You are on page 1of 3

Test B

U rde demokracji i republiki


Test podsumowujcy rozdzia I

1. Przyporzdkuj do kadego antycznego polityka reform, ktr przeprowadzi


on w Atenach. 03 p.

A. Solon, B. Klejstenes, C. Perykles

1. wykupienie Ateczykw sprzedanych do niewoli,


2. spisanie praw zwyczajowych,
3. utworzenie kolegium dziesiciu strategw,
4. wprowadzenie diet za udzia w posiedzeniach eklezji

A ................, B ................, C ................

2. Zapisz w tabeli nazwy organw wadzy lub urzdw oraz pastw, w ktrych
one funkcjonoway. 03 p.

Nazwa organu
Lp. Opis organu wadzy lub urzdu Pastwo
lub urzdu
Instytucja sdowa, ktrej zadaniem byo
rozstrzyganie sporw majtkowych oraz skarg
1. wnoszonych przeciwko urzdnikom. Zasiadali
w niej obywatele wylosowani spord
zgoszonych osb.
Jeden z najwyszych organw wadzy. Zasiadao
w nim ok. 300 osb. Skad tego gremium
ustalali specjalni urzdnicy, ktrzy na list jego
2.
czonkw wpisywali byych wysokich rang
urzdnikw, zasuonych onierzy oraz osoby
uznane za godne tego zaszczytu.

Dziesicioosobowy centralny organ wadzy


w pastwie, na ktrego czele sta wybierany
3.
doywotnio urzdnik. Organ ten peni funkcj
rzdu.

3. Wyjanij znaczenie redniowiecznego powiedzenia: Miejskie powietrze czyni wolnym.


03 p.

...
...
...
...

4. Podkrel stulecie, w ktrym przyznano obywatelstwo prawie wszystkim wolnym


mieszkacom pastwa rzymskiego. 01 p.

III w. p.n.e., I w. p.n.e., III w. n.e., V w. n.e.

5. Wpisz liter P obok zda prawdziwych, a liter F przy wypowiedzeniach


faszywych. 03 p.

Zdanie Prawda/Fasz
Wszyscy obywatele Aten mogli uczestniczy w yciu politycznym oraz
musieli peni sub wojskow.
Marek Tuliusz Cycero kontynuowa rozwaania Arystotelesa na temat
spoeczestwa, ktre uznawa podobnie jak grecki filozof za wsplnot.
Domicyl to stae zamieszkanie w danym miejscu, a w redniowieczu
stanowi on jedno z kryteriw przyznania obywatelstwa miasta.

6. Wymie podobiestwa dotyczce roli obywateli we wspdecydowaniu o losach kraju


midzy procedur przeprowadzan za pomoc zaprezentowanych przedmiotw a elekcj
krla w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. 03 p.

.......................................................................................................................................................
...................................
.......................................................................................................................................................
...................................
.......................................................................................................................................................
...................................
.............................................................................................
.............................................................................................

7. Podaj nazwy reguy i grupy osb, ktrych dotycz poszczeglne definicje. 02 p.

A. ..................................... .......... regua, zgodnie z ktr obywatelstwo danego kraju mona


uzyska po spenieniu pewnych warunkw, takich jak odpowiednio dugie przebywanie na
jego terenie, posiadanie wystarczajco duego majtku. Obywatelstwo nabywa si na drodze
decyzji urzdowej.
B. ..................................... .......... regua, zgodnie z ktr dziecko (niezalenie od miejsca
urodzenia) otrzymuje obywatelstwo kraju, ktrego obywatelami s jego rodzice.

Wykonaj zadania 8. i 9. na podstawie tekstu rdowego.


[...] kade pastwo jest pewn wsplnot, a kada wsplnota powstaje dla osignicia
jakiego dobra (wszyscy bowiem w kadym dziaaniu powoduj si tym, co im si dobrem
wydaje) [...].
[...] Pena w kocu wsplnota, stworzona z wikszej iloci gmin wiejskich, ktra niejako ju
osigna kres wszechstronnej samowystarczalnoci, jest pastwem; powstaje ono dla
umoliwienia ycia, a istnieje, aby ycie byo dobre.
rdo: Arystoteles, Polityka, tum. L. Piotrowicz, [w:] Historia doktryn politycznych i prawnych do pocztku
XX wieku. Materiay rdowe, oprac. L. Dubel, J. Kostrubiec i in., Lublin 2003, s. 4345.

8. Podkrel fragment tekstu, w ktrym autor przedstawi warunek, jaki musi speni
wsplnota, aby sta si pastwem. 01 p.

9. Wymie trzy elementy definicji pastwa stworzonej przez Arystotelesa. 03 p.


...................................................................................................................................................,
...................................................................................................................................................,
....................................................................................................................................................