You are on page 1of 3

FILANTROPIE

CHARLIE BRESLER

Jak maximalizovat dobro. A nebýt z toho přešlý Jestli chcete opravdu pomáhat, zapomeňte na city.
Jak maximalizovat dobro.
A nebýt z toho přešlý
Jestli chcete opravdu pomáhat, zapomeňte na
city. Efektivní flantropové chtějí, abyste při
rozhodování o tom, kam poslat peníze, zapojili
kromě srdce i rozum. A to bývá těžké. Dobrý anděl
Petr Sýkora proto pozval do Prahy Charlieho
Breslera – efektivního flantropa.
HANA NĚMEČKOVÁ, FOTO: MICHAEL TOMEŠ

Možná jste ho zahlédli na sociál- ních sítích. Video s malým chlapcem, který se v kostýmu Batmana prohání celý den ulicemi San Francisca a za- chraňuje město od série katastrof. Po jeho zhlédnutí je těžké udržet slzy na krajíčku – malý Batman, tedy Mi- les Scott, je totiž statečný kluk, který zvítězil nad leukemií, a jeho vel- kým přáním bylo stát se na jeden den superhrdinou. Nadace Make-A- -Wish a přes 12 tisíc dobrovolníků, kteří „BatKida“ ten den povzbuzo- vali, mu jeho sen splnili. Což je velmi

122 | FORBES

ŘÍJEN 2015

ušlechtilé a dojemné. Ale taky zoufale neefektivní. Podobné splněné přání zmíněnou nadaci vyjde průměrně na 7500 do- larů, tedy přibližně 180 tisíc korun. Za stejnou částku ale můžete také od- červit 75 tisíc dětí, postavit pět dív- čích škol, koupit 2500 moskitiér nebo vrátit zrak 150 lidem. Místo dobrého pocitu, že jste pomohli splnit přání jednoho malého kluka, získáte po- cit, že jste udělali co nejvíc možného dobra. Pokud přijmete filozofii efek- tivního altruismu.

„Jako efektivní filantrop se zava- zujete k tomu, že budete dlouhodobě darovat své peníze tak, aby vykonaly co nejvíc dobrého. Při rozhodování, komu vaše prostředky věnujete, se rozhodujete analyticky, na základě dat,“ vysvětluje Charlie Bresler z na- dace The Life You Can Save. Ta každý rok publikuje seznam 16 charit, které nejúčinněji bojují s extrémní chudo- bou, a zároveň se zabývá osvětou a ší- řením myšlenek efektivního altruis- mu. V čele nadace stojí právě fit še- desátník v padnoucím saku, který se

práv ě ubytoval v malostranském ho- telu. V Praze je Bresler ze dvou d ů
práv ě ubytoval v malostranském ho- telu. V Praze je Bresler ze dvou d ů

právě ubytoval v malostranském ho- telu. V Praze je Bresler ze dvou dů- vodů: s manželkou slaví 40. výročí svatby cestou po Evropě a taky se tu sejde s podnikatelem a filantropem Petrem Sýkorou.

HLAVNÍ TVÁŘÍ EFEKTIVNÍHO ALTRUISMU a ideovým hybatelem hnutí je jeden z nejvlivnějších filo- zofů současnosti, profesor etiky na Princetonské univerzitě Peter Singer. Kromě práv zvířat, eutanazie nebo bioetiky se zabývá i tím, jak skoncovat

se světovou chudobou. Východisko knihy, která nese stejný název jako zmíněná nadace, je jednoduché. Po- kud jste občan bohaté země, jako je

třeba Česko, a neděláte nic pro skon- cování s chudobou v rozvojových ze- mích, jejíž existence jste si dobře vědomi, chováte se nemorálně. Při- tom stačí málo – vzdát se jednoho

z těch malých potěšení, kterými si

zpříjemňujete těžký pracovní den, ať už je to cappuccino s sebou nebo

drink s přáteli – a můžete zachránit jedno ze 17 tisíc dětí, které každý den kvůli extrémním podmínkám umírají. Charlie Bresler se do nadace Pe- tera Singera zapojil právě díky knize The Life You Can Save. Tu si před pár lety vybral jako čtení na dovolenou poté, co po letech opustil pozici pre- zidenta řetězce obchodů s pánskou módou The Men’s Wearhouse a těšil se na volnější kariéru byznys poradce

a klidný důchod. Singerovy myšlenky

ho oslovily tak, že si s filozofem začal vyměňovat e-maily, skypovat a po osobním setkání se společně s paní Breslerovou před čtyřmi lety roz- hodli vložit významnou část životních úspor a energie do propagování myš-

lenek efektivního altruismu. Teď Bresler v lobby pražského ho- telu sype z rukávu příklady neefek- tivní filantropie. „Mark Zuckerberg daroval veřejným školám v New- arku 100 milionů dolarů. Neuvěři- telně štědrý dar, který ale zpětně příliš dobra neudělal. Navíc ve měs- tech, jako je Newark, existuje spousta vážnějších problémů než vzdělávání,“ přemýšlí.

PRO ZASTÁNCE EFEKTIVNÍHO ALTRUISMU je právě tohle jedna

z nejtěžších věcí – přesvědčit dárce,

že větší smysl má darovat spíše me- zinárodně, protože dolar, euro nebo koruna zkrátka „zvládne“ víc v rozvo-

jovém světě než doma. Srdce (a oče- kávání) ale velí pomáhat těm, které

máte blízko a které znáte. Tedy své rodině, přátelům, komunitě. Pokud vám někdo blízký zemře na rakovinu, budete chtít věnovat významnou částku spíše na výzkum této nemoci než na boj s malárií, se kterou jste se pravděpodobně nikdy nesetkali. Na- víc trend v západních společnostech poslední desetiletí jasně říká – na- kupujte lokálně, podporujte místní výrobce a zemědělce, přispívejte k rozvoji místa, ve kterém žijete. Pro vnitřní boj mezi tím, co je emočně přirozené a co optimální, ale mají propagátoři efektivní filantro- pie pochopení. „Nežádáme po lidech, aby měnili své přesvědčení. Ale mů- žete začít tím, že si připustíte, že ne- jednáte nejlépe, jak byste mohli. Že můžete ovlivnit mnohem víc,“ popi- suje vystudovaný sociální psycholog Bresler.

JAK TEDY ZAČÍT? První krok – vy- berte si jednu z vysoce efektivních neziskovek. Za 16 z těch, které působí zejména v rozvojových zemích, ručí právě The Life You Can Save. Jako top organizaci vyhodnotila například Against Malaria Foundation, Oxfam nebo Nadaci Freda Hollowse, která poskytuje oční operace a péči o zrak. „Rating“ neziskovkám uděluje třeba i organizace GiveWell. Obdoba S&P nebo Moody’s ve světě charity od roku 2007 zevrubně hodnotí nezis- kovky bojující s chudobou prostřed- nictvím analýzy efektivity nákladů nebo inspekcí v terénu. Právě s Gi- veWell spolupracuje i The Life You Can Save. Druhý krok – určete, kolik budete vybraným charitám dávat. Zkuste začít s jedním procentem příjmů. Schválně si ho spočítejte. Je to moc, nebo málo? Klidně začněte s menší částkou, ale snažte se ji postupně zvětšovat. A s tím souvisí i třetí krok – postup- ně se zlepšujte. Bresler doporučuje

ŘÍJEN 2015

FORBES | 123

FILANTROPIE

CHARLIE BRESLER

najet na systém malých osobních re- kordů, takových personal best. „To je něco, co se mi osvědčilo v byznysu. Jako vedoucí prodeje jsem se snažil zaměstnance motivovat, aby se ne- ustále zlepšovali. Místo porovnávání

s ostatními jsem je ale nabádal, ať se

snaží překonávat sami sebe. A funguje to, i když začínáte s charitou,“ říká fi- lantrop. Otec dvou dětí kromě svých

zkušeností z byznysu do efektivního altruismu vložil dosud půl milionu

dolarů životních úspor a chystá se da- rovat ještě víc. Pokud zásady efektivního altruis- mu plně přijmete, můžete se zároveň začít prát s ochromujícím dojmem, že neděláte dost. Dobrou večeři, dovole- nou nebo nové auto můžete kdykoliv přepočítat na částku, která by za- chránila stovky lidí od parazitického střevního onemocnění jménem schis- tosomóza nebo zajistila několika dě- tem školní obědy na celý rok. „Realita je taková, že všichni si něco neustále dopřáváme. Podívejte se na mě, právě jsem na dovolené v Ev- ropě,“ usmívá se Bresler. Tak jak se

z pocitu viny nezbláznit? „Myslím, že

jde o nastavení rovnováhy. Každý rok

si s manželkou sestavíme rozpočet. Rozhodneme se, kolik letos utratíme,

a zbytek darujeme. Nějaké peníze při-

spějeme i našim alma mater nebo je dáme členům rodiny, kteří je potře- bují – to nepovažujeme za optimální, ale osobní výdaj,“ popisuje filantrop.

K TOMU, ŽE BUDETE PRAVI- DELNĚ a efektivně přispívat část svého výdělku, se můžete na strán- kách The Life You Can Save zavázat veřejně. Dosud do udělalo téměř 20 tisíc dárců, Bresler se Singerem by si ale přáli, aby číslo narostlo ještě mnohem víc. Američané přitom podle statistik představují velmi štědrý ná- rod, individuálně ročně darují téměř 260 miliard dolarů, jak uvádí report Giving USA. Většina ovšem Spo- jené státy neopustí, k mezinárodním

124 | FORBES

ŘÍJEN 2015

charitám ze všech darů doputují pouhá čtyři procenta. Na osvětě chce Bresler zapraco- vat. „Bohužel, efektivní altruismus je na první pohled bližší lidem s velmi analytickým myšlením. Lidem, kteří mají rádi čísla. Ve Státech to jsou ze- jména mladí muži. Zatím nejsme pří- liš různorodé hnutí a myslím si, že je to opravdu škoda. Přál bych si, aby se zapojilo víc žen,“ upřesňuje. Pomohlo by také, kdyby se k efek- tivnímu altruismu veřejně přihlásila celebrita, populární sportovec nebo někdo z miliardářů. Ti se dosud za- pojovali hlavně do iniciativy Giving Pledge Billa Gatese a Warrena Buf- fetta, pod jejímž jménem veřejně slibují, že se vzdají více než polo- viny svého majetku ve prospěch filantropie. „Na jedné straně si myslím, že je to skvělé. Ale nevím, jestli je to pro ně- koho, kdo má miliardy dolarů, zas tak velké rozhodnutí, když to nepocítí ani jeho vnoučata. Mnohem význam- nější krok to je pro někoho, kdo vy- dělává 35 tisíc dolarů ročně a z nich se rozhodne darovat pět tisíc,“ pře- mítá Bresler. „Taky není vůbec jasné, kam miliardářské filantropické dary poputují a jak účelně budou využity,“ dodává.

DOSTÁVÁME SE K TOMU, proč je Charlie Bresler v Praze. Mimo jiné se tu schází s Petrem Sýkorou, pod- nikatelem a spoluzakladatelem na- dace Dobrý anděl, který si od setkání s Breslerem slibuje, že získá tipy, jak může být jeho neziskovka ještě efek- tivnější. Sýkora navíc zorganizoval setkání, kam pozval další české byz- nysmeny, které by efektivní dárcov- ství mohlo zajímat. „V souladu s naší rodinnou stra- tegií hledáme v Čechách i ve světě charitativní projekty, které jsou transparentní a efektivní. Kombi- nace digitálních technologií a ino- vace totiž dala vzniknout mimořádně

efektivním charitativním organiza- cím. Už pár let sleduji myšlenky Pe- tera Singera, který je myšlenkovým otcem projektu, jejž Charlie Bresler vede,“ vysvětluje Petr Sýkora, proč Breslera přemluvil, aby si na cestě Ev- ropou udělal zastávku i v Praze. Na menší uzavřené setkání Sýkora pozval podnikatele, filantropy i lidi pracu- jící v neziskovkách, aby probrali ne- jen příklady povedených inovativních projektů, ale i efektivní altruismus jako přístup k životu. Setkání s českými boháči se zá- jmem o charitu může být výhodné i pro Breslera. „Možná toho správ- ného člověka, který by myšlenky efektivního altruismu podporoval, na- jdu právě v Česku,“ směje se rodák ze Seattlu. „Ale jsem připravený na spoustu kritiky,“ zvážní. Protiargumentů si může vyslech- nout dost. Třeba: Proč bychom měli darovat někde ve světě, když pro- blémů máme dost doma v Česku? Vše se vyřeší podporou ekonomického rozvoje, tak proč posílat peníze nezis- kovkám? Nebo: Nejsem si jistý, jestli ty peníze nebudu náhodou ještě po- třebovat já nebo moje děti. Počkejte si, něco vám nechám v závěti. Typická výtka? Nemám rád, když mi lidé říkají, co mám dělat s penězi, které jsem si tak tvrdě vydělal. „Chápu. Ale myslím si, že je v po- řádku občas lidem říkat, co mají dě- lat. Někdy to prostě neví jako Mark Zuckerberg. Ačkoliv už nejsme děti, nejsme zasvěcení úplně do všeho. Někdo neví, co obnáší efektivní fi- lantropie, podobně jako já nevím o chemickém inženýrství,“ říká ředi- tel The Life You Can Save. Na druhou stranu, byznysmeny přece zajímá ná- vratnost investic, neměli by se spo- kojit s tím, že jen vypíšou šek první nadaci, která se jim zamlouvá. „Po- kud chtějí podporovat opravdu skvělé organizace a vidět maximální zhod- nocení svých darů, ‚analytická‘ filan- tropie je přesně pro ně,“ dodává.

ě t maximální zhod- nocení sv ý ch dar ů , ‚analytická‘ filan- tropie je p