You are on page 1of 28

Agendering

parkeerproblematiek Basiliek

Toelichtingsrapport


Naam onderwijsinstelling: Avans Hogeschool s-Hertogenbosch

Klas: 48BSK1A

Studentennummer: 2098596
Plaats en datum: s-Hertogenbosch, 9 januari 2017
Begeleider: Marieke Boonen
Auteur: Mathulan Nagalingam

Voorwoord:

Voor u ligt mijn rapportage over de parkeerproblematiek de Basiliek. Het doel van het
onderzoek is om te kijken hoe de agendering van dit probleem is verlopen. Het resultaat van
het onderzoek bestaat uit een toelichtingsrapport en een infographic. De uitkomst van het
rapport zal ik grafisch weergeven in de infographic.

Het onderzoek naar de agendavorming over de parkeerproblematiek Basiliek is uitgevoerd
in de gemeente Oosterhout. Deze rapportage is geschreven in het kader van
agendavorming van de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan de Avans
Hogeschool te s-Hertogenbosch. Van november 2016 tot en met januari 2017 ben ik bezig
geweest met het onderzoek en schrijven van de rapportage.

Bij deze wil ik graag Bas van der Burgt, Riet Verschuren en Elly van Mook bedanken voor hun
ondersteuning tijdens dit traject. Zij hebben mij de mogelijkheid gegeven om hen te
interviewen en de benodigde informatie te verstrekken.

Tevens wil ik graag de leraren bedanken voor de begeleiding en ondersteuning van deze
opdracht. De leraren waren ten allen tijden bereid om mij te helpen, tips te geven en mij
hier en daar te corrigeren. Daarnaast zou ik graag mijn medestudenten willen bedanken
voor de steun die zij hebben aangeboden. Door het maken van deze rapportage heb ik een
beter beeld gecreerd over hoe de agendering van het parkeerproblematiek Basiliek in de
praktijk is verlopen.

Allereerst begin ik met de inleiding. In de inleiding zal ik aangeven waarom ik het onderzoek
heb uitgevoerd. Vervolgens zal ik jullie het probleem beschrijven die de bewoners hebben
ervaren. Als derde onderdeel komt de betrokkenen aan bod, hierin zal ik de standpunten
van verschillende partijen vermelden. Vervolgens zal ik in gaan op de verschillende
agendas. Hierbij zal ik vermelden wat de agendas inhouden en welke rollen de agendas in
dit probleem hebben gespeeld. Tot slot is er in de conclusie beschreven welk oplossing is
opgesteld om dit probleem aan te pakken.

Voor de lezers hoop ik dat deze rapportage een bijdrage levert om inzicht te creren over
hoe de agendavormingsproces van dit probleem is verlopen. Verder wens ik jullie veel
leesplezier!
Inhoudsopgave


Voorwoord: 2
Hoofdstuk 1. Inleiding 4
1.1 AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK 4
1.2 DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK 4
1.3 CENTRALE VRAAG 4
1.4 DEELVRAGEN 5

Hoofdstuk 2. Parkeerproblematiek Basiliek 7


2.1 ONTSTAAN PROBLEEM 7
2.2 PROBLEEM OMSCHRIJVING 8
2.3 DE GEWENSTE SITUATIE 9

Hoofdstuk 3. Actoren en hun standpunten 10


3.1 GEMEENTE OOSTERHOUT 10
3.2 BEWONERS VAN DE BINNENSTAD 11

Hoofdstuk 4. Agenderen 12
4.1 WAT IS AGENDAVORMING ? 12
4.2 PUBLIEKE AGENDA 12
4.3 MEDIA AGENDA 13
4.4 POLITIEKE AGENDA 14
4.5 BELEIDSAGENDA 15

Hoofdstuk 5. Agendavorming 16
Hoofdstuk 6. Conclusie 17
Literatuurlijst 18
Bijlagen 21


Hoofdstuk 1. Inleiding

1.1 Aanleiding van het onderzoekIn blok twee van de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement wordt er aandacht
besteed aan het agendavormingsproces. In het krantenartikel van BN DeStem heb ik
vernomen, dat bewoners van het Torenkwartier, problemen hebben ervaren over het
parkeerproblematiek Basiliek.

Het leek mij geschikt om de agendering van het maatschappelijk probleem in kaart te
brengen. Ik heb uiteindelijk besloten om het parkeerproblematiek Basiliek in kaart te
brengen. Het parkeergarage Basiliek hangt sterk samen met het parkeerplaats bij het
appartement Torenkwartier.

De tweede opdrachtgever is fictief. De opdrachtgever is een lid van een politieke partij, die
actief is in de gemeente Oosterhout. Deze partij zal een rol hebben gespeeld in het proces
om dit thema op de agenda te krijgen. Voor politieke partijen is het belangrijk om duidelijk
en helder te communiceren naar burgers of medewerkers van de gemeente. Hiervoor is een
infographic zeer geschikt.

Het probleem
Door de opkomst van het nieuwe parkeerbeleid zijn de bewoners van het Torenkwartier hun
parkeerplaats voor de deur kwijt. De bewoners zullen hiervoor moeten gaan parkeren bij de
parkeergarage de Basiliek. De bewoners bestaan vooral uit de leeftijdscategorie zeventigers
en tachtigers. Deze bewoners hebben geen garantie om hun auto in de nabijheid te
parkeren. Zij voelen zich niet veilig als zij vanuit een lege parkeergarage, door het donker
naar huis te lopen. De bewoners besluiten om niet langer bij het probleem stil te staan en
het probleem aan te kaarten bij de gemeente Oosterhout.

1.2 Doelstelling van het onderzoekHet doel van het onderzoek is, om jullie inzicht te creren over hoe de agendering van dit
probleem is verlopen en welke actoren daarbij zijn betrokken. Het resultaat van het
onderzoek bestaat uit een toelichtingsrapport en een infographic.
De conclusie van het toelichtingsrapport zal de aanleg zijn voor de infographic.

1.3 Centrale vraagHoe is het agendavormingsproces van het parkeerproblematiek Basiliek in centrum
Oosterhout verlopen?1.4 Deelvragen

1. Waarom is parkeren in centrum Oosterhout een lokaal probleem ?
2. Welke partijen worden geconfronteerd met dit probleem ?
3. Hoe gaat de gemeente met dit probleem om ?
4. Hoe is het agendavormingsproces verlopen ?
5. Op welke agenda staat het probleem vermeld ? waarom ? hoe ?
6. Hoe staan verschillende politieke partijen tegenover dit probleem ?
7. Wat is het huidige beleid en hoe is dit tot stand gekomen ?

1.5 Informatieverzamelingsmethode

Om de deelvragen en de centrale vraag te beantwoorden zal er informatie moeten worden
verzameld. De methode die hiervoor toegepast zullen worden, worden hieronder toegelicht:

Deelvraag 1: Waarom is parkeren in centrum Oosterhout een lokaal probleem ?

Deze vraag wordt beantwoord door eerst te onderzoeken in welke gedeelte van het
centrum, de parkeerproblemen worden ervaren. Daarnaast wordt Elly van Mook
genterviewd. Elly is voorzitter van Bestuur Centrum Bewoners Oosterhout en weet
van alles af over de problemen die de bewoners ervaren hebben. Dit interview geeft
inzicht in de problemen, die ervaren wordt door de bewoners en welke stappen zij
hebben ondernomen om het probleem bij de gemeente aan te kaarten.

Deelvraag 2: Welke partijen worden geconfronteerd met dit probleem ?

Deze vraag wordt beantwoord, door eerst te onderzoeken in welk gebied van het
centrum het parkeerproblematiek wordt ervaren. Hierbij zal ik eerst gaan kijken naar
de verschillende parkeerplaatsen rondom het centrum van Oosterhout. Ik zal hierbij
vooral opletten waar de bewoners wonen en hoe ver zij moeten lopen om te kunnen
parkeren. Ook bij deze deelvraag zal ik Elly van Mook gaan interviewen, omdat zij
veel contact heeft met de bewoners. Tijdens het interview met Elly ga ik vragen welk
probleem de bewoners exact hebben ervaren. In welk gedeelte van het centrum het
probleem het meest wordt ervaren en welke stappen de bewoners hebben genomen
om het probleem aan te kaarten bij de gemeente.

Deelvraag 3: Hoe gaat de gemeente met dit probleem om ?

Deze vraag zal beantwoord worden door eerst op het internet te kijken hoe de
gemeente heeft gereageerd op dit probleem. Ik zal eerst hierbij verschillende
bronnen op internet raadplegen over hoe de stand van zaken zijn en welke stappen
de gemeente tot nu toe heeft gezet om de bewoners te helpen. Deze informatie zal
mij helpen om te kunnen doorvragen tijdens het interview. Bij deze deelvraag zal ik:
Elly van Mook, Riet Verschuren en Bas van der Burgt interviewen. Met behulp van de
informatie die ik verzameld heb, zal ik objectief beschrijven over hoe de gemeente
dit probleem heeft aangepakt.

Deelvraag 4: Hoe is het agendavormingsproces verlopen ?

Deze deelvraag zal beantwoord worden, door eerst op internet te kijken waar het
probleem begint en hoe het probleem onder de aandacht wordt gebracht. Hierdoor
krijg ik een beeld op welke agenda het probleem als eerst staat vermeld. Ik zal Bas
van der Burgt interviewen, om meer informatie te verzamelen over hoe de
agendering van dit probleem is verlopen. Ik zal hierbij vooral de nadruk leggen op
hoe de agendas elkaar hebben benvloedt en welke rollen de agendas in dit
probleem hebben gespeeld.

Deelvraag 5: Op welke agenda staat het probleem vermeld ? waarom ? hoe ?

Deze deelvraag zal beantwoord worden door mijzelf eerst te verdiepen in wat de
agendas precies inhouden. Ik zal Bas, beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer,
interviewen om deze deelvraag te beantwoorden. Ik zal hierbij vooral de nadruk
leggen op de vragen, die betrekking hebben op wat de agendas precies inhouden,
welke rol de agendas in dit probleem hebben gespeeld en hoe de agendas elkaar
benvloeden.

Deelvraag 6: Hoe staan verschillende politieke partijen tegenover dit probleem ?

Deze deelvraag zal beantwoord worden, door eerst op het internet te zoeken uit
welke politieke partijen de gemeente Oosterhout bestaat. Aan de griffier zal ik
vragen of zij een aantal stukken heeft van de raadsvergaderingen. Ik zal hierbij vooral
de nadruk leggen op welke partij een belangrijke rol speelde met betrekking tot dit
probleem en welke standpunten de politieke partijen hebben.

Deelvraag 7: Wat is het huidige beleid en hoe is dit tot stand gekomen ?

Deze deelvraag zal beantwoord worden door eerst op de website van de gemeente
te kijken, welke parkeerbeleid er geldt en wanneer deze beleid is opgesteld. Tijdens
het gesprek met Bas van der Burgt, zal ik verdiepende vragen stellen. De vragen
zullen gaan over: in welke gebied zal het parkeerbeleid gelden, wat is het doel van
het beleid, hoe is dit beleid tot stand gekomen en wat is het beoogde effect.

Hoofdstuk 2. Parkeerproblematiek Basiliek

2.1 Ontstaan probleemDe gemeenteraad heeft tijdens de economische crisis gemerkt, dat het slecht gaat met de
Bruisende Binnenstad. De Stuurgroep Bruisende Binnenstad houdt zich bezig met het
vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Tijdens de economische crisis was er
veel leegstand en de inkomsten liepen terug. De gemeente heeft besloten om de leegstand
van winkelcentra aan te pakken. En van de initiatieven van de gemeente was, om het
parkeerproblematiek aan te pakken. De gemeente vond het belangrijk om de bezoekers aan
te trekken en hen de mogelijkheid te geven om te kunnen parkeren.

Tijdens de verbouwing van de theater Bussel en de IJsmarkt, is de parkeerplaats bij theater
de Bussel opgeheven. De bezoekers hebben toen besloten om hun auto voortaan bij het
parkeerplaats Torenkwartier te parkeren, zodat zij niet te ver hoeven te lopen. De
parkeerdruk bij het parkeerplaats het Torenkwartier liep op en de gemeente heeft toen
besloten om het parkeerregime in te voeren om de bewoners tegemoet te komen.
Het avondregime werd ingevoerd vanaf oktober 2015 tot en met mei 2016. Het
avondregime hield in dat het de parkeertarieven gelden tot 21.00 uur. Het avondregime
werd ingevoerd met het doel om de bewoners meer garantie te geven op een parkeerplaats.

Op het moment dat de theater de Bussel en parkeergarage de Basiliek klaar voor gebruik
was, werd het ingevoerde parkeerbeleid opgeheven. Het beleid had haar doel bereikt. Op
dat moment ontstond er parkeerproblemen. Het was niet gemakkelijk om dit probleem aan
te pakken, er is sprake van een complex probleem. Bij dit probleem spelen meerdere
actoren een belangrijke rol en diverse parkeerplaatsen benvloeden elkaar.
(Burgt & Mook, 2016)2.2 Probleem omschrijving

De bewoners van het Torenkwartier klagen over het probleem dat ze hun auto niet in de
nabijheid kunnen parkeren. De gemeente Oosterhout wordt geconfronteerd met het
probleem, dat het nieuwe parkeergarage de Basiliek leeg staat. Er is geen tekort aan
parkeerplaatsen in Oosterhout, maar het gaat meer om het feit dat bewoners hun auto niet
in de buurt kunnen parkeren. De bewoners van het appartement Torenkwartier ervaren
hierbij het meeste last. De bewoners van het Torenkwartier betalen voor hun
parkeervergunning en kunnen alsnog s avonds hun auto niet kwijt.

Het probleem speelt zich vooral bij het Torenkwartier. Het parkeerproblematiek loopt vanaf
het rotonde van de Basiliek tot aan het Torenkwartier. Daaronder valt ook Torenkwartier,
Santrijn, Basiliekplein en Waterloopplein. Kortom het parkeerproblematiek speelt zich af
rondom de Theater Bussel.

De bewoners van het appartement aan het Torenkwartier betalen voor een
parkeervergunning, maar zij hebben geen garantie op een parkeerplaats. De bewoners
hebben een aanbod gekregen om bij het Basiliek te parkeren voor 20 per maand. De
bewoners hebben deze aanbod geweigerd, omdat ze dan alsnog geen garantie hebben op
een parkeerplaats. Dit probleem doet zich voor sinds de komst van de Bussel met de
IJsmarkt. De bewoners hebben het probleem al meerdere malen aangekaart bij de
gemeente Oosterhout. De bewoners hebben het gevoel dat er geen juiste oplossing wordt
ondernomen.

Er zal altijd een tekort zijn aan parkeerplaatsen, als alle bezoekers zullen gaan parkeren bij
het parkeergarage de Basiliek. De bezoekers kunnen overdag tegen betaling bij het
Torenkwartier parkeren. Na 18:00uur is dit gratis, dit heeft een nadelig effect voor de
parkeergarage de Basiliek en een nadelig effect voor de bewoners van het Torenkwartier. De
bewoners van het Torenkwartier betalen voor hun parkeervergunning en kunnen alsnog
s avonds hun auto niet kwijt. De bezoekers kiezen ervoor om bij het Torenkwartier te
parkeren, want bij andere parkeerplaatsen moeten zij na 18.00 uur gaan betalen.

Het avondregime is ingevoerd bij de opening van het parkeergarage de Basiliek. Het
avondregime houdt in dat de bezoekers tot 21.00 uur bij het Torenkwartier moeten betalen.
In de hoop dat de bezoekers van de Bussel bij de parkeergarage Basiliek zouden gaan
parkeren. Voor een korte periode heeft het avondregime haar doel bereikt, daarna is het
regime opgeheven en is het parkeerprobleem weer ontstaan.

Er is sprake van een complex probleem, omdat diverse actoren en parkeerplaatsen elkaar
benvloeden. (Verschuren & Mook, 2016)2.3 De gewenste situatie

Parkeergelegenheid voor de bewoners, winkeliers als de consument zou een wenselijke
situatie zijn.Het is een rele optie om in het gebied tussen de Markt en de Strijenstraat het
betaald parkeren tot 21.00 uur in te voeren. De kans dat er dan meer mensen gebruik
maken van de parkeergarage neemt dan toe. Daarnaast is het uitbreiden van het aantal
plaatsen voor vergunningenhouders ook een optie. (Mook, 2016)
Hoofdstuk 3. Actoren en hun standpunten

3.1 Gemeente OosterhoutEen gemeente heeft het belang van de eigen gemeente en de belangen van haar inwoners.
Wethouder M.P. Vissers (SP) was aanwezig bij het Vragenhalfuurtje. Zijn portefeuille bestaat
onder andere uit Verkeer en Mobiliteit. Tijdens het Vragenhalfuurtje heeft Mark aangegeven
dat het college van B&W in het weekblad onbetrouwbaar word genoemd, wat zij natuurlijk
niet leuk vinden.
In 2014 werd er gevraagd om acht vergunninghouders te plaatsen en het betaald parkeren
af te schaffen. Deze maatregel is uitgevoerd tijdens de verbouwing van de Bussel, daarnaast
is er een tijdelijke maatregel ingevoerd voor het betaald parkeren na 18.00 uur.

Toen de parkeergarage Basiliek in januari klaar voor gebruik was, is er besloten om het
avondregime weer af te schaffen. Het beleid heeft haar doelstelling bereikt.
De vergunninghouders plaatsen zijn wel degelijk gerealiseerd en die zijn ook permanent.
(Verschuren, 2016)

Standpunten van politieke partijen in de gemeenteDhr. Van der Pluijm (GroenLinks): Recentelijk hebben de bewoners van het Torenkwartier
een brief gestuurd naar het college. Het zou gaan over een ambtelijke toezegging die in 2014
gedaan zou zijn aan de bewoners van de Torenstraat om daar parkeerplaatsen toe te voegen
en het betaald parkeren af te schaffen. Als gevolg daarvan zouden alleen vergunninghouders
alleen daar nog kunnen parkeren. Het zou zo zijn dat de bewoners van de Torenstraat
daarop de zienswijze ontwikkeling op het Santrijngebied hebben ingetrokken. Deze mijnheer
wist niet ons te melden dat in loop van het jaar het avondregime weer is ingevoerd als in vrij
parkeren in de avonduren. Dat er nu te weinig ruimte zou zijn voor bewoners met een
parkeervergunning. Ik wil eerst van de wethouder weten, klopt de informatie die wij van de
bewoners hebben gekregen ? Want wij krijgen wat gemengde reacties.

Wethouder M.P. Vissers (SP):
Dank u wel, voorzitter. Ja, het was moeilijk zo niet onmogelijk om te ontsnappen aan wat
de heer Snoeren te melden had natuurlijk. Een gemeente heeft het belang van de eigen
gemeente en de belangen vaan haar inwoners. Wethouder M.P. Vissers (SP) was aanwezig
bij het Vragenhalfuurtje. Zijn portefeuille bestaat onder andere uit Verkeer en Mobiliteit.
Daarin heeft hij aangegeven dat in het weekblad het college onbetrouwbaar word genoemd,
wat zij natuurlijk niet leuk vinden.
In 2014 werd er gevraagd om acht vergunninghouders plaatsen. Het afschaffen daarvan is
het betaald parkeren. Dit is ook gebeurd. Datgene wat gevraagd is, daar is tegemoet aan
gekomen. Tegelijkertijd is het ook zo dat er altijd als tijdelijke maatregel is ingevoerd dat er
s avonds betaald moest worden voor het parkeren. Dat was in de periode dat de
parkeergarage nog niet was opgeleverd.
Toen de parkeergage eenmaal klaar was, toen is besloten om dat avondregime dus weer af
te schaffen. De vergunninghouders plaatsen zijn wel degelijk gerealiseerd en die zijn ook
permanent. Het parkeergarage is in januari geopend. Daarnaast gaat de heer Vissers het
probleem in het gebied, tussen de Markt en de Strijenstraat oplossen. Het meest voor de
hand ligt dat het avondregime wordt ingevoerd, dat er betaald moet worden voor het
parkeren. Dat betekent ook dat die vergunninghouders plaatsen dan s avonds alleen voor
de vergunninghouders zijn. Maar het is nog niet zeker of het avondregime wordt ingevoerd.

Dhr. Van der Pluijm (GroenLinks): Dat is een heel duidelijk antwoord, voorzitter.
Griffie. (2016, 13 december).

3.2 Bewoners van de binnenstadDe bewoners rondom het parkeergebied Basiliek hebben problemen ervaren over de
parkeermogelijkheden in hun woonomgeving. De bewoners bombarderen met mails over
het parkeerbeleid die geldt voor het Torenkwartier. De bewoners betalen voor hun
parkeervergunning, maar zij kunnen hun autos niet kwijt door de komst van theater de
Bussel.
De Gemeentebelangen heeft de bewoners geadviseerd om bij het Slotjesveld te parkeren of
in de parkeergarage de Basiliek. De bewoners vinden het vreemd dat zij betalen voor een
parkeervergunning, maar dat zij geen garantie krijgen op een parkeerplek. De bewoners
staan er niet van op te kijken, dat Basiliek leegstaat als er gratis geparkeerd kan worden. De
bewoners hebben een aanbod gekregen om bij het Basiliek te parkeren voor 20 per
maand. De bewoners hebben deze aanbod geweigerd, omdat ze dan alsnog geen garantie
hebben op een parkeerplaats. Dit probleem werd al jaren aangekaart bij de gemeente, maar
door een foute inschatting van de gemeenteraad en het college van B&W werd hier geen
actie aan ondernomen. De horeca ondervindt nadelige gevolgen door de hoge parkeer
tarieven. Zij zien hun zaak steeds meer leeglopen door de hoge parkeertarieven van het
Basiliek. (Verschuren & Mook, 2016)

Standpunten van bewoners TorenkwartierInmiddels is uit diverse perspublicaties, in onder andere BN DeStem gebleken dat tal van
andere binnenstadbewoners met dezelfde parkeerproblemen als wij te maken hebben.
Zonder uitputtend te zijn: Torenkwartier, Bosstraat, Bakkerstraat, Valkenplein en
Commanderij kampen met soortgelijke problematiek.

Het is nogal wiedes, simpel, een open deur: als een bezoeker van De Bussel, bibliotheek,
evenement in de binnenstad gratis op straat kan parkeren zal die gn gebruik maken van
de parkeergarage.

Gevolg: een schitterende en dure parkeergarage is voornamelijk onbezet. De beoogde
inkomsten blijven ver achter bij de verwachting en dus zullen de exploitatietekorten van de
garage linksom of rechtsom op het bordje van de bewoners terecht komen.

Binnen de gemeente zijn begrippen als maatwerk en burgerparticipatie bon ton.
Grijp uw kans! Lever maatwerk, neem burgerparticipatie serieus en herstel vertrouwen.

Snoeren, C. (2016, 5 december). Parkeerregime Torenstraat Oosterhout
Hoofdstuk 4. Agenderen

In dit hoofdstuk komt agendavorming aan de orde. Burgers worden geconfronteerd met een
probleem, maar hoe worden deze probleem onder de aandacht gebracht ? In dit hoofdstuk
ga ik jullie een aantal aspecten toelichten m.b.t. agendering, zoals: Hoe komen
maatschappelijke themas op de agenda ? Wie bepaalt of een thema op de agenda komt ?
Wat houden deze agendas in ? En welke invloed hebben deze agendas op het probleem ?

4.1 Wat is agendavorming ?De agendavorming is een onderdeel van het beleidscyclus. Problemen waar burgers
geconfronteerd mee worden komen op de publieke agenda terecht. Ik zal jullie in dit
hoofdstuk uitleggen welke rollen de agendas in dit probleem hebben gespeeld.

4.2 Publieke agendaDoor de opkomst van de theater de Bussel en de IJsmarkt, is de oude parkeerplaats bij de
Bussel opgeheven. De bezoekers zijn dus opzoek gegaan naar een andere parkeerplaats en
gingen hun auto parkeren bij het Torenkwartier. Als de bewoners van het Torenkwartier
s avonds thuis komen, hebben zij vaak geen garantie op een parkeerplaats.

De bewoners van het Torenkwartier worden geconfronteerd met het probleem, dat ze niet
in de nabijheid kunnen parkeren. De bewoners zullen hiervoor moeten gaan parkeren bij de
parkeergarage de Basiliek. De bewoners bestaan vooral uit de leeftijdscategorie zeventigers
en tachtigers. Deze bewoners voelen zich niet veilig om vanuit een lege parkeergarage, door
het donker naar huis te lopen.

Er is geen tekort aan parkeerplaatsen in Oosterhout, maar het gaat om het feit dat bewoners
hun auto niet in de buurt kunnen parkeren. De bewoners van het appartement
Torenkwartier ervaren hierbij het meeste last. De bewoners van het Torenkwartier betalen
voor hun parkeervergunning en kunnen alsnog s avonds hun auto niet kwijt. En van de
bewoners besluit om namens alle bewoners van het Torenkwartier op 10 augustus 2016 een
brief naar de gemeente te sturen. Ze besluiten dus om niet langer bij het probleem stil te
staan en het probleem aan te kaarten bij de gemeente Oosterhout. Hiermee komt het
probleem op de publieke agenda terecht. (Mook, 2016)
4.3 Media agenda

De bewoners hebben het probleem aangekaart bij de ambtenaren, maar zij hebben hier
geen gehoor aan gegeven. De bewoners en benadeelden reageren zeer teleurgesteld op het
huidige parkeerbeleid en hebben het gevoel gehad dat de gemeente hen in de kou heeft
laten staan. De benadeelden en de bewoners besluiten daarom het probleem bij BN DeStem
onder aandacht te brengen. Dit geeft de bewoners meer zekerheid dat zij het probleem op
papier hebben staan. De burgers willen graag verandering zien in het probleem dat zij
ervaren en dat de gemeente daar actie in onderneemt. Daarnaast heeft BN DeStem ervoor
gezorgd dat het probleem bij een groot publiek bekend is en dat het probleem met elkaar
besproken werd. Hiermee komt het probleem op de media agenda terecht. Voor de
bewoners heeft BN DeStem een ondersteunende rol gehad om het probleem bij een groot
publiek onder aandacht te brengen.

Voor de gemeenteraad heeft de media geen enkele rol gespeeld bij het nemen van
beslissingen. De beslissingen worden puur op basis van feitelijke informatie genomen. Het
probleem zal echter wel eerder bekend worden bij de gemeente. In dit geval heeft het
college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraadsleden snel actie ondernomen
om het probleem aan te pakken. (Burgt & Mook, 2016)

De parkeerproblematiek is op 25 november 2016 op de BN DeStem geplaatst en bereikt
daarmee de media agenda. (BN DeStem, 2016)
Figuur: 4.1: (Hoeksch. Nieuws, 2016)4.4 Politieke agenda

BN DeStem en het Bestuur Centrum Bewoners Oosterhout hebben het probleem benadrukt
bij de politici. De gemeenteraad in Oosterhout bestaat uit negen fracties. Het
parkeerproblematiek wat in Oosterhout afspeelt is altijd al een hot item geweest, omdat
parkeren een maatschappelijk en politiek probleem is. De politiek houden zich hiermee
bezig, omdat het parkeerprobleem te maken heeft met het besturen van de samenleving. De
politieke partijen hebben invloed op de parkeertarieven. De ene partij wil lagere tarieven om
meer bezoekers aan te trekken, de andere partij wil juist hogere tarieven zodat ze meer
inkomsten krijgen. Hiermee komt het probleem op de politieke agenda terecht.
(Verschuren, 2016)


Griffie. (2016, januari).


4.5 Beleidsagenda

Op 14 februari heeft de wethouder van Verkeer en Mobiliteit, Mark Vissers, bevestigd het
parkeerregime aan te passen. De bewoners in de omgeving van de theater de Bussel
hebben extra aantal vergunninghouders plaatsen erbij gekregen. Daarnaast is het
avondregime ingevoerd.

Het parkeerbeleid per 1 januari 2017
De afgelopen jaar is er veel verbouwd bij de Theater de Bussel en de parkeergarage de
Basiliek. Hierdoor werd het parkeerdruk in het gedeelte van het Torenkwartier erg groot,
wat leidde tot chaos. De gemeente heeft besloten om de vergunninghouders plaatsen tot
21.00 uur te verhogen, zodat de bewoners van het Torenkwartier meer garantie hebben op
een parkeerplaats. (Burgt, 2016)
Hoofdstuk 5. Agendavorming

Zoals in hoofdstuk vier besproken is, houdt agendavorming zich bezig over hoe bepaalde
problemen onder de aandacht gebracht wordt en op de agenda worden gezet. In dit
hoofdstuk ga ik toelichten hoe de agendering van de parkeerproblemen zijn verlopen.

In de gemeente Oosterhout wordt er veel genvesteerd in parkeergelegenheden. De
parkeergarages worden steeds mooier, veiliger en ogen veel schoner, zoals de
parkeergarage de Basiliek. De parkeergarage de Basiliek is n van de gemeentelijke
marketingstrategie. Hierdoor laten zij de bezoekers merken dat zij welkom zijn, zodat ze
weer terug komen.


1. Burgers
Maar hoe kunnen wij het nt zo leuk maken voor de bewoners van de binnenstad ? De
bewoners ervaren de parkeermogelijkheden in de gemeente niet zo prettig. De bewoners
klagen steen en been, omdat ze niet in de nabijheid kunnen parkeren.

2. College van B&W
De bewoners laten het hierbij niet zitten en besluiten een brief naar college van
Burgemeester & Wethouders te sturen met de problemen die zij ervaren. Het probleem
wordt dan opgepakt door de wethouder van verkeer en mobiliteit. Het college van B&W
vormt het uitvoerende orgaan.

3. Gemeenteraad


1. Beeldvorming
De gemeenteraad krijgt informatie over het probleem, dat noemen wij ook wel de
beeldvorming. Een gemeenteraadslid heeft ook contacten met bewoners, de
gemeenteraad heeft dan een Volksvertegenwoordigende rol. De burgers benaderen
vaak een raadslid, vaak omdat het een bekende gezicht is. De raadsleden zijn heel
benaderbaar.

2. Oordeelsvorming
De gemeenteraad schrikt van de aantal klachten die binnen stromen en besluiten om
de waarde van de klacht en de urgentie van het probleem tijdens de
gemeenteraadsvergaderingen te beoordelen. Hierbij wordt er gekeken naar klopt het
probleem wel ? Is het probleem reel ? en hoe kan het probleem worden opgelost ?
Hierbij is er sprake van een controlerende rol. De beoordeling vindt plaats tijdens de
gemeenteraadsvergaderingen en daarin komt een bepaald standpunt naar voren.

3. Besluitvorming
Op het moment dat de gemeenteraad de belangen van burgers etc. Hebben
waargenomen, kan de gemeente besluiten om haar standpunt te veranderen of te
behouden. De gemeenteraad gaat nu een beleid maken over dit probleem.
Op het moment dat de gemeenteraad een nieuw beleid gaat maken voor dit probleem, is er
sprake van een wetgevende- of een Kaderstellende rol. Nadat er een standpunt door de
gemeenteraad is genomen, krijgen de bewoners de mogelijkheid om tijdens het
Vragenhalfuurtje vragen te stellen over de gang van zaken. Op het moment dat de
gemeenteraad de belangen van burgers en andere actoren hebben waargenomen, kan de
gemeente besluiten om haar standpunt te veranderen of te behouden. De
gemeenteraadsvergadering wordt ook wel de politieke arena genoemd. Daar worden de
besluiten genomen en maakt de gemeenteraad een beleid op dit probleem.
(Verschuren, 2016)
Hoofdstuk 6. Conclusie

De bewoners van het Torenkwartier worden geconfronteerd met het probleem, dat ze niet
in de nabijheid kunnen parkeren. De bewoners zullen hiervoor moeten gaan parkeren bij de
parkeergarage de Basiliek. De bewoners bestaan vooral uit de leeftijdscategorie zeventigers
en tachtigers. Deze bewoners voelen zich niet veilig om vanuit een lege parkeergarage, door
het donker naar huis te lopen. De bewoners van het Torenkwartier betalen voor hun
parkeervergunning en kunnen alsnog s avonds hun auto niet kwijt. En van de bewoners
besluit om namens alle bewoners van het Torenkwartier op 10 augustus 2016 een brief naar
de gemeente te sturen. Ze besluiten dus om niet langer bij het probleem stil te staan en het
probleem aan te kaarten bij de gemeente Oosterhout. Hiermee komt het probleem op de
publieke agenda terecht.

De ambtenaren besluiten om geen gehoor aan te geven aan het probleem. De bewoners en
benadeelden reageren zeer teleurgesteld op het huidige parkeerbeleid en hebben het
gevoel gehad dat de gemeente hen in de kou heeft laten staan. De benadeelden en de
bewoners besluiten daarom het probleem bij BN DeStem onder aandacht te brengen. Dit
geeft de bewoners meer zekerheid dat zij het probleem op papier hebben staan. De burgers
willen graag verandering zien in het probleem dat zij ervaren en dat de gemeente daar actie
in onderneemt. Daarnaast heeft BN DeStem ervoor gezorgd dat het probleem bij een groot
publiek bekend is en dat het probleem met elkaar besproken werd. Hiermee komt het
probleem op de media agenda terecht.

BN DeStem en Bestuur Centrum Bewoners Oosterhout hebben het probleem benadrukt bij
de politici. Daarnaast is het voor de politiek van belang, omdat dit probleem te maken heeft
met de besturing van de samenleving. De politieke partijen hebben invloed op de
parkeertarieven. De ene partij wil lagere tarieven om meer bezoekers aan te trekken, de
andere partij wil juist hogere tarieven zodat ze meer inkomsten krijgen. Hiermee komt het
probleem op de politieke agenda terecht.

Op 14 februari heeft de wethouder van verkeer en mobiliteit, Mark Vissers, bevestigd het
parkeerregime aan te passen. De bewoners in de omgeving van de theater de Bussel
hebben extra aantal vergunninghouders plaatsen erbij gekregen. Daarnaast is het
avondregime ingevoerd.


Literatuurlijst

BN DeStem. (2016). Bewoners Oosterhout zijn dupe van parkeerbeleid in het centrum.
http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/bewoners-oosterhout-zijn-dupe-van-
parkeerbeleid-in-het-centrum-1.6256548. Geraadpleegd 25 november 2016.

BN DeStem. (2016). Bijna niemand parkeert in nieuwe parkeergarage centrum Oosterhout.
http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/bijna-niemand-parkeert-in-nieuwe-
parkeergarage-centrum-oosterhout-1.6611280. Geraadpleegd 25 november 2016.

BN DeStem. (2016, 23 december). Oplossing voor parkeren in centrum Oosterhout.
http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/oplossing-voor-parkeren-in-centrum-
oosterhout-1.6776254. Geraadpleegd op 29 december 2016.

BN DeStem. (2016). Parkeren in centrum Oosterhout nog steeds 'bar en boos'.
http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/parkeren-in-centrum-oosterhout-nog-steeds-
bar-en-boos-1.6677724. Geraadpleegd 25 november 2016.

Bouwcombinatie Hazenberg en Mobilis VOF. (2016). Natuurstenen gevelbekleding gereed en
naamaanduiding Basiliek gemonteerd. http://projecten.debouwapp.nl/project?id=13995.
Geraadpleegd op 25 november 2016.

Gemeente Oosterhout. (2014, 15 december). Parkeerregimes.
https://www.oosterhout.nl/fileadmin/documenten/internet/sto/Parkeerregimes.pdf.
Geraadpleegd op 30 december 2016.

Gemeente Oosterhout. (2016). Santrijngebied, De Bussel en Parkeergarage Basiliek.
https://www.oosterhout.nl/inwoners/ruimtelijke-ontwikkeling/projecten-en-
woningbouwprojecten/santrijngebied-de-bussel-en-parkeergarage-basiliek. Geraadpleegd
31 december 2016.

Google Maps. (2016). Theater de Bussel [Illustratie].
https://www.google.nl/maps/place/Theater+De+Bussel/@51.6463468,4.8594469,17z/data=
!4m5!3m4!1s0x47c699380b78c36d:0xf975a7b076d94ce9!8m2!3d51.645994!4d4.860906.
Geraadpleegd 4 januari 2017.

Griffie Oosterhout. (2016). Vragenhalfuurtje gemeente Oosterhout 13 december 2016.
http://ris.oosterhout.nl/system/Notulen_vragenhalfuurtje_13_december_2016.pdf.
Geraadpleegd op 29 december 2016.

Hoeksch Nieuws. (2016, 15 september). Ouder-kinderavond over sociale media [Illustratie].
Geraadpleegd van http://www.hoekschnieuws.nl/2016/09/15/ouder-kindavond-sociale-
media/Oosterhout.(2016, 26 april). Parkeerbeleid binnenstad verandert per 1 mei.
https://www.oosterhout.nl/fileadmin/documenten/internet/sto/IO16025013_Bewonersbrie
f_wijzigingen_parkeerbeleid_per_1_mei_2016__IO16025013_.pdf. Geraadpleegd op 29
december 2016.
Bijlagen

Bijlage 1: Interview griffier Riet Verschuren

Inleiding
Op 27 december 2016 heb ik de mogelijkheid gekregen om Riet Verschuren te interviewen
op het stadshuis in Oosterhout. Riet is werkzaam als griffier bij gemeente Oosterhout. De
werkzaamheden van Riet is vooral het adviseren van de gemeenteraad.

Kunt u vertellen wat een griffier is en welke werkzaamheden een griffier heeft ?
De raadsgriffie zijn de adviseurs van de gemeenteraad. De raadsgriffie bestaat uit een
griffier, een plaatsvervanger, een secretaresse en een communicatieadviseur. De griffie zorgt
voor ondersteuning van de gemeenteraad in zijn kader stellende, volks
vertegenwoordigende en controlende werkzaamheden.
De gemeenteraad in Oosterhout bestaat uit 31 raadsleden. De coalitie wordt gevormd door
de VVD, CDA en Gemeentebelangen Oosterhout. Zij hebben een groot invloed op het beleid,
omdat zij de meerderheid vormen in de kamer.

Hoe ziet het dagelijkse werkdag uit van een griffier ?
De griffier houdt zich bezig met het adviseren van de gemeenteraad.
Een voorbeeld daarvan is:

1. De gemeenteraadsleden bellen op om te vragen hoe ze bepaalde zaken weer terug
kunnen vinden;
2. Wat heeft de gemeenteraad zes jaar geleden besloten.
Een griffier adviseert onafhankelijk en objectief. De politiek speelt hierbij geen rol.

Hoe begint het parkeerregime ?
Het college van B&W komt met voorstellen. Het college bereid de stukken voor met behulp
van de ambtelijke organisatie. Het college is het dagelijkse bestuur van de gemeente.
De gemeenteraad heeft een Kaderstellende rol en stelt het parkeerbeleid vast.

Het college stelt het beleid op, onder andere parkeerbeleid. Het parkeerbeleid is begin 2016
besproken door de gemeenteraad.

Hoe werd het parkeerprobleem bekend bij de gemeente ?
De gemeenteraad krijgen heel veel e-mails/brieven van burgers, die geconfronteerd worden
met het probleem. De gemeenteraad zal dan moeten kijken, klopt dat probleem wel ? Is dat
probleem reel ?

Er is een parkeerbeleid opgesteld begin 2016, maar burgers ervaren nog steeds problemen.
Burgers kunnen hun auto niet kwijt. De griffier stuurt de brieven door naar de
gemeenteraad, zodat zij kennis kunnen nemen van het geschetste probleem. Er is dus van te
voren een beleid vastgesteld en is dus helaas niet naar wens van sommige bewoners
verlopen. Dus er zal dus terug moeten worden gekeken waar ligt precies het probleem ?

Er zijn gemeenteraadsvergaderingen en het vragenuurtje. Het gaat hierbij om korte politieke
vragen. Er zijn gemeenteraadsleden, die zeggen: er is sprake van een acute probleem. De
Wethouder gaat hierbij natrekken of het probleem klopt.

Burgers worden geconfronteerd met het probleem, omdat ze hun auto niet in de buurt kwijt
kunnen. De burgers proberen het probleem bij de gemeente aan te dragen door een brief te
sturen. De brieven worden daarna doorgestuurd naar de gemeenteraad en wordt het
probleem tijdens het Vragenhalfuurtje besproken.

Hoe gaan jullie met deze problemen om ?
Wij kijken allereerst: klopt dat probleem wel ? is dat probleem wel reel ?

Kunt u het probleem beschrijven die de bewoners van het Torenkwartier ervaren ?
De bewoners hebben Riet Verschuren benaderd, om te vragen wat zij kunnen doen met het
probleem dat zij ervaren. Riet gaf aan om een brief naar de gemeente te sturen, zodat zij
kennis kunnen nemen van het inhoud van het geschetste probleem tijdens de
raadsvergadering.


Wanneer is het parkeerbeleid vastgesteld ?
Het parkeerbeleid is vastgesteld in begin 2016. Het kan wel eens voorkomen dat de
bewoners met het nieuwe beleid nog in de problemen komen. Er is wel een beleid, maar
kunnen de bewoners wel parkeren ?

Hoe kan het dan dat het parkeerbeleid zijn doel niet heeft behaald ?
Er is van te voren een beleid vastgesteld, maar heeft het beleid zijn doel niet behaald voor
een aantal bewoners. De gemeenteraad zal dan moeten kijken; waar ligt precies het
probleem ?

Hoe kwam dit parkeerprobleem op de agenda ?
Tijdens het Vragenhalfuurtje komen korte politieke vragen aan bod. En van de raadsleden
stelt het probleem voor, waar de burgers geconfronteerd mee worden. Uhro van Pluijm
(Groen Links), vroeg tijdens het Vragenhalfuurtje aan Mark Vissers (SP), wethouder van
Verkeer & Mobiliteit, klopt het dat de bewoners geconfronteerd worden met parkeer
problemen ?
Mark Vissers erkend dat het probleem afspeelt en dat zij op zoek zijn naar een oplossing.

Waarom is parkeren in Oosterhout een maatschappelijk probleem ?
De bewoners vinden snel dat een probleem, een maatschappelijk probleem is. De
bewoners willen voor hun deur kunnen parkeren. De bewoners van het Torenkwartier
kunnen niet in de buurt parkeren. De bewoners zullen hiervoor moeten gaan parkeren bij de
parkeergarage de Basiliek. De bewoners merken dit gelijk op als een maatschappelijk
probleem, terwijl er niet altijd sprake hoeft te zijn van een maatschappelijk probleem.
Echter is er geen tekort aan parkeerplaatsen in Oosterhout, maar het gaat meer om het
probleem dat bewoners hun auto niet in de buurt kunnen parkeren. De bewoners van het
appartement Torenkwartier ervaren hierbij het meeste last.
Hoe is de agendavorming verlopen ?
De bewoners sturen een brief naar de gemeenteraad. De problemen die de bewoners dan
ervaren zullen dan besproken worden tijdens het Vragenhalfuurtje. De bewoners kiezen er
vaak voor om brieven naar de gemeenteraad te sturen, omdat er politiek er achter zit. De
gemeenteraad zal het probleem aan de orde brengen en het probleem bespreken. Tijdens
het Vragenhalfuurtje wordt er verklaring gevraagd aan de wethouder van Verkeer &
Mobiliteit. De bewoners kiezen er vaak voor om brieven naar de gemeente te sturen i.p.v. de
wethouder rechtstreeks te benaderen, hierdoor hebben de bewoners meer zekerheid dat ze
het probleem hebben aangekaart.

Hoe is het probleem ontstaan ?
Het probleem is ontstaan door de werkzaamheden bij de Theater de Bussel en
onbekendheid van de nieuwe parkeergarage de Basiliek.

Wie zijn er betrokken bij dit probleem ?
De bewoners worden geconfronteerd met de parkeerproblemen. Het college van B&W
vormt het uitvoerende orgaan en de gemeenteraad. De raadsleden hebben een
Volksvertegenwoordigende rol en worden vaak op straat benaderd. De raadslid heeft hierbij
ook een controlerende rol. De raadslid gaat dan kijken; klopt het probleem wel ? Tijdens een
raadsvergadering krijgt een raadslid te horen of het probleem zich werkelijk afspeelt.


Welke rollen hebben de raadsleden ?
De raadsleden hebben een Kaderstellende rol, Volksvertegenwoordigende rol en een
Controlerende rol. De raadslid stelt het parkeerbeleid vast, daarbij heeft hij een
Kaderstellende rol. Een voorbeeld van een Volksvertegenwoordigende rol is,
Gemeentebelangen Oosterhout is vaak te zien in het centrum van Oosterhout. De bewoners
vragen aan de raadsleden of zij bepaalde zaken aan de orde kunnen stellen, dit gebeurd n
keer per maand. Een raadslid is vaak een bekende gezicht voor de burgers en dat wordt een
Volksvertegenwoordigende rol genoemd.

Welk rol speelt politiek in dit probleem ?
De gemeenteraad bestaat uit 9 fracties. Het parkeerprobleem is altijd een hot item
geweest in de politiek. Het heeft ook een beetje te maken met het besturen van de
samenleving. Daarnaast spreekt parkeren veel mensen aan. Daarnaast wil de ene partij wil
iets aan de parkeergeld gaan doen. Parkeren is altijd een maatschappelijk- en politiek
probleem. De ene partij wil lagere tarieven om meer bezoekers aan te trekken, de andere
partij wil juist hogere tarieven zodat ze meer inkomsten krijgen.

De grootste fractie is Gemeentebelangen Oosterhout en daarna volgt de VVD en CDA. Deze
actoren spelen een belangrijke rol met betrekking tot het parkeerbeleid. Op het moment
dat er 16 stemmen zijn dan wordt het besluit aangenomen.

Welk rol speelt de media met betrekking tot het parkeerprobleem ?
Burgers zullen sneller proberen de media te bereiken. Zodat de burgers meer zekerheid
hebben (op papier) dat ze iets veranderd willen aan het probleem. De media speelt wel een
grote rol om het probleem onder de aandacht van burgers te brengen. Maar de media heeft
geen invloed op het beleid.


Welke rol speelt eisen en steun met betrekking tot parkeren ?
De besluiten worden genomen in het politieke arena oftewel bij de raadsvergaderingen. De
media heeft geen invloed op de besluitvormingen. Eisen en Steun na het tot stand komen
van een beleid is altijd terug te zien in de verkiezingen. De VVD en Gemeentebelangen
Oosterhout hebben veel vaste kiezers. Bij de gemeenteraad geldt een 16 stemmen als
meerderheid. De evaluatie vindt meestal pas na een paar jaar plaats. Met een minimum van
vier jaar. In 2018 vinden er weer raadsverkiezingen plaats daarbij zal de steun van de
burgers te zien zijn.


Wat zijn de oorzaken van leegstand parkeergarage de Basiliek ?
-Weinig bekendheid parkeerplaats
-Weinig verwijzing borden naar het parkeerplaats
-De werkzaamheden
-Dit zijn allemaal redenen waarom er leegstand kan zijn bij Basiliek. Een echte oorzaak is er
echter niet.

Hoe is het probleem via een proces bij de gemeente terecht gekomen ?
1. Burgers
De burgers worden geconfronteerd met een probleem.
2. College van B&W
Het probleem wordt voorgelegd aan het college van B&W (uitvoerend orgaan).
3. Gemeenteraad
Er worden notulen gemaakt. De raadsleden worden soms ook wel aangesproken op straat
(=volks vertegenwoordigende rol). Als de gemeenteraadslid dit echt een probleem vindt, dan
stelt hij/ zij een vraag bij het Vragenhalfuurtje aan de wethouder. De gemeenteraad heeft
hierbij ook een controlerende rol, er wordt gekeken of er echt wel een probleem afspeelt en
er wordt gekeken hoe dit opgelost kan worden. De gemeenteraad heeft een wetgevende
rol/kader stellende rol het vaststellen van beleid. Ze hebben daarnaast ook een
controlerende- en volks vertegenwoordigende rol. De volk vertegenwoordigende rol wilt
zeggen dat een raadslid. Zij vormen het eerste aanspreekpunt voor de burgers.
De gemeenteraad heeft het meest een kader stellende rol! De burgers benaderen vaak een
raadslid, vaak omdat het een bekende gezicht is. De raadsleden zijn heel benaderbaar. De
gemeenteraad benoemt de wethouders. De gemeenteraadsvergadering wordt ook wel de
politieke arena genoemd. Daar worden de besluiten genomen.

Bijlage 2: Interview voorzitter/ burger Bestuur Stichting CBO 27/12/2016


Inleiding
Van de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan het Avans Hogeschool te
s-Hertogenbosch heb ik de mogelijkheid gekregen om een opdracht uit te voeren over het
maatschappelijk probleem parkeerproblematiek Basiliek te Oosterhout.
Op 27 december 2016 heb ik de mogelijkheid gekregen om de voorzitter ,Elly van Mook,
Bestuur Stichting Centrum bewoners Oosterhout, te interviewen. Het interview heeft als
doel om meer inzicht te krijgen over hoe de agendering van dit probleem is verlopen.

Korte introductie Elly
Elly is voorzitter van Stichting Centrum bewoners Oosterhout, zij behartigt de belangen van
de bewoners. Zij heeft zich vooral gericht op de bewoners rondom de parkeergebied de
Basiliek en Torenkwartier.

Wat is de huidige situatie ?
Er waren 275 openbare parkeerplaatsen ter beschikking. Deze bestond uit betaalde
parkeerplaatsen en uit parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Na 18:00 kan er bij de
parkeerplaatsen rondom het centrum gratis geparkeerd worden. Dit heeft een nadelig effect
voor de parkeergarage Basiliek.

Waar speelt het probleem zich af ?
Het probleem speelt zich vooral af in het Santrijngebied (bij het Basiliek). Het
parkeerproblematiek loopt vanaf het rotonde van de Basiliek tot aan het Torenkwartier.
Daaronder valt ook Torenkwartier, Santrijn, Basiliekplein en Waterloopplein. Het
parkeerproblematiek speelt zich af rondom de Theater Bussel.

Welke probleem ervaren de bewoners van het Torenkwartier ?
Centrum Oosterhout heeft diverse parkeerplaatsen. Bij het parkeerplaats Torenkwartier
klagen bewoners hun auto niet kwijt kunnen, terwijl paar meters verderop bij parkeergarage
Basiliek de parkeergarage leeg staat. Echter is er geen tekort aan parkeerplaatsen in
Oosterhout, maar het gaat meer om het probleem dat bewoners hun auto niet in de buurt
kunnen parkeren. De bewoners van het appartement Torenkwartier ervaren hierbij het
meeste last.

Op het moment dat alle bezoekers etc. Bij het parkeergarage Basiliek zouden parkeren, dan
zou er nog steeds een tekort zijn aan parkeerplaatsen voor de bewoners rondom de
Torenkwartier. De bezoekers kunnen overdag tegen betaling bij het Torenkwartier parkeren.
Na 18:00 is dit gratis, dit heeft een nadelig effect voor de parkeergarage de Basiliek en een
nadelig effect voor de bewoners van het Torenkwartier. De bewoners van het Torenkwartier
betalen voor hun parkeervergunning, en kunnen alsnog s avonds hun auto niet kwijt. Een
ander gevolg hiervan is dat de parkeergarage Basiliek leeg staat.
Welke actie heeft Elly van Mook ondernomen ?
Allereerst heeft Elly, namens haar en de bewoners de problemen bij de ambtenaren gelegd,
maar de ambtenaren hebben hier geen actie op ondernomen. Ze heeft daarna besloten om
met alle problemen die de bewoners hebben ervaren naar de wethouder Marcel Willemsen
te stappen. Het probleem werd door de wethouders wel erkend, maar ze wisten niet dat het
probleem zo gigantisch was.

Hoe heeft de gemeente daarop gereageerd ?
Nadat het probleem bij de wethouders werd neergelegd, werd het avondregime ingevoerd.
Het avondregime wilt zeggen dat bezoekers en andere partijen tot 21:00 uur moeten
betalen en kunnen zij niet op de plaatsen van vergunninghouders parkeren. De bewoners
kunnen dan gerust thuis komen en ze hebben dan de zekerheid dat de vergunninghouders
plaatsen tot 21:00 vrij beschikbaar is.


De bewoners zullen geen vergunninghouders plaatsen voor 20 per maand bij de Basiliek
huren, want als bewoners na 21:00 thuis komen, dan hebben ze alsnog geen garantie op een
parkeerplaats. (deze actie is nog niet ondernomen). Dit probleem werd al jaren aangekaart
bij de gemeente, maar door een foute inschatting van de Raad & College werd hier geen
actie aan ondernomen.


Op het moment dat de parkeergarage Basiliek open ging, is het avond regime ingevoerd. Dit
wilt zeggen dat bezoekers en andere partijen betaald moeten parkeren bij Torenkwartier tot
21.00 uur. In de hoop dat de bezoekers van de Bussel bij de parkeergarage Basiliek zouden
gaan parkeren. Nu is het avond regime opgeheven en is er dus chaos ontstaan. Dit is
eigenlijk ook een complex probleem. Omdat diverse actoren en diverse parkeerplaatsen
elkaar benvloeden en lastig is om een duidelijke oplossing voor te vinden. Het probleem
volgens Elly ligt bij de ambtenaren, omdat de ambtenaren niet echt een inzicht hebben in
het probleem en niet oplossingsgericht handelen.

Nadat Elly de wethouders heeft gesproken, is ze in gesprek gegaan met de krant. Ze heeft de
media bereikt. Het probleem is grotendeels al opgelost doordat de vergunninghouders
plaatsen bij Torenkwartier is weer ingevoerd.

De horeca was niet blij met de parkeerregime. Gasten van de horecas zullen dus 4 euro
moeten betalen als zij willen gaan parkeren bij de parkeergarage de Basiliek.


Interview Bas van der Burgt 14/2/2017 15:30


Van de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan het Avans Hogeschool te
s-Hertogenbosch heb ik de mogelijkheid gekregen om een opdracht uit te voeren over het
maatschappelijk probleem parkeerproblematiek Basiliek te Oosterhout.

Op 14 februari om 15.30u heb ik de mogelijkheid gekregen om Bas van der Burgt te
interviewen. Bas is werkzaam als beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer van de afdeling
Stadsontwikkeling.

Wat is een beleidsmedewerker ?
Bas houdt zich bezig met het ontwikkelen, monitoren en evalueren van het beleid. Bas is
verantwoordelijk geweest voor het parkeerbeleid in gemeente Oosterhout. Dat is ook de
reden dat ik Bas heb genterviewd.

Inleiding
Op 14 februari 2017 heb ik de mogelijkheid gekregen om de beleidsmedewerker van Verkeer
en Vervoer, Bas van der Burgt, telefonisch te interviewen. Allereerst heb ik mijzelf
voorgesteld en aangegeven wat het doel van het onderzoek is. Ik heb aangegeven dat ik een
aantal collegas van hem heb gesproken omtrent het parkeerprobleem en veel informatie
van hen heb ontvangen. Tijdens het gesprek heb ik aangegeven dat ik vooral in wil gaan op
de agendavorming.

Hoe is het parkeerprobleem bij het Basiliek ontstaan ?
De gemeenteraad heeft tijdens de economische crisis gemerkt dat het slecht gaat met de
Bruisende Binnenstad. De Stuurgroep Bruisende Binnenstad houdt zich bezig met het
vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Tijdens de economische crisis was er
veel leegstand en de inkomsten liepen terug. De gemeente heeft besloten om de leegstand
van winkelcentra aan te pakken. En van de initiatieven van de gemeente was om het
parkeerproblematiek aan te pakken. De gemeente vond het belangrijk om de bezoekers aan
te trekken en hen de mogelijkheid te geven om te kunnen parkeren.

Tijdens de verbouwing van de theater Bussel en de ijsmarkt is de parkeerplaats bij de Bussel
opgeheven. De bezoekers hebben toen besloten om hun auto voortaan bij het parkeerplaats
Torenkwartier te parkeren, zodat zij niet te ver hoeven te lopen. De parkeerdruk bij het
parkeerplaats het Torenkwartier liep op en de gemeente heeft toen besloten om het
parkeerregime in te voeren om de bewoners tegemoet te komen.
Het avondregime werd ingevoerd vanaf oktober 2015 t/m mei 2016. Het avondregime hield
in dat het de parkeertarieven gelden tot 21.00 uur. Het avondregime werd ingevoerd met
het doel dat de bewoners meer garantie hadden op een parkeerplaats.

Op het moment dat de theater de Bussel en parkeergarage de Basiliek klaar voor gebruik
was, werd het ingevoerde parkeerbeleid opgeheven. Het beleid had haar doel bereikt. Op
dat moment ontstond er chaos. Het was niet gemakkelijk om dit probleem aan te pakken, er
is sprake van een complex probleem. Bij dit probleem spelen meerdere actoren een
belangrijke rol en diverse parkeerplaatsen benvloeden elkaar.
Welke rol heeft de media gespeeld in dit probleem en hoe is dit probleem op de media
agenda gekomen ?
De burgers willen graag verandering zien in het probleem dat zij ervaren en dat de gemeente
daar actie in onderneemt. Daarnaast heeft BN DeStem ervoor gezorgd dat het probleem bij
een groot publiek bekend is en dat het probleem met elkaar besproken werd. Hiermee komt
het probleem op de media agenda terecht. Voor de bewoners heeft BN DeStem een
ondersteunende rol gehad om het probleem bij een groot publiek onder aandacht te
brengen.

Voor de gemeenteraad heeft de media geen enkele rol gespeeld bij het nemen van
beslissingen. De beslissingen worden puur op basis van feitelijke informatie genomen. Het
probleem zal echter wel eerder bekend worden bij de gemeente. In dit geval heeft het
college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraadsleden snel actie ondernomen
om het probleem aan te pakken.