You are on page 1of 1

je n n y H n

Josh y z m d e k i ani endieyi g rm olm alyd n k ,


E ndielenm e. B en de sizinle olursam baban kesin izin verir,
dedi.
C an lan d m . Evet! H ostellerde kalp h er n d e yalnzca
h a m u r ii ve p ey n ir yiyebiliriz.
Jim M o rriso n n m ezarna gidebiliriz! diye ekledi Josh.
B ir parfum erie ye g id ip k e n d im iz e zel k o k u la rm z
y ap tra b iliriz! d e d im h ey ecan la am a Josh k m sercesin e
h o m u rd an d .
ey, bir parfmeriede kendim ize zel kokularm z yaptr
m a k b ir haftalk hostel parasna m al olur. M a rg o ty u d rtt .
K z kardein ihtiam hayallerinden m uzdarip.
m z n iinde en ssl o, diye onaylad M argot.
Peki ya b en? diye yaknd K itty.
Sen m i? d iy erek y z m b u ru tu rd u m . Sen en a z
ssl Song kzsn. A kam lar sana du aldrm ak yle dursun,
ayaklarn y k am an iin bile yalvarm ak zo ru n d a k aly o ru m .
K itty n in y z kzard. O n d a n bahsetm iyordum , apal
ey. Paristen bahsediyorum.
O n u ciddiye alm ayarak geitirdim . Se hostelde kalm ak
iin ok k k s n .
D o k u z yanda olm asna ve k ucakta o tu rm a k iin fazla
b y k olm asna ram en, M a rg o tn u n y anm a gidip kucana
o tu rd u . M arg o t, sen gelm em e izin verirsin, deil m i?
B elki ailecek gidebiliriz, dedi M arg o t o n u y an a n d an
perek. Sen, Lara Jean ve babam da gelir.
K alarm attm . H ayal etti im Paris gezisi hi de byle
d eildi. Josh, K itty n in b an n ze rin d e n d u d a k la rn sonra
k o n u u ru z d ercesin e o y n a tt. a k trm a d a n b a p a rm a m la
onayladm .

11