You are on page 1of 2

MANUAL:

English:

Pull the broom against the floor in one direction and lift it back to that edge
in the other direction.

Make sure the broom reaches into the angle of each corner so that you
sweep out the dust from there.

Use a dustpan. Sweep the debris into the dustpan and dispose of it in the
trash.
Hang it up for storage. It will last longer and not get bent out of sha

Always remove hairs and dust from the broom/mop after sweeping for the
next use.

Tagalog:

Hilahin ang walis mula sa sahig sa isang direksyon at iangat ito pabalik sa
ibang direksyon.

Siguraduhing maaabot neto ang anggulo ng bawat sulok upang maalis ang
mga alikabok o kalat

Gumamit ng dustpan. Ilagay sa dustpan ang mga naipon na kalat at


itapon ito sa basurahan.

Itaas o isabit ito kapag itatago. Upang magamit pa ito ng matagal at


maiwassan ang pag kasira o pag kabaluktot ng hugis.

Laging alisin ang anumang dumi sa walis para sa susunod na paggamit.

Alcano, Aloha A.
PCED-02-501P

Manual