You are on page 1of 3

FILANTROPIE

CHARLIE BRESLER

Jak maximalizovat dobro.
A nebýt z toho přešlý
Jestli chcete opravdu pomáhat, zapomeňte na
city. Efektivní filantropové chtějí, abyste při
rozhodování o tom, kam poslat peníze, zapojili
kromě srdce i rozum. A to bývá těžké. Dobrý anděl
Petr Sýkora proto pozval do Prahy Charlieho
Breslera – efektivního filantropa.
HANA NĚMEČKOVÁ, FOTO: MICHAEL TOMEŠ

Možná jste ho zahlédli na sociál- ušlechtilé a dojemné. Ale taky zoufale „Jako efektivní filantrop se zava-
ních sítích. Video s malým chlapcem, neefektivní. zujete k tomu, že budete dlouhodobě
který se v kostýmu Batmana prohání Podobné splněné přání zmíněnou darovat své peníze tak, aby vykonaly
celý den ulicemi San Francisca a za- nadaci vyjde průměrně na 7500 do- co nejvíc dobrého. Při rozhodování,
chraňuje město od série katastrof. Po larů, tedy přibližně 180 tisíc korun. Za komu vaše prostředky věnujete, se
jeho zhlédnutí je těžké udržet slzy stejnou částku ale můžete také od- rozhodujete analyticky, na základě
na krajíčku – malý Batman, tedy Mi- červit 75 tisíc dětí, postavit pět dív- dat,“ vysvětluje Charlie Bresler z na-
les Scott, je totiž statečný kluk, který čích škol, koupit 2500 moskitiér nebo dace The Life You Can Save. Ta každý
zvítězil nad leukemií, a jeho vel- vrátit zrak 150 lidem. Místo dobrého rok publikuje seznam 16 charit, které
kým přáním bylo stát se na jeden pocitu, že jste pomohli splnit přání nejúčinněji bojují s extrémní chudo-
den superhrdinou. Nadace Make-A- jednoho malého kluka, získáte po- bou, a zároveň se zabývá osvětou a ší-
-Wish a přes 12 tisíc dobrovolníků, cit, že jste udělali co nejvíc možného řením myšlenek efektivního altruis-
kteří „BatKida“ ten den povzbuzo- dobra. Pokud přijmete filozofii efek- mu. V čele nadace stojí právě fit še-
vali, mu jeho sen splnili. Což je velmi tivního altruismu. desátník v padnoucím saku, který se

122 | FORBES ŘÍJEN 2015
se světovou chudobou. Východisko máte blízko a které znáte. Tedy své
knihy, která nese stejný název jako rodině, přátelům, komunitě. Pokud
zmíněná nadace, je jednoduché. Po- vám někdo blízký zemře na rakovinu,
kud jste občan bohaté země, jako je budete chtít věnovat významnou
třeba Česko, a neděláte nic pro skon- částku spíše na výzkum této nemoci
cování s chudobou v rozvojových ze- než na boj s malárií, se kterou jste se
mích, jejíž existence jste si dobře pravděpodobně nikdy nesetkali. Na-
vědomi, chováte se nemorálně. Při- víc trend v západních společnostech
tom stačí málo – vzdát se jednoho poslední desetiletí jasně říká – na-
z těch malých potěšení, kterými si kupujte lokálně, podporujte místní
zpříjemňujete těžký pracovní den, výrobce a zemědělce, přispívejte
ať už je to cappuccino s sebou nebo k rozvoji místa, ve kterém žijete.
drink s přáteli – a můžete zachránit Pro vnitřní boj mezi tím, co je
jedno ze 17 tisíc dětí, které každý den emočně přirozené a co optimální, ale
kvůli extrémním podmínkám umírají. mají propagátoři efektivní filantro-
Charlie Bresler se do nadace Pe- pie pochopení. „Nežádáme po lidech,
tera Singera zapojil právě díky knize aby měnili své přesvědčení. Ale mů-
The Life You Can Save. Tu si před pár žete začít tím, že si připustíte, že ne-
lety vybral jako čtení na dovolenou jednáte nejlépe, jak byste mohli. Že
poté, co po letech opustil pozici pre- můžete ovlivnit mnohem víc,“ popi-
zidenta řetězce obchodů s pánskou suje vystudovaný sociální psycholog
módou The Men’s Wearhouse a těšil Bresler.
se na volnější kariéru byznys poradce
a klidný důchod. Singerovy myšlenky JAK TEDY ZAČÍT? První krok – vy-
ho oslovily tak, že si s filozofem začal berte si jednu z vysoce efektivních
vyměňovat e-maily, skypovat a po neziskovek. Za 16 z těch, které působí
osobním setkání se společně s paní zejména v rozvojových zemích, ručí
Breslerovou před čtyřmi lety roz- právě The Life You Can Save. Jako
hodli vložit významnou část životních top organizaci vyhodnotila například
úspor a energie do propagování myš- Against Malaria Foundation, Oxfam
lenek efektivního altruismu. nebo Nadaci Freda Hollowse, která
Teď Bresler v lobby pražského ho- poskytuje oční operace a péči o zrak.
telu sype z rukávu příklady neefek- „Rating“ neziskovkám uděluje třeba
tivní filantropie. „Mark Zuckerberg i organizace GiveWell. Obdoba S&P
daroval veřejným školám v New- nebo Moody’s ve světě charity od
arku 100 milionů dolarů. Neuvěři- roku 2007 zevrubně hodnotí nezis-
právě ubytoval v malostranském ho- telně štědrý dar, který ale zpětně kovky bojující s chudobou prostřed-
telu. V Praze je Bresler ze dvou dů- příliš dobra neudělal. Navíc ve měs- nictvím analýzy efektivity nákladů
vodů: s manželkou slaví 40. výročí tech, jako je Newark, existuje spousta nebo inspekcí v terénu. Právě s Gi-
svatby cestou po Evropě a taky se tu vážnějších problémů než vzdělávání,“ veWell spolupracuje i The Life You
sejde s podnikatelem a filantropem přemýšlí. Can Save.
Petrem Sýkorou. Druhý krok – určete, kolik budete
PRO ZASTÁNCE EFEKTIVNÍHO vybraným charitám dávat. Zkuste
HLAVNÍ TVÁŘÍ EFEKTIVNÍHO ALTRUISMU je právě tohle jedna začít s jedním procentem příjmů.
ALTRUISMU a ideovým hybatelem z nejtěžších věcí – přesvědčit dárce, Schválně si ho spočítejte. Je to moc,
hnutí je jeden z nejvlivnějších filo- že větší smysl má darovat spíše me- nebo málo? Klidně začněte s menší
zofů současnosti, profesor etiky na zinárodně, protože dolar, euro nebo částkou, ale snažte se ji postupně
Princetonské univerzitě Peter Singer. koruna zkrátka „zvládne“ víc v rozvo- zvětšovat.
Kromě práv zvířat, eutanazie nebo jovém světě než doma. Srdce (a oče- A s tím souvisí i třetí krok – postup-
bioetiky se zabývá i tím, jak skoncovat kávání) ale velí pomáhat těm, které ně se zlepšujte. Bresler doporučuje

ŘÍJEN 2015 FORBES | 123
FILANTROPIE CHARLIE BRESLER

najet na systém malých osobních re- charitám ze všech darů doputují efektivním charitativním organiza-
kordů, takových personal best. „To je pouhá čtyři procenta. cím. Už pár let sleduji myšlenky Pe-
něco, co se mi osvědčilo v byznysu. Na osvětě chce Bresler zapraco- tera Singera, který je myšlenkovým
Jako vedoucí prodeje jsem se snažil vat. „Bohužel, efektivní altruismus je otcem projektu, jejž Charlie Bresler
zaměstnance motivovat, aby se ne- na první pohled bližší lidem s velmi vede,“ vysvětluje Petr Sýkora, proč
ustále zlepšovali. Místo porovnávání analytickým myšlením. Lidem, kteří Breslera přemluvil, aby si na cestě Ev-
s ostatními jsem je ale nabádal, ať se mají rádi čísla. Ve Státech to jsou ze- ropou udělal zastávku i v Praze. Na
snaží překonávat sami sebe. A funguje jména mladí muži. Zatím nejsme pří- menší uzavřené setkání Sýkora pozval
to, i když začínáte s charitou,“ říká fi- liš různorodé hnutí a myslím si, že je podnikatele, filantropy i lidi pracu-
lantrop. Otec dvou dětí kromě svých to opravdu škoda. Přál bych si, aby se jící v neziskovkách, aby probrali ne-
zkušeností z byznysu do efektivního zapojilo víc žen,“ upřesňuje. jen příklady povedených inovativních
altruismu vložil dosud půl milionu Pomohlo by také, kdyby se k efek- projektů, ale i efektivní altruismus
dolarů životních úspor a chystá se da- tivnímu altruismu veřejně přihlásila jako přístup k životu.
rovat ještě víc. celebrita, populární sportovec nebo Setkání s českými boháči se zá-
Pokud zásady efektivního altruis- někdo z miliardářů. Ti se dosud za- jmem o charitu může být výhodné
mu plně přijmete, můžete se zároveň pojovali hlavně do iniciativy Giving i pro Breslera. „Možná toho správ-
začít prát s ochromujícím dojmem, že Pledge Billa Gatese a Warrena Buf- ného člověka, který by myšlenky
neděláte dost. Dobrou večeři, dovole- fetta, pod jejímž jménem veřejně efektivního altruismu podporoval, na-
nou nebo nové auto můžete kdykoliv slibují, že se vzdají více než polo- jdu právě v Česku,“ směje se rodák
přepočítat na částku, která by za- viny svého majetku ve prospěch ze Seattlu. „Ale jsem připravený na
chránila stovky lidí od parazitického filantropie. spoustu kritiky,“ zvážní.
střevního onemocnění jménem schis- „Na jedné straně si myslím, že je to Protiargumentů si může vyslech-
tosomóza nebo zajistila několika dě- skvělé. Ale nevím, jestli je to pro ně- nout dost. Třeba: Proč bychom měli
tem školní obědy na celý rok. koho, kdo má miliardy dolarů, zas tak darovat někde ve světě, když pro-
„Realita je taková, že všichni si něco velké rozhodnutí, když to nepocítí blémů máme dost doma v Česku? Vše
neustále dopřáváme. Podívejte se na ani jeho vnoučata. Mnohem význam- se vyřeší podporou ekonomického
mě, právě jsem na dovolené v Ev- nější krok to je pro někoho, kdo vy- rozvoje, tak proč posílat peníze nezis-
ropě,“ usmívá se Bresler. Tak jak se dělává 35 tisíc dolarů ročně a z nich kovkám? Nebo: Nejsem si jistý, jestli
z pocitu viny nezbláznit? „Myslím, že se rozhodne darovat pět tisíc,“ pře- ty peníze nebudu náhodou ještě po-
jde o nastavení rovnováhy. Každý rok mítá Bresler. „Taky není vůbec jasné, třebovat já nebo moje děti. Počkejte
si s manželkou sestavíme rozpočet. kam miliardářské filantropické dary si, něco vám nechám v závěti. Typická
Rozhodneme se, kolik letos utratíme, poputují a jak účelně budou využity,“ výtka? Nemám rád, když mi lidé říkají,
a zbytek darujeme. Nějaké peníze při- dodává. co mám dělat s penězi, které jsem si
spějeme i našim alma mater nebo je tak tvrdě vydělal.
dáme členům rodiny, kteří je potře- DOSTÁVÁME SE K TOMU, proč „Chápu. Ale myslím si, že je v po-
bují – to nepovažujeme za optimální, je Charlie Bresler v Praze. Mimo jiné řádku občas lidem říkat, co mají dě-
ale osobní výdaj,“ popisuje filantrop. se tu schází s Petrem Sýkorou, pod- lat. Někdy to prostě neví jako Mark
nikatelem a spoluzakladatelem na- Zuckerberg. Ačkoliv už nejsme děti,
K TOMU, ŽE BUDETE PRAVI- dace Dobrý anděl, který si od setkání nejsme zasvěcení úplně do všeho.
DELNĚ a efektivně přispívat část s Breslerem slibuje, že získá tipy, jak Někdo neví, co obnáší efektivní fi-
svého výdělku, se můžete na strán- může být jeho neziskovka ještě efek- lantropie, podobně jako já nevím
kách The Life You Can Save zavázat tivnější. Sýkora navíc zorganizoval o chemickém inženýrství,“ říká ředi-
veřejně. Dosud do udělalo téměř setkání, kam pozval další české byz- tel The Life You Can Save. Na druhou
20 tisíc dárců, Bresler se Singerem nysmeny, které by efektivní dárcov- stranu, byznysmeny přece zajímá ná-
by si ale přáli, aby číslo narostlo ještě ství mohlo zajímat. vratnost investic, neměli by se spo-
mnohem víc. Američané přitom podle „V souladu s naší rodinnou stra- kojit s tím, že jen vypíšou šek první
statistik představují velmi štědrý ná- tegií hledáme v Čechách i ve světě nadaci, která se jim zamlouvá. „Po-
rod, individuálně ročně darují téměř charitativní projekty, které jsou kud chtějí podporovat opravdu skvělé
260 miliard dolarů, jak uvádí report transparentní a efektivní. Kombi- organizace a vidět maximální zhod-
Giving USA. Většina ovšem Spo- nace digitálních technologií a ino- nocení svých darů, ‚analytická‘ filan-
jené státy neopustí, k mezinárodním vace totiž dala vzniknout mimořádně tropie je přesně pro ně,“ dodává.

124 | FORBES ŘÍJEN 2015