You are on page 1of 34

Oricând aici pentru a vă ajuta

Înregistraţi-vă produsul şi obţineţi asistenţă la
www.philips.com/welcome

D120
Întrebare?
Contactaţi
Philips

Documentaţie pentru
utilizator extinsă

Cuprins 7 Agendă telefonică 16
Vizualizarea agendei telefonice 16
Căutarea unei înregistrări 16
1 Instrucţiuni importante privind Apelarea din agenda telefonică 16
siguranţa 3 Adăugarea unei înregistrări 16
Editarea unei înregistrări 17
Ştergerea unei înregistrări 17
2 Telefonul dvs. 4
Ştergerea tuturor înregistrărilor 17
Conţinutul cutiei 4
Prezentarea generală a telefonului 4
Prezentarea generală a staţiei de bază 5 8 Registrul de apeluri 18
Pictograme afişate 6 Vizualizarea înregistrărilor apelurilor 18
Salvarea înregistrării unui apel în agendă 18
Returnarea unui apel 18
3 Primii paşi 7
Ştergerea înregistrării unui apel 18
Conectarea staţiei de bază 7
Ştergerea tuturor înregistrărilor de
Introduceţi bateriile furnizate 8
apeluri 19
Configuraţi-vă telefonul (în funcţie de ţară) 8
Încărcarea receptorului 9
Verificarea nivelului bateriei. 9 9 Listă reapelare 20
Ce este modul standby? 9 Vizualizarea înregistrărilor pentru
Verificarea puterii semnalului 9 reapelare 20
Pornirea sau oprirea receptorului 10 Reapelarea unui număr 20
Salvarea înregistrării unui apel în agendă 20
Ştergerea unei înregistrări pentru
4 Apeluri 11
reapelare 20
Efectuarea unui apel 11
Ştergerea tuturor înregistrărilor
Preluarea unui apel 11
pentru reapelare 20
Încheierea unui apel 11
Oprirea sunetului microfonului 12
Reglarea volumului căştii 12 10 Setările telefonului 21
Efectuarea unui al doilea apel 12 Setări de sunet 21
Preluarea unui al doilea apel 12 Denumirea receptorului 21
Comutarea între două apeluri 12 Setarea datei şi orei 21
Realizarea unei teleconferinţe cu Setarea limbii afişajului 22
apelanţi externi 12
11 Servicii 23
5 Apeluri prin intercom şi Conferinţa automată 23
teleconferinţe 13 Prefix automat 23
Efectuarea unui apel către un alt receptor 13 Tip reţea 23
Transferarea unui apel 13 Selectarea duratei de reapelare 23
Efectuarea unei teleconferinţe 13 Modul de apelare 24
Ceas automat 24
Înregistrarea receptoarelor suplimentare 24
6 Text şi numere 15
Dezînregistrarea receptoarelor 25
Introducerea caracterelor text şi
Restaurarea setărilor implicite 25
numerice 15

RO 1

12 Date tehnice 26 13 Notă 27 Declaraţie de conformitate 27 Conformitatea cu standardul de utilizare GAP 27 Concordanţa cu EMF 27 Evacuarea produsului vechi şi a bateriilor 27 14 Întrebări frecvente 29 15 Anexă 31 Tabele pentru introducerea textului şi a cifrelor 31 2 RO .

unei căderi de tensiune. •• Nu aruncaţi bateriile în foc. • Depozitaţi într-un loc în care temperatura Pentru a evita deteriorarea sau funcţionarea se menţine permanent între -20°C şi defectuoasă +45°C (-4° F şi 113° F). •• Nu permiteţi atingerea contactelor de încărcare sau a bateriei de obiecte metalice. •• Evitaţi contactul produsului cu lichide. •• Utilizaţi întotdeauna cablurile furnizate împreună cu produsul. amoniac. staţia de bază sau încărcătorul. • Acest produs necesită o sursă de •• Nu utilizaţi niciun tip de agenţi de curăţare cu conţinut alimentare de 100-240 volţi CA. standardul EN 60950. •• Risc de explozie în cazul înlocuirii bateriei cu una de tip incorect. •• Nu expuneţi telefonul la căldura excesivă generată de echipamentele de încălzire sau la lumina solară directă. •• Obiectele metalice pot fi reţinute în cazul plasării lor în apropierea receptorului telefonului sau pe acesta. întrucât v-aţi putea expune la tensiuni mari. Aceasta poate degrada calitatea sunetului şi TNV-3 (tensiune pentru reţele de deteriora produsul. aşa cum este definită prin cauza interferenţe. •• Nu desfaceţi receptorul. •• Acest echipament nu este destinat efectuării de apeluri privind siguranţa de urgenţă pe durata căderilor de tensiune. depozitare Singura modalitate de a opri încărcătorul este de a decupla sursa de alimentare de la priza electrică. benzen sau substanţe abrazive. În cazul de alcool. •• Utilizaţi numai bateriile menţionate în instrucţiunile de utilizare. •• Nu permiteţi contactul micilor obiecte metalice cu • Tensiunea reţelei este clasificată drept produsul. (32°F şi 95°F). poate pierde. •• Nu scăpaţi telefonul şi nu permiteţi căderea de obiecte Cerinţe de alimentare pe acesta. întrucât acestea pot deteriora aparatul. • Utilizaţi într-un loc în care temperatura se Asiguraţi-vă că priza electrică este în permanenţă uşor menţine permanent între 0°C şi +35°C accesibilă.1 Instrucţiuni •• Pentru echipamentele cu posibilitatea conectării la priză. Avertisment Despre temperaturile de funcţionare şi de •• Reţeaua electrică este clasificată drept periculoasă. RO 3 . •• Eliminaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor. Precauţie •• Utilizaţi numai adaptorul de alimentare menţionat în instrucţiunile de utilizare. •• Telefoanele mobile active prezente în apropiere pot telecomunicaţii). • Durata de viaţă a bateriei poate fi scurtată de condiţiile de temperatură joasă. priza va fi instalată în apropierea echipamentului şi va fi importante uşor accesibilă. Trebuie pusă la dispoziţie o metodă alternativă care să permită apelurile de urgenţă. comunicaţia se •• Nu utilizaţi produsul în locuri cu pericol de explozie.

Receptor** Prezentarea generală a telefonului Staţie de bază a b Încărcător** m c l d k j e i f h g Adaptor de alimentare** Cablu telefonic* 4 RO . încărcătoare şi adaptoare de alimentare suplimentare. •• ** În pachetele cu receptoare multiple. 4XLFNVWDUWJXLGH Conţinutul cutiei Manual de utilizare pe scurt Notă •• * În unele ţări.com/welcome. există receptoare. înregistraţi-vă produsul la www. Felicitări pentru achiziţie şi bine aţi venit la Philips! Garanţie Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips.2 Telefonul dvs. philips. trebuie să conectaţi adaptorul pentru cablul telefonic la cablu şi apoi să introduceţi cablul în priza telefonică.

c REDIAL/C • Ştergeţi text sau cifre. g a Anulaţi sau reactivaţi sunetul microfonului.) j RO 5 . n Capac baterii • Creşteţi volumul în cască. m MENU/OK • Accesaţi meniul principal. f # Ţineţi apăsat pentru a introduce o pauză. Setaţi modul de apelare (mod prin impuls sau mod prin activarea temporară a apelării prin ton). d • Încheiaţi apelul. • Ţineţi apăsat pentru a intra în modul h Microfon de înregistrare. i R . Prezentarea generală a staţiei • Anulaţi operaţia. l n Efectuaţi şi primiţi apeluri. • Apăsaţi pentru a găsi receptoare. k • Derulaţi în jos în meniu. e a • Apăsaţi pentru a introduce un spaţiu în timpul editării. a Cască • Selectaţi funcţia afişată pe ecranul b receptorului.Tastă de reapelare (Această funcţie depinde de reţea. de bază • Accesaţi lista de reapelare. • Ţineţi apăsat pentru a porni sau a opri receptorul. • Reduceţi volumul în cască. • Ieşiţi din meniu/operaţie. direct deasupra tastei. • Accesaţi registrul de apeluri. • Accesaţi agenda telefonică. • Apăsaţi şi menţineţi pentru a bloca/ debloca tastatura în modul standby. • Derulaţi în sus în meniu. • Confirmaţi selecţia. • Intraţi în meniul Opţiuni.

Indică un apel efectuat în registrul de apeluri. care sunt deja citite. Luminează constant când parcurgeţi apelurile ratate din registrul de apeluri. Luminează intermitent când aveţi un apel ratat nou sau când parcurgeţi apelurile ratate noi. Atunci când receptorul este pe Apăsaţi REDIAL/C pentru a citi. Există mai multe cifre în dreapta. barele se derulează până când încărcarea este finalizată. Pictograma bateriei goale apare intermitent şi auziţi un sunet de alertă. reduceţi volumul. barele indică nivelul bateriei (de la integral la redus). Rămâne aprins constant în timpul unui apel. Luminează constant când parcurgeţi apelurile primite din registrul de apeluri. Bateria are un nivel scăzut şi trebuie reîncărcată. Luminează intermitent atunci Pictograme afişate când aveţi un mesaj vocal nou. staţia de bază/încărcător. 6 RO . cu atât puterea semnalului este mai ridicată. Soneria este oprită. pictogramele afişate pe mesajele vocale sunt deja ecranul principal vă indică ce caracteristici sunt vizualizate în registrul de apeluri. Afişează starea conexiunii dintre receptor şi staţia de bază. Pictogramă Descrieri / Este afişat când derulaţi în sus/ Atunci când receptorul este în jos printr-o listă/creşteţi şi scos din staţia de bază/încărcător. disponibile pe receptor. Luminează intermitent când primiți un apel. Pictograma nu este afişată când nu există niciun mesaj vocal. Cu cât sunt afişate mai multe bare. Rămâne aprins constant când În modul standby.

1 Conectaţi capetele adaptorului de alimentare la: • mufa de intrare c. • priza electrică de perete. aveţi grijă să instalaţi un filtru DSL între cablul liniei telefonice şi priza de curent electric. Conectarea staţiei de bază Avertisment •• Risc de deteriorare a produsului! Asiguraţi-vă că 3 Conectaţi capetele adaptorului de tensiunea de alimentare de la reţea corespunde valorii alimentare la (numai pentru versiunea cu imprimate pe partea posterioară sau inferioară a receptoare multiple): telefonului.c. •• Plăcuţa cu date tehnice se află pe partea inferioară a staţiei de bază. un serviciu de Internet de mare viteză pe linia telefonică. • priza telefonică de perete. din spatele staţiei de bază. 2 Conectaţi capetele cablului telefonic la: • priza pentru telefon aflată în spatele staţiei de bază. asiguraţi-vă că aţi citit instrucţiunile de siguranţă din cadrul secţiunii „Instrucţiuni importante privind siguranţa”. utilizaţi numai adaptorul de alimentare furnizat. Notă •• Dacă vă abonaţi la linia de abonat digital (DSL). • priza electrică de perete. RO 7 . • mufa de intrare c.c. din partea •• Pentru încărcarea bateriilor. contactaţi furnizorul de servicii DSL.3 Primii paşi Precauţie •• Înainte de conectarea şi instalarea receptorului. Filtrul previne zgomotul şi problemele de identificare a apelantului provocate de interferenţele DSL. Pentru mai multe informaţii referitoare la filtrele DSL. inferioară a încărcătorului receptorului suplimentar.

apoi apăsaţi MENU/OK bateriilor. acest lucru este normal. pentru a confirma. •• Risc de reducere a duratei de viaţă a bateriei! Nu Setarea datei şi orei amestecaţi niciodată baterii de mărci sau tipuri diferite. Pentru a reseta limba.Introduceţi bateriile furnizate Configuraţi-vă telefonul (în 1 funcţie de ţară) 1 Când folosiţi telefonul pentru prima dată. TEL. • Dacă ora este în formatul de 12 ore. sau flăcări. Notă 2 Selectaţi [CONFIG. Avertisment 4 Apăsaţi butoanele numerice pentru a •• Verificaţi polaritatea bateriilor la momentul introducerii introduce ora.] > [DATĂ/ORĂ]. 2 Selectaţi o limbă. 1 Selectaţi MENU/OK > [CONFIG.] > [LIMBĂ]. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. Dacă nu este afişat niciun mesaj de întâmpinare. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. aceasta înseamnă că setarea pentru ţară/limbă este presetată pentru ţara dvs. după care apăsaţi MENU/ Precauţie OK pentru a confirma. Setarea ţării/limbii 2 Selectaţi-vă ţara/limba. Nu aruncaţi niciodată bateriile în foc. 2 Apăsaţi MENU/OK. •• Încărcaţi bateriile timp de 8 ore înainte de prima utilizare. 8 RO . •• A se utiliza numai cu bateriile furnizate. Notă 3 •• Opţiunea setării ţării/limbii depinde de ţară. consultaţi paşii următori. »» Meniul pentru setarea orei este afişat pe receptor. lumina solară »» Setarea este salvată. apăsaţi / pentru a selecta [AM] sau [PM]. 3 Apăsaţi butoanele numerice pentru a •• Dacă receptorul se încălzeşte pe durata încărcării introduce data. TEL. veţi vedea un mesaj de întâmpinare. Polaritatea incorectă poate deteriora produsul. »» Setarea ţării/limbii este salvată. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. •• Risc de explozie! Feriţi bateriile de căldură. în compartimentul pentru baterie. 1 Apăsaţi MENU/OK.

Puteţi activa sau dezactiva tonul de andocare. Când receptorul este pe staţia de bază/încărcător. cu atât conexiunea este mai bună. Încărcaţi bateria sau mutaţi mediu şi redus). Pictograma de baterie descărcată luminează intermitent. Verificarea puterii semnalului Numărul de bare indică starea legăturii dintre receptor şi staţia de bază. când nivelul bateriilor este aproape de zero. receptorul mai aproape de staţia de bază. acoperire. Telefonul dvs. Sugestie •• Menţineţi apăsat pe MENU/OK pentru a comuta între Verificarea nivelului bateriei. barele clipesc până când încărcarea se încheie. asiguraţi-vă că receptorul este Pictograma pentru baterie afişează nivelul de conectat la staţia de bază. se emit tonuri de avertizare atunci auziţi un semnal acustic de andocare. barele aproape goală sau este ieşit din raza de indică nivelul bateriei (integral. afişarea numelui receptorului şi afişarea datei şi a orei. Cu cât sunt afişate mai multe bare. Telefonul dvs. Ecranul de standby afişează numele receptorului sau data şi ora şi numele receptorului. Când descărcate. acest lucru este normal. RO 9 . • Dacă auziţi tonuri de avertizare în timpul Când receptorul este scos din utilizării telefonului. Notă Ce este modul standby? •• Încărcaţi bateriile timp de 8 ore înainte de prima utilizare. încărcare actual al acesteia. este acum gata de utilizare. • Înainte de a efectua sau de a primi apeluri şi de a utiliza funcţiile şi caracteristicile telefonului. când este în aşteptare. Bateria are un nivel scăzut şi trebuie Încărcarea receptorului reîncărcată. Plasaţi receptorul în staţia de bază sau în staţia Receptorul se opreşte dacă bateriile sunt de încărcare în vederea alimentării. Apelul este deconectat după avertisment. receptorul are bateria staţia de bază/încărcător. »» Receptorul începe să se încarce. se află în modul standby atunci •• Dacă receptorul se încălzeşte uşor pe durata încărcării bateriilor.5 Apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. conversaţii. Dacă sunteţi în cursul unei receptorul este plasat corect pe staţia de bază.

10 RO .Pornirea sau oprirea receptorului Ţineţi apăsat pentru a porni sau a opri receptorul.

Încărcaţi bateria sau mutaţi telefonul aproape serviciile de urgenţă. Sugestie Apel normal •• Atunci când există un apel ratat. primit Atunci când telefonul sună. apăsaţi Încheierea unui apel REDIAL/C. • Pentru ştergerea unei cifre. jurnal apeluri (consultati 'Returnarea unui apel' la pagina 18). Efectuarea unui apel Avertisment •• Când telefonul sună. apăsaţi REDIAL/C. curente este afişată pe cronometrul pentru apeluri. 1 Apăsaţi . telefonul nu poate accesa acoperire. »» Numărul este apelat. • Apăsaţi . telefonul are bateria Notă aproape descărcată sau se află în afara razei de •• La o cădere de tensiune.4 Apeluri Notă •• Durata convorbirii dvs. •• Dacă auziţi tonuri de avertizare. să efectuaţi un apel din Notă lista de reapelare (consultati 'Reapelarea unui •• Serviciul de identificare a apelantului este disponibil număr' la pagina 20). ţineţi Puteţi încheia un apel în modurile următoare: apăsat pe #. • Apel normal • Apel cu preformare Puteţi. RO 11 . în staţia de încărcare. de asemenea. Sugestie •• Verificaţi puterea semnalului înainte de a efectua un Preluarea unui apel apel sau pe durata acestuia. ţineţi-l la depărtare de ureche. de staţia de bază. Când primiţi un apel. 2 Formaţi numărul de telefon. apăsaţi pentru a prelua apelul. Puteţi efectua un apel în modurile următoare: pentru a evita vătămarea acesteia. • Pentru introducerea unei pauze. va apărea un mesaj de notificare. lista agendei (consultati dacă v-aţi înregistrat pentru acest serviciu la furnizorul 'Apelarea din agenda telefonică' la pagina 16) şi dvs. • Plasaţi receptorul în staţia de bază sau 2 Apăsaţi pentru a efectua apelul. Apel cu preformare 1 Formaţi numărul de telefon. Oprirea soneriei pentru un apel »» Se afişează durata apelului curent.

apăsaţi •• Acest serviciu depinde de reţea. puteţi prelua acest apel în modurile următoare: 1 Apăsaţi pe R şi pentru a prelua apelul. Interesaţi-vă la furnizorul de servicii cu privire la taxele adiţionale. dar dvs. iar telefonul revine la ecranul apelului. Comutarea între două apeluri puteţi în continuare să îi auziţi vocea. stabileşte o teleconferinţă. Realizarea unei teleconferinţe »» Volumul căştii se reglează. R. 1 Apăsaţi pe durata unui apel. Notă Când sunteţi conectat la două apeluri. »» Receptorul afişează [MUT]. Apăsaţi R şi . Preluarea unui al doilea apel Notă •• Acest serviciu depinde de reţea. »» Primul apel este pus în aşteptare şi Oprirea sunetului sunteţi conectat acum la al doilea apel. microfonului 2 Apăsaţi pe R şi pentru a încheia apelul curent şi a prelua apelul iniţial. »» Acum puteţi comunica cu apelantul. apoi . •• Acest serviciu depinde de reţea. Atunci când un semnal sonor periodic vă anunţă că aveţi un apel de intrare. 2 Formaţi al doilea număr. »» Cele două apeluri se combină şi se 1 Apăsaţi R pe durata unui apel. »» Apelul actual este pus în aşteptare şi Reglarea volumului căştii sunteţi conectat acum la celălalt apel. Apăsaţi / pentru a regla volumul în timpul unui apel. cu apelanţi externi Notă Efectuarea unui al doilea apel •• Acest serviciu depinde de reţea. »» Apelantul nu vă poate auzi. »» Se apelează numărul afişat pe ecran. 2 Apăsaţi din nou pe pentru a reactiva Notă sunetul microfonului. »» Primul apel este pus în aşteptare. 12 RO .

treceţi la pasul 2. apoi 2 Selectaţi numărul unui receptor. 3 Apăsaţi atunci când persoana de la celălalt capăt al firului vă preia apelul. RO 13 . »» Pentru versiuni cu receptoare multiple. 2 Selectaţi numărul unui receptor. între apelul extern şi apelul prin interfon.. receptorul selectat. »» Apelantul actual este pus în aşteptare. »» Receptorul selectat sună. Un apel prin intercom este un apel efectuat către un alt receptor care partajează aceeaşi Comutarea între apeluri staţie de bază. O teleconferinţă presupune o conversaţie între dvs. treceţi la pasul 2. dacă receptoarele disponibile pentru dacă receptoarele disponibile pentru intercom sunt afişate. »» Apelul este acum transferat către »» Apelul prin intercom este stabilit. apel. apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a efectua un apel către celălalt receptor. menţineţi apăsat pentru a transfera un apel către •• Dacă staţia de bază are numai 2 receptoare înregistrate. apăsaţi MENU/OK pentru a-l confirma. dacă receptoarele disponibile pentru intercom şi 2 intercom sunt afişate. aceleiaşi staţii de bază de către două receptoare.. apoi teleconferinţe apăsaţi MENU/OK pentru a-l confirma. »» Pentru versiuni cu două receptoare. Selectaţi numărul unui receptor. treceţi la pasul 2. »» Pentru versiuni cu două receptoare. utilizatorul unui alt Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a comuta receptor şi apelanţi din exterior. utilizatorul unui alt receptor şi durata unui apel: apelanţii din exterior. celălalt receptor. Efectuarea unei teleconferinţe În timpul unei conversaţii telefonice O teleconferinţă cu 3 căi reprezintă un apel Vă puteţi deplasa de la un receptor la altul pe între dvs. 1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat în timpul unui 1 Ţineţi apăsat pe . treceţi la dacă celălalt receptor sună. »» Pentru versiuni cu receptoare multiple. dacă celălalt receptor sună. Ea presupune partajarea 1 Ţineţi apăsat pe .5 Apeluri prin »» Pentru versiuni cu receptoare multiple. intercom sunt afişate. 4 Apăsaţi REDIAL/C sau pentru a anula sau a încheia apelul prin intercom. pasul 3. »» Aşteptaţi ca persoana de la celălalt capăt al firului să preia apelul. treceţi la pasul 3. Efectuarea unui apel către un Transferarea unui apel alt receptor Notă Notă •• Dacă staţia de bază are numai 2 receptoare înregistrate. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a-l confirma. 3 Apăsaţi pe receptorul selectat.

»» Receptorul selectat sună. dacă receptoarele disponibile pentru intercom sunt afişate. 3 Apăsaţi pe receptorul selectat. »» Apelul prin intercom este stabilit. »» Apelantul extern este pus în aşteptare. »» Apelul extern este pus în aşteptare. 2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat din nou pentru a restabili teleconferinţa. dacă celălalt receptor sună. 2 Selectaţi sau introduceţi numărul unui receptor. »» Pentru versiuni cu două receptoare. treceţi la pasul 3. celălalt receptor rămâne conectat la apelul extern. treceţi la pasul 2. Pe durata teleconferinţei 1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a pune apelul extern în aşteptare şi a reveni la apelul intern. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a-l confirma. Notă •• Apăsaţi pentru a vă alătura unei conferinţe în curs de desfăşurare cu un alt receptor dacă [SERVICII] > [CONFERINŢĂ] este setat la [AUTOMAT]. Notă •• Dacă un receptor este închis pe durata teleconferinţei.Pe durata unui apel extern 1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a iniţia un apel intern. 4 Apăsaţi MENU/OK. »» Acum sunteţi conectat într-o teleconferinţă cu 3 căi cu un apel extern şi un receptor selectat. »» Pentru versiuni cu receptoare multiple. 14 RO . 5 Apăsaţi pentru a încheia teleconferinţa.

înregistrările din agenda telefonică şi alte elemente de meniu. pentru a introduce caracterul selectat. Introducerea caracterelor text şi numerice 1 Apăsaţi tasta alfanumerică o dată sau de mai multe ori. 2 Apăsaţi REDIAL/C pentru a şterge un caracter. RO 15 .6 Text şi numere Puteţi introduce text şi numere pentru numele receptorului. Notă •• Pentru informaţii privind identificarea tastelor de caractere şi numere. Apăsaţi şi pentru a deplasa cursorul spre stânga sau spre dreapta. consultaţi capitolul „Anexă”. 3 Apăsaţi pentru a adăuga un spaţiu. Apăsaţi şi menţineţi REDIAL/C pentru a şterge toate caracterele.

16 RO . Fiecare înregistrare caracterului. poate avea un nume cu lungimea de până la 12 »» Se afişează prima înregistrare care caractere şi un număr cu lungimea de până la începe cu acest caracter. 1 Apăsaţi sau apăsaţi MENU/OK > 3 Apăsaţi pentru efectuarea apelului. receptorul Căutarea unei înregistrări afişează un mesaj de notificare. »» Noua înregistrare este salvată.7 Agendă Introducerea primului caracter din numele unei persoane de contact telefonică 1 Apăsaţi sau apăsaţi MENU/OK > [AGENDA] > [VIZUAL] pentru a accesa Acest telefon are o agendă care poate memora lista agendei telefonice. 2 Selectaţi o persoană de contact şi Adăugarea unei înregistrări vizualizaţi informaţiile disponibile. Apelarea din agenda Vizualizarea agendei telefonică telefonice Notă 1 Apăsaţi sau apăsaţi MENU/OK > [AGENDA] > [VIZUAL] pentru a accesa •• Puteţi vizualiza agenda telefonică pe un receptor numai lista agendei telefonice. Puteţi accesa agenda 2 Apăsaţi tasta alfanumerică ce corespunde telefonică de la receptor. Ştergeţi câteva înregistrări pentru a adăuga altele noi. după care apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. persoanei de contact. până la 50 de înregistrări. prin selectarea de fiecare dată. 1 Apăsaţi sau apăsaţi MENU/OK > 4 Introduceţi numărul. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a Derularea listei persoanelor de confirma. 2 Apăsaţi şi pentru a derula prin lista agendei telefonice. contact 3 Introduceţi numele. Puteţi căuta înregistrări din agendă în •• Agenda telefonică suprascrie numărul vechi cu numărul nou. 2 Selectaţi [AGENDA] > [ADĂUGARE NOU]. 2 Selectaţi o persoană de contact din lista agendei telefonice. 24 de cifre. [AGENDA] > [VIZUAL] pentru a accesa lista agendei telefonice. următoarele moduri: • Derulaţi lista persoanelor de contact. după care apăsaţi [AGENDA] > [VIZUAL] pentru a accesa MENU/OK pentru a confirma lista agendei telefonice. • Introduceţi primul caracter din numele 1 Apăsaţi MENU/OK. Notă •• Dacă memoria agendei telefonice este plină.

3 Selectaţi o persoană de contact. Ştergerea unei înregistrări 1 Apăsaţi MENU/OK. după care apăsaţi MENU/OK pentru a confirma 4 Editaţi numele. 3 Selectaţi o persoană de contact. »» Pe receptor este afişată o solicitare de Sugestie confirmare. •• Apăsaţi tasta alfanumerică o dată sau de mai multe ori. Apăsaţi / pentru a muta cursorul la stânga sau la dreapta. »» Înregistrarea este ştearsă. 4 Apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. după care apăsaţi MENU/ OK pentru a confirma. după care apăsaţi MENU/ OK pentru a confirma. 2 Apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. »» Toate înregistrările sunt şterse. RO 17 . »» Înregistrarea este salvată. Editarea unei înregistrări 1 Apăsaţi MENU/OK. 2 Selectaţi [AGENDA] > [ŞTERGE]. după care apăsaţi MENU/OK pentru a confirma »» Pe receptor este afişată o solicitare de confirmare. Ştergerea tuturor înregistrărilor Apăsaţi MENU/OK. 1 Selectaţi [AGENDA] > [ŞTERGE TOATE] şi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. pentru a introduce caracterul selectat. 5 Editaţi numărul. 2 Selectaţi [AGENDA] > [EDITARE]. •• Ţineţi apăsat pe # pentru a introduce o pauză. •• Apăsaţi REDIAL/C pentru a şterge caracterul.

Notă »» Înregistrarea este salvată. după care apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. 1 Apăsaţi . Telefonul dvs. după care apăsaţi pentru a vă reaminti de eventualele apeluri MENU/OK pentru a confirma. •• Asiguraţi-vă că numărul din lista de apeluri este valabil înainte de a putea returna apelul direct din lista de apeluri. care sunt apel deja citite. 5 Introduceţi şi editaţi numărul. Înregistrările apelurilor sunt afişate în ordine cronologică. nepreluate. după care recent primit fiind situat în capul listei. după care apăsaţi apelurilor MENU/OK pentru a confirma. OK pentru a confirma. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. Returnarea unui apel Pictogramele afişate pe ecran vă indică dacă există apeluri nepreluate/primite. Luminează constant când Ştergerea înregistrării unui parcurgeţi apelurile ratate din registrul de apeluri. Istoricul apelurilor de intrare include Salvarea înregistrării unui apel numele şi numărul apelantului. apeluri 2 Selectaţi o înregistrare. ora şi data în agendă apelului. 3 Selectaţi [ŞTERGE]. Această caracteristică este disponibilă dacă v-aţi înregistrat pentru serviciul de identificare a apelantului la furnizorul dvs. registrul de apeluri de pe telefon clipeşte 2 Selectaţi o înregistrare. aveţi un apel ratat nou sau când parcurgeţi apelurile ratate noi. apoi apăsaţi MENU/ 1 Apăsaţi . Luminează intermitent când 3 Apăsaţi pentru efectuarea apelului. Vizualizarea înregistrărilor 2 Selectaţi o înregistrare. Dacă apelantul permite afişarea identităţii sale. numărul acestuia. puteţi vizualiza numele sau 3 Selectaţi [SALVARE NR. Pictograme Descriere 2 Selectaţi o înregistrare din listă. apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. 18 RO . Registrul de apeluri memorează istoricul de apeluri pentru toate apelurile nepreluate sau primite. 1 Apăsaţi . apoi apăsaţi MENU/ OK şi selectaţi [VIZUAL] pentru mai multe informaţii disponibile.8 Registrul de »» Se afişează registrul apelurilor de intrare.]. apelul cel mai 4 Introduceţi şi editaţi numele. poate memora până la 20 »» Se afişează registrul apelurilor de înregistrări de apeluri. Pictograma pentru intrare. 1 Apăsaţi . »» Se afişează registrul apelurilor de intrare.

4 Apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. »» Pe receptor este afişată o solicitare de confirmare. RO 19 . 3 Selectaţi [ŞTERGE TOATE]. 2 Apăsaţi MENU/OK pentru a accesa meniul Opţiuni. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. Ştergerea tuturor înregistrărilor de apeluri 1 Apăsaţi . »» Se afişează registrul apelurilor de intrare. 4 Apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. »» Pe receptor este afişată o solicitare de confirmare. »» Înregistrarea este ştearsă. »» Toate înregistrările sunt şterse.

»» Pe receptor este afişată o solicitare de 1 Apăsaţi REDIAL/C pentru a accesa lista confirmare. MENU/OK pentru a confirma. după care apăsaţi »» Toate înregistrările sunt şterse. 1 Apăsaţi REDIAL/C pentru a accesa lista apelurilor formate. apoi apăsaţi MENU/ OK pentru a confirma. Vizualizarea înregistrărilor »» Pe receptor este afişată o solicitare de pentru reapelare confirmare. apoi apăsaţi în agendă MENU/OK pentru a confirma. »» Numărul este apelat. memora până la 10 înregistrări pentru 2 Selectaţi o înregistrare. după care apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. Apăsaţi REDIAL/C. 3 Selectaţi [SALVARE NR. MENU/OK pentru a confirma. 2 Selectaţi o înregistrare.]. după care apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. »» Înregistrarea este salvată. 20 RO . apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. »» Înregistrarea este ştearsă. apelurilor formate. după care apăsaţi reapelare. 2 Selectaţi o înregistrare. 4 Apăsaţi MENU/OK pentru a confirma.9 Listă reapelare Ştergerea unei înregistrări pentru reapelare Lista de reapelare memorează istoricul apelurilor formate. 4 Introduceţi şi editaţi numele. Reapelarea unui număr Ştergerea tuturor înregistrărilor pentru 1 Apăsaţi REDIAL/C. 3 Selectaţi [ŞTERGE]. după care apăsaţi . reapelare 2 Selectaţi o înregistrare. Aceasta include numele şi/ 1 Apăsaţi REDIAL/C pentru a accesa lista sau numerele apelate. Salvarea înregistrării unui apel 3 Selectaţi [ŞTERGE TOATE]. 4 Apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. Acest telefon poate apelurilor formate.

2 10 Setările Selectaţi [CONFIG. apoi apăsaţi MENU/ Puteţi selecta dintre 5 niveluri de volum ale OK pentru a confirma. 1 Apăsaţi MENU/OK. consultaţi secţiunea „Setarea datei şi orei". Setarea tonului pentru andocare Tonul pentru andocare este sunetul emis când Setări de sunet aşezaţi receptorul pe staţia de bază sau pe încărcător. RO 21 .] > [NUME TELEFON]. în modul standby. Puteţi selecta dintre 10 tonuri de apel. 2 Selectaţi [CONFIG. 3 Selectaţi un nivel al volumului. după care apăsaţi 3 Introduceţi sau editaţi numele. apoi apăsaţi MENU/OK pentru pentru a confirma.] > [SUNETE] > 2 Selectaţi [CONFIG. TEL. Puteţi apăsa Setarea tonului de apel al receptorului MENU/OK pentru a comuta între afişarea numelui receptorului şi afişarea datei şi a orei. apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. apoi apăsaţi MENU/OK telefonului 3 pentru a confirma. Acesta este afişat pe ecranul receptorului. TEL. »» Setarea este salvată. »» Setarea este salvată. Pentru ştergerea unui caracter. apoi apăsaţi MENU/OK [SONERII]. 2 Selectaţi [CONFIG. MENU/OK pentru a confirma. Puteţi personaliza setările pentru a avea un telefon numai al dvs. tonurilor de apel sau [DEZACTIVAT]. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. 1 Apăsaţi MENU/OK. »» Setarea este salvată. Selectaţi [ACTIVAT]/[DEZACTIVAT]. apoi apăsaţi Denumirea receptorului MENU/OK pentru a confirma. Pentru informaţii. SONERIE].] > [SUNETE] > [TON TASTĂ]. TEL. Numele receptorului poate conţine maxim 10 caractere. 1 Apăsaţi MENU/OK. »» Setarea este salvată. apăsaţi REDIAL/C. a confirma. apoi 1 Apăsaţi MENU/OK. 4 Apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. TEL.] > [SUNETE] > [VOL. 1 Apăsaţi MENU/OK. Setarea tonului pentru taste Tonul pentru taste este sunetul emis atunci Setarea datei şi orei când se apasă o tastă de pe receptor.] > [SUNETE] > receptorului [TON ANDOCARE]. »» Setarea este salvată. 3 Selectaţi [ACTIVAT]/[DEZACTIVAT]. Setarea volumului tonului de apel al 2 Selectaţi [CONFIG. TEL. 3 Selectaţi un ton de apel.

2 Selectaţi [CONFIG. •• Limbile disponibile variază de la ţară la ţară. TEL.] > [LIMBĂ]. 1 Apăsaţi MENU/OK. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. 22 RO .Setarea limbii afişajului Notă •• Această caracteristică se aplică numai modelelor care acceptă mai multe limbi. »» Setarea este salvată. după care apăsaţi MENU/ OK pentru a confirma. 3 Selectaţi o limbă.

tipul 6043338888. apăsaţi . 2 11 Servicii Selectaţi [SERVICII] > [PREFIX AUTO]. Activarea/dezactivarea conferinţei •• Dacă numărul de prefix este setat. Lungimea maximă a unui număr de prefix reapelare automat este de 10 cifre. Această caracteristică verifică şi formatează numărul de telefon de ieşire înainte de apelarea 1 Apăsaţi MENU/OK. Notă Selectarea duratei de •• Lungimea maximă a unui număr de detectare este de 10 cifre. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. Pentru a vă alătura unui apel extern cu un alt receptor. Numărul opţiunilor disponibile variază în funcţie RO 23 . Introduceţi numărul de detectare. Înainte de a putea prelua un al doilea apel. 3 Apăsaţi MENU/OK. telefonul modifică acest »» Setarea este salvată. Notă •• Pentru introducerea unei pauze. Conferinţa automată »» Setarea este salvată. acestuia. începe cu * şi cu #. 3 Selectaţi [AUTOMAT]/[DEZACTIVAT]. Introduceţi numărul de prefix. aveţi setat 604 ca număr de detectare şi 1250 ca prefix. apoi apăsaţi MENU/OK. 4 Apăsaţi MENU/OK. asiguraţi-vă că durata de reapelare este setată corect. De apăsaţi MENU/OK. Notă •• Această caracteristică depinde de ţară. după care apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. Aceasta se Prefix automat aplică numai modelelor cu asistenţă pentru tipul reţelei telefonice. apoi numărul de detectare setat în meniu. Când apelaţi un număr de 3 Selectaţi un tip de reţea. Tip reţea »» Setarea este salvată. telefonul are deja durata de reapelare presetată. Puteţi selecta dintre Setarea prefixului automat 3 opţiuni: [SCURT]. după care apăsaţi MENU/OK Telefonul acceptă mai multe caracteristici care pentru a confirma. •• Această caracteristică depinde de ţară. numărul de prefix se automate adaugă la toate apelurile de ieşire. Numărul prefixului poate înlocui 2 Selectaţi [SERVICII] > [TIP REŢEA]. •• Această funcţie nu este disponibilă dacă numărul format 1 Apăsaţi MENU/OK. [MEDIU] şi [LUNG]. ţineţi apăsat pe #. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. vă ajută la manipularea şi gestionarea apelurilor. În mod normal. exemplu. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. iar numărul de detectare este lăsat necompletat. 1 Apăsaţi MENU/OK. 2 Selectaţi [SERVICII] > [CONFERINŢĂ]. număr la 12503338888 la momentul apelării.

apăsaţi în timpul unui apel pentru activarea temporară a apelării prin ton. adresaţi-vă furnizorului de servicii. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. 2 Selectaţi [SERVICII] > [MOD FORMARE]. în ţara dvs. Pentru detalii. apoi apăsaţi MENU/ apelantului înainte de a utiliza această caracteristică. •• Asiguraţi-vă că v-aţi abonat la serviciul de identificare a 3 Selectaţi o opţiune. »» Înregistrarea este finalizată în mai puţin de 2 minute. 24 RO . »» Setarea este salvată. Apoi •• Dacă aveţi telefonul setat în modul de apelare prin apăsaţi MENU/OK pentru a confirma impuls. 1 Apăsaţi MENU/OK. acest apel sunt transmise apoi ca semnale de tip ton. Modul de apelare este semnalul telefonic utilizat »» Setarea este salvată. staţia de bază. 3 Selectaţi [SERVICII] > [ÎNREGISTRARE]. 3 Selectaţi un mod de apelare. Notă 2 Selectaţi [SERVICII] > [CEAS AUTO]. •• Acest serviciu depinde de reţea. Ceas automat 1 Apăsaţi MENU/OK. Telefonul acceptă apelarea de tip ton (DTMF) şi prin impuls (centrală analogică). apoi •• Această caracteristică se aplică numai modelelor care apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. asiguraţi-vă Modul de apelare că este setat anul curent. Notă 4 Introduceţi codul PIN al sistemului.]. Aceasta sincronizează automat data şi ora de pe telefon cu reţeaua telefonică publică comutată (PSTN). Înregistrarea receptoarelor suplimentare Setarea modului de apelare Puteţi înregistra receptoare suplimentare la 1 Apăsaţi MENU/OK. Cifrele introduse pentru codul PIN. 3 Selectaţi [ACTIVAT]/[DEZACTIVAT]. »» Setarea este salvată. după care apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. acceptă atât apelarea de tip ton. Apăsaţi REDIAL/C pentru a efectua corecţii.de ţară. Consultaţi furnizorul de servicii pentru informaţii detaliate. OK pentru a confirma. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. Pentru sincronizarea datei. 1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe staţia de bază timp de 5 secunde. 2 Apăsaţi MENU/OK pe receptor. cât şi cea de tip impuls. apoi apăsaţi MENU/OK. Notă 2 Selectaţi [SERVICII] > [TIMP REAPEL. Baza atribuie automat receptorului numărul aferent acestuia. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. Staţia de bază poate înregistra până la 4 receptoare.

În caz de nereuşită a înregistrării. în modul standby. 1 Apăsaţi MENU/OK. »» Toate setările sunt reiniţializate. 4 Selectaţi numărul receptorului pe care doriţi să îl dezînregistraţi. RO 25 . 2 Selectaţi [SERVICII] > [NEÎNREGISTR. un mesaj de notificare este afişat pe receptor. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. 3 Introduceţi codul PIN al sistemului. •• Codul PIN presetat este 0000. Nu se pot opera modificări la acesta. apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. 2 Selectaţi [SERVICII] > [RESETARE]. (Codul PIN presetat este 0000). Dezînregistrarea receptoarelor Dacă două receptoare partajează aceeaşi staţie de bază.]. Restaurarea setărilor implicite Puteţi reseta configurarea telefonului la setările originale din fabrică. Apăsaţi REDIAL/C pentru a elimina numărul. »» Receptorul este dezînregistrat. 5 Apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. 1 Apăsaţi MENU/OK. repetaţi procedura de mai sus. puteţi dezînregistra un receptor cu celălalt receptor. »» Pe receptor este afişată o solicitare de Notă confirmare. perioade. •• În cazul unui cod PIN incorect sau dacă nu se detectează nicio bază în decursul unei anumite 3 Apăsaţi MENU/OK pentru a confirma. Sugestie •• Numărul receptorului este afişat lângă numele acestuia.

ieşire: 6 V c.2 x 77.6 W Greutate şi dimensiuni • Receptor: 105 grame 148 X 47. DTMF Baterie • Philips: 2 baterii reîncărcabile AAA Ni-MH de 1.5 x 25. 50/60 Hz 150 mA.12 Date tehnice Specificaţii generale şi caracteristici • Durată de convorbire: 10 ore • Durată standby: 180 de ore • Rază de acţiune în interior: 50 metri • Rază de acţiune în exterior: 300 metri • Listă agendă telefonică cu 50 de intrări • Listă reapelare cu 10 intrări • Registru apeluri cu 20 intrări • Identificare a apelantului standard: FSK.c.4 mm (Î x l x A) 26 RO .2 x 77.4 mm (Î x l x A) • Încărcător: 42 grame 43.2 V. 500 mA Consumul • Consum de energie în modul de aşteptare: aproximativ 0. 300 mAh Adaptor alimentare Bază şi încărcător • Tenpao: S003GV0600050.9 x 86.9 x 86.5 mm (Î x l x A) • Bază: 56 grame 43. intrare: 100-240 V~.

acest receptor cu o staţie de bază conformă standardului GAP de o altă marcă. testat şi fabricat conform Directivei Europene R&TTE 1999/5/ Produsul dumneavoastră este proiectat şi CE. Conformitatea cu standardul de utilizare GAP Când această pubelă cu un X peste ea însoţeşte Standardul GAP garantează faptul că toate un produs. Acest produs a fost creat. Declaraţie de conformitate Prin prezenta. ceea ce înseamnă că garantează funcţiile Vă rugăm să acţionaţi în concordanţă cu regulile minimale: înregistrarea unui receptor. apel. mai întâi urmaţi procedura descrisă în instrucţiunile producătorului. care pot fi reciclate şi reutilizate. RO 27 . GAP.com. fabricat din materiale şi componente de înaltă calitate. Declaraţia de conformitate este disponibilă la adresa www. efectuarea unui apel şi primirea unui vechi împreună cu deşeurile menajere obişnuite. după care menajer. urmaţi procedura descrisă în instrucţiunile Vă rugăm să vă informaţi cu privire la regulile producătorului receptorului. Pentru a înregistra şi a utiliza negative asupra mediului şi sănătăţii omului. locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii omului. puneţi staţia EC. Vă respectă un standard minim de operare. Este posibil ca funcţiile avansate să nu Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră fie disponibile dacă le utilizaţi cu alte mărci vechi ajută la prevenirea consecinţelor potenţial de telefoane. preluarea dumneavoastră locale şi nu evacuaţi produsele liniei. după care urmaţi procedura descrisă în manualul de faţă pentru înregistrarea Produsul dumneavoastră conţine baterii asupra unui receptor. care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul de bază în modul de înregistrare.philips. Pentru înregistrarea unui receptor cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/ de marcă diferită la staţia de bază.13 Notă Concordanţa cu EMF Acest aparat respectă toate standardele şi reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice. Receptorul şi de colectare pentru produse electrice şi staţia de bază sunt conforme standardului electronice. rugăm să vă informaţi despre sistemul separat indiferent de marca acestora.p4c. WOOX Innovations declară că Evacuarea produsului vechi şi acest produs este în conformitate cu cerinţele a bateriilor de bază şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. înseamnă că produsul face obiectul receptoarele şi staţiile de bază DECT™ GAP Directivei europene CEE 2002/96/EC.

Vă rugăm să respectaţi reglementările locale privind eliminarea la deşeuri a materialelor de ambalare.) Sistemul dvs.Când este ataşată la un produs. această siglă denotă că s-a achitat o contribuţie financiară la sistemul naţional asociat de preluare şi reciclare. 28 RO . Am încercat să realizăm un ambalaj uşor de separat în trei materiale: carton (cutie). foaie protectoare de spumă. spumă de polistiren (umplutură) şi polietilenă (pungi. bateriilor consumate şi echipamentelor vechi. se compune din materiale care pot fi reciclate şi reutilizate în condiţiile dezasamblării de către o companie specializată. Informaţii de mediu Toate ambalajele inutile au fost omise.

> JAZYK acoperire. apoi •• Contactele de încărcare sunt murdare. de furnizorul de servicii. ecou etc. andocare. NAST. Deplasaţi-l mai aproape de staţia de bază.]. Achiziţionaţi unele KONF. > JĘZYK noi de la distribuitor. Memoria bazei este plină. Fără ton de andocare Nu este afişată nicio bară de semnal pe ecran. > JEZIK •• Receptorul este aproape de limita razei de NASTAV. Deplasaţi-l mai aproape de staţia НАСТР. alimentare şi curăţaţi contactele cu o cârpă umezită. şi nu de telefonul propriu-zis. secţiunea „Înregistrarea receptoarelor Serviciul de mesagerie vocală este administrat suplimentare”. este pornită. TEL. > JEZIK •• Telefonul receptează interferenţe de la aparatele electrice din apropiere. CONFIG. TEL. 3 Selectaţi [CONFIG. Depărtaţi 4 Selectaţi pentru a accesa opţiunile de staţia de bază de acestea. > JAZYK Niciun element afişat TEL. BEÁLL. •• Contactele de încărcare sunt murdare. RO 29 . corespunzător pe încărcător. •• Dacă receptorul afişează mesajul Deconectaţi în prealabil sursa de [NEÎNREGISTR. •• Receptorul este în afara razei de acoperire. 1 Apăsaţi pentru a vă întoarce la ecranul •• Asiguraţi-vă că setarea tonului de andocare de standby. > LIMBĂ •• Bateriile sunt defecte. de bază/încărcător.] > [LIMBĂ]. Când receptorul este aşezat 2 Apăsaţi MENU/OK pentru a accesa meniul corect pe încărcător. Sugestie Nu pot modifica setările mesageriei vocale. pe ecran va apărea unul din următoarele Deconectaţi în prealabil sursa de texte: alimentare şi curăţaţi contactele cu o cârpă umezită. Contactaţi furnizorul de servicii pentru modificarea setărilor. TELEF. Dezînregistraţi •• Asiguraţi-vă că receptorul este plasat receptoarele neutilizate şi încercaţi din nou. TELEF. NAST. > NYELV •• Asiguraţi-vă că bateriile sunt încărcate. cum procedez? •• Pentru informaţii suplimentare.) POST. TEL. ТЕЛ. •• Receptorul nu este aşezat corect pe staţia •• Receptorul este în afara razei de acoperire. auziţi un ton de principal. Nu există ton de apel frecvente •• Verificaţi conexiunile telefonului. TEL. Dacă nu reuşesc să împerechez (înregistrez) Receptorul plasat pe încărcător nu se încarcă. Deplasaţi-l mai aproape de staţia de bază. 5 14 Întrebări Selectaţi limba dorită. •• Asiguraţi-vă că există energie şi că telefonul PHONE SETUP > LANGUAGE este conectat. limbă. Pictograma Am ales greşit o limbă pe care nu o pot citi. TEL. receptoare suplimentare la staţia de bază. POST. pentru baterie se activează pe durata cum procedez? încărcării. TEL. înregistraţi-vă receptorul. cum •• Asiguraţi-vă că bateriile sunt introduse procedez? corect. > EЗИК de bază. consultaţi capitolul „Servicii”. > JEZIK Semnal audio deficitar (bruiaje.

Notă •• Dacă soluţiile de mai sus nu rezolvă situaţia. Adresaţi-vă furnizorului de servicii. Încercaţi din nou după 1 minut. ID-ul apelantului nu se afişează. •• Serviciul nu este activat. Receptorul nu sună. deconectaţi sursa de alimentare atât de la receptor. 30 RO . cât şi de la staţia de bază. Depărtaţi baza de aceştia.•• Telefonul se află într-o clădire cu pereţi groşi. •• Datele apelantului sunt ascunse sau indisponibile. Asiguraţi-vă că tonul de apel al receptorului este pornit.

15 Anexă 2 3 ABΓ2 ΔEZ3 4 HΘ|4 5 KΛM5 6 NΞO6 Tabele pentru introducerea 7 ΠPΣ7 textului şi a cifrelor 8 TY Φ 8 9 XΨΩ9 * *?/\() tastă Caractere (pentru limbile engleză/ # # ' ...& caractere latineşti) 0 spaţiu 0 tastă Caractere (pentru polonă) 1 -1 0 spaţiu 0 2 ABC2 1 -1 3 DEF3 2 ABC2 4 GHI4 3 DEF3 5 JKLŁ5 4 GHI4 6 MNO6 5 JKLŁ5 7 PQRS7 6 MNO6 8 T UV 8 7 PQRS7 9 W XY Z 9 8 T UV 8 * *?/\() 9 W XY Z 9 # # ' ..& Tastă Caractere (pentru greacă) 0 spaţiu 0 1 -1 RO 31 .& * *?/\() # # ' ..& tastă Caractere (pentru norvegiană/daneză/ poloneză) 0 spaţiu 0 1 -1 2 AÆBC2 3 DEF3 4 GHI4 5 JKL5 6 MNO6 7 PQRS7 8 T UV 8 9 W XY Z 9 * *?/\() # # ' .

înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC. Philips şi emblema Philips în formă de scut sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N. şi sunt utilizate de WOOX Innovations 0168 Limited sub licenţă de la Koninklijke Philips N. 2014 © WOOX Innovations Limited.Când această pubelă cu un X peste ea însoţeşte un produs. Toate drepturile rezervate.0 wk1409 . UM_D120_53_RO_V1.V.V.