You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 65 4 \I 2017 API. Y. 23 (3340)


, \, . -
, , q -
, , . !
r -
, r
. , .
^ .

.


\ .
r \. -
, q
, .
^, \, ,
-
. \
.
\
, , r
.
. , . , -
r .
, -
, -
O AOTOO TH KYPIAKH (. 1-11)
^H ^A
\E c q -
e d e . Kd q
, d e r y q d
d , \ , d -
^A, d g e
. oH b ^Ic \I,
e e e e b
e d , x F
. \E b d e O f
y ; Kd F
wF , d M d \E, d c M-
, \I d K, d c \A, d -
, A d a a K, d ^P,
\I d , K d A, -
a ;

,
-
,
, , -
.
,
\, -
, , -
, , -
, .


, -
\ . ^
, ,
. ^
.
. -
\,

90
M \A
O , q \A -
. K q , ,
. K -
, -
A
. K ^I \I,
. O ,
q ,
. K ,
r ; -
; M \E
M \I K,
\A, , A ,
K, P \I-
, K d A,
.
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA).

, , , -
. , , -
, , , .
\ \ r
, . ^
, ,
, , -
: F
.
^
,
. -
. \ , -

, ,
-
.
. \ -

91
4 \ 2017:
. . / ( 326).
.
oH: ^E: \A: . 1-11 E: \. 37-52, 12.
H EOMENH KYPIAKH: 11 \I, ^ .
\A: ^. 33 - 2 E: . 32-33, 37-38, 27-30.

,
, \ . \ -
, , . ; \ -
. . ^
.
r, -
,
, -
. \,
, .
\. \. .
( 5-11 \ 2017)
- z 6.30-9 ..
^ - z 6-7.30 ..
10 \ .. ^ z 7-9 ..
11 \ .. - \
z 7-10.30 .. ^ ^ - . z 6-8 ..
^ \ 15 \: 9 \
12 \ ( -
\) 9 ..
^ , . ^ , ^. \,
\ ^ 89.5
FM agiaeleni.gr

NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

92