You are on page 1of 50

U - wvz

U U
U
UU , ( )
UU (. .), U () UU U U ..................... y
L U
(U-)
UU UU UH .................................. |
U , U (U-)
-UU ................................................................ }
U U .................................................... v
U, vzv/vy, U , -vyv} U L ............................................ vw
v{v-zwv}vz, ~~vyy-wv}vz UU .................... vy
U U .................................... v|
C-vxz, UU U, ....................................................... w
-vvvz vv-yz||vv}|, {zxxzw UUU
U U UU , .......................................... wx
U U UU, S , U v}vwyxzy| U ..................................................... wz
x{, MmU , UU - (v)........... w{
UU w, M U, v~v-wyx~y}~ U ........................................................ x
vz L., vz L. ($xz) -
U vz L., vz L. ($xz) M U ................ xw
U U .................................... xy
E-mail : query@smcludhiana.com
smclud1980@gmail.com $U .................................... x{
w L
................. x~
Website : www.sikhmissionarycollege.net
U U? ............................................. yw
L U UU U U ... ...................... yx
l ....................................................... yz
U UU wx U
, UmU U ......................... y{
S .............................. v U
Slandering (Nindya). ............................... y~
M U ........................... ~ U
U , UU .... ~ U
Ug M UUc U ..............w U
J U U U U
- M UUU ...................w U U U U U
Ug M U ..................... w U U U UU U U
- M ............. wv U J U UU
U ..................................... w} U U
........................w~ U J U U U/UU
U ...............................xv U Ug U U U U -

UU U U
UU mU MU U U U U
UU U U U U M U U
$ U $ U M U U UU U U
U U U U U U U UU U U
U ( U) U $ U U , U U U U mU
L UU U U U $ U
U U U U U $ U SZ U UU
U U mU U M - U
UU U U U UU U
U U U U U Sh SM U U U
mU U U U M M U UU
UU U UU c U U
UU U U UU M $ U U
U UU U M U U
U mU U UU U U SU U U
U (_U) M U U U
U U U, M U UU U
U UU U $ U
U UU U $ U M M v~
U UU U h UU M UU U
UU U , UU SU U , U U
U U U $ U U M U UU
U U U U U h vz U U S
U UU S mU U
$ U U UU U S U
U mU U U U U h UU U
U UU U U M $ U U U U U U
c $ UU U U U U U U U M
U U U - $ U - U
qU U U U $ h , U M M v|y-z U
U U h U UU U UU U UU
U U U U U v}y-z U
U U $ U U UU U U U U $
U U U $ U U U U U
U-U U U U USM U -
$ U M UU U U U
U U M U U U U U $ U
UU U U U U U
U c U U, $ U M U w
U U M c M UU U U -
U 4 U wvz
h U U U U U UU U $ U
$ S U U U mU U UUU U U U
U U U U U U M U
U U U U U U wv
UmU U U M U UU, UUU UU U U r
S U U UU U
U U U U U U UU wvz
U , $ $ U U U UU U UUU
U U , h U U U U U UU U U U
- U U $ UU U U r
U U U h U U U U U U U U UU
U U U U U U - U U
UU U U U U U U U
UU U U M U U U U? U U UU
U U U U U aU (UU) U U S? U U-
U U U ? UU U U
U UUH UU U? U
U U U $ U UU U UUH U S U
U U, U, U (190) U U U
U U U? U UU U U U UU U U U
U U? U U U U U U
U? U U U U U U
, m S ScU U U U , - - U U M
U h ScU aU (UU) c U U M U U
$ U U U U U UU U UU
M U U U U U U U U U
U U U U c M UU U U SU U
$ U mU U U U U U UU
U U? U c U U U M
$ U S U U U U U, U h U U U
U mU U UU mU U, U U UU UmU
UU U UU UU UU U ScU U U
U U U U U U M U
U U U U U UU U S S U U
USS S U U U U U U
U U, U S U U c U U U
U UU UU M U U U, , , U
U U $ U U c U U
U, U U U UU U
h U h U, U U U h U- U UU
U U U $ U U UU U wx U U?
U U U U UU UU U U, U U
, U S M U U U
U U U U U U U U h U
U 5 U wvz
U U, U - UU U M UU U U, U UU
$ U U U U U U U U UU
UU U M U U U U M U
U U v{{~ U
U U U, - m U U, -
U U U U U U U ,
U.. U U UU U U U U
UU U U U UU U U
U U U U U U
U U U U U h U U U U
U h U U, v~x{ U v~yz U U
U U UU U S UU U U
U U S U U U U $ U L,
U U UU U h U UU U -, h U,
M U U U U U ,
U ? U M U -, UU
U U U mU U mU U U S
U SU U U M U U U
U UmU UU U M U?
U U U U U U U U UU UU
U U M U $ U U U U U
UU-U U U U U U U U UU UU UU mU
U U S UU U U U U UU U
U (U) U U U U U U
U U, (1) UU U U U U U U, U U
U , , U, U U U U U
UU U U , U U U
U U U U h U M U!
U U U M-U ,
UmU U , U -UU , U
U ? U M U U h UU UU ~}vy~-wvw~|

U (U),
UmU M , M U mU U U
U U
w y U wvz U UU UmU M , M U
U UU U U m, , U UU U U U
U U
U x U wvz U U v- U U U
S U U U UU U U U U
S U U U U U
@AFA-E@BAHAE, IIADD-BAHAE

U 6 U wvz
-U

L U UU UU UH
U*
UU U U 4 U L U U H
UUH L U U UH U
UU UU UH (U, U 5, 750)
L H
L U U M U U
(UU, U 4, 40)
H U U ,
M U U U
L U , , U, UU U
U U U
UU UU H UU U U U
U-U U U U
U U U UU U
S UL
U L H USM U M
U m
L UU M U U
U U U M
UU UU UH 3H L U U U U U
(586)
L H UU U U U
U U L U U UUU M M U
M U U UH UU U U U
U c (UU U, U 4, 304) U UU U U U
U U U U U c U U U ,
U U U S U UU U -
M U U UL U U U U U
U-L (UM) U U U M U U ^UU U CU
U U S U U U U U U U U
rU U U, U M U U U SU
U U U U U U UU U U U U U U UU
U U U U UH U UU h U
M U UU U U H Q U h U U
U (UU, U 5, 1140) U U mU U
U U M UU , U U U U U
U M U U U U U U UU
L U
U U U U S U U
U U -M U U U U U, UU. U
U U U M c U UU U, U ? M
U U L U U U U, U U U
(U 1, UU 27) U U U U U? U U
M U U? U U U U U L UU UL U
U U U U U U
U H
U U U U U
U U L U UU U UU L
U U U U U U H U U H
U U U ( DU vv U)
U 7 U wvz
-UUU U...(725) U
UU U UUU , UU U U
U SU U U, U U U U U? /U U
U U U -U , U S U U U
U U UUL U UU S UU
U H UU U U U U U
U UH cU U U U L- UU
U U UUU U U, U U U S - -
U U ScU U U U U cU U -SU,
-U , c U, U U U cU U U U U- U (UU)
UU U U U M U U U U -U
U U UU UU U U UU
UUU U U U U U U H (661) U U
UU M U , U U U U U
mU UU U M U U U - U?
U 17 U U U U U U - U , U, UU
UUU U U U UU U U
S U U UUU U U U U, U U U U M M,
(UU U) U M U U M -M
U , U U U U U U H
UUU U U U U U
U U H
(U, 5, 864)
U U U U L
UU U U UU, U U U
L U H U U U U,
UU UH U U U
l U, U ScU U U, UU H
U H (U 2425)
U U - ,
UU U U U
UU U M ScU U
U, , , U UU UZ M
UU U (U ) U U 1291 U U U UU U UH
U U U U M U U H
U U U U U U M U - U
U, M () NU-U U UU UU U U U
U U U U c U U M U mU UU U
[- - U U, M M U M U 899
U- U-U, U U (, U U U M U mU
U- U U U U U U
UU- U? U S U U ,
U? U U U- ) U - U U U U, (U U
U] U UU U, U U U-U mU)
U () U U, U U
UU ( ) S U U U
U 8 U wvz
U (U U U U () U U, UU U, U U
U U) UUH U U US U
l- -, U- (UU, 1, 635) U UU U U -
UU-U U-, M, M U U U
- - - UH U U U U, U
U, U L U, U U U - U U
M U U, U U
U M UH U
cU 315 U UU 5 (U, U 4, 982)
U U UU M U
M
U? U M U U U M U U U M-
- U, UU US U U U M U U U () U
UU M U $ U U
300 318 UU U U U U? ,
4 U ScU U U - , U UU, U ? U, U Z U U
U M U mU UU UU U U U U?
U U UU (UU U U U Q U
w| xv ) M U U Q - U U U- U?
mU UU U U UU U U U U - , U U, U
w|, w} w~ U UU U U ( U) h UU M U
5 U U U UU x U U U U-M U
xv U UU 5 U U U, U M U U U, U
U U ScU U U UU U U U U/U U
UU M U M U U U U U U U/
mU U U UU U U U Q U U, U U mU
5/UU 5 U UU Q UU M U U U
5 UU UU 5 U U U U
UU UU U U U ( ) UU U, U U M U
U U U U U U U U U U U-
M U U U U (U ) U U U U
U? UU U U U U, -M U
-U , U U U U
UU U U U, U U ? U U U
M U U - , U U M U L UU
U # U UU v} U Z U U U U
U U U U , U U (U U cU
U U UU , S h U U , UU U
U U U S UU U , U U U U U
U U US U UU DU U U
U M U U U U U U U
U M U UU U M U DU U U
U U U U, UU U U, UU U
U U U # U U U U U U
M U L U U U U Z U, U
U U H U U U U , U U
M U H bU U-h U U U U U
(U, U 1, U, 943) U U U

U 9 U wvz
U U U U
U U U - U U UmU
U wvz - U U U,
UU U U, S U S U U
U U? UU - ~ U U U U
, U U U U U U UU U
U U U ~ U U U, U U U U U
U U U U U U U U U
UU U U U U U U U U U U
U U U ~ U U M U
U U U U, U
U U U U , U ,
U UU U , h, U, U
UU ScU U U U , S U UU U
U UU U U U U U UU
, U , U U U, U UU
U U U U U SU M U
U U U U U U U U U U U U
U U - .. UU U mU
U U U w~vv, M U, h U , U
UU U, U ScU UU U M U
U U U U U U U U U
U U U U U U, SU U UU U
U U - U U M M U U UU
U, U , U U U U U
S, UmU - U, U U U-U U U U U
U U U , SU U, U U L
U ( ) U U U U U U ,
U U Ug U U U U U
U U, UU U M U U U UU U
UU U U U U SU U U,
U U U U - U
M U U U SU U U U UU UmU
M U , U U U UU, M U
U Z U S U SU U U , U
U U U U U U U , U
U U U U U U UU S
U U U U U
UU U, U U U U UU U UU M U UU
U H U U U U U-U
U U U U, U U U U , U U
U 10 U wvz
U U U U U U U U,
U U U U U U
, U UU U , U U, UU U U SU
U, U U U U UU U, U U U -
U , U -Z U U UU U
U U U? U U U U
UU - UU U
UU U U , U U
U U UU () U UU M
, UmU U U U UU U U U UU , U
M U UU UU-UU ,
U U U U UU U ,
U U U, U U SU U U U U U U SU
U U U , U U UU U U U U U U
(U) U U U
U-S U U U U -
, U U UU U UU-UU U U ($)

L U ........(DU | )
L U U S U U H
U U UH U (U, U 1, 1275)
(UU U, U 4, 302) U UU
M U U U H U
U U U (UU, U 5, 52) U H
U U U U -U UU U U 4 M (UU U, U 4, 591)
U U U U U U UU U 10 U U M U
U U U U U U, U
-U U U U
U U U
L U H U
H H (492)
U L H
U U M
L U UUH NU U U
U UU UUH UU H
M U U
L UH U UU H
M
U U UUH U U U, U -U
U U H L H 1H U U M
(552) U, U
U U UH
U M U U U M
L U UH
U , U U U U
L U U UU U U UU U U U M U
UH U U U U M U, U
(UU, U 5, 286) UU U c Q U
M UU U U U U U U
U 11 U wvz
U L
U
UU S U U U, U , U U M U U UU
U U U , U U U U U U-
U U U M U U U U U U U
U U U U U UU UU U
U U U , U M UU - U UU
U U U - , U U - UU U
oU M U U U UU U UU U U
U U , UU-U UU
-U U U U U UU U
-S U UU M U, UU UU -U , U U UU
U U S -h M U U M U
U U U U U U M U U
U U -U M U U - U, U
U U U U U UU U U U, U UU
U-UU S , U U M UU U UU UU
U -UU , U-S U M U U U, !
U U U U U UU U U U U, U UU U, U
U , U U? U- U U
U U U- U U U U U U U U U UU U
UU , UU U, U U U U U U U
U, U mU U U M U U U
- U U U, ! U , M U
U U U U U? U UU , , U
U - U U U M U UU U, U U U
U, UU U U U (UL) U U U
UU U wy U, vzxy U U, U U U M
U S U U U M U U U
U U U SU U U, U U U -
U UU U U U U U, U U U U
- M U U U M M U - U
, U UU U, U U U U U U U
U U U, U U U U U
U U U U U U U M
U U U S U
U U U U ) M U
UU UU U U U U UU U U U U U
U, U U U U U U U U UU U
U U U U , h U U
U U U -, U U U, U U
U (U ) U U U U U U
U U U , UU U U U , -
U 12 U wvz
U U , U UU U-U U UU UU U UU U U-
, U! U U, U U-U U U
U U U m U- U U MU -
, U, U U U,
U U U UU U S, U -U
M U U U U U U
U U UU U M U
g U -- U U U U
U U M U UU
M U - U U U U UU U
U vz| M U U U U U, S
S U U , c-
U U UU U U UU , UU U
U , U U S U UU
U U U U , UU U
U U U S U (U) S U UU
U, U UU U U U U UU
U U U , , U (M) U U,
U U U UU U U U-
M U U cU U
U U S S h - U, U,
r U U UU U, U U, U, , ,
() U U U U UU U M U, , U, U,
S U U U UU U M U U U U
U U U U U
U U M U S U U , U
- zw S U M U U
M U - U
( UU U U U- M
) U U UU U U, M U
U-U M UU U UU UU- U U v U vz}v
U U , U U U M U
h U UU U U U UU SU U
U U UU U U M
U U U S U UU U
U -S U U U U L
U U U, U! U U UH
M U U U? M U
( U ) U U U, ! U U U U
U U UL U U UUU UH
U M U - U U U,
U U U U U U M UU U UH
U U , U
U U U M U U
UU U S
U U U M UU U UUH
U U U U U U - (U U, 938)

U 13 U wvz
UU
, , ~~vyv-vxwvx

U U U U
U M U M U U ww U
UU () U zw U- , U U-
(UU) S , M U S
U U -U U U-U U U mU U
U UU U Q ; M Ug -
# U U U U -U UU U
UU U U U M -U -U U U
h- U U U U; Ug U Q
UU U M U , M
U U U S ( UU U,
U U U U U) U M U -U U
U U U M M UU U - U ,
, U U U U -U
U U , UUU (S), ,
U , -U U, UUU (U), UU
U U U U U UU UU U, UU U U U
/ U U U U U
,
U U S , ;
U , U
L U
U () U
U U U UH ( M r)
U S ,
( U, U 1, UU 42) , - U U
U U U
(U- , U
U U M UU U
- ) U M U
U - U , Q
( - ) Q
! U M -
U
U U U -U U ,
U U U U,
U
U U
M UU U U
UL U U SM M- U U

(U, UU 43) U UU, UU , UU,
M UU M
(U) U
, Z U U S U M
Ug -
U UU M U mU U
U U
U U M
U U U
U U U M
M mU
Q S l U U
UU M U
U U U U U h
U U U U U U
U 14 U wvz
UU U UU M U , ( U...)
U U U, U M U U
U U U U U, U U (U) U
U U U U U U U U- U U U;
U mU U U U, U U v|{y ( v||) U
mU U U U, UU M 25 U U UM
U UU U (UU, DU wy) U U U
U U UU U (U U U
M U U U U U) UU U
U ( U) UU U, (. U U, -
U UU ) U v|vv U UU
U-U U U U U UU L U
Z UU
UU UU U, U U M U U U-U U
U l U US- (UU ) U U
U U-U M U U, U U UZ
mU U U- U () UU U v} , U
U, U (UU) (U) U UmU U U
UU cU U U () (, , U, UU, U U
U, UU , UU U U - r , U
U U U -U U U UU-U
M U U () U U UU U
U (U , UU, DU U U UmU r
ww) () U ( UU U
U U, U U) UU U U, r
U UQ U (U) M U , U U
( . vw{) U 5 U, U UU UU U
U, U U U
() U M
M U U
U
U M U US
(U) UM U U UU U U UU
U - () M U U h ( M
UU UUH 1H U, U U U U, -M h) U U
U U U 2 U h UZ v}|x U U
U U 3 U U , UU US U
4 UU U UU U U
5 , U U U U U
58 () UU U
M UU U
() - U UU M U h U,
M U mU - M
U g r US UU U U
U -UU U
U
M U U U
U UUU SM M M mU U UU U
U A UU U U U U U
U U mU xx U v}}y , U U

U 15 U wvz
M U S UU U U U
UU UU wv U U U U U; SU U
UU - U U U
UU U S UU U UU U
x| UU U U U U U U, U U U -
U vy , v~w| M U U
UQ U UU U U , U M
U, U U UmU U U U U
U UU U U U U , UU U U , ,
U U # U U UU- , # U U,
(U) / U U U M U U
UU U -U S U, U U U
v~v U U U U
U U UU UU U. w} S -U U-, , U, UUU U
U S l U U U v QU U U U-
U (. U /UU/DU v~xw U U U
yz y|) UU U U U
, U, UU U U U UU U
U U U U -
U h , U , ,
vw Q Q- U, m, UU, U S, , - U ,
UU U U- U vw QU, U -U UU SM -
S v~x{ U U U U , U,
MU U UU, U, . vy~ mU UU-U U U SU
UU U U U S (UU U U U , UU
vwz S U UU U
U -U U UU U) U U U M M
U U S U U , U U U U U M h mU, M
, , UU, v~yz UU U U
, UU , U S h U U
, UU , U U UU UU Q U
SU, SU , U U U U U $ U
U, S... U U U U # U U U
U UU S vv
U S U U U UU
UU U , ,
U mU - U U -U S U
UU U S , U UU
U U U U
U U U- U UU U
UU U UU U -U U
S U U U U
M U
U U ( UU) (U/U ) UU
U U U -S UU
U - U U
UmU U S U U U U U U
UmU U UU Z UU U
U U
U, UU UU ( DU v~ U)
U 16 U wvz
U U
U UU UUU*

v. U U , U U, , , S U
U U U c SM U U
U U U, U - U U- U U, U
U U SM U U U- U
U U U U U
U U U UU
U, U, , U U Q U U UU U
U U U, U U (x) U SM
U U (v) U U U U, U, , , ,
U Q U , , U
U U SCU U U mU M U ,
U U U v{~~ U U, , U , ,
(v|z{ ) U U U , U , U , ,
U U U U U U H Q , U ,
U U U U, U, U
U S U U Z-Z , (y) U U
M SU U U SM , Z, ,
U U U U , , U, U
w. U Q U U , G
U U () U , U U, , ,
U U , , , U
U U U U U h U U UU, U U, U, mU
U U U U U
U U U UU S U U, U (z) U
U U , U U Z M U
U U U U U U U, U,
- U U-U U U U, U, U
U U U U U U
-U U U U U U U
U, U UU U ({) U U
U h U c U, U , U U, U ,
U , mU U U U
mU U UU UU, U U , G
U G UU, G U,
S, U U S U
U- U , , U ,
(w) U G G U U,
U U U SM M U
U , U , U SM
-, , U U
U U U , , , , M,
, U U (|) U UU (
, U, , , , U), , , , , ,
*v}, M U U, U , , , U, - U, ,
, UUU-wy|v U , U, , , U, , U- M
U 17 U wvz
, , , , U, U U, U, U ,
, , , , (vv) U U , , - U
, U, , , , , , , , U c , U
mU U U h, h, Q, , U U
(}) , , UU, , U U S U , , U
, U, , UU U, , , U, U, U, ,
S U , , U U U U U
, , , , , U U, U , , S U U
U, G, G, G, G, U, U , U
, , UU, , , U , U U U U U
U mU U- M U U U #, U U (v{) U (
U, U U U UU U UU) S U # c
U , , , (vw) U U U U, U U U,
UU, U, U U U U , , , U, U U
U U, U, , CU , , S U U , U,
U, UU, , , Z, Z, S U S U U
, U , , U U U U , ,
, UG U, U U, U UU, U UU, , U, U Q U
, , Q U U, , UU , U, U, ,
U U U U, , U U, U, , ,
, h h U , , U , U , U S U U M
, U , , U L U, U U U
U U, , U G, U , U U S
U (vx) U U U , , ,
(~) U , U U, , U U U
U U h SCU U
U Z , U U , U , U , U U
U U ScU U UU, U , , (v|) U #
U U U, U, , UUUU, U , UU, S, ,
U U U , G, U M U U
U Ug U U UU
U, (vy) U , U -U
, U U, U , U U U Z mU UU U
U, U U , U (v}) U U
U U Z U UU U U
U, U U, U U, U U U U , , U U
, U , UU UU, U , , , vv U UU U
, U, , U SCU U U x. U U
U (vz) U U
(v) U U Z U U U U U
U , , , , , U U U U
, L, U, , , U , U U , UU d M U
d UU, U U , UG U U U
UU, , , L, , UG , , U U U
L, U, , U U , , U U M U
U 18 U wvz
U U, S U, U , S
U U U U, SM S U U
U U U U U U Q (|) U U mU
U U U U U
U S (x) U U, U U, (}) U U
U U mU U U U U U, U U U-mU U UU U
U U U U U U U U
(v) U U U U, U , mU U U S U U U
U, U , , U U U U, U U U
U U U, U U U S U U U U, U U
U U U U U U
M U U , (y) , , U, (~) U U
U L, U CU U U U U mU U
U U U (z) , U, U U
U U U, U UU m U M
S CU U U U M UU U U U # U U
U U U ({) U U
U U , U U U U
(w) U U M U U U U U U U
SCU U U U mU -U CU U U U
U U - U U

UU ....(DU v{ )
U U U U U U
U U U {- U U S, m, U-
| U U U UU U U U
U U U U U U U U U U U
UU U U U U U U U
U U U UU U UU UU U U S
U U-U U UU UU U U U S U U U,
U U - m, M U U U
U UmU U U S UU S U U U , U
SM U UU- U UU U, UU S
S U U , U U
UU S U U U U U ! U !!

M UU U
$! U U U M S UU U
UU M UU U U U U UU S
UU U M M M UU U U M mU
U, M U ! !!

U 19 U wvz
U

*
M U SM (Elucidation) , U U U
UU U Ur-UU - U U
M mU U S UU, U , U U
U U -UU UU
U UH UUU U U, - U U M
H U U U U - c U (Individual
U UU U, UU UU U U U U.....U U Separate Identity) U
U U U, U H U U U U
U U U, U UU U
U mU, cU- S M U S
U - U U U U UU L H
U U U UU ? U UU S U H
U UU U U U U U (466) U
U U, U U ScU U U,
U U U UU () U U U - U
U c , UU U - U U UU UU M
M U U - LU U U U
U U, U U , U UU U U
M UU - H (158)
U cU- UU M U , U cU -U-S
UU U Ur-UU U, , U
, S , Z U U U
U , S U l d M U, U U
U U--U U U U U U....
U US U UU U U U cU SM
-U U U, S U U, UU U U U l
U U U U UUUU M - SM U
U U U U U- (Phrase words)
U U U -, U U, U U U- U..... U
UU U U U U. U UU UL U
(135) U U U UH
U cU -U Ur U U UU m U U
UU UU U U, U U U U U U
U U U -U U - U U
UU U M U U-U UU UUS S S U
M cU- UU U UU UU U.....U U
? U ? U-U UU U, U
*UU U (UU),
U U mU U -
x{-/x, U,
U UUS U UU UU
~y{x-zzw{
U 20 U wvz
- UU U U U U, U U H M U
U (Consciousness) UU-UU U U U U U U
UU S U U U -M, U
U U - - - Z M U,
U U U U U U - M UU U
U UH (542) U Ug
U ...H (611) UU ..... U Ug U U U
S U U LH U U U
U UU UU mU U- NU L
- U U-U U, U -U U -
U U UU UU U -
U U U - U U UH
mU, U - U U H (40) U U U
U , - U UU U U U
SU UU UU H , -UU
U U - UU UU U U USU U-
U U U UU M
U U U -h U, U
UU UU UU H (669)
-, U U , M U
U M (illustrated) UU U UU H U
UUS d - U H (295) U U UU UU
-h U U H
U U U U UU U
U UU U U U H
U UU UU U (669) SM
U -, - U H U U U U
h U- U U UU U U UU UU UU U UH (450)
U -S U U H SU U U
Synchronization U (1426) L UU S
U, - U , - M -
U, , U U c
U U U U Z , U
U U... U , U U U U U
U U UU M - UU
UH (879) U U U mU
U , U -S U U U U UU
U U ! UU U -, -S U U
U- U h U U U - U
- U , , cU U U S U
U U U mU UU U U c
UU h UU U U M
-U U, U U U H U U UU, U
M-M UU , - H U U
UU M U U U U U
U 21 U wvz
U- Ug U U U H U U H U U
c - (conscious U H (656) UH (932) U
mind) mU UU , U U L
- (sub-conscious H U UU U U U
mind) U U U H U U U
U U mU (U) U U U - U U U
cU- U U, U U U U H M
U - mU U U U H (274) UU,
U mU U U-, U ,
U U U U U U
U UU- U c U U U -
U U-, h -U- U US
U U, M- - U U U H
UU U U U U mU U U U UH - ,
U, , U U U U - mU
U U U U , UU U
U c -UU h U U U U -
U U U U - U U -, U-
U- U U-U U U U U M
U U , , , U, UU U
U U U-U c U UU U UH
S UU S U U U M UUU U H
U U U U U U *****

U U U
U /U U A
UU- U UQ wz L U U
U .
1. Central Bank of India 1700 8177 91 Brown Road, Ludhiana
2. HDFC 134 11 0000 63856 Gill Road, Miller Ganj, Ludhiana.
3. ICICI Bank 00 170 103 0934 Feroze Gandhi Market, Ludhiana

$ U U
U U w} U U U mU U U U U
U v U , U U U U U
U U , U U U U U UU U U U U, U
U UU U
. ~~vyywv}vz U UQ mU UU U
U U ()

U 22 U wvz
UUU
! S U U U UU U U
S U U U U U S U U
U U U U U UU U U
wv-v-}~ S UU U
U U U U U U U UU UU U
U vv U S U UU , U
U U U UU , U U UU
U U U U S U U
U U UU U U U U, U UU
U U U
UU U U U U U U U U UU U UU U
U U U U U, UU U S
U U U (US) U U U U UU
U U U U U U U U
U U cU U U
U UU U U U U U U U
U UU UU UU U S S U U
U UU U U U U , U U U
U U U U UU U U U U U
U U S U U U U U U
U U U U U U, S U U U U U
U UU U U U? U U U U
U U U U, U, U S () U U U
U U U U U U U (U )
U UU U U U U U U
U U U U U U U, UU , U
U U U U U U U U U
U U U U U U
U U U U U U UU U U U
U U () U U U U U U U
U U U U... U U U U
U U U U S U UU U S U
U U U UU , U
UU U U U U
U U U U U
U, U U U U U U
U U U, UU, U U
UU UU U UmU U U U U U
U U , U U U U U U U UU
U U U U U U U U UU U
U U U U U U U UU U U
U U U v| U U U U U U
UU U UU U U (, )
U U U U
U 23 U wvz
U U U U U U U U U U UU U
U U U SU U U UU U U UU U U
U U , U U U U U U U U U
U UU U U U ! U U U
U U U UU ! SUUU U
U U U U U U U U U
U U UU U U U
U U U, UU U U U
U U U U U U U U UU
U U U U U v| U U U
SU U U? U U U U U ! U
U U U U UU U U, U U U
U U U U U U U U U UU
U U U U UU U U U _U U
U U U U U UU U USUU U U
w U U
- S U U UU U U U U, UU
U UU U U U U c U U? SUU U U
S U U M U UU U U U U U
U U U S c M NU UU U UU
U U U U U U c UU UU U
w U U U U, UU U , U ,
U U U U UU , , ,
! U U UUU UU
U U U U U UU U
U U U U U UU U U _U
U U U U U U U _U
U U U U
, , U U U U U U UU
U U $ U U U U U
U U UU U U U U, U U, U
UU UU U U U U UU U U
UU U U U U
U U U U U U
U U U U U U U U
UU U UU aU U U U U , U
U U U U U U U U U U
U U U U U
, U U U y-vv-}~ U U , U M U
UU UU U U U U U U UU
U U U U U, U U U
U U U U U U ! UM H
U U U
UU U x-y U U UU UM UH
U U U, U U UU w|-v-v~}~
U U U U U (U
U U U U U U U)
U 24 U wvz
U

L U U
- SU*
(SUU h)
, - , *
U U U , U U
U U U U, U U U U
U UU U , U
U U U U U, U U U
L U , U $ U
U U UU
U UU U, UU
U-U U U U, U U U M U
U UU , U U M U U
U U U, U U
U U , U - U
L U , U $ U U U
- UU , U $U
U U UU U , UU U
U U , U
U U U , UU UU
U U , UU U
L U , U $ U U
U U U, UU UU $U
UU U , U
U U U UU U, U U U U
UU U U UU , U U UU U
U U , U U U UU U
L U , U $ U
U UU UU U
U U U U , U U U
U U UU U , U UU U UU U U U
U U U , UU $ U UU U
U S U , UU UU, U U
U-U $ , U U U $U
L U , U $ U UUU U
U UU U U, UU UU
U UU , U U U U UU
U U U U UU,
U U , U U U UU
U UU U U , U US U
L U , U $ U
* UU U (U ), U
U U, -v}vvv
* ~x~, SUU, w, U ~wz{vy}w{ ~yv~{-x{z{w

U 25 U wvz
UU - (v)
UU (UU)*
UU U () UU M Ug U
- U U , U

U U U U U U r U
U UU
U UU SU U
r U U
U U UU r U U, l
U -
U r U
UU d
U U, U U U U ^U U
U U U U
UU - UU U r
U
U U U U
U U U U -
U UUU U U
U U ,
U U U U,
- UU U, U
U, U U S U U
U U
U U U U...U U U
U U () r U-U U U
U - U U U U
UU U S r - r U U U U U
U - UU U- U UU U U
( ) S r U - r U U
, U U UU U r U U U U U,
U U , U r U UU U U r U
U -U U r U
U U U U U U U - U
U U M U U r U UU U U
U U U U r - U
v. U U (-) U -
r U - U U
- U U U r r
r U - U U
U UU, U L U U U U ,
^U h ( U r L U - U
_U U U U S, U U-U
U U U), S , L U U U U U, U U ScU
U - U U r U U U S
U U UU SU U U Ug U U U, UU U U
S U U U - U,
U U U UU U U
U r UU U U -
U v}}v U U
* (Sikh Revolution) U r U-U
S | U, U
U 26 U wvz
h U U U U U U U UU U U
U U- U U U - -U U U U U U
U U U U U U U U UU UU U UU
U-U U U U U U U U U U
U U U U U U UU U U
L, U r U U U U U
L U U U U - U U
U U L U, U U U U S U
U U r L U - U UU
U U U , U Lh U U , U Lh
U r U - -U U UU U U S
U U - U U U U U
U UU , UU h U U U U
U U U UU U U
U U L U , UUU U U U U U U
U U U r S U U U UU r
U UU U U U U U
U S, U U U U
M U U U U U U
U, (U) U U
U - UU U - U U S U U U
U U U U U U U U UU
- - U h U U -
U UU U U U U
UU U, U U
U U U U U U S UU
U U U _U - UU UU
- , U U U, U UU ^U h
U U h U U U U S
U U U U U UU U
U - L r U, U U U
mU UU U U -U U () - U UU
U U S
r U U U U U U
U r , U - U U U,
r UU U U U U U
- U U U
() cU
U U ScU
U - U ScU U U S
Lh U U U U
U - - U
U U UUU
() r U U , U UU
U U UU U U U, U UU U U
U, U U U U UUU UUU M U, UUU M
U 27 U wvz
U, U U U UU ScU U U
U U U UU U ^U L U U-
U UU U U UU ^U L
U L U UU ^U U U UU UU U
U U UU U L U U U- ^U
UUU ( - U UU U U
S , U U U U ^U UU (v}}v) U
U U U - U U, U
S U, U U U UUU U U U S (
) r, ^U U UU )
, U U, U U U U U
S U UU U U U U ,
U - U U ^U U
U ( U UU U ^U U
) U U U U U U
, U U }x{ U U U UU
UUU U U UU U U (^U) U U
U U U ^U U
U U U M U U U U
UU U U U U
U r U U U U U
UU UU, U M (vx) ^U U ^U
U M U UU U UU
U U ^U U U U
U UUU U U , U U U
U U U* S--U (vxzz) U UU U U U
UU U U U U , U ^U SU
U U U U U ^U U U U , U
U U U U U UU
U , UU, UU U , U U
UU UU U U U U ^U, U U U U U U
U U M UU U ( ^U) U
S U U, U U
U U U U U
^U U S U
U U UU, U U U U
^U
SU U U U U
U U U
UU ^U U U U
UU U U U U U U ^U
U U , U
U U L U U
(^U) U , UU
UU S U UU,
U (^U)
UU h SU UU UU U
U U L U U
U U ^U - UU
U L UU U UU U U
U UUU U U U U U U - UU
U U U U S U U U
UU U * Ifran Habib; Panjab Past & - U U
U U U UU Present (1976) P. 95. U ScU U
U 28 U wvz
U UU - mU U U UU U, U
U - U -UU U U -
U U U U ^U U U,
U U, U U U UU ^U U
L U U U U U ^U
U U L U U U U
^U U U ^U UU U L
, U U U U U
U U U U U - mU U U, - U
U U - U U U U U
? U U U U L U U
U U, ^UU U U m- U SU U U U
U U ^U UU U U UU ( )

U U - U*
U UU U U U
UU U U UU U LU U
U U U U U
U U U U U U UU U
U U U U U
U U U U U
U U U M U U
U U U U UU
U U U U,
U, U U U U
$U U U U UU ,
U, U U U
U U
U U * , UUU,
U U ~~vz-xxv|{

U
J UU, U UU, (..) , U
U U vv L U Z
U U U UU UU
U UU U-U U UU
U U Z U U UU
J U U U U mU U UU U
U, U wz L U U

U 29 U wvz
U

U H
U H (U 1, U, 433)
U , U Z U U, U
U, c U U
-, U-Z, Z U - c - U ( U
U) - U
U U U, U U UU U U U U
U U U

U , $
- $*
U U U U
-U UU U U
U U U UU UU,
U M ,
U , UU
U
U U UU U U,
U,
U $ U U U
U
U U U U-U ,
UU U ,
U U
U U UU U
U-U U U UU,
U U,
UU U U
U U U U
, U ,
U U U ,
U UU
U
U U U U,
U ,
U U U
U U, U
* (UU), }yw|zz|wvx

U 30 U wvz
-U *
-M M M U U U U
U - U
U U U U UU U , U
U M U U - U UU,
U-UU U UU U U U
U U, UU U U, U U
M h cU U , UU U (U) c U U
M U U , U-U U , U
U UU U U- U -UU U U
U U mU UU U S U UU S
U, U cU
U U U U S ;
U U U U U U, U U U U
* U, U , UU U UU U U U U UU,
-vyww| ~y{x{- U U H (730)
wzw U UU ( U) U

UU
U v} , UU U U U UU S U
UU UU U v}|x U M UU U
S UU UmU S U ^U
U U U U U UU U UU UU UU UU U
vw U v}|~ U cU UU
U-US UU , U UU
U-US U UmU U UU U U S U
, U-U r U U UU
U-US U , v}~{ U U, v}~}
U UU U U (U U UU
r U U ) U- U v~v
UU U UU U U U
U U -U U U
U U U , U U U
U UU UU UmU U UU
UU v}|x U U, Ug U U mU
U S U U U U
l U SU
U v}} UU U
U U U U U U S U UU
, U U ( )
U U U U U U U UU U

U 31 U wvz
- M U
U*

U U U M U U UU U
U U UU U U, U U U U U U
c U U U- U U U
- U U cU U, U S
SM U cU U U
U U, U U UU U
c U U,
U UU M U UUU
c - U c U U, U UU
U U - U, U U U U U-
U U c U , , U, -U, c
U UU U U , , , U, U c
U U UU UU U U S U
U U U c - U U -U
U, - U U U U U
-U UU U, , U U U, U U,
U U Ug U U, U U U c
UU U, U -U, U UU U
l - U U U UU U
U U , , U, U U U U
UUU, U UU U U
U UU U U h M U U U U U
U UU U U U U U - U
U U U U M U U U U U U U- U
U U U c - U U U
U Z - U U U, U, U, U, U U
U U - U U U U
U U U U U U U U U UU,
U - U-U, U-U,
c - U U U c U U U
U U U U U U -UU U U U
-U, , , U U U -
U U SU U U, U U U U U -
U U c U U - c
- S U U UU UU -
U U U UU U , U U U Z
- U U U U , U, SU U U
U UU U
*}{, UU U, U UU-U U U UH
~}}}v-}{}{ - U U U UH
U 32 U wvz
U UH U M U U U U
U H -U S U U U UU U
(279)
U U U UU M U U U U
c U U U
U S U U U U-U, U U
U U U, U U U U H
U U U U
U U U U U H (554)
U U
U U -, M U M U
U MU
cU U U U U U U
U
U U U- U U c U
U U U U-U S U U
U U U - U U U
U Z U U
U U U
U UU H
U U UU
c U U UU UU H (1245) U U U
U M S U U UU
U M U - U U c U
U U U U U U UU
U U U - U U
U U U -U U c - U UU, U
U U U SU U U U
U U U U. SU U U U h, U S U L
U U UH (cU 70) U -, UU U
S U c - UU U , U U U U
S U - UU U UU U UU S U U
U U U - U
U UU UU
U U U UU S U U UU
H (517) U c UU
U U U U L U
U U U U U U M U
- U U U U U U
S UU U U,
U U U U U
U U U U U U U
- U -U UL LH
UU U UU U U UU U U
U U
U, US U U U UH (16)
U, UU , U UL LH
U, U U, U U U
U U UU U U U

U U UH (16) -
U UU U
U , U U, U U U U U U
U U, U UU U U U S U
U U U, U U UU U, - SS S U U U US
U S U cUU, S, UU U U S
U U U
U 33 U wvz
U
U U ...
U U *
--U U UU U U - U U U
U U UU U U UU U U U U U
UU-UU U U UU UU U U U
U U U U-U U UU U U
UU U U U U U -h U U
UU S U U UU UU U- U US U
U UU UU U U U UU U
U U UU U UU
- U U U -U U U
U U U U - U U-
UU, U UU U U U U U U U U U
U U U U U U U U S
U UU-S UU U U U UU
US UU U-U U U UU U U U U
U U- U U - U UU
UU U U U U ^U U U
U UU U U U U US
U U UU U UU U U U
- UU U UU U U UU
U U U U U U U U U U U U
U U UU U U U U UM U U
UU U U U
U U U-U U U US U
U U U S U U U S U U U U U
UU U U U U UU U U U UU U
S - - U UU UU ^U U U-
U - U U U U ^U U
US U U U U UU U U U
U U UU U U U U U
U U U U U US U
U U U UU U U U U mU
U UU U U, U U UU -U-U U
U UU UU U-U U UU UU UUUU U
U U U U U U U ^U UU UU ^U U
U U U U U U UU U U-
UU U U U UU UU
U UU UU U U-U U UU
* U U (UU), U U U UU
~}vz|-z}y{{ UU U UU U U
amriksherkhan@yahoo.com U U U UU U
U 34 U wvz
U UU ^U U U
U UU U U UU , U U U U UU U
U UU U U UU U U U
U UU - U U UU U U U U
U L S U U U U
U U U U-U U
U U - U U U U -U U
U U UU U U , U U U UU -
U U U U U U U UU
U UU UU U ^U
UU U U UU U
U U S U U U U U
U U .. U U
U U
U U-U U U
U U
U UU ^U U U U
U U U
U U U - U U U U
U U U-U,
U L U U
U U UU
? U U U U U ^U
U U U
U U UU U
U
U
^U U U U UU U UU
U U U U U UU U UU U
U? U .. UU U U U U .....U-U
U U ^U U U U U U UU
U -U UU U U U U , U U ....
U U U U UH
UU U U U U U U ....
U U U U U -U-U U U ....
U U UU U U U
U U
-U U U U U U U
.. U U L U U
U U U
UU U U U UU ^U U U .....U U U UU ^U
; U U U UU U U U U
U UU UU U U- U
U U U U U U-
......U U
U U U U U U U U-U UU

UUU U
U , U U U U U {,
M, U UU U U UUU U U U UU U
U U U U U U UUU w L
U (v{ DU) U wz L U (wy DU) U U U U U

U 35 U wvz
$U
U U U - ( U)
U U U
U, w| S U U U
U U, wz S UmU U - , wz S U
$ U U U UUU UU U
UmU U U -U L U U U U
U U U U UUU U S U U UmU U
U U U U U U
U U M U U U U U
}z, }| USU U U
U U U UU U L UmU U
U U U U U S UUU U U
U U U U U U
..U. LU UU mU U U U
UU U U U U U mU w U UU U
U U U U U U U, UmU U
U U U U U U U
U U U U U U U L
U v UU L U U
UUU U U U UU
UU UU U U U U U UU U
UU U U U U U mU U U UmU
U, U U U U U UU , U U UU U U U
U U UU
U UU U U U U U
U U U U UmU U
U S U U U (S)
mU UU U S UU SU
U M U UU U S - UU
U SU UU U S U UU, w} S (UU,
U )- mU U U U
U UU U UU U U
U U , U wv-wvv
U U U U U x UU L UU
U U U U U
S UU UU L U UU U U
U S U - h U
U U U U U - v~~v wy.x , wv
U- U U S U U U U v}.w U
(S) U S U U wvv h
U 36 U wvz
U U U }.y UU U UU $ U UU mU -
wvv UUUU U U S
v.| , wv U
v.~ U h U U UU U
Z U
w.} UU U , SU U U
wv U U UU U (S)
z~.~ U U wvv z|.| U U
UU U U U U U U SU $
U x{.~ U UU
U x}.z U U U
U S UU
UU wv US- U , xv S U
v{.v U U wvv (S) UU U
vx.v UU U U Z U
U S U SU $
UU U UU
U U U vw U U
y U U x.y UU U UU
U UU z.z UU U UU
, xv S S U U U U
U U y.~ UU U U
UU U U U U
U U U U
UU U, UU S mU
UU U U x
U U U U U
U U, U U U U U
U U UU U ,
S U mU vw U U U
U U, SU U U
U U L U UU U, U U
S U U U U U
U h U UU U
U U UU U U U U
U U v
U UU U,
U U UU U MU U
U U UU U
U U U U U
UU U UU U ( )
UU UU U U U U U
h U U U UU U S U U, MU
U U U , UU mU U
U UU U U U U xz Z
U, xv S U U U U S SU $ U SU U
U U U U UU U (S)
U U U U U U
U U UU U S U U,
U U U UcU UU
U h U U UU
UU UUUU U U U (v U, wvz)
U UU U U mU U U UU
U U x S U U UU
U UU U U UU
U 37 U wvz
UcU v~}y U U U U mU U U
mU UU U U U U UmU
(UU ) U U U U U
U U U U U
U U - U U U
U U U (..) U UU U /UU U
S -- U UU U U U
U U U U U U ~yv|wxvzwv
U U
, U U U
v-{-wvz mU
U U U ( U U U U
U U U
U) U M U

S U U U
U U
UUU U U ( )
{ U
SU U UU
U U v~}z USU U U, U
U UU U U U S U
UcU U U U mU
w}-{-vz UmU U M l
UcU S U U UmU M
U U UU U, U UmU
U U U U ,
( ) () U
UU U
m S U vw-{-vz
UU U UU w} U U mU
U U U U U U
U U mU /U
UU (S xv, wvz) U U U
U U UU
m UU mU U UmU U U
U U U
- U
UU mU
wv| U U U mU UU U U
U U U U, U mU U U
U mU U U U
m U , U U mU v{-{-vz U
(U) U mU UU U U U
U mU U U mU () , SU
| m U S SU U U UU
U U U U UUU U mU
mU U U v S U U
- U m- U mU
U UU UU w} U S S U U M U
UmU U U U UU U U v{-{-vz
U ..U. U UmU U
UU U U UmU U U
U
UU U U U UU mU
U 38 U wvz
M
M
UUU

U UU , U, UU U -SUU U
U U UU U U
U U U U , U U U U UZU
U U UU U, U U U UU mU U S SU , U
U Lh U U U v~|{ U
UU U U, UU UUU U
U U h UU U U
U U U U U U U
, U U UU U,
, U oU U U UU U U U U? U UU
UUU U UU U U UU , U
, , U U U
U , U M U U U U
U UU h , U U
U U U UU UU U M
UU U UU , U U h U S
U U U UmU U U, Z
v~}y U U
S mU U M
U , UU U U U UU U UU
U U U U U U U
U U , U U
U UU U U S U U
U U U U U U U U U
U UUU U U
U

U U U, U U U U
U U U U
U U $ U U U UU
U U U
U U U
U U
U U mU
U
U U UU U
UU U U UUU U U v~z, UU UmU
U U UU UU U U
US U , U U U U U U
U U U U U UU U
U U UU U - L
UU U U U UU, U
U UU UU U S , U U U U, U
U U U S S , U U U
U U UU UU UU UU U S U
U U U wx UU UU S U U U U U
U U U UU UU v~|v U
U U .. U U U S U U, U
U 39 U wvz
U U? UU U U U UU
U U U U UU U
U M , U U U U
U U U U, U U U
U U , UU U U
U, U UU U
U U U U U U U U U U
U U UU xv U U U UU U
U UmU U U U U U
U U M U U
UU U U U U U U SU U
U U U U U
UU U U U U, U S U U U
U U U U, UU U
UU ^U U UU U S U U S
U UU U U U
U U U U U, U U
U S , U U U U U U
U U U UU U U U U-U
S U UU U U U
UU U U
U U U U U U UUU
U xv U U U U U
, U U U S UU U U U UU
U UU U mU U U U U U UU
v~}z U U U U
U SU U U U U UU U U
U U UU U, U UU UU U
U U U U U , U
S U U, U U U U U, , S
UU U U U U? U U U U U
U U U SU w~ U , U U UU U
U w| U U U U , U , U U
U U U U U U UU
( ) U U UU U
U U , U SU U U
U U x S UU , U y UU U U
U U U S U , UU
U U U U U U U- UU UU U-
U UU U U UU
U U U U U
U, U U U U U UU U
U U U , U U U
U v~}{

U 40 U wvz
U U UU U U U U
UU U U U S U
U UU U U UU UU U ww U
UU U US U U U U
U U UU ^U UU U, U US U U h U
U U U U U UU { U w}
U S U U
UU UU U U U U U
U U U U UU U
UU U U U U U U U
U, U U U U U U UU
S U U yxz U U U
vv U UU UU U U U
U U S UU U -
U U U U U UU U , U U
U U U U U U ,
U U w v~}} UU UU U U U
U U U U U UUmU U U , U
U U U U U U UU U U-U
U U U U S U, S
U U UU -U U UU ,
U UU U U U U U
S U U U U U
U U UU U U U U U U U
h Z U
U U U U U
U , U U U, UU U U U
U U U U U , U , U UmU
U U UU UU U , UU ,
U UU UU U U UU
U U U U U
U U U v~}~ U UU
U U , U U UU U U U
cU U U U U U
U U UU U U U U,
U , U U U U U U SM
, U U UU
U U U U U U (xv-v-wvy S
, UU U U UU U U)
U cU
M U U
U U U { U v~}~
wz wz U
UU U
U y U v. (UU) - wz
U U U U
U 41 U wvz

U U?
UU $*
U , U U U U U?
U U UU U U U h U
U UU U U U U U U U
U U U U U- U S U? U, U U
U U U U, U U U, M
U U U U- U U U U U S U
U UU U- U U U U UU U U
UU U U U UU SU, U
UU U UU U U U U U U _U U U U
U U U U U U U S U, U U UU
U U U U U U U U M U
U? U U U UU U
U U U U U M U, M
U, U U , U U U U U U, U U U
U, U U U U U U, U U
U U U U U U U, U M
U U U U U U U
U? U U U U U
U U U U UU $U U U U U
U, U ! U ! U M U
U U U U U U , U U
? U U, U U U? , U
U U U U U? U U?
U U - , , U
U U U cU U U U UU
U M U U? U,
U? U U U U U U U
? U U U U UUU U
U U? U U
U U U U U
U U U U, U U U ,
U U U U? U U S U
U U U UU U,
S UU cU U U
U S U UU
, U U U U U UUU U,
U U U U U , U U U
U U U, U U
* zxv-, U U U, S U U
-vyvw, ~xz{-
U , U
xz}z U U U UU

U 42 U wvz
UU U U ...
U UU UU*

UU c U UU UU U U U ,
U U U UU, U U U U
, , , U U - U U U, U UU M U
U U U U h -
UU U, U , UU U U
U UU U U U, S U
oU, U UU U UU U U _U U U U U, U
U, UU U U-U U $ U U
U U U U U S MU
U U U U U U
U U U U UU U U U !
UU UU S U U U cU U U
S U, UU U U U S UU
UU U U U , U - U cU
U U U U U !
U U- U U U SS U , U
U U U U SS U U , -
U, UU U U UU-U UU ,
U U U U UU
U UU U U U U UU U UU
U UU U UU h U UU U U UU U,
U U - U UU
UU, U U U U UU UU U
U U U UU U U U U U U
U U U U, U U UU
UU U U U U U UU
U, U U U U U, UU U,
UU U U - U U, U U U UU;
U UU UU U U U UU U U
U h U U, U U U U U U,
UU U U U U U U US U U-U
UU U S UU U U U U h
-U- h U UU U U U U UU ,
U U UU U U, U
U U UU U UU U UU U
U m U U Most People in this
U U U U , world are living just because
* w}z}, U ~, UU-vyy{
U, U U ^U U U, they do not die. U U
~wv|}-yz}vw U U U U
U 43 U wvz
U U U J - U
U U U USU U U J - L
U U U U U U UU U U UU U, U U U U U
U-SU U U U U U U U U
UU U U UU U UU J
, U U U S U UU U
UU mU U S - UU U S U U U,
U U U U
U U U J U-U U
U U U UU S U
U UU U U U U U U
U- SU U U U
UU! U U U J U U U...U U U
, U U U U U U U
U U U $U! U, U
S UU U U UU U , U- U,
U U U U U U MU U U UU
U U U, U UU U , c U U U
J U U , U , U
U, U U U ,
U UU UU J U UU U
U S U MU U

Q
U U U
U U U U U UU UU
U
U MU U, U U U, U U U U U
U U U, U U UU U U , U -CU, , U

UU U U UU U S U U U , U U
U U U U U UU U U -
U-U U U U U U U U
U
SU (U) U U I.C.S. U U U
U , U U UU U UU USUU
U UU SU U
U U Z U U U - U, U
M CU U, U UU U U U U # U U
U , U U, U, U U U
, U U U U # U U
U U U U U H (, U 1, 722)
(U U)

U 44 U wvz
l
U *
h m . . U U U
U l U U U U U U U l U
U l U U U U
S U U UU l U U U U U S-
U U U c UU U U l
U U U U l
l U U U U U
U U U S U? U U
U U U UUU U S U
U S l U U U U
U UU - U S
U UU U U
S l UU U UU U U UcU UU
, U U U U UU S
U U U U U U U S UU
S S U U U l SUU U
U l U U U U - U
- U U U U UU
U U U U U H U UU
U UU U (U M, 1103) U U U U
^U U U U U U U
U- UUU
UU U U U U U U U
UU U U U U U U U , U U
U l U U UU UU U
U l U U UU U UU U
U U h UU - U U
U U U U
U- l UU U U U
U U l U U S l U U
U U U U M S
U U U U U S UU U U
U- c U U U U U U U c -
U- U U-
U U U U U
UL UU H (467)
U U UU U S U
l U U l
U S l U UU
U U l U U U U H
* SUU U UUSUU ( 2, 146)
(-) ~~vzz-vzyx{ L U U U U
U 45 U wvz
, UmU U
U U, (+vzvyxwz}w|)*
U, UUU M U UU U U U U
U U U, U U U UU U
, UU - U UU-, y.
d U U U L- U UUU U
UU U U - U U UU UU |w U U,
U UU cU v U U
UU U U U U U US UU U , , , U,
U U U - U , U, , ,
U - U U U - U v U U
M U UU U U U U U U U
U U UU U U UU- U U U U
U U U U U v. (U, U U U U
U U U (UU) U , U-, U-S , US vw U U U-
U , h , U , ) U U (U
, S w. (, , , U), v{ U
(U) U l , U, h) U ( U) v U
U U, x. }y UU UU (U
UU, - U U }y U)
U S U U U
(Yoga) UU U, U, U, US ( U U U
U U UU U U U U, U U U U U mU
U- U U U U U, U U
U S U U U x{ U U U
U, U U U U U U
-, , ; U U U U () U
U U , U U U U U M UU
U U U, U U U U U UU U
U ; U , U U U U mU mU U
-, U U U U UU U, U U U U
U U H U U, U U UU UU
(1412); -U, , U U U U U U U U
- U U U, U { U
H (269); -, U , wv{ U U U
U - U U U, U U -
UH (108) , U U, U U
U U U U U, UU U U z. UU , S, M, U,
UU NU U U U UUU U U
U U U U U U U UU
* singhstudent@gmail.com U U

U 46 U wvz
{. U NU U U U M M M
S S U U UU -U U
U U H U U, U U U-
|. UU U U U UU UU H (558) U U U
- U mU H... UU L U
}. U U U UU.... UU H (1170)
U U U H r U UU
U U U U U U , UU ,
U U U U H...L U U U M U ,
U - U U U UUH.... UH (1297)
U U U U U U UU U U U M
UU U U, H.... U U UU U mU U, S,
U U U UmU U H (730) , U U
U U U- U U U U
U , U , h UU, -U
US U UU U U -S U U U U U U
U U U U U U U ! U U U-g
U U M UU U U U U U U
U U U U U U H UU
U U U UU U ! U U Z UH 1H ( U)
U H UU U U U U U U U
, U U U, U U U UU U , U , UU ,
U, U U, U UU U U U U U U
U , , U, , U UU U UU U U
U, U , UU UUH (909) U U U U H...(1302)
U U UU U UU U U UmU U U U
, U UU UU U
U - U U, U U H U U U U
U U? U U U UU U, U U
M U U UH (1421) U UU U, U UmU
U U U U U U, , U, r U U
U UUU U -UU U U UU U U
U U UU MU U U U U-U UU
(U) U U -U U U UU
U U U U U U U U U
UU U UH... U U U U - U
U UUH U H (68) UU UU U U U U
UU UH U U U U S U UmU U-
(360) U Uh-h U U U- U U UU U U ! ()
UU U U U H (385) L U
U h M - - M- U U
U U S U
U U U
UH ( U ) H (496) U UU
U 47 U wvz
U U U U U U, U U U
, U S U U U h U ,
l U U U U , U UU
- U U U U UU L U
U M U U U , U U U ! U U
U U M U - M U U -,
U U ! U U , U U , mU
U U U U UU U U U, U mU U
U U U U U U UU mU
U UU U; U U U U U U UU U
U U U U U U U $ U UUU
U UU UU U U U UU U U ,
U U U U U U U U
U U UU U U S, , U,
U U, , -U M-U U h S UmU
U U U , U U mU U UU U U U
M-U mU U U U U U
UU U U U UUU U U,
U r , U U U
U U U UU ( U U U h U
S) (U) U U c U U
U H U UU U UU UU U U UU U U
UU H (26) U L U UU U, U U U U
U U U U U mU
UU mU U UmU , U U U
U U UU U U U U U U UU U, U UU UU
U U U U UU
U U r -U UU U, U U, UU U U U,
- U, U U U U U U ,
U aU U, U U U U- U, L
UU h c U UU U U U U U-U
U U M- U U UU U mU
- U U U U U U U U U
U ? M U U U UU - U U U U
UU UU U UU U, U U,
U U U, U U U UU U U
U L U U U , UmU, S S
U U, U U , U U
U U? U U U UU - U U U U U U, U
U, U U UU ! U U, U U, U
U U U UU U UU U U U U U U, S U
U U d UU U U S l
UmU U UU U U U U, U UU
U U U U U U S U U U
(U) U, U , U U, U
U 48 U wvz
SLANDERING (NINDYA)
Raja Singh Sikh missionary*

The dictionary meaning of slander This is the distinctive signlisten, achievement.


are a malicious, false, and O Siblings of Destiny : he collapses Similarly when some one near or
defamatory statement or report. like a wall of sand.ll1llPausell dear to us commits sin we will try to
Slandering is to make a false U U U UU cover it up as if not guilty or serious.
spoken statement that causes people On the other hand if some mistake
to have a bad opinion of someone.
UH occurs at the hands of someone we
It is a weakness. There may be When the slanderer sees a fault are not on good terms, we will
in someone else, he is pleased, publicise it many folds.
very few people who keep themselves
Seeing goodness, he is depressed. Both these situations tend to
away from this bad habit, otherwise
we are caught in one way or the U UU U U slandering because are false, far
other in slandering. The worst thing U UH 1H from truth, hence unreliable.
is that a slanderer while slandering Guru Amar Dass Jee state about
Twenty-four hours a day, he
others does not feel if doing such slanders that they unnecessarily
plots, but nothing works, The evil
something not good rather he feels carry burden on their minds: (SGGS-
man dies, constantly thinking up evil
happy and comfortable. 118)
plans.ll1ll
U U U U U U L UU

UH (261) U L UH 4H
Greed, falsehood, corruption and
U By continually slandering others,
emotional attachmentthese are what UU U UUUH they carry a terrible load, and they
he collects within his mind. The slanderer forgets God, death carry the loads of others for
U U U approaches him, and he starts to nothing.ll4ll
U UH (261) argue with the humble servant of the Such people become bad at
The worst perverts, thieves and Lord. heart :
slanderershe passes his time with U U U U H
them. U UH 2H He slanders others, and pollutes
Another form of slandering is himself with his own filth. (SGGS 88)
God Himself, the Lord and Master,
finding faults in others hating, Gurbani very clearly directs us
is Nanaks protector. What can any
resenting, committing fraud, cruelty, not to indulge in slandering.
wretched person do to him?ll2ll
and so on. Slanderer feels uneasy U U U U
Another type of behaviour also
at the betterment of others. amounts to slandering which we may U UH
In Bilaval Raag (SGGS Page not be realizing, is exaggeration of Others wealth, others wives, and
823) Guru Arjan Sahib tells about a statement or a situation. the slander of others-renounce your
slanderer : When some one dear and near craving for these. (SGGS 379)
U U UH to us does a good thing, we praise In Sukhmani Sahib also Guru
Thus, the slanderer crumbles his/her work manifold more than Arjan Sahib tell us :
away. what has been done. On the other U UH
U U hand if we are not on good terms with U U U U UUUH
U U UH 1H some one and he/she does some (268)
UUUH very good act, we will just take it False are the ears which listen to
casually and still try to find fault in the slander of others.
* missionarycollege@gmail.com that action in order to undermine the False are the hands which steal

U 49 U wvz
the wealth of others. Slander is pleasing to the Lords Slander is my salvation.
Gurbani advises us that this is a humble servant. U U LH
disease which has no cure : UUH 1H UUUH Slander is the best thing for
Slander is my father, slander is servant Kabeer.
M UH (315) my mother.ll1llPausell U U UU UH 3H
All kinds of medicines may be U U H The slanderer is drowned, while
prepared, but there is no cure for the If I am slandered, I go to heaven; I am carried across.ll3ll (SGGS 339)
slanderer. U U H Guru Arjan Sahib Jee state that
The slanderers are uncomfortable the wealth of the Naam, the Name never listening to slander is one of
at Sadh Sanghat : of the Lord, abides within my mind. the characters of an ideal person.
U See Guru Jees slok on Page 1357
U U U UH of SGGS :
UU H (881) If my heart is pure, and I am U U
Cursed, cursed are the slanderers slandered. UUH
who do not like the humble, the UU U H 1H They do not listen to slander;
friends and companions of the Lord. then the slanderer washes my renouncing self-conceit, they
This was about slandering and clothes.ll1ll become the dust of all.
slanderer. Now lets discuss the U UU H As we discussed earlier,
other part. One who slanders me is my exaggeration of any situation
Common person feels offended friend. amounts fo Slandering (Ninda). We
for his/her back biting or any sort of too should neither have fear of some
U UU H
slandering by others and there can one slandering or praising us. We
the slanderer is in my thoughts.
be intstances of untoward incidents. should be above all these things in
UUH order to live a peaceful life.
However, Gurbani teaches us not to
The slanderer is the one who
care for the slandering/slanderer U
prevents me from being slandered.
and always live with a free mind. A UH
Sabad by Kabeer Sahib is very UU UH 2H U U U
much inspiring and will help us to The slanderer wishes me long
U U H 2H (219)
understand this : life.ll2ll
Renounce both praise and blame;
U U U UH UU LH seek instead the state of Nirvaanaa.
Slander me, slander mego I have love and affection for the O servant Nanak, this is such a
ahead, people, and slander me. slanderer. difficult game; only a few Gurmukhs
U U UH UU U ULH understand it!

U
U (U) mU U U U
UU U U U m, UU U U U h U U
U U U h UUU U, U U U U U
U-d U UU U UU U U U , U -
- - S U U UU U oU
vz L () U vz L () U U -vz L U -vz
L U U U U U U (U), vzv/vy, U ,
U . ~~vyy-wv}vz U U U U # U U UU -
.U. U query@smcludhiana.com -

U 50 U wvz