad su hranjene prerađenom rosti i neutvrđenim okolnostima". „Jedina veća poluprerađena hrana potakla je rast dobroćudnih he­ grupa organizama kod kojih nema nikakvih znakova patoma kod muških miševa. može se na sjemenki. Čovjek si može samo zami­ je nazočnosti ili odsutnosti raka. godini." (str. razumije se. nakon što se majmuni u zaroblje­ kukuruznog škroba. mogu medicine. ra je povezana sa znatnom razlikom konzumiranih 170 171 . U pedeset godina smrtnost od raka se popela je Cowdry (str.000 stanovnika. dočim bi patoma na muškim miševima koji su hranjeni smje­ u stvarno civiliziranim uvjetima. nepoznat. To su nevjerojatni ishodi „napretka" ni u pretjeranim ili nedovoljnim količinama. uzrokovati rak. 196. tvrtki „Purina Laboratory". Štoviše. njima otkriti poneki tumor nalik raku. šokantne posljedice umnožavanja liječnika. godine.7. ako ovaj „napredak" po­ traje još 50 godina. da kod nekih životinja hranjenih pri­ za 1964.). neizbježivi proizvodi „rafiniranja i izmjene životinjske prehrane ključne su za utvrđivan­ pročišćavanja" jestvina.3.4 posto od sveukupnih rodnom hranom postoji manja predispozicija za smrtnih slučajeva može se pripisati „simptomima. jer nitko od su zapazili da se pojavljivalo manje dobroćudnih he­ onih što jedu kuhano ne doživi pravu starost.

Odgovor je.op.) Cowdry nam­ Pogledajmo sada. Autori oprezno napominju kako ne bi trebalo se odrekne ove ili one vrste bezbrojnih jela i pića. susceptibilne. negativan. koja vrsta hrane se daje pokusnim miševima: jako rafinirani materijali „Prihvativši kao gotovo činjenicu da su umjetno kao što su kasein (bitni sastojak sira . dok je životinja pri­ jenih proluprerađenom hranom. križaju ih međusobno i nakon nekoliko susceptibilnosti u nekih vrsta miševa baca svjetlo na generacija pretvore ih u ono što zovu „čistokrvnom naše neznanje o naravi kancerogena na koje su stanice pasminom miševa".) porijekla.). po­ vor. umiranja od gladi. 349-350. jesu li znanstvenici bili u stanju jerno zatvara oči pred činjenicom da su stvarni fizički. stupaju s tim jadnim stvorenjima kao s „nježnom" dje­ „Prepoznavanje jake organski specifične nasljedne com. Razlika je bila lagođena jednostavnoj i jednoličnoj ishrani lokalnog znatna. pogoto­ korica dojilja hranjenih prirodnom (stočnom) hranom vo što se tiče ishrane. nažalost. (str. prev. ulje od pamukova sjemena. Ti „čistokrvni miševi". zatvore ih u krletke." (str. koja pretpostaviti da drugi tipovi tumora reagiraju drugači­ se redovito smatraju dostojna civilizacije. kemijskim ili bio­ laze se u istim takvim patološkim uvjetima. 404. a da nije u stanju naći odgo­ su sto posto slobodni od raka. 403-404. vitaminima i mineralima u hra­ bi slučajno koji od njegovih čitatelja bio toliko lud da ni. Nisu tumore „nepoznata porijekla". životinjskom raku na nastanak raka kod ljudi. izvući ikakve korisne zaključke iz ovih očiglednih do­ kemijski i biološki karcinogeni baš te okolnosti što ih kaza.) su otkrili da se kod šta.) Neka čitatelj sam prosudi veliči­ nu autorove zablude! Čitatelj je vjerojatno shvatio. Svi ovisnici o hrani na­ izloženi nikakvim znanim fizičkim. Obično ih se drži u klimatiziranim vrsta 80 posto miševa je susceptibilno na „spontane" prostorijama i njihova hrana je naglašeno stalna. kako zapravo u njima nastaje rak?" - malnom ishranom". 350. Oni nalove po polju miševe koji pita se Cowdry (str.). masnoćama. Evo što on je." (str. po njima. tetošenih i štićenih. navikao jesti mnoge genim dvo-acetilaminoflorinom nego kod onih hran­ vrste hrane sa svih strana svijeta.kalorija." (str. loškim karcinogenima. To podrazumijeva 172 173 . umjetni vitamini i zatvorenih. tako da kod nekih tom u krletkama. Čovjek je. 220. pojačane nasljedne susceptibilnosti na rak kod ovih škrob. da ne vinama. s tjelesnom težinom. soli. srodnih legla miševa.) kaže: „Treba biti oprezan u primjenjivanju podataka o „Engel i Copeland (1952. osim u stanju blizu na dojkama razvije manje tumora presađenih karcino. Ovi miševi žive vrlo zaštićenim živo­ imaju specijalne patološke osobine. Tu mješavinu znanstvenici pogrešno zovu „nor­ ostaje pitanje. svaštožder. je sam stvorio za te bijedne miševe. ili u omjeru s bjelanče­ sta boli što mora odbaciti najvrednije podatke. Covvdrva zai.

„pro­ trati odgovorom na pitanje borbe protiv raka i prestati duljeno smanjeno hranjenje dokazano smanjuje broj traćiti vrijeme na beskorisna istraživanja svih drugih raznih vrsta spontanih tumora. Na­ ših prehrambenih navika. 401. Umjesto toga on čak nije spreman po- 174 175 ." (str. 401. kako bi ukazao na razlike Njega samo zanima problem kako naći terapeutske u razvitku raka. na razini naših današnjih saznanja. sami ili u ce ne smije pretpostaviti nikakva veza sa skladom ili kombinaciji. izoli­ „Dostupni podaci uglavnom se odnose na učesta­ rati ih i pozatvarati u krletke. zaklanjati. a ne na njihov rast nakon što se pojave. na stoje Gre.. kada će i kako znanstveni­ ova i slična otkrića." (str. kako „normalna" (neprirodna) ishrana proizvodi tu­ „Bilo bi prerano sastaviti na temelju ovih otkrića more u jednom slučaju u 80 od 100. Ratno dodaje: „Zbog činjenice da je čovjekov vijek puno racioniranje takve hrane smanjilo je broj oboljenja od dulji nego tih pokusnih životinja.) Čini nam se.." .uskratiti im njihovu prirodnu okolinu i ishranu. Moglo bi jer u nekim slučajevima treba proći i četvrt stoljeća se očekivati da će Cowdry prirodnu ishranu sada sma­ dok se rak ne očituje. Rijetki slučajevi u kojima je rast modificiran dijetal­ matiziranim prostorijama i hraniti kaseinom. vjerojatno u samo svakom stotom se za zadovoljavajući ili nezadovoljavajući rad tvorni­ slučaju mogu se otkriti poznati kancerogeni. uzrokovane izmjenom (a) bjelančevi­ mjere za liječenje raka. uljem od pamukovih sjemenki. 390. neoboljelih od raka. da Cowdry na drugom mjestu donosi dvije tablice Crowdyu nije u interesu smanjiti učestalost tumora. a njezina zamjena prirodnom postavljene dijete na više godina ne bi bila moguća. a u drugom u 150 neku dijetu za prevenciju raka kod ljudi.) To je očigledno Crowdy kaže: „Od svih oboljenja od raka s kojima se odbacivanje dostupnih podataka. ishranom potpuno će spriječiti pojave raka. kuku­ nim čimbenicima.piše Crowdy i potom ničenje ishrane svelo je tih 150 tumora na 38." (str. 429. umjetno međusobno oplođivati. i to ne putem ispravljanja na­ na i bitnih aminokiselina i (b) vitamina B u hrani.) Protiv ovoga smo već vidjeli neskladom sirovina koje su tvornici dostavljene. nego djelovanjem neke kon toga izjavljuje: „Vitamini i bitne aminokiseline zgodne tablete ili čega sličnog. ikakve terapeutske mjere. Djelomično ogra­ enstein ispravno upozoravao. maziti i štititi. Do sada su ot­ šak ili manjak neke tvari u hrani djeluje izravno na tki­ krili nekih 400 „karcinogenih agenasa". Teško je protumačiti Bilo bi zanimljivo znati." (str. primjena takve pret­ raka u cijelim narodima. ruznim škrobom. Ne bi trebalo pretpostaviti da vi­ ci konačno shvatiti prave uzroke raka. Besmislica je reći da suočavaju liječnici. nisu dovoljan dokaz na kojem bi se mogle temeljiti umjetnim vitaminima i solima. eksperimentalnih podataka. o kojima vo u kojem se javlja tumor. mogu modificirati rast raka. od 198 miševa. lost tumora. 402." (str..) Usprkos tomu.) karcenogena. držati ih mirne u kli.

neka duhom uroni u stema (stanica živčanog korijena . A kako je i dalje zbunjen vladan­ „1. krajnjim slučajevima fiziološki mehanizmi kontroli­ pokretni svijet i nude čovječanstvu svijet što su ga raju neke vrste zloćudnih stanica. siti.jedini uzrok raka . u veličini potpu­ ne postupke. obično privremene. iz nepoznata razloga. treba uskratiti degeneriranu hranu i natjerati ga da do- 176 177 . je. On to zove običnim nestanka zloćudnih tumora i na koncu izvlači slijede­ „modificirajućim" faktorom i sve omalovaža neute­ će zaključke: meljenim dokazima. jet i umjesto njega izgraditi svoj vlastiti svijet? To 5. 3. drveće i cvijeće. učeći pomalo odavde i odande. Neki vrlo maleni primarni rak povremeno se jem zloćudnih stanica. kako smo mogli biti tako vano raznim čimbenicima koji utječu na veličinu dugo slijepi. Očito da u nekim gući Bog stvorio. ako ne neka posrećena i neuočena prom­ zanimljivo znati. od svojih aminokiseli. godinama ostanu kad bi danas bili živi.op.grešnu ishranu . ternici.) u djece. ne bi mogli sabrati ujedno sve prikriveni ili spontano potpuno nestanu.). Ima više potvrđenih primjera nestanka neurobla- sunce." Alija želim nagla­ prev. poznate činjenice o raku i protumačiti njihove zloćud­ 2. Tumoru najprije drosti Božje. mjesec.op.ubrojiti medu svo­ Crowdy dalje nabraja mnoge slučajeve spontanog je karcinogene čimbenike. U nekim tipovima zloćudnih tumora pokatkad se Cowdryu je dosta da izađe iz kruga svoga laboratorija." sami izgradili od bijelog kruha. da ovdje ne treba ni Aristotela ni Darwina. zbivaju neobjašnjive promjene bez vidljivih razloga. Bilo bi janja tumora. hoće li nakon što ovo pročitaju. neka ga na trenutak zaboravi i upre pogled u zvijezde. 4. Promjene. Znanstvenici razaraju taj živi. umjetnih vitamina i svojih umjetnih soli. U međuvremenu napredujemo uz zasto­ zloćudnih stanica i stroma (kanceroznih tkiva . Sto bi drugo moglo biti uzrokom spontanog nesta­ na. njihove tajne i shvati kakvim se savršenim redom svi­ Neki od njih su povezani. te ćemo se pitati. To može biti uzroko­ postići. jena prehrambenih navika bolesnika? Postoji samo znanstvenici i dalje stavljati svoje znanje iznad mu­ jedan način uspješnog liječenja raka. Onih nekoliko provjerenih i dokumentiranih slu­ malo zrno kukuruza što klija pred tvojim očima je je­ čajeva potpunog nestanka raka ne mogu se pripisati dan neizmjerni svijet što gaje sam Stvoritelj Svemo­ primijenjenom načinu liječenja. Možda će se to u nadolazećim godinama no razvijenog raka nisu rijetke. piše: pojavljuje u velikom broju na grudima. Može li ijedan znanstvenik uništiti taj svi­ gresivnom diferencijacijom zloćudnih stanica. Mnogi od njih se ne razviju. prev. s pro­ jet okreće. prostati i ma­ „Ne treba ni reći da ni jedan Aristotel ili Darwin.

Nisu bajke kad ču­ normalne stanice se mogu neko vrijeme držati u stanju jemo daje neka osoba živjela mjesecima na datulji ili gladovanja. Malo pomalo mije postalo jasno da razini. Nakon što raka nestane. Također nas je iznenadilo što je naša kći Anahit Kako bi to samo izgledalo kad bi sav svijet nenada­ tako malo jela. stolici i potreba za zahodom više od jedamput dnevno ali se radi o goloj istini. jer je trava najvećim dijelom hrane čisti su gubitak građena od celuloze. što umjereni jedač siro­ stvom našao dokaze. biljožderi jedu ve­ Trošak i posao oko pripremanja kuhane like količine trave. zdjelama kuhanih jela. ali smo ubrzo bilo koji jedač kuhanoga koji voli voće. ta se potražnja s vremenom da u ovom jednostavnom jelovniku nema mjesta za smanjivala. zbog nedostatka prirodnih je- dili stalni gubitci u tijelu i organi pojačali svježim stvina. Količina voća koju ja U početku smo mislili da treba jesti toliko više siro­ obično pojedem nije ništa veća od one što je pojede ve hrane koliko manje jedemo kuhane. postoji kod svakog jedaća kuhanoga. Njezina majka. pa stoga i u maloj količini 179 178 . U slučaju potrebe i nagoniti da jede više nego što želi. za koju sam vlastitim isku­ znak su pretjerivanja u hrani. Životinje biljožderi izbacuju celulozu iz svojih cri­ Kako smo već vidjeli. a stvarne hranjive tvari u njoj su rijetke i u vrlo malim količinama. jer ta jela nisu hranjiva u pra­ vom smislu riječi. Iako je spočetka postojala ve­ jem tanjur žitne salate na dan. Jasno je. neprobavljeni ostaci voća u prvi pogled ova izjava može zvučati nevjerojatnom. stvarni čovjek živi samo od jeva nekoliko puta na dan. izopačenu hranu koju sam nekad jeo. Na Pretjerana napuhanost. A s druge strane. Novac za njih se troši u prazno. nakon što bi svaka osoba dobila pun dnevni su voće i žitarice u sirovom stanju krajnje koncentrira­ obrok miješane ili zrnate salate i time se zadovoljile na hrana najviše kakvoće. voga svakako mora izbjegavati. s naslijeđenim strahom no došao k sebi i prihvatio prirodne zakone o prehra­ od loše ishrane. Zbog toga ne treba nikada dijete koje jede sirovo manje čak i prirodne hrane. Jedači kuhanoga mogu se gostiti punim lako obnoviti svoju prijašnju snagu. sleni su gubitak. što služi za pokriće lika potražnja za sirovom hranom kako bi se nadokna­ manjka hranjivosti koji. stanice mogu orahu dnevno. dočim normalni jedač siro­ sirove hrane. Sva kuhana jela i pića na svijetu besmi­ voga ima takvu potrebu samo jednom dnevno. stoje dijete ni! Čak kad bi proizvodnja voća ostala na današnjoj odlučno odbijalo. nagonila ju je da jede više. aktivnim stanicama. potpuno zadovoljavaju sve potrebe našega organiz­ slovno umre od gladi smanjujući na minimum uzi­ ma. K tomu doda­ uvidjeli da smo u krivu.

remeti počinak što ga vitalni meha­ utroše na razgradivanje jestvina lažnog čovjeka. mu. te še­ oslobodile tijelo viška kalorija što ih je uvukao lažni ćera. Ta energija stavlja tvorničke motore u pokret iz­ Najžalosnije u ovom pitanju je to što specijalizira­ van radnog vremena. ne bi li neželjeni višak sve hrane životinjskog porijekla. kamen. građene pojeden iz ovisnosti i izvan probavne moći stanica. Beskorisne stanice. Zbog nedovoljnog broja specijaliziranih stanica četiri sata ujutro. kuhane hrane. troši na tri načina. aktivne stanice zaslužuju malo odmora. kako bi mogao zadržati minimalnu veličinu no pojedem obilnu večeru. a njegova pokretna energija ne služi niče­ se pojede. Toplina što se dobiva od toga goriva pretjerana Na tako upropaštenu hranu otpada velik dio onoga što je i štetna. ostanem budan do svanu- svojih organa i sustava. lažni čovjek. Kuhana hrana nije drugo nego nog ili je kombinacija dvaju tijela (što se vidi iz njezi­ obični građevni materijal i gorivo. pa sam zbog toga cijelog života patio od ne­ Pogledajmo sada što se na koncu zbiva sa svom de­ sanice. ne­ 3. duhana. ili da sam se probudio dovoljno rano da vi­ ustvari. i ustajati teške glave u osam ili devet. kao i najveći dio mahunarki i Ja sam negda bio nevjerojatno proždrljiv i lakom žitarica koji se danas konzumiraju. margarina. Na primjer. dim izlazak sunca. Nesanica je jedan od tih jezde rade pravilno i izgone iz tijela škodljive učinke štetnih učinaka. Ne sjećam se da sam ikad išao spavati prije generiranom hranom u današnjem svijetu. umara ih i njezino usisavanje u krv i na nastojanje da izlučne žli­ iscrpljuje bez ikakva cilja. oblikovanih iz kuhane moja je nesanica potpuno nestala. ća. Soli i vitamini u kuhanoj hrani su lažni. ne mršavosti ili gojaznosti). Običavao sam biti budan do tri ili 1. ali i sada ako slučaj­ hrane. na meso. tim materijalom. Anahit. čaja. na nizmi cijele tvornice ozbiljno trebaju. suvišni dio hrane. Ona se. pića. stvarni čovjek je prisiljen podnositi nazočnost izvje­ Srećom. čokolade. cama. kave. nakon što su radile cijeli Sto se zbiva kad nerazboriti liječnici izmisle meto­ dan. snog broja parazitskih stanica.sve prehrambene potrebe cijeloga svijeta. otkad su joj bile dvije godine. alkoholnih i bezalkoholnih čovjek. mrtvi. opeka i benzin. nikad se nije 2. Ogromnu količinu degenerirane hrane pojede budila po noći. nagoni srce da kuca dvaput brže ne stanice svu silu energije dobivene iz prirodne hrane od normalnoga. ostao bi toga prisiljene su vrtjeti se do zore u postelji. pola noći. drugim riječima. Bez obzira na to sastoji li se osoba od samo jed­ povoljni i škodljivi. nepoželjni su teret normalnim stani­ jednostavno sagori i napušta tijelo raznim putovima. Umjesto de za smanjenje gojaznosti? Planiraju stalna ograni- 180 181 . nakon što sam prešao na jedenje sirovoga.

I samo 10-15 posto degenerirane više treba? Otkrivenje uzrok raka dojke. Kad neka bolest privlači k sebi bujicu neprirod­ ko hranjive stvari kao što su orasi. bolesnikov organizam postiže djelomičnu datulje. ograničeno uzimanje laca. koja onda žuri zauzeti svoje mjesto. Ja sam i spasit će ih od raka dojke! potpuno očistio nožne zglobove od svih podagrinih Ali postoji sigurno sasvim jednostavno objašnjenje ugrušaka. ćnu kiselinu. ali svaki put kad slučajno pojedem komad što se stvarno dogodilo. smanjenjem količine degenerira­ pokusa u kojima su ljudi izlagani djelovanju raznih ne hrane. zbog ograničava­ jenom obliku događa i pri cijepljenju. di odluče čuvati zdravlje svoje djece prirodnim sred­ Susrećemo se s veoma zanimljivim primjerom stvima. arterioskleroze i nekih zara­ ljenja i iscrpljenja i time joj ugrožavaju zdravlje. NERAZBORITO OGRA­ mesa. ne hrane. Na primjer. 182 183 . cit. „Očito je daje smanjenje broja raka dojke putem dije­ Pokusi pokazuju da jednom kad se lažni čovjek talnih ograničenja povezano sa smanjenom aktivno­ oblikuje. 398. bademi. osobe koje smanjuju težinu neke osobe po cijenu krajnjeg slab­ pate od šećerne bolesti. banane i med.čenja dnevne količine hrane do te mjere. učinka ograničene dijete za vrijeme proučavanja raka. Čim drugoj strani smanjeno uzimanje prirodne hrane utje­ zalogaj mesa dospije u želudac. lažni čovjek izgubi samo malo suvišnoga bakterija kao tobožnjoj zaštiti od raka. Onog trenutka kad lju­ na svom mjestu. lišavaju nekih vrlo važnih hra­ izlažu blažim oblicima bolesti kako bi ih se zaštitilo njivih tvari. Bilo je luđačkih takvim slučajevima. djelomična dijetalna ograničenja ne mogu šću jajnika ženki miševa." (op. Drugim riječima. grožđice. da njihovi Medicinska znanost je puna takvih žalosnih protu­ popisi zabranjenih jestvina uključuju tako bitne i viso­ rječja. S jedne strane. oni imunost od neke druge bolesti. U znih bolesti manje su podložne raku. Očito da su mjesta očišćena od mokraćne kiseli­ degenerirane hrane sprečava stvaranje raka. dok na ne još uvijek prazna i put do njih široko otvoren. gdje se djeca nja prirodnih jestvina.) Što nam spriječiti njegov rast. Razborita osoba ne bi samo preostaje da potpuno zaustave rad jajnika u žena trebala tom čudovištu pružiti ni zrno hrane. Liječnicima hrane može ga držati u životu. Isto se u sman­ goriva. takvi neprirodni zahvati bit će nepotrebni. Tako ispada da lažni čovjek ostaje čvrsto od kasnijih ozbiljnijih napada. nakon nekoliko sati udarci kao od čekića kažu NIČENJE uzimanja kalorija ima dva različita učinka mi da je mokraćna kiselina ušla u zglobove nožnih pa­ na organizam. smokve. dočim se normalne stanice. dok stvarni čovjek još više slabi. str. nedužna djeca bit će pošteđena nepotrebnih muka i pi­ Raspravljajući o ovom pitanju Crowdy izjavljuje: tanje cijepljenja će otići u povijest. pretvara se u mokra­ če na normalno djelovanje jajnika.

ali spremne. svatko bi konačno trebao shvatiti. polako ali si­ crijevima. Osoba koja vam kaže želucu. jer pojedena hrana odmah množiti. pa probavljena ili ne- da prevelika mršavost nije dobra za vaše zdravlje. penicu. probavljena napušta tijelo ne čineći nikakve štete or­ ustvari vam preporučuje da hranite i pazite desetke ki­ ganizmu. ako nakon nekoliko mjeseci apstinencije po­ Nakon što se oslobodi te beskorisne mase mesa. Njegov želudac hormona i mnoštva otrovnih smjesa. Tek što komad ili u svakom slučaju tako lagan kao da ga ni nema. čovjek mora dobro medicinske znanosti? Što liječnici zapravo rade? Oni jesti kako bi održao dobro zdravlje. On ne zna da je čovjek moću degenerirane hrane. Naprotiv. lograma bolesnih i parazitskih stanica kako biste U želucu jedaća sirovoga nikad se ne stvaraju pli­ zadržali zaobljenost svoga tijela. je sirovina. Takvu osobu ne bi smio brinuti nagli gubitak težine. jede obilan objed. svog okorjelog neprijatelja. umjetnih vitamina. sada će moći trčati uzbrdo lagan kao pero. Prelazi brzo u crijeva. treba se tomu veseliti. puna želuca zapravo bolestan čovjek. želudac jedaća sirovoga je uvijek prazan u zasjedi. kako je uopće mogao čovjek koji je bio natovaren s 40-50 kilograma mrtvih voditi tako bolećiv i bijedan život i smatrati ga nor­ stanica i nije se mogao bez tuđe pomoći popeti na ste­ malnim. Je- gurno. Ni stanice lažnog čovjeka ne odstupaju lako. navlači sve znane i neznane bole­ tome zdravlje se može vratiti samo ako se ispravi stan­ sti i ravna put vlastitoj smrti. ali oni izlaze iz tijela prirodnim putem. Prema bešćutnoga krvnika. da gutajući zalogaje kuhanog jela hrani Kao što smo vidjeli. napola mrtve. No što je temelj svih aktivnosti moderne Po mišljenju jedaća kuhanoga. Njemu prazan uzaludno pokušavaju obnoviti cjelovitost sirovina po­ želudac znači gladno tijelo. soli. povećati težinu stvarnog čovjeka do mjere koju dač sirovoga naročito vidi razliku između dva načina propisuje priroda. Ako se pojede previše. svoga vanja integralnih sirovina ljudske tvornice. Ubijajući lažnog novi. mogu se stvoriti plinovi u čovjeka prirodna će hrana istovremeno. Čak ni suvišna hrana ne ostaje dugo u prepustiti prirodnim jestvinama. Ukratko. Tada se pita. Leže drugoj strani. Na uklanjaju cijele žlijezde i organe koji su zbog dezinte- 184 185 . Kontrolu tjelesne težine bi trebalo potpuno odlazi tamo. a u isto vrijeme ne uspijeva na vrijeme izbaciti neprirodnu hranu. bolesti nastaju zbog uništa­ lažnog čovjeka. Razborita osoba ne bi Medicina onih što jedu kuhano smjela podnositi ni jedan gram beskorisnog mesa u znanstveno je posve pogrešna svojem tijelu. ožive i počmu se osjeća puninu u crijevima. On degenerirane hrane dospije do njih. ishrane.

jesti kuhanu hranu je nešto vrsta živih stvorova. Trebao bi smjesta prestati s opasnim posebno stvorene za hranu ljudskom organizmu. Neposredni ishod ovih po­ sirove prehrane ima zabilježenih slučajeva da su ljudi. a jesti u skladu s prirodnim zakoni­ ca. pokusima i vratiti se prirodnom načinu života. Moraju štoviše priznati da nije moguće nadokna­ prašci kojima znanstvenici žele hraniti čovječanstvo. ni bolni­ sasvim prirodno. Te su jestvine sti ga o ishodu. pa ipak. diti gubitke hranjivih prirodnih sastojaka umjetnim dočim su proizvodi laboratorija prirode žito. Zbog savršene građe svoga tijela BESMISLENE POKUSE hoteći uporabom kuhane ljudsko biće bi moglo uživati dulji i zdraviji život hrane. živjeli 150 do 180 godina.gracije prirodne hrane nepopravljivo oštećeni i one­ sve strane razvikane vitaminske tablete i ekstrakti hra­ sposobljeni. izuzevši one pod čovjekovom ma samo pokus. ni ljekarni. vlastitu ravnotežu. Sama činjenica da veći­ Pozivajući ljude da prijeđu na jedenje sirovoga ja na svijeta živi kraće dokazuje da nešto nije u redu s ne nudim neki novi pokus. da su organi i žlijezde neodvojivi kuhana jela su umjetne tvari. lišene svojih prirodnih dijelovi našeg tijela koje se ne smije uklanjati niti sa­ kvaliteta. Sva racije raznih organa. da otrovi nisu sposobni ispraviti degene­ buka. koje su tatelj. od nekoliko dana do neko­ što ju je stvorila priroda i tisućama godina izvode liko stotina godina. Po U prostranom životinjskom carstvu ima mnogo mišljenju ovisnika o hrani. Ljudi su zapravo skrbi. Oni nemaju ni liječnika. Cijelo čovječanstvo živi u strašnom neznanju. oni ne obolijevaju i žive svoj vijek u skladu sa nepromišljeno uništili SAVRŠENU RAVNOTEŽU svojom tjelesnom građom. ne bi smio prošle kroz stabljike i lišće. Stoga či­ koncentriranije jestvine najviše kakvoće. orah i ja­ preparatima. umjetnih preparata i otrovnih tvari pronaći nego ikoje zemaljsko stvorenje. Svi se moramo odlučiti između ovo dvoje. remek-djelo prave staze i da izvode svoje pokuse na krivim mjesti­ čovjekovih istraživačkih laboratorija. i to opasan pokus. ne. Čak i bez isključivo novu. osim ako mu nedostaje zdrav razum. Imaju toliko hranjive vrijednosti koliko i na katiti. Ja im danas pokazujem vrlo jednostavan i lak 186 187 . izbjegavajući konzumiranje krajnje degenerirane hra­ ne. Životinje se hrane uglav­ tujem DAPRESTANU S APSURDNIM POKUSIMA nom zelenim lišćem i biljnim stabljikama. stabla i grane tih biljaka i čekati da netko drugi izvede taj „novi pokus" i izvije­ spojile se u njihovu sjemenju i plodu. Baš suprotno! Ja im savje­ njihovim načinom života. jesu tablete i ma. kusa su brojne bolesti što danas haraju svijetom. Čovječan­ ŠTO SE BEZ PRESTANKA IZVODE I DA SE stvo ima na raspolaganju najpotpunije i naj- VRATE PRIRODNOM NAČINU ŽIVOTA. Došao je čas da biolozi priznaju da su skrenuli s Krajnji proizvodi svih ovih pokusa.

ojačaju srčani mišići i život produži za robnjačkim vračkama iz doba jedenja kuhanoga. Bircher-Benner i mnogi drugi savje­ dri i humani liječnici odmah će prestati s takvim sni znanstvenici također su smatrali takve operacije savjetima. pa na temelju svojih otkrića izjavljujem jela. rad srca potiče „udarcima biča". iskren i otvoren. je) učtiviji (lažljivi!). popustljiviji (beskrupulozni­ da se potpuno uvjere u valjanost mojih dokaza. umjesto da se bolesniku pripremanje i ponuda kuhane hrane smatrati zločinom koji se nalazi pred vratima smrti prirodnom hranom protiv svega čovječanstva. a to je: UNIŠTITI BOLESNE I roditelji! NEKORISNE STANICE U TIJELU OBUSTAVOM Možda se nekim čitateljima ne sviđa ton kojim pi­ NEPRIRODNOG HRANJENJA I NADOMJESTITI šem. Ako dati za pravo. Liječniku koji ima imalo savjesti drhtat će Znam da ne zračim skromnošću dok pomoću vla­ ruka pišući nazive otrovnih tvari i umjetnih vitamina. Mu­ 40 do 50 godina. stitih. očisti krvotok. PROIZVEDENIM OD PRIRODNIH ne razumije!). Oni moraju ja­ me svi razboriti ljudi podržati i da će mi idući naraštaji sno reći. a takav ću oslobađanje čovječanstva od bolesti? Jedenje sirovo­ biti makar sav svijet bio protiv mene. Ali ja Što drugo može biti cilj liječnika i biologa nego više volim biti odlučan. ma prirode. količina ljekarni. a „liječenja" otrovima ča. Neka to shvate i svi tijela od svih bolesti. Njihove operacije su isto što i izvršenja smrtnih da su citolozi djetinjasti. pomirljiviji (ugađajući čitateljstvu!). JESTVINA. Treba im samo nekoliko mjeseci napora ozbiljniji (licemjerniji!). obmanom i šarlatanstvom. ne kad smatram čaranjem sve te liječničke zahvate u Inače ne će moći prisiljavati čovječanstvo da se bori s kojima se otrovnim nadražujućim sredstvima šire bolestima samo zato da drži otvorena vrata bolnica i krvne žile. jako ograničenih sredstava obavljam zahtjevna a usta će mu se kriviti izgovarajući imena kuhanih istraživanja. Vjerojatno misle da bi moji izrazi trebali biti više IH ZDRAVIM I SPECIJALIZIRANIM STANI­ znanstveni (ukrašeni latinskim izrazima koje većina CAMA. žumance.način konačnog i učinkovitog oslobađanja ljudskog presuda nad nevinim osobama. Vjerujem da će ga je sredstvo za postizanje toga cilja. pržena jetra ili ukuhano voće. jer prvo spale tisuće hranji- 188 189 . Niti griješim protiv isti­ svojim knjigama smjesta povući iz borbe i zašutjeti. ja ću se skupa sa ja ne podižem lažnu optužbu. žele li doista osloboditi svijet od bolesti. te će pozvati svijet da se podvrgne nalozi­ vračanjem. krvi se smanjuje namjernim ispuštanjem ili se razrje- Oni se moraju pomiriti s idejom da će se ubuduće đuje umjetnim sredstvima. mogu dokazati da su njihova računanja točnija od rač­ Kad tvrdim da je zločin preporučati bolesnicima unanja prirode i da jedači sirovoga po cijelom svijetu kokošju juhu. taktičniji (kukavički!). obolijevaju umjesto da ozdravljaju.

trešnje i grožđe jer „izazivaju proljev"." Kasnije. da jedu rižu. počinje na svom djetetu izvoditi najnemilosrdnije i najnehu- Stanje je manje . zinoj žaljenja vrijednoj kratkovidnosti. naj­ strožom „dijetom" i ogromnim količinama raznih ke­ Slično tomu sva kuhana jela na svijetu. ukazati na krivnju kako bi bio svjetan svoga strašnog Čim je živa biljna stanica skuhana. Smatraju­ su zbog toga nastala samootrovanja i samozaraze kao ći taj pepeo stvarnom hranom.vih sastojaka prirodne hrane i provedu potpunu dege­ probavljive". tivno i razbujalo tijelo koje živi i diše kao i čovjek. to jest mrtvog škroba i šećera. što ih krat­ mikalija i modernih antibiotika lišio djecu i kovidni smatraju dobrom ishranom. Kemikalijama što su ih moja djeca uzela u 14 hrana. potom je bezbrojnim pretragama i pokusima. kad osim pepela. zabranio im je svježe voće i umjesto toga žito pretvorimo u kruh. Kad majka prvi put dadne svome djetetu kruh. znanstvenog napretka ja još uvijek vidim brojnu blije­ du djecu. ma SVE IZGUBLJENE MEHANIZME I FUNKCI­ Zmo žita je isto tako složeno. neraciju stanica. dobronamjerna majka stoje malarija. bijeli kruh. uništimo sve tvari u njemu preporučio im kompote i „izdašna jela. a ih daje svom djetetu. a boji se dati mu živo žito. Kao prvo. pa i prijeteći prisilile. počinio najteži zločin. maslo i kolače. prestaje biti zločina. mlijeka u prahu ili koje druge kuhane hrane. Kad isklija.više i danas isto. jako začinjenog pepe­ nje. Kako možemo pokušavajući bezuspješno pronaći JEDNU JEDINU ostati nehajni prema tako žalosnom stanju? UMJETNU TVAR. iako nenamjerno. Kad živo ti im snagu. beživotne tvari. kojom bi vratili tim istim stanica­ Svakom je poznata složenost ljudskog organizma. moramo mu samo su neprirodne. Čak i tako meso. čije se majke utječu svim smicalicama ne bi Osnovna pogreška medicinske znanosti leži u nje­ li ih nagovorile. propisao je nevjerojatne doze kinina. U ovom vijeku manije pokuse tim umjetnim tvarima. sjeme i voće „jednolič- 190 191 . a u isto vrijeme ugledni citolog kao što je Crowdy smatra žive i sav­ im strogo brane jesti krastavce i banane jer su „teško ršene jestvine kao što su žito. iz svog prirodnog stanja prelazi u nešto umjet­ godina mogla bi se potpuno uništiti cijela jedna voj­ no. jaja. ska. A da ne la. pod izli­ sastavnih dijelova našega tijela nakupljene su tom kom da pomogne njihovu probavnom sustavu i povra­ zrnu u najtočnije izračunatim količinama. nisu ništa drugo posljednjih rezervi energije. samo što ne može govoriti ni hodati. postane ak­ JE. Vitamini i vlakna što ih biolozi u njima otkrivaju bi ponovio isti prijestup protiv djece. Taj liječnik je bez sum­ nego šarene gomile vonjajućeg. a onda troše milijune javnog novca dudove i dinje jer „daju groznicu". Tisuće tvari ne­ Uzmimo kao primjer liječnika čijoj brizi sam bio ophodnih za redovno djelovanje svih malih i velikih povjerio dvoje svoje krasne djece.

nakon što pročitaju ove sve bez ikakve ograde i smetnje. Ali će svako mučiteljskih instrumenata i hirovitih odredaba. a oni s jetnih vitamina se učetverostručiti. kakva je razlika između ove dvije učitelji. 220. Ili će prihvatiti nepo­ ta života da ih nauči napamet. za koje će se vrije­ Kako Bircher-Benner veli: „Bolesnici od kroničnih me udvostručiti trenutna količina kemikalija. ignorirajući zakone prirode i osla­ njajući se samo na svoj sud." Sva odgovornost za zavođenje svijeta leži na vode­ Nasuprot tomu on smatra šarene hrpe pepela što ih lju­ ćim stručnjacima: znanstvenim istraživačima i profe­ di jedu „veoma raznovrsnom hranom sa svih strana sorima medicine. pokloniti se njezinoj uzvišenoj stanju razumjeti ni tisući dio bezbrojnih procesa što se mudrosti i jednim mahom osloboditi čovječanstvo od odvijaju u ljudskom organizmu. Ja jednostavno osjećam duboko saža­ njem. i očekuje nekog novog Ari­ jer oni jednostavno rade ono što su ih naučili njihovi stotela da mu kaže. nutak da su sve medicinske knjige i enciklopedije na Došlo je vrijeme kad biolozi moraju izabrati izme­ svijetu točne. Kakav pata i preporuka. tiv svojih bližnjih i protiv čovječanstva. broj um­ bolesti odlaze od nas u pogoršanom stanju. 192 193 .nom i skromnom hranom lokalnog porijekla. smatrati bijeli kruh boljim Ako bolesnik sa svojom kroničnom bolesti konzul­ od živog žita. Jer liječnici samo izvode pokuse. Onda bi liječniku trebalo nekoliko tuce­ đu dva puta koja im se otvaraju. cit. pro­ vaju životima svojih bližnjih pomoću tisuća otrova. Sigurno da nije moguće nakljukati grupu Iako sam protiv sadašnjih načina liječenja. i to ljudsko biće osuditi one koji. str. zato što ne mi­ orijama. kad sami liječnici češće po­ ih izliječe usprkos opasnim mjerama što su ih liječnici dliježu bolestima i umiru ranije nego ostali? primijenili. i to će onda biti ishod? Pretpostavimo da će sadašnje sta­ najopasnije. svih patnji. primit će stotinu različitih rece- ga i ustrajati i dalje u svojim štetnim pokusima. a onda im omogućiti da se slobodno poigra­ sleći čine nerazborito zločine protiv samih sebe. hipotetičnim pretpostavkama i protuslovnim te­ ljenje za sve ljude i žene bez izuzetka. ili će. nje potrajati još nekoliko naraštaja. prirodne sile Sto bismo time postigli. koje smo mi poduzeli.). ja ne osoba djelomičnim znanjem. svaka kuća se akutnim oboljenjima ozdravljaju bez obzira na mjere pretvoriti u bolnicu i svaki pojedinac postati liječnik. Pretpostavimo za tre­ retke. cijeniti daje umjetno bolje od prirodno­ tira stotinu liječnika. Nijednom se inženjeru ne povjerava vrste hrane. svijeta" (op. održavanje tvornice prije nego ga se uputi u sve poje­ dinosti rada. pa ni tada ne bi bio u grešivost prirode. nastave činiti isto. Obične liječnike se ne može kriviti. zanimljivim nagađa­ mrzim nikoga." Drugim riječima.

a inače će se lako otkriti neprirodna i slučajna oš­ Danas. onda moraju smjesta prestati janjeta. Kad današ­ a danas te životinje ubijaju i štuju njihove raspadajuće nja djeca odrastu i nađu se u lošem zdravlju i ovisno­ strvine. koja ne dopušta ni­ skakutalo. To je stroga zapovijed da je još prije samo jedan sat jadno stvorenje živahno prirode. Današnji „civilizirani" čovjek ismijava idolopo- Napredak neke države ne će se mjeriti povećanjem klonstvo prijašnjih vremena. nepoznata uzroka. međutim. To je zapovijed prirode koja svojim zajedno s kokošima i janjcima. o bilo kojem kršenju zakona prirode. Medicina će tada pod krinkom ljepotica. zapovijed našega Boga. reže ih indiferentno u komadiće. jetra i rebra od Ako tako ne misle. Proizvodnja i prodaja kemikalija ruku i nogu. odgovarajuće mjere da ih se ukloni. pa mu se s tih mjesta be­ bit će strogo kontrolirana i bit će zabranjene privatne sramno smiju. Jedina je razlika u čudili i divili. Daje od djetinjestva gledala da kolju djecu kakve nagodbe. „Nježna" i „osjećajna" dama koja pada u Jesu li i dalje mislili da je njihova mudrost veća od nesvijest kad ugleda nekoliko kapi krvi na djetetovu mudrosti prirode? licu. pred kojom su ljudi koji živi. Ti zlodusi. čovječanstvo živi pod utjecajem tećenja organizma od vanjskih uzročnika i poduzeti zloduha koji su zemlju pretvorili u pakao. ni ne misleći uništavati prirodne jestvine. skuhala ga i pojela. Medicina će svugdje biti nacionalizirana samo srce i dušu. tijek liječenja je sasvim ja­ njezine zakone i pri svakom koraku griješe. Ako je klečali. sti. kojoj su podi­ svim suprotnog kuta. san. svjetske Današnji „civilizirani" čovjek si ne može predsta­ prvake i svoje vlastite roditelje i pitat će ih. pozvat će na odgovornost sve biologe. tomu što su se njezine oči privikle na jedno a ne na 194 195 . jeme. ne pomišljajući ni jednog trenutka da gaze zaista bilo takvih kršenja. a ne shvaća daje on gori već smanjenjem broja bolnica. U prošla vremena Oni koji se danas ogluše na ove objavljene istine ne ljudi su pravili likove raznih životinja i klanjali im se. i liječnici će uživati udoban život uz minimalan rad. Uhvatili su se njegove brade i obraza. Liječnik jedač sirovoga pristupit će pitanju iz sa­ li u raznim oblicima i na razne načine. koju su ljudi pobožanstvenjivali i štova. šije i ramena. Ušli su mu u tijelo i smjestili mu se u špekulacije. će moći sutra skinuti sa sebe odgovornost. idolopoklonik od onih iz prošlosti. koje su ko­ viti divljaštvo u kojem cijeli svijet živi u sadašnje vri­ rake poduzeli nakon što su pročitali ove opomene. s istom bi indirentnosti savršenim zakonima i odredbama upravlja cijelim uzela nož i bez ustručavanja skupa s janjećim izrezala svijetom. mirno meće na stol krvavo srce. Ne će više biti bolesti u njegov tanjur. Pitat će bolesnika o načinu na gnuti milijuni hramova i crkava. čijoj su se mudrosti ljudi tisućama godina i djetinje srca. zasjeli su čovjeku za stol i ušli postati vrlo jednostavna i jasna.

Ove tvrdnje nisu hrani se legu ratovi i pokolji u svijetu. na predak će biti veći nego što će biti u rasponu od stotina zemlji ne će biti ni civilizacije. Tri su uzroka ovog čudnog pa­ roman što se pročita pa se odloži nastranu. i razmatrati. Pismo što sam ih od njih pri­ goveda i ovce. Ali to nije dosta. Iz ovisnosti o godina ako stvari ostanu kako jesu. njihova na ove životne probleme. lažni čovjek raste tako brzo. pa nakon toga bestidno i nekažnjeno paradira­ manjem i da općenito simpatiziraju s mojim po­ li pred očima cijelog „civiliziranog" svijeta. a ekonomski na­ Sve dok čovječanstvo bude jelo kuhanu hranu. ak­ Ta ovisnot je dovela na svijet okrutne kriminalce tivnog žita i pečenoga kruha. Treba ga stalno čitati iz­ umjetnom oplodnjom povećavamo količinu ali ne i nova i svaku njegovu rečenicu satima pažljivo mjeriti kvalitet uroda. njihove planine i mio govore da su moju prvu knjigu pročitali sa zani­ doline. Radi se o radoksa. štoviše. Tko je dovoljno oštro­ bića u divovskim komorama smrti. njihove kuće i njive.drugo. ni mira. go­ jednostavnim putem. pretvarajući crni kruh u bijeli liša­ svesku u kojem se raspravlja o trenutno najhitnijim vamo ga i svih preostalih hranjivih tvari. U isto vrijeme životna perspek­ tiva će se povećati tri do četiri puta. lako će odmjeriti razliku kao što su Abdul i Talaat. Zatim. Moja knjiga nije neki zanimljiv vlada manjak žitarica. Ovisnost o hra­ mašta nego činjenice. vise i ljudska tijela. koji je. stva potlačene Armenije. Na prvi pogled ljudima može biti teško shvatiti svu veličinu koristi što će je čovječanstvo ostvariti jede­ Čovječanstvo je danas daleko od njem sirovoga. Kao prvo. pokušao poštivamo osnovne zakone prirode i zaustavimo uni­ uništiti cijele narode holokaustom milijuna ljudskih štavanje živog i cjelovitog žita. problemima našeg stoljeća. 196 197 . sve se ovo može postići ni je iznjedrila čudovišta kao stoje Hitler. plja­ ljača svijeta i drugih odgovornih autoriteta s obzirom čkajući i otimajući njihove plugove i mačeve. uman da pronikne i shvati razliku između živog. a drugu polovicu protjerali s Bacimo sada pogled na stanovište sadašnjih uprav­ rodne grude na kojoj su živjeli tisućama godina. gdje u mesnici uz zaklane krave i ovce potražnjom. Od nikoga nisam čuo niti jedan suprotan Usprkos sve većoj proizvodnji u svijetu još uvijek glas. inače ne bi bila iznenađena i ako bi vidjela da povećana proizvodnja hrane ne može držati korak s krvavi prizor. I na kraju. koji su poklali pola pučan­ između organizma jedaća sirovoga i jedaća kuhanoga. gledima. Skoro na samom početku sve će bole­ sti biti pometene zauvijek i svaka ovisnost i kriminal civilizacije nestat će s lica zemlje. Sve što trebamo učiniti je da njen pobješnjelom lakomosti i ambicijom.

rodnog i neprirodnog. Stoga oni nemaju pravo poput običnog TIM UNIŠTAVAJUĆIM POKUSIMA I VRATE SE svijeta podcjenjivati svoje dragocjene živote i žrtvo­ NORMALNOM NAČINU ŽIVOTA. čela jedenja sirovoga i s lakoćom ih primijeniti u Vilinski čarobni štapić je sada u rukama naših praksi. upute „stručnjacima" za daljnje proučavanje i raspra­ nakon što tek okuse svoj žuđeni cilj. dobit će još 40 do 50 godina zdravog i sret­ dobrobit svoje djece. Svi drugi „razlozi" su ljudi našega vremena. Bila bi pogreška ako ti vlastodršci budu tretirali je­ štitom osobom. Čovjek koji se brine o sebi i cijeni svoj život i na sigurno. pokvarenim materijalima. nažalost. snom zdravlju služiti čovječanstvu! Kako stoje stvari. ali su svi bijedno svršili. Tijekom tisuća godina bilo je bezbroj proučavanja otići s ovoga svijeta u trenutku kad dosegnu vrh svoje i pokusa. Kakav uspjeh ne bi postigli. Vođe koji se brinu o ŽIVOT. sreći i dobrobiti svoga naroda moraju vlastitim pri­ Izabrane vođe naroda izborili su visoke položaje mjerom utrti put napretku cijelog čovječanstva. moraju. Obda­ biti njihovo najkorisnije i najpohvalnije služenje čo­ reni ovim vrlinama oni mogu prije ostalih shvatiti na­ vječanstvu. njihovi vlastiti životi će im umaknuti iz Oni koji su dva ili tri mjeseca jeli samo sirovo ne bi ruku. Čovjek koji je sposoban upravljati milijunima vođa. Danas autoriteti karijere. Trećega nema. Ako se hrabrom odlukom izvuku stratište. Ali životi tih vođa pripadaju i pučanstvu a ne imaju hitnu zadaću uputiti svijet DA PRESTANE S samo njima. predsjednici i Osobe na odgovornim položajima koje drže do sebe ministri će prvenstveno naškoditi sami sebi.svojom vla. može lako upravljati pojedincem . Mnogi su od njih ionako na rubu provalije zbog se vratili abnormalnom načinu života ni da ih vode na svoje odmakle dobi. A jedenja sirovoga: zahtjevi javnoga mnijenja i nedosta­ nema sumnje da su upravljači svijeta najrazboritiji tak jake volje. vu. obične isprike za prikrivanje prvih dvaju manjaka.ili tromjesečni „pokus". upustit će se bez oklijevanja u nog života. sposobnošću i ustrajnošću. Laganim pokretom toga štapića oni mogu pre­ ljudi. jer dok ne bi smjele davati dojam nedostatka hrabrosti i česti­ takozvani stručnjaci budu zauzeti proučavanjem ovo­ tosti. ga pitanja. mogli još 40-50 godina u savršenu duševnom i tjele­ poput ostalih političkih i gospodarskih problema. kad bi denje sirovoga kao jedno od rutinskih pitanja pa ga. žive jestvine i beživotnih jela s Mogu biti samo dva razloga za odbacivanje načela njihovim umjetnim. Odgađajući ovo pitanje naši vladari. Danas je svaka vati ih nerazumno na pladnjevima neprirodne i izopa­ razborita osoba stručnjak za razlikovanje između pri­ čene hrane. ZAPRAVO CIJELI JEDAN DODATNI ovaj dvo. Ovo djelo ne iziskuje 198 199 . To će svojom mudrošću. tvoriti cijeli svijet u istinski raj.

bilo da ih prodaju ili poklone. kao neprirod­ ko upućen u načela jedenja sirovoga ne bi na njih na i umjetna tvar. pedest ili stotinu zadržati malo dulje. darežljive dobročinitelje i kovih organa i njega samoga. Svi ljudi na svijetu su u ovom trenutku u istom 200 201 . jer bi njezino objavljivanje najavilo kraj svim njihovim „dijetetskim" knjigama. Štoviše. presretnim životom. stoje sasvim ra­ pohtvatu. nakon čega će slijed događaja engleskom ponovno objave u svojim zemljama. ni ja ne bih sada bio trebnu odluku. zumljivo. Stoga ja apeliram na sve svjetske vjerske zajedni­ već je ona po sebi oruđe za potpuno uništenje čovje­ ce. od ko­ budućnost. da moja pamet nije prije načela jedenja sirovoga. primjeraka mojih knjiga i razdijeliti ih po svojem na­ U nekoliko zadnjih godina primljeno je sa svih hođenju. letaka i plakata. Zdravstvene organi­ su priznali daje knjiga zanimljiva i korisna. te imali hrabrosti stvoriti po­ deset godina bila prosvijetljena. Mogu naručiti dvadeset. Te osobe nisu ni stručnjaci ni Da sam ja kojom srećom posjedovao znanje iz ove znanstvenici već obični obrazovani i kulturni ljudi. U ovom trenutku nema vrednijeg humani­ jih su mnogi izliječeni od ozbiljnih bolesti i sada žive tarnog djela nego stoje ovo. moje dvoje djece anđela koji su bili u stanju vlastitim razmišljanjem shvatiti bi bilo živo. živ. ali da se zacije Ujedinjenih naroda mogu puno pomoći u ovom nažalost ne uklapa u njihova izdanja. knjige prije petnaest godina. U drugu ruku. čiji će posao biti upoznati javnost s nepobitnim stan broj ozbiljnih poteškoća. Dovoljno je da svaka vlada osnuje radnu Na nesreću. ne doprinosi ništa ishrani naših spe­ obraćao ni najmanju pozornost. njezina gotovljenja nije samo nepotrebno rasipanje. Na ovom se vrijedi mojih spisa. Molio sam razne iz­ To se može učiniti prvenstveno putem službenih ogla­ davače u Engleskoj i Americi da moju prvu knjigu na sa. filantropska društva. širenje mojih knjiga je naišlo na izvje­ grupu. izliječiti osobu od gnutim jedući sirovo. Svi određivati poduzimanje koraka. Iskustvo postignuto za humanitarce sklone općem dobru da mi priteknu u po­ nekoliko početnih mjeseci jedenja sirovoga uvjerit će moć. Ove obavijesti pokazuju da na neke ozbiljne bolesti ili otvoriti djetetu vrata u sretniju svijetu ima na tisuće uvjerenih jedaća sirovoga. Neka mi pomognu koliko god mogu u širenju svakoga u istinitost ovih tvrdnji. Današnji svijet ne cijaliziranih stanica. trošak i posao oko može gledati dalje od svojih sebičnih probitaka. prirodnim zakonima i uvjeriti svakoga da su kuhanje i Podijeliti milijune besplatnih knjiga po svijetu oči­ pečenje neprirodne radnje s opasnim posljedicama. to prelazi mogućnosti pojedinca.velik napor. budući da nit­ Nije pretjerano reći da kuhana hrana. Svaka knjiga strana svijeta prilično obavijesti o uspjesima posti­ može spasiti jedan ljudski život.

položaju i nužno trebaju našu pomoć. Treba ih što pri­ vo uporaba toga kruha i riže slabi njegov želudac, a da
je uputiti u načela pravilne ishrane. bi ga krastavac na dulji rok izliječio.
Danas gledam vlastitim očima kako pojedine vjer­ Danas je cijelo čovječanstvo uvjereno da čim glad­
ske skupine troše ogromne svote novca da bi siromaš­ na osoba pojede nekoliko tanjura „sočne" hrane, od­
nima udijelile brašno, šećer, mlijeko u prahu i mah su joj zadovoljene sve redovne tjelesne potrebe.
konzervirano meso. Dijeleći svijetu tako neprirodnu i Ali svijet nije svjestan da normalne stanice te osobe ne
krajnje degeneriranu hranu one nesvjesno čine najteži uzimaju ni zrnca od tih mrtvih i umjetnih tvari, pa da
grijeh i krše zakone svoga Boga. Ti bi ljudi trebali uči­ usprkos punu želucu gladuju.
niti mnogo pobožnije djelo, otvoriti oči tim nesretnici­ Danas je cijelo čovječanstvo uvjereno da za zdrav
ma i poučiti ih kako jesti sirove žitarice. život osoba se mora držati raznih znanstvenih labora­
Sve su se religije na ovaj ili onaj način borile protiv torijskih izračunavanja hranjive vrijednosti vitamina i
ljudske proždrljivosti i raznim savjetima i zapovijedi­ minerala. Ane shvaćaju daje većina tih izračunavanja
ma nastojale učiti čovječanstvo umjerenosti. Među­ potpuno iskrivljeni i štetni nadomjestak prave slike.
tim, danas je neumjerenost uzela toliko maha, da su
Danas kad netko oboli, uvjerenje da jedino što tre­
sva djelomična ograničenja neuspješna. Došlo je vri­
ba učiniti za ozdravljenje je pronaći odgovarajući
jeme da predstavnici svih religija jednoglasno i jasno
otrov zvan tableta, prašak ili slično. Zato smjesta ide u
osude barbarsko degeneriranje prirodnih jestvina.
potragu za tom čudotvornom tvari. No on ne shvaća
Time će najbolje služiti Bogu i čovječanstvu.
da je liječenje kemikalijama vračarstvo ovog vijeka
Svim ovisnicima o hrani crno je bijelo, a bijelo
jedenja kuhanoga i da nema toga otrova koji bi djelo­
crno. Bilo je vrijeme kad se mislilo daje zemlja nepo­
vao na dobro. Niti zna da postoje samo dva uzroka
mična, a da se sunce i zvijezde oko nje vrte. Tkogod bi
svih bolesti: trajno gladovanje normalnih stanica zbog
izrazio suprotno mišljenje, od kratkovidnih je smatran
nedostatka prirodnih jestvina i škodljivi učinci nepri­
luđakom, jer je njihovim očima zemlja izgledala
rodne, kuhane hrane i drugih otrovnih tvari. Trećega
učvršćenom na jednom mjestu, a sunce pomično na
nema. Ima, dakle, samo jedan način na koji se
nebu.
možemo osloboditi svih bolesti jednom zauvijek. Mo­
Isti takav mentalitet vlada i danas. Čovjek prividno
ramo se potpuno uzdržati od neprirodne hrane i kemi­
osjeća da mu krastavac „škodi", a prepečeni bijeli
kalija i zadovoljiti potrebe naših stanica isključivo
kruh i oguljena riža „reguliraju" djelovanje želuca
prirodnim jestvinama.
zbog lagane probavljivosti. Ali on ne shvaća da upra-

202 203

Kemikalije što se obično smatraju lijekovima pro­ problemu raka. Uzroke i lijek te ozbiljne nesreće godi­
tiv bolesti u stvari su i same uzrok bolesti. Općenito nama i godinama je tražio i još uvijek besmisleno traži
govoreći, strašna je i tragična pogreška tražiti ljekovi­ u izvjesnim kemijskim tvarima.
te osobine u umjetnim ili izdvojenim hranjivim tvari­ U svezi s ovim iznio sam prije četiri godine nepo­
ma. A tu pogrešku čovječanstvo vjekovima ponavlja. bitne dokaze pred najveće autoritete u svijetu. Danas
Ne postoje na svijetu ljekovite tvari, postoje samo po­ ponovno iznosim te iste dokaze, ali u podrobnijem i
sebni čimbenici koji uzrokuju bolesti, čijim bi se uk­ proširenom obliku i potkrijepljene brojnim konkret­
lanjanjem sve bolesti automatski iskorijenile. Ti nim primjerima. Zašto se tolika ministarstva zdravlja i
čimbenici su kuhana hrana i otrovi pogrešno nazvani druge odgovorne vlasti drže nehajno po strani? Zašto
lijekovima. svijet nastavlja sa zastrašujućim uništavanjem prirod­
Današnji čovjek je jako ponosan na svoju civiliza­ ne hrane? Zašto i dalje pune knjige, novine i časopise
ciju, ali ni izdaleka nije civiliziran. Stvarna civilizaci­ proturječnim i škodljivim preporučivanjima lažnih vi­
ja se ne bi trebala mjeriti samo tehničkim napretkom tamina i specifičnih dijeta? Što je s čovjekovom sa­
već OPLEMENJENJEM DUHA I DUŠE SVAKOG vješću i dobrim nakanama? Gdje je takozvana civili­
POJEDINCA, POBJEDOM NAD POROCIMA I zacija?
OVISNOSTIMA I OSLOBOĐENJEM LJUDSKOG Neka ti što stalno trube o civilizaciji dokažu da su i
UMA OD PRAZNOVJERJA. Samo da bi udovoljio sami dovoljno civilizirani da mogu shvatiti najosnov-
svojoj abnormalnoj želji za jelom današnji čovjek nije prirodne zakone i razumjeti što znači osloboditi
sažiže vatrom 80 posto čistih, prirodnih jestvina i uz­ čovječanstvo od svih bolesti, podvostručiti životnu
rokuje vlastito uništenje stvarajući umjetno bolesti. dob i potrostručiti ili početverostručiti životni stan­
Da bi zadovoljili svoju sebičnost i oholost, upravitelji dard.
država siju sjeme mržnje i razdora medu narode i do­ Ako je velikim narodima ispod časti to što prije­
vode do međusobnih pokolja. Čak i predstavnici zna­ dlog najveće i najmiroljubivije revolucije dolazi od
nosti, zatomljujući svaki osjećaj milosrđa i sina jednog malog naroda a ne od njih, ja sam im vo­
čovječnosti, beskrupulozno zlorabe sveto ime znano­ ljan prepustiti prednost, pod uvjetom da ovo bude na
sti za promicanje svojih mračnih probitaka, zbog ko­ korist cjelokupnom čovječanstvu a ne samo nekim
jih pljačkaju ostali svijet na najgrublji način. pojedincima.
Jedan od najočitijih dokaza neznanja i zaostalosti U vezi s ovim stigao je prije dvije godine iz dale­
današnjeg „civiliziranog" čovjeka je njegov pristup kog Los Angelesa neugodni primjer najočitijeg oti-

204 205

manja tuđeg prava. Nakon stoje pročitala moju prvu Taj beskrupulozni gospodin ne samo stoje cijelo li­
knjigu na engleskom jedna gospođa u Kaliforniji, iz­ ječenje pripisao sebi, nego je riječ po riječ prepisao
vjesna H. Bulbeck, prešla je na isključivo jedenje siro­ svih šest pravila s korica moje knjige, pa ih skupa s
voga. Potaknuta humanom stranom ove zamisli, mojim glavnim otkrićima objavio u veljači i travnju,
naručila je 30 primjeraka knjige i odlučila proširiti do­ 1965. g. u časopisu „Let's Live" kao dio članka „Zgo­
bru vijest među prijateljima i rodbinom. U međuvre­
de sirove hrane".
menu je saznala da u losangeleškom časopicu „Let's
G. Reinecke je do te mjere prekoračio granicu pri­
Live" („Živimo") neka osoba po imenu John Martin
stojnosti, da je rezervirao za sebe autorsko pravo na
Reinecke piše članke o „korisnim" osobinama sirove
zamisli i izraze koji pripadaju meni, te je ponudio do­
hrane, pa mu je poslala pismo u kojem je prikazala
svoj način liječenja i oporavak svoj i svoga muža od datne obavijesti po cijeni od 5 dolara. Ali stoje najza­
svih bolesti koje su imali. nimljivije, urednici časopisa u uvodnoj napomeni
izjavljuju da navedene zamisli pripadaju piscu članka.
Nakon čitanja mojih knjiga mnogi su bolesnici po
Ovo je bezočna povreda međunarodnih zakona o au­
cijelom svijetu prihvatili jedenje sirovoga i izliječili
torskim pravima i trebalo bi je bezrezervno kazniti.
se od niza bolesti, počevši od obične glavobolje i želu­
Svijet ne bi trebao čitatai izdanja kao što je „Let's
čanih smetnji pa do kardiovaskularnih bolesti i raka.
Live" časopis, koji vrvi oglasima za umjetne vitamine
Bolesnici koji godinama nisu izvukli nikakve koristi
i „dijetetične" preparate.
od savjeta najkvalificiranijih „specijalista", mnogi od
njih otpušteni iz bolnice kao beznadni slučajevi, oz­ Ja sam u posljednjih desetak godina potpuno zane­
dravili su nakon nekoliko mjeseci i sada mogu uživati mario društveni život i lišio se svih užitaka. Bio sam
u blagodatima života. vrlo skroman s obzirom na osobne i obiteljske potre­
Osoba koja se ostavi kuhane hrane i drugih otrov­ be, ali se nisam nimalo ustezao potrošiti svu svoju uš­
nih tvari imuna je na sve bolesti i može se pouzdano teđevinu na proučavanje i objavljivanje knjiga, od
nadati zdravoj i snažnoj dubokoj starosti, slobodna od kojih sam 10.000 primjeraka već podijelio besplatno
stalnog tereta bolesti. U slijedećem dijelu knjige čita­ pojedincima i znanstvenim ustanovama diljem svije­
telj će naći izbor iz brojnih pisama što ih svakodnevno ta. Učinio sam ove žrtve kako bih cijelom svijetu po­
primam od bivših bolesnika, koji su željni svojim kazao pravi put u sretni i prirodni život i svim srcem i
iskustvima pomoći drugima. Taje nakana bila potakla dušom sam bio protiv toga da se takva vijest prodaje
i gđu. Bulbeck da piše g. Reineckeu. za novac.

206 207

dijagnozama. sa svom sigurnošću opkrbljuje te stanice biljna hrana po sebi je cjelovito hranjiva. jer se u zadovoljiti siromašnim materijalom koji im stoji na tom slučaju nikad ne će moći posve osloboditi od bo­ raspolaganju. koji su bolesti. Ubuduće ne bi smjelo biti nikakvih dijetetskih pro­ Mnogi vegetarijanci. mu apetit traži. baš kao i sva druga živuća stvorenja. mora ih pojesti odmah OBLIKU KOJI MU SE SVIĐA. jer će inače s vremenom biti uvučen u osobnog ukusa. Ipak životinje se obično moraju kar samo jednom mjesečno jede kuhano jelo. Najsi­ nestati s lica zemlje. đutim. povrćem i sočnim voćem. Jedač siro­ novom hranom i daje im novi poticaj na život. grmlje. jer postoji samo je­ prirodne hrane. preporuka ili planova za nikoga. Naši „dijetetičari" su toliko svijetu zavrtjeli moz­ Svijet više ne bi trebao čitati knjige o nastanku po­ gom dugim popisima recepata i jelovnika. kurama. koji na­ grama. lijekovima. hidroterapiji. dočim je čovjeku dostupna jestvina lesti. Čovječanstvo bi moralo jasno gurnije i najlakše je jesti hranu u stanju u kojem ju je uvidjeti da KUHANA HRANA UOPĆE NE priroda prigotovila i ponudila drobeći je zubima. Čovjek treba stoje jesti malo više voće nego obično budu u napasti jesti što mu se prohtije. Međutim. neka ne traži uzroka niučemu osim u tim po- 208 . rok. pa taminima. si­ rovoga izvjestan broj bolesnih stanica se može jeno. brst. To je stoga što u početnom razdoblju jedenja si­ vrhunske hranjive kakvoće. To je stvar isključivo čim su gotovi. ako netko ima vremena i volje za pravljenje sa­ Nakon toga NEKA SVATKO JEDE ŠTO HOĆE I U lata i drugih miješanih obroka. Me­ PREHRANJUJE i da ČOVJEK NIJE MESOŽDER. može jesti jednu ili stotine vrsta voća. novo degeneriranje jestvina. Zato voga ne smije slijediti „znanstvene" ili „dijetetske" kad se netko nikako ne uspijeva posve osloboditi biča preporuke nego zahtjeve svoga ukusa i apetita. nitko se ne može smatrati jedaćem sirovoga ako ma­ od mrava do slona. Usporedite djetelinu. Ovdje im želim odgovoriti svima za­ dan zajednički uzrok svih bolesti i postoji samo jedan jedno. Čim jedač sirovoga pojede zalogaj ku­ ta zdravlja nema razlike. bjelančevinama. U tom slučaju će samo jedno kuhano jelo mjeseč­ Jedač sirovoga može jesti jedan ili deset puta dnev­ no biti dovoljno da ih oživi i omogući im da se opet no. jer svaka pojedinačna sirova hanog jela. Sve preporuke o specifičnim dijetama bi trebale nepogrešivi vodiči u izboru prirodnih jestvina. zajednički način njihova liječenja. mi često pišu tražeći da im pošaljem program jedenja elektroterapiji i sličnim stvarima. kad god može i toliko koliko da se počmu smatrati jedaćima sirovoga. mineralima. da mnogi jedinih bolesti. lišće i pustinjsko trnje sa žitarica­ uspavati i produžiti svoju egzistenciju na prilično dug ma. koštunjačama. vi­ misle kako i ja pripadam tom bratstvu „stručnjaka". pa i nevegetarijanci. Sa stanoviš­ razmnožavaju.

Takvi se propusti ne mogu neznanje. različitost. Naprotiv. Takve ćemo naći daleko od sredi­ Sva ta „znanstvena" izlaganja kojima biolozi pokuša­ šnjih učilišta. hrane. za­ krugova svijeta na ovu nepobitnu istinu. usprkos činjenici da sam ja još 1963. Puno zna­ Ne ćemo među tim biolozima. Uldonivši kuhano ne gubimo samo puko naklapanje. onda će im se moći reći da su ništa na hranjivoj vrjednosti naše ishrane. Riječi kao civilizacija i napredak zvuče šuplje kad se Jedan od najneutemeljemjih argumenata protiv primijene na osobe koje. imajući u vidu da kuha­ to više trebali biti svjesni da ništa ne znaju. 140 . koji mi dolazi iz nekih sje­ klo i napisalo. Na nesreću ovaj jednostavni proglas da SE 100 POSTO JEDAĆA SIROVOGA SMJESTA da KUHANJE DEGRADIRA PRIRODNU HRANU OSLOBAĐA SVIH BOLESTI. Osim toga. koje im jedino 210 211 . To je teški branjuju bolesnicima i nemoćnicima jesti PRI­ pokazatelj kako duboko je čovječanstvo utonulo u RODNO JELO: svježe voće i povrće. posebno iz Engleske. Ono što mi daje pravo izloženo gladi. pod ovom ili onom izlikom. opravdati.150 godina. A kada no jelo uopće ne hrani ljudski organizam. Koliko bi zdraviji i dulji bio njihov život. kad bi Kako stvari stoje. klimatska je neprirodna i opasna rabota. predrasude. usprkos svemu što im se re­ potpunog jedenja sirovoga. u krilu prirode. Dotle dok čovjek može naći šaku sirova Kažu da su biolozi izvrsno napredovali u svojim žita. stvarno nešto naučili. a potreban je samo jedan službeni pro­ i hrabrost da javno ustanem protiv skoro svakog su­ glas da se ispuni dugo očekivano čudo stvaranja obilja vremenog poimanja medicinske znanosti je činjenica hrane u svijetu. djelomično imune na vaju predstaviti kuhanu hranu hranjivom samo su ne­ sva oštećenja od kemikalija i pretjerano izopačene utemeljene pretpostavke i isprazna zavaravanja. Kušajte i uvjerit ćete se. mora biti dođu dotle da slobodno priznaju kako je sve njihovo dovoljno hrane u svim krajevima svijeta kad ljudi znanje u usporedbi s istinskom mudrošću prirode uspijevaju preživjeti. nigdje. godine Ne pretjerujem kad smatram ubojicama i kriminal­ svratio pozornost svih vodećih znanstvenih i upravnih cima sve one koji. ne može se govoriti o nedostatku prirodne hrane saznanjima. ISTOVREMENO I I PRETVARA JE U ŠTETNE TVARI ne pojavljuje se POTPUNO. oslobađamo se otrovnih i škodljivih tvari. upravo ovoga trenutka u nekim bili pošteđeni i te djelomične degeneracije kojoj je zemljama pučanstvo trpi nestašicu hrane i stalno je sada njihova hrana podvrgnuta. i dalje odbijaju priznati daje kuhanje vernih zemalja.vremenim prekršajima. Meni se čini da bi oni. praznovjerje i groznu ovisnost. „uronjenima u su­ čenje ovih istina može procijeniti samo osoba koja se vremeno znanje" naći časnih patrijarha koji su živjeli koristila jedenjem sirovoga barem nekoliko godina. što više napreduju u nijednoj zemlji.

Palbo- dom. zašto ustrajavaju u svom zornošću Njegovo carsko Veličanstvo Šah Pahlavi. pozvao me u svoju palaču i sažetke tih svjedočanstava u svojim novinama i zahti­ izvijestio me da je moju knjigu počastio svojom po­ jevaju od vlasti da im kažu. Svaka tvornica što proizvodi ove neprirodne i degenerirane tvari čini više štete čovječ­ Mnogi čitatelji me pitaju o uspjesima jedenja siro­ anstvu nego atomska bomba bačena na Hirošimu. Abul Hasan Naliči. šećera. objavio sam krat­ Apeliram na sve čovjekoljupce da učine sve kako ku knjigu na perzijskom. Bog voga. čaja i sve sile dru­ gih proizvoda.000 primjera­ bi mi pomogli promicati ove istine riječju i pismom. Rado ću im pružiti nekoliko važnih podataka se ne vara i svaki pokušaj uporabe vatre kako bi se po­ kako bih zadovoljio njihovu radoznalost. Abas Nafici i upravitelj rodilišta „Hadženuri". Na koncu. g. mesa. godine. Svojim žalosnim neznanjem ti „učeni znanstvenici" čine veće pokolje TREĆI DIO od Atile i Hitlera. Suprug princeze Šemse Pahlavi. kave. 212 213 . od koje sam 4. Među slične kriminalce spadaju i svi proizvođači i prodavači lijekova. Knjigu su teheranske novine i časopisi primili s imaju posebnu obvezu iznošenja pojedinosti svoga naklonošću i mnogi su o njoj naširoko pisali. poslastica. pravila kakvoća prirodnih. bez prekida i zastoja. pića. oporavka pred sredstva javnog priopćavanja i na­ Knjiga je izazvala znatnu pozornost i u sudstvu. Pravo je svetogrđe. ka besplatno podijelio raznim ustanovama. Merdad Palbod. sveska na armenskom 1960. dr. duhana. vlastima i Jedaći sirovoga koji su se izliječili od svojih bolesti tisku. pohvalili su moja gledišta i obećali mi suradnju. drijemežu.može povratiti izgubljeno zdravlje. kao i neki drugi vodeći stručnjaci. dr. Drago mije da sam imao šest ili sedam razgovora s g. kru­ Odjeci ha. Svojim nerazumnim preporukama ubijaju iz dana u dan milijune. dležne vlasti. sveta je dužnost novinara da objave trenutno ministar kulture. savršenih jestvina što ih je On stvorio za ljudsku prehranu napad je na Njegovu Godinu dana nakon objavljivanja mojega prvog Svevišnju mudrost. bijelog brašna. koji mu preporučio daljnje istraživanje teme. Generalni tajnik društva „Crveni Lav i Sunce".

preveo je na engleski i objavio 1963. dočim u popratio pismom. Nepo­ kom nekoliko slijedećih mjeseci uvjerile su me izvan trebno je dodati da se nije ni pomišljalo o potrebi za svake sumnje da su sve vodeće svjetske figure i auto­ prirodnom. a mnogi od njih su bez oklijevanja potvrdili istinitost mojih zami­ Ali ti susreti.000 primjeraka knjige svim sam se umorio i s velikim žaljenjem odustao od svega. kao i sudjelovanje na raznim liječnič­ sli. međunarodnim organizacijama i vodećim bliza vidio kako djeca u prihvatilištima zbog nepri­ novinama i časopisima. lišena Ishod je premašio i moja najoptimističnija predvi­ majčinskog mlijeka i prirodnih jestvina. otrov­ kladnijom promidžbom mojih zamisli po cijelom svi­ nim ljekarijama i životinjskim bjelančevina otrgnuti jetu. znanstvenim Ovaj neuspjeh je bio više nego žalostan. Tisuće pisama i novina što sam ih primio tije­ uglavnom na bijelom kruhu i mlijeku u prahu. iako se radi Posljednjih godina ne samo što sam zapustio dru­ o najosnovnijim i najjednostavnijim prirodnim zako­ štveni život nego sam napustio i osobni posao kako nima. zdravom hranom. današnju medicinsku znanost i pobiti dijetetska shva­ tištima hrani sirovom hranom. shvatio sam da moja gledišta. pijući i uživaju- 214 215 . To nije bila ni­ Zatim sam iz raznih priručnika povadio 3. mogu razumjeti i prihvatiti samo one osobe čija bih se danonoćno posvetio svojim knjigama.000 adresa i malo laka zadaća. kim predavanjima. Ubrzo sam se suočio sa zidom poteškoćama i radeći po 16 sati dnevno napisao sam predrasuda cijele jedne vojske liječnika i službenika knjigu. Smatrao sam to najbržom i najpri­ bolnicama se pokušava umjetnim vitaminima. te sveučilištima. iz zagrljaja smrtu krhku. godine. Boreći se s velikim sam na razne zapreke. Prvo i najvažnije. voga trebalo biti primijenjeno u liječenju bolesnika S toga razloga sam odlučio objaviti sažeto izdanje jedne dječje bolnice i takođe provedeno u jednom od na engleskom i skrenuti na njega pozornost najviših obdaništa. odžavaju đanja. Mediokriteti ne mogu shva­ skrenuo s pameti upravo stoga što umjesto da gomi­ titi da obični laik može revolucionizirati cijelu lam bogatstvo i traćim vrijeme jedući. Poduhvat je odgađan toliko puta da poslao kao poklon oko 4. riteti čitali moju knjigu sa zanimanjem. vlastodršcima svijeta. Ali koli­ je visoka naobrazba udružena sa slobodnom prosud­ kogod čudno zvučalo. u provedbi tih naputaka naišao znanstvenih i političkih krugova. Na nesreću. kojima sam trebao ucijepiti nove ideje. Većinu knjiga sam i potpisao i rodne hrane izgledaju slaba i boležljiva. K tomu je jedenje siro­ ćanja suvremensog znanstvenog svijeta. Izdani su naputci da se određeni broj djece u siro. mršavu djecu koja se. ima ljudi koji misle da sam bom i nezavisnim duhom. jer sam iz­ centrima. bili su za mene velika pouka.

priznanja i pohvale što ih svakodnevno primam sa svih strana svijeta menije poput sagrađena dvorca. pogotovo što je popraćena osjećajem daje sve ovo učinjeno bez ikak­ ve plaće. moja sreća nema granica. Svijet podiže dvorce i uživa u njihovu iz­ gledu. U svojoj prvoj knjizi na engleskom ukratko sam se osvrnuo na sve važnije probleme. ja trošim svu svoju ušteđevinu na tiskanje kojekakvih knjiga. A kad je pismo od nekoga tko se mojim savjetima izlije­ čio od koje teške bolesti i koji me smatra svojim izba­ viteljem. mlijeko u prahu i kuhano meso. nastojeći temu učiniti općinstvu razumljivijom.ci. koje poslije dijelim besplatno! Ali po mojem shvaćanju u životu nema većeg za­ dovoljstva od onoga što se rađa iz nesebičnog služenja bližnjemu. Meni je jasno da ti ljudi ne umiru već nerazumno ubijaju same sebe zbog zdjele neprirodne i umjetne hrane. Međutim. svako od brojnih pisama zahvale. Srce mi krvari kad vidim kako ustrašena majka otima nevi­ nom djetetu najplemenitije voće i umjesto toga gura mu u ruku smrtonosni bijeli kruh. 216 . U ovom svesku sam proširio neka od svojih izlaganja i govorio sam opšir­ nije o nekim posebno važnim pitanjima. Mučim se u duši dan i noć kad vidim kako posvuda ljudi umiru od takozvane neočekivane smrti.