You are on page 1of 2

Masias, Ma. Teresa M.

PCED-02-501P
Manual for Chefel

Before Use
Bago Gamitin

Please do not use this product in case of any defect for you safety and quality
satisfaction.
o Huwag gamitin ang produktong ito kung may nakikitang sira para sa iyong
kaligtasan.
Before the initial use wash out first.
o Hugasan muna bago ito gamitin.
Wash out with sponge or soft cloth with kitchen ware cleaner.
o Hugasan ito gamit ang espongha o malambot na tela.
Low flame of cooking stove is better for cleaning the pan.
o Mahinang apoy lamang kapag nililinis ito.

When In Use
Habang Ginagamit

When in use, open and close slowly.


o Dahan dahan lamang ang pagbukas at pagsara habang gnagamit.
When pan is heated hot do not touch other than safety handle.
o Kapag mainit masyado ang kawali, huwag ito hawakan maliban sa
tamang hawakan nito.
Please use pan away from childrens reach and refrain use by children under 15
years.
o Siguruhing malayo sa bata ang kawali habang ginagamit ito lalo na sa
edad15 pababa.
Do not leave from the pan while in use. In case of leaving please make sure.
o Huwag iwan ang kawali habang ginagamit. Kung kinakailangang iwan,
sigurduhing nakapatay ang gas o kalan.
Do not heat empty pan.
o Huwag initin ang kawali ng walang laman.

After Cooking
Pagkatapos Magluto

Do not use any sharp metallic tool, rough scrubber or wire brush.
o Huwag gumamit ng matatalas na bakal, magaspang na scrub or wire
brush.
For cleaning of pan, put some water in the pan adding some drops of
kitchenware detergent and boil for a while. And then wipe out with soft sponge or
kitchen towel clearly.
o Para sa paglilinis,ng kawali, maglagay ng kaunting tubig na may kitchen
detergent at pakuluan ng sandali. At pagkatapos ay punasan ito ng
malambot na sponghe o kitchen towel.