You are on page 1of 2

SMOOTHIE BLENDER MANUAL

www.kitchenmoto.com

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Do not disconnect the plug


from the electrical outlet with
wet hands.
2. Do not operate the Smoothie
Blender on an unstable
surface.
3. Do not assemble or
disassemble while the power
cord is plugged in.
4. Do not keep the Smoothie
Blender where children can
reach it.
5. Do not put any thing such as
a spoon, knife or fork into the
Blending or Grinding Cup

while operating the machine.

6. Do not hold the blade


directly by hand.

SMOOTHIE BLENDER MANUAL

1
www.kitchenmoto.com

Alalahanin ang Tamang Paggamit


1. Huwag tatanggalin sa saksakan gamit ang basang kamay.
2. Huwag gagamitin ang Smoothie Blender sa hindi patag na lugar.
3. Huwag pagkabit-kabitin o pagtanggal-tanggalin ang mga bahagi ng
Smoothie Blender habang ito ay nakasaksak pa.
4. Huwag ilalagay any Smoothie Blender sa lugar na maabot ng mga bata.
5. Huwag maglalagay ng anumang bagay kagaya ng kutsara, kutsilyo o
tinidor sa loob ng blender habang ito at gumagana.
6. Huwag direktang hahawakan ang blade gamit ang kamay.