You are on page 1of 21

Node No L/C Fx Fy Fz Mx

7 LIVE LOAD -36.075 329.426 23.161 -79.272


7 LIVE LOAD -27.354 443.665 -33.417 78.943
7 LIVE LOAD 25.191 433.881 -32.593 77.045
7 LIVE LOAD 35.04 321.899 22.351 -77.385
7 LIVE LOAD -22.587 49.549 2.712 1.967
7 LIVE LOAD 22.746 48.837 2.634 1.943
7 LIVE LOAD -12.419 414.336 -0.773 -58.905
7 LIVE LOAD 44.646 365.282 -1.702 -73.78
7 LIVE LOAD 17.297 408.226 -1.298 -58.767
7 LIVE LOAD -44.014 368.672 -1.17 -73.164
7 LIVE LOAD 10.867 337.735 -3.934 -3.542
7 LIVE LOAD -4.499 493.254 -0.236 0.673
7 LIVE LOAD 5.078 485.127 -0.718 0.019
7 LIVE LOAD -11.714 358.722 -4.125 -3.337
7 LIVE LOAD -0.776 222.98 -4.059 -3.248
7 LIVE LOAD 0.312 131.907 -3.154 -2.697
7 LIVE LOAD 6.047 144.714 4.164 -0.352
7 LIVE LOAD 6.588 150.628 3.998 1.218
7 LIVE LOAD -1.512 38.611 -3.31 -0.2
7 LIVE LOAD 3.064 50.678 -1.095 0.496
7 LIVE LOAD -2.652 107.43 -0.325 1.001
7 LIVE LOAD -11.373 154.171 6.816 0.955
7 LIVE LOAD -6.125 126.35 4.211 -0.185
7 LIVE LOAD 7.115 76.119 -4.883 -0.301
7 LIVE LOAD 9.874 62.641 7.617 14.419
7 LIVE LOAD -8.007 43.305 9.223 9.547
7 LIVE LOAD -29.671 190.736 -4.375 -41.572
7 LIVE LOAD 28.461 193.267 -0.9 -41.332
7 LIVE LOAD -16.16 33.767 0.193 -0.567
7 LIVE LOAD 16.125 33.392 0.46 -0.428
7 LIVE LOAD 27.417 285.692 -26.794 80.294
7 LIVE LOAD -27.584 289.267 -28.327 81.404
7 LIVE LOAD 39.661 444.019 34.621 -79.911
7 LIVE LOAD -43.01 444.581 35.027 -80.98
My Mz
-1.27 2.623
0.093 -72.354
-0.039 72.932
1.233 -2.215
0.637 0.492
-0.649 -0.567
1.605 0.197
-1.06 -4.6
-1.534 -0.566
1.369 4.556
-0.702 -11.453
0.194 4.517
-0.295 -5.426
0.653 11.45
0.068 0.779
-0.038 -0.273
-0.205 -2.544
-0.29 -2.141
-0.11 -0.198
-0.046 -0.231
0.1 -0.425
0.332 1.535
0.359 2.037
0.18 -0.503
0.15 -0.834
-0.115 0.757
-0.066 0.401
0.195 -0.448
0.121 0.568
-0.153 -0.564
-0.152 -1.609
-0.042 1.624
1.019 0.75
-0.975 -1.66
LOAD 1 LOADTYPE Dead TITLE DEAD LOAD(SELFWEIGHT OF FRAME)
JOINT LOAD
17 FX 132.458 FY -1252.083 FZ -100.941 MX 307.807 MY 4.523 MZ -10.828 17 FX
18 FX 116.515 FY -1833.924 FZ 122.272 MX -305.489 MY -0.965 MZ 310.6 18 FX
19 FX -111.916 FY -1822.922 FZ 120.483 MX -304.473 MY 0.91 MZ -311.688 19 FX
20 FX -130.163 FY -1246.253 FZ -101.153 MX 306.704 MY -4.508 MZ 9.74 20 FX
21 FX 83.389 FY -182.675 FZ -8.923 MX -6.693 MY -2.114 MZ -3.004 21 FX
22 FX -82.979 FY -177.574 FZ -8.5 MX -6.478 MY 2.097 MZ 3.402 22 FX
32 FX -18.108 FY -1132.38 FZ 16.841 MX 172.623 MY -2.371 MZ 8.27 32 FX
34 FX -121.985 FY -893.771 FZ 12.829 MX 185.596 MY -0.394 MZ 15.029 34 FX
36 FX -6.195 FY -1140.751 FZ 18.814 MX 176.541 MY 1.92 MZ -4.283 36 FX
38 FX 116.025 FY -907.022 FZ 11.586 MX 185.541 MY -0.276 MZ -13.61 38 FX
43 FX -14.941 FY -696.856 FZ 3.757 MX 2.053 MY 1.915 MZ 15.69 43 FX
44 FX 2.793 FY -853.835 FZ -3.883 MX -6.499 MY -0.503 MZ -2.615 44 FX
45 FX -4.387 FY -832.604 FZ -2.588 MX -4.69 MY 0.721 MZ 5.036 45 FX
46 FX 17.11 FY -750.524 FZ 3.737 MX 1.201 MY -1.664 MZ -15.876 46 FX
47 FX -0.436 FY -759.531 FZ 7.468 MX 5 MY 0.045 MZ 0.464 47 FX
48 FX 0.247 FY -466.46 FZ 4.696 MX 3.202 MY -0.087 MZ -0.196 48 FX
481 FX -10.987 FY -371.139 FZ -7.776 MX 0.762 MY 0.591 MZ 3.91 481 FX
482 FX -25.727 FY -393.027 FZ -19.681 MX -4.898 MY 0.756 MZ 4.716 482 FX
483 FX 2.192 FY -211.561 FZ 10.795 MX -0.012 MY 0.244 MZ 0.616 483 FX
484 FX -34.705 FY -347.442 FZ 9.385 MX -2.432 MY 0.403 MZ 1.414 484 FX
485 FX 39.72 FY -481.529 FZ -0.041 MX -4.371 MY -0.446 MZ -0.334 485 FX
486 FX 44.121 FY -413.959 FZ -28.165 MX -4.596 MY -0.788 MZ -4.595 486 FX
487 FX 12.971 FY -339.002 FZ -9.213 MX -0.079 MY -0.795 MZ -3.243 487 FX
489 FX -29.494 FY -324.119 FZ 19.922 MX 0.983 MY -0.429 MZ 2.253 489 FX
575 FX -23.805 FY -221.457 FZ -13.742 MX -49.875 MY -0.289 MZ 1.259 575 FX
892 FX 20.656 FY -174.047 FZ -22.09 MX -40.09 MY 0.227 MZ -1.064 892 FX
1381 FX 71.965 FY -487.494 FZ 5.931 MX 105.765 MY 0.136 MZ -0.635 1381 FX
2115 FX -70.954 FY -513.396 FZ -5.786 MX 108.951 MY -0.427 MZ 0.975 2115 FX
3266 FX 68.363 FY -146.908 FZ -0.141 MX 2.027 MY -0.18 MZ -2.561 3266 FX
3267 FX -69.121 FY -147.915 FZ -0.23 MX 2.017 MY 0.085 MZ 2.595 3267 FX
3272 FX -112.319 FY -1151.701 FZ 109.229 MX -305.155 MY -0.02 MZ 5.895 3272 FX
3274 FX 112.345 FY -1145.025 FZ 111.085 MX -303.234 MY -0.244 MZ -6.554 3274 FX
4158 FX -157.736 FY -1582.997 FZ -129.138 MX 304.919 MY -3.918 MZ -3.566 4158 FX
4159 FX 185.087 FY -1593.006 -126.841 MX 303.06 3.883 MZ 4.529 4159 FX
LOAD 2 LOAD 0 0 0 0 0 0
JOINT LOAD 0 0 0 0 0 0
17 FX 62.917 FY -573.603 FZ -48.09 MX 136.553 MY 2.483 MZ -5.377
18 FX 51.135 FY -776.214 FZ 49.948 MX -137.518 MY -0.563 MZ 128.774
19 FX -40.668 FY -766.383 FZ 49.909 MX -137.966 MY 0.269 MZ -130.76
20 FX -58.176 FY -567.737 FZ -46.19 MX 136.655 MY -2.051 MZ 3.189
21 FX 40.168 FY -93.214 FZ -5.545 MX -3.961 MY -1.396 MZ -0.42
22 FX -38.983 FY -81.148 FZ -5.216 MX -3.699 MY 1.268 MZ 1.628
32 FX 40.526 FY -770.824 FZ 3.467 MX 111.539 MY -0.759 MZ -4.569
34 FX -77.581 FY -704.325 FZ 5.413 MX 144.077 MY 0.158 MZ 8.185
36 FX -46.643 FY -724.961 FZ 4.479 MX 107.479 MY 0.605 MZ 4.399
38 FX 76.62 FY -697.704 FZ 3.515 MX 139.959 MY -0.587 MZ -8.613
43 FX -16.385 FY -747.869 FZ 11.542 MX 11.042 MY 1.457 MZ 17.845
44 FX 4.235 FY -1014.196 FZ -0.821 MX -2.621 MY -0.31 MZ -4.016
45 FX -7.896 FY -861.383 FZ 0.637 MX -0.351 MY 0.509 MZ 8.598
46 FX 18.752 FY -792.779 FZ 11.799 MX 10.52 MY -1.183 MZ -18.124
47 FX -2.292 FY -691.323 FZ 9 MX 7.702 MY -0.151 MZ 2.26
48 FX 2.072 FY -396.354 FZ 6.348 MX 6.501 MY 0.101 MZ -2.405
481 FX -12.64 FY -325.64 FZ -8.641 MX 1.106 MY 0.463 MZ 5.228
482 FX -11.104 FY -332.403 FZ -5.9 MX -2.107 MY 0.644 MZ 4.01
483 FX -0.046 FY -90.775 FZ 5.719 MX 0.681 MY 0.214 MZ 0.581
484 FX -12.146 FY -173.629 FZ 3.249 MX -0.944 MY 0.004 MZ 1.34
485 FX 9.367 FY -347.591 FZ 0.282 MX -2.727 MY -0.278 MZ 0.923
486 FX 23.595 FY -348.831 FZ -13.814 MX -1.498 MY -0.68 MZ -2.628
487 FX 12.42 FY -286.784 FZ -8.521 MX 0.985 MY -0.743 MZ -3.675
489 FX -16.879 FY -227.358 FZ 11.405 MX 1.156 MY -0.491 MZ 1.581
575 FX -22.026 FY -123.835 FZ -19.44 MX -28.313 MY -0.335 MZ 1.991
892 FX 17.458 FY -85.496 FZ -20.448 MX -18.441 MY 0.235 MZ -1.616
1381 FX 54.67 FY -364.166 FZ 8.754 MX 80.024 MY -0.01 MZ -0.455
2115 FX -52.375 FY -373.366 FZ 2.531 MX 80.373 MY -0.208 MZ 0.378
3266 FX 20.745 FY -45.076 FZ 0.141 MX 1.07 MY -0.124 MZ -0.607
3267 FX -20.668 FY -43.214 FZ -0.377 MX 0.754 MY 0.272 MZ 0.887
3272 FX -34.94 FY -383.085 FZ 38.63 MX -109.966 MY 0.451 MZ 2.08
3274 FX 35.11 FY -389.823 FZ 45.135 MX -111.348 MY 0.147 MZ -1.939
4158 FX -46.26 FY -644.681 FZ -45.447 MX 109.287 MY -1.278 MZ -0.62
4159 FX 47.918 FY -624.843 FZ -43.45 MX 110.646 MY 1.248 MZ 2.972
LOAD 3 LOAD 0 0 0 0 0 0
JOINT LOAD 0 0 0 0 0 0
17 FX 70.798 FY -641.705 FZ -46.846 MX 157.913 MY 2.794 MZ -5.983
18 FX 61.387 FY -927.693 FZ 66.13 MX -156.316 MY -0.226 MZ 157.334
19 FX -51.922 FY -929.407 FZ 63.541 MX -159.577 MY -0.017 MZ -158.575
20 FX -67.247 FY -650.409 FZ -49.907 MX 161.281 MY -2.575 MZ 4.238
21 FX 44.41 FY -99.864 FZ -6.144 MX -4.251 MY -1.418 MZ -0.733
22 FX -42.92 FY -88.863 FZ -4.867 MX -3.627 MY 1.168 MZ 1.618
32 FX -7.197 FY -696.611 FZ 1.56 MX 99.763 MY -3.131 MZ 4.861
34 FX -79.037 FY -462.365 FZ 1.985 MX 92.29 MY 1.379 MZ 9.502
36 FX -4.589 FY -668.589 FZ 1.874 MX 96.878 MY 2.833 MZ -3.029
38 FX 74.541 FY -441.707 FZ 0.778 MX 86.913 MY -1.649 MZ -8.826
43 FX -16.36 FY -445.693 FZ 5.628 MX 5.033 MY 1.108 MZ 17.208
44 FX 7.257 FY -854.229 FZ 0.267 MX -1.188 MY -0.354 MZ -7.324
45 FX -7.596 FY -815.513 FZ 1.222 MX 0.166 MY 0.428 MZ 8.032
46 FX 16.661 FY -445.923 FZ 6.189 MX 5.393 MY -0.928 MZ -16.533
47 FX -1.061 FY -494.983 FZ 8.219 MX 7.123 MY -0.094 MZ 1.209
48 FX -0.111 FY -229.617 FZ 5.234 MX 4.732 MY 0.062 MZ 0.057
481 FX -7.909 FY -185.843 FZ -5.155 MX 0.502 MY 0.296 MZ 3.518
482 FX -9.549 FY -193.282 FZ -5.838 MX -1.591 MY 0.405 MZ 3.002
483 FX -1.059 FY -73.109 FZ 3.23 MX 0.353 MY 0.191 MZ 0.629
484 FX -7.063 FY -119.537 FZ 2.308 MX -0.748 MY 0.106 MZ 0.983
485 FX 5.799 FY -190.69 FZ -0.091 MX -1.821 MY -0.184 MZ 0.77
486 FX 16.314 FY -191.322 FZ -9.563 MX -1.087 MY -0.435 MZ -2.319
487 FX 7.719 FY -154.449 FZ -4.87 MX 0.507 MY -0.442 MZ -2.701
489 FX -9.185 FY -129.549 FZ 6.237 MX 0.381 MY -0.306 MZ 0.664
575 FX -12.618 FY -82.938 FZ -10.224 MX -18.953 MY -0.228 MZ 1.056
892 FX 9.446 FY -51.782 FZ -10.594 MX -10.785 MY 0.192 MZ -0.899
1381 FX 39.513 FY -214.354 FZ 5.712 MX 46.32 MY 0.283 MZ -1.406
2115 FX -40.898 FY -238.056 FZ 1.271 MX 50.355 MY -0.432 MZ 1.518
3266 FX 33.161 FY -69.919 FZ 0.066 MX 1.222 MY -0.074 MZ -1.107
3267 FX -33.382 FY -69.213 FZ -0.198 MX 1.12 MY 0.09 MZ 1.286
3272 FX -55.825 FY -570.507 FZ 50.722 MX -155.511 MY 0.179 MZ 3.044
3274 FX 55.538 FY -562.432 FZ 53.881 MX -152.759 MY -0.089 MZ -3.263
4158 FX -74.635 FY -823.502 FZ -67.5 MX 155.509 MY -1.988 MZ -1.438
4159 FX 87.619 FY -810.668 FZ -64.255 MX 152.939 MY 1.973 MZ 2.534
LOAD 4 LOAD 0 0 0 0 0 0
JOINT LOAD 0 0 0 0 0 0
17 FX 36.075 FY -329.426 FZ -23.161 MX 79.272 MY 1.27 MZ -2.623
18 FX 27.354 FY -443.665 FZ 33.417 MX -78.943 MY -0.093 MZ 72.354
19 FX -25.191 FY -433.881 FZ 32.593 MX -77.045 MY 0.039 MZ -72.932
20 FX -35.04 FY -321.899 FZ -22.351 MX 77.385 MY -1.233 MZ 2.215
21 FX 22.587 FY -49.549 FZ -2.712 MX -1.967 MY -0.637 MZ -0.492
22 FX -22.746 FY -48.837 FZ -2.634 MX -1.943 MY 0.649 MZ 0.567
32 FX 12.419 FY -414.336 FZ 0.773 MX 58.905 MY -1.605 MZ -0.197
34 FX -44.646 FY -365.282 FZ 1.702 MX 73.78 MY 1.06 MZ 4.6
36 FX -17.297 FY -408.226 FZ 1.298 MX 58.767 MY 1.534 MZ 0.566
38 FX 44.014 FY -368.672 FZ 1.17 MX 73.164 MY -1.369 MZ -4.556
43 FX -10.867 FY -337.735 FZ 3.934 MX 3.542 MY 0.702 MZ 11.453
44 FX 4.499 FY -493.254 FZ 0.236 MX -0.673 MY -0.194 MZ -4.517
45 FX -5.078 FY -485.127 FZ 0.718 MX -0.019 MY 0.295 MZ 5.426
46 FX 11.714 FY -358.722 FZ 4.125 MX 3.337 MY -0.653 MZ -11.45
47 FX 0.776 FY -222.98 FZ 4.059 MX 3.248 MY -0.068 MZ -0.779
48 FX -0.312 FY -131.907 FZ 3.154 MX 2.697 MY 0.038 MZ 0.273
481 FX -6.047 FY -144.714 FZ -4.164 MX 0.352 MY 0.205 MZ 2.544
482 FX -6.588 FY -150.628 FZ -3.998 MX -1.218 MY 0.29 MZ 2.141
483 FX 1.512 FY -38.611 FZ 3.31 MX 0.2 MY 0.11 MZ 0.198
484 FX -3.064 FY -50.678 FZ 1.095 MX -0.496 MY 0.046 MZ 0.231
485 FX 2.652 FY -107.43 FZ 0.325 MX -1.001 MY -0.1 MZ 0.425
486 FX 11.373 FY -154.171 FZ -6.816 MX -0.955 MY -0.332 MZ -1.535
487 FX 6.125 FY -126.35 FZ -4.211 MX 0.185 MY -0.359 MZ -2.037
489 FX -7.115 FY -76.119 FZ 4.883 MX 0.301 MY -0.18 MZ 0.503
575 FX -9.874 FY -62.641 FZ -7.617 MX -14.419 MY -0.15 MZ 0.834
892 FX 8.007 FY -43.305 FZ -9.223 MX -9.547 MY 0.115 MZ -0.757
1381 FX 29.671 FY -190.736 FZ 4.375 MX 41.572 MY 0.066 MZ -0.401
2115 FX -28.461 FY -193.267 FZ 0.9 MX 41.332 MY -0.195 MZ 0.448
3266 FX 16.16 FY -33.767 FZ -0.193 MX 0.567 MY -0.121 MZ -0.568
3267 FX -16.125 FY -33.392 FZ -0.46 MX 0.428 MY 0.153 MZ 0.564
3272 FX -27.417 FY -285.692 FZ 26.794 MX -80.294 MY 0.152 MZ 1.609
3274 FX 27.584 FY -289.267 FZ 28.327 MX -81.404 MY 0.042 MZ -1.624
4158 FX -39.661 FY -444.019 FZ -34.621 MX 79.911 MY -1.019 MZ -0.75
4159 FX 43.01 FY -444.581 FZ -35.027 MX 80.98 MY 0.975 MZ 1.66
-302.248 FY 2796.817 FZ 219.038 MX -681.545 MY -11.07 MZ 24.811
-256.391 FY 3981.496 FZ -271.767 MX 678.266 MY 1.847 MZ -669.062
229.697 FY 3952.593 FZ -266.526 MX 679.061 MY -1.201 MZ 673.955
290.626 FY 2786.298 FZ 219.601 MX -682.025 MY 10.367 MZ -19.382
-190.554 FY 425.302 FZ 23.324 MX 16.872 MY 5.565 MZ 4.649
187.628 FY 396.422 FZ 21.217 MX 15.747 MY -5.182 MZ -7.215
-27.64 FY 3014.151 FZ -22.641 MX -442.83 MY 7.866 MZ -8.365
323.249 FY 2425.743 FZ -21.929 MX -495.743 MY -2.203 MZ -37.316
74.724 FY 2942.527 FZ -26.465 MX -439.665 MY -6.892 MZ 2.347
-311.2 FY 2415.105 FZ -17.049 MX -485.577 MY 3.881 MZ 35.605
58.553 FY 2228.153 FZ -24.861 MX -21.67 MY -5.182 MZ -62.196
-18.784 FY 3215.514 FZ 4.201 MX 10.981 MY 1.361 MZ 18.472
24.957 FY 2994.627 FZ 0.011 MX 4.894 MY -1.953 MZ -27.092
-64.237 FY 2347.948 FZ -25.85 MX -20.451 MY 4.428 MZ 61.983
3.013 FY 2168.817 FZ -28.746 MX -23.073 MY 0.268 MZ -3.154
-1.896 FY 1224.338 FZ -19.432 MX -17.132 MY -0.114 MZ 2.271
37.583 FY 1027.336 FZ 25.736 MX -2.722 MY -1.555 MZ -15.2
52.968 FY 1069.34 FZ 35.417 MX 9.814 MY -2.095 MZ -13.869
-2.599 FY 414.056 FZ -23.054 MX -1.222 MY -0.759 MZ -2.024
56.978 FY 691.286 FZ -16.037 MX 4.62 MY -0.559 MZ -3.968
-57.538 FY 1127.24 FZ -0.475 MX 9.92 MY 1.008 MZ -1.784
-95.403 FY 1108.283 FZ 58.358 MX 8.136 MY 2.235 MZ 11.077
-39.235 FY 906.585 FZ 26.815 MX -1.598 MY 2.339 MZ 11.656
62.673 FY 757.145 FZ -42.447 MX -2.821 MY 1.406 MZ -5.001
68.323 FY 490.871 FZ 51.023 MX 111.56 MY 1.002 MZ -5.14
-55.567 FY 354.63 FZ 62.355 MX 78.863 MY -0.769 MZ 4.336
-195.819 FY 1256.75 FZ -24.772 MX -273.681 MY -0.475 MZ 2.897
192.688 FY 1318.085 FZ 1.084 MX -281.011 MY 1.262 MZ -3.319
-138.429 FY 295.67 FZ 0.127 MX -4.886 MY 0.499 MZ 4.843
139.296 FY 293.734 FZ 1.265 MX -4.319 MY -0.6 MZ -5.332
230.501 FY 2390.985 FZ -225.375 MX 650.926 MY -0.762 MZ -12.628
-230.577 FY 2386.547 FZ -238.428 MX 648.745 MY 0.144 MZ 13.38
318.292 FY 3495.199 FZ 276.706 MX -649.626 MY 8.203 MZ 6.374
-363.634 FY 3473.098 FZ 269.573 MX -647.625 MY -8.079 MZ -11.695
DL+LL

Grid A-A 0 from X along Y


24.87 from Y axis 1381 FX -195.819 FY 1256.75 FZ -24.772 MX
22.98 from Y axis 38 FX -311.2 FY 2415.105 FZ -17.049 MX
16.57 from Y axis 36 FX 74.724 FY 2942.527 FZ -26.465 MX
13.64 from Y axis 4159 FX -363.634 FY 3473.098 FZ 269.573 MX
11.28 from Y axis 4158 FX 318.292 FY 3495.199 FZ 276.706 MX
8.35 from Y axis 32 FX -27.64 FY 3014.151 FZ -22.641 MX
1.85 from Y axis 34 FX 323.249 FY 2425.743 FZ -21.929 MX
0 from Y axis 2115 FX 192.688 FY 1318.085 FZ 1.084 MX

Grid A'-A' 2.29 from X along Y


13.64 from Y axis 3274 FX -230.577 FY 2386.547 FZ -238.428 MX
13.07 from Y axis 3267 FX 139.296 FY 293.734 FZ 1.265 MX
11.85 from Y axis 3266 FX -138.429 FY 295.67 FZ 0.127 MX
11.28 from Y axis 3272 FX 230.501 FY 2390.985 FZ -225.375 MX

Grid A"-A" 3.83 from X along Y


24.87 from Y axis 892 FX -55.567 FY 354.63 FZ 62.355 MX
0 from Y axis 575 FX 68.323 FY 490.871 FZ 51.023 MX

Grid B-B 5.44 from X along Y


23.58 from Y axis 487 FX -39.235 FY 906.585 FZ 26.815 MX
22.99 from Y axis 46 FX -64.237 FY 2347.948 FZ -25.85 MX
16.58 from Y axis 45 FX 24.957 FY 2994.627 FZ 0.011 MX
8.37 from Y axis 44 FX -18.784 FY 3215.514 FZ 4.201 MX
1.85 from Y axis 43 FX 58.553 FY 2228.153 FZ -24.861 MX
1.25 from Y axis 481 FX 37.583 FY 1027.336 FZ 25.736 MX

Grid B'-B' 6.09 from X along Y


22.99 from Y axis 486 FX -95.403 FY 1108.283 FZ 58.358 MX

Grid B"-B" 6.19 from X along Y


1.85 from Y axis 482 FX 52.968 FY 1069.34 FZ 35.417 MX

Grid C'-C' 7.054 from X along Y


13.656 from Y axis 17 FX -302.248 FY 2796.817 FZ 219.038 MX
13.086 from Y axis 22 FX 187.628 FY 396.422 FZ 21.217 MX
11.866 from Y axis 21 FX -190.554 FY 425.302 FZ 23.324 MX
11.296 from Y axis 20 FX 290.626 FY 2786.298 FZ 219.601 MX

Grid C"- C" 9.344 from X along Y


13.656 from Y axis 18 FX -256.391 FY 3981.496 FZ -271.767 MX
11.296 from Y axis 19 FX 229.697 FY 3952.593 FZ -266.526 MX
Grid C- C 9.967 from X along Y
17.195 from Y axis 489 FX 62.673 FY 757.145 FZ -42.447 MX
16.585 from Y axis 48 FX -1.896 FY 1224.338 FZ -19.432 MX
8.375 from Y axis 47 FX 3.013 FY 2168.817 FZ -28.746 MX
6.275 from Y axis 483 FX -2.599 FY 414.056 FZ -23.054 MX

Grid D-D 10.358 from X along Y


16.586 from Y axis 485 FX -57.538 FY 1127.24 FZ -0.475 MX

Grid D'-D' 11.007 from X along Y


8.371 from Y axis 484 FX 56.978 FY 691.286 FZ -16.037 MX

Y = 4.539 m
X = 12.384 m
P = 62172.69 KN
Consider mat project outward 0.35 in both direction of boundary Column centerline
Length of Mat along XX= 25.59 m for A1 Length of Mat along XX= 11
Breadth of Mat along YY= 4.18 m for A1 Breadth of Mat along YY= 7.5
Length of Mat along XX= 8.721 m for A2 Length of Mat along XX= 6.3
Breadth of Mat along YY= 7.53 m for A2 XX Breadth of Mat along YY= 7.5
25.59 m

CG of Mat along X = 12.573 m A1 106.966 m2


CG of Mat along Y = 5.240 m YY
ex = 0.190 m A2 55.23255 m2 A4
ey = 0.701 m A3 82.2276 m2
Mx = 11784.643 KN-m
My = 43586.331 KN-m 8.721 m 10.92 m
Ixx for A1 = 155.746 m4
Iyy for A1 = 5837.218 m4 A1+A2+A3+A4 = 268.142 m2
Ixy for A1 = 5992.964 m4
Ixx for A2 = 103.431 m4
Iyy for A2 = 138.737 m4
Ixy for A2 = 242.167 m4
Ixx for A3 = 388.532 m4
Iyy for A3 = 817.112 m4
Ixy for A3 = 1205.644 m4
Ixx for A4 = 74.706 m4
Iyy for A4 = 52.277 m4
Ixy for A4 = 126.982 m4
Ixx for A1 on CG = 275.897 m4
Iyy for A1 on CG = 5842.477 m4
Ixy for A1 on CG = 6118.374 m4
Ixx for A2 on CG = 219.583 m4
Iyy for A2 on CG = 1115.945 m4
Ixy for A2 on CG = 1335.528 m4
Ixx for A3 on CG = 990.264 m4
Iyy for A3 on CG = 1029.656 m4
Ixy for A3 on CG = 2019.920 m4
Ixx for A4 on CG = 124.579 m4
Iyy for A4 on CG = 648.398 m4
Ixy for A4 on CG = 772.977 m4
Ixx on CG = 1610.323 m4
Iyy on CG = 8636.477 m4
Ixy on CG = 10246.800 m4

Considering Mat beam of 1 m breadth


Assume mat thickness to be equal to beam depth of 1 m depth

P/A = 231.8647 KN/m2


Safe bearing Pressure = 33.33333 Ton/m2 213.4 KN/m2

Soil pressure at Different Points ( = P/A+x*(My*Ix-Mx*Ixy)/(Ix*Iy-Ixy2)+Y*(Mx*Iy-My*Ixy)/(Ix*Iy-Ixy2)

Grid A-A 0 from X along Y


24.87 from Y axis 1381 326.017 KN/m2 Change Mat depth
22.98 from Y axis 38 318.862 KN/m2 Change Mat depth
16.57 from Y axis 36 294.595 KN/m 2
Change Mat depth
13.64 from Y axis 4159 283.502 KN/m 2
Change Mat depth
11.28 from Y axis 4158 274.568 KN/m2 Change Mat depth
8.35 from Y axis 32 263.476 KN/m 2
Change Mat depth
1.85 from Y axis 34 238.868 KN/m 2
Change Mat depth
0 from Y axis 2115 231.865 KN/m2 Change Mat depth

Grid A'-A' 2.29 from X along Y


13.64 from Y axis 3274 284.774 KN/m2 Change Mat depth
13.07 from Y axis 3267 282.616 KN/m2 Change Mat depth
11.85 from Y axis 3266 277.997 KN/m 2
Change Mat depth
11.28 from Y axis 3272 275.839 KN/m 2
Change Mat depth
Grid A"-A" 3.83 from X along Y
24.87 from Y axis 892 328.143 KN/m2 Change Mat depth
0 from Y axis 575 233.991 KN/m 2
Change Mat depth

Grid B-B 5.44 from X along Y


23.58 from Y axis 487 324.153 KN/m2 Change Mat depth
22.99 from Y axis 46 321.919 KN/m 2
Change Mat depth
16.58 from Y axis 45 297.653 KN/m2 Change Mat depth
8.37 from Y axis 44 266.571 KN/m 2
Change Mat depth
1.85 from Y axis 43 241.888 KN/m 2
Change Mat depth
1.25 from Y axis 481 239.617 KN/m2 Change Mat depth

Grid B'-B' 6.09 from X along Y


22.99 from Y axis 486 322.280 KN/m2 Change Mat depth

Grid B"-B" 6.19 from X along Y


1.85 from Y axis 482 242.305 KN/m2 Change Mat depth

Grid C'-C' 7.054 from X along Y


13.656 from Y axis 17 287.479 KN/m2 Change Mat depth
13.086 from Y axis 22 285.321 KN/m 2
Change Mat depth
11.866 from Y axis 21 280.702 KN/m2 Change Mat depth
11.296 from Y axis 20 278.545 KN/m 2
Change Mat depth

Grid C"- C" 9.344 from X along Y


13.656 from Y axis 18 288.750 KN/m2 Change Mat depth
11.296 from Y axis 19 279.816 KN/m 2
Change Mat depth

Grid C- C 9.967 from X along Y


17.195 from Y axis 489 302.494 KN/m2 Change Mat depth
16.585 from Y axis 48 300.185 KN/m 2
Change Mat depth
8.375 from Y axis 47 269.103 KN/m2 Change Mat depth
6.275 from Y axis 483 261.153 KN/m2 Change Mat depth

Grid D-D 10.358 from X along Y


16.586 from Y axis 485 300.405 KN/m2 Change Mat depth

Grid D'-D' 11.007 from X along Y


8.371 from Y axis 484 269.666 KN/m2 Change Mat depth
-273.681 MY -0.475 MZ 2.897
-485.577 MY 3.881 MZ 35.605
-439.665 MY -6.892 MZ 2.347
-647.625 MY -8.079 MZ -11.695
-649.626 MY 8.203 MZ 6.374
-442.83 MY 7.866 MZ -8.365
-495.743 MY -2.203 MZ -37.316
-281.011 MY 1.262 MZ -3.319

648.745 MY 0.144 MZ 13.38


-4.319 MY -0.6 MZ -5.332
-4.886 MY 0.499 MZ 4.843
650.926 MY -0.762 MZ -12.628

78.863 MY -0.769 MZ 4.336


111.56 MY 1.002 MZ -5.14

-1.598 MY 2.339 MZ 11.656


-20.451 MY 4.428 MZ 61.983
4.894 MY -1.953 MZ -27.092
10.981 MY 1.361 MZ 18.472
-21.67 MY -5.182 MZ -62.196
-2.722 MY -1.555 MZ -15.2

8.136 MY 2.235 MZ 11.077

9.814 MY -2.095 MZ -13.869

-681.545 MY -11.07 MZ 24.811


15.747 MY -5.182 MZ -7.215
16.872 MY 5.565 MZ 4.649
-682.025 MY 10.367 MZ -19.382

678.266 MY 1.847 MZ -669.062


679.061 MY -1.201 MZ 673.955
-2.821 MY 1.406 MZ -5.001
-17.132 MY -0.114 MZ 2.271
-23.073 MY 0.268 MZ -3.154
-1.222 MY -0.759 MZ -2.024

9.92 MY 1.008 MZ -1.784

4.62 MY -0.559 MZ -3.968

mn centerline
m for A3
m for A3
m for A4
m for A4

4.18 m

23.7157 m2
7.53 m

6.299 m
if e> B/6
qmax = 4*Q/(3L*(B-2e))
LOAD 1 LOADTYPEDead TITLE DEAD LOAD(SEL OF FRAME)
JOINT LOAD JOINT LOAD
*17 FY -1252.08 32 FX -18.108 FY
*18 FY -1833.92 34 FX -121.985 FY
*19 FY -1822.92 36 FX -6.195 FY
*20 FY -1246.25 38 FX 116.025 FY
*21 FY -182.675 43 FX -14.941 FY
*22 FY -177.574 44 FX 2.793 FY
32 FY -1132.38 45 FX -4.387 FY
34 FY -893.771 46 FX 17.11 FY
36 FY -1140.75 47 FX -0.436 FY
38 FY -907.022 48 FX 0.247 FY
43 FY -696.856 481 FX -10.987 FY
44 FY -853.835 482 FX -25.727 FY
45 FY -832.604 483 FX 2.192 FY
46 FY -750.524 484 FX -34.705 FY
47 FY -759.531 485 FX 39.72 FY
48 FY -466.46 486 FX 44.121 FY
481 FY -371.139 487 FX 12.971 FY
482 FY -393.027 489 FX -29.494 FY
483 FY -211.561 575 FX -23.805 FY
484 FY -347.442 892 FX 20.656 FY
485 FY -481.529 1381 FX 71.965 FY
486 FY -413.959 2115 FX -70.954 FY
487 FY -339.002 4158 FX -157.736 FY
489 FY -324.119 LOAD 2 LOADTYPE Live TITLE WALL LOAD 9"
1381 FY -487.494 JOINT LOAD
2115 FY -513.396 32 FX 40.526 FY
*3266 FY -146.908 34 FX -77.581 FY
*3267 FY -147.915 36 FX -46.643 FY
*3272 FY -1151.7 38 FX 76.62 FY
*3274 FY -1145.03 43 FX -16.385 FY
4158 FY -1583 44 FX 4.235 FY
*4159 FY -1593.01 45 FX -7.896 FY
LOAD 2 LOADTYPELive TITLE WALL 46 FX 18.752 FY
JOINT LOAD 47 FX -2.292 FY
*17 FY -573.603 48 FX 2.072 FY
*18 FY -776.214 481 FX -12.64 FY
*19 FY -766.383 482 FX -11.104 FY
*20 FY -567.737 483 FX -0.046 FY
*21 FY -93.214 484 FX -12.146 FY
*22 FY -81.148 485 FX 9.367 FY
32 FY -770.824 486 FX 23.595 FY
34 FY -704.325 487 FX 12.42 FY
36 FY -724.961 489 FX -16.879 FY
38 FY -697.704 575 FX -22.026 FY
43 FY -747.869 892 FX 17.458 FY
44 FY -1014.2 1381 FX 54.67 FY
45 FY -861.383 2115 FX -52.375 FY
46 FY -792.779 4158 FX -46.26 FY
47 FY -691.323 LOAD 3 LOADTYPE Live TITLE SLAB LOAD INCLUDING FLOOR FI
48 FY -396.354 JOINT LOAD
481 FY -325.64 32 FX -7.197 FY
482 FY -332.403 34 FX -79.037 FY
483 FY -90.775 36 FX -4.589 FY
484 FY -173.629 38 FX 74.541 FY
485 FY -347.591 43 FX -16.36 FY
486 FY -348.831 44 FX 7.257 FY
487 FY -286.784 45 FX -7.596 FY
489 FY -227.358 46 FX 16.661 FY
1381 FY -364.166 47 FX -1.061 FY
2115 FY -373.366 48 FX -0.111 FY
*3266 FY -45.076 481 FX -7.909 FY
*3267 FY -43.214 482 FX -9.549 FY
*3272 FY -383.085 483 FX -1.059 FY
*3274 FY -389.823 484 FX -7.063 FY
4158 FY -644.681 485 FX 5.799 FY
*4159 FY -624.843 486 FX 16.314 FY
LOAD 3 LOADTYPELive TITLE SLAB 487 FX 7.719 FY
JOINT LOAD 489 FX -9.185 FY
*17 FY -641.705 575 FX -12.618 FY
*18 FY -927.693 892 FX 9.446 FY
*19 FY -929.407 1381 FX 39.513 FY
*20 FY -650.409 2115 FX -40.898 FY
*21 FY -99.864 4158 FX -74.635 FY
*22 FY -88.863 LOAD 4 LOADTYPE Live TITLE LIVE LOAD
32 FY -696.611 JOINT LOAD
34 FY -462.365 32 FX 12.419 FY
36 FY -668.589 34 FX -44.646 FY
38 FY -441.707 36 FX -17.297 FY
43 FY -445.693 38 FX 44.014 FY
44 FY -854.229 43 FX -10.867 FY
45 FY -815.513 44 FX 4.499 FY
46 FY -445.923 45 FX -5.078 FY
47 FY -494.983 46 FX 11.714 FY
48 FY -229.617 47 FX 0.776 FY
481 FY -185.843 48 FX -0.312 FY
482 FY -193.282 481 FX -6.047 FY
483 FY -73.109 482 FX -6.588 FY
484 FY -119.537 483 FX 1.512 FY
485 FY -190.69 484 FX -3.064 FY
486 FY -191.322 485 FX 2.652 FY
487 FY -154.449 486 FX 11.373 FY
489 FY -129.549 487 FX 6.125 FY
1381 FY -214.354 489 FX -7.115 FY
2115 FY -238.056 575 FX -9.874 FY
*3266 FY -69.919 892 FX 8.007 FY
*3267 FY -69.213 1381 FX 29.671 FY
*3272 FY -570.507 2115 FX -28.461 FY
*3274 FY -562.432 4158 FX -39.661 FY
4158 FY -823.502
*4159 FY -810.668
LOAD 4 LOADTYPELive TITLE LIVE
JOINT LOAD
*17 FY -329.426
*18 FY -443.665
*19 FY -433.881
*20 FY -321.899
*21 FY -49.549
*22 FY -48.837
32 FY -414.336
34 FY -365.282
36 FY -408.226
38 FY -368.672
43 FY -337.735
44 FY -493.254
45 FY -485.127
46 FY -358.722
47 FY -222.98
48 FY -131.907
481 FY -144.714
482 FY -150.628
483 FY -38.611
484 FY -50.678
485 FY -107.43
486 FY -154.171
487 FY -126.35
489 FY -76.119
1381 FY -190.736
2115 FY -193.267
*3266 FY -33.767
*3267 FY -33.392
*3272 FY -285.692
*3274 FY -289.267
4158 FY -444.019
*4159 FY -444.581
1381
2115
3266
3267
3272
3274
4158
4159
-1132.38 FZ 16.841 MX 172.623 MY -2.371 MZ 8.27
-893.771 FZ 12.829 MX 185.596 MY -0.394 MZ 15.029
-1140.75 FZ 18.814 MX 176.541 MY 1.92 MZ -4.283
-907.022 FZ 11.586 MX 185.541 MY -0.276 MZ -13.61
-696.856 FZ 3.757 MX 2.053 MY 1.915 MZ 15.69
-853.835 FZ -3.883 MX -6.499 MY -0.503 MZ -2.615
-832.604 FZ -2.588 MX -4.69 MY 0.721 MZ 5.036
-750.524 FZ 3.737 MX 1.201 MY -1.664 MZ -15.876
-759.531 FZ 7.468 MX 5 MY 0.045 MZ 0.464
-466.46 FZ 4.696 MX 3.202 MY -0.087 MZ -0.196
-371.139 FZ -7.776 MX 0.762 MY 0.591 MZ 3.91
-393.027 FZ -19.681 MX -4.898 MY 0.756 MZ 4.716
-211.561 FZ 10.795 MX -0.012 MY 0.244 MZ 0.616
-347.442 FZ 9.385 MX -2.432 MY 0.403 MZ 1.414
-481.529 FZ -0.041 MX -4.371 MY -0.446 MZ -0.334
-413.959 FZ -28.165 MX -4.596 MY -0.788 MZ -4.595
-339.002 FZ -9.213 MX -0.079 MY -0.795 MZ -3.243
-324.119 FZ 19.922 MX 0.983 MY -0.429 MZ 2.253
-221.457 FZ -13.742 MX -49.875 MY -0.289 MZ 1.259
-174.047 FZ -22.09 MX -40.09 MY 0.227 MZ -1.064
-487.494 FZ 5.931 MX 105.765 MY 0.136 MZ -0.635
-513.396 FZ -5.786 MX 108.951 MY -0.427 MZ 0.975
-1583 FZ -129.138 MX 304.919 MY -3.918 MZ -3.566
WALL LOAD 9"

-770.824 FZ 3.467 MX 111.539 MY -0.759 MZ -4.569


-704.325 FZ 5.413 MX 144.077 MY 0.158 MZ 8.185
-724.961 FZ 4.479 MX 107.479 MY 0.605 MZ 4.399
-697.704 FZ 3.515 MX 139.959 MY -0.587 MZ -8.613
-747.869 FZ 11.542 MX 11.042 MY 1.457 MZ 17.845
-1014.2 FZ -0.821 MX -2.621 MY -0.31 MZ -4.016
-861.383 FZ 0.637 MX -0.351 MY 0.509 MZ 8.598
-792.779 FZ 11.799 MX 10.52 MY -1.183 MZ -18.124
-691.323 FZ 9 MX 7.702 MY -0.151 MZ 2.26
-396.354 FZ 6.348 MX 6.501 MY 0.101 MZ -2.405
-325.64 FZ -8.641 MX 1.106 MY 0.463 MZ 5.228
-332.403 FZ -5.9 MX -2.107 MY 0.644 MZ 4.01
-90.775 FZ 5.719 MX 0.681 MY 0.214 MZ 0.581
-173.629 FZ 3.249 MX -0.944 MY 0.004 MZ 1.34
-347.591 FZ 0.282 MX -2.727 MY -0.278 MZ 0.923
-348.831 FZ -13.814 MX -1.498 MY -0.68 MZ -2.628
-286.784 FZ -8.521 MX 0.985 MY -0.743 MZ -3.675
-227.358 FZ 11.405 MX 1.156 MY -0.491 MZ 1.581
-123.835 FZ -19.44 MX -28.313 MY -0.335 MZ 1.991
-85.496 FZ -20.448 MX -18.441 MY 0.235 MZ -1.616
-364.166 FZ 8.754 MX 80.024 MY -0.01 MZ -0.455
-373.366 FZ 2.531 MX 80.373 MY -0.208 MZ 0.378
-644.681 FZ -45.447 MX 109.287 MY -1.278 MZ -0.62
SLAB LOAD INCLUDING FLOOR FINISHES + STAIRCASE

-696.611 FZ 1.56 MX 99.763 MY -3.131 MZ 4.861


-462.365 FZ 1.985 MX 92.29 MY 1.379 MZ 9.502
-668.589 FZ 1.874 MX 96.878 MY 2.833 MZ -3.029
-441.707 FZ 0.778 MX 86.913 MY -1.649 MZ -8.826
-445.693 FZ 5.628 MX 5.033 MY 1.108 MZ 17.208
-854.229 FZ 0.267 MX -1.188 MY -0.354 MZ -7.324
-815.513 FZ 1.222 MX 0.166 MY 0.428 MZ 8.032
-445.923 FZ 6.189 MX 5.393 MY -0.928 MZ -16.533
-494.983 FZ 8.219 MX 7.123 MY -0.094 MZ 1.209
-229.617 FZ 5.234 MX 4.732 MY 0.062 MZ 0.057
-185.843 FZ -5.155 MX 0.502 MY 0.296 MZ 3.518
-193.282 FZ -5.838 MX -1.591 MY 0.405 MZ 3.002
-73.109 FZ 3.23 MX 0.353 MY 0.191 MZ 0.629
-119.537 FZ 2.308 MX -0.748 MY 0.106 MZ 0.983
-190.69 FZ -0.091 MX -1.821 MY -0.184 MZ 0.77
-191.322 FZ -9.563 MX -1.087 MY -0.435 MZ -2.319
-154.449 FZ -4.87 MX 0.507 MY -0.442 MZ -2.701
-129.549 FZ 6.237 MX 0.381 MY -0.306 MZ 0.664
-82.938 FZ -10.224 MX -18.953 MY -0.228 MZ 1.056
-51.782 FZ -10.594 MX -10.785 MY 0.192 MZ -0.899
-214.354 FZ 5.712 MX 46.32 MY 0.283 MZ -1.406
-238.056 FZ 1.271 MX 50.355 MY -0.432 MZ 1.518
-823.502 FZ -67.5 MX 155.509 MY -1.988 MZ -1.438

-414.336 FZ 0.773 MX 58.905 MY -1.605 MZ -0.197


-365.282 FZ 1.702 MX 73.78 MY 1.06 MZ 4.6
-408.226 FZ 1.298 MX 58.767 MY 1.534 MZ 0.566
-368.672 FZ 1.17 MX 73.164 MY -1.369 MZ -4.556
-337.735 FZ 3.934 MX 3.542 MY 0.702 MZ 11.453
-493.254 FZ 0.236 MX -0.673 MY -0.194 MZ -4.517
-485.127 FZ 0.718 MX -0.019 MY 0.295 MZ 5.426
-358.722 FZ 4.125 MX 3.337 MY -0.653 MZ -11.45
-222.98 FZ 4.059 MX 3.248 MY -0.068 MZ -0.779
-131.907 FZ 3.154 MX 2.697 MY 0.038 MZ 0.273
-144.714 FZ -4.164 MX 0.352 MY 0.205 MZ 2.544
-150.628 FZ -3.998 MX -1.218 MY 0.29 MZ 2.141
-38.611 FZ 3.31 MX 0.2 MY 0.11 MZ 0.198
-50.678 FZ 1.095 MX -0.496 MY 0.046 MZ 0.231
-107.43 FZ 0.325 MX -1.001 MY -0.1 MZ 0.425
-154.171 FZ -6.816 MX -0.955 MY -0.332 MZ -1.535
-126.35 FZ -4.211 MX 0.185 MY -0.359 MZ -2.037
-76.119 FZ 4.883 MX 0.301 MY -0.18 MZ 0.503
-62.641 FZ -7.617 MX -14.419 MY -0.15 MZ 0.834
-43.305 FZ -9.223 MX -9.547 MY 0.115 MZ -0.757
-190.736 FZ 4.375 MX 41.572 MY 0.066 MZ -0.401
-193.267 FZ 0.9 MX 41.332 MY -0.195 MZ 0.448
-444.019 FZ -34.621 MX 79.911 MY -1.019 MZ -0.75