You are on page 1of 2

BIZNIS PLAN www.fmrpo.gov.

ba
Za jednu malu poduzee poslovni plan nije nita
Ako je obitelj slona i malo je
drugonego nekoliko stranica na kojima napiete to bogatstvo veliko
elite raditi i kako to elite izvesti.
(njemaka poslovica)
Plan treba dati odgovore na
slijedea pitanja: POTPORA MSP-a u 2006. godini
Nazivi programa - mjera aktivnosti bili su:
to ete raditi;
Poticaj poduzetnitvu mladih i poduzetnika poetnika;
zato;
Projekt inovacije u 2006. godini u F BiH;
za koga;
Poduzetnitvo po projektima GENDER CENTRA;
gdje; Otkup strunih publikacija u F BiH;
kada; Manifestacije od znaaja za F BiH (sajmovi, izlobe,
kako; simpoziji, promocije najuspjenijih gospodarskih
kojim sredstvima (npr. koliko vam je potrebno novca subjekata);
u narednom periodu); Potpora ostvarivanju udobnog poduzetnikog okruja u
koja sredstva e vam biti potrebna i gdje ete ih F BiH;
nabaviti; Popora osnivanju i razvoju upanijskih obrtnikih
da li su vam potrebni radnici i koliko radnika, to e komora, potpora razvoju obrtnikih djelatnosti i
raditi i koje kvalifikacije e imati; tradicionalnih i starih zanata u F BiH;
kako ete plasirati i prodavati proizvode i usluge; Transfer tehnologija i znanja, te osiguranje sustava
koliko e vas kotati proizvodnja ili pruanje usluga; kvalitete za MSP-a;
po kojim cijenama ete prodavati proizvode ili Potpora projektima financiranim od opina, gradova ili
usluge; upanija;
tko su vam konkurenti, to proizvode i kako prodaju Opstanak i rast subjekata malog gospodarstva (MSP-a);
svoje proizvode; Programi usmjereni eko socijalnom trinom
koje prednosti ete imati u odnosu na konkurenciju gospodarstvu (sredstva rezerve).
(npr. vai trokovi, cijene, nain distribuiranja, imid).

KLJUNE OBLASTI EUROPSKE


POVELJE O MSP
Obrazovanje i struno osposobljavanje za
Kontakti u Federalnom ministarstvu
razvoja, poduzetnitva i obrta: OBITELJSKO
poduzetnitvo;
Jeftiniji i bri poetak;
Bolje zakonodavstvo u praksi;
Ministar:
Velimir Kuni, dipl. iur.,
PODUZETNITVO
Raspoloivost strunog znanja; Tel.: + 387 36 44 91 20, fax: + 387 36 44 91 22,
Poboljanje on-line pristupa; E-mail: ministar@fmrpo.gov.ba
Bolje iskoritavanje jedinstvenog trita;
Oporezivanje i financijska pitanja; Tajnik/Sekretar:
Jaanje tehnolokih kapaciteta MSP-a; Jozo Beji, dipl. ing. stroj.
Razvoj koritenja uspjenih e-biznis modela i potpora Tel.: + 387 36 44 91 23, fax: + 387 36 44 91 22
malom poduzetnitvu vrhunske klase; E-mail: tajnik@fmrpo.gov.ba
Razvijanje jaeg, mnogo uinkovitijeg predstavljanja
interesa malih poduzea na razini Unije i dravnoj razini. Sjedite: Zgrada Projektant, III. kat, Stjepana Radia 33, Bosna i Hercegovina
Mostar, Tel.: + 387 36 44 91 20, fax: + 387 36 44 91 22, Federacija Bosne i Hercegovine
Internet: www.fmrpo.gov.ba, E-mail: fmrpo@fmrpo.gov.ba Federalno ministarstvo razvoja, poduzetnitva i obrta
Inaice izvornog Djeca podobna za Federalno ministarstvo
obiteljskog biznisa obiteljski biznis: razvoja, poduzetnitva i obrta
Oevi i djeca;
vri upravne, strune i druge
Majke i djeca; Dijete koje je emotivno vezano za majku; poslove utvrene zakonima
Dijete za koje majka misli da je emotivno


Roditelji i djeca;
Braa i djeca; vezano za oca; Sestra jedinica meu
koji se odnose na nadlenosti
Oevi, djeca, nevjeste i zetovi; braom ili brat jedinac meu sestrama; Federacije BiH u oblastima:
Majke djeca, nevjeste i zetovi; roditelji Dijete koje je roeno nakon smrti jednog
(suprunici), djeca, nevjeste i zetovi; Poticanja razvoja poduzetnitva i obrta;
Braa, sestre i njihovi suprunici
djeteta; Prvoroeno muko ili ensko dijete; Davanja potpore za primjenu inovacija i uvoenje
Roditelji, djeca, nevjeste, zetovi i unuad.
Jedino muko ili ensko dijete; Tjelesno novih tehnologija u oblasti poduzetnitva i obrta;
hendikepirano (ak i psihiki retardirano) Poveanja uea poduzetnitva i obrta u
dijete;Djeca blizanci (bilo istog ili razliitih) ukupnom gospodarstvu;
Organiziranja institucija za poduzetnitvo;
Razlozi za pokretanje spolova. Stvaranja poduzetnike infrastrukture;
obiteljskog biznisa Osposobljavanja poduzetnika i obrtnika kroz
redovito i dopunsko obrazovanje.
Kada obitelj prepozna stvarnu opravdanost i Pravni oblici obiteljskog biznisa
demokratski se dogovori o pokretanju biznisa; Kada
jedan ili vie lanova obitelji steknu znanja koja
Obiteljski biznis kao trgovako drutvo;
Podravamo reforme u
omoguuju otvaranje biznisa; Kada jedan ili vie
lanova obitelji ostanu bez stalnog izvora prihoda; Obiteljski biznis u obliku obrta; F BiH i BiH kroz kratkorone,
Kada jedan ili vie lanova obitelji osmisle originalnu Slobodni obrti; srednjorone i dugorone
Vezani obrti;
poduzetniku ideju; Kada jedan ili vie lanova nasli-
Povlaeni obrti; mjere:
jede: zemljite, nekretninu, poslovni prostor ili uhod-
ani posao; Kada u obitelj enidbom ili udajom dou Obiteljski biznis kao poljoprivredno domainstvo;
Obiteljsko poduzetnitvo u ugostiteljstvu i turizmu Stimuliranja izvozno orjentiranih poslova;
nevjeste ili zetovi iz poduzetnikih obitelji; Kada jedan Zatite i stimuliranja domae proizvodnje;
ili vie lanova obitelji naslijede veu svotu novca. Osiguranja poticajnih mjera za proizvodnju i obrt;
Pojednostavljenja zakonodavstva u oblasti
investicijskih ulaganja;
Obiteljski biznis nastaje razvojem Reguliranja pravnog sustava, uvoenja reda na
trine ekonomije, ljudi poinju tritu;
Aktivnijeg rada na dobijanju SN, EN ISO 9001
shvatati da vlastitu egzistenciju ne standarda kvaliteta;
mogu trajno osigurati vezivanjem Stvaranja dugoronog okvira za strana ulaganja;
Usaglaavanja zakonskih okvira sa zakonskom
svog radnog angamana za dravne regulativom EU;
institucije. U tom pogledu poinju Poboljanja asortimana i dizajna proizvoda;
Proirenja trita za plasman proizvoda kroz
pokretati biznis koji se vremenom jedinstveno trite BiH;
prenosi na ostale lanove obitelji. Ukljuivanja u trite zemalja bive Jugoslavije i
zemalja EU.
Na taj nain se formira biznis kojim OBITELJSKI BIZNIS POSLOVNI PLAN
e se baviti generacije. IMA DOBRE I LOE STRANE